Number of found documents: 1333
Published from to

Geological paths – their use for the regional geography teaching
Kubalíková, Lucie; Drápela, E.; Bajer, A.; Zapletalová, D.; Balková, M.; Zágoršek, K.; Kirchner, Karel; Kuda, František; Roštínský, Pavel
2020 - English
Geological paths (geopaths, geotrails) represent a type of educational paths that connect sites, which are interesting from the Earth-sciences point of view. These sites (e.g. outcrops, old quarries, historical buildings built of local stone or viewpoints) often represent the links between geodiversity and other phenomena within a region (which is in accordance with a holistic approach to geotourism). Thus, they can give complex information not only about the abiotic nature but also about biodiversity, history or culture of the region, usually through narrative. Suitable interpretation of geodiversity and its relationships to the biodiversity and cultural heritage allows to identify regional specifics, it helps to find the mutual connections between particular phenomena within the region and it supports the holistic perception of a given region. The contribution presents an example from the Brno city where the urban geopath can be used for teaching regional geography of Brno and its surroundings. Keywords: geodiversity; geotourism; geoheritage; cultural heritage; Brno Available on request at various institutes of the ASCR
Geological paths – their use for the regional geography teaching

Geological paths (geopaths, geotrails) represent a type of educational paths that connect sites, which are interesting from the Earth-sciences point of view. These sites (e.g. outcrops, old quarries, ...

Kubalíková, Lucie; Drápela, E.; Bajer, A.; Zapletalová, D.; Balková, M.; Zágoršek, K.; Kirchner, Karel; Kuda, František; Roštínský, Pavel
Ústav geoniky, 2020

Charakterizace Božanského pískovce: pilotní lomové testy
Kumpová, I.; Rozsypalová, I.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Keršner, Z.
2020 - Czech
Cíl příspěvku představuje charakterizacipískovce zlomu Božanov u Broumova,Česká republika,pomocí pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtůnominálního průměru 50mm a délek 100 a125mm bylo před testy opatřeno koncentrátorem napětí ve tvaru šípového vrubu a zatěžováno spožadavkem konstantního přírůstku posunu vkonfiguraci tříbodového ohybu lisemLabTest 6.250 vlaboratoři Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT vBrně. Snímaných diagramů síla–posun bylo po jejich korekci využito kvyčíslení základních lomově-mechanických parametrůstudovaného pískovce: statického modulu pružnosti, lomové houževnatosti, houževnatostia specifické lomové energie. The aim of this paper is a characterization ofsandstone from Božanov quarry near Broumov, Czech Republic,by means of the pilot fracture tests. Five drill-core test specimens withnominal diameter of 50mm and lengths of 100 and 125mmwere provided by an initial chevron type notch. Specimens were loaded in the configuration of the three-point bending as a displacement driven experimentusing LabTest 6.250 equipment in the laboratory of the Institute of Building Testing, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The load versus displacement diagrams were used to quantify the basic mechanical fracture parameters of the studied sandstone: modulus of elasticity, fracture toughness, toughness, and specific fracture energy. Keywords: Božanov sandstone; drill-core specimen; chevron notch; fracture test; load–displacement diagram Fulltext is available at external website.
Charakterizace Božanského pískovce: pilotní lomové testy

Cíl příspěvku představuje charakterizacipískovce zlomu Božanov u Broumova,Česká republika,pomocí pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtůnominálního průměru ...

Kumpová, I.; Rozsypalová, I.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Keršner, Z.
Ústav geoniky, 2020

3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa
Souček, Kamil; Gong, Libin; Waclawik, Petr; Vavro, Martin
2020 - Czech
Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického geomechanického modelu projektovaných ražeb PVP v softwaru pro matematické modelování geomechanických úloh FLAC 3D. Hlavním výstupem numerického modelování je analýza distribuce “strength factor” (SF faktor) odrážející stabilitu horninového masivu po vyražení laboratorních chodeb a zkušebních komor PVP. Spin-off plant GEAM of DIAMO, state enterprise, intends the construction of 2nd stage of the underground research facility (URF) Bukov in the area of the Rožná uranium deposit. The aim of this work is to compile the 3D mathematical geomechanical model of projected URF excavations in software for numerical modeling FLAC 3D. The main output of numerical modeling is the analysis of the “strength factor” distribution (SF factor) reflecting the stability of the rock mass after the excavation of laboratory roadways and testing chambers of URF Keywords: 3D mathematical geomechanical model; underground research facility; Bukov Available on request at various institutes of the ASCR
3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa

Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického ...

Souček, Kamil; Gong, Libin; Waclawik, Petr; Vavro, Martin
Ústav geoniky, 2020

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2020 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2020 bylo provedeno v květnu, druhé pak během října. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in Ostrava was in 2001 asked by the ČSA Mine, in connection with the considered underground mining of coal reserves and its possible impact on the cadastral district of Dětmarovice, to assess the possible effects of undermining on slope stability in selected parts of the cadastral district of Dětmarovice. Mining results in, among other things, surface subsidence, which, given the existing terrain morphology in the cadastral area, has raised concerns as to whether these subsidence will further induce slope movements. Thus, in November 2001, a monitoring monitoring network with four individual profiles was established in the area. On these lines it was recommended to perform deformometric (length) and leveling (height) measurements at the same intervals. The first of a pair of planned deformometric and height measurements in 2020 was carried out in May, the second during October. Keywords: deformometric measurements; leveling measurements; Dětmarovice Available on request at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2020

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2020

Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic)
Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Bajer, A.; Balková, M.; Kuda, František
2020 - English
The term “urban geotourism” is defined as tourism based on the places within the city boundary (both in the form of built heritage - monuments, buildings, statues - and rock outcrops) that is related to geological concepts and features. As a first step for the development of urban geotourism it is necessary to identify and inventory the geotourist resources, which should take into account both natural (geological, geomorphological, hydrological or palaeontological, and ecological aspects related to geodiversity), and cultural aspects related to geodiversity (e.g. monuments, building stone, geo-toponyms, anthropogenic landforms). Based on the classification of geotourist sites, selected examples from Brno (Czech Republic) are given, supplemented by geotourist and geo-educational activities. In the conclusion, the advantages of urban geotourism are summarized and its importance for the protection of abiotic nature and sustainable management of valuable sites is suggested.\n\n Keywords: geoheritage; cultural heritage; geoeducation; geocultural sites; geoarchaeological sites; anthropogenic landforms Available on request at various institutes of the ASCR
Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic)

The term “urban geotourism” is defined as tourism based on the places within the city boundary (both in the form of built heritage - monuments, buildings, statues - and rock outcrops) that is related ...

Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Bajer, A.; Balková, M.; Kuda, František
Ústav geoniky, 2020

Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
2020 - Czech
Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech dostupných pouze vrty. Experimentální práce probíhaly v rozrážce SCHZ-JP9 v úpadním vrtu JT1 o průměru 76mm délky 73,1m. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky měření napětí v Experimentální štole Josef v rámci zmíněné měřicí kampaně. The method of hydrofracturing of borehole walls was chosen to measure the rock mass stress at the Experimental gallery Josef. This method allows direct measurement of stress in areas accessible only by the boreholes. Experimental work took place in the roadway No. SCHZ-JP9 in the down borehole No. JT1 with a diameter of 76 mm and a length of 73.1 m. The research report summarizes the results of stress measurements in the Experimental gallery Josef within the mentioned measurement campaign. Keywords: hydrofracturing; rock mass stress; borehole Available at various institutes of the ASCR
Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef

Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2020 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření pohybu na puklině v komoře K1 a měření objemové aktivity radonu. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2019. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of motion on the crack in K1 chamber and the measurement of radon volume activity are briefly described. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zajícová, Vendula
2020 - Czech
Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu Rožná. Druhá lokalita se nachází ve vulkano-sedimentární sérii experimentální štoly Josef. Za účelem zhodnocení rozsahu EDZ bylo na obou zmíněných lokalitách využito kombinace geotechnických a laboratorních metod. Z geotechnických metod se jednalo o kvalitativní zhodnocení horninového masivu pomocí indexu RQD na vrtném jádře. Index RQD a porušení stěn vrtů bylo také stanoveno na základě analýzy pomocí metod OBI a ABI. V laboratořích byla provedena charakterizace pórového prostoru pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie (RTG - µ-CT) a vysokotlaké porozimetrie (MIP). Výzkumná zpráva shrnuje výsledky uvedených metod. In order to realize a comparative study of the Excavation Damage Zone (EDZ), two lithological and geotechnical different localities were selected. The first locality is located in the metamorphic rocks of the Rožná Mine. The second locality is located in the volcanic-sedimentary series of the Experimental gallery Josef. In order to evaluate the range of the EDZ, a combination of geotechnical and laboratory methods was used at the mentioned localities. The geotechnical method included the qualitative evaluation of the rock mass using the RQD index on the borehole core. The RQD index and failures of borehole walls were also determined based on OBI and ABI methods. In the laboratories, the pore space was characterized using X-ray computer micro-tomography (X-ray) and high-pressure porosimetry (MIP). The research report summarizes the results of these methods. Keywords: RQD; porosity; Excavation Damage Zone; OBI; ABI Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách

Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zajícová, Vendula
Ústav geoniky, 2020

Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
2020 - Czech
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V úpadně vedeném vrtu (JT1) byly provedeny optický i akustický záznam pomocí optického (OPTV - Optical TeleViewer) i akustického (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televizoru. Vzhledem k úklonu horizontálního vrtu (JTGeo01) -10° byly i zde provedeny orientované záznamy metodami OBI a ABI. Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty. In order to evaluate the geological structures on the boreholes walls, using optical and acoustic logging methods (OBI and ABI) the boreholes were logged at the Experimental gallery Josef. Optical and acoustic recording was performed in the down borehole (JT1) using an optical (OPTV - Optical TeleViewer) and acoustic (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televisions. Due to the inclination of the horizontal borehole (JTGeo01) -10°, oriented records by both methods (OBI and ABI) were made too. The measured oriented records by OBI and ABI methods were processed and evaluated in WellCAD software for logging data processing. Based on the evaluated structural data, a structural cross-section was constructed, which was the background material for correlation with geophysical data. Keywords: rock mass failure; OBI method; ABI method Available at various institutes of the ASCR
Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef

Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva
Bukovská, Z.; Švagera, O.; Chabr, T.; Leichmann, J.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zuna, M.; Navrátil, P.; Bohdálek, P.; Bošková, M.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Galeková, E.; Georgiovská, Lucie; Hanák, J.; Havlová, V.; Hlisnikovský, K.; Holéczy, D.; Jankovský, F.; Jaroš, M.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Koucká, L.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Kubeš, M.; Kubina, Lukáš; Kučera, R.; Kukutsch, Radovan; Laufek, F.; Mixa, P.; Mozola, J.; Násir, M. M.; Palát, J.; Patočka, M.; Pořádek, P.; Rosendorf, T.; Soejono, I.; Staš, Lubomír; Vavro, Leona; Veselovský, F.; Vorel, J.; Waclawik, Petr; Wertich, V.; Zajícová, Vendula; Zelinková, T.
2020 - Czech
Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo na změnu vlastností v okolí tzv. první zóny ložiska Rožná, ale také na změnu těchto vlastností s hloubkou na úrovni 12.–24. patra bývalého dolu, resp. cca 550-1200 m pod povrchem. Relaizované práce zahrnuly geologický, petrografický, geochemický popis horninového prostředí, geofyzikální práce (zejm. seismika), studium fyzikálně mechanických vlastností hornin, transportní experimenty a ložiskovou revalidaci ložiska Rožná. Veškeré práce byly provedeny pro účely popsání studované zóny a jejího projevu s důrazem na prokázání bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště. Final Report of the Project „Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine“ presents the results of the study of rock mass properties with respect to the presence of a significant tectonic zone. The study focused on the change of properties in the vicinity of the so-called first zone of the Rožná deposit, but also on the change of these properties with a depth of 12–24. floor of the former mine, 550-1200 m below the surface. Realized works included geological, petrographic, geochemical description of the rock environment, geophysical work (esp. seismics), study of physico-mechanical properties of rocks, transport experiments and deposit revalidation of the Rožná deposit. All work was carried out for the purpose of describing the studied zone and its manifestation with an emphasis on ensuring the safety of the potential location of the deep geological repository. Keywords: deep horizons; Rožná mine; fault; migmatitised volcano-sedimentary complex; diffusion; sorption; radionuclides Available on request at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo ...

Bukovská, Z.; Švagera, O.; Chabr, T.; Leichmann, J.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zuna, M.; Navrátil, P.; Bohdálek, P.; Bošková, M.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Galeková, E.; Georgiovská, Lucie; Hanák, J.; Havlová, V.; Hlisnikovský, K.; Holéczy, D.; Jankovský, F.; Jaroš, M.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Koucká, L.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Kubeš, M.; Kubina, Lukáš; Kučera, R.; Kukutsch, Radovan; Laufek, F.; Mixa, P.; Mozola, J.; Násir, M. M.; Palát, J.; Patočka, M.; Pořádek, P.; Rosendorf, T.; Soejono, I.; Staš, Lubomír; Vavro, Leona; Veselovský, F.; Vorel, J.; Waclawik, Petr; Wertich, V.; Zajícová, Vendula; Zelinková, T.
Ústav geoniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases