Number of found documents: 444892
Published from to

Působnost práva EU
Hanák, Radek; Svobodová, Magdaléna; Král, Richard
2017 - Czech
Scope of EU law This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU law. The aim of the thesis is to define when those conditions are met and to analyse situations, where it's not clear which legal order to apply and to give the reader an insight into situations when union law applies. This thesis is divided into two parts - first part gives insight and definitions about fundametal terms used in second part of this thesis. Part two deals with topic of this thesis. First chapter of the second part analyses material scope of Union law, thus answers the question in which legal relations has Union law material scope and divides material scope of Union law into two categories: exlusive material scope of Union law and non-exlusive material scope of Union law. This thesis also analyses criteria, which are used to determine, if in specific legal relations has material scope Union law or national law. Second chapter of the second part describes territorial scope of EU law by defining in which territories specific EU legal act can by applied, in which territories Union law has full scope and in which limited scope, whereas it's needed to take into account provisions of specific... SHRNUTÍ Působnost práva EU Předmětem diplomové práce je působnost práva EU. Právo EU má v konkrétním případě působnost, pokud jsou splněny podmínky jeho věcné, místní, osobní a časové působnosti. Cílem této diplomové práce bylo vymezit, kdy jsou splněny podmínky těchto čtyř druhů působnosti unijního práva a rozebrat především situace, které jsou sporné a dát tak čtenáři náhled na to, kdy se uplatňuje právo EU. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - první část podává popis a definice základních pojmů, se kterými je pak v druhé části pracováno. Část druhá se zabývá samotným tématem této diplomové práce. První kapitola druhé části analyzuje věcnou působnost unijního práva, tedy odpovídá na otázku, v jakých právních vztazích má unijní právo působnost a rozděluje věcnou působnost unijního práva na výlučnou a nevýlučnou. Dále také rozebírá kritéria, která se užívají k určení, jestli má v určitých právních vztazích věcnou působnost právo unijní či vnitrostátní. Druhá kapitola druhé části popisuje územní působnost práva EU, kdy vymezuje, na jakém území jsou právní akty EU použitelné, na jakých územích má unijní právo působnost plnou a na kterých omezenou, přičemž je třeba brát vždy v potaz ustanovení jednotlivých unijních právních aktů hovořících o tom, na jakém území daný právní akt EU působí či nepůsobí.... Keywords: Působnost práva EU - Smlouva o fungování Evropké unie - Právo EU; Scope of EU law - Treaty on the Functioning of European Union - EU law Available in a digital repository NRGL
Působnost práva EU

Scope of EU law This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU ...

Hanák, Radek; Svobodová, Magdaléna; Král, Richard
Univerzita Karlova, 2017

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef; Tomek, Gustav; Čáslavová, Eva
2017 - Czech
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand... Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě... Keywords: Sportovní celebrita; generace Y; nákupní preference; marketingová komunikace; značka; Sports celebrity; Generation Y; buying preferences; marketing communication; brand Available in a digital repository NRGL
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha

Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to ...

Voráček, Josef; Tomek, Gustav; Čáslavová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Daňové aspekty insolvenčního řízení
Fuksová, Jana; Vybíral, Roman; Boháč, Radim
2017 - Czech
124 English abstract This doctoral thesis is apart from the obligatory introduction and conclusion divided into 6 chapters. The thesis focuses the tax aspects of the insolvency proceedings from both the procedural and substantive perspective. From the procedural point of view, the consequences of bankruptcy and ongoing insolvency proceedings are dealt with. Further the topic of recovery of tax debts is discussed. From substantive law areas, the thesis focuses on the taxes that are relevant generally for all taxpayer. The sector specific taxes such as excise duty and environmental taxes are excluded from this thesis. The brief definition of key terms of insolvency proceedings, including the categorization of receivables, is followed by the description of insolvency proceedings and individual methods of resolving bankruptcy. The following four chapters cover the tax aspects of insolvency proceedings itself. The first of them focuses on the procedural aspects. Firstly, the general consequences of a bankruptcy and insolvency proceedings is addressed. Further, the thesis deals with the deadline for extraordinary submission of tax returns that are closely connected to the bankruptcy. Also other tax proceedings instruments influenced by the insolvency are briefly dealt with. Last but not least, this chapter... 123 Český abstrakt Rigorózní práce je vedle obligatorního úvodu a závěru členěna do 6 kapitol. Práce se zaměřuje na daňové aspekty insolvenčního řízení, a to jak v rovině procesní, tak hmotněprávní. V rovině procesní je kromě dopadů rozhodnutí o úpadku a probíhající insolvenčního řízení do správy daní řešena rovněž problematika uspokojování daňových pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Z hmotněprávní oblasti se práce zaměřuje na ty daně, které se mohou týkat plošně veškerých daňových subjektů, vynechány jsou proto sektorově specifické daně, tj. daně spotřební a ekologické. Po stručném vymezení klíčových pojmů insolvenčního řízení, včetně vymezení jednotlivých kategorií pohledávek, je zařazen popis průběhu insolvenčního řízení a jednotlivých způsobů řešení úpadku. Následující čtyři kapitoly se potom věnují samotným daňovým aspektům insolvenčního řízení. První z nich se zaměřuje na procesní problematiku. Vedle obecných dopadů insolvenčního řízení na probíhající daňová řízení je pozornost věnována mimořádným termínům pro podání daňových tvrzení, která s insolvencí úzce souvisí. Stručně je pojednáno rovněž o ostatních institutech daňového řádu, kterého jsou insolvenčním řízením a úpadkem ovlivněny. Na závěr této kapitoly je zařazena sekce věnující se postavení daňových pohledávek v rámci insolvenčního... Keywords: insolvenční řízení; daňové řízení; daňové aspekty úpadku; insolvency proceedings; tax proceedings; tax aspects of bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Daňové aspekty insolvenčního řízení

124 English abstract This doctoral thesis is apart from the obligatory introduction and conclusion divided into 6 chapters. The thesis focuses the tax aspects of the insolvency proceedings from both ...

Fuksová, Jana; Vybíral, Roman; Boháč, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Nguyenová, Lucie; Drápal, Ljubomír; Štefko, Martin
2017 - Czech
The intention of my thesis is to analyse legal provisions concerning occupational injuries and occupational diseases, comment amendments in this area of labour law and indicate meaning and content of above mentioned legal provisions in connection with court decisions and practical facts. The entire text is structured into chapters relating to particular topics connected with occupational injuries and diseases. At first the thesis introduces concept of liability with specifics that influence area of occupational injuries and diseases. Subsequent chapter contemplates recent events and system of legal insurance of employer's liability. Fourth chapter describes provisions implementing prevention of occupational injury and disease. Fifth chapter defines conception of occupational injury and occupational disease in detail, elaborates characteristic features, prerequisites, process of solving and possibility of employer's exemption. Sixth chapter reflects findings relevant to compensations provided to affected employee. Result of processing the topic is composed of comprehensive characterization of main terms and issues, with effort to indicate explanation of respective judgements and consider selected legal provisions. Cílem mé práce je analyzovat ustanovení právních předpisů týkajících se pracovních úrazů a nemocí z povolání, upozornit na novelizace v této oblasti pracovního práva a posoudit význam a obsah uvedených ustanovení právních předpisů ve spojení s judikaturou a skutečnostmi vyplývajícími z praktického uplatnění těchto ustanovení. Celý text je strukturován do kapitol vztahujícím se k jednotlivým tématům spjatým s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Práce nejprve představuje pojetí odpovědnosti se specifickými rysy, které ovlivňují oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání. Následující kapitola pojednává o aktuálních událostech a systému zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola popisuje ustanovení, jejichž cílem je realizace prevence. Pátá kapitola se zabývá detailním vymezením pojmu pracovního úrazu a nemoci z povolání, rozvádí charakteristické rysy, předpoklady, postup při řešení a možnost zproštění se povinnosti. Šestá kapitola uvádí zjištění týkající se druhů náhrad poskytovaných postiženému zaměstnanci. Výsledkem zpracování vybraného tématu je komplexní charakteristika stěžejních pojmů a problematiky, se snahou o podání výkladu relevantních judikátů a zhodnocení vybraných ustanovení právních předpisů. Keywords: pracovní úraz; nemoc z povolání; náhrada; occupational injury; occupational disease; compensation Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

The intention of my thesis is to analyse legal provisions concerning occupational injuries and occupational diseases, comment amendments in this area of labour law and indicate meaning and content of ...

Nguyenová, Lucie; Drápal, Ljubomír; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Konkurenční doložka
Šťastný, Kryštof; Morávek, Jakub; Drápal, Ljubomír
2017 - Czech
TITLE: Non-competition clause AUTHOR: Kryštof Šťastný DEPARTMENT: Department of Labour Law and Social Security Law SUPERVISOR: JUDr. Ljubomír Drápal ABSTRACT: The aim of this thesis is to present a comprehensive description of the historical development of legal regulation of the non-competition clause from 1910 onwards, to point out the most important aspects of the current legal regulation, and to compare Czech legal regulation of this institute with its equivalent in German legal system. To achieve this aim, an analysis of the historical regulation of the non-competition clause is conducted and the positives and negatives of each regulation are presented. Emphasis is nevertheless put on the analysis of the present legal regulation of the non-competition clause in the Labour code. To put the Czech regulation of the non-competition clause into international context, a comparative analysis of Czech and German regulation is conducted, and the positives and negatives of the German regulation are assessed. The most important terms and concepts are introduced and defined in the first chapter to make their usage clear for the rest of the thesis. The second chapter is dedicated to the historical development of the regulation of the non-competition clause in the present-day Czech Republic. The historical... NÁZEV: Konkurenční doložka AUTOR: Kryštof Šťastný KATEDRA: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Ljubomír Drápal RESUMÉ: Cílem této práce bylo provést ucelený výklad vývoje právní úpravy konkurenční doložky od roku 1910 do současnosti, upozornit na nejdůležitější aspekty současné právní úpravy a provést komparaci tuzemské úpravy institutu konkurenční doložky s jeho úpravou v německém právním řádu. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza jednotlivých právních předpisů, které konkurenční doložku v historii upravovaly. Byla zhodnocena pozitiva i negativa právní úpravy v jednotlivých historických předpisech, největší důraz byl však kladen na analýzu současné právní úpravy v Zákoníku práce. Pro umístění české právní úpravy konkurenční doložky do mezinárodního kontextu byla provedena komparace s právní úpravou SRN a byly zhodnoceny klady a zápory této zahraniční úpravy. V první kapitole byly vymezeny základní pojmy, které byly dále v diplomové práci používány, a které byly nutné pro popis právní úpravy konkurenční doložky. Druhá kapitola práce byla věnována historickému vývoji úpravy konkurenční doložky na území dnešní České republiky. Kapitola byla rozdělena na dvě části, a to na popis legislativy upravující konkurenční doložku před účinností ZP 1965 a po jeho nebytí... Keywords: konkurenční doložka; pracovní právo; zákoník práce; non-competition clause; labour law; labour code Available in a digital repository NRGL
Konkurenční doložka

TITLE: Non-competition clause AUTHOR: Kryštof Šťastný DEPARTMENT: Department of Labour Law and Social Security Law SUPERVISOR: JUDr. Ljubomír Drápal ABSTRACT: The aim of this thesis is to present a ...

Šťastný, Kryštof; Morávek, Jakub; Drápal, Ljubomír
Univerzita Karlova, 2017

Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu de lege ferenda
Jančík, Marek; Vondráčková, Pavlína; Boháč, Radim
2017 - Czech
This rigorous thesis (thesis) deals with a legal regulation of the supreme audit institution on our territory. The task of the Supreme Audit Office is to verify whether the public authorities (the bodies executing public authority) manage public resources in accordance with the legal regulation and adequately, economically and effectively. The results of the activities of the Supreme Audit Office are the so-called audit conclusions. In view of the fact that the Supreme Audit Office has not been endowed with executive powers, these results of its activities do not lead directly to remedial action. The Supreme Audit Office provides chiefly feedback on the management of the state authorities to the Parliament of the Czech Republic, government, controlled person or body and also to general public since the audit conclusions are published. By way of its activities it contributes to stability and positive development of the state, therefore it is important to establish a suitable legal framework enabling the supreme audit institution to be endowed with sufficient competence and powers for proper fulfilling its goals. At the beginning of my thesis I am concerned with a classification of the Supreme Audit Office into the system of the control of public administration. Other bodies participating in the... Předkládaná rigorózní práce (práce) pojednává o právní úpravě nejvyšší auditní instituce na našem území. Úkolem Nejvyššího kontrolního úřadu je prověřovat orgány veřejné moci, zda nakládají s veřejnými zdroji (v souladu s právními předpisy) účelně, hospodárně a efektivně. Výsledkem činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu jsou tzv. kontrolní závěry. Vzhledem k tomu, že NKÚ není nadán exekutivními pravomocemi, nevedou výsledky jeho činnosti ke zjednání nápravy přímo. Nejvyšší kontrolní úřad poskytuje především zpětnou vazbu o hospodaření státních institucí Parlamentu České republiky, vládě, kontrolované osobě a s ohledem na skutečnost, že se kontrolní závěry zveřejňují tak i široké veřejnosti. Přispívá svou činností ke stabilitě a příznivému vývoji státu, proto je důležité, aby byl vytvořen kvalitní právní rámec poskytující nejvyšší auditní instituci dostatek kompetencí a pravomocí k řádnému naplňování svých cílů. Na začátku se zabývám zařazením Nejvyššího kontrolního úřadu do systému kontrol veřejné správy. Dalšími subjekty podílejícími se na kontrole veřejné moci jsou správní orgány, Parlament, soudy, veřejný ochránce práv (ombudsman) a okrajově také soukromé fyzické a právnické osoby, jež se na kontrole podílejí prostřednictvím individuálních a kolektivních podání. V další (druhé) části podrobně... Keywords: kontrola; veřejná správa; nejvyšší auditní instituce; auditing; public administration; supreme audit institution Available in a digital repository NRGL
Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu de lege ferenda

This rigorous thesis (thesis) deals with a legal regulation of the supreme audit institution on our territory. The task of the Supreme Audit Office is to verify whether the public authorities (the ...

Jančík, Marek; Vondráčková, Pavlína; Boháč, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
SEKERKA, Lukáš
2017 - Czech
This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research. Keywords: Coleoptera; Chrysomelidae; Cassidinae; taxonomy; nomenclature; classification; natural history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)

This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary ...

SEKERKA, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výuková simulace v úkolové situaci ( Šetření zaměřené na hledisko akceptace, interaktivity a autenticity)
Hannemann, Tereza; Pinkas, Jaroslav; Krykorková, Hana
2017 - Czech
The dissertation 'Educational Simulation in Task Situations' is focused on a new medium - educational simulation, which is starting to establish itself in the field of education. This work is examining educational simulations from three different points of view: 1) the acceptance of educational simulations in the school environment, 2) the interactivity of learning material, and 3) the authenticity of learning material. The experimental results are divided into three separate chapters according to the respective viewpoint. The investigation focused on acceptance in the first chapter draws from the evaluation of 34 Czech teachers and more than 1000 students, who both evaluated the benefits and shortcomings of particular educational simulations that were used by the teachers and their students. The experiment on interactivity (N = 152) in the second chapter is focused on the experimental comparison of learning material with activated interactive features and learning material with deactivated features. The third experiment on authenticity (N = 48) compares teaching material using authentic media sequences and the same material converted into an animated form. All three main chapters contain a theoretical review of the respective topic and our own experimental research. The methodology is based on the... Disertační práce Výuková simulace v úkolové situaci se zabývá novým médiem, které se začíná prosazovat ve vzdělávání, výukovou simulací. Pohlíží na ni ze tří různých hledisek, z hlediska akceptace výukové simulace ve školním prostředí, hlediska interaktivity výukového materiálu a hlediska jeho autenticity. Hledisko akceptace čerpá z hodnocení 34 českých učitelů a více než 1000 studentů, kteří hodnotili přínosy a nedostatky výukových simulací, jež měli k dispozici. Hledisko interaktivity (N = 152) je zaměřeno na experimentální srovnání učebního materiálu, který má aktivovány interaktivní prvky, a materiálu který je aktivované nemá. Hledisko autenticity (N = 48) pracuje se srovnáním autentického výukového materiálu s materiálem převedeným do animované formy. Všechny tři stěžejní kapitoly obsahují teoretické revue a vlastní výzkumné šetření. Experimentální výsledky jsou rozděleny do třech samostatných kapitol, které jsou zaměřeny dle jednotlivých hledisek. Metodologický přístup je založen na kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod sběru dat, zejména na terénním šetření a laboratorním experimentu. Keywords: Výuková simulace; akceptace; interaktivita; autenticita; Educational simulation; acceptance; interactivity; authenticity Available in a digital repository NRGL
Výuková simulace v úkolové situaci ( Šetření zaměřené na hledisko akceptace, interaktivity a autenticity)

The dissertation 'Educational Simulation in Task Situations' is focused on a new medium - educational simulation, which is starting to establish itself in the field of education. This work is ...

Hannemann, Tereza; Pinkas, Jaroslav; Krykorková, Hana
Univerzita Karlova, 2017

Podrobné zkoumání oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay
Roskovec, Bedřich; Leitner, Rupert
2017 - English
Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino framework provides the best measurement of mixing angle of θ13 and the value of effective mass squared difference ∆m2 ee with comparable precision with other experiments. The unprecedented precision of Daya Bay motivates us to extend our search beyond standard three-neutrino oscillation scheme. It this thesis, we have explored two scenarios of possible physics Beyond Standard Model (BSM). We have tested the fundamental symmetry of the nature by searching for the Lorentz Invariance violation effect within the framework of the Standard-Model Extension (SME). Such an effect could be observed as a deviation from three- neutrino oscillation prediction in the oscillated antineutrino spectrum. Since we have not observed any significant deviation, we have been able to set the limits on the SME parameters. Some of the limits were measured for the first time while some turned out not to be competitive with the measurement of other experiments. We have also performed search for Non-standard Interactions (NSIs) in the Daya Bay. Being forbidden in the Standard Model, these interactions are predicted by BSM theories for which... Pozorovaný deficit reaktorových elektronových antineutrin na krátkých vzdálenostech v experimentu Daya Bay může být vysvětlen pomocí jevu oscilací neutrin. Měření, za předpokladu existence tří vůní neutrin, nám poskytuje nejpřesnější hodnotu směšovacího úhlu θ13 a hodnotu efektivního rozdílu kvadrátu hmotností m2 ee s přesností srovnatelnou s ostatními experimenty. Přesnost, s jakou měří experiment Daya Bay tyto parametry, nás motivuje k rozšíření našeho zkoumání za hranice standardních oscilací se třemi vůněmi neutrin. V této práci jsme zkoumali dva možné scénáře fyziky za Standardním Modelem (SM). Jako první jsme testovali platnost symetrie lorentzovské invariance pomocí hledání jejího narušení v rámci modelu Standard-Model Extension (SME). Narušení by bylo pozorováno jako odchylka od předpovědi standardních oscilací v zoscilovaném energetickém spektru antineutrin. Naše analýza poskytla limity na parametry SME, jelikož nebyla pozorována žádná výrazná odchylka od standardních oscilací. Některé z těchto limitů byly naměřeny vůbec poprvé. Za druhé jsme zkoumali možné efekty nestandardních interakcí (NI) v oscilacích v experimentu Daya Bay. Takové interakce jsou zakázané ve SM, ale mohou být dovolené v teoriích za SM, pro které je SM nízkoenergetická limita. Nestandardní interakce by se projevily v procesu... Keywords: neutrina; oscilace neutrin; neutrinos; neutrino oscillations Available in a digital repository NRGL
Podrobné zkoumání oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay

Observed disappearance of reactor antineutrinos in the short baseline in Daya Bay can be explained by the phenomenon of neutrino flavour oscillations. The analysis in standard three- neutrino ...

Roskovec, Bedřich; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách
Křížová, Kateřina; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Kateřina Dostálová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma Thesis: HPLC method development and validation for analysis of anthocyanins in highbush blueberries HPLC method for simultaneous determination of anthocyanins: delphinidin-3-O-galactoside, delphinidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O-galactoside, cyanidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O- arabinoside, peonidin-3-O-glucoside and malvidin-3-O-galactoside in 21 varieties of blueberries ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' and 'Rancocas') was developed and optimized in this thesis. Kinetex PFP column, 150 x 4.6 mm (particle size 2.6 µm) was used for the analysis. The detection was performed by DAD detector at 520 nm, column temperature of 50řC using gradient elution with a mobile phase of acetonitrile/ 2 % formic acid at a flow rate of 1.0 ml/min. The total time of the analysis of one sample took 21 minutes. Keywords: HPLC, blueberries, anthocyanins, polyphenols, antioxidants, delphinidin-3-O- galactoside, delphinidin-3-O-glucoside,... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Dostálová Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách V této diplomové práci byla vyvinuta a optimalizována HPLC metoda pro současné stanovení antokyanů: delfinidin-3-O-galaktosidu, delfinidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-galaktosidu, kyanidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-arabinosidu, peonidin-3-O-glukosidu a malvidin-3-O- galaktosidu ve 21 odrůdách kanadských borůvek ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' a 'Rancocas'). K analýze byla využita kolona Kinetex PFP, 150 x 4,6 mm (velikost částic 2,6 µm). Detekce byla provedena DAD detektorem při vlnové délce 520 nm, teplotě kolony 50řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril/ 2 % kyselina mravenčí s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Celková doba analýzy jednoho vzorku trvala 21 minut. Klíčová slova: HPLC, borůvky, antokyany, polyfenoly, antioxidanty, delfinidin-3-O- galaktosid, delfinidin-3-O-glukosid, kyanidin-3-O-galaktosid, kyanidin-3-O-glukosid,... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Kateřina Dostálová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma ...

Křížová, Kateřina; Sklenářová, Hana; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases