Number of found documents: 534438
Published from to

Elektrocentrála
Tvarůžek Martin; Štosek Martin; Semrád David
2017 - Czech
Elektrocentrála je přenosné zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie tam, kde není přístup k elektrické síti, nebo kde dojde k jejímu výpadku. Většinou se používá pro napájení domácích spotřebičů, nářadí, osvětlení a ostatní elektroniky. Ve svém návrhu jsem se zaměřil na zlepšení uživatelského komfortu při používání a manipulaci. To především díky správnému rozmístění ovládacích prvků a využití nových možností pro transport. Zvýšená přední část dává vzhledu zařízení osobitý charakter.A portable generator is a device which is used as a source of electricity where there is no electrical network available, or in case of power outage. It is usually used for power supply of home appliances, tools, lighting and another electronics. I focused on improving a user comfort during product use and manipulation in my design. I tried to achieve that especially through the correct layout of the controls and the use of new transport possibilities. The raised front gives the appearance of the device a distinctive character. Keywords: elektrocentrála,generátor,zdroj,robustnost,ergonomie,manipulace,transport; portable generator,generator,source,robust,ergonomics,manipulation,transport Available in digital repository of ČVUT.
Elektrocentrála

Elektrocentrála je přenosné zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie tam, kde není přístup k elektrické síti, nebo kde dojde k jejímu výpadku. Většinou se používá pro napájení domácích ...

Tvarůžek Martin; Štosek Martin; Semrád David
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Energetický audit domácnosti
Skopec Pavel; Wudy Josef; Pečený Petr
2017 - Czech
Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.This study is focused on calculating and measuring of household energy consumption. Calculated and measured values will be compared with the actual situation and and cost reduction options will be proposed. Keywords: energie; spotřeba; zemní plyn; elektřina; energy,consumption,natural gas,elektricity Available in digital repository of ČVUT.
Energetický audit domácnosti

Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.This study is ...

Skopec Pavel; Wudy Josef; Pečený Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD
Klokočka Jiří; Kočička Petr; Jiran Zdeněk
2017 - Czech
Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji města a společnosti základem navrhovaného řešení. Území bylo identifikováno jako klíčový potenciál pro rozvoj struktury a efektivního fungování města. Je navrženo dotvoření kompozice a základní kostry Pardubic směrem k systémově organizovanému městu. Návržené řešení se snaží podpořit fungování širšího centra jako "města krátkých vzdáleností" a umožňuje efektivní naplnění rozvíjejícího se potenciálu okolí nádraží pro vznik "nové centrality".This thesis describes general situation of a big brownfield area in the center of Pardubice in terms of its function, evolution and future potencial. The area has been identified crucial for a future development of city's structure and effective operation. The proposal defines a systematization of a main frameworks of the city. The aim of this paper is to suggest possible urban progress towards "the city of short distances", sustainable mobility, and effective use of opportunities of the main station area. Keywords: město,urbanismus,transformační oblast,nová centralita,brownfield; city,urbanism,urban planning,development area,urban development,brownfield development,new centre,brownfield Available in digital repository of ČVUT.
PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD

Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji ...

Klokočka Jiří; Kočička Petr; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Matěj Prokop; Studený Ján
2017 - Czech
Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.The master thesis explores an unknown new typology of a maternity house in the Czech republic. The overall design will include a precise definition of this prototype and will find a suitable form of typology to it. Keywords: porodní dům,zahrada,nitro,kout,Letná,alternativa; maternity house,garden,womb,corner,alternative Available in digital repository of ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je ...

Kuzemenský Michal; Matěj Prokop; Studený Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Skládací mobiliář
Jaroš Jan; Dvořáková Zuzana; Gallo Martin
2017 - Czech
Skládací mobiliář pro pohodlnou přípravu jídla na cestách. Jde o projekt určený ke stolování venku na zahradě nebo na cestách. Tvar a skládání umožní snadnou přepravu. Stůl se skládá z desky stolu, pouzdra na nádobí a popruhů díky kterým lze stůl snadno přenést.Folding furniture for easier preparing meals. This is a project designed for outdoor dining in the trip. The shape and folding allow easyier transport. The table consists of a table desk, dishes and straps for transfer. Keywords: Mobiliář; skládací; stůl; cestování; vaření; folding; table; travel; cooking Available in digital repository of ČVUT.
Skládací mobiliář

Skládací mobiliář pro pohodlnou přípravu jídla na cestách. Jde o projekt určený ke stolování venku na zahradě nebo na cestách. Tvar a skládání umožní snadnou přepravu. Stůl se skládá z desky stolu, ...

Jaroš Jan; Dvořáková Zuzana; Gallo Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Ružbatský Vojtěch; Biegel Richard
2017 - Czech
Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku přirozeně sestupuje po svahu. Blízkost vůči budově polikliniky vytváří napětí, obě budovy společně vymezují zahradu a dodávají ji intimnější měřítko. Zahradní fasáda polikliniky zůstává volná vůči ulici, místo tak zůstává jasné a přehledné. Svah je v domě zpřítomněn přímým schodištěm následujícím jeho tvar. Vnitřní chodba je prosvětlena světlíkem, který stavbu kompozičně pointuje. K nábřežní ulici se dům vztahuje klasickou uliční fasádou, do parku nabývá charakteru pavilonu.The thesis solves the proposal of the maternity center on the limited land of the policlinic garden at Letná in Prague. Maternity center offers a safe alternative to the required birth in hospitals. The house designed on the border of the city and the park naturally descends along the slope. Proximity to the building of the clinic creates tension, both buildings together define the garden and give it a more intimate scale. The garden facade of the policlinic remains free towards the street, the place remains clear and concise. The slope is presented in the house with a straight staircase following its shape. The interior corridor is illuminated by a skylight, which points out the construction. To the waterfront street, the house has a classic street facade. To the park house acquires the character of the pavilion. Keywords: Porodní dům; Letná; dům ve svahu; porodní asistentka; fitlopta; Maternity center,Letna ,House in the slope,Midwife,fitball Available in digital repository of ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku ...

Kuzemenský Michal; Ružbatský Vojtěch; Biegel Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně
Sedláček Radek; Kubášová Kristýna; Růžička Pavel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V experimentální části jsou z tlakové zkoušky porézních materiálů vyhodnocovány hodnoty poměrných deformací a napětí, z nich poté stabilní hladina napětí, elastický gradient a smluvní mez kluzu v tlaku.This bachelor thesis deals with the impact of stabilization on mechanical properties of composite cell carriers. The theoretical part describes tissue engineering and materials used in this area. Relative deformation and stress values are evaluated within the experimental part. These values are later used to evaluate the plateau stress level, gradient elasticity and compressive yield strength. Keywords: Tkáňové inženýrství; nosič; chitosan; kmenové buňky; Tissue engineering; scaffold; chitosan; mesenchymal stem cells Available in digital repository of ČVUT.
Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně

Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů ...

Sedláček Radek; Kubášová Kristýna; Růžička Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
Jaroš Jan; Rádková Markéta; Šulc René
2017 - Czech
Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.This medical equipment enable better and more stable walk. Simple design. The tube construction includes leather and other accessories for friendly using. Keywords: zdravotnická pomůcka; chodítko; uživatel; chůze; psychika člověka; medical equipment; rollator; user; walk; psyche of man Available in digital repository of ČVUT.
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.This medical equipment enable better and more stable walk. Simple ...

Jaroš Jan; Rádková Markéta; Šulc René
České vysoké učení technické v Praze, 2017

OTEVŘENÉ VYSOČANY
Klokočka Jiří; Buroň David; Novotná Petra
2017 - Czech
V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového dědictví, v pozměněné formě navazuje na výrobní tradici a po letech posiluje význam čtvrti v rámci metropole.Urban concept of area Vysočany focused on localities classified as transformational areas is processed in diploma project. New designed city structure takes advantage of potential of industrial heritage, follows in changed form the manufacturing tradition and after years strengthens the meaning of the quarter within the metropolis. Keywords: Urbanistická koncepce; transformační oblast; kreativní průmysl; Urban concept,transformation area,creative industry Available in digital repository of ČVUT.
OTEVŘENÉ VYSOČANY

V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového ...

Klokočka Jiří; Buroň David; Novotná Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2017

REGENERACE ČÁSTI MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Klokočka Jiří; Hájková Silvia; Jiran Zdeněk
2017 - Czech
V mé práci se budu zabývat podrobněji fenoménem sídliště a to jak jej známe díky výstavbě ze 70. let minulého století, čili modernistickým sídlištěm, ale také nově vystavěným, pro tuto práci moderním sídlištěm. Urbanistická studie je pojednána v několika měřítkách a odráží se od metody od největšího po nejmenší měřítko.In my thesis, I am going to write about the phenomenon of the housing estate as we know it thanks to the development of the 70s of the last century, in other words modernist housing estate, but also recently built, for this work modern housing estate. The town planning study is discussed on several scales and reflects the method from the largest to the smallest. Keywords: Uherské Hradiště; sídliště; propojení; veřejný prostor; kvalitní bydlení; Uherské Hradiště; housing estate; interconnection; public space; quality housing Available in digital repository of ČVUT.
REGENERACE ČÁSTI MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V mé práci se budu zabývat podrobněji fenoménem sídliště a to jak jej známe díky výstavbě ze 70. let minulého století, čili modernistickým sídlištěm, ale také nově vystavěným, pro tuto práci moderním ...

Klokočka Jiří; Hájková Silvia; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases