Number of found documents: 539801
Published from to

Identifikace a funkční charakterizace cílových genů C/EBPalpha v půběhu normální a maligní krvetvorby.
Zjablovskaja, Polina; Alberich-Jorda, Meritxell; Stopka, Tomáš; Fuchs, Ota
2017 - English
Thehematopoieticsystemisahighlyorganizedstructure, whichhastobetightly regulatedinordertofunctionproperly.Abnormalitiesinhematopoieticdevelopmentmaylead tohematologicaldisorders,suchasacutemyeloidleukemia(AML).Thefunctionalityofthe hematopoieticsystemlargelyreliesontranscriptionfactors.C/EBPtranscriptionfactoris knownasoneofthe majorhematopoieticregulators,requiredforthefunctionalityof hematopoieticstemcellsaswellasformyeloidlineagedevelopment.Importantly,C/EBP expressionisalteredinalargeproportionofAMLcases.C/EBPregulateshematopoiesis mainlythroughorchestratingexpressionofitstargetgenes.ManyoftheC/EBPtargetshave previouslybeenshowntoplayaroleinthehematopoieticsystemandtobeinvolvedin leukemictransformation. That makesidentificationofnovel C/EBP targetsandtheir functionalcharacterizationanexcitingsubjectofresearch.Hereweidentifiedalistofgenes whoseexpressiondependsontheactivityofC/EBPthesocalledC/EBPsignature. We demonstratedthattreatment withhistonedeacetylase(HDAC)inhibitorsreactivatesthe expressionofthesegenesincellswithnon-functionalC/EBP.Inaddition,wedemonstrated thattreatmentwiththeHDACinhibitorspromotesmyeloiddifferentiationinAMLsamples carryingbi-allelicCEBPA mutationsandcharacterizedbythereducedexpressionofthe... Hematopoetickýsystémpředstavujevysoceorganizovanoustrukturu,kterákesvému správnémufungovánívyžadujepřesnouregulaci.Aberantnívývojkrevníchbuněkmůževést khematologickýmporuchám,jakojenapř.akutní myeloidníleukémie(AML).Správné fungování hematopoetickéhosystémuzávisízvelkéčásti natranskripčníchfaktorech. TranskripčnífaktorC/EBPjeznámjakojedenzhlavníchregulátorůkrvetvorbyajenezbytný profunkčnosthematopoetickýchkmenovýchbuněkavývojbuněkmyeloidnílinie.Významná jetakéskutečnost,žezměnyexpreseC/EBP bylydetekoványuvelkéčástipřípadůAML. C/EBPregulujekrvetvorbuzejménaprostřednictvímregulaceexpresesvýchcílovýchgenů. Byloprokázáno,žeřadatěchtogenůsenasystémukrvetvorbypodílíahrajerolipřileukemické transformaci.IdentifikacenovýchcílovýchgenůC/EBPajejichfunkčnícharakterizacesetak stávázajímavýmpředmětemvýzkumu.Vtétoprácijsmeidentifikovalisouborgenů,jejichž expresejenaaktivitěC/EBPzávislá,tzv."signaturu"C/EBP.Prokázalijsme,žeinhibitory histon-deacetyláz(HDAC)obnovujíexpresitěchtogenůvbuňkáchsnefunkčnímC/EBPa indukujímyeloidnídiferenciacivevzorcíchAMLsbialelickýmimutacemiCEBPA,kterése vyznačujísníženouexpresísignaturyC/EBP.Výzkumzaměřenýnajedenkonkrétnícílový gen C/EBP,EVI2B,dáleprokázal,žeproteinkódovanýtímtogenemjenezbytnýkesprávné... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a funkční charakterizace cílových genů C/EBPalpha v půběhu normální a maligní krvetvorby.

Thehematopoieticsystemisahighlyorganizedstructure, whichhastobetightly regulatedinordertofunctionproperly.Abnormalitiesinhematopoieticdevelopmentmaylead ...

Zjablovskaja, Polina; Alberich-Jorda, Meritxell; Stopka, Tomáš; Fuchs, Ota
Univerzita Karlova, 2017

Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek
Januška, Jiří; Starý, Zdeněk; Tóth, Sándor János; Newerkla, Stefan Michael
2017 - Czech
Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním cílem předkládané práce je (1) podat přehled dosavadních poznatků o porovnávání středoevropských jazyků, (2) na jeho základě naznačit možné nové směřování němu přispět. Druhá kapitola práce se věnuje areálové lingvistice, jakožto disciplíně zaměřené na výzkum podobnosti a konvergence geograficky blízkých jazyků, a zejména jejímu ústřednímu pojmu . Představuje okolnosti jeho vzniku, jeho různé definice a jeho kritické (pře)hodnocení pracích současných areálových lingvistů. Třetí kapitola sumarizuje výzkum středoevropských jazyků: různé koncepce středoevropského (popř. dunajského) jazykového svazu vzájemné vlivy lexika a frazeologie těchto jazyků a popisy situací jazykového kontaktu v areálu. Tento přehled ukázal, že hlavními doménami porovnávání jazyků areálu dosud byly strukturní rysy a lexikální přejímky a kalky. Novější vývoj lingvistiky, jak je naznačeno ve čtvrté kapitole, však operuje rovněž s jazykovými jednotkami, které překlenují a relativizují -lexikon. Nabízí se tedy, aby se rovněž komparativní výzkum středoevropských jazyků soustředil na tyto jevy zahrnutelné pod pojem idiomatičnosti. Pátá kapitola... Keywords: středoevropské jazyky; středoevropský jazykový svaz; areálová lingvistika; idiomatičnost; pohybové události zaměřené na koncový bod; maďarština; slovenština; Central European languages; Central European Sprachbund; areal linguistics; idiomaticity; goal-oriented motion events; Hungarian language; Slovak language Available in a digital repository NRGL
Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek

Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním ...

Januška, Jiří; Starý, Zdeněk; Tóth, Sándor János; Newerkla, Stefan Michael
Univerzita Karlova, 2017

Nukleární receptory- studium nových ligandů a význam genové variability
Carazo Fernández, Alejandro; Pávek, Petr; Mičuda, Stanislav; Vrzal, Radim
2017 - English
IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the genetic variability Nuclear receptors (NRs) constitute a superfamily of transcription factors, which regulate the expression of target genes upon the binding of a ligand. These receptors can be classified in steroid receptors, "orphan receptors" and "adopted orphan receptors" depending on the affinity to an endogenous ligand. Nuclear receptors play important roles in physiological processes and are widely distributed in the human body. Thus, adipogenesis, lipolysis, insulin sensitivity, oxidative metabolism, fatty acid homeostasis, cholesterol homeostasis, gluconeogenesis, glycogen homeostasis, triglyceride metabolism among other processes, are regulated by nuclear receptors. During my study, we have tested several sets of drugs, endogenous, natural and synthetic, in several nuclear receptors, focusing mainly on constitutive androstane receptor (CAR) and to a lesser extent on pregnane X receptor (PXR). My main aim was to find a new and reliable ligand or activator for human CAR. In addition, I aimed to study the mechanism of action by which these compounds interact with the receptor and how they trigger... V ČESKÉM JAZYCE Kandidát: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Školitel: Prof. Petr Pávek, PhD. Název dizertační práce: Nukleární receptory - stadium nových ligandů a význam genové variability Nukleární receptory (NR) náleží do superrodiny transkripčních faktorů, které regulují expresi cílových genů. Nukleární receptory se dělí na steroidní receptory, "adopted orphan receptors" a sirotčí receptory. Receptory, které nemají žádný identifikovaný endogenní ligand, jsou nazývány jako "sirotčí receptory". Nukleární receptory hrají důležitou roli ve fyziologických procesech a jsou široce distribuovány po celém lidském těle. Jejich role je důležitá například při regulaci adipogeneze, glukoneogeneze, lipolýze, odpovědi na inzulín, oxidativním metabolismu, homeostáze mastných kyselin, homeostáze cholesterolu, homeostáze glykogenu a triglyceridů. Během své doktorské práce jsem testoval několik sad látek endogenní, přírodní a syntetické povahy na interakce s několika jadernými receptory se zaměřením zejména na konstitutivní androstanový receptor (CAR) a v menší míře na pregnanový X receptor (PXR). Mým hlavním cílem bylo najít nové a spolehlivé ligandy nebo aktivátory lidského CAR. Kromě toho, cílem bylo studovat mechanismus účinku, kterým tyto sloučeniny interagují s CAR receptorem a jakým způsobem regulují jeho... Available in a digital repository NRGL
Nukleární receptory- studium nových ligandů a význam genové variability

IN ENGLISH LANGUAGE Candidate: Mgr. Alejandro Carazo Fernández Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Nuclear receptors - new ligands study and importance of the ...

Carazo Fernández, Alejandro; Pávek, Petr; Mičuda, Stanislav; Vrzal, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva
Staňková, Jana; Tymofeyeva, Alla; Lipovský, Milan
2017 - Czech
The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the cornerstone of a democratic and modern society respecting the rule of law. Effective fulfilment of this requirement promotes faith in courts, the judicial system and justice itself. Independent and impartial tribunals are a necessary prerequisite to protection of other rights. Although the right to an independent and impartial tribunal is enshrined in many international treaties, this requirement is not always met in practice. This problem is emphasised, inter alia, by the Council of Europe which adopted the Plan of Action on Strengthening Judicial Independence and Impartiality in 2016, due to unsatisfactory fulfilment of this requirement among European countries. The main subject of this thesis is an analysis of judgements of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights concerning the right to an independent and impartial tribunal in a wider international context. Case law of the European Court of Human Rights significantly influences not only the general European view on human rights but it has also a substantial impact on the Czech legal environment. This thesis is divided into three... Právo na nezávislý a nestranný soud je základním prvkem spravedlivého procesu a je proto nutné na něj i dnes klást značný důraz. Požadavek nezávislého a nestranného soudu je jedním ze základních kamenů demokratické a moderní společnosti, která ctí zásady právního státu. Jeho efektivní naplňování podporuje víru společnosti v soudy, soudní systém a ve spravedlnost jako takovou. Nezávislý a nestranný soud je nutným předpokladem pro ochranu ostatních práv. Ačkoli je tento požadavek zakotven ve značném množství mezinárodních smluv, dochází i dnes k problémům s jeho naplňováním v praxi. Na to mj. upozorňuje i Rada Evropy, která z důvodu problematického dodržování tohoto požadavku v Evropě přijala roku 2016 akční plán na posílení soudní nezávislosti a nestrannosti. Cílem této práce je analýza judikátů Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva týkajících se požadavku nezávislosti a nestranností soudu se zasazením do širšího mezinárodněprávního kontextu. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje chápání pojetí lidských práv nejen v rámci Evropy jako takové, ale má též zásadní vliv na české právní prostředí. Tato práce je rozdělena na tři části. První část je věnována základnímu pojetí nezávislého a nestranného soudu na základě mezinárodněprávních dokumentů závazné i nezávazné povahy.... Keywords: nezávislý a nestranný soud; spravedlivý proces; Evropský soud pro lidská práva; independent and impartial tribunal; fair trial; European Court of Human Rights Available in a digital repository NRGL
Nezávislost a nestrannost soudů s důrazem na rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva

The right to an independent and impartial tribunal is one of core elements of a fair trial. Therefore, it is vital to lay emphasis on this requirement. Independent and impartial tribunals are the ...

Staňková, Jana; Tymofeyeva, Alla; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy
Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
2017 - Czech
This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means special primary school in Žebrák, a small town near Praha. This study makes efforts to derive from theoretical sources originated from The Czech Republic primarily. Theoretical knowledge is a base for practical observation just in the school. This study takes one class like a representative of this school. This class is frequented by pupils that have such good chance for achievement of knowledge and skills according to qualitative and quantitative points of view. Findings about the school come from practical work of author of this study there. This work and collection of information went for few months. The study describes methods that used there, including practical examples for a better picture about methods use. This study makes effort to connect theory and practice and also to compare them in terms of additional context of useful information from pedagogical theory and Czech school law. The study observes its target continuously. There has evaluated achievement of its target in the final conclusion. Keywords Methods, education, pedagogy, special, children, knowledge, empathy. Tato bakalářská práce s názvem "Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy" se zabývá použitím výukových metod v jedné z českých speciálních škol, konkrétně v základní, praktické a speciální škole v Žebráku. Práce se snaží vyjít z teoretických poznatků, které čerpá povětšinou z tuzemských pramenů. Tyto poznatky se pak snaží vypozorovat v praxi speciální školy, která je v textu práce reprezentována jednou ze tříd prvního a druhého ročníku, kam docházejí žáci s relativně největší šancí na osvojení znalostí a dovedností, a to jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině. K tomu posloužilo několikaměsíční praktické působení autora práce na této škole a sběr dat pro ni. Práce popisuje výukové metody, které se používají na této škole, a to včetně uvedení praktických příkladů pro lepší představu. Zdůvodňuje se v ní také, proč některé metody v praxi školy používány nejsou. Práce se snaží o propojení teorie a praxe a jejich porovnání. Uvedené poznatky se snaží osvětlit za pomoci širšího kontextu užitečných informací z pedagogické teorie, ale i zákonných norem. Práce se snaží průběžně stále sledovat cíl, ke kterému je určena, a v závěru hodnotí dosažení tohoto cíle. Klíčová slova Metody, výuka, pedagogika, speciální, děti, znalosti, empatie. Available in a digital repository NRGL
Výukové metody a jejich aplikace v praxi speciální školy

This bachelor's study has called "Educational methods and their application in practice of special school". This study describes use of educational methods in one from Czech special schools that means ...

Littmann, Petr; Ortová, Marie; Kuchař, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Právní postavení válečných zajatců
Zástěrová, Anna; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
2017 - Czech
1 Abstract Legal Status of Prisoners of War The thesis "Legal Status of Prisoners of War" deals with the issue of war captivity in the context of international humanitarian law (also referred to as "IHL"), or more precisely in the context of the Law of Geneva. In the field of war captivity, both IHL legislation and a number of other international legal branches (e.g. general international law, international criminal law, or international human rights law) are confronted. The thesis pursues two objectives: descriptive and analytical. The descriptive aim is to give a comprehensive overview of the development of the legal regime of war captivity and to familiarize readers with the legal regime of war captivity and the treatment of prisoners of war (also referred to as "POW"), according to the valid sources of international humanitarian law. The analytical aim of the thesis is to find the answer to the research question, who is the combatant, or more precisely who is entitled to the POW status after falling into the enemy's power? The thesis consists of the introduction, which are divided into three parts, and the conclusion. The introduction presents the theme of the thesis, pursued objectives including the research question and outlines the structure of the text itself. The first part of the thesis introduces... 1 Abstrakt Právní postavení válečných zajatců Diplomová práce "Právní postavení válečných zajatců" upravuje problematiku válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva (dále též jako "MHP"), resp. práva ženevského. V tematice válečného zajetí se střetává jak právní úprava MHP, tak řada dalších mezinárodně právních odvětví (obecné mezinárodní právo, mezinárodní trestní právo či mezinárodní právo lidských práv). Diplomová práce sleduje dva cíle: deskriptivní a analytický. Deskriptivním cílem je podat ucelený přehled o vývoji právní úpravy válečného zajetí a seznámit čtenáře s režimem válečného zajetí a zacházení s válečnými zajatci dle platných pramenů mezinárodního humanitárního práva. Analytickým cílem práce je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, kdo je kombatantem, resp. kdo má po upadnutí do moci nepřítele nárok na status válečného zajatce? Diplomová práce se skládá z úvodu, tří částí (dále členěných na kapitoly a podkapitoly) a závěru. Úvod představuje téma diplomové práce, sledované cíle včetně výzkumné otázky a nastiňuje samotnou strukturu textu. V první části diplomové práce je představena právní úprava válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva. V kapitole první je MHP definováno, dále je rozděleno na odvětví ženevského a haagského práva a zmíněn je vztah MHP k... Keywords: Mezinárodní humanitární právo; Ženevské právo; Váleční zajatci; International Humanitarian Law; The Law of Geneva; Prisoners of War Available in a digital repository NRGL
Právní postavení válečných zajatců

1 Abstract Legal Status of Prisoners of War The thesis "Legal Status of Prisoners of War" deals with the issue of war captivity in the context of international humanitarian law (also referred to as ...

Zástěrová, Anna; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Čínské obavy o životní prostředí: Analýza environmentálních doložek v dohodách na ochranu investic
Řehořová, Lenka; Balaš, Vladimír; Šturma, Pavel
2017 - English
The purpose of this thesis is to offer a complex analysis of newly rising concept of the environmental provisions, with a particular emphasis on China and its deteriorating state of environment. The thesis is composed of eight chapters. The first chapter deals with the core problem of the environmental provisions, that is the colliding nature of the efforts to implement the environmental regulation in the international investment law. The following two chapters address the legal framework of the environmental provisions and the main actors in the field. Chapter four is concerned with the analysis of the material and formal sources of Chinese domestic environmental and investment law, which has been amended recently in reaction to the dramatically deteriorating environment in the country and which prompted the proliferation and greenization of the Chinese bilateral investment treaties. Chapter five proceeds with the analysis of the environmental provisions, their genesis, terminological delimitation and introduction of their typologies. The sixth chapter is dedicated to the analysis of the approach of China towards environmentally responsible investing. Chapter seven proceeds with detailed explanation of the particular types of the environmental provisions, which have been incorporated into the... Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola se zabývá základním problémem environmentálních doložek, tedy střetem dvou na první pohled protichůdných zájmů, jimiž jsou zájem na podporu volného investování a veřejný zájem na ochranu životního prostředí. Následující dvě kapitoly vymezují právní rámec, v němž environmentální doložky fungují, a také jeho hlavní aktéry. Čtvrtá kapitola se zaobírá analýzou materiálních a formálních pramenů čínského vnitrostátního environmentálního a investičního práva, k jejichž úpravě došlo v reakci na dramaticky se zhoršující životní prostředí v zemi a jež vyústily v rozhojnění a tzv. greenization čínských bilaterálních investičních dohod. Pátá kapitola navazuje analýzou environmentálních doložek, jejich genezí, terminologickým vymezením a představením jejich typologií. Šestá kapitola je věnována rozboru postoje Číny k environmentálně zodpovědnému investování. V sedmé kapitole jsou zevrubně vyloženy jednotlivé typy environmentálních doložek, které jsou inkorporovány v čínských bilaterálních investičních dohodách. Tato kapitola je také... Keywords: environmentální doložky; trendy v mezinárodním investičním právu; čínské bilaterální investiční dohody; environmental provisions; trends in international investment law; Chinese bilateral investment treaties Available in a digital repository NRGL
Čínské obavy o životní prostředí: Analýza environmentálních doložek v dohodách na ochranu investic

The purpose of this thesis is to offer a complex analysis of newly rising concept of the environmental provisions, with a particular emphasis on China and its deteriorating state of environment. The ...

Řehořová, Lenka; Balaš, Vladimír; Šturma, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Ošetřovatelská péče o pacientku s kritickou končetinovou ischemií
Čechurová, Alžběta; Vytejčková, Renata; Svobodová, Alžběta
2017 - Czech
The bachelor thesis is focused on the nursing care of the patient with chronic lower limb ischemia which is already well-known disease among the population. It has been reported that this disease affects 3-6% of the population of the Czech Republic aged 60 and above. The case study is focused on a patient J.K. who is repeatedly treated for chronic lower limb ischemia and its complications. From the nursing point of view, the complications of this illness are serious and it is important to observe them in order to prevent further complications. The bachelor thesis sets out several goals. First of all, the goal is to elaborate an overview of analgesics and finding out their effectiveness using pain-rating scales. Furthermore this goal is also observing patient's understanding of using the pain-rating scale and also aims to achieve pain relief. The second aim of the thesis is the evaluation of patient's surgical wounds and chronic defects of the left lower limb. It involves the recording of the binding procedures and justification of the individual bundling materials used. This section contains photo documentation and comparison of different solutions to these nursing problems in other hospital facilities. The theoretical part summarizes the general knowledge about anatomy, morphology, and pathology... Bakalářská práce je zaměřená na ošetřovatelskou péči u pacientky s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK), která je dnes v populaci už velmi rozšířená. Uvádí se, že touto chorobou trpí 3-6% obyvatel České republiky ve věku nad 60let. Případová studie se zaobírá pacientkou J.K., která je opakovaně léčená pro ICHDK a její komplikace. Z ošetřovatelského pohledu jsou komplikace nemoci vážné a je důležité je sledovat, aby se nezhoršovaly. Bakalářská práce si stanovuje několik cílů. Jednak vypracovat přehled analgetik a zjistit jejich účinek za pomocí hodnotících škál. Dále sledovat porozumění pacientky hodnotící škále, v neposlední řadě pak dosažení zmírnění bolesti. Druhým cílem práce je zhodnocení nově vzniklých operačních ran a chronických defektů na prstech levé dolní končetiny. Zaznamenání převazových postupů a odůvodnění použitých převazových materiálů. Tato část obsahuje fotodokumentaci. Porovnání řešení ošetřovatelských problémů v jiných zařízeních. Teoretická část shrnuje všeobecné znalosti o anatomii, morfologii a patologii tepenného řečiště, s důrazem na ischemickou chorobu dolních končetin. Praktická část práce se zabývá informacemi o pacientce od příjmu do nemocnice, ale i po propuštění. Podrobný popis celé hospitalizace a operačního výkonu, až po ošetřovatelskou problematiku... Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacientku s kritickou končetinovou ischemií

The bachelor thesis is focused on the nursing care of the patient with chronic lower limb ischemia which is already well-known disease among the population. It has been reported that this disease ...

Čechurová, Alžběta; Vytejčková, Renata; Svobodová, Alžběta
Univerzita Karlova, 2017

Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake
Šimková, Marie - Magdalena; Zvoníčková, Marie; Šroubek, Jan
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case report of patient with specific brain tumor, which was treated, according to the latest medical procedures, with Awake brain surgery. Following part of the thesis focuses on specific nursing care and specific problems and needs descriptions of the pactient who is after Awake surgery at the intesive care unit. Keywords: gliom, astrocytom, awake surgery, brain mapping, consciouness, needs, intensive nursing care, psyche Bakalářská práce pojednává o nádorovém onemocnění mozku. První část práce obsahuje teoretické a obecné informace o nádorových onemocněních, jejich vzniku, diagnostice a možné léčbě. Druhá část je pak vyhrazena pro kazuistiku pacientky se specifických nádorovým onemocněním mozku, které je dle nejnovějších lékařských postupů řešeno operací Awake. Následně je část práce zaměřena na specifickou ošetřovatelskou péči a popis obtíží a sestrou komplexně viděných potřeb pacientky, která je bezprostředně po operaci na JIP. Klíčová slova: Gliom, astrocytom, awake operace, brain mapping, vědomí, potřeby, intenzivní komplexní péče, psychika Available in a digital repository NRGL
Komplexní ošetřovatelská péče na neurochirurgické jednotce intenzivní péče o pacienta po operaci Awake

This bachelor thesis deals with brain tumor diseases. First part contains theoretical and general information about tumors, its origin, diagnostics and treatment options. Second part consists of case ...

Šimková, Marie - Magdalena; Zvoníčková, Marie; Šroubek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Nemoci způsobené vibracemi
Štefanová, Alena; Hrnčíř, Evžen; Malinová, Jana
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Nemoci způsobené vibracemi

Štefanová, Alena; Hrnčíř, Evžen; Malinová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases