Number of found documents: 520283
Published from to

Potřeby osob pečujících o seniory vyžadující celodenní péči
SKÁCELOVÁ, Pavla; IVANOVÁ, Kateřina; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá rodinnou péčí o seniory. Snaží se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, kteří pečují o seniory vyžadující celodenní péči a jejich snahu, jak a které potřeby saturovat. Práce nahlíží na tuto problematiku a snaží se zjistit, jaké potřeby jsou pro pečující osoby nejvíce preferované.Teoretická část je zaměřena na popis demografického vývoje společnosti, sociální služby, formální a neformální péči. Další kapitoly se věnují pečujícím osobám v rodině - domácí péči a jejich potřebám. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Cílem je nahlédnout na problematiku potřeb pečujících osob o seniory. This Diploma thesis look at caring for the elderly ans an family affair. It focuses on the demands of family care persons, who look after the elderly, that require daycare and their effort on how or what needs are to be saturated. The purpose of this part of the thesis is to explore the problematics of this topic and to determine what needs of the caring persons are the most preferred. Theoretical part aims at the description of demographical development of human society, social services, formal and informal care. The next chapters focus on caring persons in the familes - house cares and their requirements. For the resercch itself was chosen a qualitative investigative strategy.The aim of the thesis is to look at the issue of the needs of carrers for seniors. Keywords: péče o seniory; formální péče; neformální péče; rodinná péče; pečující osoba; potřeby; elderly care; formal care; informal care; family support; care person; demands care Available in digital repository of UPOL.
Potřeby osob pečujících o seniory vyžadující celodenní péči

Diplomová práce se zabývá rodinnou péčí o seniory. Snaží se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, kteří pečují o seniory vyžadující celodenní péči a jejich snahu, jak a které potřeby saturovat. ...

SKÁCELOVÁ, Pavla; IVANOVÁ, Kateřina; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž
ROŽNOVJÁKOVÁ, Iva; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá tématem Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž. Je rozdělen na části teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojmy volný čas a jeho cíle, funkce a postavení rodiny ve volném čase dítěte. Dále se projekt zabývá zdravým životním stylem, pohybovými aktivitami dětí a pohybovými hrami.Praktická část se věnuje představení organizací zapojených do projektu, a to Mateřská škola Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž a Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace. Následně se práce zaměří na analýzu dotazníkového šetření za účelem zjištění zájmu o sportovní prázdninový týden dětí. Součástí praktické části je propagace této akce spolu s finančním rozpočtem. Metodická část práce popisuje aktivity dětí v jednotlivých dnech. The topic of this bachelor's project is the Vacation Sports Week for Pre-school Children at Mánesova Kindergarten, Kroměříž. It contains both an theoretical and an empirical part. The first part of this thesis offers theoretical definitions of leisure time and its purpose, as well as the function and the role of the family in the child's leisure activities. It also addresses the issues of a healthy lifestyle, exercising and exercise-related games for children. The empirical part introduces the entities participating in the project, namely Mánesova kindergarten, Kroměříž and Sportovní zařízení města Kroměříže (Kroměříž Municipal Sports Facilities), both entities established and supported by the municipality of Kroměříž. It is followed by an analysis of a questionnaire aimed at identifying demand for the sports week for children. The empirical part also includes promotion of the event and its budget. Finally, the children's activities are described for each day in the part dedicated to methodology of the week. The purpose of this bachelor project is to teach meaningful leisure activities to children and to motivate them to work together. Keywords: volný čas; zdravý životní styl; pohybové aktivity dítěte; leisure time; healthy lifestyle; exercising for children Available in digital repository of UPOL.
Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž

Bakalářský projekt se zabývá tématem Projekt prázdninového sportovního týdne pro předškolní děti Mateřské školy Mánesova, příspěvková organizace, Kroměříž. Je rozdělen na části teoretickou a ...

ROŽNOVJÁKOVÁ, Iva; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Uplatňování Programu zacházení ve vybraných věznicích
PLACHÁ, Miroslava; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DOLEŽEL, Jakub
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou institutu zvaného Program zacházení s odsouzenými osobami tak, aby i ve výkonu trestu byly naplňovány principy humanizace. Osvětluje jeho realizaci v praxi prostřednictvím nabízených aktivit. Objasňuje důvodnost vzniku Vězeňské služby České republiky, jeji cíle, funkce a typy věznic. Zaměřuje se na činnost jednotlivých odborných pracovníků při zpracování komplexní zprávy o odsouzeném, s větším důrazem na sociální práci ve výkonu trestu. V praktické části je uvedena metodika výzkumného šetření, specifikován výzkumný vzorek respondentů, popis vybraných věznic, stanovení hypotéz a vyhodnocení výzkumného šetření. This bachelor thesis deals with the characteristic of the institute called "The Program for Treatment with the Convicted Persons" (Program zacházení s odsouzenými osobami) to fulfil principles of humanization also in the execution of the sentence. It shows its implementation in practise by offered activities. It clarifies the reason of the origin of the Prison Service of the Czech Republic", its purpose, function and types of prisons. It focuses on activity of individual professionals in elaboration of complex report about convicted person with special emphasis on social work during the execution of the sentence. In the practical part of the thesis, the methodology of the research is specified. The group of respondents is described in this part of the study. At the end, determination of hypothesis and the evaluation of the research is done. Keywords: humanizace vězeňství; odsouzený; program zacházení; sociální práce ve výkonu trestu; věznice; trest; humanization in prison; convicted person; program for treatment; social work during execution of sentence; prison; sentence; punishment Available in digital repository of UPOL.
Uplatňování Programu zacházení ve vybraných věznicích

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou institutu zvaného Program zacházení s odsouzenými osobami tak, aby i ve výkonu trestu byly naplňovány principy humanizace. Osvětluje jeho realizaci v praxi ...

PLACHÁ, Miroslava; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
2018 - English
The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. Degraded state of the steel SUPER 304H was reached by an isothermal laboratory exposition. Used exposition temperatures were 650, 675 and 700°C. Maximal exposition time was 2,45x104 hours. The sigma phase precipitation was confirmed by using various experimental methods (SEM, TEM, EBSD, EDS). Precipitation mechanism and morphology were documented and described. The main part of the thesis was quantification of the sigma phase precipitation and its mathematical description. Equations describing fraction area and precipitation rate of the sigma phase for the steel SUPER 304H are summarised by the thesis. Those equations were extended by using Fick´s laws and diffusion equations for steel Tp 347HFG. The thesis documents influence of the sigma phase precipitation on mechanical properties of the steel SUPER 304H and discusses applicability of this steel.Precipitace sigma fáze v žáropevných materiálech může způsobit velmi vážné aplikační problémy. Tato práce se zabývá strukturní stabilitou ocele SUPER 304H s hlavním zaměřením na sigma fázi. Pro hodnocení byly použity laboratorně teplotě exponované vzorky SUPER 304H. Použité expoziční teploty byly 650, 675 a 700°C. Nejdelší dosažené expoziční časy byly v řádu 2,45 x 105 hodin. Potvrzení precipitace sigma fáze bylo provedeno použitím kombinace několika experimentálních metod (SEM, TEM, EBSD a EDS). Následně byl popsán mechanismus precipitace a popsána morfologie vznikající sigma fáze. Hlavní část disertační práce byla věnována kvantifikaci precipitující sigma fáze s rostoucí expozicí a následně jejímu matematickému popisu. Rovnice popisující rozvoj plošného zastoupení sigma fáze a precipitační rychlost sigma fáze jsou shrnuty v rámci disertační práce. Tyto rovnice byly následně prostřednictvím Fickových zákonů a popisu difuse v pevných látkách rozšířeny pro ocel Tp 347HFG. Disertační práce dále popisuje vliv precipitace sigma fáze na mechanické vlastnosti a diskutuje aplikovatelnost ocele SUPER 304H pro vysokoteplotní aplikace. Keywords: Structural stability,Sigma phase,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelling; Strukturní stabilita,Sigma fáze,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelování Available in digital repository of ČVUT.
The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG

The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma ...

Janovec Jiří; Horváth Jakub; Hnilica František
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spor o románový tvar
LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
2018 - Czech
Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a zveřejněn čtenáři, v tomto případě literárními kritiky, kteří se, historicky situováni a různě ideologicky a esteticky orientováni, pokusili pojmenovat smysl a uměleckou (estetickou i vývojovou) hodnotu Vančurova šestého románu v měsících následujících po jeho publikaci. Vlastní předmět práce tedy představuje soubor recenzních textů Markéty Lazarové zveřejněných v období od prvního vydání románu do rozebrání jeho nákladu, tj. od dubna do prosince 1931. S ohledem na časové kritérium jejich volby byly recenze zkoumány chronologicky a problémově. Zvolený přístup umožnil autorovi práce chápat soubor textů jako literárněkritický diskurz, který ukazuje, co bylo a co naopak nebylo možné o románu v roce 1931 napsat. Při analýze vyvstaly specifické problémy recepce Markéty Lazarové, které se napříště staly určujícími tématy jejích interpretací. Pro dobovou kritickou diskuzi o Vančurově literární tvorbě se autorovi práce jako příhodná jevila představa zápasu či sporu o podobu románového tvaru. Jednu stranu tohoto zápolení představuje Vančura se svým estetickým projektem "nového umění", jehož součástí jsou prozaická díla i články vysvětlující a zároveň obhajující autorovu uměleckou koncepci. Stranu druhou zastupují představitelé literární kritiky, kteří Vančurovu tvorbu vykládají a hodnotí na základě dobově podmíněných způsobů rozumění literatuře; někteří z nich přitom vystupují na obranu autorovy poetiky. Vzájemnou konfrontaci autora a kritiky lze chápat jako vyjednávání mezi různými pohledy na to, co je (umělecká) literatura, resp. co v dané době platí za literárně hodnotné (v případě moderního románového díla). Práce se zaměřuje na to, jaké prvky, roviny a vztahy románové struktury, v souvislosti s pociťovanou novostí výsledného tvaru, recenzenti ve svých textech pojmenovali a jak s nimi při interpretaci románu nakládali. Charakteristickými tématy první konkretizace románu se staly dvě dominantní oblasti jeho kritického hodnocení: problematika historického žánru a podoba a funkce zvoleného způsobu vyprávění, resp. organická kompozice románu. V souvislosti s nimi recenzenti tematizovali řadu dalších prvků, rysů či motivů románové struktury, jako byly např. styl, fabule, vypravěč, reprezentace Boha a historických reálií, dramatický potenciál vyprávění či hrdinka Markéta. Vedle toho se recenzenti zaobírali inspiračními zdroji, uměleckými vlivy nebo poměrem díla k aktuální skutečnosti a společenským otázkám doby. V neposlední řadě se vyrovnávali s autorskou intencí, kterou nejčastěji modelovali v závislosti na románové poetice. Práce je rozdělena do dvou částí členěných na kapitoly, resp. podkapitoly podle diskutovaných textů a problémů spjatých s recepcí románu. První část pokrývá období před vydáním Markéty Lazarové. Jejím účelem je na charakteristickém příkladě (Vančurova polemika s Ferdinandem Peroutkou nad románem Poslední soud) představit Vančurovy umělecké názory a osvětlit některé rysy dobového obrazu jeho díla, nastínit souvislosti bezprostředně předznamenávající publikaci nového románu a stručně popsat okolnosti samotného vydání. Druhá část soustředí kapitoly o jednotlivých recenzích a problémech recepce prvního vydání Markéty Lazarové. Pro lepší orientaci je práce doplněna chronologií sledovaných textů. The work is intended to present the critical reception of the first edition of Markéta Lazarová (1931). It deals with the effects a particular literary work has on its recipients as they were recorded and made public by the readers, who, in this event, were critics that, all of them historically situated and in different ways ideologically as well as aesthetically orientated, tried to articulate both the meaning and the literary (aesthetic and development) value of Vančura's sixth novel in the period following its publication. The actual subject matter of the work is therefore a group of reviews on Markéta Lazarová that were published in the period between the date of its first issue and the time the novel went out of print, i.e., from April to December 1931. Having considered the time criterion of their selection, the reviews were analyzed chronologically and with respect to particular problems related to the reception. The approach applied here made it possible for the author of this work to understand the group of the texts to be a critical discourse that shows what one could and, on the contrary, could not write about the novel in 1931. During the analysis, specific problems pertaining to the reception of the novel emerged that had become typical for its later interpretations. What appears to be an appropriate image for the critical discussion of Vančura's literary work that took place at that time is the image of a struggle for or dispute over the novelistic composition. One side of this struggling is represented by Vančura and his aesthetic project of "new art" parts of which are both his prose works and articles outlining and advocating his artistic vision. The other side is represented by the critics that interpret and evaluate Vančura's work applying historically relative ways of understanding literature, while some of them try to defend Vančura's poetics. The mutual confrontation between the author and the critics can be seen as a negotiation between different views on what is literature, or what is at given time accepted as literary valuable (when speaking about modern novel). The work is orientated towards the elements, levels and relations of the novel structure that the critics, in connection with the newness of the novel's composition recognized by them, appointed in their texts and how they applied them in their interpretations. There were two dominant spheres of the novel's critical evaluation that had become significant for the first concretization of the novel: the genre aspects of historical novel and the function of the story-telling Vančura applied, or the organic composition of the novel. In relation with these two the critics addressed several other elements, features and motives of the novel structure, such as style, story, narrator, the representation of God and historical facts, the dramatic potential of the narrative or the main character. Apart from these, the critics focused on inspiration sources, art influences or the relation between the novel and the historical reality and social issues of that time. Least but not last, they dealt with the authorial intention which they most often modelled based on the novel's poetics. The work consists of two parts that are further divided into chapters according to the discussed texts and problems related to the reception of the novel. The first part briefly covers the period before the publication of the novel. Using a symptomatic event (Vančura's argument with Ferdinad Peroutka), the aim of this part is to introduce Vančura's literary views and explain some of the characteristics his work bore at that time, to outline the context immediately preceding the publication of the novel and describe the circumstances of the publishing itself. The second part comprises the chapters on the respective reviews and problems concerning the reception of the novel. For reasons of ease of use, a chronological list of the texts discussed in the work is appended. Keywords: Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; literárněkritická recepce; diskurzivní analýza; historický román; Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; critical reception; discourse analysis; historical novel Available in digital repository of UPOL.
Spor o románový tvar

Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a ...

LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Autismus, Aspergerův syndrom
KÖHLEROVÁ, Zdeňka; LUDÍKOVÁ, Libuše
2018 - Czech
Předmětem závěrečné písemné práce je proniknout do problematiky poruch autistického spektra a do problematiky Aspergerova syndromu. Teoretická část obsahuje přehled stěžejních témat autismu a vymazení důležitých pojmů a termínů. Praktická část závěrečné práce obsahuje popis činnosti s konkrétním žákem s diagnózou Aspergerův syndrom. The subject of the final work is to penetrate into the problem of autistic spectrum disorder and asperger syndrome. The theoretical part contains the main topics of autism and important terms in this issue. The practical part contains a description of activities with a student with a diagnosis of Asperger syndrome. Keywords: Poruchy autistického spektra; Aspergerův syndrom; asistent pedagoga; pervazivní vývojová porucha; sociální interakce.; Autistic spectrum disortder; Asperger syndrome; teaching assistant; pervasive developmental disorder; social interaction. Available in digital repository of UPOL.
Autismus, Aspergerův syndrom

Předmětem závěrečné písemné práce je proniknout do problematiky poruch autistického spektra a do problematiky Aspergerova syndromu. Teoretická část obsahuje přehled stěžejních témat autismu a vymazení ...

KÖHLEROVÁ, Zdeňka; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vznik závislosti na návykových látkách u žáků osmých tříd základní školy
FENDRYCHOVÁ, Renata; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2018 - Czech
Práce v teoretické části popisuje základní charakteristiku patologických jevů u žáků osmých tříd základní školy, důvody vzniku, příčiny a druhy prevence. V praktické části je věnována průzkumu pomocí dotazníkové metody a jeho vyhodnocení. - Keywords: Patologické jevy; rizikové chování; návykové látky; - Available in digital repository of UPOL.
Vznik závislosti na návykových látkách u žáků osmých tříd základní školy

Práce v teoretické části popisuje základní charakteristiku patologických jevů u žáků osmých tříd základní školy, důvody vzniku, příčiny a druhy prevence. V praktické části je věnována průzkumu pomocí ...

FENDRYCHOVÁ, Renata; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Projekt na realizaci Dětské skupiny Slunečnice
ONDRUŠKOVÁ, Daniela; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela
2018 - Czech
Bakalářský projekt se zabývá projektem na založení Dětské skupiny Slunečnice v Královehradeckém kraji. Jedná se o novou službu spolku Centrum pěstounských rodin pro veřejnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá novou formou péče o předškolní děti a představuje organizaci Centrum pěstounských rodin, personální obsazení i její aktivity. Praktická část se věnuje projektu dětské skupiny, financováním a rozpočtem. Cílem projektu je vytvoření laskavého a přátelského prostředí respektujícího a rozvíjejícího individualitu dítěte a zároveň pomoc rodičům sladit pracovní a rodinný život. The bachelor project deals with the project for the foundation of the Children's Sunflower Group in the Hradec Králové Region. This is a new service to the public of the Center of Foster Families. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with a new form of care for preschool children and represents the Center for foster families, staffing and its activities. The practical part is devoted to the children's group project, funding and budget. The aim of the project is to create a kind and friendly environment that respects and develops the individuality of the child while helping parents reconcile work and family life. Keywords: dětská skupina; předškolní výchova; plán aktivit; children's group; preschool education; plan of activities Available in digital repository of UPOL.
Projekt na realizaci Dětské skupiny Slunečnice

Bakalářský projekt se zabývá projektem na založení Dětské skupiny Slunečnice v Královehradeckém kraji. Jedná se o novou službu spolku Centrum pěstounských rodin pro veřejnost. Práce je rozdělena na ...

ONDRUŠKOVÁ, Daniela; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Boží milosrdenství v životě milosrdné sestry sv. Františka
KADLECOVÁ, Eva; KARCZUBOVÁ, Luisa
2018 - Czech
Bakalářská práce chce přiblížit obraz milosrdného Boha. Hledá odpověď na otázky: Jaké je Boží milosrdenství? Jaká má být adekvátní odpověď na ně? V první části je toto téma zpracováno v obecné rovině. Druhá část pak věnuje zvláštní pozornost Božímu milosrdenství ve františkánské spiritualitě a také z pohledu milosrdné sestry sv. Františka. This Bachelor's thesis focuses on the image of Merciful God. Two questions are discussed: What is God's Mercy like? What is an adequate response to God's Mercy? First part of the thesis deals with the general idea of this topic. The second part focuses on God's Mercy in Franciscan Spirituality and, especially, on God's Mercy from the point of view of Mercy Sisters of St. Francis. Keywords: Bůh; František; Ježíš; kongregace; milosrdenství; sestra; služba; spravedlnost; God; Francis; Jesus; Congregation; Mercy; Religious Sister; Duty; Justice Available in digital repository of UPOL.
Boží milosrdenství v životě milosrdné sestry sv. Františka

Bakalářská práce chce přiblížit obraz milosrdného Boha. Hledá odpověď na otázky: Jaké je Boží milosrdenství? Jaká má být adekvátní odpověď na ně? V první části je toto téma zpracováno v obecné rovině. ...

KADLECOVÁ, Eva; KARCZUBOVÁ, Luisa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
KAŇOVÁ, Kateřina; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester
2018 - Czech
V diplomové práci "Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se chci zaměřit na vývoj sociální ekonomiky a sociálních podniků v ČR. Dále vyhodnotit některé aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In the master thesis "Social Entrepreneurship and Employmet of People with Disabilities" I will focus on the development of social economy and social enterprises in the Czech Republic. Furthermore, I will evaluate some aspects of the employment of people with disabilities. Keywords: Sociální podnikání; sociální podnik; osoby se zdravotním postižením; vývoj sociální ekonomiky; Social entrepreneurship; social enterprise; people with disabilities; development of the social economy Available in digital repository of UPOL.
Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V diplomové práci "Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se chci zaměřit na vývoj sociální ekonomiky a sociálních podniků v ČR. Dále vyhodnotit některé aspekty zaměstnávání ...

KAŇOVÁ, Kateřina; JURNÍČKOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases