Number of found documents: 79836
Published from to

Mateřská škola
Hess, Samuel; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
2023 - Czech
Diplomová práca rieši návrh environmentálne vyspelej budovy v meste Třebíč. Objekt je jednopodlažný s plochou strechou vyspádovanou na jednu stranu. Vedľa budovy sa nachádza 18 parkovacích miest z toho 3 na elektrické dobíjanie aut. Stred budovy tvorí technické vybavenie a zázemie pre zamestnancov, zvyšok budovy tvoria hygienické priestory pre deti, šatne a denné miestnosti. Objekt je založený na základovej doske, ktorá leží na granuláte z penového skla. Obvodové murivo je z keramickej tehly zateplej pomocou systému ETICS. Vnútorné nosné a nenosné murivo je tvorené z keramických nepálených tehál, ktoré je omietnuté hlinenou omietkou. Strop a zároveň strechu tvoria prefabrikované stropné panely spiroll, ktoré sú vyspádované na jednu stranu. Objekt je vykurovaný tepelným čerpadlom zem/voda, ktoré zohrieva vodu na podlahové vykurovanie, VZT jednotku a teplú vodu. V celej budove je rozmiestnené inteligentné LED osvetlenie. Na streche sa nachádzajú fotovoltaické panely, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Dažďová voda je využívaná na splachovanie a zalievanie pozemku. Ďalej som sa vo svojej diplomovej práci zaoberal možnosťami využitia dažďovej vody v strešných vtokoch na výrobu elektriny. Počítam tam s rôznymi možnosťami a spôsobmi, ako čo najefektívnejšie využiť dažďovú vodu na výrobu elektrickej energie. Výroba energie je pomocou Peltonovej turbínky, ktorú poháňaná sila vodného prúdu. The master's thesis deals with the design of an NZEB kindergarten in Třebíč. The building is single-storey with a flat roof. Next to the building there are 15 parking spaces, 3 of them are for electric car charging. The centre of the building consists of staff facilities and spaces for building services, the rest of the building includes sanitary facilities for children, changing rooms and classrooms. The building is based on a foundation slab that rests on a layer of foam glass granulate. The external masonry is made of ceramic blocks insulated with EPS ETICS. The internal load-bearing and partition masonry is made of unfired clay blocks, which are plastered with clay plaster. The roof structure is made of prefabricated pre-stressed concrete panels, which are sloped outwards. The building is heated by a ground to water heat pump, which will heat the water for underfloor heating, the HVAC unit and hot water distribution. Intelligent LED lighting is installed throughout the building. There are photovoltaic panels on the roof to generate electricity. Rainwater is used for flushing and watering the garden. Furthermore, in my master’s thesis I addressed the possibilities of using rainwater in roof drains to generate electricity. There, I calculate different possibilities and ways to use rainwater as efficiently as possible to generate electricity. A Pelton turbine is used to generate power, which is driven by the force of the water current. Keywords: Materská škola; novostavba; jednoplášťová plochá strecha; murovaná konštrukcia; nepálené hlinené murivo; fotovoltaický panel; vodná elektráreň; TZB systém; zateplenie ETICS; inteligentný objekt; bezbariérový objekt; nízka produkcia CO2.; Kindergarten; new building; single-skin flat roof; brick construction; unfired clay masonry; photovoltaic panel; hydropower plant; HVAC system; ETICS insulation; intelligent building; barrier-free building; low CO2 production. Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola

Diplomová práca rieši návrh environmentálne vyspelej budovy v meste Třebíč. Objekt je jednopodlažný s plochou strechou vyspádovanou na jednu stranu. Vedľa budovy sa nachádza 18 parkovacích miest z ...

Hess, Samuel; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh vytápění administrativní budovy
Kovaľová, Silvia; Plášek, Josef; Horká, Lucie
2023 - Czech
Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh vykurovacieho systému administratívnej budovy a vytvorenie simulácie pre tento objekt. Teoretická časť popisuje simulačné programy zaoberajúce sa energetickou náročnosťou a sledovaním vnútorných parametrov prostredia. Výpočtová časť rieši návrh vykurovacieho systému v dvoch variantoch návrhu zdroja tepla – tepelné čerpadlo a plynový kondenzačný kotol. V poslednej simulačnej časti je vytvorený model administratívnej budovy v programe WUFI Plus a sú popísané simulácie pri rôznych vstupných okrajových podmienkach. The diploma thesis aims to design a heating system in an administrative building and also to create a simulation for this building. The theoretical part describes simulation programs dealing with energy demand and monitoring the internal parameters of the inner climate. The calculation part solves the heating system's design in two heat source variants – a heat pump and a gas condensing boiler. In the last part, there is a model of the building created in WUFI Plus and the simulations are described under different input condition boundaries. Keywords: Vykurovanie; simulácia; WUFI; tepelné čerpadlo; plynový kondenzačný kotol; vnútorné prostredie; energia.; Heating; simulation; WUFI; heat pump; gas condensing boiler; inner climate; energy. Available in a digital repository NRGL
Návrh vytápění administrativní budovy

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh vykurovacieho systému administratívnej budovy a vytvorenie simulácie pre tento objekt. Teoretická časť popisuje simulačné programy zaoberajúce sa energetickou ...

Kovaľová, Silvia; Plášek, Josef; Horká, Lucie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii
Mitrega, Stanislav; Jobánek, Stanislav; Šulc, Jan
2023 - Czech
Cílem diplomové práce bylo vypracování projektu malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření pomocí fotogrammetrie dronem a prohlídka zájmové lokality. V práci jsou uvedeny podklady dodané firmou Stream s.r.o. a popsán postup zaměření pomocí dronu. V další části je popsán nový návrh všech stavebních objektů a provozních souborů a jsou uvedeny výsledky ekonomické analýzy. Následuje výpočtová část příloh, ve které je popsán postup návrhu jednotlivých objektů včetně výpočtů a požadovaných výstupů. V samotném závěru práce je přiložena fotodokumentace zájmového území, která byla pořízena při prohlídce zájmové oblasti projektu. Na základě ekonomické analýzy byl projekt vyhodnocen jako výhodná investiční příležitost. The main objective of the thesis is to develop a project for a small hydroelectric power plant on the Askistskali River in Georgia. The thesis includes a geodetic survey using drone photogrammetry and a visit of the site of interest. The thesis presents the documents supplied by Stream Ltd. and describes the procedure of geodetic surveying using a drone. In the next part, the new design of all the structures is described and the results of the economic analysis are presented. It is followed by the calculations part, which describe the design procedure for each structure. At the very end of the thesis, a photographic documentation of the area of interest is attached. Based on the economic analysis, the project was assessed as a profitable investment opportunity. Keywords: MVE; Malá vodní elektrárna; Gruzie; Askistskali; Peltonova turbína; fotogrammetrie; dron; SHPP; small hydro power plant; Georgia; Askistskali; Pelton turbine; photogrammetry; drone Available in a digital repository NRGL
Návrh malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektu malé vodní elektrárny na řece Askistskali v Gruzii. V rámci práce bylo provedeno geodetické zaměření pomocí fotogrammetrie dronem a prohlídka zájmové ...

Mitrega, Stanislav; Jobánek, Stanislav; Šulc, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd
Hanáčková, Monika; Vaščáková, Alena; Wierzbická, Helena
2023 - Czech
Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na návrh veterinární ordinace, druhá část je zaměřena na technický návrh a třetí část je zaměřena na kořenové čistírny a mokřady, jejich srovnání a hodnocení. Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení objektu veterinární ordinace s téměř nulovou spotřebou energie. Stavba se bude nacházet v obci Hřivínův Újezd. Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený. Má členěný půdorys ve tvaru L. Budova je rozdělena do dvou zón. Zóna 1 je pro nezávislý provoz hospic I-III. a zóna 2 je pro všechny ostatní místnosti (recepce, ordinace, místnost pro personál atd.). Každá zóna bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku. Stavba bude navržena tak, aby využívala co nejvíce užitkové vody ve formě dešťové a odpadní vody. Základová konstrukce bude z monolitických betonových pásů. Obvodové stěny objektu jsou navrženy z keramických tvárnic v kombinaci s certifikovaným zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny. Stopní konstrukce objektu bude monolitická železobetonová deska. Objekt má v jedné části plochou mokřadní střechu a v druhé šikmou pultovou střechu. This Master project consists of three parts. The first part focuses on the design of the veterinary surgery, the second part concentrates on a technical design and the third part focuses on the root cleaning plants and wetlands, its comparison and evaluation. The diploma thesis develops project documentation for building permit of the veterinary surgery building with nearly zero energy consumption. The building will be located in the village of Hřivínův Újezd. The building is designed as a one storey buiding with no basement. It has segmented L-shaped floor plan. The building is divided into two zones. Zone 1 is for the independent operation of Hospit I-III and zone 2 is for everything else (reception, surgery office, staff room..). Each zone will have its own air conditioning unit. The building will be designed to use as much nonpotable water as possible in the form of rainwater and wastewather. The foundation structure will be made of cast-in-place concrete strips. The envelope walls of the building are designed from ceramic blocks in combination with a certified mineral wool ETICS. The roof structure of the building will be cast-in-place reinforced concrete slab. The building has a flat wetland roof in one part, and monopitched roof on the second part. Keywords: Veterinární ordinace; novostavba; mokřadní střecha; tepelné čerpadlo; fotovoltaický systém; využívání odpadních vod; Veterinary surgery; new building; wetland roof; heat pump; photovoltaic system; use of wastewater Available in a digital repository NRGL
Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd

Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na návrh veterinární ordinace, druhá část je zaměřena na technický návrh a třetí část je zaměřena na kořenové čistírny a mokřady, jejich ...

Hanáčková, Monika; Vaščáková, Alena; Wierzbická, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Poruchy násypových těles železničního spodku spojené s jejich postupným rozšiřováním
Buzgóová, Ivana; Grepl, Jan; Štefaňák, Jan
2023 - Czech
Prvá kapitola diplomovej práce popisuje špecifiká výstavby násypových telies v minulosti, ktoré tvoria základ pre lepšie porozumenie ďalších kapitol. Následne je opísaný vývoj šírkových pomerov železničnej pláne od obdobia prvých železníc (počiatky 19. storočia) až po súčasnosť. Kvôli predpokladu vzniku porúch železničných násypov vplyvom historického vývoja opisuje samostatná kapitola rozličné lokality v rámci Českej republiky, kde došlo k svahovým deformáciám násypových telies. Popis obsahuje okrem samotných porúch aj prevedené sanácie daných úsekov. Samostatná kapitola pojednáva o metódach sanácií násypových telies podľa platného predpisu SŽ S4. V praktickej časti diplomovej práce bolo navrhnuté konkrétne sanačné opatrenie nevyhovujúceho násypového telesa v obci Česká Kamenice (okres Děčín). V rámci tejto časti bola prevedená numerická simulácia v programe Plaxis 2D. Práca popisuje vstupné údaje modelu ako aj získané výsledky. First chapter of this master's thesis describes specific features of railway embankments in the past and it creates basics for appropriate understanding of following parts. Next, historical development of dimensions of railway platform is introduced. Historical development of dimensions is expected to be a possible reason in field of defects of embankments. Separate chapter refers to various locations in Czech republic where defects of railway embankments can be detected. Description contains not only defects of embankments but also ways of rehabilitation that were performed. Subsequently, the methods of rehabilitation of railway embankments are stated in regard to SŽ S4. In second part of the master's thesis, rehabilitation arrangement of particular railway embankment is designed. It is situated in Česká Kamenice in Děčín region. A numerical simulation of embankment is carried out in Plaxis 2D. The description of model and acquired results are given. Keywords: Historický vývoj železničného spodku; poruchy násypových telies; sanácie násypových telies; Plaxis 2D; numerické modelovanie; Historical development of subgrade; defects of railway embankments; rehabilitation of railway embankments; Plaxis 2D; numerical modelling Available in a digital repository NRGL
Poruchy násypových těles železničního spodku spojené s jejich postupným rozšiřováním

Prvá kapitola diplomovej práce popisuje špecifiká výstavby násypových telies v minulosti, ktoré tvoria základ pre lepšie porozumenie ďalších kapitol. Následne je opísaný vývoj šírkových pomerov ...

Buzgóová, Ivana; Grepl, Jan; Štefaňák, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh pohyblivé jezové konstrukce
Křenek, Tomáš; Hadaš, Zdeněk; Julínek, Tomáš
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem nové jezové konstrukce ve Valašském Meziříčí na řece Rožnovské Bečvě v říčním kilometru 3,025. V první části práce je vypracována rešerše uvažovaných jezových konstrukcí a výpočetních vztahů použitých v praktické části. Práce se v druhé části nejprve zabývá lokalizaci a popisem zájmového území a následně pokračuje návrhem a výběrem situačního řešení nové jezové konstrukce. K vybraným variantám byly provedeny hydrotechnické výpočty, které taktéž obsahují dílčí výpočet stability navržené konstrukce. V závěru práce se nachází technický popis navržených objektů a zhodnocení stanovených cílů práce. The diploma thesis deals with the design of a new weir structure in Valašské Meziříčí on the Rožnovská Bečva river at chainage km 3,025. In the first part of thesis, a overview of the considered weir constructions and calculation equations to be used in the practical part are summarized. In the second part, the work firstly deals with the localization and description of the object of interest and then continues with the conceptual proposal of several variants of the weir structure and then with selection of most suitable solution of the new structure. For the selected variants, hydrotechnical calculations were done, which also include a partial calculation of the stability of the proposed structure. At the end of the work there is a technical description of the aims proposed objects and an evaluation of the set goals of the work. Keywords: Jez; pohyblivá hradící konstrukce; segmentový uzávěr; klapkový uzávěr; rybí přechod; řeka Rožnovská Bečva; Weir; gated weir; segment sluice; flap gate; fish pass; the Rožnovská Bečva river Available in a digital repository NRGL
Návrh pohyblivé jezové konstrukce

Diplomová práce se zabývá návrhem nové jezové konstrukce ve Valašském Meziříčí na řece Rožnovské Bečvě v říčním kilometru 3,025. V první části práce je vypracována rešerše uvažovaných jezových ...

Křenek, Tomáš; Hadaš, Zdeněk; Julínek, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Sportovní centrum
Šefferová, Diana; Skřek, Daniel; Beneš, Petr
2023 - Czech
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby zadanej budovy Športovéhoo centra, ktoré sa nachádza na parcele č. 845/10 v meste Brno, v katastrálnom území Brno-Ponava. Objekt je čiastočne podpivničený, má tri nadzemné podlažia a z hľadiska stavebnej fyziky je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou energie. V suteréne sa nachádza garáž pre návštevníkov a zamestnancov centra. V nadzemných podlažiach sú navrhnuté cvičebné miestnosti, technické a hygienické zázemie pre návštevníkov aj zamestnancov, kancelária, zasadacia miestnosť a v treťom podlaží sa nachádza menšie wellness centrum. Zvislé konštrukcie objektu sú navrhnuté z monolitického železobetónového skeletu s výplňou z keramických tvaroviek a v suteréne z monolitických vodeodolných stien. Vodorovné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými doskami. Základová konštrukcia je navrhnutá ako základová monolitická doska plniaca funkciu bielej vane. Strecha objektu je riešená ako plochá, jednoplášťová pochôdzna v kombinácii s vegetačnou. Objekt je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. The aim of the diploa thesis is to prepare documentation for the construction of the assigned building of the Sports Center, which is located on plot no. 845/10 in the city of Brno, in the cadastral area of Bro-Ponava. The building is partially basemented, it has three floors above ground and in terms of building physics is designed as a building with almost zero energy consumption. In the basement, there is a garage for visitors and staff of the sports center. On the upper floors there are designed exercise rooms, technical and hygienic facilities for visitors and employees, an office, a meeting room and on the third floor there is a small wellness center. The vertical structures of the building are designed from a monolithic reinforced concrete skeleton with a filling of ceramic fittings and the basement is made of monolithic waterproof walls. Horizontal structures are made of cast-in-place reinforced slabs. The foundations are designed as a cast-in-place foundation slab serves waterproofing basement. The roof of the building is designed as a flat walkable roof in combination with warm flat green roof. The building is insulated with contact thermal insulation system. Keywords: sportovní centrum; vegetační střecha; pochozí střecha; podzemní garáž; železobetonový strop; wellness; budova s téměř nulovou spotřebou energie; sports center; green roof; walkable roof; underground garage; reinforced concrete floor; wellness; almost zero energy building Available in a digital repository NRGL
Sportovní centrum

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby zadanej budovy Športovéhoo centra, ktoré sa nachádza na parcele č. 845/10 v meste Brno, v katastrálnom území Brno-Ponava. ...

Šefferová, Diana; Skřek, Daniel; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Centrum zdraví v Prostějově
Kubíček, Jan; Hobzová, Klára; Benešová, Romana
2023 - Czech
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby zdravotnického zařízení pro stavební povolení, v katastrálním území Prostějov. V budově je šest lékařských ordinací se zázemím, lékárna s výrobou léků a rentgenová technika. Budova je jednoduchého půdorysného tvaru, má dvě nadzemní podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic. Objekt je zateplen ETICS s provětrávanou fasádou a se zelenou fasádou. Vodorovné nosné konstrukce a schodiště jsou navrženy z železobetonových prefabrikovaných dílců. Koncept ploché střechy je extenzivní zelená střecha. Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem. Budova využívá fotovoltaiku k výrobě elektřiny pro úsporu neobnovitelných zdrojů. Objekt je odvětráván pomocí nuceného větrání. Ve třetí části práce bylo provedeno posouzení hospodaření s vodou. Projekt byl zpracován v software ArchiCAD a Lumion. The aim of this master´s thesis is to elaborate the project documentation of a new-built medical facilty for building permit, in the cadaster area of Prostějov. The building has six medical offices with facilities, pharmacy with the production of drugs and X-ray equipment. The building is simply-shaped, with two aboveground floors. The vertical loadbearing structures are designed from sand-lime blocks. The building is insulated by a ETICS with ventilated facade with green facade. The horizontal loadbearing structures and the staircase are designed from reinforced cast-in-place prefabricated parts. The concept of flat roof is an extensive green roof. The building is heated by gas condensing boiler. The building uses photovoltaics to produce electricity for save non-renewable resources. The building is ventilated using mechanical ventilation. In the third part, an assessment of water management was performed. The project was processed in ArchiCAD and Lumion. Keywords: Centrum zdraví; zdravotnické zařízení; vápenopískové tvárnice; odvětrávaná fasáda; zelená fasáda; extenzivní zelená střecha; plynový kondenzační kotel; fotovoltaika; ekologicky vyspělá budova; hospodaření s vodou.; Center of healthy; medical facility; sand-lime blocks; ventilated facade; green facade; extensive green roof; gas condensing boiler; photovoltaics; ecologically advanced building; water management. Available in a digital repository NRGL
Centrum zdraví v Prostějově

Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby zdravotnického zařízení pro stavební povolení, v katastrálním území Prostějov. V budově je šest lékařských ordinací se ...

Kubíček, Jan; Hobzová, Klára; Benešová, Romana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Domov seniorů v Dolních Kounicích
Sedláková, Zuzana; Hobzová, Klára; Benešová, Romana
2023 - Czech
Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace na dům s pečovatelskou službou. Objekt je navržen jako samostatně stojící ve městě Dolní Kounice a má celkem 4 nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu se nachází v severní části objektu. V 1.NP se bude nacházet administrativní a technická část objektu, dále také ordinace lékaře, obchod, kadeřnictví nebo rehabilitace. Ve vyšších nadzemních podlažích jsou navrženy bytové jednotky pro seniory, kterých bude celkem 15. Objekt je zděn z cihelných tvárnic typu „therm“ tl. 300 mm a zdivo je zatepleno 200 mm minerální vaty. Stropy budou tvořeny předpjatými panely SPIROLL. Na objektu je navržena šikmá vazníková střecha, pochozí terasy, plochá vegetační střecha nebo pavlače. This diploma theses deals with making of desing documentation for a nursing home. The building is designed as a detached house situated in Dolní Kounice town and has 4 above-ground floors. Main entrance is situated in the northern part of the building. There are situated offices, technical utilities, a doctor’s office, shop, hairdresser’s or rehabilitation in the first floor. In higher floors there are situated the apartments for old people. There will be total of 15 apartments. The walls are made of clay masonry that are 300 mm thick. The walls are insulated with mineral wool that is 200 mm thick. Ceilings will be made of prestressed concrete panels. There will be pitched girder roof, 2 roof terraces, flat green roof and access galleries. Keywords: Dům s pečovatelskou službou; předpjaté panely SPIROLL; vazníková střecha; pavlače; terasy; plochá vegetační střecha; Nursing home; prestressed concrete panels SPIROLL; girder roof; access galleries; roof terraces; flat green roof Available in a digital repository NRGL
Domov seniorů v Dolních Kounicích

Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace na dům s pečovatelskou službou. Objekt je navržen jako samostatně stojící ve městě Dolní Kounice a má celkem 4 nadzemní podlaží. Hlavní ...

Sedláková, Zuzana; Hobzová, Klára; Benešová, Romana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Weightlifting club Brno
Dvořáček, Jakub; Struhala, Karel; Jelínek, Petr
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh nosvostavby vzpěračské posilovny s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je umístěna v městské části Brno-Bystrc. Budova je dvoupodlažní s kapacitou 80 osob. Tvar budovy je tvaru písmene V s úhlem 165°. Nosný system je tvořen zdivem z vapenopískových tvárnic a železobetonových sloupů, desek a průvlaků. Fasáda je navržena z plechového obkladu s oxidovou úpravou a lehkým proskleným sloupko-příčkovým pláštěm. Objekt je zateplen pomocí systému ETICS. Zastřešení objektu tvoří extenzivní vegetační střecha. Zdrojem tepla objektu jsou dvě tepelná čerpadla země-voda a elektrický kotel. Budova je vytápěna a chlazena pomocí podlahového vytápění v kombinaci se vzduchotechnickými jednotkami, které dale zajišťují nucené větrání v objektu. Dodávku elektřiny zajišťují fotovoltaické panely umístěné na střeše objektu. Třetí část diplomové práce se věnuje automatizací v projekci staveb, a to zejména využití vizuálního programování v praxi The main task of the diploma thesis is to design a new nearly zero-energy olympic weightlifting gym. It’s located in Brno-Bystrc. It has two floors with a capacity of 80 people. The building is V-shaped with 165°. The load-bearing system is made of aerated concrete walls, reinforced concrete columns, slabs, and a foundation. The facade is designed from oxidated metal cladding and glass panels with metal framing. The building is covered by a green extensive flat roof. Heat water is provided by 2 ground-water heat pumps and one electric boiler. The whole building is heated/cooled by a combination of warm/cold floors and three HVAC units. The electricity supply is provided by photovoltaic panels, located on the roof. The third part of this diploma thesis is dedicated to automation in building designs, especially the usage of visual programming. Keywords: Sport; novostavba; vegetační střecha; tepelné čerpadlo; fotovoltaické panely; ETICS; BIM; automatizace; Dynamo; Revit; Sport; new building; green roof; heat pump; photovoltaic panels; ETICS; BIM; automation; Dynamo; Revit Available in a digital repository NRGL
Weightlifting club Brno

Předmětem diplomové práce je návrh nosvostavby vzpěračské posilovny s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je umístěna v městské části Brno-Bystrc. Budova je dvoupodlažní s kapacitou 80 osob. Tvar ...

Dvořáček, Jakub; Struhala, Karel; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases