Number of found documents: 527205
Published from to

Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých)
Dušek, Petr; Hendrychová, Michaela; Šustek, Petr
2019 - Czech
Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters) Abstract The diploma thesis deals with the historical development of the lien law. The introduction to the issue is devoted to the roman law concept of lien law, as a basic principle of its later formation in central Europe and also in the territory of Bohemia. The following text deals with the right of lien in central Europe from the earliest times to its modification influenced by the reception of roman law with the brief excursion to the reception of roman law. At this point, the reader can recognize a very similar, but somewhat independent, development of lien in central Europe and roman law at the beginning of its development and its stagnation in central Europe. It follows a more detailed analysis of the lien in the Czech lands until the beginning of the 19. th century when the modern civil code of the AGBG began to apply to the territory of most of the Habsburg monarchy (Cislaitania). Subsequently the author of the thesis focuses on the legal regulation of pledge law contained in the AGBG, and also by the draft civil code of 1937 to replace the AGBG. The legal regulation of lien was split into AGBG in several parts of the code, the 1937 proposal corrected this deficiency and made the whole regulation of lien easier to... Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých) Abstrakt Diplomová práce se zabývá historickým vývojem zástavního práva. Úvodem do problematiky je stať věnovaná římskoprávnímu pojetí zástavního práva, jako základního principu jeho pozdějšího utváření ve střední Evropě, tedy také na území Čech. Následující text se zabývá zástavním právem ve střední Evropě od nejstarších dob, až k jeho úpravě ovlivněné recepcí římského práva, se stručným exkursem do recepce římského práva. Na tomto místě může čtenář rozpoznat velice podobný, ale na sobě do jisté míry nezávislý vývoj zástavního práva ve střední Evropě a v římském právu na počátku jeho vývoje a jeho stagnaci právě ve střední Evropě. Navazuje podrobnější rozbor zástavního práva v Českých zemích až do počátku 19. století, kdy na území větší části habsburské monarchie (Cislajtánie) začal platit na svou dobu moderní občanský zákoník ABGB. Následně se autor práce zaměřuje na právní úpravu zástavního práva obsaženou v ABGB, a také v souvislosti s tímto kodexem úpravou v návrhu občanského zákoníku z roku 1937, jenž měl ABGB nahradit. Právní úprava zástavního práva byla v ABGB roztříštěna do více dílů zákoníku, návrh z roku 1937 tento nedostatek napravil a celou úpravu zástavního práva zpřehlednil. Zákoník z roku 1937 však bohužel vlivem... Keywords: zástavní právo; občanský zákoník; zástava; Lien; civil code; pledge Available in a digital repository NRGL
Zástavní právo v historické retrospektivě (zejména ve věcech nemovitých)

Law of lien in historical retrospection (especially in real estate matters) Abstract The diploma thesis deals with the historical development of the lien law. The introduction to the issue is devoted ...

Dušek, Petr; Hendrychová, Michaela; Šustek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky
Metelková, Marcela; Vacek, Jaroslav; Zachová, Kateřina
2019 - Czech
Background: Behavioral addictions, particularly so-called online addictions, have become a highly active research area. Nowadays, addictive behavior towards computer games can be included into other risky activities in adolescence such as substance abuse. The connection to personality traits is now being studied by many mental health professionals. The idea of correlation between the effect of excessive online gaming and the personal history of adolescents who are currently treated in a juvenile facility for substance abuse led me towards writing this study. Aims: This thesis aims to present the connection between addictive behavior and online gaming, specifically, the connection between playing computer games in childhood and excessive substance abuse later in adolescence. The goal of this study is to describe the development of excessive online gaming towards substance abuse in the cases of chosen adolescents. The thesis focuses on the occurrence of the combination of selected phenomena in the subject's development considering motivation, while also looking at the personal experiences of respondents. The study of personality traits is also specifically studied in connection to high-risk behavior and other factors that may influence the development of addictive behavior. Methods: The concept of... Východiska: Nelátkové závislosti a konkrétně tzv. online závislosti jsou v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Závislostní chování vzhledem k počítačovým hrám lze v současnosti vedle užívání návykových látek a jiných rizikových aktivit zařadit mezi rizikové projevy v období adolescence a souvislost s osobnostními rysy sleduje řada odborníků. Zjištění výskytu nadměrného hraní online her v osobní historii adolescentů, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu z důvodů užívání návykových látek, mne vedlo k sepsání této práce. Cíl: Práce se zaměřuje na problematiku závislostního chování ve vztahu k online hrám. Klade si za úkol zmapovat možnou souvislost mezi nadměrným hraním online her v dětství a následným zneužíváním návykových látek v adolescenci. Výzkumným cílem je popsat vývoj od nadměrného hraní online her k užívání návykových látek u vybraných adolescentů. Práce se zabývá výskytem kombinace fenoménů užívání návykových látek a hraní online her ve vývoji jedince z pohledu motivace a zaměřuje se na osobní prožitky respondentů výzkumu. Sledovány jsou zejména osobnostní rysy související s rizikovým chováním a další významné faktory mající vliv na vznik a rozvoj závislostního chování. Metody: Práce vychází z kvalitativního přístupu, design má charakter vícečetné případové studie. Výzkumný... Keywords: závislostní chování; závislost na online hrách; závislost na internetu; škodlivé užívání; drogy; osobní historie; kvalitativní výzkum; addictive behavior; online gaming addiction; Internet addiction; harmful use; drugs; personal history; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky

Background: Behavioral addictions, particularly so-called online addictions, have become a highly active research area. Nowadays, addictive behavior towards computer games can be included into other ...

Metelková, Marcela; Vacek, Jaroslav; Zachová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2019

Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity
Patková, Anna; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard; Kacerovský, Marian
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Anna Patková Supervisor: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Indirect calorimetry application in two different insulin-resistant states - polytrauma and pregnancy Introduction and Objective: Indirect calorimetry is the gold standard for energy expenditure (EE) determination that is currently considered to be the best indicator of individual energy requirements - both in health and in illness. Although polytrauma and pregnancy could seem as two physiologically different states, they are quite similar in metabolic terms. Both in polytrauma and in late pregnancy, catabolism increases energy expenditure and insulin resistance occurs. Not only common characteristics mentioned above distinguish these two groups from healthy individuals and non-pregnant women. The aim of this dissertation was to describe the metabolism of polytrauma patients and healthy pregnant women together with the factors that affect it. Besides energy expenditure, this work focuses on respiratory quotient (RQ; in polytrauma also in relation to indirect prognostic markers), which characterizes nutritional substrate oxidations. In pregnant women, the dissertation is also focused on the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Anna Patková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název disertační práce: Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity Úvod a cíl: Nepřímá kalorimetrie je zlatým standardem pro stanovování energetického výdeje (EE). Ten je v současné době považován za nejlepší ukazatel energetických potřeb jedince - a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Ačkoliv se polytrauma a gravidita mohou na první pohled zdát jako dva fyziologicky naprosto odlišné stavy, z metabolického hlediska jsou si do jisté míry podobné. Jak u polytraumatu, tak v pozdní fázi těhotenství dochází vlivem katabolizmu ke zvyšování energetického výdeje a objevuje se inzulinová rezistence. Nejen těmito společnými znaky se tyto dvě skupiny odlišují od zdravých jedinců a netěhotných žen. Cílem této disertační práce bylo popsat metabolizmus polytraumatizovaných pacientů a zdravých gravidních žen společně s faktory, které ho ovlivňují. Kromě energetického výdeje se tato práce věnuje respiračnímu kvocientu (RQ; v případě polytraumatu navíc ve vztahu k nepřímým prognostickým markerům), který charakterizuje míru oxidace jednotlivých nutričních substrátů. U gravidních žen byla práce... Available in a digital repository NRGL
Aplikace nepřímé kalorimetrie u dvou různých inzulinorezistentních stavů - polytraumatu a gravidity

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Anna Patková Supervisor: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Title of Doctoral ...

Patková, Anna; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard; Kacerovský, Marian
Univerzita Karlova, 2019

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců
Různar, Miroslav; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
2019 - Czech
Taxation of profesional sportmen's income Abstract The main objective of this thesis was to design its taxation of the income of professional athletes from the sports activities, especifically in the position of tax residents of the Czech Republic. At the same time, I wanted to point out the inconsistencies that arise between the theoretical and practical solutions to this problém, all in wake of the case-law of the judicial domestic instances and the Court of Justice of the European Union. In this analysis was used the basic division of professional athletes - the athletes in the individual sports and athletes in the collective sports. This work is, together with an introduction and the conclusion, divided into six chapters. The first chapter is devoted to the development of sport as a means of meeting the needs and its importance for the society. The second chapter, in its first part, is about the position of the athlete as a subjekt od legal relations. The following are general passages relating to the income tax of individuals and groups of incomes, of which is the income collected. Furthermore, is mentioned the importance of the expenditure of the taxation of the income of professional athletes and the possibility of their application in the tax return. The third chapter deals with the status of... Zdaňování příjmů profesionálních sportovců Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, a to konkrétně v postavení daňových rezidentů České republiky. Zároveň jsem chtěl poukázat na nesrovnalosti, které vznikají při teoretickém a praktickém řešení tohoto problému, to vše v návaznosti na judikaturu soudních instancí tuzemských i Soudního dvora Evropské unie. Při této analýze bylo využito základní dělení profesionálních sportovců, a to na sportovce v rámci individuálních sportů a sportovce v rámci kolektivních sportů. Tato práce je společně s úvodem a závěrem členěna do šesti kapitol. První kapitola se věnuje vývoji sportu jako prostředku k uspokojování potřeb a jeho významu pro společnost. Druhá kapitola ve své první části pojednává o postavení sportovce jako subjektu právních vztahů. Následují obecné pasáže týkající se daně z příjmu fyzických osob a skupin příjmů, z nichž je vybírána. Dále je zmíněn význam výdajů při zdaňování příjmů profesionálních sportovců a možnost jejich uplatnění v daňovém přiznání. Třetí kapitola se zabývá postavením sportovce jako zaměstnance, popřípadě osoby vykonávající sportovní činnost jako činnost závislou, s využitím rozdělení sportovců do oblastí kolektivních a individuálních sportů.... Keywords: sport; sportovec; daň; sport; sportsman; tax Available in a digital repository NRGL
Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Taxation of profesional sportmen's income Abstract The main objective of this thesis was to design its taxation of the income of professional athletes from the sports activities, especifically in the ...

Různar, Miroslav; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami
Čech, Jakub; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
2019 - Czech
Title: Tax aspects of disposal of cryptocurrencies This thesis aims to answer the selected questions from the legal and, above all, the tax- law framework. Cryptocurrencies are a fairly young phenomenon, which is still developing. They are mainly used as an alternative to state-recognized currencies or a specific investment instrument. Because of the significant profits that transactions can bring with them, the issue of determining related tax obligations is important. The work is divided into 4 basic parts. The first part deals with the general definition of the cryptocurrencies and other relevant institutes. The second part deals with personal income tax and the third part deals with value added tax. The final fourth part deals with the issue of the future development of cryptocurrencies regulation. In the first part, focus is placed on the general definition of cryptocurrencies within the rule of law, with emphasis on comparison with selected traditional institutes of financial law. Attention is also paid to the specific features of cryptocurrencies that are relevant in terms of tax administration and related tax duties. Considerable attention is also paid to the criminal law consequences that might arise in the event of non-compliance with tax obligations. At the end of this section, the... Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým fenoménem, který se stále vyvíjí. Jsou užívány především jako alternativní platidlo či specifický investiční nástroj. Vzhledem k významným ziskům, které mohou transakce s nimi přinést, je důležitá problematika určení souvisejících daňových povinností. Práce je dělena na 4 základní části. První část se věnuje obecně vymezení pojmu kryptoměn, a dalších institutů. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob a třetí část se věnuje dani z přidané hodnoty. Závěrečná čtvrtá část se zabývá otázkou budoucího vývoje regulace kryptoměn. V první části je důraz kladen na obecné vymezení kryptoměn v rámci právního řádu, s důrazem na srovnání s vybranými tradičními instituty finančního práva. Pozornost je také věnována specifickým vlastnostem kryptoměn, které mají relevanci z hlediska správy daní a souvisejících povinností. Značná pozornost je také věnována trestněprávním důsledkům, které hrozí v případě neplnění daňových povinností. V závěru této části je také rozebrán pojem daně včetně jeho charakteristických znaků. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob. Analyzovány jsou jednotlivé druhy příjmů v... Keywords: daň; kryptoměny; Bitcoin; tax; cryptocurrencies; Bitcoin Available in a digital repository NRGL
Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami

Title: Tax aspects of disposal of cryptocurrencies This thesis aims to answer the selected questions from the legal and, above all, the tax- law framework. Cryptocurrencies are a fairly young ...

Čech, Jakub; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Kvalita života studentů farmacie
Horáková, Karolína; Pokladníková, Jitka; Marešová, Helena
2019 - Czech
1 ABSTRACT PHARMACY STUDENTS' QUALITY OF LIFE Student: Karolína Horáková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: The quality of life of pharmacy students may change throughout their university life and differ from the quality of life of the general population. In the Czech Republic, quality of life of pharmacy students was not yet examined. Aim: The aim was to determine the quality of life of second year students at the Faculty of Pharmacy at Charles University in Hradec Králové. Secondary aim was to compare results of the Bern Subjective Well-Being Questionnaire with the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the Subjective quality of life analysis questionnaire. Methods: The data were collected during 2011. Questionnaires were filled in by second-year students of Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The Bern Subjective Well-Being Questionnaire, the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the Subjective quality of life analysis questionnaire were used. The data were analyzed using the MS Excel computer program. Results: The results of the questionnaires showed that most of the students rated their... 1 ABSTRAKT KVALITA ŽIVOTA STUDENTŮ FARMACIE Student: Karolína Horáková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Na Kalifornské univerzitě autoři zjistili, že kvalita života pro první tři ročníky byla nižší v porovnání se stejně starou americkou populací. Ve studii z Univerzity z Arkansasu bylo zjištěno, že ve škále duševního zdraví měli nejlepší výsledky studenti čtvrtého ročníku ve srovnání s ročníkem prvním až třetím. Cíl: Zjistit kvalitu života studentů druhého ročníku naší fakulty. V rámci prvního cíle byly stanoveny hypotézy. Muži a ženy nemají stejnou kvalitu života, studenti nebudou spokojeni se svým volným časem, budou mít málo času na koníčky, přátele, studenti farmacie budou vykazovat horší výsledky než pražská populace 18-29 let. Současně bylo cílem srovnat výsledky Bernského dotazníku a zkrácené verze dotazníku Světové zdravotnické organizace pro měření kvality života a dotazníku Subjektivní kvality života. Metodika: Sběr dat probíhal během roku 2011. Dotazníky vyplnili studenti druhého ročníky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Jedná se o průřezové dotazníkové šetření. Byl využit Bernský dotazník subjektivní pohody, dotazník Subjektivní kvality života a... Keywords: Studenti farmacie; kvalita života; WHO dotazník kvality života; Bernův dotazník; Pharmacy students; quality of life; WHO quality of life questionnaire; Bern questionnaire Available in a digital repository NRGL
Kvalita života studentů farmacie

1 ABSTRACT PHARMACY STUDENTS' QUALITY OF LIFE Student: Karolína Horáková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles ...

Horáková, Karolína; Pokladníková, Jitka; Marešová, Helena
Univerzita Karlova, 2019

Právní úprava daně z nemovitých věcí
Filipová, Markéta; Vondráčková, Pavlína; Novotný, Petr
2019 - Czech
Real estate taxation Abstract The aim of the diploma thesis is to introduce in detail Act No. 338/1992 Coll., On Real Estate Tax, as amended. The structure of the chapters is usually divided as well as the real estate tax itself on land tax and building and unit tax. A detailed analysis of individual tax elements and an examination of possible de lege ferenda proposals for potencial changes that could be made in the Czech real property tax law are provided. The thesis consists of 8 chapters. In the introductory chapters, the thesis deals with the general characteristics of taxes, the various constructional elements of the tax and the changes made by the recodification of private law, which influenced more than just the title of the real estate tax. The main content of the thesis is in Chapter 3, which gives insight into the theme by giving a detailed introduction of the various elements of the tax. The object of the tax, subject of the tax, tax basis and tax rate are presented. Chapters 4 to 7 deal in detail with tax exemption, tax rate issues, tax administration, and the comparison of the revenue from real estate tax and the revenue from the real estate acquisition tax. Both of these taxes relate to real estates and belong to the category of property taxes. The thesis also deals with a description of the... Právní úprava daně z nemovitých věcí Abstrakt Cílem práce je podrobně představit zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Struktura kapitol je zpravidla dělena jako samotná daň z nemovitých věcí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Poskytnut je podrobný rozbor jednotlivých daňových prvků a zkoumání možných de lege ferenda návrhů na případné změny, které by mohly být uskutečněny v české právní úpravě daně z nemovitých věcí. Diplomová práce se skládá z 8 kapitol. V úvodních kapitolách se práce zabývá obecnou charakteristikou daní, jednotlivými konstrukčními prvky daně a změnami uskutečněnými rekodifikací soukromého práva, která ovlivnila nejen název daně z nemovitých věcí. Hlavní obsah práce je v kapitole 3, která poskytuje vhled do tématiky podrobným představením jednotlivých prvků daně. Představen je předmět daně, subjekt, základ a daňová sazba. V kapitolách 4 až 7 se podrobně pojednává o osvobození od daně, problematice daňových koeficientů, správě daně a opomenuta není ani komparace výnosu daně z nemovitých věcí s výnosem daně z nabytí nemovitých věcí. Obě tyto daně se týkají nemovitých věcí a patří do kategorie majetkových daní. Práce se rovněž zabývá popisem pravomocí, které mají obce v souvislosti s daní z nemovitých věcí. Tuto problematiku nelze opomenout,... Keywords: daň z nemovitých věcí; nemovitá věc; místní koeficient; real estate tax; real estate; local coefficient Available in a digital repository NRGL
Právní úprava daně z nemovitých věcí

Real estate taxation Abstract The aim of the diploma thesis is to introduce in detail Act No. 338/1992 Coll., On Real Estate Tax, as amended. The structure of the chapters is usually divided as well ...

Filipová, Markéta; Vondráčková, Pavlína; Novotný, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje
Lepšová, Nikol; Kostřiba, Jan; Zimčíková, Eva
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of: Social and Clinical Pharmacy Author: Nikol Švorcová Supervisor: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Analysis of Pharmacy Economy in the Hradec Kralove Region Introduction: The economy of pharmacies in the Czech republic is currently being discussed topic mainly due to the growth pharmacies belonging to chains. Within a few years there have been many highly discussed changes that have changed the pharmacy market and its character. Large companies, which operates a lot of pharmacies was established and these companies quickly increase number of their pharmacies. This has led to the emergence of so-called virtual chains, which help many private entrepreneurs in this area to maintain competitiveness. Between 2008 and 2015 was economy of pharmacies influenced by regulatory fees. The biggest problem of last years is the closure of pharmacies in smaller municipalities, which reduces the availability of pharmaceutical care. The Ministry of Health and the Czech Chamber of Pharmacists are finding a solution to these problems. Objectives: The aim of this diploma thesis is to evaluate the total financial health of selected pharmacies of the Hradec Kralove Region using methods of financial analysis based on a calculation... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: sociální a klinické farmacie Autor: Nikol Švorcová Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje Úvod: Ekonomika lékáren v České republice je vzhledem k masivnímu růstu řetězců (reálných i virtuálních) stále diskutovanější téma. Během několika let došlo v tomto oboru k mnoha změnám. Byly předmětem četných diskusí a změnily lékárenský trh a jeho charakter. Vznikly velké řetězce, které počty svých lékáren stále navyšují. V odpovědi na tuto situaci začaly vznikat tzv. virtuální řetězce, které mnohým soukromníkům, kteří podnikají v této oblasti, pomáhají udržet konkurenceschopnost. V období let 2008 až 2015 ovlivňovaly ekonomiku lékáren regulační poplatky. Největším problémem posledního roku je zavírání lékáren v menších obcích, čímž dochází ke snižování dostupnosti lékárenské péče. Konkurenceschopnost a rovné podmínky na trhu chce malým nezávislým lékárnám zajistit také Ministerstvo zdravotnictví či Česká lékárnická komora. Cíle: Cílem práce je posoudit finanční hospodaření vybraných lékáren Královéhradeckého kraje. K tomu budou využity metody finanční analýzy založené na výpočtu poměrových ukazatelů. Údaje potřebné pro výpočty jsou dostupné ve formě hrubých dat z... Keywords: ekonomika lékárny; management; účetnictví; economics of pharmacy; management; accounting Available in a digital repository NRGL
Analýza hospodaření lékáren Královéhradeckého kraje

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of: Social and Clinical Pharmacy Author: Nikol Švorcová Supervisor: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Analysis ...

Lepšová, Nikol; Kostřiba, Jan; Zimčíková, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Dělníci autorského práva. Agentura DILIA v období tzv. normalizace ve vzpomínkách tehdejších zaměstnanců
Burman, Markéta; Krátká, Lenka; Vaněk, Miroslav
2019 - Czech
In this thesis, I present Dilia, the Theater and Literary Agency, at the time of so-called normalization from the perspective of its employees. On the basis of available documentation, the organization's history from the beginning of 1949 until 1990 (a time of revolutionary societal changes) is mapped. Then I describe the organizational structure and different scope of work of each department and afterwards I turn back to the history again, this time with the focus on historical events, especially during the time of so-called normalization. I present the events as they were related to corresponding changes in directorship. In this thesis, I discover on the background of the era how the former employees recall their everyday life. I recall the employees' recollections of everyday life, working and private, in the context of the era. These recollections include forced membership in social organizations. Ultimately, they assess their their lives the vantage of today. Ve své práci bych chtěla představit Dilii, divadelní a literární agenturu, v době tzv. normalizace z perspektivy jejích řadových zaměstnanců. Nejdříve se pokusím především na základě dostupných dokumentů zmapovat historii agentury z pohledu organizačního od jejího počátku v roce 1949 až do roku 1990, kdy došlo k převratným změnám ve společnosti. Poté popíši organizační strukturu a činnost jednotlivých pracovišť a vrátím se znovu k historii, tentokrát optikou historických událostí především doby tzv. normalizace. Tyto události dám do souvislosti s tím, jak se ve vedení agentury střídali její ředitelé. Na pozadí doby budu zjišťovat, jak bývalí zaměstnanci vzpomínají na svůj každodenní život, pracovní i soukromý, na nucené členství ve společenských organizacích, a jak tuto dobu ze své dnešní pozice hodnotí. Keywords: DILIA; autorské právo; orální historie; normalizace; každodennost; DILIA; copywright; oral history; normalisation; everyday life Available in a digital repository NRGL
Dělníci autorského práva. Agentura DILIA v období tzv. normalizace ve vzpomínkách tehdejších zaměstnanců

In this thesis, I present Dilia, the Theater and Literary Agency, at the time of so-called normalization from the perspective of its employees. On the basis of available documentation, the ...

Burman, Markéta; Krátká, Lenka; Vaněk, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou
Talácková, Markéta; Pokladníková, Jitka; Štefančíková, Mariana
2019 - Czech
1 Abstract Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University in Prague Student: Markéta Talácková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Title of Rigorous Thesis: An effect of non-specific factors on acupuncture effectiveness in patients with migraine The aim of this study was to assess whether higher level of expectancy in patients with migraine leads to improvement of their clinical condition after a 12-week acupuncture course and during a 6-month follow-up. Patient's clinical condition was assessed as a number of migraine days and as a reduction in medication consumption. Other non-specific factors were included in this study as well. As the most significant non-specific factors, which contributed to an increased short-term effectiveness of acupuncture, were post-treatment positive expectancy and patient's mental state. However, the effect of positive expectancy decreased with time. The long-term effect of acupuncture was influenced by patient's positive perception of the TCM (Traditional Chinese medicine ) practitioner. Patient's expectancy, patient's relationship with the TCM physician and good mental state played a role in reduction of migraine days. Key words: acupuncture, migraine, reduction of migraine days, expectancy, non-specific factors,... Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze Student: Mgr. Markéta Talácková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda vyšší úroveň očekávání u pacientů trpících migrénou vede ke zlepšení jejich klinického stavu po 12týdenní akupunktuře a nadále v 6měsíčním sledovacím období. Klinický stav pacienta byl hodnocen jako počet dní s migrénou a jako redukce spotřeby úlevové medikace. Do této práce byly zahrnuty i další nespecifické faktory. Jako signifikantní nespecifické faktory, které přispívaly ke vzrůstajícímu krátkodobému efektu akupunktury, byla pozitivní poléčebná očekávání a duševní stav pacienta. Efekt pozitivního očekávání klesal s časem. Na dlouhodobý efekt akupunktury mělo vliv pozitivní vnímání lékaře TČM (Tradiční čínské medicíny). Na snížení počtu dní s migrénou měly v naší studii vliv tyto faktory: pacientovo očekávání, vztah pacienta s lékařem TČM a pacientův dobrý duševní stav. Klíčová slova: akupunktura, migréna, snížení počtu dní s migrénou, očekávání, nespecifické faktory, placebo efekt Available in a digital repository NRGL
Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou

1 Abstract Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University in Prague Student: Markéta Talácková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Title of ...

Talácková, Markéta; Pokladníková, Jitka; Štefančíková, Mariana
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases