Number of found documents: 16242
Published from to

Annular Impinging Jets and an Active Control of Hysteretic Effects
Devani, Yogendrasasidhar; Antošová, Zuzana; Trávníček, Zdeněk
2023 - English
An annular impinging air jet with and without flow control was studied experimentally using measurements of the wall pressure and flow velocity by the Pitot probe. To investigate flow control swirling effects, eight synthetic jets were generated from the nozzle center body. The experiments cover Reynolds numbers 4000–10,000 (evaluated from the outer exit diameter of the annular nozzle). For Re<9000, the bistability and hysteresis were identified and two different flow field patterns (A, B) were found under the same boundary conditions. For higher Re>9000, the hysteresis were not found. Keywords: annular jet; impinging jet; hysteresis Available at various institutes of the ASCR
Annular Impinging Jets and an Active Control of Hysteretic Effects

An annular impinging air jet with and without flow control was studied experimentally using measurements of the wall pressure and flow velocity by the Pitot probe. To investigate flow control swirling ...

Devani, Yogendrasasidhar; Antošová, Zuzana; Trávníček, Zdeněk
Ústav termomechaniky, 2023

Interpretace regionálních zlomů v úrovni karbonského strukturního patra a zkušenosti s projevy napětí v jejich okolí využitelné pro oblast elektrárny Dětmarovice (EDĚ)
Waclawik, Petr; Ptáček, Jiří; Vavro, Martin
2023 - Czech
Odborného posouzení se zabývá interpretací zlomů regionálního významu, posouzení jejich možné recentní aktivity a shrnutí zkušeností s napěťovými projevy v okolí hlavních kerných zlomů při hornické činnosti OKR v úrovni karbonského strukturního patra. Výsledek posouzení bude využit pro posouzení možného tektonického vlivu těchto struktur v oblasti Elektrárny Dětmarovice zejména v souvislosti s prováděnými geofyzikálními pracemi. Interpretace regionálních zlomů je provedena na základě znalostí geologické stavby karbonského strukturního patra a na základě zkušeností s napěťovými a deformačními projevy při vedení důlních děl. Odborné posouzení zohledňuje strukturně-tektonický vývoj a dnešní tektonické poměry pánve, které jsou podmíněny celkovým deformačním vývojem variského orogénu. Součástí práce je i souhrn nám známých dostupných pramenů a podkladů, které by mohly být užitečné pro geologické posouzení podloží a posouzení možných vlivů indukované seismicity v zájmové oblasti elektrárny Dětmarovice. The expert assessment deals the interpretation of regional faults, the assessment of their possible recent activity and summary of experiences with manifestation of stress in vicinity faults during OKR mining activity at the level of the Carboniferous structural floor. The results of the assessment will be used to assess the possible tectonic influence of faults in the area of the power plant Dětmarovice, especially in connection with the geophysical works. The interpretation of regional faults is based on knowledge of the geological structure of the Carboniferous structural level and on the basis of experience with stress and deformation manifestations during the drivage of mine excavations. The expert evaluation take into consideration the structural-tectonic development and tectonic conditions of the basin, which are conditioned by the overall deformational development of the Variscan orogen. There are also the summary of available technical documents, which could be useful for the geological assessment of the underlying bed and the assessment of the possible effects of induced seismicity in the interest area of power plant Dětmarovice. Keywords: regional faults; carboniferous structural level; stress; induced seismicity Available at various institutes of the ASCR
Interpretace regionálních zlomů v úrovni karbonského strukturního patra a zkušenosti s projevy napětí v jejich okolí využitelné pro oblast elektrárny Dětmarovice (EDĚ)

Odborného posouzení se zabývá interpretací zlomů regionálního významu, posouzení jejich možné recentní aktivity a shrnutí zkušeností s napěťovými projevy v okolí hlavních kerných zlomů při hornické ...

Waclawik, Petr; Ptáček, Jiří; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2023

Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami
Kouřil, M.; Boháčková, T.; Švadlena, J.; Prošek, T.; Strachotová, K. Ch.; Kreislová, K.; Fialová, P.; Majtás, Dušan
2023 - Czech
Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou svou korozní agresivitou ohrožovat kovové i další objekty s kulturní a historickou hodnotou. Cílovými lokalitami tedy jsou například archivy, knihovny, výstavní prostory a depozitáře muzeí a kostely a cílovými předměty olověné pečetě, varhanní píšťaly obsahující olovo, vitráže, cínoolověné nádobí, technické památky s olověnými pájkami, liteřina, apod. The aim of the methodology is to specify the procedures for determining the corrosion aggressiveness of internal atmospheres for the area of historic preservation, especially in objects with an increased risk of volatile occurrence\norganic substances, which can endanger metal and other objects with their corrosive aggressiveness cultural and historical value. Target locations are, for example, archives, libraries, exhibition spaces and depositories of museums and churches and target objects of lead seals, organ pipes containing lead, stained glass windows, tin-lead dishes, technical monuments with lead solders, printing letters, etc. Keywords: corrosion; lead; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami

Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou ...

Kouřil, M.; Boháčková, T.; Švadlena, J.; Prošek, T.; Strachotová, K. Ch.; Kreislová, K.; Fialová, P.; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Drivers of Private Equity Activity across Europe: An East-West Comparison
Kočenda, Evžen; Shivendra, R.
2023 - English
We investigate the key macroeconomic and institutional determinants of fundraising and investment activities and compare them across Europe, covering 13 Central and Eastern European (CEE) and 16 Western European (WE) countries. Five macroeconomic variables and nineteen institutional variables are selected. These variables are studied using panel data analysis with fixed effects and random effects models over an eleven-year observation period (2010–2020). Bayesian Model Averaging (BMA) is applied to select the key variables. Our results suggest that macroeconomic variables have no significant impact on fundraising and investment activity in either region. Investment activity is a significant driver of fundraising across Europe. Similarly, fundraising and divestment activity are significant drivers of investments across Europe. Institutional variables, however, affect fundraising and investment activity differently. While investment freedom has a significant effect on funds raised in the WE and CEE countries, government integrity and trade freedom are both significant determinants of investments in both European regions. In addition, the results demonstrate that, in contrast to the WE region, fundraising in the CEE region is not country specific. We investigate the key macroeconomic and institutional determinants of fundraising and investment activities and compare them across Europe, covering 13 Central and Eastern European (CEE) and 16 Western European (WE) countries. Five macroeconomic variables and nineteen institutional variables are selected. These variables are studied using panel data analysis with fixed effects and random effects models over an eleven-year observation period (2010–2020). Bayesian Model Averaging (BMA) is applied to select the key variables. Our results suggest that macroeconomic variables have no significant impact on fundraising and investment activity in either region. Investment activity is a significant driver of fundraising across Europe. Similarly, fundraising and divestment activity are significant drivers of investments across Europe. Institutional variables, however, affect fundraising and investment activity differently. While investment freedom has a significant effect on funds raised in the WE and CEE countries, government integrity and trade freedom are both significant determinants of investments in both European regions. In addition, the results demonstrate that, in contrast to the WE region, fundraising in the CEE region is not country specific. Keywords: Private equity; Fundraising; Investment Fulltext is available at external website.
Drivers of Private Equity Activity across Europe: An East-West Comparison

We investigate the key macroeconomic and institutional determinants of fundraising and investment activities and compare them across Europe, covering 13 Central and Eastern European (CEE) and 16 ...

Kočenda, Evžen; Shivendra, R.
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Bohl-Marek decomposition applied to a class of biochemical networks with conservation properties
Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad; Duintjer Tebbens, Jurjen
2023 - English
This study presents an application of one special technique, further called as Bohl-Marek decomposition, related to the mathematical modeling of biochemical networks with mass conservation properties. We continue in direction of papers devoted to inverse problems of parameter estimation for mathematical models describing the drug-induced enzyme production networks [3]. However, being aware of the complexity of general physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models, here we focus on the case of enzyme-catalyzed reactions with a substrate transport chain [5]. Although our ultimate goal is to develop a reliable method for fitting the model parameters to given experimental data, here we study certain numerical issues within the framework of optimal experimental design [6]. Before starting an experiment on a real biochemical network, we formulate an optimization problem aiming to maximize the information content of the corresponding experiment. For the above-sketched optimization problem, the computational costs related to the two formulations of the same biochemical network, being (i) the classical formulation x˙(t) = Ax(t) + b(t) and (ii) the 'quasi-linear' Bohl-Marek formulation x˙M(t) = M(x(t)) xM(t), can be determined and compared. Keywords: Mathematical modeling; Biochemical network; Pharmacokinetic (PBPK) models Fulltext is available at external website.
Bohl-Marek decomposition applied to a class of biochemical networks with conservation properties

This study presents an application of one special technique, further called as Bohl-Marek decomposition, related to the mathematical modeling of biochemical networks with mass conservation properties. ...

Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad; Duintjer Tebbens, Jurjen
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Effect of aging on mechanical properties of 3D printed samples using stereolithography
Drechslerová, V.; Falta, J.; Fíla, T.; Dvořák, R.; Kytýř, Daniel
2023 - English
This paper focuses on stereolithography (an additive manufacturing technology working on the principle of curing liquid resins layer by layer using ultraviolet radiation) and the effect of aging on the mechanical properties of the material and printed samples. The aging of the material could be a problem for its subsequent use as the stability of the mechanical properties would not be maintained and unwanted deterioration of the material could occur. As part of the research, sets of samples were printed and subjected to different aging methods and subsequently subjected to quasi-static and dynamic uni-axial load tests. From the data obtained, the basic mechanical properties of the material were calculated and compared with each other. The aim of this paper was to investigate whether aging process causes significant changes in the mechanical properties of the materials used, which could have a consequential impact on their use in different industries. Keywords: stereolithography; aging; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Effect of aging on mechanical properties of 3D printed samples using stereolithography

This paper focuses on stereolithography (an additive manufacturing technology working on the principle of curing liquid resins layer by layer using ultraviolet radiation) and the effect of aging on ...

Drechslerová, V.; Falta, J.; Fíla, T.; Dvořák, R.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Computed tomography system with strict real-time synchronization for in-situ 3D analysis of periodically vibrating objects
Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Koudelka_ml., Petr; Šleichrt, Jan; Macháček, Michael; Vavřík, Daniel; Kytýř, Daniel
2023 - English
In the contribution, we present a laboratory system capable of X-ray computed tomography (XCT) scanning of an periodically moving or oscillating object. The system is an in-house developed XCT setup with electromagnetic voice coil actuator mounted on top of the rotary stage of the setup. The strict synchronization of the components, the rotary stage, the electromagnetic actuator movement and the detector readout is accomplished with use of the detector hardware trigger and hard real-time Linux operating system. Cylindrical sample manufactured from epoxy resin with metal particles to enable movement tracking is scanned in a stationary position and during periodical movement induced by the vibration stage. The volumetric data of the scans is compared and the results of this contribution represent an important step towards identification of defects through modal analysis of in-situ harmonically vibrating object. Keywords: computed tomography; hardware trigger; harmonic motion; realtime synchronization Available at various institutes of the ASCR
Computed tomography system with strict real-time synchronization for in-situ 3D analysis of periodically vibrating objects

In the contribution, we present a laboratory system capable of X-ray computed tomography (XCT) scanning of an periodically moving or oscillating object. The system is an in-house developed XCT setup ...

Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Koudelka_ml., Petr; Šleichrt, Jan; Macháček, Michael; Vavřík, Daniel; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – druhá průběžná zpráva
Bukovská, Z.; Rukavičková, L.; Chabr, T.; Morávek, R.; Levý, O.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zelinková, T.; Dobeš, P.; Švagera, O.; Kryl, J.; Soejono, I.; Řihošek, J.; Holeček, J.; Hanák, J.; Čermák, F.; Kašpar, R.; Mareček, L.; Nedvěd, J.; Vavro, Leona; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír; Myška, O.
2023 - Czech
Tato zpráva popisuje práce zhotovené v druhém roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují na ražbu prostor pro budoucí podzemní laboratoř a zahrnují zejména: geologické a geotechnické dokumentace čeleb a stěn díla, petrografickou, mineralogickou a strukturně geologickou dokumentaci, hydrogeologickou charakterizaci prostředí, dále stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu in situ a v laboratoři, geofyzikální charakterizaci a monitoring seismických účinků trhacích prací a hydrogeologický monitoring. Důležitou součástí je příprava klasifikačního systému pro popis horninového masivu. Zpráva je doplněna stručným přehledem prací plánovaných pro třetí rok řešení projektu. This report describes the work carried out in the second year of the public contract Geological and geotechnical characterisation of the rock environment – PVP Bukov II. The\ncharacterisation and descriptive works are directly related to the excavation of the premises for the future underground laboratory. These include in particular: geological and geotechnical documentation of the faces and walls of the workings, petrographic, mineralogical and structural geological documentation, hydrogeological characterisation of the environment, as well as determination of the physical and mechanical properties of the rock mass in situ and in the laboratory, geophysical characterisation and monitoring of the seismic effects of blasting and hydrogeological monitoring. An important part of this report is preparation of the classification system used to describe the rock mass. The report also includes a brief overview of the work planned for the third year of the project. Keywords: geological documentation; 3D model; petrography; Bukov URF; petrophysical data Available on request at various institutes of the ASCR
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – druhá průběžná zpráva

Tato zpráva popisuje práce zhotovené v druhém roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují ...

Bukovská, Z.; Rukavičková, L.; Chabr, T.; Morávek, R.; Levý, O.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zelinková, T.; Dobeš, P.; Švagera, O.; Kryl, J.; Soejono, I.; Řihošek, J.; Holeček, J.; Hanák, J.; Čermák, F.; Kašpar, R.; Mareček, L.; Nedvěd, J.; Vavro, Leona; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír; Myška, O.
Ústav geoniky, 2023

Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branching channels
Keslerová, R.; Lancmanová, Anna; Bodnár, Tomáš
2023 - English
This work deals with the flow of incompressible viscous fluids in a two-dimensional branching channel. Using the immersed boundary method, a new finite difference solver was developed to interpret the channel geometry. The numerical results obtained by this new solver are compared with the numerical simulations of the older finite volume method code and with the results obtained with OpenFOAM. The aim of this work is to verify whether the immersed boundary method is suitable for fluid flow in channels with more complex geometries with difficult grid generation. Keywords: immersed boundary method; finite volume method; OpenFOAM Available in digital repository of the ASCR
Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branching channels

This work deals with the flow of incompressible viscous fluids in a two-dimensional branching channel. Using the immersed boundary method, a new finite difference solver was developed to interpret the ...

Keslerová, R.; Lancmanová, Anna; Bodnár, Tomáš
Matematický ústav, 2023

Rooting algebraic vertices of convergent sequences
Hartman, David; Hons, T.; Nešetřil, J.
2023 - English
Structural convergence is a framework for convergence of graphs by Nešetřil andOssona de Mendez that unifies the dense (left) graph convergence and Benjamini-Schramm convergence. They posed a problem asking whether for a given sequenceof graphs (Gn) converging to a limit L and a vertexrofLit is possible to find asequence of vertices (rn) such thatLrooted atris the limit of the graphsGnrootedatrn. A counterexample was found by Christofides and Král’, but they showed thatthe statement holds for almost all vertices r of L. We offer another perspective to theoriginal problem by considering the size of definable sets to which the rootrbelongs.We prove that if r is an algebraic vertex (i.e. belongs to a finite definable set), thesequence of roots (rn) always exists. Available in digital repository of the ASCR
Rooting algebraic vertices of convergent sequences

Structural convergence is a framework for convergence of graphs by Nešetřil andOssona de Mendez that unifies the dense (left) graph convergence and Benjamini-Schramm convergence. They posed a problem ...

Hartman, David; Hons, T.; Nešetřil, J.
Ústav informatiky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases