Number of found documents: 1183
Published from to

SMV-2019-08: Přenos tepla zářením v mnohavrstvé izolaci z kaptonových fólií
Frolec, Jiří
2019 - Czech
Výzkum byl zaměřen na stanovení tepelně-radiačních vlastností kaptonových fólií se speciální vrstvou na jedné její straně. Tyto folie se používají v mnohavrstvých izolacích (MLI), například v kosmonautice k zajištění tepelného komfortu družic. Experimenty byly zaměřeny na jednotlivé hodnoty emisivit tepelného záření pro obě strany fólie. Testování probíhalo ve vakuu v unikátní aparatuře chlazené kapalným héliem při teplotách vzorku mezi 20 K a 300 K. The aim of the study was emission of thermal radiation emitted by a foil made of material known as black kapton coated with a special layer. Such foils are often part of Multi-Layer Insulations (MLI) used in order to minimise the impact of the external environment on the spacecraft. The thermal radiative properties of both sides of the foil sample were tested under high vacuum using dedicated apparatus cooled by liquid helium. Sample temperatures ranged from 20 K up to 280 K. Keywords: emissivity; thermal radiation; MLI Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-08: Přenos tepla zářením v mnohavrstvé izolaci z kaptonových fólií

Výzkum byl zaměřen na stanovení tepelně-radiačních vlastností kaptonových fólií se speciální vrstvou na jedné její straně. Tyto folie se používají v mnohavrstvých izolacích (MLI), například v ...

Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-43: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku s použitím technologie elektronového svařování
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-43: Vývoj svařovaných spojů mechanických sestav pro vakuovou techniku s použitím technologie elektronového svařování

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-44: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů. The subject of the project was research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies of vacuum connectors. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-44: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-48: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se zabýval svařováním titanových a hliníkových slitin. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro dané sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for the needs of the automotive industry. The development deals with welding of titanium alloys and aluminium alloys. The outcome of the project were technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-48: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-56: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s použitím technologie elektronového svařování
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy. The subject of the project was further research and development of permanent joints metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-56: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s použitím technologie elektronového svařování

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-74: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2019 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy částí elektronových mikroskopů. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-74: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-76: Servis a uvedení do provozu Dewarovy nádoby na kapalný dusík
Králík, Tomáš
2019 - Czech
K provozu analytického přístrojů na pracovišti zadavatele je nutná příruční zásoba kapalného dusíku. K zajištění této zásoby bylo zadavatelem rozhodnuto o využití starší nádoby s neznámým stavem její izolace a hodnotou odparu. Odborné zprovoznění Dewarovy nádoby na kapalný dusík a zjištění jejího skutečného odparu vyžaduje řadu odborných znalostí a speciálního vybavení. Bylo provedeno vyčištění čerpacího ventilu nádoby od starého ztvrdlého těsnícího tuku, výměna o-kroužku, vizuální kontrola stavu vnitřní superizolace, přemazání zátky a kroužku silikonovým vakuovým tukem, vyčerpání vakuového izolačního prostoru včetně odplynění superizolace, kontrola těsnosti vakuové izolace héliovým hledačem netěsností, uzavření čerpacího ventilu a jeho zalití vakuovým tukem, prochlazení a naplnění kapalný dusíkem, dlouhodobé měření odparu nádoby. Zjištěný výsledný odpar nádoby je 0.3 litru LN2 za den a doba udržení nádoby ve studeném stavu je tak téměř sto dní. The contractor needs a handy storage of liquid nitrogen for some analytical apparatuses in his laboratory. The contractor decided to utilize an older LN2 Dewar vessel with unknown state of its insulation and evaporation rate. A professional commissioning of a Dewar vessel need special know how and specialised equipment. It was done cleaning of the pumping valve of the vessel from old and hardened sealing grease, change of the O-ring sealing, visual check of the insulation inside the vessel, application of new silicone grease on the pumping valve plug, pumping out of the vacuum space and its outgassing, leak test with a helium leak detector, closing of the pumping valve and its filling with silicon grease, cool down and filling with the liquid nitrogen, long term measurement of the evaporation rate. The measured evaporation rate is 0.3 litres per day and the time of the cold state of the Dewar vessel is nearly hundred days. Keywords: liquid nitrogen; cryogenics; Dewar vessel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-76: Servis a uvedení do provozu Dewarovy nádoby na kapalný dusík

K provozu analytického přístrojů na pracovišti zadavatele je nutná příruční zásoba kapalného dusíku. K zajištění této zásoby bylo zadavatelem rozhodnuto o využití starší nádoby s neznámým stavem její ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-16: Návrh technologie přípravy a realizace mnohovrstvého EUV systému
Fořt, Tomáš
2019 - Czech
Návrh technologie přípravy a realizace mnohovrstvých systémů střídajících ve dvojvrstvách hořčík a křemík popřípadě molybden a křemík vytvořené magnetronovým naprašováním tak, aby drsnost rozhraní uvedených vrstev nepřesahovala 0,1 nanometry a reprodukovatelnost tlouštěk dvouvrstev byla lepší než jedna desetina nanometru. Mnohovrstvý systém byl použit jako EUV zrcadlo. We have developed deposition technology and implementation of multilayer systems of Mg/Si or molybdenum and silicon prepared by magnetron sputtering. Interface roughness has to be smaller than 0.1 nm and reproducibility of bilayer thickness (i.e. molybdenum or Mg and silicon) must be better that 0.1 nm. This multilayer system was used as a EUV mirror. Keywords: EUV mirror; X-ray mirror; Extreme Ultraviolet mirror Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-16: Návrh technologie přípravy a realizace mnohovrstvého EUV systému

Návrh technologie přípravy a realizace mnohovrstvých systémů střídajících ve dvojvrstvách hořčík a křemík popřípadě molybden a křemík vytvořené magnetronovým naprašováním tak, aby drsnost rozhraní ...

Fořt, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-32: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemem 1,3 litru
Srnka, Aleš
2019 - Czech
Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle\npožadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných\n nádob z polystyrenu vzniklo v ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. před 47 roky. Před každou výrobou je nutné ověřit aktuální vlastnosti výchozího materiálu, určit jeho objem pro daný typ nádoby a ověřit dobu výroby, která je závislá na objemu a tvaru nádoby a také na vlastnostech výchozího materiálu. Po ověření všech ukazatelů se připraví forma s definovaným objemem a zhotoví se testovací vzorky. Vzorky se po komplexní kontrole odesílají objednavateli. Výzkum byl prováděn na základě objednávky ze dne 1311.2019 (č. obj. 0830447-3405-70109).\n The aim of the project is design of small transport vessels for liquid nitrogen with volume according customer demands and production of tests samples according customer. The origin of this know-how is in the institute, it is 47 years old. It is necessary to check actual quality of raw material, to define its volume for given vessel type and check the time of production, that is dependent on the volume and vessel shape and also on the raw material characteristic. After checking all of important parameters the form with defined volume for is prepared and test sample are produced. Samples are after detailed testing sent to the customer. Research was conducted according order dated 13.11.2019 (No. 0830447-3405-70109).\n\n Keywords: liquid nitrogen; small transport vessels Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-32: Návrh a realizace vzorků nádob na kapalný dusík s objemem 1,3 litru

Předmětem výzkumu byl návrh malých transportních nádob na kapalný dusík s objemem podle\npožadavků objednavatele a výroba testovacích vzorků. Know-how výroby malých přenosných\n nádob z polystyrenu ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2019

SMV-2019-09: Nové materiály pro kryogeniku
Králík, Tomáš
2019 - Czech
Výzkum byl zaměřen na stanovení míry emise tepelného záření pěti komerčně dostupných materiálů vhodných pro použití v kryogenice jejichž tepelně radiační vlastnosti nebyli dosud změřeny. Tyto materiály ve formě fólii se používají pro sestavování vakuových izolací nízkoteplotních aparatur používaných v medicíně, průmyslu i při výzkumu vesmíru. Emisivita materiálů byla změřena za podmínek přesně napodobujících podmínky jejich použití v kryogenice. Měření probíhalo ve vakuu v unikátní aparatuře chlazené kapalným héliem při teplotách vzorku mezi 20 K a 300 K. The aim of the study was evaluation of the emission of thermal radiation emitted from a set of five commercially available foils which thermal radiative properties unknown till now. These materials are used for insulations of low temperature devices for medicine, industry or space exploration. The emissivity of the materials was measured at conditions truly simulating its operational environment. The measurement was done in a dedicated apparatus cooled with liquid helium. The emissivity of the sample was measured in vacuum at temperatures in the range from 20 K to 300 K. Keywords: emissivity; thermal radiation; cryogenics Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-09: Nové materiály pro kryogeniku

Výzkum byl zaměřen na stanovení míry emise tepelného záření pěti komerčně dostupných materiálů vhodných pro použití v kryogenice jejichž tepelně radiační vlastnosti nebyli dosud změřeny. Tyto ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases