Number of found documents: 560231
Published from to

Jednostranné započítání
Veselý, Martin; Thöndel, Alexandr
2020 - Slovak
The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, comparison with the Czech version, which in 2012, after the recodification of private law, underwent a fundamental change, thus deviating from the modification until then identical with the Slovak Republic and last but not least with the proposal of a common frame of reference as a unifying platforms for the convergence of the private law adjustments of individual Member States of the European Union. The aim of this work is not only to describe the differences in the legislative approach to adapt this institute across the above mentioned levels, a description of the evolution of this legal regulation, but also the definition of lege de ferenda. The work points to the need for a change in the adaptation of this institute; in particular, the need for a clear definition of the conditions for offsetting the outstanding claim, including the moment of its effect. Only in this way will the legal regulation more converge with the requirements of unifying the platform of the common frame of reference, thus eliminating current interpretative discrepancies or imperfections in the case law. In the lege de ferenda... Předmětem diplomové práce je právní institut jednostranný zápočet a srovnání jeho úpravy z vícera úrovní; komparace právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, srovnání s úpravou českou, která v roce 2012 po rekodifikaci soukromého práva prošla zásadní změnou a tak se odchýlila od úpravy do té doby shodné se Slovenskou republikou a v neposlední řadě s návrhem společného referenčního rámce, jakožto sjednocující platformy pro konvergenci úprav soukromého práva jednotlivých členských států Evropské unie. Cílem této práce je nejenom deskripce samotných rozdílů v legislativním přístupu k úpravě tohoto institutu napříč výše uvedenými úrovněmi, popř. popis evoluce této právní regulace, ale cílem je i definice návrhů lege de ferenda. Práce poukazuje na potřebu změny v úpravě tohoto institutu, především pak na nutnost jednoznačné definice podmínek započtení splatné pohledávky vůči nesplatné, včetně určení okamžiku jeho účinku. Jenom tak bude právní úprava více konvergovat s požadavky sjednocující platformy společného referenčního rámce a odstraní tak aktuální výkladové rozpory či nedokonalosti v judikatuře. V návrzích lege de ferenda se tato práce inspirovala nejenom zmíněným referenčním rámcem, ale i racionálním jádrem novodobé úpravy české. Keywords: Jednostranný zápočet; soukromé právo; zápočet splatné pohledávky vůči nesplatné; lege de ferenda; One-sided credit; private law; set off of outstanding claims; lege de ferenda Available in a digital repository NRGL
Jednostranné započítání

The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, ...

Veselý, Martin; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2020

Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky
Kabele Karel; Alžběta Dederová Kohoutková; Hirš Jiří
2020 -
Hlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ji ovlivňují. Podle současné legislativy sumarizuje požadavky na způsob výpočtu větrání při minimalizaci energetické náročnosti technických systému budov. Pro vybraný případ přirozeného větrání je vytvořen numerický simulační model turbulentního proudění vzduchu v zařízené učebně obsazené lidmi. Model je ověřen porovnáním s řízeným experimentálním měřením v klimatické komoře skutečné velikosti učebny, ve které je nainstalován tepelný model člověka s ovladatelnými povrchovými teplotami. Model je využitelný pro simulace přirozeného větrání skutečných učeben, pro stanovení průtoku vzduchu a rozložení teplot. Další možností je výběr optimální polohy umístění čidel pro sledování stavu vnitřního prostředí ve zkoumané místnosti. Při přidání bodového zdroje škodlivin je možno model zároveň použít pro sledování přenosu škodlivin prostoremThe dissertation thesis is focused on indoor air quality and thermal comfort in school buildings. An analysis of current problems of ventilation in existing school buildings is performed and the relevant factors are identified. Actual legislative requirements on the calculation procedure of ventilation are summarized taking into account minimal energy demand on building services systems. Numerical simulation model of turbulent airflow in a classroom occupied by people with internal equipment was set up. The model was verified by the results of experimental investigation performed in a climate chamber of relevant parameters with thermal manikin installed. Airflow simulation in real classrooms can be provided by the model, ventilation rate and corresponding temperature fields can by determined. Another advantage of the model is the choice of optimal location of the IEQ sensors for investigation of IAQ in any room. By addition of the source point of pollutant, the model can be used tor tracing of pollutant transport in indoor environment. Keywords: kvalita vnitřního ovzduší; větrání školních budov; proudění vzduchu v učebně; simulace turbulence CFD; klimatická komora; měření proudění vzduchu; indoor air quality; ventilation of school buildings; airflow in classroom; turbulence simulation in CFD; climate chamber; airflow measurements Available in digital repository of ČVUT.
Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky

Hlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ...

Kabele Karel; Alžběta Dederová Kohoutková; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Intramembránové proteasy z rodiny rhomboidů v prokaryotech: mechanismus, repertoáry substrátů a biologické funkce u Gram-positivní bakterie Bacillus subtilis.
Began, Jakub; Stříšovský, Kvido; Bařinka, Cyril; Krásný, Libor
2020 - English
Rhomboid proteases are a class of serine intramembrane proteases, a large family of enzymes that catalyze the proteolytic cleavage of membrane proteins within their transmembrane regions, in the hydrophobic environment of cellular lipid membranes. Rhomboid proteases were discovered in 2001 in Drosophila. In their pioneering study, Lee et al. identified the essential role of Rhomboid-1 protein (Rhom-1), which proteolytically activates the epidermal growth factor (EGF) receptor signaling pathway, in the early stages of fly eye development. Members of the rhomboid superfamily - active proteases (rhomboids) as well as their catalytically-dead counterparts (rhomboid-like proteins, including iRhoms and Derlins) - are widely conserved, implying their biological significance. Rhomboids are present in all kingdoms of life from archea to humans, while proteolytically inactive rhomboid-like proteins are present in eukaryotes only. Rhomboid superfamily proteins play roles in a wide range of processes, as diverse as signaling in metazoan development, mitochondrial biogenesis in yeast, host- cell invasion by protozoan parasites, protein quality control in the endoplasmic reticulum (ER) or bacterial quorum sensing. Rhomboids are the best understood intramembrane proteases from a structural and mechanistic points... (Czech) Proteázy z rodiny rhomboidů patří do rozsáhlé skupiny serinových intramembránových proteáz, které katalyzují proteolytické štěpení membránových proteinů uvnitř jejich transmembránových oblastí, v hydrofobním prostředí lipidických buněčných membrán. Rhomboidové proteázy byly objeveny v roce 2001 v Drosophila. V průkopnické studii (Lee et al.) byla identifikována zásadní role Rhomboidu-1 (Rhom-1), který v rané fázi vývoje oka octomilky aktivuje signální dráhu receptoru epidermálního růstového faktoru. Rhomboidové proteázy, ať už aktivní proteázy (rhomboidy) či jejich katalyticky neaktivní protějšky (rhomboidové proteiny zahrnující iRhomy a Derliny), jsou silně konzervovány, což naznačuje jejich biologickou významnost. Rhomboidy jsou přítomné napříč živočišnými říšemi, od archea po člověka, zatímco proteolyticky neaktivní rhomboidové proteiny jsou přítomné výlučně v eukaryotních organizmech. Rodina rhomboidových proteinů hraje roli v široké škále rozmanitých biologických procesů, jakými je signalizace ve vývoji metazoí, mitochondriální biogenezi kvasinek, invaze protozoálních parazitů do hostitelských buněk, kvalitativní kontrola proteinů v endoplazmatickém retikulu (ER), či bakteriální quorum sensing. Ze strukturního i mechanistického hlediska jsou rhomboidy nejprostudovanějšími z... Keywords: membránový protein; intramembránová proteolysa; rhomboid; Bacillus subtilis; membrane protein; intramembrane proteolysa; rhomboid; Bacillus subtilis Available in a digital repository NRGL
Intramembránové proteasy z rodiny rhomboidů v prokaryotech: mechanismus, repertoáry substrátů a biologické funkce u Gram-positivní bakterie Bacillus subtilis.

Rhomboid proteases are a class of serine intramembrane proteases, a large family of enzymes that catalyze the proteolytic cleavage of membrane proteins within their transmembrane regions, in the ...

Began, Jakub; Stříšovský, Kvido; Bařinka, Cyril; Krásný, Libor
Univerzita Karlova, 2020

Funkce stresových sigma faktorů RNA polymerasy SigD, SigE, SigH a SigM v transkripční regulační síti Corynebacterium glutamicum
Dostálová, Hana; Pátek, Miroslav; Bobek, Jan; Halgašová, Nora
2020 - Czech
Grampositive bacterium Corynebacterium glutamicum is an important industrial producer of amido acids and other metabolites. Its genome encodes 7 sigma (σ) subunits of RNA polymerase: primary factor σA , primary-like σB and five alternative sigma factors, σC , σD , σE , σH and σM (sigma factors with extracytoplasmic function). This study is focused on revealing so far unknown regulons of stress sigma factors or closer description of regulons whose genes are controled by σD , σE , σH and σM . These factors were partially described for their activity during surface (σD and σE ), heat (σE , σH and σM ) and oxidative (σH and σM ) stress response. We assumed that the genes of each regulon are transcribed from promoters of a single class. For the purpose of detailed promoter analysis, it was necessary to develop methods which can quickly and reliably assign sigma factor to particular promoters and, thus, respective genes. For this purpose, a combination of in vivo (two-plasmid system) and in vitro (in vitro transcription) techniques was developed that allow to specify this assignment. We identified 9 σH /σE - promiscuous promoters (PamtR, Pcg0378, Pcg1121, Pcg3309, Pcg3344, PclgR, PdnaJ, PdnaK and PsigB), 7 σD /σH - promiscuous promoters (Pcg0607, Pcg2047, Pcmt2, PfadD2, Plpd, PlppS and PrsdA) a 9 σH /σM... Grampozitivní bakterie Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 je významným průmyslovým producentem aminokyselin a dalších metabolitů. Její genom kóduje 7 podjednotek sigma (σ) RNA polymerázy: primární faktor σA , primárnímu faktoru podobný σB a pět alternativních faktorů sigma, σC , σD , σE , σH a σM (faktory s extracytoplazmatickou funkcí). Tato práce se zaměřila na odhalení dosud neznámých regulonů stresových faktorů sigma nebo upřesnění popisu regulonů, jejichž geny jsou řízeny faktory σD , σE , σH a σM , které byly zčásti popsány pro svou aktivitu při odpovědích na povrchový (σD a σE ), tepelný (σE , σH a σM ) a oxidativní stres (σH a σM ). Vycházeli jsme z toho, že geny každého regulonu jsou přepisovány z jedné třídy promotorů. Pro účely detailní analýzy promotorů bylo třeba vyvinout metody, které rychle a spolehlivě přiřadí faktor sigma k jednotlivým promotorům, a tedy i genům. K tomuto účelu byla vyvinuta kombinace metod in vivo (dvouplazmidový systém) a in vitro (in vitro transkripce) umožňující zpřesnit toto přiřazení. Těmito metodami jsme identifikovali 9 σH /σE -promiskuitních promotorů (PamtR, Pcg0378, Pcg1121, Pcg3309, Pcg3344, PclgR, PdnaJ, PdnaK a PsigB), 7 σD /σH -promiskuitních promotorů (Pcg0607, Pcg2047, Pcmt2, PfadD2, Plpd, PlppS a PrsdA) a 9 σH /σM -promiskuitních promotorů... Keywords: Corynebacterium glutamicum; sigma faktor; promotor; regulace transkripce; Corynebacterium glutamicum; sigma factor; promoter; transcriptional regulation Available in a digital repository NRGL
Funkce stresových sigma faktorů RNA polymerasy SigD, SigE, SigH a SigM v transkripční regulační síti Corynebacterium glutamicum

Grampositive bacterium Corynebacterium glutamicum is an important industrial producer of amido acids and other metabolites. Its genome encodes 7 sigma (σ) subunits of RNA polymerase: primary factor σA ...

Dostálová, Hana; Pátek, Miroslav; Bobek, Jan; Halgašová, Nora
Univerzita Karlova, 2020

Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele)
Krahulíková, Kateřina; Josková, Lucie
2020 - Czech
This diploma thesis deals with the content of the consumer contract and its regulation from the perspective of consumers. The aim of this thesis is to analyse this particular regulation, decide whether it is sufficient, where can be seen some deficiencies and whether the regulations fulfil its function, that is to protect the weaker party. The thesis is divided into five fundamental parts. The first one is concerned with the introductory issues, such as the consumer itself, consumer protection, why is the consumer actually protected, the principles on which is the protection based. The second part looks into the unfair terms in consumer contracts. The emphasis is placed on problematic provisions with respect to the Court of Justice case-law as well as the national case-law. An independent head is devoted to the possibility of the contractual penalty in terms of trade. The third section deals with contractual information requirements. It summarizes the European regulation. It also compares the preceding regulation with the new one in order to find the current tendencies. The contractual information requirements are viewed critically, based on specialized comments and analysis. The national regulation is divided into the general regulation and consumer regulation considering the difference between... Tato diplomová práce se zabývá tématem regulace obsahu spotřebitelské smlouvy z pohledu spotřebitele. Cílem této práce je analyzovat tuto regulaci, zhodnotit, zda je taková právní úprava dostatečná, v čem lze spatřovat nedostatky, jaké vykazuje problémy a zda je regulace v konkrétním případě účelná a plní svou funkci, tedy chrání slabší stranu smluvního vztahu. Práce je členěna do pěti základních částí. První část se věnuje úvodu do tématu a zaměřuje se na vymezení osoby spotřebitele, důvody jeho ochrany, principy, ze kterých při jeho ochraně vycházíme. Druhá část práce se zabývá nepřiměřenými ujednáními ve spotřebitelské smlouvě. Při tom jsou analyzována problematická ustanovení s přihlédnutím k závěrům v judikátech Soudního dvora Evropské unie i soudů českých. Samostatná pozornost je věnována možnosti sjednání smluvní pokuty ve všeobecných obchodních podmínkách. Třetí část práce se věnuje informačním povinnostem. Shrnuje evropskou úpravu v této oblasti a představuje zdroje informačních povinností pro podnikatele. Z porovnání dřívějších a nových úprav je sledována tendence v informačních povinnostech v Evropské unii. Informační povinnosti jsou také podrobeny kritickému pohledu, a to především na základě odborných článků. Národní úprava informačních povinností je rozdělena na úpravu obecnou a vůči... Keywords: Spotřebitel - spotřebitelská smlouva - zneužívající ujednání - nepřiměřená ujednání - informační povinnost - odstoupení od spotřebitelské smlouvy; Consumer - consumer contract - unfair terms - contractual information requirements - right of withdrawal Available in a digital repository NRGL
Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele)

This diploma thesis deals with the content of the consumer contract and its regulation from the perspective of consumers. The aim of this thesis is to analyse this particular regulation, decide ...

Krahulíková, Kateřina; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Feministická právní teorie
Kvasová, Michaela; Wintr, Jan
2020 - Czech
v anglickém jazyce Feminist Legal Theory The master's thesis deals with the feminist legal theory, a young and dynamic legal field which is one of the challenges of current law. This theory is a combination of law and gender studies. Its focus lies in Anglo-American system of law, in which it has a dignified place among legal theories. In the Czech legal system, the feminist legal theory is not well known, but for those interested, the Faculty of Law of Charles University opens a compulsory subject Gender and Law regularly in the summer semester. The thesis is based mainly on sources in English, which were made available to the students participating in this subject. In the Czech language, no comprehensive publication has yet been published on the topic of feminist legal theory. The objective of this thesis was to elaborate this extensive legal field and present it to potential Czech readers. The structure of the thesis consists of an introduction, three main content parts and a conclusion. The parts are further divided into chapters, paragraphs, and sections. The first part deals with the concepts of feminism and gender, which represent the basic theoretical basis for the study of feminist legal theory. A separate chapter is reserved for each of the concepts, classifying them in the historical... v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu. V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace. Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a představit ji případným českým čtenářům. Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, oddíly a body. První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších teoretických... Keywords: Feministická právní teorie; feminismus; gender; Feminist legal theory; feminism; gender Available in a digital repository NRGL
Feministická právní teorie

v anglickém jazyce Feminist Legal Theory The master's thesis deals with the feminist legal theory, a young and dynamic legal field which is one of the challenges of current law. This theory is a ...

Kvasová, Michaela; Wintr, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Statistická analýza časoprostorových procesů
Helisová Kateřina; Anna Pidnebesna; Kremláček Jan
2020 -
Tato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady navzájem, v České republice, s cílem získat co nejvíce informací užitečných pro logistiku těchto úřadů. V práci se zaměřujeme jak na modelování tohoto procesu, tak na hledání závislostí mezi různými typy korespondence. Na data přitom nahlížíme jako na realizaci časoprostorového bodového procesu, přičemž ukazujeme, že známé modely jako např. Coxův proces nebo Poissonovo rozdělení nelze v této situaci použít, tudíž je potřeba využít méně standardních přístupů. Analýza pouze časové části procesu se pak provádí metodou change point, lineárním regresním modelem a vektorovým autoregresním modelem.In this thesis, the theory of spatiotemporal processes is applied to the analysis of two real-world phenomena. One of them is the process of submissions to municipalities in the Czech Republic. The aim of the analysis is to find out as much as possible of potentially useful information for municipalities functioning. We focus on the modelling of the process and finding helpful consistent patterns in the data. A wide range of approaches is used in this task. We start from modelling of the process as a spatiotemporal point pattern and show that generally used approaches, such as modelling using the Cox process, or modelling using the Poisson distribution, cannot be applied for this task. The analysis of the temporal part of the process is carried out through the change point techniques, linear regression model and vector autoregressive model. Keywords: časoprostorový proces; vícerozměrné časové řady; odhad neuronální aktivity; dekonvoluční metody; funkce intenzity; K-funkce; párová korelační funkce; bod změny; Dantzig Selector; LASSO; upravené Akaikeova informační kritéria; Bayesovská informační kritéria; efektivní konektivita; funkční zobrazování magnetickou rezonancí; hemodynamická odpověď; spatiotemporal point process; multivariate time series; neuronal activity estimation; deconvolution methods; intensity function; K-function; pair-correlation function; change point; Dantzig Selector; LASSO; adjusted Akaike Information Criterion; Bayesian Information Criterion; effective connectivity; functional magnetic resonance imaging; hemodynamic response Available in digital repository of ČVUT.
Statistická analýza časoprostorových procesů

Tato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady ...

Helisová Kateřina; Anna Pidnebesna; Kremláček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Předkupní právo
Posejpalová, Aneta; Elischer, David; Zvára, Michael
2020 - Czech
The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right focuses on private law legislation. In the last years more than ever, there is more attention payed to Pre- emptive Right legislation. The main core of this is statutory Pre-emptive Right of co- owners to co-ownership share, bacause of frequent and substantial changes in legislation. The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right in its entire scope and deals with the general Pre-emptive Right legislation applicable to statutory and contractual Pre-emptive Right. The purpose of the thesis is to process the comprehensive topic of Pre-emptive Right according to the positive law. Part of the text is a comparison of current legislation with legislation contained in the previous Civil Code. Thesis also compares current legislation with German legislation and marginally with legislation contained in the General Civil Code. Introductory parts of the thesis include a basic characteristics of the institute of Pre-emptive Right in the theoretical legal level and a brief description of the development of Pre-emptive Right. Then there are selected questions of current legislation applicable into all types of Pre-emptive Right. The most extensive part of the thesis describes individual types of Pre-emptive Right, it is Pre-emptive Right in personam and... Práce se zabývá tématem předkupního práva se zaměřením na právní úpravu soukromoprávní. Právní úpravě předkupního práva je v posledních letech věnováno více pozornosti než kdy dříve. V jejím centru stojí zejména zákonné předkupní právo podílových spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu, a to z důvodu častých a podstatných změn právní úpravy. Práce se zabývá tématem předkupního práva v celé jeho šíři a pojednává o obecné právní úpravě předkupního práva aplikovatelné na předkupní právo zákonné i smluvní. Cílem práce je uceleně zpracovat obsáhlé téma předkupního práva se zaměřením na právní úpravu de lege lata. Součástí textu je porovnání aktuální právní úpravy s právní úpravou obsaženou v předchozím občanském zákoníku. Práce rovněž stručně porovnává aktuální právní úpravu s úpravou německou a okrajově s úpravou obsaženou v obecném zákoníku občanském. Úvodní části práce obsahují základní charakteristiku institutu předkupního práva v teoretickoprávní rovině a stručný popis vývoje předkupního práva. Následují vybrané otázky platné právní úpravy předkupního práva aplikovatelné na všechny druhy předkupního práva. Nejrozsáhlejší část práce popisuje jednotlivé druhy předkupního práva, to je předkupní právo povahy obligační a věcné a předkupní právo zákonné a smluvní. Každý druh předkupního práva je... Keywords: předkupní právo; zákonné předkupní právo; smluvní předkupní právo; Pre-emptive Right; Statutory Pre-emptive Right; Contractual Pre-emptive Right Available in a digital repository NRGL
Předkupní právo

The thesis deals with the theme of Pre-emptive Right focuses on private law legislation. In the last years more than ever, there is more attention payed to Pre- emptive Right legislation. The main ...

Posejpalová, Aneta; Elischer, David; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2020

Reprodukční strategie termita Silvestritermes minutus a její důsledky pro životní cyklus a ekologický úspěch
Křivánek, Jan; Hanus, Robert; Klimeš, Petr
2020 - Czech
Mixed reproductive strategies are unique modes of reproduction, in which the organisms alternate sexual and asexual offspring production to benefit from both processes. In termites, such a strategy was first described in 2009 and dubbed Asexual Queen Succession (AQS). Reproduction in most termite species is based on a presence of one pair of long-lived reproductives, the primary king and queen, producing in a lifelong strict monogamy all other colony members using classical sexual processes. In a few rare species, the primary queen has been observed to be replaced at some stage of colony development by a harem of neotenic queens. These arise from unfertilized eggs via thelytokous parthenogenesis and reproduce with the founding king. While the workers, soldiers and winged dispersing reproductives remain to be produced sexually, new generations of parthenogenetic neotenic queens appear in the colony to supplement the harem. As long as the founding king is alive, the genetic constitution of most offspring remains identical as if the founding queen would still be alive, while the overall fecundity of the colony increases thanks to the large number of queens. At the same time, the continuous renewal of the harem by new parthenogens offers a virtually unlimited lifespan extension to the colony. In my... Smíšené reprodukční strategie jsou unikátním způsobem, jak pomocí střídání pohlavně a nepohlavně vzniklých generací potomstva získat výhody z obou mechanismů. U termitů byla taková strategie poprvé popsána v roce 2009 a pojmenována Asexual Queen Succession (AQS). Rozmnožování většiny termitích druhů je založeno na přítomnosti jediného páru dlouhověkých pohlavních jedinců, primárního krále a královny, kteří ve striktní monogamii produkují všechny ostatní členy kolonie klasickým sexuálním procesem. U několika málo druhů však bylo pozorováno, že královna zakladatelka je v určité fázi nahrazena harémem neotenických královen, které vznikají z neoplozených vajíček s pomocí thelytokní partenogeneze a rozmnožují se s původním králem. Zatímco dělníci, vojáci a okřídlení králové a královny jsou i nadále produkováni pohlavní cestou, další generace neotenických královen opět vznikají partenogeneticky a doplňují přítomný harém. Dokud žije původní král, zůstává genetická struktura většiny potomstva v kolonii stejná, jako by byla královna zakladatelka stále přítomna. Díky velkému počtu královen však stoupá celková plodnost kolonie, kontinuální obnova harému partenogenů zároveň nabízí teoreticky neomezené prodloužení plodného života kolonie. Ve své práci jsem se podílel na popisu AQS u neotropického termita... Keywords: společenský hmyz; termiti; Termitidae; reprodukční strategie; Asexual Queen Succession; partenogeneze; pohlavní feromon; populační genetika; social insects; termites; Termitidae; reproductive strategies; Asexual Queen Succession; parthenogenesis; sexual pheromone; population genetics Available in a digital repository NRGL
Reprodukční strategie termita Silvestritermes minutus a její důsledky pro životní cyklus a ekologický úspěch

Mixed reproductive strategies are unique modes of reproduction, in which the organisms alternate sexual and asexual offspring production to benefit from both processes. In termites, such a strategy ...

Křivánek, Jan; Hanus, Robert; Klimeš, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny
Hemrová, Lucie
2020 - English
Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in the future agricultural landscape. Landscape dynamics of plant species is basically a result of extinction and colonization rates. Many studies have confirmed the former expectation that a number of habitats suitable for a plant species in a landscape stay unoccupied. The differences in species distribution and proportion of suitable habitats occupied by a given species are hypothesized to be due to the area and isolation of suitable habitats and colonization and survival ability of a given species. To understand species dynamics in a changing landscape, first we have to reveal the relationships between the distribution of species and their proportion of occupied habitats, habitat age, habitat configuration and species colonization and survival ability. After the complete understanding of the determinants of species dynamics we will be able to predict reliably species prospect in the future. The very basic aim of this thesis was to reveal the determinants of landscape dynamics of dry grassland species in terms of their distribution and frequency in the landscape. The importance of correct identification... Souhrn Rozsáhlé změny ve způsobu hospodaření, k nimž v minulosti došlo, měly za následek fragmentaci stanovišť mnoha druhů. Změny ve struktuře krajiny vyvolaly diskusi o vyhlídkách druhů fragmentovaných stanovišť v budoucí zemědělské krajině. Dynamika rostlin v krajině je výsledkem rychlosti, jakou druh kolonizuje stanoviště a jakou vymírají jeho lokální populace. Mnohé studie potvrdily dřívější předpoklad, že řada stanovišť vhodných pro daný druh zůstává v krajině neobsazena. Předpokládá se, že rozdíly ve výskytu druhů a proporci vhodných stanovišť, kterou daný druh obsazuje, jsou způsobeny plochou a izolovaností pro druh vhodných stanovišť a schopností daného druhu kolonizovat je a přežívat na nich. Abychom porozuměli dynamice druhů v měnící se krajině, musíme nejprve odhalit vztahy mezi výskytem druhů a proporcí obsazenosti jejich vhodných stanovišť, a stářím stanovišť, uspořádáním stanovišť a schopností druhů kolonizovat je a přežívat na nich. Jakmile plně porozumíme faktorům určujícím dynamiku druhů, budeme schopni věrohodně predikovat jejich přežívání do budoucna. Cílem této práce bylo odhalit faktory určující dynamiku druhů suchých trávníků, zejména faktory určující jejich rozšíření a četnost na krajinné úrovni. Důležitost správného určení vhodných stanovišť pro studovaný druh v pracích, které... Keywords: dry grasslands; landscape dynamics; life-history traits; metapopulations; species dynamics; suché trávníky; dynamika krajiny; druhové vlastnosti; metapopulace; dynamika druhů Available in a digital repository NRGL
Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny

Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in ...

Hemrová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases