Number of found documents: 557204
Published from to

Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.
Jaššová, Katarína; Papežová, Hana; Kocourková, Jana; Novák, Tomáš
2019 - Czech
Introduction: Among eating disorders, the binge eating is the most common disorder with prevalence to 7,8%. It is frequently connected with overweight, or obesity. Current treatment of binge eating is based on psychotherapy, pharmacotherapy and regime approach. Recently, repetitive transcranial magnetic stimulation appears as hopeful therapeutic method, for example used with success as an alternative therapy to treatment of resistant major depresion. Because of its non-invasiveness, good tolerability and minimal side effects, new options of its use are studied. It seems to be a promising therapeutic method for treatment of eating disorders. Dorsolateral prefrontal cortex is considered as main experimental target of stimulation for treatment of binge eating disorder. Methods: Study was conceived randomized double-blind placebo controlled. The active group was stimulated by high-frequency rTMS, with stimulation parameters: frequency 10Hz, 1500 pulses, 107s inter-train, 100 % minimal motor threshold and 10 sessions of stimulation. The control grooup was stimulated by sham rTMS coil. Both groups completed FCQ-S and FCQ- T questionnaire before stimulation, after 10. session and one month after 10. session. Results: We noticed statistically significant decrease of craving in FCQ-S questionnaire after 10. session... Úvod: Psychogenní přejídání je nejčastější nemocí ze spektra poruch příjmu potravy s prevalencí až 7,8%. Jedná se o onemocnění často spojené s nadváhou, až obezitou. Terapie psychogenního přejídání spočívá zejména v režimové terapii, psychoterapii, případně farmakoterapii. Recentně se jako nadějná léčebná metoda jeví repetitivní transkraniální magnetická stimulace, která je v současnosti účinně využívána například k terapii rezistentní deprese. Vzhledem k její neinvazivnosti, dobré snášenlivosti a minimu nežádoucích účinků se hledá její další využití. Jednou z cílových skupin jsou právě poruchy příjmu potravy. Hlavním experimentálním místem stimulace u psychogenního přejídání je levý dorsolaterální prefrontální kortex, který je zodpovědný za kontrolu impulzů a bažení po jídle. Metodika: Jde o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebo kontrolovanou studii. Aktivní skupina byla stimulována vysokofrekvenční rTMS, s parametry stimulace: frekvence 10Hz, 1500 pulzů, 107s mezi-interval, 100% minimálního motorického prahu, 10 stimulačních sezení. Kontrolní skupina byla stimulována shamovou cívkou. Obě skupiny vyplnily dotazníky FCQ-S a FCQ-T před stimulací, po 10. sezení a měsíc po ukončení stimulace. Výsledky: Pro dotazník FCQ-S jsme zaznamenali statisticky významný pokles bažení ihned po ukončení stimulace... Keywords: psychogenní přejídání; bažení po jídle; repetitivní transkraniální magnetická stimulace; binge eating disorder; craving; repetitive transcranial magnetic stimulation Available in a digital repository NRGL
Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.

Introduction: Among eating disorders, the binge eating is the most common disorder with prevalence to 7,8%. It is frequently connected with overweight, or obesity. Current treatment of binge eating is ...

Jaššová, Katarína; Papežová, Hana; Kocourková, Jana; Novák, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů
Brůža, Zbyněk; Pour, Milan; Tobrman, Tomáš; Starý, Ivo
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Zbyněk Brůža Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Synthesis and application of polysubstituted pyranones This Thesis deals with the development of the isomerization of 5-alkyliden-5,6-dihydro-2H- pyran-2-ones to 6-alkyl-5-methylidene-5,6-dihydro-2H-pyran-2-ones. This process is an unusual version of the intramolecular Tsuji-Trost reaction, the products of which are seemingly thermodynamically unfavourable. The methodology developed through the optimization of the reaction conditions tolerated a broad range of functional groups. Quantum chemistry calculations identified the formation of the pyramidal η2-complex as the key step of the reaction, which made the formation of the final products possible. Univerzita Karlova, Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Zbyněk Brůža Školitel prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů Tato práce se zabývá vývojem izomerace 5-alkyliden-5,6-dihydro-2H-pyran-2-onů na 6-alkyl- 5-methyliden-5,6-dihydro-2H-pyran-2-ony. Proces je neobvyklou variantou intramolekulární Tsuji-Trostovy reakce, jejíž produkty jsou zdánlivě termodynamicky nevýhodné. Metodika, vyvinutá na základě optimalizace reakčních podmínek, toleruje širokou škálu funkčních skupin. Kvantově-chemické výpočty dále upřesnily a identifikovaly tvorbu pyramidového η2- komplexu, jako klíčový krok reakce, který umožnil tvorbu výsledných molekul. Available in a digital repository NRGL
Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Zbyněk Brůža Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of ...

Brůža, Zbyněk; Pour, Milan; Tobrman, Tomáš; Starý, Ivo
Univerzita Karlova, 2019

Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)
Busta, Jan; Suchý, Jiří; Lehnert, Michal; Bielik, Viktor
2019 - Czech
The aim of the study was to identify the relationship between selected fitness skills and the performance demonstrated in nomination races (NR) to the Czech Republic national team (NT) and for the Olympic Games. At the same time, we wanted to determine the optimal level of conditioning assumptions and define a model single-canoe sportsman. We were also searching to determine the differences between Senior NT and Junior NT. The research sample (n=17) of the Czech highest competitions series (Czech Cup) participated in testing to determine level of strength, endurance and partly speed assumptions. There were also measured anthropometric parameters (body dimensions and composition) in detail. Testing took place only 5 weeks before NR. The condition indicators were subsequently correlated with the NR performance. For indicators for which significant and at least moderate correlation were found, the possibility of performance prediction was also found. The highest correlations with performance were found in case of on-water sprints: 20m (rs=0,65), 40m (rs=0,86, resp. rs=0,62), 80m (rs=0,58) and 200m (rs=0,795). The on-water sprints are the only indicators, which could be possibly used for the NR performance prediction. In multiple regression of the 2 40m and 1 200m sprints was found high determination... Cílem práce bylo identifikovat vztah vybraných kondičních schopností s výkonností prokázanou v nominačních závodech do reprezentačního družstva České republiky a na Olympijské hry 2016. Zároveň bylo naším záměrem zjistit optimální úroveň kondičních předpokladů pro vrcholovou výkonnost a na jejím základě definovat modelového singlkanoistu. Z hlediska úrovně kondičních předpokladů jsme zjišťovali také rozdíly mezi seniorským a juniorským reprezentačním družstvem. Výzkumný soubor (n=17) nejvyšší české soutěže (Českého poháru) byl 5 týdnů před nominačními závody podroben baterii testů zjišťující úroveň kondičních schopností - tedy silových, vytrvalostních a částečně i rychlostních předpokladů. Podrobně byly měřeny také antropometrické parametry probandů - stavba a složení těla. Výsledné hodnoty ukazatelů byly následně korelovány s výkonností v nominačních závodech. U ukazatelů, v jejichž případě byly zjištěny signifikantní a alespoň středně silné korelace, byla zjišťována také možnost výkonnostní predikce. Nejvyšší korelace s výkonností byly zjištěny v případě sprintů na rovné vodě na vzdálenost 40m s 1 otočkou v přesahu (rs=0,86) a 200m se 4 otočkami (rs=0,795). Středně silně s výkoností koreloval také sprint na 20m (rs=0,65), 40m s otočkou na ruku (rs=0,62) a 80m sprint se 2 otočkami (rs=0,58).... Keywords: sportovní trénink; kanoistika; síla; diagnostika; sport training; canoeing; strenght; diagnostics Available in a digital repository NRGL
Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)

The aim of the study was to identify the relationship between selected fitness skills and the performance demonstrated in nomination races (NR) to the Czech Republic national team (NT) and for the ...

Busta, Jan; Suchý, Jiří; Lehnert, Michal; Bielik, Viktor
Univerzita Karlova, 2019

Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz
Dubánková, Anna; Bouřa, Evžen; Bařinka, Cyril; Plevka, Pavel
2019 - English
Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and synthesize the complementary RNA strand. This series of steps is absolutely crucial for viral infection. It is important to mention that the non-infected cell is incapable of replicating any RNA. The host cell thus does not naturally express any RdRps. I chose RdRps for my research because these enzymes are key to viral replication and thus an excellent target for antivirals. This study characterises polymerases from ​Picornaviridae and Flaviviridae families, in depth. Picornaviral replication takes place in viral-induced membrane structures called Replication Organelles (ROs), where the polymerase is localised to the membrane. In this study, we investigated the recruitment of picornaviral polymerase membrane. Subsequently, we focused on the activation of picornaviral RdRp induced by the insertion of the very first residue into the protein core. Next, we focused on the flaviviral RdRps specifically from yellow fever virus (YFV) and Zika virus (ZIKV). This study reports the first structure of a full length YFV polymerase and a model of ZIKV polymerase in complex with RNA. The model of ZIKV RdRp in complex with... Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje komplementární řetězec RNA. Série těchto kroků je pro virovou infekci naprosto nepostradatelná. Je důležité si uvědomit, že neinfikovaná buňka RNA nereplikuje. Hostitelská buňka přirozeně neexprimuje žádné RdRp. Pro můj výzkum jsem si vybrala RdRp, protože jsou nezbytné pro virovou replicakci a tudíž excelentní cíl pro virovou terapii. V této studii jsou do hloubky charakterizovány polymerázy z rodiny picornavirů a flavivirů. Picornavirová replikace je lokalizovaná ve viry indukovaných, membránových strukturách, které nazýváme replikační organely (RO). V těchto RO je virová polymeráza lokalizovaná na membráně. Nalezli jsme podmínky, ve kterých se polymeráza váže na membránu. Následně byla studována aktivace picornavirových polymeráz, která je indukována inzercí první aminokyseliny do středu proteinu. V této studii jsou rovněž diskutovány RdRp z rodiny flavivirů, konkrétně z viru žluté zimnice (YFV) a Zika viru (ZIKV). Studie prezentuje první strukturu polymerázy z YFV (v plné délce) a model ZIKV polymerázy v komplexu s RNA. Model ZIKV poskytuje strukturní informaci o aktivním místě potřebnou k "dockingu" ligandů. Keywords: picornaviry; flaviviry; RNA dependentní RNA polymeráza; replikace; krystalografie; picornaviruses; flaviviruses; RNA dependent RNA polymerase; replication; crystallography Available in a digital repository NRGL
Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz

Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and ...

Dubánková, Anna; Bouřa, Evžen; Bařinka, Cyril; Plevka, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech
Sochorová, Michaela; Vávrová, Kateřina; Zimčík, Petr; Salavec, Miloslav
2019 - Czech
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Mgr. Michaela Sochorová Supervisor: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of doctoral thesis: Study of barrier lipids in the skin and skin models The barrier lipids are found in the intercellular spaces of the uppermost layer of epidermis - stratum corneum (SC). These lipids comprise an approximately equimolar mixture of ceramides (Cer), fatty acids (FA) and cholesterol (Chol). The composition and organization of the lipid mixture is unique and provides a barrier, which protects organism against harmful effects from the surroundings and, at the same time, it protects body from excessive water loss and contributes to homeostasis maintenance. Skin barrier disruption, including altered barrier lipid composition and organization, was described in many skin diseases, for example atopic dermatitis, psoriasis or skin cancer. Study and therapy of these diseases are limited by their complex pathophysiology and a lack of biological material (human skin). Therefore, skin models are appropriate and useful tools for study of skin diseases. The skin models differ in their simplicity/complexity and their preparation therefore they can provide different information. Model lipid membranes are... 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Mgr. Michaela Sochorová Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce: Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech Jako "bariérové" označujeme lipidy nacházející se v nejsvrchnější vrstvě epidermis - stratum corneum (SC). Jedná se o přibližně ekvimolární směs ceramidů (Cer), volných mastných kyselin (MK) a cholesterolu (Chol). Tato směs je jedinečná svým složením i strukturou a zajišťuje bariéru, která chrání organismus před negativními vlivy vnějšího prostředí a současně brání nadměrným ztrátám vody a reguluje tak homeostázu organismu. Narušení kožní bariéry, včetně pozměněného složení a organizace bariérových lipidů, bylo popsáno u řady onemocnění postihujících kůži, jako je atopická dermatitida, psoriáza či rakovinná onemocnění kůže. Studium a terapie těchto onemocnění jsou limitovány jejich komplexní patofyziologií a nedostatkem biologického materiálu (lidské tkáně). Kožní modely tak představují vhodnou alternativu a užitečný nástroj pro studium kožních onemocnění. Modely využívané ve studiu kožní bariéry se liší svojí jednoduchostí/složitostí, způsobem přípravy a tudíž i druhem informací, které mohou poskytnout. Jednoduchým modelem mezibuněčné... Available in a digital repository NRGL
Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Mgr. Michaela Sochorová Supervisor: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, ...

Sochorová, Michaela; Vávrová, Kateřina; Zimčík, Petr; Salavec, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv
Kopečná, Monika; Vávrová, Kateřina; Doležal, Pavel; Hampl, František
2019 - Czech
Penetration enhancers are compounds that facilitate transdermal drug delivery, which is an advantageous pathway of drug administration (compared to conventional methods). However, skin acts as formidable barrier enabling terrestrial life by protecting the inner body from the environmental conditions, microbes and substances. Thus, for drug administration via this pathway, some approach to temporary increase the skin permeability (e.g. permeation enhancer) should be employed. Despite the existence of many enhancer classes, there is still a need for new compounds enhancing broader spectrum of drugs, with reversible mode of action and better safety profile. One of the promising approaches is to explore natural compounds with low toxicity and irritation potential. In this thesis, I first studied various glucose and galactose derivatives bearing structural fragments that were responsible for enhancing activity of previously studied enhancers (e.g. amino acid derivatives, fatty acids and alcohols, modified ceramides). A detailed examination of these sugar- based compounds revealed potent glucoside and galactoside enhancers (12Glc6N and A15) comparable to or better than Span 20 with reversible mode of action and acceptable toxicity on keratinocyte and fibroblast cell lines. Another part of my work builds... Akceleranty transdermální permeace jsou látky používané k usnadnění transdermálního podání léčiv, metody s řadou výhod oproti klasickým cestám podání léčiv. Kůže ale funguje jako těžko prostupná bariéra umožňující suchozemský život, neboť chrání organismus před vlivy okolního prostředí či vstupem cizorodých látek a mikroorganismů. Pokud tedy chceme touto cestou podat léčivo, musíme použít nějakou metodu, která dočasně zvýší propustnost kůže (například akcelerant). Přestože existuje řada akcelerantů, je stále třeba hledat nové struktury s nižší toxicitou a méně specifickým, ale reverzibilním mechanismem účinku. Jako slibné se jeví využití přírodních sloučenin či jejich derivátů s nízkou toxicitou a dráždivostí. Ve své práci jsem nejprve studovala několik typů derivátů glukózy a galaktózy, které ve své struktuře obsahují fragmenty důležité pro urychlovací aktivitu dříve popsaných akcelerantů z různých skupin (například deriváty aminokyselin, mastné kyseliny a alkoholy, analogy ceramidů). Detailní studium těchto látek odhalilo akceleranty odvozené od glukózy a galaktózy (12Glc6N a A15) se srovnatelným či lepším účinkem na lidské kůži in vitro než má známý akcelerant Span 20, reverzibilním působením a přijatelnou toxicitou na buněčných liniích keratinocytů a fibroblastů. Další úsek předkládané práce... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv

Penetration enhancers are compounds that facilitate transdermal drug delivery, which is an advantageous pathway of drug administration (compared to conventional methods). However, skin acts as ...

Kopečná, Monika; Vávrová, Kateřina; Doležal, Pavel; Hampl, František
Univerzita Karlova, 2019

Magistratury v antickém Římě za období principátu
Marek, Richard; Falada, David; Skřejpek, Michal
2019 - Czech
Thesis title: Magisterial powers in Ancient Rome in the period of Principate The aim of this thesis is to provide a systematic overview of the image of the Imperial administration and palace offices during the times of the Principate during the first three centuries of Common Era. Their enumeration, powers and administrative agenda are described chronologically according to their presumed and documented origin in the reigns of the respective Emperors and dynasties, together with the most significant administrative policy and reforms of individual sovereigns. The description of the Imperial cabinet is set to a basic historical context, which sheds more light on the eventual motivation and reasoning behind the creation or abolition of individual offices or the enactment of the appropriate reform since the ascension of Octavianus to the throne until the overview of fundamental changes of state administration during the reign of Diocletianus. The Imperial administration played a significant role during the principate era. Although it was not officially institutionalized until the reign of Claudius and its image and organisation was not perfected until Hadrianus during the second century CE, since the very beginning of the Principate, the imperial magistracies helped with the development of the Empire... Název práce: Magistratury v antickém Římě za období principátu Cílem této práce bylo podat systematický přehled podoby císařské administrativy a dvorských kanceláří Římské říše za období principátu, tedy necelých prvních tří století po Kristu. Jejich výčet, pravomoci a úřední agenda byly podány chronologicky podle presumovaného a doloženého období vzniku v rámci vlád jednotlivých císařů a dynastií, spolu s nejvýznamnější administrativní politikou a reformami jednotlivých vládců. Popis císařského kabinetu a jeho vývoje byl zasazen do základního dobového kontextu, který osvětluje případnou motivaci a impulsy k vytvoření či zrušení té které kanceláře či zavedení příslušné reformy od nástupu císaře Octaviana na trůn, až po přehled zásadních změn na poli státní správy za vlády císaře Diocletiana. Císařská administrativa hrála za období principátu výraznou roli. Ačkoliv k její oficiální institucionalizaci došel až císař Claudius a její podoba a organizace se ustálila až za vlády císaře Hadriana během druhého století, již od počátku principátního období se císařské magistratury přičinily o rozvoj Říše jako nezbytné podpory vlády jednotlivých panovníků. Zejména velké kanceláře ab epistulis, a rationibus, a libellis a později i a memoria měly značný vliv na poli domácí politiky a jejich vedoucí pak v... Keywords: principát; římské císařství; magistratury; státní správa; císařské kanceláře; principate; roman empire; magisterial powers; state administration; imperial offices Available in a digital repository NRGL
Magistratury v antickém Římě za období principátu

Thesis title: Magisterial powers in Ancient Rome in the period of Principate The aim of this thesis is to provide a systematic overview of the image of the Imperial administration and palace offices ...

Marek, Richard; Falada, David; Skřejpek, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Competitive Intelligence
Kovaříková, Marie; Papík, Richard; Landová, Hana; Molnár, Zdeněk
2019 - Czech
The dissertation focuses on information support for the strategic management of universities in the Czech Republic, using competitive intelligence as a framework. Qualitative and quantitative research methods - text analysis, questionnaire survey and conceptual modelling - have been used to achieve the goal of the dissertation.Current state of the topic is reviewed both from the global and Czech perspective, with a special emphasis on legal and economic environment in which Czech universities operate. Strategic and organizational aspects of the information support provided to university management are evaluated. Data necessary for the provision of information support are also discussed. The key role of university libraries in the information support for university strategic management is identified.Categorization of internal and external information sources forming the data base for the strategic management support and the conceptual model of the data base are the main results of the dissertation. Key words competitive intelligence, strategic management, information managment, university evaluation, public universities, information support, information systems, information systems integration, public management and administration, Czech Republic, Disertace je zaměřena na informační podporu strategického řízení veřejných univerzit ČR v kontextu poznatků z oblasti Competitive Intelligence. K dosažení cílů práce byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Jednalo se textovou analýzu, dotazníkové šetření a konceptuální modelování. V první části práce je představen současný stav problematiky z globální perspektivy, následuje charakteristika situace v ČR, především legislativně-ekonomického rámce činnosti univerzit. Práce dále analyzuje strategickou a organizační rovinu informační podpory managementu a následně datovou základnu potřebnou pro tuto informační podporu. Je také identifikována role univerzitních knihoven v informační podpoře strategického řízení univerzit. Hlavním výstupem je kategorizace interních a externích informačních zdrojů datové základny pro podporu strategického managementu univerzity a konceptuální model datové základny. Klíčová slova ČJ competitive intelligence, strategický management, informační management, hodnocení univerzit, veřejné univerzity, informační podpora, informační systémy, systémová integrace, veřejná správa, Česká republika Keywords: Competitive Intelligence|veřejné univerzity|informační podpora|strategický management|veřejná správa|informační politika|informační systémy|Česká republika|hodnocení univerzit|systémová integrace; Competitive Intelligence|public universities|information support|public management and administration|strategic management|information policy|information systems|Czech Republic|university evaluation|information system integration Available in a digital repository NRGL
Competitive Intelligence

The dissertation focuses on information support for the strategic management of universities in the Czech Republic, using competitive intelligence as a framework. Qualitative and quantitative research ...

Kovaříková, Marie; Papík, Richard; Landová, Hana; Molnár, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2019

Nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu.
Brůhová Michalčíková, Regina; Španěl, Patrik; Polášek, Miroslav; Tichý, Milan
2019 - English
This dissertation thesis summarizes results of experiments that have been carried out during my PhD studies related to the new mass spectrometric methods for trace gas analysis of human breath. The thesis is divided into the theoretical and experimental part. The chapter at the beginning of this dissertation summarizes the current research in the area of breath analysis. It is describing the common breath metabolites, benefits and challenges of the method for therapeutic monitoring and clinical diagnosis and current applications. The next chapter of the theoretical introduction describes the techniques suitable for this area of research, with a special emphasis on mass-spectrometric techniques (in particular the selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, method that allows accurate quantification of trace gases and vapours in humid air/human breath). All these parts are elaborated via the scientific literature review. The following chapters are then directly related to my own research and describes the conducted experiment, including the results obtained. This experimental part "Results and Discussion" is divided to the individual subsections, which are conceived as the commentaries to the enclosed research papers published in peer reviewed journals. The first is the detailed step by step... Tato disertační práce shrnuje výsledky experimentů, na kterých jsem pracovala během svého postgraduálního studia zaměřeného na nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Úvodní kapitola shrnuje současný výzkum v oblasti analýzy dechu, přičemž popisuje metabolity běžně obsažené v dechu, benefity a podněty této metody pro terapeutické monitorování, klinickou diagnózu a též současné oblasti aplikace. Další kapitola teoretické části popisuje techniky vhodné pro tuto oblast výzkumu, se zvláštním důrazem na hmotnostně spektrometrické techniky (zejména pak hmotnostní spektrometrii v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS, metodu, jež umožňuje přesnou kvantifikaci stopových plynů a par ve vlhkém vzduchu/lidském dechu). Obě kapitoly jsou zpracovány formou rešerše. Navazující kapitoly se pak přímo týkají mého vlastního výzkumu a popisují provedené experimenty i dosažené výsledky. Experimentální část "Výsledky a diskuze" je rozdělena do několika podkapitol, jež jsou koncipovány jako komentáře již publikovaných výsledků v impaktovaných časopisech. První podkapitola se detailně zabývá iontovou chemií (základ metody SIFT-MS), včetně stanovení poměrů větvení a rychlostních konstant reakcí reakčních iontů... Keywords: kinetika reakcí iontů s molekulami; selected ion flow tube mass spectrometry; kinetics of ion molecule reactions; selected ion flow tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu.

This dissertation thesis summarizes results of experiments that have been carried out during my PhD studies related to the new mass spectrometric methods for trace gas analysis of human breath. The ...

Brůhová Michalčíková, Regina; Španěl, Patrik; Polášek, Miroslav; Tichý, Milan
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik
Němeček, Jan; Roh, Jaroslav; Vinšová, Jarmila; Hampl, František
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Candidate: Mgr. Jan Němeček Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD Title of doctoral thesis: Synthesis of substituted nitrogen heterocycles as potential antitubercular agents Tuberculosis (TB) is one of the most common causes of death in the world. It is an infectious disease caused by Mycobactetrium tuberculosis (M.tb.). Worldwide, it is estimated that only in 2017 TB caused 1.6 million deaths and 10 million new cases of TB have appeared. TB is treatable and curable disease, but multidrug-resistant (MDR-TB) and extensively drug- resistant (XDR-TB) strains of TB have appeared and the treatment of these resistant strains of TB is very complicated. During the last several decades, only two new antitubercular drugs bedaquilin and delamanid have been introduced into the clinical practice. Thus the development of new antitubercular drug is still very important. In our group, we developed new antitubercular compounds based on 3,5- dinitrobenzylsulphanyl tetrazole and oxa(thia)diazole, whose efficient concentrations reached tens of nM against drug susceptible and drug-resistant strains of M. tb. In my work, I dealt with both structural types. At first, we prepared series of substituted 5-(3-... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Kandidát: Mgr. Jan Němeček Školitel: Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD Název disertační práce: Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik Tuberkulóza (TB) patří mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Jedná se o infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis (M. tb.). Celosvětově se odhaduje, že pouze za rok 2017 byla příčinou 1,6 milionů úmrtí a přibylo dalších 10 miliónů případů. TB je léčitelné a vyléčitelné onemocnění, ale v poslední době se stále častěji začaly vyskytovat multirezistentní (MDR-TB) a extenzivně rezistentní (XDR-TB) kmeny tuberkulózy, které terapii významně komplikují. Během posledních dekád se do klinické praxe podařilo zavést pouze dvě nová antituberkulotika, a to bedaquilin a delamanid. Z výše uvedeného vyplývá, že vývoj nových antituberkulotik je stále velmi důležitý. V naší pracovní skupině se zabýváme vývojem nových antituberkuloticky účinných látek na bázi 3,5-dinitrobenzylsulfanyl tetrazolů a oxa(thia)diazolů, jejichž účinnost dosahuje řádově desítek nM vůči citlivým i lékově resistentním kmenům M. tb. V této práci jsme se zabývali oběma strukturními typy. Nejprve jsme připravili sérii substituovaných... Available in a digital repository NRGL
Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Candidate: Mgr. Jan Němeček Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD Title of doctoral thesis: Synthesis of substituted nitrogen ...

Němeček, Jan; Roh, Jaroslav; Vinšová, Jarmila; Hampl, František
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases