Number of found documents: 184106
Published from to

Studium genotoxicity organických látek pomocí DNA biosenzorů
Augustín, Michal; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše; Labuda, Ján
2023 - Slovak
Proposed dissertation thesis presents novel hybrid electrochemical DNA biosensors based on distinct forms of pyrolytic graphite ("edge-plane" and "basal-plane") and their potential in terms of applicability in the field of DNA electrochemistry. Testing of the applicability of the presented bioanalytical tools was preceded by thorough optimization process involving selection of the optimal values for the most crucial operational parameters of the electrochemical DNA biosensors fabricated by means of electrostatic adsorption - deposition potential (Edep), deposition time (tdep), optimal DNA concentration for electrostatic adsorption (cg(DNA)), and possible involvement of convection during the adsorption procedure. Initially, applicability of presented bioanalytical tools was investigated in relation to monitoring DNA damage by utilization of triplet of external DNA damaging sources - UV light irradiation, one- electron oxidants, and hydroxy radicals. Outcome of the damaging processes was monitored directly (via monitoring changes in the redox signals of DNA) or indirectly (via monitoring changes in the redox signals of redox indicator) by the use of voltammetric methods - square- wave voltammetry (SWV), cyclic voltammetry (CV), linear-sweep voltammetry (LSV), and electrochemical impedance... Navržená disertační práce představuje nové hybridní elektrochemické DNA biosenzory založené na odlišných formách pyrolytického grafitu ("edge-plane" a "basal-plane") a jejich potenciál z hlediska použitelnosti v oblasti elektrochemie DNA. Testování použitelnosti prezentovaných bioanalytických nástrojů předcházel důkladný optimalizační proces zahrnující výběr optimálních hodnot pro nejdůležitější provozní parametry elektrochemických DNA biosenzorů připravených pomocí elektrostatické adsorpce - depoziční potenciál (Edep), doba depozice (tdep), optimální koncentrace DNA pro elektrostatickou adsorpci (cg(DNA)) a možné zapojení konvekce během adsorpčního procesu. Nejprve byla zkoumána použitelnost prezentovaných bioanalytických nástrojů ve vztahu ke sledování poškození DNA s využitím tripletu externích zdrojů poškozujících DNA - UV záření, jednoelektronových oxidantů nebo hydroxylových radikálů. Výsledky poškozujících procesů byly sledovány přímo (prostřednictvím sledování změn redoxních signálů DNA) nebo nepřímo (prostřednictvím sledování změn redoxních signálů redoxního indikátoru) a to za pomoci voltametrických metod - square-wave voltametrie (SWV), cyklická voltametrie (CV), lineární voltametrie (LSV) a elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS). Dále byla hodnocena použitelnost navrženého... Keywords: Elektrochemické biosenzory; výzkum supramolekulárních interakcí; detekce poškození DNA; ultrastopová analýza; biomarkery; chemoterapeutika; biologické a environmentální matrice; Electrochemical Biosensors; Investigation of Supramolecular Interactions; DNA Damage Detection; Ultra-Trace Analysis; Biomarkers; Chemoterapeutics; Biological and Environmental Matrices Available in a digital repository NRGL
Studium genotoxicity organických látek pomocí DNA biosenzorů

Proposed dissertation thesis presents novel hybrid electrochemical DNA biosensors based on distinct forms of pyrolytic graphite ("edge-plane" and "basal-plane") and their potential in terms of ...

Augustín, Michal; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše; Labuda, Ján
Univerzita Karlova, 2023

Řízení o pozůstalosti v České republice a v Rakousku komparativní studie
Gadasová, Simona; Macková, Alena; Frintová, Dita
2023 - Czech
108 Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria Abstract This rigorous thesis entitled "Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria" focuses on the analysis of legal regulation of probate in both mentioned countries and also on their comparison. The aim of this work is not a detailed description of all institutes related to probate, but rather a comprehensive overview of the proceedings in both countries. Furthermore, this thesis focuses on pointing out the problems occurring in notary practice in connection with inheritance proceedings, which in some respects are brought about by unclear legal regulation as well as certain changes and news in society, which are also manifested in court proceedings. Part of this thesis is also the proposal of possible legislative solutions to the mentioned problems. The work itself is divided into three main parts, namely Inheritance proceedings in the Czech Republic, Inheritance proceedings in Austria and a Comparison of probate proceedings in the Czech Republicand in Austria. The first part of this thesis focuses on the historical development of notaries in our country, its current status and legal regulation. Subsequently, the probate proceedings are described in general terms, including the principles applied in it, its participants and also... 106 Pozůstalostní řízení v České republice a v Rakousku Abstrakt Tato rigorózní práce s názvem "Pozůstalostní řízení v České republice a v Rakousku" se zaměřuje na analýzu právní úpravy pozůstalostního řízení v obou zmiňovaných zemích a také na jejich komparaci. Cílem této práce není detailní popis všech institutů týkajících se pozůstalostního řízení, nýbrž zpracování uceleného přehledu průběhu řízení v obou zemích. Dále se tato práce zaměřuje na poukázání na problémy vyskytující se v notářské praxi v souvislosti s pozůstalostním řízením, které přináší v některých ohledech nejasná právní úprava a také určité změny a novoty ve společnosti, které se projevují také v soudních řízeních. Součástí této práce je také navržení možných legislativních řešení zmiňovaných problémů. Samotná práce se člení na tři hlavní části, a to Pozůstalostní řízení v České republice, Pozůstalostní řízení v Rakousku a srovnání pozůstalostního řízení v České republice a v Rakousku. První část této práce se zaměřuje na historický vývoj notářství na našem území, jeho aktuální stav a také právní úprava. Následně je popsáno pozůstalostní řízení v obecné rovině, včetně zásad v něm uplatňovaných, jeho účastníků a také insitutu soudního komisaritátu. V této části je také analyzována aktuálně platná právní úprava týkající se pozůstalostního... Keywords: pozůstalost; notář; Rakousko; inheritance; notary; Austria Available in a digital repository NRGL
Řízení o pozůstalosti v České republice a v Rakousku komparativní studie

108 Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria Abstract This rigorous thesis entitled "Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria" focuses on the analysis of legal ...

Gadasová, Simona; Macková, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2023

Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy.
Betušiak, Marián; Belas, Eduard
2023 - Czech
The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport properties are evaluated using Laser-induced Transient Current Technique and the Monte Carlo simulation is used for fitting the measured current waveforms. The properties of the detector prepared from semi-insulating CdZnTe single crystal with a platinum Schottky contacts were measured in the dark in the unpolarized and polarized state and under the anode and cathode continuous LED above-bandgap illumination. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy laserom-indukovaných tranzientných prúdov a simulácia Monte Carlo bola použitá na fitovanie meraných prúdových waveform. V tejto práci boli skúmané vlastnosti detektoru pripraveného semi-izolačného monokryštálu CdZnTe s platinovými Schottkyho kontaktami za tmy v nepolarizovanom a polarizovanom stave. Vlastnosti detektoru boli tiež skúmané s kontinuálnym nadgapovým LED osvetlením anódy a katódy. Keywords: Generace náboje; Sběr náboje; Detektory záření; Charge generation; Charge collection; Radiation detectors Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy.

The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport ...

Betušiak, Marián; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů
Brynza, Mykola; Belas, Eduard
2023 - Czech
Silicon carbide is a semiconductor with a wide bandgap of up to 3.2 eV and is capable of operating in extreme conditions, high temperature and high energy modes. This work focuses on the investigation of electrical and optical properties of monocrystalline SiC by various methods including Raman spectroscopy, volt-ampere characteristics, L-TCT and spectroscopic techniques. The adhesion of contacts and the influence of different contact materials on the ability to detect ionizing radiation are also studied to optimize the technology of preparation of quality SiC-based radiation detectors. Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na zkoumání elektrických, optických a spektroskopických vlastností monokrystalického SiC různými metodami včetně Ramanovy spektroskopie, volt-ampérových charakteristik, měření transientních proudů a spektroskopických metod. Také je studována adheze kontaktů a vliv různých materiálů kontaktů na schopnost detekovat ionizující záření za účelem optimalizace technologie přípravy kvalitních radiačních detektorů na bázi SiC. Keywords: SiC; detektory záření; kontakt kov-polovodič; V-A charakteristiky; Ramanova spektroskopie; SiC; radiation detectors; metal-semiconductor contacts; V-A characteristics; Raman spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů

Silicon carbide is a semiconductor with a wide bandgap of up to 3.2 eV and is capable of operating in extreme conditions, high temperature and high energy modes. This work focuses on the investigation ...

Brynza, Mykola; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.
Svobodová, Jana; Bláhová, Marie; Hlaváček, Petr; Blechová, Lenka
2023 - Czech
The dissertation presents an edition of the medieval Latin chronicle of Eberhard Ablauff de Rheno. It is a previously unprocessed source. The chronicle is part of the Cheb Codex from the provenance of the Franciscans of the Bohemian-Moravian-Silesian vicariate. Today it is stored in the National Library. The Ablauff Chronicle records events concerning the Franciscans from 1451 to 1528, when Ablauff probably died. The chronicle is set in the broader context of late medieval Franciscan historiography produced in the Central European geographical area. The dissertation includes a codicological and paleographical analysis of the chronicle. On the basis of the editorially accessible text of the Ablauff Chronicle, it has been possible to discuss in a separate chapter the figure of the chronicler Eberhard Ablauff de Rheno, whose life can be imagined from inscriptions in his copied and written texts or from notes in the books he read. The edition of the Chronicle is supplemented by an overview of the Franciscan friars mentioned in the so-called Registrum fratrum. The edited chronicle can serve as a basic source for the religious and ecclesiastical history of our territory. Ablauff captured the continuity of the development of the Bohemian-Moravian-Silesian vicariate, where provincial chapters were... Disertační práce přináší edici latinsky psané středověké kroniky Eberharda Ablauffa de Rheno. Jedná se o dosud nezpracovaný pramen. Kronika je součástí chebského kodexu z provenience františkánů z česko-moravsko-slezského vikariátu. Dnes je uložena v Národní knihovně. Ablauffova kronika zachycuje události týkající se františkánů od roku 1451 do roku 1528, kdy Ablauff pravděpodobně zemřel. Kronika je zasazena do širšího kontextu pozdně středověké františkánské historiografie vzniklé ve středoevropském geografickém prostoru. Součástí disertace je kodikologický a paleografický rozbor kroniky. Na základě edičně zpřístupněného textu Ablauffovy kroniky bylo možné pojednat v samostatné kapitole o postavě kronikáře Eberharda Ablauffa de Rheno, o jehož životě si můžeme udělat představu podle vpisků do jeho opisovaných a psaných textů nebo podle poznámek v knihách, které četl. Edice kroniky je doplněna přehledem zmiňovaných františkánských bratří tzv. Registrum fratrum. Edičně zpřístupněná kronika může sloužit jako základní pramen k řádovým a církevním dějinám našeho území. Ablauff zachytil kontinuitu vývoje česko-moravsko- slezského vikariátu, kde se pravidelně konaly provinční kapituly, na kterých byli voleni představení vikariátu. Velkým tématem v jeho době byl boj s luterány, konvertování řádových bratrů... Keywords: Žebravé řády|Pozdní středověk|Řád menších bratří|Františkáni|Klášterní historiografie|Eberhard Ablauff de Rheno|Středověká kronika|Edice; Mendicant Orders|Late Middle Ages|Order of Friars Minor|Franciscans|Monastic Historiography|Eberhard Ablauff de Rheno|Medieval Chronicle|Editions Available in a digital repository NRGL
Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.

The dissertation presents an edition of the medieval Latin chronicle of Eberhard Ablauff de Rheno. It is a previously unprocessed source. The chronicle is part of the Cheb Codex from the provenance of ...

Svobodová, Jana; Bláhová, Marie; Hlaváček, Petr; Blechová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
2022 - Czech
This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and 2019. The first part of the thesis focuses on the possibilities of academic success prediction (earning a bachelor's degree within 4 years) based on various factors: (i) success rate in the admission procedure, (ii) study index (modified average of marks), (iii) success rate in each part of admission procedure, (iv) passing exams in selected mandatory subjects for students of Chemistry study programme, eventually (v) based on obtained marks in selected subjects (as in (iv)). Furthermore, a prediction of entering Year 2 was also completed for three of these factors (i, iii and iv). The sample consists of 1,780 applicants for Chemistry study programmes. The results of the analysis proved a medium effect on success in the admission procedure on entering Year 2 (d = 0.52) and a large effect on academic success (d = 0.67). By additional comparison of predictive ability of knowledge tests (Maths, Biology, Chemistry) we proved that the Chemistry test has a greater prediction ability compared to the others - low effect on entering Year (d = 0.22), but medium on academic success (d = 0.40). Additionally, we... Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je... Keywords: Analýza; Přijímací zkouška; Vzdělání; Výsledek; Chemie; Analysis; Entrance examination; Education; Result; Chemistry Available in a digital repository NRGL
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy

This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and ...

Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
Univerzita Karlova, 2022

Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů
Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
2022 - Czech
The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed topic (Ikwuka et al., 2017). The authors of many studies, as well as the creators of national curricula, declare that it is necessary to focus on the transition from traditional teaching methods (eg. frontal teaching) to methods that activate pupils. At the same time, we are currently observing the low popularity of science subjects among primary and secondary school pupils (Szarka et al., 2014). Therefore, it is advisable to come up with methods that, on the one hand, create an interactive environment in which students can develop their knowledge, skills and competences, and on the other hand, interest and motivate students to further work. Thus, the main goal of the dissertation is to find out how animation affects the motivation and academic results of secondary school students (especially in science subjects). A didactic tool that could help fulfill these facts is educational animation. The majority of authors who deal with the issue of educational animations agree on the positive contribution of their use in classes in many aspects, however, there is currently a lack of research that has dealt with... Disertační práce se zabývá vlivem interaktivních výukových animací na motivaci a studijní výsledky žáků. V současné době je motivace žáků ve výuce velmi diskutované téma (Ikwuka et al., 2017). Autoři mnoha studií stejně jako tvůrci národních kurikul prohlašují, že je nutné zaměřit se na přechod od tradičních metod výuky (např. frontální výuka) k metodám aktivizujícím žáky. Zároveň v současné době sledujeme nízkou oblibu přírodovědných předmětů mezi žáky základních a středních škol (Szarka et al., 2014). Tudíž je vhodné přicházet s metodami, které jednak vytvoří interaktivní prostředí, ve kterém mohou žáci rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence, a jednak žáky zaujmout a motivovat k další práci. Proto je hlavním cílem disertační práce zjistit, jak působí animace na motivaci a studijní výsledky žáků středních škol (konkr. v přírodovědných předmětech). Didaktickým prostředkem, který by tyto skutečnosti mohl pomoci naplnit, je výuková animace. Většina autorů, kteří se věnují problematice výukových animací, se shodují na pozitivním přínosu jejich využití v hodinách v mnoha ohledech, nicméně výzkumů, které se zabývaly či zabývají ovlivnění motivace žáků je prozatím nedostatek (Stith, 2004; Barak et al. 2011; Szarka et al., 2016). Výukové animace používané ve výzkumu, který je součástí této... Keywords: Výuková animace; motivace žáků; studijní výsledky žáků; mezipředmětové vztahy; přírodovědné předměty; Educational animation; pupils' motivation; academic achievements; international relationships; Science education Available in a digital repository NRGL
Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů

The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed ...

Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
Univerzita Karlova, 2022

Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu
Lacko, Michal; Španěl, Patrik
2022 - English
Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ionization of organic molecules, necessary for their detection and identification, are however often strongly affected by the presence of water vapours in form of sample humidity. In the present work, I studied the influence of water vapours on ion chemistry and, subsequently, the respective influence on sensitivity and selectivity of CI-MS techniques. Studies were carried out using several soft chemical ionization mass spectrometry instruments, including Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS), Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS) and Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometry (SIFDT-MS). Experimental studies were also supplemented by theoretical simulation of proposed ion chemistry using the Kinetic of Ion-Molecular Interaction simulator (KIMI), developed by the author. In this thesis, I present a study of formaldehyde, glyoxal and phthalates ion chemistry with H3O+ , NO+ and O2 + reagent ions, focusing on secondary reactions with water vapours. Additionally, I also studied secondary reactions of protonated hydrated acetic acid with acetone. Finally, I have carried out... Metoda hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace je účinná analytická technika, umožňující detekovat v reálném čase stopová množství organických těkavých látek přítomné ve vzduchu. Procesy vedoucí k ionizaci organických molekul, nutné k jejich detekci a následnou identifikaci, jsou bohužel často ovlivněné přítomností vodní páry. V představené práci jsem studoval vliv vodní páry na chemii iontů a její následní vliv na citlivost a selektivitu metod hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace. Pro studium jsme využili několik hmotnostně-spektrometrických přístrojů, mimo jiné techniku hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS), techniku hmotnostní spektrometre pomocí reakce přenosu protonu (PTR-MS) a techniku hmotnostní spektrometrie v proudově-driftové trubice s vybranými ionty (SIFDT-MS). Experimentální stude je doplněná teoretickými simulacemi studovaných procesů pomocí autorem vytvořeným simulačním programem KIMI. V disertační práci prezentuji výsledky zkoumání iontové chemie molekul formaldehydu, glyoxalu a ftalátů pomocí H3O+ , NO+ and O2 + reakčních iontů, přičemž se zaměřuji na pochopení sekundárních reakci iontových produktů s vodní párou. Následně jsem také studoval sekundární reakce protonovaných a hydratovaných molekul kyseliny mravenčí s... Keywords: hmotnostní spektrometrie pomocí měkké chemická ion|hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybr|reakce přenosu protonu; Soft chemical ionization mass spectrometry|selected ion flow tube mass spectrometry|proton transfer reaction mass spectrometry|selected ion flow drift tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu

Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ...

Lacko, Michal; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka
Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
2022 - Czech
The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of students' oral expression and how the use of the lab is connected to autonomous learning, self- assessment and multilingualism. The work examines under what conditions the SmartClass Robotel lab can be used in the teaching of the German language at a secondary school. Sixty- nine high school students took part in the research conducted in the form of a case study between December 2021 and February 2022. Data from the input and output records of the oral speech recordings of individual students have been used as the main source of the research. Each recording was evaluated by the student himself, his classmate and the teacher. The assessment focused on content and oral expression, lexical, grammatical and phonological competence. The evaluation also included an assessment of the quality and identification of the speech's weaknesses. The results show that, under certain conditions, teaching in a language lab can make it easier for teachers to implement conversational activities and allow students to work at their own pace and choose the order of activities. The benefit for teachers is the ability to collect data... Disertační práce se zabývá problematikou multimediálních jazykových laboratoří ve výuce cizího jazyka. Práce vychází z předpokladu, že laboratoř napomáhá nácviku rozvoje ústního projevu žáků a jak práce v laboratoři souvisí s koncepty autonomního učení, sebehodnocení a vícejazyčnosti. Práce zkoumá, za jakých podmínek lze laboratoř SmartClass Robotel využít ve výuce německého jazyka na střední škole. Výzkumného šetření realizovaného formou případové studie se v období prosinec 2021 až únor 2022 zúčastnilo 69 žáků střední školy. Zdrojem výzkumných dat byly vstupní a výstupní záznamy nahrávek ústního projevu jednotlivých žáků. Každá nahrávka byla hodnocena žákem samotným, jeho spolužákem a učitelem. Hodnocení se zaměřovala na obsah a ústní projev, lexikální, gramatickou a fonologickou kompetenci. Součástí hodnocení bylo také posouzení kvality a identifikace nedostatků projevu. Z výsledků vyplývá, že za určitých podmínek může výuka v jazykové laboratoři usnadnit učitelům realizaci konverzačních aktivit a umožnit žákům pracovat vlastním tempem a volit pořadí aktivit. Přínosem pro učitele je možnost sběru dat o učení žáků. Ve všech sledovaných oblastech došlo ke zlepšení ústního projevu žáků, k největšímu v kategorii "obsah a projev". Součástí práce je také analýza současného stavu využívání... Keywords: multimediální jazyková laboratoř; didaktika cizího jazyka; autonomní učení; vrstevnické hodnocení; případová studie; SmartClass; Robotel; digitální technologie; sebehodnocení; vícejazyčnost; multimedia language lab; foreign language didactics; autonomous learning; peer assessment; case study; SmartClass; Robotel; digital technology; self-assessment; multilingualism Available in a digital repository NRGL
Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka

The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of ...

Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Náhradní výživné v teorii a v praxi
Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2022 - Czech
Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. Substitute maintenance is a blanket benefit intended to cover the costs of maintenance and care of dependent children for whom maintenance responsibilities arising from a court decision have not been properly fulfilled. In addition to presenting a new public-law institute in the context of its historical roots and ways in which it is projected into the valid legal order of the Czech Republic, this work also aims to assess the degree of state interference into the private-law sphere of family rights. The introduction and the first part of the text focus on introducing maintenance responsibilities of parents towards children with an emphasis on the consequences of failure to pay maintenance. The author provides a detailed analysis of the issue of interest accrual on maintenance in court practice. The second part of the text presents the new legislation of substitute maintenance and takes an excursus into the history of the issue. This is followed by an analysis of Slovak legislation in the field. Part four of the text deals with impacts of substitute maintenance on selected legal areas and on the practice of the... Náhradní výživné v teorii a v praxi Abstrakt Autorka v této práci představila novou dávku sociální podpory, o kterou se od 1. 7. 2021 rozšiřuje systém státní sociální péče. Náhradní výživné je plošná dávka určená na krytí nákladů na výživu a péči o nezaopatřené děti, vůči nimž není řádně plněna vyživovací povinnost vyplývající ze soudního rozhodnutí. Cílem této práce je, vedle představení nového veřejnoprávního institutu v souvislostech jeho historických kořenů a způsobu promítnutí do platného právního pořádku České republiky, rovněž posouzení míry státní ingerence do soukromoprávní sféry rodinného práva. Úvod a první část práce jsou věnovány uvedení do problematiky vyživovací povinnosti rodičů k dětem s důrazem na důsledky neplnění finanční dávky výživného. Autorka podrobněji analyzuje problematiku úročení výživného v soudní praxi. Ve druhé části práce je představena nová právní úprava náhradního výživného a učiněn exkurz do historie dané problematiky. Navazuje analýza slovenské právní úpravy v dané oblasti. Čtvrtá část práce je věnována přesahům náhradního výživného do vybraných právních oblastí a jeho vlivu na praxi dotčených subjektů při výkonu veřejné moci. V páté, ryze praktické kapitole autorka za pomoci dotazů a žádostí směrovaných kompetentním orgánům státní správy, dle zákona o svobodném přístupu... Keywords: Vyživovací povinnost; náhradní výživné; sociální dávka; nezaopatřené dítě; Maintenance responsibilities; substitute maintenance; social benefit; dependent child Available in a digital repository NRGL
Náhradní výživné v teorii a v praxi

Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. ...

Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases