Number of found documents: 595054
Published from to

Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému
Baroch Václav; Filip Houštecký; Třešková Petra
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému“ je navržení systému, který by snížil čas dojezdu integrovaného záchranného systému k dopravním nehodám. První část práce je věnována představení inteligentních dopravních systémů a vymezení oblasti zkoumaní. Ve druhé části je provedena analýza potřeby využití přednosti integrovaného záchranného systému. Třetí část se věnuje vytvoření obecného návrhu systému, převážně na křižovatkách. Čtvrtá část práce je zaměřena na legislativu dopravy a celého navrženého systému. V páté části se práce věnuje rozboru analýzy a zhodnocení navrhovaného řešení.The subject of the bachelor thesis „Smart Solution for the Giving priority of the Integrated Emergency Management System “is the system design which would reduce the integrated emergency management system units time of arrival to the accidents. The first part of thesis is devoted to the Intelligent transportation system introduction and the definition of the research range. The analysis of the right of way for the integrated emergency management system is done in the second part of thesis. The third part of thesis is devoted to the creation of the common system design of Giving priority, predominantly on the crossroads. The fourth part of thesis the thesis is focused on the transport legislation and whole designed system legislation. The final part of thesis is dedicated to the details of analysis and the evaluation of the suggested solution. Keywords: Integrovaný záchranný systém; přednost v jízdě; křižovatka; nehoda; inteligentní dopravní systém; Integrated Emergency Management System; Giving Priority; crossroad; accident; Intelligent Transport Systems Available in digital repository of ČVUT.
Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému

Předmětem bakalářské práce „Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému“ je navržení systému, který by snížil čas dojezdu integrovaného záchranného systému k dopravním nehodám. ...

Baroch Václav; Filip Houštecký; Třešková Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Seznam leteckých meteorologických kodů
Kameníková Iveta; Semen Rusanov; Absolon Stanislav
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o leteckou meteorologii a meteorologické zprávy. Konkrétně, poskytnout informace o tom, co znamená každá jednotlivá zpráva (např. METAR, TAF, SIGMET, NOTAM atd.), jak je číst a používat. Dále je mým cílem popsat rozdíly existující v meteorologických zprávách v různých částech světa. Tato informace může pomoct profesionálním pilotům v přesnějším porozumění zpráv při letech do Ameriky, Asie a Austrálie.The main goal of this bachelor thesis is to make a universal manual with a brief and easy description of all necessary information about meteorological codes and reports for students, professional pilots and anyone interested in aeronautical meteorology and meteorological reports. More precisely, provide information about what each individual report means (eg METAR, TAF, SIGMET, NOTAM etc.) and how to read and use it. Part of my goal is also describing the differences that exist in meteorological reports in different parts of the world. This information can help professional pilots better understand reports on flights to the America, Asia and Australia. Keywords: Meteorologická zpráva; kód; METAR; TAF; SIGMET; NOTAM; čtení zpráv; rozdíly; části světa; Meteorological report; code; METAR; TAF; SIGMET; NOTAM; reading reports; differences; parts of the world Available in digital repository of ČVUT.
Seznam leteckých meteorologických kodů

Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro ...

Kameníková Iveta; Semen Rusanov; Absolon Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dětská dopravní hřiště
Skolilová Petra; Pavla Prokopcová; Vrtal Pavel
2021 -
Předmětem diplomové práce „Dětská dopravní hřiště“ je přiblížení problematiky nehodovosti dětí na území ČR. V práci jsou promítnuté nápady, které by měly sloužit ke snížení nehodovosti. Teoretická část se zaobírá sítí dětských dopravních hřišť, nehodovostí chodců, cyklistů a nehodovostí dětí v roli chodce či cyklisty. V praktická části jsou uvedeny výpočty možnosti návštěv dětských dopravních hřišť třídami v jednotlivých krajích, model návrhu dětského dopravního hřiště a návrhy efektivnějšího začlenění dopravní výchovy do výuky škol. Výstupem praktické části je i ekonomické hodnocení ztrát v rámci dopravních nehod. V práci je také uveden odhad ekonomických nákladů na výstavbu navrženého dětského dopravního hřiště a jeho ekonomické návratnosti.A thesis "Children's traffic playground" will be looking at the study of the traffic incidents of children in the state of Czech Republic. The thesis will further suggest solutions to this problematic and the way to decrease the number of traffic incidents. The theoretical part of the thesis will cover the net of children's traffic playgrounds, accidents of adult pedestrians, cyclists and children in the role of a pedestrian or cyclist. The practical part of the thesis will showcase the calculations of the likelihood of the visit of the children's traffic playgrounds sorted by the class in the particular regions of the country, a suggested plan of a children's playground and proposed plan for effective inclusion of traffic education into the educational system. The output of the practical part of the thesis will also consist of the economic data showcasing the economic loss regarding the traffic incidents. Following this part there will also be stated an estimated investment needed for the building of the suggested plan of the chidlren's traffic playground and return of such investment. Keywords: dětská dopravní hřiště; nehodovost; dopravní výchova; cyklisté; ekonomické ztráty; Children´s traffic playgrounds; accidents; traffic education; cyclist; economic loss Available in digital repository of ČVUT.
Dětská dopravní hřiště

Předmětem diplomové práce „Dětská dopravní hřiště“ je přiblížení problematiky nehodovosti dětí na území ČR. V práci jsou promítnuté nápady, které by měly sloužit ke snížení nehodovosti. Teoretická ...

Skolilová Petra; Pavla Prokopcová; Vrtal Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť
Kleczatský Adam; Marek Žaloudek; Lehký Martin
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci vhodného detekčního systému pro ochranu řízeného letiště v České republice.The subject of the bachelor thesis „Proposal of Application of Airport Detection System“ is the search for possibilites in the area of detection system of unmanned aerial vehicle. Than choose and apply suitable system for the controlled airport in the Czech Republic, based on these pieces of knowlage. Keywords: Dron; bezpilotní prostředek; UAV; detekční systém; detekce; letiště Pardubice; Drone; unmanned aerial vehicle; UAV; detection system; detection; aerodrome Pardubice Available in digital repository of ČVUT.
Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť

Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat ...

Kleczatský Adam; Marek Žaloudek; Lehký Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody kvantifikace stresu u pilotů
Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
2021 -
Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. Druhá kapitola sa venuje tomu, akým spôsobom stres ovplyvňuje rozhodnutia jedinca a ako jeho prítomnosť môže spôsobiť aj fatálne následky. Tretia kapitola sa zaoberá rôznymi štatistickými metódami, ktoré sa používajú na spracovanie dát predovšetkým z EKG. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole sa dopracujeme ku výsledku a konkrétnym parametrom, ktoré sme pomocou meta-analýzy vyhodnotili, ako najpresnejšie indikátory stresu.The aim of this bachelor thesis is to explain to the reader what are the effects of stress on air traffic and how can one detect stress. First chapter deals with stress in general and how stress is created. Second chapter looks at how stress effects an individual and what the consequences of stress might be (including fatal consequences. In the third chapter the author discusses statistical methods used mainly on the ECG parameter. In the fourth and last chapter a conclusion is reached based on the meta-analysis. This is followed by a discussion of the results. Keywords: letectvo; posádka; stres; srdce; faktor; aviation; workload; stress; heart; factor Available at various departments of the ČVUT.
Metody kvantifikace stresu u pilotů

Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, ...

Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě
Socha Vladimír; Martin Kavka; Štrobl Jan
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou získány pomocí brýlí pro virtuální realitu. Pomocí vývojového prostředí visual studio je vytvořen program, který pomocí výstupních dat, z brýlí pro virtuální realitu, generuje teplotní mapu. Na vygenerované teplotní mapě je možné pozorovat jaké je rozložení pohledu v kokpitu a z tohoto rozložení je dále možné určit oblasti zájmu. Během tvorby programu bylo určeno několik možných budoucích vylepšení programu jako nabídka více možností evaluace výstupních dat, ale také jejich zpřesnění.This Bachelor thesis deals with the problematic of tracking eye movement. The goal of this thesis is to create a program with graphic user interface that provides tools for analysing eye movement data which are obtained from glasses for virtual reality. Using the visual studio development environment a program is created that uses output data to generate a heat map. On the generated heat map, it is possible to observe the distribution of the views in the cockpit and from this distribution it is possible to determine the areas of interest. During the creation of the program several possible future improvements of the program were found as offering more possibilities of evaluation of the output data but also their refinement. Keywords: Virtuální realita; Sledování pohybu očí; Visual studio; C Sharp; Teplotní mapa; Fove 0; Virtual reality; Eye tracking; Visual studio; C Sharp; Heat map; Fove 0 Available at various departments of the ČVUT.
Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě

Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data ...

Socha Vladimír; Martin Kavka; Štrobl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR
Stojić Slobodan; Lenka Mráčková; Poustka Adam
2021 -
Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. Poté vyhodnocuji dotazníkové šetření ohledně povědomí občanů o moderních technologiích využívaných v obchodním odbavení. Následně navrhuji tři modely, u kterých zjišťuji, jakým způsobem by mohly být zavedeny do odbavovacích procesů. Na závěr uvádím ve SWOT analýze silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých modelů.The subject of the bachelor thesis is the application of the new technologies within a passengers‘ ground handling at LKPR. In the thesis I will describe each type of handling. The passengers‘ ground handling and the baggage handling. I will evaluate the survey about people’s knowledge of modern technologies which are used within civil aviation. Later I will suggest 3 models where I determine the way in which these could be implemented into handling processes. Finally, I will introduce a SWOT analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of each model. Keywords: Self-service bag drop; biometrické odbavení; CUSS; Letiště Václava Havla Praha; SWOT analýza; Self-service bag drop; biometric check-in; CUSS; Prague airport; SWOT analysis Available at various departments of the ČVUT.
Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR

Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. ...

Stojić Slobodan; Lenka Mráčková; Poustka Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tvorba cen letenek - dálkové lety
Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
2021 -
Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z nich je zvyšující se cena letenek směrem k blížícímu se datu odletu. Tím druhým je měnící se cena letenek v průběhu jednotlivých dní v týdnu. Oba jevy jsou zkoumány na základě sebraných dat z období od 1.12.2018-1.3.2019 u několika leteckých dopravců na leteckých linkách LHR-JFK a CDG-JFK. Data jsou zpracována a následně vyhodnocena s využitím statistických metod.The aim of the bachelor thesis “Airplane Ticket Pricing - Long Haul Flights” is to prove that airlines use dynamic ticket pricing to achieve higher revenue. These assertions are illustrated on two specific phenomena. First of them is the escalation of ticket prices towards the upcoming departure date. The second is the changing price of tickets during the individual days of the week. Both phenomena are investigated on the basis of collected data from the period 1.12.2018-1.3.2019 for several carriers on the LHR-JFK and CDG-JFK airline routes.The data are processed and subsequently evaluated using statistical methods. Keywords: cena letenky; dynamická cena; dlouhé lety; analýza cen; letecký dopravce; ticket price; dynamic price; long haul flights; price analysis; air carrier Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba cen letenek - dálkové lety

Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou ...

Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody hodnocení únavy u pilotů
Hanáková Lenka; Marina Zhuzhgova; Štumbauer Oldřich
2021 -
S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo studií se zabývá zkoumáním existujících metod hodnocení únavy. Hlavním cílem této práce je vytvořit přehled stávajících nástrojů pro hodnocení únavy shromážděním a analýzou článků o měření únavy pomocí metaanalýzy. Praktická část této práce provádí statistickou analýzu výsledků zkoumaných článků a vyčleňuje metody s největším významem. Později je udělán závěr, že je nezbytné zlepšovat způsoby detekce únavy u pilotů zavedením novějších přesnějších metod hodnocení ospalosti a uznáváním omezení aktuálně používaných metod.With the aviation sector growing rapidly, fatigue in pilots, as one on the crucial components for aviation safety, is becoming a pressing issue. Many airlines are trying to implement fatigue mitigation strategies, however not many studies are dedicated to discussion of already used methods of evaluating states of low vigilance in detail. The main goal of the current study is to make an overview of existing fatigue assessment tools by means of collecting and analyzing articles on fatigue measurement via the meta-analysis. The practical part of this thesis performs a statistical analysis on results of the papers looked into and outlines methods with the greatest significance. Later in the study a conclusion is made that it is necessary to improve the way fatigue is detected in pilots nowadays with an introduction of newer more accurate methods of drowsiness evaluation and by acknowledging the limitations of the currently used methods. Keywords: únava; letectví; ospalost; fyziologické signály; fatigue; aviation; sleepiness; physiological signals Available at various departments of the ČVUT.
Metody hodnocení únavy u pilotů

S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění ...

Hanáková Lenka; Marina Zhuzhgova; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozstupy dle turbulence v úplavu
Pleninger Stanislav; Nikita Saprykin; Strouhal Miloš
2021 -
Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které jsou těsně spojené s kapacitou letiště a maximální propustnostní. Dalšim krokem bylo prozkoumaní letiště Václava Havla v Praze (LKPR), jeho infrastruktury a specifických postupů. V práci jsou analyzovány přínosy zvolených konceptů z pohledu možných přinosů pro letiště Václava Havla. Zároveň je navržena matice rozstupů založená na úplném parování všech letadel provozovaných na letišti LKPR a zhodnocen přínos tohoto konceptu.The subject of Bachelor’s thesis “Wake vortex turbulence separations” is the assessment of various concepts of separations minima operated at the busiest international airports. Initially, there are described aspects of the runway system capacity that are closely related to airport capacity and maximum throughput. The next step was exploration Václav Havel Airport in Prague (LKPR), its infrastructure and specific procedures. In this thesis were analyzed the benefits of selected concepts in terms of possible benefits for Vaclav Havel Airport. Simultaneously, there is proposed a separation matrix based on full Pairwise separations minima of all aircraft operated at LKPR and the benefits of this concept are evaluated. Keywords: Turbulence v úplavu; rozstup; rekategorizace; kapacita; letiště; RWY (Vzletová a přistávací dráha); TBS (Rozstupy na základě času); Wake turbulence; separation; recategorization; capacity; airport; RWY (Runway); TBS (Time-based Separation) Available at various departments of the ČVUT.
Rozstupy dle turbulence v úplavu

Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty ...

Pleninger Stanislav; Nikita Saprykin; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases