Number of found documents: 192
Published from to

Vliv zrnitosti půdy na metabolickou aktivitu půdních mikroorganismů
Šmejkalová, M.; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana
2003 - Czech
Keywords: soil texture; metabolic activity; soil microorganisms Available at various institutes of the ASCR
Vliv zrnitosti půdy na metabolickou aktivitu půdních mikroorganismů

Šmejkalová, M.; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana
Ústav půdní biologie, 2003

Faktory ovlivňující výskyt obecné strupovitosti brambor
Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Kalčík, Jiří; Dostálková, I.
2003 - Czech
Keywords: potato common scab Available at various institutes of the ASCR
Faktory ovlivňující výskyt obecné strupovitosti brambor

Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Kalčík, Jiří; Dostálková, I.
Ústav půdní biologie, 2003

Půdní mikroflóra smrkových porostů Šumavy
Nováková, Alena; Lukešová, Alena
2003 - Czech
Druhové složení a kvantitativní zastoupení řas a mikromycetů v půdách smrkových porostů bylo studováno na 3 lokalitách Šumavy (Trojmezná, Smrčina a Boubín) v průběhu 2000-2003. Na lokalitě Trojmezná a Smrčina byly sledovány 2 typy ploch - nenarušená a narušená nahodilým kácením stromů. Celkově bylo izolováno 46 druhů řas a 72 taxonů mikromycetů, které představují běžné půdní druhy. Zelené řasy (hlavně Chlorophyceae a Charophyceae) převládaly kvalitativně i kvantitativně mezi řasami, které jsou vázány na nízké pH půdy. Všechny izolované mikromycety patří mezi saprotrofní druhy. Celkový počet řas se pohyboval u sledovaných ploch mezi 20-33 druhy a abundance mezi 48,1-4210,0 buněk na g suché půdy. Větší druhová bohatost řas byla zaznamenána na plochách s nahodilým kácením stromů než u nenarušených ploch. Opačný trend byl zjištěn u průměrné celkové abundance. Počty taxonů saprotrofních mikromycetů byly mezi 32-40, délka mycelia mezi 6,1-84,5 m na g suché půdy a počty CFU 57,5-2413,4. Žádné rozdíly v druhovém složení a v kvantitativním zastoupení saprotrofních mikromycetů mezi nenarušenými plochami a plochami narušenými nahodilým kácením nebyly zjištěny. Species composition and quantity of microalgae and micromycetes inhabiting soils of original spruce forest were studied in 3 localities of the Bohemian Forest (Trojmezná, Smrčina, Boubín) in years 2000-2003. Both intact plots, and those ones with selective tree cutting were compared in Trojmezná and Smrčina. In total, 46 species of algae and 72 taxa of micromycetes, represented by common soil species, were found in studied soils. Green algae (mainly Chlorophyceae and Charophyceae) prevailed both qualitatively and quantitatively among soil algae which was connected with low pH. All isolated micromycetes belonged to saprotrophic fungi. Total numbers of algal species ranged between 20-33 and total algal abundance between 48,1-4210,0 cells per g of dry soil in studied plots. Higher algal species richness was recorded in plots with selective tree cutting then in intact plots. Oposite trend of average total algal abundance was observed, despite big variations in particular sampling occasions. Numbers of taxa of saprophytic mycromycetes ranged between 32-40, lenght of mycelium between 6,1-84,5 m per g of dry soil, and numbers of CFU between 57,5-2413,4. No differences in species composition and quantity of saprotrophic micromycetes between intact plots and plots with tree cutting were found. Keywords: soil microflora; algae; spruce forest Available at various institutes of the ASCR
Půdní mikroflóra smrkových porostů Šumavy

Druhové složení a kvantitativní zastoupení řas a mikromycetů v půdách smrkových porostů bylo studováno na 3 lokalitách Šumavy (Trojmezná, Smrčina a Boubín) v průběhu 2000-2003. Na lokalitě Trojmezná a ...

Nováková, Alena; Lukešová, Alena
Ústav půdní biologie, 2003

Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy
Elhottová, Dana; Uhlířová, Eva; Tříska, Jan; Krištůfek, Václav; Kalčík, Jiří; Picek, T.
2003 - Czech
Keywords: stress condition; PLFA analysis Available at various institutes of the ASCR
Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy

Elhottová, Dana; Uhlířová, Eva; Tříska, Jan; Krištůfek, Václav; Kalčík, Jiří; Picek, T.
Ústav půdní biologie, 2003

Vztah mezi emisemi oxidu dusného a fyzikálními charakteristikami pastevní půdy - konfrontace teorie s praktickými poznatky
Šimek, Miloslav; Brůček, Petr
2003 - Czech
Keywords: nitrous oxide emission; pasture soil Available at various institutes of the ASCR
Vztah mezi emisemi oxidu dusného a fyzikálními charakteristikami pastevní půdy - konfrontace teorie s praktickými poznatky

Šimek, Miloslav; Brůček, Petr
Ústav půdní biologie, 2003

Degradace půdy skotem na tzv. zimní pastvině a její vliv na emise oxidu dusného
Šimek, Miloslav; Brůček, Petr; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana; Elhottová, Dana; Kamír, V.
2003 - Czech
Práce uvádí předběžné výsledky měření emisí N2O z půdy tzv. zimní pastviny. Zimní pastvina, zejména v lokalitách více zatížených zvířaty, je velkým zdrojem N2O. Na částech pastviny se silně poškozenou nebo zcela zničenou strukturou půdy jsou také narušeny mikrobiální procesy přeměn látek. Results on the measurements of nitrous oxide emissions from cattle overwintering area located in South Bohemia are summarized. It is shown that the site investigated represents an important source of greenhouse gases including nitrous oxide and carbon dioxide. Long-term presence of animals led to changes in soil microbial community too. Keywords: nitrous oxide; soil; emission Available at various institutes of the ASCR
Degradace půdy skotem na tzv. zimní pastvině a její vliv na emise oxidu dusného

Práce uvádí předběžné výsledky měření emisí N2O z půdy tzv. zimní pastviny. Zimní pastvina, zejména v lokalitách více zatížených zvířaty, je velkým zdrojem N2O. Na částech pastviny se silně poškozenou ...

Šimek, Miloslav; Brůček, Petr; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana; Elhottová, Dana; Kamír, V.
Ústav půdní biologie, 2003

Změny ve společenstvech pancířníků (Acari: Oribatida) v původních smrkových lesích na Šumavě
Starý, Josef
2003 - Czech
V letech 2001 -2003 bylo provedeno celkem 5 odběrů půdních vzorků na 5 stacionárních plochách, nacházejících se v autochtonním smrkovém lese na lokalitách Trojmezná, Smrčina a Boubín. Celkem bylo získáno 88 druhů pancířníků. Společenství pancířníků s největší druhovou bohatostí a nejvyšší abundancí bylo nalezeno na lokalitě Boubín. Kvantitativní a kvalitativní rozdíly v druhovém složení společenstev pancířníků na plochách s těžbou smrkových lesů a na plochách bez těžby nebyly statisticky prokázány. Altogether 88 oribatid mite species were determined in extensive material sampled in 2001-2003 in five permanent plots of localities Trojmezná, Smrčina and Boubín situated in autochthonous spruce forest, Šumava Mts. An oribatid mite community with the highest species richness and the most different species composition was found on the locality Boubín. Qualitative and quantitative differences in species composition of oribatid mite communities on plot with or without spruce tree felling were no statistically significant. Keywords: oribatid mite communities; autochthonous spruce forests; Šumava Mountains Available at various institutes of the ASCR
Změny ve společenstvech pancířníků (Acari: Oribatida) v původních smrkových lesích na Šumavě

V letech 2001 -2003 bylo provedeno celkem 5 odběrů půdních vzorků na 5 stacionárních plochách, nacházejících se v autochtonním smrkovém lese na lokalitách Trojmezná, Smrčina a Boubín. Celkem bylo ...

Starý, Josef
Ústav půdní biologie, 2003

Metody studia vlivu globálního oteplování na půdu
Frouz, Jan; Šantrůčková, Hana
2003 - Czech
Keywords: global warming; soil Available at various institutes of the ASCR
Metody studia vlivu globálního oteplování na půdu

Frouz, Jan; Šantrůčková, Hana
Ústav půdní biologie, 2003

Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava
Tajovský, Karel; Pižl, Václav
2003 - Czech
První zmínky o výskytu mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda), suchozemských stejnonožců (Oniscidea) a žížal (Lumbricidae) na Pálavě se datují do třicátých až padesátých let minulého století. Systematické průzkumy však byly zaměřeny převážně na přilehlé lužní ekosystémy podél toku Dyje až po její soutok s Moravou, a území dnešní chráněné krajinné oblasti (CHKO) a biosférické rezervace (BR) Pálava se dotkly jen okrajově. Významným mezníkem v poznání půdní makrofauny byl projekt inventarizace terestrických bezobratlých tzv. rozšířené BR Pálava (Rozkošný a Vaňhara 1995), v němž byly poprvé shrnuty veškeré v té době dostupné údaje o výše uvedených skupinách. K podstatnému rozšíření našich poznatků však přispěly až následné intenzivní výzkumy uskutečněné v rámci mezinárodního projektu Global Environment Facility a aktivity spojené s biomonitoringem chráněných území České republiky. V současné době je z BR Pálava známo 23 druhů mnohonožek (30% druhů zastoupených v ČR), 21 druhů stonožek (29%), 16 druhů suchozemských stejnonožců (36%) a 19 druhů a poddruhů žížal (36%). Xerotermní charakter mnohých lokalit ukazuje výskyt mnohonožky Megaphyllum unilineatum, stonožek Scutigera coleoptrata, Dignathodon microcephalus a Henia illyrica, stejnonožce Trachelipus nodulosus a žížal Dendrobaena mrazeki a Kritodrilus auriculatus. Faunisticky význačné jsou nálezy mnohonožek Julus scanicus a Leptoiulus cibdellus v mokřadních biotopech Křivého jezera, výskyt stejnonožců Armadillidium versicolor v Pavlovských vrších a Armadillidium zenckeri na Slanisku u Nesytu, jakož i žížal Allolobophora hrabei a Fitzingeria platyura v Milovickém lese a na Pavlovských vrších. The earliest records of millipedes, centipedes, terrestrial isopods, and earthworms from the territory of the Pálava Biosphere Reserve (BR) come from the thirties to fifties of the past century. However, the research on these invertebrates was carried out mainly in the adjacent floodplain of the Dyje River downstream to its confluence with the Morava River, covering only partially the territory of the present BR. An important milestone was the project aimed at the survey of terrestrial invertebrates within the extended BR, as recently under consideration (Rozkošný a Vaňhara 1995), in which all available faunistic records were summarised. Intensive soil zoological research carried out in the scope of the Global Environment Facility project as well as activities connected with biomonitoring in protected areas of the Czech Republic improved importantly the knowledge of the distribution of these invertebrates in the study area. At present, 23 species of millipedes (30% of species known in the Czech Republic) , 21 species of centipedes (29%), 16 species of terrestrial isopods (36%), and 19 species and subspecies of earthworms (36%) are known from the Pálava BR. The thermophilous character of many localities is manifested in the occurrence of the millipede Megaphyllum unilineatum, the centipedes Scutigera coleoptrata, Dignathodon microcephalus, and Henia illyrica, the isopod Trachelipus nodulosus, as well as of the earthworms Dendrobaena mrazeki and Kritodrilus auriculatus. The records of the millipedes Julus scanicus and Leptoiulus cibdellus in the wetland biotopes of the Křivé jezero National Nature Reserve, those of the terrestrial isopods Armadillidium versicolor in the Pavlov Hills, and that of Armadillidium zenckeri in the Slanisko u Nesytu National Nature Reserve, as well as the occurrence of the earthworms Allolobophora hrabei and Fitzingeria platyura in the Milovice Forest and Pavlov Hills are particularly important. Keywords: millipedes; centipedes; Pálava Biosphere Reserve; druhy; chráněné krajinné oblasti Available at various institutes of the ASCR
Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava

První zmínky o výskytu mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda), suchozemských stejnonožců (Oniscidea) a žížal (Lumbricidae) na Pálavě se datují do třicátých až padesátých let minulého století. ...

Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2003

Vliv mravenců na vybrané fyzikální vlastnosti půdy
Holec, Michal; Frouz, Jan
2003 - Czech
Keywords: ants; soil physical properties; křídlatí Available at various institutes of the ASCR
Vliv mravenců na vybrané fyzikální vlastnosti půdy

Holec, Michal; Frouz, Jan
Ústav půdní biologie, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases