Number of found documents: 1203
Published from to

Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
2021 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při těžbě dřeva v různých ročních obdobích (zima, jaro, léto), při opracování různými způsoby (řezání, štípání, tesání a kombinace tesání s plavením), při ověření eliminace růstových napětí při výběru dřeva a opracování (výběr dřeva bez přirozených vad a úmyslné zásahy při opracování). Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance a zachování původní technologie opracování nově vkládaných prvků včetně výběru materiálu. Vlastní metodika popisuje předpoklady použití a nutné okrajové podmínky, výběr materiálu, manipulaci a skladování kulatiny, technologii opracování (tesání, štípání a řezání), skladování opracovaných prvků až po samotnou konstrukční sanaci, kde je na konkrétních příkladech konstrukčních prvků předvedena minimalistická varianta zásahu do původní materie za použití tradičně (ručně) opracovaného dřeva. The publication deals with a methodological description of traditional (manual) wood working for structural measures in repairs of historical buildings. The methodology includes the results of experimental testing performed during timber logging in various seasons (winter, spring, summer), results for different ways of working (cutting, splitting, hewing, and combination of hewing with floating), results of verifying the elimination of growth (residual) stresses in wood selection and working (selection of wood without natural defects and intentional interventions during working). The resulting methodology meets the protection standards of cultural heritage, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while using the original working technology for newly incorporated elements including material selection. The methodology describes the prerequisites for use and the necessary marginal conditions, material selection, handling and storage of logs, woodworking technology (hewing, splitting, and cutting), but also storage of worked elements until the actual structural repair, while presenting the version of minimum interference with the original material using traditional (manual) working of timber on specific examples of structural elements. Keywords: timber structure; structural measures; traditional wood working; hewing; cutting; splitting Available in a digital repository NRGL
Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb

Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně. Composition of the binder and the aggregate components in “Brizolit” plaster using SEM-EDS method. Plaster was sampled from the building façade in Zlín (CR). Keywords: brizolit; SEM-EDS; historic plaster; Portland cement; lime; mortar characterization Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína

Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně....

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n Within the construction-technical survey framework, a microscopic analysis of historical concrete samples was performed using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of mortar components, determination of concrete degradation degree, and identification of chemical corrosion products. The results of the survey work were used as a basis for the reconstruction project.\n Keywords: material characterization; mortars; concrete Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Mechanické a lomově-mechanické zkoušky trubních vzorků z ropovodu Družba DN 500 a DN 700
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2021 - Czech
Experimentální výzkum mechanických a lomově-mechanických vlastností trubních vzorků z ropovodu Družba. Kromě základních statických zkoušek a zkoušek na určení lomové houževnatosti bylo součástí výzkumu i určení kinetiky růstu únavových trhlin vč. analýzy kritické velikosti trhlin. Experimental research of mechanical and fracture mechanical properties of the pipe specimens taken from Družba oil pipeline. In addition to basic static tests and fracture toughness tests, the research also included the determination of the kinetic of fatigue crack growth, incl. analysis of critical crack size. Keywords: J integral; pipeline; toughness; crack Available at various institutes of the ASCR
Mechanické a lomově-mechanické zkoušky trubních vzorků z ropovodu Družba DN 500 a DN 700

Experimentální výzkum mechanických a lomově-mechanických vlastností trubních vzorků z ropovodu Družba. Kromě základních statických zkoušek a zkoušek na určení lomové houževnatosti bylo součástí ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Mechanické a lomově mechanické zkoušky speciální oceli. Výzkumná zpráva
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
2020 - Czech
Výzkumná zpráva popisující zkoušky mechanických a lomových mechanických vlastností speciálního typu oceli. Mezi hlavní výsledky výzkumu patří lomová houževnatost v termínech parametrů J integrálu, konstanty pro popis rychlosti růstu trhlin u typu oceli používané pro železniční podvozky. Research report on testing of mechanical and fracture mechanical properties of special type of the steel. Between the main results of the research belong fracture toughness in the terms of J integral parameters, constants for crack grows rate in the type of steel used to railway bogies. Keywords: steel; J integral; fracture toughness; Ramberg-Osgood´s parameters Available at various institutes of the ASCR
Mechanické a lomově mechanické zkoušky speciální oceli. Výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva popisující zkoušky mechanických a lomových mechanických vlastností speciálního typu oceli. Mezi hlavní výsledky výzkumu patří lomová houževnatost v termínech parametrů J integrálu, ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Výzkumná zpráva. Tomografie nálezů přírodního zlata
Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana
2020 - Czech
Účelem výzkumu je výpočetní tomografií(CT) vizualizovat rozložení zlata v přírodních nálezech. Zlato se vyskytuje jako slitina se stříbrem (blízko povrchu, kde je možné měřit rentgenovou fluorescencí, zlato výrazně převládá). Nejedná se přitom o homogenní zlaté valouny, zlato prorůstá mateční horninou (křemenem). Cílem CT je zviditelnit strukturu zlata v křemeni, lokalizovat kavity a případné další strukturální detaily. The aim of the research was to visualize the distribution of gold in natural findings by means of the computed tomography (CT). Gold is present as an alloy with silver (gold being prevalent at least close to the surface, where X-ray fluorescence is applicable). The findings are not homogenous nugets, but stones where gold is distributed in the parent rock (quartz). The purpose of the CT is to visualize the structure of gold in quartz, localize cavities and other structural features. Keywords: X-ray tomography; natural gold; visualization of geological materials Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva. Tomografie nálezů přírodního zlata

Účelem výzkumu je výpočetní tomografií(CT) vizualizovat rozložení zlata v přírodních nálezech. Zlato se vyskytuje jako slitina se stříbrem (blízko povrchu, kde je možné měřit rentgenovou fluorescencí, ...

Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze sálu zámku Jezeří
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
Analýza vzorku souvrství omítek odebraného ze stropu sálu na zámku v Jezeří. Použitím instrumentálních metod SEM-EDS, TGA/DSC a mokré cesty (rozpuštěním materiálu kyselinou) byly stanoveny jednotlivé složky materiálu a popsáno složení jednotlivých vrstev souvrství. Spodní – jádrová vrstva omítky je tvořena plnivem zejména na bázi zrn křemene, vedlejší složkou jsou živce. Velikost zrn plniva je až do 8 mm. Plnivo tvoří hmotnostně 69%. Pojivem omítky je hydraulické vápno, středně až silně hydraulické. Vrchní, štuková vrstva je silná 5-7 mm. Složení je obdobné spodní jádrové vrstvě, pouze velikost zrn plniva je menší – vyskytují se zrna velikosti do 0,5 mm. Na povrchu štukové vrstvy je vápenná mikrovrstva o tloušťce 70 µm. Pojivem této povrchové mikro-vrstvy je vzdušné vápno. Analysis of the plaster layers sampled from the ceiling of the hall at the Jezeří chateau (CR). Using the instrumental methods SEM-EDS, TGA/ DSC and by dissolving the material with HCl acid), the individual components of the material were determined and the composition of the individual layers of the layers was described. The core layer of the plaster is formed by the aggregate mainly based on quartz grains, the secondary component is feldspar. The grain size of the aggregate part is up to 8 mm. The aggregate makes up 69% by weight. The binder of the plaster is hydraulic lime, medium to strongly hydraulic. The top, stucco layer is 5-7 mm thick. The composition is similar to the core layer, only the grain size of the aggregate is smaller - there are grains up to 0.5 mm in size. On the surface of the stucco layer is a lime microlayer (paint) with a thickness of 70 µm. The binder of this surface micro-layer (paint) is the air lime. Keywords: plaster; chemical composition; mineralogical composition; chateau Jezeří (CR); plaster characterization Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze sálu zámku Jezeří

Analýza vzorku souvrství omítek odebraného ze stropu sálu na zámku v Jezeří. Použitím instrumentálních metod SEM-EDS, TGA/DSC a mokré cesty (rozpuštěním materiálu kyselinou) byly stanoveny jednotlivé ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí
Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Bryol, R.; Tippner, J.
2020 - Czech
Ve spektru dosud používaných technologií chyběl popis tradičního řešení podélného štípání kulatiny, které bylo v minulosti často používáno za účelem využití maximálního objemu vytěženého dřeva při stavbách (především roubených staveb venkovského prostředí). Podélné štípání jednak podporuje udržitelnost tesařského řemesla a zároveň umožňuje vytvoření přesné repliky původního prvku (rozměrově, tvarově, technologicky). Výzkum proto směřoval k návrhu postupu prakticky využitelného a aplikovatelného v běžné praxi při opravách dřevěných konstrukcí, zejména historických památek. Takovým postupem je podélné štípání za použití klínů (kovových i dřevěných) a palice. Cílem památkového postupu bylo prakticky popsat technické řešení, technologický postup podélného štípání kulatiny, který umožňuje použití pouze ručního nářadí a nástrojů. Postup přednostně respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance, při vysoké přesnosti reprodukovatelnosti původních vlastností konstrukčních prvků. The range of technologies used has lacked a description of the traditional longitudinal log splitting, which was often used in order to utilize the maximum possible volume of timber extracted for constructions (especially rural timbered buildings). Longitudinal splitting supports carpentry sustainability as well as allows for accurate replication of the original elements (in dimension, shape, technology). Therefore, the research focused on the design of a procedure practically usable and applicable in the common practice for repairs of timber structures, especially historical monuments. Such a procedure is longitudinal splitting using wedges (metal and wooden) and mallets. The aim of the heritage conservation procedure was to practically describe the technical solution, the technological procedure of longitudinal log splitting allowing the use of hand tools only. The procedure respects the protection of cultural heritage standards, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while retaining high accuracy of reproduction of the original properties of structural elements. Keywords: timber; structure; traditional wood working; splitting Available in a digital repository NRGL
Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí

Ve spektru dosud používaných technologií chyběl popis tradičního řešení podélného štípání kulatiny, které bylo v minulosti často používáno za účelem využití maximálního objemu vytěženého dřeva při ...

Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Bryol, R.; Tippner, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem přírodních hlinek, příp. zinečnatých, olovnatých či železitých pigmentů. The layers of individual samples, layer thicknesses, and their chemical composition were described using optical and electron microscopy. It was determined that most of them are lime coatings with the addition of natural clays, or zinc, lead, or iron pigments. Keywords: pigments; SEM; material characteristics; lime coatings Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav

Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases