Number of found documents: 622388
Published from to

Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky
Janečková, Adriana; Bárta, Pavel; Janoušek, Jiří
2021 - Czech
v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of rigorosum thesis: Study of the effect of the amount of chelating agent addition on the result of monoclonal antibody conjugation Monoclonal antibodies have become the important tool not only for the therapy, but also for the diagnosis of the infectious, autoimmune or cancer diseases in the last few decades. In addition to their own therapeutic effect, monoclonal antibodies are used as vectors for biological substances with therapeutical and diagnostic importance. Besides bacterial and plant toxins, monoclonal antibodies are also effective in their capability to deliver radionuclides to the site of their specific binding, i.e. the antigen against which they were prepared. The so called radioimmunoconjugates are then successfully used in radiodiagnostic and radiotherapeutical field. Radionuclides can be bound to antibody molecule either directly in the case of halogenation or indirectly. The latter method is the most common one due to a greater stability and suitability for more radionuclides, which can be transported by antibodies. Substances that allow the radionuclide biding to the monoclonal antibody... v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Adriana Janečková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky Monoklonální protilátky jsou v posledních několika desetiletích významným nástrojem nejenom pro terapii ale také pro diagnostiku infekčních, autoimunitních či nádorových onemocnění. Monoklonální protilátky se vedle svého terapeutického účinku staly i biologickými vektory pro látky s terapeutickým a diagnostickým významem. Vedle bakteriálních nebo rostlinných toxinů jsou monoklonální protilátky schopny doručit na místo jejich specifické vazby, tj. antigenu proti kterému byly připraveny, i radionuklidy, které jsou významné z hlediska radiodiagnostiky a radioterapie. Tyto emitory radioaktivního záření se mohou na molekulu vázat buď přímo například v případě halogenace nebo nepřímo. Posledně zmíněný způsob je nejrozšířenější z hlediska větší stability a většího počtu radionuklidů, které se tak mohou pomocí protilátek transportovat. Sloučeninami, které umožňují vazbu radionuklidu na molekulu monoklonální protilátky, jsou bifunkční chelatační činidla (BFC). Míra vazby, tj. konjugace, BFC na molekulu protilátky... Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky

v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of ...

Janečková, Adriana; Bárta, Pavel; Janoušek, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Cesta k inkluzivní škole
Marques, Karin; Straková, Jana; Hájková, Vanda; Lazarová, Bohumíra
2021 - Czech
Towards School Inclusion Abstract Since September 2016, the so-called inclusive amendment, i.e. Decree No. 27/2016 Coll., on the education of pupils with special educational needs, has been in force in Czech schools. The multiple-case study of three schools describes the process of change in different contexts prior to 2016. Three inclusive schools were selected based on measuring the level of inclusion and their public declaration of striving for inclusion. The data research sources were narrative interviews with current and former principals of the selected schools, their deputies, some teachers, assistants, parents and/or representatives of the municipality. IPA was used to analyze the data. The inclusive school is a product of a principal's vision and their transformative leadership. The key for a successful transformation was to change not only processes and structures but mainly the culture, thus common understanding of the goals. The central concept was communication and collaboration. The respondents perceived themselves as pioneers and communities sharing the same values. Creating conditions for respecting the needs and differences of each child and gaining community trust were the necessary steps for this transformation. It was important to raise sufficient funds, to work hard and to improve... Od září 2016 platí v českých školách tzv. inkluzivní novela, tedy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem studie je přinést detailní pohled na to, čím prošly školy, které se dají označit za inkluzivní. Případová studie proměny tří škol popisuje průběh transformace ve třech odlišných kontextech před rokem 2016. Na základě měření inkluzivity a veřejně deklarované snaze o inkluzi byly vybrány tři školy v odlišných kontextech. Interpretativní fenomenologickou analýzou byly zkoumány rozhovory s aktéry škol (vedení, učitelé, asistenti, rodiče, zástupci zřizovatele) s cílem zjistit, jak vzniká inkluzivní škola a jak lidé ve škole vnímali tuto proměnu. Inkluzivní škola vzniká jako produkt ředitelovy vize a transformačního leadershipu. Klíčem k úspěšné proměně školy je měnit nejen procesy a strukturu, ale zejména kulturu školy, tedy nacházení společného porozumění vize. Aktéři škol se vnímali jako průkopníci, jako společenství, které sdílí stejné hodnoty. Ústřední byl koncept spolupráce a komunikace. Pro průběh transformace bylo důležité získat důvěru rodičů a veřejnosti, vytvořit podmínky pro respektování potřeb a odlišností každého dítěte. K tomu bylo potřeba zajistit dostatečné finanční prostředky, tvrdě a poctivě pracovat, vzdělávat se a konzultovat.... Keywords: inkluzivní vzdělávání; inkluzivní škola; měření míry inkluzivity; transformace školy; více-případová studie; IPA; Inclusive education; inclusive school; measuring the level of inclusion; school transformation; multiple-case study; IPA Available in a digital repository NRGL
Cesta k inkluzivní škole

Towards School Inclusion Abstract Since September 2016, the so-called inclusive amendment, i.e. Decree No. 27/2016 Coll., on the education of pupils with special educational needs, has been in force ...

Marques, Karin; Straková, Jana; Hájková, Vanda; Lazarová, Bohumíra
Univerzita Karlova, 2021

Role konfliktů u soutěžních tanečních párů v procesu učení se tanci a vliv osobního partnerského vztahu
Vanek, Marián; Chrz, Vladimír; Šlédr, Jiří; Lindová, Jitka
2021 - Czech
Basic element of competitive Dance Sport is the dance couple. For being succesful, it's needed to master the combination of specific dance skills, sport skills, stress resilience and skills connected to dance partnership, mainly communication skills and conflict resolution skills. Since the scientific research of conflict resolution among competitive couples is very scarce, aim of our explorative qualitative research is to understand how Latin Dance Sport couples experience conflicts and their subjective meaning of partnership in competitive dance. Experiences of dancers of various dance classes and their trainers were gathered using questionnaire (= 43) and half-structured interviews (= 13). Based on themati analysis, relevant themes were identified and described, and explanatory model further based on activity theory, game theory and theory of interdependence was proposed. Model suggests that contradiction of two different motives (competitive success vs. partner relationship) in the activity systems of competitive dance predisposes possible complex relationships between (implicit and/or explicit) aims of dancers, their type of partnership, possible expressed conflicts and their preferred styles of conflict resolution (based on the unique context of every dance couple). Relevant identified themes... Taneční sport je disciplína, ve které je základní soutěžní jednotkou taneční pár. Pro úspěch je zapotřebí kombinace specifických tanečních dovedností, fyzická připravenost, resilience vůči stresu a rozvinuté schopnosti související s funkčním tanečním partnerstvím, jako je schopnost komunikace či dovednost řešit konflikty. Vzhledem k tomu, že oblast řešení konfliktů v tanečním partnerství prakticky není vědecky zkoumána, je cílem našeho explorativního kvalitativního výzkumu porozumět prožívání konfliktů u sportovních tanečních párů v disciplíně latinsko-americké tance a jejich vnímání významu partnerského vztahu ve sportovním tanci. Vnímání tanečníků různých výkonnostních tříd a jejich trenérů bylo zjišťováno skrze dotazník s otevřenými otázkami (N= 43) a polo-strukturované rozhovory (N= 13), které byly analyzovány tematickou analýzou. Výsledkem je identifikace a popis relevantních témat a návrh explanačního modelu, který je založen na teorii činnosti, ale propojuje také další relevantní teoretické koncepty (teorie her, teorie vztahové interdependence). Model zobrazuje kontradikci dvou různých motivů (soutěžní úspěch vs. partnerský vztah) v rámci dvou zdánlivě velmi podobných systémů činnosti sportovního tance, která předurčuje možné komplexní vztahy mezi (explicitními či implicitními) cíli... Keywords: Taneční sport; soutěžní společenský tanec; disciplína latinsko-amerických tanců; řešení konfliktů; trénink komunikace; dyadická interakce; taneční partnerství; vztah v tanečním páru; psychologie mezilidských vztahů; teorie činnosti; kulturně-historická teorie činnosti; interakce systémů činnosti; Thomas-Kilmannův model; teorie interdependence; teorie her; tematická analýza; participativní paradigma v kvalitativním výzkumu; Dance sport; competitive ballroom dance; competitive latin dance; conflict resolution; communication training; dyadic interaction; dance partnership; relationship in dance couple; psychology of personal relationships; activity theory; cultural-historical activity theory; interaction of activity systems; Thomas-Kilmann model of conflict resolution; interdependence theory; thematic analysis; participatory paradigm in qualitative psychology research Available in a digital repository NRGL
Role konfliktů u soutěžních tanečních párů v procesu učení se tanci a vliv osobního partnerského vztahu

Basic element of competitive Dance Sport is the dance couple. For being succesful, it's needed to master the combination of specific dance skills, sport skills, stress resilience and skills connected ...

Vanek, Marián; Chrz, Vladimír; Šlédr, Jiří; Lindová, Jitka
Univerzita Karlova, 2021

Americká rasová realita: syntéza kritické teorie rasy a mezinárodních bezpečnostních studíí
Kuttu, Leah Gideon; Vostal, Filip; Střítecký, Vít
2021 - English
Human Security and Police Brutality via the Lens of Critical Race Theory Leah Gideon Kuttu 47472109 'Equality' and 'dignity of persons' are common language in the legal lingo on rights and freedoms of all men. However there seems to exist, a large magnitude in discrepancy with the actuality of these ideals in the way that all people are treated, particularly in this work, in the American society. The death of George Floyd was momentous in refocusing light on the issue of police brutality and seemingly, institutionalized racism in America. That one post showing how Floyd was killed by Police, showed just how much Black America was treated in contrast to the stipulated rights for all persons noted in America's legal apparatus. There began for international security a marked turning point in the pivot with the human being- as opposed to the state- becoming the core object for security and protection. This new turn is pointed to the 1990s in the aftermath of the Cold war. Human-centric occupations in security connote that threats to international security begin with the individual and so the individual must first be prioritized when assessing threats to security in the state and the international system. The Universal Declaration of Human Rights (UNDHR, 1948) is the foremost pillar on which human security is... Keywords: Race; racial profiling; critical race theory; human rights and dignity; police brutality; securitization; black people; human security Available in a digital repository NRGL
Americká rasová realita: syntéza kritické teorie rasy a mezinárodních bezpečnostních studíí

Human Security and Police Brutality via the Lens of Critical Race Theory Leah Gideon Kuttu 47472109 'Equality' and 'dignity of persons' are common language in the legal lingo on rights and freedoms of ...

Kuttu, Leah Gideon; Vostal, Filip; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Měření výkonu v sociálních službách
Kotmelová, Bedřiška; Vrzáček, Petr; Holasová, Lenka
2021 - Czech
The diploma thesis is focused on measuring performance in social services, specifically in contributory organizations. The theoretical part deals with the definition and history of performance measurement as such, the description of the legal form of the contributory organization. Furthermore, the author deals with the definition of indicators, the description of their qualities in terms of the theory of performance measurement and models of performance measurement. In the practical part of the work, the author focuses on measuring performance in the field of care service and focuses on three possible and used indicators in the care service, namely the number of minutes / hours of direct work, the number of working hours and the number of clients. It analyzes these indicators in terms of the demands of performance measurement theory, describing the pitfalls associated with them in measuring performance in the care service and suggesting possible solutions. Keywords Performance measurment, social services, indicator, performance measurement models, balanced scorecard, benchmarking, Diplomová práce je zaměřená na měření výkonu v sociálních službách, specificky v příspěvkových organizacích. V teoretické části se zabývá vymezením a historií měření výkonu jako takového, popisem právní formy příspěvkové organizace. Dále se věnuje vymezení indikátorů, popisu jejich kvalit z hlediska teorie měření výkonu a modelům měření výkonu. V praktické části práce se autorka věnuje měření výkonu v terénní pečovatelské službě a pozornost zaměřuje na tři možné a používané indikátory v pečovatelské službě, a to Počet minut/hodin přímé práce, Počet pracovních úvazků a Počet klientů. Tyto indikátory rozebírá z hlediska nároků teorie měření výkonu, popisuje úskalí, která jsou s nimi spojená při měření výkonu v pečovatelské službě, a navrhuje možná řešení. Klíčová slova Měření výkonu, sociální služby, indikátor, modely měření výkonu, balanced scorecard, benchmarking Keywords: Měření výkonu; sociální služby; indikátor; modely měření výkonu; balanced scorecard; benchmarking; Performance measurment; social services; indicator; performance measurement models; balanced scorecard; benchmarking Available in a digital repository NRGL
Měření výkonu v sociálních službách

The diploma thesis is focused on measuring performance in social services, specifically in contributory organizations. The theoretical part deals with the definition and history of performance ...

Kotmelová, Bedřiška; Vrzáček, Petr; Holasová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Jaký je strategický dopad čínských A2/AD schopností na ofensivní/defensivní potenciál ve východní Asii? Komparativní případová studie USA a Japonska
Oldemeier, Niels; Kučera, Tomáš; Urbancová, Kateřina
2021 - English
iv ABSTRACT Over the last four decades, the People's Republic of China has modernized its armed forces and acquired the world's largest and most diverse missile arsenal. In light of Beijing's vague yet increasingly assertive stance in the region, China's A2/AD capabilities have sparked a discussion about their offensive potential and threat to the region's stability. This thesis has conducted a qualitative strategic impact of Chinese anti-access and area-denial capabilities on the offence-defence balance in East Asia. Applying Biddle's revised offence-defence theory, this thesis investigated and compared the Sino-American and Sino-Japanese balances. The analyses found that Chinese A2/AD capabilities do not have a uniform impact on the offence-defence balance in the region. Despite its offensive potential, Chinese A2/AD does not provide an effective, sustainable counter to Japan's deep, reserve-oriented force employment strategy. Even though China fields the world's largest fleet, it does not field enough principal surface ships to exploit a temporary offensive advantage. As such, any Chinese attempt to claim the Senkakus would result in a Chinese naval overstretch and create a mutually contested no man's land in the East China Sea. As for the Sino- American balance, Chinese A2/AD creates an... Keywords: A2; AD; Čína; USA; Japonsko; Offence-Defence Balance; východní Asie; strategie; A2; AD; China; United States; Japan; Offence-Defence Balance; East Asia; Strategy Available in a digital repository NRGL
Jaký je strategický dopad čínských A2/AD schopností na ofensivní/defensivní potenciál ve východní Asii? Komparativní případová studie USA a Japonska

iv ABSTRACT Over the last four decades, the People's Republic of China has modernized its armed forces and acquired the world's largest and most diverse missile arsenal. In light of Beijing's vague ...

Oldemeier, Niels; Kučera, Tomáš; Urbancová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Adiktologická péče v prostředí českých věznic: Zkušenosti se zaváděním nové adiktologické služby
Nováková, Elizabeth; Mertl, Jiří; Libra, Jiří
2021 - Czech
BACKGROUND. Substance use is a widespread phenomenon in prisons, with a numberous associated problems, for instance high incidence of infectious diseases, recidivism, poor physical and mental health and high costs of repressive measures, which still do not eradicate drug use in prison facilities. In 2016, the first addictologist was admitted to the prison system in Czechia. Two years later, 14 more table places were established. The thesis brings an overview at this period (2018 - 2021). AIMS. The aim of the thesis is to provide an information about starting and forming of specialized addiction services in prison seeting from the perspective of addictologists. The theoretical part of the thesis also presents the results of foreign research on the effectiveness of selected interventions and strategies and recommendations for good practice. RESEARCH QUESTIONS. The research questions address the experience of addictologists and are focused on four main areas: workplace formation, clientele, quality assurance and the impact of Covid-19 on the workplace. METHODS. To meet the aims, the method of semi-structured interviews with selected informants who entered prisons in 2018 was used along with document analysis. RESULTS. The experience of addictologists point out some problematic areas, for instance lack... VÝCHODISKA. Užívání návykových látek je ve věznicích rozšířeným fenoménem, s nímž se pojí řada přidružených problémů, například vysoký výskyt infekčních onemocnění, recidiva, horší fyzické a duševní zdraví či vysoké náklady na represivní opatření, která však stále nevedou k vymícení užívání drog. V roce 2016 byl do tuzemské věznice přijat první adiktolog a o dva roky později bylo zřízeno 14 dalších tabulkových míst. Práce přináší ohlédnutí za tímto uplynulým obdobím. CÍLE. Cílem práce je poskytnout na základě získaných informací pohled na období zavádění a formování specializovaných adiktologických služeb a popsat zkušenosti adiktologů se zaváděním nové služby ve specifickém prostředí věznic. V teoretické části práce jsou dále prezentovány výsledky zahraničních výzkumů o účinnosti vybraných intervencí a strategií a doporučení pro dobrou praxi. VÝZKUMNÉ OTÁZKY. Výzkumné otázky se zabývají zkušenostmi adiktologů se zaváděním nových služeb a jsou orientovány na čtyři hlavní oblasti: formování pracoviště, klientela, zajišťování kvality a dopady Covid-19 na pracoviště. METODY. K získání dat byla využita metoda polostrukturovaných rozhovorů s vybranými informanty, kteří nastoupili do věznic v roce 2018 a analýza dokumentů. VÝSLEDKY. Zkušenosti adiktologů poukazují na některé problematické oblasti, jako... Keywords: adiktologie - vězení - adiktologické služby - závislost - Covid-19 a vězení - drogy a vězni; addictology - prison - jail - addiction treatment services - addiction - Covid-19 and prison - drugs and inmates Available in a digital repository NRGL
Adiktologická péče v prostředí českých věznic: Zkušenosti se zaváděním nové adiktologické služby

BACKGROUND. Substance use is a widespread phenomenon in prisons, with a numberous associated problems, for instance high incidence of infectious diseases, recidivism, poor physical and mental health ...

Nováková, Elizabeth; Mertl, Jiří; Libra, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Vliv kyseliny hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně
Schmidt, Jan; Suchánek, Jakub; Dostálová, Taťjana; Poleník, Pavel
2021 - Czech
Hyaluronic acid (HA) and dental pulp stem cells (DPSCs) are attractive research topics and their combined use in tissue engineering is a promising direction in regenerative medicine. DPSCs are a mesenchymal population of stem cells that are obtained from the soft tissues within the dental pulp cavity. Their advantages are easy availability, high proliferative activity, and wide differentiation potential. HA is a natural extracellular biopolymer occurring across human body tissues, including dental pulp. Due to its biocompatibility and biodegradability, HA is a suitable scaffold materal. Degradation of high molecular weight (HMW) HA chains, which are enzymatically cleaved in tissues, results in low molecular weight (LMW) HA fragments. Compared to the HMW HA, LMW HA exhibits markedly different bioactive properties. Thus, it is necessary to assess the effect of HA on tissues and cells separately for its distinct fractions. The results of two in vitro experiments are presented in this work. The first of them was focused on the influence of a wide spectrum of HA (116 kDa, 540 kDa, 1500 kDa) on two DPSC lines. This pilot experiment verified the basic assumption that cells in the environment of selected molecules adhere, survive, proliferate, maintain their typical phenotype and osteogenic and chondrogenic... Souhrn Kyselina hyaluronová (KH) a kmenové buňky zubní dřeně (KBZD) jsou aktuálními výzkumnými tématy a jejich kombinované použití v rámci tkáňového inženýrství je nadějným směrem regenerativní medicíny. KBZD jsou mezenchymální populací kmenových buněk, které jsou získávány z měkkých tkání dřeňové dutiny zubu. Jejich výhodami jsou snadná dostupnost, vysoká proliferační aktivita a široký diferenciační potenciál. KH je extracelulární biopolymer vyskytující se napříč tkáněmi lidského těla včetně zubní dřeně a díky její biokompatibilitě a biodegradabilitě se jedná o vhodný materiál pro tvorbu buněčných nosičů. Degradací vysokomolekulárních (VM) řetězců KH, které jsou v tkáních enzymaticky štěpeny, dochází ke vzniku nízkomolekulárních (NM) fragmentů KH. V porovnání s VM KH vykazují NM frakce KH výrazně odlišné bioaktivní vlastnosti. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat vliv KH na tkáně a buňky separátně pro její jednotlivé frakce. V této práci jsou prezentovány výsledky dvou in vitro experimentů. První z nich byl zaměřen na vliv širokého spektra molekulárních hmotností KH (116 kDa, 540 kDa, 1500 kDa) na dvě linie KBZD. Tento pilotní experiment ověřil základní předpoklad, že buňky v prostředí zvolených molekul adherují, přežívají, proliferují, zachovávají si svůj typický fenotyp a udržují si schopnost diferencovat... Available in a digital repository NRGL
Vliv kyseliny hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně

Hyaluronic acid (HA) and dental pulp stem cells (DPSCs) are attractive research topics and their combined use in tissue engineering is a promising direction in regenerative medicine. DPSCs are a ...

Schmidt, Jan; Suchánek, Jakub; Dostálová, Taťjana; Poleník, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Genderové aspekty odpovědnosti chránit: případ Machsom Watch v Izraeli
Sharma, Shreya; Karásek, Tomáš; Kocmanová, Markéta
2021 - English
Exploring the question of 'where are the women', this study undertakes a narrative thematic analysis of data collected from interviews and field visits with a grassroot women's organization called Machsom Watch in Israel. This study questions the missing link between Women, Peace and Security Agenda and the Responsibility to Protect, which both have defining themes of participation and prevention. Grounded in Feminist Security Studies and the activities and roles of the women of Machsom Watch are investigated. Keywords: Gender Responsibility to ProtectWomen Peace and Security Feminist Security StudiesMachsom Watch Israel-Palestine; Gender Responsibility to ProtectWomen Peace and Security Feminist Security StudiesMachsom Watch Israel-Palestine Available in a digital repository NRGL
Genderové aspekty odpovědnosti chránit: případ Machsom Watch v Izraeli

Exploring the question of 'where are the women', this study undertakes a narrative thematic analysis of data collected from interviews and field visits with a grassroot women's organization called ...

Sharma, Shreya; Karásek, Tomáš; Kocmanová, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli
Remencová, Terezie; Vymětalová Hrabáková, Eva; Damohorská, Pavla
2021 - Czech
Keywords: péče; vdovy; sirotci; Bible; křesťanství; care; widows; orphans; Bible; Christianity Available in a digital repository NRGL
Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli

Remencová, Terezie; Vymětalová Hrabáková, Eva; Damohorská, Pavla
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases