Number of found documents: 568866
Published from to

Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby
Říčař, Jan; Cetkovská, Petra; Fínek, Jindřich; Salavec, Miloslav
2018 - Czech
1 Abstract Introduction In recent years, new oncological treatments with targeted effects on cellular level have been introduced into the clinical practice. Some of these agents can cause specific changes affecting skin, skin appendages and mucosa. Currently, the most significant cutaneous side effects in the clinical practice are observed during treatment with inhibitors of the epidermal growth factor receptor (EGFR). Papulopustular exanthema is the most frequent adverse effect of EGFR inhibitors. Skin changes have a crucial impact on the quality of life can cause an interruption or even termination of the oncological treatment, thus worsening the patient prognosis. Objectives The objective of this study was to evaluate the incidence, severity and time of onset of papulopustular exanthema in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) treated with erlotinib. The study also aimed to assess the correlation between papulopustular exanthema and patient prognosis and the incidence of EGFR gene mutations. Another objective was to create informational materials for patients with EGFR inhibitors skin toxicity, its prevention, treatment and recommended regime measures. Methods This was a prospective, open-label, uncontrolled study in which patients with non- small cell lung cancer stage III B and IV treated... 1 Abstrakt Úvod V posledních letech jsou do klinické praxe zaváděna nová onkologická léčiva s cílenými účinky na buněčné úrovni. Některé z těchto látek způsobují charakteristické reakce postihující kůži, kožní adnexa a sliznice. Skupinou s nejvýznamnějšími kožními reakcemi v klinické praxi jsou v současné době inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Papulopustulózní exantém je nejčastějším kožním nežádoucím účinkem EGFR inhibitorů. Může mít zásadní dopad na kvalitu života, být příčinou přerušení nebo i ukončení onkologické léčby, a tím zhoršení prognózy pacientů. Cíle práce Cílem práce bylo na souboru pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) určit výskyt, závažnost a období vzniku papulopustulózního exantému při léčbě erlotinibem. Dále pak určit vztah papulopustulózního exantému k prognóze pacientů a k výskytu EGFR mutací. Dalším cílem práce bylo vypracovat informační materiály pro pacienty léčené EGFR inhibitory popisující kožní změny, jejich prevenci, léčbu a doporučená režimová opatření. Metodika Šlo o prospektivní, otevřenou, nekontrolovanou studii, ve které byli od roku 2006 sledováni pacienti s nemalobuněčným plicním karcinomem stádia III B a IV léčení erlotinibem v jakékoli linii protinádorové léčby. U pacientů byl v měsíčních intervalech sledován vývoj základního... Available in a digital repository NRGL
Kožní nežádoucí účinky cílené onkologické léčby

1 Abstract Introduction In recent years, new oncological treatments with targeted effects on cellular level have been introduced into the clinical practice. Some of these agents can cause specific ...

Říčař, Jan; Cetkovská, Petra; Fínek, Jindřich; Salavec, Miloslav
Univerzita Karlova, 2018

Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace
Havlena Vladimír; Beňo Radek; Polívka Milan
2018 - English
Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. Úloha identifikace je zde chápána jako metoda kalibrace parametrů nelineárních systémů při jejich pevně zvolené struktuře. Celá práce se věnuje kalibraci parametrů nelineárních systémů v ustálených stavech. Prezentovaný algoritmus je distribuovaný a rozkládá původní úlohu podle primární dekompozice na řadu jednodušších podúloh, ve kterých je řešen vždy jeden konkrétní ustálený stav soustavy při daném globálním vektoru parametrů. Tyto podúlohy lze řešit nezávisle na sobě, přičemž po vyřešení shromažďuje jednotlivé příspěvkyglobálníoptimalizátor, který iterativněměnívektorparametrův souladu se svým optimalizačním kritériem. Regularizované komponenty podporují kalibrační proces zejména správným vymezením oblasti platnosti modelu, tj. oblasti, kde je model dobře numericky podmíněn, a tuto numerickou stabilitu dále podporují pomocí zavedených dodatečných proměnných, které udržují vstupní, výstupní, ale i vnitřní signály komponent v mezích, které značně omezují šíření nefyzikálních hodnot signálů skrze celý model soustavy. Jako model soustavy, nad kterým distribuovaná optimalizace pracuje, byl zvolen tzv. model středních hodnot (Mean-Value Model), díky kterému lze nejenom dobře uchopit základní fyzikální jevy soustavy, ale je dobře použitelný i v rámci dalšího návrhu řízení soustavy. Představená metoda je v rámci práce demonstrována na konkrétním příkladu kalibrace nelineárního modelu dieslového spalovacího motoru.This thesis deals with a new method of identifying nonlinear systems which consist of subsystems called components. The identification problem is here understood as a process of parameters? calibration of nonlinear systems with fixed structure. The whole work deals with the calibration of parameters of nonlinear systems in steady states. One of the greatest contribution of the work is the component regularization methodology, which mainly brings better numerical stability of the solution. The presented algorithm is distributed and decomposes the original problém according to the primal decomposition to a series of simpler subproblems, in which one particular steady state of the system is solved, i.e. fitted to the data, according to a given global parameter vector. These subproblems can be solved independently of each other, a global optimizer collects these individual contributions and iteratively changes the parameter?s values according to an optimization criterion. Regularized components support the calibration process in particular by correct definition of the domain of the model?s validity, i.e. the area where the model is numerically well conditioned, and numerical stability is further strengthened by introduction of additional variables that constrain the input, output and internal signals of components. These additional constraints limit the propagation of nonphysical signal values across the entire system model. A Mean-Value Model has been chosen as a type of system model over which distributed optimization works, which makes possible not only to model the basic physical phenomena of the system, but also to use it well within the framework of the further system control design. The presented method is demonstrated in this thesis on a specific example of the calibration of the non-linear model of a Diesel internal combustion engine. Keywords: Distribuovaná optimalizace,identifikace systémů,nelineární systémy,kalibrace parametrů; Distributed Optimization,System Identification,Nonlinear Systems,Parameter Calibration Available in digital repository of ČVUT.
Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace

Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou ...

Havlena Vladimír; Beňo Radek; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Korupce
Chadimová, Tereza; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2018 - Czech
Title Corruption. English Abstract The rigorous work deals with the evaluation of the level of criminal substantive law and criminal procedural law with the greatest emphasis on the national level. The primary goal of this work is to find out how it is currently possible to face the corruption and whether the Czech legislation provides useful tools to help fight against the corruption. As the necessary prerequisite for the fight against the corruption is the prevention of the corruption, the detection of corruption practices and the need to punish enough the corruption, this rigorous work divides instruments of the fight against the corruption into three groups, first group is preventive instruments, second group is instruments of detection and third group is instruments of sanctions. The rigorous work deals with all of these groups of instruments when attention is paid both in general and also specifically on Czech criminal law. In order to assess the effectiveness of all instruments, the first criterion is a sufficient scale, which means whether the Czech legislation can punish all types of corruption, the second criterion is the ability to search for, secure and make available sufficient evidence, and the third criterion is the stringency of punishments. The introductory part deals with the definition of... Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na... Keywords: Korupce; boj s korupcí; nástroje boje proti korupci; lobbing; střet zájmu; whistleblowing; mezinárodní spolupráce; účinná lítost; agent provokatér; Corruption; Fight against corruption; Instruments to combat corruption; Lobbying; Conflict of interest; Whistleblowing; International cooperation; Effective regret; Agent provocateur Available in a digital repository NRGL
Korupce

Title Corruption. English Abstract The rigorous work deals with the evaluation of the level of criminal substantive law and criminal procedural law with the greatest emphasis on the national level. ...

Chadimová, Tereza; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Univerzita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti
Holečková, Marta Edith; Cuhra, Jaroslav; Kopeček, Michal; Pažout, Jaroslav
2018 - Czech
The orientation of Czechoslovakian foreign policy on Africa, Asia and Latin America took various forms after the World War II. Apart from economic and military cooperation, rising numbers of university scholarships offered to students from developing countries coming to Czechoslovakia are worth our attention. This resulted, together with increasing accent on support of emerging new states, in establishing of The University of 17th November in 1961 - a new university for foreign students. Due to the University, the Czechoslovakian society was for the first time confronted with growing numbers of ethnically and culturally different people. Along with the history of educational institution, this study focuses on the mutual coexistence of foreign students and broader society and on the general reception of the school. Founding of the University was also a Czechoslovak response to a trend developing at the time in some states of the Western European as well as in the Soviet Union where The Patrice Lumumba Friendship University was opened in 1960 in Moscow. The trend was based on a rather optimistic assumption that present-day students later become a part of newly arising elites and occupy important and powerful positions in the decolonized world. The Soviet Union and its satellites (not only... Zájem československé zahraniční politiky o Afriku, Asii a Latinskou Ameriku nabýval po skončení druhé světové války rozmanitých podob. Kromě různých forem hospodářské a vojenské spolupráce stojí za pozornost narůstající počet stipendií na československých vysokých školách pro studenty z rozvojových zemí, který spolu s rostoucím důrazem na podporu nově vznikajících států vyústil na počátku šedesátých let v založení nové vysoké školy pro zahraniční studenty, University 17. listopadu. Československá společnost byla díky této vysoké škole prvně konfrontována s větším množstvím etnicky a kulturně odlišných lidí. Kromě institucionálních dějin je vzájemné soužití zahraničních studentů s většinovou společností a recepce školy součástí této práce. Založení univerzity bylo mimo jiné reakcí na trend, rozvíjející se tehdy v některých západoevropských státech a také v Sovětském svazu, kde v roce 1960 vznikla Univerzita družby národů Patrice Lumumby. Trend byl založený na optimistickém předpokladu, že nynější studenti jsou budoucí součástí nově se rodících elit, které zaujmou důležité a vlivné posty v dekolonizovaném světě. Sovětský svaz a jeho satelity (kromě Československa také NDR a Bulharsko) kopírovaly tento trend a soutěž o sfěry vlivu ve světové politice získala také tento vědecký a akademický rozměr.... Keywords: třetí svět|zahraniční studenti|studená válka|vysoké školy|Universita 17. listopadu|komunistické Československo|translatologie; third world|foreign students|Cold war|universities|The University of 17th November|communist Czechoslovakia|translatology Available in a digital repository NRGL
Univerzita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti

The orientation of Czechoslovakian foreign policy on Africa, Asia and Latin America took various forms after the World War II. Apart from economic and military cooperation, rising numbers of ...

Holečková, Marta Edith; Cuhra, Jaroslav; Kopeček, Michal; Pažout, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Úpadkové trestné činy
Klein, Peter; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
2018 - Czech
Insolvency Crimes Abstract The submitted rigorous thesis elaborately discusses primary insolvency crimes, implying crimes closely connected with contractual obligations between the debtor and creditors, bankruptcy and its resolution in insolvency proceeding. Although, the new criminal codex passed by Act. No. 40/2009 Coll., Criminal Code, does not give the definition of the matter of bankruptcy, neither contains separate part related to insolvency crimes, theory and practice consider to be the primary insolvency crimes damage of the creditor, preferential treatment of the creditor, causing bankruptcy, breaching the obligation in the insolvency proceeding and plotting in the insolvency proceeding, contained in articles no. 222 up to no. 226 of the Criminal Code. The aim of the thesis is to offer a synthetic presentation, pleasant for the readers and offers the maximum knowledge of insolvency crimes and its relation to insolvency law, of its offender, as well as the requirements of criminal and non criminal responsibility for their committing in regard of the subsidiarity of criminal repression principle. All of this in assumption of understanding broader social scope included historical context of criminal and noncriminal legislation referred to protection of contractual obligations on the territory of the... Úpadkové trestné činy Abstrakt Předkládaná práce pojednává o hlavních úpadkových trestných činech, tedy o trestných činech úzce spjatých se závazkovými vztahy mezi dlužníkem a věřiteli, s úpadkem dlužníka a jeho případným řešením v insolvenčním řízení. Nový trestní zákoník přijatý zákonem č. 40/2009 Sb. (dále také "TZ") sice právně nedefinuje stav úpadku ani neobsahuje samostatnou hlavu týkající se úpadkových trestných činů, avšak teorie a praxi považuje za jádro úpadkových trestných činů trestný čin poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení obsažených v § 222 až § 226 TZ. Práce má za cíl nabídnout syntetický výklad, který bude pro čtenáře přívětivý a poskytne co nejvíc poznatků o úpadkových trestných činech a jejich vztahu k úpadkovému právu, k otázce pachatele úpadkových trestných činů, ale také k předpokladům trestní i mimotrestní odpovědnosti za jejich spáchání, a to i s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe. To vše za předpokladu pochopení širšího společenského rámce, zahrnujícího také historický exkurz do trestní a mimotrestní právní úpravy ochrany závazkových vztahů na území České republiky. Práce je členěna na pět kapitol. První kapitola nabízí stručný historický kontext vývoje ochrany závazkových... Keywords: úpadkové trestné činy; věřitel; dlužník; úpadek; Insolvency crimes; Creditor; Debtor; Bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Úpadkové trestné činy

Insolvency Crimes Abstract The submitted rigorous thesis elaborately discusses primary insolvency crimes, implying crimes closely connected with contractual obligations between the debtor and ...

Klein, Peter; Jelínek, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Elektrická stabilita srdce při hypotermií navozených změnách plazmatické koncentrace K+ a modulaci autonomního nervového systému renální denervací.
Kudlička, Jaroslav; Kittnar, Otomar; Nováková, Marie; Danzig, Vilém
2018 - Czech
Malignant ventricular arrhythmias are a common cause of sudden cardiac death. Moderate therapeutic hypothermia (MTH) is routinely used in post-resuscitation care for anticipated neuroprotective effects. However, the safety of MTH in terms of the electrical stability of the heart has not been satisfactorily proved yet. Also, the increased sympathetic tone in patients with heart failure contributes to a higher incidence of malignant ventricular arrhythmias. The aim of this work was to verify the safety of MTH as regards the inducibility of ventricular fibrillation (VF) in the pig biomodel, especially in relation to spontaneous changes in the kalemia and QT interval. Furthermore, we assumed that renal denervation (RDN) could reduce the inducibility of VF. In the first part of the thesis, the extracorporeal cooling was introduced in fully anesthetized swine (n = 6) to provide MTH. Inducibility of VF was studied by programmed ventricular stimulation (8 basic stimuli with up to 4 extrastimuli) three times in each biomodel under the following conditions: during normothermia (NT), after reaching the core temperature 32 řC (HT) and after another 60 minutes of stable hypothermia (HT60). VF inducibility, effective ventricular refractory period (ERP), QTc interval, and potassium plasma level were measured. In... Maligní komorové arytmie jsou častou příčinou náhlé smrti srdeční. Mírná terapeutická hypotermie (MTH) je rutinně využívána v poresuscitační péči pro předpokládané neuroprotektivní účinky. Avšak bezpečnost MTH z hlediska elektrické stability srdce dosud nebyla uspokojivě prokázána. Také zvýšený tonus sympatického nervového systému u pacientů se srdečním selháním přispívá k vyššímu výskytu maligních komorových arytmií. Cílem této práce bylo ověření předpokladu bezpečnosti MTH stran vyvolatelnosti fibrilace komor (VF) na biomodelu prasete, zejména ve vztahu ke spontánním změnám kalemie a QT intervalu. Dále jsme předpokládali, že renální denervace (RDN) by mohla snížit vyvolatelnost VF u biomodelu prasete. V první části práce bylo použito 6 biomodelů, u kterých byla v celkové anestezii navozena MTH pomocí mimotělního oběhu. Vyvolatelnost VF byla studována programovanou ventrikulární stimulací z hrotu pravé komory (8 základních stimulů s dalšími až 4 extrastimuly) vždy třikrát u každého biomodelu za následujících podmínek: během normotermie (NT), po dosažení teploty jádra 32 řC (HT) a po dalších 60 minutách stabilní hypotermie (HT60). Byla měřena vyvolatelnost VF, efektivní refrakterní perioda komor (ERP), interval QTc a kalemie. V druhé části práce byla stejnou metodikou provedena kontrolovaná... Keywords: fibrilace komor; mírná terapeutická hypotermie; renální denervace; hypokalemie; QT interval; ventricular fibrillation; mild therapeutic hypothermia; renal denervation; hypokalemia; QT interval Available in a digital repository NRGL
Elektrická stabilita srdce při hypotermií navozených změnách plazmatické koncentrace K+ a modulaci autonomního nervového systému renální denervací.

Malignant ventricular arrhythmias are a common cause of sudden cardiac death. Moderate therapeutic hypothermia (MTH) is routinely used in post-resuscitation care for anticipated neuroprotective ...

Kudlička, Jaroslav; Kittnar, Otomar; Nováková, Marie; Danzig, Vilém
Univerzita Karlova, 2018

Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně
Stupková, Eva; Babica, Jan; Dohnal, František
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Eva Stupková Supervisor: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Title of rigorosum thesis: Products of Black Eagle Pharmacy at Malá Strana district of Prague This thesis is focused on products of Black Eagle Pharmacy in years 1857-1930. Throughout these years subsequently Benjamin, Karel and Jiří Fragner were the head pharmacists. The pharmacy offered many products in various forms (the oldest ones include Prague Universal Household Ointment or Dr. Rosa's Balsam). At the beginning of the 20th century the range of goods was even wider. The pharmacy produced medi- cinal products (such as Buccavacedrol, Galegol, etc.) as well as dairy products, sweets and other goodies. In the 20's the variety of products increased to such a degree that the production had to be moved to a B. Fragner factory in Dolní Měcholupy. Some of the medicinal products were still made by the end of 20th century (Jopton, Guanar, Hysteps, etc.). In some instances the name has changed but the contents remained close to the original up to this day (Thymomel). Core of this thesis is a chronologically ordered list of products. Each product has its own brief characteristic, contents, indication and dosage information. For the sake of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Eva Stupková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Název rigorózní práce: Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně Práce je zaměřena na výrobní program lékárny U Černého orla v období od roku 1857 do roku 1930. V průběhu těchto let zde byli lékárníky postupně Benjamin, Karel a Jiří Fragner. V lékárně bylo vyráběno velké množství přípravků v různých lékových formách (z nejstarších např. Pražská domácí mast nebo Dr. Rosy Balsám). Na počátku 20. století byla nabídka lékárny ještě pestřejší. Lékárna produkovala nejen léčivé pří- pravky (Buccavacedrol, Galegol aj.), ale i mléčné výrobky, pochutiny, cukrovinky. Ve dvacátých letech se sortiment podstatně rozšířil a v roce 1930 byla výroba přesunuta do továrny B. Fragner v Dolních Měcholupech. Některé z léčivých přípravků se vyráběly ještě koncem 20. století (Jopton, Guanar, Hysteps aj.), výjimečně s jiným názvem ale podobným složením přetrvala jejich výroba dodnes (Thymomel). Hlavní část práce tvoří chronologicky seřazené přípravky. U každého z nich je uvedena jeho stručná charakteristika, složení, indikace a dávkování. Pro úplnost jsou v práci uvedeny i takové přípravky, ke kterým se nepodařilo najít větší množství infor- mací,... Available in a digital repository NRGL
Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Eva Stupková Supervisor: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Title of rigorosum thesis: ...

Stupková, Eva; Babica, Jan; Dohnal, František
Univerzita Karlova, 2018

Analýza mikroskopických obrázků
Kybic Jan; Borovec Jiří; Železný Miloš
2018 - English
Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční fázi (vajíčka) a později v larvální fázi (zkoumány jsou části zvané imaginální disky).This work aims at providing a fully automated processing and analysis pipeline for microscope images of Drosophila melanogaster (fruit fly), which is a highly valuable study subject for biologists because of high gene similarity with mammals and short life cycle. Keywords: Superpixely,segmentace obrazu,učení s učitelem,středy objektů,elipsa,růst oblasti,paprsky,histogram tříd,shlukování,tvarování,extrakce vzorů,atlas,rozklad,Graph Cut,mikroskopické obrázky,octomilka,vajíčka,imaginální disk,umístění genů; Superpixels,semantic image segmentation,instance image segmentation,(un)supervised learning,object center,ellipse fitting,region growing,ray features,label histogram,clustering,shape prior,pattern extraction,atlas,decomposition,Graph Cut,microscopy imaging,Drosophila,ovary,egg chamber,imaginal disc,gene locations Available in digital repository of ČVUT.
Analýza mikroskopických obrázků

Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční ...

Kybic Jan; Borovec Jiří; Železný Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Mazancová, Eva; Franková, Martina
2018 - Czech
The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and, in the conclusion of the thesis, to answer the question of whether these countries' regulation provides a sufficiently effective protection to these areas. Legal orders of the examined countries are analyzed with regard to the scope and effectiveness of the large-scale nature conservation legal instruments. Administrative instruments are examined and compared, including the degree of proprietary rights restrictions and related compensations of property loss. Furthermore, the conceptual and economic instruments (both positive and negative stimulation) are also examined. The analysis also focuses on the regulation of legal liability in regard to the large-scale nature conservation. Next, the thesis focuses on the institutional framework of the large-scale nature conservation in the examined countries and on the evaluation of the scope of the nature protection authorities' competence. Another point of interest is the degree to which the rights of the relevant subjects (owners, municipalities, environmental NGOs) are affected by the designation of a... Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní úprava těchto zemí pro zajištění ochrany přírody ve velkoplošných územích dostatečně efektivní. Právní řády zkoumaných zemí jsou podrobeny analýze co do rozsahu a účinnosti nástrojů velkoplošné územní ochrany přírody. Rozebrány a porovnány jsou administrativní nástroje ochrany, včetně rozsahu omezení vlastnických práv a s tím souvisejících náhrad ekonomických ztrát, dále jsou zkoumány koncepční nástroje ochrany a ekonomické nástroje pozitivní i negativní stimulace. Součástí rozboru jsou i pravidla právní odpovědnosti při ochraně velkoplošných chráněných území. Dále se práce soustřeďuje na institucionální zajištění ochrany velkoplošných území v jednotlivých zemích a na posouzení rozsahu kompetencí orgánů ochrany přírody. Předmětem zájmu je i posouzení míry dotčenosti práv jednotlivých subjektů (vlastníci, obce, ekologické spolky) při vyhlašování chráněných území a následně při uplatňování jejich ochranného režimu. Pozornost je věnována také rozsahu ochrany, kterou zajišťuje velkoplošným územím mezinárodní právo a právo Evropské unie. Mezinárodně právní závazky nepředstavují pro... Keywords: zvláště chráněné území; národní park; ochrana biodiverzity; plán péče; orgán ochrany přírody; specially protected area; national park; biodiversity protection; management plan; nature protection authority Available in a digital repository NRGL
Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu

The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the ...

Mazancová, Eva; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou
Hoidekrová, Kristýna; Pavlů, Dagmar; Jeníček, Jan
2018 - Czech
The aim of this study was to develop methodics of occupational therapy for patients with moelectric prosthesis, which is used by patients with amputation of upper limbs as well as patients with congenital problems. In the Czech republic there are no complex methodics about occupational therapy and myoelectric prosthesis, despite the huge mount of foreign studies of this topic. Myoelectric prosthesis uses the principle of sensing myoelectrical signals which are then transformed to the motor output in the terminal portion of the prosthesis. Occupational therapy intervention begins at the preprosthetic phase, the occupational therapist assesses the general potential for the use of myoelectric prosthesis and picks up myoelectric signals from the stump. In interprosthetic phase occupational therapist is dedicated to the training of activities of daily living with myoelectric prosthesis and training residual stump on the basis of myotest. The phase after prosthetic content of occupational therapy evaluation and assessment, which focus on patients ability of myoelectric control and prosthesis involvement in activities of daily living and training of grip. Within the training of grip, occupational therapist is dedicated to training proper grip within the pace, grip strength and targeted movements. The... Cílem této práce bylo vytvořit metodiku práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou, která se využívá nejen u pacientů po amputaci horní končetiny, ale i u pacientů s vrozenou vývojovou vadou horní končetiny. V České republice neexistuje komplexní metodika, která by uceleně prezentovala informace o ergoterapii a myoelektrických protézách horních končetin, navzdory velkému počtu zahraničních studií vztahujících se k této problematice. Myoelektrická protéza využívá principu snímání myoelektrických signálů, které jsou následně transformovány na motorický výstup v terminální části protézy. Ergoterapeutická intervence začíná již ve fázi preprotetické, kdy ergoterapeut hodnotí obecný potenciál k využití myoelektrické protézy a snímá myoelektrické signály z reziduálního pahýlu. Ve fázi interprotetické se ergoterapeut věnuje nácviku běžných denních činností s využitím cvičené myoelektrické protézy a tréninku reziduálního pahýlu. Fáze postprotetická obsahuje ergoterapeutická hodnocení a testování, která se zaměřují na pacientovy schopnosti myoelektrické kontroly, zapojení protézy do běžných denních činností a na Školu úchopu. V rámci Školy úchopu se ergoterapeut věnuje tréninku provedení úchopu v oblasti tempa, síly stisku a cílených pohybů. Praktická část je tvořena třemi kazuistikami, které... Available in a digital repository NRGL
Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou

The aim of this study was to develop methodics of occupational therapy for patients with moelectric prosthesis, which is used by patients with amputation of upper limbs as well as patients with ...

Hoidekrová, Kristýna; Pavlů, Dagmar; Jeníček, Jan
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases