Number of found documents: 70885
Published from to

Posouzení vhodnosti investice do stavebních úprav dispozičně nevyhovujícího objektu
Vorlíčková, Petra; Čech, Josef; Hlavinková, Vítězslava
2021 - Czech
Rekonstrukce nemovitostí je komplexní a nákladnou záležitostí. Z hlediska investičního hraje velmi důležitou roli ekonomický aspekt (nákladnost a následné výnosy), s čímž úzce souvisí účel užívání, umístění a stav objektu. Nemovitost řešená v této práci je řadový rodinný dům rozdělený na 3 bytové jednotky. Byly vypracovány 2 varianty rekonstrukcí rozdělené podle jejich rozsahu. K posouzení návratnosti investice do nemovitosti bylo použito standardních tržních ukazatelů – nákladový, porovnávací a výnosový způsob a dále byla oceněna dle oceňovacího předpisu. Real estate renovation is a complex and expensive affair. From the investment point of view, the economic aspect (cost and subsequent revenues) plays a very important role, which is closely related to the purpose of use, location and condition of the building. The property solved in this work is a terraced family house divided into 3 residential units. Two variants of reconstructions were developed, divided according to their scope. To assess the return on investment in real estate, standard market indicators were used - cost, comparative and revenue methods and was further valued according to the valuation regulation. Keywords: Tržní hodnota; ocenění nemovitosti; rekonstrukce; rodinný dům; byt.; Market value; real estate valuation; reconstruction; family house; apartment. Available in a digital repository NRGL
Posouzení vhodnosti investice do stavebních úprav dispozičně nevyhovujícího objektu

Rekonstrukce nemovitostí je komplexní a nákladnou záležitostí. Z hlediska investičního hraje velmi důležitou roli ekonomický aspekt (nákladnost a následné výnosy), s čímž úzce souvisí účel užívání, ...

Vorlíčková, Petra; Čech, Josef; Hlavinková, Vítězslava
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem
Jílek, Jan; Hlavinková, Vítězslava; Čech, Josef
2021 - Czech
Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem se zabývá návrhem alternativních řešení pro vnější kontaktní zateplovací systém budovy a jejich vlivy na posouzení energetické náročnosti budovy a s tím spojené náklady na realizaci a provoz stavby. V konstrukčním řešení budovy jsou také zvoleny alternativy pro provedení ploché střechy s vegetačním souvrstvím. První část diplomové práce se zabývá obecnými požadavky pro návrh a posuzování energetické náročnosti staveb. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé volby zvoleného kontaktního zateplovacího systému a varianty řešení plochých střech s vegetační vrstvou. V další části je řešen položkový rozpočet pro jednotlivé varianty zateplení a stanovena cena všech variant. V poslední části je provedeno posouzení všech variant a celkové ekonomické zhodnocení s výběrem nejlepší varianty. U všech variant je také zhodnocena doba, za kterou se investice vrátí. Diploma thesis entitled Influence of green roof insulation on the costs associated with one operation with an assessment of the design of alternative solutions for external contact thermal insulation system and their effects on the assessment of energy performance of the building and the associated costs of construction and operation. Alternatives for the design of a flat roof with a vegetation layer are also chosen in the construction solution of the building. The first part of the diploma thesis deals with the general requirements for the design and assessment of energy performance of buildings. The second part describes the individual options of the selected contact thermal insulation system and variants of flat roofs with a vegetation layer. In the next part, the budget for individual variants of thermal insulation is solved and the price of all variants is determined. The last part demonstrates the assessment of all variants and the overall economic evaluation with the selection of the best variants. For all variants, the time for which the investment will return is evaluated. Keywords: Bytový dům; zateplení; energetická náročnost budov; zelená střecha; ekonomická návratnost investice; Apartment building; insulation; energy performance of buildings; green roof; economic return on investment Diploma thesis; citations; typography; template; tips Available in a digital repository NRGL
Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem

Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy se zelenou střechou na výdaje spojené s jejím provozem se zabývá návrhem alternativních řešení pro vnější kontaktní zateplovací systém budovy a ...

Jílek, Jan; Hlavinková, Vítězslava; Čech, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Řízení rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby
Grábl, Jan; Růžička, Ludvík; Doskočil, Radek
2021 - Czech
Diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby u společnosti Walter s.r.o., který se zabývá výrobou CNC strojů. Díky práci v této firmě a účasti na projektu, mám dostatek informací o fungování a doplňování materiálu, tudíž mohu analyzovat současný stav dodávek. Po analýze následně vyhodnotit a poté navrhnout kroky pro zrychlení a lepším přehledu dodávaného materiálu. Master thesis deals with risk project management of optimization of supply material to production at Walter s.r.o., which deals with production of CNC machines. Thanks to part-time job in this company and participation in project, I got a lot of information about working of supply material, therefore I can analyze current status of supply. After analysis I am able to evaluate and propose steps for accelerating and better delivering material. Keywords: řízení rizik; výroba; projekt; doplňování materiálu; společnost; analýza; risk management; production; project; supply material; company; analysis Available in a digital repository NRGL
Řízení rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby

Diplomová práce se zabývá řízením rizik projektu optimalizace dodávky materiálu do výroby u společnosti Walter s.r.o., který se zabývá výrobou CNC strojů. Díky práci v této firmě a účasti na projektu, ...

Grábl, Jan; Růžička, Ludvík; Doskočil, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb
Cebáková, Tereza; Buňka, Antonín; Doskočil, Radek
2021 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb. Pro dosažení hlavního cíle je postupováno podle normy ČSN ISO 31000:2009. Ve fázi přípravy na analýzu rizik jsou použity metody strategické, časové, zdrojové a nákladové analýzy. Na základě výsledků těchto metod jsou identifikována rizika projektu. Ve fázi kvantifikace se postupovalo kvalitativním přístupem. Dále jsou zvolena vhodná opatření. V poslední části je navržen proces monitorování rizik. This diploma thesis deals with the risk management in the payment process optimization project. To fulfill the main objective, the norm ČSN ISO 31000:2009 was followed. In the preparation phase for the analysis of the risks were used strategic, scheduling, resource, and cost analysis. Based on the results from these methods, the project risks were identified. Qualitative approach was used in the quantitative phase. Next, the corrective measures were suggested. In the last part, a process of risks monitoring is proposed. Keywords: Riziko; projekt; analýza rizik; projektový management; metoda RIPRAN; Risk; project; risk analysis; project management; RIPRAN method Available in a digital repository NRGL
Řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení rizik projektu optimalizace zpracování plateb. Pro dosažení hlavního cíle je postupováno podle normy ČSN ISO 31000:2009. Ve fázi přípravy na analýzu ...

Cebáková, Tereza; Buňka, Antonín; Doskočil, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Řízení rizik spojených s přijímáním zahraničních pracovníků v českých firmách
Karásek, Martin; Halfarová, Jana; Schmeidler, Karel
2021 - Czech
Diplomová práce se zabývá přijímáním zahraničních pracovníků v českých firmách se zaměřením na oblast sociálního zabezpečení a daně z příjmů. Analýza současného stavu je věnována obecnému seznámení s právními předpisy, dle kterých zaměstnavatel určuje stát, ve kterém musí plnit příslušné povinnosti. V návrhové části je dle statistických údajů vybraného podniku vymezena užší skupina zahraničních pracovníků. Prostřednictvím vybraných metod pro identifikaci a analýzu rizik je vytvořen návrh na efektivní řízení rizik při přijímání a následném zaměstnávání pracovníků z vymezené užší skupiny. K vytvoření návrhu byl použit Brainstorming, What-If analýza, Checklist a Skórovací metoda. Jednotlivé metody na sebe navazují a vzájemně se doplňují. V rámci návrhu na efektivní řízení rizik jsou navržena vhodná opatření pro všechna identifikovaná rizika a v poslední části práce je provedeno jejich obecné finanční zhodnocení. The diploma thesis deals with the admission of foreign workers in Czech enterprises with a focus on social security and income tax. The analysis of the current state is devoted to a general introduction to the legal regulations according to which an employer determines the state in which he must fulfil the relevant obligations. In the proposal part, a narrower group of foreign workers is defined according to the statistical data of the selected enterprise. The proposal for effective risk management in the admission and subsequent employment of workers from the defined group is created by means of selected methods for risk identification and analysis. Brainstorming, What-If analysis, Checklist and Scoring method were used to create the proposal. The particular methods are complementary each other. Within the proposal for effective risk management, appropriate measures are proposed for each identified risks and their general financial assessment is made in the last part of the thesis. Keywords: zahraniční pracovníci; sociální zabezpečení; daň z příjmů; řízení rizik; mezinárodní zaměstnávání; foreign workers; social security; income tax; risk management; international employment Available in a digital repository NRGL
Řízení rizik spojených s přijímáním zahraničních pracovníků v českých firmách

Diplomová práce se zabývá přijímáním zahraničních pracovníků v českých firmách se zaměřením na oblast sociálního zabezpečení a daně z příjmů. Analýza současného stavu je věnována obecnému seznámení s ...

Karásek, Martin; Halfarová, Jana; Schmeidler, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců
Repík, Dušan; Martincová, Jana Victoria; Foltin, Pavel
2021 - Czech
Diplomová práce zpracována na téma „Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců.“ Práce propojuje obor řízení dodavatelských řetězců s oborem řízení rizik. V první části práce jsou definovány základní pojmy těchto oborů, které jsou následně propojovány a zužovány do specializace řízení rizik dodavatelských řetězců. Následně jsou formulovány a argumentovány problémy neadekvátní struktury, konfigurace a odolnosti dodavatelských řetězců. Proti těmto problémům je aplikována makroekonomická analýza rizik MRA a je testována její využitelnost a užitečnost v prostředí dodavatelských řetězců. Následně je také testována její schopnost predikovat budoucí vývoj a vytvořit tak základnu pro budování dlouhodobě udržitelných řetězců, které budou schopny čelit nástrahám a nejistotám v současném vysoce dynamickém prostředí. Master’s thesis focuses on the topic "Evaluation of Key Risks of Supply Chains". The thesis links the field of supply chain management with the field of risk management. In the first part of the thesis, the basic concepts of these fields are defined, which are then linked and narrowed down to the specialization of supply chain risk management. Subsequently, the problems of inadequate supply chain structure, configuration and resilience are formulated and argued. Macroeconomic MRA is applied against these problems and its applicability and usefulness in a supply chain environment is tested. Subsequently, its ability to predict future developments is also tested to provide a basis for building long-term sustainable chains that are able to cope with the pitfalls and uncertainties in the current highly dynamic environment. Keywords: Dodavatelský řetězec; riziko; Rizika dodavatelských řetězců; makroekonomická analýza rizik; řízení rizik; Supply Chain; Risk; Supply Chain Risks; Macroeconomics Risk Analysis; Risk Management Available in a digital repository NRGL
Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců

Diplomová práce zpracována na téma „Hodnocení klíčových rizik dodavatelských řetězců.“ Práce propojuje obor řízení dodavatelských řetězců s oborem řízení rizik. V první části práce jsou definovány ...

Repík, Dušan; Martincová, Jana Victoria; Foltin, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
Vyskočilová, Monika; Janková, Zuzana; Dostál, Petr
2021 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu, který slouží k hodnocení a výběru dodavatelů požární zásahové obuvi společnosti Požární bezpečnost s. r. o. Práce obsahuje shrnutí teoretických východisek pro zpracování práce, představení vybrané společnosti a návrh hodnotícího modelu, který na základě zvolených kritérií vyhodnotí dodavatele a usnadní společnosti rozhodování o jeho výběru. Model je vytvořen pomocí fuzzy logiky v programu Microsoft Excel a MATLAB. The thesis deals with the design of a model used for evaluation and selection of fire-retardant footwear suppliers for the company Požární bezpečnost s. r. o. The thesis includes a summary of the theoretical foundation for processing the work, a presentation of the selected company and a draft of an evaluation model that assesses the contractor based on the chosen criteria and makes it easier for the company to make their decision. The model is created by using fuzzy logic in Microsoft Excel and MATLAB programs. Keywords: fuzzy logika; rozhodování; hodnocení dodavatelů; MS Excel; MATLAB; fuzzy logic; decision-making; evaluation of suppliers; MS Excel; MATLAB Available in a digital repository NRGL
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky

Diplomová práce se zabývá návrhem modelu, který slouží k hodnocení a výběru dodavatelů požární zásahové obuvi společnosti Požární bezpečnost s. r. o. Práce obsahuje shrnutí teoretických východisek pro ...

Vyskočilová, Monika; Janková, Zuzana; Dostál, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Prevence selhání lidského činitele při rizikových činnostech
Jíra, Aleš; Balgová, Zuzana; Kruliš, Jiří
2021 - Czech
Diplomová práce je zpracována na téma selhání lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem práce je aplikovat rizikovou analýzu na proces vybraného nejmenovaného podniku, který zpracovává zeleninu. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska, která slouží jako podklady pro lepší pochopení problematiky a následné zpracování analytické části. Analytická část se zabývá charakteristikou vybrané firmy, její organizační strukturou, pracovními pozicemi a procesem, který byl v této části analyzován se zaměřením na lidský faktor. Poslední část diplomové práce se zabývá návrhy na opatření vedoucí k prevenci před selháním lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem těchto opatření bylo zlepšit situaci podniku. The diploma thesis deals with the topic of human failures during the risk activities. The aim of the work is to apply risk analysis to the operation of a selected unnamed company that processes vegetables. The thesis is divided into three parts. In the first part, the theoretical basis is discussed and serves as a basis for a better understanding of the topic and subsequent elaboration of the analytical part. The analytical part focuses on the characteristics of the selected company, organizational structure, working positions and the operation itself and analyses these issues with the focus on human factor. The last part of the diploma thesis is dealing with suggestions leading to the prevention of human failure in risk activities. The aim of these suggestions is to improve the situation of the company. Keywords: Management rizik; riziko; prevence; lidský činitel; nežádoucí událost; Metoda IPR; Risk management; risk; prevention; human factor; adverse event; IPR method Available in a digital repository NRGL
Prevence selhání lidského činitele při rizikových činnostech

Diplomová práce je zpracována na téma selhání lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem práce je aplikovat rizikovou analýzu na proces vybraného nejmenovaného podniku, který zpracovává ...

Jíra, Aleš; Balgová, Zuzana; Kruliš, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích
Kovalčík, Marek; Štětina, Josef; Popela, Pavel
2021 - Czech
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů na velkých datech. Výpočetní jádro používá systém GAMS, a s vužitím jeho aplikačního rozhraní a programovacího jazyku Python, bude uživatel schopen efektivně získávat a zpracovávat vstupní i výstupní data. Oddělením datové a aplikační logiky se potom nabízí široké možnosti testování a experimentování s obecným modelem na dynamicky se měnících vstupních datech. Součástí práce je také zhodnocení komplexnosti užití navrženého frameworku a hodnocení jeho výkonnosti, kdy byl měřen čas nutný k dokončení požadované úlohy pro různé případy použití, na zvyšující se velikosti vzorku vstupních dat. The aim of this diploma thesis is to design and efficiently implement a framework to support optimization modelling. The emphasis is placed on two-stage stochastic optimization problems and performing calculations on large data. The computing core uses the GAMS system and with using its application interface and Python programming language, the user will be able to efficiently acquire and process input and output data. The separation of the data logic and the application logic then offers a wide range of options for testing and experimenting with a general model on dynamically changing input data. The thesis is also focused on an evaluation of the framework complexity. The framework performance was evaluated by measuring the time required to complete the required task for various use cases, on the increasing sample size of input data. Keywords: Matematické modelování; optimalizace; stochastické programování; řízení rizik; GAMS; Python; API; optimalizační framework; Mathematical modeling; optimization; stochastic programming; risk management; GAMS; Python; API; optimization framework Available in a digital repository NRGL
Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační ...

Kovalčík, Marek; Štětina, Josef; Popela, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Bezventilové plunžrové čerpadlo
Machů, Tomáš; Kozubková, Milada; Melichar, Jan; Pochylý, František
2021 - Czech
Dizertační práce se zabývá problematikou bezventilových objemových čerpadel s vratným pohybem akčního členu. V práci je předvedeno několik návrhů geometrie čerpadla, jejichž parametry byly určeny pomocí výpočtového modelování proudění. Simulace vratného pohybu pístu byla řešena buď pomocí časově závislé vstupní okrajové podmínky, nebo pomocí dynamických sítí. Jednotlivé varianty byly porovnávány zejména z pohledu objemové účinnosti, která byla hlavním vyhodnocovaným parametrem. Výstupy z výpočtů jsou závislosti objemové účinnosti na frekvenci a amplitudě pohybu pístu, a také na velikosti protitlaku. V rámci práce byly vytvořeny dvě varianty geometrie prototypu čerpadla, na kterých byly experimentálně ověřeny parametry získané z výpočtového modelování. Kromě objemové účinnosti byla z naměřených dat stanovena také hydraulická účinnost. This thesis deals with valveless reciprocating pumps. Within the thesis several designs of pump geometry are demonstrated. Their parameters were obtained using computational fluid dynamics. Reciprocating piston movement was simulated by time dependent inlet boundary condition or by dynamic mesh. The individual variants were compared mainly from point of view of volumetric efficiency, which was the main evaluated parameter. Results of calculations are presented as dependencies of volumetric efficiency on frequency and amplitude of piston motion and on value of backpressure. Two variants of the prototype pump geometry were manufactured to experimentally validate parameters obtained from calculations. Volumetric efficiency together with hydraulic efficiency were evaluated from measured data. Keywords: fluidní dioda; píst; ventil; válec; bezventilové čerpadlo; CFD; dynamická síť; měření; DFT; objemová účinnost; fluidic diode; piston; valve; cylinder; valveless pump; CFD; dynamic mesh; measurement; DFT; volumetric efficiency Available in a digital repository NRGL
Bezventilové plunžrové čerpadlo

Dizertační práce se zabývá problematikou bezventilových objemových čerpadel s vratným pohybem akčního členu. V práci je předvedeno několik návrhů geometrie čerpadla, jejichž parametry byly určeny ...

Machů, Tomáš; Kozubková, Milada; Melichar, Jan; Pochylý, František
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases