Number of found documents: 794297
Published from to

Imunomodulační vlastnosti mikrobiálních komponent
Pavličová, Anna; Kverka, Miloslav; Prokešová, Ludmila
2024 - English
The human body is inhabited by a complex composition of microorganisms. Particularly significant is the intestinal microbiota due to its profound effect on the development and function of the immune system. The ability of the host to defend against pathogens is kept by two important, interrelated components - the mucosal barrier and immune system. The barrier is composed of several layers (gut microbiota, mucus, epithelium, and immune cells) joined into one functional unit. Through its diverse array of structural components and metabolites, the gut microbiota interacts with the epithelium and mucosal immune system, confers to its induction, and modulates immune responses. Disruption of this interplay can contribute to pathogenesis of several diseases. Lidské tělo je osídleno komplexní sestavou mikroorganismů. Zvláště významnou roli hraje střevní mikrobiota, která má zásadní vliv na vývoj a funkci imunitního systému. Obrana proti patogenům je zajištěna dvěma vzájemně propojenými složkami - střevní bariérou a imunitním systémem. Střevní bariéra se skládá z několika vrstev (střevní mikrobioty, hlenu, epiteliálních a imunitních buněk) spojených do jednoho funkčního celku. Prostřednictvím rozmanité škály strukturních komponent a metabolitů střevní mikrobiota interaguje s epitelem a slizničním imunitním systémem, přispívá k jeho indukci a moduluje imunitní odpovědi. Narušení těchto mechanismů může přispívat k patogenezi řady onemocnění. Keywords: Mikrobiota; Slizniční imunita; Dysbióza; Mikrobní složky; Regulace imunity; Microbiota; Mucosal immunity; Dysbiosis; Microbial components; Immunomodulation Available in a digital repository NRGL
Imunomodulační vlastnosti mikrobiálních komponent

The human body is inhabited by a complex composition of microorganisms. Particularly significant is the intestinal microbiota due to its profound effect on the development and function of the immune ...

Pavličová, Anna; Kverka, Miloslav; Prokešová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2024

Posturální stabilita trupu ve vztahu k poranění dolních končetin u hráčů florbalu
Balatka, Adam; Nováková, Tereza; Žáková, Lenka
2024 - Czech
Author: Bc. Adam Balatka Title: Postural stability of the trunk in relation to floorball players' lower limbs injuries Objectives: The aim of this diploma thesis is to investigate the level of postural stability by evaluating the quality of the deep stabilization system function in elite floorball players. Then, take into account its relation to the occurrence of lower extremity injuries in the anamnesis of each player. The next goal is to compare these results with evaluation of the stabilizing abilities of the lower extremities. Methods: 28 elite floorball players from fhe FBC Liberec club took part in this research. The players were 16-35 years old. Testing and data collection were done in Semptember and October 2023 before practise unit in the gym of the floorball club FBC Liberec. Anamnestic data focused mainly on lower extremities injuries were taken at first from each player. Subsequently, the level of trunk stability was examined using the diaphragm test and the hip joint flexion test according to Kolář. Then was measured the Y-balance test. Finally was done the evaluation according to the Return to activity algorithm Level 4 (90ř balance hop and square hop test). The MS Excel 365 program and statistic software Jamovi (version 2.3) were used for data evaluation. The results were processed... Autor: Bc. Adam Balatka Název: Posturální stabilita trupu ve vztahu k poranění dolních končetin u hráčů florbalu Cíle: Cílem této diplomové práce je vyšetřit úroveň posturální stability hodnocením kvality funkce hlubokého stabilizačního systému u vrcholových hráčů florbalu. Následně vzít v úvahu její vztah k výskytu poranění dolních končetin v anamnéze u jednotlivých hráčů. Dalším cílem je pak porovnat tyto výsledky s měřením stabilizačních schopností dolních končetin. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 28 vrcholových hráčů florbalu z klubu FBC Liberec. Hráči byli ve věku 16-35 let. Testování a sběr dat proběhlo v období září a října 2023 před tréninkovou jednotkou v prostorách posilovny florbalového klubu FBC Liberec. U všech hráčů byla nejprve odebrána anamnéza, zaměřující se především na poranění dolních končetin. Následně byla vyšetřena úroveň trupové stability pomocí bráničního testu a testu flexe kyčelního kloubu dle Koláře. Poté bylo provedeno měření Y-balance testu a hodnocení dle Return to activity algorithm Level 4 (90ř balance hop a square hop test). Pro vyhodnocení dat byl využit program MS Excel 365 a statistický software Jamovi (verze 2.3). Pro vyhodnocení výsledků byl použit model logistické regrese, lineární regrese a Pearsonův korelační kvocient. Jako hladina statistické významnosti... Keywords: trupová stabilita; trupová stabilita a sport; riziko poranění dolních končetin; testování rizika poranění dolních končetin; florbal; Y-balance test; Return to activity algorithm; core stability; core stability in sport; risk of lower limb injury; floorball; Y-balance test; Return to activity algorithm Available in a digital repository NRGL
Posturální stabilita trupu ve vztahu k poranění dolních končetin u hráčů florbalu

Author: Bc. Adam Balatka Title: Postural stability of the trunk in relation to floorball players' lower limbs injuries Objectives: The aim of this diploma thesis is to investigate the level of ...

Balatka, Adam; Nováková, Tereza; Žáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Analýza volebního chování maďarské menšiny ve slovenských parlamentních volbách 2023
Béber, Matúš; Jelen, Libor; Madleňák, Tibor
2024 - Slovak
The Hungarian political representation and its electoral base have undergone an intense internal evolution, split and value shift in recent years. Based on a study of the literature, the main motivation of this thesis was to clarify how this evolution has influenced the electoral behaviour of the Hungarian minority in Slovakia in the 2023 parliamentary elections. The main objectives of the thesis are to explain and describe the factors that influence the electoral support for Hungarian parties; to further clarify the relationship between voter turnout and the representation of the Hungarian minority; and finally, to explain the dependence of the electoral performance of Hungarian parties on the electoral performance of other political entities. The analytical part of the thesis is based on the results of the 2021 census and the results of the 2023 parliamentary elections. The main methodological procedure for answering the research questions is primarily the usage of the regression analysis. In addition to this, correlation analyses are also used. The results indicate a clear dominance of Hungarian parties in southern Slovakia. However, mainly due to low voter turnout Hungarian parties are not able to translate this dominance into parliamentary advancement. The most significant factor explaining... The Hungarian political representation and its electoral base have undergone an intense internal evolution, split and value shift in recent years. Based on a study of the literature, the main motivation of this thesis was to clarify how this evolution has influenced the electoral behaviour of the Hungarian minority in Slovakia in the 2023 parliamentary elections. The main objectives of the thesis are to explain and describe the factors that influence the electoral support for Hungarian parties; to further clarify the relationship between voter turnout and the representation of the Hungarian minority; and finally, to explain the dependence of the electoral performance of Hungarian parties on the electoral performance of other political entities. The analytical part of the thesis is based on the results of the 2021 census and the results of the 2023 parliamentary elections. The main methodological procedure for answering the research questions is primarily the usage of the regression analysis. In addition to this, correlation analyses are also used. The results indicate a clear dominance of Hungarian parties in southern Slovakia. However, mainly due to low voter turnout Hungarian parties are not able to translate this dominance into parliamentary advancement. The most significant factor explaining... Keywords: volebná geografia; konfliktné línie; postmaterializmus; maďarská menšina; slovenské parlamentné voľby 2023; regresná analýza; strana Szövetség-Aliancia; volebné správanie; electoral geography; cleavages; postmaterialism; Hungarian minority; 2023 Slovak parliamentary elections; regression analysis; Hungarian Alliance (Szövetség-Aliancia); voting behaviour Available in a digital repository NRGL
Analýza volebního chování maďarské menšiny ve slovenských parlamentních volbách 2023

The Hungarian political representation and its electoral base have undergone an intense internal evolution, split and value shift in recent years. Based on a study of the literature, the main ...

Béber, Matúš; Jelen, Libor; Madleňák, Tibor
Univerzita Karlova, 2024

Syndrom vyhoření a učitelé základní školy
Lopata, Monika; Hájková, Vanda; Kocourová, Veronika
2024 - Czech
Keywords: Syndrom vyhoření; prevence; učitel; speciální pedagog; základní škola; Burnout syndrome; prevention; teacher; special education teacher; primary school Available in a digital repository NRGL
Syndrom vyhoření a učitelé základní školy

Lopata, Monika; Hájková, Vanda; Kocourová, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Analýza dat o poloze vozidel MHD: případová studie pro Most a Litvínov
Zátka, Josef; Lysák, Jakub; Svoboda, Jan
2024 - Czech
The thesis deals with ex post (i.e. not real time) analysis of data on the position of public transport vehicles. The aim of the work is to design and implement spatio-temporal analyses of this data that will be practically applicable to real public transport networks. Their functionality is verified on data from public transport in the towns of Most and Litvínov, recorded during October 2023. The data is a point record with information about the location of the vehicle, the time and date of recording, the line number, the final stop, the last passed stop, the azimuth and speed of the vehicle movement and its delay. A total of 5 analyses are proposed. The first two analyses deal with the possibilities of effective control of the input data, within them algorithms for positional and attribute control of data are presented. The third analysis monitors and evaluates the spatiotemporal differentiation of delays, focusing on trends in the distribution of delays along the routes of individual lines over time of day and over longer time scales. The fourth analysis looks at the occurrence of delays at individual stops. The final analysis studies the reliability of transfers between public transport links at interchanges. The proposed methods were implemented through scripts written in the Python... Práce se zabývá ex post (tj. nikoliv real time) analýzou dat o poloze vozidel městské hromadné dopravy. Cílem práce je navrhnout a implementovat časoprostorové analýzy těchto dat, které budou prakticky využitelné pro reálné sítě MHD. Jejich funkčnost je ověřována na datech z MHD v Mostě a Litvínově zaznamenaných v průběhu měsíce října roku 2023. Data mají charakter bodového záznamu s informací o poloze vozidla, s časem a datem záznamu, číslem linky, konečnou zastávkou, poslední projetou zastávkou, azimutem a rychlostí pohybu vozidla a o jeho zpoždění. Celkem je navrženo 5 dílčích analýz. První dvě analýzy se zabývají možnostmi efektivní kontroly vstupních dat, v rámci nich jsou navrženy algoritmy pro polohovou a atributovou kontrolu dat. Třetí analýza sleduje a vyhodnocuje časoprostorovou diferenciaci zpoždění, zaměřuje se na trendy v rozložení zpoždění v průběhu tras jednotlivých linek jak v průběhu denní doby, tak za delší časové úseky. Čtvrtá analýza se věnuje zpoždění na příjezdu linek na jednotlivé zastávky. Závěrečná analýza zkoumá spolehlivost přestupů mezi spoji MHD na přestupních uzlech. Navržené metody byly implementovány prostřednictvím skriptů napsaných v programovacím jazyku Python, pro práci s prostorovými daty byla využita knihovna ArcPy. Implementace metod je přizpůsobena struktuře... Keywords: veřejná doprava; poloha vozidel; časoprostorové analýzy; ArcPy; Most; Litvínov; public transport; vehicle location; spatio-temporal analysis; ArcPy; Most; Litvínov Available in a digital repository NRGL
Analýza dat o poloze vozidel MHD: případová studie pro Most a Litvínov

The thesis deals with ex post (i.e. not real time) analysis of data on the position of public transport vehicles. The aim of the work is to design and implement spatio-temporal analyses of this data ...

Zátka, Josef; Lysák, Jakub; Svoboda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Dokumentace starého pískovcového lomu Goldnen Ranzen (Commite Steinbruch) u Hřenska (Labské pískovce)
Hocková, Eliška; Lysák, Jakub; Kyncl, Günter
2024 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to create a large-scale map of the old quarry area Commite Steinbruch near the town Hrensko in the Protected Landscape Area Labské pískovce. The work focuses on capturing the sandstone rocks and showing the remains of the quarrying that slowly blend into the nature. The rock objects are depicted using the contour method and are based on data obtained by drone and detailed airborne laser scanning (LLS). The photogrammetric data was obtained by own mapping in the locality and the LLS data was taken from the GeNeSiS project. Other data for the creation of the topographic database was derived from a geodetic mapping of the quarry and from the own field mapping, for which ArcGIS Field maps was used. The resulting map was processed in ArcGIS Pro software. The map is in digital form and is created at a scale of 1 : 700, its length and width are 430 mm. Key words: old quarry Commite Steinbruch, rock representation, mining remains, large scale map, drone photogrammetry, LLS Cílem této bakalářské práce je vytvořit mapu velkého měřítka bývalého lomového areálu Commite Steinbruch poblíž obce Hřensko v CHKO Labské pískovce. Práce se soustředí na zachycení pískovcových skal a zachycení pozůstatků těžby, které pomalu pohlcuje příroda. Skalní objekty jsou znázorněny konturovou metodou a vychází z dat získaných dronovou fotogrammetrií a podrobným leteckým laserovým skenováním (LLS). Fotogrammetrická data byla získána vlastním šetřením v lokalitě a LLS data byl převzata z projektu GeNeSiS. Ostatní data pro vytvoření topografické databáze byla odvozena z geodetického zaměření lomu a z vlastního terénního mapování, pro které byla využita aplikace ArcGIS Field maps. Výsledná mapa je zpracována v softwaru ArcGIS Pro. Mapa je v digitální podobě a je vytvořena v měřítku 1 : 700, její délka i šířka je 430 mm. Klíčová slova: bývalý lom Commite Steinbruch, znázorňování skal, pozůstatky těžby, mapa velkého měřítka, dronová fotogrammetrie, LLS Available in a digital repository NRGL
Dokumentace starého pískovcového lomu Goldnen Ranzen (Commite Steinbruch) u Hřenska (Labské pískovce)

The aim of this bachelor thesis is to create a large-scale map of the old quarry area Commite Steinbruch near the town Hrensko in the Protected Landscape Area Labské pískovce. The work focuses on ...

Hocková, Eliška; Lysák, Jakub; Kyncl, Günter
Univerzita Karlova, 2024

Šíření kontaminantů v krasovém prostředí a stopovací zkoušky v krasu u Turnova
Malechová, Kateřina; Slavík, Martin; Weiss, Tomáš
2024 - Czech
Karst areas are an important source of drinking water but they are at significant risk of contamination. The theoretical part of the thesis focuses on different types of contaminants, their sources and their ways of transport in karst areas. Due to the high velocity of water flow in karst areas, most contaminants are transported rapidly and spread over long distances. Therefore, it is necessary to actively address the issue of contamination in karst environments, focusing mainly on contamination prevention and water flow studies. In the practical part of the thesis, a quantitative tracer test was carried out in the karst system near Turnov using NaCl as a tracer. The measurements confirmed a high water flow velocity of several kilometers per day and the dominance of advection as the main transport process. These results are consistent with previous research. The connection between the sinking stream Šálení smyslů and the Slapy and Bezednice springs was also reconfirmed, with a total recovery of around 50%. This implies that water from the Šálení smyslů most likely flows to other, yet unknown, locations. No communication with the Bartošova pec cave or with the springs used as a source for the local brewery has been demonstrated, so the question remains where all the water from the sinking stream... Krasové oblasti představují důležitý zdroj pitné vody, jsou však výrazně ohroženy kontaminací. Teoretická část práce se zaměřuje na jednotlivé druhy kontaminace, jejich zdroje a způsoby šíření v krasových oblastech. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v krasových oblastech dochází k rychlému transportu většiny kontaminantů a k rozšíření na velké vzdálenosti. Proto je nezbytné se aktivně věnovat problematice kontaminace krasového prostředí a cílit převážně na prevenci kontaminace a studium proudění vody. V praktické části byla provedena kvantitativní stopovací zkouška v krasové oblasti u Turnova s použitím NaCl jako stopovací látky. Měření potvrdilo vysokou rychlost proudění vody v řádu jednotek kilometrů za den a převahu advekce jakožto hlavního transportního procesu. Takové výsledky odpovídají předešlým výzkumům. Též bylo znovu potvrzeno spojení ponoru Šálení smyslů a pramenů Slapy a Bezednice, jejichž celková návratnost se pohybuje okolo 50 %. Z toho vyplývá, že voda ze Šálení smyslů proudí s největší pravděpodobností i do dalších, dosud neznámých míst. Nebyla prokázána komunikace s jeskyní Bartošova pec ani s prameny sloužícími pro odběr vody místního pivovaru, zůstává tedy otázkou, kam konkrétně proudí veškerá voda z ponoru Šálení smyslů. Klíčová slova: kras, krasové kanály, kontaminace,... Keywords: kras; krasové kanály; kontaminace; stopovací zkouška; transportní procesy; karst; karst channels; contamination; tracer test; transport processes Available in a digital repository NRGL
Šíření kontaminantů v krasovém prostředí a stopovací zkoušky v krasu u Turnova

Karst areas are an important source of drinking water but they are at significant risk of contamination. The theoretical part of the thesis focuses on different types of contaminants, their sources ...

Malechová, Kateřina; Slavík, Martin; Weiss, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí
Leštinová, Eliška; Sedláček, Ondřej; Uhlíková, Jitka
2024 - Czech
Ecoducts or wildlife overpasses are migration objects that are often built not only in the Czech Republic, but in Europe as well. They enable animals to safely cross an obstacle, for example a road or a railway. Furthermore, ecoducts enlarge the home ranges of species, ensure gene flow between populations, and influence interspecies interactions. Ecoducts built in the Czech Republic are often criticized, especially because of their high cost and low efficiency. Majority of the existing studies compare ecoducts with other types of migration objects, such as underpasses, and often focus on selected aspects of these structures, such as their dimensions or location. There are very few summarizing studies focusing solely on ecoducts and what influences their permeability for animals. In this paper, I summarize what species are using ecoducts in Europe and North America, and I discuss how is the use of an ecoduct by animals affected by anthropogenic disturbances, design of the ecoduct, and its location in the landscape. Lastly, I describe monitoring methods used when studying wildlife overpasses. In the end, I summarize gained knowledge and list gaps in the existing research. Ekodukty neboli zelené mosty jsou nejen v České republice, ale i v Evropě, často stavěným migračním objektem umožňujícím zvířatům bezpečné překonání překážky, například silnice či železnice. Dále ekodukty zvětšují areály výskytu druhů, zajišťují genový tok mezi populacemi a mají vliv na mezidruhové interakce. Ekodukty v České republice jsou často kritizované, a to obzvláště kvůli jejich vysoké ceně a nízké efektivitě. Většina dosavadních prací porovnává ekodukty s jinými typy migračních objektů, například podchody, a často se zaměřují jen na vybrané aspekty těchto staveb, například jejich rozměry nebo umístění. Shrnujících studií zaměřujících se pouze na ekodukty a co ovlivňuje jejich prostupnost je velmi málo. V této práci shrnuji, jaké druhy se na ekoduktech v Evropě a Severní Americe vyskytují, a rozebírám, jak je prostupnost ekoduktu pro zvířata ovlivněna antropogenními vlivy, konstrukcí ekoduktu a jeho umístěním v krajině. V neposlední řadě popisuji metody monitoringu využívané při studiu zelených mostů. V závěru shrnuji nabyté poznatky a uvádím mezery v dosavadním výzkumu. Keywords: ekodukt; zelený most; konektivita krajiny; bariérový efekt; ecoduct; wildlife overpass; landscape connectivity; barrier effect Available in a digital repository NRGL
Účelnost ekoduktů pro zprůchodnění krajiny fragmentované dálniční sítí

Ecoducts or wildlife overpasses are migration objects that are often built not only in the Czech Republic, but in Europe as well. They enable animals to safely cross an obstacle, for example a road or ...

Leštinová, Eliška; Sedláček, Ondřej; Uhlíková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Změna odtoku z vybraných ledovcových povodí v Alpách
Chytil, Jan; Jeníček, Michal; Nedělčev, Ondřej
2024 - Czech
Glaciers are crucial in alpine regions, especially during the summer months when they supply water to lower-lying regions. However, they are expected to melt more rapidly in the future and glacier water is expected to decline gradually. As a consequence, the seasonality of runoff from glacial catchments will change and the water deficit in the summer months will intensify. The goals of this thesis were (1) to assess the current state of knowledge on the hydrological regime of mountain glacier catchments and its changes, and (2) to evaluate the hydrological regimes of selected mountain glacier catchments in the Alps. Long time series from 5 glacier catchments in the Swiss Alps were used to find trends in monthly runoff. Trends were calculated using the Mann-Kendall trend test and quantified by the Sen's slope estimator. In general, the results indicated that summer flows increased the most in the catchments with the highest percentage of glaciation and also with the highest mean elevation. A decreasing trend in summer flows and an increasing trend in winter flows occurred at stations with low percent glaciation and large catchments area. Catchments with both low percent glaciation and the lowest average elevation were the least subject to trends in both average and extreme flows. Accelerating... Ledovce hrají zásadní roli v horských oblastech, a to hlavně v letních měsících, kdy zásobují vodou níže položené oblasti. Do budoucna se ale očekává jejich rychlejší tání a postupný úbytek ledovcové vody. V důsledku toho se bude měnit sezonalita odtoku z ledovcových povodí a bude se prohlubovat nedostatek vody v letních měsících. Cílem této práce bylo (1) zhodnotit současný stav poznatků na téma hydrologického režimu horských ledovcových toků a jeho změn, a (2) zhodnotit hydrologické režimy vybraných horských ledovcových toků v Alpách. K nalezení trendů měsíčních průtoků byly použity dlouhé časové řady z 5 ledovcových povodí ve Švýcarských Alpách. Trendy byly vypočítány za pomoci Mann-Kendall trend testu a kvantifikovány Senovou směrnicí přímky. Obecně výsledky naznačovaly, že letní průtoky se nejvíce zvyšovaly v povodích s největším procentem zalednění a zároveň s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou. Klesající trend letních průtoků a rostoucí trend zimních průtoků nastal u stanic s nízkým procentuálním zaledněním a velkou plochou povodí. Povodí s nízkým procentem zalednění a zároveň s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou nejméně podléhala trendům jak průměrných, tak extrémních průtoků. Zrychlující úbytek ledovců naznačuje, že u toků s velkou plochou povodí a s nízkým procentem zalednění bude... Keywords: ledovcový režim toku; změna odtoku; ledovce; změna klimatu; glacier runoff regime; runoff changes; glaciers; climate changes Available in a digital repository NRGL
Změna odtoku z vybraných ledovcových povodí v Alpách

Glaciers are crucial in alpine regions, especially during the summer months when they supply water to lower-lying regions. However, they are expected to melt more rapidly in the future and glacier ...

Chytil, Jan; Jeníček, Michal; Nedělčev, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Mechanismy osmotické adaptace u kostnatých ryb
Dix, Anais; Vukićová, Jasna; Bohlen, Jörg
2024 - English
This thesis reviews the mechanisms of osmotic adaptation observed in various species throughout the teleost lineage, highlighting various convergent trends and strategies among them. The primary focus is on the gills, as they represent a key osmoregulatory organ and as such are a frequent subject of study, thus providing sufficient data for comparisons to be made between different species. Specialized epithelial cells referred to as ionocytes are responsible for maintaining osmotic balance and are located in osmotically active tissues. These cells express an array of different ion transporters and channels whose combined function facilitates ion mobility across the membrane. The specific combination and localization of different ion transporters determines the ion-excretory or ion-absorptive character of a given cell. Among different teleost species, common tendencies exist in relation to the expression of these ion transporters and their various isoforms in a salinity dependant manner and are highlighted throughout this thesis. However, the existence of different isoforms generates a certain degree of variability among species, along with differences in transcriptional and post-transcriptional regulatory mechanisms. Despite these deviations, a common trend in ion transporter expression is... Tato práce shrnuje mechanismy osmotické adaptace pozorované u různých druhů v rámci linie Teleostei a zdůrazňuje různé konvergentní trendy a strategie mezi nimi. Primární důraz je kladen na žábry, jež představují klíčový osmoregulační orgán, a proto jsou předmětem zájmu mnohých studií, čímž poskytují dostatek dat pro srovnání jednotlivých druhů. Specializované epiteliální buňky označované jako ionocyty jsou zodpovědné za udržování osmotické rovnováhy a nacházejí se v osmoticky aktivních tkáních. Tyto buňky exprimují řadu různých iontových transportérů a kanálů, jejichž kombinovaná funkce umožňuje pohyb iontů přes membránu. Specifická kombinace a lokalizace různých iontových transportérů určuje iontově- exkreční nebo iontově-absorpční charakter dané buňky. V rámci této práce jsou popsány společné tendence ve vztahu k expresi těchto iontových přenašečů a jejich různých izoforem v závislosti na salinitě, které existují mezi různými druhy kostnatých ryb (Teleostei). Existence různých izoforem spolu s rozdíly v transkripčních a post-transkripčních regulačních mechanismech však přispívají k variabilitě mezi jednotlivými druhy. I přes tyto odchylky je patrný společný trend v expresi iontových transportérů. Kromě genové exprese jsou diskutovány i další mechanismy a procesy přispívající k osmotické... Keywords: osmoregulace; žábry; kostnatí; ionocyt; iontový transportér; hyperosmotické; hypoosmotické; osmoregulation; gills; teleost; ionocyte; ion transporter; hyperosmotic; hypoosmotic Available in a digital repository NRGL
Mechanismy osmotické adaptace u kostnatých ryb

This thesis reviews the mechanisms of osmotic adaptation observed in various species throughout the teleost lineage, highlighting various convergent trends and strategies among them. The primary focus ...

Dix, Anais; Vukićová, Jasna; Bohlen, Jörg
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases