Number of found documents: 538877
Published from to

Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením
HEBNAR, Alexandr; PITNEROVÁ, Dagmar
2019 - Czech
Cílem výzkumu bude zkoumat využití nabídky volnočasových aktivit pro danou skupinu osob v regionu města Prostějov. Research of leisure time activities of people with mental disabilities are affected Keywords: volný čas; volnočasové aktivity; mentální retardace; Leisure activities; mental disabilities Available in digital repository of UPOL.
Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením

Cílem výzkumu bude zkoumat využití nabídky volnočasových aktivit pro danou skupinu osob v regionu města Prostějov....

HEBNAR, Alexandr; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hra Replacement puzzle
TŮMA, Filip; KOLAŘÍK, Miroslav
2019 - Czech
V bakalářské práci byla vytvořena hra Replacement puzzle formou okenní aplikace. Hra dává uživateli možnost vygenerovat novou hru podle počtu tahů, pravidel a znaků a dále uložit a načíst rozehranou hru. In the bachelor thesis was created game Replacement puzzle in the form of window application. The game gives the user the ability to generate a new game based on the number of moves, rules and characters, and then save and load the game in progress. Available in digital repository of UPOL.
Hra Replacement puzzle

V bakalářské práci byla vytvořena hra Replacement puzzle formou okenní aplikace. Hra dává uživateli možnost vygenerovat novou hru podle počtu tahů, pravidel a znaků a dále uložit a načíst rozehranou ...

TŮMA, Filip; KOLAŘÍK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úrazy žáků středních škol
BEDNÁŘOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Práce analyzuje úrazy na středních školách, které jsou běžnou součástí studia. Ve své práci shrnuji typy zranění, které následně řadím do skupin. Tato data jsou čerpána z databáze zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o zásahy na středních školách v Českých Budějovicích od roku 2008 do roku 2018. Má práce pojednává o nejčastěj-ších diagnózách, u kterých zasahuje záchranná služba, a analyzuje nejrizikovější kategorie žáků z hlediska věku a pohlaví. Bachelor thesis has analyzed the accidents on the secondary schools, which are common part of studies. I recapitulate the types of injures in my work, which are divided to the groups.These dates are extraced from database of Emergency of South Bohemia. Concre-tely are this intervention in the secondery school in České Budějovice, during the years 2008 to 2018. My work deal about the most frequent diagnosis,where is emergency interferes, and analyzed most vulnerability group students from the aspect age and genders. Keywords: Úrazy; Střední škola; České Budějovice; Injuries; secondary school; České Budějovice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úrazy žáků středních škol

Práce analyzuje úrazy na středních školách, které jsou běžnou součástí studia. Ve své práci shrnuji typy zranění, které následně řadím do skupin. Tato data jsou čerpána z databáze zdravotnické ...

BEDNÁŘOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Nové substráty rostlinných aminoaldehyddehydrogenas
DYBALOVÁ, Martina; VLČKO, Tomáš; FRÖMMEL, Jan
2019 - Czech
Rostlinné aminoaldehyddehydrogenasy jsou enzymy podílející se na několika metabolických dráhách např. degradaci polyaminů, cholinu či lysinu. Díky tvorbě osmoprotektivních látek se rovněž podílí na ochraně rostlin před abiotickým stresem jako je chlad, vysoké teploty, salinita atd. Jejich substrátová specifičnost je velmi široká, mimo přirozené substráty -aminoaldehydy, betain aldehyd či -guanidinobutyraldehyd, oxidují i řadu syntetických substrátů, včetně aromatických a heterocyklických aldehydů. V rámci superrodiny aldehyddehydrogenas se řadí společně s houbovými isoenzymy do rodiny ALDH 10 separátně od živočišných aminoaldehyddehydrogenas, tvořících rodinu ALDH9. V rámci této práce byly testovány 3 aldehydy odvozené od 3-fenylpropanalu či od 3-karbamoylpropanalu jakožto substrátů aminoaldehyddehydrogenas pocházejících z hrachu a rajčete. Ve všech případech byly tyto substráty oxidovány, přičemž nejlépe je oxidovala SlAMADH1. Lepšími substráty byly aldehydy odvozené od 3-fenylpropanalu v porovnání s karbamoylpropanalovým aldehydem, který byl oxidován na karboxylovou kyselinu pomalu. Plant aminoaldehyde dehydrogenases participate in multiple metabolism pathways such as degradation of polyamines, choline or lysine. Thanks to the production of osmoprotectant substances, they take part in plant defense against abiotic stress like cold, high temperatures, salinity etc. Their substrate specifity is very broad. Out of physiological substrates such as -aminoaldehydes, betaine aldehyde or -guanidinobutyraldehyde, aminoaldehyde dehydrogenases are able to oxidase different synthetic substrates, including aromatic and hererocyclic aldehydes. As a part of aldehyde dehydrogenase superfamily, they are classified as ALDH10 family members together with isoenzymes from fungies separately from animal aminoaldehyde dehydrogenases which are members of the ALDH9 family. In this work three aldehydes derived from 3-phenylpropionaldehyde and 3-carbamoylpropionaldehyde were tested as substrates of aminoaldehyde dehydrogenases from pea and tomato. All three aldehydes were oxidized whereas SlAMADH1 had best results. Derivatives of 3-phenylpropionaldehyde were oxidized more efficiently than carbamoylpropionaldehyde aldehyde derivate, which was converted to the carboxylic acid only slowly. Keywords: aminoaldehyddehydrogenasa; aldehyddehydrogenasa; metabolismus polyaminů; metabolismus cholinu; metabolismus lysinu; GABA; L-karnitin; betainy; substrátová specifičnost; aminoaldehyde dehydrogenase; aldehyde dehydrogenase; metabolism of polyamines; metabolism of choline; metabolism of lysine; GABA; L-carnitin; betaines; substrate specifity Available in the UPOL Library.
Nové substráty rostlinných aminoaldehyddehydrogenas

Rostlinné aminoaldehyddehydrogenasy jsou enzymy podílející se na několika metabolických dráhách např. degradaci polyaminů, cholinu či lysinu. Díky tvorbě osmoprotektivních látek se rovněž podílí na ...

DYBALOVÁ, Martina; VLČKO, Tomáš; FRÖMMEL, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce
Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
2019 -
Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní úrovni až na samotné obce. Ty řeší nejen samotné náklady na nákup energie, ale i neutěšený technický stav budov v jejich majetku. Především malé obce řeší i nedostatek finančních prostředků na renovace budov. Problémem je i neznalost a neodbornost volených zástupců obcí, kteří tak nejsou schopni objektivně stanovit potenciál energeticky úsporných opatření a vhodné zdroje financování. Navržený model a metodika přináší pro tyto obce postup, jakým stanovit potenciál energetických úspor všech budov a přiřadit vhodný zdroj financování, tak aby byla maximalizována úspora energie a provozních nákladů. Obce takto mohou efektivně investovat své omezené veřejné finanční prostředky do energeticky úsporných opatření a splnit tak příkladnou roli orgánů veřejné moci.This thesis focuses on the research in the area of costs control of energy in the property of municipalities. There is a big need of this topic coming from the necessity of meeting the target and strategies of the EU which are assigned to member states and on the national level to every municipality. They solve not only their own costs to buy energy but also a dismal technical estate of buildings in their property. First of all, small municipalities solve also a lack of financial resources for reconstruction of buildings. There is a problem of unknowingness and inexpertness of elected candidates of local authorities who aren´t able to specify the potential of energy saving measures and appropriate financial sources. The suggested model and method brings to these municipalities a procedure how to settle the potential of energy savings in all buildings and to match the appropriate financial resource with the aim to maximize energy savings and operating costs. Municipalities can effectively invest their limited public funds in energy saving measures and to meet their exemplary role of public power authorities. Keywords: obec; budovy; energie; náklady na energie; model; metodika; řízení nákladů; energeticky úsporné opatření; financování; municipality; buildings; energy; energy costs; model; methodology; cost management; energy saving measures; financing Available in digital repository of ČVUT.
Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce

Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské ...

Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji
KOSÁČKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském kraji. Teoretická část pojednává o vzdělávání a začlenění oblastí bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů. Podstatnou její částí je rozpracovaný rámcový vzdělávací program, ve kterém se stanovuje povinný obsah, podmínky vzdělávání a další povinné standardy. Byla provedena analýza právních norem, odborné literatury a vymezeny odborné pojmy, které se týkají řešené problematiky. Výzkumná část práce je zpracována zejména formou vlastního šetření a směřuje k naplnění cílů práce. Prvním cílem výzkumné části je posoudit zapojení vybraných subjektů do vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji a zodpovězení výzkumné otázky "Jak se vybrané subjekty zapojují do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji?". Při výzkumu je využit kvalitativní výzkum - metoda řízených rozhovorů s odpovědnými zástupci organizací zapojených do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat" a zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat?" Při výzkumu je využita metoda řízených rozhovorů s pedagogy vybraných základních škol Jihočeského kraje. Výsledky práce prokázaly, že současný stav zapojení vybraných organizací do vzdělávání bezpečnostních témat je na velmi dobré úrovni při realizaci preventivně výchovné činnosti a vydávání edukačních materiálů. Jednotlivé organizace přistupují při vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat individuálně a pro školy je problematické vytvořit si ucelený přehled a využít nabídky programů a materiálů. Pedagogové se v bezpečnostních tématech vzdělávají a dále předávají žákům, ale chybí zde koordinovanost a systémovost. Odpovědi na výzkumné otázky celkem jednoznačně ukázaly, že všechny oslovené organizace prosazují názor na začlenění nového předmětu s tématy v oblasti bezpečnosti do vzdělávacího procesu. U pedagogů naopak převyšuje názor na nezavádění samostatného předmětu s bezpečnostní problematikou. The aim of this Master thesis is to discover how well pupils and teachers are prepared in the field of safety topics and to evaluate the participation of chosen subjects in the safety education in the South Bohemian Region. The theoretical part is concerned with the education and integration of safety topics in framework education programmes with an emphasis on an elaborated framework education programme establishing the obligatory content, terms of education and other obligatory standards. Furthermore, an analysis of legal rules and the technical literature is conducted and technical terms concerning the matter are defined. The empirical part of the thesis focuses primarily on an individual research and is aimed at fulfilling the goals of the thesis. The first aim of the empirical part is to assess the participation of chosen subjects in the safety topics education in the South Bohemian Region and to answer the research question "How do chosen subjects participate in the safety topics education in the South Bohemian Region?" For the research, the method of a qualitative research is employed, namely in the form of structured interviews with the representatives of the organizations participating in safety topics education in the South Bohemian Region. The second aim of this thesis is to discover how well the teachers are currently prepared in the field of safety topics and to answer the research question "How well are the teachers currently prepared in the field of safety topics?" The method of structured interviews with elementary school teachers in the South Bohemian Region is employed. The results of the research show that the current state of participation of chosen organizations in the safety topics education is in the process of preventive educational activity and publication of educational materials on a very good level. The organizations proceed in the process of safety topics education on an individual basis and it is therefore problematic for the schools to keep a good track of all offered programmes and materials and to use them. The teachers educate themselves in the field of safety topics and pass the knowledge further on the pupils, however without any coordination and systematic character. The answers to the research questions showed quite decidedly that all organizations promote the integration of a new school subject concerned with the safety topics in the educational system. On the other hand, the teachers hold the view that it is not necessary to introduce a separate subject on this topic. Keywords: hrozby; rizika; ochrana obyvatelstva; pedagog; preventivně výchovná činnost; vzdělávání; základní škola; žák; threats; risks; popular protection; teacher; preventive educational activity; education; elementary school; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském ...

KOSÁČKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.
MANOCZKI, Nelli Vanessza
2019 - English
A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression vector and transformed into One ShotTM TOP 10 Chemically Competent E.coli cells. Colony PCR was performed and plasmids were sent for sequencing. Sequence verified plasmids were transformed into One ShotTM BL21 (DE3) or Rosetta-gami B (DE3) Chemically Competent E.coli cells. During Pilot expressions the conditions for production of soluble recombinant protein were optimized and according to them the recombinant protein was produced in large scale. The presence of the sigmaNS-terminal domain was verfied by Western Blot. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanisms of dsRNA virus replication: Cloning, production and structural characterization of C-terminal domain of sigmaNS.

A gene fragment encoding the C-terminal domain of the sigmaNS protein of the avian reovirus was amplified via PCR. The amplicon was cloned using BsaI restriction enzyme into the pASKIBA37+ expression ...

MANOCZKI, Nelli Vanessza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv ošetřovatelské péče na riziko infekce u centrálních žilních vstupů
ADAMCOVÁ, Dana; RACLAVSKÝ, Vladislav; KISVETROVÁ, Helena
2019 - Czech
Vlivem správných ošetřovatelských postupů v péči o centrální žilní katétr se můžeme vyhnout komplikacím v nejzávažnější podobě, tj. katétrové sepsi. Cílem diplomové práce je zjistit a popsat, jak ošetřovatelská péče ovlivňuje infekci centrálních žilních katétrů u hospitalizovaných pacientů. Teoretická část práce seznamuje odbornou veřejnost s dohledanými publikovanými poznatky dané problematiky zabývající se typem centrálních žilních kanyl, typy krytí, desinfekčními roztoky a postupy péče o centrální žilní kanyly. Empirická část diplomové práce popisuje data sbíraná formou retrospektivní analýzy zdravotnické dokumentace, s celkovým počtem 102 pacientů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin - s pozitivním mikrobiologickým nálezem a pacienti bez mikrobiologického nálezu na centrálním žilním katétru. Na základě výsledků výzkumného šetření se prokázalo, že typ desinfekce ani krytí není signifikantním ke vzniku infekce. Intervence, směřující ke snižování počtu dní zavedení katétru, se prokázala jako velmi významná. K předcházení katétrových infekcí je nezbytně nutná profesionální ošetřovatelská péče. Mezi preventivní prvky bychom mohli zařadit transparentní krytí s Chlorhexidinem, desinfekci s chlorhexidinem 2% - dle doporučení Central Diseases Control. Uvedené prvky by měli být součástí standardních ošetřovatelských postupů a uvedeny jednotně v praxi. Due to the correct nursing procedures in the care of the central venous catheter (CVC), we can avoid complications in the most serious form, ie catheter sepsis. The aim of this thesis is to find out and describe how nursing care affects the infection of central venous catheters in hospitalized patients. The theoretical part of the thesis acquaints the professional community with the published findings of the issue, dealing with the type of central venous cannulas, types of coverings, disinfectant solutions and procedures for the care of central venous cannulas. The empirical part of the thesis describes facts collected in the form of retrospective analysis of medical documentation, with a total of 102 patients. Patients were divided into two groups - with a positive microbiological finding and patients without a microbiological finding in CVC. Based on the results of the research, at the University Hospital in Olomouc, was found that the type of disinfection and dressing is not an indicator of infection. The intervention to reduce number of days of catheter insertion has been shown to be very significant. The professional nursing care is essential to prevent catheter infections. Among the preventive elements we could include transparent covering with Chlorhexidine, disinfection with chlorhexidine 2 % - as recommended by Central Diseases Control. These elements should be part of standard nursing procedures and be uniformly applied in practice. Keywords: Centrální žilní katétr; ošetřovatelská péče; krytí; desinfekce; chlorhexidin; kolonizace katetrů; CRBSI; Central venous cathether; nursing care; dressing; desinfection; chlorhexidin; colonization of cathethers; CRBSI Available in digital repository of UPOL.
Vliv ošetřovatelské péče na riziko infekce u centrálních žilních vstupů

Vlivem správných ošetřovatelských postupů v péči o centrální žilní katétr se můžeme vyhnout komplikacím v nejzávažnější podobě, tj. katétrové sepsi. Cílem diplomové práce je zjistit a popsat, jak ...

ADAMCOVÁ, Dana; RACLAVSKÝ, Vladislav; KISVETROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vyhodnocení in situ experimentů jaderného dopředného rozptylu
BUŘVALOVÁ, Anežka; PROCHÁZKA, Vít; PECHOUŠEK, Jiří
2019 - Czech
Experimenty jaderného dopředného rozptylu jsou vhodnou metodou ke zkoumání magnetického a strukturního uspořádání. Slouží také k určování fázového složení, sledování chemických reakcí a sledování kinetiky těchto procesů. Tato práce vznikla na základě měření jaderného dopředného rozptylu na stanici P01 v DESY v Hamburku, kde byly studovány reakce hematitu s cílem vytvořit sloučeniny s vyšším oxidačním stavem. Data z těchto experimentů byla uspořádána a vybrané experimenty byly analyzovány pomocí softwaru CONUSS a Hubert. The nuclear forward scattering is a suitable method for investigation of magnetic and structural arrangement within solid materials. It is also used to determine phase composition as well as to observe chemical reactions and the kinetics of these processes. This thesis focuses on the evaluation of nuclear forward scattering experiments performed at the station P01 in DESY, Hamburg. Chemical reactions of hematite were thoroughly studied with respect to the formation of high valent states. The acquired data in this thesis was fitted using the Hubert software and subsequently interpreted. Keywords: Jaderný dopředný rozptyl; hyperjemné magnetické štěpení; kvadrupólové štěpení; Lamb-Mössbauerův faktor; in situ experimenty; Nuclear forward scattering; hyperfine magnetic field; quadrupole splitting; Lamb-Mössbauer factor; in situ experiments Available in digital repository of UPOL.
Vyhodnocení in situ experimentů jaderného dopředného rozptylu

Experimenty jaderného dopředného rozptylu jsou vhodnou metodou ke zkoumání magnetického a strukturního uspořádání. Slouží také k určování fázového složení, sledování chemických reakcí a sledování ...

BUŘVALOVÁ, Anežka; PROCHÁZKA, Vít; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Informovanost obyvatelstva Kraje Vysočina o havárii jaderné elektrárny Černobyl
ROYIK, Tetyana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá informovaností obyvatelstva o jaderné havárii v Černobylu v Kraji Vysočina. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí obyvatelstva o této havárii a následně porovnat znalosti obyvatel ve věku 18-44 let a ve věku nad 45 let. V rámci práce byly stanoveny dvě hypotézy, H1: Více než 2/3 všech oslovených obyvatel v rámci Kraje Vysočina bude mít v dotazníkovém šetření týkajícím se znalostí o jaderné havárii v Černobylu více než 60 % odpovědí správných a H2: Obyvatelé starší 45 let budou mít statisticky významně vyšší znalosti o jaderné havárii v Černobylu než obyvatelé mladší 45 let. K dosažení vymezených cílů a k ověření hypotéz byl sestaven dotazník, proveden dotazníkový průzkum a následně pomocí metod deskriptivní a matematické statistiky vyhodnoceny výsledky. Sestavený dotazník obsahoval 15 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 100 obyvatel ve věku 18-44 let a 100 obyvatel ve věku nad 45 let. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že celková úspěšnost zodpovězených otázek byla 66 %. Obyvatelé ve věku 18-44 let odpověděli celkem v 61 % správně a obyvatelé ve věku nad 45 let v 71 % správně. Stanovených cílů diplomové práce bylo dosaženo a obě hypotézy byly potvrzeny. Přínosem diplomové práce je především získaný obraz o stavu informovanosti obyvatel o jaderné havárii Černobyl v Kraji Vysočina. Získané výsledky diplomové práce mohou být využity například orgány krizového řízení týkající se problematiky jaderné energetiky či ochrany před ionizujícím zářením, a to jak v souvislosti s přípravou na tyto situace, tak i se zaměřením na preventivní výchovnou činnost. The diploma thesis deals with the awareness of population of the Vysočina Region of the Chernobyl nuclear accident. The aim of this thesis is to find out the level of knowledge of the population about this accident and then to compare the knowledge of the population aged 18-44 and over 45 years. Two hypotheses were set in the thesis, H1: More than 2/3 of all respondents in the Vysočina Region will have more than 60 % of correct answers in a questionnaire concerning the knowledge of the Chernobyl nuclear accident, and H2: Respondents over 45 will have significantly higher knowledge of the Chernobyl nuclear accident than inhabitants under 45 years of age. In order to achieve the defined objectives and to verify the hypotheses, a questionnaire was prepared, a questionnaire survey was carried out and then the results were evaluated using the methods of descriptive and mathematical statistics. The questionnaire consisted of 15 questions. The research group consisted of 100 inhabitants aged 18-44 and 100 inhabitants aged over 45. The results of the questionnaire survey show that the overall success-rate of the answered questions was 66 %. Residents aged 18-44 responded correctly in a total of 61 % and residents over 45 in 71 %. The stated aims of the thesis were achieved and both hypotheses were confirmed. The benefit of the thesis is mainly the acquired picture of the state of awareness of the population of the Chernobyl nuclear accident in the Vysočina Region. The obtained results of the diploma thesis can be used, for example, by crisis management authorities related to the issue of nuclear energy or protection against ionizing radiation, both in connection with preparation for these situations and with a focus on preventive educational activities. Keywords: Černobyl; jaderná havárie; informovanost obyvatelstva; následky; ionizující záření; stupnice INES.; Chernobyl; nuclear accident; population awareness; aftermath; ionizing radiation; INES scale. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Informovanost obyvatelstva Kraje Vysočina o havárii jaderné elektrárny Černobyl

Diplomová práce se zabývá informovaností obyvatelstva o jaderné havárii v Černobylu v Kraji Vysočina. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí obyvatelstva o této havárii a následně porovnat znalosti ...

ROYIK, Tetyana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases