Number of found documents: 42422
Published from to

Využití hodnotících testů u seniorů
LEHKOŽIVOVÁ, Veronika
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem hodnocení seniorů a jeho využití v ošetřovatelské praxi. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a oblastí týkajících se stáří a stárnutí. Dále přibližuje, jaká jsou specifika péče o geriatrického pacienta včetně nejčastějších syndromů s geriatrií spojených. Závěr teoretické části popisuje hodnotící nástroje v geriatrii a jejich využití v různých oblastech. Bakalářská práce měla stanoveny dva cíle. Prvním z nich bylo nalézt měřící nástroj, který je vhodný k zhodnocení geriatrického pacienta v ošetřovatelské praxi. Druhým cílem bylo zmapovat využití hodnotících testů u seniorů v ošetřovatelské praxi. Výzkumné šetření proběhlo kvantitativní formou. Pro naplnění cílů bylo využito standardizovaného testování, které probíhalo anonymně. Pro sběr dat byly vybrány následující testy: Kritéria pro hodnocení křehkosti seniorů dle Friedové a Barthelové index základních všedních činností. Cílovou skupinou byli senioři ve věku nad 70 let včetně a testování probíhalo v domově pro seniory a v domě s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích v průběhu března a dubna 2023. Celkem se testování zúčastnilo 60 seniorů v rozmezí 70-96 let. Hodnotící test Friedové byl rozšířen o nestandardizovanou část týkající se identifikačních údajů o seniorovi potřebných ke statistickému zhodnocení (věk, pohlaví, BMI, počet pádů). Základní vyhodnocení výzkumného souboru bylo zpracováno pomocí grafů a uvedené hypotézy byly zpracovány statistickou metodou korelace. Výsledky práce potvrdily, že lidé ve vyšším věku trpí ztrátou fyzické aktivity, poklesem svalové síly, ztrátou hmotnosti a vyčerpaností. Potvrdil se také vliv některých parametrů na riziko nebo výskyt geriatrické křehkosti. Prokázána byla i vzájemná závislost mezi testem Friedové a testem Barthelové, tedy že senioři trpící křehkostí a svalovou slabostí jsou více závislí na pomoci druhých. Cílem je včasné identifikování křehkého seniora a tím předcházet následným komplikacím, jako je například ztráta soběstačnosti. The bachelor's thesis deals with the topic of assessment of seniors and its use in nursing practice. The theoretical part of the thesis focuses on the explanation of basic terms and areas related to old age and aging. It also describes the specifics of care for a geriatric patient, including the most common syndromes associated with geriatrics. The conclusion of the theoretical part describes assessment tools in geriatrics and their use in various areas. The bachelor's thesis had two objectives. The first of these was to find a measuring tool that is suitable for evaluating the geriatric patient in nursing practice. The second goal was to map the use of assessment tests for seniors in nursing practice. The research was carried out in quantitative form. To fulfill the goals, standardized testing was used, which took place anonymously. The following tests were selected for data collection: Criteria for evaluating the frailty of seniors according to Fried and Barthel index of basic everyday activities. The target group was seniors over the age of 70 inclusive, and the testing took place in a home for the elderly and a nursing home in České Budějovice during March and April 2023. A total of 60 seniors between the ages of 70 and 96 took part in the testing. Friedová's evaluation test was extended by a non-standardized part regarding the identification data of the elderly required for statistical evaluation (age, sex, BMI, number of falls). The basic evaluation of the research set was processed using graphs and the stated hypotheses were processed using the statistical method of correlation. The results of the work confirmed that older people suffer from a loss of physical activity, a decrease in muscle strength, weight loss and exhaustion. The influence of some parameters on the risk or incidence of geriatric frailty was also confirmed. The interdependence between Fried's test and Barthel's test was also proven, meaning that seniors suffering from frailty and muscle weakness are more dependent on the help of others. The goal is to identify a frail senior in time and thereby prevent subsequent complications, such as loss of self-sufficiency. Keywords: Geriatrický syndrom; křehký pacient; hodnocení geriatrického pacienta; hodnotící nástroje.; Geriatric syndrome; frail patient; assessment of the geriatric patient; assessment tools. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití hodnotících testů u seniorů

Bakalářská práce se zabývá tématem hodnocení seniorů a jeho využití v ošetřovatelské praxi. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a oblastí týkajících se stáří a stárnutí. ...

LEHKOŽIVOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Potenciální zdravotní a hygienická rizika práce personálu na ortopedickém operačním sále
SVOBODOVÁ, Viera
2023 - Czech
Práce na operačních sálech je velmi náročná. Ze specifik provozu na operačních sálech plyne řada potenciálních rizik, kterým je sálový personál vystaven. Cílem bakalářské práce bylo nejprve stručně popsat možná ohrožení, zjistit názor všeobecných sester na výskyt vybraných rizik na ortopedickém sále a následně porovnat míru obav ve vztahu k věku. Pro dosažení určeného cíle jsme na základě teoretické části práce vytvořili dotazník, kterým jsme provedli průzkum mezi všeobecnými sestrami, které pracují na ortopedickém sále. Zpracováno bylo celkem 110 dotazníků vyplněných perioperačními a anesteziologickými sestrami. Výsledky jsme pak vyhodnotili včetně statistického zpracování. V souvislosti s cíli byly stanoveny tři hypotézy. U všech tří hypotéz jsme předpokládali, že vnímání náročnosti práce a míra obav z výskytu rizik na ortopedické sále souvisí s věkem. Získané výsledky lze stručně shrnout takto: ve vnímání jednotlivých dotazovaných rizik a stresujících situací, v souvislosti s věkem respondentů, se závislost na věku prokázala pouze v jediné kategorii. Jen při vyhodnocení otázky na dodržování přestávky na jídlo, byla prokázána souvislost s věkem. Tedy jen v této jediné kategorii s rostoucím věkem míra negativního vnímání klesá. Z výsledku výzkumu vyplynulo, že čím je sálový personál starší, tím je pro něj tato konkrétní situace méně stresující. S věkem prokazatelně roste negativní vnímání fyzické zátěže, která je s prací spojená. Stejně tak dotazníky potvrdily vyšší pocit psychické náročnosti práce na operačním sále v souvislosti s věkem. Dále pak byl prokázán vysoký výskyt zdravotních a psychických potíží, které personál spojoval s prací na ortopedickém operačním sále. Přesná znalost vnímání zdravotních a hygienických rizik a stresujících faktorů, personálem operačních sálů, může být přínosnou informací při snaze cíleně zlepšit pracovní podmínky. Work in operating theatres is very demanding. The specifics of operating theatre operations imply a number of potential risks to which operating theatre staff are exposed. The aim of the Bachelor's thesis was first to briefly describe the possible risks, to find out the opinion of general nurses on the occurrence of selected risks in the orthopaedic operating room and then to compare the level of concern in relation to age. In order to achieve the stated aim, we developed a questionnaire based on the theoretical part of the thesis and conducted a survey among general nurses working in the orthopaedic ward. A total of 110 questionnaires were completed by perioperative and anaesthetic nurses. The results were then evaluated including statistical processing. Three hypotheses were set in relation to the objectives. For all three hypotheses, we hypothesized that the perception of the difficulty of the work and the level of risk apprehension in the orthopedic ward would be related to age. The results obtained can be briefly summarized as follows: in the perception of the individual respondents of risks and stressful situations, in relation to the age of the respondents, the dependence on age was demonstrated in only one category. Only in the evaluation of the question on the observance of meal breaks, a link with age was demonstrated. Thus, only in this single category did the level of negative perception decrease with increasing age. The result of the research showed that the older the OR staff is, the less stressful this particular situation is for them. The negative perception of the physical stress associated with the work increases with age. Similarly, the questionnaires confirmed a higher perception of the psychological demands of working in the operating theatre in relation to age. Furthermore, there was evidence of a high prevalence of health and psychological problems that staff associated with working in an orthopaedic operating theatre. Accurate knowledge of the perception of health and hygiene risks and stressors by operating room staff can provide useful information when trying to improve working conditions in a targeted manner. Keywords: Operační sál; operační tým; perioperační sestra; zdravotní rizika; hygienická rizika; Operating room; operating team; perioperative nurse; health risks; hygiene risk Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potenciální zdravotní a hygienická rizika práce personálu na ortopedickém operačním sále

Práce na operačních sálech je velmi náročná. Ze specifik provozu na operačních sálech plyne řada potenciálních rizik, kterým je sálový personál vystaven. Cílem bakalářské práce bylo nejprve stručně ...

SVOBODOVÁ, Viera
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů
UHLÍŘOVÁ, Daniela
2023 - Czech
Přírodní zdroje záření zapříčiňují mnohem vyšší expozici než zdroje umělé a mohou se vyskytovat v mnoha podobách. Přírodními zdroji ionizujícího záření jsou kosmické záření a přírodní radionuklidy. Nejvíce se procentuálně na expozici obyvatelstva podílí radon. V České republice se radon vyskytuje ve velké míře a kvůli tomu patříme mezi země s největší objemovou aktivitou radonu. Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit a porovnat informovanost obyvatelstva v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření ve vybraných lokalitách s vysokým a nízkým výskytem radonu, konkrétně Příbramska a Mostecka. V teoretické části se nacházejí poznatky o radioaktivitě, biologickým účincích ionizujícího záření, přírodních zdrojích ionizujícího záření a veličinách, které se s ionizujícím zářením pojí. Část se také věnuje radonové problematice, zdravotním komplikacím s radonem spojených a radonovému programu, ve kterém jsou shrnuta protiradonová opatření. Ve výzkumné části jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření pomocí grafů. Tyto výsledky jsou dále zpracovány pomocí statistických metod, díky kterým byly potvrzeny obě dané hypotézy. První hypotéza zkoumala, zda celková informovanost obyvatelstva bude dosahovat alespoň 70 %, což bylo potvrzeno pomocí jednovýběrového t-testu. Druhá hypotéza se týkala porovnávání znalostí obyvatelstva v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření u osob žijících v lokalitě s vyšším výskytem radonu a u osob žijících v lokalitě s nižším výskytem radonu, kde by informovanost osob v lokalitách s vyšším výskytem radonu měla být značně vyšší. Hypotéza byla potvrzena za použití dvojvýběrového t-testu. Natural sources of radiation cause much higher exposure than artificial sources and can come in many forms. Natural sources of ionizing radiation are cosmic rays and natural radionuclides. Radon accounts for the largest percentage of the population's exposure. In the Czech Republic, radon occurs to a large extent, and because of this, we are among the countries with the largest volumetric activity of radon. The aim of the submitted bachelor's thesis was to find out and compare the awareness of the population in the area of natural sources of ionizing radiation in selected localities with high and low incidence of radon, namely Příbramsko and Mostecko. The theoretical part contains knowledge about radioactivity, biological effects of ionizing radiation, natural sources of ionizing radiation and quantities associated with ionizing radiation. A section is also devoted to the radon issue, health complications associated with radon and the radon program, which summarizes anti-radon measures. In the research part, the results of the questionnaire survey are summarized using graphs. These results are further processed using statistical methods, thanks to which both given hypotheses were confirmed. The first hypothesis examined whether the total awareness of the population would reach at least 70%, which was confirmed using a one-sample t-test. The second hypothesis related to the comparison of the knowledge of the population in the area of natural sources of ionizing radiation in people living in a locality with a higher incidence of radon and in people living in a locality with a lower incidence of radon, where the awareness of people in localities with a higher incidence of radon should be considerably higher. The hypothesis was confirmed using a two-sample t-test. Keywords: ionizující záření; přírodní zdroje; radon; radonový program; informovanost obyvatelstva; ionizing radiation; natural resources; radon; radon program; awareness of the population Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů

Přírodní zdroje záření zapříčiňují mnohem vyšší expozici než zdroje umělé a mohou se vyskytovat v mnoha podobách. Přírodními zdroji ionizujícího záření jsou kosmické záření a přírodní ...

UHLÍŘOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Moderní radioterapeutická léčba karcinomů plic
ŽÁKOVÁ, Klára
2023 - Czech
Bakalářská práce ve své teoretické části popisuje anatomii dýchacího systému, rozdělení karcinomů plic, jejich příznaky, rizikové faktory a možnou léčbu. Zaměřuje se především na samotnou radioterapii plic a techniky ozařování plic s ohledem na současné technické možnosti radioterapie. Praktická část je zastoupena analýzou dat z dotazníkového šetření zkoumající především četnost přítomnosti rizikových faktorů u pacientů s karcinomem plic léčených na RTO Nemocnice České Budějovice. Výzkumná část byla realizována dotazníkovým šetřením, soubor pacientů činil celkově 60 respondentů. Získaná data byla následně vyhodnocena nástroji MS Excel. Kromě přítomnosti kouření jakožto hlavního rizikového faktoru byla věnována pozornost i jiným rizikovým faktorům, např. profesní zátěži, celkovému životnímu stylu nebo dlouhodobému pobytu v oblastech se zvýšeným obsahem radonu v podloží. Výsledky potvrdily, že nejvíce zastoupeným rizikových faktorem nadále zůstává dlouhodobé kouření tabáku. Zpracování odpovědí z dotazníku rovněž podpořilo domněnku, že nezanedbatelným rizikovým faktorem je i dlouhodobý pobyt v oblastech se zvýšeným radonovým indexem. Bakalářská práce může sloužit jako ucelený studijní materiál budoucím radiologickým asistentům pro základní přehled v problematice léčby zářením karcinomů plic a vlivů, které se podílejí na jejím vzniku. Může být případně použita k dalšímu zpracování formou odborného článku v časopisech, nebo být zdrojem informací pro jakéhokoliv zájemce o dané téma. In its theoretical part, the bachelor's thesis describes the anatomy of the respiratory system, the types of lung cancers, their symptoms, risk factors and possible treatment. It mainly focuses on lung radiotherapy itself and lung irradiation techniques with regard to the current technical possibilities of radiotherapy. The practical part is represented by the analysis of data from a questionnaire survey examining, in particular, the frequency of the presence of risk factors in patients with lung cancer treated at the RTO of the České Budějovice Hospital. The research part was treatment by questionnaire, the group of patients consisted of a total of 60 respondents. The obtained data were subsequently evaluated with MS Excel tools. In addition to the presence of smoking as the main risk factor, attention was also paid to other risk factors, e.g. occupational stress, general lifestyle or long-term residence in areas with increased radon content in the subsoil. The results confirmed that long-term tobacco smoking remains the most represented risk factor. The processing of answers from the questionnaire also ensures the assumption that a non-negligible risk is also a long-term stay in areas with an increased radon index. The bachelor's thesis can serve as a comprehensive study material for future radiology assistants as an overview of modern lung cancer radiation treatment. But it can also be used in professional articles in magazines, or be a source of information for those interested in this topic. Keywords: Karcinom plic; ozařování plic; lineární urychlovač; respirační gating; kybernůž; radioterapie; nemalobuněčný karcinom; malobuněčný karcinom; Lung tumors; lung radiotherapy; linear accelerator; respiratory gating; cyberknife; radiotherapy; non-small cell lung cancer; small cell lung cancer Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Moderní radioterapeutická léčba karcinomů plic

Bakalářská práce ve své teoretické části popisuje anatomii dýchacího systému, rozdělení karcinomů plic, jejich příznaky, rizikové faktory a možnou léčbu. Zaměřuje se především na samotnou radioterapii ...

ŽÁKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Diagnostické zobrazování pacientů s polytraumatem
FIŠER, Martin
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá diagnostickými zobrazovacími metodami u polytraumatizovaných pacientů. Diagnostické zobrazovací metody hrají velkou roli u vyšetření těchto pacientů, kde hlavním cílem je brzké stanovení diagnózy, která by měla pomoci, v těžkých případech i zachránit pacientův život. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první polovině teoretické části je vysvětlena definice polytraumatu a mechanizmy jejího vzniku. Jsou popsány nejčastější příčiny vzniku mnohočetného poranění. V druhé polovině jsou popsány zobrazovací metody, které se používají u vyšetření polytraumat. Nejdříve vysvětluji základní radiologické postupy a jejich algoritmus při polytraumatu. Poté se práce zaměřuje na principy výpočetní tomografie, ultrasonografie, skiagrafie a magnetické rezonance. Jsou uvedeny kontrastní látky, které používáme při diagnostice polytraumatizovaného pacienta. V praktické části za pomoci získaných dat z Nemocnice České Budějovice, a.s. bylo statisticky zkoumáno, jestli se za posledních pět let zvyšuje počet pacientů či nikoliv. Dále se zjišťovalo pohlaví a věkové rozložení pacientů s polytraumatem. Zkoumáno je i statistické zastoupení příčin úrazu. Praktická část se dále zabývá tím, jaké vyšetření se provádí nejčastěji v NEMCB. Všechna data jsou přehledně zpracována do tabulek a grafů. Tato bakalářská práce může sloužit jako edukační materiál pro studenty zdravotnických oborů a radiologickým asistentům. The bachelor thesis deals with diagnostic imaging methods in polytraumatized patients. Diagnostic imaging methods play a big role in the examination of these patients, where the main goal is an early diagnosis, which should help, in severe cases, even save the patient's life. This thesis is divided into theoretical and practical part. The first half of the theoretical part explains the definition of polytrauma and the mechanisms of its formation. The most common causes of multiple injuries are described. The second half describes the imaging methods that are used in the examination of polytraumas. First, I explain the basic radiological procedures and their algorithm in polytrauma. Then the thesis focuses on the principles of computed tomography, ultrasonography, skiagraphy and magnetic resonance. Contrast agents that we use in the diagnosis of a polytraumatized patient are listed. In the practical part, using the obtained data from the Hospital České Budějovice a.s., it was statistically examined whether the number of patients has increased over the past five years or not. In addition, the gender and age distribution of patients with polytrauma were investigated. The statistical representation of the causes of injury is also examined. The practical part also deals with what examination is performed most often. All data are clearly processed into tables and graphs. This bachelor thesis can serve as an educational material for students of medical disciplines and radiological assistants. Keywords: výpočetní tomografie; ultrasonografie; magnetická rezonance; skiagrafie; polytrauma; zobrazovací postupy; computed tomography; ultrasonography; magnetic resonance imaging; skiagraphy; polytrauma; imaging procedure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diagnostické zobrazování pacientů s polytraumatem

Bakalářská práce se zabývá diagnostickými zobrazovacími metodami u polytraumatizovaných pacientů. Diagnostické zobrazovací metody hrají velkou roli u vyšetření těchto pacientů, kde hlavním cílem je ...

FIŠER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Fyzická manipulace s pacientem s poruchou soběstačnosti v domácí péči
ZAVADILOVÁ, Leona
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá fyzickou manipulací s pacientem s poruchou soběstačnosti v domácí péči. Definuje fyzickou manipulaci jako součást každodenní ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Přibližuje péči o pacienta s poruchou soběstačnosti v rámci rehabilitačního ošetřování s využitím manipulačních pomůcek a kinestetického konceptu. Neodborný úkon manipulace s sebou nese rizika, která mohou negativně ovlivnit tělesnou i psychickou stránku všech zúčastněných. Cíl práce byl zjistit využití manipulačních pomůcek v domácí péči při fyzické manipulaci s pacientem s poruchou soběstačnosti. Výzkumné otázky byly zaměřeny na manipulační pomůcky, které jsou k dispozici pečujícím v domácí péči a na komplikace fyzické manipulace. Realizace kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru s osmi sestrami z domácí péče poskytla informace o využívaných manipulačních pomůckách i komplikacích fyzické manipulace v domácím prostředí. Kategorizací dat metodou tužka - papír bylo vytvořeno pět kategorií. Z výzkumu vyplývá, že informace k bezpečné manipulaci poskytuje rodině pacienta sestra. Pečující využívají při péči polohovací podložku. Velmi důležité, ale někdy nedostupné, je v domácí péči polohovatelné lůžko. Fyzická manipulace se pak stává rizikovou. Sestry nepoužívají slide sheet. Dvě z nich pomůcku vůbec neznají. Mezi komplikace fyzické manipulace, ke kterým dochází u sester i pacientů patří poškození pohybového aparátu nebo kožní poranění. Z výsledků výzkumu vyplývá nutnost popularizovat téma bezpečné fyzické manipulace. Pro agentury zúčastněné na výzkumu fyzické manipulace vznikl leták. Další možnost, jak předcházet rizikovým faktorům fyzické manipulace v domácí péči a učinit jí bezpečnou pro pacienta i pečující, jsou kurzy a konference s teoretickým i praktickým obsahem o bezpečné fyzické manipulaci pro profesionály i laiky. The Bachelor thesis deals with the physical handling of a patient with a self-sufficiency disorder in home care. It defines physical handling as part of everyday nursing care. It presents the care of patients with self-sufficiency impairment in rehabilitation treatment using the kinaesthetic concept and handling aids. Unskilled handling carries risks that can negatively influence the physical and psychological well-being of all involved. The aim of the study was to investigate the use of handling aids in home care when physically handling a patient with impaired self-sufficiency. The research questions focused on the handling aids available to home caregivers and the complications of physical handling. The implementation of qualitative research using a semi-structured interview method with eight home care nurses provided information on the handling aids used as well as complications of physical handling in the home care setting. Five categories were created by categorizing the data using the pencil-paper method. Research shows that information for safe handling is provided to the patient's family by the nurse. Caregivers use a positioning mat for care. Very important, but sometimes unavailable, in home care is the reclining bed. Physical handling then becomes risky. Nurses do not use a slide sheet. Two of them do not know the aid at all. Complications of physical handling that occur to nurses and patients include musculoskeletal or skin injuries. The results of the research show the need to popularize the topic of safe physical handling. A leaflet has been produced for agencies involved in physical handling research. Another way to prevent the risk factors of physical handling in home care and to make it safe for the patient and the caregiver are courses and conferences with theoretical and practical content on safe physical handling for professionals and lay people. Keywords: Fyzická manipulace; manipulační pomůcky; pacient s poruchou soběstačnosti; domácí péče; rehabilitační ošetřování; kinestetika; slide sheet; Physical handling; handling aids; patient with a self-sufficiency disorder; home care; rehabilitation treatment; kinaesthetics; slide sheet Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyzická manipulace s pacientem s poruchou soběstačnosti v domácí péči

Bakalářská práce se zabývá fyzickou manipulací s pacientem s poruchou soběstačnosti v domácí péči. Definuje fyzickou manipulaci jako součást každodenní ošetřovatelské péče v domácím prostředí. ...

ZAVADILOVÁ, Leona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ošetřovatelská péče o pacienta po prodělaném onemocnění COVID 19 z hlediska dispenzarizace plicního oddělení.
HLINOVSKÁ, Martina
2023 - Czech
Tato práce se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienty po onemocnění COVID-19 na plicním oddělení z hlediska dispenzarizace. Cílem práce je popsání specifické ošetřovatelské péče u těchto pacientů a zmapování zájmu o rozšiřující péči. Práce využívá kombinaci kvantitativního a kvalitativního šetření pro sběr dat. Pro kvantitativní část výzkumu byla využita metoda dozování s využitím nestandardizovaného dotazníku. Byly stanoveny tři hypotézy. H1. Přítomnost ošetřovatelských problémů po prodělaném CODID-19 nesouvisí s věkem. H2. Přítomnost ošetřovatelských problémů po prodělaném CODID-19 nesouvisí s nutností hospitalizace. H3. Pacienti, kteří byli při COVID-19 onemocnění hospitalizovaní v nemocnici, mají stejný zájem o následnou péči, jako pacienti léčeni ambulantně. Ke sběru dat kvalitativní části byla využita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Byly stanoveny výzkumné otázky. Jací pacienti mají potřebu ošetřovatelské péče po onemocnění COVID-19? Jaká je následná péče o pacienta po onemocnění COVID-19? Jaké ošetřovatelské problémy se vyskytují u pacientů po prodělaném COVID-19 onemocnění v době dispenzarizace? Jaké jsou výsledná kritéria ošetřovatelských problémů u pacientů po prodělaném COVID - 19 onemocnění v době dispenzarizace? Výsledky kvantitativního i kvalitativního šetření potvrdily zájem o rozšiřující péči u pacientů po onemocnění COVID-19 na plicním oddělení. Specifika ošetřovatelské péče u těchto pacientů se zaměřují na podporu zdravého životního stylu, vyvážené výživy, přiměřeného pohybu a dechové rehabilitace. Vyšší zájem o rozšiřující péči byl zjištěn u pacientů, kteří byli hospitalizováni v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zároveň bylo potvrzeno, že přítomnost ošetřovatelských problémů u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 nesouvisí s věkem ani nutností hospitalizace. Výsledky výzkumu mohou přispět k porozumění ošetřovatelské péče a mohou sloužit jako podklad pro další rozvoj této oblasti. Závěry výzkumu mohou být využity pro zlepšení ošetřovatelské praxe a plánování péče pro tuto specifickou skupinu pacientů. Je důležité zajistit odpovídající podporu a péči pro tyto pacienty s cílem optimalizovat jejich zdraví a kvalitu života po onemocnění. This work focuses on nursing care for patients with COVID-19 on the pulmonary ward from the perspective of outpatient care. The aim of the study is to describe specific nursing care for these patients and map the interest in extended care. The study utilizes a combination of quantitative and qualitative research methods for data collection. For the quantitative part of the research, a dosing method using a non-standardized questionnaire was utilized. Three hypotheses were formulated: H1. The presence of nursing problems after recovering from COVID-19 is not related to age. H2. The presence of nursing problems after recovering from COVID-19 is not related to the need for hospitalization. H3. Patients who were hospitalized with COVID-19 have the same interest in follow-up care as patients treated on an outpatient basis. The semi-structured interview method was used for data collection in the qualitative part. Research questions were formulated: What patients require nursing care after recovering from COVID-19? What is the follow-up care for patients after recovering from COVID-19? What nursing problems occur in patients after recovering from COVID-19 during outpatient care? What are the resulting criteria for nursing problems in patients after recovering from COVID-19 during outpatient care? The results of both the quantitative and qualitative research confirmed the interest in extended care for patients recovering from COVID-19 on the pulmonary ward. The specifics of nursing care for these patients focus on promoting a healthy lifestyle, balanced nutrition, appropriate physical activity, and respiratory rehabilitation. Higher interest in extended care was found in patients who were hospitalized due to COVID-19. It was also confirmed that the presence of nursing problems in patients after recovering from COVID-19 is not related to age or the need for hospitalization. The research findings can contribute to understanding nursing care and serve as a basis for further development in this area. The conclusions of the research can be used to improve nursing practice and care planning for this specific group of patients. It is important to provide appropriate support and care for these patients in order to optimize their health and quality of life after recovering from the illness. Keywords: Ošetřovatelství; COVID-19; post-COVID syndrom; dispenzarizace; pneumologie.; Nursing; COVID-19; post-COVID syndrome; dispensarization; pneumonology. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ošetřovatelská péče o pacienta po prodělaném onemocnění COVID 19 z hlediska dispenzarizace plicního oddělení.

Tato práce se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienty po onemocnění COVID-19 na plicním oddělení z hlediska dispenzarizace. Cílem práce je popsání specifické ošetřovatelské péče u těchto pacientů ...

HLINOVSKÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Znalost práv a povinností pacientů při poskytování ošetřovatelské péče v primární zdravotní péči
NOVÁKOVÁ, Lenka
2023 - Czech
Tato práce se zabývá právy pacientů při poskytování ošetřovatelské péče v primární zdravotní péči, a zejména jejich znalostí ze strany pacientů. Dříve běžný paternalistický vztah lékaře a pacienta je nyní nahrazen přístupem partnerským, kdy je pacient účastníkem rozhodovacího procesu v jeho léčbě. Z tohoto důvodu je nutné, aby pacient získal k rozhodnutí dostatek informací a aby věděl jaká jsou jeho práva. Vzhledem k tomu, že primární zdravotní péče bývá většinou místem prvního kontaktu pacienta se zdravotním systémem, je důležité, aby pacienti byli seznamováni se svými právy již na tomto stupni péče. Tato práce má za cíl zjistit, jaký mají pacienti rozsah znalostí v oblasti práv pacientů, zda se znalost práv liší s věkem respondentů a jestli se znalost liší mezi muži a ženami. K naplnění cílů této bakalářské práce bylo užito kvantitativního výzkumu a k jeho realizaci byla použita metoda dotazování formou nestandardizovaného anonymního dotazníku, určeného pacientům. Výzkum byl proveden u registrujících poskytovatelů zdravotní péče pro dospělé, tedy v ordinacích všeobecných praktických lékařů na Táborsku. Hypotéza predikující rozdíl mezi muži a ženami ve znalosti pacientských práv nebyla výzkumem podpořena, naopak hypotéza, která předpokládala odlišnost v povědomí o právech pacienta v různých věkových kategoriích, podpořena byla. Z výsledků empirického šetření vyplynulo zjištění, že znalost práv pacientů je na vcelku uspokojivé úrovni, ale pouze 12 % respondentů uvedlo, že primární péče byla místem, kde se s dokumentem Práva pacientů seznámili. Považujeme za důležité, aby v této oblasti nastala změna a primární péče pacienta vybavila znalostmi o jeho právech dříve, než bude postupovat do vyšších stupňů systému zdravotní péče. This thesis deals with patients' rights in the provision of nursing care in primary health care and in particular patients' knowledge of them. The previously regular paternalistic relationship between doctor and patient is now replaced by a partnership approach, where the patient is a participant in the decision-making process as regards of his/her treatment. For this reason, it is essential that sufficient information are given to patient in order to make decisions and also in order to know and understand their rights. As primary health care tends to be the first point of contact between the patient and the health system, it is important that patients are made aware of their rights at this level of care. This paper aims to investigate the extent of patients' knowledge of patients' rights, whether familiarity with rights varies with the age of respondents and whether knowledge differs between men and women. A quantitative research design was used to meet the objectives of this thesis and a survey method in the form of a non-standardised anonymous questionnaire addressed to patients was used to carry out the research. The research was carried out in the registering health care providers for adults, i.e. in general practitioners' offices in the Tábor region. The hypothesis predicting a difference between men and women in knowledge of patient rights was not supported by the research, while the hypothesis predicting a difference in awareness of patient rights in different age categories was supported. The results of the empirical investigation revealed that knowledge of patients' rights was at a fairly satisfactory level, but only 12 % of respondents reported that primary care was the place where they had been introduced to the Patients' Rights document. We believe it is important that there is a change in this area and that primary care equips patients with knowledge of their rights before they progress to higher levels of the healthcare system. Keywords: práva a povinnosti pacientů; poskytování; ošetřovatelská péče; primární zdravotní péče; rights and obligations of patients; provision; nursing care; primary health care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Znalost práv a povinností pacientů při poskytování ošetřovatelské péče v primární zdravotní péči

Tato práce se zabývá právy pacientů při poskytování ošetřovatelské péče v primární zdravotní péči, a zejména jejich znalostí ze strany pacientů. Dříve běžný paternalistický vztah lékaře a pacienta je ...

NOVÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Možnosti domácí péče z pohledu sester a laické veřejnosti
PEŇÁSOVÁ, Petra
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na povědomí sester a laické veřejnosti o službách agentur domácí zdravotní péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje problematiku domácí péče a charakteristiku role sester v domácí péči. V praktické části jsou zpracovány a vyhodnoceny výsledky získané ve výzkumném šetření. Pro bakalářskou práci byly zvoleny čtyři cíle, které jsou zaměřeny na informovanost sester a laické veřejnosti o možnostech domácí péče. Výzkumná část byla rozdělena do čtyř skupin. První dvě skupiny byly zaměřeny na sestry, kdy první skupinou oslovených byly sestry z lůžkových částí a druhou skupinou, sestry z ambulantních sektorů. Další dvě skupiny byly zaměřeny na laickou veřejnost, kdy třetí skupinou oslovených byla široká laická veřejnost a čtvrtou skupinu tvořili klienti aktuálně ošetřovaní agenturou domácí péče. Pro naplnění cílů byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který obsahoval osmnáct otázek pro sestry a dvanáct otázek pro pacienty. Z výsledků zaměřených na skupinu sester je patrné, že podrobnější informace o možnostech domácí péče mají pouze sestry, které jsou v tomto procesu přímo zapojeny. Dále pak na lůžkových odděleních vnímají sestry, jako zásadní bariéry v procesu předávání klientů agentuře domácí péče, nedostatek času a nedořešené smluvní vztahy s pojišťovnami. Z výsledků zaměřených na skupinu laické veřejnosti, která se osobně s touto službou nikdy nesetkala, je povědomí velmi všeobecné. Oproti tomu, klienti ošetřovaní agenturou domácí péče mají díky vlastní zkušenosti přehled o možnostech domácí péče. Předkládaná bakalářská práce umožňuje lépe porozumět problematice domácí péče, shledává nedostatky v informovanosti všeobecných sester i laické veřejnosti a poukazuje na problémy vzniklé během spolupráce mezi agenturou domácí péče a indikujícího zařízení. This bachelor thesis is focused on the awareness of nurses and the general public about the services of home health care agencies. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes the issue of home care and the characteristics of the role of nurses in home care. The results obtained in the research investigation are processed and evaluated in the practical part. Four objectives have been chosen for the bachelor thesis which focus on the awareness of nurses and the general public about the possibilities of home care. The research part was divided into four groups. First two groups were focused on nurses, where nurses from inpatient sectors were in the first group of respondents and nurses from outpatient sectors were in the second group. The other two groups were aimed at the general public, with the third group of respondents being the general public and the fourth group being clients currently treated by a home care agency. To meet the objectives, a semi-structured interview was chosen which included eighteen questions for nurses and twelve questions for patients. It is evident from the results focused on the group of nurses, that only nurses who are directly involved in the process, have detailed information about home care options. Furthermore, in the inpatient wards, nurses perceives lack of time and unresolved contractual relations with insurance companies as major barriers in the process of referring clients to home care agencies. From the results aimed at a group of the general public who have never personally encountered the service, awareness is very marginal. In contrast, clients treated by a home care agency have a greater awareness. Submitted thesis provides a better understanding of home care, identifies gaps in awareness among nurses and the general public, highlights the problems encountered during the collaboration between the home care agency and the referring facility. Keywords: domácí péče; sestra; veřejnost; informovanost; ošetřovatelství; kvalita; home care; nurse; public; information; nursing; quality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti domácí péče z pohledu sester a laické veřejnosti

Bakalářská práce je zaměřena na povědomí sester a laické veřejnosti o službách agentur domácí zdravotní péče. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje problematiku ...

PEŇÁSOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Paliativní ošetřovatelská péče u pacienta s karcinomem pankreatu
ŠAŠKOVÁ, Karolína
2023 - Czech
Bakalářská práce, která je nazvána Paliativní ošetřovatelská péče u pacienta s karcinomem pankreatu, je rozdělena na dvě části - na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám definicí "paliativní ošetřovatelská péče", dále je popsána její historie, rozdíl mezi obecnou a specializovanou paliativní ošetřovatelskou péčí, jsou popsány cíle paliativní péče, je popsána role sestry a jsou rozebrána specifika paliativní ošetřovatelské péče. Druhá část teoretické části se zaměřuje na definici karcinomu pankreatu, etiologii, rizikové faktory, klinický obraz, diagnostiku a TNM klasifikaci . V praktické části bakalářské práce jsou vyobrazeny výsledky kvalitativního výzkumu, kde zjišťuji odpovědi na výzkumné otázky, které jsou důležité pro cíle výzkumu. Cílem této práce je zjistit, jaká jsou specifika ošetřování v terminálním stádiu, zda sestry dělají rozdíly v ošetřování v určitých fázích nemoci, jakým způsobem si udržují duševní zdraví a zda mají možnosti naplnit spirituální přání pacienta. Výzkum je realizován polostrukturovaným rozhovorem, který je veden se sestrami interního a onkologického oddělení. Z výzkumu vyplývá, že specifika paliativní ošetřovatelské péče se odvíjejí od emocí sester, ošetřovatelská péče v určitých fázích nemoci je podmíněna spoluprací pacienta, dále pak, že duševní hygiena je velmi důležitá pro sestry a její naplňování je pomocí fyzických aktivit. V poslední řadě je zjištěno, že naplnění spirituálních potřeb pacienta závisí na dostupnosti dané potřeby. Tato práce poskytuje čtenářům informace týkající se paliativní ošetřovatelské péče u pacientů s karcinomem pankreatu v praxi. Pomáhá pochopit zátěž, kterou sestry zažívají jak z psychického, tak z fyzického hlediska při péči o pacienty v paliaci. Kromě toho mohou tyto informace nabídnout sestrám nápady a rady ohledně udržení duševního zdraví a možných změn v přístupu k péči o pacienty v paliativním stadiu. The bachelor's thesis, which is called Palliative nursing care for a patient with pancreatic cancer, is divided into two parts - for the theoretical and practical part. In the theoretical part, I deal with the definition of "palliative nursing care", its history, the difference between general and specialized palliative nursing care, the goals of palliative care are described, the role of the nurse is described, and the specifics of palliative nursing care are discussed. The second part of the theoretical part focuses on the definition of pancreatic cancer, etiology, risk factors, clinical picture, diagnosis and TNM classification. In the practical part of the bachelor's thesis, the results of qualitative research are presented, where I find answers to research questions that are important for the research goals. The aim of this work is to find out what are the specifics of nursing in the terminal stage, whether nurses make differences in nursing in certain stages of the disease, how they maintain mental health and whether they have the opportunity to fulfill the patient's spiritual wishes. The research is carried out through a semi-structured interview, which is conducted with the nurses of the internal medicine and oncology departments. The research shows that the specifics of palliative nursing care depend on the nurses' emotions, nursing care in certain stages of the disease is conditioned by the cooperation of the patient, and that mental hygiene is very important for nurses and its fulfillment is achieved through physical activities. Finally, it is found that the fulfillment of the patient's spiritual needs depends on the availability of the given need. This work provides readers with information regarding palliative nursing care for patients with pancreatic cancer in practice. It helps to understand the burden that nurses experience both psychologically and physically when caring for palliative patients. In addition, this information can offer nurses ideas and advice on maintaining mental health and possible changes in the approach to palliative care. Keywords: ošetřovatelství; paliativní péče; karcinom pankreatu; terminální fáze; duševní hygiena; nursing; palliative care; pancreatic cancer; terminal phase; mental hygiene Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Paliativní ošetřovatelská péče u pacienta s karcinomem pankreatu

Bakalářská práce, která je nazvána Paliativní ošetřovatelská péče u pacienta s karcinomem pankreatu, je rozdělena na dvě části - na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám ...

ŠAŠKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases