Number of found documents: 691989
Published from to

Koncept sexuace Lacana jako alternativa genderqueer paradigmy
Konoreva, Jevgenija; Roraback, Erik Sherman; Fulka, Josef; Tupinambá, Gabriel
2022 - English
This thesis argues that today's presumably heterogeneous environment reveals a specific homogeneity of thought whose source and effects remain opaque for the contemporary subject. The realized prospect of universal emancipation reflected in the achievements of genderqueer agenda is accompanied by the increase of both individual and political confusion which requires additional consideration, whereas the theoretical means available within this framework reveal a delay preventing it from answering the initially stated questions. The main support for this research is Lacanian psychoanalysis which is a discipline in possession of sufficient tools for the accurate analysis of the situation where the contemporary subject finds itself. However, albeit the adaptations of Lacanian conceptual apparatus are traced within the entire field of critical thinking, they are quite frequently ill-fitted. Therefore, there is a need to problematize the very strategies of modern thinking procedures by focusing on the discursive conditions of the scene where they emerged. To propose a more accurate insight into the roots of the troubled modern subjectivity, this thesis presents a new reading of certain psychoanalytic conceptions elaborated by the Russian researcher Alexander Smulyanskiy. In addition to analyzing the... Tato práce tvrdí, že dnešní zdánlivě heterogenní prostředí odhaluje specifickou homogenitu a rigiditu myšlení, jejichž zdroj a účinky zůstávají pro současného subjekta neprůhledné. Úspěšný vývoj genderqueer agendy, která je součástí perspektivy univerzální emancipace, je zároveň doprovázen nárůstem osobního a politického zmatků, přičemž teoretické prostředky dostupné v genderqueer rámci odhalují specifické zpoždění, znemožňující zodpovězení na původně prohlášené otázky. Hlavním teoretickým nástrojem této práce je Lacanovská psychoanalýza, protože jako jedna z mála disciplín disponuje dostatečnými nástroji pro analýzu situace, v níž se současný subjekt nachází. Nicméně, je nutné podotknout, že rozšířena adaptace lacanovského pojmového aparátu napříč celým korpusem kritického myšlení je často špatně uzpůsobená. Proto je nutné, za prvé, problematizovat samotné strategie moderních myšlenkových postupů se zaměřením na zákonité nesrovnalosti, které mimo jiné vedou k rozporným sociálním výsledkům. A za druhé, nabídnout alternativní přístup k teorii, včetně nových teoretických řešení. S cílem navrhnout jiný rámec pro pochopení problematické moderní subjektivity tato práce představuje dosud nepředstavený výklad některých psychoanalytických koncepcí, rozpracovaných ruským badatelem Alexandrem Smuljanským.... Keywords: diskurz|genderová studia|genderqueer studia|feminismus|francouzská teorie|hysterie|jouissance|ženská touha|Lacanová teorie sexuality|pohlaví|psychoanalýza|strukturalismus; discourses|female desire|feminism|French theory|gender theory|genderqueer|hysteria|hysteric's desire|jouissance|Lacan's theory of sexuation|pleasure practices|psychoanalysis|queer|sexuality|sexual difference|structuralism Available in a digital repository NRGL
Koncept sexuace Lacana jako alternativa genderqueer paradigmy

This thesis argues that today's presumably heterogeneous environment reveals a specific homogeneity of thought whose source and effects remain opaque for the contemporary subject. The realized ...

Konoreva, Jevgenija; Roraback, Erik Sherman; Fulka, Josef; Tupinambá, Gabriel
Univerzita Karlova, 2022

Světelné znečištění a možnosti jeho právní úpravy
Dobrianská, Kristýna; Žákovská, Karolina; Franková, Martina
2022 - Czech
Light pollution regulation alternatives Abstract This diploma thesis deals with the subject of light pollution, the harmful effects of artificial (anthropogenic) light on natural nocturnal environment. The issue was first brought up some decades ago by astronomers whose night sky observations started to be obstructed by sky glow - one of the three types of light pollution. But there are far more reasons to re-evaluate the way and intensity with which we illuminate our surroundings. The natural day/night cycle and the way it changes throughout the year regulates the timing of biological processes of almost all life on Earth. Its disruption affects the orientation, reproduction and development of most animal and plant species. Humans are no exception - night-time artificial light exposure can lead to sleep disorders, depression, cardiovascular diseases and even increases the prevalence of some types of cancer. The first chapter of this thesis focuses on the complexity of the issue that is light pollution. The rest of it deals with the possible ways of regulating it. Chapter two presents a summary of supranational efforts to minimize light pollution from all relevant fields, including the steps taken by the European Union so far. The third chapter compares the legal approaches of individual countries to the... Světelné znečištění a možnosti jeho právní úpravy Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu světelného znečištění, tedy rušivému působení umělého (antropogenního) světla na přirozené noční prostředí. Diskuzi o těchto nepříznivých vlivech otevřeli až v posledních dekádách nejdříve astronomové, kterým rostoucí míra umělého jasu oblohy, jednoho z tří projevů světelného znečištění, začala ztěžovat pozorování noční oblohy. Důvodů, proč bychom se měli nad způsobem a mírou osvětlování našeho okolí zamýšlet, je ale mnohem více. Přirozené střídání dne a noci a jejich poměrů v průběhu roku řídí biologické rytmy téměř veškerého života na Zemi. Jeho narušení má vliv na orientaci, rozmnožování či vývoj většiny druhů živočichů a rostlin. Výjimkou není ani člověk - vystavování se umělému světlu v noci může vést k poruchám spánku, depresím, rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, dokonce i zvýšenému výskytu některých druhů rakoviny. Komplexitě problému světelného znečištění se věnuje první kapitola, zbytek práce pak možnostem jeho regulace. Druhá kapitola obsahuje přehled nadnárodních snah o omezení světelného znečištění ze všech dotčených oborů, včetně kroků, které v této oblasti dosud podnikla Evropská unie. V kapitole třetí je provedeno srovnání přístupů, které k problému zaujaly právní řády několika vybraných zemí... Keywords: světelné znečištění; komparatistika; právo životního prostředí; light pollution; comparative law; Czech environmental law Available in a digital repository NRGL
Světelné znečištění a možnosti jeho právní úpravy

Light pollution regulation alternatives Abstract This diploma thesis deals with the subject of light pollution, the harmful effects of artificial (anthropogenic) light on natural nocturnal ...

Dobrianská, Kristýna; Žákovská, Karolina; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2022

Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny
Remešová, Karolína; Štangová, Věra; Lang, Roman
2022 - Czech
1 The pension insurance system and aspects affecting its development with an emphasis on demographic changes Abstract The diploma thesis deals with the description of the current pension insurance system in the Czech Republic and aims to evaluate the pension system on the basis of aspects that affect its development. Demographic development is a key factor influencing the system. The author describes the relevant demographic indicators and their development and presents conclusions resulting from the forecast of population development. In 2021, expenditures on social benefits accounted for 37% of all state budget expenditures, ie CZK 697 billion, of which almost 77% were expenditures on pension insurance benefits in the amount of CZK 536 billion. State budget revenues from compulsory social security premiums represent 41%, ie CZK 562 billion. As these data show, the Czech Republic will face a lack of funds in the future due to the expected aging population, and therefore the author presents possible scenarios in the diploma thesis, where the pension insurance system could develop in the future. A significant part of the diploma thesis is focused on the first pillar of the pension system, ie pension insurance, where the author describes all the concepts arising from the law. In addition to the old-age... 1 Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny Abstrakt Diplomová práce se zabývá popisem současného systému důchodového pojištění v České republice a pokládá si za cíl důchodový systém zhodnotit na základě aspektů, který jeho vývoj ovlivňují. Zásadní faktorem, který systém ovlivňuje je demografický vývoj. Autorka v práci popisuje relevantní demografické ukazatele a jejich vývoj a předkládá závěry vyplývající z prognózy vývoje obyvatelstva. V roce 2021 činily výdaje na sociální dávky 37 % veškerých výdajů státního rozpočtu, tj. 697 mld. Kč, z čehož tvoří téměř 77 % výdaje na dávky důchodového pojištění ve výši 536 mld. Kč. Příjmy státního rozpočtu z povinného pojistného na sociální zabezpečení činí 41 %, tj. 562 mld. Kč. Jak je z těchto údajů patrné Česká republika se bude do budoucna potýkat s nedostatkem finančních prostředků v důsledku předpokládaného stárnutí obyvatelstva, a proto autorka v diplomové práci představuje možné scénáře, kam by se systém důchodového pojištění mohl do budoucna vyvíjet. Značná část práce je zaměřena na první pilíř důchodového systému, tj. důchodové pojištění, kde autorka popisuje veškeré koncepty vyplývající ze zákona. V diplomové práci je kromě starobního důchodu popsán i důchod invalidní a důchody pozůstalostní. Poslední... Keywords: systém důchodového pojištění; demografický vývoj; důchodová reforma; pension insurance system; demographic development; pension reform Available in a digital repository NRGL
Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny

1 The pension insurance system and aspects affecting its development with an emphasis on demographic changes Abstract The diploma thesis deals with the description of the current pension insurance ...

Remešová, Karolína; Štangová, Věra; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Role echokardiografie v hodnocení funkčních a strukturálních změn myokardu
Rob, Daniel; Linhart, Aleš; Pudil, Radek; Málek, Filip
2022 - Czech
Echocardiography plays a key role in the evaluation of functional and structural changes of the heart. Fabry disease (FD) is a genetic (X-linked) lysosomal storage disease caused by mutations in the gene for alpha-galactosidase A. Cardiovascular involvement is a major cause of morbidity and mortality in FD. The aim of our work was to refine the diagnosis and risk stratification of Fabry cardiac involvement using echocardiography. In the first part of our retrospective project, we analysed the relationship between the uric acid level, development, and progression of left ventricular (LV) hypertrophy and adverse events. Our results showed a strong relationship between uric acid level and progression of LV hypertrophy, mortality, and cardiovascular events. Uric acid can be used as a marker of cardiovascular risk in FD. In the second part of our retrospective project, we analysed the diagnostic value of tissue doppler imaging (TDI) of mitral annular velocities in Fabry cardiomyopathy. Despite the lower TDI mitral annular velocities in FD, the overlap with the general population is too large to allow reliable diagnosis of FD in routine clinical practice. In the prospective study, we analysed the prevalence, characteristics, prognosis and validity of the current echocardiographic criteria for heart... Echokardiografie představuje klíčovou metodu hodnocení funkčních a strukturálních změn u nemocných se srdečním onemocněním. Fabryho choroba (FCH) je geneticky podmíněné (X- vázané) lysosomální střádavé onemocnění způsobené mutacemi v genu pro enzym alfa- galaktosidásu A. Kardiovaskulární postižení je hlavní příčinou morbidity a mortality těchto pacientů. Cílem našich prací bylo upřesnit diagnostiku a rizikovou stratifikaci kardiálního postižení u FCH za použití echokardiografie. V první retrospektivní části projektu jsme analyzovali vztah mezi hladinou kyseliny močové, vznikem a progresí hypertrofie levé komory (LK) srdeční a výskytem klinických událostí. Výsledky naší studie ukázaly silný vztah mezi hladinou kyseliny močové, vznikem a progresí hypertrofie LK srdeční, mortalitou i kardiovaskulárními událostmi. Hladinu kyseliny močové lze u FCH používat jako snadno dostupný marker kardiovaskulárního rizika. V druhé části retrospektivního projektu jsme analyzovali schopnost identifikovat Fabry kardiomyopatii pomocí techniky tkáňové dopplerovské echokardiografie (TDI). I přes nižší rychlosti pohybu mitrálního anulu hodnocené TDI u pacientů s FCH, je překryv hodnot s obecnou populací příliš velký na to, aby umožnil spolehlivou diagnostiku FCH v klinické praxi. V prospektivním projektu jsme studovali... Keywords: echokardiografie; levá komora srdeční; Fabryho choroba,kardiomyopatie; srdeční selhání; echocardiography; left ventricular hypertrophy; Fabry disease,cardiomyopathy; heart failure Available in a digital repository NRGL
Role echokardiografie v hodnocení funkčních a strukturálních změn myokardu

Echocardiography plays a key role in the evaluation of functional and structural changes of the heart. Fabry disease (FD) is a genetic (X-linked) lysosomal storage disease caused by mutations in the ...

Rob, Daniel; Linhart, Aleš; Pudil, Radek; Málek, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Epidemiologická analýza sexuálně přenosných infekcí v Česku
Sekera, Jan Carlos; Dzúrová, Dagmar; Pikhart, Hynek; Rob, Filip
2022 - Czech
Sexually transmitted infections are among the diseases that are showing an increase and pose significant health problems, especially among the young population. They directly impact sexual reproductive health through stigma, infertility, cancer and pregnancy complications and can increase the risk of HIV. The dissertation focuses on the epidemiological situation of sexually transmitted infections in the Czech Republic. It seeks to supplement the missing data on this group of diseases and thus contribute by analysis to a better understanding of the development and current state in the Czech Republic. The work is conceived as a set of articles. Within the dissertation, the author introduces the context of his professional focus within the field of knowledge through published studies. The published studies that make up this dissertation focused on four critical areas of the issue of sexually transmitted infections: health literacy, socio-demographic analysis of injecting drug users, HIV testing at the time of the pandemic and regional differences The first set of included papers analysed HIV/AIDS health literacy levels. Knowledge of inequalities in health literacy is a crucial prerequisite for applying preventive measures. The second of the enrolled studies focused on analysing sexually transmitted... Sexuálně přenosné infekce patří k onemocněním, které vykazují nárůst a představují velký zdravotní problém především mezi mladou populací. Mají přímý dopad na sexuálně reprodukční zdraví prostřednictvím stigmatizace, neplodnosti, rakoviny a těhotenských komplikací a mohou zvýšit riziko HIV. Disertační práce se zaměřuje na epidemiologickou situaci sexuálně přenosných infekcí v Česku. Snaží se doplnit chybějící údaje o této skupině onemocnění a přispět tak analýzou k lepšímu pochopení vývoje a současného stavu v Česku. Práce je koncipována jako soubor článků. V rámci disertační práce autor úvodem představuje kontext svého odborného zaměření v rámci oblasti poznání, prostřednictvím publikovaných studií. Publikované studie, které tvoří tuto disertační práci, se zaměřovaly na čtyři významné oblasti problematiky sexuálně přenosných infekcí: zdravotní gramotnost, socio-demografickou analýzu injekčních uživatelů drog, testování na HIV v době pandemie a na regionální rozdíly. První ze souboru zařazených prací analyzovala úroveň zdravotní gramotnosti v oblasti problematiky HIV/AIDS. Poznatky o nerovnostech ve zdravotní gramotnosti jsou zásadním předpokladem pro aplikaci preventivních opatření. Druhá ze zařazených studií se zaměřovala na analýzu sexuálně přenosných infekcí v populaci injekčních uživatelů... Keywords: Sexuálně přenosné infekce; epidemiologie; Česko; HIV; AIDS; COVID-19; injekční uživatelé drog; Sexually transmitted infections; epidemiology; Czechia; HIV; AIDS; COVID-19; Injecting drug users Available in a digital repository NRGL
Epidemiologická analýza sexuálně přenosných infekcí v Česku

Sexually transmitted infections are among the diseases that are showing an increase and pose significant health problems, especially among the young population. They directly impact sexual ...

Sekera, Jan Carlos; Dzúrová, Dagmar; Pikhart, Hynek; Rob, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Mapování ukládání železa v mozku na MR u pacientů s neurologickými chorobami se zaměřením na roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica
Pudlač, Adam; Burgetová, Andrea; Lisý, Jiří; Ryška, Pavel
2022 - Czech
Background: Neuromyelitis optica (NMO) and multiple sclerosis (MS) often manifest similar symptoms. However, the distinction between the two diseases is particularly important for different therapies. The aim of this study is to determine whether these diseases can be distinguished based on cerebral iron deposits in the deep grey matter and whether there is a correlation between iron deposits, local deep grey matter atrophy and clinical severity of the disease. Methods: 40 patients with relapsing-remitting MS (RRMS), 20 patients with NMO and 20 healthy subjects were examined at the MRI department of the 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague from December 2013 to March 2015. All patients with RRMS fulfilled the revised McDonald criteria, the diagnosis of NMO was based on Wingerchuk criteria. All 20 patients with NMO had positive AQP4-IgG. Quantitative susceptibility mapping (QSM) and volumometry of individual deep gray matter structures were performed. All patients with NMO and MS underwent simultaneous examination by a specialist in demyelinating diseases. Neurological disability was assessed by the Kurtzke Disability Status Scale (EDSS). Results: Patients with NMO have higher magnetic susceptibility values in the substantia nigra compared to healthy controls. Patients with RRMS... Cíle: Neuromyelitis optica (NMO) a roztroušená skleróza (RS) se často projevují obdobnými příznaky. Rozlišení obou onemocnění je však důležité zejména z důvodu rozdílné terapie obou chorob. Cílem této práce je zjistit, zda lze tato onemocnění rozlišit na podkladě depozit železa ve strukturách hluboké šedé hmoty centrálního nervového systému (CNS) a zda existuje korelace mezi depozity železa, lokální atrofií hluboké šedé hmoty a klinickou závažností nemoci. Metodika: Od prosince 2013 do března 2015 bylo na oddělení magnetické rezonance RDG kliniky 1.LF UK a VFN na přístroji MR 1,5T vyšetřeno 40 pacientů s relaps-remitentní formou RS (RRRS), 20 pacientů s NMO a 20 zdravých kontrol. Všichni pacienti s RRRS splňovali revidovaná McDonaldova kritéria, diagnóza NMO byla založena na Wingerchukových kritériích. Všech 20 pacientů s NMO mělo pozitivní AQP4-IgG. Na MR bylo provedeno kvantitativní mapování susceptibility (QSM) a volumometrie jednotlivých struktur hluboké šedé hmoty. Všichni pacienti s NMO i RRRS současně podstoupili kompletní neurologické vyšetření specialistou na demyelinizační onemocnění. Neurologické postižení bylo hodnoceno Kurtzkeho stupnicí stavu postižení (Expanded Disability Status Scale, EDSS). Výsledky: U pacientů s NMO byla zjištěna zvýšená magnetická susceptibilita v substantia... Keywords: Neuromyelitis optica; roztroušená skleróza; magnetická susceptibilita; hluboká šedá hmota; EDSS; kvantitativní mapování susceptibility; Neuromyelitis optica; multiple sclerosis; magnetic susceptibility; deep grey matter; EDSS; quantitative susceptibility mapping Available in a digital repository NRGL
Mapování ukládání železa v mozku na MR u pacientů s neurologickými chorobami se zaměřením na roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica

Background: Neuromyelitis optica (NMO) and multiple sclerosis (MS) often manifest similar symptoms. However, the distinction between the two diseases is particularly important for different therapies. ...

Pudlač, Adam; Burgetová, Andrea; Lisý, Jiří; Ryška, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Vliv proteinu 14-3-3 na intradoménové interakce ubiktivin ligasy Nedd4-2
Pohl, Pavel; Obšilová, Veronika; Žáková, Lenka; Pavlíček, Jiří
2022 - Czech
EN The human ubiquitin ligase Nedd4-2 (NEDD4L) ubiquitinates a wide range of membrane proteins and receptors, playing a key role in maintaining homeostasis. This enzyme is regulated by phosphorylation and subsequent interaction with 14-3-3 proteins, which primarily affects its ability to interact with various substrates. However, very little is known about the molecular basis of this protein-protein interaction. In this work, we focused on biophysical characterization of the role of individual phosphorylation sites and also on mapping the structural changes in the Nedd4- 2 protein induced by 14-3-3 protein binding. Our experiments using analytical ultracentrifugation methods revealed that two phosphorylation sites Ser342 and Ser448 are primarily required for stable binding of Nedd4-2 to 14-3-3 proteins. The crystal structure of the 14-3-3ηΔC:Nedd4-2335-455 T367A complex than revealed the simultaneous binding of both phosphorylated residues to the binding groove of 14-3-3 protein. Subsequent modeling based on small-angle X-ray scattering and chemical cross-linking data combined with mass spectrometry indicated extensive structural changes in the individual domains of the Nedd4-2 protein. Binding of 14-3-3η protein blocks the WW3 domain of Nedd4-2 in the central channel of 14-3-3 protein, while... CZ Lidská ubikvitin ligasa Nedd4-2 (NEDD4L) ubikvitinuje široké spektrum membránových proteinů a receptorů a hraje tak klíčovou roli v udržování homeostázy organismu. Tento enzym je regulován fosforylací a následnou interakcí s proteiny 14-3-3, čímž je primárně ovlivněna schopnost proteinu Nedd4-2 interagovat s různými substráty. Jen velmi málo je však známo o molekulární podstatě této protein-proteinové interakce. V této práci jsme se zaměřili na biofyzikální charakterizaci úlohy jednotlivých fosforylačních míst a mapování strukturních změn Nedd4-2 způsobených vazbou proteinů 14-3-3. Naše experimenty za užití metod analytické ultracentrifugace odhalily, že k stabilní vazbě proteinu Nedd4-2 na proteiny 14-3-3 je zapotřebí primárně dvou fosforylačních míst Ser342 a Ser448 . Krystalová struktura komplexu 14-3-3ηΔC:Nedd4-2335-455 T367A poté odhalila simultánní vazbu obou fosforylovaných reziduí do vazebného žlábku proteinu 14-3-3. Modelování na základě dat z maloúhlového rozptylu rentgenového záření a chemického zesítění spojeného s hmotnostní spektrometrií nastínilo rozsáhlé strukturní změny v oblasti jednotlivých domén proteinu Nedd4-2. Vazba proteinu 14-3-3η blokuje doménu WW3 proteinu Nedd4-2 v centrálním kanálu proteinu 14-3-3 a zároveň mění vzájemné pozice domén WW2 a WW4. WW domény Nedd4-2 jsou... Keywords: 14-3-3; analytická ultracentrifugace; fosforylace; chemické zesítění; modelování; Nedd4-2; posttranslační modifikace; proteiny; proteinová krystalografie; SAXS; ubikvitinace; 14-3-3; analytical ultracentrifugation; phosphorylation; chemical crosslinking; modeling; Nedd4-2; posttranslational modification; proteins; protein crystallography; SAXS,ubiquitination Available in a digital repository NRGL
Vliv proteinu 14-3-3 na intradoménové interakce ubiktivin ligasy Nedd4-2

EN The human ubiquitin ligase Nedd4-2 (NEDD4L) ubiquitinates a wide range of membrane proteins and receptors, playing a key role in maintaining homeostasis. This enzyme is regulated by phosphorylation ...

Pohl, Pavel; Obšilová, Veronika; Žáková, Lenka; Pavlíček, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Definování témat v nastolování agendy Evropské unie
Ullrichová, Eliška; Tomalová, Eliška; Dias, Vanda Rafaela Amaro; Pinheiro, Rómulo
2022 - English
Agenda-setting dynamics are widely acknowledged as a combination of issue definitions and venues. Although venues have been receiving significant scholarly attention, the concept of issue definition is poorly developed and lacks operationalization. This PhD thesis therefore offers an analytical framework for issue definition encompassing three attributes (substance, salience, and framing), drawing on the interdisciplinary agenda-setting literature and interconnecting the debate of issue definitions with issue hierarchization. The proposed framework aims to contribute to the punctuated equilibrium theory by identifying what issues are defined through negative feedback (self-corrective mechanisms) and what issues are through positive feedback (shifts). The agenda of the European Council from 2014 to 2022 (the last two constellations of the European Union) is analyzed by applying the qualitative methodological approach. The findings show that the effect of positive feedback determines primary issues, i.e., the most salient issues on the agenda, and that negative feedback is connected to issues at all positions within the issue hierarchization, i.e., the negative feedback also generates primary issues. The research exposes that the feedback determining issue definitions influences which issues are on... Dynamika nastolování agendy je dána definicemi diskutovaných témat a institucionální lokalitou debaty. Na rozdíl od lokalit, akademická literatura konceptuálně nerozpracovává témata a jejich definice a tím daný pojem postrádá operacionalizaci, tak jako celá teorie ʻpunctuated equlibriumʼ, z níž vychází. Dizertace proto navrhuje analytický rámec, který vychází z interdisciplinární akademické literatury a zaštiťuje hlavní znaky definující témata na agendách - (1) obsah, (2) důležitost, (3) rámování. Mimo znaky určující formu diskutovaných témat, výzkum klade důraz na pozice jednotlivých témat na konkrétní agendě. Cílem dizertační práce je přispět k operacionalizaci teorie a zodpovědět otázku: jaká témata jsou definovaná pomocí pozitivní (zásadní změnou) a negativní (drobnými úpravami) zpětné vazby v rámci nastolování politické agendy? Práce se zaměřuje na agendu Evropské rady od roku 2014 do 2022 a aplikuje kvalitativní metodologickým přístup speciálně upravený pro odhalení znaků v definicích témat a jejich hierarchizaci na agendě. Výzkum ukázal, že zatímco pozitivní zpětná vazba vždy formuje nejdůležitější (primární) téma, negativní zpětná vazba může formovat veškerá témata na agendě, včetně těch na vrcholu agendy. Práce taktéž odhalila obecná schémata, jakými obě verze zpětné vazbě utváří... Keywords: Nastolování agendy; definovaná témata; hierarchizace témat; teorie punctuated equilibrium; pozitivní a negativní zpětná vazba; agenda Evropské rady; Agenda-setting; issue definitions; issue hierarchization; punctuated equilibrium theory; positive and negative feedback; European Council agenda Available in a digital repository NRGL
Definování témat v nastolování agendy Evropské unie

Agenda-setting dynamics are widely acknowledged as a combination of issue definitions and venues. Although venues have been receiving significant scholarly attention, the concept of issue definition ...

Ullrichová, Eliška; Tomalová, Eliška; Dias, Vanda Rafaela Amaro; Pinheiro, Rómulo
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení 3-hydroxykynureninu v biologickém materiálu
Knoblochová, Dominika; Kastner, Petr; Váňová, Nela
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Dominika Knoblochová Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title of thesis: Development and Validation of HPLC Method for Determination of 3-Hydroxykynurenine in Biological Material 3-Hydroxykynurenine is one of the metabolites of tryptophan and is studied especially for its oxidative modulatory activity, which provides the ability to protect cells from oxidative stress. It is formed from kynurenine by catalysis of the enzyme kynurenine monooxygenase, whose activity is monitored at the Department of Pharmacology and Toxicology. It is necessary to quantify 3-hydroxykynurenine in a biological matrix for its study. The aim of this diploma thesis was to develop an HPLC method for the determination of 3-hydroxykynurenine in biological material using high performance liquid chromatography and subsequent method validation. During development, several mobile phases with different pH values were tested. The resulting mobile phase consisted of 100 mM formic acid (pH = 2.25) and methanol (95:5). Different types of stationary phases were also tested, from which a YMC TRIART PFP column with dimensions of 15 × 3 mm and a particle size of 5 µm was finally chosen. A UV-VIS... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Dominika Knoblochová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení 3-hydroxykynureninu v biologickém materiálu 3-hydroxykynurenin je jedním z metabolitů tryptofanu a je studován zvláště pro svoji oxidačně modulační aktivitu, díky které má schopnost chránit buňky před oxidačním stresem. Je tvořen z kynureninu katalýzou enzymu kynurenin 3-monooxygenasa, jehož aktivita je sledována na Katedře farmakologie a toxikologie. Pro její studování je třeba kvantitativně stanovit 3-hydroxykynurenin v biologické matrici. Cílem této diplomové práce bylo vyvinout HPLC metodu pro stanovení 3-hydroxykynureninu v biologickém materiálu s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie a následně metodu validovat. Během vývoje bylo testováno několik mobilních fází s různými hodnotami pH. Výsledná mobilní fáze byla tvořena 100mM kyselinou mravenčí (pH = 2,25) a methanolem (95:5). Byly také zkoušeny různé typy stacionárních fází, z nichž byla nakonec zvolena kolona YMC TRIART PFP s rozměry 15 × 3 mm a rozměrem částic 5 µm. K detekci 3-hydroxykynureninu byl zvolen UV-VIS detektor, na němž byla nastavena vlnová délka 370 nm. Byla... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení 3-hydroxykynureninu v biologickém materiálu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Dominika Knoblochová Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. ...

Knoblochová, Dominika; Kastner, Petr; Váňová, Nela
Univerzita Karlova, 2022

Supramolekulární komplexy oxoporfyrinogenů s organickými molekulami
Březina, Václav; Hanyková, Lenka; Mojzeš, Peter; Tošner, Zdeněk
2022 - English
Title: Supramolecular complexes of oxoporphyrinogens with organic molecules Author: Václav Březina Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Department of Macromolecular Physics Abstract: Oxoporphyrinogens are flat macrocyclic molecules possessing binding and protonation sites, and capable of light absorption in the visible region. These properties are prerequisites for a colori- metric molecular sensor, i.e. a specific detector of other molecules in the sample. In this work, we studied chromic properties of three oxoporphyrinogens, OxP and its partially (Bz2OxP) and fully (Bz4OxP) N-benzylated derivatives. Their colorimetric response to organic acids is caused by protonation and subsequent formation of supramolecular host-guest complex. We have shown that colorimetric sensitivity is highest for OxP and gradually weakens for Bz2OxP and Bz4OxP since the N-benzylation blocks the central binding sites, decreasing binding affinity of the ox- oporphyrinogens. Furthermore, solvatochromic response of the oxoporphyrinogens to varying solvent polarity showed similar sensitivity decrease in Bz2OxP and Bz4OxP. The chromic and binding properties were studied by UV/vis and NMR spectroscopy, host-guest binding models were applied to describe the formation of... Oxoporfyrinogeny, ploché makrocyklické molekuly, na sebe dokáží navázat kyseliny či jiné látky a zároveň pohlcují světlo ve viditelném oboru. Tyto vlastnosti jsou předpokladem pro molekulární kolorimetrický senzor, detekující přítomnost konkrétních látek ve vzorku. V této práci jsme studovali chromismus tří oxoporfyrinogenů, OxP a jeho částečně (Bz2OxP) a úplně (Bz4OxP) N-benzylovaných derivátů. Jejich kolorimetrická odezva na organické kyseliny je způsobena protonací a následnou tvorbou supramolekulárního "host-guest" komplexu. Vysoká citlivost OxP na přítomnost kyseliny se postupně snižuje u Bz2OxP a Bz4OxP, neboť N-benzylace blokuje centrální vazebná místa a tím se snižuje vazebná afinita oxoporfyrinogenů. Kromě toho byla pozorována solvatochromická odezva oxoporfyrinogenů na měnící se polaritu rozpouštědla, kde se ukázala podobně snížená citlivost u Bz2OxP a Bz4OxP. Ke studiu chromismu a vazebných vlastností byly použity UV/vis a NMR spektroskopie, tvorba komplexů oxoporfyrinogen-kyselina byla popsána vazebnými modely typu "host-guest". Přítomnost chemické výměny v NMR spektrech protonovaného OxP a Bz2OxP ukázala na přítomnost několika dynamických procesů, mimo jiné prototropní tautomerizace (tj. změna místa protonace) nebo rotace objemných postranních skupin v Bz2OxP. Tyto procesy byly v NMR... Keywords: oxoporfyrinogeny|supramolekulární komplexy|kolorimetrické senzory|dynamické molekulární procesy; oxoporphyrinogens|supramolecular complexes|colorimetric sensors|dynamic molecular processes Available in a digital repository NRGL
Supramolekulární komplexy oxoporfyrinogenů s organickými molekulami

Title: Supramolecular complexes of oxoporphyrinogens with organic molecules Author: Václav Březina Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., ...

Březina, Václav; Hanyková, Lenka; Mojzeš, Peter; Tošner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases