Number of found documents: 418
Published from to

Závěrečná zpráva 2021 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Oppong, J.C.; Lišková, K.; Houška, J.; Červenka, J.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Reitschmiedová, E.; Dvorščík, P.; Mudrák, O.; Šimáňová, D.; Woś, B.; Karimi Nezhad, Mohammad Tashin; Mustafa, Adnan; Pietrzykowski, M.; Kopecký, T.; Hovorková, M.; Čápová, K.
2021 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2021. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2021 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2021....

Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Oppong, J.C.; Lišková, K.; Houška, J.; Červenka, J.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Reitschmiedová, E.; Dvorščík, P.; Mudrák, O.; Šimáňová, D.; Woś, B.; Karimi Nezhad, Mohammad Tashin; Mustafa, Adnan; Pietrzykowski, M.; Kopecký, T.; Hovorková, M.; Čápová, K.
Biologické centrum, 2021

Okáč menší (Erebia sudetica) v čase globální změny
Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Faltýnek Fric, Zdeněk; Klečková, Irena; Spitzer, Lukáš
2021 - Czech
Metodika, shrnující zásady péče o populace okáče sudetského (Erebia sudetica), specializovaného horského druhu chráněného Směrnicí o stanovištích EU. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických změn vysokohorských biotopů v pohořích vysokých Sudet. The material provides principles of habitats and populations management for the Sudeten ringlet (Erebia sudetica), a specialised subalpine butterfly protected by the EU Habitat directive. It is based on bioclimatic models ofpast, current and future range and projected vegetation changes in its mountain habitats. Keywords: mountain habitats; butterfly conservation; climate change Available at various institutes of the ASCR
Okáč menší (Erebia sudetica) v čase globální změny

Metodika, shrnující zásady péče o populace okáče sudetského (Erebia sudetica), specializovaného horského druhu chráněného Směrnicí o stanovištích EU. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických ...

Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Faltýnek Fric, Zdeněk; Klečková, Irena; Spitzer, Lukáš
Biologické centrum, 2021

Ekofyziologie nejvýznamnějších kůrovců na borovici lesní v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2021 - Czech
Zpráva shrnuje informace o přezimování, plodnosti, letové aktivitě a rychlosti vývoje několika druhů kůrovcovitých na borovici lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. U lýkožrouta vrcholkového, Ips acuminatus, byla podrobně studována četnost pseudogamního rozmnožování na výše zmíněných lokalitách. The report summarizes information on overwintering, fecundity, flight activity and developmental rate of bark beetles infesting Scots pines in Central Bohemia, Vysočina and South Moravia. The occurrence of pseudogamous reproduction in the sharp-dentated bark beetle, Ips acuminatus, was studied in detail. Keywords: bark beetles; Scots pine; pseudogamous Available at various institutes of the ASCR
Ekofyziologie nejvýznamnějších kůrovců na borovici lesní v ČR

Zpráva shrnuje informace o přezimování, plodnosti, letové aktivitě a rychlosti vývoje několika druhů kůrovcovitých na borovici lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2021

Zpráva o průběhu a výsledcích odlovů ryb na vodní ploše Bagr během nočních zátahů v roce 2021
Blabolil, Petr
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky nočních odlovů plůdkovou zátahovou sítí na vodní ploše bagr ve veřejném lesoparku Stromovka během dvou týdnů kurzu Hydrobiologická exkurze. The report describes the results of night catches by a fry beach seine in Bagr pond in the Stromovka public forest park during the two weeks of the Hydrobiological Excursion course. Keywords: fish community; demonstrating; sampling method Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o průběhu a výsledcích odlovů ryb na vodní ploše Bagr během nočních zátahů v roce 2021

Zpráva popisuje výsledky nočních odlovů plůdkovou zátahovou sítí na vodní ploše bagr ve veřejném lesoparku Stromovka během dvou týdnů kurzu Hydrobiologická exkurze....

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2021

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2020
Peterka, Jiří
2021 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: revitalization; ecosystem monitoring; community succession Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2020

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2021

Závěrečná zpráva za projekt 'Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních ryb na člověkem ovlivněných tocích'.
Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
2021 - Czech
Výzkumná zpráva shrnuje vývoj výzkumu a pokroky dosažené ve výzkumu limitace úspěšné reprodukce reofilních ryb a jejího zvednutí pomocí aplikovaných opatření. Report summarize development on the project and advances that have been made in research on the limitations or rheophilic fish spawning success in riverine environment and it´s enhancement by applying mitigation measures. Keywords: reproduction; biodiversity; asp Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva za projekt 'Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních ryb na člověkem ovlivněných tocích'.

Výzkumná zpráva shrnuje vývoj výzkumu a pokroky dosažené ve výzkumu limitace úspěšné reprodukce reofilních ryb a jejího zvednutí pomocí aplikovaných opatření....

Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2021

Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL detector
Vancová, Marie; Horodyský, P.; Kolouch, A.; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim
2021 - English
Aplikační příklady využití funkčního vzorku katodoluminescenčního detektoru firmy Crytur pro jeho využití v biologickém výzkumu Keywords: Cathodoluminescence; scanning electron microscopy; biological specimens; Katodoluminescence; skenovací elektronový mikroskop; biologické vzorky Available at various institutes of the ASCR
Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL detector

Aplikační příklady využití funkčního vzorku katodoluminescenčního detektoru firmy Crytur pro jeho využití v biologickém výzkumu

Vancová, Marie; Horodyský, P.; Kolouch, A.; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim
Biologické centrum, 2021

Zajištění odborného dohledu a odlovu rybí obsádky z nádrže Láz při jejím vypouštění a další související činnosti dle požadavků správy CHKO Brdy
Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Kortan, D.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky redukce rybího společenstva na přehradní nádrži Láz. The report describes fish community reduction in Laz Reservoir. Keywords: fish community; conservation; restoration Available at various institutes of the ASCR
Zajištění odborného dohledu a odlovu rybí obsádky z nádrže Láz při jejím vypouštění a další související činnosti dle požadavků správy CHKO Brdy

Zpráva popisuje výsledky redukce rybího společenstva na přehradní nádrži Láz.


The report describes fish community reduction in Laz Reservoir.

Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Kortan, D.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav
Biologické centrum, 2021

Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.
Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
2021 - Czech
Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech. The aim of the two-year experiment was to verify the ability of four species of sedges and natural pioneering plants to grow on substrate-free floating islands. Keywords: floating vegetation islands; wetland plants; water quality Available at various institutes of the ASCR
Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.

Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech....

Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2021

Výsledky průzkumu autotrofních společenstev jezera Milada a Most
Znachor, Petr; Bešta, Tomáš; Čapková, Kateřina; Mareš, Jan; Řeháková, Klára; Čtvrtlíková, Martina; Kučerová, Andrea
2021 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky limnologických měření a výzkumu perifytonu a vodních makrofyt probíhajícího v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny v roce 2020. Ačkoli jakost vody v jezera Most a Milada odpovídá dobrému ekologickému potenciálu, zaznamenali jsme náznaky možného budoucího zhoršení (např. výskyt podpovrchových sinicových maxim v jezeře Most, nadměrný rozvoj nárostových řas v obou jezerech, výskyt anoxie u dna v jezeře Milada). The limnological measurement and research of periphyton and aquatic macrophytes were conducted in the framework of 'Strategy AV 21, post-mining landscape restoration' in 2020. Despite the good ecological potential in Lakes Milada and Most, there are several indications of possible future deterioration of water quality (e.g., the occurrence of subsurface cyanobacterial maxima in Lake Most, excessive growth of periphyton mats in both lakes, strong bottom anoxia in Lake Milada). Keywords: phytoplankon; diversity; periphyton Available at various institutes of the ASCR
Výsledky průzkumu autotrofních společenstev jezera Milada a Most

Zpráva shrnuje výsledky limnologických měření a výzkumu perifytonu a vodních makrofyt probíhajícího v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny v roce 2020. Ačkoli jakost vody v jezera ...

Znachor, Petr; Bešta, Tomáš; Čapková, Kateřina; Mareš, Jan; Řeháková, Klára; Čtvrtlíková, Martina; Kučerová, Andrea
Biologické centrum, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases