Number of found documents: 534463
Published from to

Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu
Dlouhý Tomáš; Strmisková Renáta; Hrdlička Jan
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a energetická bilance. Pro vystupující syntézní plyn je navrženo jeho energetické využití ve 3 variantách, včetně jejich porovnání.This thesis focuses on the available technologies for plasma gasification of municipal waste. Process diagram, energy and mass balance is determined for one selected technology, where three energy utilization variants of synthesis gas are designed and compared. Keywords: komunální odpad; plazmové zplynování; syntézní plyn; municipal waste; plasma gasification; syngas Available in digital repository of ČVUT.
Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu

Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a ...

Dlouhý Tomáš; Strmisková Renáta; Hrdlička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Výpočet kotoučových brzd
Achtenová Gabriela; Klejch Petr; Kocián Přemysl
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá kotoučovými brzdami pro průmyslové použití. V úvodu je shrnuta obecná teorie třecích brzd, jejich kategorizace a principy. Cílem práce je vytvoření programu pro tepelný výpočet, kontrolu použití brzdy a následné kompletace s pohonem brzdy.This bachelor thesis deals with calculation of disc brakes for industrial application. In the first part general theory of frictional brakes is described, including their classification and principles. The aim of the thesis is to create a programme for heat calculation, inspection of brakes and final completion with brake actuation. Keywords: Kotoučová brzda; třecí moment; oteplení kotouče; oteplení stykové plochy; brzdová destička; Disc brake; frictional moment; heating of disc; heating of contact area; brake pad Available in digital repository of ČVUT.
Výpočet kotoučových brzd

Tato bakalářská práce se zabývá kotoučovými brzdami pro průmyslové použití. V úvodu je shrnuta obecná teorie třecích brzd, jejich kategorizace a principy. Cílem práce je vytvoření programu pro tepelný ...

Achtenová Gabriela; Klejch Petr; Kocián Přemysl
České vysoké učení technické v Praze, 2017

GALERIE SLOVANSKÁ EPOPEJ
Hájek Petr; Mach Jiří; Stoss Martin
2017 - Czech
Již téměř sto let se řeší otázka jak naložit s cyklem 20 velkoformátových maleb Alfonse Muchy. Jednou z možností je její trvalé vystavení ve Veletržním paláci a začlenění do sbírek Národní galerie. Nová výstavní síň pro Epopej je řešena jako přístavba paláce umístěná pod jeho předprostorem.Almost 100 years is being solved problem what to do with 20 large format paintings created by Alfons Mucha. One possibility is permanent exposition in Trade Fair Palace and integration into collections of National Gallery. New exhibition hall is solved as an extension of the palace and is located under its front space. Keywords: Slovanská epopej; Veletržní palác; Národní galerie; přístavba; Praha; Slav Epic; Trade Fair Palace,National Gallery; extension,Prague Available in digital repository of ČVUT.
GALERIE SLOVANSKÁ EPOPEJ

Již téměř sto let se řeší otázka jak naložit s cyklem 20 velkoformátových maleb Alfonse Muchy. Jednou z možností je její trvalé vystavení ve Veletržním paláci a začlenění do sbírek Národní galerie. ...

Hájek Petr; Mach Jiří; Stoss Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Elektrický spotřebič
Tvarůžek Martin; Kotková Erika; Bukvald Jiří
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je návrh designu soupravy automatického vysavače s čističem a zvlhčovačem vzduchu. Práce popisuje postup zpracovávání tématu od historického vývoje až po samotné navrhování nového konceptu. Jedná se o koncept samostatného úklidu domácnosti bez nutnosti lidské manuální práce. Částice prachu rozvířené vysavačem do ovzduší absorbuje čistič vzduchu umístěný nad dobíjecí stanicí, čímž se výrazně zvyšuje kvalita vzduchu v nejfrekventovaněji obývaných místnostech.The subject of this bachelor thesis is the design of an automatic vacuum cleaner with an air purifier and humidifier. The thesis describes the progress of the topic from historical development to the design of the new concept itself. It is the concept of self-cleaning the household without the need for manual labor. The dust particles pulled by the vacuum cleaner into the air absorb the air purifier located above the charging station, thereby greatly increasing the air quality in the most occupied rooms. Keywords: vysavač; čistič vzduchu,zvlhčovač,ventilátor; vacuum cleaner,air purifier,humidifier,ventilator Available in digital repository of ČVUT.
Elektrický spotřebič

Předmětem této bakalářské práce je návrh designu soupravy automatického vysavače s čističem a zvlhčovačem vzduchu. Práce popisuje postup zpracovávání tématu od historického vývoje až po samotné ...

Tvarůžek Martin; Kotková Erika; Bukvald Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Houpací sezení
Tvarůžek Martin; Šimoník Kristýna; Rihák Samuel
2017 - Czech
Téma své bakalářské práce jsem zvolila na základě vize oživení veřejného prostoru. Chtěla jsem se zabývat produktem, který by svou funkcí a vzhledem pomohl k zatraktivnění některých částí města určených pro rekreaci a odpočinek. Proto jsem se rozhodla jít cestou houpání, konkrétně houpacího křesla, které odbourává stres a pro většinu lidí znamená pocit uvolnění. Na trhu najdeme mnoho houpacích křesel, primárně však určených do interiéru a pouze s funkcí houpání. Křeslo, které navrhuji, je určeno do exteriéru, je stohovatelné, tudíž atraktivnější pro výrobce a přepravu nebo skladování zboží, navíc nabízí svým uživatelům možnost uložení deky, tašky či baťohu do kapsy pod sedákem. Materiál je vybrán s ohledem na prostředí, dobrou údržbu a odolnost. Tvarově jsem vycházela ze základních křivek, ze kterých je houpání patrné, tedy z kružnice a oblouků. Produkt je tvořen ze dvou oblouků, které tvoří nohy křesla, spojnic mezi nimi, sedákem s úložnou kapsou a opěrákem. Nejvhodnějším materiálovým řešením byl kov, konkrétně ocel. Díky dobré dostupnosti, odolnosti a údržbě se do budoucna jeví jako nejefektivnější materiál pro tento záměr. Nohy a spojnice jsou vyrobeny z plných a dutých profilů obdélníkového průřezu 30 x 15 mm, které zajišťují pevnost konstrukce a její vyvážení. Naopak opěrák se sedákem a kapsou jsou z děrovaného plechu, který je dobře omyvatelný a zároveň zajišťuje odvod dešťové vody.The theme of my bachelor thesis was based on my vision of public space revival. I wanted to explore a product which would, by its function and appearance, help to make some particular parts of the city more attractive for recreation and relaxation. That's why I decided to go in the direction of a rocking, specifically a rocking chair that eliminates stress and for majority of people is equivalent of relaxation. There are many rocking chairs on the market, primarily designed for the interior and only with rocking function. The chair I design is designed for outdoor use, stackable and therefore more attractive to the manufacturer and the transport or storage of goods. In addition, it offers its users the possibility to place a blanket, bag or backpack in a pocket under the seat. The material is chosen with respect to the environment, good maintenance and durability. When it comes to the shape, I used the basic curves which evoke the rocking movement, circle and arches. The product consists of two arches which form the legs of the chair, the link between them, which forms the seat with the storage pocket and the backrest. The most suitable material solution was metal, specifically steel. Due to its good accessibility, durability and maintenance, it appears to be the most effective material for this purpose. The legs and links are made of solid and hollow profiles of a rectangular cross section of 30 x 15 mm, which ensure the strength of the structure and its balance. On the contrary, the backrest with the seat and the pocket is made of perforated sheet metal, which allows cleaning and at the same time ensures drainage of rainwater. Keywords: houpací křeslo,houpání ,nábytek; rocking chair,rocking,furniture Available in digital repository of ČVUT.
Houpací sezení

Téma své bakalářské práce jsem zvolila na základě vize oživení veřejného prostoru. Chtěla jsem se zabývat produktem, který by svou funkcí a vzhledem pomohl k zatraktivnění některých částí města ...

Tvarůžek Martin; Šimoník Kristýna; Rihák Samuel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
Kuzemenský Michal; Widholmová Alžběta; Šépka Jan
2017 - Czech
Tak jako školka, škola nebo třeba krematorium představují specifickou typologii pro určitý okamžik nebo období lidského života, představuje ji porodní dům. Místo, kde se rodí děti, místo které opouští více osob, než ho navštíví, místo, ve kterém se odehrává něco archetypálně obyčejného, lidského a přirozeného a současně výjimečného a magického - porod. Zdánlivé spojení protikladů. Chtěla jsem, aby tuto ambivalenci můj porodní dům reflektoval.Maternity centres, same as nurseries, schools or crematoriums bring specific typology for specific moment of a human lifetime. Place where children are born, place that is being left by more people than being entered, place that holds events such mundane yet extraordinary - such as birth giving. Seemingly uniting the contradictory. I attempted to design such maternity centre that would reflect on this ambivalence. Keywords: Praha,keramický obklad,porodní dům,Letná; maternity centre,Letna,female space,Prague,tiles Available in digital repository of ČVUT.
PORODNÍ DŮM LETNÁ

Tak jako školka, škola nebo třeba krematorium představují specifickou typologii pro určitý okamžik nebo období lidského života, představuje ji porodní dům. Místo, kde se rodí děti, místo které opouští ...

Kuzemenský Michal; Widholmová Alžběta; Šépka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

MEŠITA A KOMUNITNÍ BYDLENÍ
Hradečný Tomáš; Zet Adam; Nasadil Pavel
2017 - Czech
Návrh mešity a bydlení doplňující blokovou zástavbu v pražských Vršovicích.Design of mosque and housing completing the block of houses in Vršovice in Prague. Keywords: Mešita; bydlení,adam zet,proluka; vršovice; mosque; housing,adam zet,blank space,vršovice Available in digital repository of ČVUT.
MEŠITA A KOMUNITNÍ BYDLENÍ

Návrh mešity a bydlení doplňující blokovou zástavbu v pražských Vršovicích.Design of mosque and housing completing the block of houses in Vršovice in Prague.

Hradečný Tomáš; Zet Adam; Nasadil Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv zastoupení kolagenu a chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně
Sedláček Radek; Štípek Jan; Růžička Pavel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních nosičů buněk v suchém a hydratovaném stavu. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku pro porézní materiály. Z tlakové zkoušky byly vypočteny hodnoty deformace, napětí a následně stanoveny hodnoty elastického gradientu, plastického napětí a smluvní meze kluzu. Cílem této práce je porovnat výše uvedené mechanické vlastnosti pro vzorky s odlišným poměrným zastoupením kolagenu a chitosanu.This thesis compare mechanical properties of scaffolds with different composition and also in different states, non-hydrated and hydrated. The obtained data, strain, stress, elastic gradient, plateau stress and compressive yield strength, were evaluated statistically. The aim of this thesis is to study the impact of chitosan and collagen on mechanical properties of scaffolds used in tissue engineering. Keywords: tkáňové inženýrství,nosič,kolagen,kmenové buňky; tissue engineering,scaffold,collagen,mesenchymal stem cells Available in digital repository of ČVUT.
Vliv zastoupení kolagenu a chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně

Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních nosičů buněk v suchém a hydratovaném stavu. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena ...

Sedláček Radek; Štípek Jan; Růžička Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Způsoby řešení rozměrových obvodů
Petr Karel; Janík Petr; Berka Ondřej
2017 - Czech
Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. Bude provedeno rozdělení rozměrových obvodů, rozdělení metod řešení rozměrových obvodů a jejich výklad včetně metod statistických. V praktické části pak budou tyto metody použity na konkrétní sestavě a vzájemně porovnány.This thesis is dealing with the methods of solving of tolerance chains. At first the issue of dimension tolerances is outlined and some definitions are explained, knowledge of which is necessary for understanding the following text. Classification of tolerance chains and methods of solving tolerance chains is made also with the explanation of these methods including the statistic methods. In the analytical part of the thesis these methods are used for solving the tolerance chains on a definite assembly and compared. Keywords: Rozměrové tolerance; rozměrové obvody; metoda Worst Case; metoda RSS; metoda 6-Sigma.; Dimensional tolerances; tolerance chains; Worst Case method; RSS method; 6-Sigma method Available in digital repository of ČVUT.
Způsoby řešení rozměrových obvodů

Tato práce se zabývá metodami řešení rozměrových obvodů. Nejprve bude nastíněna problematika rozměrových tolerancí a budou vysvětleny některé pojmy, jejichž znalost je nutná pro následující výklad. ...

Petr Karel; Janík Petr; Berka Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Technologické postupy sanace pražcového podloží
Břešťovský Petr; Mašková Zuzana; Lojda Vít
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou sanace pražcového podloží, popisuje vznik chyb a deformací a jejich výskyt v konstrukci pražcového podloží. Dále je zde rozebírán geotechnický průzkum a přípravné práce před zahájením vlastních opravných prací. Hlavním obsahem bakalářské práce je popis technologických postupů sanace pražcového podloží technologiemi se snášením a bez snášení kolejového roštu. V kapitole zabývající se technologií sanace pražcového podloží se snášením kolejového roštu je stručně popsána aplikace moderních technologií automatického navádění stavebních strojů. V rámci technologie bez snášení kolejového roštu jsou popsány a srovnány vybrané sanační stroje. Poslední část pak obsahuje porovnání obou technologií.This thesis deals with problems of trackbed rehabilitation, it informs about origins of defects and failures and their occurence in trackbed construction. In the next part, there is an analysis of geotechnical survey and preparatory work before the initiation of redevelopment work. Most importantly, the thesis focuses on technological processes of trackbed rehabilitation through the use of technology with and without track grillage dismantling. In the chapter dealing with the technology with track grillage dismantling, the apliction of modern technologies of automatic machine guidance is briefly described here. In terms of the technology without track grillage dismantling, there are described and compared several chosen machines for the trackbed rehabilitation. The last part contains a comparison of both technologies. Keywords: pražcové podloží; poruchy pražcového podloží; technologický postup; technologie se snášením kolejového roštu; technologie bez snášení kolejového roštu; trackbed; trackbed failure; technological process; technology with track grillage dismanting,technology without track grillage dismantling Available in digital repository of ČVUT.
Technologické postupy sanace pražcového podloží

Tato práce se zabývá problematikou sanace pražcového podloží, popisuje vznik chyb a deformací a jejich výskyt v konstrukci pražcového podloží. Dále je zde rozebírán geotechnický průzkum a přípravné ...

Břešťovský Petr; Mašková Zuzana; Lojda Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases