Number of found documents: 697156
Published from to

Využití digitálních technologií ve volném čase seniorů
ŠACHOVÁ, Viktorie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá popisem toho, jak se digitalizace promítá do volnočasových aktivit seniorů a jak se proměnila v souvislosti s pandemií Covid Sars 19. Tato teoretická práce se úvodem zabývá procesem stárnutí a stářím, změnami a potřebami s ním spjatými. Dále popisuje volný čas a volnočasové aktivity v seniorském věku a v poslední části se věnuje digitálním technologiím ve volném čase a v době pandemie, s návazností na roboty jako sociální společníky a virtuální realitu. This bachelor thesis describes how digitization is reflected in seniors' leisure activities and how it has changed in connection with the Covid Sars 19 pandemic. It is a theoretical work dealing with aging and old age as well as the changes and needs associated with this natural process. It also describes free time and leisure activities of seniors, and in the last part it focuses on digital technologies in free time and during the pandemic, specifically robots as social companions, and the phenomenon of virtual reality. Keywords: senior; volný čas; volnočasové aktivity; digitální technologie; pandemie; COVID-19; osamělost; robotika; virtuální realita; stáří; stárnutí; aplikace; on-line prostor; senior; free time; leisure activities; digital technologies; covid-19 pandemic; loneliness; robotics; virtual reality; old age; aging; application; online space Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití digitálních technologií ve volném čase seniorů

Bakalářská práce se zabývá popisem toho, jak se digitalizace promítá do volnočasových aktivit seniorů a jak se proměnila v souvislosti s pandemií Covid Sars 19. Tato teoretická práce se úvodem ...

ŠACHOVÁ, Viktorie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Materiální stránka správních deliktů
Scheuer, Jan; Adamec, Martin
2023 - Czech
The thesis is devoted to the examination of the material aspect of administrative offences. It opens with the basic theoretical background, summary of the literature and historical excursion. Main part of the thesis is focused on a detailed analysis of the material aspect of the administrative offences from the perspective of legislation, case law and administrative practice. The author approaches the topic in an analytical manner, identifies possible ambiguities and offers suggestions for their elimination. Práce je věnována zkoumání materiální stránky správních deliktů, resp. jejich společenské škodlivosti. Obecná část je věnována základním teoretickým východiskům, shrnutí odborné literatury a historickému exkurzu. Ve zvláštní části je pozornost zaměřena na detailní analýzu materiální stránky jednotlivých správních deliktů z pohledu legislativy, judikatury a správní praxe. Autor k tématu přistupuje analytickým způsobem, identifikuje případné nejasnosti a jako podněty k diskuzi předkládá návrhy na jejich odstranění. Keywords: Materiální znak; přestupek; skutková podstata; společenská škodlivost; správní delikt; veřejnoprávní odpovědnost; závažnost; Material aspect; misdemeanour; facts; social harm; administrative offence; public liability; seriousness Available in a digital repository NRGL
Materiální stránka správních deliktů

The thesis is devoted to the examination of the material aspect of administrative offences. It opens with the basic theoretical background, summary of the literature and historical excursion. Main ...

Scheuer, Jan; Adamec, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ
POLICKÁ, Kateřina
2023 - Czech
Tématem této diplomové práce je Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ. První část práce se zabývá charakteristikou technického vzdělávání a součástí této kapitoly je i seznámení s pojmem technika a technická gramotnost. Následuje kapitola věnovaná Rámcově vzdělávacímu programu a jeho vzdělávacím oblastem, ve kterých lze BOV uplatnit. Další kapitola vymezuje pojem BOV a seznamuje s jejími úrovněmi a fázemi. Poslední úsek teoretické části patří charakteristice metod experimentu, pokusu a pozorování. V praktické části se nachází pět výukových námětů pro začlenění BOV do výuky na 1. stupni ZŠ. Nedílnou součástí každého námětu je příprava na vyučování se všemi nezbytnými informacemi. The topic of this diploma thesis is research - oriented teaching of Activity lessons on the first grade of primary school. The first section is about the characteristic of technical education and part of this chapter is also the explanation of the term technic and technical literacy. Then follows the chapter, which is paying attention to the education plan and its educating areas, in which could be the research - oriented teaching used. Next chapter limits the term of the research - oriented teaching and acquaint us with its levels and phases. The last section of the theoretical part belongs to the characteristic of the methods of experience, trial and observation. In the practical section are five teaching suggestions for including the research - oriented teaching to lessons on the first grade of primary school. Inseparable part of every suggestion is preparation for the lesson with all of the necessary information. Keywords: technické vzdělávání; badatelsky orientovaná výuka; výukové náměty; 1. stupeň ZŠ; technical teaching; research - oriented teaching; teaching suggestions; first grade of primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ

Tématem této diplomové práce je Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ. První část práce se zabývá charakteristikou technického vzdělávání a součástí této kapitoly je i ...

POLICKÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Responzivní webová rozhraní s využitím CSS frameworku Bulma
BURDA, Jakub
2023 - Czech
Cílem bakalářské práce je představení možností využití CSS frameworku Bulma, který má usnadnit a urychlit kódování webových stránek nebo webových aplikací. Bulma je open source CSS framework založený na CSS Flexible Box Layoutu (tzv. flexboxu) a CSS Grid Layoutu (tzv. gridu), jehož použitím docílíme automatického uspořádání responzivních prvků v závislosti na velikosti obrazovky, webová stránka se stává plně responzivní. Framework Bulma je knihovna CSS tříd, kterou je možné použít buď jako předkompilovaný .css soubor nebo jako .sass soubor, aby bylo možné framework přizpůsobit potřebám webdesignéra. V případě použití .sass souboru je pak Bulma plně modulárním frameworkem. V teoretické části bakalářské práce budou vymezeny základní pojmy úzce souvisejicí s frameworkem Bulma (např. flexbox), uvedeny jeho vlastnosti, představeny technologie související s frameworkem a popsána instalace potřebného softwaru pro práci s technologií Bulma. Dále pak budou představeny další typy CSS frameworků jako Bootstrap, Foundation a Pure k porovnání s frameworkem Bulma a následnému zpracování výhod a nevýhod samotného frameworku Bulma. V praktické části bakářské práce bude zhotovena responzivní webová stránka pomocí frameworku Bulma k představení možností, které tato technologie přináší a zároveň také k demonstraci praktických výhod a nevýhod frameworku Bulma. The point of bachelor thesis is presentation of utilisation options CSS Bulma framework, which is meant to make coding website or web applications easier and faster. Bulma is open source CSS framework, which is based on CSS Flexible Box Layout (a.k.a. flexbox) and CSS Grid Layout (a.k.a. grid), which we use to achieve an automatic arrangement of responsive elements depending on the screen size, website is therefore fully responzive. Framework Bulma is library of CSS classes, which can be used like precompiled .css file or .sass file so that the framework can be adapted to the needs of a web designer. In case of use .sass file is Bulma fully modular framework. In the theoretical part of bachelor thesis will be defined basic concepts, which are closely related with framework Bulma (e.g. flexbox), listed his properties, introduced technologies related to the framework and description of the installation of the necessary software for work with Bulma technology. Then will be introduced other types of CSS framework like Bootstrap, Foundation and Pure to compare with Framework Bulma and subsequent processing advantages and disadvantages of the Bulma framework. In the practical part of the bachelor thesis will be made a responsive website with help of framework Bulma to introduce possibility that this technology brings and at the same time also to demonstration of practical advantages and disadvantages Bulma framework. Keywords: HTML; CSS; Javascript; framework; Bulma; front-end; vývojové prostředí; HTML; CSS; Javascript; framework; Bulma; front-end; Integrated Development Environment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Responzivní webová rozhraní s využitím CSS frameworku Bulma

Cílem bakalářské práce je představení možností využití CSS frameworku Bulma, který má usnadnit a urychlit kódování webových stránek nebo webových aplikací. Bulma je open source CSS framework založený ...

BURDA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Děti s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání
LYKEŠOVÁ, Erika
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je popis adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem na předškolní vzdělávání. Pod pojmem děti s OMJ jsou konkrétně pro diplomovou práci myšleny děti z Ukrajiny, které během roku 2022 začaly přicházet do českého vzdělávacího systému kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Teoretická část se člení na čtyři kapitoly, které obsahují teoretický základ ke zpracovávané problematice a jsou významně propojené s praktickou částí diplomové práce. Obsahem je vymezení základních pojmů problematiky dětí s odlišným mateřským jazykem a charakteristika typických vývojových aspektů v předškolním vzdělávání. Mimo jiné jsou do teoretické části zařazeny možnosti podpory při vzdělávání a způsoby komunikace, které jsou pro adaptaci a rozvoj jazyka vhodné. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum výše vymezené problematiky. V první části kvalitativního výzkumu se jedná o polostrukturované rozhovory s pedagogy vybraných mateřských škol v Českých Budějovicích. Druhou částí výzkumu je zúčastněné pozorování, které proběhlo v jedné ze soukromých mateřských škol rovněž v Českých Budějovicích. Přínosem diplomové práce může být inspirace pro pedagogy mateřských škol, kteří se podílejí na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem či konkrétně dětí z Ukrajiny. Závěr diplomové práce shrnuje problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich adaptaci v předškolním zařízení. The aim of the thesis is to describe the adaptation of children with a different mother tongue to preschool education. Under the term children with OMJ, children from Ukraine who began to enter the Czech education system during the year 2022 due to the war conflict are specifically chosen for the diploma thesis. The theoretical part is divided into four chapters, which contain the theoretical basis for the subject matter and are significantly connected with the practical part of the diploma thesis. The content is a definition of the basic concepts of the issue of children with a different mother tongue and characterization of typical developmental aspects in preschool education. Among other things, the theoretical part includes possibilities for support during education and methods of communication, which are suitable to use during language adaptation and development. The practical part deals with qualitative research on the issues defined above. The first part of the qualitative research involves semi-structured interviews with teachers of selected kindergartens in České Budějovice. The second part of the research is participant observation, which took place in one of the private kindergartens also in České Budějovice. The benefit of the thesis can be inspirational for kindergarten teachers who participate in the education of children with a different mother tongue, specifically children from Ukraine. The conclusion of the diploma thesis summarizes the issue of children with a different mother tongue and their adaptation in preschool. Keywords: děti s odlišným mateřským jazykem; Ukrajina; předškolní vzdělávání; adaptace; inkluze; komunikační kompetence; možnosti podpory; children with a different mother tongue; Ukraine; preschool education; adaptation; inclusion; communication competence; support options Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Děti s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání

Cílem diplomové práce je popis adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem na předškolní vzdělávání. Pod pojmem děti s OMJ jsou konkrétně pro diplomovou práci myšleny děti z Ukrajiny, které během roku ...

LYKEŠOVÁ, Erika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Role a podpora prarodičů při vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením
PAVČOVÁ, Kristýna
2023 - Czech
Tématem diplomové práce je role a podpora prarodičů při vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením člověka s postižením ve společnosti, kde vymezuje normu a normalitu, základní terminologii a pojmy defekt a defektivita, impairment, disabilita a handicap a dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně se zabývá právy osob s postižením, Úmluvou organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025. Dále se věnuje rodině a jejím funkcím, rodině dítěte s postižením, fázím vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením, prarodičům a jejich roli a prarodičům dítěte s postižením. Věnuje se také možnostem podpory rodiny a jedince s postižením, kde se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, sociální služby, kde vymezuje ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dále se věnuje školským poradenským zařízením. Cílem praktické části diplomové práce je zjistit, jak se prarodiče vyrovnávají s narozením dítěte (vnoučete) s postižením, jak se zapojují do péče a podpory primární rodiny a zda je také jim dostupná adekvátní podpora ze strany odborníků v ČR. Pro naplnění stanoveného cíle byl zvolen smíšený výzkum. Pro sběr dat v kvalitativním výzkumu byly použity dva druhy polostrukturovaných rozhovorů, kdy byl jeden z nich určen rodičům dětí s postižením a další byl určen prarodičům dětí (vnoučat) s postižením. Pro sběr dat v kvantitativním výzkumu byl použit dotazník určený pro odborníky pracující v sociálních službách v ČR. The topic of the diploma thesis is grandparents' role and support in the process of coping with the grandchildren's disability. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the definition of a person with disability in society, defining the norm and normality, basic terminology and the concepts of defect and defectiveness, impairment, disability and handicap, and a child, a pupil, and a student with special educational needs. Subsequently, the thesis deals with the rights of persons with disabilities, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the National Plan for the Promotion of Equal Opportunities for Persons with Disabilities 2021-2025. It is also dedicated to the family and its functions, the family of a child with disability, the stages of coping with the birth of a child with disability, grandparents and their role, and grandparents of a child with disability. It also focuses on the possibilities of supporting families and individuals with disabilities, where it focuses on non-governmental non-profit organizations, social services, where it defines early intervention and social activation services for families with children, and School Guidance and Counselling Facility. The aim of the practical part of the diploma thesis is to find out how grandparents cope with the birth of a child (grandchild) with disability, how they are involved in the care and support of the primary family and whether there is an adequate support available to them from the professionals in the Czech Republic. Mixed research was chosen to fulfil the stated objective. Two types of semi-structured interviews were used for data collection in the qualitative research. One was for parents of children with disabilities and the other was for grandparents of children (grandchildren) with disabilities. A questionnaire designed for professionals working in social services in the Czech Republic was used to collect data in the quantitative research. Keywords: role; podpora; rodina; prarodiče dětí (vnoučat) s postižením; vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením; role; support; family; grandparents of children (grandchildren) with disabilities; birth of a child with disability Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role a podpora prarodičů při vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením

Tématem diplomové práce je role a podpora prarodičů při vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením člověka ...

PAVČOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Funkce mitochondrií v kosterním svalu kriticky nemocných
Urban, Tomáš; Duška, František; Bořilová Linhartová, Petra; Lipový, Břetislav
2023 - Czech
Aerobic phosphorylation in the mitochondria is an essential source of ATP for the functioning of higher organisms. It can be assumed that in critically ill patients, alterations in mitochondrial function are not only a para-phenomenon but also a cause of metabolic dysfunction and skeletal muscle function. In addition, critically ill patients are given drugs that facilitate care but may have unwanted side effects. Among these is the widely used diisopropylphenol, i.e. propofol. However, there is increasing evidence that propofol can induce propofol infusion syndrome, leading to mitochondrial dysfunction and failure, which can lead to the death of the patient. The research question in our project was whether there are differences in mitochondrial function compared to a control group in critically ill patients at different stages of the disease, and whether there is a difference between the group rehabilitating with the FES-CE device, i.e. functional electrical stimulation assisted ergometry, and the group with standard rehabilitation. Furthermore, we aimed to determine whether and how different parts of the respiratory chain are inhibited during propofol administration. In a subgroup of patients enrolled in a prospective randomized controlled trial, The Effect of Functional Electrical... Aerobní fosforylace v mitochondriích je zásadním zdrojem ATP pro fungování vyšších organismů. Lze se domnívat, že u kriticky nemocných dochází ke změnám mitochondriálních funkcí, které jsou nejen průvodním jevem, ale i příčinou dysfunkce metabolismu a funkce kosterního svalu. Kriticky nemocným jsou navíc podávány léky, které usnadňují péči o nemocného, mohou však mít nechtěné vedlejší účinky. Mezi takové patří velmi rozšířený diisopropylfenol, tj. propofol. Přibývají však důkazy o tom, že propofol může navodit syndrom propofolové infúze, který vede k mitochondriální dysfunkci a selhání, což může vést až ke smrti nemocného. Výzkumnou otázkou v našem projektu bylo, zda jsou rozdíly ve funkci mitochondrií ve srovnání s kontrolní skupinou u kriticky nemocných v různých fázích onemocnění, a zda je rozdíl mezi skupinou rehabilitující pomocí přístroje FES-CE, tedy funkční elektrickou stimulací asistované ergometrie a skupinou se standardní rehabilitací. Dále jsme si vytkli za cíl určit, zda a jakým způsobem dochází k inhibici jednotlivých částí respiračního řetězce během podávání propofolu. U podskupiny pacientů zařazených do prospektivní randomizované kontrolované studie Vliv funkční elektrickou stimulací asistované ergometrie na funkční výsledek u kriticky nemocných, u kterých k tomu dal pacient nebo... Keywords: Mitochondriální funkce; rehabilitace kriticky nemocných; bioenergetické funkce; FES-CE; Oxygrafie; Mitochondrial function; rehabilitation of critical ill; bioenergetic function; FES-CE; Oxygraphy Available in a digital repository NRGL
Funkce mitochondrií v kosterním svalu kriticky nemocných

Aerobic phosphorylation in the mitochondria is an essential source of ATP for the functioning of higher organisms. It can be assumed that in critically ill patients, alterations in mitochondrial ...

Urban, Tomáš; Duška, František; Bořilová Linhartová, Petra; Lipový, Břetislav
Univerzita Karlova, 2023

Interaktivní výukové modely pro virtuální realitu
ŠESTÁK, Stanislav
2023 - Czech
Bakalářská práce se věnuje propojení virtuální reality a výuky této technologie na základních školách. Hlavním cílem této práce je vytvoření tři modelů s metodickými postupy tvorby pro učitele, seznámení se s prostředím aplikací pro tvorbu virtuální reality a aplikacemi pro tvorbu obsahu. Teoretická práce se zaměřuje na vztah virtuální reality a školního prostředí (použití ve školách apod.), dále hodnotí vybrané aplikace z pohledu použití ve výuce a porovnává je mezi sebou. Praktická část práce popisuje postup tvorby tří modelů, pro které byly použity dva rozdílné přístupy tvorby. První přístup byl vlastní tvoření modelu pomocí 3D skenování a druhý byla práce s daty typu GIS a úprava v Blenderu. Modely a metodické postupy budou publikovány pod otevřenou licencí. Postup práce a používání modelů je aplikováno (otestováno) v rámci ukázkové výukové hodiny na základní škole. The bachelor's thesis is devoted to the connection of virtual reality and the teaching of this technology in primary schools. The main goal of this work is the creation of three models with methodical creation procedures for teachers, familiarization with the environment of applications for creating virtual reality and applications for content creation. The theoretical work focuses on the relationship between virtual reality and the school environment (use in schools, etc.), further evaluates selected applications from the point of view of use in teaching and compares them with each other. The practical part of the thesis describes the process of creating three models, for which two different creation approaches were used. The first approach was to create a model using 3D scanning, and the second was to work with GIS-type data and edit it in Blender. The models and methodological procedures will be published under an open license. The work procedure and the use of models is applied (tested) in the framework of a sample teaching lesson at a primary school. Keywords: Virtuální realita; Blender; 3D model; 3D skenování; GIS; Virtual reality; Blender; 3D model; 3D scanning; GIS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interaktivní výukové modely pro virtuální realitu

Bakalářská práce se věnuje propojení virtuální reality a výuky této technologie na základních školách. Hlavním cílem této práce je vytvoření tři modelů s metodickými postupy tvorby pro učitele, ...

ŠESTÁK, Stanislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vliv absolvované terénní výuky během studia učitelství přírodopisu
KYTLEROVÁ, Petra
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem terénní výuky na studenty učitelství přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V literárním přehledu je vysvětleno, co se myslí terénní výukou, jaké jsou její podoby a formy. Dále jsou uvedeny přínosy a nevýhody terénní výuky, které souvisejí s tím, proč terénní výuka je či naopak není na některých školách běžně zařazována do výuky přírodopisu. V poslední části literární rešerše je začlenění terénní výuky do RVP ZV a kapitola o terénní výuce v jiných výzkumech. Na základě této rešerše byl sestaven dotazník, který byl zaslán bývalým studentům přírodopisu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Ve výsledkové části jsou shrnuty výsledky tohoto dotazníku. U části respondentů byla provedena korelace počtu absolvovaných kurzů a výsledků studia, žádný vztah se však nepotvrdil. This diploma thesis deals with the effect of attended outdoor education on pre-service biology students at University in České Budějovice. There is an explanation of what is outdoor education and what are its schemes and forms in the theoretical part. Then there are the benefits and disadvantages of outdoor education which relate to the reasons why outdoor education is or is not part of teaching biology. In the last part of the theoretical part there is the incorporation of outdoor education into the RVP ZV and a chapter about outdoor education in other researches. A questionnaire was assembled based on the theoretical part and it was sent to former students of Faculty of Education in České Budějovice who studied biology. The outcomes of the questionnaire are in the last part. By some students the correlation of the number of participated outdoor courses and results of the studying was made but no relation was confirmed. Keywords: terénní výuka; učitelé; žáci; vzdělávání; přírodopis; outdoor education; teachers; pupils; education; biology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv absolvované terénní výuky během studia učitelství přírodopisu

Diplomová práce se zabývá vlivem terénní výuky na studenty učitelství přírodopisu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V literárním přehledu je vysvětleno, co se myslí terénní výukou, jaké ...

KYTLEROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Respektující přístup k dítěti v mateřské škole
KONVALINOVÁ, Eva
2023 - Czech
Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda učitelé mateřských škol volí směrem k dětem respektující přístup, který je zaměřen na potřeby dětí, jejich individuální možnosti a zájmy. V teoretické části je popsána komunikace obecně a definována komunikace respektující neboli efektivní a její formy, ale také je zde popsána komunikace neefektivní. Dále je text práce zaměřen na vztah dítěte a dospělého, na individualizaci vzdělávání, u které je poukázáno na důležitost vývojových zvláštností dětí předškolního věku. Zmíněny jsou i individuální potřeby dětí a inkluzivní vzdělávání. Pro účel dosažení stanoveného cíle byl zvolen kvalitativní výzkum, metoda krátkodobého záměrného pozorování, pro které byla zvolena tři kritéria. Prvním kritériem byl vztah dítěte a učitele. Druhé kritérium se týkalo užívání forem efektivní a neefektivní komunikace a třetí kritérium se zabývalo potřebami dětí. Výzkumným souborem byli učitelé mateřských škol z pěti zařízení v rámci Jihomoravského a Jihočeského kraje. Pozorování bylo doplněno o krátký polostrukturovaný rozhovor s učiteli mateřských škol. Cílem rozhovoru bylo zjistit informovanost učitelů v oblasti individualizace vzdělávání. The aim of this bachelor´s thesis is to verify whether kindergarten teachers choose a respectful approach towards children, which is focused on children's needs, their individual possibilities and interests. The theoretical part describes communication in general and defines respectful or effective communication and its forms, but ineffective communication is also described here. Furthermore, the text of the thesis is focused on the relationship between a child and an adult, on the individualization of education, where the importance of developmental peculiarities of preschool children is pointed out. The individual needs of children and inclusive education are also mentioned. For the purpose of achieving the set goal, qualitative research, a method of short-term intentional observation, was chosen, for which three criteria were chosen. The first criterion was the relationship between the child and the teacher. The second criterion related to the use of effective and ineffective forms of communication, and the third criterion dealt with the needs of children. The research group was kindergarten teachers from five institutions within the South Moravian and South Bohemian Regions. The observation was supplemented by a short semi-structured interview with kindergarten teachers. The aim of the interview was to find out the teachers' awareness of the individualization of education. Keywords: respekt; respektující přístup; komunikace; mateřská škola; předškolní vzdělávání; dítě; respect; respectful approach; communication; kindergarten; preschool education; child Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Respektující přístup k dítěti v mateřské škole

Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda učitelé mateřských škol volí směrem k dětem respektující přístup, který je zaměřen na potřeby dětí, jejich individuální možnosti a zájmy. V teoretické části ...

KONVALINOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases