Number of found documents: 185654
Published from to

Vliv vybraných kanabinoidů na kvantitativní EEG, chování a jejich terapeutický potenciál
Uttl, Libor
2023 - Czech
Cannabinoids and especially CBD are these days a highly discussed topic with a huge overlap in the media space. Their ability to interact not only with cannabinoid receptors, but also with other pathways, in combination with a huge "hype", leads, despite the not very strong evidence of their effects in clinical practice, to the testing of cannabinoids in a broad spectrum of indications. Nowadays, we have more than 150 isolated cannabinoids, but the research is focused only on the main cannabinoids like for example THC, CBD, cannabigerol, cannabichromen or hexahydrocannabinol. For our research, we have chosen the two most well- known cannabinoids THC and CBD, and our key question was not only what is the role of these cannabinoids individually, but, also, how do they interact when administered together, how do they influence behaviour and how do they interact in dependence on the method of administration. All these questions were addressed within our rat experiments. Somewhat surprisingly, we did not observe the typical cannabinoid tetrad (decreased sensitivity to painful stimuli, hypothermia, catalepsy, and overall decrease in motor activity) after the THC administration, so we wondered what would happen if we used more potent and selective synthetic cannabinoids JWH- 073, JWH-210, instead of THC.... Kanabinoidy a zejména CBD jsou dnes velmi diskutované téma s obrovským přesahem do mediálního prostoru. Jejich schopnost interagovat nejen kanabinoidními receptory, ale i dalšími drahami v výrazným "hypem", vede k testování kanabinoidů ve velmi širokém spektru indikací i přes nepříliš silnou evidenci účinků v klinické praxi. Dnes máme již více než 150 izolovaných kanabinoidů, ale výzkum je zaměřen pouze na několik hlavních kanabinoidů jako jsou například THC, CBD, kanabigerol, kanabichromen, hexahydrokanabinol. My jsme pro náš výzkum zvolili dva nejznámější kanabinoidy THC a CBD a naší klíčovou otázkou bylo, jako roli mají tyto kanabinoidy nejen samostatně, ale také jak spolu interagují při společném podání, jak ovlivňují chování a jak společně interagují závislosti na způsobu podání. Toto jsme souhrnně provedli v potkaních experimentech. Částečně překvapivě, jsme nepozorovali typickou kanabinoidní tetrádu (sníženou citlivost na bolestivé podněty, hypotermii, katalepsii a celkové snížení motorické aktivity) po podání THC, a proto jsme si položili otázku, co se stane, pokud místo THC použijeme potentnější a selektivnější syntetické kanabinoidy JWH 210. Dále v průběhu řešení disertační práce došlo k registraci CBD (Epidolex) pro léčbu epilepsie, konkrétně syndromu Dravetové a Lennox_Gaustova syndromu, a my... Keywords: kanabinoidy; Δ9-THC; CBD; JWH-073; JWH-210; chování; farmakokinetika; kvantitativní EEG; epilepsie; syntetické kanabinoidy; model akutní psychózy; cannabinoids; Δ9-THC; CBD; JWH-073; JWH-210; pharmacokinetics; behavior; quantitative EEG; epilepsy; synthetic cannabinoids; model of acute psychosis Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných kanabinoidů na kvantitativní EEG, chování a jejich terapeutický potenciál

Cannabinoids and especially CBD are these days a highly discussed topic with a huge overlap in the media space. Their ability to interact not only with cannabinoid receptors, but also with other ...

Uttl, Libor
Univerzita Karlova, 2023

Poselství Karla Makoně
Krůza, Jan Oldřich; Vogel, Jiří; Vik, Dalibor Jiří
2023 - Czech
Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití pozemského života pro vstup do vědomého spojení s Věčností. Hovořil ke skupinkám příznivců, z čehož se zachovalo přes tisíc hodin magneto- fonových záznamů. Pro šíři jeho hovorů je těžké určit, jaké jsou hlavní body jeho poselství, a dostupná literatura o něm je velmi sporadická. Vyskytují se závažné výroky, které v obměnách opakuje po více než dvacet let svého auditivně zazna- menaného působení. Mezi tyto opakující se výroky patří například: "Trpnost je nezbytnou součástí cesty k Bohu.", "Modlitba nesmí být mechanická, aby měla spojovací účinek.", "Milost Boží je zákonitým jevem." Tyto lze s jistotou zařa- dit mezi stěžejní pilíře jeho nauky. Jaké jsou ale ty ostatní? Pomocí počítačové analýzy přepisů nahrávek lze dospět k seznamu kandidátských témat, jenž může být základem pro vyčerpávající seznam pokrývající celý mluvený korpus. V mlu- veném korpusu Karla Makoně lze nalézt odpovědi na všechny základní otázky systematické teologie. Mnohé z těchto odpovědí jsou v kontroverzi k církevním naukám. Esence Makoňova poselství lze shrnout starověkým citátem "Tento život je mostem do věčnosti." Jiní jeho příznivci... Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití pozemského života pro vstup do vědomého spojení s Věčností. Hovořil ke skupinkám příznivců, z čehož se zachovalo přes tisíc hodin magneto- fonových záznamů. Pro šíři jeho hovorů je těžké určit, jaké jsou hlavní body jeho poselství, a dostupná literatura o něm je velmi sporadická. Vyskytují se závažné výroky, které v obměnách opakuje po více než dvacet let svého auditivně zazna- menaného působení. Mezi tyto opakující se výroky patří například: "Trpnost je nezbytnou součástí cesty k Bohu.", "Modlitba nesmí být mechanická, aby měla spojovací účinek.", "Milost Boží je zákonitým jevem." Tyto lze s jistotou zařa- dit mezi stěžejní pilíře jeho nauky. Jaké jsou ale ty ostatní? Pomocí počítačové analýzy přepisů nahrávek lze dospět k seznamu kandidátských témat, jenž může být základem pro vyčerpávající seznam pokrývající celý mluvený korpus. V mlu- veném korpusu Karla Makoně lze nalézt odpovědi na všechny základní otázky systematické teologie. Mnohé z těchto odpovědí jsou v kontroverzi k církevním naukám. Esence Makoňova poselství lze shrnout starověkým citátem "Tento život je mostem do věčnosti." Jiní jeho příznivci... Keywords: Karel Makoň; Karel Weinfurter; křesťanská mystika; křesťanství a indická filozofie; Karel Makoň; Karel Weinfurter; Christian Mysticism; Chstianity and Indian Philosophy Available in a digital repository NRGL
Poselství Karla Makoně

Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití ...

Krůza, Jan Oldřich; Vogel, Jiří; Vik, Dalibor Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Arthroderma v srsti volně žijících hlodavců
Moulíková, Štěpánka; Kolařík, Miroslav; Koukol, Ondřej
2023 - Czech
Arthroderma is the most diverse genus of dermatophytes, fungi causing skin infections. However, the genus is most frequently isolated from soil enriched by keratin sources. In my study, I isolated several strains of Arthroderma from the fur of wild rodents from the Czech Republic. Using polyphasic taxonomy, I characterised the 29 strains genetically (ITS rDNA, tubb and tef1α), morphologically, physiologically, and by mating experiments. In the second part of the study, we used data mining of ITS sequence data from GenBank and GlobalFungi Database to further investigate biogeography and ecology of Arthroderma species. In total, eight Arthroderma species were isolated, including four new species. The geographical distribution of the new species was not restricted to the Czech Republic nor rodents, other strains have been isolated from different animal species and soil from Europe, North America and Asia. Data obtained by data mining confirmed that the genus has diverse ecology - some lineages seem to be closely associated with animals (here described A. rodenticum), while others occur typically in soil. However, low numbers of sequence reads of Arthroderma in soil show that the species are not soil generalists but rather dependent on keratin source. This is the first study using data mining to assess... Arthroderma je největší rod dermatofytů, hub způsobujících kožní infekce. Tento rod však bývá nejčastěji izolován z půdy obohacené o keratin. Ve své práci jsem izolovala zástupce rodu Arthroderma ze srsti volně žijících hlodavců v České republice. Získané izoláty (n = 29) jsem za použití polyfázického přístupu charakterizovala geneticky (ITS rDNA, tubb a tef1α), morfologicky, fyziologicky a pomocí křížicích experimentů. Druhá část práce spočívala ve využití data miningu ITS sekvenčních dat z databází GenBank a GlobalFungi, jehož cílem bylo objasnit biogeografii a ekologii druhů rodu Arthroderma. Celkem jsem izolovala osm druhů, z nichž čtyři jsou nově popsány. Tyto druhy se vyskytují i mimo Českou republiku a hlodavce, jsou známy sekvence i izoláty z jiných druhů zvířat a půdy v Evropě, Severní Americe a Asii. Data získaná pomocí data miningu potvrzují, že ekologická valence rodu Arthroderma je široká - některé druhy se zdají být vázány na zvířata (zde popsaný druh A. rodenticum), jiné se vyskytují typicky v půdě. Nízké počty sekvencí rodu Arthroderma v půdě však nasvědčují tomu, že se nejedná o půdní generalisty, ale o druhy závislé na přísunu keratinu. Toto je první práce využívající data mining pro studium rozšíření, ekologie a druhové diverzity dermatofytů. Klíčová slova: Arthroderma, data... Available in a digital repository NRGL
Arthroderma v srsti volně žijících hlodavců

Arthroderma is the most diverse genus of dermatophytes, fungi causing skin infections. However, the genus is most frequently isolated from soil enriched by keratin sources. In my study, I isolated ...

Moulíková, Štěpánka; Kolařík, Miroslav; Koukol, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv
Hlavatovičová, Eva
2023 - English
This thesis deals with the post-polymerization functionalization of a pH-responsive poly(styrene)-b-poly(4-vinyl pyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock terpolymer with stimuli responsive and diol-binding 2-bromomethyl-4-fluorophenylboronic acid and 2- bromomethyl-phenylboronic acid suitable for biomedical applications. A reproducible method of quaternization of poly(4-vinyl pyridine) block with prescriptible quaternization ratio was developed and the reaction yield was analyzed by 11 B, 1 H NMR and infrared spectroscopy. A reproducible self-assembly protocol for stable nanoparticles from functionalized stimuli-responsive triblock terpolymer was found, and the nanoparticles were studied by static, dynamic and electrophoretic light scattering, and cryogenic transmission electron microscopy. Fluorescence and UV-VIS spectroscopy measurements were performed for description of boron-ester linkages formation and hydrolysis with model drug Alizarin as a study of encapsulation and release reactions together with sugar sensing reactions for potential drug delivery. Diplomová práce se zabývá přípravou polymerních systémů citlivých na vnější podněty pro medicínské aplikace založených na postpolymerizační funkcionalizaci trojblokového terpolymeru poly(styren)-b-poly(4-vinyl pyridin)-b-poly(ethylen oxid) pomocí funkčních skupin schopných vázat dioly 2-bromethyl-4-fluorofenylboronovou kyselinou a 2-bromethyl-fenylboronovou kyselinou. Byl vyvinut plně reprodukovatelný a kontrolovatelný postup kvaternizace N-skupiny 4-pyridinylového kruhu uvedenými funkčními skupinami a výtěžek kvaternizační reakce byl určen pomocí 11 B a 1 H NMR a infračervené spektroskopie. Dále byl vypracován protokol reprodukovatelné přípravy stabilních polymerních nanočástic ve vodných pufrech o různém pH vzniklých samoskládáním těchto funkcionalizovaných trojblokových terpolymerů. Struktura a chování připravených nanočástic byly studovány pomocí statického, dynamického a elektroforetického rozptylu světla a kryogenní transmisní elektronové mikroskopie. S ohledem na možné aplikace byl pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie zkoumána vazba modelového léčiva Alizarinu na fenylboronové funkční skupiny připravených nanočástic. Byla důkladně studována vazba Alizarinu na polymerní částice a jeho uvolňování vlivem změny vnějších podmínek jako pH a koncentrace cukrů a příbuzných diolů Keywords: trojblokové terpolymery; micely; kyselina fenylboronová; nosiče léčiv; fluorescence; rozptyl světla; triblock terpolymer; micelles; boronic acid; drug delivery; fluorescence; light scattering Available in a digital repository NRGL
Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv

This thesis deals with the post-polymerization functionalization of a pH-responsive poly(styrene)-b-poly(4-vinyl pyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock terpolymer with stimuli responsive and ...

Hlavatovičová, Eva
Univerzita Karlova, 2023

Posvátno a počátky kubismu
Jahnová, Kateřina; Lyčka, Milan; Petříček, Miroslav; Vlček, Tomáš
2023 - Czech
This dissertation deals with the relationship between the sacred and the cubism of Pablo Picasso and Georges Braque. Through the analysis of images, it shows how the sacred is present in the main inspirational sources of Cubism, i.e., in the work of Paul Cézanne and in primitive art, and how it manifests itself in the early and later stages of Cubism. It also points out the affinity between Husserl's phenomenology and Cubism, which is manifested primarily from the analytical phase of Cubism onwards. The first chapter deals with the sources of inspiration of cubism, namely Paul Cézanne and primitive art. It explores elements of otherness and ugliness, mainly associated with the feeling of tremendum. In Cézanne's work it notes his relationship to the landscape, which it examines in connection with sacred space. Primitive art served as a parenthesis for Picasso, thanks to which he was able to look at things in a new way. The real breakthrough, however, comes with the creation of analytical cubism, for it is a picture of a radically different and new world, a world based on the subjectivity of its creator. The second chapter traces the chronological development of Cubism from the analytical period, through the invention of collage to the synthetic period. In doing so, it pays particular attention to... Tato práce se zabývá vztahem mezi posvátnem a kubismem Pabla Picassa a Georgese Braquea. Pomocí analýzy obrazů ukazuje, jakým způsobem je posvátno přítomno v hlavních inspiračních zdrojích kubismu, tedy v díle Paula Cézanna a v primitivním umění, a jak se projevuje v rané i pozdějších fázích kubismu. Dále poukazuje na afinitu mezi Husserlovou fenomenologií a kubismem, projevující se především od analytické fáze kubismu dále. Husserlovu fenomenologii chápe v kontextu této práce jako "myšlenku doby". První kapitola se zabývá inspiračními zdroji kubismu, jmenovitě Paulem Cézannem a primitivním uměním. Zkoumá prvky jinakosti a ošklivosti, spjaté převážně s pocitem tremenda. U Cézanna si všímá jeho vztahu ke krajině, který zkoumá v souvislosti s prostorem posvátným. Primitivní umění posloužilo Picassovi jako závorka, díky které dokázal pohlížet na věci nově. Skutečný zlom však nastává se stvořením analytického kubismu, neboť ten je obrazem světa radikálně jiného a nového, světa vycházejícího ze subjektivity svého tvůrce. Kapitola druhá sleduje chronologický vývoj kubismu od analytického období, přes vynález koláže až po období syntetické. Všímá si přitom především afinity mezi kubistickými obrazy a Husserlovou fenomenologií, kterou se snaží dokládat konkrétními příklady. Posvátno je zde zastoupeno... Keywords: posvátno|kubismus|fenomenologie|primitivní umění|nejzazší skutečnost; sacred|cubism|phenomenology|primitive art|ultimate reality Available in a digital repository NRGL
Posvátno a počátky kubismu

This dissertation deals with the relationship between the sacred and the cubism of Pablo Picasso and Georges Braque. Through the analysis of images, it shows how the sacred is present in the main ...

Jahnová, Kateřina; Lyčka, Milan; Petříček, Miroslav; Vlček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství
Chocholatá, Petra; Babuška, Václav; Kovařík, Tomáš; Pešta, Martin
2023 - Czech
Bone tissue engineering attempts to mimic the natural behavior of hard connective tissues. Currently, there is an active research and development of new functional materials in this field. The main direction in the treatment of bone tissue defects is the use of biodegradable composite materials based on biopolymers enriched with an inorganic component, possibly in combination with a cellular component. In general, hydrogels play an important role in tissue engineering due to their properties, as they can respond relatively well to changes in environmental conditions and are used as a suitable medium for cells to grow and proliferate. Structure of hydrogels also allows nutrients and waste products to diffuse, and the last but not least, thanks to this they can also serve as drug carries. A major advantage of hydrogels is that they can be injected with subsequent in situ gelation. In this work, physically cross-linked hydrogels based on polyvinyl alcohol (PVA) and hyaluronic acid (HA) in different volume ratios enriched with hydroxyapatite (HAp), an inorganic component inherent to bone tissue, were compared. Incorporation of HAp into the organic matrix was performed in two different ways, by in situ synthesis directly in the PVA/HA matrix and by physical mixing of pre-prepared HAp. The composition of... Kostní tkáňové inženýrství se snaží napodobit přirozené chování tvrdých pojivových tkání. V současné době dochází v této oblasti k aktivnímu rozvoji výzkumu a vývoje nových funkčních materiálů. Hlavním směrem v oblasti léčby defektu kostní tkáně je použití biologicky odbouratelných kompozitních materiálů na bázi biopolymerů obohacených o anorganickou složku, případně v kombinaci se složkou buněčnou. Obecně významnou roli zde hrají díky svým vlastnostem hydrogely, které mohou poměrně dobře reagovat na změny podmínek okolního prostředí a jsou používány jako vhodné pro buňky, které tam mohou růst a proliferovat. Strukturou hydrogelu mohou difundovat živiny a odpadní produkty a v neposlední řadě díky tomu mohou sloužit také jako nosiče léčiv. Jejich velkou výhodou, je možnost injekční aplikace s následným gelovatěním in situ. V této práci byly porovnávány fyzikálně zesíťované hydrogely na bázi polyvinylalkoholu (PVA) a kyseliny hyaluronové (HA) v různých objemových poměrech obohacené o hydroxyapatit (HAp) - anorganickou složku vlastní pro kostní tkáň. Začlenění hydroxyapatitu do organické matrix bylo provedeno dvěma způsoby, syntézou in situ přímo a fyzikálním přimícháním předem připraveného hydroxyapatitu. Složení obou typů hydroxyapatitu bylo analyzováno pomocí infračervené spektroskopie a energiově... Available in a digital repository NRGL
Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství

Bone tissue engineering attempts to mimic the natural behavior of hard connective tissues. Currently, there is an active research and development of new functional materials in this field. The main ...

Chocholatá, Petra; Babuška, Václav; Kovařík, Tomáš; Pešta, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Jaderné zbraně ve studené válce
Vlk, Václav; Horčička, Václav
2023 - Czech
The topic of this master thesis is a description of the importance of nuclear arms for the military security of their owners and alliances in Europe during the Cold War. Other topics are the proliferation of nuclear weapons and the efforts of some members of the alliances to gain participation in using this arms. Attention is focused to nuclear arms control and the disarmament process. This thesis deals with documents and preparations of the Czechoslovak People's Army for a possible war in Europe. Tématem práce je popis významu jaderných zbraní pro vojenskou bezpečnost jejich držitelů a aliancí v Evropě v období tzv. studené války. Dalšími tématy jsou proliferace jaderných zbraní v rámci aliancí a snaha některých států aliancí získat spoluúčast při rozhodování o jejich použit. Pozornost je věnována kontrole jaderného zbrojení a odzbrojovacímu procesu. Práce se dále zabývá dokumenty a přípravě československé lidové armády na případnou válku v Evropě. Keywords: SALT|START|INF|NPT|kontrola zbrojení|odzbrojení|proliferace|jaderné zbraně|USA|SSSR|ČSLA; SALT|START|INF|NPT|arms control|disarmament|proliferation|nuclear weapons|USA|USSR|ČSLA Available in a digital repository NRGL
Jaderné zbraně ve studené válce

The topic of this master thesis is a description of the importance of nuclear arms for the military security of their owners and alliances in Europe during the Cold War. Other topics are the ...

Vlk, Václav; Horčička, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu
Petruželová, Irena; Pazlarová, Hana
2023 - Czech
School educational institutions have long taken care of the education and re-education of delinquent children and adolescents with compulsory institutional or protective education or of children who are placed here voluntarily with the consent of the person responsible for education. This care, for morally disturbed and socially disadvantaged youth, has a tradition of almost two centuries in our country, during which it has undergone complex development and verified decades of proven improvement. Today we can state that until recently this system followed the traditional pattern of work with this clientele and continuously developed it so as to best accept and respond to the current problems of our youth. At present, however, due to changes in legislation, the system of this care is changing significantly. However, the complex effects of these changes are often not well thought out and taken into account. Školská výchovná zařízení se dlouhodobě starají o výchovu a převýchovu delikventních dětí a mladistvých s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou nebo o děti, které jsou zde umístěny dobrovolně se souhlasem osoby odpovědné za výchovu. Tato péče, o mravně narušenou a sociálně znevýhodněnou mládež, má u nás téměř dvousetletou tradici, během které prošla složitým vývojem a desítkami let ověřovaným zdokonalováním. Dnes můžeme konstatovat, že ještě donedávna tento systém navazoval na tradiční vzor práce s touto klientelou a plynule jej rozvíjel dále tak, aby co nejlépe akceptoval a reagoval na aktuální problémy naší mládeže. V současné době však vlivem změn v legislativě se systém této péče výrazně mění. Komplexní dopady těchto změn ovšem mnohdy nejsou náležitě promyšleny a brány v potaz. Keywords: Delikvent|Diagnostický ústav pro mládež|Dítě|Mladistvý|Ochranná výchova|Pěstounská péče|Středisko výchovné péče|Ústavní výchova|Výchovný ústav; Delinquent|Diagnostic Institute for Youth|Child|Juvenile|Protective Education|Foster Care|Educational care center|Institutional Education|Educational Institut Available in a digital repository NRGL
Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu

School educational institutions have long taken care of the education and re-education of delinquent children and adolescents with compulsory institutional or protective education or of children who ...

Petruželová, Irena; Pazlarová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku
Mestek, Oto; Picková, Dana
2023 - Czech
During the reforms of emperors Diocletian and Constantine the Great, the new Roman province of Gallaecia was created at the turn the 3rd and 4th centuries located at the northwestern tip of the Iberian Peninsula. In 411 it was seized by the barbarian tribes of the Suebi and the Hasdingi and the Roman government lost control of it. While the Hasdingi left, the Suebi created their own kingdom in the province. Their kings and warriors played essential role in the transformation of the province during the period which we consider to be the transition from the classical antiquity to the Middle Ages. The Suebic kings, after converting to orthodox Christianity, managed to reorganize the Galician episcopal structure and allowed their country to continue the Roman Mediterranean trade. Subsequently, in 585, Suebic Gallaecia was conquered by the Visigothic king Leovigild and incorporated as a province into his kingdom. Gallaecie thus traces the Visigothic period which lasted there until the arrival of the Arabs. This thesis seeks to capture and describe the regional transformation during this transitional period. It traces the political, social, and economic development of Gallaecia during the era of the Suebic and Visigothic kings. Během reforem císařů Diokleciána a Konstantina Velikého byla na přelomu 3. a 4. století vytvořena nová římská provincie Gallaecia nacházející se na severozápadním cípu Pyrenejského poloostrova. Roku 411 se jí zmocnili barbarské kmeny Suebů a Hasdingů a římská vláda nad ní ztratila kontrolu. Zatímco Hasdingové odešli pryč, Suebové si v provincii vytvořili vlastní království. Jejich králové a válečníci se podíleli na proměně provincie během období, které považujeme za přelom antiky a středověku. Suebským králům se podařilo poté, co přijali ortodoxní křesťanství, zreorganizovat galicijskou biskupskou strukturu a dovolili své zemi pokračovat v římské středozemním obchodu. Následně roku 585 suebskou Gallaecii dobyl vizigótský král Leovigild a začlenil ji jako provincii do svého království. V Gallaecii tak můžeme sledovat vizigótské období, které zde trvalo až do příchodu Arabů. Práce se věnuje snaze zachytit regionální transformaci během tohoto přelomového období. Sleduje politický, společenský a hospodářský vývoj Gallaecie během éry vlády suebských a vizigótských králů. Keywords: Gallaecia|Galicie|Suebové|Vizigóti|pozdní antika|raný středověk|transformace společnosti|stěhování národů; Gallaecia|Galicia|Suebi|Visigoths|late antiquity|the Early Middle Ages|transformation of society|Migration period Available in a digital repository NRGL
Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku

During the reforms of emperors Diocletian and Constantine the Great, the new Roman province of Gallaecia was created at the turn the 3rd and 4th centuries located at the northwestern tip of the ...

Mestek, Oto; Picková, Dana
Univerzita Karlova, 2023

Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory
Kielbergerová, Lenka; Rohan, Vladimír; Holečková, Irena; Petrák, Ondřej
2023 - Czech
Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the general approach to the diagnosis and treatment, with a focus on ischemic stroke. Furthermore, the issue of acute phase treatment and secondary preventive treatment of ischemic stroke is reviewed and the modalities of the subsequent neurological deficit evaluation, the occurrence of mood disorders and the assessment of the quality of life of individuals after stroke are discussed. Our research aimed to assess the perspective of ischemic stroke patients admitted to the hospital. The first part is focusing on the mortality of patients with ischemic stroke in the period 2003-2019 in the Westbohemian region and its relation to secondary prevention. The second part aims to identify the main clinical and psychosocial factors affecting the quality of life of chronic stable post-stroke patients after their first in-life episode of stroke. The relation of poor quality of life indicators, mortality and conventional cardiovascular risk factors is prospectively assessed. The mortality of patients after first-in-life ischemic stroke hospitalization the years 2003- 2019 is higher compared to worldwide trends. In the... Cévní mozkové příhody jsou nezanedbatelnou příčinou morbidity a mortality ve vyspělém světě. Tato práce ve své obecné části shrnuje základní poznatky v oblasti cévních mozkových příhod, popisuje obecný přístup k diagnostice a léčbě především ischemických cévních mozkových příhod. Dále se práce věnuje problematice akutní i sekundárně preventivní léčby CMP a současně ukazuje možnosti hodnocení následného neurologického deficitu, popisuje výskyt poruch nálady a hodnocení kvality života jedinců po CMP. Cílem praktické části bylo zhodnocení perspektivy pacientů přijatých k hospitalizaci pro ischemickou CMP. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na mortalitu pacientů po ischemické CMP v dlouhém sledovaném období (2003-2019) v západočeském regionu a vliv sekundární prevence na mortalitní riziko. Ve druhé části cílí na identifikaci hlavních klinických a psychosociálních faktorů ovlivňujících kvalitu života chronických stabilizovaných pacientů po první ischemické CMP a prospektivně hodnotí vztah zhoršených ukazatelů kvality života a mortality, ale i vůči konvenčním kardiovaskulárním rizikovým faktorům. Mortalita pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň v období let 2003-2019 pro ischemickou CMP je oproti celosvětovým trendů významně vysoká. Z celkového souboru 9076 pacientů... Keywords: ischemická CMP; mortalita; prognóza; kvalita života; sekundární prevence; SF-36 skóre; Ischemic stroke; mortality; prognosis; quality of life; secondary prevention; SF-36 score Available in a digital repository NRGL
Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory

Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the ...

Kielbergerová, Lenka; Rohan, Vladimír; Holečková, Irena; Petrák, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases