Number of found documents: 79836
Published from to

Adaptace objektu Radost v Brně
Janováč, David; Zumr, David; Müller, Jan
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce byl návrh adaptace stávající památkově chráněné budovy Radost v Brně na ulici Cejl (Radlas). V rámci celé adaptace bylo mimo změny způsobu využití, bylo řešeno konstrukční, materiálové a technické řešení, a to v návaznosti na důslednou architektonickou proměnu, kterou je cíleno na ráznou obnovu významu této stavby. The subject of the masters thesis was a proposal of the adaptation of the existing historic and listed building „Radost“ in Brno on Cejl street. Within the whole adaptation, appart from the change of use, has been dealt with the structural, material and technical solution. Due to the consistent architectural transformation, which is aimed at a vigorous restoration of the signifikance of the building. Keywords: Adaptace; Radost; nemovitá kulturní památka; historická fasáda; ornamenty; bývalá tržnice (divadlo; music bar); renovace; sanace; boulder hala; wellness; kavárna. monolitický ŽB strop; zachování hlavních historických prvků; plechová krytina; oblouková střecha; Adaptation; „Radost“; immovable cultural monument; historical facade; ornaments; former market (theatre; music bar); renovation; remediation; the boulder hall; wellness; café; monolithic reinforced concrete ceiling; preservation of the main historical elements; sheet metal roofing; arched roof Available in a digital repository NRGL
Adaptace objektu Radost v Brně

Předmětem diplomové práce byl návrh adaptace stávající památkově chráněné budovy Radost v Brně na ulici Cejl (Radlas). V rámci celé adaptace bylo mimo změny způsobu využití, bylo řešeno konstrukční, ...

Janováč, David; Zumr, David; Müller, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí s měřením
Tomášek, Lukáš; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá ověřením různých srážkových událostí na vybraném povodí s měřením. V rámci práce je pro řešené povodí provedena schematizace a vytvořen srážko-odtokový model, který je kalibrován na základě měření určených hodnot v závěrovém profilu pro 2 varianty výpočtů. Na kalibrovaném srážko-odtokovém modelu jsou pak testovány náhradní intenzity dešťů o různé periodicitě a době trvání tak, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku Q20. Na závěr jsou výše zmíněné výsledky vyhodnoceny a jsou z nich stanovena doporučení. The diploma thesis deals with the verification of various precipitation events in the selected river basins with measurements. As part of the work, schematization is for a given river basin made and a precipitation-runoff model is created and calibrated based on measurements in the final profile for 2 variants of calculations. Alternative rain intensities with different periodicity and duration are then tested on the calibrated precipitation-runoff model to achieve the required flow rate Q20. Finally, the aforementioned results are evaluated and recommendations are made from them. Keywords: Povodí; srážko-odtokový proces; srážko-odtokový model; náhradní intenzita dešťů.; River basin; Precipitation-runoff process; Precipitation-runoff model; alternative rain intensity. Available in a digital repository NRGL
Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí s měřením

Diplomová práce se zabývá ověřením různých srážkových událostí na vybraném povodí s měřením. V rámci práce je pro řešené povodí provedena schematizace a vytvořen srážko-odtokový model, který je ...

Tomášek, Lukáš; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh dokumentace technického řešení systému ochranných opatření v k.ú Mazorníkovo
Štulajterová, Laura; Pavlík, František; Dumbrovský, Miroslav
2023 - Czech
Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotenie eróznych a odtokových pomerov v území Mazorníkovo a jeho okolia, v katastrálnom území Brezno vo variantoch porovnávajúcich aktuálny stav a predpoklad stavu v roku 2050 v dôsledku klimatickej zmeny. Súčasťou analýzy bol aj podrobný návrh adaptačných ochranných opatrení vrátanie dokumentácie technického riešenia The aim of the thesis was to evaluate the erosion and runoff conditions in Mazorníkovo and its surroundings, in the cadastral area of Brezno in variants comparing the current state and the prediction of the state in 2050 as a result of climate change. The part of the analysis was also a detailed draft of adaptive protective measures, including the documentation of the technical solution. Keywords: Protipovodňová ochrana; protierózna ochrana; klimatická zmena; DesQ-MaxQ; USLE; Flood control; erosion control; climate change; DesQ-MaxQ; USLE Available in a digital repository NRGL
Návrh dokumentace technického řešení systému ochranných opatření v k.ú Mazorníkovo

Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotenie eróznych a odtokových pomerov v území Mazorníkovo a jeho okolia, v katastrálnom území Brezno vo variantoch porovnávajúcich aktuálny stav a predpoklad stavu v ...

Štulajterová, Laura; Pavlík, František; Dumbrovský, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov v kontextu vývoje morfologie dna nádrže a hydrologických prvků povodí
Jílek, David; Pavel,, Menšík; Marton, Daniel
2023 - Czech
Zásobní prostory nádrží mají hlavní funkci v akumulaci povrchové vody. Z důvodu zanášení nádrží, vlivem klimatické změny a současně špatným hospodařením se zemědělskou půdou, dochází k postupné ztrátě objemů v zásobních prostorech nádrží. Tato práce je zaměřena na analýzu zásobního objemu vodní nádrže Vranov. Analýza je zpracována na základě historických a aktualizovaných vstupních dat, konkrétně dat morfologických a hydrologických. Historická morfologická data jsou převzata z manipulačního řádu nádrže. Aktualizovaná morfologická data jsou zastoupena batymetrickým zaměřením dna nádrže Vranov z roku 2021, ze kterého se následně vypočítaly hodnoty objemů a ploch pro vykreslení batygrafických křivek nádrže. Zaměření dna nádrže proběhlo v rámci přeshraničního projektu INTERREG AT-CZ "ATCZ28 SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region", jako spolupráce mezi podnikem Povodí Moravy, s.p. a VUT FAST v Brně. Hydrologická data byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem a jsou aktualizována o měření do roku 2020. Tato aktualizace zahrnuje i extrémně suchou epizodu let 2015 až 2018, která výsledky analýzy výrazně ovlivňuje. Na základě všech vstupních dat je pomocí simulace provozu nádrže vyhotovena analýza zásobního objemu nádrže s uvažováním ztrát, konkrétně ztrát vody výparem. Analýza je provedena jak pro deterministické řešení, tak i pro stochastické (statistické) řešení. Pro stochastické řešení proběhl výpočet zásobního objemu s uvažováním nejistot měření vstupních podkladů. Dílčí výsledky analýzy byly publikovány v článku Marton a Jílek: Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data, který sloužil jako podklad pro příspěvek na mezinárodní konferenci Vodní nádrže 2022 pořádané v Brně podnikem Povodí Moravy, s.p. The main function of the reservoir storage volumes is an accumulation of fresh water. Due to the reservoir sedimentation, the impact of climate change, and also unsuitable agricultural land management, a gradual capacity loss in the reservoir storage volumes is happening. The aim of the paper is to provide a storage capacity analysis of the Vranov reservoir. The analysis was made using the historical and updated input data, specifically morphological and hydrological data. The historical-morphological data were taken from the handling regulation guidelines. The upgraded morphological data were in the form of actual reservoir bathymetry measurement from 2021, from which the values of the volume and of the area for reservoir area-volume curves drawing were calculated. Bathymetric measurement was a part of an international project INTERREG AT-CZ "ATCZ28 SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region" as a cooperation between Povodí Moravy, s.p. and BUT FCE. The hydrologic data were provided by Czech Hydrometeorological Institute and have been updated till 2020. It includes an extreme drought event between 2015 and 2018 that significantly affected the results of the analysis. Based on the input data as well as reservoir storage simulation, an analysis of the reservoir storage capacity considering the water evaporation loss was created. The analysis has been made both for the deterministic and statistic solutions. In the statistic solution, a calculation of storage volume involving input data uncertainty was done. The partial results of the analysis were published in the paper Marton and Jílek: Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov na aktualizovaná vstupní data. This paper was also a part of the presentation at the international conference Vodní nádrže 2022 in Brno organised by Povodí Moravy, s. p. Keywords: Vodní nádrž Vranov; batygrafické křivky; zásobní objem; průměrný měsíční průtok; zabezpečenost; nejistoty; Water Reservoir Vranov; Area-Volume Curves; Storage Capacity; Mean Monthly Flows; Reliability; Uncertainty Available in a digital repository NRGL
Posouzení zásobního objemu nádrže Vranov v kontextu vývoje morfologie dna nádrže a hydrologických prvků povodí

Zásobní prostory nádrží mají hlavní funkci v akumulaci povrchové vody. Z důvodu zanášení nádrží, vlivem klimatické změny a současně špatným hospodařením se zemědělskou půdou, dochází k postupné ztrátě ...

Jílek, David; Pavel,, Menšík; Marton, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Revitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stability
Čihák, Pavel; Věra,, Hubačíková; Hyánková, Eva
2023 - Czech
Tato práce je zaměřena na zlepšení současného stavu vybraného vodního toku s využitím přírodě blízkých opatření a následným začleněním do Územního systému ekologické stability. V teoretické části autor shrnuje způsoby hodnocení stavů vodních toků a dále se věnuje problematice revitalizací vodních útvarů, mimo jiné i z pohledu obnovy zásob vody v krajině. Následně byl vybrán konkrétní vodní tok, a tok Leskava protékající jižní částí města Brna. K vyhodnocení hydromorfologické kvality vodního útvaru byla zvolena metodika HEM 2014, následně byly vytipovány lokality vhodné k revitalizačním zásahům a zároveň k doplnění prvků územního systému ekologické stability v současném územním plánu města Brna. Výstupem práce je podrobný popis navržených úprav včetně výkresové dokumentace a následné vyhodnocení současného stavu a stavu po úpravě. This work focuses on the improvement of the current state of the selected watercourse with the use of nature-friendly measures and subsequent integration into the Territorial Ecological Stability System. In the theoretical part, the author summarizes the methods of assessing the status of watercourses and furthermore deals with the issue of revitalization of water bodies, among others from the perspective of restoring water reserves in the landscape. Subsequently, a specific watercourse was selected, namely the Leskava stream flowing through the southern part of Brno. To evaluate the hydromorphological quality of the water body, the HEM 2014 methodology was chosen, and subsequently sites suitable for revitalisation interventions were identified, as well as for the addition of elements of the territorial system of ecological stability in the current Brno city plan. The output of the work is a detailed description of the proposed modifications including drawings and subsequent evaluation of the current state and the state after the modification. Keywords: Vodní tok Hydromorfologická kvalita Hydroekologický monitoring Revitalizace; Watercourse Hydromorphology quality Hydroecological monitoring Revitalisation Available in a digital repository NRGL
Revitalizace vodního režimu povodí Leskavy se zapojením do územního systému ekologické stability

Tato práce je zaměřena na zlepšení současného stavu vybraného vodního toku s využitím přírodě blízkých opatření a následným začleněním do Územního systému ekologické stability. V teoretické části ...

Čihák, Pavel; Věra,, Hubačíková; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Autoservis
Novotný, Patrik; Kozubíková, Ivana; Matějka, Libor
2023 - Czech
Autoservis se nachází v katastrálním území Kumburský újezd města Nové Paky. Objekt má 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní. V prvním nadzemním podlaží se nachází komerční prostory, např. showroom. Dále zde najdeme i pracovní prostor dílny, kde budou probíhat práce na vozech. Ve druhém nadzemním patře jsou prostory kanceláře pro vedení firmy. Svislé nosné konstrukce jsou z vápenopískových tvárnic a na konstrukce stropů jsou použity panely z předpjatého betonu. Konstrukce střechy je z pultových dřevěných sbíjených vazníků. Objekt má navržené základové pasy z prostého betonu. The car service is in the cadastral territory of Kumburský újezd of the city Nová Paka. The building has 2 above-ground floors and one underground. On the first above-ground floor, there are spaces for commercial purposes, such as a showroom. Furthermore, here we will also find the work area of the workshop, where work on the cars will take place. On the second above-ground floor are the office spaces for the management of the company. The vertical load-bearing structures are made of sand-lime blocks, and prestressed concrete panels are used for the ceiling structures. The roof structure is made of counter-top wooden trusses. The building has designed foundation made of plain concrete. Keywords: Autoservis; projektová dokumentace pro provedení stavby; kontaktní zateplovací systém; vápenopískové zdivo; Car service; design documentation for construction; external thermal insulation composite system; sand-lime blocks Available in a digital repository NRGL
Autoservis

Autoservis se nachází v katastrálním území Kumburský újezd města Nové Paky. Objekt má 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní. V prvním nadzemním podlaží se nachází komerční prostory, např. showroom. Dále ...

Novotný, Patrik; Kozubíková, Ivana; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh protierozních a protipovodňových opatření jako podklad pro studii odtokových a erozních poměrů
Svoboda, Jiří; Larišová,, Lucie; Sobotková, Veronika
2023 - Czech
Tato diplomová práce je v úvodu zaměřena na podrobnou charakteristiku a analýzu katastrálního území Sivice. Erozní poměry jsou stanoveny s využitím programů ArcGIS a USLE2D. Odtokové poměry jsou vyhodnoceny metodou CN křivek s využitím programů ArcGIS a DesQ–MaxQ. Po analýze zájmového území následuje návrh protierozních a protipovodňových opatření, jejichž účelem je ochrana intravilánu obce Sivice před přívalovými povodněmi a ochránit zemědělské půdy před vodní erozí. Po zakresleném návrhu jsou dimenzovaná biotechnická a technická opatření na návrhové průtoky stanovené v modelu DesQ–MaxQ. Ke všem ochranným opatřením náleží podrobný popis. V závěru práce se vyhodnocuje účinnost navržených ochranných opatření, kde se porovnávají erozní a odtokové poměry před návrhem a po návrhu opatření. This master’s thesis is in introduction focused on the detailed characteristics and analysis in the cadastral area of Sivice. Erosion conditions are determined with using programs ArcGIS and USLE2D. Runoff conditions are evaluated by the method CN curve with using programs the ArcGIS and DesQ–MaxQ. After the analysis follows a design of erosion and flood control measures, the purpose of which is protection of the intravillan village of Sivice from torrential floods and protection agricultural land from water erosion. After the drawing design, biotechnical and technical measures are dimensioned for the design flow rates specified in the model DesQ–MaxQ. A detailed description belongs to all the protective measures. In conclusion of the thesis is evaluated the efficiency of the design protective measures and the average soil loss and runoff quantities are compared before and after the design of the protective measures. Keywords: vodní eroze; EHP; povrchový odtok; DesQ; CN; protierozní a protipovodňové opatření; průleh; kritický bod; kritický profil; water erosion; EHP; surface runoff; DesQ; CN; erosion and flood control measure; broad base terraces; critical point; critical profile Available in a digital repository NRGL
Návrh protierozních a protipovodňových opatření jako podklad pro studii odtokových a erozních poměrů

Tato diplomová práce je v úvodu zaměřena na podrobnou charakteristiku a analýzu katastrálního území Sivice. Erozní poměry jsou stanoveny s využitím programů ArcGIS a USLE2D. Odtokové poměry jsou ...

Svoboda, Jiří; Larišová,, Lucie; Sobotková, Veronika
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Keywords: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statická a dynamická analýza zavěšené lávky
Dvořák, Kamil; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Czech
Lávka, Metoda konečných prvků, Statika, Dynamika, Předpětí, Soudržná předpínací výztuž, Nesoudržná předpínací výztuž footbridge, FEM, static, dynamic, presstres, bonded tendon, unboded tendon Keywords: Tato práce se zabývala statickou a dynamickou analýzou zavěšené lávky. Řešenou konstrukcí je zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích. Ze statické analýzy byly řešeny fáze výstavby; modelování předpětí a hledání výchozího stavu. Dynamická analýza se věnovala modální analýze.; This thesis dealt with the static and dynamic analysis of a suspended footbridge. The~proposed structure is a suspended footbridge over the Labe in Čelákovice. The phases of construction; prestress modeling and search for the initial state were solved from the~static analysis. Dynamic analysis was devoted to modal analysis. Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza zavěšené lávky

Lávka, Metoda konečných prvků, Statika, Dynamika, Předpětí, Soudržná předpínací výztuž, Nesoudržná předpínací výztuž


footbridge, FEM, static, dynamic, presstres, bonded tendon, unboded tendon

Dvořák, Kamil; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Coworking Špitálka
Chomová, Štěpánka; Bečkovská, Tereza; Bečkovský, David
2023 - Czech
Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní blok s ustupujícími podlažími, vytvářející venkovní terasy. Vedle co-workingových prostor je také přilehlé bistro. Nosná konstrukce je navržena ze železobetonových sloupů kombinovaných s nosníky. Budova je opláštěná systémem EnviLOP, což je lehký předsazený obvodový plášť na bázi dřeva. Druhou část tvoří studie technického zařízení budovy. Systémy vytápění a chlazení zajišťuje kaskáda tepelných čerpadel země-voda s distribucí aktivovanými stropy. Teplo pro VZT a pro teplou vodu zajišťuje výměníková stanice. V zábradlí ustupujících podlaží jsou fotovoltaické panely. Dešťová voda se shromažďuje a používá k zalévání zelených střech. Třetí část se zabývá stanovením součinitelů odtoku pro extenzivní zelené střechy. Celkem bylo měřeny a hodnoceny čtyři různé střešní sestavy metodou podle směrnice FLL (2018). The main aim of my diploma project is to design an office building. The diploma project is divided into three parts. The first part consists of architectural and structural design. The main mass of the building is a four-store block with receding floors, creating outdoor terraces. There is also an adjacent bistro next the co-working spaces. The structural framework is designed from reinforced concrete columns combined with beams. The building is clad in the EnviLOP system, which is a lightweight pre-cast panel-type wood-based curtain wall. The second part consists of a study of the building services. Heating and cooling systems are provided by a cascade of heat pumps ground-to-water with distribution system of activated ceilings. Heat for HVAC and for hot water is being provided by heat exchanger station. There are photovoltaic panels in the railings of the receding floors. Rainwater is being collected and used for watering green roofs. The third part, deals with the determination of runoff coefficients for extensive green roofs. Overall, four different roof assemblies were measured and evaluated using the method according to the FLL (2018) guideline. Keywords: Administrativní budova; open space; bistro; zelená střecha; železobetonový skelet; aktivované stropy; tepelné čerpadlo; Administrative building; open space; bistro; green roof; reinforced concrete frame; activated ceilings; heat pump Available in a digital repository NRGL
Coworking Špitálka

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní ...

Chomová, Štěpánka; Bečkovská, Tereza; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases