Number of found documents: 548496
Published from to

Online řešení sporů
Krejčí, Jan; Růžička, Květoslav; Brodec, Jan
2017 - Czech
This diploma thesis seeks to characterize and critically evaluate current development in the field of Online Dispute Resolution. In particular, interpreting international legislation focusing on present development and trends in this alternative dispute resolution, with help of Information and Communication Technologies. This thesis is divided into a total of seven chapters, which four of them are considered essential. The first is the second chapter, where the author of the thesis deals with the legislation of the Online Dispute Resolution in the Czech Republic. Secondly, the third chapter provides an explanation related to the domain disputes in the Czech Republic, the EU and the rest of the world. The fourth chapter deals with the development of legislative initiatives at the European Union level. Of particular note being, the European Union Regulation No. 524/2013 on online dispute resolution for consumer disputes. Further to that, chapter 5 deals with the activities of the The United Nations Commission on International Trade Law conducted by the third working group. In conclusion, the author notes that the main goal of the diploma thesis, namely the provision of an overview of the legislation of the Online Dispute Resolution, developing possibility of alternative dispute resolution, has been achieved. Diplomová práce se snaží v celém svém rozsahu poskytnout charakteristiku a kriticky zhodnotit aktuální vývoj v oblasti online řešení sporů, zejména interpretovat právní úpravu na úrovni mezinárodní, se zaměřením na současný vývoj a trendy alternativního řešení sporů pomocí informačních a komunikačních technologií. Tato práce je rozdělena celkem do sedmi kapitol, když čtyři z nich jsou považovány za zásadní. První z nich je kapitola druhá, kde se autor práce zabývá právní úpravou online řešení sporů v České republice. V rámci třetí kapitoly je podán výklad týkající se řešení doménových sporů v České republice, EU a zbytku světa. V rámci čtvrté kapitoly se zabývá vývojem legislativních iniciativ na úrovni Evropské unie, zejména nařízením Evropské unie č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a související, dále v kapitole páté činností mezinárodní Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu a jednáním její třetí pracovní skupiny. Na závěr práce pak autor konstatuje, že hlavní cíl diplomové práce, tedy poskytnutí přehledu právní úpravy online řešení sporů, rozvíjející se možnosti alternativního řešení sporů, byl dosažen. Keywords: Online řešení sporů; Alternativní řešení sporů; Informační a komunikační technologie; Online Dispute Resolution; Alternative Dispute Resolution; Information and Commmunications Technology Available in a digital repository NRGL
Online řešení sporů

This diploma thesis seeks to characterize and critically evaluate current development in the field of Online Dispute Resolution. In particular, interpreting international legislation focusing on ...

Krejčí, Jan; Růžička, Květoslav; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Tourettův syndrom
Lopočová, Kristýna; Ehler, Edvard; Pavlasová, Lenka
2017 - Czech
Keywords: Tourettův syndrom; tik; bazální ganglia; přidružené poruchy chování; Tourette syndrome; tic; basal ganglia; associated behavioural disorders Available in a digital repository NRGL
Tourettův syndrom

Lopočová, Kristýna; Ehler, Edvard; Pavlasová, Lenka
Univerzita Karlova, 2017

Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností
Micková, Michaela; Boháč, Radim; Vybíral, Roman
2017 - Czech
The law of business corporations is in practice nearly connected to the tax law, mainly in terms of tax impacts of specific corporate transactions that this thesis is focused on. The corporate transactions described here involve a transfer of the share in a Czech capital corporation (i.e. limited liability company and joint stock company), transfer of the company's enterprise, distribution of the profit to the shareholders and distribution of other equity funds to the shareholders. All transactions are described in connection with both their legal conditions and tax impacts. This thesis does not cover the impacts of all types of taxation in the Czech Republic, but focuses on selected taxes, mainly income tax (both corporate and personal), value added tax, and real estate transfer tax, as the most important types of taxes playing a relevant role in connection with the transactions mentioned above. After two introductory chapters that explain the main terms used in this thesis, the third chapter describes the first corporate transaction, i.e. transfer of a share in a capital company. The legal requirements for the transfer of a share in a limited liability company and a share in a joint stock company are followed by the analysis of the tax impacts of such a transfer, form the position of both natural... Právo obchodních společností je v praxi úzce spojeno s právem daňovým, a to zejména ve vztahu k daňovým dopadům určitých vybraných korporátních transakcí, na které se tato práce zaměřuje. Korporátní transakce, o nichž tato práce pojednává, zahrnují převod podílu v české kapitálové společnosti (tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), převod závodu společnosti, rozdělení zisku a rozdělení jiných vlastních zdrojů mezi společníky. Všechny výše uvedené korporátní transakce jsou popsány jednak v souvislosti s jejich zákonnými předpoklady a požadavky, ale také daňovými dopady. Tato práce nepopisuje dopady všech daní v rámci daňové soustavy České republiky, ale zaměřuje se na vybrané daně, a to daň z příjmů (jak právnických, tak i fyzických osob), daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovitých věcí. Tyto daně hrají právě v souvislosti s výše uvedenými korporátními transakcemi významnou roli. Po úvodních dvou kapitolách, které objasňují hlavní pojmy používané v této práci, analyzuje třetí kapitola první korporátní transakci, a to převod podílu v kapitálové společnosti. Po shrnutí zákonných požadavků a předpokladů pro převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a převod akcií akciové společnosti následuje analýza daňových dopadů takového převodu, z pohledu fyzické i právnické osoby.... Keywords: Převod podílu a převod majetku; Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů; Daň z příjmu; Share Deal and Asset Deal; Distribution of Profit and Other Equity Funds; Income tax Available in a digital repository NRGL
Daňové dopady vybraných korporátních transakcí kapitálových společností

The law of business corporations is in practice nearly connected to the tax law, mainly in terms of tax impacts of specific corporate transactions that this thesis is focused on. The corporate ...

Micková, Michaela; Boháč, Radim; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2017

Edice literature for young adult v českých nakladatelstvích (Argo, Cooboo, Knižní klub)
Korytářová, Eva; Čeňková, Jana; Malý, Radek
2017 - Czech
This diploma thesis deals with the current position of young adult literature it the Czech book market. Young adult literature is primarily intended for teenage readers and captures topics that are close to this age group. The aim of the thesis is to find out, how is this kind of literature published in Czech media system. This text also acquaint closer with the term the young adult literature. For this reason, the first part of the work deals with the definition of young adult literature and the presentation of common genres, as well as the brief history and its influence on adolescents. Through interviews with the representatives from the three selected publishers that publish the young adult titles, we have found out which place this literary sector occupies in the Czech book market. The main achievement we have learned is the fact that although the young adult is a relatively new term for the Czech environment, even in the few years that we have encountered, it has become a relatively well-established concept. Young people choose titles with lighter motives, but books that solve more demanding themes are often searched by readers in the long term for several years after their release. Even though the number of Czech young adult titles is still increasing, it is often translated literature.... Tato diplomová práce se zabývá současným postavením young adult literatury na českém knižním trhu. Young adult literatura je primárně určena dospívajícím čtenářům a zachycuje témata, jež jsou této věkové skupině blízké. Cílem práce bylo zjistit, jak je tento druh literatury v českém mediálním prostředí vydáván. Tento text rovněž seznamuje blíže s pojmem young adult literatury. Z tohoto důvodu se první část práce věnuje definování young adult literatury a představení obvyklých žánrů, ale také i stručné historii a jejímu vlivu na dospívající mládež. Prostřednictvím rozhovorů s třemi vybranými představiteli nakladatelství, jež young adult tituly vydávají, jsme zjistili, jaké místo toto literární odvětví v rámci českého knižního trhu zaujímá. Hlavním poznatkem, ke kterému jsme dospěli, je zjištění, že ačkoliv je pro české prostředí termín young adult poměrně novým, i za těch pár let, co se s ním setkáváme, se stal poměrně zavedeným pojmem. Mladí lidé si obecně vybírají tituly s lehčími motivy, avšak knihy, které řeší náročnější témata, bývají čtenáři vyhledávány dlouhodobě několik let po svém vydání. Přestože se počet česky vydaných young adult titulů stále zvyšuje, jedná se v drtivé většině o literaturu překladovou. Proto by bylo zajímavé toto šetření ohledně postavení kategorie young adult na českém... Keywords: Young adult literatura; literatura pro mladé dospělé; česká nakladatelství; recenze; nakladatelství Argo; nakladatelství CooBoo; nakladatelství Yoli; Young Adult Literature; Czech Publishing Houses; Review; Publishing House Argo; Publishing House CooBoo; Publishing House Yoli Available in a digital repository NRGL
Edice literature for young adult v českých nakladatelstvích (Argo, Cooboo, Knižní klub)

This diploma thesis deals with the current position of young adult literature it the Czech book market. Young adult literature is primarily intended for teenage readers and captures topics that are ...

Korytářová, Eva; Čeňková, Jana; Malý, Radek
Univerzita Karlova, 2017

More is Less: The Political Economy of the MiFID Revision
Mandić, Stefan; Kudrna, Zdeněk; Schwarz, Jiří
2017 - English
The thesis titled "More is Less: The Political Economy of the MiFID Revision" aims to reveal to what extent different preferences of individual Member States on EU financial regulation affect the increase in complexity of financial legislative acts, concretely MiFID II. Using three theoretical building-blocks in a classical framework of political economy, we argue that divergence of member states is inherent to their different capitalist environments (Varieties of Capitalism). Aligning these differences with the common, harmonized regime can create costs and cause market disadvantages. Therefore, Member States try to push for as similar legislation to their own as possible, to minimize the costs. The result is a disproportionately long legislative act, that was crafted in a way to satisfy individual preferences of Member States, through discretionary provisions, exemptions and other. We also investigate how much harmonization the original MiFID established, asking if some provision became less complicated in MiFID II, owing to gradual convergence of Member State regimes. The thesis titled "More is Less: The Political Economy of the MiFID Revision" aims to reveal to what extent different preferences of individual Member States on EU financial regulation affect the increase in complexity of financial legislative acts, concretely MiFID II. Using three theoretical building-blocks in a classical framework of political economy, we argue that divergence of member states is inherent to their different capitalist environments (Varieties of Capitalism). Aligning these differences with the common, harmonized regime can create costs and cause market disadvantages. Therefore, Member States try to push for as similar legislation to their own as possible, to minimize the costs. The result is a disproportionately long legislative act, that was crafted in a way to satisfy individual preferences of Member States, through discretionary provisions, exemptions and other. We also investigate how much harmonization the original MiFID established, asking if some provision became less complicated in MiFID II, owing to gradual convergence of Member State regimes. Keywords: Finanční sektor; finanční instituce; finanční regulace; institucionální politická ekonomie; Financial sector; financial institutions; financial regulation; institutional political economy Available in a digital repository NRGL
More is Less: The Political Economy of the MiFID Revision

The thesis titled "More is Less: The Political Economy of the MiFID Revision" aims to reveal to what extent different preferences of individual Member States on EU financial regulation affect the ...

Mandić, Stefan; Kudrna, Zdeněk; Schwarz, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Russia's Role and Drivers in the Syrian Conflict - An Analysis from a Classical Geopolitical Perspective
Knorr, Denise; Riegl, Martin; Doboš, Bohumil
2017 - English
In 2010, the Arab Spring started in Tunisia and expanded to other countries in Northern Africa and the Middle East. In Syria, it led to one of the most severe conflicts nowadays which turned into an international struggle with several external actors involved. Whereas most of the European countries, the United States and the Gulf countries oppose the Syrian government, Russia has supported the Assad-regime since the outbreak of the conflict. This present master thesis investigates Russia's role and motivation in the Syrian crisis and the country's support of the current Assad-regime. Due to the current relevance of classical geopolitics in Russia, the author took this approach for the investigation, complemented by some concepts from a current geopolitician. There seems to be evidence that Russian foreign politics is influenced by classical geopolitics and the approach explains, at least in part, the drivers for Russia's Syria policy. The qualitative analysis used primary and secondary sources, such as Foreign Policy Concepts, Security Reports, reports from key conferences, political speeches, letters and statements. The analysis revealed evidence, that Russia's engagement is driven by security issues, channelled by its own domestic terrorist fears. Additionally, the country seems to be aiming for... In 2010, the Arab Spring started in Tunisia and expanded to other countries in Northern Africa and the Middle East. In Syria, it led to one of the most severe conflicts nowadays which turned into an international struggle with several external actors involved. Whereas most of the European countries, the United States and the Gulf countries oppose the Syrian government, Russia has supported the Assad-regime since the outbreak of the conflict. This present master thesis investigates Russia's role and motivation in the Syrian crisis and the country's support of the current Assad-regime. Due to the current relevance of classical geopolitics in Russia, the author took this approach for the investigation, complemented by some concepts from a current geopolitician. There seems to be evidence that Russian foreign politics is influenced by classical geopolitics and the approach explains, at least in part, the drivers for Russia's Syria policy. The qualitative analysis used primary and secondary sources, such as Foreign Policy Concepts, Security Reports, reports from key conferences, political speeches, letters and statements. The analysis revealed evidence, that Russia's engagement is driven by security issues, channelled by its own domestic terrorist fears. Additionally, the country seems to be aiming for... Keywords: The Middle East; Russia; geopolitics; Syria; Iraq; The Middle East; Russia; geopolitics; Syria; Iraq Available in a digital repository NRGL
Russia's Role and Drivers in the Syrian Conflict - An Analysis from a Classical Geopolitical Perspective

In 2010, the Arab Spring started in Tunisia and expanded to other countries in Northern Africa and the Middle East. In Syria, it led to one of the most severe conflicts nowadays which turned into an ...

Knorr, Denise; Riegl, Martin; Doboš, Bohumil
Univerzita Karlova, 2017

DLC jako marketingový nástroj v herním průmyslu
Brádlerová, Andrea; Švelch, Jaroslav; Koudelková, Petra
2017 - Czech
This thesis deals with the phenomenon of DLC in the context of marketing communication. DLC or downloadable content expanding the basic game, is a relatively new concept in the video game industry and its role is increasingly important in marketing communication in video games. The main focus of this thesis is to map DLC and analyze its importance in marketing communication and public relations of video game titles of various genres. Theoretical part of the thesis is focused on explaining the basic principles of understanding a video game as a medium, the specifics of gaming industry and description of the DLC itself as a content and marketing tool in video games. The research part of the thesis is dedicated to three case studies which deal with video games of different genres. Case studies are focused both on the practice of video game publishing companies and on reception of DLC on the side of the fans. The games being focused on are The Witcher 3 (RPG or a role-playing game), Civilization V (strategy game) and Battlefield 4 (FPS or first-person shooter game). Case studies focus on the role of DLC in games, marketing communication about DLC and conversely its role in marketing communication, reception of DLC in gaming communities and specific functions of DLC dependent on the video game genre. Tato práce se věnuje fenoménu DLC v kontextu marketingové komunikace. DLC neboli downloadable content, tedy stahovatelný obsah rozšiřující základní hry, je jedním z poměrně nových jevů v herním průmyslu a jeho role je stále důležitější také v marketingové komunikaci her. Hlavním zaměřením této práce je proto zmapování DLC a analýza jeho působení v marketingové komunikaci a public relations herních titulů rozdílných žánrů. Výklad v teoretické části práce směřuje k pochopení základních souvislostí pojetí videohry jako média, nastínění specifik herního průmyslu a popisu samotného DLC jako obsahového i marketingového nástroje ve videohrách. Výzkumná část je věnována třem případovým studiím, které pojednávají o videohrách rozdílných herních žánrů. Případové studie se zabývají jak praxí herních vydavatelských společností, tak i přijetím DLC na straně fanoušků. Pozornost je soustředěna na videohry The Witcher 3 (RPG hra neboli role-playing game), Civilization V (strategická hra) a Battlefield 4 (FPS hra neboli first-person shooter game). Případové studie se zaměřují na roli DLC ve hrách, marketingovou komunikaci DLC a naopak také jeho roli v marketingové komunikaci, recepci DLC v herních komunitách a specifické funkce DLC v závislosti na žánru her. Keywords: DLC; videohry; herní průmysl; marketingová komunikace; public relations; Zaklínač; Battlefield; Civilization; DLC; video games; video game industry; marketing communication; public relations; The Witcher; Battlefield; Civilization Available in a digital repository NRGL
DLC jako marketingový nástroj v herním průmyslu

This thesis deals with the phenomenon of DLC in the context of marketing communication. DLC or downloadable content expanding the basic game, is a relatively new concept in the video game industry and ...

Brádlerová, Andrea; Švelch, Jaroslav; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu
Novotný, Daniel; Nigrin, Tomáš; Emler, David
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with transparency in parliamentary architecture in Germany from foundation of the Federal republic in 1949 to the present. The aim of this thesis is following of efforts to distance themselves from the Nazi past in the leitmotif of parliamentary architecture and following this thesis deals with how a concept of transparency manifested and how was related to the idea of functioning of German democracy. The method of this work is qualitative content analysis of available text material. Thesis is divided into chapters that are chronologically built according to main three parliament constructions in postwar era and subsequently examines parliament buildings on local level. Based on the submitted observation, it concludes that new architecture style of parliament building was built and creates break with Nazi architecture and this concept is characterized by connection of quality of glass material and character of German democracy. This concept finds its roots in early imminently in aftermath of World War II and despite other important events in German history, this concept continues to be leading characteristic of state buildings, because it reflects functioning of German democracy. Práce se věnuje transparentnosti v parlamentní architektuře v Německu v období od založení Spolkové republiky v roce 1949 až po současnost. Jejím cílem je sledování snah o distancování se od nacistické minulosti v leitmotivu parlamentní architektury a v návaznosti práce zkoumá jak se koncept transparentnosti projevoval a jak se vztahoval k myšlence fungování německé demokracie. Sledování je zkoumáno na základě kvalitativní obsahové analýzy dostupného textového materiálu. Práce je členěná do kapitol chronologicky seřazených dle styčných bodů hlavních staveb tří parlamentů v poválečném období a následně zkoumá parlamenty na lokální úrovni. Na základě předloženého sledování dochází k závěru, že došlo k vytvoření nového architektonického stylu vládní architektury, který vytváří zlom s nacistickou architekturou a je charakteristický vytvořením spojení mezi vlastností stavebního materiálu skla a charakterem fungování demokracie. Tento koncept nachází svůj počátek bezprostředně po druhé světové válce a navzdory jiným důležitým událostem, které potkaly německou historii, v architektuře přetrval, jelikož stále reflektuje charakter německé demokracie. Keywords: Parlamentní architektura; národní identita; Německo; transparentnost; vyrovnávání se s minulostí; demokracie; Parliamentary architecture; national identity; Germany; transparency; dealing with the past; democracy Available in a digital repository NRGL
Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu

This bachelor thesis deals with transparency in parliamentary architecture in Germany from foundation of the Federal republic in 1949 to the present. The aim of this thesis is following of efforts to ...

Novotný, Daniel; Nigrin, Tomáš; Emler, David
Univerzita Karlova, 2017

Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby
Zdeňková, Eva; Suchý, Jiří; Vacek, Filip
2017 - Czech
Theme of the work: Comparison of game skills between Czech, New Zealand and Canadian nation team of women's rugby Student: Eva Zdeňková Supervisor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Aims: The purpose of bachelor thesis is to found the biggest lack of game skills and the standard situations in Czech national team in comparison with studied teams and judge if skill errors of players are significant for the results of particular matches. Methodology: Firstly we work up assignments. With the help of the created stats we will compare differences in success of particular teams. Also we will ascertain if skill errors of players are significant for the results of matches. Results: There is no significant difference in between the game skills of Czech national team and both New Zealand or Canadian national teams. A slight difference could be seen in; passing, dynamics and continuity of a game. Those differences are not as visible as expected, therefore the more significant differences in between the observed teams, have been suspected to come up from players conditioning. Keywords: Rugby union, game skills, standard situation, game performance, individual error. Název bakalářské práce: Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby. Zpracovala: Eva Zdeňková Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit, ve kterých herních činnostech a standardních situacích má český národní tým nedostatky v porovnání se zkoumanými týmy a posoudit, zda chyby hráček v těchto činnostech vypovídají o výsledcích jednotlivých utkání. Metodika práce: Nastudovat z odborné literatury potřebné informace a stanovit bližší metodiku. Získat potřebné videozáznamy a pilotním ověřením zjistit, zda je daná videoanalýza zrealizovatelná. Z videozáznamů všech utkání vytvořit statistiky a s jejich pomocí porovnat rozdíly jednotlivých týmů. Vyhodnotit výsledky práce a nastínit doporučení do praxe. Výsledky práce: Nenalezli jsme zásadní rozdíly v herních činnostech u českého týmu oproti novozélandskému a kanadskému. Malé odchylky jsme vypozorovali v přihrávkách, v dynamice a kontinuitě hry. Diference mezi nimi nejsou tak zřetelné, jak bychom předpokládali, a proto se domníváme, že zřetelnější rozdíly mezi pozorovanými týmy budou v kondičních schopnostech hráček. Klíčová slova: ragby, herní dovednosti, standardní situace, herní výkon, chyba jednotlivce Keywords: rugby; herní dovednosti; standardní situace; herní výkon; chyba jednotlivce; rugby union; game skills; standard situation; game performance; individual error Available in a digital repository NRGL
Porovnání herních činností českého, novozélandského a kanadského národního týmu ženského ragby

Theme of the work: Comparison of game skills between Czech, New Zealand and Canadian nation team of women's rugby Student: Eva Zdeňková Supervisor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Aims: The purpose of ...

Zdeňková, Eva; Suchý, Jiří; Vacek, Filip
Univerzita Karlova, 2017

Ztráty mitochondrií a plastidů v evoluci eukaryot
Trokšiar, David; Hampl, Vladimír; Hadariová, Lucia
2017 - Czech
- 5 - Abstract: Mitochondria and plastids were acquired by endosymbiotic event, where prokaryotic organism was engulfed by ancestors of extant eukaryotes. There are more known endosymbiotic events in plastid evolution. In primary endosymbiosis cyanobacterium cell was engulfed by heterotrophic eukaryotic organism. In following secondary, tertiary and quaternary endosymbiotic events eukaryotic cell was engulfed by another eukaryote. Mitochondria originated by engulfment of α-proteobacteria. In the evolution of eukaryotes, reduction of mitochondria occurred in many lineages, making living under anaerobic conditions possible. The least reduced form is anaerobic mitochondria, which together with aerobic mitochondria and hydrogen producing mitochondria, possess genome. Hydrogenosomes and the most reduced form mitosomes, does not possess genome. Plastid reductions led to loss of photosynthetic ability. In last years, more examples of organisms that lost entirely their semi- autonomous organelle, are coming. Loss occur at two parasitic representatives of the Alveolata group, and one endobiotic oxymonad. Parasites Cryptosporidium parvum and Hematodinium lost nonphotosyntetic plastid, whereas Monocercomoides lost its mitochondria. Semi-autonomous organelles were dispensable, because all representatives have access to... - 4 - Abstrakt: Mitochondrie i plastidy byly získány endosymbiotickou událostí, při které došlo k pohlcení prokaryotického organismu předky dnešních eukaryot. V evoluci plastidů je známo více endosymbiotických událostí. Při primární endosymbióze došlo k pohlcení sinice heterotrofním eukaryotickým organismem. Při následujících sekundárních, terciérních a kvartérních endosymbiótických událostech, došlo k pohlcení eukaryotické buňky jiným eukaryotem. Mitochondrie vznikla pohlcením α-proteobakterie. V evoluci eukaryot došlo u mnohých druhů k redukcím mitochondrie, které umožnili život v anaerobním prostředí. Nejméně redukovanou formou jsou anaerobní mitochondrie, které si společně s aerobní mitochondrií a vodík produkující mitochondrií zachovaly genom. Hydrogenosomy a nejvíce redukované mitosomy si genom nezachovaly. Opakované redukce plastidů v mnohých liniích vedly ke ztrátě schopnosti fotosyntetizovat. V posledních letech přibývá dokladů o organismech, které semiautonomní organelu zcela ztratily. Ke ztrátě plastidu došlo minimálně u dvou parazitických zástupců alveolát, Cryptosporidium parvum a Hematodinium sp., a ke ztrátě mitochondrie u endobioticky žijící oxymonády Monocercomonoides sp.. Semiautonomní organely se staly u těchto druhů postradatelné, jelikož tyto organizmy dokázaly jejich metabolismus... Keywords: Mitochondrie; plastid; endosymbióza; ztráta; oxymonády; Cryptosporidium; Hematodinium; Mitochondrion; plastid; endosymbiosis; loss; oxymonads; Cryptosporidium; Hematodinium Available in a digital repository NRGL
Ztráty mitochondrií a plastidů v evoluci eukaryot

- 5 - Abstract: Mitochondria and plastids were acquired by endosymbiotic event, where prokaryotic organism was engulfed by ancestors of extant eukaryotes. There are more known endosymbiotic events in ...

Trokšiar, David; Hampl, Vladimír; Hadariová, Lucia
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases