Number of found documents: 451
Published from to

Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení.
Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2022 - Czech
Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu 'Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží' testovali dostupné přístupy z hlediska jejich účinnosti a náročnosti. Cílovými druhy odlovů byly zejména kaprovité ryby (cejn velký, ouklej obecná, plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejnek malý), které se živí převážně zooplanktonem a mají tendenci vytvářet velmi početné populace. Mezi nejefektivnější\nmetody odlovů při tření patří odlovy pomocí omračovací elektrolovné lodě nebo pomocí vězenců. V období mimo tření je možné provádět hromadné odlovy s použitím vlečné (tralové) sítě. Odlovy jsou efektivní jak před třením (v dubnu), tak i během léta. Při opakovaných odlovech na stejných místech ale jejich účinnost klesá v důsledku rozplašení ryb. Účinnost odlovů se částečně opět zlepšuje, pokud se odlovy opakují s přibližně 1–2 týdenní přestávkou. Úlovky se také mění podle hustoty obsádky daného vodního útvaru. Při efektivních odlovech vychází náklady na ulovení 1 kg ryb v rozmezí 15–50 Kč. spontaneous development of populations and the influence of human interventions. For situations where a certain part of the fish population needs to be caught, within the project 'Biomanipulation as a tool for improving the water quality of reservoirs', we tested the available approaches in terms of their effectiveness and difficulty. The target species of catches were mainly cyprinid fish (bream, bleak, roach, rudd, white bream), which feed mainly\non zooplankton and tend to form very large populations. Among the most effective methods of catch during spawning are catches using electrofishing boats and fyke nets. In the non-spawning period, it is possible to carry out mass catches using trawl nets. Catches are effective both before spawning (in April) and during the summer. However, with repeated catches in the same places, their effectiveness decreases as a result of the fish being spooked. The efficiency of the catches partially improves again if the catches are repeated with a break of approximately 1–2 weeks. Catches also vary according to the stocking density of a given water body. With effective catches, the cost of catching 1 kg of fish is in the range of CZK 15–50. Keywords: biomanipulation; bream; electrofishing; spawning; fyke nets Available at various institutes of the ASCR
Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení.

Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu ...

Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2022

Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička.
Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
2022 - Czech
Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž. The synthesis of the results of the multi-criteria evaluation indicates a lateral multi-purpose reservoir as the most suitable option for flood protection on the Bečva River in the Skalička profile. Keywords: flood-protection; multi-criteria evaluation; lateral reservoir Available at various institutes of the ASCR
Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička.

Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž....

Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
Biologické centrum, 2022

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2021.
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
2022 - Czech
Zpráva popisuje vyhodnocení vývoj rybích společenstev a jejich množství v nádrži Lipno r. 2021. The report describes the evaluation of the development of fish communities and their quantity in the Lipno reservoir in 2021. Keywords: pikeperch; fish community; fishing Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2021.

Zpráva popisuje vyhodnocení vývoj rybích společenstev a jejich množství v nádrži Lipno r. 2021....

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
Biologické centrum, 2022

Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.
Blabolil, Petr; Hůda, J.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hladík, Milan; Vrba, Jaroslav
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy. The report describes the results of ichthyological surveys in the areas below the glacial lakes of Šumava. Keywords: recovery; brown trout; migration Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.

Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy....

Blabolil, Petr; Hůda, J.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hladík, Milan; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2022

Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.
Šmejkal, Marek; Kiran, Thomas; Gottwald, M.
2022 - Czech
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022. The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022. Keywords: silver bream; common bream; recovery ecology Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.

Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022.


The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022.

Šmejkal, Marek; Kiran, Thomas; Gottwald, M.
Biologické centrum, 2022

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.
Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování. The report summarizes the research results of the limnological components of the ecosystem of the newly created Medard postmining lake achieved for the year 2022 and recommendations for further monitoring. Keywords: ecology; restoration; mining lakes Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.

Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování....

Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2022

Ochrana borovice lesní (Pinus sylvestris L.) před kůrovci v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2022 - Czech
Zpráva obsahuje praktická doporučení směřující k vyšší efektivitě ochranných zásahů proti kůrovcům na borovici lesní v ČR. Věnuje se i zástupcům rodu Orthotomicus, jejichž praktický význam v posledních letech stoupá. The report contains practical recommendations aimed at increasing the effectiveness of protective measures against bark beetles on Scots pine in the Czech Republic. It also contains data on species of the genus Orthotomicus, whose practical importance has increased in recent years. Keywords: bark beetles; Scots pine; forest protection; Orthotomicus sp. Available at various institutes of the ASCR
Ochrana borovice lesní (Pinus sylvestris L.) před kůrovci v ČR

Zpráva obsahuje praktická doporučení směřující k vyšší efektivitě ochranných zásahů proti kůrovcům na borovici lesní v ČR. Věnuje se i zástupcům rodu Orthotomicus, jejichž praktický význam v ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2022

Komplexní průzkum rybí obsádky nádrží Karhov, Obecnice a Pilská v roce 2021.
Muška, Milan; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu nádrží Karhov, Pilská a Obecnice a doporučení pro jejich další obhospodařování. The report describes the results of an complex survey of Karhov, Obecnice and Pilská Reservoirs fish assemblages and recommendations for their further management. Keywords: fish community; Brdy Protected Area; survey Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky nádrží Karhov, Obecnice a Pilská v roce 2021.

Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu nádrží Karhov, Pilská a Obecnice a doporučení pro jejich další obhospodařování....

Muška, Milan; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2022

Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.
Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
2022 - Czech
Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v sedimentech mělkých nádrží. V rámci prezentované studie bylo sledováno 12 rybníků z různých lokalit České republiky. Rybníky byly rozděleny na základě geologie povodí do dvou skupin i) povodí s kyselými půdami (pH 5,1 - 6,3) bohatými na železo (H_Fe) a ii) povodí s neutrálními půdami (pH = 6,8–7,6) a nízkým obsahem železa (L_Fe). Ve sledovaných rybnících byly porovnávaný parametry vodního sloupce, pórové vody a extrakce sedimentů z hlediska stabilizace organické hmoty a navazujících živinových koloběhů. Bylo ukázáno, jak vyšší koncentrace hydratovaných oxidů Fe, spolu s aromatickým charakterem organických látek přispívá k celkové stabilizaci sedimentu. Naopak nízké koncentrace Fe byly doprovázeny nižší mineralizaci sediment a vyšší rizikovosti pro vodní ekosystém z hlediska uvolňovaní živin nebo rozvoje anoxii. The effect of watershed geochemistry, in terms of soil pH, Fe concentration and organic matter quality, on the stability of organic carbon and nutrients level in freshwater sediments of shallow lakes was studied. Twelve fishponds were divided into two groups based on the typical soil pH: i) watershed with acidic soils (pH 5.1 – 6.3) rich in Fe called H_Fe and ii) watershed with neutral pH soils (pH 6.8 – 7.6) poor in Fe called L_Fe. The parameters of the water column, pore water and sediment chemical extractions were compared. A higher concentration of hydrated Fe oxides, together with the aromatic character of organic substances were shown to highly contribute to the overall stabilization of the sediment. Conversely, low Fe concentrations were accompanied by lower mineralization of sediments and a higher risk for the aquatic ecosystem in terms of nutrient release or the development of anoxic conditions. Keywords: sediments; watersheds; organic matter quality Available at various institutes of the ASCR
Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.

Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v ...

Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2022

Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody.
Porcal, Petr
2022 - Czech
V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování množství vody odtékající z jezera a koncentrace olova ve vrchních vrstvách sedimentů. A balance study of radon activity in Lake Plešný and its tributaries was carried out in 2020 to refine the estimate of groundwater resources. The balance is based on quantification of sources, monitoring of the amount of water draining from the lake, and lead concentrations in the overlying sediments. Keywords: radon; water balance; lake Available at various institutes of the ASCR
Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody.

V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování ...

Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases