Number of found documents: 563928
Published from to

Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic
Fošumpaur Pavel; Grešík Waldemar; Ledvinka Ondřej
2018 - English
Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage of closed form computational processes and therefore holding much smaller computational burden. Its disadvantage is, that it theoretically destroys part of the mutual information that the multivariate data contain, because it preserves only raw mutual correlations between stations but not higher order dependencies. The basis is that it searches for transformation that has been designed based on the covariance matrix, which is a low order statistical characteristic of data. The second, method based on Independent component analysis, theoretically preserves even those higher order dependencies, because it extracts from the data more mutual information and is therefore able to reapply this information to independent univariate synthetic time series that were generated individually. The practical part of this thesis involved construction of the PCA method based multivariate model and evaluation of its performance. Regarding the preservation of the correlation structure the model performed arguably quite well, having total error as a performance measure explained in section 7.4 around 3.40% for the autocorrelation structure of lag 1 of the data set and total error of 7.86% for the cross-correlation structure describing mutual relationships of the multivariate data. In traditional applications of streamflow data the generated time series did not deviate extensively from expected outcomes, making the model's output usable in some classical water management solutions. However, there were some drawback of the model's performance especially in water reservoir operation solutions, where the model produced data that underestimated storage capacity requirements for longer time series.Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct method, having the advantage of closed form computational processes and therefore holding much smaller computational burden. Its disadvantage is, that it theoretically destroys part of the mutual information that the multivariate data contain, because it preserves only raw mutual correlations between stations but not higher order dependencies. The basis is that it searches for transformation that has been designed based on the covariance matrix, which is a low order statistical characteristic of data. The second, method based on Independent component analysis, theoretically preserves even those higher order dependencies, because it extracts from the data more mutual information and is therefore able to reapply this information to independent univariate synthetic time series that were generated individually. The practical part of this thesis involved construction of the PCA method based multivariate model and evaluation of its performance. Regarding the preservation of the correlation structure the model performed arguably quite well, having total error as a performance measure explained in section 7.4 around 3.40% for the autocorrelation structure of lag 1 of the data set and total error of 7.86% for the cross-correlation structure describing mutual relationships of the multivariate data. In traditional applications of streamflow data the generated time series did not deviate extensively from expected outcomes, making the model's output usable in some classical water management solutions. However, there were some drawback of the model's performance especially in water reservoir operation solutions, where the model produced data that underestimated storage capacity requirements for longer time series. Keywords: Synthetic time series,stochastic models in hydrology,modelling of time series; Synthetic time series,stochastic models in hydrology,modelling of time series Available at various departments of the ČVUT.
Modelování syntetických hydrologických řad v systému stanic

Based on its applicability and features, two approaches for multivariate time series modelling were discussed. The first, method based Principal Component Analysis is much more simple and direct ...

Fošumpaur Pavel; Grešík Waldemar; Ledvinka Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KONVERZE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ
Girsa Václav; Landová Veronika; Kuča Karel
2018 - Czech
Předmětem práce je konverze areálu bývalého černouhelného dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. Cílem návrhu je opětovné zapojení areálu dolu do městské struktury a vytvoření centra, které Slezské Ostravě momentálně chybí. Součástí práce je konverze stávajících objektů, návrh novostavby a úprava parteru a cestní sítě.Předmětem práce je konverze areálu bývalého černouhelného dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. Cílem návrhu je opětovné zapojení areálu dolu do městské struktury a vytvoření centra, které Slezské Ostravě momentálně chybí. Součástí práce je konverze stávajících objektů, návrh novostavby a úprava parteru a cestní sítě.The thesis is focused on conversion of a former coal mine of Petr Bezruč in Silesian Ostrava. The design aims to interconnect the premises of the coal mine with the city structure and thus create a centre which is desirable for the city part of Silesian Ostrava currently. The thesis involves conversion of present building s, design of a new building and alternation of the parterre and road network. Keywords: Důl,věž,cihla,náměstí,radnice,centrum,Ostrava,technická památka; mine,tower,brick,square,town hall,centre,Ostrava,technical monument Available in digital repository of ČVUT.
KONVERZE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ

Předmětem práce je konverze areálu bývalého černouhelného dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. Cílem návrhu je opětovné zapojení areálu dolu do městské struktury a vytvoření centra, které Slezské ...

Girsa Václav; Landová Veronika; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

JABLONEČEK - NÁVRAT ŽIVOTA
Sitta Vladimír; Mrhová Monika; Kadrmanová Chytilová Lucie
2018 - Czech
Přeměna zdevastovaného údolí bývalého vojenského území Ralsko v místo ekologického vzdělávání s ubytováním v těsném kontaktu s přírodou, kde je kladen důraz na hospodaření s vodou, odpadem a energií a kde je využíváno co nejvíce místních přírodních zdrojů v souladu s udržitelností ve stavitelství a architektuře.The transformation of the devastated valley of the former military territory of Ralsko into a place of ecological education with accommodation in close contact with nature where emphasis is placed on water, waste and energy management and where as many local natural resources as possible are used in accordance with sustainability in architecture. Keywords: Ubytování,vzdělávání,udržitelnost,voda,energie,jabloň,hospodaření; accomodation,education,sustainability,water,energy,apple tree,economy Available at various departments of the ČVUT.
JABLONEČEK - NÁVRAT ŽIVOTA

Přeměna zdevastovaného údolí bývalého vojenského území Ralsko v místo ekologického vzdělávání s ubytováním v těsném kontaktu s přírodou, kde je kladen důraz na hospodaření s vodou, odpadem a energií a ...

Sitta Vladimír; Mrhová Monika; Kadrmanová Chytilová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO AREÁLU A ZÁMKU V PALIČI
Girsa Václav; Tomiczková Jitka; Kuča Karel
2018 - Czech
Předmětem této diplomové práce je revitalizace hospodářského dvora v Paliči. Je zaměřená na hledání rovnováhy mezi respektem k našemu kulturnímu dědictví a současnými požadavky na stavby. Návrh přestavuje a zachovává stávajícící stavby areálu a přidává nové.This diploma thesis deals with revitalisation of court and chateau in Palič. It focused on balance between our cultural heritage and contemporary requirements on buildings. The project rebuilds and preserve the old buildings and adds new buildings to the court. Keywords: zámek,hospodářský dvůr,památková péče,Palič,revitalizace; chateau,farm yard,castle,Palič,revitalisation,heritage preservation Available in digital repository of ČVUT.
REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO AREÁLU A ZÁMKU V PALIČI

Předmětem této diplomové práce je revitalizace hospodářského dvora v Paliči. Je zaměřená na hledání rovnováhy mezi respektem k našemu kulturnímu dědictví a současnými požadavky na stavby. Návrh ...

Girsa Václav; Tomiczková Jitka; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU JILEMNICE
Šestáková Irena; Kobr Jindřich; Voříšková Šárka
2018 - Czech
Vzhledem k současnému stavu domu s pečovatelskou službou v Jilemnici a z toho vyplývajícího vysokého počtu neuspokojených žádostí o ubytování je zřejmé, že témata týkající se bydlení pro seniory jsou ve městě aktuální. Diplomová práce se zabývá hledáním vhodných lokalit pro umístění bytových objektů pro seniory na území města a návrhem objektu pro pečovatelskou službu s ubytováním pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou na vybraném pozemku v lokalitě Nouzov.Because of existing condiotions of house with nursing care in Jilemnice and as a result a big amount of unsolved requests for accomodation, it is obvious that topic related to accomodation for senior citizens is very essential and relevant in the city. This thesis focuses on search of acceptable locations for housing units for senior sitizens in the city area, as well as proposal of facilities for nursing care with accomodation for people suffering from Alzheimer's disease on chosen plot located in Nouzov. Keywords: Bydlení pro seniory,Alzheimerova choroba,Senior,Jilemnice,Alzheimer,Pečovatelská služba; Alzheimer's disease,Elderly,Housing for Elderly,Jilemnice,Alzheimer,Nursing Home Available at various departments of the ČVUT.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU JILEMNICE

Vzhledem k současnému stavu domu s pečovatelskou službou v Jilemnici a z toho vyplývajícího vysokého počtu neuspokojených žádostí o ubytování je zřejmé, že témata týkající se bydlení pro seniory jsou ...

Šestáková Irena; Kobr Jindřich; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REVITALIZACE ZÁMKU V PŘÍČOVECH
Girsa Václav; Forejtová Anežka; Kuča Karel
2018 - Czech
Předmětem práce je revitalizace zámeckého areálu v obci Příčovy nedaleko Sedlčan. Při práci je kladen důraz na citlivou obnovu historicky cenného objektu zámku a dochované sýpky. Součástí práce je návrh novostavby v bezprostřední blízkosti historicky cenných staveb a revitalizace přilehlých částí areálu. Druhou částí je prohloubení současného stavebně historického poznání o nálezy a jejich interpretace.The main project's objective is the revitalization of the castle complex in Příčovy, near Sedlčany. The first part of the work was the renewal of the historically valuable castle and its existing granary. Besides the revitalization of the complex, the project includes as well a proposition for a new building in the surroundings of the historically valuable ones. The second part of the work focuses on the broadening of the available knowledge concerning the structural history of the studied space and its further interpretation. Keywords: zámek,areál,kompozice,osovost,revitalizace,rekonstrukce,dostavba; castle,castle complex,composition,axial,revitalization,reconstruction,completion Available in digital repository of ČVUT.
REVITALIZACE ZÁMKU V PŘÍČOVECH

Předmětem práce je revitalizace zámeckého areálu v obci Příčovy nedaleko Sedlčan. Při práci je kladen důraz na citlivou obnovu historicky cenného objektu zámku a dochované sýpky. Součástí práce je ...

Girsa Václav; Forejtová Anežka; Kuča Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU
Rothbauer Zdeněk; Zelený Filip; Hučíková Hana
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá navržením magistrátu a okolního veřejného prostoru v nedokončeném městském bloku v Plzni.The diploma thesis deals with the design of the city hall and the surrounding public space in unformed city block in Pilsner. Keywords: městský blok,veřejný prostor,magistrát; city block,public space,city hall Available in digital repository of ČVUT.
REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU

Diplomová práce se zabývá navržením magistrátu a okolního veřejného prostoru v nedokončeném městském bloku v Plzni.The diploma thesis deals with the design of the city hall and the surrounding public ...

Rothbauer Zdeněk; Zelený Filip; Hučíková Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

VIZUALIZAČNÍ CENTRUM
Hrůša Petr; Vydra Matěj; Maio Marco
2018 - Czech
Cílem projektu je přirozeně a maximálně využitelně zakomponovat do vývojového centra automobilky ŠKODA-AUTO nový multifunkční objekt. Ten nahradí stávající neuspořádanou a funkčně nevyhovující zástavbu v areálu "Staré Česany" v Mladé Boleslavi. Primární funkcí je prostor variabilní prezentační haly pro oddělení Designu o přibližném půdorysu 50x20 m. Dále by budova měla areálu Česany poskytnout co největší plochu využitelnou pro kanceláře a v přízemí menší prezentační halu oddělení Virtuálních technik.The aim of the project was to naturally and most effectively embed a new multifunctional building into the ŠKODA-AUTO development campus. It is supposed to replace currently unorganized and functionally inconvenient set of buildings in "Stará Česana", Mladá Boleslav. As for the function it should primarily provide the DESIGN department with a new variable presentation hall with approximate dimensions 50x20 m. The building should also include as many offices as possible and in the ground floor smaller presentation hall for department of Virtual techniques. Keywords: Vývoj,Automobil,Design,Mladá Boleslav,Multifunkce,Vizualizace,ŠKODA; Development,car,design,Mlada Boleslav,Multifunction,Visualization,Automotive,ŠKODA Available in digital repository of ČVUT.
VIZUALIZAČNÍ CENTRUM

Cílem projektu je přirozeně a maximálně využitelně zakomponovat do vývojového centra automobilky ŠKODA-AUTO nový multifunkční objekt. Ten nahradí stávající neuspořádanou a funkčně nevyhovující ...

Hrůša Petr; Vydra Matěj; Maio Marco
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SKODA MUSEUM, PRAGUE
Achten Henri Hubertus; Baćević Ognjen; Obůrka Jakub
2018 - English
Muzeum aut inspirované jednou z nejproslulejších českých značek, Škoda. Motivace vychází také z faktu, že Praha jako hlavní město nemá muzeum Škody. Tím, že Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, Škoda může být tímto způsobem viditelná a představena velkému počtu turistů, kteří do Prahy jezdí z celého světa. Designovaná lokace je v městské části Michle. Nachází se hned vedle magistrály, která je perfektním příležitostí pro svou frekventovanost a vysokou koncetraci lidí, kde představit auta. Dále díky vysoké urbanizaci se zde objeví stále více částí se zelení, která zvedá kvalitu života v přilehlém okolí. Tím na této lokaci vzniká přirozená spojnice mezi bloky. Šíkmá místa v budově vedou k ušetření místa spojením komunikačního systému a výstavní plochy. Organizace interiérů vede k vysoké flexibilitě budoucího vývoje nebo změny funkční organizace. Fasáda slouží jako prezentační nástroj vozů v muzeu.Car museum inspired by one of the most famous Czech brands, Škoda car company. Motivation is also fund in the fact that Prague does not have Škoda museum. By using the fact that Prague is one of the most visited cities in Europe, Czech brand Škoda can be promoted to the large number of the tourist all around the world. Design location is at Michle district. It is next to the highway, which is recognised as good opportunity for presenting the cars. This prediction is even more supported, if we know that, highway has a huge density of the people, in the traffic. Furthermore, urbanisation of the area brings green areas which will increase the quality of the life in the neighborhood areas. Area becomes communication promenade between blocks. Sloped plates in the building lead to space saving by becoming both communication system and exibition area. Interior organisation leads to high flexibility of the future development or change in the functional organisation. Facade acts as representation tool of the cars in the museum. Keywords: muzeum,skoda,auto,fasada,flexibilite; museum,landscape,urbanism,cars,auto,skoda,exibition Available at various departments of the ČVUT.
SKODA MUSEUM, PRAGUE

Muzeum aut inspirované jednou z nejproslulejších českých značek, Škoda. Motivace vychází také z faktu, že Praha jako hlavní město nemá muzeum Škody. Tím, že Praha je jedním z nejnavštěvovanějších měst ...

Achten Henri Hubertus; Baćević Ognjen; Obůrka Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ
Plicka Ivan; Kacířová Jana; Fikar Zdeněk
2018 - Czech
Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách základních. Dojde-li k brzkému plánovanému zastavění Holešovice-Bubny, bude akutní řešit tento stav. V současné době se klade důraz na vzdělání a to nejen školní, ale i umělecké. V Holešovicích by proto měl být vytvořen nový prostor pro vzdělávání dětí, ale také zároveň i pro jejich hry.The developing neighborhood Holešovice in Prague has an increasing number of apartments. Therefore there lives an increasing number of families with children. The current capacity of kindergartens is becoming insufficient and in future perspective, the capacity will be insufficient in primary schools as well. If the local authority in Holešovice-Bubny starts development according to the urban plans, it will be on top of solving this issue. Currently the emphasis is on education, not only on schools but also arts education. Therefore Holešovice needs a new area devoted not only to education but also the children's leisure time. Keywords: Školní areál,škola,Holešovice,základní umělecká škola,mateřská škola; School area,school,Holešovice,basic art school,kindergarten Available in digital repository of ČVUT.
ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět ...

Plicka Ivan; Kacířová Jana; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases