Number of found documents: 493643
Published from to

Interaktivní hračka pro rozvoj předškoláka se specifickými potřebami
PUSTĚJOVSKÁ, Karla; FINKOVÁ, Dita
2017 - Czech
Teoretická část práce srovnává fyzický i psychický rozvoj zdravého dítěte a dítěte se specifickými potřebami. Sleduje nejen vývoj kognitivních funkcí, percepce, jemné a hrubé motoriky, ale také vývoj sociální. Dále se soustřeďuje na specifikaci herních činností a na důležitost her a hraček v každodenním životě předškoláka. Cílem diplomové práce je vytvoření funkčních hraček, které by svojí interaktivitou byly zaměřené na rozvoj dítěte se specifickými potřebami v předškolním věku, a to zejména na rozvoj oblastí, které jsou u těchto dětí ohroženy oblast jemné motoriky, percepce, kognitivních funkcí a sociálních dovedností. V práci jsou popsány jak postupy výroby jednotlivých hraček, tak i pokyny, jak lze hračky při práci s dětmi multifunkčně používat. The theoretical part compares the physical and psychological development of a healthy child with a child with special needs. It looks at not only the development of cognitive functions, perception, fine and gross motor skills, but also social development. It also focuses on specific playing activities and on the importance of games and toys in the everyday lives of pre-school children. The aim of this diploma work is to make hands-on toys with an interactive design which will be aimed at the development of pre-school children with special needs, mainly the development of endangered areas such as fine motor skills, perception, cognitive functions and social skills. The work describes the methods and materials used in making the toys and also provides instructions and examples for adults on how to use the toys in a number of ways. Keywords: předškolák; zdravotní postižení; specifické potřeby; vývoj jedince; kognitivní funkce; jemná a hrubá motorika; socializace; zraková a sluchová percepce; hračka; hra; interaktivita; pre-school child; disability; special needs; development of person; cognitive functions; fine and gross motor; socialisation; visual and auditory perception; toy; playing activities; interactive Available in digital repository of UPOL.
Interaktivní hračka pro rozvoj předškoláka se specifickými potřebami

Teoretická část práce srovnává fyzický i psychický rozvoj zdravého dítěte a dítěte se specifickými potřebami. Sleduje nejen vývoj kognitivních funkcí, percepce, jemné a hrubé motoriky, ale také vývoj ...

PUSTĚJOVSKÁ, Karla; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
POLÁŠKOVÁ, Aneta; MÁCHA, Aleš
2017 - Czech
Práce se věnuje účasti veřejnosti při procesu posuzování dopravních staveb na životní prostředí. Jsou představeny všechny fáze procesu EIA se zaměřením na zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Praktická část se zabývá vlivem dopravních staveb na životní prostředí a opět se zaměřením účasti veřejnosti na konkrétních případech realizovaných staveb v České republice. This text describes general public involvement in the process of Environmental Impact Assessment (EIA) of transport structures construction. All phases of EIA procedure are introduced with focus on parts where general public is involved. The practical part is dedicated to specific cases of environment impact assessment applied on real transport structures constructed in the Czech Republic with focus on general public involvement. Keywords: EIA; životní prostředí; účast veřejnosti; dopravní stavba; EIA (Environmental Impact Assessment); Environment; Public participation; Traffic Structures Construction Available in digital repository of UPOL.
Účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Práce se věnuje účasti veřejnosti při procesu posuzování dopravních staveb na životní prostředí. Jsou představeny všechny fáze procesu EIA se zaměřením na zapojení veřejnosti do tohoto procesu. ...

POLÁŠKOVÁ, Aneta; MÁCHA, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Srovnávací studium listové pokožky vybraných druhů rostlin
PROCHÁZKOVÁ, Michaela; VRÁNOVÁ, Olga
2017 - Czech
Práce je zaměřena na srovnávání listové pokožky 20 druhů pokojových rostlin. Byla zkoumána hustota průduchů na spodní a svrchní epidermis listů, délka průduchů a typ průduchů. K výzkumu byly použity otiskové preparáty pokožky listů, vytvořené mikroreliéfovou metodou. Teoretická část obsahuje poznatky o epidermis listů. Podrobně se zabývá stavbou průduchů a jejich typy. Stručně charakterizuje vybrané druhy pokojových rostlin. The thesis focuses on the comparison of the foliage of 20 types of indoor plants. It was investigated stomatal density on the lower and upper leaf epidermis, stomatal length and stomatal types. For research were used the fingerprint preparations of leaf epidermis made by the microrelief method. The theoretical part contains findings on the epidermis of leaves. It deals with the construction of stomata and their types. Briefly characterizes selected species of indoor plants. Keywords: List; epidermis; pokožkové buňky; průduchy; svěrací buňky; dceřiné buňky; hustota průduchů; typ průduchů; Leaf; epidermal layer; epidermal cells; stomata; guard cells; subsidiary cells; stomatal density; type of stomata Available in digital repository of UPOL.
Srovnávací studium listové pokožky vybraných druhů rostlin

Práce je zaměřena na srovnávání listové pokožky 20 druhů pokojových rostlin. Byla zkoumána hustota průduchů na spodní a svrchní epidermis listů, délka průduchů a typ průduchů. K výzkumu byly použity ...

PROCHÁZKOVÁ, Michaela; VRÁNOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Diversita, taxonomie a ekologie sinic z polárních oblastí
GREGOROVÁ, Nikola; ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá taxonomií, diversitou a ekologií sinic z polárních oblastí. V teoretické části se zabývá historií, geografií, klimatem a organismy polárních oblastí. Další část se podrobně věnuje popisu současného stavu znalostí o taxonomii, ekologii a diversitě sinic v polárních oblastech a současně popisuje extrémnost polárních oblastí spolu s adaptačními mechanismy, které se vyvinuly u sinic. Praktická část hodnotí taxonomické složení 10 různých společenstev na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, přičemž bylo provedeno hodnocení biodiversity na 2 úrovních, a to a diverzity. Pomocí Simpsonova indexu (diverzita) bylo hodnoceno druhové složení v rámci jednotlivých společenstev. Hodnocení podobnosti biodiversity mezi sledovanými lokalitami bylo provedeno za pomoci Bray-Curtisova indexu (diverzita). This Bachalor thesis is focused on taxonomy, diversity and ecology of cyanobacteria in polar regions. In the theoretical part, the thesis is concerned with history, geography, climate and organisms of polar regions. The next part describes in detail current state of knowledge about taxonomy, ecology and diversity of cyanobacteria from polar regions and simultaneously describes extremity of polar regions in association with adaptation mechanisms which cyanobacteria has developed. In the practical part, the thesis evaluates taxonomic composition of 10 different communities at the James Ross Island, where evaluation of biodiversity was assessed on two levels, and diversity. Using the Simpson index, for evaluation of diversity, the species composition within individual communities was assessed. Assessment of similarity between individual investigated communities was done using the Bray-Curtis index (diversity). Keywords: Sinice; polární oblasti; ostrov Jamese Rosse; diverzita; vodní ekosystémy; adaptace; extrémní prostředí; Cyanobacteria; polar regions; James Ross Island; diversity; aquatic ecosystems; adaptation; extreme environment Available in digital repository of UPOL.
Diversita, taxonomie a ekologie sinic z polárních oblastí

Tato bakalářská práce se zabývá taxonomií, diversitou a ekologií sinic z polárních oblastí. V teoretické části se zabývá historií, geografií, klimatem a organismy polárních oblastí. Další část se ...

GREGOROVÁ, Nikola; ŠTĚPÁNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Benefity zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji
LUCZKOVÁ, Jana; URBANOVSKÁ, Eva
2017 - Czech
Práce se zabývá podporou a benefity zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji. V teoretické části je vysvětlen pojem zdravotní postižení, uvedeno jeho vymezení v legislativě a také aspekty v dospělosti. Dále je popsán význam zaměstnanosti, profesní příprava a možnosti uplatnění na trhu práce. Poslední kapitola se zaměřuje na konkrétní formy podpory a benefity pro zaměstnavatele vyplývající ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Text je rovněž doplněn statistickým údaji o zaměstnanosti Olomouckém kraji. V praktické části jsou stanoveny cíle, výzkumné otázky a hypotézy. Kvantitativní metodou zjištěné poznatky byly statisticky zpracovány, v závěrečné analýze byla potom data srovnána a vydána doporučení pro praxi. This thesis deals with a support and benefits of employment people with disability in the Olomouc Region. The theoretical part explains "disability" as well as its definition in the law, including aspects of adults. It also describes meaning of the employment, a career preparation and a possibility of use on the labour market. The last chapter is focused on concrete support forms and benefits for employers, which are consequences from an employment people with disability. Besides that, the statistical data about the employment in the Olomouc Region is added to the text. The practical part consists of specific goals, research questions, and hypothesis. Discovered information gathered by quantitative method was statistically analysed. The last analysis includes sorted data and recommendations for practice are issued. Keywords: Osoby se zdravotním postižením; zaměstnanost; trh práce; zaměstnavatel; podpora; benefity.; People with disability; employment; labour market; employer; support; benefits. Available in digital repository of UPOL.
Benefity zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji

Práce se zabývá podporou a benefity zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraji. V teoretické části je vysvětlen pojem zdravotní postižení, uvedeno jeho vymezení v legislativě a také ...

LUCZKOVÁ, Jana; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vliv předčasných porodů na vývoj dítěte v předškolním věku
ŠEFROVÁ, Monika; JURKOVIČOVÁ, Petra
2017 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice vlivu předčasných porodů na psychomotorický vývoj dítěte v předškolním věku. Teoretická část vymezuje pojem dítě v předškolním věku, těhotenství a předčasný porod. Dále se zabývá psychomotorickým vývojem a diagnostikou dítěte v předškolním věku pomocí vývojových škál a vymezuje nejčastější problémy nedonošených dětí. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum zjištění faktů problému nedonošenosti. Závěr šetření poskytuje cenné informace o projevech předčasně narozených dětí a vytváří podmínky informovanosti pedagogů při práci s těmito dětmi. This theses is concerned with efects of a premature birth on a child psychomotor development during preschool age. Theoretical part defines term as a preschool age child, a pregnancy and a premature birth. Furthermore it examines a psychomotor development through preschool child diagnostics. A development clasification was used to indicate the most frequent problems of a premature born children. Practical part focuses on the qualitative research to find out a premature child birth problems. The final conclusion address information about prematurely born children in preschool age. Moreover it amplifies valuable information for kinder garden teachers about supervising methods with prematurely born children. Keywords: Předčasný porod; sebeobsluha; sociální vývoj; jemná motorika; hrubá motorika; Premature birth; self-care; social development; fine motor skills; gross motor skills Available in digital repository of UPOL.
Vliv předčasných porodů na vývoj dítěte v předškolním věku

Diplomová práce se věnuje problematice vlivu předčasných porodů na psychomotorický vývoj dítěte v předškolním věku. Teoretická část vymezuje pojem dítě v předškolním věku, těhotenství a předčasný ...

ŠEFROVÁ, Monika; JURKOVIČOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Volnočasové aktivity v Centru současného umění DOX - návrh a realizace zájmového kroužku pro žáky 1. stupně ZŠ
PÝCHOVÁ, Eliška; ŠOBÁŇOVÁ, Petra
2017 - Czech
Diplomová práce popisuje proces vzniku a průběh realizace pravidelného zájmového kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ v Centru současného umění DOX. Práce vychází z teoritických východisek vývojové psychologie dítěte mladšího školního věku, zájmového vzdělávání a galerijní pedagogiky Součástí diplomové práce je metodický plán a výstupy jednotlivých lekcí zájmové činnosti. Tematický obsah kroužku plně koresponduje s kurátorskou koncepcí výstavních projektů DOXu, děti se kromě množství výtvarných technik naučí i v souladu s posláním centra kriticky myslet. This diploma thesis describes the process of creation and course of hobby group for pupils of primary school in the Center of Contemporary Art DOX. The thesis is based on the theory of developmental psychology of a younger school age child, interest education and gallery pedagogy. Part of the diploma thesis is a methodical plan and reults of individual lessons of interest activity. The thematic content of the hobby group to the curatorial concept of DOX exhibition projects, Children learn apart from a number of art techniques and critically think in line with the mission Centre. Keywords: dítě na prvním stupni ŽŠ; kroužek; zájmová činnost; galerijní pedagogika; zprostředkování umění; Centrum současného umění DOX; child 1st grade elementary school; hobby group; interest activity; gallery pedagogy; mediation of art; DOX Center of Contemporary Art Available in digital repository of UPOL.
Volnočasové aktivity v Centru současného umění DOX - návrh a realizace zájmového kroužku pro žáky 1. stupně ZŠ

Diplomová práce popisuje proces vzniku a průběh realizace pravidelného zájmového kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ v Centru současného umění DOX. Práce vychází z teoritických východisek vývojové ...

PÝCHOVÁ, Eliška; ŠOBÁŇOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
Váňa, Dalibor; Horáček, Tomáš; Eichlerová, Kateřina
2017 - Czech
The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied by the relevant case law. In thesis is first defined the concept of liability, principles of management and administration of corporations, and principles of acting on behalf of companies. Followed by a historical overview of the issue, particularly in relation to the Commercial Code (Act no. 513/1991 Coll.). The thesis deals with theoretical analysis of liability, assumptions of liability and other related issues. The main focus of the work is the analysis and comprehensive approach to legal institutes duty of care, duty of loyalty and the business judgment rule. The work includes a comparison of legislation contained in the already canceled the Civil Code and Commercial Code with legislation contained in the currently valid and effective Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.) and the Business Corporations Act (Act no. 90/2012 Coll.). The thesis also deals with issues of legal guaranty of members of statutory bodies in connection with the bankruptcy and causing damage to the company. The work also includes a comparison of selected foreign jurisdictions. In the end is presented synthesizing conclusion... Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy soukromoprávní odpovědnosti členů statutárních orgánů kapitálových společností a otázkami s tímto spojenými. Celá práce je průběžně doplněna relevantní judikaturou. Práce nejprve vymezuje pojem odpovědnosti, principů řízení a správy obchodních korporací, jednání statutárních orgánů za obchodní společnosti. Následuje historický exkurs dané problematiky, zejména ve vztahu k právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Práce se dále zabývá teoretickým rozborem odpovědnosti, předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu a dalšími souvisejícími otázkami. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor a komplexní pojetí právních institutů péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v již zrušeném občanském a obchodním zákoníku s právní úpravou aktuálně účinnou obsaženou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Rigorózní práce se dále zabývá otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů při způsobení a neuhrazení újmy společnosti a otázkami zákonného ručení členů statutárních orgánů v souvislosti s úpadkem společnosti, právní úpravou udělování pokynů do obchodního vedení a komparací předmětné materie s právní úpravou... Keywords: soukromoprávní odpovědnost; péče řádného hospodáře; pravidlo podnikatelského úsudku; civil law liability; duty of care; duty of loyalty; business judgement rule Available in a digital repository NRGL
Soukromoprávní odpovědnost členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

The thesis analyzes the civil law liability of statutory bodies, especially members of the board of joint-stock companies and managing directors of limited liability companies. The work is accompanied ...

Váňa, Dalibor; Horáček, Tomáš; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2017

Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Hůlka, Tomáš; Brodec, Jan; Růžička, Květoslav
2017 - Czech
This thesis deals with issue of Internet transactions in relation to the private international law, particularly with recent sources of law that govern cross-border sale. The thesis is divided into three parts. The first part addresses general issues of Internet transactions, namely the relationship between the Internet and the law, identification of subjects on the Internet, attributability of legal effects caused due to operation of electronic agents and last but not least electronic contracting, especially delivery of electronic communication and technical methods of presentation of terms and conditions by Internet service WWW. Part two provides analysis of the most important sources of law that govern cross- border sale at the private international law level, particularly those that are part of the Czech legal system, namely the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the regulation Rome I and the Act no. 91/2012 Coll. (the act governing private international law) and beside those also relatively new unified substantive rules governing some issues of formation and performance of contracts electronically contained in the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts. In the analysis is addressed whether and what... Diplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje obecným otázkám internetových transakcí, konkrétně problematice vztahu Internetu a práva, identifikaci subjektů na Internetu, přičitatelnosti právních následků způsobených činností elektronických agentů a v neposlední řadě také elektronické kontraktaci, zejména pak doručování elektronické komunikace a technickým způsobům prezentace obchodních podmínek pomocí služby WWW. V druhé části práce jsou rozebrány nejdůležitější prameny současné právní úpravy přeshraniční koupě na úrovni mezinárodního práva soukromého, zejména ty, které jsou součástí právního řádu České republiky - Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, nařízení Řím I a zákon č. 91/2012 Sb. (zákon o mezinárodním právu soukromém) a kromě nich také relativně nová unifikovaná přímá úprava některých otázek elektronického uzavírání a plnění smluv obsažená v Úmluvě OSN o použití prostředků elektronické komunikace v mezinárodních smlouvách. V rozboru je poukázáno na to, zda a jaké otázky vyvolává aplikace uvedených právních pramenů na právní poměry vzešlé z internetových transakcí. Pojednáno je také o... Keywords: Internet; mezinárodní právo soukromé; kupní smlouva; Internet; private international law; contract of sale Available in a digital repository NRGL
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem

This thesis deals with issue of Internet transactions in relation to the private international law, particularly with recent sources of law that govern cross-border sale. The thesis is divided into ...

Hůlka, Tomáš; Brodec, Jan; Růžička, Květoslav
Univerzita Karlova, 2017

Didaktické využití školní zahrady Fakultní základní školy dr. Milady Horákové v Olomouci
ZACPALOVÁ, Jana; ŠKARDOVÁ, Pavlína
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá didaktickým využitím školní zahrady Fakultní základní školy dr. Milady Horákové v Olomouci. V teoretické části je popsána historie a současný stav školy. Práce se dále zabývá studiem problematiky tvorby pracovních listů. Samostatná kapitola je věnovaná tvorbě aktivit a pracovních listů vhodných pro realizaci na školní zahradě. Mezi vytvořené aktivity patří Vodní ekosystém na školní zahradě, Kompost, Pařeniště, Výška a stáří stromů, Rostliny ve čtvercové síti, Jak přichází chléb na svět, Léčivé rostliny, Odhady, Úkryty pro drobné živočichy na školní zahradě a Hlemýždí pouť. Součástí práce je aktualizovaný plán stavu školní zahrady s navrhovanými úpravami. Přílohou práce jsou také pomocné karty k jednotlivým aktivitám. This thesis describe the didactic use of school gardens University Elementary School dr. Milady Horakove in Olomouc. The theoretical part describes the history and current state of the school. The thesis also studies the problems of creating worksheets. A separate chapter is devoted to the creation of activities and worksheets suitable for implementation in the school garden. Among created activities include Water ecosystem in the school garden, Compost, Hothouses, Height and age of trees, Plants in a grid, How the bread comes to the world, Medicinal plants, Estimates, Shelter for insects in the school garden and Snails pilgrimage. The work includes an updated plan of the school garden with the proposed modifications. In attachments there are auxiliary cards for individual activities. Keywords: Školní zahrada; pracovní listy; výška a stáří stromů; léčivé rostliny; odhad; matematika; hlemýžď zahradní; fyzika; kompost; hmyzí hotel; koloběh vody; School garden; worksheet; height and age of trees; medical plants; estimate; mathematics; garden snail; physics; compost; shelter for insects; water cycle Available in digital repository of UPOL.
Didaktické využití školní zahrady Fakultní základní školy dr. Milady Horákové v Olomouci

Tato diplomová práce se zabývá didaktickým využitím školní zahrady Fakultní základní školy dr. Milady Horákové v Olomouci. V teoretické části je popsána historie a současný stav školy. Práce se dále ...

ZACPALOVÁ, Jana; ŠKARDOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases