Number of found documents: 796583
Published from to

Prevence střevních infekcí
Hatašová, Petra; Urbánková Rathouská, Jana; Diepoltová, Adéla
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Prevence střevních infekcí

Hatašová, Petra; Urbánková Rathouská, Jana; Diepoltová, Adéla
Univerzita Karlova, 2024

Mělnický Sokol v milnících českých dějin první poloviny 20. století
Zmek, Vojtěch; Randák, Jan; Fapšo, Marek
2024 - Czech
The diploma thesis presents the history of the first half of the 20th century through the development and activities of the Sokol Mělník Physical Education Unit. The thesis will trace and analyse how the key milestones of the last years of the monarchy, the war period, and the emergence of Czechoslovak state were reflected in the organisation and activities of the Sokol, and what influence this association had on the wider region of Mělník, along with other "competing" organisations (Orel, DTJ, S.K. Mělník), and in relation to its national importance. The thesis attempts to capture not only the everyday life of the Sokol with a focus on its practical functioning including property management and association activities, but also exceptional moments such as festivals (preparation for the All-Sokol festival) as well as other social events. Great emphasis is placed on the role of the Sokol as an important state-forming institution and the shifts of this position in connection with the changes in the situation in society. The period under review ends with the last stage of interwar Czechoslovakia, when the republic became a protectorate, representing a violent interruption of the promising activities of the Sokol. Keywords Sokol, Mělník, regional history, Physical Education, Czechoslovakia, 20th... Diplomová práce nahlíží na dějiny první poloviny 20. století prostřednictvím vývoje a činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mělník. Práce sleduje a analyzuje, jak se promítaly klíčové milníky dějin posledních let monarchie, válečného období a rodícího se československého státu do organizace a činnosti Sokola a jaký vliv měl tento spolek na užší region Mělnicka spolu s dalšími "konkurenčními" organizacemi (Orel, DTJ, S.K. Mělník) i vzhledem k jejímu celostátnímu významu. Práce se snaží zachytit nejen každodenní život Sokola se zaměřením na jeho praktické fungování (správa majetku, spolková činnost), ale také výjimečné momenty festivit (příprava na všesokolské slety) a dalších společenských událostí. Velký důraz je kladen na úlohu Sokola jako významné státotvorné instituce a posuny tohoto postavení v souvislosti s proměnami situace ve společnosti. Sledované období je zakončeno poslední etapou meziválečného Československa, kdy se z republiky stává protektorát, který představuje násilné přerušení slibně se rozvíjející činnosti Sokola. Klíčová slova Sokol, Mělník, regionální dějiny, tělovýchova, Československo, 20. století, první světová válka Keywords: Sokol|Mělník|regionální dějiny|tělovýchova|Československo|20. století|první světová válka; Sokol|Mělník|regional history|Physical Education|Czechoslovakia|20th century|First World War Available in a digital repository NRGL
Mělnický Sokol v milnících českých dějin první poloviny 20. století

The diploma thesis presents the history of the first half of the 20th century through the development and activities of the Sokol Mělník Physical Education Unit. The thesis will trace and analyse how ...

Zmek, Vojtěch; Randák, Jan; Fapšo, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Imunofenotypové a funkční charakteristiky lymfocytů pacientů s primární imunodeficiencí
Bakardjieva, Marina; Kalina, Tomáš; Balounová, Jana; Stříž, Ilja
2024 - English
Primary immunodeficiencies (PIDs) are a heterogeneous group of over 480 genetically inherited disorders of the immune system that result from a block in leukocyte development or functional defects in the immune response. PIDs have a wide range of symptoms including increased susceptibility to infections but also autoimmunity or malignancy. Detailed knowledge of PIDs is essential not only in the clinical/diagnostic field, but also in basic research, as they can serve as model systems for the study of the immune system. The first part of the thesis focuses on the use of the SCID-RTE cytometric test, which we developed within the EuroFlow consortium, as a diagnostic tool for detection of patients suspected of severe PID. Based on the parameters studied (levels of naive CD4+ and CD8+ T cells, recent thymic emigrants and the activation status), we have demonstrated that the SCID-RTE tube is a sensitive test suitable for patients clinically suspected of PID, identified within the broader EuroFlow diagnostic algorithm, or the national newborn screening program. Next, within EuroFlow, we provided a sensitive immunophenotypic evaluation of B cell subset alterations in patients with predominantly antibody deficiencies (PADs), including the expression of distinct immunoglobulin subclasses on memory B cells... (CZ) Primární imunodeficience (PID) jsou heterogenní skupinou více než 480 geneticky podmíněných poruch imunitního systému, které vznikají v důsledku bloku ve vývoji leukocytů nebo funkčních defektů v imunitní odpovědi. PID mají širokou škálu příznaků, včetně zvýšené náchylnosti k infekcím, ale také k autoimunitě nebo malignitám. Podrobné znalosti o PID jsou nezbytné nejen v klinické/diagnostické oblasti, ale také v základním výzkumu, protože mohou sloužit jako modelové systémy pro studium imunitního systému. První část práce se zabývá využitím cytometrického testu SCID-RTE, který jsme vyvinuli v rámci EuroFlow konsorcia, jako diagnostického nástroje pro včasnou detekci pacientů s podezřením na závažný PID. Na základě studovaných parametrů (hladiny naivních CD4+ a CD8+ T buněk, tzv. recent thymic emigrant (RTE) buněk a aktivačního stavu) jsme prokázali, že SCID-RTE je senzitivním testem vhodným pro pacienty s klinickým podezřením, detekované v rámci širšího EuroFlow PID diagnostického algoritmu nebo novorozeneckého screeningového programu. Dále jsme v rámci EuroFlow poskytli detailní imunofenotypizaci alterací B buněčných subsetů pacientů s primárními protilátkovými imunodeficiencemi, včetně exprese různých imunoglobulinových subtypů na paměťových B buňkách a plazmatických buňkách. Rozčlenění... Available in a digital repository NRGL
Imunofenotypové a funkční charakteristiky lymfocytů pacientů s primární imunodeficiencí

Primary immunodeficiencies (PIDs) are a heterogeneous group of over 480 genetically inherited disorders of the immune system that result from a block in leukocyte development or functional defects in ...

Bakardjieva, Marina; Kalina, Tomáš; Balounová, Jana; Stříž, Ilja
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení biologické aktivity léčiv přírodního původu II.
Kosinová, Nikola; Šafratová, Marcela; Lomozová, Zuzana
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany Student: Nikola Kosinová Head of diploma thesis: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D. Title of diploma thesis: Biological activity evaluation of substances of natural origin II. In this thesis, I focused on studying the biological activity of the tested alkaloids isolated from the bark of the Geissospermum vellosii (Apocynaceae) stem. G. vellosii is a South American tree belonging to the genus Geissospermum Allemão, which is important in terms of the presence of active substances (mainly indole alkaloids). In traditional medicine, the active substances of this genus have been used for many years to treat malaria, tumors, bacterial infections, and pain. The isolated indole alkaloids were studied for their antineoplastic, anticholinesterase, analgesic, antimalarial, and anti-inflammatory activities. Some of the isolated alkaloids have significant biological activity, and it was the anticholinesterase activity that became the subject of this thesis. The significant anticholinesterase activity of the tested alkaloids represents a promising source for the development of new drugs for the treatment of Alzheimer's disease. The tested alkaloids were evaluated... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Studentka: Nikola Kosinová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení biologické aktivity léčiv přírodního původu II. V této diplomové práci jsem se zaměřila na studium biologické aktivity testovaných alkaloidů izolovaných z kůry kmene Geissospermum vellosii (Apocynaceae). G. vellosii je jihoamerický strom patřící do rodu Geissospermum Allemão, který je významný z hlediska přítomnosti obsahových látek (především indolových alkaloidů). V tradiční medicíně se již po mnoho let využívají obsahové látky tohoto rodu k léčbě malárie, nádorů, bakteriálních infekcí a bolesti. Izolované indolové alkaloidy byly zkoumány z hlediska antineoplastické, anticholinesterasové, analgetické, antimalarické či protizánětlivé aktivity. Některé z izolovaných alkaloidů se vyznačují významnou biologickou aktivitou, a právě anticholinesterasová aktivita se stala předmětem zkoumání této diplomové práce. Významná anticholinesterasová aktivita testovaných alkaloidů představuje slibný zdroj pro vývoj nových léčiv k léčbě Alzheimerovy choroby. Testované alkaloidy byly hodnoceny z hlediska inhibiční aktivity vůči AChE a BuChE pomocí... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení biologické aktivity léčiv přírodního původu II.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany Student: Nikola Kosinová Head of diploma thesis: PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. ...

Kosinová, Nikola; Šafratová, Marcela; Lomozová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

Analýza protilátek proti HLA antigenům metodou luminex u pacientů před a po transplantaci ledviny
Holoubková, Renata; Jankovičová, Karolína; Andrýs, Ctirad
2024 - Czech
This work focuses on mastering the technique of examining anti-HLA antibodies using the multiplex Luminex method. The aim was to become proficient in working with analytical software capable of evaluating the specificity and levels of individual anti-HLA antibodies in patients' sera before and after kidney transplantation. Additionally, cut-off values for screening for anti-HLA antibodies in the assessed patient cohort were determined. Furthermore, an analysis of sensitization to individual HLA antigens was performed in a group of patients with low antibody levels. In the theoretical part of this work, I addressed the major histocompatibility system (HLA system) and its significance in transplantology. I also focused on the issues of transplant immunity and the principles of alloreactivity and rejection. I discussed the origin and significance of HLA antibodies and examined various methods for analyzing anti-HLA antibodies, particularly the multiplex Luminex method. In the experimental part, conducted at the Department of Clinical Immunology and Allergology in Hradec Kralove, I analyzed antibodies targeting HLA class I and II antigens using the multiplex Luminex method. Screening index values were monitored for both HLA classes. In subsequent typing examinations, MFI values were observed for... Tato práce se zaměřuje na zvládnutí techniky vyšetření anti-HLA protilátek pomocí multiplexové metody Luminex. Cílem bylo osvojit si práci s analyzačním softwarem, který umožňuje vyhodnocování specifit a hladin jednotlivých anti-HLA protilátek v sérech pacientů před a po transplantaci ledviny. Zároveň byly posouzeny cut-off hodnoty pro screeningové vyšetření anti-HLA protilátek u souboru hodnocených pacientů. Dále byla provedena analýza senzibilizace vůči jednotlivým HLA antigenům u skupiny pacientů, kteří měli nízkou hladinou protilátek. V teoretické části této práce jsem se zabývala hlavním histokompatibilitním systémem (HLA systém) a jeho významem v transplantologii. Dále jsem se zaměřila na problematiku transplantační imunity a na principy aloreaktivity a rejekcí. V textu jsem rozebrala vznik a význam HLA protilátek a dále jsem se zabývala různými metodikami analýzy anti-HLA protilátek, zvláště multiplexovou metodou Luminex. V experimentální části, kterou jsem vykonala na oddělení Klinické imunologie a alergologie v Hradci Králové, jsem prováděla analýzu protilátek namířených proti HLA antigenům I. a II. třídy pomocí multiplexové metody Luminex. U obou HLA tříd byly sledovány hodnoty indexů screeningových vyšetření. U pozitivních hodnot indexů byly v následném typizačním vyšetření sledovány... Keywords: Luminex; protilátky proti HLA; donor specifické protilátky; transplantace ledvin; Luminex methods; HLA antibodies; donor specific antibodies; kidney transplantation Available in a digital repository NRGL
Analýza protilátek proti HLA antigenům metodou luminex u pacientů před a po transplantaci ledviny

This work focuses on mastering the technique of examining anti-HLA antibodies using the multiplex Luminex method. The aim was to become proficient in working with analytical software capable of ...

Holoubková, Renata; Jankovičová, Karolína; Andrýs, Ctirad
Univerzita Karlova, 2024

Role nezletilého pacienta v procesu rozhodování o poskytované zdravotní péči
Šebková, Šárka; Dvořáková, Vladimíra; Neugebauer, Jan
2024 - Czech
The bachelor's thesis entitled "The role of the minor patient in the decision-making process about the provided health care" deals with the issue of the rights of child patients and their respect. The work tries to outline the issue of providing health care to minor patients, its pitfalls and possible solutions to related problems. The aim of the work was to map the knowledge of minor patients in the area of their rights in the provision of health care and to evaluate their respect by health workers. The theoretical part of the thesis provides a basic overview of legal sources that regulate the role of minor patients in the provision of health care. This part of the work further outlines selected topics of the given issue from the point of view of valid legislation and points out possible pitfalls in practice. The empirical part presents the results of own work and their comparison with the results of other researches. The research method was a questionnaire of our own construction, which was distributed in the outpatient clinic of a general practitioner for children and adolescents. In the study itself were included 92 duly completed questionnaires. The results of the questionnaire survey showed that 72.83% of respondents think that they are given the opportunity to participate in decisions about... Bakalářská práce s názvem "Role nezletilého pacienta v procesu rozhodování o poskytované zdravotní péči" se zabývá problematikou práv dětských pacientů a jejich respektováním. Práce se snaží nastínit problematiku poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům, její úskalí a možná řešení s tím souvisejících problémů. Cílem práce bylo zmapovat znalosti nezletilých pacientů v oblasti jejich práv při poskytování zdravotní péče a zhodnotit jejich respektování zdravotnickými pracovníky. Teoretická část práce uvádí základní přehled právních pramenů, které upravují roli nezletilých pacientů při poskytování zdravotní péče. Tato část práce dále nastiňuje vybraná témata dané problematiky z pohledu platné legislativy a poukazuje na možná úskalí v praxi. V empirické části jsou uvedeny výsledky vlastní práce a jejich komparace s výsledky jiných výzkumů. Metodou výzkumného šetření byl dotazník vlastní konstrukce, který byl distribuován v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Do vlastní studie bylo zařazeno 92 řádně vyplněných dotazníků. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že 72,83 % respondentů si myslí, že dostává prostor podílet se na rozhodování o poskytované zdravotní péči. Dále pak 95,65 % respondentů je dle svého názoru dostatečně informováno o svém zdravotním stavu. Závěrem lze říci, že... Keywords: Nezletilý pacient; právo; role pacienta; rozhodování; zdravotní péče; Minor patient; law; role of the patient; decision making; health care Available in a digital repository NRGL
Role nezletilého pacienta v procesu rozhodování o poskytované zdravotní péči

The bachelor's thesis entitled "The role of the minor patient in the decision-making process about the provided health care" deals with the issue of the rights of child patients and their respect. The ...

Šebková, Šárka; Dvořáková, Vladimíra; Neugebauer, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Screening biologické aktivity různých druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae
Němečková, Kateřina; Šafratová, Marcela; Vrabec, Rudolf
2024 - Czech
Němečková, K.: Screening of biological activity of various species of the family Amaryllidaceae. Diploma thesis, Charles University, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové, Department of pharmacognosy and pharmaceutical botany, Hradec Králové 2024, 70 p. Key words: Amaryllidaceae, bulbs, alkaloidal extracts, GC/MS analysis, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase. The family Amaryllidaceae is irreplaceable in the natural kingdom. In folk medicine it is used to deal with simple ailments such as colds and infections. The plant species of this family are abundant in nature, the core of the action are secondary metabolites. The most important metabolites are Amaryllidaceae alkaloids, which can be categorized into groups according to their basic structure. Majority of alkaloids belonging to the Amaryllidaceae family have similar effects and are therefore intensively studied, the most promising representatives have anticancer, antibacterial, antifungal, antiviral and antimalarial activity. The abilities of alkaloids to inhibit human cholinesterases, which may have neuroprotective effects especially on cognitive decline, have also been analyzed. Assessing the biological activity and revealing the presence of new alkaloids in selected plants was the aim of this thesis. The... Němečková, K.: Screening biologické aktivity různých druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2023, 70 s. Klíčová slova: Amaryllidaceae, cibule, alkaloidní extrakty, GC/MS analýza, biologická aktivita, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa. Čeleď Amaryllidaceae je v přírodní říši nezastupitelná. V lidovém léčitelství slouží k řešení jednodušších onemocnění, jako je nachlazení či infekce. Rostlinné druhy této čeledi jsou v přírodě hojně rozšířené, jádro účinku tvoří sekundární metabolity. Stěžejními metabolity jsou amarylkovité alkaloidy, které je možné kategorizovat do skupin podle základní struktury skeletu. Většina alkaloidů čeledi Amaryllidaceae má podobné působení, a jsou proto intenzivně zkoumány. Nejslibnější zástupci mají efekt protinádorový, antibakteriální, antimykotický, antivirový a antimalarický. Analyzovány jsou také schopnosti alkaloidů inhibovat humánní cholinesterasy, jež mohou mít neuroprotektivní účinky zejména na zhoršující se kognitivní funkce. Právě posuzování biologické aktivity a odhalování přítomnosti nových alkaloidů ve vybraných rostlinách bylo cílem této diplomové práce. Vyšetřovány byly druhy Crinum erubescens, Hippeastrum... Keywords: Amaryllidaceae - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Amaryllidaceae - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological activity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Screening biologické aktivity různých druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae

Němečková, K.: Screening of biological activity of various species of the family Amaryllidaceae. Diploma thesis, Charles University, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové, Department of ...

Němečková, Kateřina; Šafratová, Marcela; Vrabec, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Simultánní překlad řeči z více zdrojů
Macháček, Dominik; Bojar, Ondřej; Yvon, Francois; Niehues, Jan
2024 - English
Neural machine translation has the capability to translate from several parallel in- puts into different languages. Current simultaneous speech translation sometimes faces issues with quality, especially when the source is noisy. We investigate the opportunity to use multiple parallel speech signals - the original and simultaneous interpreting - as sources for translation to achieve higher quality. We create an evaluation set ESIC (Europarl Simultaneous Interpreting Corpus). We analyze the challenges of simultane- ous interpreting when used as an additional parallel source. Then, we investigate the robustness of multi-sourcing to transcription errors and assess the reliability of machine translation metrics when evaluating simultaneous speech translation. Last but not least, we implement Whisper-Streaming, a tool that enables real-time processing of large offline speech-to-text models and demonstrates the state of the art. 1 Neuronový strojový překlad má schopnost překládat z několika paralelních vstupů v různých jazycích. Kvalita současného automatického simultánního překladu řeči trpí zejména když je zdroj zašumněný. Zkoumáme možnost využití více paralelních řečových signálů - originál a simultánní tlumočení - jako zdroje překladu s cílem dosáhnout vyšší kvality. Proto jsme vytvořili evaluační dataset ESIC (Europarl Simultaneous Interpreting Corpus). Dále analyzujeme aspekty simultánního tlumočení jako doplňkového paralel- ního zdroje. Poté zkoumáme odolnost vícezdrojového překladu proti chybám v přepisu a hodnotíme spolehlivost metrik strojového překladu na hodnocení simultánního překladu řeči. V neposlední řadě implementujeme Whisper-Streaming, nástroj na simultánní re- žim velkých offline modelů pro převod z řeči na text, který demonstruje současný stav poznání. 1 Keywords: simultánní překlad řeči|překlad řeči|překlad z řeči do textu|strojový překlad|vícejazyčnost|vícezdrojovost|simultánní tlumočení|zpracování přirozeného jazyka; simultaneous speech translation|speech translation|speech-to-text translation|machine translation|multilinguality|multi-sourcing|simultaneous interpreting|natural language processing Available in a digital repository NRGL
Simultánní překlad řeči z více zdrojů

Neural machine translation has the capability to translate from several parallel in- puts into different languages. Current simultaneous speech translation sometimes faces issues with quality, ...

Macháček, Dominik; Bojar, Ondřej; Yvon, Francois; Niehues, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Kvantová statistika a koherence fotonů emitovaných opticky modulovanými elektronovými svazky
Kuchař, Marek; Kozák, Martin; Konečná, Andrea
2024 - Czech
The interaction of swift electrons with matter is used to study and image the struc- ture of materials in the field of electron microscopy and diffraction. One particular form of this interaction is the emission of a photon due to the coupling of the electron's elec- tromagnetic field with the polarization of the material in its vicinity, a phenomenon called cathodoluminescence. Recent theoretical works predict that it might be possible to observe the optical coherence imprinted upon the electron wavefunction by modulation through optical fields in the coherence properties of the emitted photons. In this thesis, we extend the theoretical formalism currently used to study this effect in order to gain a deeper understanding by studying different regimes of optical modulation of the electron beam. In the first chapter of this thesis, we discuss important aspects of electron-matter interaction arising from classical electrodynamics, and in the second chapter, we sys- tematically construct a quantum electrodynamic formalism for studying the statistical properties of emitted photons. By using simple numerical simulations, we then visualize the expected dependence of their degree of coherence on relevant physical parameters based on derived analytical results. 1 Interakce vysoce energetických elektronů s látkou je využívána ke studiu a zobra- zování struktury materiálů v elektronové mikroskopii a difrakci. Jednou z forem této in- terakce je emise fotonu díky vazbě elektromagnetického pole elektronu s polarizací látky v jeho blízkosti, jedná se o jev tzv. katodoluminiscence. Nedávné teoretické práce před- povídají, že by mohlo být možné optickou koherenci přenesenou do elektronové vlnové funkce pomocí modulace skrze optická pole následně pozorovat v koherenčních vlastnos- tech emitovaných fotonů. V této práci se zabýváme rozšířením současně používaného teoretického formalismu pro studium tohoto efektu s cílem hlubšího porozumění díky studiu různých režimů optické modulace elektronového svazku. V první části popisujeme důležité aspekty interakce elektronů s látkou vyplývající z klasické elektrodynamiky a v druhé části systematicky budujeme kvantově elektrodynamický formalismus pro studium statistiky emitovaných fotonů. Pomocí numerických simulací pak na základě analytick- ých výsledků diskutujeme očekávanou závislost jejich míry koherence na relevantních fyzikálních parametrech. 1 Keywords: Kvantová elektrodynamika|elektron-fotonová interakce|koherence|koherentní katodoluminiscence; Quantum electrodynamics|electron-photon interaction|coherence|coherent cathodoluminescence Available in a digital repository NRGL
Kvantová statistika a koherence fotonů emitovaných opticky modulovanými elektronovými svazky

The interaction of swift electrons with matter is used to study and image the struc- ture of materials in the field of electron microscopy and diffraction. One particular form of this interaction is ...

Kuchař, Marek; Kozák, Martin; Konečná, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Monitorace a tlumení bolesti u dětských pacientů po operaci defektu síňového septa se sternotomií
Demjanová, Monika; Raudenská, Jaroslava; Vlachová, Marie
2024 - Czech
Pain after cardiac surgery to correct developmental defects in pediatric patients is one of the most common nursing problems that affect overall recovery after surgery. This bachelor's thesis on "Monitoring and pain control in pediatric patients after atrial septal defect surgery with sternotomy" discusses in detail in the theoretical part about developmental heart defects, how they are diagnosed and treated, and the pain that accompanies postoperative recovery during hospitalization. The empirical part of the bachelor's thesis considers the results of quantitative research, and Mircosoft Excel and Statistica 14 software were used for their statistical and graphical evaluation. The research method chosen was retrospective data collection from the patient records of the Children's Cardiac Centre of the 2nd Faculty of Medicine of and Motol University Hospital. The aim of the study was to determine to what extent certain factors (gender, hospitalization with a parent, presence of chest drains and CRP level) influence the experience of pain in pediatric patients after cardiac surgery. The conclusion of the paper discusses the evaluation of the results of the research and points out the differences in pain experience mainly based on gender and the presence of chest drains after surgery, but also the... Bolest po kardiochirurgické korekci vývojové vady dětských pacientů patři mezi nejčastější ošetřovatelské problémy, které ovlivňují celkové zotavení po operaci. Tato bakalářská práce na téma "Monitorace a tlumení bolesti u dětských pacientů po operaci defektu síňového septa se sternotomií" se v teoretické části zabývá podrobněji o vývojových srdečních vadách, jak jsou diagnostikovány a léčeny a o bolesti, která doprovází zotavování se po operaci při hospitalizaci. Empirická část bakalářské práce se za výsledky kvantitativního výzkumu, pro jejich statistické a grafické vyhodnocení byl použit program Mircosoft Excel a software Statistica 14. Metodou výzkumu bylo vybráno retrospektivní sběr dat z dokumentací pacientů Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol. Cílem práce bylo zjistit do jaké míry ovlivňují jisté faktory (pohlaví, hospitalizace s rodičem, přítomnost hrudních drénů a hodnota CRP) prožívání bolesti dětských pacientů po operaci srdce. Závěr práce pojednává o vyhodnocení výsledků výzkumu a poukazuje na rozdílné prožívání bolesti hlavně na základě pohlaví a přítomnosti hrudních drénů po operaci, ale také na lepší účinnost konkrétního analgetika před jiným analgetikem. Keywords: Bolest; monitorace bolesti; tlumení bolesti; dětská kardiologie; dětská kardiochirurgie; sternotomie; defekt síňového septa; vrozené vývojové vady srdce; Pain; pain monitoring; pain relief; pediatric cardiology; pediatric cardiac surgery; sternotomy; atrial septal defect; congenital heart defects Available in a digital repository NRGL
Monitorace a tlumení bolesti u dětských pacientů po operaci defektu síňového septa se sternotomií

Pain after cardiac surgery to correct developmental defects in pediatric patients is one of the most common nursing problems that affect overall recovery after surgery. This bachelor's thesis on ...

Demjanová, Monika; Raudenská, Jaroslava; Vlachová, Marie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases