Number of found documents: 197456
Published from to

Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii
Maruška, Julie; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen; Svozil, Daniel; Muselík, Jan
2024 - English
Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Technology Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Mgr. Julie Maruška Supervisor: Assoc. Prof. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of dissertation: Theory and applications of DoE (design of experiments) in pharmaceutical technology The conventional process for developing new medicines involves selecting combinations of various types of factors that impact numerous properties of the final dosage form. This scenario is well-suited for using methods from the statistical field of design of experiments (DoE). Currently, the latest publications on pharmaceutical technology related to the development of new dosage forms are increasingly beginning to incorporate experimental design techniques, which are the subject of study in this work. This interdisciplinary dissertation thesis is an annotated summary of the publication and research activities of the author and aims to explore the DoE approaches focusing on their practical applications within the realm of pharmaceutical technology; to apply the selected techniques in actual processes of pharmaceutical technology; and to present a review of the most useful... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Mgr. Julie Maruška Školitel: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Teorie a aplikace postupu DoE (plánovaní experimentů) ve farmaceutické technologii Tradiční proces vývoje nových přípravků zahrnuje výběr kombinací různých typů faktorů ovlivňujících řadu vlastností konečné lékové formy. Tato situace je vhodná pro použití metod z oblasti statistického plánovaní experimentů (DoE). V současné době začínají nejnovější publikace v oblasti farmaceutické technologie týkající se vývoje nových lékových forem stále více začleňovat techniky plánovaní experimentů, které jsou předmětem studia v této práci. Tato interdisciplinární disertační práce je anotovaným shrnutím publikací a výzkumných aktivit autora a klade si za cíl zkoumat postupy DoE zaměřené na jejich praktické využití v oblasti farmaceutické technologie; aplikovat vybrané techniky na reálné postupy farmaceutické technologie; a představit přehled nejúčinnějších DoE technik pro implementaci ve výzkumu v oblasti farmaceutické technologie. V prvním publikovaném článku jsme provedli retrospektivní analýzu získaných dat... Keywords: Design of Experiments; Quality by design; factorial design; pharmaceutical technology; Plánováni experimentu; plánování kvality; faktoriální design; farmaceutická technologie Available in a digital repository NRGL
Teorie a aplikace postupu DoE (planovani experimentu) ve farmaceuticke technologii

Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Technology Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Mgr. Julie Maruška Supervisor: ...

Maruška, Julie; Duintjer Tebbens, Erik Jurjen; Svozil, Daniel; Muselík, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Adaptace komponent a jejich kooperace na základě strojového učení
Töpfer, Michal; Bureš, Tomáš
2024 - English
In the area of distributed self-adaptive smart systems (such as applications of Internet of Things and Cyber-Physical Systems), machine learning has been successfully used in several applications including the prediction of metrics regarding the components in the system (e.g., battery consumption), and pruning of the space of possible adaptations. It is clear that machine learning can be a useful tool in self-adaptive systems. Most of the research works focus on using the machine learning algorithms for a specific task, yet they are (at least partially) lacking in providing a systematic approach to the introduction of machine learning into the architecture of the system. In this thesis, we propose ML-DEECo - a machine-learning-enabled component model for adaptive component architectures. It is based on the concepts of autonomous com- ponents and their ensembles (coalitions) from the DEECo component model. We enrich DEECo with abstractions for specifying machine-learning-based estimates directly in the architecture of the system. The architect can thus focus on the business logic of the application while all the tasks necessary to provide the estimates (such as collecting the data and training the model) are provided by our runtime framework. We provide an implementation of the ML-DEECo runtime in Python and... Strojové učení se úspěšně používá pro dílčí úlohy v oblasti distribuovaných adaptivních systémů (například internet věcí a tzv. cyber-physical systémy). Mezi nejčastější použití patří predikce budoucího stavu komponent systému (například kolik energie bude zbý- vat v baterii dané komponenty za určitý čas) a prořezávání prostoru možných adaptací systému. Většina dosavadního výzkumu se soustředila především na použití algoritmů strojového učení pro konkrétní úlohy, nicméně zatím nebylo věnováno příliš pozornosti systematickému zapojení strojového učení přímo do architektury systémů. V této práci představujeme ML-DEECo - komponentový model specificky navržený pro snadné použití strojového učení v adaptivní komponentové architektuře systému. ML-DEECo je založen na konceptech komponent a jejich kooperace z komponentového modelu DEECo a rozšiřuje DEECo o abstrakce pro specifikaci predikcí přímo v architek- tuře systému. Architekt softwarového systému se tak může soustředit pouze na logiku systému a vše potřebné pro získání predikcí (například trénink modelu pomocí algoritmů strojového učení) zajišťuje náš framework. Součástí práce je implementace ML-DEECo frameworku v Pythonu a ukázka jeho použití na příkladech adaptivních systémů z oblastí chytrého farmaření a Průmyslu 4.0. Keywords: adaptace|strojové učení|komponenty|kooperace; self-adaptive|machine learning|components|ensembles Available in a digital repository NRGL
Adaptace komponent a jejich kooperace na základě strojového učení

In the area of distributed self-adaptive smart systems (such as applications of Internet of Things and Cyber-Physical Systems), machine learning has been successfully used in several applications ...

Töpfer, Michal; Bureš, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů
Horáčková, Hana; Štaud, František; Sumová, Alena; Soukup, Ondřej
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Hana Horackova Supervisor: prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of doctoral thesis: Effect of antidepressants on placental monoamine homeostasis Depression in pregnancy is an increasingly common problem and it is reported that up to 25 % of pregnant women suffer from depression and approximately 13 % are prescribed antidepressants. Currently, the most commonly prescribed antidepressants in pregnancy are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs). However, the safety of these treatments is still controversial, as poor pregnancy outcomes such as organ malformations, increased incidence of neurological disorders, and preeclampsia have been reported in pregnant women taking antidepressants. However, knowledge of the responsible mechanisms is still lacking at present as they have not been sufficiently investigated. Although the effect of antidepressants on the availability of serotonin (5-HT), dopamine (DA) and norepinephrine in brain tissue has been extensively characterized in the literature, the interactions of antidepressants with placental monoamine transporters have not received attention to date. However,... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Hana Horáčková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název disertační práce: Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů Deprese v těhotenství je stále častějším problémem a uvádí se, že až 25 % těhotných žen trpí depresí a přibližně 13 % z nich jsou předepisována antidepresiva. V současné době jsou v těhotenství nejčastěji předepisovanými antidepresivy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Bezpečnost této léčby je však stále sporná, protože u těhotných žen užívajících antidepresiva byly hlášeny nepříznivé účinky na průběh těhotenství a vývoj plodu, jako jsou orgánové malformace, zvýšený výskyt neurologických poruch či preeklampsie. Nicméně v současné době stále chybí znalost zodpovědných mechanismů, které doposud nebyly dostatečně zkoumány. Přestože vliv antidepresiv na dostupnost serotoninu (5-HT), dopaminu (DA) a noradrenalinu (NA) v mozkové tkáni je v literatuře podrobně charakterizován, interakcím antidepresiv s placentárními monoaminovými transportéry nebyla do dnešní doby věnována pozornost. Správná koncentrace monoaminů ve fetoplacentární jednotce je však kritická pro... Keywords: těhotenství; deprese; farmakoterapie; serotonin; pregnancy; depression; pharmacotherapy; serotonin Available in a digital repository NRGL
Vliv antidepresiv na placentární homeostázu monoaminů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Hana Horackova Supervisor: prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of doctoral ...

Horáčková, Hana; Štaud, František; Sumová, Alena; Soukup, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Signifikantní jevy právní a společenské za doby vlády císaře Augusta
Čermák, Filip; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
2024 - Czech
Significant Legal and Social Phenomena during the Reign of Emperor Augustus Abstract This thesis focuses on Emperor Augustus, who can be considered one of the most significant figures not only in Roman but also in world history. It examines both his rise to power and the subsequent restructuring, legal reforms, and other actions of this important historical figure. The first section focuses on the historical context following the assassination of Julius Caesar and the gradual rise to power of Octavian, adopted by Caesar in his will. This chapter examines the peak crisis period of the Roman Republic, events following the publication of Caesar's will, key conflicts, and the formation of the Second Triumvirate and the subsequent conflicts among its members, which directly led to Augustus' final seizure of power over the entire empire. Emphasis is placed on the battles of Philippi and Actium as events that led to the elimination of powerful rivals of Augustus. The second section recapitulates Augustus' military reforms. The army was a crucial component of his rise to power. These reforms were carried out to create a functional, efficient, and professional army that both secured the empire's borders and expanded them. This segment focuses on the functioning and changes within the Roman army, including the... Signifikantní jevy právní i společenské za doby vlády císaře Augusta Abstrakt Tato práce se zabývá císařem Augustem, kterého lze považovat za jednu nejen z nejvýznamnějších římských, ale i světových dějin. Zkoumá jak jeho cestu k moci, tak následnou restrukturalizaci, právní reformy a další úkony tohoto významného historického hráče. První část se zaměřuje na historický kontext po zavraždění Julia Caesara a postupný nástup jím v závěti adoptovaného Oktaviána moci. Tato kapitola zkoumá období vrcholící krize římské republiky, události po zveřejnění Caesarovy závěti, zásadní střety a zformování druhého triumvirátu a následné střety jeho aktérů, které přímo vedly k finálnímu Augustovu uzmutí moci nad celou říší. Důraz je kladen na bitvu u Fillip a Actia, jakožto situacím, které vždy vedly k eliminaci mocného Augustova konkurenta. Druhá část rekapituluje Augustovy vojenské reformy. Armáda byla zásadní složkou jeho nástupu k moci. Tyto reformy provedl, aby vytvořil funkční efektivní a profesionální armádu, která jednak zabezpečila hranice říše a zároveň je i posunula. Tento segment se zaměřuje na fungování a změny v římské armádě, tedy ve stálých legií, pretoriánské gardě a pomocných jednotkách, takzvaných auxilií. Práce také zkoumá financování legií, podmínky přijetí do armády, uspořádání jednotek, jejich... Keywords: Augustus; římské právo; římské dějiny; Significant legal and social phenomena during the reign of emperor Augustus Available in a digital repository NRGL
Signifikantní jevy právní a společenské za doby vlády císaře Augusta

Significant Legal and Social Phenomena during the Reign of Emperor Augustus Abstract This thesis focuses on Emperor Augustus, who can be considered one of the most significant figures not only in ...

Čermák, Filip; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Základní vlastnosti víceúrovňových metod
Minarovičová, Anna Marie; Papež, Jan; Pultarová, Ivana
2024 - English
Multigrid methods are among the most effective iterative methods for the numerical solution of partial differential equations (PDEs). In the thesis, we consider Poisson's equation as the model problem and present its discretization by the finite difference method. Discretization of PDEs gives typically large algebraic systems of linear equations. Various iterative methods can struggle to find an enough accurate approximation within the allocated time. In particular, relaxation methods such as Jacobi or Gauss-Seidel effectively reduce oscillating parts of the error but are inefficient in reducing smooth error components. Multigrid methods combine relaxation methods with correction on a coarser grid to overcome this deficiency. The problem discretized on a coarser grid is smaller and easier to solve. Typically, a recursive error correction is considered using a hierarchy of grids until the coarsest problem is small enough to get a solution quickly by a direct solver. The purpose of this thesis is to discuss the main principles and thoughts behind the multigrid methods, alongside some practical examples and numerical experiments. Víceúrovňové metody patří mezi nejefektivnější iterační metody pro numerické ře- šení parciálních diferenciálních rovnic (PDR). V práci uvažujeme jako modelový problém Poissonovu rovnici a její diskretizaci metodou konečných diferencí. Obecně diskretizace PDR vede na velké soustavy lineárních rovnic. Různé iterační metody mohou mít potíže s nalezením dostatečně přesné aproximace v daném čase. Zejména relaxační metody, jako je Jacobi nebo Gauss-Seidel, účinně redukují oscilující části chyby, ale jsou neefektivní v redukci hladkých chybových složek. Multigridní metody kombinují relaxační metody s korekcí na hrubší síti, aby překonaly tento nedostatek. Problém diskretizovaný na hrubší síti je menší a snáze řešitelný. Oprava na hrubší síti se obvykle realizuje rekurzivně pomocí hierarchie sítí, dokud nejhrubší problém není dostatečně malý na to, aby jej bylo možné řešit přímým řešičem. Cílem této práce je diskutovat hlavní principy a myšlenky, které stojí za multigridními metodami, spolu s některými praktickými příklady a numerickými experimenty. Keywords: víceúrovňové metody|numerické metody|řešení soustav lineárních rovnic|hierarchie diskretizací; multigrid methods|numerical methods|solution of linear algebraic systems|discretization hierarchy Available in a digital repository NRGL
Základní vlastnosti víceúrovňových metod

Multigrid methods are among the most effective iterative methods for the numerical solution of partial differential equations (PDEs). In the thesis, we consider Poisson's equation as the model problem ...

Minarovičová, Anna Marie; Papež, Jan; Pultarová, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Gabrielova-Roiterova míra v teorii reprezentací
Krasula, Dominik; Šťovíček, Jan
2024 - English
The Gabriel-Roiter measure is a module-theoretic invariant, defined in 1972 by P. Gabriel. It is an order-preserving function that refines a composition length of a module by also taking lengths of indecomposable submodules into account. We calculate all Gabriel-Roiter measures for finite-length representa- tions of an orientation of a Dynkin graph D4 and an orientation of a Euclidean graph ˜A3. In 2007, H. Krause proposed a combinatorial definition of the Gabriel-Roiter measure based on other length functions instead of composition length. We study these alternative Gabriel-Roiter measures on thin representations of quiv- ers whose underlying graph is a tree. 1 Gabriel-Roiterova míra je invariant na modulech, definovaný v roce 1973 P. Gabrielem. Je to uspořádání-zachovávajicí funkce, která zjemňuje kompoziční délku modulu tím, že bere v potaz též délky nerozložitelných podmodulů. Spočí- táme všechny Gabriel-Roiterovi míry pro reprezentace konečné délky pro konkrét- ní orientaci Dynkinova grafu D4 a Euklidovského grafu ˜A3. V roce 2007 H. Krause navrhl kombinatorickou definici Gabriel-Roiterovi míry založenou na jiných funkcích než kompoziční délce. Tyto alternativní Gabriel- Roiterovi míry studujeme na tenkých reprezentacích toulců, které neobsahují neorientované cesty. 1 Keywords: Gabriel-Roiter measure|representations of quivers|thin representations; Gabriel-Roiterova míra|reprezentace toulců|tenké reprezentace Available in a digital repository NRGL
Gabrielova-Roiterova míra v teorii reprezentací

The Gabriel-Roiter measure is a module-theoretic invariant, defined in 1972 by P. Gabriel. It is an order-preserving function that refines a composition length of a module by also taking lengths of ...

Krasula, Dominik; Šťovíček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání
Scheithauerová, Lenka; Marádová, Eva; Šulová, Lenka; Kovaříková, Miroslava
2024 - Czech
The research yielded in the field fails to explain how reproductive health educa-tion has been implemented in primary schools during the 1990s, and how it ful-filled the initial expectations with which it was introduced, from the perspective of its participants. The objective of the presented dissertation is to propose further potential steps towards the advancement of this domain and to identify topics suitable for further research in the field of reproductive health education on the basis of a survey of available sources, current research and presented re-search. The project examines the issue through the perspective of respondents from two countries: the Czech Republic and Spain. These two European nations implemen-ted reproductive health education during the same period, yet with distinct ap-proaches. Spain, with its strong Catholic tradition, contrasts with the Czech Re-public, which registers a relatively low proportion of individuals with declared religious affiliation, according to statistical data from the Czech Statistical Office (ČSÚ) in 2021. The research participants consist of current adolescents and young adults aged 15 to 26 from the Czech Republic and Spain, who attended primary school during the systematic introduction of reproductive health education. The study aimed to... Téma disertační práce bylo zvoleno na základě zjištění nedostatku dostupných informací a výzkumů, které by se zabývaly tím, jak se realizovala výchova k reprodukčnímu zdraví, zaváděná do základních škol v 90. letech, a jak (z pohledu jejích účastníků) naplnila očekávání, s nimiž byla implementována. Cílem předkládané disertační práce je na základě průzkumu dostupných pramenů, současných výzkumů a vlastního výzkumného šetření v oblasti výchovy k reprodukčnímu zdraví navrhnout další možné kroky vedoucí k rozvoji daného oboru a identifikovat témata vhodná pro další výzkum ve vytčené oblasti. V projektu je nabídnut pohled na danou problematiku optikou respondentů ze dvou zemí: z České republiky a ze Španělska - další evropské země, v níž byla výchova k reprodukčnímu zdraví zaváděna ve stejném období, avšak s odlišnými přístupy. Španělsko je země se silně katolickou tradicí, v České republice naproti tomu žije pouze nízký počet obyvatel s deklarovanou náboženskou příslušností (podle statistických údajů ČSÚ z roku 2021 má ČR jeden z nejnižších podílů občanů s náboženskou afiliací v Evropě). Participanti výzkumného šetření jsou současní mladiství a mladí dospělí ve věku 15- 26 let z České republiky a ze Španělska, kteří navštěvovali základní školu v době, kdy byla výchova k reprodukčnímu zdraví... Keywords: sexuální výchova; základní škola; vyučující; rodiče; reprodukční zdraví; výchova ke zdraví; sexual education; primary school; educators; parents; reproductive health; health education Available in a digital repository NRGL
Reflexe pojetí výchovy k reprodukčnímu zdraví v základním vzdělávání

The research yielded in the field fails to explain how reproductive health educa-tion has been implemented in primary schools during the 1990s, and how it ful-filled the initial expectations with ...

Scheithauerová, Lenka; Marádová, Eva; Šulová, Lenka; Kovaříková, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané statistické úlohy pro procesy s diskrétními stavy
Kahudová, Eliška; Hlubinka, Daniel; Lachout, Petr
2024 - Czech
In this thesis we are concerned with the description of Poisson processes. Firstly, we define the basic terminology and state the fundamental theorems, which we then supplement by explanatory remarks. We present methods for estimating the parameters of a homogeneous Poisson process, statistical tests for comparing two homogeneous Poisson processes, and derive a test for tracking the trend over time for an non-homogeneous Poisson process. Finally, the obtained estimates and test statistics are applied to real data. 1 V této práci se zabýváme popisem Poissonových procesů. Nejprve jsou definovány základní pojmy a vysloveny fundamentální věty, které jsou doplněny o poznámky přibli- žující jejich význam. Následně jsou uvedeny metody pro odhad parametrů homogenního Poissonova procesu, statistické testy zaměřené na srovnání dvou homogenních Poissono- vých procesů a odvozen test pro sledování trendu v čase u nehomogenního Poissonova procesu. Na závěr jsou získané odhady a testové statistiky aplikovány na reálná data. 1 Keywords: Poissonův proces|procesy obnovy|odhady parametrů|testy dobré shody; Poisson process|renewal process|estimates of parameters|goodness of fit Available in a digital repository NRGL
Vybrané statistické úlohy pro procesy s diskrétními stavy

In this thesis we are concerned with the description of Poisson processes. Firstly, we define the basic terminology and state the fundamental theorems, which we then supplement by explanatory remarks. ...

Kahudová, Eliška; Hlubinka, Daniel; Lachout, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Optimální prostory funkcí pro vážená Sobolevova vnoření s monomiální vahou
Drážný, Ladislav; Mihula, Zdeněk
2024 - English
In this thesis we study a weighted Sobolev-type inequality for functions from a certain Sobolev-type space that is built upon a rearrangement-invariant space. Considered rear- rangement-invariant spaces are defined on the space Rn endowed with the measure that is given by a monomial weight. We prove a so-called reduction principle for the Sobolev- type inequality. The reduction principle represents a method of how to characterize the rearrangement-invariant spaces that satisfy the Sobolev-type inequality by means of one- dimensional inequalities. Next, for a fixed domain rearrangement-invariant space, we describe the optimal, i.e. the smallest target rearrangement-invariant space such that the Sobolev-type inequality holds. Finally, we describe some concrete examples. We describe the optimal spaces for Lorentz-Karamata spaces. 1 V této práci studujeme jistou váženou Sobolevovu nerovnost pro funkce z daného Sobolevova prostoru, jenž je vybudován nad prostorem s normou nezávisející na pře- rovnání. Uvažované prostory s normou nezávisející na přerovnání jsou zavedeny na pro- storu Rn s váženou mírou, jež je definována pomocí monomiální váhy. V práci dokážeme redukční princip pro danou Sobolevovu nerovnost. Redukční princip představuje metodu, jak za použití nerovností zahrnujících funkce pouze jedné proměnné charakterizovat pro- story s normou nezávisející na přerovnání, jež splňují zkoumanou Sobolevovu nerovnost. Pro pevně zvolený prostor s normou nezávisející na přerovnání dále nalezneme optimální, tedy nejmenší, prostor s normou nezávisející na přerovnání, jenž splňuje Sobolevovu ne- rovnost. Nakonec odvodíme charakterizaci těchto optimálních prostorů pro Lorentzovy- Karamatovy prostory. 1 Keywords: prostory funkcí s normou invariantní k přerovnání|Sobolevova vnoření|monomiální váhy|optimální prostory funkcí|Lorentzovy-Karamatovy prostory; rearrangement-invariant function spaces|Sobolev embeddings|monomial weights|optimal function spaces|Lorentz-Karamata spaces Available in a digital repository NRGL
Optimální prostory funkcí pro vážená Sobolevova vnoření s monomiální vahou

In this thesis we study a weighted Sobolev-type inequality for functions from a certain Sobolev-type space that is built upon a rearrangement-invariant space. Considered rear- rangement-invariant ...

Drážný, Ladislav; Mihula, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

Strojové učení pro rozpoznávání jednoduchých fyzikálních systémů
Benda, Jan; Pavelka, Michal; Congreve, Scott
2024 - Czech
The rise of machine learning, particularly through the use of neural networks, has begun to change how we solve problems, including understanding simple physical systems. This thesis focuses on the Direct Poisson Neural Network (DPNN), a network that uses the structure of Hamilton's equations of motion to learn from data. This method allows us to extract the Hamiltonian and Poisson bivector from the data, helping to identify the type of physical systems. We explore how DPNN works with noisy data and when data is limited, checking its ability to make predictions in challenging conditions. Moreover, we have implemented Energy Ehrenfest regularisation to the model, which helps it recognise and simulate dissipative systems better. 1 Rozvoj strojového učení, zejména prostřednictvím neuronových sítí, začal měnit způ- sob, jak řešíme problémy - jedním z nich je i analýza a simulace fyzikálních systémů. V této práci se budeme zabývat tvz. Direct Poisson Neural Network (DPNN), neuronovou sítí, jejíž architektura vychází z Hamiltonových pohybových rovnic. Tato metoda nám umožňuje extrahovat z dat Hamiltonián a Poissonův bivektor, díky nimž můžeme iden- tifikovat typ a vlastnosti fyzikálního systému, na kterém jsme pořídili trénovací data. Budeme zkoumat, jak DPNN funguje na zašuměných datech a v situacích, kdy jich nemáme dostatek. Kromě toho jsme do modelu implementovali energetickou Ehren- festovu regularizaci, která mu umožňuje lépe rozpoznávat a simulovat systémy s disipací. 1 Keywords: strojové učení|hamiltonovské systémy|rozpoznávání modelů|neuronové sítě; machine learning|Hamiltonian systems|model recognition|neural networks Available in a digital repository NRGL
Strojové učení pro rozpoznávání jednoduchých fyzikálních systémů

The rise of machine learning, particularly through the use of neural networks, has begun to change how we solve problems, including understanding simple physical systems. This thesis focuses on the ...

Benda, Jan; Pavelka, Michal; Congreve, Scott
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases