Number of found documents: 570510
Published from to

Transport půdy a fosforu vodní erozí
Krása Josef; Jáchymová Barbora; Hlavčová Kamila
2018 - Czech
Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je zhodnotit různé přístupy k vyhodnocení vlivu erozního procesu na transport základních forem fosforu do vodního prostředí. V práci je prezentována možnost experimentálního sledování srážko-odtokových a erozních událostí s využitím dešťového simulátoru. Je zde posouzena možnost využití takto získaných dat týkajících se transportu fosforu pro následné matematické modelování. Dále jsou porovnány dvě empiricky odvozené metody modelování transportu rozpuštěného (eutrofizačně významného) fosforu v rámci erozních událostí. Dosud využívaná metoda ?Poměru obohacení? je porovnána s nově odvozenou metodou ?Eutrofizačního potenciálu? ve čtyřech povodích s odlišnými vlastnostmi. Je zhodnocena možnost využití metody ?Eutrofizačního potenciálu? pro popis transportního procesu ve velkých územích. Součástí zhodnocení je rovněž posouzení vlivu vstupních dat na výsledky, které jsou oběma metodami poskytovány. Rešeršní část práce se zabývá problematikou eroze, faktory, které intenzitu erozního procesu ovlivňují i důsledky intenzivních erozních událostí. Jsou zde popsány základní formy fosforu, které se v povodí běžně vyskytují. Rozebrána je problematika transportu fosforu v rámci povodí, procesy probíhající ve vodním a půdního prostředí, které jsou součástí koloběhu fosforu, včetně faktorů, které tento koloběh ovlivňují. Část rešerše je věnována metodám, které jsou pro vyhodnocování ztráty půdy a transportu fosforu během srážko-odtokových a erozních událostí využívány. Výsledky terénního měření potvrzují významný vliv přítomnosti a stavu vegetace na intenzitu transportu erodovaného materiálu, jeho zrnitostní složení i množství a formu transportovaného fosforu. Experimentálně určené hodnoty podílu rozpuštěného fosforu v celkovém fosforu v odtoku vykazují významnou variabilitu, a proto se jejich přímé využití při modelování transportu rozpuštěného fosforu z povodí ukazuje jako problematické. Výsledky porovnání dvou empirických metod pro stanovení transportovaného množství rozpuštěného fosforu ukazují, že v lokalitách s vysokou průměrnou intenzitou eroze poskytuje metoda ?Poměru obohacení? výsledky podobné těm, které poskytuje nová metoda ?Eutrofizačního potenciálu?. V lokalitách s nízkou intenzitou eroze poskytuje metoda ?Eutrofizačního potenciálu? vyšší hodnoty transportu rozpuštěného fosforu do recipientu, než metoda ?Poměru obohacení?. Nově odvozená metoda ?Eutrofizačního potenciálu? se ukazuje jako vhodný nástroj pro modelování transportu rozpuštěného fosforu z lokalit s intenzivní erozí půdy. Tyto lokality (nechráněná orná půda bez vegetačního krytu, nebo půda s vegetačním krytem s nízkým ochranným účinkem) se v podmínkách České republiky podílí na erozních událostech zásadním způsobem. Hlavní výhodou této metody je skutečnost, že není třeba znát skutečný podíl rozpuštěného fosforu v celkovém fosforu v povrchovém odtoku, jehož určení se jeví jako poměrně problematické.The dissertation thesis "Soil and phosphorus transport by water erosion" deals with the problem of the rainfall-runoff and erosion events as a potential source of the pollution of water bodies by phosphorus. The aim of this work is to assess various approaches to evaluation of the erosion process influence on the transport of basic phosphorus forms into the aquatic environment. The thesis presents the possibility of experimental monitoring of the rainfall-runoff and erosion events using the rainfall simulator. There is the possibility to use the measured data within the subsequent mathematical modelling assessed here. In addition, two empirically derived methods of modeling the transport of dissolved phosphorus (the most important in terms of eutrophication) in erosion are compared in the thesis. In four catchments with the different properties the results provided by the "Enrichment Ratio are compared " with the results provided by newly derived "Eutrophication Potential" method.. The "Eutrophication Potential" method is assessed in terms of its using for the description of the transport process in large catchments. The impact of input data on the results provided by these two methods is evaluated, too. The research part deals with the erosion process, the factors that influence the intensity of the erosion process and the consequences of the intensive erosion events. The basic forms of phosphorus that are commonly found in the river basin are described here. This part of the thesis is focused on phosphorus transport within the catchment, the processes in the aquatic and soil environments that are part of the phosphorus cycle and the factors that affect this cycle. The part of the research is devoted to the methods that are used for soil loss and phosphorus transport during the rainfall-runoff and erosion events evaluation. The results of the synthetic rainfall-runoff and erosion events confirm the significant influence of the presence and the state of vegetation on the transport intensity of the eroded material, its particle size distribution and the amount and the form of the transported phosphorus. The experimentally determined values of the dissolved phosphorus share in the total amount of phosphorus in the surface runoff show significant variability. Therefore, the direct use of measured values in modeling of the dissolved phosphorus transport in the catchment is not appropriate. The comparison of two empirical methods for determination of the amount of dissolved phosphorus shows that in the areas with significant erosion intensity the results provided by the "Enrichment Ratio" method are similar to the results provided by the newly derived method "Eutrophication Potential?. In the catchment with the significantly lower erosion intensity the "Eutrophication Potential" method provides a higher value of transported dissolved phosphorus than the "Enrichment Ratio" method. The newly derived ?Eutrophication Potential? method is a suitable tool for modeling the transport of dissolved phosphorus from the localities with the intensive soil erosion. These localities (unprotected arable land or arable land with low-protective vegetation cover) participate in the erosion events in the Czech Republic in a fundamental way. The main advantage of this new method is the fact that it is not necessary to know the share of dissolved phosphorus in the total amount of phosphorus in the surface runoff. The determination of this share is usually problematic. Keywords: Eroze půdy,srážko-odtoková událost,eutrofizace,rozpuštěný fosfor; Soil erosion,rainfall-runoff event,eutrophication,dissolved phosphorus Available in digital repository of ČVUT.
Transport půdy a fosforu vodní erozí

Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je ...

Krása Josef; Jáchymová Barbora; Hlavčová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů
Dostál Tomáš; Devátý Jan; Kliment Zdeněk
2018 - Czech
Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů nezávisle na konkrétním použitém modelu. Důraz je kladen na co nejpřesnější definici prvků krajinné matrice v extravilánu, které mají vliv směrování povrchového odtoku a tím silně ovlivňují koncentraci odtoku a tím i plošnou distribuci intenzity erozních jevů. V úvodních kapitolách jsou představeny možnosti reprezentace geografických dat pro tento účel a jsou shrnuty požadavky vybraných, v současnosti používaných distribuovaných a semi-distribuovaných erozních modelů na definici vstupních dat. Jsou popsány nejpřesnější dostupné datové zdroje obsahující informace o využití ploch a jejich vlastnostech a to z pohledu využitelnosti pro hledanou definici využití ploch pro erozní modely. Práce prezentuje vytvořený automatizovaný nástroj pro prostředí ArcGIS, který umožňuje automatizované generování datasetu využití ploch, který je vhodný jako základní geografický podklad pro definování vstupních parametrů distribuovaných erozních modelů. Představený nástroj pomocí logických a geometrických operací vytváří topologicky čistou definici využití ploch ze dvou datových zdrojů dostupných pro celou ploch České republiky: vybraných objektů mapového díla ZABAGED? a geografické databáze uživatelských vztahů na zemědělské půdě LPIS. Je popsáno uživatelské prostředí nástroje a možnosti nastavení výpočtu, dále je popsán sled operací, který ze vstupních datasetů vytváří jeden výstupní dataset, který splňuje požadavky definované v úvodu. Kvalita výstupní vrstvy využití ploch je validována superpozicí s vrstvou využití ploch manuálně vytvořenou nad leteckým snímkem. Pro dvě validační území s celkovou rozlohou 69 km2 jsou podrobně analyzovány nesoulady mezi datasetem automaticky vygenerovaným vytvořeným nástrojem a validačním datasetem využití ploch. Celková úroveň shody pro všechny kategorie využití ploch činí 84% respektive 91% pro zemědělské kategorie. Pro ornou půdu, tedy plochy nejvíce ohrožené ztrátou půdy, je shoda v polohovém určení 95% a zároveň jsou velmi dobře definovány prvky ovlivňující odtok, které nejsou přítomné ani v jednom ze vstupních datových zdrojů.The goal of this work is to establish an automated geoprocessing tool for creation of the land-use spatial definition that can be used for general preparation of spatially distributed input data for soil erosion models independent of particular model. Precise definition of landscape matrix elements that interfere with surface runoff and flow concentration in the agricultural landscape is emphasized because such elements strongly influence the patterns of intensive soil erosion distribution. Firstly the geographical data representations suitable for the task are addressed and spatial input data requirements of contemporary distributed and semi-distributed soil erosion models are assessed. Widely used flow-tracing algorithms within geographical information systems are described and their capability to incorporate non-elevation structures for additional flow direction alternation is evaluated. The state-of-art data sources that include land-structure and land-use information are described with a focus on their usability for defining the desired land-use definition specific for soil erosion models input data preparation. The created geoprocessing tool based on the ArcGIS API framework is presented. The tool produces a topologically correct land-use definition by a series of geometrical and logical operations. The output dataset is suitable as a fundamental basis for soil erosion models input data definition and storage. Inputs used are the two major spatial data products available for the extent of whole Czech Republic: ZABAGED? and LPIS, geographical usership database of agricultural land. The user interface is described together with available user settings of the tool. Quality of the output dataset is assessed by validation against land-use definition manually digitized from aerial photographs for two areas with combined area of 69 km2 and the discrepancies between the automatically generated and manually created datasets are thoroughly analyzed. Overall match in categories is 84% of the total spatial extent and 91% of the agricultural categories. The arable land category which is the most endangered by the soil loss risk shows 95% match of its area. The landscape elements that influence the surface runoff that are not present in neither of the input data are very well captured. Keywords: využití ploch,mapa využití ploch,krajinná matrice,distribuované erozní modely,semi-distribuované erozní modely,ZABAGED,LPIS,geoprocessing; land-use,land-use map,landscape matrix,distributed soil erosion models,semi-distributed soil erosion models,ZABAGED,LPIS,geoprocessing Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů

Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů ...

Dostál Tomáš; Devátý Jan; Kliment Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM
Krása Josef; Bauer Miroslav; Hlavčová Kamila
2018 - Czech
Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem dochází nejen ke snižování zásobního objemu nádrže, ale také dalším negativním následkům v podobě eutrofizace či obecného zhoršení kvality vody. Dochází k postupnému omezení účelu, pro který byla nádrž vybudována. Navrácení nádrže do původního stavu a obnovení původního účelu je vždy velmi nákladné a u větších nádrží prakticky nemožné. Možnosti predikce tohoto procesu a následné ochrany se v současné době orientují na použití GIS nástrojů. Model WaTEM/SEDEM je empirickým nástrojem, který velmi dobře reflektuje proces erozních událostí, následného transportu vodním tokem a zanášení vodních nádrží pomocí jednoduchých a známých principů v dlouhodobém horizontu (USLE). Představené metody jsou řešeny pomocí modelu na rozsáhlém území více než 31 000 km2. Výpočty bylo zjištěno, že celkové zanášení nádrží vlivem eroze je v České republice zásadní. Do 58 významných řešených nádrží každoročně vstupuje v celém jejich povodí celkem 1,23 mil. tun splavenin. Celkem 59 % z tohoto množství je zachyceno v nádržích, což znamená 726 000 tun (605 000 m3) každoročně ukládaného sedimentu. Do toků v řešeném území vstupuje ročně 1,91 mil tun erozních splavenin, v rámci celé ČR lze tento vstup extrapolovat na 3,2 mil tun, tedy přibližně 2,6 miliónů m3. Dva největší celky povodí Slapy a Nové Mlýny dotují vodní toky stovkami tisíc tun sedimentu. Extrémní zatížení vodních nádrží vyžaduje určité způsoby ochrany. Tyto celky jsou podrobněji popsané a diskutované. V rámci práce jsou představeny také možnosti protierozní ochrany a kvantifikace efektu v uzávěrové nádrži. Zde je prokázáno, že v případě zatravnění kritických lokalit je možno už při 5 % chráněné plochy dosáhnout snížení vstupu splavenin o 10 ? 20 % (dle místních podmínek). Výsledkem práce je podrobný popis vstupu (eroze), procesu (depozice, transport) i následků (ohrožení vodních nádrží) z pohledu erozních splavenin s využitím právě distribuovaného empirického modelu WaTEM/SEDEM.Water reservoir filling by sediment is one of the key consequence of accelerated erosion processes in the landscape. Water reservoirs as the end profile of the hydrological unit are a vulnerable element in the landscape. Sedimentation reduces tank volume and has other negative consequences in the form of eutrophication or general deterioration of water quality. There is a reduction of the original purpose. The budget for reservoir conservation is always high and it is practically impossible realize it for large dams. The predicting of the process including subsequent protection is currently focused on using GIS tools. The WaTEM / SEDEM model is an empirical tool that reflects very well the process of erosion, subsequent water transport and water reservoir siltation by simple and well-known principles in the long term (USLE). The presented methods are about using a model on a large area of more than 31 000 km2. The calculations have shown that the total filling of reservoirs due to erosion is crucial in the Czech Republic. In total, 58 significant tanks each year enter a total of 1.23 million tons of sediment in their entire catchment area. Subsequently 59% of this quantity is stored, which means 726,000 tons (605,000 m3) of sediment every year. Approximately 1.91 mil. tons of material enter the streams in the area. Within the whole of the Czech Republic, this input can be extrapolated to 3.2 mil. tons, (2.6 millions m3). The two largest basins, the Slapy and the Nové Mlýny basins, receive hundreds of thousands tons of sediment. Extreme water reservoir loads require protection. These basins are described more in detail and further discussed. In the course of the thesis, the possibilities of soil protection and quantification of the effect in the final reservoirs are presented. Grassing of critical places can reduce the entry of the sediment into reservoir by 10 - 20% (according to local conditions) already on 5% of protected area. The result of this work is a detailed description of the entry (erosion), process (deposition, transport) and consequence (vulnerability of water reservoirs) from the point of view of erosion floods using the currently distributed empirical model WaTEM / SEDEM. Keywords: ztráta půdy,zanášení nádrží,WaTEM/SEDEM,USLE,velká povodí; soil loss,reservoir silting,WaTEM/SEDEM,USLE,large catchments Available in digital repository of ČVUT.
Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM

Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při ...

Krása Josef; Bauer Miroslav; Hlavčová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv akutní fyzické únavy na riziko poranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15
SEDLÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Eliška; JANURA, Miroslav
2018 - Czech
Cílem práce bylo určit vliv akutní fyzické únavy na biomechaniku dopadu po výskoku a na riziko zranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 22 fotbalistů ze sportovního klubu Sigma Olomouc, a.s. Hráči spadali do dvou věkových kategorií U13 (n = 14, věk = 12,80 ? 0,42 roku) a U15 (n = 8, věk = 15,00 ? 0,40 roku). Pro simulaci dopadu byl použit motorický test single leg-countermovement jump, který byl zaznamenáván na dvě videokamery ve frontální a v sagitální rovině. Z videozáznamů byly následně vybrány snímky, které se hodnotily podle nástroje Landing Error Scoring System (LESS). Výstupem hodnocení biomechaniky dopadu u každého hráče bylo LESS skóre. Hráči byli měřeni celkem dvakrát 1 hodinu před utkáním a bezprostředně po utkání. Výsledky Wilcoxonova párového testu potvrdily vliv akutní fyzické únavy na biomechaniku dopadu a na riziko poranění LCA. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny mezi průměrnými předzápasovými a pozápasovými hodnotami LESS skóre u věkové kategorie U13 (p = 0,030) a dále při porovnání průměrných hodnot LESS skóre mezi věkovými kategoriemi U13 a U15 jak před zápasem, tak i po zápasu. Z výsledků vyplývá, že po zápasu došlo vlivem akutní fyzické únavy ke zhoršení biomechaniky dopadu a tím ke zvýšení rizika poranění LCA u obou věkových kategorií. Hráči věkové kategorie U13 vykazovali horší provedení dopadu z pohledu biomechaniky v porovnání s věkovou kategorií U15 jak před zápasem, tak po zápasu. The aim of this diploma thesis was to determine the effect of fatigue on the landing biomechanics and the risk of LCA injury in U13 and U15 soccer players. A group of 22 soccer players from Sigma Olomouc, a.s participated in the study. The players fell into two categories U13 (n = 14, age = 12,80 ? 0,42 years) and U15 (n = 8, age = 15,00 ? 0,40 years). A motoric test single leg-countermovement jump (landing on both feet) was used as a jump-landing task that was videotaped from the frontal and the sagital plane. Subsequently requisite pictures were cut out from the videorecordings and evaluated using the LESS creating the final LESS score. The players were measured twice 1 hour before the match and immediately after the match. The results of Wilcoxon signed-rank test proved the effect of fatigue on the landing biomechanics and the risk of LCA injury. Statistically significant differences were found between the mean LESS score values before the match compared to the mean LESS score values after the match in U13 category (p = 0,030) and between the mean LESS score values of U13 category compared to the mean LESS score values of U15 category in both before the match and after the match. The results showed that the landing biomechanics was poorer after the match (in both categories) due to fatigue and the players were thus at a higher risk of LCA unjury. The players of U13 category performed poorer landing biomechanics in comparison with U15 category. The players of U13 category were thus at a higher risk of LCA unjury. Keywords: únava; adolescenti; biomechanika dopadu; fotbal; LCA; zranění; fatigue; adolescents; landing biomechanics; soccer; LCA; injury Available in digital repository of UPOL.
Vliv akutní fyzické únavy na riziko poranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15

Cílem práce bylo určit vliv akutní fyzické únavy na biomechaniku dopadu po výskoku a na riziko zranění LCA u fotbalistů věkové kategorie U13 a U15. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 22 fotbalistů ze ...

SEDLÁK, Ondřej; MAIXNEROVÁ, Eliška; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Léčebná rehabilitace u hereditárních myopatií
BOŘIL, Ondřej; NEUMANNOVÁ, Kateřina; ŠLACHTOVÁ, Martina
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou léčebné rehabilitace u hereditárních myopatií. Vzhledem k široké různorodosti defektních genů, odrážejících se na klinickém projevu, je v teoretické části práce věnována pozornost genetické podstatě choroby, prevenci vrozených vad, diagnostickému vyšetření, změně biomechaniky a organizacím, které pečují o postižené hereditární myopatií. Dále se práce věnuje klasifikací hereditárních myopatií, kde je ke každému typu myopatie uvedena etiologie, průběh a možnost léčby tohoto onemocnění. V rámci rehabilitační péče jsou popsány pravidla správně vedené kinezioterapie, ale i prvků, kterých se musíme vyvarovat. Jednotlivé prvky správně vedené kinezioterapie jsou dále konkrétně uplatněny při terapii a prevenci kontraktur, skolióz, při snaze udržet co nejdéle schopnost samostatné lokomoce či při péči o respirační systém. Kazuistika popisuje konkrétního pacienta se svalovou dystrofií pletencového typu, jeho vyšetření a návrh rehabilitačních postupů. This bachelor thesis deals with medical rehabilitation problematics at hereditary myopathy. With regards to a wide variety of defect gens reflecting in the medical sign, the theoretical part pays attention to a genetic basis of the disease, prevention of congenital defects, diagnostic investigation, change of biomechanics and organizations, which take care of patients stricken with hereditary myopathy. Furthermore, the thesis deals with a hereditary myopathy classification, where etiology, process and possibility of therapy of this disease are stated to each of the myopathy types. Within the remedial care, rules of a properly led kinesiotherapy, as well as elements are described, which we shall avoid. Individual elements of the properly led kinesiotherapy are applied further in the therapy and prevention of contractures, scoliosis, in the endeavor to keep ability of a self-locomotion as long as possible or in the care of the respiratory system. The case report describes a concrete patient with limb-girdle muscular dystrophy, his investigation and a proposal of remedial procedures. Keywords: fyzioterapie; hereditární myopatie; léčebná rehabilitace; kinezioterapie; morbus Duchenne; svalová dystrofie; physiontherapy; hereditary myopathy; medical rehabilitation; kinesiotherapy; morbus Duchenne; muscular dystrophy Available in digital repository of UPOL.
Léčebná rehabilitace u hereditárních myopatií

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou léčebné rehabilitace u hereditárních myopatií. Vzhledem k široké různorodosti defektních genů, odrážejících se na klinickém projevu, je v teoretické části ...

BOŘIL, Ondřej; NEUMANNOVÁ, Kateřina; ŠLACHTOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Optimalizace distribuční strategie v potravinářské firmě
MARKULČEKOVÁ, Karolína; PAVLAČKA, Ondřej; RYPKA, Miroslav
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je na základě dat poskytnutých potravinářskou firmou vyhodnotit aktuální přínos jednotlivých skladů, které firma využívá k nepřímé distribuci a díky tomuto vyhodnocení pomoci navrhnout varianty a tím i odběratele vhodné pro případný přechod na formu přímé distribuce. Práce je zaměřena především na popis a využití matematických metod vícekriteriálního rozhodování v praxi. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje čtenáři teoretický podklad a postupy pro případné samostatné zpracování podobné analýzy. Část praktická je rozdělena na vyhodnocení dotazníkového šetření a následné vícekriteriální hodnocení jednotlivých skladů z hlediska jejich přínosu pro firmu a samotného zákazníka. The aim of the thesis is to evaluate the contribution of particular warehouses in the context of indirect distribution. Each candidate will be evaluated on the basis of the data provided by the food company. Based on these evaluations of individual warehouses, the most suitable alternatives and customers for a potential transition to direct distribution will be proposed. The thesis is focused mainly on description and use of mathematical methods of multi-criterial decision making in practice. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part serves as a basis of the practical part. The practical part is divided into the evaluation of the questionnaire survey and multi-criteria evaluation of the individual warehouses in terms of their contribution to the company and to the customer. The thesis can also serve as an illustrative example of the use of these methods in practice for all those interested in this methodology. Keywords: optimalizace; distribuce; distribuční strategie; dotazníkové šetření; matematické metody rozhodování; kritéria; optimization; distribution; distribution strategy; survey; decisions; decision situation; mathematical methods of multicriterial decision making; criteria Available in digital repository of UPOL.
Optimalizace distribuční strategie v potravinářské firmě

Cílem diplomové práce je na základě dat poskytnutých potravinářskou firmou vyhodnotit aktuální přínos jednotlivých skladů, které firma využívá k nepřímé distribuci a díky tomuto vyhodnocení pomoci ...

MARKULČEKOVÁ, Karolína; PAVLAČKA, Ondřej; RYPKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku
Vaníček Ivan; Hamouzová Tereza; Pruška Jan
2018 - Czech
Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce velkého množství odpadu, mezi který se řadí i úletový popílek. Pokud se nezajistí jeho další využívání, stává se z popílku odpadní materiál, který je dále ukládán na odkalištích a skládkách. Tento způsob ukládání není v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí. Česká republika patří mezi největší producenty tohoto odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele a v současné době se v ČR recykluje přibližně jen 20 až 30% vyrobeného popílku. Je tedy nutné nalézat další způsoby, jak z přebytečného odpadního materiálu vytvářet materiál nový, který lze s výhodou použít při výstavbě. Disertační práce se věnuje metodě zlepšování geotechnických vlastností popílku pomocí přidání malého obsahu krátkých plastových vláken, tzv. mikrovyztužování. Výzkum je rozdělen do několika částí. Pomocí geotechnických laboratorních metod výzkumu je sledován vliv obsahu vláken na napjatostně-deformační chování popílku. Bylo ověřeno, že přidáním vláken lze pozitivně ovlivnit chování tohoto materiálu např. eliminovat vznik smykových ploch a změnit křehké chování po dosažení maximálního napětí na duktilní. Vyztužený popílek vykazuje větší smykovou pevnost než nevyztužený popílek. Výsledky laboratorního výzkumu jsou dále aplikovány při návrhu nestandartních zemních konstrukcí. Vyztužený popílek je složený ze dvou zcela odlišných materiálů. V práci jsou představeny a aplikovány přístupy vedoucí k homogenizaci materiálu a predikci ekvivalentních smykových parametrů. Na praktickém příkladu násypu na málo únosném podloží je provedena srovnávací analýza násypu z různých materiálů. Analytickými výpočty bylo prokázáno, že přidání vláken má pozitivní na stabilitu svahu. Numerické modelování dále prokázalo, že násypu z vyztuženého popílku na málo únosném podloží vykazují menší deformace než násypy z klasických zemin. V disertační práci je uveden přehled možného využití tohoto nového materiálu v zemních konstrukcích a doporučení pro provádění staveb z vyztuženého popílku. V závěru práce jsou představena témata, která by mohla podněcovat budoucí výzkum dané problematiky.Nowadays, one of the main sources of energy all over the world is still thermal energy from coal burning. Although the process of coal combustion has gone through many modernizations, one of the biggest disadvantages is production of the great amount of waste products. Fly ash is also coal combustion product. If there is no reuse of this material, it becomes a waste, which has to be stored in a landfills and tailing dams. This causes huge environmental burden. Czech Republic is one of the larger producer of fly ash in the term of per capita. Nowadays, only 20 to 30% of produced fly ash is reused in the Czech Republic. Therefore, it is necessary to find other ways how to make new material from waste material, which can be advantageously used in the construction industry. The dissertation deals with the method of improving the geotechnical properties of fly ash by adding a small content of short plastic fibers, so called microreinforcement. Research is divided into several parts. Using geotechnical laboratory research methods, the effect of fiber content on the stress-strain behavior of ash is studied. It has been verified that the addition of fibers can positively influence the behavior of this material eg to eliminate the shear failure surface and to change the brittle behavior on the ductile behavior. Reinforced ash has greater shear strength than non-reinforced ash. The results of laboratory research are also applied when designing non-standard earth structures. Reinforced ash is composed of two completely different materials. In this work, approaches leading to material homogenization and prediction of equivalent shear stress are presented. A comparative analysis of the embankment of various materials is performed on a practical example of the embankment on soft subsoil. Analytical calculations have shown that the addition of fibers has a positive effect on slope stability. Numerical modelling has further shown that the embankment of reinforced ash soft subsoil shows less deformation than conventional soil embankments. The dissertation thesis presents an overview of the possible use of this new material in earth structures and recommendations for building of reinforced ash structures. At the end of the thesis there topics that could incite future research on given issues are presented. Keywords: Elektrárenský popílek,polypropylenová vlákna,vyztužování zemin,laboratorní zkoušky,zemní konstrukce; Fly ash,polypropylene fibres,soil reinforcement,laboratory testing,earth structures Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku

Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších ...

Vaníček Ivan; Hamouzová Tereza; Pruška Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Funkcionální ANOVA: analýza pobaltských a finských časových řad teplot vzduchu
HANEČKA, Hanuš; FÜRST, Tomáš; VENCÁLEK, Ondřej
2018 - Czech
Cílem práce je představit základy funkcionální analýzy dat s důrazem na metodu funkcionální analýzy rozptylu, kterou aplikujeme na čtyři skupiny časových řad teplot vzduchu naměřených v oblasti Pobaltí a Finska. Čtenáři se v práci seznámí s přístupy k vyhlazení časových řad teplot vzduchu a tyto znalosti využijí v kapitole zaměřené na funkcionální analýzu rozptylu. Součástí práce je i podkapitola s popisem kódu v jazyku R. The main aim of this work is to introduce the basics of functional data analysis. The emphasis is put on functional analysis of variance, which is applied on four groups of Baltic and Finnish air temperature time series. Different approaches to smooting air temperature time series are presented. The knowledge of approaches is necessary to understant functional analysis of variance. A part of this thesis is a subchapter with the description of the code written in the programming language R. Keywords: funkcionální analýza dat; funkcionální analýza rozptylu; programovací jazyk R; časové řady; Pobaltí; functional data analysis; functional analysis of variance; programming language R; time series; Baltic Available in digital repository of UPOL.
Funkcionální ANOVA: analýza pobaltských a finských časových řad teplot vzduchu

Cílem práce je představit základy funkcionální analýzy dat s důrazem na metodu funkcionální analýzy rozptylu, kterou aplikujeme na čtyři skupiny časových řad teplot vzduchu naměřených v oblasti ...

HANEČKA, Hanuš; FÜRST, Tomáš; VENCÁLEK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Dynamická analýza chůze pacientů s oboustrannou totální endoprotézou kyčelního kloubu
GREGÁREK, Michal; KUBOŇOVÁ, Eliška; JANURA, Miroslav
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv operace na zatížení dolní končetiny ve stojné fázi chůze u jedinců s oboustrannou TEP kyčelního kloubu. Výzkumný soubor byl tvořen 9 pacienty ortopedické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci (4 muži, 5 žen, věk 65 ? 8,4 let) a kontrolní skupinou (4 muži, 5 žen, věk 65 ? 6,7 let osob). Všichni pacienti podstoupili oboustrannou operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Operace druhé končetiny proběhla okolo jednoho roku před samotným měřením. Pro detekci zatížení dolních končetin při chůzi byly použity dvě tenzometrické plošiny Kistler 9286AA. Minimální vertikální síla v mezistoji a koncovém stoji byla na operované dolní končetině vyšší (p = 0,021) v porovnání se silou naměřenou u kontrolní skupiny. Také velikost silového impulzu vertikální složky reakční síly v decelerační fázi byla vyšší (p = 0,027) u operované končetiny. Doba dosažení maximální vertikální síly v decelerační fázi byla delší (p = 0,008) u operované i u neoperované dolní končetiny (p = 0,027) v porovnání s kontrolní skupinou. Při porovnání naměřených hodnot v zatížení operované a neoperované dolní končetiny u skupiny pacientů nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl. Z výsledků práce vyplývá, že po bilaterální artroplastice kyčelních kloubů u skupiny pacientů nebyly nalezeny žádné rozdíly v zatížení končetin a chůze byla symetrická. The aim of the diploma thesis was to evaluate the effect of the surgery on the lower leg load in the standing phase of walking in individuals with bilateral TEP of the hip joint. The research group consisted of 9 patients (4 males, 5 females, age 65 ? 8,4 years) hospitalized at the Orthopedic Clinic of the Olomouc University Hospital and the control group (4 males, 5 females, age 65 ? 6,7 years). All patients underwent bilateral total hip arthroplasty. The second limb surgery was about one year before the measurement itself. Two Kistler 9286AA strain-gauges were used to detect lower limbs loading while walking. The minimum vertical force in the intermediate and the end position was higher at the operated lower limb (p = 0.021) compared to the force measured in the control group. The magnitude of the force impulse of the vertical component of the reaction force in the deceleration phase was also higher (p = 0.027) at the operated limb. The time of maximum vertical force at the deceleration phase was longer (p = 0.008) for the operated and also the unoperated lower limb (p = 0.027) than the control group. There was no difference in comparison of the measured values in loading of the operated and unoperated lower limb in the patient group. The results of the thesis show that no differences were found in lower limb loading after bilateral arthroplasty of the hip joints in a group of patients and walking cycle was symmetrical. Keywords: kyčelní kloub; endoprotéza kyčelního kloubu; chůze; reakční síla podložky; koxartróza; gait; ground reaction force; hip joint; coxarthrosis; hip joint arthroplasty Available in digital repository of UPOL.
Dynamická analýza chůze pacientů s oboustrannou totální endoprotézou kyčelního kloubu

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv operace na zatížení dolní končetiny ve stojné fázi chůze u jedinců s oboustrannou TEP kyčelního kloubu. Výzkumný soubor byl tvořen 9 pacienty ortopedické ...

GREGÁREK, Michal; KUBOŇOVÁ, Eliška; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta
TAVAČOVÁ, Barbora; ZAATAR, Amr; LAŠTOVIČKA, Ondřej
2018 - Czech
Cieľom práce je zhrnúť súčasné poznatky týkajúce sa najčastejších tendinopatií vo volejbale a aplikovať ich pri tvorbe preventívnych opatrení. Teoretická časť práce obsahuje popis šliach z anatomického a histologického hľadiska a podáva stručný prehľad o ich biomechanike. Jej hlavnou časťou je potom kapitola približujúca jednotlivé konkrétne typy zranení. Teoretická časť je zakončená uvedením možností konzervatívnej a chirurgickej terapie. Súčasťou bakalárskej práce je kazuistika pacienta s daným typom ťažkostí a návrh jeho rehabilitačného plánu. Praktickú prílohu záverečnej práce tvorí manuál cvikov, zameraných na prevenciu volejbalových tendinopatií. The aim of this thesis is to compile up to date knowledge about tendinopathies in volleyball and apply it in setting preventive measures. The theoretical part contains description of anatomic and histologic aspects of tendons and a brief summary of their biomechanics. The main chapter presents individual specific types of injuries. The end of the theoretic part lists conservative and operative therapy methods. The thesis includes a case study of a patient with such medical problems and a proposal of their rehabilitation plan. The practical part of the bachelor thesis consists of preventive exercise manual for volleyball tendinopathies. Keywords: šľacha; zranenie z preťaženia; volejbal; terapia; prevencia; tendon; overuse injury; volleyball; therapy; prevention Available in digital repository of UPOL.
Terapia a prevencia tendinopatií vo volejbale z pohľadu fyzioterapeuta

Cieľom práce je zhrnúť súčasné poznatky týkajúce sa najčastejších tendinopatií vo volejbale a aplikovať ich pri tvorbe preventívnych opatrení. Teoretická časť práce obsahuje popis šliach z ...

TAVAČOVÁ, Barbora; ZAATAR, Amr; LAŠTOVIČKA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases