Number of found documents: 560231
Published from to

Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo
Strachoňová, Šárka; Červený, Lukáš; Pávek, Petr
2020 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Šárka Strachoňová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Studium of gene regulation of nucleoside transporters in BeWo cell line Nucleoside transporters (NTs) localized in syncytiotrophoblast control placental uptake of nucleosides. Dysregulation of NTs can disrupt nucleoside homeostasis with a negative consequences on placental and fetal development and can lead to a change in placental pharmacokinetics of nucleoside-derived drugs. Therefore, understanding the expression and function of NTs is necessary for effective and safe pharmacotherapy during pregnancy. The aim of this diploma thesis was to study the adenylate cyclase (AC) activated regulatory pathways of gene expression of concentrative nukleoside transporter 2 (CNT2). For this purpose, qRT-PCR and in vitro accumulation assays using the model substrate [3 H]-adenosine were employed. The human placental choriocarcinoma-derived BeWo cell line has been exposed to an AC activator, forskolin (50 µM), and/or inhibitors of AC/cAMP/PKA, AC/cAMP/MAPK (MEK1/2, p38 MAPK) signaling pathways, PKA inhibitor, KT 5720 (5 μM), an inhibitor of MEK1/2, U0126 (10 μM) and an inhibitor of p38 MAPK, SB202190 (10 μM). The... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Šárka Strachoňová Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo Nukleosidové transportéry (NTs) lokalizované v syncytiotrofoblastu zprostředkovávají vychytávání nukleosidů a podílí se na placentárním přestupu od nukleosidů odvozených léčiv. Dysregulace NTs může vést k ovlivnění nukleosidové homeostázy s negativním dopadem na vývin placenty a plodu a může vést ke změně placentární farmakokinetiky léčiv. Proto je porozumění exprese a funkce NTs nutná pro účinnou a bezpečnou farmakoterapii v období těhotenství. Cílem bylo studovat regulační dráhy genové exprese koncentračního nukleosidového transportéru 2 (CNT2) aktivované adenylátcyklázou (AC). K tomu byly použity dvě metody, qRT-PCR a in vitro akumulační zkoušky využívající modelový substrát [3 H]-adenosin. Buněčná linie BeWo, odvozená od lidského placentárního choriokarcinomu, byla vystavena působení aktivátoru AC, forskolinu (50 μM) a/nebo inhibitorů signálních drah AC/cAMP/PKA a AC/cAMP/MAPK (MEK1/2 a p38 MAPK), tedy inhibitoru PKA, KT 5720 (5 μM), inhibitoru MEK1/2, U0126 (10 μM) a inhibitoru p38 MAPK, SB202190 (10 μM). Indukce genové... Keywords: nukleosidové transportéry; koncentrační nukleosidové transportéry; proteinkináza A; cyklický adenosinmonofosfát; mitogenem aktivované proteinkinázy; extracelulárním signálem regulované kinázy; placenta; BeWo buněčná linie; genová exprese; PCR; regulace genové exprese; nucleoside transporters; concentrative nucleoside transporters; protein kinase A; cyclic adenosine monophosphate; mitogen-activated protein kinases; exctracellular signal-regulated kinases; placenta; BeWo cell line; gene expression; regulation of gene expression; PCR Available in a digital repository NRGL
Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Šárka Strachoňová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Strachoňová, Šárka; Červený, Lukáš; Pávek, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus
Nowak, Tereza; Mladěnka, Přemysl; Štěpánková, Šárka
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Tereza Kalinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Mentor: Assoc. Prof. Jana Hroudová, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of cholinesterase inhibitors on monoaminergic system and energy metabolism Cholinesterase (ChE) inhibitors play an essential role in the treatment of Alzheimer's disease (AD). They effect positively cognitive, functional and behavior symptoms of AD. Up to date, donepezil, rivastigmine and galantamine represent the only ChE inhibitors approved for AD treatment. The first ChE inhibitor was tacrine, which was withdrawn from market due to its toxicity and adverse effects. Recently, novel tacrine and 7-methoxytacrine (7-MEOTA) derivatives were synthetized and extensively investigated to find less toxic compounds affecting pathological mechanisms associated with development of AD. There is less known about effects of these drugs on mitochondrial functions and cellular energy metabolism. The aim of this project is to examine in vitro effects of ChE inhibitors on energy metabolism and cellular respiration, specifically on mitochondrial electron transport chain complexes and an enzyme of the citric acid cycle - citrate synthase. Inhibitory effects... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Kalinová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus Inhibitory cholinesteráz (ChE) hrají klíčovou roli v léčbě Alzheimerovy choroby (AD). Zpomalují kognitivní deficit a působí také pozitivně na funkční i behaviorální symptomy choroby. V současné době jsou jedinými látkami z této skupiny schválenými k léčbě AD rivastigmin, donepezil a galantamin. Prvním inhibitorem ChE byl takrin, který byl z trhu stažen pro svou toxicitu a nežádoucí účinky. Ve snaze najít látky s nižší toxicitou a postihující současně více patofyziologických mechanismů AD jsou syntetizovány a intenzivně zkoumány nové deriváty takrinu a 7-methoxytakrinu (7- MEOTA). Působení inhibitorů ChE na mitochondriální funkce a energetický metabolismus není dostatečně objasněno. Cílem práce je zjistit, jak působí in vitro inhibitory ChE na energetický metabolismus a buněčnou respiraci, konkrétně na komplexy I-IV elektronového transportního řetězce a enzym citrátového cyklu citrátsyntázu. Předpokládá se také inhibiční účinek na aktivitu monoaminooxidáz (MAO). U nově... Keywords: monoamin; inhibitor; cholinesterasa; dopamin; serotonin; metabolismus; monoamine; inhibitor; cholinesterase; dopamine; serotonin; metabolism Available in a digital repository NRGL
Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Tereza Kalinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Mentor: Assoc. ...

Nowak, Tereza; Mladěnka, Přemysl; Štěpánková, Šárka
Univerzita Karlova, 2020

Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A
Chvojanová, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Němečková, Ivana
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant: María Isabel Arenas Jimenéz Title of the diploma thesis: Study of the variations in the expression of different adhesion and cytoskeletal proteins of podocytes (E-Cadherin, Podocin, Vimentin) due to Bisphenol A Bisphenol A (BPA) is one of the most widespread compounds in the world, producing over 6 billion metric tons per year. It is widely used as part of polycarbonate plastics and epoxy resins, from which reusable plastic bottles, food boxes and some medical equipment are made. It is also used to coat the inner layer of the cans. Previous studies have shown that BPA contributes to many chronic diseases in the human body, such as kidney disease - diabetic nephropathy. Podocytes - terminally differentiated cells of the Bowman's capsule in glomerulus - are an integral part of the filtration barrier, where they play an important role in preventing the plasmatic proteins from penetrating to the urine. Therefore, in this study, we looked at the effect of BPA on these cells and their particular proteins, using both in vivo and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: María Isabel Arenas Jimenéz Název diplomové práce: Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A Bisfenol A (BPA) patří mezi nejrozšířenějsí sloučeniny na světě, jehož produkce činí ročně vice než 6 miliard tun. Je široce používaný jako součást polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, z nichž jsou vyráběny znovu použitelné plastové lahve, potravinové boxy a některé lékařské vybavení. Také se používá k potažení vnitřní vrstvy plechovek. V dříve provedených studiích bylo zjištěno, že BPA v lidském organismu přispívá ke vzniku mnoha chronických onemocnění jako například onemocnění ledvin - diabetická nefropatie. Podocyty - terminálně diferenciované buňky Bowmanova pouzdra glomerulu - jsou nedílnou součástí filtrační bariéry, kde hrají důležitou roli v zabránění průniku plasmatických proteinů do moči. Proto jsme se v této studii zaměřili na efekt BPA právě na tyto buňky a jejich konkrétní proteiny, a to pomocí in vivo a in vitro metod.... Keywords: bisfenol A; ledviny; podocyt; E-cadherin; podocin; vimentin; exprese proteinů; diabetes mellitus; diabetická nefropatie; bisphenol A; kidney; podocyte; E-cadherin; podocin; vimentin; protein expression; diabetes mellitus; diabetic nephropathy Available in a digital repository NRGL
Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology ...

Chvojanová, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Trestněprávní regulace zadávání veřejných zakázek
Mikula, Tomáš; Púry, František
2020 - Czech
CRIMINAL LAW REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT ABSTRACT The Objective of this rigorous work is primarily to present the basic features of criminal activities related to public procurement, to analyse the offences that are either directly related to the award of public contracts or to which the Commission may The context of public procurement and, last but not least, the analysis of certain specific means of proof in the case of such offences. The Rigorous work is thematically divided into five chapters and possibly other subchapters. The Subject of the first chapter (Generally for public procurement) is an analysis of the issue of public procurement, the definition of the concept of public procurement, the outline of the basic principles of procurement, the definition of the concept of contracting authority and Supplier and not least an analysis of the types of procurement procedures and their comparison in the framework of the former Public Procurement Act and the current Public Procurement Act. The Subject of the second chapter (Generally for criminal regulation of public procurement) is to outline the criminal law basis for the following chapters; Therefore, the introduction of offences directly related to the award of public contracts, offences which may arise in connection with the award of public... TRESTNĚPRÁVNÍ REGULACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ABSTRAKT Cílem této rigorózní práce je především představení základních rysů trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek, provedení rozboru trestných činů, které se zadáváním veřejných zakázek buď přímo souvisejí, nebo k jejichž spáchání může v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek dojít a v neposlední řadě také rozbor některých specifických prostředků dokazování v případě těchto trestných činů. Rigorózní práce je tematicky rozdělena celkem do pěti kapitol a případně dalších podkapitol. Předmětem první kapitoly (nazvané Obecně k zadávání veřejných zakázek) je rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu veřejné zakázky, nastínění přehledu základních zásad zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu zadavatele a dodavatele a v neposlední řadě rozbor druhů zadávacího řízení a jejich srovnání v rámci dřívějšího zákona o veřejných zakázkách a stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem druhé kapitoly (nazvané Obecně k trestněprávní regulaci zadávání veřejných zakázek) je nastínění trestněprávního východiska pro následující kapitoly; tedy představení trestných činů přímo souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, trestných činů, k jejichž spáchání může dojít v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a... Keywords: Veřejná zakázka; trestný čin; důkazní prostředek; Public procurement; criminal offence; evidence Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní regulace zadávání veřejných zakázek

CRIMINAL LAW REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT ABSTRACT The Objective of this rigorous work is primarily to present the basic features of criminal activities related to public procurement, to analyse ...

Mikula, Tomáš; Púry, František
Univerzita Karlova, 2020

Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formal tutor) Title of diploma thesis: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatoid disease affecting children, and its pathological mechanisms are still poorly understood. Innate and adaptive immunity including myeloid cells play a major role in these processes. Epigenetic deregulations along with non-coding microRNAs have been reported in many inflammatory diseases. Moreover, preliminary results obtained by the research group of Prof. Florence Apparailly showed accumulation of intermediate monocytes along with the high expression of miR-150 in the synovial fluid of children affected by oligoarticular JIA. Based on these findings a hypothesis has been postulated suggesting that miR-150 could have a role in the pathogenesis of this disease and in the regulation of monocyte differentiation and function. To study the impact of miR-150 on monocytes from the peripheral blood of healthy donors, transfection experiments were performed to neutralize miR-150. The... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Daniel Diviš Školitel: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formální školitel) Název diplomové práce: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické artritidy Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické onemocnění revmatoidního charakteru postihující děti, přesto jsou mechanismy jeho patofyziologie z velké části neprozkoumány. Zásadní roli hrají v těchto procesech složky vrozené a získané imunity, včetně buněk myeloidní řády. U zánětlivých onemocnění byly popsány epigenetické deregulace zahrnující i nekódující mikroRNA. Mimoto, předběžné výsledky získané týmem Prof. Florence Apparailly ukázaly akumulaci přechodných monocytů a zároveň vyšší expresi miR-150 v synoviální tekutině dětí postižených oligoartikulární JIA. Na základě těchto objevů vznikla hypotéza naznačující určitou roli miR-150 v patofyziologii tohoto onemocnění, přesněji v regulaci diferenciace monocytů a jejich funkcí. Za účelem prostudování účinku, který má miR-150 na monocyty, bylo provedeno několik transfekcí klasických monocytů (separovaných z periferní krve zdravých dárců) inhibitorem miR-150. Buňky byly následně označeny příslušnými... Keywords: miRNA; biomarker; juvenilní idiopatická artritida; miRNA; biomarker; RT-PCR; juvenile idiopathic arthritis Available in a digital repository NRGL
Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. ...

Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I.
Hudáková, Kristína; Trejtnar, František; Soukup, Ondřej
2020 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kristína Hudáková Supervisor: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Title of diploma thesis: In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands I Vaccination against preventable infections prevents millions of deaths each year. Their immunity enhancing activity is strengthened by the presence of vaccine adjuvants. Development of vaccine adjuvants leads to improved safety profile and also can play a vital role in the research of new vaccines against pathogens against which the vaccines currently do not exist. The main aim of this diploma thesis was to verify the ability of rationally developed small molecule ligands to influence Toll-like receptors and thus their potential to be utilized as vaccine adjuvants. The assay was carried out using modified cell lines continually expressing the human TLR4 or TLR8 whose activation leads to production of secreted embryonic alkaline phosphatase. Ten analyzed substances labelled as DM 001 - DM 010 were examined for their agonistic and also antagonistic properties while interacting with the TLRs. Immunomodulatory activity of these tested samples was then determined by quantification of secreted alkaline phosphatase with the help of a colorimetric... 1 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristína Hudáková Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název diplomové práce: In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I Vakcinace proti infekčním chorobám, zabrání ročně miliónům úmrtí. Imunogenní vlastnosti vakcín jsou ještě posilněny přítomností imunologických adjuvans. Vývoj imunologických adjunvans vede k lepšímu bezpečnostnímu profilu vakcín a taktéž hraje klíčovou roli ve výzkumu nových vakcín proti patogenům, na které ještě v současnosti vakcíny neexistují. Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit schopnost racionálně navržených malých ligandů ovlivňovat Toll-like receptory a tím pádem taky potenciál jejich využití jako imunologických adjuvans. Testování bylo provedeno za použití modifikových buněčných linií stabilně exprimujících lidské TLR4 nebo TLR8 receptory, jejichž aktivace vede k produkci sekretované embryonální alkalické fosfatázy. Na základě interakce s TLR receptory byly prověřeny agonistické a stejně tak antagonistické vlastnosti deseti analyzovaných látek označených jako DM 001 - DM010. Imunomodulační aktivita těchto testovaných látek byla určená stanovením množství sekretované alkalické fosfatázy pomocí kolorimetrické enzymatické reakce.... Keywords: TLR; imunomodulátory; in vitro hodnocení; adjuvans; vakcíny; TLR; immunomodulators; in vitro evaluation; adjunvants; vaccines; Available in a digital repository NRGL
In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kristína Hudáková Supervisor: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Title of diploma ...

Hudáková, Kristína; Trejtnar, František; Soukup, Ondřej
Univerzita Karlova, 2020

Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.
Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
2020 - English
Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of physical processes or functions of different organs inside the body. The medical imaging encompasses wide range of techniques based on different physical prin- ciples, including techniques using ionizing radiation. The quality of the images depends significantly on the quality of the used imaging detectors. There are many types of the detectors, from old analog devices (e.g. films) to fully digital detectors such as flat panels, that are the most widely used today. The newer technology is being developed and the techniques such as photon counting explored. However, the state of the art technology is the single photon counting, where the experimental detectors such as Medipix are able to count and process each individual photon. This works studies the properties, features and applications of the newest detector from the Medipix family Timepix3 in different imaging modalities. Firstly, a design of a new hardware readout interface for Timepix3 is presented together with data acquisition software and new analysis and calibration algorithms. Then, different applications of Timepix3 detector were explored: very... Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování fyzikálních procesů a funkcí různých orgánů v těle. Obor medi- cínského zobrazování obsahuje širokou škálu metod založených na různých fyzikálních principech. Součástí tohoto oboru jsou i metody používající ionizující záření. Kvalita na- měřených snímků silně závisi na použitých zobrazovacích detektorech. Existuje celá řada různých typů detektorů, od čistě analogových (filmy) až po plně digitální detektory jako jsou flat panely, které jsou v dnešní době nejrozšířenější. Novější typy dektorů využívají technologie počítání fotonů a nejmodernější experimentální detektory jako například Me- dipix jsou schopné detekovat a analyzovat jednotlivé fotony. Tato práce studuje vlastnoti, parametery a možné aplikační využití nejvnovejšího detek- toru Timepix3 z rodiny detektorů Medipix v různých zobrazovacích modalitách. Nejprve byl vyvinut nový vyčítací hardware a akviziční software společně s novými kalibračními a korekčními metodami. Poté byly postupně prozkoumány různé módy Timepix3 detek- toru: velmi rychlá spektrální radiografie, která demonstruje velmi rychlé měření "barev- ných"rentgenových obrázků; jednofotovná... Keywords: Zobrazování v medicíně; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera; Medical Imaging; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.

Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of ...

Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.
Černý, Vladimír; Mašek, Martin; Malíková, Hana; Zemánek, David
2020 - Czech
Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold standard in myocardial imaging. There are some studies suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid alternative for some patients (especially the ones who are unable to undergo MR). Aims: We had two aims. Aim number 1: To evaluate the ability of CT in the evaluation of delayed contrast enhancement (DCE) in patients with dilated cardiomyopathy. Aim number 2: To assess the possibilities of CT originally performed for a different indication in myocardial tissue characterization. Methods: Part 1: We prospectively enrolled 17 patients with dilated cardiomyopathy. All the patients underwent both cardiac CT and cardiac MR. We compared the findings of DCE on CT with the findings of DCE on MR. Part 2: We retrospectively evaluated 96 patients who underwent both CT for any indication and cardiac MR. We compared the findings of a hypodense area in the myocardium with the findings of DCE on MR. Results: Part 1: CT detected DCE in 3 patients and MR detected DCE in 6 patients. The agreement between both modalities was in v 82% cases (kappa 0.56). The sensitivity and specificity of CT were 50% and 100%, respectively and the positive predictive value was 100%. In patients with positive findings on CT, the localization of DCE was almost... Úvod: Zlatý standard v zobrazování myokardu a hodnocení jeho tkáňové charakteristiky představuje magnetická rezonance (MR). V literatuře se však objevují studie, z nichž vyplývá, že lze získat validní informace o myokardu i z vyšetření výpočetní tomografií (CT) a CT může být alternativou u pacientů, u nichž je MR vyšetření kontraindikováno. Cíle: Sledovali jsme dva cíle. Cíl číslo 1: Analyzovat možnosti CT v detekci pozdního postkontrastního sycení (DCE) u pacientů s dilatační kardiomyopatií. Cíl číslo 2: Zhodnotit možnosti tkáňové charakteristiky myokardu na CT provedeném z jiné indikace. Metodika: V první části práce jsme prospektivně hodnotili soubor 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří podstoupili jak CT srdce, tak MR srdce. Srovnávali jsme nálezy DCE na CT s nálezy DCE na MR. V druhé části práce jsme retrospektivně hodnotili soubor 96 pacientů, kteří podstoupili CT z jakékoliv indikace a MR srdce. Srovnávali jsme nálezy hypodenzního okrsku myokardu na CT s nálezy DCE na MR. Výsledky: V první části práce: CT detekovalo DCE u 3 pacientů, MR detekovalo DCE u 6 pacientů. Shoda mezi oběma metodami byla v 82 % případů (kappa 0,56). Senzitivita CT v detekci DCE byla 50 %, specificita 100 %, pozitivní prediktivní hodnota 100 %. U pacientů s pozitivním nálezem na CT byla lokalizace DCE téměř... Keywords: myokard; výpočetní tomografie; magnetická rezonance; Myocardium; computed tomography; magnetic resonance Available in a digital repository NRGL
Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.

Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold standard in myocardial imaging. There are some studies suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid alternative for ...

Černý, Vladimír; Mašek, Martin; Malíková, Hana; Zemánek, David
Univerzita Karlova, 2020

Politická poezie Dericka Thomsona
Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
2020 - English
This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes can be broadly described as "political issues", although Thomson should not be regarded only as a political poet in the narrow sense of a propagandist, nor does his political poetry deal with elections and campaigns. The political aspect of his poetry is much broader, including concerns with language and power. Politics also represent the connection between Thomson's multiple activities, and therefore a suitable framework in which to explore them. So far, the prevailing paradigm for studying Thomson's works has been the poetry of place, a concept deeply rooted in the Gaelic tradition, and both popular and critical attention was paid especially to his Lewis poems and, to a less extend, his writing about Glasgow. This dissertation strives to provide answers to the following questions: Which political issues can be traced in Thomson's poetry? What were his main concerns? How does he handle politics in his verse? Are there poems where a political interpretation might be constructed, but that also allow other ways of reading? What were Thomson's actual political convictions, as far as we can reconstruct... Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat jako politického básníka v úzkém významu propagandisty a jeho politická poezie se zpravidla netýká specifických stránek praktické politiky, jakými jsou volby či kampaně. Politický aspekt Thomsonovy poezie je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje témata, jako jsou například jazyk a moc. Takto pojatá politika rovněž spojuje Thomsonovy rozmanité literární aktivity a představuje tak vhodný, inovativní rámec pro studium jeho tvorby. Dosud totiž ve výzkumu Thomsonova díla převažovalo zaměření na poezii místa, která je v gaelské literatuře obecně hluboce zakořeněná, a pozornost čtenářů i kritiků se obracela zejména k Thomsonovým básním o jeho rodném ostrově Lewis a do menší míry také k jeho glasgowské poezii. Práce se snaží zodpovědět následující otázky: Jaká politická témata lze v Thomsonově poezii vysledovat? Kterými z těchto témat se nejvíce zaobíral? Jak k politickým tématům ve svých básních přistupuje? Existují v jeho díle básně, které lze číst politicky a zároveň je vykládat i jinými způsoby? Lze na základě Thomsnových vydaných děl rekonstruovat jeho politické postoje? Jakým způsobem se Thomson... Keywords: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|moderní skotská gaelská poezie|politická poezie|skotský nacionalismus|skotská gaelština|Gairm; Key words: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|modern Scottish Gaelic poetry|political poetry|Scottish nationalism|Scottish Gaelic|Gairm Available in a digital repository NRGL
Politická poezie Dericka Thomsona

This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes ...

Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
Univerzita Karlova, 2020

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2019
Národní archiv; Drašarová, Eva
2020 - Czech
Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2019. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Keywords: archivnictví; archiválie; digitalizace informačních zdrojů; keeping archives; archival records; digitization of information resources Available in a digital repository NRGL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2019

Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2019. Obsahuje publikační činnost Národního archivu.

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases