Number of found documents: 691989
Published from to

Imunohistochemické a molekulárně-genetické markery v predikci progrese neoplázií jícnu v korelaci s patofyziologií
Kollár, Marek; Martínek, Jan; Suchánek, Štěpán; Mandys, Václav
2022 - Czech
Introduction: Esophageal cancer ranks eighth among the most common malignancies worldwide. The two most common types are adenocarcinoma and spinocellular carcinoma. Correct histopathological diagnosis, cancer staging and identification of predictive risk factors of progression are important in terms of further disease course and management. While patients with mucosal carcinoma without risk factors are treated endoscopically, those with submucosal invasion or mucosal carcinoma with risk factors are referred for surgical therapy according to current recommendations. Histopathology is still considered the gold standard in diagnosis, often used in conjunction with immunohistochemistry, e.g., to document a TP53 gene mutation, which plays an important role in the pathogenesis and progression of esophageal dysplasia. New diagnostic methods, such as confocal laser endomicroscopy (CLE), also play an important role. Other crucial factors include patient follow-up, early and reliable detection of persistent or recurrent lesions. Aims, methods and patients: In the thesis, 4 separate, partly connected projects are assessed together, with a partial overlap of patients. The aims of the individual projects were as follows: 1) To identify predictive factors of esophageal cancer progression, risk of metastasis and... Úvod: Karcinom jícnu představuje celosvětově osmou nejčastější malignitu. Dva nejčastější typy jsou adenokarcinom a spinocelulární karcinom. Správná histopatologická diagnóza, staging a určení prediktivních rizikových markerů v progresi jsou klíčové pro vývoj nemoci, osud a management pacienta. Endoskopickou resekci lze považovat za kurativní léčbu v případech R0 resekce karcinomu se slizniční invazí nebo s invazí do horní třetiny submukózy. Pacienti s pokročilejšími karcinomy jsou referováni k chirurgické, případně onkologické terapii. Zlatým standardem v diagnostice je histopatologie, častokrát s využitím imunohistochemie, například s průkazem mutace genu TP53, který hraje důležitou roli v patogenezi progrese lézí jícnu. Velký význam mají také nové diagnostické metody, mezi které například patří konfokální laserová endomikroskopie (CLE). Neméně důležité je sledování pacientů i po endoskopické léčbě s cílem včasného a spolehlivého odhalení perzistentní či rekurentní léze. Cíle, metody a pacienti: V práci jsou celkově zpracovány čtyři samostatné, na sebe částečně navazující projekty, s parciálním překryvem pacientů. Cíle jednotlivých projektů byly: 1) Stanovit prediktivní markery progrese karcinomu jícnu, riziko metastázování a generalizace a porovnat efektivitu endoskopické a chirurgické terapie u... Keywords: karcinom jícnu; "high-risk" karcinom; endoskopická terapie; konfokální laserová endomikroskopie; CLE; p53; esophageal cancer; high-risk cancer; endoscopic therapy; confocal laser endomicroscopy; CLE; p53 Available in a digital repository NRGL
Imunohistochemické a molekulárně-genetické markery v predikci progrese neoplázií jícnu v korelaci s patofyziologií

Introduction: Esophageal cancer ranks eighth among the most common malignancies worldwide. The two most common types are adenocarcinoma and spinocellular carcinoma. Correct histopathological ...

Kollár, Marek; Martínek, Jan; Suchánek, Štěpán; Mandys, Václav
Univerzita Karlova, 2022

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Kozelka, Pavel; Pítrová, Lenka
2022 - Czech
Proceeding of Action against Decision of Administrative Authority Abstract The aim of the dissertation is to analyse the legal regulation providing protection of public subjective rights through the procedure of an action against a decision of an administrative authority, regulated by the Administrative Procedure Code, and to assess whether the legal regulation provides sufficient legal protection of public subjective rights, with a recommendation for its modification. The thesis deals with the foundations of the administrative justice system and its principles by looking at the historical development of the procedure of an action against a decision of an administrative authority and then analysing specific institutes of the administrative justice system. The analysis of the organisation of the administrative justice system, which significantly contributes to both the quality and the speed of judicial protection provided by the court, cannot be overlooked. For this reason, the thesis also includes an analysis of the organisation and approach of the Supreme Administrative Court, which decides on cassation appeals against final decisions of courts adjudicating in the administrative justice system, and related issues, including the compensation of costs in the administrative justice system, not only from a de... Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Abstrakt Cílem disertační práce je rozbor právní úpravy poskytující ochranu veřejným subjektivním právům prostřednictvím řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, upraveného soudním řádem správním a posouzení, zda právní úprava poskytuje dostatečnou právní ochranu veřejným subjektivním právům, s doporučením možností její úpravy. Práce se zabývá východisky správního soudnictví a jeho principy pohledem historického vývoje v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a následně rozborem konkrétních institutů správního soudnictví. Přitom nelze pominout analýzu organizace správního soudnictví, která se výrazně podílí jak na kvalitě, tak na rychlosti soudem poskytované soudní ochrany. Z toho důvodu je součástí práce rovněž analýza organizace a nápadu Nejvyššího správního soudu, který rozhoduje o kasačních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím soudů rozhodujících ve správním soudnictví a souvisejících otázek, včetně náhrady nákladů řízení ve správním soudnictví, a to nejen pohledem de lege lata, ale též návrhů de lege ferenda. Základní metodu představují převážně logické metody při současné kombinaci normativního přístupu, kdy je stávající právní úprava podrobena podrobné analýze a syntéze ve spojení s empirickým zkoumáním poskytované... Keywords: rozhodnutí správního orgánu; veřejná subjektivní práva; správní soudnictví; Administrative subject - matter jurisdiction; public subjective rights; administrative justice Available in a digital repository NRGL
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Proceeding of Action against Decision of Administrative Authority Abstract The aim of the dissertation is to analyse the legal regulation providing protection of public subjective rights through the ...

Kozelka, Pavel; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Patogeneze nefrotického syndromu u dětí a prediktory odpovědi na léčbu kortikoidy
Bezdíčka, Martin; Souček, Ondřej; Doležel, Zdeněk; Reiterová, Jana
2022 - Czech
Nephrotic syndrome is a kidney disease caused by injury of the podocytes. It can be secondary due to infection, systemic disease or certain drugs, but it may also present as sudden primary nephrotic syndrome without obvious inducer. Current standard treatment has many severe adverse effects. In some patients that are resistant to the initial several-week-long glucocorticoid treatment it is possible to reveal the causative genetic aetiology of the disease, whereas in the rest of them aetiology remains unknown. Those who respond well to initial glucocorticoid treatment and achieve remission may later on develop repeated relapses requiring long-term glucocorticoid therapy. This work describes our original research studies focusing on the improvement of genetic diagnostics of nephrotic syndrome, on the exploration of molecular mechanisms of the second most common genetic cause of the steroid-resistant nephrotic syndrome (transcription factor WT1 mutants) and on the search of clinical and laboratory factors that could predict the resistence to glucocorticoid treatment. By combining Sanger and next-generation sequencing (NGS) we were the first to identify monogenic cause in 38 % of Czech and Slovak children with steroid-resistant nephrotic syndrome whose samples had been collected for 18 years. The most... Nefrotický syndrom je onemocnění ledvin, jehož podstatou je porucha podocytů. Může vzniknout sekundárně následkem infekce, systémového onemocnění či některých léků, nebo se vyskytne jako náhlá izolovaná primární porucha ledvin. Současný standardní léčebný postup zatěžuje pacienty četnými závažnými nežádoucími účinky. U části nemocných, kteří jsou k úvodní několikatýdenní glukokortikoidní léčbě rezistentní, se daří identifikovat kauzální genetický podklad, u ostatních zůstává příčina neznámá. U pacientů reagujících na úvodní glukokortikoidní léčbu remisí později může dojít k opakovaným relapsům s nutností dlouhodobé glukokortikoidní terapie. Tato práce popisuje vlastní originální výzkumné studie, které se zabývaly možnostmi zlepšení diagnostiky genetických příčin nefrotického syndromu, objevováním molekulární podstaty druhé nejčastější genetické příčiny steroid-rezistentní formy onemocnění (způsobené mutacemi transkripčního faktoru WT1) a hledáním klinických a laboratorních faktorů predikujících rezistenci ke glukokortikoidní léčbě. Kombinací klasického Sangerova sekvenování a moderního sekvenování nové generace (NGS) jsme jako první v kohortě 18 let sbíraných vzorků českých a slovenských dětí s nefrotickým syndromem identifikovali monogenní příčinu u 38 % z nich. Nejprevalentnější byly kauzální... Keywords: funkční studie; genetická analýza; glukokortikoidy; ledviny; luciferázová esej; mutageneze; NGS; nefrotický syndrom; vazebná afinita; WT1; functional study; genetic analysis; glucocorticoids; kidney; luciferase assay; mutagenesis; NGS; nephrotic syndrome; binding affinity; WT1 Available in a digital repository NRGL
Patogeneze nefrotického syndromu u dětí a prediktory odpovědi na léčbu kortikoidy

Nephrotic syndrome is a kidney disease caused by injury of the podocytes. It can be secondary due to infection, systemic disease or certain drugs, but it may also present as sudden primary nephrotic ...

Bezdíčka, Martin; Souček, Ondřej; Doležel, Zdeněk; Reiterová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Časné neoplazie jícnu: etiologie, patofyziologie, patogeneze a léčba. Barrettův jícen a časný adenokarcinom jícnu
Krajčíová, Jana; Martínek, Jan; Dolina, Jiří; Bureš, Jan
2022 - Czech
Background: Barrett's esophagus (BE) is a premalignant condition defined by replacement of normal esophageal squamous-cell epithelium by cylindrical epithelium with intestinal metaplasia (IM). Patients with BE associated neoplasia (BORN) are candidates for endoscopic treatment. The aims of our studies were: (1) analysis of long-term efficacy of radiofrequency ablation (RFA) and evaluation of risk factors for persistent/ recurrent neoplasia/ IM; (2) to assess the results and safety of confocal laser endomicroscopy (CLE) compared to standard biopsies in patients after successful endoscopic treatment of BORN; (3) to assess the sampling quality obtained by different types of forceps; and (4) to assess "de novo" reflux after peroral endoscopic myotomy (POEM) and its severity (the risk of development of further complications). Patients and methods: We performed a total of 4 studies. (1) In a retrospective RFA study we evaluated data of 136 patients treated endoscopically for BORN in 4 centers in the Czech Republic. (2) In a prospective, pathologist-blinded, CLE study, we evaluated concordance in the detection of IM or neoplasia with CLE compared to standard biopsies in 56 patients who underwent standard surveillance endoscopy. (3) In a prospective study comparing 4 types of forceps, we evaluated the... SOUHRN Úvod: Barrettův jícen (BJ) je premaligní stav charakterizovaný náhradou normálního dlaždicového epitelu jícnu epitelem cylindrickým s intestinální metaplazií (IM). Pacienti s neoplaziemi asociovanými s BJ (BORN) jsou kandidáty endoskopické léčby. Cíle našich studií byly: (1) analýza dlouhodobé účinnosti radiofrekvenční ablace (RFA) a zhodnocení rizikových faktorů perzistence/ rekurence neoplazie/ IM; (2) zhodnocení výsledků a bezpečnosti konfokální laserové endomikroskopie (CLE) ve srovnání se standardními biopsiemi u pacientů po úspěšné endoskopické terapii BORN; (3) vyhodnocení kvality a výtěžnosti vzorků získaných pomocí rozdílných typů bioptických kleští; a (4) posouzení vzniku "de novo" refluxu po perorální endoskopické myotomii (POEM) a jeho závažnosti (ve vztahu k potenciálnímu vzniku pozdějších komplikací). Pacienti a metody: Jednalo se o 4 studie. (1) V retrospektivní studii RFA jsme hodnotili data u 136 pacientů léčených endoskopicky pro BORN ve 4 centrech ČR. (2) V prospektivní, patologem zaslepené, studii CLE jsme hodnotili shodu v detekci IM nebo neoplazie metodou CLE ve srovnání se standardními biopsiemi u 56 pacientů po terapii BORN. (3) V prospektivní studii srovnávající 4 typy kleští jsme hodnotili výsledky u 37 pacientů, kteří podstupovali pravidelnou kontrolu v rámci surveillance... Keywords: Barrettův jícen; neoplazie; intestinální metaplazie; radiofrekvenční ablace; konfokální laserová endomikroskopie; perorální endoskopická myotomie; Barrett's esophagus; neoplasia; intestinal metaplasia; radiofrequency ablation; confocal laser endomicroscopy; peroral endoscopic myotomy Available in a digital repository NRGL
Časné neoplazie jícnu: etiologie, patofyziologie, patogeneze a léčba. Barrettův jícen a časný adenokarcinom jícnu

Background: Barrett's esophagus (BE) is a premalignant condition defined by replacement of normal esophageal squamous-cell epithelium by cylindrical epithelium with intestinal metaplasia (IM). ...

Krajčíová, Jana; Martínek, Jan; Dolina, Jiří; Bureš, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Bioorthogonální reakce na DNA pro regulaci transkripce
Chakrapani, Aswathi; Hocek, Michal; Zimčík, Petr; Vrábel, Milan
2022 - English
This PhD thesis describes the design and synthesis of photocaged or glucosylated derivatives of epigenetic 5-(hydroxymethyl)pyrimidine-modified nucleotides and DNA using chemical and enzymatic methods and the studies on their regulation of gene expression in bacterial (Escherichia coli RNA polymerase) in vitro transcription level. In the first part of the thesis, the design and syntheses of 5-(nitrobenzyloxymethyl)-2'-deoxyuridine (dUNB) and -cytidine (dCNB) phosphoramidites are described. These photocaged nucleoside phosphoramidite building blocks were used in the automated solid-phase synthesis of oligonucleotides (ONs) modified at specific positions. The ONs were used as forward primers in a polymerase chain reaction (PCR) to construct DNA templates modified at specific sites of the promoter region. The specific site photocaged DNA was then irradiated with light to result in the corresponding specific site 5-(hydroxymethyl)-modified DNA. Bacterial in vitro transcription studies of both the specific site photocaged and uncaged DNA were carried out. The incorporation of the photocaged epigenetic pyrimidine nucleotides at the -35 region of the promoter region of the template DNA inhibited transcription partially while the presence of the same outside the -35 region did not have any significant... Souhrn Tato disertační práce popisuje návrh a syntézu derivátů nukleotidů a DNA nesoucích fotolabilní nebo glukosylované modifikace připojené k epigenetické značce 5-(hydroxymethyl)pyrimidinu, pomocí chemických a enzymatických metod a dále studium regulace genové exprese na bakteriální (Escherichia coli RNA polymeráza) in vitro transkripční úrovni. V první části práce je popsán design a syntéza 5-nitrobenzyloxymethyl-2'-deoxyuridinových (dUNB) a -cytidinových (dCNB) fosforamiditů. Tyto nukleosidové fosforamiditové stavební bloky chráněné fotolabilní skupinou byly použity při automatizované syntéze oligonukleotidů (ONs) na pevné fázi modifikovaných ve specifických polohách. ONs byly následně použity jako přímé primery v polymerázové řetězové reakci (PCR) pro konstrukci dUNB- a dCNB-modifikovaných DNA templátů v konkrétních pozicích promotorové oblasti. Značená DNA byla poté v této oblasti ozářena světlem, které způsobilo uvolnění NB-skupin a vedlo ke vzniku odpovídajících specifických míst nesoucích volnou 5-(hydroxymethyl)ovou (5hm) modifikaci. Následně byly provedeny bakteriální in vitro transkripční studie modifikované i přirozené DNA. Inkorporace epigenetických pyrimidinových nukleotidů dUNB a dCNB nesoucích fotosenzitivní chránící skupiny do promotorové oblasti (-35) templátové DNA vedla k částečné... Keywords: nukleotidy; DNA; transkripce; nucleotides; DNA; transcription Available in a digital repository NRGL
Bioorthogonální reakce na DNA pro regulaci transkripce

This PhD thesis describes the design and synthesis of photocaged or glucosylated derivatives of epigenetic 5-(hydroxymethyl)pyrimidine-modified nucleotides and DNA using chemical and enzymatic methods ...

Chakrapani, Aswathi; Hocek, Michal; Zimčík, Petr; Vrábel, Milan
Univerzita Karlova, 2022

Geomorfologické podmínky murových procesů v centrální části Západních Tater
Dlabáčková, Tereza
2022 - Czech
This thesis focuses on morphometric characteristic of debris flows and also areal and frequency changes over time in the Roháčská Valley and its tributary valleys, Western Tatra Mountains. Aerial images taken in 1973, 1986, 2003 and 2015 were used to delineate the spatial extent of debris flows transportation-accumulation zones as well as their length in each period. Changes within the whole period 1973 - 2015 were quantified and a general trend in debris flows spatial extent was outlined. Selected morphometric characteristic (e.g. elevation, slope, aspect or solar radiation) for both the initiation and deposition areas were determined for the present debris flow tracks using the digital elevation model. Field works were aimed to delineation of transportation-accumulation areas below the tree line (paticular attention was given to frontal parts and lateral léves of debris flow accumulations). The degree of weathering of selected boulders (Schmidt hammer test) was determined and also the diameter of Rhizocarpon geographicum thali was measured. About 98 debris flow tracks presently occur in the study area. In the periods of 1973 - 1986 and 2003 - 2015 decrease of debris flows transportation-depositional zones was observed, unlike the period of 1986 - 2003 when slight increase of debris flows... Tato diplomová práce se zabývá morfometrickými charakteristikami a změnami v rozsahu a četnosti výskytu mur v Roháčské dolině a jejích bočních údolích v oblasti Západních Tater. Pomocí analýzy leteckých snímků z let 1973, 1986, 2003 a 2015 byl vymezen plošný rozsah transportně-akumulačních oblastí mur a jejich délka pro jednotlivé roky a následně byl vyhodnocen trend jejich vývoje v období 1973 - 2015. Z digitálního modelu reliéfu byly pro zdrojové a transportně-akumulační oblasti mur zjištěny základní morfometrické charakteristiky (nadmořská výška, sklon, orientace nebo příkon slunečního záření). Terenní práce byly zaměřeny na zmapování transportně-akumulačních oblastí mur pod horní hranicí lesa (zejména jejich čel nebo polohy podélných valů), stanovení stupně zvětrání balvanů na povrchu vybraných murových akumulací (Schmidt hammer test) a měření průměrů stélek lišejníku mapovníku zeměpisného (Rhizocarpon geographicum). Na základě leteckých snímků bylo v zájmovém území vymezeno 98 murových drah. V letech 1973 - 1986 a 2003 - 2015 byl zjištěn pokles plochy transportně-akumulačních oblastí mur, v období let 1986 - 2003 naopak došlo k mírnému nárůstu jejich rozlohy. Průměrná nadmořská výška zdrojových oblastí mur byla stanovena na 1923 m n. m. (s průměrným sklonem 43,8ř) a transportně-akumulačních... Available in a digital repository NRGL
Geomorfologické podmínky murových procesů v centrální části Západních Tater

This thesis focuses on morphometric characteristic of debris flows and also areal and frequency changes over time in the Roháčská Valley and its tributary valleys, Western Tatra Mountains. Aerial ...

Dlabáčková, Tereza
Univerzita Karlova, 2022

Psoriáza a její komorbidity. Vzájemný vztah nemoci a procesu stárnutí.
Borský, Pavel; Fiala, Zdeněk; Müllerová, Dana; Dlouhý, Pavel
2022 - Czech
Psoriasis vulgaris (psoriasis) is an autoimmune disease that primarily affects the skin. The pathogenesis of psoriasis involves a combination of genetic and epigenetic modifications with a significant influence of environmental factors. The disease is characterized by papulosquamous lesions with hyperproliferation of keratinocytes, angiogenesis and dysregulation of the normal immune response leading to chronic inflammation. Excessive activation of parts of the adaptive immune system is thought to be a central factor in the pathogenesis of psoriasis. More severe forms of psoriasis tend to be associated with other diseases (comorbidities). These include metabolic and cardiovascular diseases, psoriatic arthritis, Crohn's disease and psychiatric disorders or uveitis. Many of these comorbidities show a significant association with age (the biological process of human aging). Aging is a process of gradual decline in the body's abilities and functional capabilities. It is a universal process with a considerable degree of variability that is characteristic of all higher animals. Among the theories describing aging, the theory of accumulation of damage, which integrates the previously known mechanisms of aging, is currently dominant. The theory is based on the fact that during pathophysiological processes,... Souhrn Psoriasis vulgaris (psoriáza) je autoimunitní onemocnění, které postihuje především kůži. Patogeneze psoriázy zahrnuje kombinaci genetických a epigenetických modifikací s nezanedbatelným vlivem faktorů prostředí. Nemoc je charakterizována papuloskvamózními lézemi s hyperproliferací keratinocytů, angiogenezí a dysregulací normální imunitní odpovědi, která vede k chronickému zánětu. Za ústřední faktor patogeneze psoriázy je považována nadměrná aktivace částí adaptivního imunitního systému. Závažnější formy psoriázy bývají asociovány s dalšími onemocněními (komorbiditami). Jedná se o metabolická a kardiovaskulární onemocnění, psoriatickou artritida, Crohnovu chorobu a psychické/psychiatrické poruchy či uveitida. Mnohé z uvedených komorbidit vykazují významnou souvislost s věkem (biologickým procesem stárnutí člověka). Stárnutí je proces postupného snižování schopností a funkčních kapacit organismu. Jedná se o univerzální děj se značným stupněm variability, který je charakteristický pro všechny vyšší živočichy. Mezi teoriemi popisujícími stárnutí dominuje v současné době teorie akumulace poškození, která integruje dosud známé mechanismy stárnutí. Teorie se opírá o skutečnost, že při patofyziologických procesech dochází v lidském těle k nežádoucím změnám, které lze chápat jako poškození. Vlivem průběžné... Available in a digital repository NRGL
Psoriáza a její komorbidity. Vzájemný vztah nemoci a procesu stárnutí.

Psoriasis vulgaris (psoriasis) is an autoimmune disease that primarily affects the skin. The pathogenesis of psoriasis involves a combination of genetic and epigenetic modifications with a significant ...

Borský, Pavel; Fiala, Zdeněk; Müllerová, Dana; Dlouhý, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Studium chování vybranych kovů v ovlivněném prostředí s využitím izotopů
Santos Baieta, Rafael; Mihaljevič, Martin; Navrátil, Tomáš; Tejnecký, Václav
2022 - English
Metals of anthropogenic origin have consistently polluted the environment. This thesis focuses mainly on highly contaminated soils or tree rings near mines and smelters in Sub-Saharan Africa. However, Portuguese soils were also assessed to study Pb isotopes in post-fire soils. The tracing capabilities of Pb isotopic ratios were employed to determine contamination sources and to evaluate the potential of pine trees as an environmental archive. Several analytical methods were applied, such as catalytic oxidation, Q-ICP-MS, ICP-OES, FEG-SEM/EDS, EPMA, XRD, etc. Soils near smelters located in three different cities [Kabwe (Pb-Zn), Luanshya (Cu, Co), and Selebi Phikwe (Ni, Pb)] exhibited concentrations of metals greatly exceeding those deemed acceptable by the competent authorities. In Kabwe, for example, concentrations of Pb exceeded 16 000 mg kg-1 . In all sites, contamination was shown to be significant only in the upper ±15 cm of soil. Samples of soils taken in remote locations were always clear of contamination. In Luanshya, metal(oid) bearing particles found in the soils were typically spherical and composed of rapidly cooled sulfides and oxides in the flue gas chambers of the local smelter. These were present only in the topsoil. The tree ring record of pine trees in Kabwe was shown to mimic the... Antropogenní zdroje trvale znečišťují životní prostředí řadou kovů. Tato práce se věnuje studiu chování vybraných kovů především ve vysoce kontaminovaných půdách a letokruzích stromů v blízkosti dolů a hutí subsaharské Afriky. Ke studiu portugalských půd po požárech, hledání zdrojů kontaminace a k zhodnocení letokruhů borovice coby geochemického archívu byly využity izotopové poměry Pb. Pro tento účel bylo využito řady analytických metod (např. Q-ICP-MS, ICP-OES, FEG-SEM/EDS, EPMA, XRD). Studované vzorky půd byly odebrány v blízkosti hutí, které se nacházely ve třech městech [Kabwe (Pb-Zn), Luanshya (Cu, Co) a Selebi Phikwe (Ni, Pb)]. Ve všech případech obsahovaly takové koncentrace kovů, které značně překračují hodnoty považované příslušnými orgány za přijatelné. Kupříkladu obsahy Pb na lokalitě Kabwe přesahovaly 16 000 mg kg-1 . Na všech lokalitách byla kontaminace významná jen v povrchové části půdy (hloubka ± 15 cm). Vzorky odebrané ve vzdálenějších místech od hutí byly vždy bez kontaminace. Na lokalitě Luanshya byly kovy a polokovy v půdách vázány na kulovité částice, které byly tvořeny rychle ochlazenými sulfidy a oxidy pocházející z huti. Tyto částice se nacházely pouze v povrchových částech půd. Podařilo se prokázat, že obsahy kovů v letokruzích borovic na lokalitě Kabwe korespondují s... Keywords: půda; izotop; mobility; lesní požáry; znečištění; letokruhy; soil; isotope; mobility; forest fires; contamination; tree rings Available in a digital repository NRGL
Studium chování vybranych kovů v ovlivněném prostředí s využitím izotopů

Metals of anthropogenic origin have consistently polluted the environment. This thesis focuses mainly on highly contaminated soils or tree rings near mines and smelters in Sub-Saharan Africa. However, ...

Santos Baieta, Rafael; Mihaljevič, Martin; Navrátil, Tomáš; Tejnecký, Václav
Univerzita Karlova, 2022

Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního práva
Svoboda, Ondřej; Lipovský, Milan
2022 - Czech
1 The Influence of EU Common Investment Policy on the System of International Investment Law Abstract Extending exclusive European Union (EU) competence to foreign direct investment (FDI) in the Lisbon Treaty has had profound implications. The EU began to develop its own investment policy, including negotiating either international investment agreements or comprehensive trade and investment agreements with third parties. Taking into account the magnitude of the EU economy and the fact that EU Member States have concluded almost 1 400 bilateral investment treaties (BITs) out of roughly 3 300 in force worldwide, the potential of European influence over the system of international investment, based principally on BITs, is enormous. The aim of this dissertation is to assess how and in which way the new EU competence changes the system. The EU investment policy has developed a specific approach towards investment protection and investment dispute mechanism which does not envision content declared at its beginning. According to initial documents such as the European Commission's Communication Towards a comprehensive European international investment policy, the Union should have followed the available best practices of the Member States. Nevertheless, during the first bilateral negotiations with Canada and... Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního práva Abstrakt Rozšíření výlučné pravomoci Evropské unie (EU) na přímé zahraniční investice (FDI) v Lisa- bonské smlouvě mělo významné dopady. EU začala budovat vlastní investiční politiku, včetně vyjednávání se třetími zeměmi pro ni nezbytných investičních dohod nebo komplexních ob- chodních a investičních dohod. Při zohlednění velikosti unijní ekonomiky a faktu, že členské státy EU uzavřely téměř 1 400 dvoustranných investičních dohod (BITs) z přibližně 3 300 plat- ných dohod celkem, pak potenciál možného evropského vlivu na systém mezinárodního in- vestičního práva, založeného především na BITs, je obrovský. Cílem této disertační práce je vyhodnotit, jak a jakým způsobem nová unijní pravomoc tento systém změnila. Unijní investiční politika vytvořila vlastní specifický přístup k ochraně investic a řešení investičních sporů, který nereflektuje na počátku deklarované cíle. Podle úvodních doku- mentů jako Sdělení Evropské komise Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice měla Unie vycházet z osvědčených postupů členských států. Během prvních dvoustranných vyjed- návání s Kanadou a Singapurem komentátoři nicméně upozorňovali na "NAFTAlizaci" ev- ropského přístupu. Zásadním momentem ve vývoji investiční politiky EU se... Keywords: Evropská unie; mezinárodní investiční právo; společná obchodní politika; dvoustranné investiční dohody; BIT; ochrana investic; systém řešení sporů investor-stát; ISDS; systém investičního soudu; mnohostranný investiční soud; European Union; international investment law; Common commercial policy; bilateral investment treaties; BIT; investment protection; investor-state dispute settlement; ISDS; investment court system; multilateral investment court Available in a digital repository NRGL
Vliv společné evropské investiční politiky na systém mezinárodního investičního práva

1 The Influence of EU Common Investment Policy on the System of International Investment Law Abstract Extending exclusive European Union (EU) competence to foreign direct investment (FDI) in the ...

Svoboda, Ondřej; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2022

Podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let
KRČILOVÁ, Jana
2022 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část mimo podmínek vzdělávání v mateřských školách (a to především podmínek pro děti mladší tří let) přibližuje vývoj a schopnosti dítěte od dvou do tří let prostřednictvím vývojové psychologie. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jenž byl proveden na základě osobních návštěv, konzultací a rozhovorů s pedagogy ve třech vybraných mateřských školách na Humpolecku. Cílem práce je vysvětlit jednotlivé podmínky (materiální, personální, psychosociální, a jiné.), a zjistit jakým způsobem mateřské školy zajišťují podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí mladší tří let. The topic of this bachelor's thesis approaches the issue of the conditions of kindergartens for the education of children aged 2-3 years old. The thesis is divided into two basic parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the conditions of education in kindergartens (especially the conditions for children under the age of three years old) and also describes the development and abilities of a child between two to three years of age using developmental psychology. The practical part is devoted to qualitative research, which was conducted on the basis of personal visits, consultations and interviews with teachers in three selected kindergartens in Humpolec area. The aim of the thesis is to explain the individual conditions (material, personnel, psychosocial, etc.) and to find out how kindergartens provide conditions for the upbringing and education of children under three years of age. Keywords: dvouleté dítě; mateřská škola; podmínky; výchova; vzdělávání; a two-year-old child; kindergarten; conditions; upbringing; education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let

Tématem bakalářské práce jsou podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část ...

KRČILOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases