Number of found documents: 591905
Published from to

Úloha autovlaků v dálkové železniční dopravě
Drábek Michal; Daniel Drnec; Hrabáček Jan
2020 -
Práce se zabývá dálkovými autovlaky, převážně v rámci Evropy. V první části práce je popsána historie a současnost významných autovlakových provozů. V druhé části je provedeno zjednodušené ekonomické porovnání cestování autovlakem a autem z pohledu uživatele. Další část se zabývá vlivem rozvoje nových technologií v automobilové dopravě na budoucnost dálkových autovlaků a v poslední části jsou uvedena doporučení pro rozvoj dálkových autovlaků, sestavená na základě předchozích částí práce.The bachelor thesis deals with accompanied car trains (or motorail trains), mainly within Europe. The first part of thesis describes the history and present of major motorail services. Second part contains a simplified economic comparison of traveling by accompanied car train and car from user’s point of view. In the third part of the thesis, there is discussed the impact of new technologies in automobile transport on accompanied car trains and the last part contains recommendations for accompanied car trains determined on the basis of previous parts of the thesis. Keywords: autovlak; dálkový autovlak; dálková doprava; motorail train; accompanied car train; long distance transport; long distance travel Available in digital repository of ČVUT.
Úloha autovlaků v dálkové železniční dopravě

Práce se zabývá dálkovými autovlaky, převážně v rámci Evropy. V první části práce je popsána historie a současnost významných autovlakových provozů. V druhé části je provedeno zjednodušené ekonomické ...

Drábek Michal; Daniel Drnec; Hrabáček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Datový popis kolejiště Dopravního sálu FD
Leso Martin; Tomáš Starý; Michl Zdeněk
2020 -
Práce se zabývá možnostmi datového popisu železniční infrastruktury. První a druhá kapitola obsahuje teorii k popisu železniční infrastruktury ve formátu RailTopoModel a railML. Třetí kapitola se zaměřuje na software ERSA a možnosti exportu ve formátu railML z tohoto programu. Poslední kapitola ukazuje možný směr popisu železniční infrastruktury. Část železniční infrastruktury je popsána v grafickém programu a soubor ve formátu railML je potom z tohoto grafického popisu vyexportován.This bachelor thesis deals with the possibilities of data-based description of the railway infrastructure. The first and second chapters contain the theory to describe the railway infrastructure in RailTopoModel and railML format. The third chapter focuses on ERSA software and the possibility of exporting in railML format from this program. The last chapter shows the possible direction of the railway infrastructure description. Part of the railway infrastructure is described in a graphical program and the file in railML format is then exported from this graphical description. Keywords: datový popis železniční infrastruktury; RailTopoModel; railML; ERSA; RaiLAiD; data-based description of the railway infrastructure; RailTopoModel; railML; ERSA; RaiLAiD Available in digital repository of ČVUT.
Datový popis kolejiště Dopravního sálu FD

Práce se zabývá možnostmi datového popisu železniční infrastruktury. První a druhá kapitola obsahuje teorii k popisu železniční infrastruktury ve formátu RailTopoModel a railML. Třetí kapitola se ...

Leso Martin; Tomáš Starý; Michl Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Optimalizace počtu a rozmístění odbavovací techniky na Letišti Václava Havla
Teichmann Dušan; Jiří Volt; Havíř Radomír
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je optimalizovat počet techniky pro technické odbavení na Letišti Václava Havla v Praze a navrhnout místa vhodná k jejímu uskladnění v době její nečinnosti. Tím by mělo dojít k zefektivnění procesu odbavení letadel na ploše. Jsou zde popsány vstupní údaje a kritéria nutná k provedení optimalizace. V druhé části práce byl vytvořen software, který umožňuje provést výpočet počtu potřebné techniky a vypočítat potřebnou skladovací kapacitu. Předpokladem pro fungování navrženého systému je možnost sdílení techniky mezi všemi poskytovateli odbavení na letišti. Dále je v práci shrnut dopad navrženého systému na Letiště Václava Havla a handlingové agentury na něm působící.The subject of this bachelor thesis is to optimize the number of equipment for aircraft ground handling at Václav Havel Airport Prague and suggest places suitable for its storage during its inactivity. This should improve the process of aircraft handling on the apron. The input data and criteria necessary to perform the optimization are described in the thesis. In the second part of the thesis the software was created. It was used to calculate the number of necessary ground equipment and the required storage capacity. The conditions for the proper function of the proposed system are the mutual sharing of the equipment between all handling providers at the airport. In addition, the work summarizes the impact of the proposed system on Václav Havel Airport and the handling providers, which operate there. Keywords: Technika pro odbavení; odbavení letadel; Letiště Václava Havla v Praze; handlingové agentury; skladování techniky; sdílení techniky; Ground handling equipment; aircraft handling; Václav Havel Airport Prague; handling providers; vehicle storage; ground equipment sharing Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace počtu a rozmístění odbavovací techniky na Letišti Václava Havla

Předmětem této bakalářské práce je optimalizovat počet techniky pro technické odbavení na Letišti Václava Havla v Praze a navrhnout místa vhodná k jejímu uskladnění v době její nečinnosti. Tím by mělo ...

Teichmann Dušan; Jiří Volt; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Náklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravě
Kříž Milan; Zuzana Heřmanová; Macek Václav
2020 -
Práce se zabývá efekty pásmového provozu v městské hromadné dopravě. V První části je probráno, co znamená pásmový provoz, jaké existují typy pásmového provozu a v jakých situacích se používá v městské hromadné dopravě. Druhá část obsahuje zamyšlení a uvědomění si přínosů pásmového provozu v MHD jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu cestujícího. Následně práce obsahuje nalezení několika případů pásmového provozu a analýzu vybraného pásmového provozu.The thesis deals with the effects of Zonal Operation in urban public transport. The first part focuses on the description of zonal operation, the types of these methods and their usage in urban public transport. The second part contains benefits of Zonal Operation in public transport from the perspective of the operator and passenger. Several cases of Zonal Operation and their analysis is included. Keywords: Pásmový provoz; městská hromadná doprava; přínosy pásmového provozu; provozovatel; cestující; náklady; Zonal Operation; urban public transport; benefits of Zonal Operation; operator; passenger; costs Available in digital repository of ČVUT.
Náklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravě

Práce se zabývá efekty pásmového provozu v městské hromadné dopravě. V První části je probráno, co znamená pásmový provoz, jaké existují typy pásmového provozu a v jakých situacích se používá v ...

Kříž Milan; Zuzana Heřmanová; Macek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZ
Lokaj Zdeněk; Michal Mlada; Volný Martin
2020 -
Předmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího rámce a ověření jeho funkčnosti pro C-Roads CZ. Následně je rámec rozebrán a jsou provedeny experimenty pro dva vybrané use-case. Výsledky hodnocení jsou analyzovány a je vyhodnocen dopad jednotlivých případů použití na testované řidiče.The subject of this diploma thesis is the design the robust framework for evaluation of cooperative systems in C-Roads from the point of view of their impact and benefit for users. The thesis contains a proposal of evaluation framework and its functionality verification for C-Roads CZ. Subsequently, the framework is disassembled, and an experiment is performed for two selected use-cases. The results of the evaluation are analysed and the impact of individual use cases on the tested drivers is evaluated. Keywords: Kooperativní systémy; Evaluace; Hodnocení dopadů; Hodnocení přijetí uživatele; C-Roads; C-ITS; Cooperative systems; Evaluation; Impact Assessment; User Acceptance; C-Roads; C-ITS Available in digital repository of ČVUT.
Návrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZ

Předmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího ...

Lokaj Zdeněk; Michal Mlada; Volný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hodnocení závislosti psychofyziologické kondice pilotů na typu manévru
Socha Vladimír; Sofiia Pankova; Hadáčková Lucie
2020 -
Zkoumání psychofyziologického stavu (stresu) u leteckého personálu je neoddělitelnou součásti pro zajištění bezpečnosti v oblasti letecké dopravy. Na základě různých studií vyplývá, že hodnocení stresu pomocí biosignálů, zejména signálu srdeční aktivity se používá nejčastěji. Jeho zpracovaní v současné době je možné v časové, frekvenční a časově - frekvenční doméně. Tepová frekvence (HR) a variabilita srdeční frekvenci (HRV) jsou dva základní parametry EKG, které se obecně berou v úvahu ve studiích zaměřených na vztah mezi kardiovaskulární aktivitou a kognitivními schopnostmi.V této práci byli prozkoumány studie, které především zaměřené na metody analýzy HRV. Následně byli vybrány několik metod pro zpracovaní tepové frekvenci a získány parametry, prostřednictvím kterých proběhlo posouzení mentální zátěži u pilotů ve výcviku. Výsledky ukázaly, že chybovost manévrování byla větší při zvýšené psychické zátěže a jako náročnější manévr se předpokládá horizontální zatáčka o 360°. Získané poznatky a prezentovaný koncept by mohli být využité pro další studium.Research of the psychophysiological states (stress) of aviation crew is an integral aspect for ensuring safety in the field of aviation. Based on the various studies the assessment of stress using biosignals, especially the signal of the cardiac activity is used most often commonly. Its processing is currently possible in time, frequency and time-frequency domains. Heart rate (HR) and heart rate variability (HRV) are two basic parameters of the ECG that are generally considered in studies focusing on the relationship between cardiovascular activity and cognitive abilities. In this work, several studies were examined, which mainly focused on HRV analysis methods. Subsequently, some methods were selected for heart rate processing and obtained parameters were used for assess of the mental load of pilots in training. The results showed that the error rate of manoeuvring was higher with the increased level of mental load and the horizontal turn of 360 degrees was assumed as a more demanding manoeuvre. The obtained knowledges and the presented concept could be used for further study. Keywords: Tepová frekvence; variabilita srdečního rytmu; stres; Welchová metoda; vlnková transformace; Poincarého mapy; Heart rate; heart rate variability; stress; Welch's method; Wavelet transform; Poincaré maps Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení závislosti psychofyziologické kondice pilotů na typu manévru

Zkoumání psychofyziologického stavu (stresu) u leteckého personálu je neoddělitelnou součásti pro zajištění bezpečnosti v oblasti letecké dopravy. Na základě různých studií vyplývá, že hodnocení ...

Socha Vladimír; Sofiia Pankova; Hadáčková Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD
Hajzler Ota; Tereza Kunclová; Chleboun Martin
2020 -
Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden návrh a popsána implementace nejvhodnějšího e-learningového systému, který splňuje veškeré zadané požadavky. V práci jsou dále uvedeny povinnosti dispečera letecké dopravy a okolnosti, které vedly ke změně formy testování dispečerů letecké dopravy v ČR.This bachelor thesis deals with the introduction of an e-learning system for FOO theoretical training. The output of this thesis is the creation of question database and methodology for testing flight dispatchers, and based on the analysis is designed and described the implementation of the most suitable e-learning system that meets all the requirements. The thesis also presents the duties of the flight dispatcher and the circumstances that led to a change in the form of testing of flight dispatchers in the Czech Republic. Keywords: e-learning; teoretický výcvik; dispečer letecké dopravy; e-learning; theoretical training; flight dispatcher Available in digital repository of ČVUT.
Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD

Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na ...

Hajzler Ota; Tereza Kunclová; Chleboun Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vývoj sedadel v civilních letadlech
Skolilová Petra; Šimon Bolek; Hajzler Ota
2020 -
Cílem této bakalářské práce je poukázat na problém s nedostatkem místa pro cestující v letadlech. V teoretické části je popsána historie osobní letecké dopravy, historie a vývoj sedadel v průběhu let od začátku osobní letecké dopravy. Dále současný stav sedadel a typ sedadel, která se dnes používají. Také pravděpodobný vzhled sedadel a kabinového uspořádání v budoucnosti. Praktická část obsahuje porovnání velikosti sedadel v ekonomické třídě a dotazníkové šetření, zabývající se malými sedadly pro cestující.The aim of this bachelor thesis is to point out the problem with the lack of space for passengers in aircraft. The history of aviation, the history and development of seats over the years since the begenning of passenger air transport, are described in the theoretical part. Futher, the current state of the seats and the type of seats used today. Including seats desing and cabin layout desing in the future. The practical part contains a comparison of the size of seats in economy class and a questionnaire survey, which is about passengers experience with seats. Keywords: Sedadla; historie osobní letecké dopravy; letecká doprava; rozteč sedadla; místo pro nohy; kabinové uspořádání; cestovní třídy; vývoj; cestující; nedostatek místa; pohodlí; letadla; letecké společnosti; letectví; Seats; history of passenger air transport; air transport; seat pitch; legroom; cabin layout; travel classes; development; passengers; lack of space; comfort; aircraft; airlines; aviation Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj sedadel v civilních letadlech

Cílem této bakalářské práce je poukázat na problém s nedostatkem místa pro cestující v letadlech. V teoretické části je popsána historie osobní letecké dopravy, historie a vývoj sedadel v průběhu let ...

Skolilová Petra; Šimon Bolek; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza implementace IFR/AFIS na letišti v Českých Budějovicích
Hajzler Ota; Pavel Hluska; Ondřich Ladislav
2020 -
Diplomová práce „Analýza implementace IFR/AFIS na letišti v Českých Budějovicích se zabývá implementací letové letištní informační služby AFIS na bývalém vojenském letišti v Plané u Českých Budějovic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v části teoretické je analyzováno samotné letiště, další česká letiště podobná letiště v Českých Budějovicích a zahraniční letiště, na kterých je AFIS již implementován. Praktická část je zaměřena na řízení rizik spojených s projektem implementace, predikci provozu po zavedení služby AFIS a na ekonomickou analýzu této služby. V samotném závěru práce je uvedeno doporučení letišti.The master thesis „Analysis of IFR/AFIS implementation at the airport in České Budějovice deals with the implementation of the AFIS flight information service at the former military airport in Planá near České Budějovice. The work is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part analyses the airport itself, other Czech airports in České Budějovice and foreign airports, where AFIS is already implemented. The practical part is focused on the risk management associated with the implementation project, traffic prediction after the introduction of the AFIS service and the economic analysis of this service. At the very end of the work there is a recommendation to the airport. Keywords: AFIS; analýza; bezpečnost; České Budějovice; doporučení; dráha; ICAO; implementace; informace; letadlo; letiště; modernizace; nařízení; predikce; provoz; předpis; riziko; řízení; služba; systém; AFIS; Airport; Analysis; Control; České Budějovice; ICAO; implementation; Information; Modernization; Plane; Prediction; Recommendation; Regulation; Risk; Safety; Service; System; Traffic; Way Available in digital repository of ČVUT.
Analýza implementace IFR/AFIS na letišti v Českých Budějovicích

Diplomová práce „Analýza implementace IFR/AFIS na letišti v Českých Budějovicích se zabývá implementací letové letištní informační služby AFIS na bývalém vojenském letišti v Plané u Českých Budějovic. ...

Hajzler Ota; Pavel Hluska; Ondřich Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Porovnání bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech
Čarský Jiří; Karolína Kovářová; Havelka Martin
2020 -
Bakalářská práce se zabývá porovnáním bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech. Hlavní město Praha, práce porovnává s německým městem Drážďany a Polským městem Vratislav. Cílem této práce je analyzovat nedostatky v bezbariérovosti veřejného prostoru a následně porovnat současný stav jednotlivých měst.This bachelor’s thesis presents a comparison of barrier-free public spaces in Prague and in other European cities. The barrier-free layout in the Czech capital, Prague, is compared to the one in Dresden, Germany, and in Wroclaw, Poland. The aim of this thesis is to analyse the lacking aspects of the barrier-free layout of public spaces and to compare the current state of the layouts in the aforementioned cities. Keywords: osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; bariéra; bezbariérové prostředí; veřejná doprava; veřejný prostor; Praha; Drážďany; Vratislav; persons with reduced mobility; barrier; barrier-free environment; public transport; public space; Prague; Dresden; Wroclaw Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech

Bakalářská práce se zabývá porovnáním bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech. Hlavní město Praha, práce porovnává s německým městem Drážďany a Polským městem Vratislav. Cílem ...

Čarský Jiří; Karolína Kovářová; Havelka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases