Number of found documents: 130790
Published from to

Volby do Evropského parlamentu 2019 v Polsku a SRN a jejich reflexe v tamních médiích
Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World and Kultura Liberalna. The thesis presents the historical development of the European Parliament, its competencies, and the electoral system. It also acquaints the reader with its powers and composition in 2019. In the thesis, the author presents the first direct elections to the European Parliament in Germany in 1979 and in Poland in 2004. In order to create an objective overview of the elections for the reader, the author presents the elections in Germany and in Poland in 2009 and in 2014. Subsequently, the 2019 elections themselves are the main theme, along with party campaigns and election polls in the two selected countries. Quantitative and qualitative research of the selected media was conducted to find answers to the research questions, which it adequately did. These answers are thoroughly commented after presentation. The final part of the thesis deals with the comparison of periodicals, summarization of the qualitative analysis and the conclusion of the whole diploma thesis. Diplomová práce se zabývá volbami do Evropského parlamentu v Polsku a SRN 2019 a jejich reflexí v tamních médiích, kterými jsou periodika Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World a Kultura Liberalna. V práci je představen historický vývoj Evropského parlamentu, jeho kompetencí a volebního systému. Seznamuje také čtenáře s jeho pravomocemi a složením v roce 2019. Autor v diplomové práci představuje první přímé volby do Evropského parlamentu v SRN v roce 1979 a v Polsku v roce 2004. Aby se vytvořil objektivní přehled o volbách, jsou prezentovány volby do Evropského parlamentu v Německu a v Polsku v roce 2009 a v roce 2014. Poté jsou hlavním tématem samotné volby v roce 2019 a zároveň jsou představeny kampaně stran s volebními průzkumy vybraných zemí. K nalezení odpovědí na výzkumné otázky posloužily kvantitativní a kvalitativní analýzy, které náležitě na tyto otázky odpovídají a jsou po prezentování důkladně okomentovány. Závěrečná část práce se zabývá porovnáním periodik, sumarizací kvalitativní analýzy a závěrem celé diplomové práce. Keywords: Evropský parlament; volby; Polsko; SRN; mediální analýza; European Parliament; elections; Poland; Germany; media analysis Available in a digital repository NRGL
Volby do Evropského parlamentu 2019 v Polsku a SRN a jejich reflexe v tamních médiích

The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter ...

Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna
Řehák, Filip; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
2021 - Czech
Selected Problems of the Contemporary Enforcement Procedure and Their Solutions for the Future Abstract in English Language The topic of the diploma thesis is selected problems of the contemporary enforcement proceedings in the Czech Republic and their potential solutions for the future. The aim of the diploma thesis is to analyse, describe and critically evaluate the valid and effective legal regulation of enforcement procedure de lege lata and then offer the reader a comprehensive reflection on various alternatives to the domestic legal system de lege ferenda with a comprehensive description of the positives and negatives of possible solutions. The diploma thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter introduces the reader to the methodology of the presented text, which is based on the content of individual chapters. The second chapter focuses on the theoretical basis of the enforcement procedure and presents the reader with the fundamental legal framework on which the following text will be based. Emphasis is placed primarily on the division of enforcement procedure as one of the types of civil proceedings and the identification of relevant legal sources. Attention is paid to the division of the two types of enforcement procedure. The third chapter attempts to... Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna Abstrakt v českém jazyce Tématem diplomové práce jsou vybrané problémy současného vykonávacího řízení v České republice a jejich potenciální řešení do budoucna. Cílem diplomové práce je analyzovat, popsat a kriticky zhodnotit platnou a účinnou právní úpravu vykonávacího řízení de lege lata a následně nabídnout čtenáři zamyšlení nad různými alternativami změn tuzemského právního řádu de lege ferenda s komplexní analýzou pozitiv a negativ případných řešení. Diplomová práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. První kapitola čtenáři v obecnosti přibližuje metodiku předkládaného textu, která se odvíjí od obsahu jednotlivých kapitol. Druhá kapitola se zaměřuje na obecný, teoretický základ vykonávacího řízení a předkládá čtenáři základní právní rámec, ze kterého bude následující text vycházet. Důraz je kladen především na popis vykonávacího řízení jako jednoho z druhů civilního procesu a identifikaci relevantních právních pramenů. Pozornost je věnována také vydělení soudního výkonu rozhodnutí a exekuci jako dvou kolejí vykonávacího řízení. Třetí kapitola se pokouší odpovědět na zásadní otázku, zda je současný systém vykonávacího řízení udržitelný do budoucna. V rámci výkladu se zaměřuje postupně na tři části - soudní výkon... Keywords: vykonávací řízení; soudní výkon rozhodnutí; exekuce; Enforcement Procedure; Enforcement of a Judgement; Execution Proceedings Available in a digital repository NRGL
Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna

Selected Problems of the Contemporary Enforcement Procedure and Their Solutions for the Future Abstract in English Language The topic of the diploma thesis is selected problems of the contemporary ...

Řehák, Filip; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2021

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka; Straka, Jakub; Bogusch, Petr; Hanus, Robert
2021 - Czech
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Keywords: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Available in a digital repository NRGL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka; Straka, Jakub; Bogusch, Petr; Hanus, Robert
Univerzita Karlova, 2021

Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro
Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of influence of newly synthetized compounds on viability of cells in vitro Research and development of new substances intended for terapeutical use is very difficult and time consuming process. Preclinical and clinical studies are essential part of this process in order to ensure safety, efficacy and quality of a new drug. This thesis is focused on cytotoxicity studies, that form important part of preclinical studies of a new substance. An effect of potential drugs was tested in vitro on a cellular model. Cells of the HepG2 cell line, derived from well-differentiated hepatocellular carcinoma, were used in our experiment. The monitored parameter was cell viability. During the experiment, 9 substances with 9 different concentrations in concentration range 1-1000 µM were tested. Substances, that were tested had antimycobacterial effect and their basic chemical structure was derived from the antituberculotic drug isoniazide. Cell viability was monitored after 24 and 48 hours of incubation of individual substance with HepG2 cells. Cell viability was determined by using colorimetric MTS assay, in which the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Dominika Šebová Školiteľ: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie vplypu novo nasyntetizovaných látok na viabilitu buniek in vitro Výskum a vývoj nových substancií zamýšľaných k terapeutickému použitiu je náročný a dlhotrvajúci proces. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu za účelom zaistenia bezpečnosti, účinnosti a kvality nového liečiva sú preklinické a neskôr aj klinické hodnotenie liečiv. Táto práca je zameraná na štúdie cytotoxicity, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou preklinického hodnotenia liečiv. Vplyv potencionálnych liečiv bol testovaný na bunkovom modeli in vitro. Boli použité bunky bunkovej línie HepG2, odvodenej od dobre diferencovaného hepatocelulárneho karcinómu. Sledovaným parametrom bola viabilita, teda životaschopnosť buniek. Počas experimentu sa testovalo 9 látok o 9 rôznych koncentráciách v koncentračnom rozmedzí 1-1000 µM. Testované boli látky s antimykobakteriálnym pôsobením, ktorých základná chemická štruktúra bola odvodená od antituberkulotika isoniazidu. Sledovaná bola viabilita buniek po 24 a 48-hodinovom pôsobení jednotlivých látok na HepG2 bunky. Viabilita buniek bola stanovená pomocou kolorimetrického MTS testu, pri ktorom dochádza k redukcii... Available in a digital repository NRGL
Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of ...

Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Prolegomena k pojmu sebeuskutečnění. Aktualizace Hegelova a Marxova motivu zrušení práce
Herden, Paul; Sepp, Hans Rainer; Ronge, Bastian
2021 - German
This thesis forms, in the first instance, a critical examination of labor in relation to the notion of self-realization following Hegelian and Marxian philosophy and their theories of action. In the second instance, it is a preliminary study of the concept of fomo (fear of missing out), which will be explored in more detail in the PhD based on the MA. In the first section, a critique of Andreas Reckwitz's and Hartmut Rosa's notions of self-realization is used to present the common view and contemporary engagements with said notion as relevant but insufficient. Both authors act as a proxy for a deficiency that turns out to be an all too great distance from metaphysical and historical-materialist positions and considerations regarding such notion as that of self-realization. Thus, in the main part, not only an attempt is made, by means of a renaissance of Hegelian and Marxian reflections on the concept of self-realization, to plausibilize and remedy this deficiency; moreover, by virtue of a detailed exegesis of their theories of action and examination of their categories, it is pointed out, above all, that Hegelian and Marxian philosophy intends the complete abolition of self-preservation (d. i. alienated and natural labor) and elevation into self-realization, even if both thinkers use the... Zusammenfassung: Die vorliegende These bildet in erster Instanz eine arbeitskritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Selbstverwirklichung im Ausgang der Hegelschen und Marxschen Philosophie und Handlungstheorie. In zweiter Instanz ist sie eine Vorstudie zum Begriff der Verpassungsangst/ fomo, der im PhD auf Grundlage der MA näher untersucht werden soll. Im ersten Abschnitt wird anhand einer Kritik der Selbstverwirklichungsbegriffe von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa die gängige Ansicht und zeitgenössische Auseinandersetzungen mit besagtem Begriff als zwar relevant aber unzureichend dargestellt. Beide Autoren fungieren als Stell- vertreter eines Mangels, der sich als allzu große Distanz zu metaphysischen und historisch- materialistischen Positionen und Überlegungen in Bezug auf solche Begriff wie den der Selbstverwirklichung entpuppt. Im Hauptteil wird also nicht nur versucht, behufs einer Renaissance der Hegelschen und Marxschen Überlegungen zum Begriff der Selbstver- wirklichung, diesen Mangel zu plausibilisieren und zu beheben, darüber hinaus wird kraft einer ausführlichen Exegese ihrer Handlungstheorien und Prüfung ihrer Kategorien vor allem darauf hingewiesen, dass die Hegelsche und Marxsche Philosophie die vollständige Aufhebung der Selbsterhaltung (d.i. entfremdete und naturnotwendige... Keywords: Selbstverwirklichung; Arbeit; Selbsterhaltung; Verpassungsangst; Fomo; Hegel; Marx; self-realization; labor; self-preservation; fear of missing out; Fomo; Hegel; Marx Available in a digital repository NRGL
Prolegomena k pojmu sebeuskutečnění. Aktualizace Hegelova a Marxova motivu zrušení práce

This thesis forms, in the first instance, a critical examination of labor in relation to the notion of self-realization following Hegelian and Marxian philosophy and their theories of action. In the ...

Herden, Paul; Sepp, Hans Rainer; Ronge, Bastian
Univerzita Karlova, 2021

Literární reflexe židovského povstání během holokaustu na příkladu děl Ernsta Sommera a Maxe Zweiga
Jurkovičová, Taťána; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
2021 - German
The purpose of this diploma thesis is to analyse the works Ghetto Warschau by Max Zweig and Revolte der Heiligen by Ernst Sommer. The thematic focus of the thesis is the Warsaw ghetto uprising. The thesis aims to present a systematic analysis and subsequent comparison of both works, with emphasis on the issue of religion. It tries to find out how Judaism together with the inconsistent approach of the Jews to the Jewish faith influenced the approach of the Jews to the revolt in the studied works. The thesis is divided into four chapters. The first chapter presents the history and principles of the Jewish religion as well as the history of the Jewish population. The second chapter focuses on the history of the Jewish population in Polish territory, also on the period of World War II and the emergence of ghettos, including the Warsaw ghetto. The next chapter presents both authors' biographies and works, with particular emphasis on common aspects of their work and life. The fourth chapter deals with the analysis itself. The conclusion of the diploma thesis contains a summary of the analysis and answers research questions. Tato diplomová práce se zabývá analýzou děl Ghetto Warschau od Maxe Zweiga a Revolte der Heiligen od Ernsta Sommera. Tematické těžiště práce tvoří povstání ve varšavském ghettu. Práce si klade za cíl předložit systematickou analýzu a následnou komparaci obou děl, přičemž důraz bude kladen zejména na problematiku náboženství. Také se snaží zjistit, jak židovské náboženství spolu s nejednotným přístupem Židů k židovské víře ovlivnilo přístup Židů k revoltě ve zkoumaných dílech. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je představena historie a principy židovského náboženství a taktéž historie židovského obyvatelstva. Druhá kapitola se soustředí na historii židovského obyvatelstva na polském území, také na období 2. světové války a vznik ghett, mj. ghetta varšavského. V další kapitole jsou představeny také životopisy a díla obou autorů, důraz je kladen zejména na společné aspekty jejich tvorby i života. Čtvrtá kapitola se zabývá samotnou analýzou. Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí analýzy a odpovědi na výzkumné otázky. Keywords: Varšavské ghetto; povstání; náboženství; Židé; judaismus; analýza; 2. světová válka; Polsko; německá literatura; Warsaw Ghetto; uprising; religion; Jews; Judaism; Analysis; World War II; Poland; German literature Available in a digital repository NRGL
Literární reflexe židovského povstání během holokaustu na příkladu děl Ernsta Sommera a Maxe Zweiga

The purpose of this diploma thesis is to analyse the works Ghetto Warschau by Max Zweig and Revolte der Heiligen by Ernst Sommer. The thematic focus of the thesis is the Warsaw ghetto uprising. The ...

Jurkovičová, Taťána; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
Univerzita Karlova, 2021

Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia
Pánková, Barbora; Kučera, Miloš; Klusák, Miroslav; Lacinová, Lenka
2021 - Czech
The topic of this doctoral dissertation is changes and shifts in cognitive domains during the period when young adults are enrolled in university education. This period in cognitive development is marked by the concept of postformal thinking related to Piaget's theory of cognitive development. In this thesis, the main focus is on the postformal thinking operations conceptualized by Jan D. Sinnott. The theoretical part is dedicated to two main themes: higher university education period and cognitive development. The current situation of mass tertiary education in the Czech Republic is presented as well as its impact on the student structure and students themselves. This time in life during which a young adult attends university education is described through the viewpoint of developmental psychology theorists and the concept of emerging adulthood by Jeffrey J. Arnett. In the cognitive development domain, Jean Piaget's theory is mentioned and followed by a showcase of a line of thought of his successors regarding the theory of postformal development. For the purposes of research presented in this thesis, Jan D. Sinnott's Theory of Relativistic Postformal Thought was used as the basic framework. The research part of this thesis was carried out as a mixed two-part design. With this approach, a deeper... Tématem disertační práce jsou změny a posuny v kognitivní oblasti v období vysokoškolského studia. K období je vztažen koncept postformálního myšlení v pojetí Jan D. Sinnott. Teoretická část je věnována tématům ukotvujícím dvě oblasti - vysokoškolské období a kognitivní vývoj. Představena je situace masifikace terciárního vzdělávání v České republice a její dopad na strukturu studentů i studenty samotné. Období vysokoškolského studia je popsáno pohledem teoretiků vývojové psychologie i konceptem vynořující se dospělosti Jeffrey J. Arnetta. V oblasti kognitivního vývoje je připomenuta teorie Jeana Piageta a představeny směry uvažování jeho následovníků v rámci teorií postformálního vývoje. Pro výzkumnou část byla vybrána Teorie relativistického postformálního myšlení Jan D. Sinnott. Výzkum je realizován smíšeným designem dvěma částmi - kvantitativní a kvalitativní. K prozkoumání tématu využíváme dvou rovin, které společně přispívají k porozumění oblasti kognitivních jevů v tomto období. Rovina "MYŠLENÍ" se zaměřuje na úroveň postformálního myšlení u vysokoškolských studentů. Využívá metody kvantitativní - Komplexního dotazníku postformálního myšlení (554 respondentů) a kvalitativní - pozorování respondentů při řešení baterie šesti standardních problémů metodou přemýšlení nahlas (26 respondentů).... Keywords: kognice; postformální myšlení; postformální operace; vysokoškolské období; vynořující se dospělost; metakognice; cognition; postformal thought; postformal operations; higher education period; emerging adulthood; metacognition Available in a digital repository NRGL
Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia

The topic of this doctoral dissertation is changes and shifts in cognitive domains during the period when young adults are enrolled in university education. This period in cognitive development is ...

Pánková, Barbora; Kučera, Miloš; Klusák, Miroslav; Lacinová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii
Onder, Jakub; Smetáčková, Irena; Chrz, Vladimír; Polišenská, Veronika Anna
2021 - Czech
Delinquency represents a social issue of considerable importance. However, not as much attention is paid to antisocial individuals in psychology in relation to research as needed. In order to discern the causes of delinquency and to propose pedagogic and psychologic prevention actions, it is necessary to examine in detail the way delinquents see the world around them and themselves. In my work, I present qualitative research in the identity and intentionality of delinquents which is based on the analysis of the interviews with five incarcerated persons, recidivists, at the age of 25 - 35, and also on the study of their Thematic Apperception Test (TAT) performances. For the analysis of TAT, I used a psychoanalytical approach in accordance with the manual which was translated into Czech in 2019. The result of the research is a description of found identity, intentionality, and also the so-called theory of retribution. Another result is the description of the structure and dynamics of their personality from psychoanalytic point of view. Keywords: Delinquency, identity, mentalization, borderline personality organization Delikvence představuje společensky velmi závažné téma. Navzdory tomu, antisociálním jedincům v psychologii není z hlediska výzkumu věnováno tolik pozornosti, kolik je třeba. K poznání příčin delikvence a navržení pedagogických a psychologických opatření k prevenci jejího rozvoje, je zapotřebí prozkoumat detailně způsob, jakým se delikventi dívají na okolní svět, i na sebe samotné. Ve své práci prezentuji kvalitativní výzkum delikventní identity a intencionality, který je založen na analýze rozhovorů s pěti uvězněnými osobami, recidivisty, ve věku 27-38 let, a dále na rozboru jejich protokolů Tematického apercepčního testu (TAT). K analýze TAT je použit psychoanalytický přístup dle manuálu, přeloženého do češtiny v r. 2019. Výsledkem výzkumu je popis zjištěné identity, intencionality i tzv. teorie retribuce. Výsledkem práce je také popis jejich osobnostní struktury a dynamiky z psychoanalytického hlediska. Klíčová slova: delikvence, identita, mentalizace, hraniční organizace osobnosti Keywords: delikvence; identita; mentalizace; hraniční organizace osobnosti; Delinquency; identity; mentalization; borderline personality organization Available in a digital repository NRGL
Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii

Delinquency represents a social issue of considerable importance. However, not as much attention is paid to antisocial individuals in psychology in relation to research as needed. In order to discern ...

Onder, Jakub; Smetáčková, Irena; Chrz, Vladimír; Polišenská, Veronika Anna
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem
Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
2021 - Czech
Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like superoxide dismutase and ceruloplasmin. Copper is also essential for iron homeostasis. Iron is incorporated into many biomolecules like heme or enzymes, and is hence vital for cellular processes like oxygen transport, energy production and DNA synthesis. In biological systems, copper is present in both the oxidised form of cupric (Cu2+ ), and the reduced form as cuprous ion (Cu+ ). Iron as well exists in two stable oxidation states as ferrous (Fe2+ ) or ferric ion (Fe3+ ). Due to their strong redox potential, both elements can be potentially toxic to the body. Iron accumulates in vital organs such as the liver, heart and kidneys. Wilson's disease is an example of copper overload disease resulting from pathogenic mutations in gene ATP7B. The iron excess in the body is usually associated with iron overloading conditions, such as hereditary hemochromatosis or repeated treatments with blood transfusions (e.g. in thalassemia). In such cases, drugs with chelating or reducing effect are convenient for clinical use. The aim of this thesis was to compare the interaction of the chelating and reducing efficacy of two... Železo a měď jsou stopové prvky, které mají nezastupitelnou roli v lidském organismu. Měď je součástí velmi důležitých enzymů, např. superoxiddismutázy a ceruloplasminu. Je také důležitá pro správnou homeostázu železa. Železo je obsaženo nejen v hemu červených krvinek ale i také v řadě enzymů, a je důležité pro transport kyslíku, buněčné dýchání, syntézu DNA. V těle se měď vyskytuje ve formě měďnatého (Cu2+ ) a měďného (Cu+ ) iontu. Železo existuje také ve dvou oxidačních stavech, železnatý (Fe2+ ) nebo železitý iont (Fe3+ ). Díky silnému redoxnímu potenciálu mohou být oba prvky pro organismus potenciálně toxické. V případě kumulace nebo dysbalance zmíněných iontů může docházet k závažným poškozením životně důležitých orgánů jako jsou játra, srdce, ledviny atd. Typickým příkladem nemoci z nadbytku mědi je Wilsonova choroba, jejíž příčinou je patologická mutace genu ATP7B. Ke kumulaci železa dochází při onemocněních jako je hereditární hemochromatóza nebo při léčbě některých chorob častými krevními transfúzemi (např. u thalasémie). V takových případech se využívají léčiva s chelatačním nebo redukčním účinkem. Cílem této práce bylo stanovení a porovnání chelatační a redukční účinnosti u dvou látek ze skupiny anthokyanů. Těmito látkami byly cyanidin a jeho glykosid cyanidin-3- glukosid. Pro práci byly... Available in a digital repository NRGL
Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem

Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like ...

Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo
Šumníková, Kateřina; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
Kateřina Šumníková Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations, department of German and Austrian studies, field of German and Central European studies Diploma thesis: The image of the pontificate of John Paul II. in Federal Republic of Germany ABSTRACT Pope John Paul II. had indisputable importance not only for the church in Central and Eastern Europe, but also for social change in Eastern Europe. In the Federal Republic of Germany, John Paul II has become a personality who aroused not only polite interest, but also an increasing controversy over the time. The diploma thesis conducts a survey of the exact causes of the distance to his personality as well as the factors of not adoring perception in the Federal Republic of Germany. Part of the work deals with the quantitative media analysis, which provides a media image of John Paul II. in selected periodicals in connection to the announcement of Pope's canonization (July 5, 2014) and subsequent canonization (April 27, 2014). Kateřina Šumníková 2. ročník magisterského oboru Německá a středoevropská studia Název práce: Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo ABSTRAKT Pontifikát Jana Pavla II. měl nesporný význam nejen pro církev ve střední a východní Evropě, ale i pro společenskou změnu ve východní Evropě. Ve Spolkové republice Německo se tento papež stal osobností, která vzbuzovala nejen zdvořilý zájem, ale v průběhu času i stupňující se kontroverze. Předkládaná práce mapuje, jaké jsou přesné příčiny odstupu k jeho osobnosti ve Spolkové republice Německo a z jakých faktorů toto ne příliš adorující vnímání papeže vychází. Součástí práce je kvantitativní obsahová analýza, která poskytuje mediální obraz Jana Pavla II. ve vybraných periodicích v souvislosti s oznámením papežovy kanonizace (5. 7. 2013) a následným svatořečením (27. 4. 2014). Keywords: Jan Pavel II; pontifikát; Vatikán; Řím; papežská kurie; papež; Spolková republika Německo; John Paul II; pontificate; Vatican; Rome; Roman curia; pope; Federal Republic of Germany Available in a digital repository NRGL
Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo

Kateřina Šumníková Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations, department of German and Austrian studies, field of German and Central European ...

Šumníková, Kateřina; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases