Number of found documents: 114
Published from to

Mudra’s Upper Sorbian-Czech dictionary – what can be done about this lexicographic “posthumous child”?
Brankatschk, Katja; Škrabal, M.
2021 - English
Jiří Mudra, among his numerous selfless activities, was a Czech doyen of Sorbian studies. He had been working for decades on an Upper Sorbian-Czech dictionary but, unfortunately, had not finished his work on it at the time of his death. Presently, we are considering completing\nMudra’s project. The material collected by Mudra is undoubtedly valuable for us, providing us with a launchpad for further work, still, it is necessary to challenge it with the current data and a modern lexicographic approach. The paper presents the proposed individual methods\naimed at finishing the main body of the dictionary. Every lexicographer works with the data and tools available in his or her time – and Mudra\nwas certainly no exception. There is, therefore, no reason to maintain exaggerated reverence towards his dataset where it is in apparent conflict with the current language reality. The aim is not to foster Mudra’s cult, but to acknowledge his admirable initiative and enthusiasm. The best way to do so is to complete his dictionary with all the possibilities currently offered to us and make it available – as the first academic dictionary in this language combination – to Czech users. Keywords: Upper Sorbian-Czech dictionary; Mudra, Jiří; completion of dictionaries Fulltext is available at external website.
Mudra’s Upper Sorbian-Czech dictionary – what can be done about this lexicographic “posthumous child”?

Jiří Mudra, among his numerous selfless activities, was a Czech doyen of Sorbian studies. He had been working for decades on an Upper Sorbian-Czech dictionary but, unfortunately, had not finished his ...

Brankatschk, Katja; Škrabal, M.
Slovanský ústav, 2021

Francis Dvorník - Scholar and His Work. Papers read at the international symposium held on the occasion of the 40th anniversary of his demise.
Vavřínek, Vladimír; Melichar, Petra; Čechová, Martina
2018 - English
The volume contains the presentations from the international conference Francis Dvorník - Scholar and His Work and the last unfinished work of the scholar, The Conflict between Sacerdotium and Imperium in the Middle Ages. East and West. Keywords: Dvorník, Francis; life; work Available at various institutes of the ASCR
Francis Dvorník - Scholar and His Work. Papers read at the international symposium held on the occasion of the 40th anniversary of his demise.

The volume contains the presentations from the international conference Francis Dvorník - Scholar and His Work and the last unfinished work of the scholar, The Conflict between Sacerdotium and ...

Vavřínek, Vladimír; Melichar, Petra; Čechová, Martina
Slovanský ústav, 2018

Slovinská počítačová terminologie a její odraz ve Slovinsko-českém slovníku
Blažek, David
2018 - Czech
Počítačová terminologie obsažená ve slovníku reprezentuje většinu ze slovotvorných postupů obvyklých při tvorbě tohoto názvosloví. V závislosti na četnosti výskytu ve zdrojích slovník zachycuje i pravopisné varianty tvarově dosud neustálených výrazů či terminologické dublety tvořené zpravidla párem převzatý výraz (internacionalizmus) versus domácí pojmenování. Na příkladech ze slovníku bylo také uvedeno, že terminologie výpočetní techniky se nešíří pouze nově tvořenými slovy, ale také rozšiřováním významu výrazů stávajících, jejichž zdrojem je obecná slovní zásoba nebo terminologie jiných oborů. As has been stated and demonstrated with the examples in the paper, the IT terminology contained in the Dictionary represents the majority of common word-formation procedures. Depending on the frequency of occurrence, the resources for Dictionary spelling variants and terminological doublets, consisting of usually a pair of inherited expressions and new-built expressions, are also included in the Dictionary. The paper demonstrates that the terminology of computer technology is also being built by extending the meaning of existing expressions, the source being the general vocabulary or the terminology of other disciplines. Keywords: dictionary; vocabulary; terminology Available on request at various institutes of the ASCR
Slovinská počítačová terminologie a její odraz ve Slovinsko-českém slovníku

Počítačová terminologie obsažená ve slovníku reprezentuje většinu ze slovotvorných postupů obvyklých při tvorbě tohoto názvosloví. V závislosti na četnosti výskytu ve zdrojích slovník zachycuje i ...

Blažek, David
Slovanský ústav, 2018

Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016
Niševa, Božana; Blažek, David; Krejčířová, Iveta; Skwarska, Karolína; Šlaufová, Eva; Vašíček, Michal
2018 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala od 20. – 22. 4. 2016 v Praze v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, a navazovala na stejnojmenné společné vědecko-výzkumné téma Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu bulharského jazyka prof. Ljubomira Andrejčina Bulharské akademie věd (2013–2016). Kniha prezentuje dosavadní poznatky slovanské lexikografie v širokém slavistickém kontextu. Proceedings of the international conference which took place on April 20 – 22, 2016 at the Czech Academy of Sciences Headquarters, Národní 3, Praha 1 as a part of the international cooperation between the Institute of Slavonic Studies CAS and the Prof. Lyubomir Andreychin Institute for Bulgarian Language BAS (2013–2016). In the book theoretical and practical knowledge of Slavic lexicography at the beginning of the new century is presented within the broad Slavic context. Keywords: synchronous lexicography; diachronous lexicography; lexikon; Slavic languages Available on request at various institutes of the ASCR
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala od 20. – 22. 4. 2016 v Praze v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, a navazovala na stejnojmenné společné vědecko-výzkumné téma Slovanského ...

Niševa, Božana; Blažek, David; Krejčířová, Iveta; Skwarska, Karolína; Šlaufová, Eva; Vašíček, Michal
Slovanský ústav, 2018

Infinitivní konstrukce ve Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu
Spurná, Kateřina
2018 - Czech
Příspěvek si klade za cíl podat základní informaci o překladové technice z latiny do staroslověnštiny. Analyzován je překlad infinitivních konstrukcí v Druhé staroslověnské le-gendě o sv. Václavu, přeložené z latinské legendy Gumpoldovy. The paper deals with basic analysis of the translation technique from Latin to Old Church Slavonic. The translation of infinitive constructions is analysed in the Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas, which was translated from the Latin Gumpold’s legend. Keywords: Old Church Slavonic; Latin; The Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas; The Gumpold’s legend; translation technique from Latin; infinitive constructions Available on request at various institutes of the ASCR
Infinitivní konstrukce ve Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu

Příspěvek si klade za cíl podat základní informaci o překladové technice z latiny do staroslověnštiny. Analyzován je překlad infinitivních konstrukcí v Druhé staroslověnské le-gendě o sv. Václavu, ...

Spurná, Kateřina
Slovanský ústav, 2018

Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky
Ribarova, Zdenka
2018 - Czech
Srovnávací index představuje úplný lexikální korpus, který se nachází v staroslověnských a církevněslovanských slovnících vznikajících pod záštitou Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů. Ve všech těchto slovnících je aplikován moderní přístup používaný v současné staroslověnské lexikografii, což umožňuje jejich srovnání. Tento srovnávací pohled nám poskytuje informace o specifických lexémech v každém slovníku a jejich souvislosti s vývojem staroslověnštiny. Tento index poskytuje nejúplnější registr lexikografického korpusu staroslověnštiny a církevní slovanštiny a otvírá tak mnoho možností pro další výzkum a nové poznatky. The Comparative Index represents the entire lexicographic corpus found in Dictionaries of Old Slavonic and Old Church Slavonic language produced under the Commission for Old Church Slavonic Lexicology and Lexicography. In all these dictionaries the modern approach used in contemporary paleoslavistic lexicography is applied, which enables their comparison. This comparative view provides us with information about the lexis specificity in each Dictionary and its contribution in the light of the evolution of Old Church Slavonic. This Index provides the most exhaustive and thorough register of the Old Slavonic and Old Church Slavonic lexicographic corpus as it is, and also opens up many possibilities for further research and enriching it with new data. Keywords: comparative paleoslavistic lexicography; Old Church Slavonic language; Old Church Slavonic recensions; Macedonian; Serbian; Croatian; Russian; Dictionaries Available on request at various institutes of the ASCR
Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky

Srovnávací index představuje úplný lexikální korpus, který se nachází v staroslověnských a církevněslovanských slovnících vznikajících pod záštitou Komise pro církevněslovanské slovníky při ...

Ribarova, Zdenka
Slovanský ústav, 2018

Francis Dvorník - a World-Renowned Byzantinist
Vavřínek, Vladimír
2018 - English
Biographical medailon of the excellent and most famous Czech Byzantinist, professor of Charles University and later also of Harvard University msgre Francis Dvorník. Three major research topics he studied in the subsequent periods of his academic career are examined: his epoch-making monographs on the Christianization of the Slavs from Byzantium and, in particular, on the Cyrillo-Methodian mission written during his postgraduate studies in Paris and the following academic career in Prague, his revolutionary book on the Photian schism completed during his exile in England in the time of World War II, and his monumental work on the Early Christian and Byzantine political philosophy that he produced at Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies in Washington, DC. Besides his scientific work political activities of Professor Dvorník are described too, whether it was his co-operation with the Czechoslovak ministry of foreign affaires in the time between the wars or his support of various Czech cultural institutions in exile when he later lived in the US. Keywords: Dvorník, František; Cyrillo-Methodiana; Dumbarton Oaks; the Photian Schism Available on request at various institutes of the ASCR
Francis Dvorník - a World-Renowned Byzantinist

Biographical medailon of the excellent and most famous Czech Byzantinist, professor of Charles University and later also of Harvard University msgre Francis Dvorník. Three major research topics he ...

Vavřínek, Vladimír
Slovanský ústav, 2018

Eternal be the Memory of our Lady: the Synodikon of Orthodoxy and the Piety of the Late Byzantine Empresses
Melichar, Petra
2017 - English
The study focuses on the fact that only nine out of fifteen late Byzantine empresses were confirmed by the Orthodox Church as Orthodox and their names were inscribed in the Synodikon of Orthodoxy (which among others contains a list of names of Byzantine rulers who died in Orthodoxy). The author inquires into the cases of empresses whose names were not included and suggests the reasons for their omission. The results of the study reveal the criteria of evaluation set by the representatives of the Orthodox Church for the official piety of empresses. Keywords: empress; late Byzantium; Synodikon of Orthodoxy Available at various institutes of the ASCR
Eternal be the Memory of our Lady: the Synodikon of Orthodoxy and the Piety of the Late Byzantine Empresses

The study focuses on the fact that only nine out of fifteen late Byzantine empresses were confirmed by the Orthodox Church as Orthodox and their names were inscribed in the Synodikon of Orthodoxy ...

Melichar, Petra
Slovanský ústav, 2017

Nad nedoceněným bulharistickým dílem Františka Ruta Tichého alias Zdeňka Bromana (1886–1968)
Černý, Marcel
2017 - Czech
Studie se zabývá bulharistickým profilem F. R. Tichého (od roku 1903 užíval také pseudonymu Zdeněk Broman), neprávem opomíjené osobnosti česko-bulharských kulturních vztahů (mj. spolupracovníka Slovanského přehledu A. Černého), literárního historika a plodného překladatele a publicisty v oblasti bohemistiky, slovakistiky, germanistiky, bulharistiky, ukrajinistiky a bělorusistiky. Vedle jím připravené rukopisné české antologie z díla průkopníka bulharské moderny Penča Slavejkova (zachovala se v badatelově pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze) jsou v textu analyzována i Tichého přebásnění Kirila Christova, Peja K. Javorova, Christa Boteva (knižní překlad z roku 1913) aj. a rovněž překlad úryvku z prozaické knihy Baj Gaňu od Aleka Konstantinova. Kromě toho jsou stručně komentovány Tichého kontakty s bulharským literárním historikem Bojanem Penevem a zhodnoceny jeho bulharistické články uveřejněné v periodickém tisku. Bulharistický přínos F. R. Tichého tkví v tom, že byl prvním propagátorem a znalcem bulharské moderny v Čechách a že výrazně pozvedl úroveň českého překladu bulharské umělé poezie. This study concentrates on the Bulgarian studies works of F. R. Tichý (who since 1903 also wrote under the pseudonym of Zdeněk Broman), an unjustly neglected figure in Czech-Bulgarian cultural relations, (among other things, a contributor to the journal Slovanský přehled [Slavonic Review]), who was a literary historian, and a prolific translator and journalist in the fields of Czech, German, Bulgarian, Ukrainian, and Belorussian studies. Besides his hand-written Czech anthology of works by the pioneer of the Bulgarian literary Modernism, Pencho Slaveykov (which is preserved at the Literary Archive of the Museum of Czech Literature in Prague), Tichý's adaptations of poems by Kiril Khristov, Peyo K. Yavorov, and Khristo Botev (book translation from 1913) are analyzed in the text, and also an excerpt of the translation of the prose work Bay Ganyo by Aleko Konstantinov is briefly commented on. The relationship between Tichý and the Bulgarian literary historian Boyan Penev is also mentioned and his Bulgarian studies articles published in periodicals are evaluated. F. R. Tichý's contribution to Bulgarian studies lies in the fact that he was the first ever promoter of and expert on the Bulgarian literary Modernism in the Czech lands and that he considerably improved the quality of Czech translations of Bulgarian poetry. Keywords: Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk; Czech Bulgarian literary studies; Czech-Bulgarian cultural relations; Czech translations of Bulgarian poetry; Bulgarian literary Modernism; Slaveykov, Pencho; Khristov, Kiril; Yavorov, Peyo K.; Botev, Khristo; Konstantinov, Aleko; Penev, Boyan Available on request at various institutes of the ASCR
Nad nedoceněným bulharistickým dílem Františka Ruta Tichého alias Zdeňka Bromana (1886–1968)

Studie se zabývá bulharistickým profilem F. R. Tichého (od roku 1903 užíval také pseudonymu Zdeněk Broman), neprávem opomíjené osobnosti česko-bulharských kulturních vztahů (mj. spolupracovníka ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2017

Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech
Čermák, Václav
2017 - Czech
Příspěvek se zabývá otázkou česko-chorvatských kulturněhistorických a literárních kontaktů, k jejichž zintenzivnění došlo po založení Slovanského kláštera v Praze v polovině 14. století. Pozornost je věnována především písemným zdrojům, z nichž čerpalo církevněslovanské a českohlaholské písemnictví, vznikající ve 2. polovině 14. století a na počátku 15. století v tomto klášteře. Autor nejprve představuje vývojová specifika církevněslovanského písemnictví v Chorvatsku a upozorňuje na historické okolnosti, které v severních oblastech chorvatského pobřeží umožnily rozvoj církevní slovanštiny psané hlaholicí pro římskou liturgii. Pozornost je věnována také rozvoji úcty k českým světcům v liturgických pramenech latinských a charvátskohlaholských, která ve většině případů dosvědčuje existenci jejich kultu v Chorvatsku již před 14. stoletím. Autor studie stručně připomíná jednotlivé liturgické příručky charvátskohlaholského původu, které se používaly pro slovanskou liturgii nejen v Chorvatsku, ale také ve Slovanském klášteře v Praze. The article deals with the issue of Czech-Croatian cultural history and literary contacts which intensified after the foundation of the Slavonic Monastery in Prague in the mid-14th century. Greatest attention is paid to written sources for Church Slavonic and Czech Glagolitic literature that originated in the 2nd half of the 14th century and early 15th century which were used in this monastery. At first, the author presents the development specifications of Church Slavonic literature in Croatia and points out the historic circumstances which in the northern areas of the Croatian coast enabled the development of Church Slavonic written in the Glagolitic script for Roman liturgy. Attention is also paid to the development of respect for Bohemian saints in Latin and Croatian Glagolitic liturgical sources which in most cases gives evidence of their cult's existence in Croatia prior to the 14th century. The author of the study briefly reminds readers about the individual liturgical booklets of Croatian Glagolitic origin which were used for Slavonic liturgy not only in Croatia but also in the Slavonic Monastery in Prague. Keywords: Slavonic Monastery in Prague; Church Slavonic literature; Czech Glagolitic literature; Glagolitic script; Czech-Croatian Relations in Middle Age Available on request at various institutes of the ASCR
Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech

Příspěvek se zabývá otázkou česko-chorvatských kulturněhistorických a literárních kontaktů, k jejichž zintenzivnění došlo po založení Slovanského kláštera v Praze v polovině 14. století. Pozornost je ...

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases