Number of found documents: 418
Published from to

Zajištění odborného dohledu a odlovu rybí obsádky z nádrže Láz při jejím vypouštění a další související činnosti dle požadavků správy CHKO Brdy
Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Kortan, D.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky redukce rybího společenstva na přehradní nádrži Láz. The report describes fish community reduction in Laz Reservoir. Keywords: fish community; conservation; restoration Available at various institutes of the ASCR
Zajištění odborného dohledu a odlovu rybí obsádky z nádrže Láz při jejím vypouštění a další související činnosti dle požadavků správy CHKO Brdy

Zpráva popisuje výsledky redukce rybího společenstva na přehradní nádrži Láz.


The report describes fish community reduction in Laz Reservoir.

Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Kolařík, Tomáš; Kortan, D.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav
Biologické centrum, 2021

Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.
Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
2021 - Czech
Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech. The aim of the two-year experiment was to verify the ability of four species of sedges and natural pioneering plants to grow on substrate-free floating islands. Keywords: floating vegetation islands; wetland plants; water quality Available at various institutes of the ASCR
Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.

Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech....

Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2021

Výsledky průzkumu autotrofních společenstev jezera Milada a Most
Znachor, Petr; Bešta, Tomáš; Čapková, Kateřina; Mareš, Jan; Řeháková, Klára; Čtvrtlíková, Martina; Kučerová, Andrea
2021 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky limnologických měření a výzkumu perifytonu a vodních makrofyt probíhajícího v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny v roce 2020. Ačkoli jakost vody v jezera Most a Milada odpovídá dobrému ekologickému potenciálu, zaznamenali jsme náznaky možného budoucího zhoršení (např. výskyt podpovrchových sinicových maxim v jezeře Most, nadměrný rozvoj nárostových řas v obou jezerech, výskyt anoxie u dna v jezeře Milada). The limnological measurement and research of periphyton and aquatic macrophytes were conducted in the framework of 'Strategy AV 21, post-mining landscape restoration' in 2020. Despite the good ecological potential in Lakes Milada and Most, there are several indications of possible future deterioration of water quality (e.g., the occurrence of subsurface cyanobacterial maxima in Lake Most, excessive growth of periphyton mats in both lakes, strong bottom anoxia in Lake Milada). Keywords: phytoplankon; diversity; periphyton Available at various institutes of the ASCR
Výsledky průzkumu autotrofních společenstev jezera Milada a Most

Zpráva shrnuje výsledky limnologických měření a výzkumu perifytonu a vodních makrofyt probíhajícího v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny v roce 2020. Ačkoli jakost vody v jezera ...

Znachor, Petr; Bešta, Tomáš; Čapková, Kateřina; Mareš, Jan; Řeháková, Klára; Čtvrtlíková, Martina; Kučerová, Andrea
Biologické centrum, 2021

Zpráva z demonstračních odlovů vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka v roce 2021
Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Kaštovský, J.; Juráň, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky odlovů ryb plůdkovou zátahovou sítí během dne ve vodní ploše Bagr a elektrickým agregátem spolu s pastmi v tůni v jižní části veřejného lesoparku Stromovka. The report describes the results of catching fish by a fry seine during the day in the pond Bagr and by an electric generator together with traps in a pond in the southern part of the Stromovka public forest park. Keywords: fish community; demonstrating; sampling method Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z demonstračních odlovů vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka v roce 2021

Zpráva popisuje výsledky odlovů ryb plůdkovou zátahovou sítí během dne ve vodní ploše Bagr a elektrickým agregátem spolu s pastmi v tůni v jižní části veřejného lesoparku Stromovka....

Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Kaštovský, J.; Juráň, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš
Biologické centrum, 2021

Zpráva o průběhu a výsledcích odlovů ryb na revírech Jihočeského územního svazu ČRS v roce 2021
Blabolil, Petr
2021 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu vybraných lokalit řek Lužnice, Stropnice a Malše, kde hospodaří Český rybářský svaz. The report describes the results of an ichthyological survey of selected localities of the Lužnice, Stropnice and Malše rivers, that are under Czech Anglers Union management. Keywords: fish community; demonstrating; sampling method Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o průběhu a výsledcích odlovů ryb na revírech Jihočeského územního svazu ČRS v roce 2021

Zpráva popisuje výsledky ichtyologického průzkumu vybraných lokalit řek Lužnice, Stropnice a Malše, kde hospodaří Český rybářský svaz....

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2021

Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer.
Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Peterka, Jiří
2021 - Czech
Publikace obsahuje vyhodnoceni průzkumů 36 nádrží a umělých jezer v letech 1985–2020 v různých částech České republiky čtyřmi dolovnými metodami, které jsou dále členěny podle vzorovaného prostředí, denní periody a cílové věkové skupiny dravých ryb. Jedná se o tetanové, zátahové a vlečné sítě a kontinuální elektrolov z lodi. Vyhodnocena je ulovitelnost, standardizovaná a relativní početnost bolena dravého, candáta obecného, štiky obecné a sumce velkého. Na základě těchto údajů se čtenář může rozhodnout, kterou metodu použit k detekci konkrétního dravého druhu v danem prostředí a zjištěné výsledky porovnat se stavem na jiných lokalitách. The publication contains an evaluation of surveying 36 reservoirs and artificial lakes in the years 1985–2020 in different parts of the Czech Republic by four sampling methods, which are further divided according to the sampling environment, daily periods and targeted age groups of predatory fish. The methods are gillnets, seines, trawls and continuous boat electrofishing. The catchability, standardized and relative abundance of asp, pikeperch, pike and catfish are evaluated. Based on these data, the reader can decide which method to use to detect a particular predatory species and compare the results with the situation in other localities. Keywords: Asp; electrofishing; net sampling; pike; pikeperch; wels catfish Available at various institutes of the ASCR
Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer.

Publikace obsahuje vyhodnoceni průzkumů 36 nádrží a umělých jezer v letech 1985–2020 v různých částech České republiky čtyřmi dolovnými metodami, které jsou dále členěny podle vzorovaného prostředí, ...

Blabolil, Petr; Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2021

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2020
Peterka, Jiří
2021 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Chabařovice bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Chabařovice was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: community succession; revitalization; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2020

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Chabařovice bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2021

Zhodnocení stavu reofilních ryb v povodí Vltavy a klíčových faktorů ovlivňující jejich populace (předběžná zpráva)
Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
2021 - Czech
Zpráva popisuje postup při vyhodnocování dat reofilních ryb. The report describes advancement in evaluation of rheophilic fish data. Keywords: fish community; conservation; restoration Available at various institutes of the ASCR
Zhodnocení stavu reofilních ryb v povodí Vltavy a klíčových faktorů ovlivňující jejich populace (předběžná zpráva)

Zpráva popisuje postup při vyhodnocování dat reofilních ryb.


The report describes advancement in evaluation of rheophilic fish data.

Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2021

Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků
Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Soukalová, Kateřina; Vrba, Jaroslav
2020 - Czech
Cílem studie bylo provedení průzkum ichtyofauny jezera Laka a propojených toků. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of this study was determination of Lake Laka and connected streams ichthyofauna. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Keywords: Laka; Fish; Lake Available at various institutes of the ASCR
Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků

Cílem studie bylo provedení průzkum ichtyofauny jezera Laka a propojených toků. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy....

Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Soukalová, Kateřina; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2020

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Prachař, Zdeněk
2020 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rubí obsádky nádrže Lipno v r. 2019. Obsahuje informace o množství jednotlivých druhu, jejich populačním doplňku, věkovém složení a distribuci. Obsahuje též závěry a doporučení pro hospodářská opatření. The report summarizes the results of a comprehensive survey of the reverse of the Lipno reservoir in 2019. It contains information on the number of individual species, their population recruitment, age composition and distribution. It also contains conclusions and recommendations for management measures. Keywords: Lipno; Fish; Dam Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019

Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rubí obsádky nádrže Lipno v r. 2019. Obsahuje informace o množství jednotlivých druhu, jejich populačním doplňku, věkovém složení a distribuci. Obsahuje ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Prachař, Zdeněk
Biologické centrum, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases