Number of found documents: 680696
Published from to

Globální dopad rozpočtových ztrát z korporátních daňových úniků
Richtárová, Marie Anna; Janský, Petr; Dubinina, Evgeniya
2022 - English
Existing empirical results suggest inequality of the global distribution of tax revenue loss resulting from tax avoidance techniques as base erosion and profit shifting to the detriment of developing countries. International Mon- etary Fund researchers conducted a pioneering study in this field in 2016 and introduced an innovative methodology to quantify the revenue impact. The aim of this thesis is firstly to re-estimate their model. Moreover, among other changes in the data, we exploit high-quality revenue data from the International Centre for Tax and Development-World Institute for Develop- ment Economics Research Government Revenue Database with an extended time range offering so more recent and accurate estimates of global revenue loss. Our findings suggest a slightly lower estimate of US$550 billion revenue loss globally. In terms of percent of the gross domestic product, the results indicate a less severe revenue loss compared to previous estimates. Follow- ing a previous re-estimation carried out by Cobham and Janský in 2018, we present updated loss estimates disaggregated for country income groups and regions. The results present further evidence of greater severity of rev- enue loss due to tax avoidance in low and lower-middle income countries in Sub-Saharan Africa, Latin America & the... Stávající empirické výzkumy poukazují na nerovnoměrnou globální distribuci ztrát daňových příjmů vyplývajících ze způsobů vyhýbání se daňovým povin- nostem, jako je eroze základu daně či přesouvání zisku, postihující nejvíce rozvojové země. Výzkumníci Mezinárodního měnového fondu provedli v této oblasti v roce 2016 průkopnickou studii a představili inovativní metodiku kvantifikace dopadu na příjmy. Cílem této práce je nejprve znovu odhadnout jejich model. Nadále, kromě jiných změn v datových zdrojích, využíváme vysoce kvalitní údaje o příjmech z Databáze vládních příjmů Mezinárod- ního centra pro daně a rozvoj - Světového institutu pro výzkum rozvojové ekonomiky s rozšířeným časovým rozsahem, které tak nabízejí aktuálnější a přesnější odhady globální ztráty příjmů. Naše zjištění naznačují nižší odhad celosvětové ztráty příjmů ve výši 550 miliard USD. Naše výsledky poukazují na méně závažnou ztrátu příjmů ve srovnání s předchozími odhady v pro- centech hrubého domácího produktu. V návaznosti na předchozí reestimaci, kterou v roce 2018 vykonali Cobham a Janský, předkládáme aktualizované odhady ztrát rozčleněné podle příjmových skupin zemí a regionů. Prezen- tujeme další důkazy o větší závažnosti ztráty příjmů v důsledku vyhýbání se daňovým povinnostem v zemích s nízkými a nižšími středními příjmy v... Keywords: international taxation; corporate income tax; tax avoidance; tax havens; base erosion; profit shifting; developing countries Available in a digital repository NRGL
Globální dopad rozpočtových ztrát z korporátních daňových úniků

Existing empirical results suggest inequality of the global distribution of tax revenue loss resulting from tax avoidance techniques as base erosion and profit shifting to the detriment of developing ...

Richtárová, Marie Anna; Janský, Petr; Dubinina, Evgeniya
Univerzita Karlova, 2022

Didaktický potenciál Písně ledu a ohně od G.R.R. Martina pro SŠ
Červ, Petr; Komberec, Filip; Starý, Karel
2022 - Czech
This diploma thesis deals with the didactic potential of A Song of Ice and Fire by the American writer George R. R. Martin and focuses on high schools. Its goal is to show to what extent Martin's saga, and therefore its series adaptation, can be used for teaching not only literature, but also other subjects, and at the same time prepare specific lessons that teachers can immediately use in their classes. The first part defines the concept of fantasy and provides basic data about the author's life, especially those that affect his later work. Furthermore, the realities from the world in which the saga takes place are mentioned and briefly characterized, as well as the six main characters of the whole story are presented here. It also summarizes those works that do not belong to the main line of the saga itself, but fall into a wider range of works that deal with the Westeros, the fictional world of A Song of Ice and Fire. In the second part, individual lessons are proposed, in which high school students work with excerpts of the texts from A Songs of Ice and Fire and through various methods and activities such as mind maps, picture quizes and others are guided to goals that go beyond the normal framework of literary education. A total of eight teaching lessons are elaborated in this work, one of... Tato diplomová práce pojednává o didaktickém potenciálu Písně ledu a ohně amerického spisovatele George R. R. Martina a je zaměřuje se na střední školy. Jejím cílem je ukázat, do jaké míry může být Martinova sága, potažmo i její seriálové zpracování, využitelná pro výuku nejen literatury, ale i dalších předmětů, a zároveň připravit konkrétní lekce, které mohou učitelé ihned využít ve svých hodinách. V první části je vymezen pojem fantasy a jsou uvedena základní data o autorově životě, především ta, která mají vliv na jeho pozdější tvorbu. Dále jsou zde zmíněny a stručně charakterizovány reálie ze světa, v němž se sága odehrává, stejně tak je zde představeno šest hlavních postav celého příběhu. Jsou zde také shrnuta ta díla, která sice nepatří do hlavní linie samotné ságy, ale spadají do širšího okruhu děl, která se věnují Západozemí, tedy fikčnímu světu Písně ledu a ohně. V druhé části jsou navrženy jednotlivé výukové lekce, v nichž žáci střední školy pracují s úryvky textů Písně ledu a ohně a pomocí různých metod a aktivit, jako jsou myšlenkové mapy, obrázkové kvízy a další, jsou vedeni k cílům, které přesahují běžný rámec literární výchovy. Celkem je v této práci zpracováno osm výukových lekcí, z nichž jedna je koncipována jako dvouhodinová lekce. V lekcí jsou zastoupena různá společensky... Keywords: fantasy; Píseň ledu a ohně; Hra o trůny; didaktický potenciál; George R. R. Martin; fantasy; a Song of Ice and Fire; Game of Thrones; didactic potencial; George R. R. Martin Available in a digital repository NRGL
Didaktický potenciál Písně ledu a ohně od G.R.R. Martina pro SŠ

This diploma thesis deals with the didactic potential of A Song of Ice and Fire by the American writer George R. R. Martin and focuses on high schools. Its goal is to show to what extent Martin's ...

Červ, Petr; Komberec, Filip; Starý, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Charles Lewinsky: Gerron (2011). Švýcarský příspěvek k literatuře holocaustu.
Lacinová, Ludmila; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2022 - Czech
This master's thesis aims to analyze the biographical novel Gerron and the Nazi propaganda film about "the happy life of Jews in the ghetto," in whose production the protagonist of the said novel participated, and to provide a closer look at the period of the Third Reich and the atrocious Holocaust through the example of the Terezín ghetto, where both the biographical novel and the Nazi propaganda film are set. Charles Lewinsky's biographical novel Gerron from 2011, which was nominated for the Swiss Book Prize, combines a factual and a fictional biography of the famous German actor and director of Jewish descent Kurt Gerron, who was chosen in 1944 as a prisoner in the Terezín ghetto to write the screenplay for and then to direct a Nazi propaganda film depicting "the happy life of Jews in the Terezín ghetto." That is why this master's thesis consisting of five chapters deals in the individual chapters with 1) factual and fictional (artistically rendered) biography and their differences; 2) basic information about the life and work of the writer Charles Lewinsky; 3) a sketch of the period of the Third Reich and the atrocious Holocaust based on the example of the Terezín ghetto; 4) the constellation and characterization of the literary characters in relation to the moral conflict which the text... Cílem diplomové práce je analýza biografického románu Gerron i nacistického propagandistického filmu o "šťastném životě Židů v terezínském ghettu," na jehož produkci se podílel protagonista uvedeného románu, a přiblížení historického období Třetí říše a neblahého období holocaustu na příkladu terezínského ghetta, kam je jak biografický román, tak nacistický propagandistický film situován. Biografický román Charlese Lewinského Gerron z roku 2011, jenž byl nominován na Švýcarskou knižní cenu, je kombinací reálné a fiktivní biografie slavného německého herce a režiséra židovského původu Kurta Gerrona, který byl v roce 1944 jako židovský vězeň v terezínském ghettu vybrán nacisty k tomu, aby napsal scénář k nacistickému propagandistickému filmu, který by pojednával "o šťastném životě Židů v terezínském ghettu," a aby ho následně režíroval, proto se tato diplomová práce, která je rozdělena celkem do pěti kapitol, v jednotlivých kapitolách zabývá 1) reálnou a literarizovanou (umělecky ztvárněnou) biografií a jejich vzájemnými rozdíly; 2) základními informacemi o životě a tvorbě spisovatele Charlese Lewinského; 3) načrtnutím historického období Třetí říše a neblahého období holocaustu na příkladu terezínského ghetta; 4) konstelací a charakteristikou literárních postav vzhledem k morálnímu konfliktu, který... Keywords: Charles Lewinsky; Kurt Gerron; ghetto Terezín; Židé; holocaust; Třetí říše; nacistický propagandistický film; Charles Lewinsky; Kurt Gerron; Terezín Ghetto; Jews; Holocaust; Third Reich; Nazi propaganda film Available in a digital repository NRGL
Charles Lewinsky: Gerron (2011). Švýcarský příspěvek k literatuře holocaustu.

This master's thesis aims to analyze the biographical novel Gerron and the Nazi propaganda film about "the happy life of Jews in the ghetto," in whose production the protagonist of the said novel ...

Lacinová, Ludmila; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2022

Paralely v pohádkách Malý Muk W. Hauffa a Tři veteráni J. Wericha
Novotná, Michaela; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2022 - Czech
Keywords: Pohádka; pohádkové motivy; Malý Muk; Wilhelm Hauff; Tři veteráni; Jan Werich; fairy tale; fairy tale motifs; Little Muck; Wilhelm Hauff; Three Veterans; Jan Werich Available in a digital repository NRGL
Paralely v pohádkách Malý Muk W. Hauffa a Tři veteráni J. Wericha

Novotná, Michaela; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Komutativní polotělesa hodnosti dva
Tittl, Ondřej; Göloglu, Faruk; Růžička, Pavel
2022 - English
In this thesis we will explain what are semifields and what interesting properties these algebraic objects possesses. In the first chapter we will go over some basics and preliminaries to understand what semifields are. In the second chapter we will prove some useful lemmata for either commutative and non-commutative case of semifields and provide some examples. At last we will try to do some research by ourselves, where we will try to find some examples of semifields. 1 V této práci vysvětlíme, co jsou polotělesa a jaké zajímavé vlastnosti tyto algebraické objekty mají. V první kapitole projdeme základní vlastnosti a definice důležité pro pochopení polotěles. Ve druhé kapitole dokážeme několik užitečných lemmat pro komu- tativní i nekomutativní případy polotěles a ukážeme nějaké příklady polotěles. Nakonec se pokusíme o vlastní výzkum, kdy se pokusíme najít nějaké příklady polotěles. 1 Keywords: konečná|komutativní|polotělesa|vektorový|prostor; finite|commutative|semifields|vector|space Available in a digital repository NRGL
Komutativní polotělesa hodnosti dva

In this thesis we will explain what are semifields and what interesting properties these algebraic objects possesses. In the first chapter we will go over some basics and preliminaries to understand ...

Tittl, Ondřej; Göloglu, Faruk; Růžička, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Práce s dětskými časopisy v mateřské škole pohledem pedagogů
Těšitelová, Tereza; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
2022 - Czech
Keywords: dětský časopis; předškolní věk; předškolní vzdělávání; mateřská škola; práce pedagogů; dotazníkové šetření mezi pedagogy mateřských škol; children's magazines; preschool children; preschool education; kindergarten; teaching practise; kindergarten teacher inquiry Available in a digital repository NRGL
Práce s dětskými časopisy v mateřské škole pohledem pedagogů

Těšitelová, Tereza; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Rozklad genderového mzdového rozdílu před a po covid-19: změnily se mzdové determinanty napříč pohlavími?
Bartóková, Martina; Pertold-Gebicka, Barbara; Kolář, Daniel
2022 - English
The topics of inequality, unconditional differences or disproportional rewarding systems are fighting for their place at the top of the interest in public life. In order to fight the inequality present in society, scientists, policymakers, publicly active people and ordinary people are trying to discuss it and find its leading causes. This thesis examines the inequality between men and women in the rewarding system and how the recent pandemic crisis influences it. We analyse the role of many wage gap determinants and try to identify the main ones and how they change with the COVID-19 pandemic. Some of our expectations were confirmed. The pandemic crisis put more burden on women than men. However, the research shows that all the economic sectors suffer from the pandemic; the only difference is by what amount. The results of the decomposition show that change in the determinants of the wage gap is present, but only on the border of the gap. The reason is that even before the pandemic outbreak, the most significant part of the gender wage gap (GWG) was caused by the unexplained gap, i.e., the possible reasons for the GWG are gender discrimination or gender specialisation. After the COVID-19 pandemic began, the unexplained gap strengthened its position. Keywords gender, gender wage gap, COVID-19,... Témy týkajúce sa nerovnosti, neopodstatnených rozdielov alebo nerovnomerného odmeňovania sa stále viac snažia pretlačiť svoje miesto na vrchol spoločenských tém. Vedci, zákonodarcovia, verejne aktívne osoby ako aj bežní ľudia sa s cieľom bojovať proti všadeprítomnej nerovnosti snažia aktívne diskutovať a hľadať jej príčiny. Predmetom tejto práce je skúmať mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami a aký vplyv na tieto rozdiely mala nedávna pandémia koronavírusu. Analyzovali sme vplyv mnohých determinantov na mzdy a snažili sme sa identifikovať tie z nich, s najväčším vplyvom. Ďalej sme sa pozreli ako pandémia ovplyvnila postavenie týchto determinantov. Niektoré z našich očakávaní sa potvrdili. Pandémia zhoršila situáciu žien viac než mužov. Napriek tomu, že výsledky výskumu ukázali, že pandémia ovplyvnila všetky sektory ekonomiky, niektoré z týchto sektorov boli zasiahnuté viac ako iné. Výsledky dekompozície miezd zamestnancov ukázali, že zmena v determinantoch mzdových rozdielov je prítomná len okrajovo. Hlavná časť, ktorá zapríčiňovala mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami aj pred pandémiou, je časť, ktorú nevieme vysvetliť pomocou rozdielnych charakteristík mužov a žien. Táto časť môže byť spôsobená diskrimináciou alebo špecializáciou jednotlivých pohlaví. Vďaka pandémii táto časť ešte viac zosilnela.... Keywords: gender; gender wage gap; covid-19; shecession; change; effect; pandemic; decomposition Available in a digital repository NRGL
Rozklad genderového mzdového rozdílu před a po covid-19: změnily se mzdové determinanty napříč pohlavími?

The topics of inequality, unconditional differences or disproportional rewarding systems are fighting for their place at the top of the interest in public life. In order to fight the inequality ...

Bartóková, Martina; Pertold-Gebicka, Barbara; Kolář, Daniel
Univerzita Karlova, 2022

Georadarový průzkum v peri/glaciálním prostředí
Bartůšek, Filip; Engel, Zbyněk; Tábořík, Petr
2022 - Czech
Ground penetrating radar (GPR) technique is a non-invasive geophysical method based on sending an electromagnetic signal into the ground and evaluating it after reflection from subsurface structures. The Georadar method is used to study a large number of geomorphological phenomena. This paper focuses on defining the potential applications of GPR in periglacial and glacial environments. Based on a literature search, an overview of GPR applications in periglacial and glacial environments was developed. Attention was also paid to the suitability of individual environments for GPR surveys and the advantages and limitations of GPR method in cryogenic phenomena research. In periglacial environments, GPR is most commonly used for active layer delineation and ground ice detection, but the depth range is limited by the presence of liquid water in the active layer. In glacial environments, GPR is most often used to measure the thickness of glaciers and to image their structure. Ice is the most suitable of all materials (except air) for radio signal propagation and the depth range of the signal in ice is many times greater than in other materials. Key words: Ground penetrating radar, electromagnetic waves, periglacial environments, glacial environments, permafrost, glaciers Měření pomocí georadaru (GPR - z anglického Ground Penetrating Radar) je neinvazivní geofyzikální metoda, založená na vysílání elektromagnetického signálu do země a jeho vyhodnocování po odrazu od podpovrchových struktur. Georadarová metoda je využívána pro studium velkého množství geomorfologických jevů. Tato práce se zaměřuje na vymezení možností využití georadaru v periglaciálním a glaciálním prostředí. Na základě rešerše odborné literatury byl vytvořen přehled aplikací georadaru v periglaciálním a glaciálním prostředí. Pozornost byla věnována také vhodnosti jednotlivých prostředí pro georadarový průzkum a výhodám a omezením georadarové metody při výzkumu kryogenních jevů. V periglaciálním prostředí je georadar nejčastěji používán pro vymezení činné vrstvy a detekci podzemního ledu, hloubkový dosah metody je ovšem limitován přítomností kapalné vody v činné vrstvě. V glaciálním prostředí je georadar nejčastěji využíván na měření mocnosti ledovců a zobrazování jejich struktury. Led je ze všech materiálů (kromě vzduchu) pro šíření rádiového signálu nejvhodnější a hloubkový dosah signálu v ledu je mnohonásobně větší než u jiných materiálů. Klíčová slova: georadar, elektromagnetické vlnění, periglaciální prostředí, glaciální prostředí, permafrost, ledovce Available in a digital repository NRGL
Georadarový průzkum v peri/glaciálním prostředí

Ground penetrating radar (GPR) technique is a non-invasive geophysical method based on sending an electromagnetic signal into the ground and evaluating it after reflection from subsurface structures. ...

Bartůšek, Filip; Engel, Zbyněk; Tábořík, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Vliv migrace českých basketbalistů na jejich kariéru
Donát, Blahomír; Crossan, William Morea; Ruda, Tomáš
2022 - Czech
Title: The influence of migration of Czech basketball players on their career Objectives: The main aim of this diploma thesis is to find out if a migration of young Czech basketball players is proper for their future career. Methods: The first method, that was used in this work, is a quantitative method - analysing the secondary data. These data were collected from the websites eurobasket.com, cz.basketball, proballers.com and cbf.cz. Before the analyses, there was defined a selection aggregate of players, who are included to the analyses. The selection aggregate contains the players, that leaved Czech Republic during a period of years 2010- 2020, before they had been 25 years old, and their departure was their first one. After the first phase of analysis, there were found out 82 players that this selection aggregate contains. These players were evaluated by three factors of success (a length of their top- level career, a length of their top-level international career and a quality of the leagues, where these players were playing). To the quantitative research was added a qualitative method - semi structured interviews. The respondents were 4 specialists in the topic of Czech basketball players migration. The respondents are also ex professional players or current coaches. Their opinions were added... Název: Vliv migrace českých basketbalistů na jejich kariéru Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda je migrace mladých českých basketbalistů vhodná pro jejich budoucí kariéru, či není. Metody: První metodou, která byla v této práci provedena, je metoda kvantitativní - analýza sekundárních dat. Tato data byla sbírána z webových stránek eurobasket.com, cz.basketball, proballers.com a cbf.cz. Před sběrem dat byl stanoven výběrový soubor hráčů, kterých se bude analýza týkat. Do výběrového souboru spadají hráči, kteří opustili Českou republiku v období let 2010-2020, nejpozději ve 24 letech věku, a pro které se jednalo o první odchod do zahraničí. Po první fázi analýzy se ukázalo, že do tohoto souboru připadá 82 českých hráčů. Tito hráči byly následně hodnoceni třemi faktory úspěchu (délka vrcholové kariéry, délka vrcholové mezinárodní kariéry a kvalita lig, ve kterých hráči působili). Kvantitativní výzkum byl doplněn kvalitativní metodou - polostrukturovanými rozhovory. Respondenty se stali 4 přední čeští odborníci na problematiku migrace českých basketbalistů. Respondenti jsou zároveň bývalými profesionálními hráči nebo současnými trenéry. Analýza sekundárních dat tak byla doplněna jejich názory. Výsledky: Z analýzy sekundárních dat po zohlednění všech 3 faktorů úspěchu lze hodnotit... Keywords: globalizace; rozhovor; statistiky; zahraničí; úspěchy; globalization; interview; statistics; foreign countries; successes Available in a digital repository NRGL
Vliv migrace českých basketbalistů na jejich kariéru

Title: The influence of migration of Czech basketball players on their career Objectives: The main aim of this diploma thesis is to find out if a migration of young Czech basketball players is proper ...

Donát, Blahomír; Crossan, William Morea; Ruda, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Porovnání účinků manuálních technik a radiální rázové vlny v oblasti myofasciálního trigger pointu.
Bohatý, Pavel; Malá, Jitka; Vomáčková, Helena
2022 - Czech
Author: Bc. Pavel Bohatý Title: Comparison of the effects of manual techniques and radial shock waves in the area of the myofascial trigger point. Objectives: The main focus of this thesis is to compare the effect of treatment using radial shock wave and selected manual techniques. Methods: In this diploma thesis, the Wagner FDIX Force digital pressure algometer was first used to evaluate the effectiveness of both experimental methods to examine the pressure pain threshold, then a Visual Analogue Scale for pain and a two-arm goniometer to examine range of motion to the lateroflexion of cervical spine to opposite side from the occurring MTrp. The outcome data was stored in Microsoft Excel 365. Basic descriptive statistic was used for data analysis using mean values, medians, standard deviations, etc. Due to the heterogeneity of input values in both groups, a regression model and nonparametric Mann-Whitney U-test was used. The significance level for statistical tests was set at α = 0.05. Results: A total of 31 probands were involved in the research, of which 16 underwent radial shock wave therapy and 15 using manual techniques. A statistically significant improvement was measured in the group undergoing radial shock wave therapy in the examination of the pressure pain threshold at the 1st session (by... Autor: Bc. Pavel Bohatý Název: Porovnání účinků manuálních technik a radiální rázové vlny v oblasti myofasciálního trigger pointu. Cíl: Hlavním cílem práce je porovnání efektu léčby pomocí radiální rázové vlny a vybraných manuálních technik. Metody: V této diplomové práci byl nejprve ke zhodnocení účinnosti obou přístupů využit digitální tlakový algometr Wagner FDIX Force pro vyšetření prahu tlakové bolesti, vyšetření pomocí vizuální analogové škály bolesti a vyšetření rozsahu pohybu do lateroflexe Cp na stranu opačnou od vyskytujícího se MTrp pomocí dvouramenného goniometru. Výsledná data byla uchována v programu Microsoft Excel 365. Pro analýzu dat byla využita základní deskriptivní statistika s využitím průměrných hodnot, mediánů, směrodatných odchylek atd. Vlivem heterogenity vstupních hodnot u obou skupin byl využit regresní model a k porovnání skupin mezi sebou neparametrická metoda Mann-Whitney U-test. Hladina významnosti pro statistické testy byla stanovena na α=0,05. Výsledky: Do výzkumu bylo celkem zapojeno 31 probandů a z toho 16 podstoupilo terapii pomocí radiální rázové vlny a 15 pomocí manuálních technik. K signifikantním zlepšením došlo u skupiny podstupující radiální rázovou vlnu v rámci vyšetření prahu tlakové bolesti u 1. sezení (o 1,7 N) a u 3. sezení (o 0,82). Následně došlo k... Keywords: trigger point; rázová vlna; manuální techniky; algometr; trigger point; shock wave; manual techniques; algometer Available in a digital repository NRGL
Porovnání účinků manuálních technik a radiální rázové vlny v oblasti myofasciálního trigger pointu.

Author: Bc. Pavel Bohatý Title: Comparison of the effects of manual techniques and radial shock waves in the area of the myofascial trigger point. Objectives: The main focus of this thesis is to ...

Bohatý, Pavel; Malá, Jitka; Vomáčková, Helena
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases