Number of found documents: 545818
Published from to

Raci v měnících se biotických a abiotických podmínkách
VESELÝ, Lukáš
2017 - English
Abiotické a biotické faktory přímo či nepřímo ovlivňují fyziologii, chování ekologii a distribuci organismů. Tato práce poskytuje unikátní výsledky ve smyslu schopnosti raků odolávat či se adaptovat na dané abiotické a biotické podmínky prostředí. Úspěšné přezimování je klíčový faktor usnadňující uchycení a šíření nepůvodních druhů. Naše výsledky poskytují důkaz o značné odolnosti vůči nízké teplotě u třech ze čtyř teplomilných nepůvodních druhů raků testovaných v našem experimentu. Rak červený společně s australským rakem Cherax destructor vykazovali vysokou míru přežití v experimentálních podmínkách, stejně jako schopnost konzumovat potravu i v nejchladnější fázi experimentu. Ačkoliv rak mramorovaný trpěl vysokou mortalitou v průběhu experimentu, jeden jedinec přežil. Rak C. quadricarinatus nebude v nejbližší budoucnosti představovat riziko pro temperátní zónu Evropy. Sucho je významný faktor pro sladkovodní organismy, determinující jejich úspěšné přežití v ekosystému. Jednou ze strategií jak sucho přežít je zvýšená odolnost proti vysychání a schopnost norovat. V tomto experimentu jsme porovnávali schopnosti přežít a norovat v písčito-jílovém substrátu u třech původních a pěti nepůvodních druhů raků, vystavených týdennímu simulovanému suchu. Přežití u nepůvodních druhů bylo vyšší (u raka červeného a C. destructor dokonce absolutní) ve srovnání s původními druhy. Rak červený a mramorovaný tvořili větší a hlubší nory než C. destructor a rak pruhovaný. Tři původní druhy (rak říční, rak bahenní a rak kamenáč) charakterizovala vysoká mortalita. Původní druhy a rak signální neprokázali schopnost tvořit vertikální nory. Rak mramorovaný je úspěšný invazivní druh, schopný kolonizovat nové ekosystémy. Tento druh se úspěšně usadil na Ukrajině a je hojně obchodovaný akvaristický druh ve východní Evropě. Jeho rozšíření by mohlo představovat riziko pro původní druhy raků, kteří jsou také schopni obývat slanovodní ekosystémy Černého, Azovského a Kaspického moře. Provedli jsme první studii zabývající se tolerancí raka mramorovaného vůči zvýšené salinitě vody. Rak mramorovaný pravděpodobně není schopen kolonizovat ekosystémy se zvýšenou salinitou díky jeho nízkému přežívání, růstu a neschopnosti se rozmnožit ve slané vodě. Nicméně je schopen vydržet i největší testovanou salinitu po značnou dobu, což otevírá možnost využití ekosystémů se zvýšenou salinitou jako biokoridoru pro šíření do okolních sladkovodních ekosystémů. Také jeho krátká generační možná povede k jeho budoucím rychlým lokální adaptaci na podmínky se zvýšenou salinitou. Rak C. destructor je schopný přečkat simulované zimní podmínky střední Evropy což, otevírá zásadní otázku, schopnosti založit populaci v tomto regionu. Pokud by se tak mělo stát, musel by si C. destructor poradit s račím morem Aphanomyces astaci, konkrétně s kmeny A, B a E. Račí mor je patrně nejhorší račí nemoc postihující druhy raků nepocházející ze Severní Ameriky. Ve srovnání s rakem říčním naše studie odhalila schopnost druhu C. destructor přežít (kmen A) nebo zpomalit působení (kmeny B a E) račího moru. Toto zjištění společně zdůrazňují jeho vysoký potenciál k založení populací v temperátní zóně Evropy. Cherax destructor by tak mohl jako chronický přenašeč přispět k dalšímu šíření račího moru. V současné době čelí organismy vícenásobnému vlivu globálních hybatelů ovlivňujících sílu spojení mezi jednotlivými skupinami v potravním řetězci. Naše poslední studie odhalila, že identita predátora, hustota kořisti a teplota ovlivňují sílu jak trofických tak i netrofických interakcí v ekosystému. Efekt hustoty kořisti byl vždy nezávislý na teplotě i na identitě predátora u obou typů interakcí. Naopak síla odezvy u trofických i netrofických interakcí silně závisela na identitě predátora a teplotě. Na základě současných studií postrádáme dostatek důkazů pro podporu obecného mechanismu podtrhující závislost síly interakce na vlastnostech organismů a podmínkách prostředí. Proto další studie jsou nezbytné. Abiotic and biotic factors directly or indirectly influence physiology, behaviour, ecology and the distribution of organisms. This thesis provides unique results in terms of the ability of crayfish to cope with a series of these abiotic and biotic factors. Successful overwintering is key factor facilitating establishment and spread of non-indigenous species. We provide experimental evidence of substantial resistance of three out of four warm water crayfish species to the low water temperatures tested in our study. To sum up, red swamp crayfish together with yabby demonstrated high survival in experimental conditions and exhibited feeding activity even during the coldest part of the experiment. Marbled crayfish suffered high mortality, but a single specimen of survived. Redclaw is expected not to pose a risk for the European temperate zone in the near future. Drought is an important factor for freshwater organisms determining their success in a given ecosystem. One of the strategies how to survive drought are an elevated desiccation capacity and burrowing ability. We evaluated the ability of three European native and five non-native crayfish to survive and burrow in a humid sandy-clayey substrate under a simulated one-week drought. Survival of non-native species was substantially higher, being absolute in the red swamp crayfish and yabby. Red swamp crayfish and marbled crayfish constructed bigger and deeper burrows than yabby and spiny-cheek crayfish. Three native species (noble crayfish, narrow-clawed crayfish and stone crayfish) suffered extensive mortalities. The native species and signal crayfish exhibited no ability to burrow under drought conditions. Marbled crayfish are a successful invader, capable of colonization new habitats. It is also established in the wild of Ukraine and pet-traded in Eastern Europe. If released, it might pose a risk to populations of native crayfish that also inhabit saline ecosystems of the Black, Azov and Caspian Sea. We conducted the first study on salinity tolerance in marbled crayfish. In summary, marbled crayfish are probably unable to invade saline ecosystems due to its low survival, reduced growth and inhibited reproduction. Nevertheless, it showed an ability to withstand the highest salinity for an extended period of time, opening a possibility for its spread to other freshwaters via this corridor. Also, a short generation time might lead to local adaptations to saline environments in the future. Yabby demonstrated an ability to withstand simulated low winter temperatures, opening the question of its potential establishment in the region of Central Europe. To successfully do so, yabby would have to deal with present strains (A, B, and E) of Aphanomyces astaci, a causative agent of crayfish plague, a devastating disease to all crayfish not originating from North America. Our comparative study revealed the ability to survive (strain A) or delay the effects (strains B and E) of crayfish plague compared to native noble crayfish. Our result, highlights a high potential for its establishment in temperate Europe. As a prominent invader, it may cause negative impacts on entire ecosystems and contribute to the spread of crayfish plague in Europe. Nowadays, organisms face multiple global drivers influencing the strength of links in food webs. Altogether, we found that predator identity, prey density, and temperature all affect trophic and non-trophic interaction strengths. Effects of prey density were always independent of temperature and predator identity in trophic as well as non-trophic interaction strength. On the other hand, the magnitude of responses in trophic as well as non-trophic interaction strengths varied strongly across predator pairs and temperatures. Based on the current evidence, we could not find strong support for a general mechanism underlying the dependence of interaction strengths on species traits and environmental conditions. Therefore, other studies are need it. Keywords: Přezimování; sucho; tolerance vůči salinitě; račí mor; globální změna; teplota; efekt hustoty kořisti; interakce; trofická interakce; netrofická interakce; nepůvodní druh raka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Raci v měnících se biotických a abiotických podmínkách

Abiotické a biotické faktory přímo či nepřímo ovlivňují fyziologii, chování ekologii a distribuci organismů. Tato práce poskytuje unikátní výsledky ve smyslu schopnosti raků odolávat či se adaptovat ...

VESELÝ, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla.
SUKOVÁ, Monika; KONEČNÝ, Karel
2017 - Czech
Tato práce zkoumá polooficiální a neoficiální výtvarnou scénu mezi roky 19681989. Zabývá se rozdělením a definováním základních pojmů souvisejících s polooficiální a neoficiální kulturní scénou. V práci je rozebrán život a tvorba výtvarníků Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla a hodnotí se, jak je politické, historické, kulturní události ovlivnily a formovaly. Nakonec jsou výtvarníci zařazeni do odpovídající kategorie kulturní scény. This master diploma thesis examines the semiofficial and unofficial art scene between 1968-1989. It deals with the division and definition of basic concepts related to the semiofficial and unofficial cultural scene. In the thesis, there is an analysis of the life and work of Martin Burian, Dagmar Havlíčková, Vladimír Pospíšil and Jaroslav Vacl as well as political, historical and cultural events that have formed and influenced them. Finally, the artists are divided in the appropriate category of the cultural scene. Keywords: Šedá zóna; underground; disidenti; paralelní kultura; druhá kultura; kontrakultura; alternativní kultura; Martin Burian; Dagmar Havlíčková; Vladimír Pospíšil; Jaroslav Vacl.; gray zone; underground; dissidents; parallel culture; second culture; contra-culture; alternative culture; Martin Burian; Dagmar Havlíčková; Vladimír Pospíšil; Jaroslav Vacl. Available in digital repository of UPOL.
Polooficiální a neoficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70. 80. letech. Život a tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila, Jaroslava Vacla.

Tato práce zkoumá polooficiální a neoficiální výtvarnou scénu mezi roky 19681989. Zabývá se rozdělením a definováním základních pojmů souvisejících s polooficiální a neoficiální kulturní scénou. V ...

SUKOVÁ, Monika; KONEČNÝ, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století
NEUBAUER, Jakub; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - Czech
Tato bakalářská diplomová práce se věnuje reflexi českého zájmu o Osmanskou říši v česky psaných časopisech v období let 18341850. Přibližuje změny v postojích jednotlivých časopisů vůči říši půlměsíce, které byly způsobeny rostoucím nacionálními tendencemi. Závěry byly získány pomocí detailního rozboru časopiseckých článků, které byly rozděleny do jednotlivých kategorií dle svého obsahu. This theses is devoted to a reflection of the Czech interest in the Ottoman Empire in Czech written magazines during the years 18341850. It approaches changes in attitudes of magazines to the Realm of the Crescent which were caused by increasing nationalistic tendencies. The conclusions were gained by detailed analysis of magazine articles divided into categories according to their content. Keywords: Českojazyčný periodický tisk; první polovina devatenáctého století; Osmanská říše; Rakouské císařství; Muhammad Alí; národnostní hnutí; mnohonárodnostní státní útvary; The Czech language magazines; the first half of nineteenth century; the Ottoman Empire; the Austrian Empire; Muhammad Ali; national movement; multi-national state body Available in digital repository of UPOL.
Reflexe českého zájmu o Osmanskou říši v českých časopisech první poloviny devatenáctého století

Tato bakalářská diplomová práce se věnuje reflexi českého zájmu o Osmanskou říši v česky psaných časopisech v období let 18341850. Přibližuje změny v postojích jednotlivých časopisů vůči říši ...

NEUBAUER, Jakub; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy
UNZEITIG, Michal; VOSTROVSKÁ, Ivana
2017 - Czech
Práce se zabývá neolitickým sídlištěm Podolí (dříve Újezd u Podolí či Újezd u Mohelnice), okres Šumperk. V úvodu bude zmíněn současný stav poznání moravského neolitu, budou podány základní informace o lokalitě a provedených výzkumech. Jelikož je lokalita známa především z výzkumů amatérských regionálních archeologů, část práce bude zaměřena na amatérské bádání. Bude vytvořena mapa a soupis neolitických lokalit mikroregionu. Následuje zpracování, vyhodnocení a interpretace nálezových situací a movitého archeologického materiálu, posouzení vzájemných prostorových vztahů a porovnání s obdobnými archeologickými lokalitami v mikroregionu. Dále bude provedena fotografická, popř. kresebná dokumentace vybraných nálezů. Závěr práce bude věnován shrnutí dosažených výsledků k poznání neolitu v regionu horního toku řeky Moravy This thesis focuses on Neolithic settlement Podolí (formerly Újezd u Podolí or Újezd u Mohelnice), Šumperk district. The current state of knowledge of the Moravian Neolithic was mentioned at the beginning of the thesis and basic information about the locality and the researches were carried out. Because the site is known primarily from research of amateur regional archaeologists, part of the work was focused on their research. Maps and inventories of the Neolithic localities of the micro-region were created. Further, the processing, evaluation and interpretation of finding situations of movable and immovable archaeological material, assessment of mutual spatial relations and comparison with similar archaeological sites in microregion. The work was supplemented with photographic and drawing documentation of selected findings. The achieved results concerning the knowledge of the Neolithic in the region of the upper Morava River were summarized at the end of the work and objectives of further possible research were set. Keywords: Neolit; osídlení; Morava; bádání; Podolí u Mohelnice; vypíchaná keramika; lineární keramika; lengyel; badatelé; Neolithic settlement; the Morava river; Available in digital repository of UPOL.
Podolí u Mohelnice a neolitické osídlení horního toku řeky Moravy

Práce se zabývá neolitickým sídlištěm Podolí (dříve Újezd u Podolí či Újezd u Mohelnice), okres Šumperk. V úvodu bude zmíněn současný stav poznání moravského neolitu, budou podány základní informace o ...

UNZEITIG, Michal; VOSTROVSKÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství
KOLOMAZNÍČEK, Václav; ŠLÉZAR, Pavel
2017 - Czech
Práce je zaměřena na zaniklá lidská sídla v prostoru bývalého Holštejnského panství na Drahanské vrchovině. Cílem práce je především sumarizovat poznatky o zaniklých středověkých osadách. V práci budou revidovány poznatky z dlouhodobé prospekce E. Černého, včetně artefaktových pramenů. Práce je doplněna o výsledky vlastní prospekční činnosti (povrchový sběr, metody tzv. krajinné archeologie apod.). Přihlédnuto je zde také k metodám dálkového průzkumu Země a geograficko-informačním technologiím. Výsledky práce budou komparovány s dosavadními výsledky ostatních vědních disciplín, zejména historiografie. Work will fockus on defunct human settlements in place of the former Holstein estate on Drahanská vrchovina. The aim of the work is summarize the knowledge of the defunct medieval settlements. In work will revise knowledge from years of prospecting E. Černý, including artifact sources. The results will be complement from mine prosperous activities (surface collection, methods of landscape archeology). Methods shall be taken into account of remote sensing and geo-information technologies. Work results will compar with the results of others disciplines, especially historiography. Keywords: Středověk; osídlení; zaniklé středověké osady; Drahanská vrchovina; Holštejnské panství.; Middle Ages; settlement; defunct human settlements; Drahanská vrchovina; Holstein estate. Available in digital repository of UPOL.
Zaniklé středověké osady na Holštejnském panství

Práce je zaměřena na zaniklá lidská sídla v prostoru bývalého Holštejnského panství na Drahanské vrchovině. Cílem práce je především sumarizovat poznatky o zaniklých středověkých osadách. V práci ...

KOLOMAZNÍČEK, Václav; ŠLÉZAR, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Transformace sociální služby týdenní stacionář
PICKOVÁ, Romana
2017 - Czech
Cílem práce je popsat proces transformace pobytové sociální služby týdenní stacionář poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvkové organizace. Data k praktické části této práce jsem získávala od jara 2013 až do závěrečného zpracování práce. Respondentů bylo vybráno celkem 28 - uživatelé týdenního stacionáře. Jedná se o maximální počet uživatelů této sociální služby. V teoretické části vymezuji proces deinstitucionalizace a transformace, charakterizuji sociální služby (konkrétně pak týdenní stacionáře a chráněné bydlení) a snažím se nastínit historii a současnou situaci v EU a ČR. V praktické části popisuji konkrétní proces transformace sociální služby týdenní stacionář poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace. Základní metodou využitou při výzkumu byl strukturovaný rozhovor zaznamenávaný do dotazníkového formuláře Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů. V neposlední řadě byly analyzovány dokumenty, které se přímo týkaly procesu transformace dané služby. Výzkum mé diplomové práce zodpověděl obě otázky, které byly na začátku položeny. První výzkumná otázka, zda jsou uživatelé Denního a týdenního stacionáře Jihlava připraveni přejít do komunitní služby chráněné bydlení, byla řešena na základě hodnocení potřeby nezbytné míry podpory uživatelů. Odpovědí na výzkumnou otázku je, že 4 uživatelé z 28 jsou připraveni na přechod do sociální služby chráněné bydlení. Odpověď na druhou výzkumnou otázku, zda je reálný vznik komunitní služby v Jihlavě v časovém horizontu cca 5 let, jsem se snažila nalézt v průběhu celého projektu transformace. V závěru projektu je možno konstatovat, že vznik komunitní služby v Jihlavě je reálný. Výsledky této práce budou použity pro danou organizaci jako shrnutí daného procesu transformace. Mohou být ale zdrojem informací i pro jiné poskytovatele sociálních služeb nebo širokou veřejnost, které dané téma osloví. The point of my thesis is to describe the process of transformation social services of an Day and Week Care Center Jihlava. The data for practical part this work I has been gathering since spring 2013 till the day I finish my work. As respondents was selected from 28 users of Week care center. That is the maximum limit of this local service. In the theoretical part of my thesis I focuse on process of the deinstitutionalization and transformation defining social services (Week care-center and Safe Housing) and try to depict past and present situation specificaly in Czech republic and European Union. In the practical part of my thesis I describe process of transformation of social services Week care center provided by Day and Week Care Center in Jihlava. The basic method used in my research is structured interview recorded in questionnaire form called "Judging measure of a Service for Safe Housing". At last but not at least I analyze documents directly linked to process of transformation of selected service. The research of my thesis answered both quetions. First of all is "Are the users of a Day and Week Care Center prepared to procceed to comunity service of Safe Housing ?" and is solved by evaluation of necessary measure of support for users. The answer on researching question is that 4 users from 28 are able to procceed to comunity service of Safe Housing. For the answer on the second question "Is it possible to create comunity service in Jihlava in next 5 years ?" I try to find an answer throughout whole process of transformation project. I come up with a conclusion to answer that creation of comunity services is possible. Results of my thesis can be used for selected organization as the summary of selected process of transformation. Also results can be used as the source of information even for more social services providers and for public they are interested in. Keywords: deinstitucionalizace; transformace sociální služby; týdenní stacionář; chráněné bydlení; komunitní péče; deinstitutionalization; transformation of social services; Week care center; Safe Housing; Comunity care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Transformace sociální služby týdenní stacionář

Cílem práce je popsat proces transformace pobytové sociální služby týdenní stacionář poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvkové organizace. Data k praktické části této práce jsem ...

PICKOVÁ, Romana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Experimentální metody měření povrchového napětí
OŠMEROVÁ, Štěpánka; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
2017 - Czech
Práce se zabývá problematikou povrchového napětí kapalin, parametry, jež napětí ovlivňují a vybranými experimentálními metodami k jeho měření. V experimentální části jsou zmapovány vybrané metody pro měření povrchového napětí s využitím české a zahraniční literatury. Některé z nich jsou proměřeny a vyhodnoceny. The thesis deals with the issue of surface tension of liquids, parameters that afffect the tension and selected experimental methods for its measuring. The experimental part of the thesis describes selected methods of surface tension measurements using czech and foreign literature. The methods are measured and evaluated. Keywords: Energie; hustota; kapalina; měření; molekulová fyzika; povrchové napětí; přilnavost; síla; teplota; termodynamika; tlak.; Energy; density; liquid; measurement; molecular physics; surface tension; adhesion; force; temperature; thermodynamics; pressure. Available in digital repository of UPOL.
Experimentální metody měření povrchového napětí

Práce se zabývá problematikou povrchového napětí kapalin, parametry, jež napětí ovlivňují a vybranými experimentálními metodami k jeho měření. V experimentální části jsou zmapovány vybrané metody pro ...

OŠMEROVÁ, Štěpánka; HOLUBOVÁ, Renata; PUCHOLT, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Systém zdravotní péče a zdravotních služeb v historii a současnosti
TRMOTOVÁ, Vlasta
2017 - Czech
Bakalářská práce si dala za svůj cíl zmapování pohledu osob vybrané věkové kategorie na zdravotní péči a prevenci určitého časového období. Důležitou součástí bylo zřetelné vymezení časového rozpětí, které pro tuto práci představovalo období socialistického zdravotnictví (tzn. před rokem 1989) kontra současného zdravotnictví (tzn. po roce 1989). S tím spjatě navazoval výběr věkové kategorie osob, která je příslušná v porovnání těchto dvou období a to zastupují osoby v pozdní dospělosti. Výzkum se zakládal na rozboru anonymních dotazníků, jenž byly cíleně rozdány respondentům příslušného věku. Dotazníky byly rozdány v okruhu regionální oblasti Příbram ve Středočeském kraji. Jednotlivé odpovědi byly zaneseny do grafické podoby za pomoci tabulek a grafů. Zmapování pohledu na proměny ve zdravotní péči a prevenci ve zvolených období a u vybrané věkové skupiny osob poukázalo na skutečnost značného vnímání rozdílů, ač tento proces změn není stále konečný. Stále se řeší otázky ke stabilnímu systému a podpoře zdravotnictví. Oporou ze stran obyvatel by měl být samostatný přístup ke svému zdraví v pravidelné prevenci. Zásadní úlohu však představuje měnící se hodnotový žebříček potřeb, který ovlivňuje i tvorbu legislativy. Podle výzkumu není jednomyslná převaha pouze jednoho období v kvalitě zdravotnictví, ale jsou v něm promítnuty události a politické uspořádání státu. Vše s sebou přináší světlé i stinné stránky, které ovlivňuje naše vnímání, postoje a názory. Důležitou a neopominutelnou součást tvoří spokojenost a svoboda obyvatel, jenž se odráží na jejich zdraví. The aim of a Bachelor work is to map how do people of selected age group look at health care and prevention of specific time period. An important part of the Bachelor work was a clear definition of two time ranges. The first of them was a socialistic healthcare (i.e before 1989) against which stayed healthcare of nowadays. The choice of age category depended on those time periods. This sort of people had to be able to compare both of those periods. That was the reason for choosing people who were in a life part called late adulthood. This research was based on analysing annonymous questionnaires that were distributed to respondents. All respondents had requested age and all of them lived near district Příbram in Central Bohemian Region. The answers were recorded to tables and graphs. The mapping of points of view on changes in health care and prevention in selected time intervals showed that people in chosen age group are perpecieving differences. Allthough this process is not at the end, there are still several questions about stable system and support of healthcare. Society should support it too. Everyone in society could deal better with his or her own health and practise a prevention. Main role represents changing of a value chart of needs which influences the making of legislation. The research shows that there is no superiority of one period in case of healthcare. There are occasions and political order reflected in the research. Everything comes with its own bright and shady pages that may change our point of view, our opinions and attitudes. Human freedom and satisfaction, those important and unforgetable things are reflecting on our health too. Keywords: zdravotní péče; prevence; pozdní dospělost; socialismus; současnost; health care; prevention; late adulthood; socialism; nowadays Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Systém zdravotní péče a zdravotních služeb v historii a současnosti

Bakalářská práce si dala za svůj cíl zmapování pohledu osob vybrané věkové kategorie na zdravotní péči a prevenci určitého časového období. Důležitou součástí bylo zřetelné vymezení časového rozpětí, ...

TRMOTOVÁ, Vlasta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Stěhování seniorů do domova pro seniory jako krizová životní událost
HORVÁTHOVÁ, Jaroslava
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí. Zabývá se stěhováním seniora do domova pro seniory. Cílem práce bylo zjistit, zda považují senioři stěhování do domova pro seniory za krizovou životní událost. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část uvádí a objasňuje základní tematické okruhy, které se v diplomové práci prolínají. Jedná se o problematiku stáří, stárnutí a života ve stáří a problematiku životních krizí a jejich možného řešení. Zabývá se procesem stárnutí a jeho aspekty, definuje pojem stáří a vymezuje různé podoby stáří. Vysvětluje pojem senior a uvádí specifika seniorského věku, jako jsou potřeby seniorů, životní změny u seniorů. Podrobněji se zaměřuje na bydlení seniorů a proces stěhování seniora do pobytového zařízení. Definuje pojem krize, uvádí typologii krizí a zabývá se krizovými situacemi a jejich řešením.Praktickou část práce tvoří výzkum. Pro výzkum daného tématu byla zvolena strategie kvantitativního výzkumu, metoda dotazování a technika dotazníku. Data byla získána pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník obsahuje celkem 25 výzkumných otázek. Výzkumný soubor tvořilo 119 respondentů. Získaná data jsou statisticky vyhodnocena a výsledky jsou zachyceny prostřednictvím tabulek a přehledných grafů.Z výsledků výzkumu vyplynulo, že třetina seniorů považuje stěhování do domova pro seniory za krizovou životní událost. Vnímání stěhování do domova pro seniory jako krizové životní události není závislé na pohlaví, věku, vzdělání a je závislé na rodinném stavu seniora. Tato práce poukazuje na to, jak náročný proces pro seniory představuje stěhování do pobytového zařízení. Výstupy výzkumu mohou sloužit jako podklad pro další studie o tématu, mohly by být použity jako výukový materiál a mohou být přínosem i pro personál domova pro seniory a pro rodiny seniorů. This thesis is focused on the issue of old age and aging. It is dedicated to moving of a senior to a home for elderly. Aim of the thesis was to determine whether elderly people see moving to a home for elderly as a life crisis event. This thesis consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical part lists and clarifies principal topics that blend together at the thesis. Those topics are old age, aging, life in old age, life crises and possible solutions of them. It is dedicated to the process of aging and its aspects, defines the concept of old age and delimits various forms of old age. It explains the term senior and lists specifics of senior age such as specific needs of seniors and life changes of seniors. It focuses more thoroughly on housing of seniors and the process of moving of seniors into a residential facility. It defines the concept of a crisis, introduces a typology of crises and describes crises situations and their solutions.Practical part of the thesis consists of a research. Strategy of a quantitative research, method of questioning and technique of a questionnaire has been chosen with respect to the topic. The data have been acquired by means of a questionnaire of my own construction. The questionnaire consists of 25 research questions in total. The research file consisted of 119 respondents. The data are statistically evaluated and the results are depicted by means of tables and charts.The results of the research suggest that one third of seniors deems moving to the home for elderly to be a crisis life event. Perception of moving as a crisis event is not connected to sex, age, education and is connected to marital status. This thesis points out how demanding the process of moving to a residential facility is for seniors. The results can be used as a base for future research of the topic, they can be used as an educational material and can be beneficial for staff of homes for elderly and families of seniors. Keywords: stáří; stárnutí; senior; změny ve stáří; stěhování; domov pro seniory; krize; old age; ageing; senior; changes in old age; moving; home for elderly; crisis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Stěhování seniorů do domova pro seniory jako krizová životní událost

Diplomová práce je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí. Zabývá se stěhováním seniora do domova pro seniory. Cílem práce bylo zjistit, zda považují senioři stěhování do domova pro seniory za ...

HORVÁTHOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sledování výživové frekvence u dětí obézních a dětí s fyziologickou hmotností
SMÉKALOVÁ, Dita
2017 - Czech
Výživa hraje důležitou roli ve správném vývoji dítěte. Strava, která je dostatečně pestrá a odpovídá biologickým potřebám dítěte, zajišťuje zpravidla zdravý růst a optimální tělesný i duševní vývoj. Počet obézních dětí však v současné době narůstá, přičemž věková hranice vzniku obezity stále klesá. Dětská obezita je ve valné většině spojována především s nevhodnými stravovacími zvyklostmi a nedostatkem pohybu. Hlavním cílem bakalářské práce s názvem "Sledování výživové frekvence u dětí obézních a u dětí s fyziologickou hmotností" bylo zmapovat výživové frekvence u dětí obézních a u dětí s fyziologickou hmotností. Práce je složena ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá charakteristikou dítěte školního věku a poskytuje přehled o současných poznatcích týkajících se výživy dětí školního věku. Zaměřuje se jak na základní složky výživy dítěte, tak i na obecné zásady a doporučení. Následně pak podává základní přehled informací o dětské obezitě. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu, pro jehož účely byl vytvořen frekvenční dotazník pro záznam výživové frekvence dětí. Výzkumný soubor je tvořen 20 dětmi rozdělenými do dvou skupin, skupinu dětí s přiměřenou hmotností a skupinu obézních dětí, na základě analýzy jejich BMI dle percentilových grafů. Dle výsledků práce se po vzájemném srovnání obou skupin jeví jako hlavní problém především nepravidelnost ve stravování obézních dětí. Mezi neméně závažné poznatky se též řadí nedostatek pohybu obézní skupiny dětí, preference pasivního trávení volného času a častá návštěva podniků nabízejících rychlé občerstvení společně s tendencí konzumovat sladké nápoje pro děti nevhodné. Nourishment plays a very important role in a proper children's development. A diet that is rich in a nutrition is necessary for an optimal physical and mental children's development. A number of children with obesity is constantly increasing, where the age of the child is decreasing. Children's obesity is mainly associated with unhealthy eating habits and lack of exercise. The purpose of the "Monitoring nourishment frequency in obese children and children with physiological weight" study is to determine the nourishment frequency in children with obesity and children with physiological weight. This study is divided into two parts; the theory part and the practical part, where in the first section of the theory part the researcher will discuss main characteristics of school-aged children and also outlines the results from previous studies focusing on school-aged children and their eating habits. The theory part will also focus on main nourishment basics, general principles and recommendations. In the second section the theory part will outline the current review on children's obesity. The practical part of this study used quantitative research technique in form of a questionnaire with aim to collect data regarding nourishment frequency in children. The researcher questioned a sample of 20 children that were divided into two equal samples. The first sample included 10 children with optimal weight according to the Body Mass Index (BMI) calculation and the second sample included 10 children with obesity issues that was also determined by the Body Mass Index (BMI) calculation. After data analysis the researcher determined that the main issues in children's obesity are irregular eating habits. Another factor that has significant influence on children's obesity was lack of physical exercise, where children prefer to spend their free time passively. Significant role plays also a fast food and soft drink consumption by children on a regular basis. Keywords: Výživa dětí; racionální výživa; frekvence výživy; stravovací návyky; potravinová pyramida; dětská obezita; Nourishment; children; rational nourishment; nourishment frequency; eating habits; food pyramid; children's obesity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sledování výživové frekvence u dětí obézních a dětí s fyziologickou hmotností

Výživa hraje důležitou roli ve správném vývoji dítěte. Strava, která je dostatečně pestrá a odpovídá biologickým potřebám dítěte, zajišťuje zpravidla zdravý růst a optimální tělesný i duševní vývoj. ...

SMÉKALOVÁ, Dita
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases