Number of found documents: 560002
Published from to

Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formal tutor) Title of diploma thesis: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatoid disease affecting children, and its pathological mechanisms are still poorly understood. Innate and adaptive immunity including myeloid cells play a major role in these processes. Epigenetic deregulations along with non-coding microRNAs have been reported in many inflammatory diseases. Moreover, preliminary results obtained by the research group of Prof. Florence Apparailly showed accumulation of intermediate monocytes along with the high expression of miR-150 in the synovial fluid of children affected by oligoarticular JIA. Based on these findings a hypothesis has been postulated suggesting that miR-150 could have a role in the pathogenesis of this disease and in the regulation of monocyte differentiation and function. To study the impact of miR-150 on monocytes from the peripheral blood of healthy donors, transfection experiments were performed to neutralize miR-150. The... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Daniel Diviš Školitel: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formální školitel) Název diplomové práce: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické artritidy Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické onemocnění revmatoidního charakteru postihující děti, přesto jsou mechanismy jeho patofyziologie z velké části neprozkoumány. Zásadní roli hrají v těchto procesech složky vrozené a získané imunity, včetně buněk myeloidní řády. U zánětlivých onemocnění byly popsány epigenetické deregulace zahrnující i nekódující mikroRNA. Mimoto, předběžné výsledky získané týmem Prof. Florence Apparailly ukázaly akumulaci přechodných monocytů a zároveň vyšší expresi miR-150 v synoviální tekutině dětí postižených oligoartikulární JIA. Na základě těchto objevů vznikla hypotéza naznačující určitou roli miR-150 v patofyziologii tohoto onemocnění, přesněji v regulaci diferenciace monocytů a jejich funkcí. Za účelem prostudování účinku, který má miR-150 na monocyty, bylo provedeno několik transfekcí klasických monocytů (separovaných z periferní krve zdravých dárců) inhibitorem miR-150. Buňky byly následně označeny příslušnými... Keywords: miRNA; biomarker; juvenilní idiopatická artritida; miRNA; biomarker; RT-PCR; juvenile idiopathic arthritis Available in a digital repository NRGL
Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. ...

Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.
Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
2020 - English
Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of physical processes or functions of different organs inside the body. The medical imaging encompasses wide range of techniques based on different physical prin- ciples, including techniques using ionizing radiation. The quality of the images depends significantly on the quality of the used imaging detectors. There are many types of the detectors, from old analog devices (e.g. films) to fully digital detectors such as flat panels, that are the most widely used today. The newer technology is being developed and the techniques such as photon counting explored. However, the state of the art technology is the single photon counting, where the experimental detectors such as Medipix are able to count and process each individual photon. This works studies the properties, features and applications of the newest detector from the Medipix family Timepix3 in different imaging modalities. Firstly, a design of a new hardware readout interface for Timepix3 is presented together with data acquisition software and new analysis and calibration algorithms. Then, different applications of Timepix3 detector were explored: very... Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování fyzikálních procesů a funkcí různých orgánů v těle. Obor medi- cínského zobrazování obsahuje širokou škálu metod založených na různých fyzikálních principech. Součástí tohoto oboru jsou i metody používající ionizující záření. Kvalita na- měřených snímků silně závisi na použitých zobrazovacích detektorech. Existuje celá řada různých typů detektorů, od čistě analogových (filmy) až po plně digitální detektory jako jsou flat panely, které jsou v dnešní době nejrozšířenější. Novější typy dektorů využívají technologie počítání fotonů a nejmodernější experimentální detektory jako například Me- dipix jsou schopné detekovat a analyzovat jednotlivé fotony. Tato práce studuje vlastnoti, parametery a možné aplikační využití nejvnovejšího detek- toru Timepix3 z rodiny detektorů Medipix v různých zobrazovacích modalitách. Nejprve byl vyvinut nový vyčítací hardware a akviziční software společně s novými kalibračními a korekčními metodami. Poté byly postupně prozkoumány různé módy Timepix3 detek- toru: velmi rychlá spektrální radiografie, která demonstruje velmi rychlé měření "barev- ných"rentgenových obrázků; jednofotovná... Keywords: Zobrazování v medicíně; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera; Medical Imaging; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.

Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of ...

Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.
Černý, Vladimír; Mašek, Martin; Malíková, Hana; Zemánek, David
2020 - Czech
Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold standard in myocardial imaging. There are some studies suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid alternative for some patients (especially the ones who are unable to undergo MR). Aims: We had two aims. Aim number 1: To evaluate the ability of CT in the evaluation of delayed contrast enhancement (DCE) in patients with dilated cardiomyopathy. Aim number 2: To assess the possibilities of CT originally performed for a different indication in myocardial tissue characterization. Methods: Part 1: We prospectively enrolled 17 patients with dilated cardiomyopathy. All the patients underwent both cardiac CT and cardiac MR. We compared the findings of DCE on CT with the findings of DCE on MR. Part 2: We retrospectively evaluated 96 patients who underwent both CT for any indication and cardiac MR. We compared the findings of a hypodense area in the myocardium with the findings of DCE on MR. Results: Part 1: CT detected DCE in 3 patients and MR detected DCE in 6 patients. The agreement between both modalities was in v 82% cases (kappa 0.56). The sensitivity and specificity of CT were 50% and 100%, respectively and the positive predictive value was 100%. In patients with positive findings on CT, the localization of DCE was almost... Úvod: Zlatý standard v zobrazování myokardu a hodnocení jeho tkáňové charakteristiky představuje magnetická rezonance (MR). V literatuře se však objevují studie, z nichž vyplývá, že lze získat validní informace o myokardu i z vyšetření výpočetní tomografií (CT) a CT může být alternativou u pacientů, u nichž je MR vyšetření kontraindikováno. Cíle: Sledovali jsme dva cíle. Cíl číslo 1: Analyzovat možnosti CT v detekci pozdního postkontrastního sycení (DCE) u pacientů s dilatační kardiomyopatií. Cíl číslo 2: Zhodnotit možnosti tkáňové charakteristiky myokardu na CT provedeném z jiné indikace. Metodika: V první části práce jsme prospektivně hodnotili soubor 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří podstoupili jak CT srdce, tak MR srdce. Srovnávali jsme nálezy DCE na CT s nálezy DCE na MR. V druhé části práce jsme retrospektivně hodnotili soubor 96 pacientů, kteří podstoupili CT z jakékoliv indikace a MR srdce. Srovnávali jsme nálezy hypodenzního okrsku myokardu na CT s nálezy DCE na MR. Výsledky: V první části práce: CT detekovalo DCE u 3 pacientů, MR detekovalo DCE u 6 pacientů. Shoda mezi oběma metodami byla v 82 % případů (kappa 0,56). Senzitivita CT v detekci DCE byla 50 %, specificita 100 %, pozitivní prediktivní hodnota 100 %. U pacientů s pozitivním nálezem na CT byla lokalizace DCE téměř... Keywords: myokard; výpočetní tomografie; magnetická rezonance; Myocardium; computed tomography; magnetic resonance Available in a digital repository NRGL
Výpočetní tomografie v tkáňové charakteristice myokardu.

Introduction: Magnetic resonance (MR) represents still the gold standard in myocardial imaging. There are some studies suggesting that the computed tomography (CT) might be a valid alternative for ...

Černý, Vladimír; Mašek, Martin; Malíková, Hana; Zemánek, David
Univerzita Karlova, 2020

Politická poezie Dericka Thomsona
Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
2020 - English
This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes can be broadly described as "political issues", although Thomson should not be regarded only as a political poet in the narrow sense of a propagandist, nor does his political poetry deal with elections and campaigns. The political aspect of his poetry is much broader, including concerns with language and power. Politics also represent the connection between Thomson's multiple activities, and therefore a suitable framework in which to explore them. So far, the prevailing paradigm for studying Thomson's works has been the poetry of place, a concept deeply rooted in the Gaelic tradition, and both popular and critical attention was paid especially to his Lewis poems and, to a less extend, his writing about Glasgow. This dissertation strives to provide answers to the following questions: Which political issues can be traced in Thomson's poetry? What were his main concerns? How does he handle politics in his verse? Are there poems where a political interpretation might be constructed, but that also allow other ways of reading? What were Thomson's actual political convictions, as far as we can reconstruct... Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat jako politického básníka v úzkém významu propagandisty a jeho politická poezie se zpravidla netýká specifických stránek praktické politiky, jakými jsou volby či kampaně. Politický aspekt Thomsonovy poezie je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje témata, jako jsou například jazyk a moc. Takto pojatá politika rovněž spojuje Thomsonovy rozmanité literární aktivity a představuje tak vhodný, inovativní rámec pro studium jeho tvorby. Dosud totiž ve výzkumu Thomsonova díla převažovalo zaměření na poezii místa, která je v gaelské literatuře obecně hluboce zakořeněná, a pozornost čtenářů i kritiků se obracela zejména k Thomsonovým básním o jeho rodném ostrově Lewis a do menší míry také k jeho glasgowské poezii. Práce se snaží zodpovědět následující otázky: Jaká politická témata lze v Thomsonově poezii vysledovat? Kterými z těchto témat se nejvíce zaobíral? Jak k politickým tématům ve svých básních přistupuje? Existují v jeho díle básně, které lze číst politicky a zároveň je vykládat i jinými způsoby? Lze na základě Thomsnových vydaných děl rekonstruovat jeho politické postoje? Jakým způsobem se Thomson... Keywords: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|moderní skotská gaelská poezie|politická poezie|skotský nacionalismus|skotská gaelština|Gairm; Key words: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|modern Scottish Gaelic poetry|political poetry|Scottish nationalism|Scottish Gaelic|Gairm Available in a digital repository NRGL
Politická poezie Dericka Thomsona

This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes ...

Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
Univerzita Karlova, 2020

Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability
Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
2020 - English
Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, the pronounced correlation between spatial patterns in species and trait diversity and spatial gradients in environmental conditions indicates that the environment may modulate these processes. The mechanisms related to environmental productivity (energy availability), as a strong predictor of biodiversity, have been hypothesized to explain the cause of these broad- scale biodiversity patterns. Still, there is no consensus in the explanation, as many of the environmental and biotic factors are strongly interrelated. We have derived testable predictions that allowed disentangling the mechanisms responsible for spatial distributions of life-histories and species richness. The patterns in spatial distribution of many avian traits across the striking productivity gradient in South Africa show a slow-fast continuum in life-history strategies. High environmental productivity in tropics may result in stable populations that favour slow life-history strategies; birds can utilize stable food resources - low food seasonality selects for small clutch sizes, long parental care and high juvenile survival. The... Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná korelace prostorových trendů v rozmanitosti druhů a jejich vlastností s prostorovými gradienty podmínek prostředí naznačuje, že to bude právě prostředí, které bude regulovat tyto procesy. Předpokládá se, že mechanismy spojené s produktivitou prostředí (s dostupností energie) by mohly vysvětlit příčinu těchto širokoškálových trendů v biologické rozmanitosti. Ve vysvětlení však stále neexistuje konsensus, což je dáno tím, že environmentální a biotické prediktory biodiverzity jsou vzájemně silně provázány. Vymysleli jsme testovatelné predikce, které umožnily rozplést mechanismy odpovědné za prostorové distribuce v druhové rozmanitosti a vlastnostech druhů. Trendy v prostorové distribuci mnoha vlastností ptáků podél výrazného gradientu produktivity v Jižní Africe vykazují 'slow-fast' kontinuum v životních strategiích. Vysoká produktivita prostředí v tropech vede k stabilním populacím, které upřednostňují pomalé životní strategie; nízká sezonalita v dostupnosti potravy vede k malým snášky, dlouhé rodičovské péči a vyšší životaschopnosti mláďat. Predace hnízd může také přispívat k výsledným prostorovým trendům... Keywords: druhová diverzita; životní strategie; vlastnosti druhů; produktivita prostředí; sezonalita prostředí; geografické trendy; ptáci; ptáci Afriky; species richness; life-history strategies; species traits; environmental productivity; environmental seasonality; geographical patterns; birds; African avifauna Available in a digital repository NRGL
Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability

Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, ...

Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
Univerzita Karlova, 2020

Prostory amalgámů
Peša, Dalimil; Pick, Luboš
2020 - English
In this thesis we introduce the concept of Wiener-Luxemburg amalgam spaces which are a modification of the more classical Wiener amalgam spaces intended to address some of the shortcomings the latter face in the context of rearrangement invariant Banach function spaces. We first provide some new results concerning quasinormed spaces. Then we illustrate the asserted shortcomings of Wiener amalgam spaces by provid- ing counterexamples to certain properties of Banach function spaces as well as rearrangement invariance. We introduce the Wiener-Luxemburg amalgam spaces and study their properties, including (but nor limited to) their normability, em- beddings between them and their associate spaces. Finally we provide some applications of this general theory. 1 V této práci jsou zavedeny Wienerovy-Luxemburgovy prostory amalgámů, které jsou modifikací klasických Winerových prostorů amalgámů určenou k potlačení jistých nedostatků kterými druhé jmenované prostory trpí v kontextu Banachových prostorů funkcí invariantních vůči nerostoucímu přerovnání. Nejprve poskytneme několik nových výsledků týkajících se quasinormovaných prostorů. Dále poskytneme několik protipříkladů, které ilustrují výše zmíněné ne- dostatky Wienerových prostorů amalgámů. Zavedeme Wienerovy-Luxemburgovy prostory amalgámů a studujeme jejich vlastnosti, především (nikoliv však výhradně) jejich normovatelnost, vnoření mezi nimi a jejich asociované prostory. Na závěr poskytneme několik aplikací této obecné teorie. 1 Keywords: Prostor amalgámů; Banachův prostor funkcí; funkcionální vlastnosti; Amalgam space; Banach function space; functional properties Available in a digital repository NRGL
Prostory amalgámů

In this thesis we introduce the concept of Wiener-Luxemburg amalgam spaces which are a modification of the more classical Wiener amalgam spaces intended to address some of the shortcomings the latter ...

Peša, Dalimil; Pick, Luboš
Univerzita Karlova, 2020

x
Štěpánek, Martin; Baxa, Jaromír; Schneider, Ondřej; Dybczak, Kamil; Yerushalmi, Erez
2020 - English
This doctoral thesis presents four articles analysing labour force and its productivity. It utilises simulation modelling to assess the impacts of demographic changes, migration or shifts in productivity determinants on public finances and the economies in the Czech Republic and the USA, as well as statistical modelling to evaluate determinants behind workplace productivity. The first three studies assess the topic from a high-level perspective, providing economy-wide projections for the future decades. They also utilise the same core simulation model, an overlapping generations (OLG) framework coded in MATLAB, which is further developed for the particular use in each study. The fourth study, on the other hand, approaches the topic from the opposite direction, analysing the individual-level factors affecting productivity. Specifically, the first article deals with demographic changes -- population ageing and shrinking -- in the context of the Czech pension system. The findings show that the existing system can provide pensions increasing at the rate of change in nominal wages, be financially sustainable in the long term, or increase the default retirement age by only two years in the next decades -- but only two of these three objectives can be achieved at the same time. On the contrary, a structural change... Tato disertační práce obsahuje čtyři studie analyzující pracovní sílu a její produktivitu. Za pomoci simulačního modelování posuzuje dopad demografických změn, migrace nebo změn v produktivitě pracovní síly na veřejné finance a ekonomiku v České republice a USA, a také využívá statistické modelování k vyhodnocení vlivu personálních faktorů a okolí na produktivitu zaměstnanců na pracovišti. První tři studie nahlíží na daná témata z makroekonomického pohledu a nabízí prognózy pro příští desetiletí. Jsou si také podobné typem analýzy: používají stejný základní simulační Overlapping Generations (OLG) model napsaný v MATLABu, který je dále rozpracován pro konkrétní použití v každé z nich. Čtvrtá studie naproti tomu přistupuje k tématu z opačného směru a analyzuje faktory na úrovni jednotlivců. Konkrétněji, první článek se zabývá demografickými změnami - stárnutím a zmenšováním populace - v kontextu českého důchodového systému. Výsledky předložené analýzy ukazují, že stávající penzijní systém v České republice bude schopný splnit pouze dva ze tří následujících cílů současně: navyšovat důchody na úrovni růstu nominálních mezd, být dlouhodobě finančně udržitelný, nebo nenavýšit výchozí věk odchodu do důchodu o více než dva roky do roku 2050. Řešením by mohlo být zavedení alternativního, částečně financovaného... Keywords: simulace; ekonomický model; Česká republika; penzíjní systém; OLG; produktivita práce; spánek; simulation; economic modelling; Czech Republic; pension system; OLG; productivity; sleep Available in a digital repository NRGL
x

This doctoral thesis presents four articles analysing labour force and its productivity. It utilises simulation modelling to assess the impacts of demographic changes, migration or shifts in ...

Štěpánek, Martin; Baxa, Jaromír; Schneider, Ondřej; Dybczak, Kamil; Yerushalmi, Erez
Univerzita Karlova, 2020

Neabsolutně konvergentní integrály
Kuncová, Kristýna; Malý, Jan
2020 - English
Title: Nonabsolutely convergent integrals Author: Krist'yna Kuncov'a Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: prof. RNDr. Jan Mal'y, DrSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: In this thesis we develop the theory of nonabsolutely convergent Hen- stock-Kurzweil type packing integrals in different spaces. In the framework of metric spaces we define the packing integral and the uniformly controlled inte- gral of a function with respect to metric distributions. Applying the theory to the notion of currents we then prove a generalization of the Stokes theorem. In Rn we introduce the packing R and R∗ integrals, which are defined as charges - additive functionals on sets of bounded variation. We provide comparison with miscellaneous types of integrals such as R and R∗ integral in Rn or MCα integral in R. On the real line we then study a scale of integrals based on the so called p-oscillation. We show that our indefinite integrals are a.e. approximately differ- entiable and we give comparison with other nonabsolutely convergent integrals. Keywords: Nonabsolutely convergent integrals, BV sets, Henstock-Kurzweil in- tegral, Divergence theorem, Analysis in metric measure spaces 1 Název práce: Neabsolutně konvergentní integrály Autor: Kristýna Kuncová Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: V této práci rozvíjíme teorii neabsolutně konvergentních packing in- tegrálů Henstock-Kurzweilovského typu v rozličných prostorech. Na metrických prostorech definujeme packing integrál a UC integrál funkce vzhledem k met- rickým distribucím. Teorii pak aplikujeme na tzv. currenty, díky čemuž dokážeme zobecnění Stokesovy věty. V Rn zavádíme packing R a R∗ integrály, které definujeme jako charge - aditivní funkcionály na množinách s konečnou variací. Porovnáváme je s dalšími typy integrálů, např. s R a R∗ integrálem v Rn nebo s MCα integrálem v R. Na reálné ose studujeme škálu integrálů založených na pojmu p-oscilace. Ukážeme, že tyto neurčité integrály jsou s. v. aproximativně diferencovatelné, a srovnáme je s dalšími neabsolutně konvergentními integrály. Klíčová slova: Neabsolutně konvergentní integrály, BV množiny, Henstock-Kurz- weilův integrál, Věta o divergenci, Analýza v metrických prostorech s mírou 1 Keywords: Neabsolutně konvergentní integrály; BV množiny; Henstock-Kurzweilův integrál; Věta o divergenci; Analýza v metrických prostorech s mírou; Nonabsolutely convergent integrals; BV sets; Henstock-Kurzweil integral; Divergence theorem; Analysis in metric measure spaces Available in a digital repository NRGL
Neabsolutně konvergentní integrály

Title: Nonabsolutely convergent integrals Author: Krist'yna Kuncov'a Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: prof. RNDr. Jan Mal'y, DrSc., Department of Mathematical Analysis ...

Kuncová, Kristýna; Malý, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Pozůstalostní řízení se zaměřením na řešení sporných otázek
Benko, Jan; Smolík, Petr; Frintová, Dita
2020 - Czech
INHERITANCE PROCEEDINGS WITH FOCUS ON RESOLUTION OF SUCCESSION DISPUTES Key Words: inheritance proceedings, succession disputes, resolution of succession disputes Although the inheritance proceedings is a regular agenda of just one of all the legal professions in the Czech Republic - notaries - it is recommended to pay attention to it by other members of the legal community at least to the extent so that they have a general overview of it. This knowledge then might be found useful not only in a professional career but also in the private sphere. Attorneys must possess this knowledge considerably wider and deeper, because while representing their clients before a notary as a judicial commissioner may and actually do arise disputes over being an heir of a deceased individual, what an estate of the deceased individual include or not etc. The aim of this thesis is, in particular, to expound to the wider professional public inheritance proceedings, to provide general overview of its regular process and possible difficulties that may appear, to point out potential succession or other related disputes, and to help members of the notary community with their day-to-day business and unified and clear resolution of succession disputes arose in inheritance proceedings. The first part of this thesis is devoted to the... POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ŘEŠENÍ SPORNÝCH OTÁZEK Klíčová slova: pozůstalostní řízení, sporné otázky v pozůstalostním řízení, řešení sporných otázek Přestože je pozůstalostní řízení pravidelnou agendou pouze jediného právnického povolání v České republice - notářů - je vhodné mu ze strany ostatních členů právnické obce věnovat pozornost alespoň do té míry, aby o něm měli obecný přehled. Tato znalost pak najde uplatnění nejen v jejich profesní, ale i soukromé sféře. Příslušníci advokátního stavu pak musí mít tyto znalosti podstatně širší a hlubší, neboť při jejich zastupování v řízení před notářem jako soudním komisařem mohou vzniknout a také vznikají situace, kdy je sporné, zda je někdo dědicem, jaký majetek tvoří pozůstalost, aj. Cílem této práce tedy zejména je podat širší odborné veřejnosti výklad o pozůstalostním řízení, který dodá obecný přehled o jeho běžném i komplikovanějším průběhu, upozorní na potenciálně vzniknuvší spory a sporné otázky, a členům notářské obce pomoci s každodenním výkonem soudního komisariátu a přispět jasnějšímu a jednotnějšímu řešení (nejen) sporných otázek v pozůstalostním řízení. První polovina této práce je věnována vývoji a teoretickému pozadí pozůstalostního řízení s tím, že se jej snaží v podstatných bodech chronologicky kopírovat. Jsou zde rozebrány jeho... Keywords: pozůstalostní řízení; sporné otázky v pozůstalostním řízení; řešení sporných otázek; inheritance proceedings; succession disputes; resolution of succession disputes Available in a digital repository NRGL
Pozůstalostní řízení se zaměřením na řešení sporných otázek

INHERITANCE PROCEEDINGS WITH FOCUS ON RESOLUTION OF SUCCESSION DISPUTES Key Words: inheritance proceedings, succession disputes, resolution of succession disputes Although the inheritance proceedings ...

Benko, Jan; Smolík, Petr; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2020

Vyhrazené léčivé přípravky
Suchánek, David; Kostřiba, Jan; Kolář, Jozef
2020 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Student David Suchánek Supervisor PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis Selected medicinal products Introduction: According to market authorisation selected medicinal products (SMP) have been sold outside pharmacies without prescription since 1998. Medicinal products containing paracetamol and ibuprofen belong to this category among others. There were 2368 vendors of SMP in 2017 in the Czech Republic. Objectives: The main purpose of this thesis was to analyse time and local availability, financial affordability of SMP and to analyse safety of selling SMP outside pharmacies. Methods: The research was performed between 12th March 2018 and 16th March 2018 in regions: Chrudim, Hradec Kralove, Pardubice and Rychnov nad Kneznou. 50 vendors of SMP were selected from the database of State Institute for Drug Control regarding proportional representation on the market in the Czech Republic. Subject of research was a 24-year-old male demanding SMP to treat acute toothache. Obtained data were filled in a prepared form. Results were processed by means of descriptive statistics. Results: Time availability was increased, especially in gas stations. 97.6% of vendors had extended opening hours on... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student David Suchánek Školitel PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce Vyhrazené léčivé přípravky Úvod: Na základě rozhodnutí o registraci se mohou vyhrazené léčivé přípravky (VLP) od roku 1998 prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny. Do kategorie VLP patří mimo jiné léčivé přípravky obsahující paracetamol a ibuprofen. V roce 2017 se v České republice prodejem VLP zabývalo 2368 prodejců VLP. Cíle: Hlavním cílem práce je analýza časové, místní a finanční dostupnosti VLP a analýza bezpečnosti prodeje VLP mimo lékárny. Metodika: Výzkum probíhal v období 12.-16. března 2018 v regionech Hradec Králové, Chrudim, Pardubice a Rychnov nad Kněžnou. Na základě proporčního rozdělení trhu v České republice bylo vybráno 50 prodejců VLP z databáze lékáren Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Subjektem výzkumu byl 24letý muž požadující VLP na akutní bolest zubů. Získané údaje byly zaneseny do připraveného formuláře. Výsledky byly zpracovány pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: Časová dostupnost VLP je zvýšena, především na čerpacích stanicích. Rozšířenou otevírací dobu o víkendu mělo 97,6 % prodejců. Místní dostupnost není výrazně zvýšena, umístění provozoven prodejců často odráží rozložení sítě... Keywords: regulace; bezpečnost; farmaceutická péče; regulation; safety; pharmaceutical care Available in a digital repository NRGL
Vyhrazené léčivé přípravky

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy Student David Suchánek Supervisor PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of Diploma Thesis Selected ...

Suchánek, David; Kostřiba, Jan; Kolář, Jozef
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases