Number of found documents: 622388
Published from to

Bezpečnost 5G - Případová studie sekuritizace švédských 5G sítí
Ekfeldt, Therese; Erkomashvili, David; Špelda, Petr
2021 - English
Over the last couple of years, the world has witnessed an intensifying competition over 5G networks, triggered to a large extent but not exclusively by the geopolitical rivalry between the United States and China. To the backdrop of allegations that the Chinese government could force Chinese telecom company Huawei and ZTE to spy, sabotage or take other action's on Beijing's behalf, Washington ordered prompt restrictions on products from Huawei and pressured its allies to do the same. From a European perspective, Sweden stood out early as a country with a strong stance on 5G security by outright banning Chinese telecom providers Huawei and ZTE from taking part in Sweden's 5G frequency auction. This thesis seeks to understand how the securitising process of Sweden's 5G networks was initiated and evolved, through a comparative case study of the four main securitising actors' official discourses. Derived from previous studies on cybersecurity and securitisation, this thesis constructed an analytical framework tailored for the securitisation of 5G networks. The thesis is carried out as an idea analysis, looking for articulated threats pertaining to three distinct threat dimensions: 'network security', 'data and information protection' and 'China's assertiveness'. The analysis showed that all four... Keywords: securitisation; 5G; Sweden; network security; data and information protection; China; Huawei Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost 5G - Případová studie sekuritizace švédských 5G sítí

Over the last couple of years, the world has witnessed an intensifying competition over 5G networks, triggered to a large extent but not exclusively by the geopolitical rivalry between the United ...

Ekfeldt, Therese; Erkomashvili, David; Špelda, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Českožidovské hnutí a reakce české společnosti v letech 1918 - 1938
Iblová, Kristýna; Arava-Novotná, Lena; Biernot, David
2021 - Czech
This thesis inquires into the assimilation faction of the Jewish minority on the Bohemian territory at the end of the 19th century and first half of the 20th century which was represented by the Czech-Jewish movement. It presents the origins of the movement with a special focus on the period of the First Czechoslovak Republic. It examines the development of its identity which was formed by contemporary social-political events. The study presents the movement's attitudes towards Czech majority and towards the Czechoslovak state. It also describes its struggle with Anti-semitism and Zionism which were undermining the efforts of the assimilation into the major society. The thesis introduces Jindřich Kohn - the leading figure of this movement during the interwar period - and researches his attitude to assimilation and his reflection on antisemitism and Zionist movement. The references can be found at the end of the thesis. Major part of the thesis was based on thorough work with the resource materials, more specifically monographs of the representatives of Czech-Jewish movement from that period and the then magazines. The main resources were historical studies by associate professor Blanka Soukupová who was researching the Czech-Jewish movement. The aim of the study is to introduce the development of... Téma diplomové práce se zabývá jedním z proudů uvnitř židovské menšiny na území Čech na konci 19. století a v první polovině století 20. a to konkrétně proudem asimilačním, který byl zastoupen českožidovským hnutím. Práce předkládá čtenáři činnost hnutí od doby jeho vzniku, se zvlaštním přihlédnutím k období první československé republiky, zaobírá se utvářením jeho identity, které podléhalo společensko-politickému dění, a jeho postoji k české společnosti a československému státu. Také se zaměřuje na dílčí otázky, které souvisely s utvářením identity Čechožidů a na jejich vymezení se vůči sionismu a antisemitismu, jež proces asimilace do většinové společnosti narušovaly. Mimo to práce seznamuje čtenáře s životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších představitelů českožidovského hnutí v období první republiky, kterým byl Jindřich Kohn, a jeho myšlenkovým odkazem, zejména s jeho pojetím asimilace a reflexí sionismu a antisemitismu. Pro zpracování tématu byla použita literatura uvedena v seznamu na konci práce. Značná část byla věnována práci s prameny, konkrétně se jedná o dobové monografie představitelů českožidovského hnutí a dobová periodika. Z velké části se práce opírá o historické práce doc. PhDr. Blanky Soukupové, CSc, které se identitou a postojem českožidovského hnutí v rámci české společnosti... Keywords: Židé; českožidovské hnutí; asimilace; identita; antisemitismus; sionismus; Jindřich Kohn; první Československá republika; Rakousko-Uhersko; židovská menšina; Jews; Czech-Jewish movement; assimilation; identity; anti-Semitism; Zionism; Jindřich Kohn; First Czechoslovak Repubic; Austria-Hungary; Jewish minority Available in a digital repository NRGL
Českožidovské hnutí a reakce české společnosti v letech 1918 - 1938

This thesis inquires into the assimilation faction of the Jewish minority on the Bohemian territory at the end of the 19th century and first half of the 20th century which was represented by the ...

Iblová, Kristýna; Arava-Novotná, Lena; Biernot, David
Univerzita Karlova, 2021

Vznik a rozvoj trampských osad v údolí Zlatého kaňonu řeky Sázavy
Patzenhauerová, Tereza; Matoušek, Václav; Šalanda, Bohuslav
2021 - Czech
Keywords: tramping; trampské hnutí; Sázava; Posázaví; Čechy; trampské osady; tramping; tramp movement; Sázava River; Posázaví; Bohemia; tramp settlements Available in a digital repository NRGL
Vznik a rozvoj trampských osad v údolí Zlatého kaňonu řeky Sázavy

Patzenhauerová, Tereza; Matoušek, Václav; Šalanda, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2021

Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým posrižením v raném věku
Kudláčová, Kristýna; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
2021 - Czech
Keywords: zrakové postižení; prostorová orientace a samostatný pohyb; raný věk; rozvoj smyslového vnímání; visual impairment; orientation and mobility; early childhood; development of sensory perception Available in a digital repository NRGL
Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým posrižením v raném věku

Kudláčová, Kristýna; Šumníková, Pavlína; Květoňová, Lea
Univerzita Karlova, 2021

Predikce efektu léčby u solidních nádorů
Houfková, Kateřina; Pešta, Martin; Fiala, Ondřej; Šána, Jiří
2021 - Czech
Current research of treatment of oncological diseases is focused on the identification of changes that occur in the process of carcinogenesis and on the search for therapeutics that would make it possible to eliminate the manifestation of these changes. Early diagnosis, estimating prognosis, monitoring of the course of the disease and prediction of the effect of treatment are increasingly associated with the determination of appropriate biomarkers. The assessment of predictive biomarkers should become an integral part of treatment decisions and, as a result, help patients to prolong life and improve quality of life. The aim of my thesis was to find prognostic and predictive biomarkers for more effective treatment of cancer patients. In cooperation with a number of clinical departments of the University Hospital in Pilsen, I focused on the research of these biomarkers at the Department of Biology, especially in non-small cell lung cancer, endometrial cancer, colorectal cancer, liver metastases of colorectal cancer, clear cell renal cell carcinoma and sarcomas. We focused on the research of molecules that are involved in the process of carcinogenesis and whose levels in body fluids or directly in tumor tissue would be able to predict further disease development or therapeutic response. Using molecular... Současný výzkum léčby onkologických onemocnění je zaměřen na identifikaci změn, ke kterým dochází v procesu karcinogeneze a dále na hledání terapeutik, která by projev těchto změn umožnila eliminovat. Včasná diagnostika, stanovení prognózy, sledování průběhu onemocnění a predikce účinku léčby jsou čím dál tím více spojeny se stanovením příslušných biomarkerů. Stanovení prediktivních biomarkerů by se mělo stát neoddělitelnou součástí rozhodnutí o způsobu léčby a ve výsledku tak pacientům pomoci prodloužit délku života a zvýšit jeho kvalitu. A právě nalezení prognostických a prediktivních biomarkerů pro efektivnější léčbu onkologických pacientů bylo cílem této disertační práce. Ve spolupráci s řadou klinických pracovišť Fakultní nemocnice v Plzni jsem se na Ústavu biologie zabývala touto problematikou u nemalobuněčného plicního karcinomu, karcinomu endometria, kolorektálního karcinomu, jaterních metastáz kolorektálního karcinomu, světlobuněčného renálního karcinomu a sarkomů. Zaměřili jsme se především na hledání takových molekul, které jsou zapojené v procesu karcinogeneze a jejichž hladiny v tělních tekutinách nebo přímo v nádorové tkáni by byly schopné předpovědět další vývoj onemocnění nebo léčebnou odpověď. Pomocí molekulárně biologických metod jsme detekovali zejména molekuly na úrovni exprese... Available in a digital repository NRGL
Predikce efektu léčby u solidních nádorů

Current research of treatment of oncological diseases is focused on the identification of changes that occur in the process of carcinogenesis and on the search for therapeutics that would make it ...

Houfková, Kateřina; Pešta, Martin; Fiala, Ondřej; Šána, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému
Štryncl, Radim; Šifta, Petr; Šorfová, Monika; Cirkl, David
2021 - Czech
Name of the thesis: Biomechanical aspects of speed canoeing techniques in the context of asymmetric loading of the postural system Aim of the thesis: The main aim of the work was, based on theoretical knowledge and own empirical research, to analyze the biomechanical aspects of the technique of riding a C1 speed canoe in the context of asymmetric loading of the postural system . . Solution method: Based on the knowledge of functional anatomy and with the use of analyzes of the real riding of the top athletes (N = 12), the kinesiological aspects of riding the C1 speed canoe were investigated in the preliminary research. Biomechanical aspects of paddling were further investigated using 3D kinematic analysis (N = 9). Influence of long-term training efforts on differences in muscle cross-sections mm. iliopsoas a mm. quadratus lumborum on both sides of the body was examined by magnetic resonance imaging (N = 5). The muscle sections were performed in the transverse plane at the level of L 3, L 4. The studies were conceived as pilot due to their time, organizational and financial demands. Results: Riding a C1 speed canoe is a locomotively complex movement pattern during which the postural system is exposed to two types of asymmetric loads. Both are related to the geometry of motion. First of all, it is a... Název práce: Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo, na základě teoretických poznatků a vlastních empirických šetření, analyzovat biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi C1 v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému. Metoda řešení: Na základě poznatků z funkční anatomie a s využitím rozborů reálné jízdy vrcholových sportovců (N = 12) byly v rámci předvýzkumu zkoumány kineziologické aspekty jízdy na rychlostní kanoi C1. Biomechanické aspekty pádlování byly dále zkoumány s využitím 3D kinematické analýzy (N = 9). Vliv dlouhodobého tréninkového úsilí na odlišnost v příčných průřezech svalů mm. iliopsoas a mm. quadratus lumborum na obou stranách těla byl vyšetřen prostřednictvím magnetické rezonance (N = 5). Řezy svaly byly realizovány v transverzální rovině na úrovni L 3, L 4. Studie vzhledem ke své časové, organizační a finanční náročnosti byly pojaty jako pilotní. Výsledky: Jízda na rychlostní kanoi C1 je lokomočně složitý pohybový vzorec, během něhož je posturální systém vystaven dvěma typům asymetrického zatížení. Oba souvisí s geometrií pohybu. V první řadě je to asymetrie laterální, která vychází ze samotné podstaty jednostranného pádlování na tomto druhu... Keywords: Rychlostní kanoistika; asymetrické zatížení; posturální systém; biomechanické aspekty pádlování; Speed canoeing; asymmetric load; postural system; biomechanical aspects of paddling Available in a digital repository NRGL
Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému

Name of the thesis: Biomechanical aspects of speed canoeing techniques in the context of asymmetric loading of the postural system Aim of the thesis: The main aim of the work was, based on theoretical ...

Štryncl, Radim; Šifta, Petr; Šorfová, Monika; Cirkl, David
Univerzita Karlova, 2021

Komunikační strategie v partnerském vztahu - vztah s úzkostností partnerů
Klimešová, Nela; Lindová, Jitka; Marečková, Alena
2021 - Czech
Keywords: komunikace; strategie; partnerský vztah; úzkostnost; konflikt; vyhýbavost; communication; strategies; love relationship; anxiety; conflict; avoidance Available in a digital repository NRGL
Komunikační strategie v partnerském vztahu - vztah s úzkostností partnerů

Klimešová, Nela; Lindová, Jitka; Marečková, Alena
Univerzita Karlova, 2021

Sociální pracovník v organizační struktuře zdravotnického zařízení
Svoboda, Marian; Vrzáček, Petr; Bosá, Monika
2021 - Czech
The diploma thesis focuses on the work of social and health-social workers in a selected medical facility. The paper is designed as a theoretical introduction to the issue of social work in health care, especially focused on the position of the social or health-social worker at a healthcare facility. Furthermore, there are described competencies of social workers, and the specifics of cooperation in multidisciplinary teams of medical facilities. The theoretical part also consists of chapters focused on human motivation and stress, which social workers may experience during the performance of their work. The empiric part of this diploma thesis presents the research, which aim is to describe the position of social workers in the selected medical facility, characterize the limits in the work of social workers resulting from this position and define their satisfaction with their current position within the organizational structure of the selected medical facility. The research was carried out using the method of a semi-structured interview. The informants of the research were social and health-social workers from a specific medical facility. Among other things, the work answers the question of whether social workers feel themselves to be a part of multidisciplinary teams or still see reserves at... Diplomová práce se zaměřuje na působení sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízení. Práce je koncipována jako teoretický úvod do problematiky sociální práce ve zdravotnictví, zaměřený především na pozici sociálního či zdravotně-sociálního pracovníka. Následně jsou popsány kompetence sociálních pracovníků a specifika spolupráce multidisciplinárních týmů zdravotnických zařízení. Teoretické část dále obsahuje kapitoly věnující se lidské motivaci a stresu, který mohou sociální pracovníci při výkonu své práce pociťovat. Empirická část diplomové práce prezentuje výzkum, jehož cílem bylo popsat postavení sociálních pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízení, charakterizovat limity v práci sociálních pracovníků z tohoto postavení vyplývající a definovat spokojenost s jejich aktuálním postavením v rámci organizační struktury vybraného zdravotnického zařízení. Výzkum byl realizován pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru. Informanty výzkumu byli sociální a zdravotně-sociální pracovníci z konkrétního zdravotnického zařízení. Práce mimo jiné odpovídá na otázku, zda se sociální pracovníci cítí být součástí multidisciplinárních týmů, nebo ještě vidí ve spolupráci s ostatními členy této pracovní skupiny rezervy. Jedním z dalších cílů je analýza stresových faktorů, které... Keywords: sociální pracovník ve zdravotnictví; sociální práce ve zdravotnictví; multidisciplinární tým; motivace; stres; social worker in healthcare; social work in healtcare; multidisciplinary team; motivation; stress Available in a digital repository NRGL
Sociální pracovník v organizační struktuře zdravotnického zařízení

The diploma thesis focuses on the work of social and health-social workers in a selected medical facility. The paper is designed as a theoretical introduction to the issue of social work in health ...

Svoboda, Marian; Vrzáček, Petr; Bosá, Monika
Univerzita Karlova, 2021

Úloha kmenových a progenitorových buněk v regeneraci krvetvorné tkáně
Faltusová, Kateřina; Nečas, Emanuel; Hofer, Michal; Filipp, Dominik
2021 - English
Tissue regeneration is a complex and highly orchestrated process dependent on cells with the potential to restore structures and functions and on controlling factors from the tissue microenvironment. Hematopoietic tissue has a high ability to regenerate, which is attributed to the presence of stem cells, but the regeneration of severely damaged adult tissue is still only partially understood. Hematopoietic tissue provides a unique opportunity to study tissue regeneration due to its well-established steady- state structure and function, easy accessibility, advanced research methods, and well-defined embryonic, fetal, and adult stages of development. Embryonic/fetal liver hematopoiesis and adult hematopoiesis recovering from damage share the needto expand populations of progenitors and stem cells in parallel with increasing production of mature blood cells. We analyzed adult hematopoiesis in mice subjected to a submyeloablative dose (6 Gy) of gamma radiation, in which only a few cells with reconstituting capacity survived. We targeted the period of regeneration characterized by the renewed massive production of mature blood cells and the ongoing expansion of immature hematopoietic cells. Cells from the top of the hematopoietic hierarchy, hematopoietic stem cells, and multipotent progenitors are almost missing... Regenerace tkáně je komplexní řízený proces závislý na buňkách s potenciálem obnovit buněčnou stavbu tkáně a její funkci, jakož i na řídících faktorech z tkáňového mikroprostředí. Krvetvorná tkáň má velkou schopnost regenerace, která je přičítána přítomnosti kmenových buněk. Regenerace silně poškozené dospělé krvetvorné tkáně je však prozkoumána jen částečně, a důraz na klíčovou úlohu kmenových buněk může zastírat poznání jiných významných mechanismů regenerace. Krvetvorná tkáň přitom poskytuje unikátní možnost poznání tkáňové regenerace díky její známé buněčné hierarchii, existenci pokročilých výzkumných metod včetně možnosti její transplantace, a také dobře definovaným embryonálním, fetálním a dospělým vývojovým fázím. Embryonální/fetální krvetvorba a regenerující dospělá krvetvorba spolu sdílejí potřebu zvyšování populací progenitorových a kmenových buněk při současné potřebě stálého zvyšování tvorby zralých krevních buněk. Analyzovali jsme dospělou krvetvornou tkáň myší po jejím submyeloablativním poškození ionizujícím zářením (6 Gy). Použitou dávku celotělového záření přežije jen velmi málo buněk s kapacitou rekonstituce (regenerace) hematopoezy. Zaměřili jsme se na období intenzivní regenerace charakterizované obnovenou masivní produkcí zralých krevních buněk a souběžnou expanzí nezralých krvetvorných... Keywords: krvetvorba; regenerace; transplantace; kmenová buňka; progenitorová buňka; ionizující záření; hematopoiesis; regeneration; transplantation; stem cells; progenitor cells; ionizing radiation Available in a digital repository NRGL
Úloha kmenových a progenitorových buněk v regeneraci krvetvorné tkáně

Tissue regeneration is a complex and highly orchestrated process dependent on cells with the potential to restore structures and functions and on controlling factors from the tissue microenvironment. ...

Faltusová, Kateřina; Nečas, Emanuel; Hofer, Michal; Filipp, Dominik
Univerzita Karlova, 2021

Poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení
Jenšovská, Anna; Felcmanová, Lenka; Horynová, Jana
2021 - Czech
The bachelor thesis is divided into theoretical part and research part. The theoretical part of the work itself has three parts in its content. In the first part you will find information about the education of pupils with special educational needs, important legislation, information about support measures, and about school counselling facilities. The second part is focused on the different types of learning disabilities, the assessment of pupils with learning disabilities, how to diagnose them and how to support them during lessons. At the end of the theoretical part there is a section devoted to career counselling because it is associated with the research of my bachleor thesis. At the centre of attention are the methods of the career advisor, his competences, information about the clients and also the activities of the advisor. The research section is focused on the experience of career counselors, educational consultant. At the end of a practical part of my work are shown the research results, because the goal was to find out, how quality the service for these pupils is, how succesful are they after meetings with counselors, and witch methods are used for a work with the pupils. The main goal of the bachleor thesis is to find out if there is any big difference in providing career counseling to... Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce je rozčleněna do tří tematických oblastí. V první naleznete informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní úpravu poskytování podpůrných opatření a také fungování školských poradenských zařízení. Druhá část je zaměřena na jednotlivé druhy specifických poruch učení (SPU), hodnocení žáků se specifickými poruchami učení, diagnostiku SPU a podporu poskytovanou žákům ve výuce. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se kariérovému poradenství, protože s ním je spojen výzkum práce. Ve středu pozornosti jsou metody kariérového poradce, jeho kompetence, informace ohledně klientely a také činnosti poradce. Praktická část představuje výsledky šetření realizovaného formou rozhovorů s kariérovými poradci, výchovnými poradci. V závěru práce jsou zveřejněny výsledky z výzkumné části, protože cílem bylo zjistit názor respondentů na dopady, služby poradenství pro tyto žáky a jaké metody se vyžívají při práci s žákem s SPU. Hlavním cílem práce je zjistit, zda se vyskytují rozdíly v poskytování kariérového poradenství u žáků s SPU a u žáků bez SPU. Výzkumná část práce odlišnosti v poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení potvrdila, ale poradci si zakládají na... Keywords: specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyspinxie; dysmúzie; dyskalkulie; kariérové poradenství; koučing; kariérový poradce; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; asistent pedagoga; podpůrná opatření; specific learning disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysorthographia; dyspinxia; dysmusia; dyscalculia; career counseling; coaching; career counsellor; pupil with special eduacation needs,teaching assistant; support measures Available in a digital repository NRGL
Poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení

The bachelor thesis is divided into theoretical part and research part. The theoretical part of the work itself has three parts in its content. In the first part you will find information about the ...

Jenšovská, Anna; Felcmanová, Lenka; Horynová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases