Number of found documents: 533458
Published from to

Změny v elektrodermální aktivitě při pravdivé odpovědi v porovnání s jejími změnami při lži
JÁNSKÁ, Lucie; DOSTÁL, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce ve své teoretické části přibližuje oblast fyziodetekčního vyšetření, elektrodermální aktivity a výzkumů zabývajících se elektrodermální aktivitou při lži. Cílem našeho experimentu bylo ověřit základní předpoklad fyziodetekce pro lhaní ohledně životních faktů. Zaměřili jsme se na jeden z ukazatelů polygrafů, na EDA. V rámci předpokladu jsme prozkoumali i individuální rozdíly. Dalšími cíli byl popis odpověďových tendencí při lži a ověření toho, že pokud proband lže, odpověď přichází později, než když říká pravdu. Experimentu participovalo 8 příležitostně vybraných studentů. Ani jednu ze 3 hypotéz předpokládajících u jednotlivých probandů různý vliv faktoru pravdivosti na amplitudu SCR, rise time a half recovery time jsme nepřijali, stejně tak jako hypotézy tvrdící, že se délka SCR rise time a half recovery time liší v závislosti na tom, zda proband lže nebo říká pravdu. Pokud proband lhal, byla průměrná amplituda SCR větší, než když říkal pravdu, čímž jsme ověřili platnost předpokladu fyziodetekce pro naši experimentální situaci. Pokud proband lhal, byl také delší jeho reakční čas. Tím jsme podpořili myšlenku, že lhát je kognitivně náročnější než říkat pravdu. Popsali jsme i odpověďové tendence při lži. Ve většině z nich se lež odvíjela od podoby pravdy, což podporuje předpoklad, že při lhaní je nezbytné překonávat automatickou myšlenku na pravdu. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on physiodetection examination, electrodetmal activity and researches focusing on EDA when lying. The goal of our experiment was to verify the basic presumption of physiodetection for lying about life facts. We focused on the polygraph indicator named the EDA. Moreover, we considered individual differences. Further goals addressed answering tendencies during lying and verification of the presumption that when the proband is lying, then his/her answer arrives later than when he/she is saying the truth. We accepted none of the 3 hypotheses presuming that there is a diverse impact of the truth factor to the SCR amplitude with individual probands, the rise time or the half recovery time; nor those claiming that the SCR length, the rise time and the half recovery time differ based on whether the proband is lying or saying the truth. If the proband lied, the average SCR amplitude was bigger than with the truth, which validated the physiodetection within our experimental situation. If the proband lied, the reaction time was longer, supporting the idea that lying is cognitively harder than saying the truth. We also described answering tendencies during lying. Largely, the lie was based on the truth, which supports the assumption that the automatic thought of the truth needs to be overcome when lying. Keywords: lež; polygraf; detektor lži; elektrodermální aktivita; EDA; lie; polygraph; lie detector; electrodermal activity; EDA Available in digital repository of UPOL.
Změny v elektrodermální aktivitě při pravdivé odpovědi v porovnání s jejími změnami při lži

Bakalářská práce ve své teoretické části přibližuje oblast fyziodetekčního vyšetření, elektrodermální aktivity a výzkumů zabývajících se elektrodermální aktivitou při lži. Cílem našeho experimentu ...

JÁNSKÁ, Lucie; DOSTÁL, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Insolvenční správce - předpoklady pro výkon funkce, jeho nejdůležitější činnosti a odměňování
ŠMIGURA, Jiří; SIGMUNDOVÁ, Michaela; TŮMA, Pavel
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje osobě insolvenčního správce jako zvláštního procesního subjektu insolvenčního řízení. Zaměřuje se především na předpoklady a podmínky kladené na uchazeče o výkon činnosti insolvenčního správce, na činnosti insolvenčního správce, jeho povinnosti a odpovědnost a v neposlední řadě na jeho odměňování. Důraz je kladen mimo jiné na zkoušky insolvenčních správců. Do práce jsou na celé řadě míst promítnuty judikatorní závěry vyšších soudů. Závěrem jsou pak zhodnoceny jednotlivé dílčí závěry práce. This diploma thesis deals with the person of the insolvency trustee as a special procedural subject of insolvency proceeding. It focuses mainly on the assumptions and conditions imposed on the tenderers to perform the activities of the insolvency trustee, on the activities of the insolvency trustee, on his duties and responsibility, and last but not least on his rewarding. Emphasis is placed, among other things, on insolvency trustee´s tests. The case law of higher courts is reflected in a number of places of this thesis. Finally, the individual partial conclusions of this thesis are evaluated. Keywords: Insolvenční správce; předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce v České republice; odpovědnost insolvenčního správce; povinnosti insolvenčního správce; odměňování a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce; zkoušky insolvenčních správců; jmenování do funkce; odvolání z funkce; zproštění funkce insolvenčního správce; insolvenční právo.; Insolvency trustee; prerequisites for the performance of the function of the insolvency trustee in Czech republic; the liability of the insolvency trustee; obligations of the insolvency trustee; rewarding and reimbursement of overpayments of the insolvency trustee; tests of trustees; appointment to a function; withdrawal from the office; dismiss of the function insolvency trustee; insolvency law. Available in digital repository of UPOL.
Insolvenční správce - předpoklady pro výkon funkce, jeho nejdůležitější činnosti a odměňování

Tato diplomová práce se věnuje osobě insolvenčního správce jako zvláštního procesního subjektu insolvenčního řízení. Zaměřuje se především na předpoklady a podmínky kladené na uchazeče o výkon ...

ŠMIGURA, Jiří; SIGMUNDOVÁ, Michaela; TŮMA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoj mužů- klientů OSPOD k řešení jejich případu sociálními pracovnicemi
SCHREIBER, Tomáš; DIVOKÁ, Lenka
2019 - Czech
Tato práce je zaměřena na postoj mužů- klientů Orgánu sociálně-právní ochrany dětí k řešení jejich případu ženou- sociální pracovnicí. Teoretickou část započíná první kapitola, věnující se pojmu rodiny ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí. Nejen, že blíže rozebírá případy, které výše uvedená instituce řeší, ale také poukazuje na role pracovnic a klientů nejen ve vzájemné interakci. Nahlíží mimo jiné také do etiky v souvislosti s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, která s tématikou této práce úzce souvisí. Druhá kapitola je směřována k problematice genderu v souvislosti se sociální prací. Věnuje se jak poměru žen a mužů v oboru sociální práce, tak stereotypům v oblasti genderu, které se mohou v sociální práci objevovat. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkum, zaměřen na klienty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí mužského pohlaví, jejichž rodinný případ je řešen sociální pracovnicí- ženou. Výzkumné šetření bylo uskutečňováno šest dní formou volného rozhovoru s jednotlivými klienty, který byl však strukturou předem naplánován. This work is focused on the attitude of the men clients of the Social and Legal Protection Authority of Children to solve their case by female social workers. The theoretical part starts with the first chapter, devoted to the concept of family in relation to the social and legal protection of children. It analyses all possible cases solved by the institution mentioned above, but also points to the roles of workers and clients not only in interaction of each other. It also examines the ethics in connection with the Social and Legal Protection of Children, which is closely related to the topic of this work. The second chapter focuses on gender in the context of social work. It is not only about the ratio of women and men, working in the social work branch, but also about gender stereotypes that can appear in social work. The empirical part contains a qualitative research focused on men clients of the social-legal protection of the children whose family case is solved by female social workers. The research survey was realized for six days in the form of a free interview with individual men clients, but the structure was planned in advance. Keywords: Gender; genderové vztahy; spokojenost; sociální práce; sociální pracovnice; klienti; rodina; OSPOD; SPOD; Orgán sociálně právní ochrany dětí; muži; ženy; maskulinita; stereotypy; předsudky; přemíra žen v sociální práci; nedostatek mužů v sociální práci; Gender; gender relations; satisfaction; social work; social workers; clients; family; Child Protection Authority; men; women; masculinity; prejudices; stereotypes; excess of women in social work; lack of men in social work Available in digital repository of UPOL.
Postoj mužů- klientů OSPOD k řešení jejich případu sociálními pracovnicemi

Tato práce je zaměřena na postoj mužů- klientů Orgánu sociálně-právní ochrany dětí k řešení jejich případu ženou- sociální pracovnicí. Teoretickou část započíná první kapitola, věnující se pojmu ...

SCHREIBER, Tomáš; DIVOKÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Odlehčovací služba společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. jako forma podpory pečujících osob
BŘEZINOVÁ, Bohdana; KLIMENTOVÁ, Eva
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je Evaluace pobytové formy odlehčovací služby. Jedná se o vyhodnocení odlehčovací služby společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., a to za období od jejího vzniku, který se datuje k 10. 4. 2014, do konce roku 2018. K hodnocení jsem vybrala kritéria, která lze kvantitativně zpracovat a vychází z Koncepce odlehčovací služby, která se zpracovává vždy pro daný rok. Z nabízených kapitol jsem analyzovala kapitolu s názvem: "Cíle ve vztahu k uživatelům služby". Konkrétně se jednalo o cílovou skupinu uživatelů služby, počet uspokojených a odmítnutých zájemců, kdo o osobu v domácím prostředí pečuje, doba využití služby, adresa současného bydliště uživatele, využívání jednotlivých úkonů ze základních činností, aktivity, krizové situace, stížnosti a připomínky, poděkování. The objective of this thesis is Evaluation of the residential form of relief services. This is the evaluation of the relief service of PONTIS Šumperk o.p.s., for the period since its origin, which dates on 10. April 2014, until the end of 2018. I selected to evaluation the criterions, that can be quantitatively processed and based on The concept of Relief Services, which is processed for a given year. From the proposed chapters I analyzed the chapter named "Objectives in relation to service users". Specifically, it was the target group of users the service, the number of satisfied and rejected applicants, who cares of the person in the home enviroment, the time of uses the service, the address of the present residence of the user, the use of individual acts from basic activities, activities, crisis situations, complaints and comments, acknowledgement. Keywords: odlehčovací služba; osoby se zdravotním postižením; senioři; pečující osoby; relief service; people with disabilities; seniors; carers Available in digital repository of UPOL.
Odlehčovací služba společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. jako forma podpory pečujících osob

Cílem bakalářské práce je Evaluace pobytové formy odlehčovací služby. Jedná se o vyhodnocení odlehčovací služby společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., a to za období od jejího vzniku, který se datuje k ...

BŘEZINOVÁ, Bohdana; KLIMENTOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Konstruktivistické pojetí edukačního procesu z hlediska profesní připravenosti pedagoga v primárním vzdělávání
OTAVOVÁ, Marcela; RAŠKOVÁ, Miluše
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou profesního rozvoje pedagogů v primárním vzdělávání v oblasti aktivizujících strategií a forem vzdělávání. Základní zaměření disertační práce je kvalitativní analýza profesní připravenosti pedagogů 1. stupně veřejných základních škol pracujících v projektu Pomáháme školám k úspěchu v kontextu konstruktivistického pojetí edukace. Práce je rozdělena do pěti navazujících kapitol. V teoretické části disertační práce jsou nastíněny prameny konstruktivismu a přístupy, které z této teorie vycházejí zejména v oblasti sociálně-kognitivního učení s akcentem na pojetí interakce a roli edukátora v edukačním procesu. Dále je teoreticky rozvedena problematika profesního učení směřující k realistickému vzdělávání pedagogů a jejich reflektivní praxi. Empirická část práce spočívá v kvalitativně-kvantitativní analýze zkušeností pedagogů 1. stupně projektových škol s formami a strategiemi profesního učení a kolegiální spolupráce a jejich rozvojových příležitostí. Kromě obsahových výsledků jsou diskutovány i praktické přínosy a souvislosti v realizaci profesního učení a kolegiální spolupráce ve prospěch kvality edukačního procesu. The dissertation deals with issues of professional development of teachers in primary education in the field of activating strategies and forms of education. The main focus of the dissertation is a qualitative analysis of the professional readiness of primary school teachers participating in the project We help schools to succeed in the context of the constructivist concept of education. The dissertation is divided into five related chapters. The theoretical part of the dissertation describes the sources of constructivism and the approaches that are based on this theory especially in the field of social-cognitive learning with an emphasis on the concept of interaction and the role of the educator in the educational process. In addition, the issue of professional learning aimed at realistic education of teachers and their reflective practice is theoretically explained. The empirical part of the thesis is based on the qualitative and quantitative analysis of the project schools primary teachers´ experience with the forms and strategies of the professional learning and peer co-operation and their developmental opportunities. Except the content results, practical benefits and contexts in the realization of professional learning and peer co-operation in favor of the quality of the educational process are also discussed. Keywords: konstruktivismus; konstruktivistický přístup ve výuce; edukační proces; profesní kompetence učitele; profesní připravenost; profesní učení; formativní hodnocení; vzdělávací cíle; důkazy o učení; sebereflexe; evaluace; constructivism; constructivist approach of education; educational process; professional competence of techers; professional readiness; professional learning; formative assessment; educational goals; evidence of learning; self-reflection; evaluation Available in digital repository of UPOL.
Konstruktivistické pojetí edukačního procesu z hlediska profesní připravenosti pedagoga v primárním vzdělávání

Disertační práce se zabývá problematikou profesního rozvoje pedagogů v primárním vzdělávání v oblasti aktivizujících strategií a forem vzdělávání. Základní zaměření disertační práce je kvalitativní ...

OTAVOVÁ, Marcela; RAŠKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přínos zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounské péče na přechodnou dobu z pohledu sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci Zlínského kraje
MÍSTECKÁ, Věra; PROKEŠ, Michal
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat služby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounskou péči na přechodnou dobu a zjistit, v čem sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v rámci Zlínského kraje vidí přínos, případně úskalí OSPOD při umísťování a pobytu dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounské péče na přechodnou dobu a objasnit dilemata sociálních pracovníků OSPOD, která při tomto vznikají. Na základě prostudované literatury popisuji rodinu a úskalí, která mohou v rodině vzniknout a ohrožovat tak dítě. Podrobněji se zabývám sociálně-právní ochranou dětí a také službami pro ohrožené děti: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Součástí práce je výzkumná část, realizovaná v městech Valašské Meziříčí a Kroměříž, která pomocí rozhovorů poodhaluje náhledy sociálních pracovníků OSPOD na tyto služby. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí by rádi využívali službu pěstounské péče na přechodnou dobu jako primární možnost řešení, ale ne za všech okolností je jim to umožněno. The target of this bachelor thesis is to describe and to compare the services of the facility for children requiring immediate help and the foster care for a temporary period and to find out where the workers from the Child Protective Services within the Zlín Region see the benefits or difficulties of the Child Protective Services during placement and stay of children in the facility for children requiring immediate help and the foster care for a temporary period and to make the dilemmas of the social workers from the Child Protective Services clear, that arise during this. On the basis of the read literature describes this thesis the family and its difficulties, which can occur in the family and can endanger a child. It deals in detail with the social and legal protection of children and also with the services for endangered children: the facility for children requiring immediate help and the foster care for a temporary period. The part of the thesis is the research, that was made in towns Valašské Meziříčí and Kroměříž, that shows in the interviews the way how the social workers from the Child Protective Services see those services. The research results show, that the social workers from the Child Protective Services would like to use the foster care for a temporary period like primary possibility of solving, but they are not allowed to do this under all circumstances. Keywords: rodina; problém; syndrom CAN; pomoc; sociálně-právní ochrana dětí; dilemata sociálních pracovníků OSPOD; zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; pěstounská péče na přechodnou dobu; family; problem; syndrome Child Abuse and Neglect; help; social and legal protection of children; dilemmas of social workers from Child Protective Services; facility for children requiring immediate help; foster care for a temporary period Available in digital repository of UPOL.
Přínos zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounské péče na přechodnou dobu z pohledu sociálních pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci Zlínského kraje

Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat služby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounskou péči na přechodnou dobu a zjistit, v čem sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ...

MÍSTECKÁ, Věra; PROKEŠ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Návrat na pracovní trh po rodičovské dovolené
SEHNOUTKOVÁ, Linda; FAFEJTA, Martin
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaká mohou být subjektivní očekávání, motivace a zázemí žen na rodičovské dovolené, které se v jejím průběhu formálně vzdělávaly a jakým způsobem probíhal návrat těchto žen zpět na pracovní trh po ukončení rodičovské dovolené. Teoretická část práce přináší poznatky k jednotlivým pojmům, vztahujícím se k cíli práce. V empirické části byl použit kvalitativní výzkum za účelem konkrétních zjištění. Výzkumná data pro potřeby této práce poskytlo deset informantek. The aim of this Master´s thesis is to find out what the expectations, motivation and background of the women, being educated on the parental leave, could be and what was their returning to the labour market after parental leave about. The theoretical part of the thesis brings the information about the particular terms related to the aim of the thesis. There was a qualitative research used in the empirical part of the thesis to find out concrete discovery. Keywords: Mateřská dovolená; rodičovská dovolená; formální vzdělávání; motivace; bariéry; ženy na trhu práce; harmonizace rodinného a pracovního života; Maternity leave; parental leave; education; motivation; barriers; women on the labour market; harmonization of the family and work Available in digital repository of UPOL.
Návrat na pracovní trh po rodičovské dovolené

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaká mohou být subjektivní očekávání, motivace a zázemí žen na rodičovské dovolené, které se v jejím průběhu formálně vzdělávaly a jakým způsobem probíhal návrat ...

SEHNOUTKOVÁ, Linda; FAFEJTA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybrané psychologické charakteristiky studentů uměleckých oborů
HAKULÍNOVÁ, Naneta; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Tato práce se zabývá rozdíly mezi studenty uměleckých a neuměleckých oborů v některých psychologických charakteristikách. Teoretická část je věnována tématu deprese obecně, strategiím zvládání stresu a obranným mechanismům. V praktické části je popsán provedený výzkum. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se liší studenti uměleckých a neuměleckých oborů v depresivitě, strategiích zvládání stresu obecně a obranných mechanismech obecně, popřípadě, zda se liší v některých vybraných strategiích a obranách. Jedná se o kvantitativní výzkum - srovnávací studii, konkrétně o dotazníkové šetření. Data byla získána pomocí tří standardizovaných dotazníků, a to BDI-II, SVF 78 a DSQ-40. Výzkumu se účastnilo 116 respondentů (48 % studentů uměleckých oborů a 52 % studentů ostatních oborů). Vzorek byl získán metodami samovýběru a sněhové koule. Z výsledků výzkumu vyplývá, že studenti uměleckých a neuměleckých oborů se neliší v depresivitě, ani v profilu strategií zvládání stresu, ani v profilu obranných mechanismů. Statisticky významný rozdíl u studentů uměleckých oborů byl nalezen pouze u nezralé obrany agování. Možná zkreslení a chyby ve výzkumu jsou diskutovány. This thesis is focused on selected psychological differences between students of art disciplines and non-art disciplines. In the theoretical part of thesis, depression, stress coping strategies and defense mechanisms are mentioned. In the empirical part is described a conducted research. The purpose of research was to find out whether students of art disciplines and non-art disciplines differ in mentioned psychological characteristics. We used a quantitative design - comparative study, more preciselly a questionnaire survey. Three standardized questionnaires were used - BDI-II, SVF 78 and DSQ-40. 116 respondents took part (48 % art disciplines and 52 % non-art disciplines). The sample was obtained by methods of snow ball and volunteering. We find no differences in depression, or coping strategies profile, nor defense mechanisms profile between students of art and non-art disciplines. The only one statistically significant difference was found in immature defense acting-out. Posible distortions and mistakes in research are discused. Keywords: studenti uměleckých oborů; deprese; strategie zvládání stresu; obranné mechanismy; students of art disciplines; depression; stress coping strategies; defense mechanisms Available in digital repository of UPOL.
Vybrané psychologické charakteristiky studentů uměleckých oborů

Tato práce se zabývá rozdíly mezi studenty uměleckých a neuměleckých oborů v některých psychologických charakteristikách. Teoretická část je věnována tématu deprese obecně, strategiím zvládání stresu ...

HAKULÍNOVÁ, Naneta; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Drogová závislost
KOUTNÁ, Simona; URBANOVSKÁ, Eva
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Drogová závislost

KOUTNÁ, Simona; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interdisciplinární péče o děti v dětských centrech
KREJČÍ, Michaela; CAKIRPALOGLU, Panajotis
2019 - Czech
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na interdisciplinární péči o děti v dětských centrech. V teoretické části jsou definovány vývojové mezníky ve třech základních oblastech vývoje dítěte do šesti let. Dále se zabývám formami ohrožení dítěte, rizikovými faktory a psychickou deprivací, která vzniká jako důsledek těchto ohrožení. Charakterizuji také právní zakotvení práv a povinností dítěte a také systém péče o dítě, pokud je v ohrožení. V souvislosti s empirickou částí se věnuji popisu dětských center. Empirická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, kdy jsem použitím strukturovaného interview získala data ohledně komplexní péče o děti v dětských centrech. Interview jsem prováděla s pracovníky dvou dětských center a soustředila jsem se na psychologa, speciální pedagogy, sociální pracovnice, vrchní sestry a pediatry. Cílem bylo analyzovat danou interdisciplinární péči v dětských centrech. Výsledky přispívají k potvrzení komplexnosti, centralizovanosti a rychlosti péče o děti v dětských centrech. The bachelor thesis is focused on interdisciplinary care of children in children's centers. The theoretical part defines developmental milestones in three basic areas of child development within six years. I also deal with forms of child threats, risk factors and psychological deprivation that arise as a result of these threats. I also describe the legal enshrinement of the rights and obligations of the child and also the child care system. In connection with the empirical part, I describe the children's centers. The empirical part focuses on qualitative research, when I used the structured interview to obtain data on comprehensive childcare in children's centers. I interviewed the staff of two children's centers and focused on psychologists, special educators, social workers, nurses and pediatricians. The aim was to analyze the given interdisciplinary care in children's centers. The results contribute to confirming the complexity, centrality and speed of childcare in children's centers. Keywords: dětské centrum; děti; ohrožené; komplexní péče; children's center; children; endangered; comprehensive care Available in digital repository of UPOL.
Interdisciplinární péče o děti v dětských centrech

Bakalářská diplomová práce je zaměřena na interdisciplinární péči o děti v dětských centrech. V teoretické části jsou definovány vývojové mezníky ve třech základních oblastech vývoje dítěte do šesti ...

KREJČÍ, Michaela; CAKIRPALOGLU, Panajotis
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases