Number of found documents: 559642
Published from to

Oběti domácího násilí z pohledu zdravotníků pracujících na Emergency
Dubcová, Hana; Mareš, Jiří; Skorunka, David
2017 - Czech
Name and surname of the author: Hana Dubcová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department Of Social Medicine, Department of Nursing Title: Victims of domestic violence from the view of Emergency medical staff Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 115 Number of attachments 15 Year of defense: 2017 Keywords: domestic violence, aggressor, victim, communication with the victim, system of help, treatment of victims The dissertation deals with domestic violence and with what way the treatment of victims of domestic violence should go in a health centre. The theoretical part starts with defining of the key term, continues with statement of types and forms of domestic violence, the most common myths of this phenomenon, and summarizes main causes of its origin. It pays more detailed attention to typology of aggressors and typology of victims, it describes impacts of domestic violence. It approaches the difficult problem of how to communicate with victims of domestic violence efficiently and how to help them efficiently. The research part reviews the results of qualitative investigation among nurses at Emergency. The inquired group consisted of 7 general nurses and 2 social assistants. The author had a semi-structured interview with each of them; the... Autor: Hana Dubcová Instituce Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název Práce: Oběti domácího násilí z pohledu zdravotníků pracujících na Emergency Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 115 Počet příloh: 15 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: domácí násilí, agresor, oběť, komunikace s obětí, systém pomoci, ošetření obětí Bakalářská práce pojednává o domácím násilí a o tom, jakým způsobem by mělo probíhat ošetřování obětí domácího násilí ve zdravotnickém zařízení Teoretická část vychází z definování klíčového pojmu, pokračuje přehledem typů a forem domácího násilí, nejběžnějších mýtů o tomto jevu a shrnuje hlavní příčiny jeho vzniku. Podrobněji se věnuje typologii násilníků a typologii obětí, popisuje dopady domácího násilí. Přibližuje složitý problém, jak účinně komunikovat s obětmi násilí a jak jim účinně pomáhat. Výzkumná část referuje o výsledcích kvalitativního šetření u sester na Emergency. Zkoumaný soubor tvořilo 7 všeobecných sester a 2 sociální pracovnice. Autorka s každou z nich vedla polostrukturovaný rozhovor; záznam rozhovoru byl analyzován pomocí otevřeného kódování. Všechny sestry se s obětmi domácího násilí během své praxe (délka 2,5-30 let) setkaly, z toho čtyři více než desetkrát. Obvykle přicházejí na Emengency zraněné ženy... Available in a digital repository NRGL
Oběti domácího násilí z pohledu zdravotníků pracujících na Emergency

Name and surname of the author: Hana Dubcová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department Of Social Medicine, Department of Nursing Title: Victims of domestic ...

Dubcová, Hana; Mareš, Jiří; Skorunka, David
Univerzita Karlova, 2017

Bazální stimulace - znalosti a zkušenosti zdravotních sester na vybraných klinikách FN HK
Ruffingová, Gabriela; Šolcová, Monika; Votroubková, Michaela
2017 - Czech
The bachelor thesis deals with the encounters a knowledge and understanding of relation within concept of basal stimulation. It's divided into two parts: theory and the empirical. Within theory, the basic meaning of basal stimulation is explained along with its emergence of concept. Definition of basic and advance elements of concepts and essence of caregiving in concept of basal stimulaiton. Further specifies ICU higher and lower type. Finally, theory is examined which describes current research for practical aspects of intensive care. The Empirical part is focused on qualitative research of ICU internal type FNHK. It covers a knowledge and experience of nurses with basal stimulation, practical use of concept in individual departments, and optional reasons why this concept is not used. Results are compared with research mentioned in other individual departments in intensive medicine in the Czech republic. Bakalářská práce pojednává o znalostech a zkušenostech sester s konceptem bazální stimulace. Je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vysvětlen pojem bazální stimulace, vznik konceptu, jeho podstata a teoretické základny. Definuje základní a nástavbové prvky konceptu a podstatu ošetřovatelské péče v konceptu bazální stimulace. Dále specifikuje JIP vyššího a nižšího typu. Závěr teoretické části popisuje dosavadní výzkum na pracovištích intenzivní péče. Empirická část je zaměřena na kvalitativní výzkum na JIP interního typu FNHK. Zabývá se znalostí a zkušeností zdravotních sester s bazální stimulaci, reálným využitím konceptu na jednotlivých odděleních, případnými důvody, proč tento koncept není využíván. Výsledky byly porovnány s výzkumem prováděným na jiných pracovištích intenzivní medicíny v ČR. Keywords: bazální stimulace; intenzivní péče; klient; koncept; basal stimulation; intensive care; patient; concept Available in a digital repository NRGL
Bazální stimulace - znalosti a zkušenosti zdravotních sester na vybraných klinikách FN HK

The bachelor thesis deals with the encounters a knowledge and understanding of relation within concept of basal stimulation. It's divided into two parts: theory and the empirical. Within theory, the ...

Ruffingová, Gabriela; Šolcová, Monika; Votroubková, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry
Kirchbergerová, Jana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
2017 - Czech
Author: Jana Kirchbergerová Institution: Charles University of Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The ethics of dying and death in the profession of nurses Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Number of pages: Number of attachments: Year of defense: 2017 Key words: Dying, death, palliative care, nursing care of the dying, pain, ethics in health care Bachelor thesis deals with the ethics of dying and death from the perspective of nurses in homes for the elderly, in the opthal sanatorium, in a hospice and in the nursing home. In the Theoretical part we give a short introduction of the issues of dying and death. Furthermore, palliative care, nursing care of the dying, pain and ethics in health care. The empirical part of the thesis deals with a qualitative survey investigation in the form of semistructured interview, which is aimed on general nurses, and the mapping of their point of view over the issue. The Data was processed on the basis of open coding. The aim of this bachelor thesis is to identify and assess the perspective of nurses on the issue of death and dying at different sites, which they individually describe. Autor: Jana Kirchbergerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: Počet příloh: Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: Umírání, smrt, paliativní péče, ošetřovatelská péče o umírající, bolest, etika ve zdravotnictví Bakalářská práce pojednává o etice umírání a smrti z pohledu zdravotních sester v domovech pro seniory, v očním sanatoriu, hospici a v LDN. V Teoretické části se věnujeme stručnému úvodu do problematiky umírání a smrti. Dále paliativní péče, ošetřovatelská péče o umírající, bolest a etika ve zdravotnictví. Empirická část práce se zabývá kvalitativním průzkumným šetřením formou semistrukturovaného rozhovoru, které je zaměřeno na všeobecné sestry, a zmapování jejich pohledu na danou problematiku. Data byla zpracována na základě otevřeného kódování. Cílem této bakalářské práce je zjistit a zhodnotit pohled sester na problematiku smrti a umírání na různých pracovištích, které zde jednotlivě popisují. Available in a digital repository NRGL
Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry

Author: Jana Kirchbergerová Institution: Charles University of Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The ethics of dying and death ...

Kirchbergerová, Jana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu
Synková, Lenka; Mareš, Jiří; Kutnohorská, Jana
2017 - Czech
Name and surname of the author: Lenka Synková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Název práce: Preoperative and Postoperative Education of Patient with Total Hip Replacement Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 107 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: total hip replacement, education The bachelor thesis consists of two parts, the theoretical-summary part and the empiric part. The theoretical part deals with the following topics: Problems of the hip, Degenerative hip disease, Total hip replacements, Perioperative period, Hospital admission of a patient, THR surgery, Immediate postoperative care, Nursing care communication and education, Preoperative education of a THR patient, Postoperative care of a THR patient. The empiric part includes a survey probing that took place in Praha - Malvazinky Hospital with 50 patients after THR surgery. It surveyed the education in following three stages: ambulant, preoperative and postoperative. The statistics analysis revelaled that none of the nursing groups dominated during the patients' education in all three stages. No significant difference in ambulant and preoperative stages between the time of education provided by doctors and nurses was... Příjmení a jméno autora: Lenka Synková Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 107 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: Totální endoprotéza kyčelního kloubu, edukace, Anotace: Bakalářská práce má dvě základní části - teoreticko-přehledovou a výzkumnou. V teoretické části jsou postupně popsána témata: Problematika kyčelního kloubu, Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, Totální endoprotézy kyčelního kloubu, Perioperační období, Příjem pacienta k hospitalizaci, Operační výkon TEP, Bezprostřední pooperační péče, Komunikace a edukace v ošetřovatelské péči, edukace pacienta před TEP, Edukace pacienta po TEP. Empirická část zahrnuje výzkumnou sondu, která se uskutečnila v nemocnici Praha-Malvazinky u 50 pacientů po operačním výkonu TEP. Zkoumala podobu edukace ve třech fázích: ve fázi ambulantní, předoperační a pooperační. Statistická analýza ukázala, že žádná ze skupin zdravotníků nedominuje při edukování pacientů ve všech třech fázích. Nebyl zjištěn významný rozdíl v ambulantní a předoperační fázi mezi délkou edukování prováděného lékaři nebo sestrami.... Available in a digital repository NRGL
Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Name and surname of the author: Lenka Synková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Název práce: Preoperative and ...

Synková, Lenka; Mareš, Jiří; Kutnohorská, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem
Čiperová, Radka; Dvořáčková, Ivana; Vaňková, Dana
2017 - Czech
ANOTATION Name and surname of the author: Radka Čiperová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove Department of Social Medicine Department of Nursing Title: Care of a patient with a central venous catheter Supervisor: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. Number of pages: 112 Number of attachments: 13 Year of defense: 2017 Keywords: central venous catheter, nursing care, nosocomial infection, catheter infection, prevention The bachelor thesis focuses on knowledge of nurses who take care of patients with central venous catheter. The theoretical part introduces the types of catheter, their implementation, removal and possible complications. Moreover, the risk of bloodstream infection linked to catheters and specificity of nursing care of patients with central venous catheter is analysed. The questionnaire study as well as observation took place in the selected intensive care units of the University Hospital Hradec Kralove. The main goal of the research part of the bachelor thesis was to investigate the possibilities of improvement of knowledge of nurses who take care of patients with central venous catheter, with the emphasis on prevention of catheter infections. The obtained results have been used in formulation of novel standard of "Care of patient with central venous catheter" and in... Autor: Radka Čiperová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem Vedoucí práce: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. Počet stran: 112 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: centrální žilní katétr, ošetřovatelská péče, nozokomiální nákaza, katétrová infekce, prevence Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester pečujících o pacienty s centrálním žilním katétrem. Teoretická část seznamuje s druhy katétrů, jejich zaváděním, odstraněním i možnými komplikacemi. Informuje o riziku infekce krevního řečiště spojené s katétrem a rozebírá specifika ošetřovatelské péče o pacienta s centrálním žilním katétrem. Průzkumné dotazníkové šetření a pozorování probíhalo na vybraných jednotkách intenzivní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hlavním cílem empirické části bakalářské práce bylo zjistit možnosti zlepšení informovanosti sester v péči o pacienta s centrálním žilním katétrem při důrazu na preventabilitu katétrové infekce. Výsledky byly použity při tvorbě nového standardu "Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem" a v přípravě prezentací pro seminář o intravenózních vstupech ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Available in a digital repository NRGL
Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem

ANOTATION Name and surname of the author: Radka Čiperová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove Department of Social Medicine Department of Nursing Title: Care of a ...

Čiperová, Radka; Dvořáčková, Ivana; Vaňková, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Zdravý životní styl všeobecných sester
Müllerová, Veronika; Hodačová, Lenka; Vachková, Eva
2017 - Czech
Bachelor Thesis Abstrakt Author: Veronika Müllerová Name of Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Division of Nursing Thesis Title: Healthy Life Style of General Nurses Thesis Supervisor: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. Number of Pages: 95 Number of Appendixes: 3 Year of Thesis Defence: 2017 Key words: health, life style, nurse, stress, physical activity, regeneration, rest This Bachelor Thesis deals with a life style of medical nurses. It discusses the principles of a healthy life style, an influence of stress on our organism, advantages of a regular physical activity, various ways of a healthy diet and it also describes individual components of a diet. A subject of the thesis is the influence of our profession on following the rules of a healthy life style with the emphasis on work shifts, on a way of eating, physical activity and dealing with stress. The thesis also focuses on the attitude of medical staff members to this topic and it inspects their opinion whether a member of medical staff should give a leading example in following the rules of a healthy life style. The practical part of the thesis presents the results of the questionnaire survey and it compares various types of work environments Autor: Veronika Müllerová Instituce: Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zdravý životní styl všeobecných sester Vedoucí práce: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. Počet stran: 95 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: zdraví, životní styl, zdravotní sestra, stres, pohybová aktivita, regenerace, odpočinek Bakalářská práce pojednává o životním stylu zdravotních sester. Shrnuje zásady zdravého životního stylu, vliv stresu na organismus, výhody pravidelné pohybové aktivity, způsob správného stravování a popisuje jednotlivé složky stravy. Předmětem práce je vliv povolání na dodržování zásad zdravého životního stylu. Důraz je kladen na působení pracovního provozu na způsob stravování, pohybovou aktivitu, vnímání stresu. Dále se zaměřuje na postoj zdravotníků k této problematice a zkoumá jejich názor, zda by měli jít sami příkladem ostatním lidem v dodržování životního stylu. Praktická část prezentuje výsledky vyhodnocených dotazníků a porovnává různé typy pracovních provozů. Available in a digital repository NRGL
Zdravý životní styl všeobecných sester

Bachelor Thesis Abstrakt Author: Veronika Müllerová Name of Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Division of Nursing Thesis Title: ...

Müllerová, Veronika; Hodačová, Lenka; Vachková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Etapy vývoje státoprávního uspořádání Československa
Kopecký, Michael; Pithart, Petr; Ondřejková, Jana
2017 - Czech
The diploma thesis deals with the draft of state treaty, which should become the basis for the fair and equal position of the Czech and Slovak nations in the common state. The State Treaty is embedded in the context of historical state law processes. Diplomová práce pojednává o návrhu státní smlouvy, která se měla stát východiskem pro spravedlivé a rovnoprávné postavení českého a slovenského národa ve společném státě. Státní smlouva je zasazena do kontextu historických státoprávních procesů. Keywords: Československo; Státní smlouva; Czechoslovakia; State Treaty Available in a digital repository NRGL
Etapy vývoje státoprávního uspořádání Československa

The diploma thesis deals with the draft of state treaty, which should become the basis for the fair and equal position of the Czech and Slovak nations in the common state. The State Treaty is embedded ...

Kopecký, Michael; Pithart, Petr; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Evoluce karyotypu vybraných zástupců z čeledi Brassicaceae
Mandáková, Terezie
2017 - English
The Brassicaceae (Crucifereae) comprises 49 tribes, 321 genera and 3660 species, and belongs to the largest plant families. Whole-genome sequencing of the model plant Arabidopsis thaliana fuelled the interest of scientists in the mustard family as well as rapid development of comparative phylogenomics and cytogenomics, including the invent of chromosome painting in A. thaliana and comparative chromosome painting (CCP) in other Brassicaceae species. The Brassicaceae is the only plant family in which large-scale CCP is feasible. CCP provides unique insights into the karyotype and genome evolution in plants by comparing chromosome collinearity, identification of chromosome rearrangements, construction of comparative cytogenetic maps, and reconstruction of ancestral karyotype structures. This PhD thesis deals with the karyotype evolution in the Brassicaceae family uncovered by comparative chromosome painting. The introductory part is divided into four chapters. The first chapter introduces chromosomes, karyotypes, karyotypic variation, and the role of chromosome rearrangements and polyploidy in the karyotype and genome evolution. In the methodical second part, principles of chromosome painting are described. The core third chapter focuses on comparative cytogenomics in the Brassicaceae, and summerizes... Čeleď brukvovitých (Brassicaceae, Crucifereae) patří k největším rostlinným čeledím; zahrnuje 49 tribů, 321 rodů a 3660 druhů. Zájem vědců o tuto čeleď vzrostl především díky ustanovení huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) modelovým druhem a sekvenování jeho genomu, které odstartovalo mimo jiné bouřlivý rozvoj srovnávací fylogenomiky a cytogenomiky, včetně úspěšného zavedení metody malování chromosomů (chromosome painting, CP) huseníčku a jejího rozšíření na další zástupce čeledi brukvovitých (srovnávací malování chromosomů, comparative chromosome painting, CCP). Metoda CCP umožňuje studium chromosomové kolinearity, rozpoznání přestaveb a rekonstrukci struktury karyotypů. Brukvovité jsou jedinou rostlinnou čeledí, u níž je v tomto rozsahu metoda CCP použitelná. Srovnávací cytogenetické mapy brukvovitých rostlin tak představují unikátní typ dat o evoluci rostlinných karyotypů a genomů. Předkládaná disertační práce se věnuje evoluci karyotypu v čeledi brukvovitých studované pomocí metody srovnávacího malování chromosomů. Úvod disertační práce je rozdělen na čtyři části. První kapitola představuje chromosomy, karyotypy, jejich variabilitu a evoluci ovlivněnou chromosomovými přestavbami a polyploidií. Druhá metodická část pojednává o principech malování chromosomů. Stěžejní třetí kapitola... Available in a digital repository NRGL
Evoluce karyotypu vybraných zástupců z čeledi Brassicaceae

The Brassicaceae (Crucifereae) comprises 49 tribes, 321 genera and 3660 species, and belongs to the largest plant families. Whole-genome sequencing of the model plant Arabidopsis thaliana fuelled the ...

Mandáková, Terezie
Univerzita Karlova, 2017

Kvalita života pacientů s makulární degenerací podmíněnou věkem
Matulová, Petra; Mareš, Jiří; Gigalová, Veronika
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Kvalita života pacientů s makulární degenerací podmíněnou věkem

Matulová, Petra; Mareš, Jiří; Gigalová, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Mezinárodní terorismus a výzvy pro mezinárodní právo
Kobulská, Natália; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
2017 - Slovak
English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of international law. Main challenges include the adoption of universal definition of terrorism, the settlement of the legal status of terrorists and their rights and obligations mainly in relation to human rights. It is important to clarify the responsibility of the State for terrorism (State terrorism and attribution of his actions), in relation to the population, captured terrorists, and non-state actors. The latter pose several problems in reaction to terrorist crimes, such as the legality of the use of force against them including the right of self-defence or the use of drones for targeted killing. It is contentious whether it is possible to place terrorism under existing categories of in- ternational law or it constitutes a separate act which is necessary to regulate apart from valid international rules. Keywords: terrorism, human rights, targeted killing, right to self-defence, use of force, State responsibility, non-state actor, 9/11 terrorist attacks Rigorózna práca je zameraná na pochopenie základných problémov medzinárodného terorizmu v kontexte medzinárodného práva. Medzi hlavné výzvy patrí prijatie univer- zálnej definície terorizmu, vyriešenie právneho statusu teroristov a ich práva a povinnosti najmä v súvislosti s ľudskými právami. Dôležité je určenie zodpovednosti štátu za tero- rizmus (problematika štátneho terorizmu a pričítateľnosti jeho konania), a to vo vzťahu k obyvateľstvu, zajatým teroristom i neštátnym aktérom. Poslední menovaní predstavujú viacero problémov pri reakcii na teroristické činy, a to pri legalite použitia sily voči nim vrátane práva na sebaobranu či použitia dronov na cielené zabíjanie. Je sporné, či je možné terorizmus podradiť pod existujúce inštitúty medzinárodného práva alebo predstavuje sa- mostatné konanie, ktoré je nutné regulovať oddelene od platných medzinárodných noriem. Kľúčové slová: terorizmus, ľudské práva, cielené zabíjanie, právo na sebaobranu, použitie sily, zodpovednosť štátu, neštátny aktér, teroristické úroky 11.9.2001 Keywords: terorizmus; ľudské práva; cielené zabíjanie; právo na sebaobranu; použitie sily; zodpovednosť štátu; neštátny aktér; teroristické útoky 11.9.2001; terrorism; human rights; targeted killing; right to self-defence; use of force; State responsibility; non-state actor; 9; 11 terrorist attacks Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní terorismus a výzvy pro mezinárodní právo

English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of ...

Kobulská, Natália; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases