Number of found documents: 43522
Published from to

Regenerace smyslových orgánů u raků
KOR, Golara
2024 - English
Anteny jsou u raků důležitým smyslovým orgánem, které mají zásadní roli na jejich přežití, komunikaci a orientaci v prostředí. Jsou vybaveny smyslovými chloupky, které umožňují rakům detekovat různé podněty. Raci mají jedinečnou schopnost regenerovat své anteny. Hemocyty jsou specializované buňky raků a hrají klíčovou roli v jejich imunitním systému a podílejí se na procesu regenerace. Ke studiu morfologie a regenerace smyslových orgánů u raků jsme použili kryo-skenování a transmisní elektronové mikroskopy. V kapitole 2 byla kryo-skenovací elektronová mikroskopie použita k identifikaci potenciálních rozdílů v morfologii anten u šesti různých druhů raků, zahrnujících raka mramorovaného Procambarus virginalis, raka mexického Cambarellus patzcuarensis), raka červeného (Procambarus clarkii), raka signálního (Pacifastacus leniusculus), raka ničivého (Cherax destructor) a raka pruhovaného (Faxonius limosus). Zjistili jsme významné rozdíly mezi šesti druhy raků v poměru délky anteny, délky a šířky segmentu k délce krunýře a počtu segmentů. Zkoumání ultrastrukturálních rysů odhalilo rozdíly ve vzorcích distribuce smyslových chloupků podél anten a morfologii povrchu anten. Rozdílná morfologie anten mezi studovanými druhy pravděpodobně ukazuje na přizpůsobení se specifickým podmínkám jejich příslušných stanovišť. Výsledky dále ukázaly, že kombinace morfologických charakteristik anten nám může pomoci rozlišit různé studované druhy raků. V kapitole 3 bylo pomocí transmisní elektronové mikroskopie zkoumáno ultrastrukturální chování hemocytů během koagulace a fagocytózy v počátečních fázích poranění u raka mramorovaného. Během koagulačního procesu prodělaly hemocyty výrazné transformace v morfologii. Cytoplazmatická granula vykazovala změnu z elektronově hustých na elektronově prostupné formy s postupem koagulace. Bylo pozorováno, že transformované granule obsahují amorfní, pro eletrony prostupný materiál navzájem spojený a uvolňující svůj obsah do extracelulárního prostoru jako součást koagulačního procesu. Kromě toho bylo pozorováno, že obsah jádra také hraje roli během procesu koagulace. Navíc amputace nohy vedla k silné svalové degeneraci a fagocytující hemocyty začaly pohlcovat nekrotické tkáně. Kromě toho jsme pozorovali natrávené zbytky z fagocytovaných nekrotických tkání sloučených do granulí a dalších buněčných složek, čímž se zvýšila granularita hemocytů a změnila se jejich buněčná morfologie. Je však nutno poznamenat, že degranulace hemocytů během koagulace by mohla potenciálně snížit jejich granularitu. Vzhledem k tomu, že morfologické vlastnosti jsou pro klasifikaci hemocytů zcela zásadní, musí být tyto morfologické změny během koagulace a fagocytózy považovány za významné faktory. Degenerovaný materiál uložený uvnitř fagocytárních hemocytů může mít uplatnění v imunologických a regeneračních procesech. V kapitole 4 jsme použili transmisní elektronovou mikroskopii, abychom prozkoumali ultrastrukturální aspekty potenciálního zapojení imunitních buněk do regenerace nervů po amputaci anten raků. Zjištění ukázala, že během regenerace nervů byly přítomny všechny tři formy hemocytů. Nicméně granule v semigranulocytech a granulocytech přispěly především ke vzniku nových organel, jako jsou mitochondrie, Golgiho aparát a nervová vlákna v regenerovaných nervech račích anten. Odhalili jsme transformaci granulí hemocytů na různé organely během procesu regenerace nervů na ultrastrukturální úrovni. Závěrem lze říci, že tyto granule fungují jako kompaktní úložiště adaptabilních materiálů nesených imunitními buňkami, schopných transformace na různé organely během regenerace nervů v račích anten. The antennae are a crucial sensory organ in crayfish that plays vital roles in their survival, communication, and orientation within their environment. They are equipped with sensory hairs that enable crayfish to detect various stimuli. Crayfish possess the unique ability to regenerate their antennae. Hemocytes are specialized cells within crayfish and play a crucial role in their immune system and contribute to the process of regeneration. We applied cryo-scanning and Transmission electron microscopies to study sensory organ morphology and regeneration in crayfish. In Chapter 2, cryo-scanning electron microscopy was used to identify potential differences in antennal morphology in six different crayfish species including marbled crayfish Procambarus virginalis, Mexican dwarf crayfish Cambarellus patzcuarensis, red swamp crayfish Procambarus clarkii, signal crayfish Pacifastacus leniusculus, common yabby Cherax destructor, and spiny-cheek crayfish Faxonius limosus. We observed significant differences among the six crayfish species in the ratios of antenna length, segment length and width to carapace length, and the number of segments. Examination of ultrastructural features unveiled differences in the distribution patterns of sensory hairs along the antenna and the morphology of the antennal surface. The varying morphology of antennae among studied species possibly indicates an adaptation to the specific conditions of their respective habitats. Furthermore, the outcomes demonstrated that a combination of variations in both antennal morphological characteristics and biometric measurements could effectively help us to distinguish the different studied crayfish species. In Chapter 3, the ultrastructural behaviour of hemocytes during coagulation and phagocytosis in the initial phases of injury in marbled crayfish was explored using transmission electron microscopy. During the coagulation process, hemocytes experienced marked transformations in morphology. The cytoplasmic granules exhibited a change from electron-dense to electron-lucent forms with the progress of coagulation. The transformed granules containing amorphous, electron-lucent material were observed to combine and release their contents into the extracellular space as part of the coagulation process. Additionally, it was observed that the nucleus contents also play a role in the coagulation process. Furthermore, the amputation of the leg led to substantial muscle degeneration, and phagocytic hemocytes start to take up the necrotic tissues. Besides, we observed the digested remains from phagocytized necrotic tissues merged into granules and other cellular components, thereby enhancing the granularity of the hemocytes and altering their cellular morphology. However, it is essential to note that hemocyte degranulation during coagulation could potentially reduce their granularity. Since morphological features are critical for classifying hemocytes, these morphological changes during coagulation and phagocytosis must be considered significant factors. The degenerated material that stored inside phagocytic hemocytes may have application in immunological and regeneration processes. In Chapter 4, we employed transmission electron microscopy to explore the ultrastructural aspects of potential immune cell involvement in nerve regeneration within crayfish antennae post-amputation. The findings indicated that, during nerve regeneration, all three forms of hemocytes were present. However, the granules within semi-granulocytes and granulocytes mainly contributed to the generation of new organelles such as mitochondria, the Golgi apparatus, and nerve fibers in the regenerated nerves of crayfish antennae. We revealed the transformation of granules of hemocytes into diverse organelles during the process of nerve regeneration at the ultrastructural level. In conclusion, these granules function as compact repositories of adaptable materials carried by immune cells, capable of transformatio Keywords: Anteny; Elektronová mikroskopie; Hemocyt; Imunitní systém; Regenerace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Regenerace smyslových orgánů u raků

Anteny jsou u raků důležitým smyslovým orgánem, které mají zásadní roli na jejich přežití, komunikaci a orientaci v prostředí. Jsou vybaveny smyslovými chloupky, které umožňují rakům detekovat různé ...

KOR, Golara
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

The study of the phylogeny and taxonomy of selected genera of Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) as a tool for understanding of origin of the Afrotropical moth fauna
IGNATEV, Nikolai
2024 - English
In this thesis, I conducted the taxonomical and phylogenetical research of selected Afrotropical moth genera, especially an Old-World moth genus Amerila, Walker 1855. All the studied genera belong to the family Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) and are well-presented in the state European entomological collections. In our research, we used mitochondrial, or mitochondrial and nuclear markers and different molecular analyses to resolve relationships within the studied genera (exclude Meganaclia, Aurivillius 1892). Comparative morphological analysis was used in all the studies. We aimed to update the classification of studied Lepidoptera genera, and to highlight the gaps in taxonomical study of Afrotropical moth fauna in general. Keywords: arctiinae; ancestral state reconstruction; integrative taxonomy; morphological characters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The study of the phylogeny and taxonomy of selected genera of Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) as a tool for understanding of origin of the Afrotropical moth fauna

In this thesis, I conducted the taxonomical and phylogenetical research of selected Afrotropical moth genera, especially an Old-World moth genus Amerila, Walker 1855. All the studied genera belong to ...

IGNATEV, Nikolai
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Investigating associations of saproxylic beetles with forest structure through the analysis of species composition and feeding guilds
KOZEL, Petr
2024 - English
The thesis contains studies focusing on various forest biotopes of Central Europe and saproxylic beetles as a model group for forest ecology research. In the review, current knowledge about the threats for forest biota, mainly saproxylic beetles are discussed in the context of species composition and trait-based approach. Various stages of succession in the patches of disturbed forests, their connectivity, the introduction non-native tree species, and the assessment of feeding guilds using stable isotopes are studied in the relation to saproxylic beetles in separate chapters. Keywords: connectivity; forest ecology; non-native tree species; trait-based approach; saproxylic beetles; species composition; stable isotopes; succession Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Investigating associations of saproxylic beetles with forest structure through the analysis of species composition and feeding guilds

The thesis contains studies focusing on various forest biotopes of Central Europe and saproxylic beetles as a model group for forest ecology research. In the review, current knowledge about the ...

KOZEL, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Monitoring mikroklimatických podmínek v intenzivních chovech hospodářských zvířat s technologií nucené a přirozené ventilace
KUNEŠ, Radim
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Monitoring mikroklimatických podmínek v intenzivních chovech hospodářských zvířat s technologií nucené a přirozené ventilace

KUNEŠ, Radim
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Počítačové modelování pohybu zemědělské techniky po pozemku
FILIP, Martin
2024 - Czech
Tato disertační práce se zabývá problematikou optimalizace počtu odvozních souprav a nakladačů při manipulaci, svozu a přepravě balíků píce, nebo slámy z pozemku na místo skladování tak, aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby lidské práce. Automatizovanýrozhodovací proces umožňuje zvolit optimální počet odvozních souprav a nakladačů tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům manipulačních prostředků při čekání na přepravní techniku, nebo naopak aby nevznikaly ztrátové časy odvozních souprav nedostatečnou kapacitou nakladačů. Základní funkcí optimalizačního programu je zpracování obrazového snímku reálného pozemku, detekování jeho hranic a na základě odhadů výnosu píce nebo slámy odhadnout přibližné rozmístění velikostně předem definovaných balíků a určení centroidů, tedy míst, kde by měla být přistavena odvozní souprava při nakládání Centroid je současně místo, ze kterého jsou nejkratší pojezdové vzdálenosti pro nakladač. K centroidům jsou postupně přiřazovány balíky s nejnižší vzdáleností až do naplnění skupiny. Jedná se o stav, kdy počet balíků ve skupině odpovídá přepravní kapacitě odvozního prostředku. Další funkcí optimalizačního algoritmu je naplánování pojezdových tras v centroidu, a na základě vstupní hodnoty průměrné rychlosti nakladače, je vypočítaný potřebný čas pro pojezd tohoto stroje. K celkovému pracovnímu času nakladače je přičten i čas potřebný na jízdu z prostoru uskladnění stroje k pozemku, a také čas potřebný pro pojezd z místa vstupu na pracovní plochu k centroidu, i doba jízdy od zpracovaného centroidu k dalším centroidům, včetně doby pojezdu ze sklizených ploch zpět na místo, kde bude nakladač odstaven. K pojezdu nakladače je dále přičtena hodnota potřebného času zdvihu všech balíků v centroidech a jejich uložení na odvozní prostředek a doba prostojů manipulátoru, čímž je zjištěn celkový čas práce nakladače. Pracovní čas odvozních souprav je vypočten z dálky trasy (násobené průměrnou rychlostí těchto strojů) z místa uskladnění strojů k centroidu, doby nakládání a času potřebného na pojezd k místu skladování balíků, včetně doby potřebné na složení balíků z odvozní soupravy. Čas nakladačů a odvozních souprav je vyhodnocován souběžně, v synchronizaci, a je rozhodováno, zda dochází ke ztrátovým časům, které jsou postupně připočítávány pracovním časům. Optimalizační program postupně počítá různé varianty pro (n) nakladačů, (n) odvozních souprav, vyhodnocuje, která varianta spotřebuje nejméně času a je tedy optimální z pohledu nejnižší spotřeby času. This dissertation deals with the problem of optimizing the number of hauling trailers and loaders in the handling, collection and transport of bales of fodder or straw from the land to the storage site in order to achieve the lowest possible consumption of human labour. The automated decision-making process allows the optimum number of removal trailers and loaders to be selected s that there is no unnecessary downtime for the handling equipment while waiting for the transport equipment or, conversely, no lost time for the removal trailers due to insufficient loader capacity. The basic function of the optimization program is to process a Google Maps image of a real plot of land, detect its boundaries and, on the basis of estimates of forage or straw yields, estimate the approximate distribution of predefined bale sizes and determine the centroids, i.e. the locations where the hauler should be positioned when loading.The centroid is also the point from which the shortest travel distances for the loader are obtained. The centroids are assigned successively to the packages with the lowest distance until the group is full. This is the condition where the number of bales in the group corresponds to the transport capacity of the conveyor. Another function of the optimization algorithm is to schedule the travel routes in the centroid and based on the input value of the average speed of the loader, the time required for the travel of this machine is calculated. To the total working time of the loader is added the time required for driving from the storage area of the machine to the plot, as well as the time required for driving from the point of entry to the working area to the centroid, and the driving time from the processed centroid to the other centroids, including the driving time from the harvested areas back to the place where the loader will be parked. In addition, the value of the time required to lift all bales in the centroids and place them on the conveyor and the downtime of the manipulator are added to the loader's travel time to obtain the loader's total time. The working time of the removal trains is calculated from the distance of the route (multiplied by the average speed of these machines) from the storage location of the machines to the centroid, the loading time and the time required to travel to the storage location of the bales, including the time required to remove the bales from the removal trains. The time of the loaders and the removal trains is evaluated simultaneously, in synchronisation, and it is calculated whether there are any lost times, which are added successively to the working times. The optimization program sequentially calculates the different variants for (n) loaders, (n) transfer sets, evaluates which variant consumes the least time and is therefore optimal in terms of the lowest time consumption. Keywords: optimalizace spotřeby pracovního času; nakladače; odvozní soupravy; simulace; Optimization of time consumption; loaders; transport sets; simulations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Počítačové modelování pohybu zemědělské techniky po pozemku

Tato disertační práce se zabývá problematikou optimalizace počtu odvozních souprav a nakladačů při manipulaci, svozu a přepravě balíků píce, nebo slámy z pozemku na místo skladování tak, aby bylo ...

FILIP, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití genetických algoritmů k optimalizaci činnosti zemědělských strojů v systémech precizního zemědělství
BUMBÁLEK, Roman
2024 - Czech
Metaheuristické metody, inspirované fyzikálními, biologickými, chemickými, séman-tickými i sociálními jevy, jsou aplikovány pro optimalizaci úloh s rozsáhlou množinou možných řešení v širokém spektru oborů včetně zemědělství, přičemž významnou část tvoří evoluční výpočty, z nichž jsou pro potřeby precizního zemědělství využívány především genetické algoritmy. Tato práce se zabývá jejich implementací v rámci pro-blematiky plánování tras pojezdu zemědělské techniky s cílem snížení délky trajekto-rie pohybu na souvratích i ve vnitřní části pozemku. Vytvořený algoritmus se skládá z několika částí, kdy nejprve dochází k výpočtu souřadnic dílčích tras a následně apli-kací genetických algoritmů k optimalizaci otáčení souprav na souvratích vhodnou kombinací jejich průjezdů s ohledem na vstupní parametry zahrnující poloměr otáčení a záběr nástroje. Kvalitu získaných výsledků ovlivňuje mnoho parametrů použitého genetického algoritmu, jako je velikost populace, počet generací či zvolený typ se-lekce, kdy se zvyšujícím se množstvím chromozomů v populaci i generací dochází k vygenerování lepších řešení, umožňujících zkrácení vzdálenosti pojezdu při otáčení na souvratích o více než 37 %, což může přímo vést k úsporám pracovního času, po-honných hmot a nižšímu zhutnění půdy. Metaheuristic methods, inspired by physical, biological, chemical, semantic and social phenomena, are used to optimise problems with a large number of possible solutions in a wide range of fields, including agriculture, with a significant part of evolutionary computation, of which genetic algorithms are mainly used for precision agriculture. This paper deals with their implementation in the context of the problem of planning the routes of agricultural machines with the aim of reducing the length of the trajectory of movement both on the headlands and in the inner part of the plot. The developed algorithm consists of several parts, where first the coordinates of the partial routes are calculated and then genetic algorithms are applied to optimise the rotation of the im-plements on the headlands through a suitable combination of their passes with respect to the input parameters, including the turning radius and the tool sweep. The quality of the results obtained is influenced by many factors, such as the size of the population, the number of generations or the type of selection chosen, with better solutions being generated as the number of chromosomes in the population and generations increases, allowing a reduction of more than 37 % in the distance travelled when turning on he-adlands, which can directly translate into savings in working time, fuel and reduced soil compaction. Keywords: genetické algoritmy; metaheuristické metody; plánování pojezdových tras; optimalizace trajektorie pohybu; otáčení zemědělských strojů na souvratích; Genetic algorithms; metaheuristic methods; route planning; trajectory op-timisation; headland turning of agricultural machine Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití genetických algoritmů k optimalizaci činnosti zemědělských strojů v systémech precizního zemědělství

Metaheuristické metody, inspirované fyzikálními, biologickými, chemickými, séman-tickými i sociálními jevy, jsou aplikovány pro optimalizaci úloh s rozsáhlou množinou možných řešení v širokém spektru ...

BUMBÁLEK, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Anthropogenic impact on early-life stages of rheophilic fish
BARTOŇ, Daniel
2024 - English
This study focuses on the problems faced by the early-life stages of fish living in a river influenced by reservoirs and suggests possible solutions to enhance recruitment. The model fish for the study is the asp (Leuciscus aspius), known for its significant and protected population in the Želivka Reservoir, from where it migrates for reproduction to the tributary of Želivka River. The asp migrates upstream in spring to spawn in shallow, fast-flowing waters. At a research site, the adult population of asp is monitored using passive telemetry. Fish are caught, tagged, and released back into the reservoir. The asp population faces threats due to hydropeaking and river fragmentation. Hydropeaking causes egg detachment from the pebbles and their sedimentation in the reservoir. The study suggests that water should not exceed a velocity of 0.7 m×s-1 at the spawning ground. Periodically increasing discharge also shifts spawning fish outside their preferred spawning site, causing disruption of spawning and potentially lowering recruitment. A flowdeflector was built to protect newly spawned eggs from hydropeaking. However, there are additional threats to the asp recruitment process such as egg consumption by non-indigenous fish like common bream (Abramis brama). Water flow conditions are crucial for the conservation of rheophilic fish, as these fish, aside from habitat loss and modification, also face newly interacting generalist fish species moving from lentic to lotic sections of the system. Fish communities can be affected by reservoir construction far upstream, and these anthropogenic habitat alterations have severe negative impacts on threatened rheophilic fish recruitment. This study focuses on the problems faced by the early-life stages of fish living in a river influenced by reservoirs and suggests possible solutions to enhance recruitment. The model fish for the study is the asp (Leuciscus aspius), known for its significant and protected population in the Želivka Reservoir, from where it migrates for reproduction to the tributary of Želivka River. The asp migrates upstream in spring to spawn in shallow, fast-flowing waters. At a research site, the adult population of asp is monitored using passive telemetry. Fish are caught, tagged, and released back into the reservoir. The asp population faces threats due to hydropeaking and river fragmentation. Hydropeaking causes egg detachment from the pebbles and their sedimentation in the reservoir. The study suggests that water should not exceed a velocity of 0.7 m×s-1 at the spawning ground. Periodically increasing discharge also shifts spawning fish outside their preferred spawning site, causing disruption of spawning and potentially lowering recruitment. A flowdeflector was built to protect newly spawned eggs from hydropeaking. However, there are additional threats to the asp recruitment process such as egg consumption by non-indigenous fish like common bream (Abramis brama). Water flow conditions are crucial for the conservation of rheophilic fish, as these fish, aside from habitat loss and modification, also face newly interacting generalist fish species moving from lentic to lotic sections of the system. Fish communities can be affected by reservoir construction far upstream, and these anthropogenic habitat alterations have severe negative impacts on threatened rheophilic fish recruitment. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anthropogenic impact on early-life stages of rheophilic fish

This study focuses on the problems faced by the early-life stages of fish living in a river influenced by reservoirs and suggests possible solutions to enhance recruitment. The model fish for the ...

BARTOŇ, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity
HAVLÍČKOVÁ, Petra
2024 - English
This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus thioreducens. The HAD phosphatase, internally named as Tt82, was isolated, expressed and purified using standard techniques and the crystal structure was solved by X-ray crystallography method. The refined crystal structure displayed characteristic HAD superfamily elements, such as the HAD canonical fold with the HAD signature motifs in the active site. Further, possible substrates for the enzyme were proposed and examined by computational docking in the active site of the HAD phosphatase. The results of the docking studies served as a basis for an experimental measurement of Tt82 enzymatic activity against selected substrates at two different temperatures. HAD phosphatase Tt82 is a promising target for the biotechnological field, mainly for its wide substrate specificity and higher temperature optima. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity

This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus ...

HAVLÍČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Functional Ultrastructure of Hymenopteran Stingers: Devastating Spear or Delicate Syringe
ČERNÝ, Jan
2024 - English
In this study, we tested the hypothesis that a micro-serrated edge on the honey bee Apis mellifera stinger tip serves as a tool for more intensive crushing of cell membranes in the victim's tissues. This could have mechanical consequences as well as initiate metabolic pathways linked to cell membrane breakdown (e.g., production of biogenic amines). Accordingly, we found that hymenopteran species that use their stingers as an offensive or defensive weapon to do as much damage to the victim's body as possible had this cuticular microstructure. In parasitic hymenopterans, on the other hand, this structure was missing, as stingers are solely used to delicately transport venom to the victim's body in order to do little mechanical harm. We also demonstrated that the stinger lancets of the honey bee A. mellifera are living organs with sensilla innervated by sensory neurons and containing other essential tissues, rather than mere cuticular structures. Keywords: bee; Hymenoptera; nerve; SEM; sensilla; stinger microstructure; TEM; ultrastructure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional Ultrastructure of Hymenopteran Stingers: Devastating Spear or Delicate Syringe

In this study, we tested the hypothesis that a micro-serrated edge on the honey bee Apis mellifera stinger tip serves as a tool for more intensive crushing of cell membranes in the victim's tissues. ...

ČERNÝ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus
KOZELKOVÁ, Tereza
2024 - English
In this thesis, the molecular and functional characterization of the insulin receptor signaling pathway (ISP) in hard tick Ixodes ricinus was characterized. As obligatory blood-feeding ectoparasites, ticks play a crucial role in the transmission of various pathogens, including bacteria, viruses, and protozoa, which has a significant impact on human and animal health. The parasite is strictly bonded with its host through a unidirectional transmission of nutrition for its survival, development, and reproduction. The ISP, a highly conserved system, regulates numerous physiological and anabolic processes to nutritional availability. This study aims to investigate the functionality of key components of the ISP pathway identified in the midgut transcriptome, namely the insulin receptor (IrInR), the protein kinase B called AKT (IrAKT), and the target of rapamycin (IrTOR). To achieve this goal, the expression profiles of these components in tick tissues during feeding and after detachment were investigated using qRT-PCR. Additionally, RNAi silencing of individual components was performed, and the phenotype of the ticks was observed. To further clarify the effects of ISP, immunization of rabbits with recombinant IrInR protein and tick infestation were investigated. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus

In this thesis, the molecular and functional characterization of the insulin receptor signaling pathway (ISP) in hard tick Ixodes ricinus was characterized. As obligatory blood-feeding ...

KOZELKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases