Number of found documents: 1290
Published from to

Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po sedmiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2022 - Czech
Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po sedmi měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm. Investigation of the effect of moist hydrogen pressurized to 3 MPa on mechanical and fracture properties of gas pipeline steel ČSN 13126, tensile specimens, Charpy specimens and CT specimens were kept loaded during the exposition in moist hydrogen, after a seven months exposition it was found that ductility of tensile specimens and fracture parameters Jin and J0,2 of CT specimens decreased whilst the parameter Jm was slightly increased. Keywords: stress-strain diagram; Ramberg-Osgood dependence; impact strength; fracture toughness Available at various institutes of the ASCR
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po sedmiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa

Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Průzkum zámeckého dvora, zahrady a zbrojnice v Telči
Válek, Jan; Kotková, Kristýna; Kozlovcev, Petr
2022 - Czech
Byl realizován nedestruktivní průzkum stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku', zahradou a zbrojnicí starého hradu v Telči pomocí zemního radaru. A non-destructive survey of structures hidden beneath the current level of the castle 'Little courtyard', garden and armbashill in Telč using ground-penetrating radar was conducted. Keywords: ground penetrating radar (GPR); cultural heritage; non-destructive testing Available at various institutes of the ASCR
Průzkum zámeckého dvora, zahrady a zbrojnice v Telči

Byl realizován nedestruktivní průzkum stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku', zahradou a zbrojnicí starého hradu v Telči pomocí zemního radaru....

Válek, Jan; Kotková, Kristýna; Kozlovcev, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Comparison of mechanical properties of wood determined by local gently destructive tests and fully destructive tests on building elements
Drdácký, Miloš; Kloiber, Michal; Valluzzi, M. R.; Casarin, F.
2022 - English
Demolition or repair of historic buildings is a valuable source of test materials for testing nondestructive and gently destructive methods for estimating the mechanical properties of built-in wood. The article uses the results of one such opportunity, when it was possible to study the mechanical properties of wood obtained by local measurements on a larger sample of historic and new wooden beams and compare them with the properties calculated from destructive tests of structural elements. Thirty-one wood elements (nineteen recovered from disassembled buildings and twelve new) were subjected to considerately destructive local tests using a loading mini-jack method. In this method, a small loading jack is inserted into a precisely drilled hole and a load test of the wood in compression along the fibers is performed on a part of the hole wall while measuring the achieved deformation under load. Red and white firs, and pine species constituted the recovered elements - red fir and larch the new ones. Destructive tests (in bending and compression) were also carried out on ten recovered and six new elements, and results were correlated with those of considerately destructive tests. Comparison of the assessed mechanical properties shows reasonably good correlation and promising conclusions for practical applications. Keywords: considerately destructive tests; mini-jack method; destructive tests; assessment of mechanical characteristics of wood; historic timber Available at various institutes of the ASCR
Comparison of mechanical properties of wood determined by local gently destructive tests and fully destructive tests on building elements

Demolition or repair of historic buildings is a valuable source of test materials for testing nondestructive and gently destructive methods for estimating the mechanical properties of built-in wood. ...

Drdácký, Miloš; Kloiber, Michal; Valluzzi, M. R.; Casarin, F.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Ověření únavové odolnosti siloměrných čepů 40 kn z materiálu ČSN 17 029
Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Bejdl, Jan
2022 - Czech
Únavové zatěžování v tříbodovém ohybu dvou čepových tenzometrů z oceli ČSN 17 029 bylo provedeno v rozsahu zatížení 5 – 35 kN na dva miliony cyklů pro prokázání požadované únavové odolnosti čepů. Fatigue loading in three-point bending of two pin load gauges from ČSN 17 029 steel was carried out in the load range 5 – 35 kN for two million cycles to prove the required fatigue resistance of the pins. Keywords: pin load gauge; fatigue; pulsating loading; three-point bending Available at various institutes of the ASCR
Ověření únavové odolnosti siloměrných čepů 40 kn z materiálu ČSN 17 029

Únavové zatěžování v tříbodovém ohybu dvou čepových tenzometrů z oceli ČSN 17 029 bylo provedeno v rozsahu zatížení 5 – 35 kN na dva miliony cyklů pro prokázání požadované únavové odolnosti ...

Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles
Frantík, P.; Lisztwan, D.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: beton stávající konstrukce a alkalicky aktivovaný alumosilikát. Korekční model byl kalibrován na ocelovém válci. The paper deals with selected aspects of the analysis of the displacement and deformation stiffness of cylindrical specimens during compressive tests. A developed correction model is presented, and two types of material were selected for the adjustment of the correction model: concrete from an existing structure, and alkali-activated aluminosilicate composite. The correction model was calibrated using the test response of a steel cylinder. Keywords: compressive test; cylindrical specimen; concrete Fulltext is available at external website.
Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: beton stávající konstrukce ...

Frantík, P.; Lisztwan, D.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Modeling the moving cogwheel load - analysis using ANSYS & Matlab
Bayer, Jan
2022 - English
A moving impulse load generated by a heavy cogwheel (CW) can be used as a testing excitation for bridges. This previously proposed type of dynamic testing offers theoretically short testing times. Laboratory experiments confirmed already its capability of damage indication by repeated testing. This contribution suggests an approach how to solve the cogwheel movement using a Finite Element (FE) solver and Matlab. As the solution is theoretically nonlinear, the necessary limiting conditions for its application are formulated. Then the analysis is applied to simulate the passage of the CW over a simple laboratory model in order to compare it to laboratory experiments. Keywords: moving impulse load; modal analysis; finite element models Available in digital repository of the ASCR
Modeling the moving cogwheel load - analysis using ANSYS & Matlab

A moving impulse load generated by a heavy cogwheel (CW) can be used as a testing excitation for bridges. This previously proposed type of dynamic testing offers theoretically short testing times. ...

Bayer, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Aeroelastic instability of differently porous U-profiles in crosswind direction
Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
2022 - English
Flow-induced vibrations of the flexibly mounted slender U-shaped beams allowed to oscillate in the crosswind direction only are studied experimentally in the wind tunnel. All beams are characterized by a cross section having a side ratio of along-wind to across-wind dimension equal to two. The effects of two depths of U profiles and two porosities of their flanges ( 0 % and 75 %) onto a loss of aeroelastic stability are investigated under the smooth flow conditions and for low Scruton numbers. The results indicate almost similar proneness of the non-porous beams to galloping-type oscillations to a rectangular prism with the same side ratio regardless their depth. The onset of across-wind galloping occurred in these cases at wind velocity very close to von-Kármán-vortex-resonance flow speed, even though the critical velocity predicted by the quasisteady theory is much lower. For porous and shallower U profile this asynchronous quenching also takes\nplace. However, the higher flange porosity reduces significantly not only the vortex-shedding effect, but also causes an increase in the onset galloping velocity above the critical speed determined for non-porous profiles. In the case of deeper U-shaped beam, the effect of higher porosity even suppresses the proneness to galloping Keywords: aeroelastic instability; galloping; vortex shedding; asynchronous quenching; U profile Available in digital repository of the ASCR
Aeroelastic instability of differently porous U-profiles in crosswind direction

Flow-induced vibrations of the flexibly mounted slender U-shaped beams allowed to oscillate in the crosswind direction only are studied experimentally in the wind tunnel. All beams are characterized ...

Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Materiálové zkoušky na trubních vzorcích z VTL plynovodu Sviňomazy-Vřesová (lokalita L177/2), II. etapa části B1 (vodíková expozice)
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2021 - Czech
Práce slouží k posouzení vlivu vodíku na případnou změnu materiálových vlastností oceli plynovodu. The main goal of this work is the evaluation of hydrogen effect to material properties of the pipeline steel and its possible transformations. Keywords: hydrogen exposure; gas pipeline; autoclave; material properties Available at various institutes of the ASCR
Materiálové zkoušky na trubních vzorcích z VTL plynovodu Sviňomazy-Vřesová (lokalita L177/2), II. etapa části B1 (vodíková expozice)

Práce slouží k posouzení vlivu vodíku na případnou změnu materiálových vlastností oceli plynovodu....

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Rozbor konzervačního materiálu LEDAN TA1 (injektážní hmota) pro potřeby konzervace architektonického fragmentu pod 3. nádvořím Pražského hradu
Slížková, Zuzana; Viani, Alberto; Frankeová, Dita; Mácová, Petra; Ševčík, Radek; Fabeš, Roman
2021 - Czech
Pro účel restaurování opukového zdiva, zejména románského fragmentu z opuky poblíž Starého královského paláce, byla provedena analýza injektážního pojiva LEDAN TA1. Materiálový průzkum produktu LEDAN TA1 byl motivován úkolem posouzení kompatibility tohoto konzervačního materiálu s historickým opukovým zdivem. For the purpose of restoring a Romanesque fragment of marl nearby the Old Royal palace, a material survey of the LEDAN TA1 product was carried out. The study aimed to assess the compatibility of this preservative material with historic marl masonry. Keywords: LEDAN TA1; marl masonry; preservation Available at various institutes of the ASCR
Rozbor konzervačního materiálu LEDAN TA1 (injektážní hmota) pro potřeby konzervace architektonického fragmentu pod 3. nádvořím Pražského hradu

Pro účel restaurování opukového zdiva, zejména románského fragmentu z opuky poblíž Starého královského paláce, byla provedena analýza injektážního pojiva LEDAN TA1. Materiálový průzkum produktu LEDAN ...

Slížková, Zuzana; Viani, Alberto; Frankeová, Dita; Mácová, Petra; Ševčík, Radek; Fabeš, Roman
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči
Válek, Jan; Skružná, Olga
2021 - Czech
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny. The aim of the non-destructive survey was to reach better description of the ceiling structure before the planned reconstruction of the library. Keywords: ground penetrating radar (GPR); non-destructive survey; radargrams; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči

Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny....

Válek, Jan; Skružná, Olga
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases