Number of found documents: 578153
Published from to

Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie
Vavřička Roman; Vrbský Ladislav; Pokorný Nikola
2018 - Czech
První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena energetická náročnost tří rodinných domů. Každý objekt je posuzován ve čtyřech definovaných variantách, které jsou následně hodnoceny z hlediska vybraných standardů energetické náročnosti budov. Poté jsou navrženy vhodné zdroje tepla a jejich nezbytné součásti pro všechny varianty rodinných domů. V závěrečné části je vyčísleno navýšení investičních výdajů jednotlivých variant rodinných domů vůči základní variantě, investiční výdaje zdrojů tepla a roční výdaje na provoz všech jejich kombinací. Na závěr jsou jednotlivé varianty mezi sebou porovnávány z hlediska reálné doby návratnosti.The first part of this thesis sums up the basic standards of building energy performance. The next chapter describes selected heat sources suitable for low-energy buildings. Practical part calculates energy performances of three family houses in four specified variants that are later evaluated based on chosen energy performance standards. Heat sources with basic components suitable for all house variant are proposed. In the final part an increase of investment expenditures of individual variants of family houses compared to the basic variant, investment expenditures of heat sources and annual expenses for operation of heat sources are calculated. Finally, the individual variants are compared with each other in terms of the real payback period. Keywords: energetická náročnost budov,budovy s téměř nulovou potřebou tepla,budovy s nízkou potřebou tepla,roční výdaje,rodinné domy; buildings energy performance,nearly zero energy buildings,low energy buildings,annual expenses,family houses Available in digital repository of ČVUT.
Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie

První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena ...

Vavřička Roman; Vrbský Ladislav; Pokorný Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technologie oxyfuel spalování ve fluidních kotlích
Skopec Pavel; Havlík Martin; Jeníková Jitka
2018 - Czech
První polovina teoretické části práce obsahuje rešerši popisující technologii fluidního spalování a fluidní vrstvy. Dále výčet základních vzorců pro výpočty fluidních rychlostí, jednotlivé typy technologií společně s poukázáním na výhody a nevýhody užití fluidních kotlů. V druhé polovině teoretické části práce rozebírá problematiku a základní pojmy technologie CCS pro snižování emisí oxidu uhličitého, stejně tak typy jejího použití a aplikace ve spalovacích procesech společně s popisem technologie Oxy-Fuel. Praktická část této práce se zaměřuje na posouzení rozdílnosti hodnot vzduchového spalování ve fluidním kotli s bublinkující fluidní vrstvou od technologie Oxy-Fuel spalování za pomoci kyslíku. V poslední řadě je práce zaměřena na hodnocení vlivu velikosti recirkulace spalin na udržení dostatečného průtoku fluidního média a její vliv na teplotu nechlazeného plamene.The first half of the theoretical part of the thesis contains a research describing fluidized bed combustion technology and a different types of fluidized bed. Furthermore, the this part of the thesis contains the basic formulas for the fluid velocity calculations, the different types of technologies, together with the advantages and disadvantages of the use of fluidized bed. In the second part of the theoretical part the thesis discusses the issues and basic concepts of CCS technology for the reduction of carbon dioxide emissions as well as the types of its use and application in combustion processes together with the description of Oxy-Fuel technology. The practical part of this thesis focuses on the assessment of the differences of air combustion in the bubbling fluidized bed boiler with Oxy-Fuel combustion with oxygen. Finally, the work focuses on the evaluation of the influence of the size of the flue gas recirculation on maintaining a sufficient flow of the fluid medium and its effect on the temperature of the not cooled flame. Keywords: Fluidní spalování,Oxy-Fuel,CCS Technologie; Fluidized bed combustion,Oxy-Fuel,CCS technology Available in digital repository of ČVUT.
Technologie oxyfuel spalování ve fluidních kotlích

První polovina teoretické části práce obsahuje rešerši popisující technologii fluidního spalování a fluidní vrstvy. Dále výčet základních vzorců pro výpočty fluidních rychlostí, jednotlivé typy ...

Skopec Pavel; Havlík Martin; Jeníková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv geometrie konstrukce na statické působení lokálně podepřených desek
Tipka Martin; Hynek Tomáš; Bílý Petr
2018 - Czech
Obsahem bakalářské práce je analýza lokálně podepřených desek s ohledem na rozdílnou geometrii nosných konstrukcí. V první části práce je zpracován základní přehled problematiky lokálně podepřených desek a jejich statického působení. Dále jsou popsány výpočetní metody, které jsou používány při jejich řešení. V druhé části práce je zpracována studie variant lokálně podepřených desek. Jednotlivé varianty jsou porovnávány z hlediska vlivu rozdílných nosných prvků na průběhy ohybových momentů, potřebných ploch výztuže a protlačení. Ve třetí části práce je zpracován návrh lokálně podepřené desky reálného objektu. Na stropní desku jsou aplikovány tři výpočetní metody. Výsledné hodnoty jsou vzájemně porovnány a je zhodnocena výstižnost jejich použití.This bachelor thesis focuses on the analysis of flat slabs with diverse types of loadbearing structure. The first part of the thesis deals with the basic overview of flat slabs and their structural behaviour. Moreover, there are described design methods, which are used in the thesis. The second part of the thesis deals with the study of different variants of flat slabs. The individual options are compared in terms of different loadbearing structures influence on the bending moments, required reinforcement and punching shear. In the third part of the thesis, the flat slab of the real construction is designed. Three design methods are applied to floor structure. The results are compared to each other and the relevance of their use is evaluated. Keywords: Železobetonové konstrukce,stropní konstrukce,lokálně podepřené desky,protlačení,metoda součtových momentů,metoda náhradních rámů,metoda konečných prvků; Steel reinforced concrete structures,floor structures,flat slabs,punching shear,total design moment method,equivalent frame method,finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Vliv geometrie konstrukce na statické působení lokálně podepřených desek

Obsahem bakalářské práce je analýza lokálně podepřených desek s ohledem na rozdílnou geometrii nosných konstrukcí. V první části práce je zpracován základní přehled problematiky lokálně podepřených ...

Tipka Martin; Hynek Tomáš; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výrobní proces vstřikování kompozitního materiálu
Skočilas Jan; Voldřich Antonín; Krebs Stefan
2018 - Czech
Tato práce se zabývá procesem vstřikování plastových kompozitů a vlivem nastavení vstřikovacího stroje na mechanické vlastnosti výrobků. Obsahem teoretické části je popis polymerních materiálů, výrobních strojů, vstřikovacího procesu a vlivu technologických parametrů na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobků z materiálu PA 6 a PA 66 včetně plniva. Praktická část je věnována optimálnímu nastavení stroje pro vstřikování polyamidní směsi a jeho vlivu na mechanické vlastnosti zkušebních tělísek.This thesis deals with the process of plastic composite injection and effect of technological parameters on a quality and mechanical properties of the products. Theoretical part consists of an introduction to polymer materials, description of an injection molding machine, description of an injection process and effect of technological parameters on a quality and mechanical properties of products made from material PA 6 and PA 66 including additives. The practical part is focused on optimal settings of the injection molding machine for injecting polyamid blend and its effect on mechanical properties of the test specimens. Keywords: polymery,vstřikování,polyamidy,vstřikovací stroj,mechanické vlastnosti,vstřikování kompozitů,PA 6,PA 66; polymers,injection molding,injection molding machine,mechanical properties,injection molding of composites,PA 6,PA 66 Available in digital repository of ČVUT.
Výrobní proces vstřikování kompozitního materiálu

Tato práce se zabývá procesem vstřikování plastových kompozitů a vlivem nastavení vstřikovacího stroje na mechanické vlastnosti výrobků. Obsahem teoretické části je popis polymerních materiálů, ...

Skočilas Jan; Voldřich Antonín; Krebs Stefan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích
Vittek Peter; Krejbich Jakub; Hulínská Šárka
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a provozních omezení navrhnout neřízené letiště se zaměřením na bezpilotní prostředky.The aim of this bachelor thesis named "Common Use of UAS and Piloted Aircraft at Uncontrolled Aerodromes" is to analyse the conditions of safe traffic integration and, based on knowledge of current legislation and operational restrictions, to design an uncontrolled aerodrome focused on unmanned vehicles. Keywords: UAS,legislativní rámec,autonomní,dálkově řízemé.,koncept EASA,integrace,neřízené letiště; UAS,legislative framework,autonomous,remotely piloted,EASA concept,integration,uncontrolled aerodrome Available in digital repository of ČVUT.
Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích

Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a ...

Vittek Peter; Krejbich Jakub; Hulínská Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Redukce vlivu stáří při řízení automobilu pomocí asistenčních systémů řidiče
Machan Jaroslav; Lehet David; Mashko Alina
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce ?Redukce vlivu stáří při řízení pomocí asistenčních systémů řidiče? je nalezení vhodné skladby asistenčních systémů řidiče, které by dokázaly potlačit vliv stáří na řízení. Čtenář je v této práci seznámen se základními demografickými trendy, tříděním užitých věkových skupin, dále jsou zde popsány handicapy jednotlivých věkových skupin. Shrnuty jsou také metody kvality užité pro nalezení vhodné skladby asistenčních systémů. V praktické části této je pomocí metod kvality provedena analýza problémů zjištěných dotazníkovou studií a na základě této analýzy je doporučena vhodná skladba asistenčních systémů pro řidiče ? seniory.The subject of this bachelor thesis, ?Reducing Influence of Old Age When Driving Car Using Driver Assistance Systems?, is to find a suitable combination of driver assistance systems which could reduce the influence of old age on driving. The reader is introduced to basic demographic trends, division of age groups discussed in this work. Handicaps of these age groups are also described there. There is also a summary of Quality Assurance Methods used for finding the suitable combination of assistance systems. In the practical part of this work, problems of each age group researched by a questionnaire study are analyzed by QFD method and based on this analysis, the suitable assistance systems are found. Keywords: Věková skupina,metody kvality,QFD,asistenční systémy,problémy řidiče; Age group,Quality Assurance Methods,QFD,assistance systems,driver?s problems Available in digital repository of ČVUT.
Redukce vlivu stáří při řízení automobilu pomocí asistenčních systémů řidiče

Předmětem bakalářské práce ?Redukce vlivu stáří při řízení pomocí asistenčních systémů řidiče? je nalezení vhodné skladby asistenčních systémů řidiče, které by dokázaly potlačit vliv stáří na řízení. ...

Machan Jaroslav; Lehet David; Mashko Alina
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol na letištích - příprava cestujících
Vokáč Roman; Popek Lukáš; Koblása Lukáš
2018 - Czech
Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je jedním z hlavních cílů každého letiště. Bezpečnostní kontrole je povinen se podrobit každý cestující vstupující do SRA zóny, a tak vznikají fronty, které mají za následky nespokojené zákazníky, zpoždění letů a zvýšené náklady letišť i leteckých společností. Zvyšování efektivity provozu spolu s jeho optimalizací pomáhají tyto ztráty eliminovat. Jednou z nejdůležitějších částí procesu je příprava cestujících, která výrazně ovlivňuje celý průběh bezpečnostní kontroly. Práce je zaměřena na problematiku procesu přípravné fáze cestujících. Zhodnocuje historii a legislativní předpisy ovlivňující dnešní podobu bezpečnostních kontrol cestujících. Analyzuje současnou situaci a charakterizuje jednotlivé faktory ovlivňující efektivitu provozu. Obsahuje případovou studii vlivu zavedení paralelní přípravy cestujících na základě naměřených dat z mezinárodního evropského letiště. Výsledkem práce je zhodnocení reálného vlivu faktorů ovlivňujících efektivitu bezpečnostních kontrol na letištích.Aviation Security is one of the most important goals of every airport. All passengers have to be checked before the entrance to the Security Restricted Area. It is one of the many reasons of queuing. Queues have a negative impact on passenger satisfaction and furthermore they stand for the flight delays. The queues are also one of the factors that increase airport and airlines costs. Increasing of efficiency helps to optimize whole processes and to eliminates the extra costs. The most important part with an impact on the efficiency is divesting process of passengers. This bachelor thesis is focused on divesting process of passengers and summarize its history and legislative requirements. This thesis analyzes real situations and characterizes each factor with efficiency impact. It includes a case study of the impact of introducing parallel passenger divesting on the basis of measured data from an international European airport. The final result is evaluation of the factors with impact on the efficiency of the airport security checkpoints. Keywords: bezpečnostní kontrola,efektivita přepravy,letiště,odbavení cestujících,příprava cestujících,spokojenost cestujících; security check,efficiency of transport,airport,divesting process of passengers,sufficiency of passengers Available in digital repository of ČVUT.
Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol na letištích - příprava cestujících

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je jedním z hlavních cílů každého letiště. Bezpečnostní kontrole je povinen se podrobit každý cestující vstupující do SRA zóny, a tak vznikají ...

Vokáč Roman; Popek Lukáš; Koblása Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií
Šrotýř Martin; Mlada Michal; Pospíšil Tomáš
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. V závěrečné části je shrnutí využívaných komunikačních technologii a jejich hodnocení z hlediska využití v projektu C-Roads.The subject of this bachelor thesis is cooperative systems and their ways of communication. It provides an overview of ongoing pilot projects, their implementation of communication technologies and the services they provide. In the final part is a summary of used communication technologies and their evaluation from the point of view of their use in project C-Roads. Keywords: Kooperativní systémy,C-ITS,V2V,V2I,V2X,DSRC,ITS-G5,OBU,RSU,WAVE; Cooperative systems,C-ITS,V2V,V2I,V2X,DSRC,ITS-G5,OBU,RSU,WAVE Available in digital repository of ČVUT.
Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií

Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a ...

Šrotýř Martin; Mlada Michal; Pospíšil Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline
Cajthaml Jiří; Myslivec Jan; Janata Tomáš
2018 - Czech
Tato práce se zabývá transformací naskenovaných map I. vojenského mapování metodou "thin plate spline" v programu MATLAB od firmy MathWorks. Výstupem by měla být sada georeferencovaných rastrů, které lze jednoduše otevřít v softwaru ArcMap od ESRI a vytvořit z nich mozaiku publikovatelnou na webovém rozhraní. Práce je pojata spíše z praktického hlediska.This work concentrates on transformation of scanned I. military survey maps, using "thin plate spline" method in MATLAB, a software by MathWorks company. The results of the work should be a set of georeferenced rasters, easy to open in ArcMap software by ESRI and to use them for creating a mosaic, published on web later. The work is considered rather practical. Keywords: thin plate spline,TPS,I. vojenské mapování,MATLAB,worldfile,afinní transformace,projektivní transformace,kolineární transformace,polynomická transformace,georeferencování rastrů,ArcMap; thin plate spline,TPS,1st military mapping survey,MATLAB,worldfile,affine transformation,homography,projective transformation,projective collineation,polynomial transformation,raster georeferencing,ArcMap Available in digital repository of ČVUT.
Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline

Tato práce se zabývá transformací naskenovaných map I. vojenského mapování metodou "thin plate spline" v programu MATLAB od firmy MathWorks. Výstupem by měla být sada georeferencovaných rastrů, které ...

Cajthaml Jiří; Myslivec Jan; Janata Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví
Hajzler Ota; Smetanová Lucie; Chleboun Martin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje legislativní požadavky, které jsou k tomuto tématu dostupné, popisuje způsob výuky tohoto tématu v leteckém výcviku a shrnuje mobilní výpočtové aplikace dostupné na trhu. Výstupem této práce je posouzení současné situace ohledně tohoto tématu a návrh na její zlepšení.This thesis deals with theme of performance and weight and balance calculations in general aviation. Among these calculations are the balancing and performance of the aircraft such as take-off and landing distance required. Thesis also presents legislative regulations available for this topic. Describes pilot's training and summarizes mobile calculation applications available on the market. The output of this thesis is an assessment of current situation concerning this topic and a proposal for its improvement. Keywords: výkonové výpočty,hmotnostní výpočty,všeobecné letectví; Weight and balance calculations,performance calculations,general aviation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví

Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje ...

Hajzler Ota; Smetanová Lucie; Chleboun Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases