Number of found documents: 673788
Published from to

Nestandardní syntaktické jevy v internetových textech (lifestylové texty)
Paterová, Tereza; Hirschová, Milada; Janečka, Martin
2022 - Czech
Keywords: internetová média; bulvární média; syntaktická konstrukce; nominalizace; kondenzace; elipsa; víceznačnost; přívlastek; internet media; tabloid media; syntactic construction; nominalization; condensation; ellipsis; ambiguity; attribute Available in a digital repository NRGL
Nestandardní syntaktické jevy v internetových textech (lifestylové texty)

Paterová, Tereza; Hirschová, Milada; Janečka, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Smrt zprostředkovaná žákům mladšího školního věku prostřednictvím práce s knihou
Němečková, Kateřina; Laufková, Veronika; Komberec, Filip
2022 - Czech
This diploma thesis deals with the topic of death and its mediation to pupils of younger school age. The aim of the thesis is to find and introduce appropriate literature for younger school-age pupils and to offer ways of conveying a complicated topic through the literature to younger school-age pupils. The theoretical part of this thesis deals with the definition of death and the concepts related to it. It also defines the concept of the younger school age and describes the emotional development of the child at this age. The thesis also provide space for the definition of literature for the younger school age and for the characteristics of publishing houses concerned with publishing the books with the theme of death for children of younger school age. The theoretical part also introduces, through brief annotations, selected titles of literary works conveying the theme of death. At the end of the theoretical chapter of this thesis, the background of the RWCT program is described, the methods of this program are introduced, and the three-phase E-U-R learning model used in the preparation of the lessons of the practical part of the thesis is specified. The practical part then defines the objectives of the research, which are: to select suitable titles for the research, to design teaching lessons with... Diplomová práce se zabývá myšlenkou smrti a zprostředkováním tohoto tématu žákům mladšího školního věku. Cílem práce je najít a představit vhodnou literaturu pro děti mladšího školního věku s tímto tématem a nabídnout možnosti, jak komplikované téma žákům mladšího školního věku zprostředkovat skrze literaturu. V teoretické části se práce zabývá vymezením smrti a konceptům, které s ní souvisí. Dále vymezuje pojem mladší školní věk a popisuje emoční vývoj dítěte v tomto věku. Práce také dává prostor pro vymezení literatury pro mladší školní věk a pro charakteristiky nakladatelství, která se věnují vydáváním knih s námětem smrti pro děti mladšího školního věku. Teoretická část rovněž seznamuje prostřednictvím stručných anotací titulů obsahujících téma smrti. Na konci teoretické části práce jsou popisovány východiska programu RWCT, představeny metody tohoto programu a specifikován třífázový model učení E-U-R, který je využíván při tvorbě příprav na lekce praktické části práce. Praktická část potom vymezuje cíle výzkumu, jimiž jsou: vytipovat vhodné tituly k výzkumu, navrhnout výukové lekce s vybranými knižními tituly: Když dinosaurům někdo umře: malá knížka o velkých starostech pro malé i velké, Návštěva malé smrti, Anna a Anička: o životě na začátku a na konci, Most do země Terabithia a O smrti... Keywords: smrt; mladší školní věk; dětská literatura; RWCT; model E-U-R; death; younger school age; literature for children; RWCT; the E-R-R model Available in a digital repository NRGL
Smrt zprostředkovaná žákům mladšího školního věku prostřednictvím práce s knihou

This diploma thesis deals with the topic of death and its mediation to pupils of younger school age. The aim of the thesis is to find and introduce appropriate literature for younger school-age pupils ...

Němečková, Kateřina; Laufková, Veronika; Komberec, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Téma solidarity v románech Sedmý kříž (Das siebte Kreuz) od Anny Seghers a Jiskra života (Der Funke Leben) od Ericha Marii Remarqua
Lipárová, Aneta; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2022 - Czech
The presented thesis deals with the topic of the war and concentration camps in the novels Das siebte Kreuz (in English The seventh Cross) by Anna Seghers and Der Funke Leben (in English Spark of Life) by Erich Maria Remarque with a special focus on the topic of solidarity. At first, the thesis examines the literary-historical context, specifically German literature in the time of fascism and the reflection of Nazi tyranny in German literature. The thesis further examines the lives of both authors and analyses their works in terms of circumstances of their origin, plot, the characteristics of the characters, the individual motives of the novels and the topic of solidarity. The solidarity in the novels is the main theme of this thesis and on the basis of that the two works are compared. Using specific excerpts from both novels, the thesis analyses the theme of solidarity in relation to the individual characters and the time-space of the plot. The last part of this thesis deals with the didactic potential of these publications. The subject of this part is the use of specific excerpts from the novels concerning various issues related to the domination of the National Socialists in Germany between 1933 and 1945, especially in the teaching of the German language, as well as in other primary and... Předkládaná diplomová práce pojednává o tématu války a koncentračních táborů v románech Das siebte Kreuz (č. Sedmý kříž) od Anny Seghers a Der Funke Leben (č. Jiskra života) od Ericha Marii Remarqua se speciálním zaměřením na téma solidarity. Práce se věnuje nejprve literárněhistorickému kontextu, konkrétně německé literatuře v době fašismu a reflexi nacistické tyranie v německy psané literatuře. Diplomová práce dále zpracovává životy obou autorů a analyzuje díla z hlediska okolností jejich vzniku, děje, charakteristiky postav, jednotlivých motivů románu a tématu solidarity. Solidarita v románech je hlavním tématem této práce a na jejím základě jsou obě díla srovnávána. Na konkrétních ukázkách z obou románů je toto téma v diplomové práci analyzováno, a to v souvislosti s jednotlivými postavami a časoprostorem děje. Poslední část diplomové práce se věnuje didaktickému potenciálu obou románů. Je zaměřena na využití konkrétních pasáží z textů, které se týkají různých problematik spojených s nadvládou nacionálních socialistů v Německu v letech 1933 až 1945, a to zejména ve výuce německého jazyka a dále pak i v dalších předmětech na základních a středních školách, zejména v dějepisu a v základech společenských věd. Tato didaktická analýza slouží jako příklad pro využití románů v různých předmětech a... Keywords: Anna Seghers; Erich Maria Remarque; Das siebte Kreuz; Der Funke Leben; Sedmý kříž; Jiskra života; druhá světová válka; koncentrační tábory; solidarita; didaktický potenciál; Anna Seghers; Erich Maria Remarque; The seventh Cross; Spark of life; The second World War; concentration camps; solidarity; didactic potential Available in a digital repository NRGL
Téma solidarity v románech Sedmý kříž (Das siebte Kreuz) od Anny Seghers a Jiskra života (Der Funke Leben) od Ericha Marii Remarqua

The presented thesis deals with the topic of the war and concentration camps in the novels Das siebte Kreuz (in English The seventh Cross) by Anna Seghers and Der Funke Leben (in English Spark of ...

Lipárová, Aneta; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2022

Vliv pracovní paměti na školní výkon u dětí mladšího školního věku
Vojtová, Vendula; Páchová, Anna; Vozková, Anna
2022 - Czech
This final thesis primarily focuses on the influence of working memory to school achievement of younger school age children, using tests for working and short-term memory and also didactic tests focusing on mathematics and czech language. Main goal of the study is to analyze the relationship between working memory level and school achievement of younger school age children who visit regular primary school. Another goal of the study is to analyze the outcome of the tests (didactic and memory). Last but not least of goals is to analyze theory of working memory from authors Baddeley and Hitch. Theoretical part includes information about variables which are related to subject of matter. There is a chapter about memory, working memory, intelligence, school achievement and executive functions. Analytical part includes methodology of research, which has been done like quantitative type of research. We used working and short-term memory tests, which included the Rey-Osterrieth complex figure, Coding and Repeating numbers from WISC-III, Memory for sentences and Memory for beads from Stanford-Binet intelligence scale and Raven progressive matrices. We also used outcomes from mathematics and czech language didactic tests. We used IBM SPSS programme for statistical analysis, specifically correlation analysis,... Tato diplomová práce se primárně zabývá vlivem pracovní paměti na školní výkon u dětí mladšího školního věku. K tomu využívá testy zaměřené na pracovní i krátkodobou paměť a také didaktických testů zaměřených na matematiku a český jazyk. Hlavním cílem práce je zmapovat vztah mezi úrovní pracovní paměti a úspěšností v úlohách školního typu, a to u dětí mladšího školního věku navštěvujících běžnou základní školu. Dále se v práci snažíme otestovat výsledky jednotlivých testů, jak didaktických, tak paměťových. Také je cílem otestovat platnost teorie pracovní paměti podle autorů Baddeleyho a Hitche. Teoretická část práce se zabývá proměnnými, které se vztahují ke zkoumanému tématu. Je zde kapitola zabývající se pamětí jako celku, pracovní pamětí, inteligencí, školní úspěšností a exekutivními funkcemi. Praktická část se zabývá metodologií výzkumu, ke které byl použit kvantitativní design. K testování dětí jsme použili sadu testů na pracovní a krátkodobou paměť. Patří mezi ně Rey-Osterriethova komplexní figura, subtest Kódování a subtest Opakování čísel z WISC-III, subtest Paměť na věty a Paměť na korálky ze Stanford-Binetova inteligenčního testu a Ravenovy progresivní matice. Také jsme použili výsledky v didaktických testech z matematiky a českého jazyka. Ke statistickému testování jsme použili korelační... Keywords: pracovní paměť; školní výkon; mladší školní věk; working memory; school performance Available in a digital repository NRGL
Vliv pracovní paměti na školní výkon u dětí mladšího školního věku

This final thesis primarily focuses on the influence of working memory to school achievement of younger school age children, using tests for working and short-term memory and also didactic tests ...

Vojtová, Vendula; Páchová, Anna; Vozková, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Světélkování organismů jako didaktické téma
Ševicová, Michaela; Hanel, Lubomír; Andreska, Jan
2022 - Czech
The primary research question of this thesis is bioluminescence of living beings and the extent to which it is represented and explained in a selection of middle school textbooks. The theoretical part of the thesis establishes general facts about bioluminescence itself, methods for teaching and gradual study of this topic in the distant past, as well as the importance of bioluminescence and its potential for use in today's world. In addition, this part includes a summary of the various means and motives of bioluminescence in select (model) groups of organisms (bacteria, fungi, algae, invertebrate, vertebrate). The didactically oriented part of the thesis involves an analysis of select textbooks that are frequently used Czech middle and grammar schools. The thesis also includes questionary-based research, involving the students in the examined school years and aimed at assessing their knowledge about bioluminescence in living organisms. A video and a worksheet with practice questions was also prepared as part of the research. KEYWORDS bioluminescence, luminescence, luciferin, luciferase, bioluminescent organisms Tato práce se zabývá světélkováním (bioluminiscencí) u živých organismů a zkoumá, do jaké míry je toto téma prezentováno a vysvětlováno ve vybraných školních učebnicích. V teoretické části práce jsou uvedeny obecné poznatky o světélkování organismů, jakým způsobem bylo v dávné historii vysvětlováno a postupně zkoumáno, jaký je význam bioluminiscence a jaké jsou i možnosti jejího využití v současnosti. Shrnuty jsou informace o způsobech a důvodech světélkování u vybraných (modelových) skupin bioluminiscenčních organismů (bakterie, houby, řasy, bezobratlí, obratlovci). V didakticky zaměřené části práce je provedena analýza vybraných, často používaných učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Dále práce obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na znalosti žáků těchto ročníků o světélkování organismů. Připraven byl také pracovní list s videem, obsahující procvičující otázky. KLÍČOVÁ SLOVA bioluminiscence, světélkování, luciferin, luciferáza, bioluminiscenční organismy Keywords: světélkování organismů. bioluminiscence; výuka biologie; biolumincent organisms; biology education Available in a digital repository NRGL
Světélkování organismů jako didaktické téma

The primary research question of this thesis is bioluminescence of living beings and the extent to which it is represented and explained in a selection of middle school textbooks. The theoretical part ...

Ševicová, Michaela; Hanel, Lubomír; Andreska, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Stylistický rozbor komentářů Davida Klimeše
Nechvátalová, Jana; Holanová, Radka; Hájková, Eva
2022 - Czech
Keywords: mediální komunikace; komentář; David Klimeš; aktualizace; automatizace; media communication; commentary; David Klimeš; foregrounding; automatization Available in a digital repository NRGL
Stylistický rozbor komentářů Davida Klimeše

Nechvátalová, Jana; Holanová, Radka; Hájková, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Povinná školní docházka napříč vzdělávacími systémy v Belgickém království
Vávrová, Zuzana; Prokop, Jiří; Mojžíšová, Jarmila
2022 - Czech
The Diploma thesis will deal with study of education systems in the three communities in the Kingdom of Belgium - the Flemish, the Walloon and the German speaking community. It will focuse in more closely on compulsory school attendance of these education systems. The theoretical part will be devoted of comparative pedagogy, its meaning and methodology. It will explain the concepts of the education system and its comparison and compulsory education attendance. The Kingdom of Belgium and its specific structure will be briefly introduced in the next part. The practical part of this thesis will deal with three education systems in Belgium through qualitative research, namely studies. Analysis and comparison of these less known education systems, its evaluation of functionality using comparison education results in schools of Belgian communities are the aims of this thesis. It will also show advantages and disadvantages of autonomy of the individual school systems and their comparison. KEYWORDS Compulsory school attendance across education systems in the Kingdom of Belgium, Comparison, Education Diplomová práce se bude zabývat studiem vzdělávacích systémů ve třech společenstvích Belgického království - ve Vlámském, Valonském a Německy mluvícím společenství. Podrobněji se zaměří na povinnou školní docházku těchto vzdělávacích systémů. Teoretická část práce se bude věnovat definici srovnávací pedagogiky, jejímu významu a metodologii. Přiblíží pojmy vzdělávací systém a jeho srovnávání a povinná školní docházka. V další části bude stručně představeno Belgické království jako stát se specifickým uspořádáním. Praktická část diplomové práce se bude formou kvalitativního výzkumu, konkrétně studie, zabývat třemi školskými systémy v Belgii. Cílem práce je provést analýzu a komparaci méně známých vzdělávacích systémů a vyhodnotit jejich funkčnost pomocí srovnání vzdělávacích výsledků dosahovaných ve školách různých společenství v Belgii. Dále také poukázat na výhody a nevýhody autonomie jednotlivých školských systémů a jejich komparace. KLÍČOVÁ SLOVA povinná školní docházka, vzdělávací systémy, srovnávací pedagogika, primární vzdělávání, sekundární vzdělávání, komparace, edukace Keywords: povinná školní docházka; vzdělávací systémy; srovnávací pedagogika; primární vzdělávání; sekundární vzdělávání; komparace; edukace; Compulsory school attendance across education systems in the Kingdom of Belgium; Comparison; Education Available in a digital repository NRGL
Povinná školní docházka napříč vzdělávacími systémy v Belgickém království

The Diploma thesis will deal with study of education systems in the three communities in the Kingdom of Belgium - the Flemish, the Walloon and the German speaking community. It will focuse in more ...

Vávrová, Zuzana; Prokop, Jiří; Mojžíšová, Jarmila
Univerzita Karlova, 2022

Význam cirkadiánních rytmů u člověka se zaměřením na adolescenty
Kolářová, Michaela; Vančata, Václav; Ehler, Edvard
2022 - Czech
The aim of the presented diploma thesis is a detailed outline of the meaning of circadian rhythms in adolescence. Circadian rhythms appear in early childhood, but undergo many changes during lifetime. While in early childhood the waking and sleeping cycle shifts to an earlier time, during adolescence it is quite the opposite and the cycle is shifted a few hours later and in older age the cycle even returns to an earlier state. Adolescence is associated with the most significant changes and increased demands on study, independence and generally more overload at the expense of quality and adeqaute sleep, which not only causes circadian rhythms to dissipate and shift dramatically, which such as health. For adolescents, the delayed phase is naturally correlated with sexual development, with sleep patterns being controlled by the biological component. Respecting physiological changes in adolescence and striving for institutional changes seem to be the most appropriate therapies instead of forcing patterns basen on institutional and parental needs, which only undermines adolescent body chemistry, results in insufficient and poor quality sleep for functioning and healthy physiological development of adolescents. Cílem předloženého textu je podrobné nastínění významu cirkadiánních rytmů se zaměřením na období adolescence. Cirkadiánní rytmy se objevují již v období raného dětství, během života ovšem prochází mnoha změnami. Zatímco v období raného dětství se cyklus bdění a spánku posouvá na dřívější dobu, během období dospívání je to zcela opačně a cyklus je posunutý o několik hodin později a ve starším věku se cyklus dokonce vrací k dřívějšímu, tedy předsunutému stavu. Právě období dospívání je spojeno s nejvýraznějšími změnami a se zvýšenými nároky na studium, větší samostatnost a obecně větším přetížením na úkor kvalitního a dostatečného spánku, díky čemuž jsou cirkadiánní rytmy rozhozené a dochází k jejich dramatickému posunu, což značně ovlivňuje nejen načasování a kvalitu spánku, ale dotýká se i ostatních oblastí života, jako je například oblast zdraví. Pro dospívající je tak zcela přirozená zpožděná fáze korelující s pohlavním vývojem, přičemž spánkové vzorce jsou tak řízeny biologickou složkou. Jako nejvhodnější terapie se jeví především respektování fyziologických změn u adolescentů a snaha o institucionální změny namísto nucení vzorců vytvořených na základě institucionálních a rodičovských potřeb, čímž je pouze podkopávána chemie těla adolescentů, a to má za následek nedostatečný a nekvalitní spánek... Keywords: cirkadiánní rytmus; adolescence; spánek; chronotyp; melatonin; kortizol; circadian rhythm; adolescence; sleep; chronotype; melatonin; cortisol Available in a digital repository NRGL
Význam cirkadiánních rytmů u člověka se zaměřením na adolescenty

The aim of the presented diploma thesis is a detailed outline of the meaning of circadian rhythms in adolescence. Circadian rhythms appear in early childhood, but undergo many changes during lifetime. ...

Kolářová, Michaela; Vančata, Václav; Ehler, Edvard
Univerzita Karlova, 2022

Self-efficacy budoucích učitelů při řešení kyberšikany
Šťastná, Jana; Kollerová, Lenka; Richterová, Magdalena
2022 - Czech
This thesis examines self-efficacy in dealing with cyberbullying as a key factor that influences the ability of prospective teachers to intervene effectively in cases of cyberbullying. The level of self-efficacy will be investigated with respect to other significant factors, which are awareness of cyberbullying, condemnation of cyberbullying, and evaluation of university preparation to adress cyberbullying. Cyberbullying is a widespread phenomenon in schools abroad and in the Czech Republic, and it is teachers who play a key role in identifying and dealing with cases of cyberbullying. For this reason, it is essential that future teachers are aware of the phenomenon of cyberbullying and are prepared to deal with it effectively in the context of the teaching profession. The aim of this study is to use a quantitative research to map the situation regarding cyberbullying in relation to prospective teachers and to explore the relationships between self-efficacy and i) awareness of cyberbullying ii) level of cyberbullying condemnation and iii) evaluation of university preparation to address cyberbullying. In the questionnaire, respondents consisting of an available sample of 140 student teachers (mean age: 21.8 years; 92.1 % female and 7.9 % male) answered questions related to their awareness of... Tato práce se zabývá self při řešení kyberšikany, jako klíčovým faktorem, který ovlivňuje schopnost budoucích učitelů účinně zasáhnout v případech kyberšikany. Úroveň self efficacy bude zjišťována na pozadí dalších důležitých faktorů, kterými jsou informovanost ohledně kyberšikany, odsuzování kyberšikany a hodnocení univerzitní přípravy na řešení kyberšikany. Kyberšikana je hojně rozšířeným jevem na zahraničních i českých školách, a právě učitelé jsou těmi, kdo sehrávají klíčovou roli v rozpoznávání a řešení jejich případů. o důvodu je nezbytné, aby budoucí učitelé měli povědomí o fenoménu kyberšikany a byli připraveni ho v rámci výkonu učitelské profese účinně řešit. Cílem této práce bylo pomocí kvantitativního výzkumu zmapovat situaci ohledně kyberšikany ve vztahu k budoucí učitelům a prozkoumat vztahy mezi self efficacy a i) informovaností ohledně kyberšikany ii) mírou odsuzování kyberšikany a iii) hodnocením univerzitní přípravy na řešení kyberšikany. rámci dota níku respondenti sestávající z dostupného vzorku 1 ntů (průměrný věk: 92,1 % ženy a 7,9 % muž ) učitelství odpovídali na otázky související s informovaností o kyberšikaně, odsuzováním kyberšikany, úrovní self efficacy při řešení kyberšikany hodnocením univerzitní přípravy na řešení kyberši Výsledky této studie naznačují, že ačkoliv jsou učitelé... Keywords: budoucí učitelé; kyberšikana; postoje; povědomí o kyberšikaně; self-efficacy; attitudes; cyberbullying; cyberbullying awareness; pre-service teachers; self-efficacy Available in a digital repository NRGL
Self-efficacy budoucích učitelů při řešení kyberšikany

This thesis examines self-efficacy in dealing with cyberbullying as a key factor that influences the ability of prospective teachers to intervene effectively in cases of cyberbullying. The level of ...

Šťastná, Jana; Kollerová, Lenka; Richterová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2022

Specifika lingvistických afázií: případová studie
Veselá, Eliška; Janečka, Martin; Vlčková, Jana
2022 - Czech
This Master Thesis deals with a typology of aphasia (Broca's, Wernicke's, conductive, transcortical-motor and sensory) and also with various variables that affect the type of aphasia. The thesis also deals with linguistics specifics of aphasia symptoms (circulation, perseveration, semantic and phonemic paraphasias, agramatism). In a practical part of the thesis, the symptoms of aphasia are observed in particular aphasic patients while their speech has been recorded. An author of the thesis is responsible for the correct citations of all sources used. key words: aphasia; aphasiology; agrammatism; cognitive science; Czech; syntax Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá typologií afázií (Brocova, Wernickeho, konduktivní, transkortikální motorická a senzorická ad.) a také různými proměnnými, které mají na ustavení daného typu afázie vliv. Dále se zabývá lingvistickými specifiky jednotlivých symptomů afázií (cirkumlokuce, perseverace, sémantické a fonemické parafázie, agramatismy ad.). V praktické části práce pak jsou tyto symptomy afázií sledovány u konkrétních afatiků, jejichž mluvený projev byl nahrán na záznamové zařízení. Autorka práce zodpovídá za správné citování všech zdrojů, které pro vypracování své diplomové práce použila. klíčová slova: afázie; afaziologie; agramatismus; kognitivní věda; čeština; syntax Keywords: afázie; afaziologie; agramatismus; kognitivní věda; čeština; syntax; aphasia; aphasiology; agrammatism; cognitive science; Czech; syntax Available in a digital repository NRGL
Specifika lingvistických afázií: případová studie

This Master Thesis deals with a typology of aphasia (Broca's, Wernicke's, conductive, transcortical-motor and sensory) and also with various variables that affect the type of aphasia. The thesis also ...

Veselá, Eliška; Janečka, Martin; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases