Number of found documents: 614632
Published from to

Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny
Mrázek Jiří; Miroslav Kotrč; Kamenický Josef
2021 -
Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem stavebnicové 3D tiskárny s tiskovou plochou od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm a výškou tiskového prostoru od 200 mm do 1000 mm. Součástí práce je také rešerše zabývající se 3D tiskem. Cílem práce je vytvoření koncepčního řešení včetně 3D modelu a výkresu sestavy.Bachelor thesis deals with design of the modular 3D printer with printing area in range from 200 x 200 mm to 1000 x 1000 mm and with the height of printing space from 200 mm to 1000 mm. Part of the thesis is also search about the 3D printing. The goal is to create conceptual solution in 3D CAD and 2D drawing of the assembly. Keywords: 3D tisk; FDM tisk; koncept; modulární; 3D printing; FDM printing; concept; modular Available in digital repository of ČVUT.
Koncepční návrh stavebnicové 3D tiskárny

Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem stavebnicové 3D tiskárny s tiskovou plochou od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm a výškou tiskového prostoru od 200 mm do 1000 mm. Součástí práce je také ...

Mrázek Jiří; Miroslav Kotrč; Kamenický Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Automatizované pracoviště pro svařování
Novák Zdeněk; Marek Vlček; Nývlt Martin
2021 -
Automatizace svařování výroby je jedním z klíčových kroků ke zvýšení produktivity a optimalizaci výroby. Cílem práce je navrhnout ideální robotizované svařovací pracoviště pro výrobu malých a středně velkých sérií, u kterých preferujeme univerzálnost pracoviště nad jeho efektivitou. Bakalářská práce obsahuje kompletní návrh robotizovaného svařovacího pracoviště. Důležité je nejprve zjistit, zda se pro zadané svařence robotizace svařování vůbec hodí. Následně vytvoříme návrhy pracoviště, které musí vyhovovat bezpečnostním normám, a zároveň musí být schopné svařit dané výrobky. V další části porovnáme jednotlivá pracoviště z pohledu univerzálnosti, ceny, efektivity, velikosti a také bezpečnosti. Na závěr práce se lehce seznámíme s programováním robotizovaných svařovacích pracovišť.Automation of welding is one of the keys to improve productivity and to optimize production. The aim of the thesis is to design the ideal robotic welding workplace for small and medium sized series manufacturing, where the versatility of the workplace is preferred over its efficiency. The thesis contains a full design specification of the robotic welding workplace. The first step is to determine if a given part is suitable for robotic welding. Next, several different workplace designs are proposed, bearing in mind industrial safety norms and the workplaces’ ability to weld the given parts. In the following section, designs of the proposed workplaces are evaluated from the perspective of their versatility, price, efficiency, size, and safety. At the end, the thesis gives a brief introduction into the programming of robotic welding workplaces. Keywords: robotizace; automatizace svařování; robotické svařování; automatizované svařovací pracoviště; robotization; welding automatization; robotic welding; automated welding workplace Available in digital repository of ČVUT.
Automatizované pracoviště pro svařování

Automatizace svařování výroby je jedním z klíčových kroků ke zvýšení produktivity a optimalizaci výroby. Cílem práce je navrhnout ideální robotizované svařovací pracoviště pro výrobu malých a středně ...

Novák Zdeněk; Marek Vlček; Nývlt Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky
Hospodář Pavel; Tomáš Najman; Žižkovský Nikola
2021 -
Cílem diplomové práce je sestavení výpočtového programu pro optimalizaci tvaru profilu křídla. První část diplomové práce tvoří rešerše optimalizačních metod včetně metody vytvořené autorem práce. Metody jsou testovány testovacími funkcemi, a jedna z těchto metod je následně použita v optimalizačních výpočtech. Pro optimalizaci tvaru profilu křídla je použita parametrizace PARSEC. Výpočty probíhají v prostředí programu Octave s využitím programu Xfoil.The goal of this thesis is to create a calculation program for an optimization of an aerofoil’s shape. The first part of the thesis is a recherche of optimization methods including one author’s method. These methods are tested by some test functions, and then one of the methods is used in the optimizations. In the optimizations, PARSEC parameterization is used. Calculations run in Octave and Xfoil. Keywords: Optimalizace; PARSEC; Xfoil; Octave; MATLAB; profil; optimalizační metody; gradientní metoda; simplexová metoda; Nelder-Meadova metoda; testovací funkce; Optimization; PARSEC; Xfoil; Octave; MATLAB; aerofoil; optimization methods; gradient method; simplex method; Nelder-Mead method; test functions Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky

Cílem diplomové práce je sestavení výpočtového programu pro optimalizaci tvaru profilu křídla. První část diplomové práce tvoří rešerše optimalizačních metod včetně metody vytvořené autorem práce. ...

Hospodář Pavel; Tomáš Najman; Žižkovský Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studium popouštěcí křehkosti nástrojové oceli 55NiCrMoV7
Sobotová Jana; Klára Horáková; Priknerová Petra
2021 -
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu různých režimů tepelného zpracování nástrojové oceli 55NiCrMoV7 na výskyt popouštěcí křehkosti. Pro experiment byly vyrobeny vzorky z oceli 55NiCrMoV7 od dvou různých dodavatelů. Ke zkoumání bylo zvoleno sedm popouštěcích teplot v rozmezí 200–600 °C a tři různé způsoby ochlazování z popouštěcích teplot: Na klidném vzduchu, v dusíku s přetlakem 0,5 baru a v dusíku s přetlakem 3 bary. Vzorky byly podrobeny rázové zkoušce dle Charpy, měření tvrdosti, metalografické a fraktografické analýze. Pro stanovení vlivu režimu popouštění na výskyt popouštěcí křehkosti byly porovnány výsledky vzorků pro různé režimy, a rovněž bylo provedeno srovnání stejného tepelného zpracování na vzorcích z materiálu stejné značky, ale od dvou různých dodavatelů.The diploma thesis studies the effect of various tempering regimes of tool steel NiCrMoV7 to the appearance of tempering brittleness. There was used the steel 55NiCrMoV7 by two different producers for the experiment. There were chosen seven tempering temperatures ranging from 200 to 600 °C for the experiment and three types of cooling methods: On still air, in nitrogen with pressure 0,5 bar and in nitrogen with pressure 3 bars. Charpy impact test, hardness, metallographic and fractographic analysis are measured. To determine the effect of the tempering regime to appearance of tempering brittleness, the results obtained by measurement for different regimes were compared and also results for same tempering regime, but different producer of the steel were compared. Keywords: Nástrojová ocel; 55NiCrMoV7; tepelné zpracování; popouštění; popouštěcí křivky; popouštěcí křehkost; Tool steel; 55NiCrMoV7; heat treatment; tempering; tempering diagram; tempering brittleness Available in digital repository of ČVUT.
Studium popouštěcí křehkosti nástrojové oceli 55NiCrMoV7

Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu různých režimů tepelného zpracování nástrojové oceli 55NiCrMoV7 na výskyt popouštěcí křehkosti. Pro experiment byly vyrobeny vzorky z oceli 55NiCrMoV7 od dvou ...

Sobotová Jana; Klára Horáková; Priknerová Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv laserového kalení v kombinaci s technologií laser shock peening na nástrojovou ocel Böhler W360
Sobotová Jana; Matěj Jakubec; Primus Tomáš
2021 -
Předložená diplomová práce se zabývá vlivem laserových technologií na materiál Böhler W360. Cílem práce je studium vlivu kombinace laserového kalení a technologie laser shock peening (dále LSP) na užitné vlastnosti nástrojové oceli Böhler W360. Materiál v žíhaném a zušlechtěném stavu byl podroben laserovému zpracování. Pro hodnocení byla použita metalografická analýza, měření tvrdostí a zbytkových napětí. Je pozorována korelace mezi tvrdostí a zbytkovým napětím od povrchu směrem do jádra.Presented master’s thesis evaluates the influence of laser technologies on Böhler W360 tool steel. This paper is aimed at the study of the combination of laser hardening and laser shock peening (hereinafter LSP) on utility properties of the Böhler W360 tool steel Material in various conditions (annealed, quenched and tempered) was laser processed. Metallography analysis, surface hardness depth and residual stress depth profile analysis were carried out for the evaluation. There is also observed the correlation between the hardness and residual stress profiles from the surface towards the base material. Keywords: Laserové zpracování; Laserové kalení; Laser shock peening; Nástrojové oceli; Tepelné zpracování; Mechanické zkoušky; Zbytková napětí; Laser processing; Laser hardening; Laser shock peening; Tool steels; Heat treatment; Mechanical testing; Residual stresses Available in digital repository of ČVUT.
Vliv laserového kalení v kombinaci s technologií laser shock peening na nástrojovou ocel Böhler W360

Předložená diplomová práce se zabývá vlivem laserových technologií na materiál Böhler W360. Cílem práce je studium vlivu kombinace laserového kalení a technologie laser shock peening (dále LSP) na ...

Sobotová Jana; Matěj Jakubec; Primus Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zařízení pro testování ADCS
Kučera Jaromír; Karel Pelc; Dániel Vladimír
2021 -
Diplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ADCS v kontextu s jejich testováním. Dále práce obsahuje rešeršní část, potažmo rozbor aktuálních řešení zařízení, jež se pro testování ADCS v současnosti používají. Zaměření je kladeno na souhrn výhod a nevýhod různých způsobů a principy, které zabezpečují jejich činnost. Hlavní částí je práce věnována komplexnímu vývoji, zmíněného, nového typu zařízení a jeho komponent. Je zde představen detailní postup návrhu a celá řada úskalí, která nastala při jeho vývoji. Samotný konstrukční návrh v práci postupně přechází v část jeho realizace, samotnou výrobu komponent, popis jejího procesu, řešení řady technologických problémů a volbu vhodných alternativ, dokončovacích prací pro samotné zprovoznění zařízení a jeho použitelnou činnost pro svůj zadaný účel.The diploma thesis deals with a detail designing of the new unique device. The device is used for the ADCS testing and free full spherical motion simulation. At the beginning, the work deals with an explanation of the basic principles of the ADCS in the context of ADCS testing. Furthermore, the work consists of a research part, which contains an analysis of current devices solutions which are used for a nanosatellite ADCS testing these days. This part is focused on a summary of advantages and disadvantages of various testing ways. The main part of the work contains the complex development of the new device and itself necessary components. The main part also presents a detail designing process and several pitfalls that occurred during its development. The designing part in the work gradually passes in the part which deals with an implementation, the component manufacturing, realization process description, solving a number of technological problems and suitable alternatives selection for a work finishing to set the equipment into the operation and making the whole device usable for its purpose activities. Keywords: Testování ADCS; Konstrukce; Technologie výroby; ADCS testing; Designing; Manufacturing technology Available in digital repository of ČVUT.
Zařízení pro testování ADCS

Diplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ...

Kučera Jaromír; Karel Pelc; Dániel Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Pokročilé numerické metody pro modelování experimentů realizovaných pomocí dělené Hopkinsonovy tyče a jejich implementace a verifikace.
Španiel Miroslav; Radim Dvořák; Okrouhlík Miloslav
2021 -
Práce se zabývá implementací pokročilých numerických metod řešení jednorozměrných problémů šíření elastických vln v heterogenních tyčích s využitím metody konečných prvků. V teoretické části práce je shrnuta základní teorie jednorozměrné vlnové rovnice včetně jejího analytického řešení pro speciální případy počátečních a okrajových podmínek. Dále je definována slabá formulace problému a jsou odvozeny základní rovnice metody konečných prvků pro 1D případy. Je představena doménová dekompozice s využitím Lagrangeových multiplikátorů v základním a lokalizovaném tvaru. Jsou vysvětleny principy a odlišnosti pokročilých časových schémat ve spojení s metodami doménových dekompozicí. Jsou představeny metody globální, heterogenní a asynchronní časové integrace včetně algoritmů a grafických schémat výpočtu. Je popsán princip a účel metody založené na lokálním časovém krokovaní. Uvedené metody jsou v rámci praktické části práce implementovány do uceleného programu v prostředí MATLAB, který umožňuje řešit úlohy 1D lineární elastodynamiky s libovolným počtem domén, heterogenním charakterem a nestrukturovanými sítěmi. Výsledky získané vytvořeným programem jsou verifikovány analytickým řešením, dostupnými numerickými testy a experimentálními daty získanými z měření pomocí dělené Hopkinsonovy tyče.The thesis concerns the implementation of advanced numerical methods for solving single-dimension issues of elastic wave propagation in heterogeneous rods using FEM. The Theory section of the thesis summarizes the basic theory of the one dimensional wave equation including its analytical solution for special cases of initial and boundary conditions. A weak formulation of the problem is defined and the basic FEM equations for 1D cases are derived. Domain decomposition using Lagrange multiplicators in their classical as well as localized form is used. The principles and differentiating aspects of advanced time schemes in connection with domain decomposition methods is introduced. Global, heterogeneous and asynchronous methods including algorithms and graphic charts showing the calculation are presented. The principle and purpose of the method based on local stepping is described. The methods stated here are implemented within the Practical section of the thesis into a self-contained MATLAB program which allows the solution of 1D linear elastodynamics tasks, which are heterogeneous in nature and contain unstructured mesh, regardless of the number of domains. The results obtained using the abovementioned program are verified by the means of an analytical solution, available numerical tests and experimental data gained from the measurements performed using a split Hopkinson pressure bar. Keywords: Šíření elastický vln; Metoda konečných prvků v dynamice; Explicitní a implicitní metody přímé časové integrace; metoda Lagrangeových multiplikátorů; Doménová dekompozice; Heterogenní a asynchronní časová integrace; Dělená Hopkinsonova tyč; Elastic wave propagation; Finite element method in dynamics; Explicit and implicit time integration; Lagrange multipliers method; Domain decomposition; Heterogeneous and asynchronous time integration; Split Hopkinson pressure bar Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilé numerické metody pro modelování experimentů realizovaných pomocí dělené Hopkinsonovy tyče a jejich implementace a verifikace.

Práce se zabývá implementací pokročilých numerických metod řešení jednorozměrných problémů šíření elastických vln v heterogenních tyčích s využitím metody konečných prvků. V teoretické části práce je ...

Španiel Miroslav; Radim Dvořák; Okrouhlík Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Modifikace konstrukce vozu pro optimalizaci chování při MPDB nárazovém testu
Růžička Milan; Ladislav Dvořák; Korouš Jan
2021 -
Cílem této práce je identifikovat vhodné parametry konstrukce vozu za účelem zlepšení výsledků v nárazovém testu s mobilní progresivně deformovatelnou bariérou (MPDB). Práce prezentuje novou metodiku konsorcia Euro NCAP pro čelní nárazové zkoušky, která má za cíl zajistit lepší chování vozů při vzájemných čelních srážkách. Dále je zkoumáno současné řešení konstrukce deformační zóny a jsou identifikovány nejdůležitější parametry ovlivňující výsledky MPDB nárazové zkoušky. Na základě této analýzy je představeno několik konstrukčních úprav, které jsou následně vyhodnoceny s pomocí explicitní metody konečných prvků. Výsledky jsou porovnány a v závěru jsou formulována i obecná doporučení.The aim of this thesis is to explore possible improvements of the car crash structure to reach better results in the mobile progressive deformable barrier (MPDB) test. This work presents the new Euro NCAP's frontal impact methodology, which encourages manufacturers to achieve better performance of vehicles during car-to-car crashes. Current design of car crash structure is studied and parameters having the strongest influence on the results of the MPDB test are identified. Based on the findings, several design improvements are introduced and evaluated in an explicit FEM solver. Finally, the results are discussed and general suggestions are made. Keywords: pasivní bezpečnost; MPDB; kompatibilita vozidel; Euro NCAP; čelní náraz; explicitní metoda konečných prvků; konstrukce předního nárazníku; crashworthiness; pasive safety; MPDB; compatibility; car-to-car; Euro NCAP; frontal impact; explicit FEM; bumper beam design Available in digital repository of ČVUT.
Modifikace konstrukce vozu pro optimalizaci chování při MPDB nárazovém testu

Cílem této práce je identifikovat vhodné parametry konstrukce vozu za účelem zlepšení výsledků v nárazovém testu s mobilní progresivně deformovatelnou bariérou (MPDB). Práce prezentuje novou metodiku ...

Růžička Milan; Ladislav Dvořák; Korouš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ocelový skelet nákupní pasáže
Jandera Michal; Ondřej Mohr; Stančík Vojtěch
2021 -
Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden podle příslušných norem. Vnitřní síly a deformace byly vypočteny buď ručně nebo pomocí softwaru SCIA Engineer. Hlavními nosnými prvky jsou rámové vazby, stropnice, vaznice a ztužidla. Výsledkem této práce je technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace a přílohy.This thesis is focused on the design of a shopping arcade steel structure. It contains design of the main load-bearing members and selected connections. The material used is steel, eventualy concrete. The structural design is carried out in accordance with relevant standards. Internal forces and deformations were calculated manually or using SCIA Engineer software. Main load-bearing elements are frames, beams, purlins and diagonal bracings. The outcomes of this thesis are technical report, structural design calculation, drawing documentation and attachments. Keywords: ocelová konstrukce; nákupní pasáž; obchodní dům; rámová vazba; sloup; příčel; stropnice; vaznice; ztužidlo; rámový roh; kloubová patka; šroubovaný přípoj; steel structure; shopping arcade; department store; frame; column; girder; beam; purlin; bracing; frame connection; pinned column base; bolted connection Available in digital repository of ČVUT.
Ocelový skelet nákupní pasáže

Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden ...

Jandera Michal; Ondřej Mohr; Stančík Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Poletová termální analýza družice QARMAN
Kousal Jaroslav; Filip Soukup; Teichman Jiří
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá poletovou termální analýzou družice QARMAN za účelem identifikace poruchového komponentu. V první části teze je provedena teoretická rešerše vesmírného prostředí. Jak to ovlivňuje návrh a správnou funkci družice ve vesmíru, a jak se vyhnout případným poruchám způsobeným těmito vlivy. V následující kapitole jsou pak uvedeny základní druhy a mechanismy přenosu tepla ve vesmíru.Ve druhé části této práce je proveden rozbor mise QARMAN. Jsou zde shrnuty jednotlivé fáze mise od startu až po ukončení provozu, ale také konstrukční řešení, tepelná ochrana a návrh subsystémů družice.V praktické části je detailně zpracovaný postup termální analýzy. Nejprve se věnuji korelaci termovakuového testu,ve které bylo cílem dosáhnout konvergence mezi naměřenými daty z experimentu a simulace. Po dosažení jistých kritérií je úspěšně korelovaný model použit pro simulaci družice na oběžné dráze. Vzhledem k dostupnosti dat z oběžné dráhy byl nejprve model znovu korelován pro měsíc květen, abych se ujistil, že model reaguje stejně tak, jako v reálu a následně jsem přešel k poslední, klíčové fázi projektu. Tím byla simulace měsíce července. Tento měsíc QARMAN přestal odpovídat a za předpokladu, že je simulace provedena správně, bylo možné odečíst teploty kritických a podezřelých systémů družice a určit tak, který komponent s největší pravděpodobností selhal.This diploma thesis is focused on post-flight thermal analysis of QARMAN CubeSat for a purpose of failure component identification. In the first part of the thesis is conducted theoretical research of space environment. How does it affect spacecraft design and proper function in space, and how to avoid eventual defects caused by this environment. In the next chapter, the heat transfer mechanisms in space are broken down. The second part of the thesis analyses the QARMAN mission. There is a summary of mission phases from the start till the termination of the operation. The structural, thermal protection and system design are included. The experimental part is detailed the thermal analysis procedure. At first, the thermal vacuum test correlation is pursued. Its goal is to reach a certain convergence between the real experimental data and the simulation. After meeting the criteria for a successful correlation, the orbital simulation was performed. Given the availability of the orbital data, the correlation for May events took place. The goal was to verify, that the geometrical model responds the same as in orbit and then the last, key phase of the project was carried out. It was the July simulation. During this time QARMAN stopped responding and assuming the correctness of the model, it was further possible to subtract the temperatures of the critical and suspicious systems and determine so the most probable failure cause. Keywords: Termální analýza; Cubesat; QARMAN; VKI; Thermal analysis; Cubesat; QARMAN; VKI Available in digital repository of ČVUT.
Poletová termální analýza družice QARMAN

Tato diplomová práce se zabývá poletovou termální analýzou družice QARMAN za účelem identifikace poruchového komponentu. V první části teze je provedena teoretická rešerše vesmírného prostředí. Jak to ...

Kousal Jaroslav; Filip Soukup; Teichman Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases