Number of found documents: 451
Published from to

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách
Doležal, P.; Hausvater, E.; Baštová, P.; Kocourek, F.; Stará, J.; Sedlák, P.; Sedláková, V.; Skoková Habuštová, Oxana; Nermuť, Jiří
2023 - Czech
Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi aktualizované zásady efektivní integrované ochrany proti mandelince bramborové vycházející z nových poznatků o biologii a genetice populací za situace zužujícího se sortimentu účinných přípravků, narůstající rezistence škůdce k insekticidům a měnících se agroekologických podmínek. Mandelinka bramborová je velmi závažným škůdcem brambor, který je vysoce mobilní a schopný rychlého vývoje rezistence vůči insekticidům. Metodika byla koncipována na základě nejnovějších poznatků o účinnosti stávajících insekticidů registrovaných proti mandelince bramborové s přihlédnutím k nově získaným poznatkům z oblasti rezistence tohoto škůdce k účinným látkám a k nutnosti stále více se rozšiřujících vícenásobných aplikací. The aim of the certified methodology is to provide updated principles of effective integrated Colorado potato beetle management for the agricultural practice resulting from new findings on biology and population genetics in the situation, when the range of effective insecticides has been reduced, pest resistance to insecticides has been increased and agro ecological conditions have been changed. Colorado potato beetle is a very serious insect pest of potatoes, highly mobile and able to quickly develop insecticide resistance. The methodology was drawn up based on the newest findings on the efficacy of existing insecticides registered against Colorado potato beetle, taking into account newly acquired knowledge in the field of pest resistance to active ingredients and a necessity of ever increasing multiple applications. Keywords: potatoes; Colorado potato beetle; Leptinotarsa decemlineata; crop protection; integrated plant protection Available at various institutes of the ASCR
Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi aktualizované zásady efektivní integrované ochrany proti mandelince bramborové vycházející z nových poznatků o biologii a genetice populací za ...

Doležal, P.; Hausvater, E.; Baštová, P.; Kocourek, F.; Stará, J.; Sedlák, P.; Sedláková, V.; Skoková Habuštová, Oxana; Nermuť, Jiří
Biologické centrum, 2023

Odkud pochází voda v Plešném jezeře?
Kopáček, Jiří; Porcal, Petr
2023 - Czech
Aplikace tří metod k odhadu podílu podzemní vody ve vodní bilanci Plešného jezera. Application of three approaches to estimate the contribution of groundwater in the water balance of Plešné Lake. Keywords: lake; groundwater contribution; isotopes Available at various institutes of the ASCR
Odkud pochází voda v Plešném jezeře?

Aplikace tří metod k odhadu podílu podzemní vody ve vodní bilanci Plešného jezera.


Application of three approaches to estimate the contribution of groundwater in the water balance of Plešné Lake.

Kopáček, Jiří; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2023

Zpráva z ichtyologického průzkumu bobřích tůní v jižní části CHKO Šumava a VÚ Boletice
Blabolil, Petr
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v tůních vytvořených činností bobra evropského a kontrolních lokalit elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva a charakteristiky populací (početnost, biomasa, velikostní složení). The report summarizes the results of a survey of fish and lamprey in pools created by European beaver activity and control sites by electric aggregate. Community structure and population characteristics (abundance, biomass, size composition) are assessed. Keywords: fish; diversity; community Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z ichtyologického průzkumu bobřích tůní v jižní části CHKO Šumava a VÚ Boletice

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v tůních vytvořených činností bobra evropského a kontrolních lokalit elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva a charakteristiky ...

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2023

Komplexní prozkum rybí obsádky jezera Milada v roce 2022
Peterka, Jiří
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Milada v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. The report summarizes the results of a comprehensive survey of the fish population of Lake Milada in 2022. The goal of the ichthyological survey of the lake was to map the state and development of the fish population, with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, on estimating the risks of further development of the fish population and recommending further management of the lake. A summary of the achieved results and a proposal for recommendations for further monitoring are the contents of the presented report. Keywords: diversity; fish; community Available at various institutes of the ASCR
Komplexní prozkum rybí obsádky jezera Milada v roce 2022

Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Milada v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.
Frouz, Jan; Lišková, K.; Bartuška, Martin; Badraghi, A.; Mudrák, O.; Kučera, J.; Montagnani, L.; Bednářová, E.; Šimáňová, D.; Reinshmidová, E.
2023 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok 2023. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology and biogeochemistry, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2023 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR, v. v. i.

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AV ČR za rok ...

Frouz, Jan; Lišková, K.; Bartuška, Martin; Badraghi, A.; Mudrák, O.; Kučera, J.; Montagnani, L.; Bednářová, E.; Šimáňová, D.; Reinshmidová, E.
Biologické centrum, 2023

Methodology for co-cryostorage of virus isolates in their host plants and relevant data
Bilavčík, A.; Bjerkestrand, R.; Bjelland, B.; Blystad, D.-R.; Bobrova, O.; Fránová, Jana; Faltus, M.; Hamborg, Z.; Hammond Hammond, S. D.; Koloniuk, Igor; Zámečník, J.
2023 - English
Currently, the nursery production of plant material emphasizes the production of healthy, virus-free material. For this reason, it is necessary to have reference plant materials in which the virus is present. Some types of viruses are difficult to maintain outside the plant host. Because of the potential transmission to outdoor plantings, it is necessary to keep infected plants in special cultivation areas, and net-houses, which brings considerable financial and labour costs. Therefore, a methodology was developed in which the virus status in plant material is analysed, the infected material can be stored using cryopreservation in liquid nitrogen and then regenerated in vitro, and relevant data in GeneEver cryobox can be stored. Keywords: genetic resources; virus; Rubus idaeus L. Fulltext is available at external website.
Methodology for co-cryostorage of virus isolates in their host plants and relevant data

Currently, the nursery production of plant material emphasizes the production of healthy, virus-free material. For this reason, it is necessary to have reference plant materials in which the virus is ...

Bilavčík, A.; Bjerkestrand, R.; Bjelland, B.; Blystad, D.-R.; Bobrova, O.; Fránová, Jana; Faltus, M.; Hamborg, Z.; Hammond Hammond, S. D.; Koloniuk, Igor; Zámečník, J.
Biologické centrum, 2023

Zpráva z ichtyologických průzkumů na revírech Západočeského územního svazu ČRS v roce 2023
Blabolil, Petr
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v revírech ZČÚS ČRS elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit. The report summarizes the results of the survey of fish and lamprey in aras of WCLA Czech Anglers Union with an electric generator. The community structure, population characteristics (abundance and size composition) and locations are evaluated. Keywords: fish; diversity; community Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z ichtyologických průzkumů na revírech Západočeského územního svazu ČRS v roce 2023

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v revírech ZČÚS ČRS elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a ...

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2023

Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka na jaře 2023
Blabolil, Petr; Bělovská, B.; Seidl, V.; Škopková, K.; Wiatzková, A.; Jůza, Tomáš
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru ve Stromovce (České Budějovice). Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit. The report summarizes the results of a fish survey in Bagr in Stromovka (České Budějovice). The structure of the community, characteristics of the populations (abundance and size composition) and localities are evaluated. Keywords: diversity; community; fish Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z demonstračních odlovů na vodní ploše Bagr v prostoru veřejného lesoparku Stromovka na jaře 2023

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb v Bagru ve Stromovce (České Budějovice). Je vyhodnocena struktura společenstva, charakteristiky populací (početnost a velikostní složení) a lokalit....

Blabolil, Petr; Bělovská, B.; Seidl, V.; Škopková, K.; Wiatzková, A.; Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2023

Ichtyologický průzkum rybářského revíru Vltava 30–32 - ÚN Lipno, č. rybářského revíru 421 200
Kubečka, Jan; Soukalová, Kateřina; Bydžovský, Jan; Kočvara, Luboš; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky nádrže Lipno v roce 2023. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybího společenstva a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. The report summarizes the results of a comprehensive survey of the fish population of the Lipno reservoir in 2023. The goal of the ichthyological survey of the lake was to map the state and development of the fish population, with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, on estimating the risks of further development of the fish community and recommending further management of the reservoir. Keywords: abundance; population dynamics; angling; predation; biomass; age cmposition Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum rybářského revíru Vltava 30–32 - ÚN Lipno, č. rybářského revíru 421 200

Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky nádrže Lipno v roce 2023. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad ...

Kubečka, Jan; Soukalová, Kateřina; Bydžovský, Jan; Kočvara, Luboš; Říha, Milan; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2023

Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na VD Lipno včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu
Peterka, Jiří
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu lokalit VD Lipno s možností výskytu velkých mlžů a zhodnocení vlivu manipulace s vodní hladinou na výskyt velkých mlžů. Výsledky provedeného průzkumu a zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů ve VD Lipno s ohledem na plánovaný zákles hladiny jsou obsahem této zprávy. The report summarizes the results of the survey of sites of the Lipno Reservoir with the possibility of the occurrence of large bivalves and the evaluation of the influence of manipulation of the water level on the occurrence of large bivalves. The results of the conducted survey and the evaluation of the issue of the protection of large bivalve populations in the Lipno Reservoir with regard to the planned drop in water level are the content of this report. Keywords: large bivalves; conservation; community Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení problematiky ochrany populací velkých mlžů na VD Lipno včetně průzkumu lokalit jejich možného výskytu

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu lokalit VD Lipno s možností výskytu velkých mlžů a zhodnocení vlivu manipulace s vodní hladinou na výskyt velkých mlžů. Výsledky provedeného průzkumu a zhodnocení ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases