Number of found documents: 33392
Published from to

Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol
ŠIMSOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s charakteristikou vývojové etapy, do které dvouleté děti spadají. Dále obsahuje jednotlivé vývojové oblasti s důrazem na teorii vazby, teorii separace a individuace, období vzdoru a sebepojetí. Praktická část obsahuje a seznamuje s výsledky výzkumné sondy hloubkových rozhovorů vedených s učitelkami mateřských škol a rodiči dvouletých dětí. Cílem práce je zjištění důvodů vedoucí rodiče k umístění dvouletého dítěte do mateřské školy. Odkrýt problematiku adaptace a přiblížit specifika práce s dvouletými dětmi. The topic of this paper is a 2 years old child - view of parents and nursery teachers. The paper consists of a theoretical and practical part. The theoretical part will introduce characteristics of two-year-old child's development phases with an emphasis on bonding, separation and individualization theory, a period of defiance and self-discovery. The practical part will explain the findings from interviews with kindergarten teachers and parents. The aim of this paper is to explore what motivates parents to place two-year-old children into kindergarten, examine the ways of working with young children and problems of their adaptation. Keywords: dvouleté děti; potřeby dítěte raného věku; teorie separace- individuace; vzdělávání dětí do tří let; mateřská škola; a two-year-old child; the needs of young children; the individualization - separation theory; education of young children up to 3 years of age; a kindergarten Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol

Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část ...

ŠIMSOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?
HYBRANTOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade důraz na význam rituálu v životě člověka, věnuje se dřívějším a nynějším pohřebním rituálům, jejich opodstatněnému významu z psychologického hlediska. Též pojednává o místech posledního odpočinku našich předků. Třetí kapitola se zabývá etickou stránkou věci a zejména hledáním odpovědi, jaké jsou příčiny současného stavu. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku sociální práce s pozůstalými, zabývá se doprovázením, truchlením a poradenstvím pro pozůstalé. The diploma thesis deals with the search for answering the question of people´s not saying goodbye to the deceased. The first chapter deals with the topic of dying and death in the past and compares it to the present situation. Another chapter emphasizes the significance of the ritual in human life, it deals with the early and current funeral rituals, their justified meaning from a psychological point of view. It also deals with the places of the last resting of our ancestors. The third chapter deals with the ethical aspect of this issue and, in particular, with the search for the answers, which are the cause of the current situation. The last chapter focuses on social work with survivors, deals with accompanying, mourning, and counseling help. Keywords: smrt; umírání; smrt v minulosti; smrt v současné době; pohřeb; pohřební rituály; psychologické příčiny; smutek; člověk; lidská důstojnost; svědomí; morální a etická odpovědnost; konzumní společnost; sociální práce; doprovázení; utrpení; poradenství pro pozůstalé; death; dying; death in the past; death nowadays; funerals; funeral rituals; psychological causes; sadness; humans; human dignity; conscience; moral and ethical responsibility; consumer society; social work; accompaniment; suffering; counseling help for survivors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?

Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade ...

HYBRANTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty
ŠMÍD, Marek
2019 - Czech
Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude vycházet z pramenů ústředních i regionálních archivů, které se znalostí odborné literatury zasadí Bártův život do historicko-náboženských souvislostí první a druhé Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, přičemž v tematických blocích zrekonstruuje biskupské působení tohoto českobudějovického biskupa. Student bude pracovat analyticko-syntetickou, komparativní a heuristickou metodou, které mu umožní plasticky vykreslit Bártovo působení v adekvátním náboženském kontextu dějin 20. století. The diploma thesis will focus on the life and work of bishop Simon Barta (1864-1940) in the period 1920-1940, when this Church dignitary headed the diocese of Ceske Budejovice. It will be based on the sources of the central and regional archives, which, with the knowledge of the specialized literature, will put Barth's life in the historical and religious context of the First and Second Czechoslovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia, and reconstructing the bishop's activity. The student will work with analytic-synthetic, comparative and heuristic methods that will allow him to plastically portray Barth's action in an adequate religious context of the history of the 20th century. Keywords: českobudějovická diecéze; Šimon Bárta; československo-vatikánské vztahy; Pius XI.; 1920-1950; Bishop of Ceske Budejovice; Šimon Bárta; Czechoslovak-Vatican relations; Pius XI; 1920-1950 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty

Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude ...

ŠMÍD, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole
LITOŠOVÁ, Daniela
2019 - Czech
Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, emocionálního i fyzického. V teoretické části práce seznamuje se základními i nejnovějšími poznatky z oblasti vlivu fyzického kontaktu na vývoj dítěte. Dále se práce zabývá filozofickou myšlenkou důležitosti vzájemných kontaktů, doteků a přirozenosti v jejich uplatňování ve výchově. Praktická část zkoumá tuto problematiku z pohledu rodičů a pedagogů metodou dotazníku. Otázky byly zaměřeny na názor obou dotazovaných skupin na používání pozitivního taktilního kontaktu v mateřské škole, jeho přínos a rizika. Také byla zjišťována informovanost rodičů a pedagogů o dané problematice. The thesis discusses the importance of positive tactile contact between teacher and preschool children. It examines the positive impact of physical contact on a child's development from different views - neurological, health, social, educational, emotional and physical. Theoretical part describes fundamental and the latest studies about the effect of physical contact on a child's development. The research part of the thesis delivers a result of a survey among parents and teachers, examining opinions on physical contact in a nursery school, its benefits and risks and their awareness of the importance of touch. Keywords: pozitivní taktilní kontakt; mazlení; fyzický dotek; dítě; pedagog; rodič; mateřská škola; Positive tactile contact; cuddling; physical touch; child; teacher; parent; nursery school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole

Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, ...

LITOŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb
KHALILITILAMI, Sarvenaz
2019 - English
Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou nutriční hodnotu, ale také dopad na lidské zdraví. Navíc může být ryba považována za dobrý zdroj některých minerálů, vitamínů a mikroživin. Obecně je třeba zdůraznit, že z pohledu lidské výživy a souvisejících zdravotních dopadů je nemožné se soustředit na jednu skupinu živin odděleně od ostatních. Celkovým cílem této disertační práce bylo zdůraznit různé faktory, které ovlivňují výživovou jakost ryb a zaměřit se na nutriční hodnotu některých komerčně významných říčních druhů ryb z České republiky. Dílčím cílem bylo otestovat různé udržitelné alternativy k nahrazení rybího oleje (FO) a rybího masa (FM) v krmivu masožravých ryb. Podle našich výsledků se ve vybraných sedmi druzích sladkovodních ryb z České Republiky lišilo složení mastných kyselin s ohledem na jejich přirozené stanoviště a rozdíly v krmivu a jeho dostupnosti. Zároveň jsme ve všech analyzovaných druzích pozorovali velice příznivé složení MK s dobrým podílem n-3 PUFA, zahrnující EPA a DHA, což odráží složení přirozené stravy. V důsledku toho byly nízké hodnoty IA a IT a tedy blízké hodnotám při takzvané Eskimo dietě, která souvisí s velmi nízkým výskytem srdečních onemocněních. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že vybrané druhy mají standardní obsah proteinů, minimum cukrů a relativně nízký obsah tuku, který se může do určité míry lišit v různých lokalitách, což většinou souvisí s dostupností a složením krmiva. Kombinací drastického nárůstu potřeb pro akvakulturní krmivo a úbytku zdrojů FM a FO, získává více pozornosti využití alternativních zdrojů krmiva. Na základě našich výsledků je možné v krmivu sivena severního (Salvelinus alpinus) nahradit FO kvasničným olejem produkovaným z lignocelulózy. Mezi kontrolním krmivem a krmivem s kvasničným olejem nebyly pozorovány významné rozdíly při testování zvýšení hmotnosti a délky ryb, poměru konverze krmiva, specifické růstové rychlosti, indexu kondice a hepatosomatického indexu. Podle výsledků další studie, kdy bylo komerční krmivo pstruha duhového nahrazeno hmyzem částečně (25% pelet nahrazeno živým cvrčkem domácím, 25% nahrazeno potemníkem brazilským, kombinace 12,5% hrubé energie z každé skupiny) nebo úplně (50% každého druhu), nevykazuje toto krmivo žádné negativní účinky na růst, přežití, poměr konverze krmiva a využití hrubé energie. Přídavek hmyzu do krmiva byl spojen s nižším obsahem nutričně cenných n-3 MK (EPA a DHA). V naší studii je ukázáno, že úplné nahrazení krmiva směsí hmyzu je vhodnou živou stravou pro lososovité ryby, protože způsobuje lepší růstový výkon ve srovnání s komerčním krmivem podobné energetické hodnoty. Při vyšším podílu hmyzu v rybím krmivu vykazovalo rybí maso pro konečné konzumenty nižší atraktivitu a přijatelnost. Ve stravě okouna bylo při nahrazení 25 % rybího masa potravou ze směsi cvrčka domácího (Acheta domesticus) a potemníka brazilského (Zophobas morio) (s úpravou aminokyselinového složení) jen v malé míře ovlivněno přežití, růst, konverze krmiva se zvláštním důrazem na lipidové změny a složení MK v rybích filetách. Nicméně nižší nárůst ryb ve skupině krmené hmyzem poukazoval na nižší nutriční hodnotu a stravitelnost krmiva spojené s chutí krmiva. Za zmínku také stojí, že díky bohatému obsahu kyseliny 18:2 n-6 v obou druzích hmyzu byl ve skupině ryb krmené hmyzem naměřen vyšší obsah této mastné kyseliny, ale tato hodnota je z výživového hlediska nedůležitá. K rozšíření této pilotní práce je potřeba dalšího hodnocení různých typů zmíněného hmyzího krmiva se stupňujícím se přídavkem hmyzí složky nebo využití i jiných druhů hmyzu ke krmení masožravých ryb. When considering fish as food, first of all the n-3 LC-PUFA, particularly EPA and DHA are in focus. Furthermore, it gets obvious that the proteins and peptides in fish have not only a high nutritional value but also impact on human health issues. In addition, fish can be considered as a good source of several minerals, vitamins and micronutrients. The overall aim of the thesis was to highlight different factors which influence nutritional quality of fish and to focus on the nutritional value of some commercially important river fish species from the Czech Republic. Moreover, to examine different sustainable alternatives to replace FO and FM in the feed of carnivorous. According to our results, there were some variation of FA composition in the selected seven freshwater fish species from the Czech Republic, depending on the natural habitat and differences in feed and its availability. Simultaneously, we observed a very favourable FA composition with good proportions of n-3 PUFA, including EPA and DHA in all analyzed species which reflects the composition of the natural diet. Consequently, the values of both index of atherogenicity (IA) and index of thrombogenicity (IT) were low and close to the values of the so-called Eskimo diet, which is related to very low incidences of the coronary heart disease. According to our findings we concluded that the chosen species have a standard protein content, minimum carbohydrates and relatively low contents of fat, which can, however, vary to some degree in various localities, most probably related to the availability and composition of the feed. Due to the combination of the drastic increase in the need for aquaculture feed as well as decline in the sources of FM and FO, utilization of alternative sources received more attention. Based on our result, it is possible to replace VO by yeast oil produced from lingocellulose in the feed of Arctic char (Salvelinus alpinus). There were no significant differences in the study, regarding weight gain, feed conversation ratio, condition factor and hepatosomatic index between the control and the yeast oil fed group. According to the results of another study, partial (25% of pellet replaced live house cricket, 25% of pellet replaced by superworm, combination of 12.5% crude energy of each group) or total replacement (50% of each) of house cricket and superworm for FM in the commercial diet of rainbow trout indicated no negative effects on growth, survival, FCR and gross energy utilization. Inclusion of insect was connected with lower content of nutritionally valuable n-3 FAs (EPA and DHA). In our study total replacement showed the mixture of insects, caused the better growth performance compared to the commercial feed of similar energy value as insects are good live food for salmonids. With increase in the proportion of insect's inclusion in the feed of fish, changes in the sensory properties, texture and colour of fish flesh was in a way that showed less acceptability and preference by consumers. Replacement of 25% FM by a mixture of insect meal including house cricket- (Acheta domesticus) and superworm- (Zophobas morio) meal (with an amino acid adjustment) in the diet of perch, on survival, growth, feed conversion with special emphasis on lipid changes and composition showed FA composition of the fish fillet was only affected to a minor extent. However, the lower growth performance in the fish group fed by insect indicated lower nutritional value and digestibility of the feed along with the taste of the feed. Interestingly, the significant increase of 18:2 n-6 in the group fed by insect was due to the higher content of this FA in both insects and subsequently in the experimental diet which from the nutritional point of view this change was neglectable. Keywords: výživovou hodnotu; rybí pokrm; mastné kyseliny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb

Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou ...

KHALILITILAMI, Sarvenaz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby
ŠAUER, Pavel
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby

ŠAUER, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Sny u dětí předškolního věku
CHURÁČKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce věnuje definici, funkci, typům a psychologickým teoriím snů, dětským snům, nočním můrám a děsům. Dále práce přibližuje možnosti, jak s dětmi o snech hovořit a jak jim pomoci překonávat úzkostné stavy zapříčiněné traumatizujícím sněním. Druhá praktická část představuje kvalitativní výzkum mapující, o čem se sledovaným dětem předškolního věku zdálo a jaké mají o snech představy. Výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumným souborem bylo pět dětí ve věku 4 až 5 let. The central theme of the bachelor thesis includes a treatise on pre-school children's dreams. The final work is divided into two basic parts, theoretical and practical. In the first theoretical part the thesis deals with the definition, function, types and psychological theories of dreams, children's dreams and nightmares. In addition, the work describes how to talk to children about dreams and how to help them overcome anxiety caused by traumatic dreams. The second practical part is made of the qualitative research mapping what kinds of dreams the preschool children have and what they think about the dreams. The survey was conducted in the form of semi-structured interviews. The research group was five children aged 4-5 years. Keywords: sen; předškolní dítě; dětské sny; noční můra; úzkost; strach; dream; preschool child; children's dreams; nightmare; anxiety; fear Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sny u dětí předškolního věku

Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce ...

CHURÁČKOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy
KOUTNIK, Dalibor
2019 - English
Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová stádia kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). U zvolených organizmů jsme sledovali dlouhodobý vliv triazinů (prometrynu, terbutylazinu, metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách české republiky. První část práce se zabývala sledováním vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu) na raná vývojová stadia kapra a raka mramorovaného. Subchronická expozice raných vývojových stádií kapra prometrynu v koncentracích 1200 a 4000 ?g/L způsobila snížení růstu, zpoždění ontogenetického vývoje a histopatologické změny v tkáních. Expozice terbuthylazinu v koncentracích 1400 a 3000 ?g/L způsobila významné snížení hmotnosti, celkové délky těla, zpoždění vývoje a alternaci tubulárního systému kaudální ledviny kapra. Prometryn v koncentracích 144, 1444 a 4320 ?g/L způsobil snížení hmotnosti, specifické rychlosti růstu a histopatologické změny v žábrech raků. Navíc prometryn v koncentraci 4320 ?g/L způsobil zpoždění ontogenetického vývoje. Druhá část práce se zabývala vlivem nízkých koncentrací triazinových metabolitů (terbuthylazin-desethylu a tebuhylazin-2-hydroxy) na raná vývojová stádia kaprů a raků mramorovaných. Chronická expozice terbuthylazin-udesethylu v koncentracích 180, 900 a 1 800 ?g/L způsobila snížení růstu, zpomalení ontogenetického vývoje a poškození antioxidačního systému a rovněž způsobila patologické změny v kaudální ledvině raných vývojových stadií u kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 2, 9, 70, 1400 a 3500 ?g/L zapříčinila snížení celkové aktivity superoxid dismutázy raných vývojových stadií kaprů. Mimo to koncentrace 1400 a 3500 ?g/L terbuthylazinu-2-hydroxy způsobily zpoždění ontogenetického vývoje a patologické změny v kaudální ledvině kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 75 ?g/L a vyšších ovlivnila růst, ontogenetický vývoj, antioxidační systémy a způsobila oxidační stres a patologické změny hepatopankreatu raných vývojových stadií raků. Poslední část naší studie se zabývala dlouhodobým vlivem metribuzinu na raka signálního (Pacifastacus leniusculus Dana). Raci byli vystaveni koncentraci metribuzinu 0,52 ?g/L a 3,06 mg/L po dobu 30 dnů a 30 denní fázi depurace. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny ve všech tkáních (žábry, sval, hepatopankreas) v reaktivních látkách kyseliny thiobarbiturové, v aktivitě superoxid dismutázy a katalázy ve srovnání s kontrolní skupinou. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny v aktivitě glutation reduktázy v hepatopankreatu po 10 dnech v obou testovaných koncentracích a po 30 dnech v koncentraci 3,06 mg/L. Metribuzin způsobil rozsáhlou fokální autolytickou degeneraci tubulárního epitelu hepatopankreatu raků vystavených metribuzinu. Výsledky této práce shrnují a poskytují důležité informace o hodnocení dlouhodobého dopadu a vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu a metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) na vodní prostředí, v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách. Pesticides used in agro-ecosystems and forests enter aquatic environments such as streams, rivers, and lakes if applied in adjacent areas or if an accidental spill occurs. For the studies, we chose the early life stages of common carp (Cyprinus carpio L.) and marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). In selected organisms, we observed long-term effect of triazine herbicides (prometryne, terbuthylazine, metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) in concentrations commonly occurring in Czech rivers. The first part is about monitoring the effects of triazines (prometryne, terbuthylazine) on the early development stages of carp and marble crayfish. Subchronic prometryne exposure of early-life stages of common carp at concentrations of 1 200 and 4 000 ?g/L affected their survival, growth rate, early ontogeny, and histology. Terbuthylazine in concentration 1 400 and 3 000 ?g/L caused significant decrease of mass, total length, delayed in development and cause of alternation of tubular system of caudal kidney of carp. Prometryne in concentration 144, 1 444 and 4 320 ?g/L caused decrease of weight, specific growth rates and caused histopathological changes in gill of crayfish. Moreover concentration 4 320 ?g/L of prometryne caused delay in ontogenetic development of crayfish. Second part of the work has included effects of low concentrations of metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the early development stages of carp and marble crayfish. Chronic terbuthylazine-desethyl exposure in concentrations 180, 900, and 1 800 ?g/L affected growth, ontogenetic development, and the antioxidant system and caused pathological changes in the caudal kidney of early life stages of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations 2.9, 70, 1 400 and 3 500 ?g/L caused decreased of total superoxide dismutase activity of early life stages of carp. Moreover concentration 1 400 and 3 500 ?g/L of terbuthylazine-2-hydroxy caused delay in ontogenetic development and pathological changes in the caudal kidney of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations up 75 ?g/l affected growth, ontogenetic development, antioxidant system, caused oxidative stress and pathological changes in hepatopancreas of early life stages of marbled crayfish. The last part of our study examined the effect of metribuzine on signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana). Crayfish were exposed to metribuzine concentrations of 0.52 ?g/L and 3.06 mg/L for 30 days and a 30-day depuration period. In the thiobarbituric acid reactive substances, superoxide dismutase, and catalase were observed differences in all examined tissues (gill, muscle, hepatopancreas) compared to the control group. Differences from control were observed in glutathione reductase activity in hepatopancreas after 10 days for both exposure concentrations and after 30 days at 3.06 mg/L. Histological examination revealed extensive focal autolytic disintegration of tubular epithelium in hepatopancreas of crayfish exposed to metribuzin. These studies provided important results for the evaluation of long-term impact and effect of (prometryne, terbuthylazine and metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the water non-target organisms, even in real concentrations founded in surface waters. Keywords: raci; kapr; pesticidy; herbicidy; ontogenetický vývoj; antioxidační systém; oxidativní stres; patologické změny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy

Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová ...

KOUTNIK, Dalibor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument
BARTUŠEK, Petr
2019 - Czech
Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost je věnována obecní kronice mapující léta 1938-1949, kterou napsala místní rodačka a spisovatelka Vlasta Javořická. Důležitou částí práce je edice této kroniky doplněná o komparaci s její téměř totožnou kopií. Kronika je charakteristická celou řadou specifik. Především se spíše než o pramen institucionální pamětní jedná o plnohodnotný ego-dokument. Analýzou obecních kronik coby ego-dokumentů, jakož i výzkumem dalších dobových pramenů, se tato práce pokouší přispět nejen k teoretické problematice kritiky historických pramenů. Rovněž se snaží rozšířit stávající poznatky k výzkumu dobové společnosti a k reflexi některých období 20. století prostřednictvím jak oficiálních obecních kronikářů, tak autorů jiných pramenů mající charakter osobní povahy. Nosnou myšlenkou je pak otázka, zda lze ego-dokumenty plnohodnotně užít k faktografickému poznání či spíše k výzkumu dějin mentalit, každodennosti, kulturních a sociálních dějin, etnografie, atd. This paper deals with the problematic of ego-documents as historical sources. The following study is based on one example of these sources regarding the municipality of Studená during the first half of the 20th century. It is mainly focused on the local chronicle depicting the period of 1938-1949 written by the native of Studená and writer Vlasta Javořická. The important part of this work is an edition of this chronical completed with the comparaison with its almost identical copy. The chronical is characteristic of a noticable amount of specificities. It is predominantly an ego-document rather than an institutional and commemorative source. Through the analysis of local chronicles (ie. ego-documents) and the study of additional sources this paper aims to contribute among others to the theoretical problematic of the criticism of the historical sources. At the same time, it shall extend the existing findings regarding the study of the society and the reflection of some periods of the 20th century thanks to the official local chroniclers as well as the authors of different sources having a similar character. The main problematic of this paper is the question whether it is possible to fully use the ego-documents for the factual learning or rather for the research of the history of mentalities, dailyness, cultural and social history, ethnography, etc. Keywords: druhá světová válka; ego-dokument; komunismus; obecní kronika; spisovatelka; Vlasta Javořická; World War II; ego-document; communism; municipal chronicle; writer; Vlasta Javoricka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument

Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost ...

BARTUŠEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností
PLOS, Michal
2019 - Czech
Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá principem posvátnosti v katolické církvi, bylo zapotřebí nejprve rozvinout tři bloky: 1) Religionisticko-antropologická analýza magie ? v ní shrnujeme základní antroplogické názory na magii podle jednotlivých badatelů jako jsou J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, E. de Martino. Předmětem tohoto bloku byl rozbor animismu a vnitřní síly stvoření. 2) Magie jako součást náboženství ? v ní jsme přikročili rozboru obsahu pojmu magie, z jaké oblasti pochází, a jakým způsobem byl chápán v prostředí středomořské evropské kultury starého Říma, i kterak se magie diskreditovala v antickém ?pohanském? a křesťanském prostředí. 3) Zájem mudrců o fenomén magie ? posktynul prostor k dosud málo zmiňovanému problému magie ?barbarských? kmenů, jejichž věroučné tradice se staly právoplatnou součástí katolické víry. Tento blok rozvinul také ?příběh příliš? svérázných adeptů magie ?obnovené? renesanční platonské akademie, v níž působili M. Ficino a P. della Mirandola. Jejich životu a dílu jsme věnovali poněkud větší pozornost, neboť právě oni stáli u zrodu ?institucionálního? sdružení v oblasti jakéhosi ?aplikovaného? magismu v podání esoterického novoplatonismu, hermetismu a theúrgie. Na tomto místě jsme také shledali dobový předobraz pozdější české hermetické společnosti Universalia, o níž jsme se zmínili v závěru práce. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? znamená vrchol naší práce, otevírá zcela novou diskuzi v kritice magie a náboženství. Magie a křesťanské náboženství mají společný kořen, koexistují vedle sebe, navzájem se doplňují a v některých oblastech všeobecné zbožnosti se dokonce prolínají jako podmínky jedné a téže katolické víry. To open a different perspective on the still-discussed difference between Christian religion and magic is the task of this work. In order to reach the end successfully, that is, the fourth part of this thesis, which deals with the principle of sanctity in the Catholic Church, it was necessary to first develop the following three blocks. 1) Religious-anthropological analysis of magic ? in this part we summarize basic anthropological views on magic according to the individual researchers J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, and E. de Martino. The subject of this section was the analysis of animism and the inner power of creation. 2) Magic as a part of religion ? in which we analysed the content of the concept of magic, the area where it came from, and how it was perceived in the environment of the Mediterranean European culture of ancient Rome, and how magic was discredited in the ancient "pagan" and Christian environment. 3) The interest of the sages in the phenomenon of magic ? has created a space for the issue of the magic of "barbaric" tribes, whose faith traditions have become a legitimate part of the Catholic faith. This section has also developed a "story of overly" peculiar magic adepts of the "restored" Renaissance Platonic Academy, in which M. Ficino and P. della Mirandola worked. We paid more attention to their life stories and work, for they themselves stood at the birth of an "institutional" association in the area of a sort of "applied" magism in the form of esoteric neoplatonism, hermetism, and theururgy. At this point we also found the historical model of the later Czech hermetic society Universalia, which we mentioned at the end of the work. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? it represents the peak of our work, opening a whole new discussion in the critique of magic and religion. Magic and Christian religion have a common root, they co-exist side by side, complement each other, and even blend in some areas of universal piety as conditions of one and the same Catholic faith. Keywords: teologie; antropologie; religionistika; novoplatonismus; křesťanství; magie; rituál; čarodějnictví; hereze; hermetismus; Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; posvátnost; svátosti; svátostiny; exorcismus; theology; anthropology; religion; neoplatonism; christianity; magic; ritual; witchcraft; heresy; hermetism; Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; sacramentality; sacraments; exorcism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností

Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá ...

PLOS, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases