Number of found documents: 322
Published from to

Vliv závažnosti pozdních následků léčby na subjektivní kvalitu života dětských onkologických pacientů
Blatný, Marek; Kepák, T.; Sobotková, Veronika; Jelínek, Martin; Slezáčková, Alena; Bartošová, Kateřina; Tóthová, K.
2011 - Czech
Psychosociální problémy po prodělané léčbě dětské malignity jsou vedle zdravotních problémů nejzávažnějšími následky protinádorové terapie. V předkládané studii se zabýváme vlivem závažnosti pozdních následků léčby na subjektivní kvalitu života dětských onkologických pacientů. Soubor tvořilo 95 bývalých onkologických pacientů (47 chlapců a 48 dívek) ve věku 13 – 19 let, kteří byli 2 – 5 let v remisi. Pro zjišťování kvality života jsme použili dotazník MMQL (Minnesota-Minneapolis Quality of Life Instrument), závažnost následků léčby byla hodnocena na čtyřbodové škále dle CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0). Závažnost pozdních následků léčby ovlivňuje negativně u dospívajících fyzický výkon, kognitivní fungování, spokojenost s vlastním tělem a zapojení do sociálních vztahů. Psychologické (emoční) fungování a životní spokojenost nejsou pozdními následky léčby výrazněji zasaženy. Psychosocial problems of patients who underwent childhood malignancy treatment are together with health problems the most severe consequences of anticancer therapy. In this study, we deal with relationship between severity of late effects and subjective quality of life of childhood cancer survivors. The sample consisted of 95 cancer survivors (47 boys and 48 girls) aged 13 to 19 who were in remission for 2 to 5 years at the time of examination. To measure quality of life we used the Minnesota-Minneapolis Quality of Life Instrument (MMQL), severity of late effects we assessed on 4-point scale in accordance with CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0). Severity of late effects of anticancer therapy influences negatively physical functioning, cognitive functioning, body image and social functioning. Psychological (emotional) functioning and outlook of life are not significantly impacted by severity of late effects. Keywords: childhood cancer survivors; quality of life; late effects Available at various institutes of the ASCR
Vliv závažnosti pozdních následků léčby na subjektivní kvalitu života dětských onkologických pacientů

Psychosociální problémy po prodělané léčbě dětské malignity jsou vedle zdravotních problémů nejzávažnějšími následky protinádorové terapie. V předkládané studii se zabýváme vlivem závažnosti pozdních ...

Blatný, Marek; Kepák, T.; Sobotková, Veronika; Jelínek, Martin; Slezáčková, Alena; Bartošová, Kateřina; Tóthová, K.
Psychologický ústav, 2011

Vztah Poláků k Čechům – vývoj a souvislosti
Leix, Alicja
2011 - Czech
Češi jsou pro Poláky momentálně nejoblíbenějším národem. Nebylo tomu tak ale vždy. Článek uvádí základní historická fakta, která ovlivnila polsko-české vztahy na pozadí vztahů s jinými národy – především Slovenskem, Německem, Ruskem a Maďarskem. Nejvíce pozornosti však věnuje analýze dnešní situace. Prezentuje některé polské reálie, svědčící o mimořádné popularitě české kultury. Tlumočí, kdo je „Čechofil“, pozastavuje se u literatury – hlavně u děl polských autorů píšících o Česku a Češích. Uvádí a rozebírá některé výsledky mezinárodního výzkumného projektu AV ČR Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích. Komentuje relevantní údaje poskytnuté statistickými úřady a také několik dalších českých i polských studií, věnovaných různým souvislostem polsko-českých vztahů. Czechs are currently the most favorite nation in Poland. It has not always been like this. The article starts with a brief historical introduction of the most important facts which used to influence Czech-Polish relationships, including the role of their neighbours – Slovakia, Germany, Russia and Hungary. The biggest attention is devoted to the current situation when the popularity of the Czech culture in Poland is constantly growing. The article points to the most popular books about the Czech Republic and its people written in Poland, it also explains the term „czechofilie“(„Czechophilia“). It introduces results from an international project Intergroup Attitudes and Contact in Central Europe as well as relevant statistics data and outcomes of severeal Czech and Polish studies devoted to various aspects of the Polish-Czech relationships. Keywords: Polish-Czech relationships; national stereotypes Available at various institutes of the ASCR
Vztah Poláků k Čechům – vývoj a souvislosti

Češi jsou pro Poláky momentálně nejoblíbenějším národem. Nebylo tomu tak ale vždy. Článek uvádí základní historická fakta, která ovlivnila polsko-české vztahy na pozadí vztahů s jinými národy – ...

Leix, Alicja
Psychologický ústav, 2011

Charakteristiky kariérní orientace z hlediska 50letého longitudinálního výzkumu
Millová, Katarína; Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Šolcová, Iva
2011 - Czech
Studie se zabývá psychologickými a environmentálními prediktory a koreláty kariérní orientace ve střední dospělosti. Zkoumaný soubor byl tvořen 74 jedinci (32 mužů, 42 žen; věk 41-44 let), kteří se účastní longitudinální studie probíhající od roku 1961. Atmosféra v rodině původu, inteligence a školní prospěch ve 12 letech predikují pouze úroveň vzdělání v dospělosti, ale nikoli orientaci pracovní kariéry (která je tvořená stabilitou kariérní linie a dlouhodobou nezaměstnaností). Úroveň vzdělání v dospělosti zároveň mírně souvisí s orientací pracovní kariéry. Stabilita kariéry je ovlivněna i osobnostními charakteristikami měřenými ve střední adolescenci, zejména extraverze. Jedinci s vysokou extraverzí v adolescenci měli proměnlivou (ale nikoli nestabilní) kariérní linii ve střední dospělosti. V dospělosti kariérní orientace souvisela i s rizikovým chováním a s pocitem koherence: rizikové chování bylo spojeno s dlouhodobou nezaměstnaností a pocit koherence se stabilitou kariérní linie. The study deals with the psychological and environmental predictors and correlates of career orientation in middle adulthood. The sample consisted of 74 participants (32 men, 42 women; 41-44 years) who participate in the longitudinal study running from 1961. Atmosphere in the family of origin, intelligence and school success at 12 years predict only educational level in adulthood, but not career orientation indexed by stability of career line and long-term unemployment. Concurrently, educational level in adulthood is slightly related to career orientation. The stability of career line, is influenced also by personality characteristics measured in middle adolescence, especially by extraversion. Highly extraverted adolescents had variable (but not unstable) career line in their middle adulthood. Career orientation was associated with risk behavior and with sense of coherence: risk behavior was connected to long-term unemployment and sense of coherence to stability of career line. Keywords: career orientation; middle adulthood; longitudinal study Available at various institutes of the ASCR
Charakteristiky kariérní orientace z hlediska 50letého longitudinálního výzkumu

Studie se zabývá psychologickými a environmentálními prediktory a koreláty kariérní orientace ve střední dospělosti. Zkoumaný soubor byl tvořen 74 jedinci (32 mužů, 42 žen; věk 41-44 let), kteří se ...

Millová, Katarína; Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Šolcová, Iva
Psychologický ústav, 2011

Stereotypy o stáří
Štěpánková, H.; Lukavský, Jiří
2011 - Czech
Příspěvek bude v první části pojednávat o stereotypech vztahujících se ke stárnutí a jejich dopadech na stárnoucího člověka. Tyto stereotypy, ať již kladné či záporné, mají nesporný vliv na duševní i tělesné zdraví jedince. Druhá část příspěvku bude informovat o programu trénování paměti pro seniory a části výzkumu zaměřené na zjištění subjektivně pociťovaných změn v hodnocení relevantních aspektů. Nálezy výzkumu dáváme do souvislosti s možností žádoucího ovlivnění stereotypů o stárnutí. First, the paper presents stereotypes about aging and its impact on the aging population. It is indisputable that these stereotypes, no matter whether they are positive or negative, have an influence on psychological as well as physical health. Second, the paper informs about memory training programme for seniors and the part of research focused on subjectively perceived changes in relevant aspects. Research findings are discussed in terms of possibilities to influence the stereotypes about the aging population. Keywords: stereotypes; memory training; seniors Available at various institutes of the ASCR
Stereotypy o stáří

Příspěvek bude v první části pojednávat o stereotypech vztahujících se ke stárnutí a jejich dopadech na stárnoucího člověka. Tyto stereotypy, ať již kladné či záporné, mají nesporný vliv na duševní ...

Štěpánková, H.; Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2011

Psychologické prediktory a koreláty subjektivně vnímaných zdravotních obtíží: longitudinální perspektiva
Slezáčková, Alena; Millová, Katarína; Blatný, Marek; Jelínek, Martin
2011 - Czech
Dílčí studie vycházející z Brněnského longitudiálního výzkumu optimálního celoživotního vývoje se zabývá zkoumáním psychologických korelátů zdravotních problémů u osob středního věku a jejich prediktorů v adolescenci. Výzkumný soubor byl tvořen 74 jedinci ve středním věku (32 mužů a 42 žen ve věku od 41 do 44 let), kteří v longitudinální studii participují již od roku 1961. Z analýzy dat získaných pomocí metod EPI, SOC, NEO, TCI, Logo-test a Dotazník zdravotního stavu vyplývá, že nejvýraznějším prediktorem zdravotních potíží v dospělosti je míra extraverze ve věku 16 let. Ve středním věku byly nalezeny souvislosti psychosomatických potíží a míry extraverze, neuroticismu, sense of coherence a sebedirektivity. Konkrétní zdravotní problémy (bolest, dechové obtíže) ve středním věku souvisejí také s mírou existenciální frustrace a sebedirektivitou. Výsledky této studie upozorňují na význam zkoumání psychologických prediktorů a korelátů zdravotního stavu osob v dospělém věku. The study examines the psychological correlates of health problems in people of middle age and their predictors in adolescence. The sample consisted of 74 participants (32 men and 42 woman aged from 41 to 44 years) who participate in the longitudinal study running from 1961. An analysis of data obtained using the methods EPI, SOC, NEO, TCI, Logo-test and Health questionnaire revealed that the most significant predictor of health problems in adulthood is extraversion at age 16. We found in middle age connections between psychosomatic problems and the degree of extraversion, neuroticism, Sense of Coherence and self-directedness. Specific health problems (pain, shortness of breath) in middle age are also connected to the degree of existential frustration and self-directedness. The results of this study highlight the importance of studying the psychological correlates and predictors of health status of individuals in adulthood. Keywords: longitudinal study; subjectively assessed health; correlates; predictors Available at various institutes of the ASCR
Psychologické prediktory a koreláty subjektivně vnímaných zdravotních obtíží: longitudinální perspektiva

Dílčí studie vycházející z Brněnského longitudiálního výzkumu optimálního celoživotního vývoje se zabývá zkoumáním psychologických korelátů zdravotních problémů u osob středního věku a jejich ...

Slezáčková, Alena; Millová, Katarína; Blatný, Marek; Jelínek, Martin
Psychologický ústav, 2011

Subjektivní percepce meziskupinového kontaktu s příslušníky čtyř národů sousedících s Českou republikou
Kouřilová, Sylvie
2011 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na subjektivní percepci meziskupinového kontaktu s lidmi ze zemí sousedících s Českou republikou. Studie je součástí projektu „Meziskupinový kontakt a postoje v pěti středoevropských zemích“, jehož cílem je kromě dalšího identifikovat, jak kontakt s lidmi jiných národností souvisí s postoji k těmto národům. Čeští vysokoškoláci popisovali svoji zkušenost s Němci (N = 176), Rakušany (N = 165), Poláky (N = 174) a Slováky (N = 176). Pomocí obsahové analýzy volných výpovědí bylo stanoveno šest oblastí tematicky postihujících meziskupinový kontakt Čechů s jejich sousedy. Charakterizace identifikovaných kategorií, jejich ilustrace příklady z dat a frekvence jejich výskytu přibližuje průběh meziskupinového kontaktu se čtyřmi sousedními národnostmi. The paper focuses on subjective perception of intergroup contact with people from four countries neighboring to the Czech republic. The study is a part of a research project „Intergroup attitudes and contact in Central Europe“. One of the goals of the project is to determine how contacts with people of other nationalities relate to attitudes towards these nations. Czech university students described their experience with Germans (N = 176), Austrians (N = 165), Poles (N = 174), and Slovaks (N = 176). Content analysis of their open statements revealed six topics covering nature of contact with people of the given nationalities. Description of the identified categories, their illustration with examples from data as well as their frequency across respondents´ statements give picture about intergroup contact with the four neighboring nationalities. Keywords: intergroup contact; intergroup attitudes; border regions Available at various institutes of the ASCR
Subjektivní percepce meziskupinového kontaktu s příslušníky čtyř národů sousedících s Českou republikou

Příspěvek se zaměřuje na subjektivní percepci meziskupinového kontaktu s lidmi ze zemí sousedících s Českou republikou. Studie je součástí projektu „Meziskupinový kontakt a postoje v pěti ...

Kouřilová, Sylvie
Psychologický ústav, 2011

The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract
Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
2010 - English
The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic. The programme of the ECP15 included contributions on distinctive personality issues, such as personality genetics, personality and behavioral control, neurophysiology of intelligence, and methodological issues of personality research. Furthermore, presenters introduced their findings about personality and social relationships, developmental aspects of personality, as well as personality and cultural differences. The ECP 15 also hosted dialogues between personality psychology and newly established theoretical approaches such as positive psychology. Keywords: European Association of Personality Psychology; ECP15; conference Available at various institutes of the ASCR
The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract

The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with ...

Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
Psychologický ústav, 2010

Post-Communist Syndrome: a Mental Heritage. A Theoretical Framework and Empirical Findings
Klicperová-Baker, Martina; Feierabend, I.; Košťál, J.
2010 - English
The article discusses post-totalitarian symptoms and the concept of post-totalitarian syndrome which can explain mentality of some dissatisfied Eastern European citizens. The current Czech post-totalitarian conditions are analyzed in terms of specific grievances and human needs; it is suggested that the disappointed include numerous frustrated but otherwise pro-democratic citizens. Complaints focus on economic insecurity (fear of unemployment, lack of security at the old age), crime (both white collar economic and street crime), lack of overall safety and disappointment with the general decline of interpersonal relations. Although respondents found it much easier to be upset with the current circumstances than with the totalitarian past, direct questions referring to the pre-1989 police state revealed an overwhelming awareness of and frustration with it. The most intense current anger is provoked by misconduct of politicians, yet democracy as a regime is not doubted. Keywords: post-communism; democracy; post-communist syndrome Available at various institutes of the ASCR
Post-Communist Syndrome: a Mental Heritage. A Theoretical Framework and Empirical Findings

The article discusses post-totalitarian symptoms and the concept of post-totalitarian syndrome which can explain mentality of some dissatisfied Eastern European citizens. The current Czech ...

Klicperová-Baker, Martina; Feierabend, I.; Košťál, J.
Psychologický ústav, 2010

Country Report: The Czech Republic
Klicperová-Baker, Martina; Franke, Helena; Schwarz, Petr; Košťál, J.
2010 - English
Research report on the Czech aspect of European citizenship – the state of ethno-national diversity, migration, gender situation, attitudes to the EU, understanding of the European polity and European public sphere. The study brings original results of a representative survey of Czech citizens (N=1037) in addition to the first, preliminary results of media analysis and interviews with political and cultural elites. This volume, the Czech contribution to international Eurosphere project, is a part of a series of 16 Eurosphere country reports, it serves also as a framework for interpretation of Eurosphere empirical results. It contains a number of graphs, tables and illustrations. It is complemented by illustrations by a cartoonist Miroslav Kemel. Keywords: EU; Czech Republic; Diversity; European citizenship Available at various institutes of the ASCR
Country Report: The Czech Republic

Research report on the Czech aspect of European citizenship – the state of ethno-national diversity, migration, gender situation, attitudes to the EU, understanding of the European polity and European ...

Klicperová-Baker, Martina; Franke, Helena; Schwarz, Petr; Košťál, J.
Psychologický ústav, 2010

Styly dialogického jednání: návrh konceptuálního rámce
Chrz, Vladimír
2010 - Czech
V příspěvku je navržen konceptuální rámec pro porozumění dialogickému jednání s vnitřním partnerem. Dialogické jednání je uchopeno z hlediska Jungova pojetí individuace, aktivní imaginace a transcendentní funkce. In this article we propose a conceptual frame for understanding dialogical Acting with the Inner Partner. Dialogical acting is viewed through the Jung´s conceptions of individuation, active imagination and transcendent fiction. Keywords: dialogical acting; individuation; active imagination; transcendent fiction Available at various institutes of the ASCR
Styly dialogického jednání: návrh konceptuálního rámce

V příspěvku je navržen konceptuální rámec pro porozumění dialogickému jednání s vnitřním partnerem. Dialogické jednání je uchopeno z hlediska Jungova pojetí individuace, aktivní imaginace a ...

Chrz, Vladimír
Psychologický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases