Number of found documents: 120393
Published from to

Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Hlaváčová, Lenka; Franková, Martina
2021 - Czech
Public participation in environmental decision-making processes Abstract The main goal of this dissertation is to analyse the current legal regulation of public participation in environmental decision-making processes and on the basis of such findings to contribute to the further development of this institute. Public participation in decision-making processes is an important tool for environmental protection, whether we look at it from the point of view of everyone's right to a favourable environment or as a separate value that needs to be protected for itself. It is a relatively new institute in the Czech legal system. Its gradual incorporation into Czech legislation has only occurred in the last 30 years, especially in connection with the Czech Republic's accession to the Aarhus Convention and the European Union. Despite its recognition at the international level, obligations arising for the Czech Republic from the Aarhus Convention and EU law and a number of benefits that come with it, the possibilities of the members of the public in the Czech Republic to participate in environmental decision-making has been significantly reduced in recent years. Therefore, in addition to the analysis of current legislation, the dissertation, to a limited extent, focus on the development of the institute of public... Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je analyzovat stávající právní úpravu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech významných z hlediska ochrany životního prostředí v ČR a na podkladě takto nabytých poznatků přispět k dalšímu rozvoji tohoto institutu. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech představuje významný nástroj ochrany životního prostředí, a to ať již na něj nahlížíme z pohledu práva každého na příznivé životní prostředí, nebo jako na samostatnou hodnotu, kterou je nezbytné chránit pro ni samotnou. V právním řádu ČR se jedná o institut poměrně nový. K jeho pozvolnému zakotvování do české právní úpravy dochází až v posledních 30 letech, a to zejména v souvislosti s přistoupením ČR k Aarhuské úmluvě a vstupem do Evropské unie. Přes jeho uznání na mezinárodní úrovni, závazky vyplývající pro ČR z Aarhuské úmluvy a práva EU a řadu pozitivních projevů, které se sebou přináší, došlo v posledních letech v ČR k zásadnímu omezení možnosti veřejnosti účastnit se environmentálního rozhodování. Disertační práce se proto vedle rozboru aktuální právní úpravy v omezeném rozsahu věnuje i vývoji institutu účasti veřejnosti v českém právním řádu a širším souvislostem, a to s cílem identifikovat důvody tohoto obratu a... Available in a digital repository NRGL
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí

Public participation in environmental decision-making processes Abstract The main goal of this dissertation is to analyse the current legal regulation of public participation in environmental ...

Hlaváčová, Lenka; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2021

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty podomního prodeje
Veverková, Svatava; Frinta, Ondřej
2021 - Czech
The diploma thesis deals with private and public law aspects which are specific of doorstep selling. The main goal of the thesis is a complex analysis of these aspects, with emphasis put on the issue of consumer protection. The thesis further examines drawbacks of the Czech legislation de lege lata on the theoretical level as well as in applicational practice and confronts these drawbacks with de lege ferenda proposals. Předložená diplomová práce se zabývá soukromoprávními a veřejnoprávními aspekty, které jsou specifické pro podomní prodej. Jejím hlavním cílem je komplexní analýza těchto aspektů, přičemž velký důraz je kladen na problematiku ochrany spotřebitele. Práce dále zkoumá nedostatky právní úpravy de lege lata v teoretické rovině i v aplikační praxi a tyto nedostatky konfrontuje s návrhy de lege ferenda. Keywords: dozorové orgány; informační povinnost; nekalé obchodní praktiky; podnikatel; podomní prodej; právo na odstoupení od smlouvy; smlouva uzavřená mimo obchodní prostory; spotřebitel; spotřebitelská smlouva; zákaz podomního prodeje; supervising authorities; obligation to inform; unfair commercial practices; entrepreneur; doorstep selling; right of withdrawal; off-premises contract; consumer; consumer contract; ban on doorstep seling Available in a digital repository NRGL
Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty podomního prodeje

The diploma thesis deals with private and public law aspects which are specific of doorstep selling. The main goal of the thesis is a complex analysis of these aspects, with emphasis put on the issue ...

Veverková, Svatava; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Dědická smlouva a darování pro případ smrti
Salač, Josef; Zvára, Michael
2021 - Czech
Inheritance contract and donation mortis causa Abstract This thesis presents, defines and examines two institutes of obligation-inheritance law, namely the inheritance contract and donation mortis causa, in the Czech law. Author deals with the most burning issues which are associated with these legal institutes. Thesis is divided into ten main parts. Each part is being divided into chapters and subchapters then. The first part aims to provide a brief introduction to the law of inheritance. Parts two to five are oriented to the historical genesis with a main focus to the present domestic legislation. Attention is also devoted to special regulations of the inheritance contract of spouses and registered partners. The sixth part presents, defines and puts the institute of donation mortis causa into the historical context. Donation mortis causa is a subject of the research in the Roman law and especially in the Czech law. Thesis analyzes donation mortis causa in both of its modalities occuring in the Czech law. The part seven deals with the Roman-law institute quarta Falcidia, due to its relations with the inheritance contract, donation mortis causa and legacies. The part eight is focused on the issues related to the inheritance contract and donation mortis causa with international element. Attention of this... Dědická smlouva a darování pro případ smrti Abstrakt Tato práce představuje, definuje a zkoumá instituty závazkově-dědického práva, a to dědickou smlouvu a darování pro případ smrti v českém právu. Autor se zabývá nejpalčivějšími problémy, které jsou s těmito právními instituty spojeny. Práce je systematicky členěna do deseti hlavních kapitol, které jsou dále členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola má za cíl stručný úvod do dědického práva. Druhá až pátá kapitola jsou orientovány na historickou genezi dědické smlouvy, a především na její současnou tuzemskou právní úpravu. Pozornost je věnována i zvláštní právní úpravě dědické smlouvy mezi manžely či registrovanými partnery. Šestá kapitola představuje, definuje a zařazuje do historického kontextu institut darování pro případ smrti. To je podrobeno zkoumání jak v právu římském, tak především v právu českém. V tuzemském právu je darování pro případ smrti zkoumáno v obou jeho modalitách, které současné české právo zná. Kapitola sedmá se zabývá římskoprávním institutem falcidiánské kvarty, u kterého lze spatřovat četné souvislosti s dědickou smlouvou, darováním pro případ smrti a odkazy. Kapitola osmá se soustředí na problematiku dědické smlouvy a darování pro případ smrti s mezinárodním prvkem. Pozornost je v této kapitole zaměřena na určení... Keywords: Dědické právo; dědická smlouva; darování pro případ smrti; Inheritance law; inheritance contract; donation mortis causa Available in a digital repository NRGL
Dědická smlouva a darování pro případ smrti

Inheritance contract and donation mortis causa Abstract This thesis presents, defines and examines two institutes of obligation-inheritance law, namely the inheritance contract and donation mortis ...

Salač, Josef; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2021

Moderní technologie v medicíně a právo
Konečná, Klaudie; Zvára, Michael
2021 - Czech
Modern Technologies in Medicine and Law Abstract This thesis deals with the application of modern technologies in medicine from the perspective of law. The primary aim of this work is to analyse the given provisions of the Civil Code, Act on Health Services and Act on Medical Devices, and also to determine whether the current legislation represents a suitable legal framework able to respond to the implementation of modern technology in the healthcare sector. In connection with this analysis, author presents possibilities of legislative changes that would respond to these modern technologies. The work inter alia deals with the question of whether the use of some of these technologies within the provision of healthcare services can be considered compliant with the principle of lege artis. In the first chapter, the reader is introduced to the topic of the thesis. This chapter defines the basic terms and presents an overview of the legislation related to the chosen topic. The second chapter represents a main part of the thesis, where author deals with the topic of artificial intelligence. In this chapter, the reader is acquainted with the term of artificial intelligence and the definition of its legal status. Subsequently, author evaluates whether the current legislation constitutes appropriate legal frameworks... Moderní technologie v medicíně a právo Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace moderních technologií v medicíně z pohledu práva. Primárním cílem této práce je analyzovat jednotlivá ustanovení občanského zákoníku, ale taktéž zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnických prostředcích, a to za účelem zjištění, zda současná úprava představuje vhodný právní rámec reagující na zavedení moderních technologií do oblasti zdravotnictví. V návaznosti na tuto analýzu jsou předkládány možnosti legislativních změn, které by reagovaly na tyto moderní technologie. Mimo jiné se práce zabývá otázkou, zda lze využití některých z těchto technologií během poskytování zdravotních služeb považovat za postup v souladu se zásadou lege artis. V první kapitole je čtenář uveden do problematiky, kterou se práce zabývá. Tato kapitola vymezuje základní pojmy a předkládá přehled právní úpravy vztahující se k dané problematice. Druhá kapitola představuje stěžejní část této práce, autor se v této kapitole věnuje tématu umělé inteligence. V této části je čtenář seznámen s pojmem umělé inteligence a vymezením jejího právního statusu. Následně je zhodnoceno, zda současná právní úprava představuje vhodný právní rámce správně reagující na využívání umělé inteligence v medicíně nebo zda je nutné přijmout... Keywords: umělá inteligence; Brain Computer Interface; telemedicína; imerzní technologie; biotisk; občanskoprávní odpovědnost; ochrana soukromí a osobních údajů; artificial intelligence; immersion technologies; bioprinting; Brain Computer Interface; telemedicine; liability for damage; privacy and personal data protection Available in a digital repository NRGL
Moderní technologie v medicíně a právo

Modern Technologies in Medicine and Law Abstract This thesis deals with the application of modern technologies in medicine from the perspective of law. The primary aim of this work is to analyse the ...

Konečná, Klaudie; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2021

Nekanonické funkce IL-1α
Novák, Josef
2021 - Czech
1α (IL 1α) is a multifunctional cytokine 1α is 1α independent on the receptor sig 1α is responsible for 1α to the plasma membrane. 1α activates express κB, binds to 1α 1α 1α to the plasma membrane 1α to signal 1α is required for membrane 1α exter 1α anchoring 1α 1α 1α with tumor suppressor p53 following genotoxic stress is further described in human cell 1α coloca 1α (IL 1α) je cytokin s lépe prozkoumaná role IL 1α spouštění prozánětlivé signalizace skrze membránový receptor, ta však není předmětem této práce. terminální oblast IL 1α sice neváže receptor, ale je evolučně konzervovaná uděluje IL 1α řadu nekanonických funkcí, kterým se tato práce věnuje 1α 1α asociovat s membránami. Jaderně lokalizovaný IL 1α je terminální doménu schopný aktivovat expresi prozánětlivých genů řízených transkripčním faktorem NF κB, vázat se na histonac rázové komplexy a v rakovinných buňkách vyvolávat apoptózu. V kvasinkách byla nalezena vazba na katalytický modul histonacetyltransferázových komplexů SAGA a ADA, v lidských buňkách na komponenty homologního komplexu STAGA a Ukotvení I 1α N terminální doménou na membránu buněk slouží k prostorové lokalizaci signalizace tohoto cytokinu pouze na buňky v bezprostředním dotyku. tečně prozkoumán ani mechani mus přesunu IL 1α přes membránu, ani mechani mus kotvení 1α. Tato práce se věnuje oběma zmíněným nekanonickým funkcím. V kvasinkách popisuje 1α částečně zastoupit derepresivní funkci proteinu Snf1 na genech reprimov ných SAGA komplexem, v lidských buňkách popisuje vazbu IL 1α na nádorový supresor p53 podmínkách genotoxického stresu. V podmínkách oxidativního stresu s 1α přesunuje exinem A2, proteinem vázajícím membrány, na buněčné periferie. Keywords: interleukin-1α; p53; anexin A2; genotoxický stres; nekanonický export; Interleukin-1α; p53; Annexin A2; Genotoxic Stress; Noncanonical Export Available in a digital repository NRGL
Nekanonické funkce IL-1α

1α (IL 1α) is a multifunctional cytokine 1α is 1α independent on the receptor sig 1α is responsible for 1α to the plasma membrane. 1α activates express κB, binds to 1α 1α 1α to the plasma membrane 1α ...

Novák, Josef
Univerzita Karlova, 2021

Informovaný souhlas pacienta
Havlenová, Kateřina; Elischer, David
2021 - Czech
The aim of this thesis is to describe and evaluate legislation concerning the informed consent in the Czech legal system and propose its changes de lege ferenda. The thesis also comprises many comparisons between the Czech legislation and the foreign legislation. The first five chapters of this thesis deal with sources of legislation, informed consent as such along with information of patients as a necessary prerequisite for giving of the consent, other topics are refusal of medical care by patients and the so called advance decisions. Apart from this theoretical part the thesis also includes a practical part. The aim of this practical part is to explore implementation of legislation concerning informed consent in the everyday practice of hospitals and subsequently to compare this practice with the requirements of law. This survey was carried out by means of questionnaires, which were submitted to doctors relating theirs experience with using of informed consents in their medical practice. The purpose of this practical part is also to find out the experience and opinions of recipients of medical services, i. e. the patients, concerning different issues connected with the informed consent, also by means of the questionnaire method. Last but not least the thesis mentions many problems which are... Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit právní úpravu informovaného souhlasu v českém právním řádu a případně navrhnout její změny de lege ferenda. Na mnoha místech této práce je rovněž přistoupeno ke komparaci české právní úpravy s právní úpravou zahraniční. V prvních pěti kapitolách této práce je pojednáno postupně o pramenech právní úpravy, dále o informovaném souhlasu jako takovém včetně poučení pacienta jakožto nezbytném předpokladu pro jeho udělení, opomenuta není ani problematika odmítání zdravotní péče ze strany pacientů a s tím související tzv. dříve vyslovená přání. Vedle této převážně teoretické části obsahuje předkládaná práce i část praktickou, jež si klade za cíl zmapovat realizaci právní úpravy informovaného souhlasu v každodenní praxi zdravotnických zařízení a následně tuto praxi porovnat s požadavky zákona. K tomu je využita především metoda dotazníkového šetření zaměřená na praktické zkušenosti lékařů při uplatňování informovaných souhlasů v jejich lékařské praxi. Kromě toho je cílem této praktické části zjistit i zkušenosti a subjektivní názory samotných příjemců zdravotních služeb, tedy pacientů, týkající se různých aspektů spojených s problematikou informovaného souhlasu, a to opět za pomoci dotazníkového šetření. V neposlední řadě tato práce poukazuje i na četná... Keywords: Informovaný souhlas; odmítnutí zdravotní péče; dříve vyslovená přání; Informed consent; refusal of treatment; advance decisions Available in a digital repository NRGL
Informovaný souhlas pacienta

The aim of this thesis is to describe and evaluate legislation concerning the informed consent in the Czech legal system and propose its changes de lege ferenda. The thesis also comprises many ...

Havlenová, Kateřina; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2021

Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi
Kepková, Pavlína; Elischer, David
2021 - Czech
Non-pecuniary harm and its compensation in judicial practice Abstract This thesis deals with the traditional private law issue of non-pecuniary harm and its compensation in the area of private law. The author of the thesis focuses mainly on current issues related to non-pecuniary harm with emphasis on the development of court decisions not only in the Czech legal system. Attention is also paid to the historical genesis of both, the legislation and judicial decisions. First of all, the basic concepts are analyzed, inclusive of terminological inconsistencies clearly expressed in the comparison table. Subsequently, attention in great detail is paid to the individual legal provisions dealing with the issue of non- pecuniary harm and its compensation in the current Civil Code. This thesis is divided into nine chapters. The first chapter explains the key term of non- pecuniary harm and other terms like compensation and judicial practice. The second chapter briefly introduces the protection of personality rights and means of reasonable satisfaction. The third chapter deals with the compensation for bodily harm in the Civil Code including a legally non-binding document called Methodology of the Supreme Court to compensate non-pecuniary harm to health. This non-binding document was created with the aim to help... Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi Abstrakt Tato práce pojednává o tradiční soukromoprávní problematice nemajetkové újmy a její náhrady řazené do odvětví práva soukromého. Autorka práce se zaměřuje především na aktuální problémy týkající se nemajetkové újmy s důrazem na vývoj soudních rozhodnutí, a to nejen v českém právním řádu. Pozornost je rovněž věnována historické genezi právní úpravy i judikatury. V první řadě jsou rozebrány základní pojmy včetně terminologické nekonzistentnosti přehledně vyjádřené ve srovnávací tabulce. Následně je vcelku podrobně zaměřena pozornost na jednotlivá zákonná ustanovení věnující se problematice nemajetkové újmy a její náhrady v současném civilním kodexu. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola vysvětluje klíčový pojem nemajetkové újmy a další pojmy odškodnění či soudní praxe. Druhá kapitola stručně představuje ochranu osobnostních práv a způsob přiměřeného zadostiučinění. Třetí kapitola pojednává o náhradě imateriální újmy na zdraví v občanském zákoníku, včetně právně nezávazného dokumentu nazvaného Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tento nezávazný dokument byl vytvořen s cílem pomoci soudcům určit výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění a sjednotit tak rozhodovací praxi. Tato kapitola rovněž definuje... Keywords: Nemajetková újma; Náhrada nemajetkové újmy; Soudní praxe; Non-pecuniary harm; Compensation for non-pecuniary harm; Judicial practice Available in a digital repository NRGL
Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi

Non-pecuniary harm and its compensation in judicial practice Abstract This thesis deals with the traditional private law issue of non-pecuniary harm and its compensation in the area of private law. ...

Kepková, Pavlína; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví
Koc, Petr; Zvára, Michael
2021 - Czech
Evaluation of condominium legislation Abstract This diploma thesis deals with evaluation of current status of condominium legislation, as it is present in Civil code, its implementing government decree, apartment ownership act and other related legislation. The thesis focuses on evaluation whether the current state is usable by general public, that is by people not equipped with legal education and without the knowledge of related case law, as well as on pointing out the application difficulties that result from unclear or impractical settings in some areas. Such application difficulties are documented by discussions and faulty acts of public administration. The first main topic is division of single object of ownership - the house to individual objects - units. This part deals with the two parallel definitions of units, their mutual differences, questions related to ownership of some parts of the house. Following is the part dealing with common parts, including the question if some parts can be owned by only some of the co-owners of the house, and the question of what is the regime of land around the house. The second main topic addressed is the rights and obligations of unit owner and the way common parts are managed. This part discusses the lack of clarity in the possibility to use common parts and... Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu právní úpravy bytového spoluvlastnictví, jak je uvedena v občanském zákoníku, provádějícím nařízení vlády, zákonu o vlastnictví bytů, jakož i ostatních souvisejících právních předpisech. Práce si klade za cíl zhodnocení, jak je aktuální stav použitelný zejména laickou veřejností, tedy bez právního vzdělání a bez znalosti související judikatury, jakož i poukázání na aplikační potíže, které vyplývají z nejasného nebo nepraktického nastavení v některých otázkách. Tyto aplikační potíže jsou dokumentovány zejména pomocí diskuzí a chybných aktů veřejné správy. Prvním hlavním řešeným tématem je problematika rozdělení předmětu vlastnictví domu na více věcí - jednotek. V této části je řešena dvojkolejnost definice jednotek, jejich vzájemná rozdílnost, sporné otázky vlastnictví některých částí domu v jednotlivých definicích včetně rozporů v příslušné judikatuře. Na téma jednotek navazuje pasáž pojednávající o společných částech včetně otázky, zda některé části mohou být společné pouze některých spoluvlastníkům domu, a otázky, jaký je režim pozemků kolem domu. Druhým hlavním řešeným tématem jsou práva a povinnosti vlastníka jednotky a způsob správy společných částí. V této části je pojednáno o... Keywords: bytové spoluvlastnictví; vlastnictví bytů; společenství vlastníků; jednotka; condominium; flat ownership; housing association; housing unit Available in a digital repository NRGL
Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví

Evaluation of condominium legislation Abstract This diploma thesis deals with evaluation of current status of condominium legislation, as it is present in Civil code, its implementing government ...

Koc, Petr; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2021

Náhradní mateřství v evropských zemích
Hovorková, Jana; Elischer, David
2021 - Czech
Surrogacy is a contemporary and highly controversial social issue. It is closely linked to assisted reproduction, bioethics and the status rights of the individual. It is generally considered an alternative, extreme way to treat infertility, but it raises a number of moral, ethical and legal issues. Solutions are approached by individual states on individual bases, in the context of cultural, historical and religious values and traditions professed by their societies. This work deals with the comparison of individual national views on surrogacy, which are reflected in the legislation. It compares the German, French and Spanish regulations, as a representative sample of restrictive approaches and the British and Ukrainian regulations, which in turn reflect the supportive attitude toward surrogate motherhood. The dynamic development experienced by the legislation on surrogacy in Portugal is highly interesting. The ruling of the Portuguese Constitutional Court provides valuable insight into the current thinking of the democratic rule of law on surrogacy and its adjustment to meet the standard of human rights protection. The work also describes the dangers posed by cross-border surrogacy using relevant case law, especially with regard to the protection of the best interests of the surrogate child. It... Náhradní mateřství představuje aktuální, vysoce kontroverzní společenské téma. Je úzce spojeno s asistovanou reprodukcí, bioetikou a statusovými právy jedince. Je obecně považováno za alternativní, krajní způsob léčby neplodnosti, vzbuzuje však značné množství morálních etických a právních otázek. K jejich řešení přistupují jednotlivé státy individuálně, v kontextu kulturních, historických a náboženských hodnot a tradic vyznávaných jejich společností. Tato práce se zabývá komparací jednotlivých národních pohledů na surogaci, odrážejících se v právních úpravách. Porovnává úpravu německou, francouzskou a španělskou, jako reprezentativní vzorek restriktivních přístupů, a úpravu britskou a ukrajinskou, reflektující naopak postoj vstřícný. Zajímavý je dynamický vývoj, který zaznamenala právní úprava náhradního mateřství v Portugalsku. Nález portugalského Ústavního soudu poskytuje cenný vhled do současného uvažování demokratického právního státu o náhradním mateřství a jeho úpravě tak, aby naplňovalo standard lidskoprávní ochrany. Práce také popisuje, s využitím relevantní judikatury, nebezpečí, která představuje přeshraniční surogace, zejména s ohledem na ochranu nejlepšího zájmu dítěte. Obsahuje rovněž popis současné kusé úpravy náhradního mateřství v České republice a s využitím poznatků získaných... Keywords: Náhradní mateřství; Asistovaná reprodukce; Statusová práva; Surrogate motherhood; Assisted reproduction; Personal status rights Available in a digital repository NRGL
Náhradní mateřství v evropských zemích

Surrogacy is a contemporary and highly controversial social issue. It is closely linked to assisted reproduction, bioethics and the status rights of the individual. It is generally considered an ...

Hovorková, Jana; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2021

Práva cestujícího v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů v českém a evropském právu
Velcer, Vít; Lederer, Vít
2021 - Czech
This thesis deals with the regulation of rights of passengers as consumers in air transport. The reader is drawn into to the historical development of the most important sources of passenger rights at the international and EU level. The thesis presents a detailed analysis of these sources of law and an important part of the thesis is also the identification and analysis of air passenger rights arising directly from the national legislation of the Czech Republic. The thesis put emphasis on practical application of passengers' rights and also focuses on current issues in the field of application or interpretation practice. Tato práce se zabývá úpravou práv cestujících coby spotřebitelů v letecké dopravě. Čtenář je uveden do historického vývoje současně nejvýznamnějších pramenů práv cestujících na mezinárodní a unijní úrovni. Práce nabízí podrobný rozbor těchto pramenů a její významnou část tvoří také identifikace a analýza práv cestujících v letecké dopravě vyplývající přímo z vnitrostátní právní úpravy České republiky. Práce klade důraz na praktické uplatňování práv cestujících a zaměřuje se také na aktuální problematiku v oblasti aplikační či výkladové praxe. Available in a digital repository NRGL
Práva cestujícího v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů v českém a evropském právu

This thesis deals with the regulation of rights of passengers as consumers in air transport. The reader is drawn into to the historical development of the most important sources of passenger rights at ...

Velcer, Vít; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases