Number of found documents: 624528
Published from to

Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW
Špůrek, Jan; Joler,, Miroslav; Mazánek, Miloš; Raida, Zbyněk
2022 - English
Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu komplexnějších řad a tento blok zároveň slouží jako šablona pro návrh komplexnější struktury. Anténní řada byla simulována a experimentálně ověřena pro frekvence 17 a 60 GHz. Na základě dosažených výsledků byla odvozena metodologie pro návrh a identifikovány klíčové oblasti návrhu. Následně práce představuje techniku zvýšení šířky pásma osového poměru kruhově polarizovaných anténních řad pomoci parazitních flíčků, které jsou umístěny nad zářiče v definované vzdálenosti. Anténní řada z první části práce byla použita v simulacích a experimentálním ověření pro frekvence 17 a 60 GHz, kdy byla tato řada rozšířena o parazitní strukturu, přidávajíc další vrstvu modularity do konceptu. This dissertation thesis presents a new concept of SIW-based circularly polarized antenna arrays. The main property of the concept is modularity where the base building block can be utilized to create more complex antenna arrays and at the same time it serves also as the template to design the more complex structure. The antenna array was simulated and experimentally verified for the frequencies of 17 and 60 GHz. Based on the obtained results, design methodology was derived, and key design areas were identified. Next, the thesis introduces a technique of increasing axial ratio bandwidth of circularly polarized antenna arrays by utilizing parasitic patches, which are placed above the radiating elements at defined distance. The antenna array from the first section of the thesis was used in the simulations and experimental verification for the frequencies of 17 and 60 GHz, where this array was extended with the parasitic structure, adding another level of modularity into the concept. Keywords: Antenna array; patch antenna; circular polarization; parasitic structures; substrate integrated waveguide; axial ratio; modularity; Anténní řada; flíčková anténa; kruhová polarizace; parazitní struktury; vlnovod integrovaný do substrátu; osový poměr; modularita Available in a digital repository NRGL
Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW

Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok ...

Špůrek, Jan; Joler,, Miroslav; Mazánek, Miloš; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2022

SEZNAM ČESKÝCH UDĚLENÝCH PATENTŮ A ZAPSANÝCH UŽITNÝCH VZORŮ publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-52/2021
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - Czech
Keywords: patenty; užitné vzory; patents; utility models Available in a digital repository NRGL
SEZNAM ČESKÝCH UDĚLENÝCH PATENTŮ A ZAPSANÝCH UŽITNÝCH VZORŮ publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-52/2021

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu
Cigánková, Hana; Ličbinský, Roman; Vojtíšek,, Michal; Krajčovič, Jozef
2022 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně v roce 2018. V teoretické části práce jsou shrnuty základní informace o analýze a zdravotních rizicích atmosférického aerosolu a na něm vázaných kovech. Dále jsou v práci popsány metody stanovení inhalační biodostupnosti částic aerosolu a metody používané pro stanovení oxidativního potenciálu. V první části práce je podrobně popsáno vzorkování a analýza částic městského aerosolu. Byla stanovena hmotnostní koncentrace obou velikostních frakcí částic aerosolu a celková koncentrace 21 prvků vázaných na částice. Pomocí obohacovacího faktoru a pozitivní maticové faktorizace byly vypočítány pravděpodobné zdroje analyzovaných prvků. Druhá část práce se zabývá stanovením oxidativního potenciálu aerosolu a biodostupné koncentrace analyzovaných prvků ve třech simulovaných plicních tekutinách (deionizovaná voda, simulovaná kapalina plicních sklípků a Gamblův roztok). Kromě stanovení oxidativního potenciálu reálných vzorků byly stanoveny i oxidativní potenciály jednotlivých prvků. Ze získaných výsledků byl vypočítán pravděpodobný příspěvek prvků ke změřenému oxidativnímu potenciálu. The presented doctoral thesis deals with the characterization of elements in two size fractions of urban aerosol, which was sampled in all seasons on the terrace of the Institute of Analytical Chemistry of the CAS in Brno in 2018. The theoretical part of the thesis summarizes the basic information about the analysis and health risks of atmospheric aerosol and metals bound to aerosol. Furthermore, the work describes methods for determining the inhalation bioaccessibility of aerosol particles and methods used for the determination of oxidative potential. The first part of the thesis describes in detail the sampling and analysis of urban aerosol particles. The mass concentration of both aerosol size fractions and the total concentration of 21 elements were determined. The probable sources of the analysed elements were calculated using the enrichment factor and positive matrix factorization. The second part of the thesis deals with the determination of the oxidative potential of the aerosol and bioaccessible concentration of the analysed elements in three simulated lung fluids (deionized water, simulated alveoli fluid, Gamble solution). In addition to determining the oxidative potential of real samples, the oxidative potential of individual elements was also analysed. From the obtained results was calculated the probable contribution of the elements to the measured oxidative potential. Keywords: částice aerosolu; prvky; zdroje prvků; biodostupnost; simulované plicní tekutiny; oxidativní potenciál; dithiothreitol; particulate matter; elements; sources of elements; simulated lung fluids; oxidative potential; dithiothreitol Available in a digital repository NRGL
Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu

Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie ...

Cigánková, Hana; Ličbinský, Roman; Vojtíšek,, Michal; Krajčovič, Jozef
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů
Nedvědová, Marie; Kužel,, Petr; Vrba, Jan; Provazník, Ivo
2022 - Czech
Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními principy THz spektroskopie v časové doméně (THz TDS), zaměřuje se na výhody i omezení této metody a na související možnosti její aplikace v oblasti charakterizace biomedicínských materiálů. Dále jsou podrobně specifikována aktuální hemostatika, rozebrán princip jejich funkce a použití, včetně dostupných informací o interakci s živou tkání. Byly realizovány experimenty sledující kinetiku fyziologické reakce jednak tkáňového lepidla na bázi kyanoakrylátu a dále absorpčních hemostatik. Popis mechanismu reakce vychází z fyzikálně-chemických principů, na nichž je postaveno také odvození matematických modelů reakční kinetiky zkoumaných hemostatik. Modelováním jsou získány odhady hodnot parametrů charakterizující zkoumané vzorky. Z pohledu srovnání reakční rychlosti jednotlivých typů hemostatik je stěžejním parametrem časová konstanta, která je dále podrobněji vyhodnocena s využitím prostředků statistické analýzy. Výsledky experimentálního měření tkáňového lepidla získané THz TDS byly doplněny měřeními pomocí dalších spektroskopických a mikroskopických technik. Všechna data byla zpracována dle navržených algoritmů a následně analyzována matematickými metodami. This thesis deals with the methods of Terahertz (THz) spectroscopy to observe the kinetics of haemostatic materials used for supporting the native mechanism of haemostasis. The theoretical part follows the physical principles of THz time-domain spectroscopy (THz TDS), mentions the advantages and limitations of this method and its application possibilities for the characterization of biomedical materials. Further, there are specified properties of actual haemostats, described principles of their function and usage in practice, including their interaction with the living tissue. There were performed experiments monitoring the kinetics of physiologic reaction of the tissue adhesive based on the cyanoacrylates and absorbable haemostats. The mechanisms of monitored reactions were explained based on the physical-chemical principles that are used also for the kinetic models’ derivation. Modelling of the measured data results in the estimation of the parameters characterizing the observed samples. The most interesting parameter is the time constant of the reaction because of the possibility to compare reaction rates of different types of haemostats. The detailed analysis of this parameter is performed using the means of statistical methods. Tissue adhesive samples were measured by other spectroscopic and microscopic methods to compare the findings with the experimental results of the THz TDS. Data were processed using algorithms designed especially for this experiment and analysed using mathematical methods. Keywords: Terahertzová spektroskopie v časové doméně; hemostatika; polymerizace; kinetika síťování; kinetika sorpční reakce; matematické modelování kinetiky; Terahertz time-domain spectroscopy; haemostats; polymerization; networking kinetics; sorption reaction kinetics; mathematical modelling of kinetics Available in a digital repository NRGL
Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů

Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část ...

Nedvědová, Marie; Kužel,, Petr; Vrba, Jan; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu
Kuric A.; Schulzová K.
2022 - Czech
Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické architektury, u níž jsou okna výjimečným nositelem nejen estetické, ale také historické hodnoty, jsou tímto trendem zranitelné obzvláště. Příspěvek si klade za cíl podrobněji prozkoumat tepelně izolační vlastnosti typických oken funkcionalismu a zároveň prověřit účinnost dodatečných opatření umožňujících jejich zlepšení. Využíváme k tomu modelových softwarových výpočtů v kombinaci s termovizními snímky. Z hlediska prvního cíle se ukázala, resp. potvrdila prakticky známá problematičnost oken kovových. Pozoruhodným je srovnání dvojitých a zdvojených oken, potvrzující některé progresivní názory z meziválečného období, jež se o zdvojená okna zasazovaly. U dodatečných opatření se pak jako efektivní a potenciálně široce uplatnitelné ukazují utěsnění křídel a výměna původního zasklení za dvojskla, přičemž s ohledem na další faktory je celkově nejvýhodnější výměna skel vnějších; v takovém případě lze tepelnou propustnost původního okna snížit až o 60%. Příspěvek tím potvrzuje závěry předchozího výzkumu na toto téma a zároveň je rozšiřuje o další souvislosti a podrobnosti. Keywords: windows; Modernism; conservation; energy efficiency; adaptation Available in digital repository of ČVUT.
Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu

Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické ...

Kuric A.; Schulzová K.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Elektronické komponenty v textilních substrátech
Kokolia, Martin; Joler,, Miroslav; Dražan, Libor; Raida, Zbyněk
2022 - English
Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou stanoveny velmi konkrétní cíle, které by měly tvořit kompletní komunikační systém, který by byl snadno integrovatelný do čalounění uvnitř letadla nebo jiného vozidla. První kapitola je zaměřena na použití relativně nízkofrekvenčních obvodů v pásmu UHF a vysokofrekvenční sklízení energie. Po simulacích následují praktická měření. Další kapitola charakterizuje nové 3D pletené textilie a jejich vysokofrekveční vlastnosti a modelování na velmi vysokých frekvencích, které jsou žádoucí pro užití jako komunikační kanály. S prakticky ověřeným a numericky popsaným textilním substrátem pro použití v pásmu SHF je představena nový vlnovod integrovaný do textilu na bázi tisknutelného umělého magnetického vodiče s praktickou metodikou návrhu. Po ověření byl vlnovod použit pro základní dělič výkonu, dvě různé antény a dva typy senzorů. Všechny návrhy byly vyrobeny a testovány s uspokojivými výsledky. Goal of this thesis is to describe state of the art in the field of textile-based microwave components and then also author's contribution to research. There are many problems to solve in this field of study and thus very specific goals are stated that should form complete communication system that would be easily integrable into upholstery inside airplane or other vehicle. First chapter is aimed on the relatively low frequency UHF circuit application and the RF energy harvester. The simulations are followed by practical measurements. Next chapter is characterizing the novel 3D-knitted fabrics and their RF proprieties modeling on very high frequencies that are desired to be used as communication channels. With textile substrate validated and described for use at SHF band novel textile integrated waveguide base on printable artificial magnetic conductor structure is presented with practical methodology of design. After validation, the waveguide was utilized for basic power divider, two different antennas and two types of sensors. All designs were manufactured and tested with satisfactory results. Keywords: Textile microwave substrate; 3D-knitted fabrics; RF energy harvesting; mm-wave band; periodic structures; Artificial magnetic conductor; Textilní mikrovlnný substrát; 3D pleteniny; vysokofrekvenční sklízení energie; pásmo milimetrových vln; periodické struktury; umělý magnetický vodič Available in a digital repository NRGL
Elektronické komponenty v textilních substrátech

Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou ...

Kokolia, Martin; Joler,, Miroslav; Dražan, Libor; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek
Hájek, Petr; Šidlof,, Petr; Radolf, Vojtěch; Švancara, Pavel
2022 - Czech
Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními prostředími realizována díky použití nestacionárních viskózních stlačitelných Navier-Stokesových rovnic. V první části je položen teoretický základ, který se týká posledních přístupů ve výpočtovém modelování lidské fonace, nejdůležitějších a základních teorií o tvorbě lidského hlasu a klíčových aspektů lidské anatomie, fyziologie a patologie. Diskutována je také evaluace hlasových parametrů. Druhá část práce je hloubkovou analýzou simulace fonace na rovinném výpočtovém modelu. Jeho základní koncept vychází z algoritmů navržených na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vytvořené modely jsou schopny reprodukovat zvuk všech českých samohlásek a nejpoužívanější vyhodnocované parametry velmi blízko fyziologickému rozmezí. Simulace patologie, Reinkeho edému, je demonstrována, aby mohl být prozkoumán její vliv na zvuk samohlásek. Prostorový výpočtový model fonace je uveden ve třetí části. I na něm jsou simulovány všechny české samohlásky, které jsou srovnány s výsledky z rovinného modelu a z publikovaných měření. Prostorový model slouží jako výchozí bod k řešení výpočtu s podélným napětím hlasivek, které je obsahem poslední části práce. Třebaže jsou všechny modely naladěny spíše na tišší fonaci, výsledky souhlasí s důležitými fyziologickými jevy. Z důvodu značné výpočtové náročnosti prostorového modelu s předpětím je v práci představen i hybridní rovinný model s předepjatými hlasivkami. Mimořádná pozornost je věnována samobuzenému kmitání hlasivek. Je ukázáno, že rovinný model není takové oscilace schopen reprodukovat, přestože se podařilo délku jeho oscilací významně prodloužit. Kmitání prostorového modelu je, na druhé straně, stabilní bez jevů provázejících utlumení kmitání. Dá se předpokládat, že prostorový model dokáže v současné verzi skutečně reprodukovat samobuzené oscilace, jakož základní princip přítomný během lidské fonace. The presented dissertation thesis deals with a simulation of the human phonation in terms of latest theories. Phonation is considered here as a bi-directional fluid-structure-acoustic interaction, where the interaction between all three physical domains occurs due to the unsteady viscous compressible Navier-Stokes equations. There is a solid knowledge background in the first part of the thesis. It concerns the latest concepts in computational modeling of the human phonation, the most important and recent theories about the human voice production and some key aspects of the human anatomy, physiology and pathology. Also voice assessment is discussed. The second part of the thesis describes an in-depth analysis of a phonation simulation in a planar computational model. The basic concepts proceed from algorithms developed in the Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics. Created models are able to reproduce sounds of all Czech vowels and the most common evaluated parameters very close to physiological ranges. The simulated pathology, Reinke's edema, is demonstrated in order to explore its influence on the vowel sound. The third part focuses on modeling of phonation in a spatial computational model. All Czech vowels are simulated also here and compared to the planar model and to actual measurement. The spatial model serves as the starting point to modeling of a longitudinal pretension incorporated in the vocal folds. In the last part of the thesis, a modeling of the phonation with vocal folds pretension is investigated. Although the models are tuned to a rather soft phonation, the results are in agreement with the relevant physiologic phenomena. While the spatial model is highly computationally expensive, a hybrid planar model with pretension is proposed. A special attention is paid to the analysis of self-sustained oscillation of the vocal folds. It is shown, the planar model cannot reproduce such kind of oscillation in the actual version, albeit time of oscillation was considerably extended. On the other hand, oscillation of the spatial vocal folds are stabilized without effects accompanying subduing of oscillation. It can be supposed that the spatial model is able to reproduce self-sustained oscillation as a basic principle present during the human phonation. Keywords: Simulace fonace; fluidně-strukturně-akustická interakce; stlačitelné proudění; metoda konečných prvků; biomechanika hlasu.; Simulation of phonation; fluid-structure-acoustic interaction; compressible flow; finite element method; biomechanics of voice. Available in a digital repository NRGL
Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek

Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními ...

Hájek, Petr; Šidlof,, Petr; Radolf, Vojtěch; Švancara, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle
MAE supervisor; Veronika Zelená; MAE opponent
2021 -
Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicleDesign and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle Keywords: CACC; Artificial Potential Function; scaled vehicle; CACC; Artificial Potential Function; scaled vehicle Available in digital repository of ČVUT.
Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle

Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicleDesign and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle

MAE supervisor; Veronika Zelená; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)
Ryjáček Pavel; Ludvík Kolpaský; Šejnoha Michal
2021 -
Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného betonu (HPC). Spřažení betonové desky je zajištěno pomocí perforované lišty. V experimentální části práce byly provedeny protlačovací zkoušky a zkouška kompozitního nosníku v ohybu o průřezu reálné velikosti. V numerické části byly pomocí dat z experimentu vytvořeny a validovány numerické MKP modely. Pro modelaci FRP byl použit materiálový model betonu s rozetřenou výztuží, který respektoval množství a směr vláken v kompozitu. Na základě výsledků experimentů a modelů bylo popsáno chování perforované lišty a nosníku v ohybu. V rámci práce byl vyvinut kompozitní nosník s vysokou odolností a trvanlivostí pro lávku o rozpětí 12 m.The goal of the thesis was to develop a new type of composite beam for bridge structures. The designed beam is made of a trough cross-section of fibre-reinforced polymer (FRP) and a concrete slab of high-performance concrete (HPC). Perfobond-rib shear connectors ensure the composite action of the concrete slab. In the experimental part of the thesis, push out tests and a test of a composite beam in bending with a real-size cross-section was performed. In the numerical part, numerical FEM models were created and validated using experimental data. A material model of concrete with smeared reinforcement was used for FRP modelling, which respected the amount and direction of fibres in the composite. Based on the results of experiments and models, the behaviour of the perfobond-rib shear connector and the beam was described. In this thesis, a composite beam with high resistance and durability was developed for a footbridge with a span of 12 m. Keywords: vlákny vyztužený polymer; vysokohodnotný beton; kompozitní; nosník; perforovaná lišta; fibre-reinforced polymer; high-performance concrete; composite; beam; perfobond-rib shear connector Available in digital repository of ČVUT.
Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)

Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného ...

Ryjáček Pavel; Ludvík Kolpaský; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Odpovědnost v pracovním právu
Procházková, Šárka; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2021 - Czech
Thesis Title: Liability in Labour Law This diploma thesis deals with the issue of liability in labour law. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulation of liability in selected areas in the light of current legal regulation as valid in Czech Republic. The thesis is divided into two key parts. The introduction chapters are devoted to the interpretation of generally used terms regarding the legal liability in labour law and also its specifications. This part of the thesis focuses also at the system of prevention, including responsibilities of employers and employees during its execution, and at basic functions of labour law with focal point on the protection function that pervades the whole system of labour law. The conclusion of this first half deals with the summary of current legal regulation of employer's and employee's liability in Czech labour law. The detailed analysis of selected topics, in the view of labour law, is presented in the second part of the thesis. These include remote work, home office and job sharing. In case of remote work and home office we speak about flexible forms of work performance. Despite the popularity and rich use of these abovementioned forms, they are almost omitted by the legislator. Legal regulation is to be found only in one single paragraph of... Název práce: Odpovědnost v pracovním právu Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v pracovním právu. Cílem práce je zhodnocení právní úpravy odpovědnosti ve vybraných tématech v kontextu stávající úpravy poskytované českým prvním řádem. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecným výkladům týkajícím se pracovněprávní odpovědnosti a jejím specifikům. Pozornost je rovněž zaměřena na systém prevence, včetně povinností ukládaných zaměstnavatelům i zaměstnancům při jejím naplňování, a na základní funkce pracovního práva s akcentem na funkci ochrannou, která prostupuje celým pracovním právem. Tato část práce je zakončena shrnutím současné úpravy o odpovědnosti zaměstnance za škodu a zaměstnavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu. Ve druhé části diplomové práce se nachází rozbor vybraných témat, z hlediska odpovědnosti v pracovním právu, kterými jsou práce na dálku, práce z domova a sdílené pracovní místo. V případě práce na dálku a práce z domova se jedná o flexibilní formy výkonu práce v dnešní době značně oblíbené a využívané, avšak zákonodárcem opomíjené. Zákonná úprava je obsažena pouze v jediném ustanovení zákoníku práce, přičemž neobsahuje žádnou specifickou úpravu odpovědnosti pro distanční formy výkonu práce. Sdílené pracovní místo je... Keywords: pracovní právo; odpovědnost; atypické formy zaměstnání; labour law; liability; atypical forms of employment Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost v pracovním právu

Thesis Title: Liability in Labour Law This diploma thesis deals with the issue of liability in labour law. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulation of liability in selected areas in ...

Procházková, Šárka; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases