Number of found documents: 161
Published from to

Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19
Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
2022 - Czech
Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních aktů, zejména těch, které se vztahují k projektu Evropské zdravotní unie. Na základě této analýzy jsou doporučovány i další kroky, které by byly vhodné s ohledem na zkušenosti z pandemie Covid-19, a to zejména v oblasti dělby pravomocí mezi EU a členskými státy, v oblasti včasného varování a reakce, v oblasti budování strategické autonomie, pohybu osob na vnitřních i vnějších hranicích EU a pohybu zboží. The present report, the principal output of the TAČR project No TL04000052, critically analyses the possibilities for an EU response to contagious diseases, as they stem from existing EU law and, also, from the new legislative drafts, in particular those related to the European Health Union project. On the grounds of this analysis, further steps are recommended that would be appropriate in the light of the experience of the Covid-19 pandemic, in particular in the area of the division of competences between the EU and the Member States, in the area of early warning and response, in the area of building strategic autonomy, in the area of movement of people at the EU's internal and external borders and in the area of movement of goods. Keywords: contagious diseases; Covid-19; EU; law; powers; strategic autonomy; early warning and response; free movement of persons; free movement of goods Available at various institutes of the ASCR
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19

Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních ...

Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
Ústav státu a práva, 2022

SWIFT as a Tool Not Only for European Integration
Matejka, Ján; Schlossberger, Otakar
2022 - English
The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical development with emphasis on the importance for mutual communication between financial institutions. At the same time, however, it can be a very suitable means of obtaining a range of information as evidence for criminal proceedings in clarifying financial crime offenses. In their research, the authors deal with various approaches to the processing of data obtained from the SWIFT system, which will be submitted to law enforcement authorities. These documents can then be linked to other information, which in turn will help clarify possible financial crime, especially in cross-border, or foreign overlap. The authors' study is based on the hypothesis that 'SWIFT information can contribute to the clarification / detection of financial crime'. Keywords: European integration; financial investigation; SWIFT Available on request at various institutes of the ASCR
SWIFT as a Tool Not Only for European Integration

The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical ...

Matejka, Ján; Schlossberger, Otakar
Ústav státu a práva, 2022

Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030
Balounová, Eva
2021 - Czech
V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat klimatickou politiku EU s důrazem na tyto tři oblasti ve světle závazků plynoucích z Pařížské dohody, které je EU smluvní stranou. Ačkoliv závazky plynoucí z této dohody jsou převážně procesního charakteru, dohoda stanoví i určité právně nezávazné materiální požadavky na příspěvky smluvních stran. As a part of the European Green Deal, the EU increases its ambitions in climate change mitigation. This contribution assesses the EU’s 2030 climate and energy framework in light of the obligations under the Paris Agreement with a focus on three main targets: the target for CO2 emissions reduction, the target for renewables, and the target for energy efficiency. The obligations under the Paris Agreement are mainly procedural, however, the Parties should aim to hold the increase in the global average to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C. Also, the contributions of the Party should be progressive and reflect its highest possible ambition. Keywords: the Paris Agreement; EU Climate Policy; EU 2030 Climate and Energy Framework Fulltext is available at external website.
Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030

V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické ...

Balounová, Eva
Ústav státu a práva, 2021

Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch
Kober, Jan
2020 - Czech
Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního shromáždění a k němu situovaných vládních budov. Ze soutěží, které příspěvek přibližuje, vzešlo několik mimořádně kvalitních a dodnes v přehledech dobové architektury zmiňovaných návrhů. Příspěvek osvětluje poměrně složitý vývoj dnes zapomenutých sporů a ukazuje, jakým způsobem vedly konflikty o umístění a podobu parlamentní budovy k tomu, že výsledkem (v některých svých fázích původně dynamického) procesu bylo nakonec rozhodnutí nestavět. Vlivem uvedených rozporů však rovněž došlo k neobvyklému řetězení soutěží a tedy i k vytvoření zajímavých architektonických návrhů, které by jinak nikdy nevznikly. The paper gives a short overview of the efforts to build the new building of the Parliament in Czechoslovakia between 1919 and 1928. In 1919, the Parliament moved to larger building of the Rudolfinum, the most important Prague concert and art exhibition hall. On the other hand, the pre-war endeavours to build a monumental university quarter at Letná plain were revised into the monumental parliament and government district after 1919. The paper follows two architectural competitions on Letná Plain (1920, 1928) as well as (selected) controversies between various actors (Parliament, State Regulatory Commission, Governmental offices, ambitious architects and professional organisations). Keywords: 1919–1929; Parliament building; architecture competitions; architecture; Czechoslovakia; history; legal history; history of architecture; social history Available at various institutes of the ASCR
Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch

Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2020

Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu
Drápal, Jakub
2020 - Czech
Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, kvalita odůvodnění uloženého trestu je tristní. V tomto příspěvku proto nejen rekapituluji důvody, proč je nutné detailně odůvodňovat tresty a empirické výzkumy zkoumající odůvodňování, ale představuji i teoretická východiska, dle kterých by odůvodnění mělo být strukturováno. Tyto závěry následně přetavuji do praxe, když navrhuji výrazně odlišný způsob, jak by bylo možné odůvodňovat tresty. Navrhovaný způsob odůvodňování je procesně jednodušší, posiluje kontradiktornost trestního řízení a zejména vede soudce a státní zástupce, aby ukládali či navrhovali tresty po důkladném zvážení všech okolností. The inssuficient quality of reasoning for the sentences imposed provided by Czech courts has often been criticized by the academia, the legislator, and even the judiciary itself. In this paper I present a new way tu structure the process of providing reasons for sentences imposed which incites judges to explicitly state all the factors influencing sentences, with special focus on the weight each factors carries and how are all factors considered together when arriving at the final sentence. Procedural simplicity and efficiency is sought in order to ensure its easiest application in practice. Keywords: reason giving; sentencing; sentences Available at various institutes of the ASCR
Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu

Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, ...

Drápal, Jakub
Ústav státu a práva, 2020

Záměr přepsat Ústavní listinu v politickém programu odbojových hnutí Petičního výboru Věrni zůstaneme a Ústředního vedení odboje domácího se zřetelem k podobě vybraných státních institucí
Kober, Jan
2018 - Czech
Příspěvek zkoumá ústavněprávní představy, vyjádřené v podrobném odbojovém programu Za svobodu do nové Československé republiky, formulované roku 1941 v rámci odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme. Tento program, žádající a odůvodňující ve svém textu řadu změn Ústavní listiny z roku 1920, vysoce pozoruhodným způsobem spojuje snahy o ústavní kontinuitu s ústavní diskontinuitou. Příspěvek analyzuje novelizační požadavky a všímá si, do jaké míry a jakým způsobem případně došly uplatnění v pozdějším československém a českém ústavním vývoji, přičemž se soustřeďuje na oblast hospodářských práv a na oblast právní úpravy postavení parlamentu a prezidenta republiky. The paper examines the conistitutional ideas deliveredby the detailed resistance program For Freedom to the New Czechoslovak Republic, formulated in 1941 within the undeground resistance organization Petition Committee We Will Stay Faithful (Petiční výbor Věrni zůstaneme). This program, requesting and justifying a series of perspective changes of the Czechoslovak Constitutional Charter of 1920, in a very remarkable way combines efforts for constituonal continuity with a path towards constitutional continuity with a path towards constitutional discontinuity. The paper analyses the amendment requirements and observes to what extent and in what way they have been applied to teh Czechoslovak and Czech constitutional development later on, concentrating on economic rights and on the legal regulation of the position of Parliament and the President of the Republic. Keywords: Petition Committee We Will Stay Faithful; Central Command of the Home Resistance; constitutional law Available at various institutes of the ASCR
Záměr přepsat Ústavní listinu v politickém programu odbojových hnutí Petičního výboru Věrni zůstaneme a Ústředního vedení odboje domácího se zřetelem k podobě vybraných státních institucí

Příspěvek zkoumá ústavněprávní představy, vyjádřené v podrobném odbojovém programu Za svobodu do nové Československé republiky, formulované roku 1941 v rámci odbojové organizace Petiční výbor Věrni ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
Smrž, Ivo
2018 - Czech
Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví. Nejprve bude analyzován přístup zastávaný ve Velké Británii a v Německu. Se zřetelem k takto získaným poznatkům následuje rozbor problematiky odborného dozoru a dohledu nad začínajícími lékaři v českém právním řádu, včetně tematicky specifických otázek odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou porušením povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni nejen ze strany začínajících lékařů, ale i lékařů je kontrolujících a rovněž samotných poskytovatelů. Součástí článku je rovněž exkurz do problematiky kvalifikace začínajících lékařů jako zkoušejících v medicínském výzkumu. Keywords: občanskoprávní odpovědnost; poskytování zdravotních služeb; začínající lékaři; medicínský výzkum Available at various institutes of the ASCR
Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost

Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti ...

Smrž, Ivo
Ústav státu a práva, 2018

Kontinuita práva ve zlomových okamžicích Československého státu
Bárta, Jan
2018 - Czech
Za zlomové okamžiky v existenci Československa je třeba považovat, kromě jeho vzniku v roce 1918 a zániku v roce 1993, ještě začátek a konec nacistické okupace. Navíc k tomu ještě přistupuje zásadní ústavní přeměna na federální stát v roce 1969. Ve všech uvedených okamžicích pak bylo nutné odpovídajícím způsobem stanovit, zda a v jakém rozsahu se bude uplatňovat právo dříve platné. Příspěvek zkoumá ten jev, že v uvedených situacích, které představují od sebe zcela různé okolnosti, se přesto vždy kladla technicky vzato obdobná otázka kontinuity práva. Tím je oprávněné srovnávat legislativní přístup v situacích, které samy o sobě historicky a obsahově srovnatelné nejsou. Pokud jde o zánik Československa, jde už ve skutečnosti o akty post-československé, a je proto zapotřebí o opatřeních přijatých Českem a Slovenskem pojednat zvlášť. Among the significant turning points in the history of Czechoslovakia as a State that have to be considered, such as its coming into existence in 1918, and its dissolution in 1993, also the beginning and the ending of the Nazi occupation, and additional turning point that needs attention is the fundamental constitutional transformation into a federation, as of 1969. At each and every of the aforementioned instances, it was inevitable to lay down, in a conrresponding manner, whether and to what extent the formerly applicable law remained in force. The article examines the phenomenon of that in these indicated situations, which as such represent completely different circumstances, they still gave rise to the technically speaking analogous question of continuity of law. This justifies a mutual comparison of legislative approaches to sitiations which in themselves, both historically and essentially, are not comparable. As regards the termination of Czechoslovakia, we are in fact in presence of the post-Czechoslovakian acts, and it is therefore appropriate to terat the measures taken by Czechia and by Slovakia separately. Keywords: continuity of law; foundation of Czechoslovakia; restoration of legal order; Czechoslovak federation; Constitution of the Slovak Republic; Constitutional Act of the Czech National Council No. 4/1992 Coll. Available at various institutes of the ASCR
Kontinuita práva ve zlomových okamžicích Československého státu

Za zlomové okamžiky v existenci Československa je třeba považovat, kromě jeho vzniku v roce 1918 a zániku v roce 1993, ještě začátek a konec nacistické okupace. Navíc k tomu ještě přistupuje zásadní ...

Bárta, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?
Kober, Jan
2018 - Czech
Na základě téměř zapomenutého příběhu slovenské profesury Emila Svobody se článek zabývá historickým procesem získávání profesury v českém právnickém prostředí začátkem 20. let minulého století, v době rozmachu univerzit. Emil Svoboda pracoval na své profesuře v Bratislavě. Jeho pokus získat jmenování profesorem v Praze za slib několika let „průkopnické práce“ na Slovensku se nezdařil, stejně jako ještě méně úspěšný pokus získat alespoň slib budoucí pražské profesury jako protiváhu za odchod na Slovensko. Přesto však na Slovensko odešel s přesvědčením, že místo na právnické fakultě zvýší jeho šanci na budoucí úspěch. Jenže vědomí, že přijde o své akademické postavení v Praze, ho záhy přimělo vzdát se univerzitního místa v Bratislavě a spokojit se s jistotou profesury na pražské Technické univerzitě a s místem docenta na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Nakonec se ukázalo, že má pravdu, a stal se pomyslným vítězem v této situaci – krátká přítomnost v Bratislavě mu poskytla možnost několikaletého externího působení na této univerzitě, aniž by přišel o svá dvě lektorská místa v Praze. Following the nearly forgotten story of Slovak porfessorship of Emil Svoboda, the article analyses the historical process of obtaining a professorship in Czech legal academia of the early 1920s, in the time of the university boom. Emil Svoboda was working for his professorship in Bratislava. His attempt to enforce the appointment of a professor in Prague for the promise of several years of 'pioneering work' in Slovakia failed, as did the less successful attempt to obtain at least the promise of a future Prague professorship as a counterbalance to leaving for Slovakia. Still, he elft for Slovakia, believing that the position at the law faculty would increase his chances of future success. However, the knowledge that he will lose his academic positions in Prague led him to resign quickly from the Bratislava university chair and to be satisfied with the certainty of the Prague Technical University professorship and with the associate professor position at the Faculty of Law of Charles University. In the end, he proved to be right and he would be an imaginary winner in this situation - a brief presence in Bratislava preovided him with the possibility of external lecgturing at this university for several years without losing his two teaching positions in Prague. Keywords: Emil Svoboda; občanské právo; právní dějiny Available at various institutes of the ASCR
Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?

Na základě téměř zapomenutého příběhu slovenské profesury Emila Svobody se článek zabývá historickým procesem získávání profesury v českém právnickém prostředí začátkem 20. let minulého století, v ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů
Novák, František
2018 - Czech
The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the process of creating and issuing those documents (Law Acts) on the other. It describes special scientific projects aiming at studiyng several problems of legislation with the use of IT technology and their results including the design of special tools for perfecting the legislation as such as well as the work of the legislator: e.g. legal retrieval (information) systems, databases of egal information, tools of 'legimatics', or monitoring of the development of the legislative system. The second part of this study si devoted to presentation and evaluation of two new Czech projects: e-Legislation and e-Collection of Laws. Analysed are the goals and principles of those projected systems and their operation. And, of course, their future. Available at various institutes of the ASCR
Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů

The paper deals with the description of possibilities of using the IT technology in the field of legislation, understood as the system of legislative forms or documents (Laws) on one side and the ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases