Number of found documents: 545564
Published from to

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Keywords: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston
KLIMEŠOVÁ, Daniela
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston

KLIMEŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

K problematice výuky sémantiky na 2. stupni ZŠ
ŠARMÍROVÁ, Adriana
2019 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyučování sémantiky na 2. stupni ZŠ. Teoretická část obsahuje systematizaci poznatků o významu slov, podává výklad základních pojmů a poukazuje na vnitřní vztahy mezi slovy. Pozornost je věnována především didaktickému aspektu výuky sémantiky a zpracování dané problematiky ve vybraných současných učebnicích českého jazyka. V praktické části si klademe za cíl vytvořit kompletní výukový materiál pro žáky 6.-9. ročníku (metodické listy, pracovní listy, výukové prezentace), který poslouží k realizaci vyučovacích hodin vztahujících se k učivu o významu slov. The diploma thesis is focused on the issue of teaching semantics to elementary school students from 6th to 9th grade. The theoretical part consists of organizing existing notes about the theory of word meaning, explaining the basic terminology and describing the inner relationships between words. The main focus is on the didactic aspect of teaching semantics and how it is implemented in the contemporary textbooks of the Czech language. In the practical part, the main goal is to create an exhaustive learning materials for the students from the 6th to 9th grade (methodical papers, worksheets, presentations) which can be used for teaching the word meaning at school. Keywords: výuka; sémantika; učebnice; pracovní list; metodické listy; základní škola; teaching. semantics; textbooks; worksheet; methodical paper; elementary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
K problematice výuky sémantiky na 2. stupni ZŠ

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyučování sémantiky na 2. stupni ZŠ. Teoretická část obsahuje systematizaci poznatků o významu slov, podává výklad základních pojmů a poukazuje na vnitřní ...

ŠARMÍROVÁ, Adriana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Čtyřstěny a jejich vlastnosti
ČERVENKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Diplomová práce Čtyřstěny a jejich vlastnosti shrnuje základní vlastnosti čtyřstěnů. Cílem této práce je seznámení čtenáře s jednotlivými typy čtyřstěnů a jejich vlastnostmi. U vybraných pojmů z geometrie trojúhelníku se snažím hledat jejich prostorovou analogii. Jsou zde odvozeny podmínky pro existenci ortocentra čtyřstěnu. Dále je pro čtyřstěny bez ortocentra zaveden Mongeův bod, který má vlastnosti odpovídající ortocentru. U většiny vlastností jsou popsány jejich důkazy. V závěrečné části jsou navrženy pracovní listy pro žáky základních a středních škol. Součástí jsou také obrázky vytvořené v geometrickém programu GeoGebra 3D, které pomáhají čtenáři porozumět dané problematice. This diploma thesis Tetrahedra and their properties summarizes the basic properties of tetrahedron. The main goal is to introduce the topic to a reader of this thesis. Author would like to provide basic information about the particular types of tetrahedra and their properties. I try to examine there a spatial analogy of selected terms of a triangle. Conditions for the existence of the orthocenter of a tetrahedron are derived. Then for a non-orthocetric tetrahedron the Monge point as its generalization is introduced. By most properties their proofs are given. In the final part worksheets for pupils of primary and secondary schools are designed. Pictures in the thesis are created in a geometrical program called GeoGebra 3D. These pictures can help the reader to understand this problem. Keywords: stejnostěnný čtyřstěn; Mongeův bod; ortocentrický čtyřstěn; pravidelný čtyřstěn; pracovní listy; osm kulových ploch vepsaných čtyřstěnu; kulová plocha dvanácti bodů; equifacial tetrahedra; Monge point; orthocentric tetrahedron; regular tetrahedron; worksheets; the eight spheres of tetrahedron tangent to the planes of its faces; twelve-point sphere Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Čtyřstěny a jejich vlastnosti

Diplomová práce Čtyřstěny a jejich vlastnosti shrnuje základní vlastnosti čtyřstěnů. Cílem této práce je seznámení čtenáře s jednotlivými typy čtyřstěnů a jejich vlastnostmi. U vybraných pojmů z ...

ČERVENKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Úprava povrchu textilií pomocí plazmového výboje
STEHLÍK, Radim
2019 - Czech
Diplomová práce pojednává o povrchové úpravě bavlněné textilie za pomoci nízkotla-kého mikrovlnného plazmového výboje. Hlavními použitými materiály pro tento expe-riment uvedený v práci jsou bavlněná textilie a hexametyldisiloxan. Vlastní experi-ment je zaměřen na modifikaci bavlněné textilie pro zlepšení hydrofobních vlastností. Při povrchové úpravě bylo užito procesního plynu argonu. U jednotlivých ošetřova-ných vzorků bylo operováno se změnami průtoku procesního plynu a dobou, po kterou byl prováděn proces výše jmenované úpravy. Pro analýzu dosažených výsledků expe-rimentu bylo využito dvou metod. První metoda byla zaměřena na zjištění změn hyd-rofobních vlastností v podobě smáčivosti u neošetřeného vzorku v porovnání s dalšími ošetřenými vzorky za pomoci kapkové metody. Pro následné studium možných změn povrchové topografie bylo využito elektronového mikroskopu. Z pohledu zkoumaných výsledků modifikace byl zjevný rozdíl hydrofobních vlastností při užití kapkové me-tody spolu se změnou topografie povrchu pořízenou na elektronovém mikroskopu u zkoumaných vzorků bavlněné textilie. Samotné vyhodnocení jednotlivých metod pou-kazuje na žádoucí změny modifikované bavlny v porovnání s bavlnou nemodifikova-nou. Bližší informace týkající se výsledků experimentu v závislosti na změnách jed-notlivých parametrů při procesu ošetření bavlny za pomoci nízkotlakého mikrovlnného plazmového výboje jsou uvedeny v práci. The thesis deals with the surface modification of cotton fabric by low-pressure micro-wave plasma discharge. The main materials used for this experiment are cotton fabrics and hexamethyldisiloxane. The experiment itself is focused on the modification of cotton fabric to improve hydrophobic atributes. An argon process gas was used in the surface modification. The individual treated samples were operated with changes in process gas flow and the time during which the above-mentioned modifications was performed. Two methods were used to analyze the results of the experiment. The first one was aimed at determining changes in hydrophobic atributes in the form of wetta-bility in an unmodified sample compared to other modificated samples using the drop-let method. An electron microscope was used for the subsequent study of possible changes in surface topography. From the point of view of the examined results, the difference in hydrophobic properties was observed when using the droplet method to-gether with the change in the topography of the surface obtained on the electron mi-croscope in the cotton samples examined. The actual evaluation of individual methods points to the desirable changes in modified cotton compared to unmodified cotton. Further information regarding the results of the experiment, depending on the changes in individual parameters in the cotton treatment process using low pressure microwave plasma discharge, are presented in thesis. Keywords: Hydrofobita; smáčivost; plazmová funkcionalizace; HMDSO; bavlněné textilie; Hydrophobicity; wettability; plasma functionalization; HMDSO; cotton fabrics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úprava povrchu textilií pomocí plazmového výboje

Diplomová práce pojednává o povrchové úpravě bavlněné textilie za pomoci nízkotla-kého mikrovlnného plazmového výboje. Hlavními použitými materiály pro tento expe-riment uvedený v práci jsou bavlněná ...

STEHLÍK, Radim
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích
JANDA, Patrik
2019 - Czech
Bakalářské práce je zaměřena na použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích, poté se bude zabývat návrhem vhodných modelových úloh pro robota CoreXY. Posledním bodem bude otestování vylepšené konstrukce robota CoreXY a modelových úloh. V rámci práce bude vypracován konstrukční návod na vylepšení robota CoreXY a použitelné modelové úlohy v zájmových kroužcích. The bachelor's thesis is focused on the use of CoreXY Parallel Robot for the teaching of interest circles, then it will deal with the design of suitable model tasks for the CoreXY robot. The last point will be testing the improved CoreXY robot design and model tasks. In the course of the thesis, the design instructions for the CoreXY robot will be developed and usable model tasks in the interest rings. Keywords: CoreXY; 3D tiskárna; Arduino; Raspberry Pi; zájmový kroužek; modelové úlohy; CoreXY; 3D printer; Arduino; Raspberry pi; free time activities; Model examples Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích

Bakalářské práce je zaměřena na použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích, poté se bude zabývat návrhem vhodných modelových úloh pro robota CoreXY. Posledním bodem bude ...

JANDA, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití systému PASCO v alternativních typech výuky
MARTÍNEK, Jiří
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou dvou alternativních přístupů ke vzdělávání - začít spolu, Daltonská škola, dále se zmiňuje o badatelsky orientované výuce a v souvislosti s ní o PASCO měřícím zařízení. Srovnává metody klasické výuky a bádání, stanovuje jejich pro a proti. Praktická část nabízí 15 praktických úloh měření s PASCEm. The bachelor thesis deals with the characteristics of two alternative approaches to education - Step by Step, the Dalton School, it also mentions research-oriented teaching and in connection with it the PASCO measuring device. It compares methods of classical teaching and research, determines their pros and cons. The practical part offers 15 practical tasks of measurement with PASCO. Keywords: alternativní výuka; Začít spolu; Daltonské principy; badatelsky orientovaná výuka; Pasco; fyzikální měření; alternative teaching; Step by Step; Dalton principles; research-oriented teaching; Pasco; physical measurements Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití systému PASCO v alternativních typech výuky

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou dvou alternativních přístupů ke vzdělávání - začít spolu, Daltonská škola, dále se zmiňuje o badatelsky orientované výuce a v souvislosti s ní o PASCO ...

MARTÍNEK, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Alkohol a rozhodování
LYGA, Michal
2019 - Czech
Bakalářská práce Alkohol a rozhodování se věnuje vybraným psychologickým teoriím zkoumajících vliv alkoholu na chování a rozhodování jedince se zaměřením na fenomén zvaný alkoholová krátkozrakost. Cílem této teoretické práce je popsat z různých hledisek, jak alkohol působí na organizmus a psychiku člověka a jak tím mění jeho obvyklý způsob rozhodování. Stěžejní část práce je věnována především teorii AME (Alcohol Myopia Effect), která vychází z premisy, že u jedince při akutní intoxikaci alkoholem nastává výrazné zúžení jeho kognitivní sféry a tím se z jeho rozsahu percepce ztrácejí důležité inhibující podněty, které by jinak zabránily různému typu riskantního či jinak deviantního chování. Teorie AME je zde rozebírána z několika perspektiv a je porovnávána s alternativními teoriemi zkoumající účinky alkoholu na jedincovo rozhodování. The bachelor thesis Alcohol and Decision-Making deals with various psychological theories exploring the influence of alcohol on the behavior and decision-making of an individual focusing on a phenomenon called Alcohol Myopia Effect (AME). The aim of this theoretical work is to describe from different points of view how alcohol affects the organism and the psyche of a man and how it changes his usual way of decision-making. The main part of the thesis is devoted to the AME theory which suggests that an intoxicated individual has a significantly narrowed his cognitive functions and thus important inhibiting cues are lost from his perception range and therefore may the individual behave in more risky or deviant way. The AME theory is discussed from several points of view and is compared with alternative theories examining the effects of alcohol on individual decision-making. Keywords: alkohol; rozhodování; alkoholová krátkozrakost; rizikové chování; kognice; alcohol; decision-making; Alcohol Myopia Effect; risky behavior; cognition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Alkohol a rozhodování

Bakalářská práce Alkohol a rozhodování se věnuje vybraným psychologickým teoriím zkoumajících vliv alkoholu na chování a rozhodování jedince se zaměřením na fenomén zvaný alkoholová krátkozrakost. ...

LYGA, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Informovanost a užívání doplňků stravy v posilovnách u začínajících a pokročilých cvičenců
PROCHÁZKA, Jakub
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá doplňky stravy a jejich užívání u cvičenců na amatérské i poloprofesionální úrovni. Cílem je zmapování celkové uživatelnosti a informovanosti návštěvníků fit center. Teoretická část práce je v první části věnována obecně doplňkům stravy, jejich formám a dělení. Do druhé části byly vybrány látky, které jsou jako doplňky u cvičenců využívané a dále rozebrány z hlediska jejich funkce a účinků na organismus sportovce. Samotný výzkum probíhal formou anonymního dotazníkového šetření, které bylo rozesláno respondentům elektronickou podobou. Dotazník byl vytvořen na serveru google.cz a distribuován jak v elektronické formě, tak tištěný. Respondenti byli vyhledáváni několika způsoby. Byly využity osobní sportovní kontakty k vyplnění i šíření dotazníků a zasílání dotazníků do různých sportovních klubů. Samotného výzkumu se zúčastnilo 263 respondentů. Hlavní cíl, zmapovat užívání doplňků stravy prokázal, že respondenti mají určité informační mezery, co se týče účinků jednotlivých druhů doplňků stravy. Krom hlavního cíle byly vyřčeny i 4 hypotézy které se následně po sběru dat potvrdily. This bachelor thesis deals with dietary supplements and their use in practitioners on both amateur and semi-professional levels. The main goal is to map out the overall usability and awareness of fit center visitors. In the first part, the theoretical part of the thesis is devoted to food supplements, their forms and division. In the second part were selected substances that are used as supplements in exercisers and further analyzed in terms of their function and effects on the body of the athlete. The research itself was conducted in the form of an anonymous questionnaire survey, which was sent to respondents electronically. The questionnaire was created on google.com and distributed in both electronic and printed form. Respondents were searched in several ways. Personal sports contacts were used to fill in and distribute questionnaires and send questionnaires to various sports clubs. The survey itself was attended by 263 respondents. The main goal of mapping the use of food supplements has shown that respondents have some information gaps in the effects of different types of food supplements. In addition to the main goal, four hypotheses were also confirmed, which were subsequently confirmed after data collection. Keywords: doplňky stravy; kulturistika; fitness; silové sporty; bodybuilding; suplements; fitness; strenght disciplines Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Informovanost a užívání doplňků stravy v posilovnách u začínajících a pokročilých cvičenců

Tato bakalářská práce se zabývá doplňky stravy a jejich užívání u cvičenců na amatérské i poloprofesionální úrovni. Cílem je zmapování celkové uživatelnosti a informovanosti návštěvníků fit center. ...

PROCHÁZKA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Inovativní přístupy k výuce moderních dějin na ZŠ s využitím orální historie
MAREŠOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá inovativními přístupy a metodami výuky moderních dějin na 2. stupni ZŠ. V teoretické části autorka nejprve přibližuje problematiku výuky moderních dějin a analyzuje její stav na českých školách. Následně se zaměřuje na prozkoumání možnosti využití metody orální historie (zejména formou vyprávění příběhu pamětníkem, či rozhovorem s ním) či heuristických metod při výuce dějin 2. poloviny 20. století, a dále také na možnosti zapojení audiovizuálních technik (fotografie, video, dokumentární film). Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu zaměřeného na práci skupiny žáků zapojených do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Žáci se v rámci projektu seznamují s životními osudy pamětníků ze svého blízkého okolí, poté dohledávají k těmto životním příběhům historické materiály, jež následně zpracovávají (např. formou psané reportáže či videodokumentu) ve finální výstup, který veřejně prezentují. Autorka ve svém výzkumu kombinuje techniku zúčastněného pozorování práce žáků a rozhovorů s nimi, přičemž se zaměřuje zejména na to, zda a jaký vliv má účast v projektu na samotné žáky. This bachelor thesis deals with innovative approaches and methods of modern history teaching at the upper primary school. In the theoretical part the author explains the problematics of teaching modern history and analyses its condition at schools in The Czech Republic. Thereafter she aims on exploring the options of using the oral history method (mainly in form of narrating the story by a witness or by interviewing him/her) or heuristic methods in teaching the history of the second half of the 20th century, as well as the options of the inclusion of audiovisual techniques (photography, video, documentary film). The practical part is based on a qualitative research focused on the work of a group of pupils involved in the project of the non-profit organization Post Bellum called "Příběhy našich sousedů"(Stories of our neighbours). The aim of the project is for the pupils to meet local elderly people and to get acquainted with their life story. The pupils also search for more historical materials relevant to the stories told by the witnesses and finally the witness' story is processed into an output (of various forms such as written reportage or video documentary). This pupil's team work is later on presented to the public. The author combines the technique of attended observation of pupils' work and interviews with them, focusing in particular on whether and how the participation in the project affects pupils themselves. Keywords: Orální historie; základní škola; rozhovor s pamětníkem; heuristické metody ve výuce; moderní historie; výuka moderních dějin; inovativní přístupy k výuce; Post Bellum; projekt Příběhy našich sousedů; Oral history; primary school; interview with a witness; heuristic methods in teaching; modern history; teaching of modern history; innovative approaches to teaching; organization Post Bellum; "Příběhy našich sousedů" (Stories of our neighbours) project Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Inovativní přístupy k výuce moderních dějin na ZŠ s využitím orální historie

Bakalářská práce se zabývá inovativními přístupy a metodami výuky moderních dějin na 2. stupni ZŠ. V teoretické části autorka nejprve přibližuje problematiku výuky moderních dějin a analyzuje její ...

MAREŠOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases