Number of found documents: 34909
Published from to

Úrazy žáků středních škol
BEDNÁŘOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Práce analyzuje úrazy na středních školách, které jsou běžnou součástí studia. Ve své práci shrnuji typy zranění, které následně řadím do skupin. Tato data jsou čerpána z databáze zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o zásahy na středních školách v Českých Budějovicích od roku 2008 do roku 2018. Má práce pojednává o nejčastěj-ších diagnózách, u kterých zasahuje záchranná služba, a analyzuje nejrizikovější kategorie žáků z hlediska věku a pohlaví. Bachelor thesis has analyzed the accidents on the secondary schools, which are common part of studies. I recapitulate the types of injures in my work, which are divided to the groups.These dates are extraced from database of Emergency of South Bohemia. Concre-tely are this intervention in the secondery school in České Budějovice, during the years 2008 to 2018. My work deal about the most frequent diagnosis,where is emergency interferes, and analyzed most vulnerability group students from the aspect age and genders. Keywords: Úrazy; Střední škola; České Budějovice; Injuries; secondary school; České Budějovice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úrazy žáků středních škol

Práce analyzuje úrazy na středních školách, které jsou běžnou součástí studia. Ve své práci shrnuji typy zranění, které následně řadím do skupin. Tato data jsou čerpána z databáze zdravotnické ...

BEDNÁŘOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji
KOSÁČKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském kraji. Teoretická část pojednává o vzdělávání a začlenění oblastí bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů. Podstatnou její částí je rozpracovaný rámcový vzdělávací program, ve kterém se stanovuje povinný obsah, podmínky vzdělávání a další povinné standardy. Byla provedena analýza právních norem, odborné literatury a vymezeny odborné pojmy, které se týkají řešené problematiky. Výzkumná část práce je zpracována zejména formou vlastního šetření a směřuje k naplnění cílů práce. Prvním cílem výzkumné části je posoudit zapojení vybraných subjektů do vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji a zodpovězení výzkumné otázky "Jak se vybrané subjekty zapojují do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji?". Při výzkumu je využit kvalitativní výzkum - metoda řízených rozhovorů s odpovědnými zástupci organizací zapojených do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat" a zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat?" Při výzkumu je využita metoda řízených rozhovorů s pedagogy vybraných základních škol Jihočeského kraje. Výsledky práce prokázaly, že současný stav zapojení vybraných organizací do vzdělávání bezpečnostních témat je na velmi dobré úrovni při realizaci preventivně výchovné činnosti a vydávání edukačních materiálů. Jednotlivé organizace přistupují při vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat individuálně a pro školy je problematické vytvořit si ucelený přehled a využít nabídky programů a materiálů. Pedagogové se v bezpečnostních tématech vzdělávají a dále předávají žákům, ale chybí zde koordinovanost a systémovost. Odpovědi na výzkumné otázky celkem jednoznačně ukázaly, že všechny oslovené organizace prosazují názor na začlenění nového předmětu s tématy v oblasti bezpečnosti do vzdělávacího procesu. U pedagogů naopak převyšuje názor na nezavádění samostatného předmětu s bezpečnostní problematikou. The aim of this Master thesis is to discover how well pupils and teachers are prepared in the field of safety topics and to evaluate the participation of chosen subjects in the safety education in the South Bohemian Region. The theoretical part is concerned with the education and integration of safety topics in framework education programmes with an emphasis on an elaborated framework education programme establishing the obligatory content, terms of education and other obligatory standards. Furthermore, an analysis of legal rules and the technical literature is conducted and technical terms concerning the matter are defined. The empirical part of the thesis focuses primarily on an individual research and is aimed at fulfilling the goals of the thesis. The first aim of the empirical part is to assess the participation of chosen subjects in the safety topics education in the South Bohemian Region and to answer the research question "How do chosen subjects participate in the safety topics education in the South Bohemian Region?" For the research, the method of a qualitative research is employed, namely in the form of structured interviews with the representatives of the organizations participating in safety topics education in the South Bohemian Region. The second aim of this thesis is to discover how well the teachers are currently prepared in the field of safety topics and to answer the research question "How well are the teachers currently prepared in the field of safety topics?" The method of structured interviews with elementary school teachers in the South Bohemian Region is employed. The results of the research show that the current state of participation of chosen organizations in the safety topics education is in the process of preventive educational activity and publication of educational materials on a very good level. The organizations proceed in the process of safety topics education on an individual basis and it is therefore problematic for the schools to keep a good track of all offered programmes and materials and to use them. The teachers educate themselves in the field of safety topics and pass the knowledge further on the pupils, however without any coordination and systematic character. The answers to the research questions showed quite decidedly that all organizations promote the integration of a new school subject concerned with the safety topics in the educational system. On the other hand, the teachers hold the view that it is not necessary to introduce a separate subject on this topic. Keywords: hrozby; rizika; ochrana obyvatelstva; pedagog; preventivně výchovná činnost; vzdělávání; základní škola; žák; threats; risks; popular protection; teacher; preventive educational activity; education; elementary school; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském ...

KOSÁČKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.
MANOCZKI, Nelli Vanessza
2019 - English
A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.

A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression ...

MANOCZKI, Nelli Vanessza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Informovanost obyvatelstva Kraje Vysočina o havárii jaderné elektrárny Černobyl
ROYIK, Tetyana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá informovaností obyvatelstva o jaderné havárii v Černobylu v Kraji Vysočina. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí obyvatelstva o této havárii a následně porovnat znalosti obyvatel ve věku 18-44 let a ve věku nad 45 let. V rámci práce byly stanoveny dvě hypotézy, H1: Více než 2/3 všech oslovených obyvatel v rámci Kraje Vysočina bude mít v dotazníkovém šetření týkajícím se znalostí o jaderné havárii v Černobylu více než 60 % odpovědí správných a H2: Obyvatelé starší 45 let budou mít statisticky významně vyšší znalosti o jaderné havárii v Černobylu než obyvatelé mladší 45 let. K dosažení vymezených cílů a k ověření hypotéz byl sestaven dotazník, proveden dotazníkový průzkum a následně pomocí metod deskriptivní a matematické statistiky vyhodnoceny výsledky. Sestavený dotazník obsahoval 15 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 100 obyvatel ve věku 18-44 let a 100 obyvatel ve věku nad 45 let. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že celková úspěšnost zodpovězených otázek byla 66 %. Obyvatelé ve věku 18-44 let odpověděli celkem v 61 % správně a obyvatelé ve věku nad 45 let v 71 % správně. Stanovených cílů diplomové práce bylo dosaženo a obě hypotézy byly potvrzeny. Přínosem diplomové práce je především získaný obraz o stavu informovanosti obyvatel o jaderné havárii Černobyl v Kraji Vysočina. Získané výsledky diplomové práce mohou být využity například orgány krizového řízení týkající se problematiky jaderné energetiky či ochrany před ionizujícím zářením, a to jak v souvislosti s přípravou na tyto situace, tak i se zaměřením na preventivní výchovnou činnost. The diploma thesis deals with the awareness of population of the Vysočina Region of the Chernobyl nuclear accident. The aim of this thesis is to find out the level of knowledge of the population about this accident and then to compare the knowledge of the population aged 18-44 and over 45 years. Two hypotheses were set in the thesis, H1: More than 2/3 of all respondents in the Vysočina Region will have more than 60 % of correct answers in a questionnaire concerning the knowledge of the Chernobyl nuclear accident, and H2: Respondents over 45 will have significantly higher knowledge of the Chernobyl nuclear accident than inhabitants under 45 years of age. In order to achieve the defined objectives and to verify the hypotheses, a questionnaire was prepared, a questionnaire survey was carried out and then the results were evaluated using the methods of descriptive and mathematical statistics. The questionnaire consisted of 15 questions. The research group consisted of 100 inhabitants aged 18-44 and 100 inhabitants aged over 45. The results of the questionnaire survey show that the overall success-rate of the answered questions was 66 %. Residents aged 18-44 responded correctly in a total of 61 % and residents over 45 in 71 %. The stated aims of the thesis were achieved and both hypotheses were confirmed. The benefit of the thesis is mainly the acquired picture of the state of awareness of the population of the Chernobyl nuclear accident in the Vysočina Region. The obtained results of the diploma thesis can be used, for example, by crisis management authorities related to the issue of nuclear energy or protection against ionizing radiation, both in connection with preparation for these situations and with a focus on preventive educational activities. Keywords: Černobyl; jaderná havárie; informovanost obyvatelstva; následky; ionizující záření; stupnice INES.; Chernobyl; nuclear accident; population awareness; aftermath; ionizing radiation; INES scale. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Informovanost obyvatelstva Kraje Vysočina o havárii jaderné elektrárny Černobyl

Diplomová práce se zabývá informovaností obyvatelstva o jaderné havárii v Černobylu v Kraji Vysočina. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí obyvatelstva o této havárii a následně porovnat znalosti ...

ROYIK, Tetyana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hodnocení radiační zátěže pacientů a možnost vzniku a řešení radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s.
DAŇOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Záměrem mé diplomové práce bylo zhodnocení radiační zátěže pacientů a posouzení vzniklých radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny (ONM). V teoretické části jsem pracovala s odbornou literaturou, platnými právními předpisy a vnitřní dokumentací Nemocnice České Budějovice, a.s. - oddělení nukleární medicíny. (ONM NČB) Práce vycházela z potřeby pracoviště ONM NČB zhodnotit optimalizaci dávek pacientům a stanovit místní diagnostické referenční úrovně. Otázkou optimalizace radiační ochrany se zabývají organizace v mezinárodním měřítku, z jejichž doporučení a standardů Česká republika vychází. Za tímto účelem je potřeba znát skutečné aplikované aktivity radiofarmak aplikovaných při jednotlivých vyšetřeních, a provést odhad z nich plynoucích efektivních dávek a též efektivních dávek z CT (výpočetní tomografie) snímání. Předkládaná diplomová práce se dále věnuje hodnocení vzniku radiačních mimořádných událostí, které na ONM NČB skutečně nastaly, příčinám jejich vzniku a opatřením k zamezení dalšího opakování takových radiačních mimořádná událostí (RMU). Držitel povolení pro povolovanou činnost, tj. nakládání se zdrojem ionizujícího záření, má povinnost udržovat dokumentaci v souladu s atomovým zákonem, zásadami dobré praxe a skutečným stavem povolené praxe. Úzce s problematikou RMU souvisí dokumentace - Vnitřní havarijní plán a Program monitorování. (Zákon č. 263/2016 Sb.) Proto byla provedena jejich komparace se skutečným stavem a doporučena revize na základě zjištěných skutečností. Zjištěné hodnoty aplikovaných aktivit a efektivních dávek byly porovnávány s hodnotami publikovanými v posledním reportu UNSCEAR (Vědecký výbor OSN pro účinky atomového záření) z roku 2016 a národními referenčními hodnotami uveřejněnými ve Vyhlášce o radiační ochraně č. 422/2016. Výsledky byly detailně zpracovány do tabulek a grafů. Bylo zjištěno, že aplikované aktivity na ONM NČB jsou v dobré shodě s hodnotami uvedenými v UNSCEAR reportu a zároveň nižší, než jsou národní referenční úrovně, což poukazuje na optimalizovaný stav radiační ochrany pacientů. Vznik konkrétních radiačních mimořádných událostí na pracovišti ONM NČB a analýza jejich příčin odhalila nedostatky v procesu a absenci bezpečnostních prvků žádoucích při skladování radioaktivního kapalného odpadu pocházejícího z ONM. Bylo nutno najít a implementovat do praxe takové opatření, které zabrání dalšímu opakování podobného typu RMU. Práce bude poskytnuta dohlížející osobě nad radiační ochranou pro potřeby hodnocení zajištění radiační ochrany na ONM NČB a kompletaci dokumentů pro povolovanou činnost. The aim of my thesis was to evaluate radiation consequences in patients, and to evaluate unusual occurrences stemming from radiation at the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice. In the theory part, I worked with professional literature, applicable laws and internal documentation provided by the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice Plc The thesis reacted to the need of the department of nuclear medicine (dept. NM) in hospital Ceske Budejovice to evaluate the optimisation of doses for the patients and set local diagnostic levels. Different organisations worldwide deal with the question of optimising radiation protection, and their recommendations and standards are used in the Czech Republic. For this purpose, it is necessary to know the real activity of radiopharmaceuticals applied in each examination and to conduct a forecast resulting in effective doses also based on CT scans. The thesis also evaluates the occurrence of special radiation events really experienced at the department of NM (nuclear medicine) in the hospital mentioned above, the reasons for these events happening and precautions preventing them from happening in future. The owner of the permission for this activity, meaning the use of the source of ionizing radiation, has the duty to keep all documentation and paperwork in accordance with the law regulating nuclear power, abide by the rules of good practices and the real state of allowed practice. The occurrence of unusual events is closely connected with the documentation - internal emergency plan and monitoring program. (Law 263/2016) Therefore, it was recommended to compare these to the actual state and to review them based on the facts found. The values of applied activities and effective doses found were compared to the values published in the last report from UNSCEAR in 2016 and national referential values published in the bill about radiation protection no 422/ 2016. All results were inputted into tables and graphs. It was found that the applied activities at the department of NM in hospital Ceske Budejovice are in agreement with the values presented in UNSCEAR report and that they are lower than the national referential levels, which shows that there is optimised state of radiation protection for patients. The occurrence of concrete unusual radiation events at the department of NM in hospital Ceske Budejovice and their analysis revealed certain shortcomings in the process and the absence of security elements needed while holding radioactive liquid waste in storage at the hospital. It was necessary to find and implement such precautions, which will prevent similar type of events in future. The thesis will be handed in to the person tending to the radiation protection for the use of evaluation and providing the protection at the department of NM at the hospital Ceske Budejovice and to enable the documentation to be completed for the allowed activity. Keywords: aplikovaná aktivita; efektivní dávka; radiační mimořádná událost; nukleární medicína; povrchová kontaminace; kapalné radioaktivní odpady; vnitřní havarijní plán; program monitorování; Applied activity; effective doses; special radiation event; nuclear medicine; surface contamination; radioactive liquid waste; internal emergency plan; monitoring program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení radiační zátěže pacientů a možnost vzniku a řešení radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s.

Záměrem mé diplomové práce bylo zhodnocení radiační zátěže pacientů a posouzení vzniklých radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny (ONM). V teoretické části jsem pracovala s ...

DAŇOVÁ, Kristína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Radiologické události na vybraných radiodiagnostických pracovištích - analýza opakování snímků v důsledku chybného ozáření pacienta
ZÁKOUTSKÁ, Eliška
2019 - Czech
Práce vychází z potřeby pracovišť využívající zdroje ionizujícího záření implementovat novou legislativu týkající se atomového práva účinnou od 1.1.2017. Práce je zaměřena na radiologické události na radiodiagnostických pracovištích vybraných zdravotnických zařízení. Teoretická část čtenáře seznamuje s pojmem "radiologická událost", obecně pojednává o oboru radiodiagnostiky a radiační ochrany. Praktická část se věnuje vyhodnocení nejčastějších příčin a četnosti radiologických událostí získaných ze záznamů olékařském ozáření, tedy i chybně provedených expozicích ve vybraných radiodiagnostických pracovištích a zařazení radiologické události do příslušné kategorie. Pro splnění všech cílů diplomové práce a aplikace výsledků práce v praxi byl hodnocen i obsah dokumentu - "Hodnocení způsobu radiační ochrany", který předkládá držitel povolení pro práci s ionizujícím zářením SÚJB za každý předcházející rok do 30.4. a to od účinnosti nového atomového zákona. Výsledky této práce posloužily k vytvoření této zprávy pracovištím do 30.4.2019, a to v širším rozsahu analýzy a hodnocení, než bylo provedeno v loňském roce. Maximální podrobnost zprávy o příčinách a četnosti vzniku radiologických událostí a mapování reálné situace na pracovištích slouží i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vypracování Doporučení SÚJB k radiologickým událostem. Stejně tak byla tato práce přínosná sledovaným pracovištím pro uvědomění si příčin a vývoje četnosti radiologických událostí v jednotlivých letech. Je již na konkrétním pracovišti a dohlížející osobě nad radiační ochranou, aby do důsledku vyhodnotila zjištěné příčiny a např. v rámci ročního školení radiačních pracovníků na ně upozornila a důsledně dbala na dodržování všech preventivních opatření, jejichž návrh je rovněž součástí práce. The thesis derives from the needs of institutions using sources of ionizing radiation to implement a new legislative regarding nuclear law, effective since 1st January 2017. The thesis is focused on radiological events at radiological institutions of chosen healthcare facilities. The theoretical part makes the reader familiar with the term "radiological event", generally elaborates on the field of diagnostic radiography and radiation protection. The practical part of the thesis deals with evaluation of the most occurring causes and the frequency of radiological events, obtained from the records of medical irradiation, even of wrongly carried out exposures in chosen diagnostic radiography institutions and wrongly sorted radiological events to a relevant category. To fulfil all the goals of the master thesis and to apply the results of the work in practice, also the contents of following document were evaluated - "Evaluation of the means of radiation protection", which every holder of permission to work with ionizing radiation has to submit to the SŮJB yearly, till 30th April, with the data from the previous year. This rule is valid since the new nuclear law was adopted. The results of this thesis served the chosen institution to create such report till 30th April 2019, with a broader extent of the analysis and evaluation than last year. The maximal detail of the report about causes and frequency of radiological events and mapping the real situation at the facilities serves also to the State Office for Nuclear Safety (SONS) to create a Recommendation of the SONS regarding the radiological events. Equally, the thesis was beneficial to the observed facilities, to realise the causes and frequency of radiological events in individual years. It is then up to an individual institution and to the employee supervising the radiation protection, to evaluate the consequences of the found causes, for example to point them out within a yearly training of radiation employees, and to consistently see to the compliance of all preventive measures, which proposal and implementation also belongs to the main tasks of the supervisor. Keywords: Atomový zákon; radiologické události; radiodiagnostika; analýza; dokumentace; radiační ochrana; Atomic Act; Radiological events; Radiodiagnosis; analysis; documentation; radiation protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiologické události na vybraných radiodiagnostických pracovištích - analýza opakování snímků v důsledku chybného ozáření pacienta

Práce vychází z potřeby pracovišť využívající zdroje ionizujícího záření implementovat novou legislativu týkající se atomového práva účinnou od 1.1.2017. Práce je zaměřena na radiologické události na ...

ZÁKOUTSKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Připravenost obyvatelstva vybraného města na přežití krizové situace
KUŽELOVÁ, Blanka
2019 - Czech
Každý den se mohou lidé setkat s nebezpečím, které pro ně představují neočekávané situace, jako jsou různé katastrofy, živelné pohromy, dopravní nehody nebo také havárie spojené s únikem nebezpečných látek. Vznik krizových situací bývá většinou rychlý a nečekaný a ve většině případů je nelze odvrátit dřív, než udeří. Ke zmírnění následků mimořádných událostí nebo krizových situací je důležitá především připravenost občanů. Ti by měli vědět, jak se v takovýchto situacích zachovat a jak pomoci sobě a svým blízkým. Cílem práce bylo zjistit úroveň připravenosti obyvatel města České Budějovice na přežití krizové situace a následně provést komparaci dle jednotlivých věkových kategorií. Úroveň připravenosti byla zjišťována dotazníkovou formou a výsledky byly následně vyhodnoceny pomocí metod deskriptivní a matematické statistiky. Dotazník obsahoval 25 otázek, z toho 16 otázek podléhal statistickému setření. Výzkumný soubor tvořilo 466 obyvatel města České Budějovice, kteří byli rozděleni dle jednotlivých věkových kategorií. Vyhodnocením stanovených hypotéz se docílilo prostřednictvím deskriptivní a matematické statistiky. První hypotéza, která tvrdí, že obyvatelé města České Budějovice jsou připraveni na přežití krizové situace, nemohla být přijata, neboť z výsledků statistického šetření je patrné, že připravenosti obyvatel je na nízké úrovni. Nejméně připravení jsou však obyvatelé ve věku do 35 let, a proto bylo možné přijmout druhou hypotézu. Tato diplomová práce může sloužit jako studijní materiál, který by mohl být užitečný pro další výzkum v oblasti připravenosti obyvatelstva města České Budějovice na mimořádnou událost či krizovou situaci. Every day, the people can encounter a danger, which represents for them unexpected situations, such as various catastrophes, natural disasters, traffic accidents, or disasters accompanied by hazardous substances leakage. The emergence of crisis situations is mostly fast, unexpected, and in most cases these situations can't be averted before they hit. To alleviate the aftermaths of extraordinary events or crisis situations, the population preparedness is essential, mostly for them to know how to behave in such situations and help themselves and their close ones. The aim of the thesis was to find out the level of the preparedness of the residents of České Budějovice to survive a crisis situation and then compare the individual age categories. The level of preparedness was found out by a questionnaires and the results were then evaluated by the means of descriptive and mathematical statistics. The questionnaire consisted of 25 questions, 16 of those questions were subjects to a statistical inquiry. The research set was formed of 466 residents of České Budějovice, who were then divided into individual age categories. The evaluation of the stated hypotheses was achieved mainly by the means of descriptive and mathematical statistics. The first hypothesis, claiming that the residents of České Budějovice are prepared for surviving a crisis situation, couldn't be accepted, because from the results of the statistical inquiry is apparent, that the preparedness of the residents is on a low level. However, the least prepared are residents aged 35 years and less, so the second hypothesis could be accepted. This master thesis can serve as a study material, which could be useful for further research in the field of preparedness of the residents of České Budějovice for an extraordinary event or crisis situation. Keywords: Krizová situace; mimořádná událost; ochrana obyvatelstva; připravenost; nouzové přežití; Crisis situation; extraordinary event; population protection; preparedness; emergency survival Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost obyvatelstva vybraného města na přežití krizové situace

Každý den se mohou lidé setkat s nebezpečím, které pro ně představují neočekávané situace, jako jsou různé katastrofy, živelné pohromy, dopravní nehody nebo také havárie spojené s únikem nebezpečných ...

KUŽELOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Zásady připravenosti rodiny na evakuaci ze ZHP JE
MENČÍKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá, jaká je míra znalostí rodin žijících v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v rámci evakuace. Zaměřuje se zejména na zna-losti obsahu evakuačního zavazadla, evakuačních tras, orgánů, které toto opatření organizují a dalších důležitých informací, které se nacházejí zejména v Příručce pro ochranu obyvatelstva při radiační havárii Jaderné elektrárny Temelín. Teoretická část vychází z analýzy současné problematiky. První část je zaměřena na princip fungování jaderné elektrárny a její zabezpečení, na které je kladen značný důraz. Dále je zde probíráno téma radiační mimořádné události a následně účinku ionizujícího záření na organismus. Další kapitola je věnována problematice ochranných opatření, která by mohla být v případě havárie jaderné elektrárny vyhlášena. V posledním oddílu teoretické části se práce zaměřuje na téma havarijních plánů, neboť tyto jsou nezbytné pro nastolení pravidel, kterými by se dotčené orgány a obyvatelé v případě nutnosti museli řídit. V souvislosti s těmito tématy je zmíněn i právní rámec, který se danou problematikou zabývá. V praktické části je ověřována míra informovanosti rodin žijících v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny o tom, jak při evakuaci postupovat. K tomu bylo použito kvantitativní dotazníkové šetření a byla stanovena hypotéza s tvrzením, že alespoň 50 % dotazovaných nemá dostatečné znalosti o tom, jak postupovat během evakuace ze ZHP JE. Za tímto účelem byla vytyčena metodika statistického zpracování. Po vyhodnocení získaných dat byly odpovědi na jednotlivé otázky zpracovány graficky. Dále se práce podrobněji zabývá jednotlivými otázkami. Stanovená hypotéza je potvrzena na základě zhodnocení výsledků pomocí metod popisné statistiky. V diskuzi jsou analyzovány otázky, které byly vytvořeny a jsou zde komentována daná zjištění. Dále jsou navrženy způsoby, jak zlepšit povědomí obyvatel o dané problemati-ce, které je hodnoceno jako nízké. Poznatky a informace shromážděné v této diplomové práci mohou sloužit jako edukační materiál nebo jako základ pro další šetření v rámci dané problematiky. This thesis examines the level of knowledge of families living in the emergency plan-ning zone of Nuclear power plant Temelín. It focuses mainly on the knowledge of eva-cuation baggage contents, evacuation routes, organs that organize this measure and other important information, which are found in particular in the Manual for the pro-tection of population in the radiation accident of the Nuclear power plant Temelín. The theoretical part is based on the analysis of current problematics. The first part is focused on the principle of the operation of the nuclear power plant and its security, which is emphasized. Further it deals with the topic of radiological emergency and consequently the effect of ionizing radiation on the organism. The next chapter is devoted to the issue of issue of protective measures that could be announced during the radiation accident of the nuclear power plant. In the last section of the theoretical part, the work focuses on the topic of emergency plans, as these are necessary to establish rules that would require the authorities and residents to follow if necessary. In connection with these topics, the legal framework dealing with the issue is mentioned. The practical part verifies the level of awareness of families living in the emergency planning zone of a nuclear power plant on how to proceed with the evacuation. For this purpose, a quantitative questionnaire survey was used and a hypothesis was established claiming that at least 50% of the respondents did not have sufficient knowledge of how to proceed during the evacuation from EPZ of nuclear power plant. The methodology for statistical processing was set out. After evaluating the obtained data, the answers to individual questions were compiled graphically. Furthermore, the thesis deals in detail with individual questions. The established hypothesis is confirmed by evaluating the results using descriptive statistics methods. In the discussion, the questions that have been identified and the findings are discussed. Furthermore, there are suggested ways to improve population awareness of the issue, Keywords: Ochrana obyvatelstva; zóna havarijního plánování; radiační havárie; evakuace; havarijní plánování; Population protection; emergency planning zone; radiation accident; evacuation; emer-gency planning Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zásady připravenosti rodiny na evakuaci ze ZHP JE

Tato diplomová práce zkoumá, jaká je míra znalostí rodin žijících v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v rámci evakuace. Zaměřuje se zejména na zna-losti obsahu evakuačního ...

MENČÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov
PAPOUŠKOVÁ, Michala
2019 - Czech
Tématem mé diplomové práce jsou Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov. V teoretické části se zabývám z hlediska epidemiologie infekčními nemocemi, které se mohou vyskytovat v důsledku povodní, vysvětluji, jaký informační systém používali krajské hygienické stanice k povinnému hlášení, evidenci a analýze výskytu infekčních onemocnění a podotýkám, že od 1. 1. 2018 začal pro krajské hygienické stanice v České republice fungovat nový systém. Dále se zabývám ekologickými dopady a vysvětluji ekologii dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se v teoretické části zmiňuji o povodních jako takových, definuji legislativu povodní, jaké správní orgány pracují, pokud nastane takováto krizová situace a jaká povodeň postihla okres Český Krumlov. V praktické části zkoumám metaanalýzou data z Epidatu a informačního systému ISIN, a jaká je jejich souvislost s výskytem infekčních onemocnění při povodních. Zaměřovala jsem se na infekční onemocnění, která se mohou vyskytovat v souvislosti s povodněmi a to Leptospiróza, Shigelóza, Kryptosporidióza, Gastroenteritidy způsobené Kampylobakterií a Norovirem, Virovou hepatitidou A a Virovou hepatitidou E. V diskuzi pak hodnotím dotazník, který byl určen obyvatelům v okrese Český Krumlov, a to i studentům základních škol. Jakou mají představu o následcích povodní a co všechno může povodeň zapříčinit. Výsledky pak diskutuji v závěru mé diplomové práce. Dalším výstupem diplomové práce bude vytvoření informačního letáku, který bude určen pro laickou veřejnost. The topic of my diploma thesis are Epidemiological and ecological impacts of floods in the Cesky Krumlov district. In the theoretical part I deal, from the perspective of epidemiology, with infectious diseases that may occur due to floods, I explain what information system was used by the regional hygiene stations in order to carry out the obligatory report, records, and analysis of occurrence of infectious diseases, and I would like to point out that from 1 January 2018 on, a new system started working for regional hygiene stations in the Czech Republic. Further, I deal with ecological impacts, and explain ecology in terms of Nature Conservation Act. Last but not least, I mention floods as such in the theoretical part, I define flood legislation, what administrative authorities work if such a crisis situation occurs, and what flood affected the region of Cesky Krumlov. The practical part analyses Epidat and the ISIN information system data using metaanalysis, searching for a link between them and infectious diseases during floods. I focused on infectious diseases that ma occur in connection to floods, such as Leptospirosis, Shigelosis, Cryptosporidiosis, Gastroenteritis caused by Campylobacteria and Norovirus, Virus Hepatitis type A, and Virus Hepatitis type E. The Discussion part evaluates the questionnaire aimed at the citizens of Cesky Krumlov region, also at the primary school pupils. What is their image of consequences of floods, and what may bet he cause. The results are then discussed in the conclusion of my diploma thesis. Creating an information leaflet meant for the lay public is another output of my diploma thesis. Keywords: Epidemiologie; EPIDAT; infekční onemocnění; ekologické dopady; povodně; Epidemiology; EPIDAT; infectious diseases; ecological impacts; floods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov

Tématem mé diplomové práce jsou Epidemiologické a ekologické dopady povodní v okrese Český Krumlov. V teoretické části se zabývám z hlediska epidemiologie infekčními nemocemi, které se mohou ...

PAPOUŠKOVÁ, Michala
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení Itibo
ZDRAŽIL, Vladimír
2019 - Czech
Krizové řízení je dynamický vědní obor. To platí zejména pro země rozvojového světa jako je Keňa. Úkolem této práce je přispět ke prevenci či minimalizaci rizik a případně zvládání jejich následků v rámci projektu českého zdravotnického zařízení Itibo v jihozápadní části Keni. Toto zařízení tu díky skupině nadšenců a podpoře mnoha lidí pomohlo od roku 2005 desetitisícům pacientů, kteří by jinak neměli přístup ke zdravotní péči. V rámci diplomové práce byla na základě vlastního místního šetření zpracována analýza rizik, která byla následně vyhodnocena a její výsledky použity pro vytvoření "Plánu připravenosti na mimořádné události." Plán představuje prakticky uplatnitelný nástroj pro zvládání nestandartních situací, ke kterým dochází v místě projektu poměrně často. Zcela zásadní bylo aktivní zapojení se autora do samotného fungování zdravotnického zařízení Itibo formou stáže. Hlavním přínosem práce je plán, určený zdravotnicky vzdělaným osobám, které ale většinou nemají znalosti v oblasti krizového řízení. Přínosem je i vhled do problematiky krizového řízení v oblasti zdravotnictví na území jiného státu, které je velmi odlišné ve většině svých parametrů. Crisis management is a dynamic science. This is particularly true for developing world countries like Kenya. The aim of this work is to contribute to the prevention or minimization of risks and possibly to manage their consequences within the project of the Czech medical facility Itibo in the southwestern part of Kenya. This facility, thanks to a group of enthusiasts and support of many people, helped tens of thousands of patients since 2005 who would otherwise not have access to health care. In the framework of the thesis, a risk analysis was elaborated based on a local survey, which was subsequently evaluated, and its results used to create a "Plan of preparedness for emergencies." The plan is a practically applicable tool for managing non-standard situations that occur relatively frequently in the project site. An essential part was the active involvement of the author in the actual functioning of the Itibo healthcare facility in the form of an internship. The main benefit of the work is a plan intended for health-educated persons, who mostly do not have knowledge in the field of crisis management. The benefit is also an insight into the issue of crisis management in the area of health care in another country, which is very different in most of its parameters. Keywords: krizové řízení; analýza rizik; Itibo; Keňa; zdravotnické zařízení; crisis management; risk analysis; Itibo; Kenya; health facility Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení Itibo

Krizové řízení je dynamický vědní obor. To platí zejména pro země rozvojového světa jako je Keňa. Úkolem této práce je přispět ke prevenci či minimalizaci rizik a případně zvládání jejich následků v ...

ZDRAŽIL, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases