Number of found documents: 602222
Published from to

Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů v neziskové organizaci
Pecinová, Markéta; Čáslavová, Eva; Omcirk, Vilém; Maršíková, Kateřina
2021 - Czech
Title: Volunteering as an allocation of human resources in sports organizations Objectives: The objective of the thesis is to recommend the most suitable Belbin roles for job positions in sports organizations based on knowledge from research and literature. Methods: The thesis uses qualitative and quantitative research. Qualitative research will take place in the form of dialogue and subsequent discussion of the Focus Group with representatives of sports organizations. 9 respondents will participate in this group discussion. Quantitative research is conducted among volunteers in sports organizations through electronic surveys and the Click4Survey tool. The Belbin test is part of the questionnaire survey. The questionnaire survey includes a sample of 305 respondents. Results: The results of qualitative research show that the positions offered to volunteers include the positions of administrative worker, assistant, supervisor, organizer and coach. The results of quantitative research show that the most represented role in volunteers, according to Belbin's typology, is the role of the Implementer. There is no statistically significant relationship between the job position and the role of volunteers, however, based on the findings from research and literature, the author recommends the most suitable... Název: Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů ve sportovních organizacích Cíle: Cílem disertační práce je na základě poznatků z výzkumu a literatury doporučit k pracovním pozicím ve sportovních organizacích nejvhodnější Belbinovy role. Metody: V disertační práci je využito kvalitativního a kvantitativního dotazování. Kvalitativní výzkum proběhne formou dialogu a následné diskuze Focus Group se zástupci sportovních organizací. Této skupinové diskuze se účastní 9 respondentů. Kvantitativní výzkum je proveden mezi dobrovolníky ve sportovních organizacích prostřednictvím písemného, elektronického dotazování a nástroje Click4Survey. Součástí dotazníkového šetření je Belbinův test. Dotazníkové šetření zahrnuje vzorek 305 respondentů. Výsledky: Výsledky kvalitativního výzkumu ukazují, že mezi pracovní pozice, které jsou nabízeny dobrovolníkům, patří pozice administrativního pracovníka, asistenta, dozorčího, organizátora a trenéra. Výsledky kvantitativního výzkumu ukazují, že nejvíce zastoupenou rolí u dobrovolníků, dle Belbinovy typologie, je role Realizátora. Mezi pracovní pozicí a rolí dobrovolníků neexistuje statisticky významný vztah, nicméně na základě poznatků z výzkumu a literatury jsou autorem k jednotlivým pracovním pozicím doporučeny nejvhodnější Belbinovy role. Klíčová slova:... Keywords: dobrovolník; sportovní organizace; role; Belbinovy role; pracovní pozice; volunteer; sports organizations; role; Belbin 's role; job position Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů v neziskové organizaci

Title: Volunteering as an allocation of human resources in sports organizations Objectives: The objective of the thesis is to recommend the most suitable Belbin roles for job positions in sports ...

Pecinová, Markéta; Čáslavová, Eva; Omcirk, Vilém; Maršíková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky
Žáček, Filip; Suchánek, Radovan; Preuss, Ondřej
2021 - Czech
Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the Czech Republic Abstract This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of a democratic rule of law are embedded in the laws of the Czech Republic, in particular the Constitution, effective from 1 January 1993, as their centrepoint. The author's key task has been to deal with the difference between constitutional standards of other countries and Czech laws, where the text of the Constitution does not expressly identify the legal institutions that in their unity form the material core of the Constitution. The thesis provides a theoretical definition of the individual components of a democratic rule of law in the light of modern jurisprudence findings. It also outlines procedures aiming at the identification of the individual institutions embedded in the substance of constitutional law that form the unchangeable parts of the Constitution. The state idea, which individualizes the generally applicable essentials of a democratic state governed by the rule of law for requirements of Czech legal system, is considered the cardinal bearer of the core of the essential elements. Its development is described since the 16th century until the present, while its continuity or discontinuity is examined. It is... Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky Abstrakt Cílem této práce je co nejkomplexněji zmapovat zakotvení materie podstatných náležitostí demokratického právního státu v právním řádu České republiky, jehož primárním ohniskem je právě Ústava účinná od 1. ledna 1993. Stěžejním úkolem autora bylo vypořádat se se skutečností, že na rozdíl od ústavních norem jiných státu, v případě českého právního řádu nejsou právní instituty tvořící ve své celistvosti materiální jádro ústavy v jejím textu výslovně identifikovány. Vedle teoretického vymezení jednotlivých složek demokratického právního státu ve světle aktuálních poznatků právní vědy, přibližuje práce postupy směřující k identifikaci jednotlivých institutů zakotvených v materii ústavního práva, jež lze zahrnout do množiny nezměnitelných součástí ústavy. Za stěžejního nositele jádra podstatných náležitostí je vnímána státní idea, která individualizuje obecně platné náležitosti demokratického právního státu pro podmínky českého právního řádu. Její vývoj je zmapován od 16. století až po současnost s přihlédnutím k tomu, kdy byla, nebo naopak nebyla, zachována její kontinuita. Značný prostor je pak věnován ovlivnění materiálního jádra současného ústavního pořádku tradicí československé ústavnosti, především pak ústavní listinou z... Keywords: ústava; podstatné náležitosti; demokratický právní stát; constitution; essential elements; democratic rule of law Available in a digital repository NRGL
Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky

Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the Czech Republic Abstract This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of a democratic ...

Žáček, Filip; Suchánek, Radovan; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu
Sedláček, Jakub; Šatínský, Dalibor; Zimčík, Petr; Chmelař, Josef
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Ing. Jakub Sedláček Supervisor doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Studying the distribution of substituents in derivatives based on hyaluronan Derivatives based on hyaluronan have found applications in various areas of medicine. Prepared derivatives are commonly characterized by their molar mass and their degree of substitution, however, such parameters are unable to distinguish among derivatives with different distributions of substituents along the chain, which may exhibit different macroscopic properties. For this reason, methods to determine the distribution of substituents along the chain are needed. The presented thesis deals with the determination of distribution of amino groups in deacetylated hyaluronan. The theoretical part starts with a description of hyaluronan structure and of its derivatives. Next, the application, the preparation, and the characterization of deacetylated hyaluronan are discussed, focusing particularly on its depolymerisation into oligosaccharides using deaminative cleavage or enzymes that degrade hyaluronan. Finally, examples of liquid chromatographic methods used to analyse hyaluronan oligosaccharide are presented. The experimental part... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra analytické chemie Kandidát Ing. Jakub Sedláček Školitel doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu Deriváty na bázi hyaluronanu nacházejí uplatnění v řadě medicínských odvětví. Připravované deriváty bývají charakterizovány molární hmotností a stupněm substituce, nicméně tyto parametry neumožňují odlišit deriváty s rozdílnou distribucí substituentů podél řetězce, které mohou vykazovat rozdílné makroskopické vlastnosti. Z toho důvodu jsou potřebné metody, které dokážou distribuci substituentů postihnout. Předkládaná disertační práce pojednává o stanovení distribuce aminoskupiny v deacetylovaném hyaluronanu. Teoretická část začíná popisem hyaluronanu, jeho struktury a jeho derivátů. Následně se zaměřuje na deacetylovaný hyaluronan, na jeho využití, přípravu a charakterizaci, přičemž hlavní zájem je věnován jeho depolymerizaci na oligosacharidy pomocí deaminačního štěpení nebo pomocí enzymů štěpících hyaluronan. Nakonec jsou uvedeny příklady metod použitých pro analýzu oligosacharidů hyaluronanu pomocí kapalinové chromatografie. Experimentální část popisuje přípravu vzorků deacetylovaného hyaluronanu, stanovení jejich molárních hmotností rozměrově... Available in a digital repository NRGL
Studium distribuce substituentů v derivátech na bázi hyaluronanu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Ing. Jakub Sedláček Supervisor doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Sedláček, Jakub; Šatínský, Dalibor; Zimčík, Petr; Chmelař, Josef
Univerzita Karlova, 2021

Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu
Jiřina Marcel; Magda Friedjungová; Franc Vojtěch
2021 -
This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider the existence of a source and target domain, where only the source domain is equipped with labels and is thus used to train the model to solve a supervised prediction task which is the same for both domains. In order to solve the same supervised task on an unlabeled target domain one wants to reuse the already trained model. A problem arises when the domains are dierent, i.e. they contain overlapping features with same joint distributions, overlapping features with dierent marginal distributions, or no overlapping features at all. This thesis considers two complex real-world tasks: missing features reconstruction and unsupervised domain adaptation. First, we introduce the reader to the transfer learning eld with comprehensive denitions of the basic concepts. We provide a survey of several methods used within the less known eld of asymmetric heterogeneous transfer learning. Next, we target the missing features reconstruction problem. We focus on a comprehensive survey of the missing data imputation domain and on the possibility of applying these methods to reconstruct entire missing features. We introduce our own imputation model called Wasserstein Generative Adversarial Imputation Network and provide its experimental comparison to state-of-the-art imputation methods. This model is able to solve the considered task based only on a general training strategy even in a scenario when we do not know which features are missing in advance. Finally, we focus on unsupervised domain adaptation. Our aim was to solve the problem of mapping images from one domain to images of another domain without the need of paired or even labeled data. After a survey of the state-of-the-art methods, we propose a novel model called Latent Space Translation Network. This model greatly outperforms other state-of-the-art approaches. This thesis therefore presents two novel methods, which tackle important real-world scenarios.This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider the existence of a source and target domain, where only the source domain is equipped with labels and is thus used to train the model to solve a supervised prediction task which is the same for both domains. In order to solve the same supervised task on an unlabeled target domain one wants to reuse the already trained model. A problem arises when the domains are dierent, i.e. they contain overlapping features with same joint distributions, overlapping features with dierent marginal distributions, or no overlapping features at all. This thesis considers two complex real-world tasks: missing features reconstruction and unsupervised domain adaptation. First, we introduce the reader to the transfer learning eld with comprehensive denitions of the basic concepts. We provide a survey of several methods used within the less known eld of asymmetric heterogeneous transfer learning. Next, we target the missing features reconstruction problem. We focus on a comprehensive survey of the missing data imputation domain and on the possibility of applying these methods to reconstruct entire missing features. We introduce our own imputation model called Wasserstein Generative Adversarial Imputation Network and provide its experimental comparison to state-of-the-art imputation methods. This model is able to solve the considered task based only on a general training strategy even in a scenario when we do not know which features are missing in advance. Finally, we focus on unsupervised domain adaptation. Our aim was to solve the problem of mapping images from one domain to images of another domain without the need of paired or even labeled data. After a survey of the state-of-the-art methods, we propose a novel model called Latent Space Translation Network. This model greatly outperforms other state-of-the-art approaches. This thesis therefore presents two novel methods, which tackle important real-world scenarios. Keywords: Heterogeneous Asymmetric Transfer Learning; Missing Features; Data Imputation; Non-Generative Models; Generative Models; Latent Space; Domain Adaptation; Heterogeneous Asymmetric Transfer Learning; Missing Features; Data Imputation; Non-Generative Models; Generative Models; Latent Space; Domain Adaptation Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu

This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the ...

Jiřina Marcel; Magda Friedjungová; Franc Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií
Soukup, Jiří; Ryška, Aleš; Ehrmann, Jiří; Fryšák, Zdeněk
2021 - Czech
Selected prognostic and predictive factors of pituitary tumours in patients with acromegaly (abstract) Pituitary tumours in patients with acromegaly (somatotroph adenomas, pituitary neuroendocrine tumours - PitNETs) are a rare disease with significant morbidity and high impact on economic resources of the health care system. The surgery is the first line of treatment, and while it cures a subset of the patients, another therapeutical approach combining radiotherapy and pharmacotherapy is needed in the rest. This usually includes treatment with costly somatostatin analogues (SSA). On the opposite, the therapeutic response to SSA is not a rule. This work aimed to perform precise clinicopathological characterisation of available tissue samples of PitNETs in acromegalic patients (n=110) from REgistr SEllárních Tumorů (RESET registry) and further explore potential factors related to clinically aggressive disease phenotype (tumour size, invasion, biochemical parameters) and factors that might predict therapeutic response to the first generation SSA. An extensive immunohistochemical evaluation was performed: tumours were histologically subclassified (expression of cytokeratins, prolactin, TSH) and proliferative activity was assessed (Ki67, p53, mitotic count) as well as expression of possible pharmacological... Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií - abstrakt disertační práce Nádory adenohypofýzy spojené s akromegalií (somatotropní adenomy, somatotropní pituitární neuroendokrinní tumory - PitNETy) jsou vzácným onemocněním, které je spojeno s významnou morbiditou. Zatímco u části pacientů je primární chirurgická léčba kurativní, část pacientů nedosáhne po operativním zákroku úzdravy a nutné je použít adjuvantní radioterapii anebo farmakoterapii somatostatinovými analogy (SSA). Tato léčba je ekonomicky nákladná, zatímco terapeutická odpověď není pravidlem. Cílem této práce byla přesná klinickopatologická charakterizace pacientů s akromegalií (n=110) v REgistru SEllárních Tumorů (RESET) a dále explorace potenciálních faktorů spojených s agresivnějším klinickým fenotypem onemocnění (velikost, invazivita, biochemické vlastnosti tumorů) a potenciálních prediktorů terapeutické odpovědi na somatostatinová analoga první generace. Za tímto účelem byla provedena extenzivní imunohistochemická analýza případů zahrnující stanovení patologického subtypu tumoru (exprese cytokeratinů, prolaktinu a TSH), stanovení ukazatelů proliferační aktivity (Ki67 a p53), stanovení exprese jednotlivých podtypů somatostatinových receptorů (SSTR1, 2A, 3 a 5), D2 dopaminového receptoru a dalších... Keywords: Hypofýza-PitNET-akromegálie-Somatostatinové receptory; Pituitary gland-PitNET-acromegaly-Somatostatin receptors Available in a digital repository NRGL
Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií

Selected prognostic and predictive factors of pituitary tumours in patients with acromegaly (abstract) Pituitary tumours in patients with acromegaly (somatotroph adenomas, pituitary neuroendocrine ...

Soukup, Jiří; Ryška, Aleš; Ehrmann, Jiří; Fryšák, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Eseje z ekonometrie trhů párování: identifikace, estimace a praxe
Drlje, Marin; Jurajda, Štěpán; Zimmerman, Seth; Le Barbanchon, Thomas
2021 - Czech
A large literature estimates various school admission and graduation effects by employing variation in student admission scores around schools' admission cutoffs, assuming (quasi-) random school assignment close to the cutoffs. In this dissertation I focus on this variation, both from the theoretical and practical standpoints. In the first paper, I present evidence suggesting that the samples corresponding to typical applications of regression discontinuity design (RDD) fail to satisfy these assumptions. I distinguish ex-post randomization (as in admission lotteries applicable to those at the margin of admission) from ex-ante randomization, reflecting uncertainty about the market structure of applicants, which can be naturally quantified by resampling from the applicant population. Using data from the Croatian centralized college-admission system, I show that these ex-ante admission probabilities differ dramatically between treated and non-treated students within typical RDD bandwidths. Such unbalanced admission probability distributions suggest that bandwidths (and sample sizes) should be drastically reduced to avoid selection bias. I also show that a sizeable fraction of quasi-randomized assignments occur outside of the typical RDD bandwidths, suggesting that these are also inefficient. As an alternative,... Rozsáhlá literatura odhaduje různé efekty přijetí a absolvování škol s využitím variace v bodových výsledcích studentů. Při odhadech je předpokládáno quasi-náhodné přijetí studentů kolem spodní hranice přijetí. V této disertaci se zaměřuji na teoretické I praktické aspekty těchto odhadů. V prvním článku předkládám důkazy naznačující, že vzorky odpovídající obvyklým aplikacím nespojité regrese (dále RDD z anglického regression discontinuity design) v relevantní literatuře nesplňují předpoklady náhodného přiřazení. Rozlišuji ex-post randomizaci (odpovídající loterii uchazečů na hraně přijetí) od ex-ante randomizace, odrážející nejistotu ohledně struktury všech uchazečů v centralizovaném systému, která může být přirozeně kvantifikována opakovaným výběrem z populace uchazečů. S využitím dat z chorvatského centralizovaného systému přijímacích řízení na vysoké školy ukazuji, že ex-ante pravděpodobnosti přijetí se významně liší mezi přijatými a odmítnutými studenty nacházejícími se v obvyklém vzorku používaném pro RDD analýzy. Takový nepoměr v rozdělení pravděpodobnosti přijetí naznačuje, že šířka pásma v okolí hranice přijetí, tj. velikost výběru pro analýzu kvazi-náhodných přiřazení, by měla být oproti současné praxi významně redukována s cílem vyhnout se výběrovému zkreslení. Také ukazuji, že značný podíl... Available in a digital repository NRGL
Eseje z ekonometrie trhů párování: identifikace, estimace a praxe

A large literature estimates various school admission and graduation effects by employing variation in student admission scores around schools' admission cutoffs, assuming (quasi-) random school ...

Drlje, Marin; Jurajda, Štěpán; Zimmerman, Seth; Le Barbanchon, Thomas
Univerzita Karlova, 2021

Identita, čas a právo
Mucala, Václav; Agha, Petr; Kosek, Jan
2021 - Czech
Time is epistemoligical problem. As such it has its relevance within quetsions of law, legitimity of law and its social recognition. Subject of law or subject under the law can be a human being. In language of George Herbert Mead we can speak about crossing of temproal perspectives and construction of institutions and related identites by taking on the perspective of generalized other. On the next level of theoretical abstraction it is possible to speak about operatively closed and functionally differentiated systemic communication as an epistemic subject itself. Human identity in such notion is dissolved in plurality of communicatioun discourses and with relevance to law it could be concieved as semantic artefact created by legal communication. Within such theoretical frame it is possible to speak about identity of law based on operative closure with its own dynamics and temporality. Diploma thesis takes into consideration popular notion of fast societal change and speed up of institutional transformation. With relation to first, more theoretical part it follows arguments about threat to democracy caused by disappearance of latencies in decision making and shortening of time for intersubjectivity. Trust and strong civic society is described as necessity in lowering of transaction cost within... Otázka, času je otázkou epistemologickou. Jako taková má svůj vztah k právu, jeho založení a způsobu poznávání. Poznávajícím subjektem může být člověk. Spolu s Georgem Herbertem Meadem pak lze hovořit o křížení časových perspektiv a zaujímání postoje tzv. generalizovaných druhých v procesu tvorby institucí a k nim vztažených identit. O jednu úroveň abstrakce výš můžeme za poznávající subjekt pokládat samotný proces funkcionálně diferencované komunikace. Spolu s Niklasem Luhmannem je pak nutno pojímat právo jako epistemický subjekt a identity jakožto psychické systémy vnímat s relevancí k právu jako jím tvořené sémantické artefakty. Hovořit lze nově spíše o identitě práva založené na operacionální uzavřenosti, tj. nepřekročitelností systémově zakládající diference systém/prostředí, která má svůj vlastní systémově relevantní čas a dynamiku. Diplomová práce se ve druhé části věnuje v současnosti populárnímu konceptu zrychlování společnosti. Ve vztahu k první, teoretické části, pak následuje logiku rušení latencí a prostorů intersubjektivit jako ohrožení demokracie. Důvěra a silná občanská společnost přispívá jednak ke snižování transakčních nákladů tržní společnosti, jednak k demokracii, která zpětně tvoří prostředí důvěry. Je-li demokracie pojímána jako dialog, při němž dochází k defuturizaci... Keywords: identita; čas; právo;; identity; time; law; Available in a digital repository NRGL
Identita, čas a právo

Time is epistemoligical problem. As such it has its relevance within quetsions of law, legitimity of law and its social recognition. Subject of law or subject under the law can be a human being. In ...

Mucala, Václav; Agha, Petr; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem
Šleglová, Kateřina; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2021 - Czech
This thesis deals with the direct registrations in the Commercial Register performer by a notary, as an alternative to uncontested court proceedings at the registrar court. Main goal of this thesis is to analyse and assess this method of registering facts in one of the types of public registers through a thorough analysis of all requirements for a registration in the Commercial Register by a notary laid down by relevant legislation, including a comparison of selected aspects of the whole process with partial steps of the register procedure. First of all, the thesis presents a historical excursus describing the development of the position of a notary in relation to the Commercial Register and the growing importance of notary activities, which justifies the legislator's decision to entrust the competence to perform direct registrations in the Commercial Register to the notaries. The following chapters are focused on the current legal regulation of this matter. First, the thesis deals in general with the essence of performing direct registrations by a notary. The following chapters contain the core of the thesis, that is the analysis of all the conditions that need to be fulfilled in order to enable a notary to perform a registration in the Commercial Register, which are namely the existence of a so... Rigorózní práce se zabývá přímými zápisy do obchodního rejstříku prováděných notářem, jakožto alternativou nesporného soudního řízení před rejstříkovým soudem. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit tento model způsobu zápisu skutečností do jednoho z druhů veřejných rejstříků prostřednictvím důkladné analýzy veškerých předpokladů předepsaných příslušnými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku provedený notářem, včetně srovnání vybraných aspektů celého procesu s dílčími kroky rejstříkového řízení. V prvé řadě práce zmiňuje historický exkurs popisující vývoj postavení notáře ve vztahu k obchodnímu rejstříku a v něm narůstající význam činnosti notáře, který zdůvodňuje krok zákonodárce svěřit pravomoc provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku vedle soudů též notářskému stavu. Následující kapitoly se již věnují současné právní úpravě problematiky. Práce nejprve pojednává obecně o podstatě provádění přímých zápisů notáři. V následujících kapitolách je obsaženo jádro celé práce, a to analýza všech podmínek a formalit přípustnosti provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem, kterými jsou existence tzv. podkladového notářského zápisu, žádost osoby aktivně legitimované k podání návrhu na zápis u rejstříkového soudu, předložení listin vyžadovaných pro zápis do obchodního rejstříku... Keywords: notář; obchodní rejstřík; přímý zápis; notářský zápis; notary; Commercial Register; direct registration; notarial act Available in a digital repository NRGL
Přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem

This thesis deals with the direct registrations in the Commercial Register performer by a notary, as an alternative to uncontested court proceedings at the registrar court. Main goal of this thesis is ...

Šleglová, Kateřina; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2021

Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy
Thiel, Dan; Petr, Miroslav; Šimonek, Jaromír; Pupiš, Martin
2021 - Czech
Title The genetic predisposition of a speed ability among the players of the 1st and 2nd Czech football league. Study aim To determine the impact of ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp, UCP2 Ala55Val polymorphisms genotype frequencies on the results of the speed ability motor tests. Methods DNA samples obtained from epithelial mouth were quantified and analyzed using the PCR method from 106 football players of the 1st and 2nd Czech football league (age 25,3 ± 4,69; weight 77,5 ± 7,33; height 181,2 ± 6,23). Genotype frequencies were estimated for the ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp, UCP2 Ala55Val polymorphism. Motor speed ability was tested by the vertical jump height, produced power and power impulse for the countermovement jump, countermovement jump without arms swing and squat jump. Isokinetic maximal power of flexors and extensors of the knee were tested at the angle speed 60ř.s-1 , 180ř.s-1 , 300ř.s-1 . Χ2 test (Pearson's chi-square test) was used to determine the genotypes difference for the parameters of the motor speed ability tests in the football players who exceeded 80th percentil compare to the other football players. Kruskal- Wallis test was used to determine dependence (p = 0,05) of the genotypes... Název práce Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy. Cíl práce Zjistit, zda se u fotbalistů, kteří dosáhli lepších výsledků ve vybraných motorických testech posuzujících rychlostní schopnost, projeví souvislost dosažených výsledků se zastoupením příslušných genotypů v genetických polymorfismech ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp, UCP2 Ala55Val. Metody U 106 fotbalistů 1. a 2. české fotbalové ligy (věk 25,3 ± 4,69; váha 77,5 ± 7,33; výška 181,2 ± 6,23) byl, dle standardizovaného protokolu, odebrán vzorek slin z bukální sliznice. U vzorků byla pomocí PCR metody a elektroforézy určena genotypová varianta u genových polymorfismů ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp a UCP2 Ala55Val. Předpoklad pro rychlostní schopnost byl sledován motorickými testy: výškou výskoku, maximální vyprodukovanou sílou a silovým impulzem u 3 typů výskoku (s dopomocí horních končetin, bez dopomoci horních končetin a z podřepu), maximální vyprodukovanou izokinetickou sílou flexorů kolene při úhlových rychlostech 60ř.s-1 , 180ř.s-1 , 300ř.s-1 . Χ2 test (Pearsonův chí-kvadrát test) byl využit pro stanovení rozdílu genotypového zastoupení u sledovaných parametrů zvolených motorických testů u fotbalistů,... Keywords: sportovní výkon; rychlost; sportovní genetika; predispozice; dědičnost; sports performance; sprint; sport genetics; sport predisposition; heredity Available in a digital repository NRGL
Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy

Title The genetic predisposition of a speed ability among the players of the 1st and 2nd Czech football league. Study aim To determine the impact of ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, ...

Thiel, Dan; Petr, Miroslav; Šimonek, Jaromír; Pupiš, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Význam brain-derived neurotrophic factor (BDNF) genetického polymorfismu a hladin BDNF pro predikci, diagnostiku a monitoraci kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění
Čechová, Kateřina; Hort, Jakub; Telenský, Petr; Rektorová, Irena
2021 - Czech
Alzheimer's disease (AD) is a slowly progressing neurodegenerative disease characterized by an extracellular accumulation of senile plaques and intracellular neurofibrillary tangles. Apart from these hallmarks, AD is very heterogeneous, especially at the age of onset and the rate of progression. Genetic polymorphisms are key modulators influencing these factors. One of them is a polymorphism for the Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), a neurotrophin involved in the synaptic plasticity in the hippocampus and medial temporal lobe structures, areas primarily affected in AD. The thesis aimed to investigate the effect of BDNF Va66Met polymorphism together with the main genetic risk factor for sporadic AD, Apolipoprotein E (APOE) polymorphism, on cognitive functions and structural brain changes. We have shown that the combination of risk alleles BDNF Met and APOE ɛ4 is associated with more severe impairment in episodic memory, egocentric orientation and smaller volumes of medial temporal lobe structures in individuals with amnestic mild cognitive impairment (aMCI), and allocentric orientation in cognitively unimpaired individuals compared to non-carriers. These findings suggest that carriers of the combination of BDNF Met and APOE ɛ4 have a higher risk of progression to more severe disease stages,... Alzheimerova nemoc (AN) je pomalu progredující neurodegenerativní onemocnění mozku charakterizované extracelulární akumulací senilních plak a intracelulárními neurofibrilárními tangles. Vedle těchto typických změn je AN velmi heterogenní onemocnění, a to zejména věkem nástupu, prvních klinických obtíží a rychlostí progrese. Klíčovými modulátory této variability jsou genetické polymorfismy. Jedním z nich je polymorfismus v genu pro Brain-derived neurotrofic factor (BDNF), neurotrofin podílející se na formování synaptické plasticity v oblasti hipokampu a mediálního temporálního laloku, tedy oblastí primárně postižených u AN. Cílem disertační práce bylo prozkoumat vliv polymorfismu BDNF Val66Met, společně s hlavním genetickým rizikovým faktorem sporadické AN, Apoliproteinem E (APOE), na kognitivní funkce a strukturální změny mozku. Prokázali jsme, že kombinace rizikových alel BDNF Met a APOE ɛ4 je spojena s výraznějším narušením epizodické paměti, egocentrické orientace v prostoru a menšími objemy struktur mediálního temporálního laloku u jedinců ve stádiu amnestické mírné kognitivní poruchy (aMCI), a allocentrické orientace u jedinců bez kognitivního deficitu. Tato zjištění naznačují, že nositelé kombinace BDNF Met a APOE ɛ4 mají vyšší riziko progrese do těžších stádií AN, a současně podporují význam... Available in a digital repository NRGL
Význam brain-derived neurotrophic factor (BDNF) genetického polymorfismu a hladin BDNF pro predikci, diagnostiku a monitoraci kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění

Alzheimer's disease (AD) is a slowly progressing neurodegenerative disease characterized by an extracellular accumulation of senile plaques and intracellular neurofibrillary tangles. Apart from these ...

Čechová, Kateřina; Hort, Jakub; Telenský, Petr; Rektorová, Irena
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases