Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 550742
Published from to

Smíchovské předmostí železničního mostu - obytný blok s obchodním parterem
Šmolík Michal; Dana Hatschbachová; Butkai Tomáš
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh obytného bloku s obchodním parterem v Praze 5 - Smíchov. Práce navazuje na předdiplomí projekt, jehož náplní byla urbanistická studie řešeného území u Vltavy. Obytný komplex navazuje na stávající blokovou zástavbu. U břehu Vltavy zástavba kopíruje tvar pozemku. Řešený obytný blok se nachází v jižní části lokality. Součástí bloku jsou i komerční prostory umístěné v přízemí a v návaznosti na náplavku. V objektech jsou navrženy různé velikosti bytů včetně luxusních mezonetů s nadstandartní plošnou výměrou. Byty v přízemí mají přístup na předzahrádku ve vnitrobloku nebo terasu.V nadzemních podlažích jsou byty doplněny o balkony nebo lodžie.The aim of this thesis was to design a residential block with a commercial ground-floor in the Prague 5 - Smíchov area. The work is a follow-up of a pre-thesis project, which was an urban study of the area near the river Vltava. The shape of the residential complex is influenced by the existing housing blocks in this area. On the bank of Vltava the development naturally follows the shape of the site. The proposed residential block is in the southern part of the location. It includes a commercial space on the ground floor an by the riverside. Various sizes of flats can be found in the buildings including luxury maisonettes spanning above standards areas. Ground floor apartmens have access to the front gardens in the inner block or to the terraces. The upper floor apartments are complemented by balconies or loggias. Keywords: obytný blok; náplavka; Praha 5 - Smíchov; residential block; riverside; Prague 5 - Smíchov Available in digital repository of ČVUT.
Smíchovské předmostí železničního mostu - obytný blok s obchodním parterem

Předmětem diplomové práce je návrh obytného bloku s obchodním parterem v Praze 5 - Smíchov. Práce navazuje na předdiplomí projekt, jehož náplní byla urbanistická studie řešeného území u Vltavy. Obytný ...

Šmolík Michal; Dana Hatschbachová; Butkai Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hotel Na Florenci
Tichý Ladislav; Sabina Jokešová; Zachová Hana
2021 -
Diplomová práce vychází z předdiplomního projektu, ve kterém byla řešena celková revitalizace oblasti dnešního Masarkyova nádraží a prostoru Florence, jež je protnut dnes frekventovanou pražskou severojižní magistrálou. Obsahem mé diplomové práce je řešení hotelu na lukrativním místě s doplňujícími službami - restaurace, střešní bar, wellness, fitness, masáže. Hmota objektu vyplývá převážně z tvaru pozemku - je určován ulicemi Na Florenci, Křižíkova, Wilsonova a nově vzniklou ulicí tvořící osu k Vítkovu.The master thesis follows the city planning project, in which revitalisation of the current Prague Masaryk Railway station and Florence area, crossed with Prague highway, was dealt with. The content of my master thesis is a solution of a hotel in a lucrative place with additional services - restaurant, rooftop bar, wellness, fitness, massages. The mass of the building comes mainly from the shape of the land - it is determined by the streets Na Florenci, Křižíkova, Wilsonova and the newly created street forming the axis to Vítkov. Keywords: hotel; wellness; fitness; restaurace; střešní bar; Praha; hotel; wellness; fitness; restaurant; rooftop bar; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Hotel Na Florenci

Diplomová práce vychází z předdiplomního projektu, ve kterém byla řešena celková revitalizace oblasti dnešního Masarkyova nádraží a prostoru Florence, jež je protnut dnes frekventovanou pražskou ...

Tichý Ladislav; Sabina Jokešová; Zachová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze - Konverze s dostavbou
Šmolík Michal; Martin Jirásko; Butkai Tomáš
2021 -
Cílem diplomové práce bylo navrhnout konverzi budov u předmostí Železničního mostu, na Smíchově v Praze. Návrh vychází z urbanistické studie vypracované v předdiplomní práci. Jedná se o zastavěnou oblast v severní a jižní části Železničního mostu na Smíchovské straně náplavky. Současně se projekt zaobírá řešením propojení těchto dvou celků do jednoho funkčního a propojeného prostoruThe purpose of this diploma thesis was to design conversion of buildings at the bridgehead of the Train bridge in Smichov, Prague. The design follows an urban study from my undergraduate thesis. It´s the built-up area in the northern and southern part of the Train bridge. On top of this thesis deals with the design of interconnection of these two areas into one. Keywords: KONVERZE; PŘEDMOSTÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU; PRAHA; KANCELÁŘE; KULTŮRA; KAVÁRNA; SKLENÍK; ATELIÉR; KONVERSION; BRIDGEHEAD OF THE TRAIN BRIDGE; PRAGUE; OFFICES; CULTURE; CAFE; GREENHOUSE; ATELIER Available in digital repository of ČVUT.
Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze - Konverze s dostavbou

Cílem diplomové práce bylo navrhnout konverzi budov u předmostí Železničního mostu, na Smíchově v Praze. Návrh vychází z urbanistické studie vypracované v předdiplomní práci. Jedná se o zastavěnou ...

Šmolík Michal; Martin Jirásko; Butkai Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Okrsek Zálesí - Víceúčelový objekt Sulická
Knytl Luboš; Bibinur Kurekeshova; Schejbal Ladislav
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu na Praze 4, Krč. Návrh navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie. Poblíž řešeného území jsou situovány Velký háj a Kunratický les, a proto zeleň byla v urbanistickém návrhu určující, zároveň byl cíl využít výhledové možnosti dané lokality. Řešeným objektem je krajní budova, která spolu s náměstím vytváří hlavní dominantu navržené zástavby. Zakulacený tvar objektu vytváří klidnou a intimní atmosféru uvnitř. Polyfunkční budova, s názvem Loop Centrum, skrývá v sobě komerční a veřejné plochy v parteru, plochy kanceláři v dalších podlažích a výstavní plochy galerie v koncové části. Lehká vzdušná obálka budovy dotváří charakter a zvýrazňuje tvar objektu.The subject of the diploma thesis is the design of a new multipurpose building in Prague 4 - Krč. The design is a continuation of pre-diploma project focused on an urban plan. Near this site are situated forests, so the vegetation in the urban plan design was an important point. Also, one of the main goals was to practical usage of a sightseeing possibilities of the location. New building with new main square is designed like a dominant feature of the area. Curved shape of building creates a calm and intimate atmosphere inside. Multipurpose building, named by Loop Center, will consist commercial and public, office and exhibition areas. The facade with a lightness and airiness co-creates the character of the whole building and highlights the shape of the object. Keywords: multifunkční budova; administrativa; kultura; galerie; komerce; multipurpose building; oggice building; gallery; commercial Available in digital repository of ČVUT.
Okrsek Zálesí - Víceúčelový objekt Sulická

Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu na Praze 4, Krč. Návrh navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie. Poblíž řešeného území jsou situovány Velký háj a Kunratický les, a ...

Knytl Luboš; Bibinur Kurekeshova; Schejbal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Smíchovské předmostí železničního mostu - část polyfunkčního bloku
Šmolík Michal; Nikola Puchelová; Monhart Libor
2021 -
Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie Smíchovkého předmostí železničního mostu v Praze. V urbanistické studii je zpracován koncept BLOKu, který navazuje na strukturu zastavěnosti Smíchova a vyzdvihuje výhody blokové zástavby. Veřejný prostor navazuje na nedalekou náplavku a prodlužuje ji v rekreačním duchu se zelení až na Císařskou louku. V diplomové práci je zpracovávána severní část BLOKu, která tvoří přechod polosoukromého a veřejného prostoru. Administrativní budova je tvořena dvěmi budovami po stranách a propojena můstkem, který tvoří průchod do vnitrobloku. Budova architektonickým řešením reaguje na okolní bytovou zástavbu a naopak zaujímá tvarem, který dominuje severnímu nároží. Komerčním využitím 1.PP navazuje a přispívá k oživení náplavky.The diploma thesis follows up on the undergraduate project of the urban study of the Smíchov bridgehead of the railway bridge in Prague. The urban study elaborates the concept of the BLOCK, which follows the structure of Smíchov's built-up area and highlights the advantages of the block development. The public space connects to the nearby embankment and extends it in a recreational spirit with greenery up to Císařská louka. The diploma thesis deals with the northern part of the BLOCK, which forms the transition between semi-private and public space. The office building consists of two buildings on the sides and it is connected by a bridge, which forms a passage into the inner courtyard. The building responds in an architectural way to the surrounding housing development and, on the contrary, takes on a shape that dominates the northern corner. Through the commercial use of the 1st floor, it continues and contributes to the revitalization of the embankment. Keywords: administrativní budova; náplavka; řeka; Smíchov; bloková zástavba; nábřeží; železnice; office building; riverbank; block development; railway Available in digital repository of ČVUT.
Smíchovské předmostí železničního mostu - část polyfunkčního bloku

Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie Smíchovkého předmostí železničního mostu v Praze. V urbanistické studii je zpracován koncept BLOKu, který navazuje na strukturu ...

Šmolík Michal; Nikola Puchelová; Monhart Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Škola v nové rezidenční části Mladé Boleslavi
Linhartová Eva; Lucie Vávrová; Danda Vratislav
2021 -
Tématem diplomové práce je architektonická studie základní školy v nově navržené městské části v Mladé Boleslavi. Urbanistický návrh městské části byl předmětem předdiplomního projektu. Pozemek nové školy je situován v západní části projektu, u lesoparku Štěpánka a hlavního náměstí vznikající čtvrti. Cílem návrhu bylo vytvořit dětem příjemný a klidný prostor s návazností na již zmíněnou Štěpánku. Tvar objektu vychází z tohoto konceptu a z navržených urbanistických návazností okolní zástavby. Hlavní vstup do objektu je umístěn na severní straně objektu, napojený na nové náměstí. Vstup do budovy ústí do velké vstupní haly, kde se nachází hlavní schodiště, které je hlavním spojujícím uzlem celé stavby. Stavba se dělí na jednotlivé provozní celky, které umožňují částečné oddělení dětí 1. a 2. stupně. Stavba je ve tvaru nepravidelného U, které pomáhá vytvořit vnitřní dvůr, kde tím vzniká příjemný prostor na trávení přestávek. V návaznosti na budovu školy najdeme tělocvičnu, která je se stavbou propojena krčkem, kde se nachází šatny. U tělocvičny je uvažováno s pronájmem veřejnosti, takže je tam i oddělený vstup pro návštěvníky.The assignement of the diploma thesis is to design a new elemantary school, which is located in new urban area in Mladá Boleslav. Urban concept was designed in pre-diploma project. Location of the school is in west part of the new area, close by to park Štěpánka and new centre square. Main goal was to create nice, calm space for children within reach of Štěpánka. Form of the object was created following this concept and adjusting to urban design, that was created. Main entrance is located on north part of the building, connected to the main square. Entrance leads to main hall which is connecting the school by main staircase. Building is divided into functional units, which allow separation of lower and primary secondary school. Building is shaped into U, which creates a nice court within which is used in free time. Gym building is close by connected by a place with changing rooms. The gym can be used by visitors, there is a separate entrance. Keywords: Základní škola; Mladá Boleslav; dvůr; Elementary school; Mladá Boleslav; court Available in digital repository of ČVUT.
Škola v nové rezidenční části Mladé Boleslavi

Tématem diplomové práce je architektonická studie základní školy v nově navržené městské části v Mladé Boleslavi. Urbanistický návrh městské části byl předmětem předdiplomního projektu. Pozemek nové ...

Linhartová Eva; Lucie Vávrová; Danda Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dostavba Masarykova nádraží                  
Tichý Ladislav; Peter Novella; Dydovič Pavel
2021 -
Zadaním diplomovej práce je dostavba Masarikovej stanice. Navrhovaný polyfunkčný objekt sa nachádza na mieste Českej pošty. V súčasnosti je okolie Masarykovej stanice ale aj k nej priľahlé budovy značne zanedbaný. Návrh vychádza z preddiplomového urbanistického riešenia tejto časti. Navrhnutý objekt svojou hmotou dotvára siluetu Masarykovej stanice zároveň vytvára vstupnú bránu do nového urbanistického priestoru. Svojou architektúrou neohrozuje dominanciu starých a významných budov stanice. Navonok objekt pôsobí konzervatívne a komunikuje s okolitou zástavbou. Zvnútra je objekt presklenený ľahkým obvodovým plášťom, otvára sa smerom dovnútra, ožíva a vytvára svoj vlastný ekosystém života. Polyfunkčný objekt komunikuje aj s novonavrhnutou platformou. Jednotlivé prevádzky v objekte dopĺňajú a oživujú priestor Masarykovej stanice. Vďaka únii prevádzok ktoré sa navzájom podporujú vznikajú v objekte jedinečné a unikátne priestory.The Diploma Thesis aims to redevelop the Masaryk station. The above-mentioned poly functional object is meant to be located in the area of the Czech post office. The current state of surrounding of the Masaryk station including its adjacent buildings is considerably neglected.The redevelopment project derives from the design offering urban solution of the area in question that had been prepared earlier. The re-developed object (as designed in the Diploma project) not only completes the silhouette of Masaryk Station but also functions as the entrance gate to the newly created urban area. The architecture of the new object does not interfere with the dominance of the ancient and culturally important station buildings. On the outside, it looks conservative and connects well with the surrounding buildings. The inner side is glassed with the light external cadding, opening onto the inside; it becomes alive with its own ecosystem of life. Poly functional object also fits well with the newly designed platform. Individual object´s facilities complement the Masaryk station, making it more vivid. They are architectonically intertwined and it is their unity that gives birth to the unique and special premises. Keywords: Praha; Dostavba; Masarykovo; Nádraží; Prague; Redevelopment; Masaryk; Station Available in digital repository of ČVUT.
Dostavba Masarykova nádraží                  

Zadaním diplomovej práce je dostavba Masarikovej stanice. Navrhovaný polyfunkčný objekt sa nachádza na mieste Českej pošty. V súčasnosti je okolie Masarykovej stanice ale aj k nej priľahlé budovy ...

Tichý Ladislav; Peter Novella; Dydovič Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hotel u Masarykova nádraží                      
Daďa Jaroslav; Kateřina Volfová; Oppelt Jan
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh hotelu u Masarykova nádraží. Projekt navazuje na předdiplomní projekt architektonicko - urbanistické studie uzemí Masarykovo nádraží - Florenc. Hlavním myšlenkou studie bylo sjednotit nesourodé uzemí, začlenit magistrálu do struktury města a propojit návaznost veřejné dopravy.Výrazným prvkem návrhu je přemostění kolejiště Masarykova nádraží. Vzniká zde výškově druhá úroveň, na které je možné stavět. Budovy na přemostění přiléhají přímo k magistrále a z té se tak stává uliční prostor, namísto bariéry. Navrhovaný hotel je situován do jižní části uzemí, které lemuje ulice Hybernská z jihu a magistrála z východu. Hmota hotelu vychází z trojúhelníkového tvaru pozemku. Hlavní část hmoty výškově kopíruje okolní domy. V místě zúženého nároží se hmota zvedá a tvoří tak výraznou dominantu, která vizuálně komunikuje s Prašnou bránou na konci ulice. Jižní hmota naopak klesá spolu se svažujícím se terénem, to podoporuje jak nárožní dominantu, tak pouští do venkovního atria více slunečního světla. Mimo ubytování je v hotelu navržen dvoupodlažní prosklený společenský sál, restaurace, fitness, wellness a čtyřúrovňová střešní zahrada s vyhlídkou na celou Prahu.The subject of this thesis is a project of a hotel located near the Masaryk railway station. The project follows-up the previously submitted architectural and urban study of the locality between Masaryk station and the Florenc metro and bus station. The main point of the study was to unite the area and to integrate the North South motorway running through Prague known as magistrala into the locality, as well as to interconnect the various forms of public transportation. The most distinctive moment of the study was the idea of bridging the railway at the station, which would create another level for development. The proposed buildings on the bridging would be placed directly beside the magistrala, which would improve the problematic road and drew it closer to the characteristics of ordinery city street. The proposed hotel is situated in the south part of the area by the Hybernska street and magistrala. The form of the hotel is based on the triangular shape of the site and for the most part it respects the height of surrounding buildings. In one of the corners the building goes higher and creates a distinctive dominant, which is linked visually to nearby Prasna brana. South part of the building inversely subsides as it copies the terrain. The project includes rooms for acommodation, two-store social hall, fitness, wellness and four-level rooftop garden. Keywords: hotel; Masarykovo nádraží; Praha; hotel; Masaryk station; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Hotel u Masarykova nádraží                      

Předmětem diplomové práce je návrh hotelu u Masarykova nádraží. Projekt navazuje na předdiplomní projekt architektonicko - urbanistické studie uzemí Masarykovo nádraží - Florenc. Hlavním myšlenkou ...

Daďa Jaroslav; Kateřina Volfová; Oppelt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Obytný blok s obchodním parterem
Šmolík Michal; Natálie Volná; Butkai Tomáš
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Praze na Smíchově u železničního mostu. Práce navazuje na předdiplomní projekt, který se zaobíral urbanistickou studií území. Z navržených budov dále vypracovávám nejjižnější budovu, jejíž hlavní náplní jsou bytové jednotky. V přízemí objektu jsou navrženy komerce a kavárna pro zabstraktnění Smíchovské náplavky.This master thesis presents polyfunctional building in Prague Smíchov near railway bridge. The thesis is a continuation of the pre-diploma project which solves the urbanism of this area. I contionue to process the southernmost bulding with the main function – housing. Second function of the building is commercial to make this area more abstract for people. Keywords: smíchov; bytový dům; polyfunkční objekt; kavárna; pobřeží; Vltava; prague smichov; residential building; polyfunctional building; cafe; riverside; Vlatava river Available in digital repository of ČVUT.
Obytný blok s obchodním parterem

Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Praze na Smíchově u železničního mostu. Práce navazuje na předdiplomní projekt, který se zaobíral urbanistickou studií území. Z navržených ...

Šmolík Michal; Natálie Volná; Butkai Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků
Nováková Vladimíra; Daniel Peterka; Čásenský Martin
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejprve jsou v teoretické části představeny základní a zároveň nejpoužívanější a nejosvědčenější metody finanční analýzy, které poskytnou cenné informace o finančním hospodaření podniku a hospodaření s majetkem. V praktické části bude zpracována finanční analýza obou stavebních podniků na základě dat získaných z účetních závěrek obou společností. Cílem bude porovnat tyto podniky a zjistit, který stavební podnik je na tom z hlediska finančního zdraví lépe, a který podnik by se měl v jistých oblastech zlepšit, aby dosahoval prosperity v konkurenčním prostředí.This bachelor thesis deals with financial analysis and its use for evaluation of companies. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. First, the theoretical part introduces the most used and the most proven methods of financial analysis, which provide valuable information about the financial management and asset management of the company. In the practical part, a financial analysis of two construction companies is made using the data of financial statements of the companies. The purpose of this bachelor thesis is to compare the companies and find out which construction company is better in terms of financial health and which company should improve in certain areas in order to achieve prosperity in a competitive environment. Keywords: Finanční analýza podniku; finanční ukazatele; horizontální a vertikální analýza; rentabilita; likvidita; zadluženost; aktivita; účetní závěrka; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; stavební podnik; porovnání podniků; Financial analysis of company; financial indicators; horizontal and vertical analysis; profitability; liquidity; indebtedness; activity; financial statement; balance; profit and loss statement; construction company; comparison of companies Available in digital repository of ČVUT.
Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...

Nováková Vladimíra; Daniel Peterka; Čásenský Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases