Number of found documents: 557204
Published from to

Kolektivní systém nakládání s mobilnimi telefony a jeho dopady na životní prostředí
Šerešová, Markéta
2019 - Czech
The issue of the increasing amount of e-waste is a phenomenon of the 21st century. The amount of EoL mobile phones is growing rapidly but only a small amount is recycled. The thesis examines the environmental impacts of the Remobil project concerning the collection of phones that go to recycle. The impacts of the project are evaluated by the LCA method. Life cycle assessment is an important method of assessing the product that is part of decision-making at the international, national and local level, within the government and private sectors. The method provides complex outputs that can be comparable to other results. Modelling the impacts of the Remobil project provided a number of results. The comparison of the collecting boxes showed that the least impact on the impact category was caused by polypropylene boxes while the stainless steel boxes caused the greatest impact. The biggest influence on impact categories within the project was caused by transport, which was quite excessive due to the pilot phase of the project. It is also important to note the higher level of effort required for the per- kilogram collection of small electrical and electronic equipment (EEE) waste, such as mobile phones, compared to the collection of large EEE waste, such as washing machines. The Remobil project and recycling of... Problematika vzrůstajícího množství elektroodpadu je fenoménem dnešní doby. Počet mobilních telefonů po skončení životnosti rapidně stoupá, avšak recykluje se pouze malé množství telefonů. V diplomové práci jsou posuzovány dopady na životní prostředí projektu Remobil týkajícího se sběru telefonů, které následně předává k recyklaci. Dopady projektu jsou hodnoceny pomocí metody LCA. Analýza životního cyklu je významnou metodou posuzování produktu, která je součástí rozhodování na mezinárodní, národní i lokální úrovni, v rámci státní správy i v soukromém sektoru. Poskytuje tak komplexní výstupy, které lze mezi sebou porovnávat. Modelování dopadů projektu Remobil přineslo celou řadu výsledků. Při porovnání sběrných nádob bylo zjištěno, že nejmenší dopad na sledované kategorie dopadu způsobuje polypropylénový box, zatímco nerezový box způsobuje dopad největší. Největší vliv na životní prostředí způsobuje v rámci celého projektu doprava, která je vlivem pilotní fáze projektu nadměrná. Významným faktem je také vyšší míra vynaloženého úsilí na sběr kilogramu malého elektroodpadu, jako je mobilní telefon, v porovnání s úsilím při sběru velkého elektroodpadu jako jsou pračky aj. Projekt Remobil a recyklace sekundárních surovin má mnohem menší dopad na posuzované kategorie dopadu oproti dopadu získání primárních... Keywords: LCA analýza; kolektivní systém; sběr mobilních telefonů; recyklace elektroodpadu; LCA analysis; collection scheme; collection of mobile phones; recycling of WEEE Available in a digital repository NRGL
Kolektivní systém nakládání s mobilnimi telefony a jeho dopady na životní prostředí

The issue of the increasing amount of e-waste is a phenomenon of the 21st century. The amount of EoL mobile phones is growing rapidly but only a small amount is recycled. The thesis examines the ...

Šerešová, Markéta
Univerzita Karlova, 2019

Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování
Čerychová, Radka
2019 - Czech
Maternal diabetes mellitus negatively affects embryonic development and increases the risk for congenital malformations. Besides direct teratogenicity, diabetic intrauterine milieu can predispose an individual to chronic diseases later in life, including cardiovascular diseases, obesity, and diabetes mellitus, in a process termed fetal programing. Molecular mechanisms of embryonic and fetal responses to maternal diabetes are still not fully elucidated. Using mouse model, we show that maternal diabetes induces gene expression changes in the hearts of developing embryos. The most significant changes in the expression of 11 selected genes were detected at the developmental stage associated with completion of cardiac septation, myocardial mass expansion, and increased insulin production in the embryonic pancreas. These affected genes encode products involved in the epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial process in heart development. Using immunohistochemistry, we detected increased hypoxia in the diabetes-exposed hearts at the critical stage of cardiac development. Correspondingly to increased hypoxia, the expression of hypoxia-inducible factor 1α (HIF1α) and vascular endothelial growth factor A was increased in the heart of diabetes-exposed embryos. Based on our results indicating the... Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního programování, který zvyšuje u dospělých potomků predispozice ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetes mellitus. Molekulární mechanismy embryonálních a fetálních odpovědí na maternální diabetické prostředí stále nejsou plně objasněny. Na myším modelu jsme ukázali, že maternální diabetes ovlivňuje expresi genů v srdcích vyvíjejících se embryí. Největší změny v expresi 11 vybraných genů byly detekovány v období souvisejícím s dokončováním septace, expanzí myokardu a zvýšením embryonální produkce inzulinu. Tyto geny jsou spojovány s procesem epitelo- mezenchymové tranzice, klíčového procesu ve vývoji srdce. Pomocí imunohistochemické analýzy jsme v srdcích embryí, které byly vystaveny maternálnímu diabetu, v kritickém stádiu kardiovaskulárního vývoje detekovali zvýšení hypoxie, čemuž odpovídalo navýšení exprese hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α) a vaskulárního endotelového růstového faktoru A. Na základě výsledků ukazujících zapojení signální dráhy HIF-1 v rozvoji diabetické embryopatie byl pro studium vlivu maternálního diabetu na funkci srdce dospělých... Keywords: diabetes mellitus; diabetická embryopatie; vrozené vývojové vady srdce; fetální programování; HIF-1; diabetes mellitus; diabetic embryopathy; congenital cardiac defects; fetal programing; HIF-1 Available in a digital repository NRGL
Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování

Maternal diabetes mellitus negatively affects embryonic development and increases the risk for congenital malformations. Besides direct teratogenicity, diabetic intrauterine milieu can predispose an ...

Čerychová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Téma homosexuality v dílech japonských modernistů
Abbasová, Veronika; Tirala, Martin; Paulovič, František; Heczková, Libuše
2019 - Czech
The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works. In the theoretical part, the thesis first provides a wider definition of modernist literature, which encompasses not just the so-called pure literature but also popular literature works from the same period. It then offers an overview of male homosexuality in Japanese history from the Heian period to the 1930s with an emphasis on artistic representation of male homosexuality. Starting from the Tokugawa period, the focus is on individual discourses on male homosexuality - legal, medical and popular. The theoretical part also contains the methodology used for achieving the aim of this thesis, which is based mostly on post-structuralism and queer theory. This methodology is used in form of concrete tools - discourse analysis and deconstruction of binary oppositions underlying the social constructs of gender and sexuality. These approaches are complemented by strategies created by Martin C. Putna and Gregory M. Pflugdelder, who use a combination of topic and textual strategy analysis together with biographical and autobiographical information about the author to find different types of homosexuality representation in literary... Disertační práce se zabývá tématem mužské homosexuality v dílech vybraných japonských modernistických autorů; jejím cílem je zjistit, jakými způsoby je homosexualita v těchto dílech zobrazena. Práce v teoretické části v prvé řádě definuje modernistickou literaturu šířeji, než to literární věda dělala dříve, a řadí do ní vedle čisté literatury i díla populární literatury ze stejného období. Dále nabízí přehled problematiky v průběhu japonské historie od starověku do 30. let dvacátého století s důrazem na uměleckou reflexi mužské homosexuality, přičemž od období Tokugawa je pozornost věnována jednotlivým diskurzům, které ohledně mužské homosexuality vznikly - právnímu, lékařskému a populárnímu. V teoretické části jsou rovněž uvedena metodologická východiska použitá pro dosažení cíle této práce, kterými jsou v prvé řadě postrukturalismus a z něho vycházející teorie queer. Tato východiska jsou pak uplatněna v podobě konkrétních nástrojů, kterými jsou diskurzivní analýza a rozrušování binárních opozic, na nichž stojí společenské konstrukty sexuality a genderu. Tyto přístupy jsou doplněny konkrétními strategiemi založenými hlavně na metodě Martina C. Putny a Gregory M. Pflugdeldera, kteří používají kombinaci analýzy témat a textových strategií spolu s biografickými a autobiografickými svědectvími o... Keywords: japonská literatura|modernismus|homosexualita|teorie queer; Japanese literature|modernism|homosexuality|queer theory Available in a digital repository NRGL
Téma homosexuality v dílech japonských modernistů

The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works. In the theoretical ...

Abbasová, Veronika; Tirala, Martin; Paulovič, František; Heczková, Libuše
Univerzita Karlova, 2019

Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter
2019 - Czech
Flexibility and localization of work in Czechia 1991-2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of society in space. Work as a significant factor forming the space gets into the interest of social geography, at least until the Industrial Revolution, which led to a spatial mismatch between a place of residence and a place of work. The process of social transformation, together with the macroeconomic changes affecting post-socialist countries and the mass development of mobile information and communication technologies in the post- revolutionary period, stimulated a significant change in the issues of job localization and the differentiation of forms of work that became less embedded in the sense of temporal, spatial and functional meanings. This transformation led to irregularity of spatial movements associated with commuting to work on the one hand and its delocalization, or disappearance from physical space, and moving to the virtual space on the other. Hence, commuting to work and the relationship between home and work place is one of the crucial topics of Albertov's social geography. However, insufficient attention in domestic literature has been paid to the issue of the unembedded types of work. The... Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je... Keywords: Flexibilita a lokalizace práce; geografie práce; Česko; Pražský metropolitní region; Flexibility and localization of work; labour geography; Czechia; Prague metropolitan region Available in a digital repository NRGL
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů

Flexibility and localization of work in Czechia 1991-2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of ...

Svoboda, Peter
Univerzita Karlova, 2019

Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
2019 - English
Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth's inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra Keywords: blesková aktivita; vlny v plazmatu; hvizdy; plazmasféra; lightning; waves in plasma; whistlers; plasmasphere Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou

Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, ...

Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
Univerzita Karlova, 2019

Evoluce proteomu plastidu euglenidů
Novák Vanclová, Anna; Hampl, Vladimír; Gruber, Ansgar; Maier, Uwe
2019 - English
Endosymbiotic gain and transfer of plastids is a widespread evolutionary phenomenon and a major driving force of eukaryotic evolution. The integration of a new organelle is accompanied by changes in its structure, gene content, molecular mechanisms for biogenesis and transport, and re-wiring of the host and organelle metabolic pathways. To understand the course and underlying mechanisms of plastid evolution, it is important to study these processes in variety of secondary algae and notice their differences and similarities. Euglenophytes gained their plastids from green eukaryotic algae after a long history of heterotrophic lifestyle. In my thesis, I participated in analyses of newly generated sequence datasets: transcriptomes of Euglena gracilis and Euglena longa and mass spectrometry-determined proteome of E. gracilis plastid with especial regard to the potential novelties associated with plastid gain and incorporation. In the resulting publications we particularly focus on plastid protein import machinery and targeting signals and report extremely reduced TIC and completely absent TOC in euglenophyte plastid. Using the proteomic dataset, we predict potential novel plastid protein translocases recruited from ER/Golgi and re-analyze plastid signal domains, characterizing previously overlooked... Vznik plastidů endosymbiózou a jejich horizontální šíření je široce rozšířený evoluční jev a jedna z významných hnacích sil evoluce eukaryot. Integrace nové organely je doprovázena změnami v její struktuře, genovém obsahu, biogenezi a importu proteinů a propojením jejích metabolických drah s drahami hostitele. Studium těchto procesů v různých skupinách sekundárních řas a srovnávání mezi nimi je důležité pro porozumění obecným principům evoluce plastidů. Krásnoočka (Euglenophyta) získala své plastidy od zelených řas po poměrně dlouhém období heterotrofie. V této práci jsem se podílela na analýze nově vygenerovaných sekvenčních datasetů: transkriptomů Euglena gracilis a Euglena longa a plastidového proteomu E. gracilis determinovaného pomocí hmotnostní spektrometrie, a to s ohledem na potenciální inovace související se získáním a integrací plastidu. Ve výsledných publikacích jsme se zaměřili zvláště na složení a evoluci systému pro targeting a import jaderně kódovaných proteinů do plastidu a zjistili, že plastidy krásnooček obsahují extrémně redukovaný TIC a zcela postrádají TOC komplex. Na základě plastidového proteomu jsme identifikovali několik nových potenciálních translokáz odvozených od proteinů endomembránového systému a popsali některé dříve nepovšimnuté vlastnosti N-terminálních... Keywords: Euglenida; plastid; transport; genom; transkriptom; hmotnostní spektrometrie; Euglenida; plastid; transport; genome; transcriptome; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Evoluce proteomu plastidu euglenidů

Endosymbiotic gain and transfer of plastids is a widespread evolutionary phenomenon and a major driving force of eukaryotic evolution. The integration of a new organelle is accompanied by changes in ...

Novák Vanclová, Anna; Hampl, Vladimír; Gruber, Ansgar; Maier, Uwe
Univerzita Karlova, 2019

Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání
Opletal, Petr; Prokleška, Jan; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan; Veis, Martin
2019 - English
This thesis focuses on the study of magnetic properties of three 5f electron itinerant ferromagnets UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa and URhGa and investigation of their phase diagrams. The single crystals of high-quality were prepared by Czochralski method for all three compounds. The physical properties at ambient pressure were studied by macroscopic methods (magnetization, electrical transport and heat capacity measurements) and also by magnetic force microscopy (MFM). The measurements were done under various external conditions (high pressure, low temperatures, high magnetic field). Through all these measurements and external conditions we investigated the interesting physical properties and the ferromagnetic phase diagrams. Effect of different conditions during the preparation and the thermal treatment on UCoGa was studied on two different single crystals. We show that annealing leads to improved quality of samples and the gallium evaporation from the melt during the growth leads to lower quality in parts of the ingot closer to melt. MFM images of UCoGa below the ordering temperature show domain branching and narrow magnetic domains wall made only of neighboring atoms with opposing moments. We have grown first ever single crystal of URhGa with ferromagnetic ordering temperature TC = 41 K. Anomalous maximum in... Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny monokrystaly vysoké kvality Czochralského metodou v tří obloukové peci. Fyzikální vlastnosti za normálního tlaku byly studovány makroskopickými metodami (měření magnetizace, elektrického transportu a měrného tepla) a také mikroskopií magnetických sil. Měření byla provedena v širokém spektru vnějších podmínek a jejich kombinací (vysoký tlak, nízké teploty, vysoké magnetické pole). Pomocí těchto měření a vnějších podmínek jsme studovali zajímavé fyzikální vlastností a fázové diagramy. Vliv různé přípravy a tepelného zpracování byl zkoumán na dvou monokrystalech UCoGa. Žíháním lze docílit zlepšení kvality monokrystalu. Vypařování galia z taveniny vede k jeho nedostatku během růstu krystalu, což se projeví horší kvalitou v částech ingotu blíže k tavenině. Na obrázcích z mikroskopie magnetických sil bylo pozorováno větvení domén a úzké doménové stěny tvořené pouze atomy s magnetickými momenty v opačném směru. Připravili jsme vůbec první monokrystal URhGa. V teplotách pod teplotou přechodu TC = 41 K jsme pozorovali maximum v teplotní derivaci elektrického odporu a minimum v magnetoresistivitě.... Keywords: feromagnetismus; nespojitý fázový diagram; UTX; 5f magnetismus; ferromagnetism; discontinuous phase diagram; UTX; 5f magnetism Available in a digital repository NRGL
Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání

This thesis focuses on the study of magnetic properties of three 5f electron itinerant ferromagnets UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa and URhGa and investigation of their phase diagrams. The single crystals of ...

Opletal, Petr; Prokleška, Jan; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Syslová, Eliška; Szotáková, Barbora; Petrová, Šárka; Tůmová, Lenka
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Eliška SYSLOVÁ Supervisor prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Consultant RNDr. Radka PODLIPNÁ, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Anthelmintics in Plants - Uptake, Biotransformation and Transcriptional Response The use of anthelmintics, drugs against parasitic worms, is almost necessary in veterinary medicine today. However, anthelmintics may enter the environment with the excrements of treated animals, and influence non-target organisms there. Plants which can receive, biotransform or accumulate these substances, are an integral part of the environment. Biotransformation of anthelmintics may affect the capacity of the antioxidant system, interfere with endogenous plant metabolism or polyphenol biosynthesis where plants use the same detoxifying enzymes. The aim of this thesis is to study the influence of the most commonly used anthelmintics albendazole (ABZ), fenbendazole (FBZ), flubendazole (FLU) and ivermectin (IVM) on plants. To study their uptake by plants, their biotransformation in plants and transcriptional response of plant cells to their presence. The results of the dissertation include the finding that model systems of cell suspensions and in vitro regenerants of Plantago lanceolata... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Eliška SYSLOVÁ Školitel prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Konzultant RNDr. Radka PODLIPNÁ, Ph.D. Název disertační práce: Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď Používání anthelmintik, léčiv proti parazitickým červům, je ve veterinární medicíně v dnešní době téměř nezbytné. S exkrementy ošetřených zvířat se však mohou anthelmintika dostávat do životního prostředí a tam ovlivňovat necílové organismy. Nedílnou součástí životního prostředí jsou rostliny, které tyto látky mohou přijímat, biotransformovat či akumulovat. Biotransformace anthelmintik může mít vliv na kapacitu antioxidačního systému, může zasahovat do endogenního metabolismu rostlin nebo biosyntézy polyfenolů, při které rostliny používají stejné detoxikační enzymy. Cílem této disertační práce je studovat vliv nejběžněji používaných anthelmintik albendazolu (ABZ), fenbendazolu (FBZ), flubendazolu (FLU) a ivermektinu (IVM) na rostliny. Studovat jejich příjem rostlinou, jejich biotransformaci v rostlinách a transkripční odpověď rostlinných buněk na jejich přítomnost. Mezi výsledky disertační práce řadíme mimo jiné zjištění, že v modelových systémech buněčných suspenzí a in vitro regenerantů Plantago... Available in a digital repository NRGL
Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Eliška SYSLOVÁ Supervisor prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Consultant RNDr. Radka ...

Syslová, Eliška; Szotáková, Barbora; Petrová, Šárka; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2019

Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů
Novák Jan; Martin Doškář; Vořechovský Miroslav
2019 -
Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné době hojně využívaného popisu materiálové mikrostruktury pomocí periodické jednotkové buňky (PUC). Nahrazení této buňky sadou více modulů s předem definovanou návaznosti, tzv. Wangových dlaždic, umožňuje velmi efektivně vytvářet virtuální vzorky materiálové mikrostruktury o libovolné velikosti. Tento koncept je především zajímavý pro všechny aplikace, které řeší vliv náhodnosti v mikrostruktuře na odezvu zkoumaného materiálu. První část disertační práce se věnuje metodám návrhu samotných dlaždic. První metoda kombinuje již existující přístupy počítačové grafiky a statistický popis materiálové mikrostruktury. Jednotlivé dlaždice vznikají spojením částečně se překrývajících poskytnutých materiálových vzorků. Ačkoli je tento přístup výpočetně velmi efektivní, není schopen dobře postihnout materiály, jejichž mikrostruktura obsahuje tenké filamenty. Pro tyto případy je vhodná druhá metoda, která upravuje existující způsob tvorby komplexních pěnových mikrostruktur vyvinutý pro periodickou jednotkovou buňku a rozšiřuje jej tak, aby zahrnoval zobecněnou periodicitu vyskytující se v konceptu Wangova dláždění. Tato metoda využívá implicitního popisu materiálové mikrostruktury založeného na úrovňových množinách k urychlení standardních částicových modelů a následné tvorbě pěnové mikrostruktury pomocí jednoduchých operací. Druhá část disertační práce řeší aplikace konceptu Wangova dláždění v úlohách výpočetní homogenizace. Prvně je tento koncept využit pro studii vhodnosti dvourozměrného prutového modelu k predikci makroskopických mechanických vlastností hliníkové pěny Alporas. Především je zde řešená otázku vlivu zjednodušení geometrie porovnáním výsledků pro modely založené na Voroného diagramu a modely, jejichž geometrie odpovídá získanému vzorku materiálu. Dále je v této části vyvinut postup pro určení velikosti representativního objemového vzorku (RVE) na základě uživatelem požadované přesnosti. Tento postup je založen na statistickém výběru a Partition teorému, který umožňuje odhadnout meze efektivní vlastnosti materiálového vzorku ze znalosti mezí určených pro jeho části. V poslední části práce je představena numerická metoda vyvinutá pro makroskopické úlohy zahrnující materiálovou mikrosturu, která byla vytvořena pomocí konceptu Wangova dláždění. Tato metoda využívá předpočítané charakteristické odezvy Wangových dlaždic na parametrické zatížení. Tyto charakteristické odezvy jsou dále kombinovány se standardní diskretizací makroskopické úlohy v rámci zobecněné metody konečných prvků, čímž vzniká vhodná aproximační báze pro danou makroskopickou úlohu.The concept of Wang tiles, investigated in this thesis, generalizes the standard microstructural representation based on a Periodic Unit Cell. Replacing a single cell with a set of domains---Wang tiles---with predefined mutual compatibility enables an efficient generation of stochastic, arbitrarily large realizations of the compressed microstructure. The Wang tile concept thus represents a reduced geometrical model for materials with random heterogeneous microstructures, appealing to applications where multiple stochastic realizations are needed. In the first part of the thesis, two methods for designing the morphology of Wang tiles are presented. The first method modifies an existing design approach reported in Computer Graphics and supplements it with quantification via spatial statistics. The method constructs individual tiles by merging partially overlapping segments of a provided microstructural specimen. Albeit very efficient, this design method struggles with complex geometries such as foams. For these microstructures, an existing framework developed originally for Periodic Unit Cell's design is extended with the generalized periodicity constraints arising in the concept of Wang tiles. This method relies on an implicit description of the microstructural geometry via level-set fields to accelerate a standard packing algorithm and generate foam-like microstructures with simple morphing operations. The next part of the thesis is focused on concept's applications in numerical homogenization. First, the particular case of a simplified two-dimensional beam model and its suitability for predicting the effective response of Alporas foam is studied. In particular, the influence of neglecting the real geometry of foam ligaments on the overall response is investigated, comparing the values predicted for the simplified Voronoi and the real geometry. Second, a methodology for identifying the numerical Representative Volume Element size for a user-defined accuracy is developed, utilizing statistical sampling and the Partition theorem, which allows for bounding the apparent properties of a large material sample with calculations performed on a set of sub-samples. In the final part of the thesis, a numerical scheme suited for macroscale analyses with a fully resolved microstructural geometry generated with the Wang tile concept is proposed. This scheme combines pre-calculated fluctuation fields, obtained without any prior knowledge about the shape of a macroscopic domain or its loading, and the Generalized Finite Element ansatz to construct microstructure-informed reduced modes for a given macroscopic problem. Keywords: modelování mikrostruktur; materiály se stochastickou mikrostrukturou; Wangova dláždění; numerická homogenizace; reprezentativní objemový prvek; zobecněná metoda konečných prvků; redukovaná báze; Microstructure modelling; Random heterogeneous materials; Representative Volume Element; Wang tilings; numerical homogenization; Generalized Finite Element Method; Microstructure-informed reduced modes Available in digital repository of ČVUT.
Wang dláždice pro modelování heterogenních materiálů

Koncept Wangova dláždění, jehož aplikace v úlohách spojených s modelováním materiálů se stochastickou mikrostrukturou jsou řešeny v rámci předkládané disertační práce, představuje zobecnění v současné ...

Novák Jan; Martin Doškář; Vořechovský Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi
Erb, Kay Condie; Hlinka, Jiří; Mokrý, Pavel; Schranz, Wilfried
2019 - English
Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: Structural phase transitions with macroscopic symmetry breaking can be divided into 212 non-magnetic species according to the mutual spatial orien- tation of the point groups of both phases. Classification into the given species implies a set of universal transition properties such as the number of macroscopic domain states of the low-symmetry phase and their distinguishability by order parameter. In this work, the distinguishability of macroscopic domain states by all order pa- rameters which transform as vectors or vectorlike quantities (called bidirectors) was studied. For solving this task, a computer algorithm was designed which enabled an explicit listing of all vector and vectorlike order parameters, not only for the 212 non-magnetic species, but even for all 1602 magnetic species which includes transitions between crystallographic gray and bicolor point groups. In addition, irreducible representations of the 122 magnetic crystallographic point groups which transform as vectors or vectorlike quantities are... Název práce: Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi Autor: Kay Condie Erb Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Školitel: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Abstrakt: Strukturní fázové přechody vykazující narušení makroskopické symetrie lze rozdělit do 212 nemagnetických druhů (species) podle vzájemné prostorové ori- entace bodových grup obou fází. Zařazení do daného druhu implikuje řadu uni- verzálních vlastností přechodu jako např. počet makroskopických doménových stavů nízkosymetrické fáze a jejich rozlišitelnost pomocí parametrů uspořádání. V této práci byla studována rozlišitelnost makroskopických doménových stavů pomocí všech parametrů uspořádání, které se transformují jako vektory nebo jako vektorům podobné veličiny, tzv. bidirectory. Pro řešení úlohy byl navržen počítačový algoritmus, který umožnil explicitní výpis výskytu všech vektorových a vektorům podobných parametrů uspořádání a to nejen pro 212 nemagnetických species, ale i pro všech 1602 magnetických species, která zahrnují také přechody mezi krystalografickými bodovými grupami šedými a... Keywords: symetrie krystalů; fázové přechody; časová inverze; chiralita; crystal symmetry; phase transitions; time-reversal symmetry; chirality Available in a digital repository NRGL
Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi

Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences ...

Erb, Kay Condie; Hlinka, Jiří; Mokrý, Pavel; Schranz, Wilfried
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases