Number of found documents: 602222
Published from to

Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta
Horný Lukáš; Tereza Gerdová; Burša Jiří
2021 -
The dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat tissue were carried out. In the subsequent regression analysis, stress-strain data were fitted by the polynomial strain energy density. A constitutive model of adipose tissue was used in the analytical simulation of the inflation-extension behavior of the human abdominal aorta. The computational model was based on the theory of the bi-layered thick-walled tube. In addition to the effect of perivascular tissue, the effect of axial prestretch was also studied. It was found that the presence of perivascular tissue reduces the distensibility of the aorta. Axial prestretch applied to aortas embedded in adipose tissue had an effect opposite to that of adipose tissue. Axially prestrained aortas exhibited higher distensiblity than nonprestrained aortas. It was also shown that the perivascular envelope bears some portion of the pressure loading and thus reduces the mechanical stresses inside the wall of aorta. A similar effect was found for axial prestretch.Cílem této dizertační práce je ukázat, že perivaskulární tuková tkáň může významně měnit mechanický stav břišní aorty. Za tímto účelem byly provedeny jednoosé tahové testy s perivaskulární tukovou tkání. V následné regresní analýze byly napěťově-deformační křivky nafitovány pomocí polynomické hustoty deformační energie. Konstitutivní model perivaskulární tukové tkáně byl použit v analytické simulaci chování inflace-extenze lidské abdominální aorty. Výpočetní model byl založen na teorii dvouvrstvé silnostěnné válcové trubice. Kromě účinku perivaskulární tkáně byl také studován vliv axiálního předpětí. Bylo zjištěno, že přítomnost perivaskulární tkáně snižuje roztažnost aorty. Axiální předpětí, aplikované na břišní aortu zabudovanou v tukové tkáni, mělo opačný účinek než účinek tukové tkáně. Axiálně předepjaté aorty vykazovaly vyšší roztažnost než nepředepjaté aorty. Dále bylo ukázáno, že perivaskulární obal nese určitou část tlakového zatížení a tím snižuje mechanické napětí uvnitř stěny břišní aorty. Podobný účinek byl nalezen pro axiální předpětí. Keywords: perivascular adipose tissue; abdominal aorta; aortic pathology; uniaxial tensile tests; Yeoh model; hyperelasticity; nonlinear behavior; thick-walled bilayer tube; inflation-extension simulation; axial prestretch; perivaskulární tuková tkáň; břišní aorta; patologie aorty; jednoosé tahové testy; Yeoh model; hyperelasticita; nelineární chování; silnostěnná dvojvrstvá trubice; inflačně-extenzní simulace; axiální předpětí Available in digital repository of ČVUT.
Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta

The dissertation thesis aims to show that perivascular adipose tissue may significantly change the mechanical state of the abdominal aorta. To this end, uniaxial tensile tests with perivascular fat ...

Horný Lukáš; Tereza Gerdová; Burša Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití stříkaného betonu pro definitivní ostění podzemních staveb
Hilar Matouš; Vlastislav Trunda; Barták Jiří
2021 -
Jednim ze způsobů ražby modernich podzemnich staveb je využiti konvečnich metod, které vychazeji ze zasad Nove rakouske tunelovaci metody. Vyrub těchto podzemnich staveb byva zpravidla zajištěn dvouplašťovym ostěnim, jehož prvni vrstva standardně je ze střikaneho betonu a druha vrstva z monolitickeho betonu, přičemž obě vrstvy jsou odděleny mezilehlou foliovou izolaci. Zatimco primarni ostěni ze střikaneho betonu v kombinaci s ostatnimi podpůrnymi prvky zhotovene podle zasad Nove rakouske tunelovaci metody je aplikovano prakticky okamžitě po odtěženi vyrubu, monoliticke sekundarni ostěni je aplikovano až po ustaleni deformaci horninoveho masivu. Nestandardnim způsobem trvaleho zajištěni vyrubu, ktery je ražen konvenčnim způsobem, je jeho zajištěni střikanym betonem. Ostěni ze střikaneho betonu může byt zhotovene jako jednoplašťove nebo dvouplašťove, přičemž při statickem navrhu posuzujicim dlouhodobe chovani ostěni jako celku je započitan cely průřez ostěni (zohledněni častečne degradace ostěni). Na zakladě tohoto předpokladu je možne docilit redukce plochy vyrubu a z ni vyplyvajicich ekonomickych uspor daneho tuneloveho projektu. I přes skutečnost, že při posuzovani ostěni zhotoveneho ze střikaneho betonu je zpravidla zohledněn cely průřez ostěni, je i pro tuto metodu relevantni možna degradace vnějši vrstvy ostěni, ktera je podminěna působenim fyzikalnich a chemickych vlivů panujicich v horninovem masivu, jelikož diky absenci všeobecně uznavaneho přistupu pro zohledněni degradace vnějši vrstvy ostěni dochazi zpravidla k jeho předimenzovani. Cilem disertačni prace je rešerše současneho stavu vyvoje trvaleho zajištěni vyrubu pomoci střikaneho betonu. Nedilnou současti prace jsou numericke vypočty, ve kterych je simulovan vliv degradace vnějši vrstvy ostěni podzemnich staveb a vliv teto degradace na definitivni ostěni. Na zakladě vysledků numericke studie je doporučen navrh zohledněni degradace vnějši vrstvy ostěni, na jehož zakladě bude možne docilit ekonomicky navrh zhotoveni podzemnich staveb.The modern underground structures are quite often excavated using conventional tunnelling methods which are based on the New Austrian Tunnelling Method (NATM). An excavated area is usually secured by double-shell tunnel lining. The first (external) lining is traditionally generated from sprayed concrete, the second lining is in situ cast concrete, the linings are separated by waterproof sheet membrane. The primary lining realised from sprayed concrete with supporting measures is applied almost immediately after excavation, the secondary in situ cast lining is applied after ceasing of ground deformations. Using sprayed concrete for permanent support of underground structures is very rare in the Czech Republic, but this approach is sometimes used abroad. Partly degradated primary lining generated from sprayed concrete is in some cases considered to numerical calculations of the permanent tunnel lining from cast concrete. Sometimes is lining generated from two layers of sprayed concrete with embedded sprayed membrane (.ie. the secondary lining is also generated from sprayed concrete). This thesis is focused on possibilities of consideration of the primary lining from sprayed concrete for evaluation of the permanent tunnel lining. This approach could bring an economic impact (the final cost reduction). In this direction various numerical calculations were prepared to find an optimum way for the primary lining degradation consideration. Keywords: Tunel; střikany beton; degradace primarniho ostěni; metoda konečnych prvků; Tunnel; sprayed concrete; primary lining degradation; finite element method Available in digital repository of ČVUT.
Využití stříkaného betonu pro definitivní ostění podzemních staveb

Jednim ze způsobů ražby modernich podzemnich staveb je využiti konvečnich metod, které vychazeji ze zasad Nove rakouske tunelovaci metody. Vyrub těchto podzemnich staveb byva zpravidla zajištěn ...

Hilar Matouš; Vlastislav Trunda; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

evakuace předškolních dětí ve věku 3 až 6 lete
Kupilík Václav; Hana Najmanová; Mózer Vladimír
2021 -
Děti předškolního věku představují zranitelnou složku naší populace, neboť jejich potenciálně limitovaná schopnost samostatného pohybu a orientace může při mimořádné události vyústit ve velmi specifické podmínky a požadavky na evakuaci. Cílem této disertační práce je shrnout a rozšířit současný stav poznání v oblasti evakuace dětí ve věku 3-6 let z předškolních vzdělávacích institucí a získané poznatky prezentovat ve formě vhodné pro další inženýrské aplikace, zejména v požárně bezpečnostním inženýrství. Teoretická část disertační práce poskytuje ucelený přehled dosavadních vědeckých poznatků týkajících se evakuace předškolních dětí a jejich vývojových specifik. V experimentální části disertační práce jsou prezentována nová experimentální data zaměřená na chování, pohyb, a specifické podmínky při evakuaci předškolních dětí z mateřských škol v České republice. Tato data vycházejí z analýzy 15 experimentálních cvičných evakuací uskutečněných v 10 mateřských školách za účasti 970 dětí ve věku 3-7 let a 87 osob pedagogického a pomocného personálu. Na základě vyhodnocení pořízených videozáznamů bylo shromážděno a interpretováno přes 24 800 pozorování popisujících chování dětí a personálu během celého evakuačního procesu a dále pohybové charakteristiky dětí (rychlost pohybu, specifický tok, hustota, a jejich vzájemné vztahy) na různých částech únikových cest (na chodbách, na schodištích, při průchodu dveřmi). Získané výsledky jsou diskutovány a porovnány se závěry uvedenými v dostupné literatuře. V rámci experimentálního výzkumu byl dále uskutečněn anonymní online dotazník zaměřený na provozní charakteristiku a provádění cvičných evakuací v mateřských školách. Tento dotazník byl tvořen 20 otázkami a byl distribuován do 4 903 mateřských škol v České republice s návratností 23.5 %. V aplikační části disertační práce jsou získané poznatky popisující specifika evakuace dětí z předškolních vzdělávacích institucí shrnuty pro účely další inženýrské aplikace, a to ve formě souboru 18 behaviorálních tvrzení a diskuze jejich přímého uplatnění v požárně bezpečnostní analýze a při matematickém modelování evakuace osob. Výsledky disertační práce jsou dále hodnoceny z perspektivy navrhování požární bezpečnosti staveb a jejich praktického uplatnění v provozu předškolních vzdělávacích institucí, které je prezentovaného jako soubor doporučení pro efektivní provádění cvičných evakuací v těchto provozech.Children at the pre-school age represent a vulnerable part of our population whose potentially limited self-rescue capabilities may result in very specific requirements on emergency evacuation. This thesis aims to review and expand our current understanding of evacuation behaviour and movement of pre-school children aged 3-6 years accommodated in early childhood educational institutions and to present the acquired knowledge in the manner suitable for further practical applications, especially in fire safety engineering. In the theoretical part of the thesis, the general literature background summarizes the present state of knowledge describing evacuation and development of pre-school children. The experimental part of the thesis presents new experimental data-sets and information on children’s movement, behaviour, and specific evacuation conditions in nursery schools in the Czech Republic. These data result from the analysis of 15 experimental evacuation drills involving 970 children aged 3-7 years and 87 staff members conducted in 10 participating nursery schools. Based on the analysis of video recordings, over 24,800 data-points describing evacuation behaviour of children and staff members in both the pre-movement and movement phase of the evacuation process as well as movement characteristics of children (travel speed, specific flow, density, and their relationships) on different parts of evacuation routes (in corridors, on staircases, and in doorways) were gathered, interpreted, and compared to results and findings available in the literature. Additionally, an anonymous online questionnaire consisting of 20 questions distributed to 4,903 nursery schools (response rate of 23.5%) revealed the details of real-life operational conditions in nursery schools in the Czech Republic and their practice with evacuation drills. In the application part of the thesis, a set of 18 behavioural statements on pre-school children evacuation behaviour and movement in early childhood education institutions is identified for the purpose of engineering applications and their direct incorporation in a life safety analysis and egress modelling is discussed. In addition, the knowledge obtained in this study is presented in the view of a fire safety design perspective. The practical research output of this work is a set of recommendations on effective implementation of evacuation drills in educational institutions attended by children at the pre-school age. Keywords: požární bezpečnost; evakuace; předškolní děti; pohybové charakteristiky; chování za požáru; cvičná evakuace; dotazník; mateřská škola; fire safety; evacuation; pre-school children; movement characteristics; evacuation behaviour; evacuation drill; questionnaire; nursery school Available in digital repository of ČVUT.
evakuace předškolních dětí ve věku 3 až 6 lete

Děti předškolního věku představují zranitelnou složku naší populace, neboť jejich potenciálně limitovaná schopnost samostatného pohybu a orientace může při mimořádné události vyústit ve velmi ...

Kupilík Václav; Hana Najmanová; Mózer Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu
Sovka Pavel; Jan Kubák; Procházka Aleš
2021 -
Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ortogonality. Rovněľ se provádí prozkoumání numerických vlastností algoritmů generujících dokonce Zolotarevovy polynomy. Pokud jde o aplikaci Zolotarevových polynomů na spektrální analýzu, je implementována aproximovaná diskrétní Zolotarevova transformace, která umoľňuje výpočet spektrogramu (zologramu) v reálném čase. Aproximovaná diskrétní zolotarevská transformace je navíc upravena tak, aby lépe fungovala při analýze tlumených exponenciálních signálů. A nakonec je navrľena nová diskrétní Zolotarevova transformace implementovaná plně v časové oblasti. Tato transformace také ukazuje, ľe některé rysy pozorované u aproximované diskrétní Zolotarevovy transformace jsou důsledkem pouľití Zolotarevových polynomů.This thesis is focused on selected problems of symmetrical Zolotarev polynomials and their use in spectral analysis. Basic properties of symmetrical Zolotarev polynomials including orthogonality are described. Also, the exploration of numerical properties of algorithms generating even Zolotarev polynomials is performed. As regards to the application of Zolotarev polynomials to spectral analysis the Approximated Discrete Zolotarev Transform is implemented so that it enables computing of zologram in real–time. Moreover, the Approximated Discrete Zolotarev Transform is modified to perform better in the analysis of damped exponential signals. And finally, a novel Discrete Zolotarev Transform implemented fully in the time domain is suggested. This transform also shows that some features observed using the Approximated Discrete Zolotarev Transform are a consequence of using Zolotarev polynomials. Keywords: Aproximovaná Diskrétní Zolotarevova Transformace; Diskrétní Zolotarevova Transformace; Chebyąevovi polynomy; Zolotarevovi polynomy; Tlumené Exponenciální Signály; Approximated Discrete Zolotarev Transform; Discrete Zolotarev Transform; Chebyshev polynomials; Zolotarev polynomials; Damped Exponential Signals Available in digital repository of ČVUT.
Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu

Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických ...

Sovka Pavel; Jan Kubák; Procházka Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC
Hazdra Pavel; Stanislav Popelka; Belas Eduard
2021 -
Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a lehkými ionty (protony). Vliv ozáření na studované struktury byl zkoumán z hlediska generování radiačních defektů (hluboké úrovně) a vlivu na voltampérové a dynamické charakteristiky. Na základě dosažených výsledků byly vytvořeny modely degradace a použity v TCAD simulacích pomocí metody konečných prvků v simulátoru Silvaco ATLAS. Pro potřeby charakterizace byly také vyvinuty nové testovací metody a aparatury, které byly zapotřebí pro plnou charakterizaci studovaných součástek. Hlavními výstupy této disertační práce jsou kalibrované degradační modely, které lze využít pro zlepšení nebo vývoj tzv. rad-hard SiC součástek se zvýšenou radiační odolností. Mimo to lze výsledky po ozařování protony využít pro lokální řízení doby života nosičů náboje v bipolárních SiC součástkách pro optimalizaci jejich parametrů.This dissertation thesis deals with the radiation effects in silicon carbide (SiC) commercially available power devices. SiC JBS diodes, JFET, and MOSFET have been irradiated by various particles (electrons, neutrons, and light ions). Their influence has been studied in terms of introduced radiation defects (deep levels) and effects on device I-V and dynamic characteristics. Based on achieved results, simulation models of device degradation have been developed and used in the device TCAD simulations using the finite element method by Silvaco ATLAS simulator. Additional measurement test setups and methods were developed and were necessary for the full characterization of investigated devices before and after irradiation. The main outputs of this dissertation thesis are developed calibrated degradation models which can be utilized for improving or developing rad-hard SiC power devices. On the top of it, the results concerning the effect of proton irradiation can be used for application of the local lifetime control technique for bipolar SiC power device parameters optimization. Keywords: karbid křemíku; dioda; JFET; MOSFET; elektrony; protony; neutrony; poruchy; radiační poruchy; degradace; TCAD; silicon carbide; diode; JFET; MOSFET; electrons; protons; neutrons; defects; radiation defects; degradation; TCAD Available in digital repository of ČVUT.
Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC

Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a ...

Hazdra Pavel; Stanislav Popelka; Belas Eduard
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Charakterizace vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace
Sovják Radoslav; Petr Konrád; Hlobil Michal
2021 -
V této práci jsou zkoumány vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity vystavené rázovému zatížení. Hlavním cílem je návrh, sestavení a optimalizace zkušebního zařízení a postupu pro provedení rázové zkoušky. Výsledkem této zkoušky jsou hodnoty vzorkem disipované mechanické energie v závislosti na poškození (šířce trhliny). Hlavním přínosem tohoto postupu je eliminace tuhých podpor, které při dynamické zkoušce mohou mít negativní vliv na přesnost dosažených výsledků. Princip zkoušky se tak mění z klasického silového na plně energetický přístup vyhodnocení odezvy materiálu. Nově navržené měřicí zařízení pak výrazně urychluje a zpřesňuje vyhodnocení experimentů. Pro lepší porozumění chování zkoumaných materiálů byly provedeny i kvazi-statické ohybové a tlakové zkoušky. Zkoumány byly celkem čtyři značně odlišné cementové kompozity v kombinaci s dvěma druhy výztužných ocelových vláken. Výsledky odhalily odlišné chování všech materiálů při rázovém zatížení. Dále byly popsány jisté efekty související se zvýšenou rychlosti deformace, které se lišily pro různé materiály a vlákna.High-performance fibre-reinforced cementitious composites subjected to impact loading are examined in this work. The main goal is the design, assembly and optimisation of the experimental apparatus and procedure to carry out the impact testing. The results of this experiment are the values of the mechanical energy dissipated by the specimen and tied to its damage (crack width). The main aspect of this procedure is the elimination of rigid supports, which could negatively affect the obtained results. The principle of the experiment then changes from the classical force-based to completely energetic evaluation of the material performance. The newly designed measuring apparatus greatly improves the speed and precision of the subsequent analysis. To better understand the material performance, quasi-static bending and compressive tests were also conducted. Four different cementitious composites in combination with two fibre types were examined. The results showed that the materials perform differently under impact loading. Next, several strain-rate related effects were identified, which were different between the materials and fibre types. Keywords: HPFRC; vysokohodnotný beton; cementový kompozit; vlákna; disipovaná energie; rychlost deformace; rázové zatížení; rázové kyvadlo; HPFRC; high-performance concrete; cementitious composite; fibres; dissipated energy; strain-rate; impact loading; impact pendulum Available in digital repository of ČVUT.
Charakterizace vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace

V této práci jsou zkoumány vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity vystavené rázovému zatížení. Hlavním cílem je návrh, sestavení a optimalizace zkušebního zařízení a postupu pro provedení ...

Sovják Radoslav; Petr Konrád; Hlobil Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metodika tepelně technického a ekonomického hodnocení tepelných mostů způsobených projektovou a technologickou nekázní
Svoboda Pavel; Roman Šubrt; Kulhánek František
2021 -
Tématem disertační práce je metodika kvantifikace ekonomických dopadů tepelných mostů a tepelných vazeb na provoz staveb a škod vznikajících chybným návrhem i realizací stavebních detailů. Ověřování metod proběhlo zkoumáním různých tepelných mostů.The topic of this dissertation thesis is the methodology of quantification of economic impacts of thermal bridges and thermal links on the operation of buildings and damage resulting from incorrect design and implementation of construction details. The verification of methods was carried out by examining various thermal bridges. Keywords: ekonomická efektivita; tepelný most; tepelná vazba; vzniklá škoda; návratnost; cena energie; economic efficiency; thermal bridge; thermal bond; caused damage; return; energy price Available in digital repository of ČVUT.
Metodika tepelně technického a ekonomického hodnocení tepelných mostů způsobených projektovou a technologickou nekázní

Tématem disertační práce je metodika kvantifikace ekonomických dopadů tepelných mostů a tepelných vazeb na provoz staveb a škod vznikajících chybným návrhem i realizací stavebních detailů. Ověřování ...

Svoboda Pavel; Roman Šubrt; Kulhánek František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Holistický pohled na personalizované větrání
Kabele Karel; Vojtěch Mazanec; Petráš Dušan
2021 -
Práce se zabývá problematikou vývoje personalizovaného větrání založeném na holistické analýze současných systémů. Je rozdělena podle hlavních cílů na čtyři základní části. První část je zaměřena na vymezení personalizovaného větrání v jeho dnešních podobách, srovnání jeho výhod a limitů oproti aktuálně nejpoužívanějším systémům na základě současného stavu poznání a rešerši prototypů a aplikací. V druhé části je využito předchozí rešerše k vytvoření komplexního analytického nástroje k holistickému posouzení vlivů jednotlivých systémů personalizovaného větrání. Holistickým posouzením je myšlen pohled ze všech zásadních směrů, tedy ekonomického, technologického, provozního a vlivu na kvalitu vnitřního prostředí pracoviště. Třetí část se zabývá procesem vývoje nového zařízení pro pracoviště letového dispečera na základě skutečné poptávky. Pro proces vývoje byla zvolena metoda stage-gate (metoda výzkumných fází a hodnotících uzlů). První fází je analýza prostoru pracoviště letových dispečerů a vyhodnocení požadavků na systém personalizovaného větrání. Pro určení vhodného systému bylo použito předchozího analytického nástroje. Druhou fází je prvotní vývoj zařízení, který spoléhá z velké části na matematické modelování a prvotní měření jednotlivých komponent. Je zde ověřena vhodnost a použitelnost jednotlivých prvků a základní geometrie zařízení. Třetí fází je vývoj reálného prototypu, jeho měření a následná optimalizace. Ve čtvrté části je pak převedení prototypu na základě zpětné vazby od budoucího provozovatele do formy aplikovatelné v reálném provozu a přizpůsobení možnostem výroby a realizace. Poslední fází procesu je pak žádost o udělení ochrany duševního vlastnictví pomocí užitného vzoru. Čtvrtá část popisuje stručněji vývoj druhého typu zařízení, které je koncipováno více univerzálně a určeno pro provoz v běžných kancelářských provozech. Poslední část práce se zabývá diskuzí a možným dalším navázáním na poznatky zjištěné během analýzy a vývoje.The thesis is dealing with a development of personalized ventilation system based on the holistic analysis of contemporary devices. The thesis contains from four parts sorted by main goals. The first part is focused on definition of personalized ventilation in its contemporary forms, comparison of advantages and limits of personalized ventilation with currently used systems based on the current state of knowledge, and research of current prototypes and applications. The second part uses the previous research to create a complex a tool for holistic assessment of the effects of individual types of personalized ventilation systems. The holistic assessment means a view from all fundamental perspectives, i.e. economic, technological, and operational and impact on the internal environment of the workplace. The third part deals with the process of developing a new device for the air traffic controller workplace, based on the actual assignment. The stage-gate method (a method composed of research phases and decision nodes) was used for the development process. The first phase is the analysis of the space of the flight dispatchers' workplace and the evaluation of the requirements for the personalized ventilation system. A previous analysis tool was used to determine the appropriate system. The second phase is the initial development of the device, which relies heavily on mathematical modeling and initial measurement of individual components. The suitability and applicability of individual elements and the basic geometry of the device are verified. The third phase is the development of a real prototype, its measurement and subsequent optimization. In the fourth part, the transfer of the prototype to the form applicable in real operation and adaptation to production based on feedback from the future operator. The last stage of the process is then the application for the granting of intellectual property protection through a utility model. The last fourth part is composed of discussion and possible further continuation of the research which would follow the findings found during the analysis and development. Keywords: personalizované větrání; holistická analýza; srovnání; pracoviště leteckého provozu; personalizer ventilation; holistic analysis; comparison; workplace of air traffic Available in digital repository of ČVUT.
Holistický pohled na personalizované větrání

Práce se zabývá problematikou vývoje personalizovaného větrání založeném na holistické analýze současných systémů. Je rozdělena podle hlavních cílů na čtyři základní části. První část je zaměřena na ...

Kabele Karel; Vojtěch Mazanec; Petráš Dušan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

KOROZIVNĚ AKTIVNÍ VZTAH DŘEVOMORKY KE ZDIVU
Jiránek Martin; Drahomíra Cígler Žofková; Válek Jan
2021 -
Práce se zabývá interakcí metabolických produktů dřevokazné houby druhu dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) P. Karst.) s běžně užívanou vápennou maltou. Úvodní část je věnována souhrnnému zpracování problematiky biologické degradace dřeva se zaměřením na dřevomorku domácí. V této části jsou detailně popsány morfologie, způsob rozmnožování, možnosti šíření, životní podmínky a principy rozkladu dřeva (dřevěných konstrukčních prvků) vlivem činnosti této dřevokazné houby. Úvodní část obsahuje také blok zabývající se sanačními opatřeními vycházející ze stavební praxe v České republice s uvedením souvisejících právních předpisů. Teoretická část disertační práce se zabývá rozborem stávajícího stavu řešené problematiky. Jsou zde rovněž uvedeny a popsány analýzy a postupy používané pro detekci kyseliny šťavelové a oxalátu vápenatého v oblasti zkoumání dřevokazných hub (pro hnědé a bílé hniloby). Experimentální výzkum se skládá ze dvou fází. První fáze je zaměřena na analýzu a vyhodnocení vzorků odebraných z reálných staveb. Druhá fáze experimentu je pak zaměřená na zpřesnění vstupních podmínek, určení počátečních vlastností zkoumaných vzorků a hodnocení vzorků s využitím nových měřících metod. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a uvedeny další možné směry výzkumu působení dřevomorky domácí na dřevěné konstrukční prvky a stavební materiály nedřevěného charakteru.The work addresses the interaction of metabolic products of a wood-destroying fungus of the dry rot species (Serpula lacrymans (Wulfen) P. Karst.) with a commonly used lime mortar. The introduction of the work is dedicated to a comprehensive elaboration of the issues of biocorrosion with a focus on dry rot. In this part, the morphology of this wood-destroying fungus, the manner of its reproduction, spread, living conditions and the decomposition process of wooden structural elements are elaborated in detail. This part is followed by a passage dealing with remediation measures based on the construction practice in the Czech Republic, mentioning the legal regulations. The second part of the dissertation is focused on the current state of the researched issues and it lists and describes the analyses and procedures used to determine oxalic acid and calcium oxalate in the area of the study of wood-destroying fungi (for brown and white rot). Experimental research is divided into two phases. The first part is focused on the evaluation of samples taken from existing buildings. Based on the outputs of this part, the second phase of the experiment was focused on the refinement of the input conditions, determination of the initial properties of the examined samples and evaluation of the samples using new measuring methods. In the conclusion of the disseration, the achieved results are summarized and other possible ways to investigate the effects of Serpula lacrymans on building materials of non-wood nature are mentioned. Keywords: dřevokazné houby; dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) J. Karst); šťavelan vápenatý; vápenná omítka; CaCO3; X-ray fluorescenční spektroskopie (XRF); termická analýza; infračervená spektroskopie (FTIR); optická mikroskopie; elektronová mikroskopie SEM; wood-destroying fungi; Serpula lacrymans (Wulfen) J. Karst); calcium oxalate; lime mortar; CaCO3; X-ray fluorescence spectroscopy (XRF); thermal analysis; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); optical microscopy; electron microscopy (SEM) Available in digital repository of ČVUT.
KOROZIVNĚ AKTIVNÍ VZTAH DŘEVOMORKY KE ZDIVU

Práce se zabývá interakcí metabolických produktů dřevokazné houby druhu dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) P. Karst.) s běžně užívanou vápennou maltou. Úvodní část je věnována souhrnnému ...

Jiránek Martin; Drahomíra Cígler Žofková; Válek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů
Valášek Michael; František Procházka; Bauma Václav
2021 -
Práce se zabývá modelováním a řízením redundantních paralelních mechanismů. Hlavní pozornost je věnována zkoumání vlastností v současnosti nejpoužívanějších modelově orientovaných konceptů řízení. Dosud používaná řešení regulace mohou trpět vzájemným přetahováním nadbytečných pohonů. Fenomén přetahování pohonů je typickým projevem nepřesnosti modelu, který je využíván pro řízení mechanismů s nadbytečným počtem pohonů. Nový přístup k řešení je založen na principu klouzavého řízení, které je ve své přirozenosti do určité míry necitlivé k chybám modelu. Navržené řízení garantuje stabilitu a navíc nevyžaduje rozlišovat mezi jednotlivými pohony pro aplikaci zpětné vazby. V práci je nejdříve představena metodika sestavení matematického modelu redundantních paralelních mechanismů. Následně jsou v práci popsány v současnosti nejpoužívanější metody řízení těchto mechanismů. Pozornost je dále zaměřena na vliv a výpočet nepřesnosti modelu a na výslednou kvalitu řízení s nepřesným modelem. Dále je popsán princip klouzavého řízení. Tato metodika je následně upravena pro redundantně poháněné paralelní mechanismy a odzkoušena na dvou rovinných příkladech vláknového a tuhého 4RRR mechanismu. Práci uzavírá zhodnocení dosažených výsledků.This thesis deals with the modelling and control of redundantly actuated parallel mechanisms. The main issue of this work is the model-based control properties of such mechanisms. Control of such structures suffers from several new control problems like the danger of mutual fighting of the redundant actuators. This is especially problem if the model imperfections appear. A new control method based on the sliding mode control is developed to tackle this problem. The property of this control is stability with respect to the bounded model imperfections. Moreover the solution can be used for the uniform usage of all actuators in feedback control. The thesis begins with the modeling of redundantly actuated parallel mechanisms. Then brief description of current model-based control strategies is done. Further the influence of the model uncertainties is studied. A numerical method evaluating model uncertainties is presented. This method is based on bounded uncertainties of model parameters. Further the robust sliding mode control is explained. This method is modified for redundantly actuated parallel mechanisms and tested on two planar mechanisms. The first one is the rigid 4RRR mechanism „Crosshead“ and the second one is the fiber-driven mechanism. Finally the obtained results are discussed. Keywords: paralelní kinematika; redundantní pohony; klouzavé řízení; nepřesnosti modelu; parazitní zpětná vazba; protivůlové řízení; Parallel kinematics; actuation redundancy; sliding mode control; model uncertainties; parasitic feedback forces; antibacklash control Available in digital repository of ČVUT.
Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů

Práce se zabývá modelováním a řízením redundantních paralelních mechanismů. Hlavní pozornost je věnována zkoumání vlastností v současnosti nejpoužívanějších modelově orientovaných konceptů řízení. ...

Valášek Michael; František Procházka; Bauma Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases