Number of found documents: 520283
Published from to

Vybrané aspekty zdravého životního stylu - výživa Znalost žáků 3. tříd o zdravé výživě
PAPRSTKOVA, Zlatuše; TOMANOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty zdravého životního stylu - výživa Znalost žáků 3. tříd o zdravé výživě

PAPRSTKOVA, Zlatuše; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas dětí/žáků/studentů v současné době - možnosti a úskalí
KOZÁKOVÁ, Dana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Volný čas dětí/žáků/studentů v současné době - možnosti a úskalí

KOZÁKOVÁ, Dana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Poruchy chování - šikana
UHROVÁ, Marcela; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Práce je zaměřena na poruchy chování - šikanu. V práci popisuji závažnost tohoto jevu ve společnosti. Vysvětluji příčiny a důsledky šikany. This document about bullying in the school systems. Keywords: šikana; školství; etopedie; poruchy chování; mládež; Bullying; school; young generation; special school. Available in digital repository of UPOL.
Poruchy chování - šikana

Práce je zaměřena na poruchy chování - šikanu. V práci popisuji závažnost tohoto jevu ve společnosti. Vysvětluji příčiny a důsledky šikany.


This document about bullying in the school systems.

UHROVÁ, Marcela; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Marihuana a její vliv na mladé lidi
VYHLÍDALOVÁ, Iveta; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Závěrečná práce "Marihuana a její vliv na mladé lidi" se zabývá zejména charakteristikami a názory drogově závislých mladých lidí. Teoretická část vymezuje závislost na marihuaně a také rizika s problematikou spojená. Praktická část je zaměřená na výzkum mezi drogově experimentující mládeží. Cílem výzkumu je objasnit nebezpečnost marihuany. Všechna zjištění a výsledky jsou shrnuty v závěru práce. " Marijuana Final and its effects on young people " in particular characteristics of drug addicts and young people. The theoretical part of the addiction to marijuana and also the risks. Practical part is aimed at research between experimental drug. The aim of the research is to clarify the marijuana. All the findings and the results are summarised in the conclusion. Keywords: marihuana; závislost; drogy; marijuana; addiction; drugs Available in digital repository of UPOL.
Marihuana a její vliv na mladé lidi

Závěrečná práce "Marihuana a její vliv na mladé lidi" se zabývá zejména charakteristikami a názory drogově závislých mladých lidí. Teoretická část vymezuje závislost na marihuaně a také rizika s ...

VYHLÍDALOVÁ, Iveta; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv aktuální judikatury ÚS na rozhodování o svěření dítěte do střídavé péče
HRUBEŠ, Martin; WESTPHALOVÁ, Lenka
2018 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje do oblasti rodinného práva, konkrétně na institut střídavé péče, jakožto jedné z porozvodových péčí o nezletilé dítě. Nahlíženo na tento institut je skrze judikaturu Ústavního soudu, jakožto soudu, který má svým postavením a účelem, k němuž slouží, významný vliv na nejen na výklad nejasností vznikajících při rozhodování obecných soudů, ale též na samotný způsob, jakým je o porozvodové péči rozhodováno. Autor se snaží zhodnotit pohled Ústavního soudu na danou problematiku a vhodnost užití tohoto institutu ve srovnání s ostatními formami porozvodové péče, s čímž souvisí i zkoumání problémů, které v rámci rozhodování o střídavé péči nebo se samotnou realizací střídavé péče vyvstávají. K zjištění názoru Ústavního soudu pak v rámci této práce slouží jeho jednotlivá rozhodnutí ve věcech vztahujících se k této problematice, která autor podrobuje výzkumným metodám analýzy a následné syntézy získaných poznatků k získání odpovědí na výzkumné otázky. This thesis focuses on family law. Specifically on the issue of the joint custody as one of the types of after-divorce cares of minors. The author of this thesis looks on this topic through the Constitutional courts decisions point of view. This approach was chosen because of the role which plays the Constitutional court and its purpose in interpretation of law and in this case also because of his big influence on future decisions about the joint custody by general courts. The author also focuses on the comparison of the joint custody with other types of after-divorce cares of minors to find out if is the joint custody the most suitable type of these cares. In this thesis are also mentioned problems which occurs while is beeing decided of the joint custody and also the problems connected with realization of the joint custody. For getting the answers on the main questions of this thesis will be the the primary and the most significant source of informations the Constitutional court's decisions mentioned above. Keywords: Rodinné právo; Ústavní soud; střídavá péče; judikatura; občanský zákoník; zákon o rodině; péče soudu o nezletilé; nejlepší zájem dítěte; family law; Constitutional court; joint custody; judgement decisions; civil code; family law codex; the court custody of minors; best interest of the child Available in digital repository of UPOL.
Vliv aktuální judikatury ÚS na rozhodování o svěření dítěte do střídavé péče

Diplomová práce se zaměřuje do oblasti rodinného práva, konkrétně na institut střídavé péče, jakožto jedné z porozvodových péčí o nezletilé dítě. Nahlíženo na tento institut je skrze judikaturu ...

HRUBEŠ, Martin; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv rodiny na vývoj osobnosti dítěte
UHER, Jan; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na vliv rodinného prostředí na vývoj dítěte. Obsahem práce historie rodiny, funkce rodiny, geneze dítěte a alternativní formy rodinné výchovy a péče. This document is about family and children. About development children in the family, his function and history. Keywords: rodina. dítě; funkce; pěstounská péče; vývoj.; Family; child; history; development; school. Available in digital repository of UPOL.
Vliv rodiny na vývoj osobnosti dítěte

Práce se zaměřuje na vliv rodinného prostředí na vývoj dítěte. Obsahem práce historie rodiny, funkce rodiny, geneze dítěte a alternativní formy rodinné výchovy a péče....

UHER, Jan; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jak vnímáme barvy
SIKMUNDOVÁ, Soňa; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Jak vnímáme barvy

SIKMUNDOVÁ, Soňa; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Riziko syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků na základní škole
CHMELOVÁ, Daniela; URBANOVSKÁ, Eva
2018 - Czech
Tato závěrečná práce zkoumá psychickou zátěž pedagogických pracovníků na základní škole. Zabývá se stresem, stresovými faktory a syndromem vyhoření. Popisuje možnosti prevence a zvládání těchto problémů. Výzkumné šetření zjišťuje riziko syndromu vyhoření u vzorku pedagogů vybrané základní školy. This final thesis analyses psychological stress of pedagogical workers in elementary school. The thesis deals with psychological stress, stress factors and burnout syndrome. It describes possibilities of prevention and managing these problems. Questionnaire survey discovers a risk of burnout syndrome within sample of pedagogic workers in selected elementary school. Keywords: Osobnost pedagoga; pedagogické kompetence; psychická zátěž; stres; stresory; syndrom vyhoření; výzkumné šetření; dotazník MBI; psychological stress; personality of the teacher; pedagogical competence; stress; stressors; burnout syndrome; survey-questionnaire MBI Available in digital repository of UPOL.
Riziko syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků na základní škole

Tato závěrečná práce zkoumá psychickou zátěž pedagogických pracovníků na základní škole. Zabývá se stresem, stresovými faktory a syndromem vyhoření. Popisuje možnosti prevence a zvládání těchto ...

CHMELOVÁ, Daniela; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Systém stravování ve školství
ZAVŘELOVÁ, Martina; TOMANOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Cílem práce je popsat a charakterizovat školní stravování, jeho vývoj a současnou podobu. The aim of thé thesis is to describe and characterize school meals, their development and current form. Keywords: Stravování; školní jídelna; potraviny; děti; Dining;school canteen; food; children Available in digital repository of UPOL.
Systém stravování ve školství

Cílem práce je popsat a charakterizovat školní stravování, jeho vývoj a současnou podobu.


The aim of thé thesis is to describe and characterize school meals, their development and current form.

ZAVŘELOVÁ, Martina; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases