Number of found documents: 132172
Published from to

Odpovědnost v pracovním právu
Procházková, Šárka; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2021 - Czech
Thesis Title: Liability in Labour Law This diploma thesis deals with the issue of liability in labour law. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulation of liability in selected areas in the light of current legal regulation as valid in Czech Republic. The thesis is divided into two key parts. The introduction chapters are devoted to the interpretation of generally used terms regarding the legal liability in labour law and also its specifications. This part of the thesis focuses also at the system of prevention, including responsibilities of employers and employees during its execution, and at basic functions of labour law with focal point on the protection function that pervades the whole system of labour law. The conclusion of this first half deals with the summary of current legal regulation of employer's and employee's liability in Czech labour law. The detailed analysis of selected topics, in the view of labour law, is presented in the second part of the thesis. These include remote work, home office and job sharing. In case of remote work and home office we speak about flexible forms of work performance. Despite the popularity and rich use of these abovementioned forms, they are almost omitted by the legislator. Legal regulation is to be found only in one single paragraph of... Název práce: Odpovědnost v pracovním právu Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v pracovním právu. Cílem práce je zhodnocení právní úpravy odpovědnosti ve vybraných tématech v kontextu stávající úpravy poskytované českým prvním řádem. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecným výkladům týkajícím se pracovněprávní odpovědnosti a jejím specifikům. Pozornost je rovněž zaměřena na systém prevence, včetně povinností ukládaných zaměstnavatelům i zaměstnancům při jejím naplňování, a na základní funkce pracovního práva s akcentem na funkci ochrannou, která prostupuje celým pracovním právem. Tato část práce je zakončena shrnutím současné úpravy o odpovědnosti zaměstnance za škodu a zaměstnavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu. Ve druhé části diplomové práce se nachází rozbor vybraných témat, z hlediska odpovědnosti v pracovním právu, kterými jsou práce na dálku, práce z domova a sdílené pracovní místo. V případě práce na dálku a práce z domova se jedná o flexibilní formy výkonu práce v dnešní době značně oblíbené a využívané, avšak zákonodárcem opomíjené. Zákonná úprava je obsažena pouze v jediném ustanovení zákoníku práce, přičemž neobsahuje žádnou specifickou úpravu odpovědnosti pro distanční formy výkonu práce. Sdílené pracovní místo je... Keywords: pracovní právo; odpovědnost; atypické formy zaměstnání; labour law; liability; atypical forms of employment Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost v pracovním právu

Thesis Title: Liability in Labour Law This diploma thesis deals with the issue of liability in labour law. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulation of liability in selected areas in ...

Procházková, Šárka; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Právo na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích
Kavková, Jana; Morávek, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
2021 - Czech
The right to fair remuneration in labor relations Abstract This diploma thesis deals with the right to fair remuneration in labor relations. The topic was chosen mainly thanks to its still high topicality, which is confirmed, among other things, by the submitted proposal for a new directive of the European Commission. Fair remuneration is part of many strategies and initiatives, based primarily on the activities of the European Union, where the Czech Republic is significantly affected by those activities. The aim of this work is to analyze and evaluate the Czech legislation in the context of international sources, especially in comparison with European law. The thesis is divided into an introduction, five parts and a conclusion. The first part is an introduction to the basic concepts related to fair remuneration and to the functions of remuneration. The second part is devoted to selected international conventions, which enshrined the right to fair remuneration and thus significantly contributed to the development of social rights in individual Member States. The greatest attention is focused on the law of the European Union, and the development of future legislation is also outlined. The following third part analyzes and evaluates the Czech legislation. The differences between wages and salaries are... Právo na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právem na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích. Téma bylo zvoleno především z důvodu jeho stále vysoké aktuálnosti, kterou potvrzuje mimo jiné i předložený návrh nové směrnice Evropské komise zabývající se především posílením transparentnosti v odměňování. Spravedlivé odměňování je součástí mnoha strategií a iniciativ, vycházejících především z činnosti Evropské unie, kdy Česká republika je touto činností výrazně ovlivněna. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit českou právní úpravu v kontextu mezinárodních pramenů, především ve srovnání s právem evropským. Práce je členěna na úvod, pět částí a závěr. První část obsahuje seznámení se základními pojmy, jež se spravedlivým odměňováním souvisejí, a s funkcemi mzdy. Druhá část se věnuje vybraným mezinárodním úmluvám, jež zakotvily právo na spravedlivou odměnu a pomohly tak významně rozvoji sociálních práv v jednotlivých členských státech. Největší pozornost je soustředěna na právo Evropské unie, nastíněn je i vývoj budoucí právní úpravy. Následující třetí část rozebírá a hodnotí českou právní úpravu. Vysvětleny jsou odlišnosti mezi mzdou a platem. Dále se autorka věnuje zásadám pracovního práva, které se odměňování týkají. Snahou je rovněž představit možné... Keywords: spravedlivé odměňování; rovné odměňování žen a mužů; ochrana proti diskriminací; fair remunaration; equal pay for men and women; protection against discrimination Available in a digital repository NRGL
Právo na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích

The right to fair remuneration in labor relations Abstract This diploma thesis deals with the right to fair remuneration in labor relations. The topic was chosen mainly thanks to its still high ...

Kavková, Jana; Morávek, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Příprava a charakterizace nanomateriálů obsahujících sloučeniny bóru
Vrbata, David; Uchman, Mariusz Marcin; Hrubý, Martin; Sedláková, Zdeňka
2021 - Czech
This thesis is focused on synthesis and polymerization of caprolactone and its derivatives by living ring opening polymerization (LROP), Self-assembly in aqueous solutions produced nanoaggregates comprised of amphiphilic block copolymers or telechelic polymers with incorporated boron compounds (phenyl boronic acids and boron clusters). Incorporation of boron compounds was facilitated either by covalent or non-covalent bonding. Obtained complex nanoparticle structures manifested stimuli-responsive behaviour and were investigated under varying conditions by combination of light scattering, fluorescence spectroscopy and electron microscopy. The obtained results on solution behaviour of polymers in combination with added value of boron compounds, yield general aspects of nano aggregate morphology, responsive character tuning and practical aspects of synthesis and self-assembly overcame in the preparation process. The publications wrote during this thesis are therefore adding valuable information to researchers engaged in biomedical utilization of such nano assemblies. Tato disertační práce se soustředí na syntézu a polymerizaci kaprolaktonu a jeho derivátů. Nanoagregáty z amfifilních blokových kopolymerů a telechelických polymerů s inkorporovanými sloučeninami bóru (fenylboritá kyselina a boránové klastry) byly připraveny samo skladbou ve vodných roztocích. Inkorporace borových sloučenin byla buď kovelentního nebo nekovalentního charakteru. Získané komplexní nanočástice reagovaly na vnější stimulus a byly zkoumány v různých podmínkách kombinací rozptylu světla, fluorescenční spektroskopie a elektronové mikroskopie. Získané výsledky, o roztokovém chování polymerů v kombinaci s přidanou hodnotou sloučenin boru a překonané výzvy v procesu syntézy, popisují obecné aspekty ladění morfologie nanoagregátů a jejich odpovědi na vnější stimulus. Publikace napsané v rámci této disertace přinášejí cenné informace pro vědce zabývající se biomedicínským využitím podobných nano struktur. Keywords: syntéza polymerů; rozptylove metody (SLS; DLS; SANS; SAXS); NMR spektroskopie; mikroskopie (AFM; cryoTEM); synthesis of polymers; scattering methods (SLS; DLS; SANS; SAXS); NMR spectroscopy; microscopy (AFM; cryoTEM) Available in a digital repository NRGL
Příprava a charakterizace nanomateriálů obsahujících sloučeniny bóru

This thesis is focused on synthesis and polymerization of caprolactone and its derivatives by living ring opening polymerization (LROP), Self-assembly in aqueous solutions produced nanoaggregates ...

Vrbata, David; Uchman, Mariusz Marcin; Hrubý, Martin; Sedláková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2021

Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv
Dědková, Barbora; Císařová, Zuzana; Žikovská, Petra
2021 - Czech
The Liability of the Information Society Service Provider for the Infringement of Copyright Abstract This diploma thesis deals with conditions of emergence and exclusion of liability of internet society service providers (ISP) with a focus on copyright. The thesis first defines the terms, which are essential for understanding of the topic. Then, in second chapter, it delas with copyright on the internet, specifically with the author's right to communicate work to the public, which can be violated in large extent by the internet users or ISPs themselves. In this regard, the thesis focuses on the case law interpretation of the concept of the right to communicate works to the public and conditions under which the ISP themselves may be found to be communicating works to the public without authorization. In third chapter, the thesis the work examines the relevant provisions of the E-Commerce Directive, which outlines the scope of the liability of ISPs providing hosting services. The thesis analyses the conditions of the safe harbour, i.e. the conditions that must be met by these providers in order not to incur liability for content which is stored by the users of their services. The recent CJEU is examined in this regard. In addition, the thesis analyses the prohibition of the general monitoring obligation,... Diplomová práce se zabývá podmínkami vzniku vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) se zaměřením na oblast autorského práva. Práce nejprve vymezuje pojmy, které jsou pro orientaci v tématu stěžejní. Následně se ve druhé kapitole zabývá autorským právem na internetu, konkrétně právem autora na sdělování díla veřejnosti, do kterého může být uživateli internetu, případně i samotnými ISP, ve velkém rozsahu zasahováno. V tomto ohledu se práce zaměřuje na vývoj v judikaturnímu výkladu pojmu sdělování díla veřejnosti a podmínkám, za kterých může být stanoveno, že dílo veřejnosti neoprávněně sděluje sám ISP. Ve třetí kapitole se práce věnuje relevantním ustanovením směrnice o elektronickém obchodu, která se týkají rozsahu odpovědnosti ISP, kteří poskytují služby typu hosting. Práce analyzuje podmínky bezpečného přístavu, tedy podmínky, které musí být splněny, těmto poskytovatelům nevznikla odpovědnost za obsah, který ukládá na žádost uživatel své služby. Zde je taktéž kladen důraz na aktuální judikaturu SDEU. Vedle toho práce analyzuje zákaz obecné povinnosti dohledu, který je stanoven čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve čtvrté kapitole je dopodrobna rozebrána směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), která zavádí novou kategorii ISP,... Keywords: Poskytovatel služby informační společnosti; Bezpečný přístav; Hosting; Internet Service Provider; Safe Harbour; Hosting Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv

The Liability of the Information Society Service Provider for the Infringement of Copyright Abstract This diploma thesis deals with conditions of emergence and exclusion of liability of internet ...

Dědková, Barbora; Císařová, Zuzana; Žikovská, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Kováčiková, Veronika; Bohuslav, Lukáš
2021 - Czech
Criminal Liability of Legal Entities in Health Care Abstract The submitted diploma thesis deals with the institute of criminal liability of legal entities in health care. The main objective of this thesis is to define all the requirements and essential elements of criminal responsibility of legal persons, especially healthcare providers. We also look into the most critical aspects of providing healthcare services in which a criminal offense may be committed. Concepts of criminal law are considered in the context of medical law. Thesis is divided into five main chapters. The first chapter focuses on conditions of criminal liability taking into account the specifics of the topic. Attention will also be paid to attributability of a crime to a legal person as well as to legal regulation in United Kingdom and France. In the second chapter we describe the most common circumstances excluding illegality in medicine. We particularly focus on medical intervention, research and experiment. These are not only accepted but also beneficial. The third chapter deals with the main concepts of medical law. If healthcare providers comply with related legal provisions, they significantly reduce the risk of committing an act against the law. Special emphasis is placed on lege artis procedure as an objective measurement of... Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje předpoklady jejího vzniku a zaměřuje se na nejkritičtější aspekty poskytování zdravotních služeb, při nichž může dojít k protiprávnímu jednání. Na jednotlivé trestněprávní instituty je nahlíženo rovněž v kontextu práva medicínského. Práce se člení celkem do pěti základních částí. První se zabývá podmínkami trestní odpovědnosti s přihlédnutím ke specifikům probíraného tématu. Pozornost bude věnována rovněž institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném království a ve Francii. Ve druhé části se zabýváme těmi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, o nichž lze ve zdravotnictví uvažovat nejčastěji. V rámci nich se zvláště zaměřujeme též na lékařský zákrok, vědecký výzkum v medicíně a medicínský experiment. Tyto okolnosti nejen, že vylučují protiprávnost činu, ale ve zdravotnictví mohou být i prospěšnými. Třetí část diplomové práce se zaobírá nejdůležitějšími pojmy zdravotnického práva. Pokud je poskytovatelé v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní... Keywords: trestní odpovědnost; zdravotní služba; právnická osoba; criminal liability; healthcare service; legal entity Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví

Criminal Liability of Legal Entities in Health Care Abstract The submitted diploma thesis deals with the institute of criminal liability of legal entities in health care. The main objective of this ...

Kováčiková, Veronika; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců.
Říhová, Ladislava; Mrázek, Jiří; Dus, Jan Amos; Fialová, Radka
2021 - Czech
Reflection of paganism by Minucius Felix and his predecessors The main topic of the work is the analysis of the theological horizon of the lesser-known Christian apologist Marcus Minucius Felix. His only surviving work, the dialogue Octavius, represents a completely unique type of argument in favor of the Christian religion in the pagan world, based on philosophy. In addition to the translation and analysis of the text itself, the thesis deals with the characteristics of the author himself, his literary intention, setting in the context of the apologetic literature (in this respect, the research was primarily shaped by the dispute over primacy in the field of Latin apologetics between Minucius and Tertullian). The theological analysis is not possible without a content analysis of both the text itself and the historical and cultural context. The author's own translation, presented in the form of Latin-Czech bilingua, is supplemented, in addition to brief explanatory notes, by a study with a theologically focused analysis, which is still lacking in Czech. The following are discussed: Minucius' relation to the majority church, reasons for a specific attitude to the Scripture, relation to the Roman religion and cult, relation to Judaism, attitude to philosophy, the author's theological emphasis and his... Hlavním tématem práce je analýza teologického obzoru méně známého křesťanského apologety Marka Minucia Felixe. Jeho jediné dochované dílo, dialog Octavius, představuje zcela ojedinělý typ argumentace ve prospěch křesťanského náboženství v pohanském světě, jež je vedena z pozic filosofických. Práce se vedle překladu a analýzy samotného textu věnuje charakteristice samotného autora, jeho literárního záměru, zasazení v kontextu apologetické literatury (v tomto ohledu formoval bádání především spor o primát v oblasti latinské apologetiky mezi Minuciem a Tertulliánem). Teologická analýza není možná bez obsahové analýzy jednak textu samotného a jednak historického a kulturního kontextu. Vlastní překlad autorky prezentovaný ve formě latinsko-české bilingvy je kromě stručných výkladových poznámek doplněn o studii s teologicky zaměřenou analýzou, jež v českém jazykovém prostředí dosud chybí. Pojednány jsou: vztah Minucia ke většinové církvi, důvody pro specifický postoj k Písmu, vztah k římskému náboženství a kultu, vztah k judaismu, postoj k filosofii, teologické důrazy autorovy a jeho specifická koncepce "filosofického křesťanství". Klíčová slova apologetika - dialog - křesťanství - raná církev - Minucius Felix - překlad Available in a digital repository NRGL
Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců.

Reflection of paganism by Minucius Felix and his predecessors The main topic of the work is the analysis of the theological horizon of the lesser-known Christian apologist Marcus Minucius Felix. His ...

Říhová, Ladislava; Mrázek, Jiří; Dus, Jan Amos; Fialová, Radka
Univerzita Karlova, 2021

Právní úprava ochrany vlka v České republice
Polák, Vojtěch; Derlich, Stanislav
2021 - Czech
The purpose of this diploma thesis is to evaluate legal protection of grey wolf in the Czech Republic based on comparison carried out with legal codes of our neighbours and international law environment in order to offer a solution for revealed deficiencies, since, as the thesis describes, the number of wolfs dwelling in the wild areas of the country has been gradually growing. It is the question of direct protection and wolf's legal status, which is examined, as well as related administrative obstacles, and conditions or means of hunting, respectively. The thesis also deals with the issue of legal status of "wolf-dog" hybrids. Furthermore, currently pressing matter of compensating damage caused by wolfs is examined. Finally, attention is devoted to the protection provided to wolfs within the field of pet breeding and animal trade. Cílem této diplomová práce je zhodnotit platnou právní úpravu ochrany vlka obecného v České republice a skrze provedenou komparaci s právními řády našich sousedů a mezinárodně-právním prostředím nabídnout řešení nalezených nedostatků, jelikož, jak je v práci také popisováno, vlků žijících ve volné přírodě na území Česka postupně přibývá. Zkoumána je jak otázka přímé ochrany neboli právního statusu, který je vlkovi obecnému platným právem přisuzován, tak také s ní související administrativně právní překážky lovu tohoto živočišného druhu, resp. jeho podmínky a způsoby jeho provádění. Práce se dotýká i problematiky právního postavení "wolf-dog" hybridů. Posuzováno je pak z právního hlediska též aktuálně palčivé téma náhrady škod způsobovaných vlky. Na závěr této práce je pozornost věnována ochraně poskytované vlkům v rámci zájmovému chovu a obchodu s nimi. Keywords: Vlk - Canis lupus - právní ochrana - zvláště chráněný živočich - kříženec - lov - náhrada škody způsobená vlky - zájmový chov - obchod; Wolf - Canis lupus - legal protection - specially protected animal - hybrid - hunt - damages caused by wolf - hobby breeding - trade Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany vlka v České republice

The purpose of this diploma thesis is to evaluate legal protection of grey wolf in the Czech Republic based on comparison carried out with legal codes of our neighbours and international law ...

Polák, Vojtěch; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce
Karahoda, Rona; Štaud, František; Stuchlík, Aleš; Kacerovská Musilová, Ivana
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Rona Karahoda Supervisor Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Physiological and pharmacological aspects of tryptophan and serotonin homeostasis in the fetoplacental unit The placenta is an ephemeral organ inevitable for the successful course of pregnancy. As the main link between the mother and the fetus, the placenta fulfills numerous roles during gestation, including endocrine, transport, and immunoprotective processes. Proper functioning of the placenta is critical for the normal growth and development of the embryo/fetus. Importantly, the latest research has associated perturbations of maternal conditions (such as pharmacotherapy, malnutrition, diseases, stress, or inflammation) with alterations of the trophoblasts' endocrine, transport, and metabolic functions. Of note is the placental utilization of the essential amino acid tryptophan, suggested as a potential mechanism contributing to fetal programming of adulthood diseases. Tryptophan flux along the serotonin and kynurenine pathways generates metabolites with neuroactive, immunosuppressive, and antioxidant properties. Current literature suggests that fine-tuning of tryptophan metabolite concentrations... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát Mgr. Rona Karahoda Školitel Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Název disertační práce Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce Placenta je dočasný orgán, zajišťující spojení mezi matkou a plodem. Po dobu těhotenství vykonává řadu funkcí, včetně endokrinních, transportních a imunoprotektivních, které jsou zcela zásadní pro zdárný průběh gestace, normální růst a vývoj embrya/plodu. Nejnovější výzkumy poukazují na spojitost mezi endogenními (např. onemocnění, stres nebo zánět) a exogenními (např. farmakoterapie) faktory a změnami ve fyziologických funkcích placentárních trofoblastů. Příkladem může být narušení homeostázy látek s neuroaktivními, imunosupresivními nebo antioxidačními vlastnostmi. To může vyústit v nesprávné programování plodu a s tím spojené vyšší riziko závažných onemocnění v dospělosti. Jedním ze zdrojů takových metabolitů je esenciální aminokyselina, tryptofan. Je známo, že metabolismus tryptofanu probíhá serotoninovou a kynureninovou cestou, nicméně komplexní charakterizace enzymů a transportérů ovlivňujících placentární homeostázu tryptofanu, serotoninu a kynureninu je stále nedostatečná. V rámci řešení této... Available in a digital repository NRGL
Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Rona Karahoda Supervisor Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of Doctoral ...

Karahoda, Rona; Štaud, František; Stuchlík, Aleš; Kacerovská Musilová, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech
Pepřík, Šimon; Pelikánová Urbanová, Kristýna
2021 - Czech
1 Legal regime of natural resources of celestial bodies Abstract The aim of this thesis is to describe the legal regime of the natural resources of celestial bodies. In recent months and years, there has been an increase in debates regarding mining on the moon and asteroids and this thesis dedicates its seven parts to the legal regime of such activities. In particular, whether such activities are possible from the point of view of international law, how are they regulated and what are the potential future developments in this area. In order to understand the legal regime governing the natural resources of celestial bodies, it is necessary to first become acquainted with the essential concepts of space law, including outer space, celestial bodies and outer space resources, whose definition is the subject of the first part of the thesis. The second part describes the development of international space law, from the first mentions in legal commentary to the creation of two important international documents in this area, the Outer Space Treaty and the Moon Agreement. Both international treaties are analysed and compared in individual chapters both in terms of their international acceptance and in terms of the regulation of activities in the field of outer space resources. Subsequently, their possible future... 1 Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech Abstrakt Cílem práce je popsat právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech. V posledních měsících a letech se stále častěji spekuluje o těžbě na Měsíci a na asteroidech a tato práce se ve svých sedmi částech věnuje právnímu režimu takových aktivit. Zejména zda jsou takové aktivity z hlediska mezinárodního práva možné, jak jsou upraveny a jaký je potenciální budoucí vývoj v této oblasti. Aby bylo možné věnovat se úvahám o právním režimu přírodních zdrojů na nebeských tělesech, je nezbytné se napřed seznámit se základními pojmy kosmického práva, mezi které patří kosmický prostor, nebeská tělesa a kosmické zdroje, jejichž vymezení je předmětem první části práce. Druhá část popisuje vývoj mezinárodního kosmického práva, od prvních zmínek o něm, až po vytvoření dvou významných mezinárodních dokumentů v této oblasti, Kosmické smlouvy a Dohody o Měsíci. Obě mezinárodní smlouvy jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány a porovnány jak z hlediska jejich mezinárodního přijetí, tak z hlediska úpravy aktivit v oblasti kosmických zdrojů v nich obsažené. Následně je naznačen jejich možný budoucí vývoj. Ve třetí části jsou představeny základní zásady, na kterých by měly dbát státy při vytváření svých vnitrostátních právních úprav. Dále jsou popsány... Keywords: kosmické zdroje; přírodní zdroje; nebeská tělesa; kosmický prostor; právní režim; outer space resources; natural resources; celestial bodies; outer space; legal regime Available in a digital repository NRGL
Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech

1 Legal regime of natural resources of celestial bodies Abstract The aim of this thesis is to describe the legal regime of the natural resources of celestial bodies. In recent months and years, there ...

Pepřík, Šimon; Pelikánová Urbanová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2021

Trestní odpovědnost a sankcionování mládeže
Pechová, Monika; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2021 - Czech
Criminal liability and sanctioning of youth Abstract The major topic of my rigorous thesis is Criminal liability and sanctioning of youth. Thesis is divided into four related parts and I analyse this issue especially from the view of substantive law. During periods of childhood and adolescence young people are not enough intellectually and morally mature and they do not have enough life experience. For this reason, I devote the first part of this thesis to short introduction to developmental psychology. I refer to psychological differences of young people and I describe basic specifics of childhood and adolescence as significant life periods from the developmental point of view. In the second part I introduce basic models of dealing with delinquent youth and the concept of restorative justice, which is the basis for the current Juvenile Justice Act No. 218/2003 Coll. I also provide historical overview of development of criminal justice against juveniles in the territory of the Czech Republic until today. In this part I also explain basic and the most important terms which are used in the Juvenile Justice Act. The third part of this thesis is devoted to the topic of criminal liability of juveniles. I discuss the fact that experts do not have the same opinion on intellectual and moral maturity - some of them... Trestní odpovědnost a sankcionování mládeže Abstrakt Ústředním tématem této rigorózní práce je trestní odpovědnost a sankcionování mládeže. Práce je členěna do čtyř navazujících částí a danou problematikou se zabývám zejména z hmotněprávního hlediska. V období dětství a dospívání ještě nejsou mladí lidé z důvodu stále probíhajícího vývoje dostatečně rozumově a mravně vyspělí a nemají dostatek životních zkušeností. První část práce jsem proto věnovala krátkému vhledu do vývojové psychologie, abych poukázala na psychické odlišnosti mládeže od dospělých osob a popsala základní specifika dětství a dospívání jakožto významných životních etap z hlediska vývoje. Ve druhé části představuji základní modely zacházení s delikventní mládeží a koncept restorativní justice, na jejíchž zásadách je vystavěn současný zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Podávám též stručný historický přehled o tom, jak se vyvíjela právní úprava trestního soudnictví nad mládeží na našem území až po současnost. V této části také vymezuji základní a nejdůležitější pojmy, s nimiž zákon o soudnictví ve věcech mládeže pracuje. Ve třetí části se zabývám problematikou trestní odpovědnosti mládeže. Poukazuji na skutečnost, že mezi odborníky nepanuje shoda na tom, zdali je rozumová a mravní vyspělost druhem nepříčetnosti nebo... Keywords: trestní odpovědnost; mládež; vývojová psychologie; criminal liability; youth; developmental psychology Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost a sankcionování mládeže

Criminal liability and sanctioning of youth Abstract The major topic of my rigorous thesis is Criminal liability and sanctioning of youth. Thesis is divided into four related parts and I analyse this ...

Pechová, Monika; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases