Number of found documents: 533441
Published from to

Přestupky proti občanskému soužití
SMETANOVÁ, Barbora; POSPÍŠILOVÁ, Soňa
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou přestupků proti občanskému soužití. Na úvod jsou definovány jednotlivé pojmy, tedy "přestupek" a "občanské soužití", dále je vymezeno členění přestupků z několika různých hledisek, správní tresty a ochranná opatření, které lze ukládat v případě, že osoba spáchá přestupek a také to, jaké funkce tyto správní tresty plní. Hlavní část práce je věnována detailnímu rozboru jednotlivých přestupků proti občanskému soužití. Závěr práce stručně popisuje přestupkové řízení a orgány, které jej budou vést, jeho účastníky, zahájení řízení z moci úřední a vydání rozhodnutí. This bachelor thesis deals with the issue of offences against civic coexistence. At the outset, the terms "offence" and "civic coexistence" are defined, next is the division of offences from different aspects, administrative penalties and protective measures that can be imposed if a person commits an offence and also the functions of these administrative penalties. The main part of this bachelor thesis is devoted to a detailed analysis of individual offences against civic coexistence. The conclusion briefly describes the administrative infraction proceeding and authorities that will lead it, its participants, the initiation of proceeding ex officio and the decision. Keywords: přestupek; občanské soužití; skutková podstata přestupku; protiprávní jednání; čest; hrubá urážka; hrubé jednání; ublížení na zdraví; schválnost; přestupkové řízení; správní trest; administrative infraction; civic coexistence; factual basis of infraction; unlawful conduct; honor; gross insult; gross conduct; battery; deliberateness; administrative infraction proceeding; administrative penalty Available in digital repository of UPOL.
Přestupky proti občanskému soužití

Bakalářská práce se zabývá problematikou přestupků proti občanskému soužití. Na úvod jsou definovány jednotlivé pojmy, tedy "přestupek" a "občanské soužití", dále je vymezeno členění přestupků z ...

SMETANOVÁ, Barbora; POSPÍŠILOVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zmapování sociálních dopadů na novodobé válečné veterány po návratu ze zahraniční vojenské mise.
JELENOVIČOVÁ, Pavlína; DIVOKÁ, Lenka
2019 - Czech
Tato bakalářská práce představuje sociální dopady v oblasti zaměstnání, bydlení, vztahů partnerských či rodinných a volného času u novodobých válečných veteránů po návratu ze zahraniční vojenské mise. Cílem této práce je prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření zmapovat problémy, s nimiž se veteráni nejčastěji potýkají. V práci vymezuji sociální fungování, sociální práci v Armádě České republiky, sociální dimenzi jako oblast holistického posouzení. This bachelor thesis presents social impacts in the area of employment, housing, relationships of partners or family, and leisure time in modern war veterans after returning from a foreign military mission. The aim of this work is to use a quantitative questionnaire survey to map problems that veterans face most often.In my work, I define the social functioning, social work in the Army of the Czech Republic, and the social dimension as an area of holistic assessment. Keywords: válečný veterán; sociální práce; cílová skupina sociální práce; zaměstnání válečných veteránů; rodinné vztahy; partnerské vztahy; bydlení válečných veteránů; volný čas.; war veteran; social work; target group social work; occupation of war veterans; family relations; partnership relations; housing war veterans; leisure Available in digital repository of UPOL.
Zmapování sociálních dopadů na novodobé válečné veterány po návratu ze zahraniční vojenské mise.

Tato bakalářská práce představuje sociální dopady v oblasti zaměstnání, bydlení, vztahů partnerských či rodinných a volného času u novodobých válečných veteránů po návratu ze zahraniční vojenské mise. ...

JELENOVIČOVÁ, Pavlína; DIVOKÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychologie autority v pedagogické praxi
CHVÁLOVÁ, Kateřina; KONEČNÝ, Josef
2019 - Czech
Tato práce pojednává o fenoménu autority v pedagogické praxi. Vymezuje pojem autorita jako asymetrický sociální vztah, v němž jeden má vždy převahu nad druhým v určité oblasti, a jako hodnotu, která u druhého vzbuzuje vážnost, úctu. Dále je autorita rozdělena na dvě množiny, autoritu formální a osobnostní, podle toho, zda ji způsobují okolnosti vnější či vnitřní. Autorita osobnostní je dále rozdělena na autoritu funkční a nefunkční, přičemž autorita funkční je právě tou hodnotou, kterou chce učitel pěstovat a udržovat. Prostředky k udržení autority tato práce hledá ve třech oblastech. Ve vztahu učitele a školy, ve vztahu učitele k sobě samotnému a ve vztahu učitele s jeho žáky. This thesis deals with the phenomenon of authority in pedagogical work. It defines the term authority as an asymetrical social relationship where one always possesses a certain dominance over the other in a specific field. Then it defines authority as a value which exudes respect and dignity. The term authority is divided into two groups - formal and personal authority - according to whether it is caused by outer or inner circumstances. Personal authority is then divided into functional and non-functional authority, where functional authority is the value every teacher desires to grow and maintain. The means to maintain this authority are sought in three kinds of relationship. In the relationship between the teacher and the school, in the relationship of the teacher to himself and in the relationship between the teacher and his pupils. Keywords: autorita; učitel; žák; osobnost; funkční autorita; prostředky zvyšování autority; authority; teacher; pupil; personality; functional authority; means of raising authority Available in digital repository of UPOL.
Psychologie autority v pedagogické praxi

Tato práce pojednává o fenoménu autority v pedagogické praxi. Vymezuje pojem autorita jako asymetrický sociální vztah, v němž jeden má vždy převahu nad druhým v určité oblasti, a jako hodnotu, která u ...

CHVÁLOVÁ, Kateřina; KONEČNÝ, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Finanční gramotnost - doplněk k učebním textům základních a středních škol
JANOVSKÁ, Michaela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Finanční gramotnost - doplněk k učebním textům základních a středních škol

JANOVSKÁ, Michaela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Agresivita a šikana na střední škole
TVRDÁ, Kristýna; PLEVOVÁ, Irena
2019 - Czech
V závěrečné práci v teoretické části jsou zpracovány témata agrese a šikana, v praktické části je provedený průzkum agresivního chování a šikany na střední škole. Available in digital repository of UPOL.
Agresivita a šikana na střední škole

V závěrečné práci v teoretické části jsou zpracovány témata agrese a šikana, v praktické části je provedený průzkum agresivního chování a šikany na střední škole.

TVRDÁ, Kristýna; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Trestní odpovědnost představitelů územně samosprávných celků
HOLUBOVÁ, Kateřina; ŠČERBA, Filip
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy trestní odpovědnosti představitelů územně samosprávných celků, přičemž základním výzkumným rámcem je stanovení nejvyšší přípustné míry zásahu veřejné moci do územní samosprávy vymezením limitů trestní odpovědnosti územně samosprávného celku jako právnické osoby a jeho představitelů jako fyzických osob. Další zpracovávanou oblastí je vymezení problematických aspektů vybraných trestných činů se zaměřením na dokazování subjektivní stránky zejména trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. V neposlední řadě je zkoumána koncepce individuální odpovědnosti kolektivního orgánu. Autorka se snaží nalézt správné řešení těchto problémů nejen prostřednictvím výkladu právních norem a interpretací soudních rozhodnutí, ale i porovnáním s rakouskou právní úpravou. Zdrojem informací je především odborná literatura spolu se soudní judikaturou, která prokazuje, jakým způsobem se český právní systém vyrovnává s touto kriminalitou. V příloze této práce lze nalézt statistiku trestné činnosti veřejných funkcionářů za období 2013-2017. Diplomová práce vychází z platné právní úpravy k 14.3.2019. The diploma thesis deals with an issue of criminal liability of municipal representatives of local administration. The basic scope of activity is to define the limits of criminal intervention with the aid of defining the limits of criminal liability of local government as legal entity and its representatives as natural person. In the next part of this diploma thesis there is an attempt to define the problematic aspects of chosen criminal act and the aspects of intention and negligence by the following criminal act: the breach of trust and the misconduct in an office. Last but not least there is defined the individual criminal liability in the collective body of the municipal government. The author is trying to solve these problems with the interpretation of the legal norms, criminal judgements and the comparison of the Czech and Austrian legislation. The source literature is mainly professional literature (references books) and judgements that proves how the Czech legal system deals with this criminality. The statistics of criminal activity of representatives of local government during 2013-2017 is attached. The thesis is based on the current legislation as of 14th March 2019. Keywords: hospodaření s majetkem; individuální odpovědnost; nedbalost; porušení povinnosti při správě cizího majetku; trestný čin; trestní odpovědnost právnických osob; úmysl; územní samosprávný celek; veřejný funkcionář; zastupitelstvo; zavinění.; breach of trust; criminal act; criminal liability of legal entities; fault; individual liability; intention; local admnistration; money management; municipal council; municipal councillors; negligence. Available in digital repository of UPOL.
Trestní odpovědnost představitelů územně samosprávných celků

Tato diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy trestní odpovědnosti představitelů územně samosprávných celků, přičemž základním výzkumným rámcem je stanovení nejvyšší přípustné míry zásahu ...

HOLUBOVÁ, Kateřina; ŠČERBA, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychologické aspekty policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly
ZÚBEK, Milan; POPELKA, Jiří
2019 - Czech
Cílem této práce je výzkum psychologických aspektů policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly, se zaměřením na rizikové fáze vyjednávání, rizikové a podporující faktory vyjednávání, motivaci osob se sebevražednými úmysly k sebevražednému jednání a výzkum jednání, jakým respondenti vyjednavači uvolňují psychické napětí. Naplnění výzkumných cílů bylo realizováno pomocí kvalitativního designu. Sběr dat probíhal formou polostrukturovaných interview s jedenácti probandy. Výběr respondentů do výzkumného souboru proběhl pomocí metody sněhové koule. Analýza sebraných dat proběhla pomocí metody zakotvené teorie. Realizovaný výzkum odhalil rizikové fáze vyjednávání, kterými jsou navázání raportu, odmlky, ultimáta a opouštění místa vyjednávání. Rizikové, jakož i podporující faktory ve vyjednávání rozdělujeme do tří skupin - vztahující se k vyjednavači, k osobě v krizi a situační. Nejčastější motivy sebevražedného jednání jsou partnerské rozchody, osamělost a ztráta bližních, přítomnost vážné nemoci, bezvýchodná finanční situace či je suicidum vázáno na duševní onemocnění, popř. na její nedostatečnou nebo nesprávnou medikaci. Mezi formy, kterými vyjednavači uvolňují psychické napětí patří alkohol, specializovaná školení, sport, sex, rodinná pohoda, spánek, četba, sledování filmů a seriálů a jízda na motocyklu. The aim of this thesis is to research the psychological aspects of police negotiations with persons with suicidal intentions. We are focusing on risk phases of negotiation, risk and supportive factors of negotiation, motivation of suicidal persons for suicidal behavior and research a psychological tension reducing behavior of our respondents. The fulfillment of research goals was realized through qualitative design. Data collection was conducted through semi-structured interviews with eleven probands. Respondents selection was done using the snowball method. The analysis of the collected data was carried out using the grounded theory method. In the results of the research, we found out that the risky phases of the negotiations are establishing the raport, pauses, the ultimatum and leaving the negotiating venue. Risks as well as supporting factors in the negotiation are divided into three groups - relating to the negotiator, person in crisis and situational. The most common motivation of suicidal behavior are partner breakups, loneliness and loss of the closest people, the presence of a serious illness, an inconvenient financial situation or suicide is linked to mental illness or its inadequate or improper medication. The forms that negotiators reduce psychological tension include alcohol, specialized training, sports, sex, family comfort, sleep, reading, watching movies and serials, and riding a motorcycle. Keywords: policejní vyjednavač; suicidální vyjednávání; psychologie vyjednávání; rizikové fáze vyjednávání; police negotiator; suicide negotiating; negotiation psychology; risk negotiation phases Available in digital repository of UPOL.
Psychologické aspekty policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly

Cílem této práce je výzkum psychologických aspektů policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly, se zaměřením na rizikové fáze vyjednávání, rizikové a podporující faktory vyjednávání, ...

ZÚBEK, Milan; POPELKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv sociálních sítí na sebehodnocení a osobnost dospívajících
BAŽOVÁ, Lenka; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv sociálních sítí na sebehodnocení a osobnost dospívajících

BAŽOVÁ, Lenka; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Klima školní třídy a jeho proměna v průběhu dvou školních let
ŠOLCOVÁ, Hana; GRECMANOVÁ, Helena
2019 - Czech
Tato práce se zabývá vyhodnocením klima školní třídy v průběhu dvou školních let na základě dotazníkového šetření, rozhovoru a pozorování. V teoretické části je možné se seznámit s definicí pojmu klima školní třídy a metodikou jeho zkoumání, která byla uplatněna v části praktické. A to ve stejné třídě během dvou školních let. Podkladem pro výzkum se stal dotazník "Naše třída" J. Laška (Lašek, 2012), který byl zadán v 8. třídě ve školním roce 2016/2017. Stejným způsobem byl dotazník zadán v současné 9. třídě ve školním roce 2017/2018. Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny samostatně za každý školní rok. Následně došlo ke srovnání výsledků za oba školní roky a k diskusi nad tím, jak se klima třídy změnilo a co mohlo být příčinou. This work deals with evaluation of the climate of the school class during two school years based on questionnaire survey, interview and observation. In the theoretical part it can by found the definition of the concept of climate of the school class and the methodology of its examination, which was applied in the practical part. The basis for the research was the questionnaire "Our Class" by J. Lašek (Lašek, 2012), which was entered in the 8th grade in the school year 2016/2017. In the same way, the questionnaire was entered in the current 9th grade in the school year 2017/2018. The results of the questionnaire survey were evaluated separately for each school year. Subsequently, the results for both school years were compared and a discussion of how the climate of the class changed and what could be the cause. Keywords: klima školní třídy; atmosféra třídy; prostředí třídy; diagnostika; dotazník "Naše třída"; subjektivní pozorování; polostandardizovaný rozhovor; classroom climate; class atmosphere; classroom environment; diagnostics; "Our class" questionnaire; subjective observation; semi-standardized interview Available in digital repository of UPOL.
Klima školní třídy a jeho proměna v průběhu dvou školních let

Tato práce se zabývá vyhodnocením klima školní třídy v průběhu dvou školních let na základě dotazníkového šetření, rozhovoru a pozorování. V teoretické části je možné se seznámit s definicí pojmu ...

ŠOLCOVÁ, Hana; GRECMANOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO VO VZŤAHU K VYBRANÝM OSOBNOSTNÝM ČRTÁM
GALEK, Rastislav; ŠMAHAJ, Jan
2019 - Czech
Diplomová práca približuje odpovede na otázky vzťahu medzi osobnostnými, ale aj ďalšími demografickými faktormi a postojom k online psychologickému poradenstvu. Výskumu sa zúčastnilo 270 českých respondentov vo veku 19 až 66 rokov, pričom údaje boli získané prostredníctvom online dotazníka obsahujúceho demografický dotazník, Škálu postoja k online (OCAS) a ako nástroj pre meranie osobnostných faktorov sme využili 50 položkový inventár päťfaktorového modelu osobnostni (50 IPIP-FFM). Výsledky naznačujú, že český respondenti majú k online poradenstvu skôr pozitívny postoj, pričom sa nepotvrdil vzťah medzi vekom, časom tráveným na internete, skúsenosťou s týmto druhom poradenstva, ani pohlavím. Z pohľadu osobnostných faktorov sa významne javili len faktory prívetivosti a neuroticizmu, ktoré však tento vzťah vysvetľujú len slabo a v malom rozsahu. Výstupy tak naznačujú, že online poradenstvo môže byť voľbou psychologickej pomoci pre širokú verejnosť nezávisle na osobnostných a iných premenných na strane klienta. Pri rozhodovaní o vhodnosti využitia je pravdepodobne nutné uvažovať skôr o povahe problému s ktorým klient prichádza a minimalizácií obáv spojených s týmto spôsobom pomoci. The diploma thesis provides answers to the questions of relationship between personality, other demographic factors and attitude to online psychological counseling. The survey contains 270 Czech respondents aged 19 to 66. The data were obtained through an online questionnaire containing a demographic questionnaire, Online counseling attitude scale and as a tool for measuring personality factors a 50 item inventory of a five-factor personal model (50 IPIP- FFM). The results indicate that Czech respondents have rather a positive attitude towards online counseling, not affirming the relationship between age, time spent on the Internet, experience with this type of counseling, or gender. From the personality factors, only the factors of agreeableness and neuroticism appeared significant, but this relation is weak and explains a small extent. The outcomes suggest that online counseling can be a choice of psychological help for the general public, independent of personality and other variables on the client side. When deciding on the appropriateness of the use, it is probably necessary to consider rather the nature of the problem with which the client comes and the minimization of the concerns connected with this way. Keywords: Big Five; online psychologické poradenstvo; osobnostné faktory; postoj.; Big Five; online psychological counseling; personality traits; attitude. Available in digital repository of UPOL.
ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO VO VZŤAHU K VYBRANÝM OSOBNOSTNÝM ČRTÁM

Diplomová práca približuje odpovede na otázky vzťahu medzi osobnostnými, ale aj ďalšími demografickými faktormi a postojom k online psychologickému poradenstvu. Výskumu sa zúčastnilo 270 českých ...

GALEK, Rastislav; ŠMAHAJ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases