Number of found documents: 560002
Published from to

Pohlavní dimorfismus lebky a jeho změny během senescence
Fleischmannová, Nikola; Velemínská, Jana; Bigoni, Lucie
2020 - Czech
The thesis deals with the influence of age changes on the expression of sexual dimorphism of the skull of individuals in the Czech population. Thesis follow the previous study of Musilová and colleagues (2016) that reveals a significant reduction of size and shape sexual dimorphism in French population. It is important to verify this trend on multipopulation data because of the significant effect of population affinity on manifestation of sex-specific craniofacial traits. Incorrect sex classification could affect the remaining parameters forming the individual's biological profile. Large-scale data of the heads of the Czech population obtained by computer tomography were analyzed, and only exocranial surfaces were subsequently isolated. The group consisted of 142 individuals, of whom 59 were women aged 21 to 85 years. Men were represented by 83 individuals in the age range of 21 to 87 years. Significant sexual dimorphism was identified in all age categories in the form and shape of the skull and was concentrated in the area of the superciliary arches and glabela, the zygomatic arches, mastoid process and protuberantia occipitalis externa. With increasing age, there was a decrease in sexual dimorphism due to shape changes, not size changes, in the area of the superciliary arches, the root of the... Diplomová práce se zabývala vlivem věkových změn na projev pohlavního dimorfismu lebky jedinců české populace. Navazuje tak na předchozí studii Musilové a kolektivu (2016), která odhalila signifikantní pokles velikostního i tvarového pohlavního dimorfismu se snižujícím se věkem u jedinců francouzské národnosti. Vzhledem k významnému vlivu populační afinity na manifestaci populačně specifických kraniofaciálních znaků je důležité ověřit tento trend na multipopulačních datech. Nesprávná klasifikace pohlaví by dále mohla ovlivňovat zbývající parametry tvořící biologický profil jedince. Analyzována byla velkoobjemová data hlav české populace získaná počítačovou tomografií, ze kterých byly následně izolovány pouze exokraniální povrchy. Soubor tvořilo 142 jedinců, z čehož 59 jedinců představovaly ženy ve věku od 21 do 85 let. Mužů bylo zastoupeno 83 ve věkovém rozmezí od 21 do 87 let. Signifikantní pohlavní dimorfismus byl identifikován ve všech věkových kategoriích ve formě i tvaru lebky a byl lokalizován se do oblasti nadočnicových oblouků a glabely, jařmových oblouků, bradavkových výběžků a protuberantia occipitalis externa. S rostoucím věkem byl zaznamenán pokles pohlavního dimorfismu vlivem tvarových změn, nikoliv velikostních, v oblasti nadočnicových oblouků, kořene nosu, jařmových oblouků a v týlní... Available in a digital repository NRGL
Pohlavní dimorfismus lebky a jeho změny během senescence

The thesis deals with the influence of age changes on the expression of sexual dimorphism of the skull of individuals in the Czech population. Thesis follow the previous study of Musilová and ...

Fleischmannová, Nikola; Velemínská, Jana; Bigoni, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Metabolismus flubendazolu v lidských jaterních subcelulárních frakcích
Holubová, Jana; Skálová, Lenka; Vokřál, Ivan
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Jana Holubová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Metabolism of flubendazole in human liver subcellular fractions Flubendazole (FLU), a benzimidazole anthelmintic drug with a broad spectrum of activity and low toxicity has been used in veterinary as well as human medicine for a long time. Owing its mechanism of action, based on the specific binding to tubulin, FLU is now considered a promising anti-cancer agent. However, we do not have enough information about its biotransformation in human. In our project, subcellular fractions from the liver of 12 human patients (6 males and 6 females) were used to study the stereospecificity, cellular localization, coenzyme preference and possible inter-individual or sex differences in FLU reduction. In addition, the risk of FLU interaction with other drugs was evaluated. Results showed that FLU is predominantly reduced in cytosol and the NADPH coenzyme is preferred. The strict stereospecificity of FLU carbonyl reduction was proven and carbonyl reductase 1 was identified as the main enzyme of FLU reduction in the human liver. A higher reduction of FLU and a higher level of carbonyl reductase 1 protein was found in males than in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Jana Holubová Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Metabolismus flubendazolu v lidských jaterních subcelulárních frakcích Flubendazol (FLU), benzimidazolové anthelmintikum s širokým spektrem účinku a nízkou toxicitou, se již dlouho používá ve veterinární i humánní medicíně. Vzhledem k jeho mechanismu účinku, který je založen na specifické vazbě na tubulin, je nyní FLU považován za slibné protinádorové léčivo. Nemáme však dostatek informací o jeho biotransformaci u člověka. V této práci byly použity jaterní subcelulární frakce 12 pacientů (6 mužů a 6 žen) ke studiu stereospecificity, buněčné lokalizace, preference koenzymu a možných inter- individuálních nebo pohlavních rozdílů při redukci FLU. Dále bylo hodnoceno riziko interakce FLU s jinými léčivy. Výsledky ukázaly, že FLU je redukován zejména v cytosolu a preferovaným koenzymem je NADPH. Redukce karbonylu FLU byla prokázána jako striktně stereospecifická a karbonylreduktasa 1 byla identifikována jako hlavní enzym redukce FLU v lidských játrech. Vyšší redukce FLU a vyšší hodnota relativní exprese karbonylreduktasy 1 byla prokázána u mužů než u žen, ale celková inter- individuální variabilita byla relativně nízká. Jaterní... Available in a digital repository NRGL
Metabolismus flubendazolu v lidských jaterních subcelulárních frakcích

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Jana Holubová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Metabolism of ...

Holubová, Jana; Skálová, Lenka; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2020

Rekurentní odhady finančních časových řad
Vejmělka, Petr; Cipra, Tomáš
2020 - English
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity (GARCH) and princi- ples of state-space modeling demonstrated by means of linear models AR and ARMA. Subsequently, there are derived algorithms for recursive estimation of parameters of the GARCH model and its possible modifications including the ones for which recursive estimation formulas have not been yet derived in lit- erature. These algorithms are tested in a simulation study, where their appli- cability in practice is investigated. Finally, we apply these algorithms to real high-frequency data from the stock exchange. The practical part is done us- ing the software Mathematica 11.3. The work also serves as an overview of the current state of online modeling of financial time series. 1 Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového modelování demonstrované pomocí lineárních modelů AR a ARMA. Následně jsou odvozeny algoritmy pro rekurentní odhad parametrů GARCH modelu a včetně jeho modifikací, pro které rekurentní odhadové vzorce nebyly v literatuře dosud odvozeny. Tyto algoritmy jsou otestovány v rámci simulační studie, kde je zkoumána jejich použitelnost v praxi. Na závěr tyto algoritmy aplikujeme na reálná vysokofrekvenční data z burzy. Praktická část je provedena pomocí soft- waru Mathematica 11.3. Práce zároveň slouží jako přehled o současném stavu on-line modelování finančních časových řad. 1 Keywords: finanční časová řada; GARCH; rekurentní odhad; financial time series; GARCH; recursive estimate Available in a digital repository NRGL
Rekurentní odhady finančních časových řad

This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional ...

Vejmělka, Petr; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Decelularizace a recelularizace tkání
Bavorová, Hana; Mokrý, Jaroslav; Kučera, Tomáš; Kamarád, Vojtěch
2020 - Czech
1 SUMMARY Tissue morphology and function are determined with features of extracellular matrix produced by resident cells. Extracellular matrix is composed of a complex of proteins maintaining tissue specific structure and composition. Cells and extracellular matrix are in reciprocal interaction leading to dynamic complex, contributing to homeostasis and providing specific microenvironment for stem cells. These reasons determine an extracellular matrix as a desirable structure for scaffolds utilized in tissue engineering. Extracellular matrix can be prepared by decellularization of tissues or organs by removal of all cellular components. Efficient decellularization produces three-dimensional structure with preserved architecture without harsh effect to the extracellular matrix. The combination of decellularized tissue, a scaffold, with stem cells provides a promising tool for production of new biological constructs in tissue engineering. Above mentioned aspects were main aims of this thesis with major focus on establishment of suitable decellularization protocol adequately effective for cell removal from skeletal muscle tissue. This protocol is based on combination of physical, chemical and biological methods resulting in decellularized skeletal muscle. Produced scaffolds were analysed with myriad methods... 1 SOUHRN Morfologie a funkce tkání jsou předurčeny vlastnostmi extracelulární matrix produkované rezidentními buňkami. Extracelulární matrix je reprezentována komplexem proteinů, které poskytují každé tkáni specifickou strukturu a kompozici. Vzájemná interakce buněk a extracelulární matrix činí z této struktury dynamický komplex, zajišťující stálost vnitřního prostředí a také specifické prostředí pro kmenové buňky, ovlivňujícím jejich migraci, proliferaci a diferenciaci. Z těchto důvodů se tkáňové inženýrství zabývá izolací extracelulární matrix a následnému využití jejího regeneračního potenciálu. Jednou z metod přípravy je decelularizace, sloužící k eliminaci buněčného materiálu z tkání. Dostatečně efektivní decelularizační protokol dokáže mimo odstranění buněk z tkáně také zachovat původní strukturu a prostorové uspořádání beze ztrát molekul tvořících extracelulární matrix. Decelularizovaná tkáň, skafold, v kombinaci s buňkami s regeneračním a diferenciačním potenciálem společně vytváří nový biologický materiál využitelný v tkáňovém inženýrství. Těmito aspekty se zabývala moje disertační práce, především se zaměřením na tvorbu vhodného decelularizačního protokolu, který dostatečně efektivně odstraní buňky z kosterní svalové tkáně. Protokol je založený na kombinaci fyzikálních, chemických a biologických... Available in a digital repository NRGL
Decelularizace a recelularizace tkání

1 SUMMARY Tissue morphology and function are determined with features of extracellular matrix produced by resident cells. Extracellular matrix is composed of a complex of proteins maintaining tissue ...

Bavorová, Hana; Mokrý, Jaroslav; Kučera, Tomáš; Kamarád, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL
Sládková, Lucie; Zemanová, Zuzana; Březinová, Jana
2020 - Czech
T-ALL (T-cell acute lymphoblastic leukemia) is identified in 10-15 % cases of pediatric acute lymphoblastic leukemia and it is a clinically and genetically heterogeneous disease. About 50 % of patients have normal karyotype and although a number of cryptic recurrent chromosome aberrations have been reported their prognostic significance is not entirely clear. The aim of the study was to analyze bone marrow cells of children with T-ALL using cytogenomic methods to determine the frequency of cryptic aberrations and to assess their importance for disease prognosis. We examined diagnostic samples of 67 children with T-ALL (19 girls and 48 boys, median age 8 years). We analyzed the changes by G- banding, I-FISH (Dako, Abbott) and MLPA (MRC-Holland) methods. We detected cryptic aberrations in 60 children (91 %). The most frequent changes were deletions of the CDKN2A gene (48×) which were usually observed in combination with other changes and aberrations of loci for TCR genes (20×). TLX3 gene rearrangements were detected in 18 cases and were never associated with rearrangements of TCR loci. Complex karyotype was detected in 10 patients with recurrent breakpoints 5q35 and 10q24. 45 patients live in the first or second complete remission, relapse occurred in 14 children and 20 died. Statistical analysis of... T-ALL (T-buněčné akutní lymfoblastické leukemie) představují 10−15 % dětských akutních lymfoblastických leukemií a jedná se o klinicky i geneticky heterogenní onemocnění. Zhruba 50 % nemocných má normální karyotyp, a přestože byla popsána řada kryptických rekurentních chromosomových aberací, jejich prognostický význam není zcela jasný. Cílem studie bylo detailně analyzovat buňky kostní dřeně dětí s T-ALL pomocí cytogenomických metod, určit frekvenci kryptických aberací a posoudit jejich význam pro prognózu onemocnění. Vyšetřili jsme diagnostické vzorky u 67 dětí s T-ALL (19 dívek a 48 chlapců, medián věku 8 let). Získané změny jsme analyzovali metodami G-pruhování, I-FISH (Dako, Abbott) a MLPA (MRC-Holland). Chromosomové aberace jsme detekovali u 60 dětí (91 %). Nejčastějšími změnami byly delece genu CDKN2A (48×), které jsme pozorovali obvykle v kombinaci s dalšími změnami. Dále přestavby lokusů pro TCR geny (20×). Přestavby genu TLX3 jsme detekovali v 18 případech a nikdy nebyly asociovány s přestavbami TCR lokusů. Komplexní karyotyp jsme prokázali u 10 nemocných s rekurentními zlomovými místy 5q35 a 10q24. 47 pacientů žije v první nebo druhé kompletní remisi, relaps onemocnění se vyskytl u 14 dětí a 20 jich zemřelo. Statistická analýza OS i EFS se významně lišila pouze pro parametr TRA/TRD (p =... Keywords: akutní leukémie dětského věku; T-ALL; kryptické chromosomové aberace; G-pruhování; I-FISH; MLPA; childhood acute leukemias; T-ALL; cryptic chromosomal aberrations; G-banding; I-FISH; MLPA Available in a digital repository NRGL
Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL

T-ALL (T-cell acute lymphoblastic leukemia) is identified in 10-15 % cases of pediatric acute lymphoblastic leukemia and it is a clinically and genetically heterogeneous disease. About 50 % of ...

Sládková, Lucie; Zemanová, Zuzana; Březinová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Vliv albendazolu na expresi vybraných enzymů u vlasovky slezové
Božíková, Martina; Matoušková, Petra; Szotáková, Barbora
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Božíková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of albendazol on the expression of selected enzymes in Haemonchus contortus Haemonchus contortus is the dominant gastrointestinal pathogen of small ruminants that can cause weakening or even death of the host organism. Losses are mainly recorded in young animals, which subsequently reflects on the farm economy itself. Therefore, prevention and therapy still play the most important role. On the other hand, the increased ability of worms to survive this treatment poses a serious problem. One of the possibilities that might be causing this problem is the increased activity of enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. The aim of this master's thesis was to investigate the effect of albendazole (ABZ) on the gene expression of selected biotransformation enzymes; UDP-glycosyltransferases (UGTs). For this purpose, two strains of H. contortus - anthelmintics-susceptible ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) and anthelmintics-resistant WR (White River) were selected. One group of the parasites was cultivated for 12 hours in a media containing albendazole, the other group, which served as control, was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Božíková Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv albendazolu na expresiu vybraných enzýmov Haemonchus contortus Haemonchus contortus je dominantný gastrointestinálny patogén malých prežúvavcov, ktorý môže spôsobiť oslabenie až smrť hostiteľského organizmu. Straty sú zaznamenávané hlavne u mladých jedincov, čo sa následne odzrkadľuje aj na samotnej ekonomike chovu. Z toho dôvodu prevencia a terapia stále zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu. Avšak na druhej strane, zvýšená schopnosť červov prežiť túto liečbu predstavuje závažný problém. Jednou z možností vzniku rezistencie je zvýšená aktivita enzýmov, ktoré sú zodpovedné za metabolizmus xenobiotik. Cieľom diplomovej práce bolo sledovať vplyv albendazolu (ABZ) na expresiu vybraných génov biotransformačných enzýmov UDP-glykozyltransferáz (UGTs). Pre tento účel boli vybrané dva kmene H. contortus - citlivý na anthelmintiká ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) a rezistentný na anthelmintiká WR (White River). Jedna časť parazitov bola kultivovaná v médiu s obsahom albendazolu po dobu dvanásť hodín, druhá časť, ktorá slúžila ako kontrola bola kultivovaná v médiu bez obsahu liečiva. Následne bola meraná génová expresia dvanástich... Available in a digital repository NRGL
Vliv albendazolu na expresi vybraných enzymů u vlasovky slezové

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Božíková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ...

Božíková, Martina; Matoušková, Petra; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2020

Zvýšená ROCK1kinázová aktivita v hepatocytech vede k jaternímu zánětu u myšího modelu nealkoholického ztučnění jater.
Dohnálková, Ester; Nachtigal, Petr; Najmanová, Iveta
2020 - English
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Ester Dohnalkova Consultant: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Thesis: Hepatocyte ROCK1 kinase activity incites liver inflammation in murine non- alcoholic fatty liver disease Background: Rho-associated protein kinase 1 (ROCK1) activity has been previously implicated in lipotoxicity-induced extracellular vesicle (EV) release from hepatocytes. In turn, lipotoxic hepatocyte-derived EVs incite inflammatory response in monocytes and macrophages. In addition, we previously found that activated ROCK1 is a distinct histologic feature of inflammatory stage of murine and human nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, it is currently unknown whether activated ROCK1 may directly contribute to NAFLD pathogenesis. Therefore, we aimed to examine the effect of hepatocyte ROCK1 kinase activity on the development of inflammation in a model of murine NAFLD. Methods: To assess the role of ROCK1 in NAFLD, we have adopted an in vivo gain-of-function approach. C57BL/6J mice were injected with either: a) vehicle; b) adeno-associated virus, serotype 8 (AAV8)-packaged, TBG-driven constitutively active ROCK1 (CA-ROCK1) construct; or c) AAV8-packaged, TBG-driven kinase-dead... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Školitel: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., Kandidát: Mgr. Ester Dohnálková Název rigorózní práce: Hepatocyte ROCK1 kinase activity incites liver inflammation in murine non-alcoholic fatty liver disease Úvod: Již dříve bylo zjištěno, že Rho-asociovaná proteinová kináza 1 (ROCK1) se podílí na uvolňování extracelulárních vezikulů (EV) z hepatocytů vyvolaného lipotoxicitou. Lipotoxické EV uvolněné z hepatocytů vyvolávají zánětlivou odpověď v monocytech a makrofázích. Kromě toho jsme dříve zjistili, že aktivovaná ROCK1 kináza je histologickým znakem zánětlivého stadia myšího a lidského nealkoholového ztučnění jater (NAFLD). V současné době však není známo, zda aktivovaná ROCK1 kináza může přímo přispívat k patogenezi NAFLD. V naší studii jsme se zaměřili na zkoumání účinků hepatocytové ROCK1 kinázové aktivity při vývoji zánětu v myším modelu NAFLD. Metody: Pro posouzení role ROCK1 kinázy v NAFLD jsme použili in vivo model. Myším (C57BL/6J kmen) bylo injekčně podáno buď: a) vehikulum; b) AAV8-zabalený, TBG-řízený konstitutivně aktivní ROCK1 (CA-ROCK1) konstrukt; nebo c) AAV8-zabalený, TBG-řízený kinázově neaktivní ROCK1 (KD-ROCK1) konstrukt jako negativní kontrola. O dva týdny později byly myši umístěny... Available in a digital repository NRGL
Zvýšená ROCK1kinázová aktivita v hepatocytech vede k jaternímu zánětu u myšího modelu nealkoholického ztučnění jater.

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Ester Dohnalkova Consultant: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. ...

Dohnálková, Ester; Nachtigal, Petr; Najmanová, Iveta
Univerzita Karlova, 2020

Lidská onemocnění způsobená zárodečnými mutacemi Hedgehog signální dráhy
Trsová, Iva; Křepelová, Anna; Vícha, Aleš
2020 - Czech
The Hedgehog signalling pathway is involved in regulation of differentiation of embryonic cells, in body patterning, in development of brain, bone, muscle, gastrointestinal tract, lungs, and in maintenance and regeneration of adult tissues. The pathway includes more than 10 proteins: receptors, coreceptors, ligands, transcription effectors and repressors, linked in complex functional interactions. Disruption of the hedgehog signalling during embryogenesis can lead to a serious developmental disorder - to holoprosencephaly. Loss-of- function mutations of PTCH1 lead to Gorlin syndrome - a hereditary predisposition to basal cell carcinoma associated with anomalies of brain, scull, vertebrae, and ribs. Both holoprosencephaly and Gorlin syndrome have been shown to be genetically heterogeneous, both can be caused by germline mutations of several genes of the Hedgehog signalling pathway. From 2006 to 2016, the PTCH1 gene was analysed for diagnostic purposes in 70 unrelated patients with suspicion of Gorlin syndrome (MIM 109400) referred to the Department of Biology and Medical Genetics, 2nd Medical School and University Hospital Motol, Prague. A pathogenic variant of the PTCH1 gene was detected in 35 (50%) of patients. No mutation was found in 35 patients, 10 of them fulfilled, and 25 of them did not... Hedgehog signální dráha se účastní řízení diferenciace embryonálních buněk, segregace těla, vývoje mozku, skeletu, svalstva, gastrointestinálního traktu, plic a udržování a regenerace tkání dospělého jedince. Dráha obsahuje více než 10 proteinů: receptorů, koreceptorů, ligandů, transkripčních efektorů a represorů zapojených do komplexních funkčních interakcí. Porucha hedgehog signalizace během embryonálního vývoje může vést k závažné vývojové vadě - holoprosencefalii. Mutace způsobující ztrátu funkce PTCH1 vedou ke Gorlinovu syndromu - hereditární predispozici k basocelulárnímu karcinomu, asociované s anomáliemi mozku, lebky, obratlů a žeber. Bylo zjištěno, že holoprosencefalie i Gorlinův syndrom jsou geneticky heterogenní, mohou být způsobeny zárodečnými mutacemi různých genů Hedgehog signální dráhy. V letech 2006-2016 byl v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole pro diagnostické účely analyzován gen PTCH1 u 70 nepříbuzných nemocných s podezřením na Gorlinův syndrom (MIM 109400). U 35 (50 %) z nich byla zjištěna patogenní varianta v genu PTCH1, u 10 nemocných, kteří splňovali diagnostická kritéria a 25 nemocných, kteří kritéria nesplňovali, nebyla příčina onemocnění zjištěna. Předmětem této studie bylo rozšířit diagnostické možnosti u Gorlinova syndromu a u holoprosencefalie a... Available in a digital repository NRGL
Lidská onemocnění způsobená zárodečnými mutacemi Hedgehog signální dráhy

The Hedgehog signalling pathway is involved in regulation of differentiation of embryonic cells, in body patterning, in development of brain, bone, muscle, gastrointestinal tract, lungs, and in ...

Trsová, Iva; Křepelová, Anna; Vícha, Aleš
Univerzita Karlova, 2020

Nelegální obchody na finančních trzích
Aldorfová, Markéta; Bakeš, Milan; Kotáb, Petr
2020 - Czech
Undoubtedly, trading in financial markets comprises an important part of world economics which influences the society as a whole as well as life of particular people (whether directly or indirectly). The regulation of the financial markets cannot be analysed only in respect of what is allowed. It is also necessary to pay attention to such actions by which laws can be breached or to such actions which may result in the deformation of market or in fraudulent activity. Broad public should also be informed about illegal trades or similar unfair practices because so that it is known which public bodies may be approached in case of necessity. For the above stated reasons, I have decided to analyse certain trades in financial markets which are illegal in my thesis. The goal of my thesis is to describe illegal trades in financial markets and analyse their legal regulation. I have used qualitative research methods, particularly synthesis and analysis. Furthermore, I have used comparative method when analysing legal regulation of the USA. The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different illegal trades in financial markets. First chapter which is concerned with financial market and with basic overview of certain illegal trades and practices comprises rather introductory chapter... Obchodování na finančních trzích představuje bezesporu důležitou součást světové ekonomiky, která ovlivňuje (ať už přímo či nepřímo) společnost jako celek i život konkrétních lidí. Regulací finančního trhu je přitom potřeba se zabývat nejen z toho hlediska, co je dovoleno. Je nutné věnovat pozornost i takovému jednání, které je již za hranou zákona, nebo v jehož důsledku může docházet k pokřivené trhu nebo k podvodnému jednání. O základních rysech protizákonných obchodů či obdobných nekalých praktik by měla být informována i široká veřejnost, aby jí bylo alespoň známo, na jaké orgány se v případě potřeby může obrátit. Z výše uvedených důvodů jsem si ve své rigorózní práci rozhodla analyzovat právě vybrané obchody na finančních trzích, které jsou nelegální. Cílem mé rigorózní práce je přiblížit problematiku nelegálních obchodů na finančních trzích a provést analýzu jejich právní. Ve své rigorózní práci jsem používala metody kvalitativního výzkumu, a to zejména syntézu a analýzu. Dále jsem využila komparativní metodu, a to v částech, v nichž jsem se věnovala právní úpravě USA. Tato rigorózní práce se skládá z pěti kapitol, každá z nich se zabývá jinými nelegálními obchody na finančním trhu. První kapitola, která se věnuje finančnímu trhu a základnímu přehledu některých nelegálních obchodů či praktik,... Available in a digital repository NRGL
Nelegální obchody na finančních trzích

Undoubtedly, trading in financial markets comprises an important part of world economics which influences the society as a whole as well as life of particular people (whether directly or indirectly). ...

Aldorfová, Markéta; Bakeš, Milan; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Modulační účinek cis-nerolidolu, trans-nerolidolu a farnesolu na vybrané enzymy 1. fáze biotransformace v lidských jaterních řezech
Deingruberová, Kristýna; Boušová, Iva; Skarková, Veronika
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Bc. et Bc. Kristýna Deingruberová Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of diploma thesis: Modulatory effect of cis-nerolidol, trans-nerolidol and farnesol on selected phase 1 drug-metabolizing enzymes in human liver slices Sesquiterpenes are natural compounds which can be found in alternative medicines or food supplements. However, not all representatives have a beneficial effect on health. Indeed, sufficient attention should be paid to the evidence of serious toxicities and side effects. The aim of this diploma thesis was to find out, whether acyclic sesquiterpenes cis-nerolidol (cNER), trans-nerolidol (tNER) and farnesol (FAR) possess a modulatory effect on protein and gene expression of selected phase 1 drug-metabolizing enzymes - four cytochrome P450 (CYP) isoforms, namely CYP1A2, CYP2B6, CYP2C and CYP3A4, carbonyl reductase 1 (CBR1) and aldo-ketoreductase 1C3 (AKR1C3). The ultra-thin liver slices from five patients of both sexes aged 45 to 81 years were used as studied material. The liver slices were incubated with studied compounds at a concentration of 10 µM (in one patient, cNER and tNER also at 30 µM concentration) at 37 řC for 24 hours. The protein expression was determined by... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Bc. et Bc. Kristýna Deingruberová Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název diplomové práce: Modulační účinek cis-nerolidolu, trans-nerolidolu a farnesolu na vybrané enzymy 1. fáze biotransformace v lidských jaterních řezech Seskviterpeny jsou přírodní látky, které můžeme najít v alternativních léčivech či doplňcích stravy. Nicméně ne všichni zástupci působí na zdraví blahodárně. Existují totiž poznatky o vážných toxicitách a vedlejších účincích, kterým by se měla věnovat dostatečná pozornost. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jestli mají acyklické seskviterpeny cis-nerolidol (cNER), trans-nerolidol (tNER) a farnesol (FAR) modulační účinek na proteinovou a genovou expresi vybraných enzymů 1. fáze biotransformace - čtyři isoformy cytochromu P450 (CYP), jmenovitě CYP1A2, CYP2B6, CYP2C a CYP3A4, karbonylreduktasa 1 (CBR1) a aldo-ketoreduktasa 1C3 (AKR1C3). Zkoumaným materiálem byly ultratenké lidské jaterní řezy pocházející od pěti pacientů obou pohlaví ve věku od 45 do 81 let. Jaterní řezy byly inkubovány se studovanými látkami v koncentraci 10 μM (u jednoho pacienta cNER a tNER i v koncentraci 30 μM) při teplotě 37 řC po dobu 24 hodin. Proteinovou expresi jsem stanovovala pomocí elektroforézy s Western... Available in a digital repository NRGL
Modulační účinek cis-nerolidolu, trans-nerolidolu a farnesolu na vybrané enzymy 1. fáze biotransformace v lidských jaterních řezech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Bc. et Bc. Kristýna Deingruberová Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Deingruberová, Kristýna; Boušová, Iva; Skarková, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases