Number of found documents: 351
Published from to

Kopie, rozmnoženiny, odlitky, tisky
Buddeus, Hana
2022 - Czech
Pandemie Covid-19 nás znovu upozornila na důležitost promýšlet v rámci dějin umění různé aspekty vzdáleného přístupu k originálům či diváctví „z druhé ruky“. Díky grafickým tiskům, zmenšeninám či rozmnoženinám soch, nejrůznějším upomínkovým předmětům a zejména fotografickým reprodukcím otištěným v časopisech, kalendářích, knihách či na plakátech nebo zavěšeným v online prostředí se umění dostává do oběhu, opouští elitní prostředí sbírek a získává nový kontext. Jak lze v rámci dějin umění uvažovat o reprodukcích nejrůznější materiální podoby, různých kvalit a užití? The Covid-19 pandemic has once again drawn our attention to the importance of thinking through various aspects of remote access to originals or second-hand spectatorship within art history. Thanks to graphic prints, reduced or reproduced sculptures, various souvenirs and especially photographic reproductions printed in magazines, calendars, books, posters or hung online, art is circulating, leaving the elite environment of collections and gaining a new context. How can reproductions of various material forms, qualities and uses be considered within art history? Keywords: fine art reproduction; photography Available in digital repository of the ASCR
Kopie, rozmnoženiny, odlitky, tisky

Pandemie Covid-19 nás znovu upozornila na důležitost promýšlet v rámci dějin umění různé aspekty vzdáleného přístupu k originálům či diváctví „z druhé ruky“. Díky grafickým tiskům, zmenšeninám ...

Buddeus, Hana
Ústav dějin umění, 2022

Rembrandt fecit – Liepmann gedruckt. Olejomalba ve věku mechanického tisku
Trnková, Petra
2022 - Czech
Dne 16. ledna 1839 vyšla v Preußische Staats-Zeitung krátká zpráva ohlašující možnost dokonalého mechanického reprodukování olejomaleb. Informace, která se prostřednictvím lokálního tisku brzy rozšířila i do dalších zemí, se týkala vynálezu berlínského malíře Jacoba Liepmanna, nazvaného Ölgemälde-Druck. Cílem příspěvku je nejen připomenout zapomenutý vynález a jeho tvůrce a objasnit Liepmannův princip mechanického reprodukování olejomalby, ale také osvětlit okolnosti jeho vývoje, zveřejnění, existence a brzkého zániku. Pozornost je navíc věnována i dobovým diskusím na téma dokonalého, rychlého a snadného reprodukování malby a v neposlední řadě i problému zpřístupňování děl starých mistrů širokým vrstvám. On January 16, 1839, a short report appeared in the Preußische Staats-Zeitung announcing the possibility of perfect mechanical reproduction of oil paintings. The news, which soon spread to other countries through the local press, was about the invention of the Berlin painter Jacob Liepmann – the so-called Ölgemälde-Druck. The paper aims not only to recall the forgotten invention and its creator and to clarify Liepmann’s principle of mechanical reproduction of oil paintings, but also to shed light on the circumstances of its development, publication, existence and early demise. In addition, attention is paid to contemporary discussions on the topic of perfect, fast and easy reproduction of a painting and to the problem of making the works of old maters accessible to the public. Keywords: art reproduction; oil-painting; printing; Jacob Liepmann Available at various institutes of the ASCR
Rembrandt fecit – Liepmann gedruckt. Olejomalba ve věku mechanického tisku

Dne 16. ledna 1839 vyšla v Preußische Staats-Zeitung krátká zpráva ohlašující možnost dokonalého mechanického reprodukování olejomaleb. Informace, která se prostřednictvím lokálního tisku brzy ...

Trnková, Petra
Ústav dějin umění, 2022

Restaurování, památková obnova a technologické průzkumy jako infrastruktury dějin umění – a vice versa
Klípa, Jan; Dienstbier, Jan
2022 - Czech
Text je úvodem k části o restaurování a konzervaci jako infrastrukturách dějin umění a zabývá se vzájemným vztahem dějin umění a konzervace. The text is an introduction to the section on restoration and conservation as infrastructures of art history and deals with the interrelationship between art history and conservation. Keywords: restoration; conservation; technological research Available at various institutes of the ASCR
Restaurování, památková obnova a technologické průzkumy jako infrastruktury dějin umění – a vice versa

Text je úvodem k části o restaurování a konzervaci jako infrastrukturách dějin umění a zabývá se vzájemným vztahem dějin umění a konzervace....

Klípa, Jan; Dienstbier, Jan
Ústav dějin umění, 2022

The Geopolitics of Photography Exhibitions. Showcasing Soviet Photographers in Interwar Czechoslovakia
Parkmann, Fedora
2022 - English
This paper presents interwar exhibitions of photography as spaces of exchange, self-promotion, and competition for recognition in the heart of a global geopolitics of photography. Focusing on the participation of Soviet photographers at several large-scale international exhibitions organized in Czechoslovakia in the 1930s, it shows that both the Czech and Soviet organizers took advantage of exhibitions to serve their respective interests: The Soviet Union to strengthen its cultural diplomacy, and the Czech supporters of Soviet photography to popularize functional and committed photographic approaches among their fellow countrymen. Keywords: exhibition; photography; USSR; Czechoslovakia Available in digital repository of the ASCR
The Geopolitics of Photography Exhibitions. Showcasing Soviet Photographers in Interwar Czechoslovakia

This paper presents interwar exhibitions of photography as spaces of exchange, self-promotion, and competition for recognition in the heart of a global geopolitics of photography. Focusing on the ...

Parkmann, Fedora
Ústav dějin umění, 2022

Infrastruktury (dějin) umění
Buddeus, Hana; Lomová, J.
2022 - Czech
Úvodní kapitola sborníku ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 v Ústí nad Labem, předkládá téma infrastruktur jako jedno ze stěžejních témat současného umění a ptá se, jaké místo mají v disciplíně dějin umění. V centru pozornosti se ocitá dobově a místně podmíněný kontext, všechno co dílo obklopuje, co jej materiálně tvoří a co umožňuje nebo přímo podmiňuje jeho existenci, co jej uchovává v čase a co k němu přivádí pozornost. The introductory chapter of the proceedings of the VIIth Congress of Art Historians, held in September 2021 in Ústí nad Labem, presents the topic of infrastructures as one of the central themes of contemporary art and asks what place they have in the discipline of art history. The focus is on the temporally and locally conditioned context, everything that surrounds the work, what materially constitutes it and what enables or directly conditions its existence, what preserves it in time and what brings attention to it. Keywords: exhibition history; history of art history; fine art reproduction; monument conservation; art schools; art collecting Available at various institutes of the ASCR
Infrastruktury (dějin) umění

Úvodní kapitola sborníku ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 v Ústí nad Labem, předkládá téma infrastruktur jako jedno ze stěžejních témat současného umění a ptá ...

Buddeus, Hana; Lomová, J.
Ústav dějin umění, 2022

Ztracený epitaf a náhrobník Václava Hájka z Libočan
Mezihoráková, Klára
2022 - Czech
Již od počátku 17. století zmiňovali četní autoři pragensií hrob Václava Hájka z Libočan (katolický kněz a autor slavné Kroniky české, † 1553) s náhrobkem a epitafem v kostele sv. Anny kláštera dominikánek na Starém Městě pražském. Navzdory této skutečnosti obě památky beze stopy zmizely během 19. století. Zatímco o náhrobníku víme jen to, že byl ze „žlutého mramoru“, k epitafu se dochovaly nejen popisy, ale i dvě vyobrazení v mladších vydáních Kroniky české, z let 1718 a 1761. I přes tuto neúplnou dokumentaci je epitaf nejlépe poznanou částí vybavení kláštera sv. Anny. Článek poukazuje na překvapivou skutečnost, že tyto monumenty nebyly ztraceny v dražbách po zrušení kláštera v roce 1782, jak by se dalo očekávat, ale pravděpodobně o skoro sto let později. Beginning in the 17th century, the numerous authors of documents about Prague referred to the grave of Václav Hájek of Libočany (the Catholic priest and author of the famous Czech Chronicle, † 1553) with a tombstone and epitaph being located in the Church of Saint Anne at the Convent of Dominican Nuns in the Old Town in Prague. Despite this fact, both monuments disappeared without a trace during the 19th century. While the only information about the tombstone is that it was made of ‘yellow marble’ the descriptions of the epitaph have survived as well as two depictions from the later editions of the Czech Chronicle from 1718 and 1761. In spite of the incomplete documentation, the epitaph presents the best-identified part of the furnishings of the Convent of Saint Anne in Prague. This article points to the surprising fact, that these monuments were not lost in auctions after the cancellation of the monastery in 1782, as one would have expected, but probably nearly a hundred years later. Keywords: epitaph; tombstone; Václav Hájek z Libočan; monastery of St. Anne in Prague Available at various institutes of the ASCR
Ztracený epitaf a náhrobník Václava Hájka z Libočan

Již od počátku 17. století zmiňovali četní autoři pragensií hrob Václava Hájka z Libočan (katolický kněz a autor slavné Kroniky české, † 1553) s náhrobkem a epitafem v kostele sv. Anny kláštera ...

Mezihoráková, Klára
Ústav dějin umění, 2022

Nástěnné malby a jejich interpretace mezi obrazem a strukturou materiálu
Mádl, Martin
2022 - Czech
Studie je věnována problematice materiálu v struktuře uměleckého díla a jeho významu v uměleckohistorické interpretaci. Na příkladu nástěnných maleb se zamýšlíme nad problémem uchopení úlohy materiálu v uměleckohistorickém výkladu obrazu a na obtížemi odborného dialogu mezi historiky umění na straně jedné a restaurátory a technology na straně druhé. The study is devoted to the problem of material in the structure of a work of art and its importance in art historical interpretation. Using the example of wall paintings, we consider the problem of grasping the role of material in art historical interpretation of a painting and the difficulties of professional dialogue between art historians on the one hand and restorers and technologists on the other. Keywords: painting; painting technique; mural painting; structure Available at various institutes of the ASCR
Nástěnné malby a jejich interpretace mezi obrazem a strukturou materiálu

Studie je věnována problematice materiálu v struktuře uměleckého díla a jeho významu v uměleckohistorické interpretaci. Na příkladu nástěnných maleb se zamýšlíme nad problémem uchopení úlohy materiálu ...

Mádl, Martin
Ústav dějin umění, 2022

Epigraphica & Sepulcralia 13. Georgio Roháček sexagenario oblata. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Vrána, David; Marešová, Jana; Chlíbec, Jan; Uhlíková, Kristina
2022 - Czech
Ve dnech 3.-4. listopadu se konalo 21. zasedání k problematice sepulkrálních památek pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Na zasedání byly předneseny příspěvky k tématům křesťanským, egyptským, egyptským, židovským a islámským sepulkrálním památkám v období od 9. do 21. století. On 3-4 November, the 21st session on the issue of sepulchral monuments was organised by the Institute of Art History of the CAS, v. v. i. The session featured papers on the topics of Christian, Egyptian, Jewish and Islamic sepulchral monuments in the period from the 9th to the 21st century. Keywords: proceedings; sepulchral monuments; art history; epigraphy; interdisciplinarity; 9th-21th centuries; Jiří Roháček Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 13. Georgio Roháček sexagenario oblata. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Ve dnech 3.-4. listopadu se konalo 21. zasedání k problematice sepulkrálních památek pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Na zasedání byly předneseny příspěvky k tématům křesťanským, ...

Vrána, David; Marešová, Jana; Chlíbec, Jan; Uhlíková, Kristina
Ústav dějin umění, 2022

O účelu sjezdů historiků a historiček umění
Švácha, Rostislav
2022 - Czech
Sjezdy humanitních vědců jsou důležité pro debaty o odborných otázkách. Stať se však zamýšlí i nad nepominutelnou společenskou a etickou rolí sjezdů. Humanities conventions are important for debates on professional issues. However, the paper is also thinking about the indispensable social and ethical role of conventions. Keywords: conventions; congresses; purpose of convention; social role; ethical role Available at various institutes of the ASCR
O účelu sjezdů historiků a historiček umění

Sjezdy humanitních vědců jsou důležité pro debaty o odborných otázkách. Stať se však zamýšlí i nad nepominutelnou společenskou a etickou rolí sjezdů....

Švácha, Rostislav
Ústav dějin umění, 2022

Kamenná socha madony s nápisem – výzva nejen pro epigrafiky
Benešovská, Klára
2022 - Czech
Torzo sochy, nalezené v okolí bývalého benediktinského kláštera a deponované dnes v tamějším depozitáři, náleželo podle nápisu „ó milostivá” trůnící mariánské soše s dítětem, spojené s architekturou, vzhledem k neopracované zadní straně. Způsob členění šatu madony a písmo vytesaného nápisu datují sochu kolem a po roce 1400. Madona byla snad umístěna v nice či kapli při bráně do kláštera nebo v klášterním areálu, přístupném pro poutníky, kteří se mohli k soše modlit, jak je k tomu vybízel nápis odkazující k známé staročeské mariánské antifoně „Zdrawa kralowno milosrdenstwie”. Je možné, že se sochou byly spojeny odpustky. Stone Statue of the Madonna with an Inscription – A Challenge Not Only for Epigraphers. The fragment of the stone Madonna with the Czech inscription „omylostywa” (Oh, Graceful), discovered in the town of Sázava and deposited in the local castle collections (originally a Benedictine monastery), was originally an enthroned Madonna connected to architecture. The drapery composition of the torzo and the inscription letter types enable one to date the statue from about 1400. The question arises of its placement: either in the accessible areas of the monastery or on a house or in a niche (chapel) located along the path leading to the monastery where it was always visible to the faithful who could pray there and venerate it. Furthermore, the hypothesis that indulgences would relate to the Madonna statue cannot be excluded. Keywords: epigraphy; sculpture; Sázava; Bohemia; around 1400 Available at various institutes of the ASCR
Kamenná socha madony s nápisem – výzva nejen pro epigrafiky

Torzo sochy, nalezené v okolí bývalého benediktinského kláštera a deponované dnes v tamějším depozitáři, náleželo podle nápisu „ó milostivá” trůnící mariánské soše s dítětem, spojené s architekturou, ...

Benešovská, Klára
Ústav dějin umění, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases