Number of found documents: 1310
Published from to

Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů
Cihla, Michal; Frommeltová, E.; Hodač, J.; Kovářová, K.; Pavelka, K.; Panáček, M.; Valach, Jaroslav
2023 - Czech
Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ČR. Cílem památkového postupu bylo ověření vhodnosti a použitelnosti přesných měřičských metod za účelem zhodnocení míry restaurátorského zásahu v oblasti stop po opracování povrchu kamene. Nástrojem pro hodnocení změn topografie kamenných povrchů nesoucích stopy po opracování byla zvolena metoda blízké fotogrammetrie. This preservation procedure is the result of the research project entitled „Building stone surface topography and its application in the field of stone features restoration“ No.DG20P02OVV021, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The aim of the preservation procedure was to verify the suitability and applicability of precise measuring methods in order to assess the degree of restoration intervention in the area of traces of stone surface working. The method of close-range photogrammetry was chosen as a tool to evaluate the changes in the topography of stone surfaces bearing traces of working. Keywords: stone topography; photogrammetry; stonemason’s tools traces; restoration; conservation; stone; monuments; building stone Fulltext is available at external website.
Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů

Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ...

Cihla, Michal; Frommeltová, E.; Hodač, J.; Kovářová, K.; Pavelka, K.; Panáček, M.; Valach, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
2023 - Czech
TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně přítomen ve formě vápencového prášku, jako jemného plniva. Hrubou frakci kameniva představují kamenná zrna o velikosti 2-10 mm (33 % hm.). TG analysis revealed a proportion of organic matter (asphalt) in the total mass of the material in the amount of 14% by weight and the content of calcium carbonate in the material in the amount of 53% wt. Calcium carbonate is probably in the form of limestone powder as a fine filler. The coarse fraction of the aggregate is represented by stone grains of size 2-10 mm (33% by weight). Keywords: thermal analysis; asphalt floors; asphalt concrete; tar; asphalt composite Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích

TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters
Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
2023 - English
Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental mechanical loading test combined with XCT scanning for the irregular shape inspection was performed. The samples were preserved according to three different protocols using the deep-freezing and two types of saline solution preservation. The stability of the biomechanical parameters was tested within annual intervals. All samples were subjected to uni-axial compression loading using the in-house developed compact table top loading device in displacement-driven mode. Based on the measurements, the results are represented in the form of stress-strain curves and quantified as elastic modulus and ultimate compression stress. It can be concluded that no significant difference was found in neither the mechanical properties of the samples nor in the effects of each preservational method. Keywords: stability study; cartilage; biomechanical characterisation; compression loading; XCT imaging Available at various institutes of the ASCR
Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters

Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental ...

Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektu tvrze Hradenín
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Vondráčková, Michaela; Slížková, Zuzana
2023 - Czech
Pomocí elektronového mikroskopu zkoumány 2 vzorky malty z gotické tvrze Hradenín a jeden vzorek omítky venkovní fasády z téhož objektu. Cílem našeho zkoumání bylo zejména určit druh pojiva malt a pokusit se u vzorku omítky zjistit technologický postup aplikace povrchového nátěru. Two mortar samples and one sample of plaster of the exterior facade from the Gothic fortress Hradenín were examined using an electron microscope. The aim of study was to determine the type of mortar binder and to find out the technological procedure of surface coating application. Keywords: mortars; plasters; coatings Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektu tvrze Hradenín

Pomocí elektronového mikroskopu zkoumány 2 vzorky malty z gotické tvrze Hradenín a jeden vzorek omítky venkovní fasády z téhož objektu. Cílem našeho zkoumání bylo zejména určit druh pojiva malt a ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Vondráčková, Michaela; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS
Bayer, Jan; Kawulok, Marek; Urushadze, Shota
2023 - English
In connection to development of new testing techniques for bridges at ITAM, a theoretical damage detection case study was performed for a cable stayed bridge over the Vltava River at Lužec. The results recognise the most susceptible loading modes which should be identified exactly during the in-situ measurements. Keywords: cable stayed bridges; structural health monitoring; ANSYS Available at various institutes of the ASCR
Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS

In connection to development of new testing techniques for bridges at ITAM, a theoretical damage detection case study was performed for a cable stayed bridge over the Vltava River at Lužec. The ...

Bayer, Jan; Kawulok, Marek; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Rentgenová tomografie ocelového svaru
Vopálenský, Michal
2023 - Czech
Rentgenová výpočetní tomografie byla použita pro vizualizaci kontaktních oblastí ocelového svaru. Účelem tomografie bylo zkontrolovat svar a analyzovat příčiny trhlin. Použitá metoda se prokázala jako metoda vhodná, neboť trhliny byly v rekonstruovaném virtuálním modelu měřeného dílce jasně patrné. X-ray computed tomography was used for visualization of the contact areas in a welded steel joint. The purpose of the tomography was to inspect the joint and analyse possible causes of cracks. The used method proved itself as a suitable one, since the crack was clearly visible on the reconstructed virtual model of the measured part. Keywords: X-ray computed tomography; welding; industrial applications Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová tomografie ocelového svaru

Rentgenová výpočetní tomografie byla použita pro vizualizaci kontaktních oblastí ocelového svaru. Účelem tomografie bylo zkontrolovat svar a analyzovat příčiny trhlin. Použitá metoda se prokázala jako ...

Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Zpráva ke stavebně architektonickému průzkumu Juditiny věže v Praze 1. II. část
Drdácký, Miloš; Kloiber, Michal; Frankl, Jiří; Zíma, Pavel; Wolf, Benjamin
2023 - Czech
Pro zamýšlené restaurování objektu byl vyžádán průzkum konstrukcí, které vykazují poruchy nebo u nichž znalost materiálových charakteristik je potřebná pro výpočty, potvrzující spolehlivost konstrukcí. Při realizaci objednávky se vyskytly potíže, které ovlivnily nutnost jejího provedení ve dvou etapách. S autory této zprávy uživatel věže spolupracoval bez problémů a proto bylo možno níže uvedené práce provést v potřebném rozsahu a kvalitě. For the intended restoration of the object, a survey of structures that show faults or for which knowledge of material characteristics is needed for calculations confirming the reliability of the structures was requested. During the implementation of the order, there were difficulties that affected the necessity of its execution in two stages. The user of the tower cooperated with the authors of this report without any problems, and therefore it was possible to carry out the work listed below in the necessary scope and quality. Keywords: historical composite masonry; thermal imaging; timber frame diagnostics; non-destructive testing Available at various institutes of the ASCR
Zpráva ke stavebně architektonickému průzkumu Juditiny věže v Praze 1. II. část

Pro zamýšlené restaurování objektu byl vyžádán průzkum konstrukcí, které vykazují poruchy nebo u nichž znalost materiálových charakteristik je potřebná pro výpočty, potvrzující spolehlivost ...

Drdácký, Miloš; Kloiber, Michal; Frankl, Jiří; Zíma, Pavel; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Monitoring stavu archeologických areálů Pražského hradu
Válek, Jan; Kozlovcev, Petr; Kotková, Kristýna; Fialová, Anna; Svorová Pawełkowicz, Sylwia; Frankl, Jiří
2023 - Czech
Za účelem studia mikroklimatických poměrů proběhl v období od srpna 2020 do května 2023 monitoring vybraných archeologických terénů Pražského hradu. V daném časovém rozsahu bylo sledováno vnitřní klima areálu pod III. nádvořím Pražského hradu, tzv. Velkých vykopávek. Během monitorovací kampaně byly v různých časových obdobích umístěny senzory i do prostoru Malých vykopávek a archeologického terénu kláštera sv. Jiří. Monitorována byla především relativní vlhkost vzduchu, teplota vzduchu i materiálů, vlhkost stavebních materiálů atd., také byly odebrány a analyzovány vzorky stavebních materiálů a monitorován výskyt biologických činitelů. Výzkum se detailně zaměřil na popis teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí ve vztahu k vlhkosti materiálů a jejich potenciálním degradačním činitelům. Ty zde primárně reprezentují vodorozpustné soli. Jejich nebezpečnost z hlediska poškození historických materiálů je ovlivněna kolísáním relativní vlhkosti a odpařováním vody z kapilárních pórů v kombinaci s teplotou. Výzkum ukázal, že nejzásadnějším problémem je pro areály zatékání, popř. průsak vody skrz terén, okolní konstrukce nebo strop. In order to study microclimatic conditions, monitoring of selected archaeological terrains of Prague Castle was carried out in the period from August 2020 to May 2023. The internal climate of the area under the third courtyard of Prague Castle, also called Great Excavations, was monitored in the given time range. During the monitoring campaign, sensors were also placed in the area of the Small Excavations and the archaeological terrain of St. George's Monastery at various times. In particular, relative humidity, air and materials temperatures, moisture content of building materials, etc. were monitored. Samples of building materials were also taken and analysed, and the presence of biological degradation agents was monitored. The research focused in detail on describing the temperature and relative humidity of the indoor environment in relation to the moisture content of the materials and their potential degradation agents. These are primarily represented here by water-soluble salts. Their hazardousness in terms of damage to historic materials is influenced by variations in relative humidity and evaporation of water from capillary pores in combination with temperature. Research has shown that the most significant problem for sites is flooding or water seepage through the ground, surrounding structures or ceiling. Keywords: longterm monitoring; historic building construction; climate cycles; moisture; cultural heritage; archeological sites of Prague Castle Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu archeologických areálů Pražského hradu

Za účelem studia mikroklimatických poměrů proběhl v období od srpna 2020 do května 2023 monitoring vybraných archeologických terénů Pražského hradu. V daném časovém rozsahu bylo sledováno vnitřní ...

Válek, Jan; Kozlovcev, Petr; Kotková, Kristýna; Fialová, Anna; Svorová Pawełkowicz, Sylwia; Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

The effect of the backfill on the integrity of a buried pipeline upon heavy-duty vehicle crossings
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Slížková, Zuzana; Drdlová, M.
2023 - English
The aim of this work was to determine stresses in the wall of a buried empty gas pipeline caused by the weight of backfill as well as by heavy-duty vehicles crossing the pipeline, and, on their basis to assess the applicability of protective sleeves. A buried pipeline with zero internal pressure of transported medium (empty pipeline) differs from an unburied pipeline by the vertical load due to the weight of the backfill which causes an ovalness of the circular cross section of the pipeline. This leads to the rise of through-wall bending stresses with the tensile stress at the outside surface at the 3 and 9 o´clock positions and compressive stress at the inside surface. At the 6 and 12 o´clock positions the stresses are tensile at the inside surface and compressive at the outside surface. The current depth of soil cover above gas pipelines is 0.5 m. For pipes DN500, t ~ 6.5 mm the through-wall bending stress is found to be σb ≈ ±10 MPa. In comparison with the yield stress of pipeline material, this stress is negligible. The situation is changed when heavy-duty vehicles cross the pipeline. For example, when a MAN truck with the mass load 3270 kg acting on a single wheel of the front axle crosses this pipeline, the pressure transmitted to the pipe will cause the through-wall bending stress σb ≈ ±76 MPa. This stress is superimposed to that of the backfill to give the total value ±86 MPa. When dead loads, imposed by backfill cover, together with live loads, caused by truck-wheel loads, are excessive a crushing of side walls of the pipeline and/or ring buckling of the pipe cross section can happen. Keywords: gas pipeline; pressure; buried pipeline Available at various institutes of the ASCR
The effect of the backfill on the integrity of a buried pipeline upon heavy-duty vehicle crossings

The aim of this work was to determine stresses in the wall of a buried empty gas pipeline caused by the weight of backfill as well as by heavy-duty vehicles crossing the pipeline, and, on their basis ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Slížková, Zuzana; Drdlová, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Experimental evaluation of aluminothermic welds
Zeman, L.; Valach, J.; Zlámal, P.; Krčmářová, N.; Koudelková, Veronika; Zeman, J.
2023 - English
The article presents a study of the mechanical processes occurring during the aluminother-mic reaction using experimental methods (strain gauges, digital image correlation, thermography,scanning electron microscopy, profilometry). The aluminothermic reaction is a highly efficient weldingmethod due to its exothermic behaviour, however, it places considerable demands not only on thewelding technique, but also on the capabilities of the experimental methods used - these limitationsare also discussed in the article. The aluminothermic reaction is associated with the formation of alocalised heat source with a time evolution dictated by the technological procedure, which manifestsitself in heat propagation to the surrounding weld material. The unequal evolution of the temperaturefield is the fundamental cause of the appearance of the heat affected zone or local deformations orsurface curvature, which was the focus of the experimental methods deployed above and the results ofwhich are shown in the article. Keywords: aluminothermic reaction; train gauges; hardness; profilometry; scanning electron microscope Available at various institutes of the ASCR
Experimental evaluation of aluminothermic welds

The article presents a study of the mechanical processes occurring during the aluminother-mic reaction using experimental methods (strain gauges, digital image correlation, thermography,scanning ...

Zeman, L.; Valach, J.; Zlámal, P.; Krčmářová, N.; Koudelková, Veronika; Zeman, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases