Number of found documents: 591905
Published from to

Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě
Říha Zdeněk; Daniel Mach; Němec Michal
2020 -
Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se stává čím dál častěji skloňovaným tématem, a to nejen na úrovni regionální, ale i celoevropské. Právě EU tak v poslední době na elektromobilitu začíná klást značný důraz a konkrétně v segmentu hromadné dopravy se již členské země musely zavázat ke splnění specifického poměru „čistých“ vozů vůči zbytku vozového parku. Jelikož tato pravidla vstoupí v platnost již příští rok, je jasné, že se mnozí intenzivně zabývají také rentabilitou jejich provozu. Pořizovací náklady jsou totiž značné a přínosy do jisté míry diskutabilní. Záměrem práce tak je nejen sumarizovat informace týkající se elektromobility, ale především za užití odpovídající metodiky výpočtů určit, zda a za jakých okolností se provoz elektrobusů vyplatí. Za tímto účelem budou vyhodnocovány související hypotézy a zodpovídány další doplňující otázky.The diploma thesis is based on the fact that interest in environmental protection and, as a result, in trends in use of alternative fuels, namely electricity, is increasing. The question of electromobility is being discussed more and more often, both on regional and European level. Hence, the EU has recently begun to place a considerable emphasis on the electromobility. In segment of public transport, Member States had to commit themselves to meet a specific ratio of “clean” cars to the rest of the fleet of vehicles. Since these rules will enter into force next year already, it is obvious that many are intensively concerned with profitability of their own operation as well. The reason is that acquisition costs are considerably high and benefits, at least to some extent, questionable. Thus, the aim of this paper is not only to summarize information related to the electromobility, but also to determine, using appropriate calculation methodology, whether and under what circumstances operation of electric buses pays off. For this purpose, related hypotheses will be evaluated and other supplementary questions will be answered. Keywords: Autobusová doprava; čistá mobilita; elektromobilita; elektrobusy; ekologie; Bus transport; clean mobility; electromobility; electric buses; ecology Available at various departments of the ČVUT.
Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě

Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se ...

Říha Zdeněk; Daniel Mach; Němec Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarify v osobní letecké dopravě
Skolilová Petra; Kristína Gabríková; Honek Václav
2020 -
Předmětem diplomové práce „Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarifní strukturu v osobní letecké dopravě“ je ověření funkčnosti ekonomicko-matematického modelu aplikováním na tarifní strukturu, která je detailně popsána v úvodní části práce. Dále je vybrán konkrétní ekonomicko-matematický model a popsán způsob jeho aplikace na tarifní strukturu. V rámci ověření funkčnosti tohoto modelu jsou v práci uvedeny konkrétní výpočty a výsledky. V závěrečné části jsou tyto výsledky shrnuty a popsán návrh změny vybraného ekonomicko-matematického modelu.This master‘s thesis deals with the topic of „Application of economic-mathematical models to fares in personal air transport“. The main purpose of it is to verify the functionality of the economic-mathematical model via its application to the structure of fares which is described in detail in the first part of the thesis. Further in the thesis, a specific economic-mathematical model is chosen and the way of its application to fares is covered. In order to verify the functionality of this model, particular calculations and results are included. The results are summarized in the final part of this thesis where the proposal of change of the chosen economic-mathematical model is also depicted. Keywords: bod zvratu; British Airways; ekonomicko-matematický model; cestovní třídy; Delta Air Lines; klasický letecký dopravce; Lufthansa; tarif; tarifní struktura; transatlantická linka; break-even point; British Airways; economic-mathematical model; travel classes; Delta Air Lines; classic air carrier; Lufthansa; tariff; tariff structures; transatlantic route Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarify v osobní letecké dopravě

Předmětem diplomové práce „Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarifní strukturu v osobní letecké dopravě“ je ověření funkčnosti ekonomicko-matematického modelu aplikováním na tarifní ...

Skolilová Petra; Kristína Gabríková; Honek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu
Pastor Otto; Daria Antonova; Zmatlík Jiří
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizika investičního projektu. Práce nejprve klasifikuje investiční projekty podle určitých hledisek a následně popisuje fáze přípravy a řízení projektu během jeho životního cyklu. Další část je zaměřena primárně na rizika, jejich klasifikaci, způsoby vyjádření, komplex metod identifikace a analýz. Jsou zde také popsány metody snižování rizik. Praktická část zahrnuje komplexní postup analýzy rizik konkrétního investičního projektu. Cílem diplomové práce je stanovit na základě vstupních hodnot určených expertním šetřením ekonomická kritéria efektivnosti investičního projektu a provést analýzu jeho rizik, a následně stanovit opatření proti těm nejvýraznějším z nich.The purpose of this master’s thesis is to explore the risk analysis of the investment project. At the very beginning, the work classifies investment projects according to certain aspects and then describes the phases of project preparation and management during its life cycle. The next chapter is mainly focused on risks, its classification, complex of methods of identification and analysis. Moreover the chapter describes the methods of risks reduction. The practical part includes a comprehensive process of risk analysis of the specific investment project. The aim of the master's thesis is based on the input values determined by expert investigation to determine the economic criteria of efficiency of the investment project, to perform the analysis of its risks and to determine measures against the most important of it. Keywords: Investiční projekt; riziko; pojištěný; ztráty; analýza citlivosti; simulace Monte Carlo; Crystal Ball; Investment project; risk; insured; losses; sensitivity analysis; simulation Monte Carlo; Crystal Ball Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizika investičního projektu. Práce nejprve klasifikuje investiční projekty podle určitých hledisek a následně popisuje fáze přípravy a řízení projektu během ...

Pastor Otto; Daria Antonova; Zmatlík Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru
Kaliková Jana; Miroslav Štěrba; Doležal Ondřej
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci technologie iBeacon. Tato technologie má velký potenciál tam, kde selhává navigace pomocí GPS, ale může se i zkombinovat s touto technologií. Po průzkumu trhu a pomocí vícekriteriální analýzy jsem zvolil daný typ iBeaconu, který nejvíce splňoval mnou navržená kritéria a tento typ bude nasazen ve velkém množství v již zmiňovaném dopravním uzlu. Velkým přínosem jsou metodická doporučení pro rozmístění a nastavení iBeaconů, která se dají implementovat pro jakýkoliv půdorys. Dalším přínosem je také to, že je myšleno i na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kterým tato technologie a její využití výrazně ulehčí orientaci v daném místě. V závěru je zobrazen návrh informačního systému pro využití iBeaconů k orientaci v prostoru.This diploma thesis deals with the search for a way (shortest, fastest, barrier-free) for people inside a building or more precisely a transport hub. The objective of the work was to design a specific orientation soultion inside a transport hub using the iBeacon technology. This technology has a great potential where the GPS navigation fails, but it can be also combined with this technology. After market research and a multi-criteria analysis I chose the given type of the iBeacon, which met best my proposed criteria and this type will be applied in large quantities in the already mentioned transport hub. Methodological recommendations for the deployment and setup of iBeacons which can be implemented for any floor plan are of a great benefit. It is also great that it bears in mind people with limited mobility and orientation, since this technology and its utilization will essentially make their orientation in the given place easier. Finally, there is to be found a design of an information system using iBeacons for orientation in space. Keywords: iBeacon; maják; iOS; Bluetooth; Bluetooth Low Energy; aplikace; iBeacon; beacon; iOS; Bluetooth; Bluetooth Low Energy; application Available in digital repository of ČVUT.
Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru

Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v ...

Kaliková Jana; Miroslav Štěrba; Doležal Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody
Klika Václav; Juraj Kováč; Eisner Jan
2020 -
Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických prípadoch. Predstavíme a predvedieme sadu nástrojov slabo nelineárnej analýzy potrebných na štúdium mechanizmov určujúcich vzor. Pokúsime sa o dôkaz aproximačného teorému pre WKBJ aproximáciu riešenia systému reakčno-difúznych rovníc.We will introduce basic concepts required for an advanced analysis of the phenomenon of diffusion-driven (Turing) instability. We investigate the properties of this model in the vicinity of equilibria and bifurcation points as well as in asymptotic settings. We introduce and demonstrate a set of methods of the weakly non-linear analysis relevant for studying mechanisms of pattern selection. Finally, we attempt to prove an approximation theorem for a WKBJ solution to a system of reaction-diffusion equations. Keywords: asymptotické metódy; bifurkačná analýza; difúziou poháňaná nestabilita; WKBJ metóda; Turingov model; asymptotic methods; bifurcation analysis; diffusion-driven instability; the WKBJ method; Turing model Available at various departments of the ČVUT.
Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody

Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných ...

Klika Václav; Juraj Kováč; Eisner Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů
Krejčiřík David; Vojtěch Šmíd; Znojil Miloslav
2020 -
Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a pro operátor s metrikou. Uvádíme stručný úvod do metody násobitelů.We study the spectrum of Schrödinger operators using the method of multipliers. We find sufficient conditions for the absence of the point spectrum of an operator with complex potential on a half-space with various boundary conditions and for an operator with a metric. We give a brief introduction to the method of multipliers. Keywords: Metoda násobitelů; Schrödingerův operátor; spektrální analýza; sektoriální forma; nesamosdružený operátor; Method of multipliers; Schrödinger operator; spectral analysis; sectorial form; non-selfadjoint operator Available at various departments of the ČVUT.
Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů

Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými ...

Krejčiřík David; Vojtěch Šmíd; Znojil Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva
Kuklík Petr; Lukáš Velebil; Straka Bohumil
2020 -
V oblasti vícepodlažní výstavby získává stále větší uplatnění masivní deskový konstrukční systém z křížem vrstveného dřeva. Nejrozšířenějším způsobem spojování vrstev je celoplošné lepení, alternativou lepícího procesu je využití mechanických spojovacích prostředků. Pro návrh výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva však nejsou v současné době dostupné vhodné návrhové postupy, které by dostatečně popisovaly chování panelů při smykovém namáhání. Předmětem disertační práce je proto výzkum zaměřený na stanovení výztužné únosnosti a tuhosti výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva s uvážením vlivu spojovacích prostředků mezi vrstvami lamel na tuhost panelů. Součástí práce je shrnutí stávajících poznatků, provedení experimentální analýzy a sestavení analytického modelu pomocí metody komponent. Výstupem disertační práce je analytický postup, umožňující stanovení výztužné únosnosti a průběhu vodorovného posunu výztužné stěny v závislosti na působícím vnějším zatížení.Massive plate construction system made of cross laminated timber is becoming more and more used for multi-storey construction. Most common method of joining layers is an all-over gluing. An alternative to the gluing process is usage of mechanical fasteners. Nowadays, there are not available any suitable design procedures describing behavior of mechanically jointed cross laminated shear walls loaded by shear in plane. Dissertation is therefore focused on research of racking strength and stiffness of the mechanically jointed cross laminated timber shear walls with considering influence of the fasteners between layers of lamellas on the stiffness of panels. The work includes a summary of existing knowledge, experimental analysis and analytical model using the component method. Research output of the dissertation is the analytical method allowing determination of the racking strength and horizontal displacement of the shear wall in dependence on applied external load. Keywords: křížem vrstvené dřevo; stěnové panely; výztužná pevnost; výztužná tuhost; mechanické spojovací prostředky; metoda komponent; cross laminated timber; wall panels; racking strength; racking stiffness; fasteners; component method Available in digital repository of ČVUT.
Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva

V oblasti vícepodlažní výstavby získává stále větší uplatnění masivní deskový konstrukční systém z křížem vrstveného dřeva. Nejrozšířenějším způsobem spojování vrstev je celoplošné lepení, ...

Kuklík Petr; Lukáš Velebil; Straka Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Automatizace procesu tvorby feasibility ve vybrané společnosti
Horák Tomáš; Martin Bil; Vařacha Pavel
2020 -
Předmětem diplomové práce „Automatizace procesu tvorby feasibility ve vybrané společnosti“ je analyzovat a vyřešit jeden z problémů, který vzniká při plánování tras nákladních automobilů. Práce se věnuje používaným technologiím ve společnosti „XY“ a následnému popisu vytvořeného excelového makra, které automatizuje tvorbu feasibility. Naprogramovaná aplikace je v praktické části testována na několika příkladech.The subject of the diploma thesis "Automation of the process of creating feasibility in a selected company" is to analyze and solve one of the problems that arise in the planning of truck routes. The work focuses on the technologies used in the company "XY" and the subsequent description of the created Excel macro, which automates the creation of feasibility. The programmed application is tested on several examples in the practical part. Keywords: Feasibilita; optimalizace; automatizace feasibility; makro; MS Excel; metaheuristika; Feasibility; optimization; feasibility automation; macro; MS Excel; metaheuristics Available in digital repository of ČVUT.
Automatizace procesu tvorby feasibility ve vybrané společnosti

Předmětem diplomové práce „Automatizace procesu tvorby feasibility ve vybrané společnosti“ je analyzovat a vyřešit jeden z problémů, který vzniká při plánování tras nákladních automobilů. Práce se ...

Horák Tomáš; Martin Bil; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování
Holešovský František; Jaroslav Kovalčík; Mrkvica Ivan
2020 -
Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet silových parametrů, mezi které patří řezný výkon, výkon obráběcího stroje a krouticí moment, je řezná síla. Pro návrh matematického modelu byla na základě rešeršní části práce vybrána metodika založená na výpočtu řezné síly pomocí součinu měrné řezné síly a plochy odřezávané vrstvy. Základní podoba navrženého matematického modelu řezné síly byla oproti modelům uvedeným v rešeršní části zpřesněna o vliv řezné rychlosti a o uvažování zaoblené řezné hrany. Tento nově vytvořený model je aplikovatelný pro vyměnitelné břitové destičky kruhového i nekruhového tvaru. Na základě navrženého modelu byl navržen vztah pro výpočet efektivní hodnoty řezné síly, pomocí které se vypočítá efektivní hodnota výkonu a krouticího momentu pro aktuální režim zatížení vřetene. Tyto hodnoty po vynesení do výkonové a momentové charakteristiky vřetene stroje predikují zatížení vřetene stroje. Pro navržený model byly následně experimentálně zjištěny materiálové konstanty pro tři vybrané materiály, a to pro hliníkovou slitinu EN AW 7075, titanovou slitinu Ti6Al4V a ocel DIN C45. Na základě navrženého modelu a získaných materiálových konstant byl model ověřen porovnáním vypočtených a experimentálních hodnot. Ověřený matematický model byl následně zobecněn o uvažování vlivu úhlu čela, který má z geometrických charakteristik významný vliv na měrnou řeznou sílu. Takto navržený zobecněný model byl poté ověřen experimenty s použitím nástrojů s různou geometrií, a to u oceli DIN C45. Tento model byl dále zobecněn o uvažování vlivu meze pevnosti v tahu. Zobecněný model byl následně ještě zpřesněn o vliv opotřebení na hřbetě břitu řezného nástroje, a to rovněž pro materiál DIN C45. Na základě navrženého modelu byla následně vytvořena softwarová aplikace, která pomůže technologům v praxi správně volit vhodné typy nástrojů, operací, strojů a rychle stanovovat hlavní parametry řezného procesu.This thesis is focused on the prediction of the force parameters of the cutting process during milling and the creation of software application to predict these force parameters. The initial parameter for calculating the force parameters, such as cutting power, machine power, torque, is the cutting force. Based on the research part of this thesis, a method of the calculation of the cutting force based on the product of the specific cutting force and the cutting area was chosen to create a new mathematical model. The basic form of the proposed mathematical model of the cutting force was, in comparison with the models mentioned in the research part, refined by the effect of the cutting speed and by considering the round part of the cutting edge. This newly created mathematical model is applicable to cutting tool inserts of circular and non-circular shape. Based on the proposed mathematical model, an equation to calculate the effective value of the cutting force was created. By using this equation, effective value of the cutting power and torque can be calculated, so we can predict the spindle load. Afterwards, material constants for three selected materials, namely for the aluminum alloy EN AW 7075, titanium alloy Ti6Al4V and steel DIN C45, were experimentally determined. Based on the created model and obtained material constants, the model was verified by comparing calculated and experimental values. Afterwards, the successfully verified mathematical model was generalized by considering the rake angle effect, which has a significant impact on the specific cutting force. This generalized model was then verified by experiments using cutting tools with different geometry and for the workpiece material made of the DIN C45 steel. This model was then also generalized by considering the effect of tensile strength. Thereafter, the generalized model was refined by the effect of the flank tool wear. Based on the created mathematical model, a software application was created. This software application will help technologists to select appropriate types of cutting tools, operations, machine tools and quickly determine the main parameters of the cutting process. Keywords: obrábění; frézování; řezná síla; řezný výkon; krouticí moment; měrná řezná síla; machining; milling; cutting force; cutting power; torque; specific cutting force Available in digital repository of ČVUT.
Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování

Tato disertační práce se zabývá predikcí silových parametrů řezného procesu při frézování a návrhem softwarové aplikace pro predikci těchto vypočtených parametrů. Výchozí veličinou pro výpočet ...

Holešovský František; Jaroslav Kovalčík; Mrkvica Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích
Jiránek Martin; Zuzana Rácová; Demnerová Kateřina
2020 -
Předložená disertační práce je zaměřena především na biologickou degradaci stavebních materiálů a konstrukcí se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Mikroskopické vláknité houby (plísně) se vyskytují všude kolem nás a produkty svých metabolismů narušují povrch stavebních materiálů a ve spojení s působením bakterií a řas působí řadu problémů a to nejen ve stavebnictví. Teoretická část shrnuje výběr dosavadních publikovaných informací o biodeterioraci stavebních děl obecně a následně se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Dále jsou zde uvedeny dosavadní používané a nové metody a postupy v boji proti plísním. Druhá část práce je věnována experimentální činnosti zaměřené na výskyt plísní na stavebních materiálech i reálných konstrukcích a na preventivní opatření. Zabývá se možnostmi využití nanotechnologie (nanovláknité textilie a roztoky s nanočásticemi) a fotokatalyticky aktivních nátěrů na bázi ZnO pro ochranu materiálů proti výskytu a rozvoji plísní na jejich povrchu. Část práce se věnuje i ověření metody ochrany materiálů před plísněmi prostřednictvím aplikace organismu Pythium oligandrum známého jako „chytrá houba“. V závěru práce jsou shrnuty výsledky jednotlivých experimentů a na základě jejich analýzy jsou následně formulována doporučení pro praxi.This dissertation thesis is focused mainly on biological degradation of building materials and structures with special attention to microscopic filamentous fungi. Microscopic filamentous fungi (mould) occur all around us and their metabolism products disrupt the surface of building materials and, in conjunction with bacteria and algae, cause a number of problems, not only in the construction industry. The theoretical part summarizes the selection of existing published information focused on the topic of biodeterioration of construction works in general and subsequently with special attention to mould. Furthermore, there are mentioned existing and new methods and procedures in the fight against fungi. The second part is devoted to experimental activities focused on the occurrence of molds on building materials and real structures and on prevention. It deals with the possibilities of using nanotechnology (nanofiber textiles and solutions with nanoparticles) and photocatalytically active coatings based on ZnO for protecting materials against occurrence and mould growth on their surface. Part of the thesis also deals with verification of the methods for protecting materials against mould by application of the organism Pythium oligandrum known as the "smart fungus". In conclusion, the results of individual experiments are summarized and recommendations for practice are formulated based on their analysis. Keywords: plísně; biodegradace; biodeteriorace; prevence; sanace; nanovláknité textilie; PVA; fotokatalýza; Pythium oligandrum; mold; biodegradation; biodeterioration; prevention; remediation; nanofiber textiles; PVA; photocatalysis; Pythium oligandrum Available in digital repository of ČVUT.
Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích

Předložená disertační práce je zaměřena především na biologickou degradaci stavebních materiálů a konstrukcí se zvláštním zřetelem na mikroskopické vláknité houby. Mikroskopické vláknité houby ...

Jiránek Martin; Zuzana Rácová; Demnerová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases