Number of found documents: 525531
Published from to

Vnější parametry ovlivňující degradaci obrazu při pozorování astronomických objektů
HEGEDŰS, Jakub; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
2019 - Czech
Práce experimentálně ověřuje míru degradace obrazu v závislosti na meteorologických podmínkách. Práce rovněž srovnává experimentálně získané hodnoty s regresním modelem a vymezuje jeho platnost pro dané místo měření. The thesis experimentally verifies a scale of image degradation in a dependence on meteorological conditions. The thesis also compares obtained data with the regression model and examines its validity for a place of measurement. Keywords: atmosféra; turbulence; experiment; měření; regresní model; strukturní parametr; atmosphere; turbulence; experiment; measurement; regression model; structure parameter Available in digital repository of UPOL.
Vnější parametry ovlivňující degradaci obrazu při pozorování astronomických objektů

Práce experimentálně ověřuje míru degradace obrazu v závislosti na meteorologických podmínkách. Práce rovněž srovnává experimentálně získané hodnoty s regresním modelem a vymezuje jeho platnost pro ...

HEGEDŰS, Jakub; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nutná obrana
ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním řízení jeho bezproblémovou aplikaci a zda právní úprava nutné obrany skutečně poskytuje dostatečnou ochranu obránci a jeho postavení či spíše naopak paradoxně zvýhodňuje útočníka. V úvodu práce jsou vymezeny obecně okolnosti vylučující protiprávnost a stručně vymezeny další instituty, které mezi ně patří. Dále je pak shrnut význam institutu nutné obrany v trestním i občanském právu, vztah tohoto institutu v těchto odvětvích, jeho vývoj a právní vědomí veřejnosti o něm. Následuje stěžejní kapitola této práce, ve které jsou podrobně rozebrány podmínky nutné obrany, to vše ještě doplněno o podkapitolu obrany pomocí zbraně. Předposlední kapitola práce vysvětluje rozdíly mezi krajní nouzí a nutnou obranou s důrazem na požadavek proporcionality a subsidiarity. Práci uzavírá kapitola věnující se vybočení z mezí nutné obrany a stále více diskutovanému tématu automatických obranných zařízení. This thesis deals with the topic of necessary defence, to be more specific, it focuses on whether the conditions of necessary defence are definied sufficiently in Czech legislation in order to enable the law enforcement authorities its application without further problems. The thesis is also focused on the question whether the law form of necessary defense provides adequate protection of the defender and their position or paradoxically discriminates the defender in favour of the attacker. The introduction covers grounds for excluding the criminal responsibility in general together with other related institutes. Further, the thesis sums up the importance of necessary defence in both criminal and civil law, the relation of the institute within these two branches, the development and general knowledge of the public. The following chapter, which is crucial, examines in detail grounds for necessary defence, completed by a subchapter that is dealing with a self defence gun use. The penultimate chapter describes differences between necessary defence and extreme urgency with emphasis on the request for proportionality and subsidiarity. The thesis is closed by a chapter that deals with the excess from necessary defence and by a widely discussed issue of automatic defence guns use. Keywords: nutná obrana; útočník; obránce; útok; podmínky nutné obrany; trestný čin; protiprávnost; okolnosti vylučující protiprávnost; necessary defence; attacker; defender; attack; conditions of necessary defence; crime; illegality; circumstances excluding illegality Available in digital repository of UPOL.
Nutná obrana

Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním ...

ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vnitrodruhová variabilita padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum)
KRIŠTOFÍKOVÁ, Eva; MIESLEROVÁ, Barbora; SEDLÁKOVÁ, Božena
2019 - Czech
Teoretická část diplomové práce obsahuje literární rešerši vztahující se k obecné charakteristice padlí, patogenu Golovinomyces cichoracerum (nyní Golovinomyces orontii) a charakteristice dalších evropských zástupců padlí parazitujících na čeledi Asteraceae. Experimentální část se zabývá testováním patogenní variability padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum/G. orontii) na souboru 13 genotypů rodu Lactuca spp. v laboratorních podmínkách. Dále také práce vyhodnocuje výskyt padlí v populacích planě rostoucí Lactuca serriola (locika kompasová) v letech 2007 až 2017 na území ČR (převážně na území Moravy), včetně vyhodnocení četnosti výskytu jednotlivých stupňů napadení G. cichoracearum/G. orontii ve sledovaných populacích. The theoretical part of the master thesis contains literary review related to the general characteristics of powdery mildews, lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracerum; recently known as Golovinomyces orontii), and the characteristics of other European powdery mildews occurring on the family Asteraceae. The experimental part deals with the testing of pathogenic variation of Golovinomyces cichoracearum/G. orontii on a set of 13 genotypes of the genus Lactuca spp. under laboratory conditions. In addition, the thesis evaluates the occurrence of powdery mildew in populations of Lactuca serriola (prickly lettuce) in the years 2007 to 2017 in the territory of the Czech Republic (predominantly in the territory of Moravia), including the evaluation of the frequency of occurrence of various infection degrees of G. cichoracearum/G. orontii in the monitored populations. Keywords: Golovomyces cichoracearum; Golovinomyces orontii; Asteraceae; Golovomyces cichoracearum; Golovinomyces orontii; Asteraceae Available in digital repository of UPOL.
Vnitrodruhová variabilita padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum)

Teoretická část diplomové práce obsahuje literární rešerši vztahující se k obecné charakteristice padlí, patogenu Golovinomyces cichoracerum (nyní Golovinomyces orontii) a charakteristice dalších ...

KRIŠTOFÍKOVÁ, Eva; MIESLEROVÁ, Barbora; SEDLÁKOVÁ, Božena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výživné mezi rozvedenými manželi s přihlédnutím k judikatuře
MACHOVÁ, Nikola; ŠÍNOVÁ, Renáta; WESTPHALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Výživné rozvedeného manžela je velice specifický institut, který společnost moc nevyužívá, a proto jsem se rozhodla ve své práci tomuto institutu věnovat a přiblížit jeho základní aspekty. Diplomová práce je tvořena 5 kapitolami, kdy jednu kapitolu mohu pokládat za praktickou část diplomové práce. Teoretická část se skládá z prvních 3 kapitol. První kapitolu jsem věnovala obecně výživnému rozvedeného manžela, jeho vývoji a samotné jeho hmotněprávní a procesní úpravě včetně základních zásad, které se v rámci výživného rozvedeného manžela uplatňují. V druhé kapitole jsem se zabývala samotným vznikem, zánikem a trváním nároku na uplatnění práva na výživné rozvedeného manžela. Také jsem zde nastínila i jiné možné vypořádání výživného rozvedeného manžela. Třetí kapitola je pak věnována tkz. sankčnímu výživnému. Jako praktickou část pak vnímám kapitolu 4, v níž jsem se snažila přiblížit obecně procesní aspekty a vybranou judikaturu okresních soudů, které rozhodovaly ve věci výživné rozvedeného manžela od účinnosti OZ. Na těchto rozhodnutích jsem demonstrovala teoretické poznatky dané problematiky. V poslední kapitole jsem pak shrnula odůvodnění soudních rozhodnutí a zhodnotila jejich vypořádání s důkazy v individuálních případech. A divorced husband with alimony is a very specific institute that the society does not use much and therefore I have decided to devote the theses to this topic to bring closer its basic aspects. The diploma thesis consists of 5 chapters, where one chapter can be considered as practical part of the thesis. The theoretical part consists of the first three chapters. The first chapter was devoted generally to the divorced husband with alimony, to his development and to his substantive and procedural adjustment, including the basic principles that apply to the divorced husband's maintenance. In the second chapter, I dealt with the very origin, extinction and duration of the right to claim the alimony. I also outlined another possible settlement of the divorced husband's alimony system. The third chapter is devoted to the sanctioning alimony. As a practical part I see Chapter 4, in which I tried to bring about in general the procedural aspects and the chosen case law of the district courts, which decided in the matter of the maintenance of the divorced husband from the effectiveness of the Civil code. In these decisions, I have demonstrated the theoretical knowledge of the subject. In the last chapter, I summarized the rationale for court decisions and evaluated their settlement with evidence in individual cases. Keywords: - výživné - výživné rozvedeného manžela - úrovně výživy - vznik a zánik práva na výživné - sankční výživné - procesní aspekty výživné rozvedeného manžela - soudní rozhodnutí k problematice výživné rozvedeného manžela; - nutrition - divorced husband's alimony - levels of alimony - the creation and termination of the right to alimony - alimony sanction - procedural aspects of alienated divorced husband - a court decision on the issue of alimony of divorced husband Available in digital repository of UPOL.
Výživné mezi rozvedenými manželi s přihlédnutím k judikatuře

Výživné rozvedeného manžela je velice specifický institut, který společnost moc nevyužívá, a proto jsem se rozhodla ve své práci tomuto institutu věnovat a přiblížit jeho základní aspekty. Diplomová ...

MACHOVÁ, Nikola; ŠÍNOVÁ, Renáta; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práva a povinnosti na sociálních sítích
DRŠTIČKOVÁ, Ema; HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na primárně na problematiku svobody projevu na sociálních sítích a zaobírá se problematikou pracovněprávních vztahů a kritiky zaměstnavatele šířené prostřednictvím sociálních sítí. The thesis focuses primarily on the issue of freedom of expression on social networks and deals with the issue of labor relations and employer criticism disseminated through social networks. Keywords: svoboda slova; projev; sociální sítě; oprávněná kritika zaměstnavatele; odpovědnost sociální sítě; freedom of speech; social networks; rightful criticism of employer; responsbility of social network Available in digital repository of UPOL.
Práva a povinnosti na sociálních sítích

Práce se zaměřuje na primárně na problematiku svobody projevu na sociálních sítích a zaobírá se problematikou pracovněprávních vztahů a kritiky zaměstnavatele šířené prostřednictvím sociálních ...

DRŠTIČKOVÁ, Ema; HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ
MIKLASOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské úlohy se žáci zaměřovali na zjištění způsobu šíření daných semen/plodů pomocí vlastního postupu. Žáci pracovali s pracovním listem, popisem vybraných rostlin a předloženými pomůckami. Badatelská úloha byla uskutečněna na čtyřech školách. Pre-test probíhal se žáky sedmé třídy a konečné testování se žáky třech vesnických základních škol. I přesto, že vybraní žáci se s tímto typem výuky setkali poprvé, byli schopni sestavit vlastní postup a vzájemně diskutovat o svých zjištěních. The aim of this diploma thesis was to summarize the issue of different types of seed / fruit propagation and to propose teaching material containing elements of inquiry based education. In the presented research proposal, pupils focused on finding out how to spread the seeds / fruits through their own process. The pupils worked with the worksheet, a description of the selected plants and the presented tools. The research task was carried out in four schools. The pre-test was conducted with seven grade students and final testing with seventh-grade students. Even though selected pupils met for the first time with this type of learning, they were able to build their own practice and discuss each other's findings. Keywords: druhy šíření semen/plodů; badatelsky orientované vyučování; seed/fruit propagation types; inquiry based educations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ

Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské ...

MIKLASOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ověřování způsobu vedení tréninkových jednotek fotbalu mládeže a jejich modifikace
HRUBÝ, Michal; VAŠÍČKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na stavbu a vedení tréninku mladých fotbalistů v České republice. Práce přináší informace o problematice rozvoje potencionálu mladých hráčů a na této myšlence byl profesionálními trenéry mládežnického fotbalu v SK Sigma Olomouc vytvořen a ověřen zásobník cvičení. Tato cvičení jsou předložena v druhé části práce. Cvičení jsou zakreslena a popsána, pro jakou věkovou skupinu jsou vhodná či který druh metodicko-organizačních forem se jedná. Součástí popisu jsou instrukce, které mají za úkol vylepšit aplikaci cvičení pro začínající trenéry. Popisujeme zejména didaktické styly, které jsou efektivní a osvědčené v praxi při tréninkových jednotkách. Interpretujeme zpětnou vazbu hráčů ročníku 2008 na jednotlivé aplikované řídící styly. Tento materiál by mohl v budoucnu sloužit jako podpůrný materiál pro školení trenérů FAČR v Olomouckém kraji. The diploma thesis is focused on the Czech Republic youth football training structure and leadership. It brings information about the issues of development of young players and on the basis of this idea a set of exercises tested and proven by professional coaches of youth football club SK Sigma Olomouc was created. These exercises are presented in the second part of the thesis. The exercises are drawn and it is described what age group they are suitable for and what methodical-organizational forms they belong to. The description involves instructions which aim at improvement of their application by beginning coaches. Mostly didactic styles which are effective and proven in practice are described. Also, a diagram for DOB 2008 players´ feedback for individual leadership styles is to be found in the thesis. This material may serve as a support material for training of FACR coaches in Olomouc region. Keywords: fotbal; koučink; trénink mládeže; tréninková cvičení; trenér; vedení tréninku; řídící styly; football; coaching; youth training; training exercises; coach; training management; teaching styles Available in digital repository of UPOL.
Ověřování způsobu vedení tréninkových jednotek fotbalu mládeže a jejich modifikace

Diplomová práce je zaměřena na stavbu a vedení tréninku mladých fotbalistů v České republice. Práce přináší informace o problematice rozvoje potencionálu mladých hráčů a na této myšlence byl ...

HRUBÝ, Michal; VAŠÍČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika v chemii
ČECH, Adam
2019 - Czech
Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán zautomatizovaný postup řešení, který používá většina studentů chemie. Postupy řešení jsou doplněny o slovní komentáře a barevně jsou zvýrazněny důležité informace. Práce může posloužit jako studijní materiál. This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For comparison, there is shown an automated approach to the solution used by most chemistry students. Solution procedures are supplemented with word comments and important information is highlighted in color. This work can serve as a study material. Keywords: matematika; chemie; mathematics; chemistry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Matematika v chemii

Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán ...

ČECH, Adam
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce
FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
Práce se zabývá vlivem charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce. Je vytvořena podrobná klasifikace povrchů a vegetace v okolí trasy mobilních měření na podkladě leteckých snímků a terénního průzkumu. Výsledky ukázaly, že propustné povrchy jsou zastoupeny 58 %, nepropustné povrchy 27 % a budovy 15 %. Při podrobnějším členění vegetace zabírají travnaté plochy 22 %, pole 14 % povrchu, stromy 10 %, holá půda 2 % povrchu. Na příkladu dne 10. 7. 2016 bylo potvrzeno, že ve večerních hodinách s rostoucím zastoupením budov v okolí bodu měření teplota vzduchu roste a s rostoucím zastoupením (nízké) vegetace klesá. V návaznosti na tuto práci by měly být zkoumány další faktory prostorové variability teploty vzduchu v Olomouci. The thesis investigates the influence of surface and vegetation on the air temperature in the urban environment in case of Olomouc. It is created a detailed classification of surfaces and vegetation around the mobile measurement points. The aerial photos and field survey are used as a base for this purpose. The results show that pervious surface fraction occupies 58%, impervious surface fraction 27% and building surface fraction 15%. More detailed classification of vegetation shows that grassy areas occupies 22%, fields 14%, trees 10%, bare land 2% of the surface. In the case of 10 July 2016, it is confirmed that the air temperature is increasing with the increasing amount of buildings around the measuring points. On the other hand the air temperature is decreasing with the increasing amount of (low) vegetation around the measuring points. Both cases were at nighttime. Other factors of spatial variability of air temperature in Olomouc should be investigated in connection with this work Keywords: Olomouc; teplota vzduchu; land cover/land use; teplotní režim; tepelný ostrov; vegetace; Olomouc; air temperature; land cover/land use; temperature regime; urban heat island; vegetation Available in digital repository of UPOL.
Vliv charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce

Práce se zabývá vlivem charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce. Je vytvořena podrobná klasifikace povrchů a vegetace v okolí trasy mobilních měření ...

FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases