Number of found documents: 554717
Published from to

Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel
Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
2017 - English
Keywords: harmonická zložitosť; hudobná zložitosť; harmonická analýza; transkripcia akordov; akordický rad; vyhľadávanie hudby; odporúčanie hudby; harmonic complexity; music complexity; harmony analysis; chord transcription; chord progression; music information retrieval; recommender system Available in a digital repository NRGL
Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel

Maršík, Ladislav; Ilčík, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Role obcí a krajů v ochraně ovzduší
PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
2017 - Czech
Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit kvalitu ovzduší. Povinnost chránit životní prostředí, jehož je ovzduší nezbytnou součástí, vyplývá už z ústavního pořádku ČR. Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajském zřízení dává za úkol obcím i krajům pečovat o potřeby svých občanů. Potřebou každého člověka a tedy i občana je dýchat. Dýchání znečištěného ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Proto by obce měly usilovat o zlepšení kvality ovzduší. Evropská Unie si ve Smlouvě o fungování Evropské unie klade za cíl zlepšovat životní podmínky svých národů, to znamená i zlepšování životního prostředí občanů unie. Za tímto účelem vydala směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká republika, jakožto člen EU je vázána obsahem této směrnice. Práce odpovídá na dvě výzkumné otázky, které zní: Přispívají české obce a kraje svojí činností na úseku ochrany ovzduší k naplňování smyslu a účelu (tzv. l'effet utile) směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu? Jsou právní nástroje v rukou obcí a krajů dostatečné a účinné? Autor analyzuje předmětné právní úpravy, jednotlivé nástroje, rozebírá jejich uplatňování a srovnává, zda obce a kraje naplňují smysl a účel směrnice. Thesis deals with the role of Czech regions and municipalities in air protection. Act No. 201/2012. on air protection confers on municipalities and regions the tools that can positively affect air quality. The obligation to protect the air, which is an essential part of the environment, is already a result of the constitutional order of the Czech Republic. Act No. 128/2000, on Municipal Settlement, as well as Act No. 129/2000, on Regional Settlement, mandates municipalities and regions to take care of the needs of their citizens. The need of every person and therefore the citizen is to breathe. Breathing of polluted air has a negative impact on human health, which is protected by the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Therefore, municipalities should strive to improve air quality. The European Union, in its Treaty on the Functioning of the European Union, aims to improve the living conditions of its peoples, including improving the environment of the citizens of the Union. To this end, the European Union has issued Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. The Czech Republic, as a member of the EU, is obligated by the content of this directive. The thesis answers two research questions: Are the Czech municipalities and regions contributing to the air quality to the fulfillment of the sense and purpose of Directive 2008/50 / EC on ambient air quality and cleaner air for Europe? Are legal instruments in the hands of municipalities and regions sufficient and effective? The author analyzes the relevant legal regulations, the individual instruments, analyzes their application and compares whether municipalities and regions fulfill the meaning and purpose of the Directive. Keywords: Evropská unie; směrnice 2008/50/ES; ovzduší; PM10; oxid siřičitý; oxid dusičitý; znečištění; emise; imise; stacionární zdroje; mobilní zdroje; obce; kraje; Ústava; Listina základních práv a svobod; životní prostředí; lidské zdraví; územní samospráva; regulační řád; nízkoemisní zóny; smog; nástroje; zvláštní podmínky provozu; stát.; European Union; Directive 2008/50 / EC; air; PM10; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; pollution; emissions; immissions; stationary sources; mobile resources; municipalities; local government; regulation; low emission zones; smog; tools; special conditions of operation; state. Available in digital repository of UPOL.
Role obcí a krajů v ochraně ovzduší

Práce pojednává o rolích českých obcí a krajů v ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší svěřuje obcím a krajům nástroje, prostřednictvím kterých mají možnost pozitivně ovlivnit ...

PICEK, František; TOMOSZKOVÁ, Veronika; VÍCHA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Faktory ovlivňující invazivnost v rodě Impatiens (netýkavka): interakce vlastností druhů, kompetice a podmínek prostředí
Čuda, Jan; Pyšek, Petr; Kollmann, Johannes; Prach, Karel
2017 - English
The aim of this thesis was to identify factors that contribute to invasiveness of species in the genus Impatiens. This genus is horticulturally attractive and includes several species that are known to have naturalized outside their native ranges, while others did not escape, in spite of being frequently cultivated. When looking for traits associated with invasiveness, it is useful to focus on congeneric species. Their traits and dispersal modes are less influenced by phylogeny, than when comparing unrelated species or even complete floras. This helps to account for traits that favour invasive species over native ones and thus identify potential invaders more precisely. A superior invader performance is attributed to a competitive advantage over native species that can lead in extreme case to competitive exclusion of the latter. Invasive and native species com- pete only if their niches overlap and the strength of competition depends on niche similarity. Importantly, invasive species are considered to be able to maintain their high competitiveness over a wide range of environmental conditions, while native ones often have narrower environ- mental optima. Lastly, competitive outcome can vary over life stages and depends on the degree of species dominance, which is rarely taken into account. Spread and... Cílem předkládané disertační práce bylo určit, které faktory ovlivňují invazivnost v rodě Impa- tiens (netýkavka). Netýkavky jsou velmi atraktivní rostliny; některé zdomácněly mimo původní areál výskytu, zatímco jiné ne, přestože byly často pěstovány. Pokud pátráme po vlastnostech, které podporují invazivnost, je výhodné srovnávat druhy jednoho rodu, tzv. kongenery. Díky blízké příbuznosti jsou jejich vlastnosti a způsob rozšiřování méně ovlivněny fylogenezí, než při srovnání nepříbuzných druhů či dokonce celých flór. Srovnání kongenerů umožňuje přesnější určení vlastností, které invazní druhy zvýhodňují oproti druhům domácím, a zároveň přesnější rozpoznání druhů s invazním potenciálem. Intenzita kompetice mezi původními a in- vazními druhy závisí na míře překryvu jejich nik. Invazní druhy jsou obvykle vysoce kompeti- tivní v širokém rozsahu podmínek prostředí, zatímco domácí druhy často mají užší ekologické optimum. Výsledek kompetice se navíc může v různých fázích životního cyklu lišit a závisí na míře dominance (vyjádřené např. pokryvností), což bývá zřídka zohledněno. Rozšíření invaz- ního druhu v nepůvodním areálu také ovlivňují místní podmínky prostředí, způsoby a rychlost šíření. Mnoho invazních druhů proto zdomácnělo podél vodotečí, které poskytují celou řadu příhodných mikrostanovišť, na nichž je... Keywords: biologické vlastnosti; invazní druh; kompetice; netýkavka; nika; řeka; šíření; balsam; biological traits; coexistence; competition; invasive species; niche; river; spread Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující invazivnost v rodě Impatiens (netýkavka): interakce vlastností druhů, kompetice a podmínek prostředí

The aim of this thesis was to identify factors that contribute to invasiveness of species in the genus Impatiens. This genus is horticulturally attractive and includes several species that are known ...

Čuda, Jan; Pyšek, Petr; Kollmann, Johannes; Prach, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku
Béreš, Ján
2017 - Czech
This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same time, it seeks common legal sources existing across national laws which provide definitions thereof. It attempts to find a common definition of contracts for work and how they differ from other similar contracts. It further defines some common basic features and problems related to contracts for work which apply in international trade or in cases where parties decide to formulate their contract by reference to international contract conditions. In that context, it primarily refers to construction contracts as the most common type of contract for work in international trade. At the same time, it focuses on the possible consequences of a breach of contract and emphasizes some parties' claims ensuing therefrom. Moreover, this work examines the definition of work defects and conditions for asserting claims as a specific topic, which relates to the definition of the subject matter of a contract for work and its basic features. Key words: contract for work, construction work, contractor, employer, international trade, sources for determining obligations, international contract conditions, subject matter of... Anotace: Tato disertační práce se zabývá konstrukcí předmětu plnění u smlouvy o dílo a způsobem a úskalími při stanovení práv a povinností z něj vyplývajícími a hledá společné prameny pro jejich vymezení napříč právními řády. Přitom usiluje o obecnou definici smlouvy o dílo a formulaci jejích základních odlišností od jiných podobných smluvních typů. Dále definuje některé společné základní instituty a problémy týkající se smluv o dílo, jež jsou použitelné v mezinárodním obchodním styku nebo v případě, kdy se strany rozhodnou smluvně odkázat na mezinárodní vzorové smluvní podmínky. Přitom vychází zejména ze smluv o dílo ve výstavbě jako nejčastěji používaného typu smlouvy o dílo v mezinárodním obchodním styku. Současně se zaměřuje na možné důsledky porušení některých povinností s akcentem na vztahy v mezinárodním obchodním styku a definuje některé nároky, jež z takového porušení stranám plynou. Specifickým předmětem zkoumání této práce navazujícím na definici předmětu smlouvy o dílo a jeho základních atributů je dále definice vady díla a podmínky pro uplatnění nároků z ní vyplývajících. Klíčová slova: smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo,... Keywords: smlouva o dílo; smlouva o dílo ve výstavbě; zhotovitel; objednatel; mezinárodní obchodní styk; mezinárodní vzorové obchodní podmínky; prameny pro určení práv a povinností; předmět plnění ze smlouvy o dílo; porušení smlouvy o dílo; nároky ze smlouvy o dílo; splnění povinnosti; podmínky pro uplatnění nároků; vada díla; uplatnění nároků z vad díla; contract for work; construction work; contractor; employer; international trade; sources for determining obligations; international contract conditions; subject matter of contracts for work; breach of contracts for work; claims from contracts for work; discharging obligations; conditions for asserting claims; work defects; asserting claims from work defects Available in a digital repository NRGL
Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku

This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same ...

Béreš, Ján
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their arrangement and mutual relations, and is further focused on related issues. The thesis is divided into eight major chapters further divided into smaller subchapters. The first half of the thesis is focused on the concept and main principals on which the alternative measures are based. The second half is dedicated to specification of individual alternative punishment methods, while it does not only describe them but also assesses their positives and shortcomings. Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov. Keywords: Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody; alternatívne tresty; restoratívna justícia; Probačná a mediačná služba; mediácia; probácia; Probačné domy; odklon v trestnom konaní; trest domáceho väzenia; trest všeobecne prospěšných prác; peňažný trest; recidíva; Alternative measures to prison sentence; alternative punishment; restorative justice; Probation and Mediation Service; mediation; probation; Probation House; diversion in criminal procedure; house arrest; institute of community service; a fine; relapse Available in a digital repository NRGL
noTitle

The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their ...

Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe
Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
2017 - Czech
The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international treaties, with special focus on the phenomenon of subsequent agreements and subsequent practice of the state parties. In its general introductory section, the thesis defines international treaties as a source of international law and presents a comprehensive analysis of methods of interpretation and their codification. The fundamental part is devoted to the subsequent agreements and subsequent practice, their definition, including the difference from other similar methods, and the use of them for the interpretation of treaties before international courts and in international organizations. This thesis also focuses on the issue of evolutionary interpretation. The practical part of the thesis is based on the interpretation of treaties in three branches of international law (investments, cultural cooperation, taxes), with emphasis on the use of subsequent agreements and subsequent practice and on the current developments in the negotiation of new treaties and in the activities of international organizations. Název práce: Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe Tématem této disertační práce je kodifikace pravidel výkladu mezinárodních smluv, a to se zaměřením na fenomén následných dohod a následné praxe smluvních stran. Disertační práce ve své obecné úvodní části definuje mezinárodní smlouvy jako pramen mezinárodního práva a komplexně analyzuje právní úpravu výkladových metod a jejich kodifikaci. Stěžejní část se podrobně zabývá následnými dohodami a následnou praxí, a to jejich vymezením, včetně rozdílu od jiných obdobných metod, a využitím při výkladu smluv před mezinárodními soudy a v mezinárodních organizacích. Dílčím zaměřením této práce je také problematika evolutivního výkladu. Praktická část disertační práce je založena na výkladu mezinárodních smluv ve třech odvětvích mezinárodního práva (investice, kulturní spolupráce, daně), a to s důrazem na využití následných dohod či následné praxe a na zmapování aktuálního vývoje při sjednávání nových smluv a v činnosti mezinárodních organizací. Keywords: mezinárodní smlouvy výklad mezinárodních smluv Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) následné dohody následná praxe kodifikace mezinárodního práva Komise pro mezinárodní právo OSN; international treaties interpretation of international treaties the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) subsequent agreements subsequent practice codification of international law UN International Law Commission Available in a digital repository NRGL
Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe

The title of the dissertation: Law of Treaties - subsequent agreements and subsequent practice The topic of the dissertation is the codification of the rules of interpretation of international ...

Brožová, Sandra; Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír; Beránek, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu
Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2017 - Czech
The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I have chosen this theme because I am interested in criminal law and I also pursue studying French law. During this activity I found an institute of assisted witness which is completely unique and unknown in a Czech legal environment, which has led me to a though of studying two for me the most interesting means of evidence used in a criminal procedure. This thesis is divided into eight parts, it starts with a brief introduction into evidence proceedings in Czech (the first part) and also in French legislation (the second part), in the third part I focus on the status of a witness in Czech legislation, the fourth part contains a French regulation and the fifth is a comparison of those two. I have chosen the exact same system so on, in the part six I deal with a Czech legal regulation of an institute of an expert in criminal procedure, seventh part deals with an expert in French criminal procedure and finally in eighth part there is again a comparison of those two. In the first and second part I offer a brief introduction, in which I outline what the evidence proceedings in a criminal procedure, what can serve as... Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním řízení Tématem mé práce je komparace postavení svědka a znalce v českém a francouzském trestním procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý, což mě přivedlo na myšlenku studia pro mě nejzajímavějších dvou důkazních prostředků využívaných v trestním procesu. Práce je rozdělená na osm částí, začíná stručným úvodem do dokazování jako takového jak v české (část první), tak ve francouzské právní úpravě (část druhá), dále se ve třetí části této práce věnuji úpravě postavení svědka v českém právním řádu, čtvrtá část pak obsahuje úpravu francouzskou. Část následující, tedy pátá, je pak jejich srovnáním. Stejný systém jsem zvolila i dále, v části šesté se věnuji české právní úpravě institutu znalce v trestním řízení, část sedmá pak pojednává o znalci v trestním řízení francouzském a v části osmé pak opět následuje jejich srovnání. V první a druhé části této práce přicházím se stručným úvodem, ve kterém nastiňuji, co je to dokazování v trestním procesu, co vše může sloužit jako důkazní prostředek a co je předmětem dokazování, a to jak z pohledu českého... Keywords: svědek a znalec v trestním procesu Francie asistovaný svědek; witness and expert in a criminal procedure France assisted witness Available in a digital repository NRGL
Důkaz svědkem a znalcem v českém a francouzském trestním procesu

The evidence by witness and expert in Czech and French criminal procedure The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness and an expert in a Czech and French criminal procedure. I ...

Vlachová, Tereza; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

Úloha isoforem proteinkinasy C v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
Hlaváčková, Markéta
2017 - English
Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are one of the leading causes of death in developed countries. It is well known that adaptation to chronic intermittent hypobaric hypoxia (IHH) confers long-lasting cardiac protection against acute ischemia/reperfusion injury. Protein kinase C (PKC) appears to play a role in its cardioprotective mechanism since the administration of general PKC inhibitor completely abolished the improvement of ischemic tolerance in IHH hearts. However, the involvement of individual PKC isoforms remains unclear. Therefore, the primary aim of this study was to investigate the potential involvement of PKCδ and PKCε, the most prevalent PKC isoforms in rat heart, in the mechanism of IHH-induced cardioprotection. We showed that IHH up- regulated PKC protein in left ventricle, enhanced its phosphorylation on Ser643 and increased its co-localization with markers of mitochondrial and sarcolemmal membranes. PKCδ subcellular redistribution induced by IHH as well as the infarct size-limiting effect of IHH was reversed by acute treatment with PKCδ inhibitor rottlerin. These data support the view that PKCδ plays a significant role in IHH-induced cardioprotection. On the other hand, adaptation to IHH decreased the PKC total protein level without affecting its... Kardiovaskulární onemocn ní, p edevším akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních p í in úmrtí ve vysp lých zemích. Je známo, že dlouhodobá adaptace na chronickou intermitentní hypobarickou hypoxii (IHH) snižuje rozsah ischemicko-reperfúzního poškození. Zdá se, že proteinkinasa C (PKC) se uplat uje v mechanismu kardioprotektivního ú inku IHH, nebo obecný inhibitor PKC zcela zablokoval kardioprotekci vyvolanou adaptací na IHH. Nicmén zapojení jednotlivých isoforem PKC v tomto kardioprotektivním fenoménu z stává nejasné. Cílem této práce bylo studovat úlohu isoforem PKCδ a PKCε, které jsou nejvíce zastoupenými isoformami PKC v myokardu potkana, v mechanismu kardioprotektivního p sobení IHH. Ukázali jsme, že adaptace na IHH zvyšuje v myokardu levé komory potkana celkové množství proteinu PKCδ spole n s množstvím její fosforylované/aktivní formy a sou asn zvyšuje p ítomnost této isoformy PKC na sarkolemální membrán a v mitochondriích. Redistribuce PKCδ na sarkolemální membránu a do mitochondrií stejn jako snížení velikosti infarktového ložiska v srdcích adaptovaných na IHH byly potla eny podáním inhibitoru PKCδ delta, rottlerinu. Adaptace na IHH naopak snížila množství celkového proteinu PKCε a neovlivnila bun nou distribuci a fosforylaci této isoformy PKC. Podání inhibitoru PKCε, KP-1633,... Keywords: proteinkinasa C; myokard; kardioprotekce; chronická hypoxie; protein kinase C; myocardium; cardioprotection; chronic hypoxia Available in a digital repository NRGL
Úloha isoforem proteinkinasy C v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii

Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are one of the leading causes of death in developed countries. It is well known that adaptation to chronic intermittent hypobaric ...

Hlaváčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad
Kuntsevych, Iuliia; Filer, Randall; Fungáčová, Zuzana; Lubyová, Martina
2017 - English
This dissertation deals with topics of remittances in Ukraine and corruption in the Czech Republic. Chapter 1 analyzes remittances sent by Ukrainian emigrants to their country of origin. It explores the dependence on remittances of a household's spending on human capital, savings and donations, against the backdrop of the political situation in Ukraine in 2004. The paper also explores the effect of the political instability in Ukraine on how the households receiving remittances used them. The results of a Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (ULMS) are used to explore households' decision to spend on human capital development, save, or donate money; depending on their political views and future expectations. The main hypothesis tested is whether the individuals who supported and/or were involved with the Revolution (``pro-orange"), and who were optimistic about the future of Ukraine after the Orange Revolution, saved/donated more money than those who did not support the Revolution `(`pro-blue-white"). In addition, the level of influence of remittances received from relatives or friends outside Ukraine on decisions to save and donate money is analyzed. The results show that the political views of respondents do not have a significant effect on decisions to save and/or donate money. However, respondents'... ix Abstrakt Tato disertace se zabývá tématem finanční pomoci rodné zemi imigranty z Ukrajiny a korupcí v České Republice. První kapitola analyzuje finanční pomoc poslanou Ukrajinskými emigranty do jejich rodné země. Kapitola zkoumá závislost na finanční pomoci a výdajů domácností na lidský kapitál, spoření a dary charitě, v porovnáním s politickou situací na Ukrajině v roce 2004. Disertace též zkoumá efekt politické nestability na úroveň útraty daných domácností, jenž obdržely finanční pomoc ze zahraničí od emigrantů. Výsledky Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey (Ukrajinský Dlouhodobý Monitorovací Dotazník, ULMS) jsou využity k analýze rozhodnutí domácností na útratu na vývoj lidských zdrojů, spoření, či darování peněz na charitu, v závislosti na politické orientaci a očekávání budoucnosti dotázaných. Primární prozkoumaná hypotéza jest zda jedinci kteří podporovali či byli přímo zapojení do Oranžové Revoluce ("pro-orange"), a kteří byli optimističtí ohledně budoucnosti Ukrajiny po Oranžové Revoluci, spořili/darovali vice peněz než ti, kteří nepodporovali Oranžovou Revoluci ("pro- blue-white"). Dále je analyzována úroveň vlivu finanční pomoci ze zahraničí od rodiny či známých na rozhodnutí spořit či darovat prostředky na charitu. Výsledky ukazují že politické názory dotazovaných nemají významný vliv na... Available in a digital repository NRGL
Essays on the Remittance Inflows Sent to Ukraine from Abroad

This dissertation deals with topics of remittances in Ukraine and corruption in the Czech Republic. Chapter 1 analyzes remittances sent by Ukrainian emigrants to their country of origin. It explores ...

Kuntsevych, Iuliia; Filer, Randall; Fungáčová, Zuzana; Lubyová, Martina
Univerzita Karlova, 2017

Život a dílo Josefa Úlehly
Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
2017 - Czech
Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an important Czech teacher, he taught mathematics and natural sciences at primary and secondary schools in Moravia. He wrote a number of monographs, textbooks, articles and translations of foreign language publications. This thesis describes Úlehla's life, brings the detail analysis and evaluation of his mathematical works and mentions his other publications. The text contains a lot of illustrations and the thesis is supplemented by factual attachments. Keywords: Josef Úlehla, mathematics, education, history Název práce: Život a dílo Josefa Úlehly Autor: Lukáš Vízek Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Josef Úlehla (1852-1933) byl významný český pedagog, vyučoval mate- matiku a přírodovědné obory na obyčejných obecných a měšt'anských školách na Moravě. Napsal řadu monografií, učebnic, článků a překladů cizojazyčných publi- kací. Tato disertační práce popisuje jeho životní osudy, podrobně v souvislostech analyzuje a hodnotí jeho matematické dílo a nastiňuje jeho ostatní práce. Text studie je proložen mnoha ilustracemi a je doplněn faktografickými přílohami. Klíčová slova: Josef Úlehla, matematika, vyučování, historie Keywords: Josef Úlehla; matematika; vyučování; historie; Josef Úlehla; mathematics; education; history Available in a digital repository NRGL
Život a dílo Josefa Úlehly

Title: Life and Work of Josef Úlehla Author: Lukáš Vízek Department: Department of Mathematics Education Supervisor: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstract: Josef Úlehla (1852-1933) was an ...

Vízek, Lukáš; Bečvářová, Martina; Veselý, Jiří; Sýkorová, Irena
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases