Number of found documents: 525531
Published from to

Charakteristické dny podle maximálního a minimálního teploměru a jejich prostorová variabilita v Olomouci a okolí
DUBSKÝ, Lukáš; VYSOUDIL, Miroslav; JUREK, Martin
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá časoprostorovou analýzou úrovně denní minimální a denní maximální teploty vzduchu a výskytu charakteristických dní na tyto denní teplotní extrémy vázaných v Olomouci a okolí v letech 2011-2015 za použití dat z 12 stanic MESSO. V analýze byly použity absolutní četnost, amplituda, relativní četnost, aritmetický průměr, odchylka od průměru a průměrná odchylka, za účelem hodnocení normality také dolní a horní kvartil, sledováno bylo rovněž datum prvního a posledního výskytu těchto dní. Dosažené výsledky byly následně porovnávány s příslušnými průměry za období 1961-2010, stejně tak byly diskutovány možné příčiny, jež měly jak na úroveň denní minimální a maximální teploty vzduchu, tak i na výskyt jednotlivých charakteristických dní v jednotlivých zkoumaných lokalitách vliv. This diploma thesis deals with time-space analysis of the level of daily minimum and maximum air temperature and the occurrence of characteristic days tied to daily temperature extremes in Olomouc and surrounding areas in 2011-2015 using the data from 12 stations of the MESSO network. In the analysis was utilized absolute frequency, amplitude, relative frequency, arithmetic mean, departures from the mean, for the purposes of the evaluation of normality also lower and upper quartile, observed was also the date of the first and the last occurrence of these days. The obtained results were then compared with respective averages from the period 1961-2010 and also were discussed possible causes which influenced the level of the daily minimum and maximum air temperatures as well as the occurrence of individual characteristic days in the studied locations. Keywords: denní minimální teplota; denní maximální teplota; charakteristické dny; časoprostorová analýza; Olomouc; daily minimum temperature; daily maximum temperature; characteristic days; space-time analysis; Olomouc Available in digital repository of UPOL.
Charakteristické dny podle maximálního a minimálního teploměru a jejich prostorová variabilita v Olomouci a okolí

Diplomová práce se zabývá časoprostorovou analýzou úrovně denní minimální a denní maximální teploty vzduchu a výskytu charakteristických dní na tyto denní teplotní extrémy vázaných v Olomouci a okolí ...

DUBSKÝ, Lukáš; VYSOUDIL, Miroslav; JUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.
VOJTĚCHOVÁ, Lucie; ŠIMÁČEK, Petr; KLAPKA, Pavel
2019 - Czech
Cílem magisterské práce bude zhodnotit předpoklady cestovního ruchu v zájmovém území MAS Region Haná, analyzovat dosavadní vývoj v této oblasti a navrhnout nové možnosti rozvoje cestovního ruchu s ohledem na nevyužitý potenciál zkoumaného regionu. V teoretické části práce autorka naváže na poznatky získané při tvorbě bakalářské práce. Součástí praktické části práce bude ucelená série map zaměřených především na oblast cestovního ruchu na území MAS Region Haná, která bude navržena a zpracována pro tištěnou podobu. Současně budou vybraná témata prezentována i v podobě interaktivních online dostupných map. Veškeré mapové výstupy budou diskutovány s představiteli MAS tak, aby pro ně byly mapy prakticky využitelné. The aim of this master´s theses is to assess the tourist potential of LAG Region HANA, analyse its development up to now, and to suggest new possibilities for tourism expansion, considering the untapped potential of this region. In the theoretical part, the author will make use of the knowledge gained in her bachelor thesis. The practical part of the thesis will contain a comprehensive series of maps focused primarily on tourism in LAG Region HANA. These will be designed for possible print in the future. Selected topics will also be presented in the form of interactive maps, available online. All map output will be discussed with LAG Region HANA representatives to ensure its utility in practice. Keywords: cestovní ruch; místní akční skupina Region HANÁ; tematický atlas; interaktivní online mapa; předpoklady; tourism; local action group Region HANA; thematic atlas; interactive online map; preconditions Available in digital repository of UPOL.
Možnosti rozvoje turistického potenciálu na území MAS Region HANÁ.

Cílem magisterské práce bude zhodnotit předpoklady cestovního ruchu v zájmovém území MAS Region Haná, analyzovat dosavadní vývoj v této oblasti a navrhnout nové možnosti rozvoje cestovního ruchu s ...

VOJTĚCHOVÁ, Lucie; ŠIMÁČEK, Petr; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Optimalizace dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou
CAHA, Lukáš; HALÁS, Marián; HERCIK, Jan
2019 - Czech
Diplomová práce se věnuje optimalizaci dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. V práci jsou aplikovány metody dopravně-geografického výzkumu. Vstupními indikátory byly zejména dojížďkové a dopravní toky. Výsledky z dílčích šetření byly využity pro návrh zlepšení veřejné dopravy v Kraji Vysočina. This thesis deals with the optimalization of transport services in the Vysočina County by railway and public transport. The methods of transport-geographic research are applied in the thesis. Input indicators were in particular commuting and traffic flows. The results from the partial surveys were used for suggest of improvement of public transport in the Vysočina County. Keywords: integrovaný dopravní systém; dopravní obslužnost; VLOD; VDOD; dojížďka; dopravní poloha; tarifní integrace; public transportation line; integrated transport system; transport accesibility; commuting to work and schools Available in digital repository of UPOL.
Optimalizace dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou

Diplomová práce se věnuje optimalizaci dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. V práci jsou aplikovány metody dopravně-geografického výzkumu. Vstupními indikátory ...

CAHA, Lukáš; HALÁS, Marián; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Testování diferenciální migrace na příkladu České republiky
MALČÁNEK, Jan; HALÁS, Marián; KLAPKA, Pavel
2019 - Czech
Diplomová práce se v teoreticko-metodologické rovině zabývá diskuzí nad konceptem diferenciální urbanizace (migrace) a jeho poznatky následně v praktické části aplikuje při testování vnitřních migračních proudů na území České republiky. Zkoumány jsou vzorce migračního chování a jejich vývoj s ohledem na horizontální (prostorové) a vertikální (hierarchické) vazby na úrovni meziobecních a meziregionálních toků sledovaných při evidenci stěhování v letech 1991-2012. The master thesis deals with theorethical-methodological discussion of the concept of differential urbanization (migration) and after then with application of its findings in practical part of this paper which focuses on testing of inner migration flows within the Czech republic. The research tries to identify spatial migration patterns and their development in time regarding the horizontal (spatial) and vertical (hierarchic) linkages on the level of intermunicipal and interregional flows monitored via migration register between years 1991 and 2012. Keywords: diferenciální migrace; urbanizace; dekoncentrace; funkční regiony; Česká republika; differential migration; urbanization; deconcentration; functional regions; Czech republic Available in digital repository of UPOL.
Testování diferenciální migrace na příkladu České republiky

Diplomová práce se v teoreticko-metodologické rovině zabývá diskuzí nad konceptem diferenciální urbanizace (migrace) a jeho poznatky následně v praktické části aplikuje při testování vnitřních ...

MALČÁNEK, Jan; HALÁS, Marián; KLAPKA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Problematika zasněžování a její vliv na hydrologický režim toků a životní prostředí
PIŠÍNOVÁ, Jana; PAVELKOVÁ, Renata; LÉTAL, Aleš
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání vod pro zasněžování lyžařských areálů, pro vodohospodářské a energetické účely, průmyslovou výrobu a zemědělství dle současné vodoprávní praxe běžné v České republice. The bachelor thesis this work deals with problematic of water pumping for snowing the ski resorts, for water management and energy purposes, industrial production and agriculture according to current water-law experience/practice, that is common in Czech Republic. Keywords: zasněžování; umělý sníh; odběr vody; Vysočina Aréna; snowmaking; artificial snow; water collection; Vysocina Arena Available in digital repository of UPOL.
Problematika zasněžování a její vliv na hydrologický režim toků a životní prostředí

Bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání vod pro zasněžování lyžařských areálů, pro vodohospodářské a energetické účely, průmyslovou výrobu a zemědělství dle současné vodoprávní praxe běžné v ...

PIŠÍNOVÁ, Jana; PAVELKOVÁ, Renata; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Formální vazební právo
KIAC, Martin; VICHEREK, Roman; COUFALOVÁ, Bronislava
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na oblast vazebního práva. Jak vyplývá již ze samotného názvu, diplomová práce je zaměřena zejména na formální vazební právo. Formální vazební právo je v diplomové práci popsáno a analyzováno z pohledu relevantní právní úpravy, odborné literatury, judikatury Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva. Práce je členěna na úvod, šest kapitol a závěr. První čtyři kapitoly obsahují obecný úvod do problematiky vazebního práva z pohledu trestního práva, ústavněprávními a mezinárodněprávními aspekty vazebního práva, problematiku materiálního vazebního práva a komplexně zpracovanou problematiku formálního vazebního práva. Kapitola pátá obsahuje seznámení se základní právní úpravou vazebního práva Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo a jejich komparaci s právní úpravou v České republice. Tato metoda má pak za cíl zhodnocení získaných informací z možných pohledů de lege refenda pro právní úpravu a praktickou aplikaci v České republice. Kapitola šestá této diplomová práce obsahuje rovněž exkurz do oblasti náhrady škody způsobené vazbou. O této problematice je pojednáno z pohledu základní zákonné úpravy, která je doplněna o nejvýznamnější relevantní judikaturu v této oblasti. Při vypracování této diplomové práce byly použity obecné vědecké metody, a to zejména analýza, indukce, dedukce a komparace. This thesis is focused on the topic of custody law. As the title of the thesis states, this thesis is especially focused on the formal custody law which has been described and analysed from the view relevant legal regulation, professional literature and case law of the Supreme Court of the Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic and European Court of Human Rights. The thesis is divided into the introduction, six chapters and the conclusion. The first four chapters contains a general introduction to the issue of the custody law from the point of view of the criminal law, constitutional law, international law and the issue of material custody law and the complexly proceeded issue of the formal custody law. The fifth chapter contains the introduction to the basic legal regulation of the custody law of the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany and their comparation with legal regulation in the Czech Republic. This chapter focuses to evaluate the obtained information from possible points of de lege refenda view for legal regulation and practical application in the Czech Republic. The sixth chapter of this thesis also includes an excursion to the issue of damages caused by the custody. This issue is proceeded with respect to the main legal regulation which is supplemented by the most relevant case law in this issue. In this thesis were used general scientific methods such analysis, induction, deduction and comparation. Keywords: Trestní právo; trestní právo procesní; trestní řád; vazba; vazební právo; materiální vazební práva; formální vazební právo; náhrada škody; náhrada škody způsobené vazbou; Criminal law; Criminal procedural law; Criminal procedure; custody; material custody law; formal custody law; damages; damages caused by custody Available in digital repository of UPOL.
Formální vazební právo

Diplomová práce je zaměřena na oblast vazebního práva. Jak vyplývá již ze samotného názvu, diplomová práce je zaměřena zejména na formální vazební právo. Formální vazební právo je v diplomové práci ...

KIAC, Martin; VICHEREK, Roman; COUFALOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv vzdělávacího programu Paralympijský školní den na postoje spolužáků k žákům s tělesným postižením
SCHWARZ, Marek; KUDLÁČEK, Martin
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou integrace a inkluze zdravotně postižených do hodin tělesné výchovy. Cílem práce je zjištění vlivu vzdělávacího programu Paralympijský školní den na postoje intaktních žáků druhého stupně základní školy. Šetření bylo provedeno dotazníkovou metodou na ZŠ Horka na Moravě na výzkumném vzorku 121 žáků. Bylo předpokládáno, že absolvování Paralympijského školního dne vede k tvorbě pozitivnějšího postoje intaktních žáků. Nicméně stanovené hypotézy nebyly potvrzeny. The diploma thesis deals with the integration and inclusion of handicapped persons in physical education. The aim of the thesis is to find out the influence of the educational program Paralympic School Day on the attitudes of intact pupils of the second grade of elementary school. The survey was carried out using a questionnaire method at Horka na Moravě Elementary School on a sample of 121 pupils. It was assumed that passing the Paralympic School Day would lead to a more positive attitude of intact pupils. Nevertheless, the established hypotheses were not confirmed. Keywords: paralympijský školní den; postoje; tělesné postižení; integrace; inkluze; tělesná výchova; Paralympic School Day; attitudes; physical disability; integration; inclusion; physical education Available in digital repository of UPOL.
Vliv vzdělávacího programu Paralympijský školní den na postoje spolužáků k žákům s tělesným postižením

Diplomová práce se zabývá problematikou integrace a inkluze zdravotně postižených do hodin tělesné výchovy. Cílem práce je zjištění vlivu vzdělávacího programu Paralympijský školní den na postoje ...

SCHWARZ, Marek; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Návrh pracovního sešitu pro výuku politické geografie pro střední školy
MUŠÁLKOVÁ, Markéta; FŇUKAL, Miloš; HERCIK, Jan
2019 - Czech
Cílem práce je vytvoření pracovního sešitu, který by zejména studenty středních škol, atraktivní formou vzdělával v tématu politické geografie. Sešit je rozdělen do tematických celků, které komplexním způsobem pokrývají danou problematiku. Při tvorbě byla využita řada podkladových materiálů, statistik, atlasů, učebnic a samozřejmě také internetových zdrojů. Součástí práce jsou i analýzy pracovních sešitů geografie, jež jsou dostupné na českém trhu a analýza výsledků testování vybraných kapitol pracovního sešitu na střední škole. The aim of the thesis is to create a workbook that will educate students of secondary schools in an attractive way in the subject of political geography. The workbook is divided into thematic units which cover the issue in a comprehensive way. A number of statistics, atlas books, textbooks and Internet resources, were used during the process of creation. Part of the thesis include analysis of geography workbooks that are available on the Czech-book market and also analysis of results of testing selected chapters of the workbook at secondary school. Keywords: pracovní sešit; učebnice; politická geografie; workbook; textbook; political geography Available in digital repository of UPOL.
Návrh pracovního sešitu pro výuku politické geografie pro střední školy

Cílem práce je vytvoření pracovního sešitu, který by zejména studenty středních škol, atraktivní formou vzdělával v tématu politické geografie. Sešit je rozdělen do tematických celků, které komplexním ...

MUŠÁLKOVÁ, Markéta; FŇUKAL, Miloš; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the definition of the senior, aging and old age, and the division of the old age and seniors'needs. Hereinafter, the state policy of the Czech Republic and the legislativ in force is described, and the next is a description of the financial area of the state policy and the social services in relation to the seniors. The practical part is focused on a research of the care in the home environment and the care in the nursing home. The research has been set to the method of case studies that copares aspects of the home care and the care in the nursing home. The study was carried out in the nursing house of Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Keywords: Senior; stáří; potřeby; státní politika; finance; pečovatelská služba; Senior; old age; needs; state policy; finance; nursing service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou

Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, ...

ONDŘASINOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného. This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is based on study of philosophy. The theoretical part deals particularly with two concepts, namely nature and physis. It deals with a development of an individual and society within our environment and how it influences us. "Nature Travels" are recorded in three short videos cut from silent films. They show how we can percept nature being part of it. Simultaneously they also show which forces attack us in urban environment and distract us from the essential issues. Keywords: fysis; přirozenost; příroda; životní prostředí; ekologie; antropologie; smyslové vnímání; physis; nature; nature; environment; ecology; anthropology; sensual perception. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.

Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem ...

BALADOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases