Number of found documents: 614632
Published from to

Výuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňské
Beneš Zdeněk; Mariana Stonišová; Efmertová Marcela
2021 -
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou formování výuky elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami a v Ostravě od 90. let 19. století do druhé poloviny 20. století (tj. především do roku 1977 s přesahem do roku 1991) za přispění vysokoškolské technické inteligence jakožto nositelů vědního oboru. Cílem práce je ukázat vliv vysokoškolských pedagogů na rozvoj elektrotechniky na VŠB a představit je jako významné individuality, které jsou analyzovány v různých kontextech rodinných, společenských, politických a především profesních. Jeden z přínosů disertační práce tkví v zjištění nových faktografických poznatků založených na archivním výzkumu dosud podrobněji badatelsky nevyužitých archiválií.The presented dissertation deals with the issue of shaping the teaching of electrical engineering at VŠB in Příbram and Ostrava from the 1890s to the second half of the 20th century (i.e. especially until 1977 with an overlap to 1991) with the contribution of university technical intelligence as bearers scientific field. The aim of the work is to show the influence of university teachers on the development of electrical engineering at VŠB and to present them as important personalities, which are analysed in various family, social, political, and especially professional contexts. One of the benefits of the dissertation lies in the discovery of new factual findings based on archival research of archives that have not yet been used in research in detail. Keywords: historie elektrotechniky; vývoj oboru; Vysoká škola báňská; Ostrava; Příbram; české země; osobnosti; biografie; 19. a 20. století; History of Electrotechnology; Development of the Field; Mining University; Ostrava; Příbram; Czech Lands; Personalities; Biography; 19th and 20th Centuries Available in digital repository of ČVUT.
Výuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňské

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou formování výuky elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami a v Ostravě od 90. let 19. století do druhé poloviny 20. století (tj. především do roku ...

Beneš Zdeněk; Mariana Stonišová; Efmertová Marcela
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh automatizované kočičí toalety
Petr Karel; Martin Ledvinka; Štádler Marek
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizované toalety pro kočky. První částí práce je rešerše, kde jsou zmíněny všechny hlavní, již vyráběné mechanismy a jejich klady a zápory. Druhá část pojednává o možných principech, dle kterých by mechanismus mohl pracovat. Dále se práce zabývá konkrétním rozpracováním a výpočty dvou zvolených mechanismů. V závěru práce je zvolen finální mechanismus, který je doplněn o zbylé důležité výpočty, nacenění materiálů a design.This bachelor thesis deals with designing an automated toilet for cats. The first part of this theses is recherche, where are mentioned the main, already produced automated cat toilets and their pros and cons. The second part is about all the possible principles on which the mechanism can operate. The next part deals with two selected principles – calculations and basic design. The last part of this thesis is about final calculations, price of material and design. Keywords: automatizovaná; automatická; toaleta pro kočky; kočičí toaleta; automatic; automated; toilet for cats; cat toilet Available in digital repository of ČVUT.
Návrh automatizované kočičí toalety

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatizované toalety pro kočky. První částí práce je rešerše, kde jsou zmíněny všechny hlavní, již vyráběné mechanismy a jejich klady a zápory. Druhá část ...

Petr Karel; Martin Ledvinka; Štádler Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systém hašení mlhou
Skočilas Jan; Lukáš Adam; Pokorný Marek
2021 -
Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, výroba a testování vlastní trysky určené k mlhovému hašení.This thesis covers the method and principles of extinguishing fire with water mist, especially by fixed firefighting systems. Furthermore, it contains research of important patents in this field. The thesis also introduces an original design of a nozzle for fire extinguishing and describes its production and testing. Keywords: oheň; hašení; mlha; trysky; kapičky; fire; extinguishing; mist; nozzles; droplet Available in digital repository of ČVUT.
Systém hašení mlhou

Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, ...

Skočilas Jan; Lukáš Adam; Pokorný Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Průmyslová webová aplikace IoT pro monitorování charakteristik motorů
Hlaváč Vladimír; Sami Jradi; Thieman Sebastian
2021 -
Základem této práce je vývoj podpůrné serverové aplikace (back-end), monitorující charakteristiky motorů v oblasti průmyslového IoT (internetu věcí). Účelem této podpůrné aplikace je přijímat změřená data, jako je rychlost, zrychlení, poloha a točivý moment z průmyslového servomotoru připojeného k PLC Siemens SIMOTION D. Data jsou přijímána pomocí protokolu MQTT a poté zpracovávána do formy grafů. Výsledný graf, známý jako křivka zatížení, nabízí možnost předvídat a v předstihu provádět údržbu hardwaru během jeho užívání v průmyslovém provozu. Podpůrná serverová aplikace (back-end) byla vytvořena v programovacím jazyce Java s využitím aplikačního rámce Spring Boot a následně propojena s SQL databází (použit PostgreSQL), kam se ukládají změřená a vypočtená data. Dokumentace API (Application Programming Interface, popis jak volat tuto serverovou podporu) byla vygenerována pomocí programu Swagger (framework pro návrh, tvorbu a dokumentaci API) a obsahuje popis veškerých možných přístupových bodů a volání, které mohou tvůrci nejen webových aplikací (na straně klienta, front-end) využívající vytvořenou serverovou podporu (back-end) implementovat. Po sestavení podpůrné aplikace na straně serveru i aplikace na straně klienta lze pomocí virtualizačního prostředí Docker vytvořit image (obraz paměti), který lze spouštět na průmyslových zařízeních používaných v tovární automatizaci.This thesis is based on the technology of web development to build the back-end of an application for motor characteristic monitoring in the field of industrial IoT. The purpose of the web application is to receive data such as velocity, acceleration, position and torque from an industrial servo motor connected to a Siemens SIMOTION D PLC using MQTT protocol, and then analyze this data in the form of charts. The resulting chart would be known as the load curve which will offer the chance to perform predictive maintenance on the hardware functioning inside the factory. The backend of the application will be written in the Java programming language using Spring Boot application framework. This backend will then be connected to an SQL database such as PostgreSQL where all the essential data of the application will be stored. An API documentation will be generated using Swagger containing all required endpoints for the frontend developers to implement the user interface. After building both the backend and frontend of the application, an image file can be created using Docker which will run on industrial devices used in factory automation. Keywords: Industrial Internet of Things; Message Queuing Telemetry Transport; Application Programming Interface; Spring Boot application framework; Backend server support; Java; Industrial Internet of Things; Message Queuing Telemetry Transport; Application Programming Interface; Spring Boot application framework; Backend server support; Java Available in digital repository of ČVUT.
Průmyslová webová aplikace IoT pro monitorování charakteristik motorů

Základem této práce je vývoj podpůrné serverové aplikace (back-end), monitorující charakteristiky motorů v oblasti průmyslového IoT (internetu věcí). Účelem této podpůrné aplikace je přijímat změřená ...

Hlaváč Vladimír; Sami Jradi; Thieman Sebastian
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kontaktní 3D měření - analýza a vyhodnocení dat dotykovými sondovacími systémy
Hošek Jan; Pavlína Šťastná; Mikeš Petr
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenáře s dotykovými sondovacími systémy. Obsahuje jejich základní rozdělení, stavbu a funkci. Dále zahrnuje metody měření pomocí jednotlivých druhů dotykových sond, algoritmy pro souřadnicové měřící stroje a shrnutí použití jednotlivých algoritmů. Praktická část práce se věnuje měření na konkrétním souřadnicovém měřícím stroji se dvěma různými druhy sond. Je zde provedeno jednak vyhodnocení jednotlivých měření, tak i vzájemné porovnáni obou měření. V rámci porovnání jsou zde dále uvedeny některé důležité vlastnosti souřadnicových strojů jak s aktivní, tak i se spínací dotykovou sondou.This bachelor thesis is focused on acquainting the reader with touch probe systems. It contains their basic division, structure and function. It also includes measurement methods using individual types of touch probes, algorithms for coordinate measuring machines and a summary of the use of individual algorithms. The practical part of the work is devoted to measurements on a specific coordinate measuring machine with two different types of probes. There is an evaluation of individual measurements, as well as a mutual comparison of both measurements. As part of the comparison, some important features of coordinate machines with both active and switching touch probes are also listed here. Keywords: SMS; dotykové sondovací systémy; spínací sondy; měřící (aktivní) sondy; algoritmy pro CMM; CMM; touch probe systems; touch trigger probes; measuring (active) probes; algorithms for CMM Available in digital repository of ČVUT.
Kontaktní 3D měření - analýza a vyhodnocení dat dotykovými sondovacími systémy

Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenáře s dotykovými sondovacími systémy. Obsahuje jejich základní rozdělení, stavbu a funkci. Dále zahrnuje metody měření pomocí jednotlivých druhů ...

Hošek Jan; Pavlína Šťastná; Mikeš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tenisová hala
Židlický Břetislav; David Štefanovič; Mareš Jiří
2021 -
Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního zázemí činí 12,0 metrů a délka je identická s délkou haly, tedy 49,5 metrů. Výška sociálního zázemí je 5,0 metrů. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z ocelových sloupů HEB, vodorovné prvky jsou tvořeny profily IPE a příhradovým vazníkem z trubkových profilů HTR. Součástí této práce je technická zpráva, statický výpočet, doplněný o přílohy, a projektová dokumentace.The main aim of this bachelor thesis is design of structures of tennis hall and adjacent social background. The steel hall consists of one nave with span of 27,3-meters and length of 49,5-meters. The height of the steel hall is 10,0-meters in the heighest point. The span of the social background is 12,0-meters and length identical with the length of steel hall which is 49,5-meters. The height of the social background is 5,0-meters. Vertical supporting structures are made out of steel HEB-profiles, horizontal supporting structures are made out of steel IPE-profiles and lattice truss compounded of the HTR-profiles. Technical report, statics design supplemented by annexes and project documentation are all part of this bachelor thesis. Keywords: ocelová hala; příhradový vazník; vetknutá patka; sloupy; ztužidla; steel hall; lattice truss; embeded quiff; columns; stiffeners Available in digital repository of ČVUT.
Tenisová hala

Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 ...

Židlický Břetislav; David Štefanovič; Mareš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh olejové nádoby pro mazací systém motoru studentské formule
Jirout Tomáš; Barbora Ďurkovičová; Krátký Lukáš
2021 -
Cílem práce je navrhnout olejovou nádobu pro uskladnění a odvzdušnění oleje pro systém suché vany vozu studentské formuli. Bubliny vzduchu v oleji, který maže součásti motoru, snižují účinnost mazání, a proto musí být z oleje odseparovány. Rešerše problému zahrnuje možné metody separace včetně gravitační a odstředivé a ukazuje příklady běžně dostupných olejových nádob a materiálů, ze kterých jsou vyráběny. Výsledky výpočtů gravitačního odlučování ukazují, že je nutné použít další metodu separace. Z porovnání cyklonového a in-line odlučovače je vybrán cyklonový odlučovač, který je navržen ve třech variantních provedeních. Geometrie prvního provedení, separátoru s hladkou stěnou, je použita pro CFD simulaci laminárního a turbulentního proudění oleje. Výsledky turbulentního proudění jsou východiskem pro inspekci odstředivého odlučování bublin v separátoru. Výsledné hodnoty obou simulací prokazují, že cyklonový separátor s hladkou stěnou je vhodný pro odlučování bublin o průměru vyšším než 0,25 mm. V závěru jsou rozebrány možná řešení pro zvýšení účinnosti separace, jako i možnosti dalšího vývoje a testování separátorů.The purpose of this thesis is to design oil tank for storage and deaeration of oil for dry sump lubrication system of a Formula Student car. Air bubbles in oil that lubricates parts of engine decrease effectiveness of lubrication, hence must be from oil separated. Research on problem covers possible separation methods including gravitational and centrifugal and also gives examples on commonly manufactured oil tanks and materials they are made from. Calculations of gravitational separation show that another method is necessary to use. Comparison of cyclone separator and in-line separator results in cyclone separator design in three variations. Geometry of the first modification, separator with smooth wall, is used for CFD simulation of laminar and turbulent flow of oil. Results of the turbulent flow simulation are input values for investigation of the centrifugal separation of air bubbles. Results of both calculations prove that designed separator with smooth wall is suitable for separation of air bubbles with diameters higher than 0,25 mm. Conclusion gives suggestions on increase of the separation effectiveness as well as points out possibilities for future development and testing of separators. Keywords: formula student; mazací systém suché vany; olejová nádoba; odvzdušnění; separátor; odlučovač; formula student; dry sump lubrication system; oil tank; oil reservoir; deaeration; separator Available in digital repository of ČVUT.
Návrh olejové nádoby pro mazací systém motoru studentské formule

Cílem práce je navrhnout olejovou nádobu pro uskladnění a odvzdušnění oleje pro systém suché vany vozu studentské formuli. Bubliny vzduchu v oleji, který maže součásti motoru, snižují účinnost mazání, ...

Jirout Tomáš; Barbora Ďurkovičová; Krátký Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozpoznávání obrazu v okolí robotické ruky pro účely lokalizace hledaného předmětu
Novák Zdeněk; Jan Lorenc; Peichl Adam
2021 -
Tématem bakalářské práce je využití strojového vidění k ovládání pohybů robotické ruky BCN3D Moveo. Teoretická část mapuje dostupné metody detekce objektů a jejich trasování. V rámci praktické části je v jazyce Python vytvořen program, s jehož pomocí jsou objekty rozpoznány, rozlišeny a sledovány, jsou určeny jejich souřadnice pro účely automatického uchopení a pomocí PyQt5 je vytvořeno grafické prostředí k ovládání nových funkcionalit. Po dokončení je systém otestován a je zhodnoceno jeho využití.The bachelor thesis studies possibilities of motion control of a BCN3D Moveo robotic arm via methods of computer vision. The theoretical section maps available methods of object detection and tracking. Within the practical section, a Python program is created to detect and track objects, as well as to determine those objects’ coordinates for purposes of motion control. All forementioned functionalities are accessed through a GUI created using PyQt5 library. The finished software is tested, and its usability is evaluated. Keywords: BCN3D Moveo; Python; PyQt5; GUI; robotická ruka; strojové vidění; detekce objektů; OpenCV; trasování; Eukleidovský tracker; referenční markery; ArUco; BCN3D Moveo; Python; PyQt5; GUI; robotic arm; computer vision; object detection; OpenCV; object tracking; Euclidian tracker; fiducial marker sets; ArUco Available in digital repository of ČVUT.
Rozpoznávání obrazu v okolí robotické ruky pro účely lokalizace hledaného předmětu

Tématem bakalářské práce je využití strojového vidění k ovládání pohybů robotické ruky BCN3D Moveo. Teoretická část mapuje dostupné metody detekce objektů a jejich trasování. V rámci praktické části ...

Novák Zdeněk; Jan Lorenc; Peichl Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh konstrukce ropné pumpy
Uhlíř Roman; Petr Lichý; Skalický David
2021 -
Cílem bakalářské práce je navrhnout funkční konstrukci ropné pumpy. Práce je rozdělena na tři hlavní části−teoretickou, výpočetní a návrhovou. Teoretická část popisuje tématiku těžení ropy a vývoj konstrukcí ropných pump v průběhu historie zakončený současnými typy. Výpočetní část je konkrétní koncept údajů a předpokladů, ze kterých vychází návrh geometrie a následné výpočty. Poslední část se věnuje návrhu a kontrole vybraných uzlů společně s výslednou vizualizací modeluThe purpose of this bachelor’s thesis is to design a functional construction of a pumpjack. The thesis is divided into three main parts−theory, calculations and design. The first part describes the topic of oil extraction and the evolution of the pumpjack in history and shows its historical and present use. The fourth part introduces the specific concept of the project consisting of data that will be used throughout the calculations. The third part focuses on the design and control of selected parts and the final visualization of the model is presented. Keywords: Ropa; ropná pumpa; těžba ropy; konstrukce stroje; ropné čerpadlo; ropný vrt; Oil; pumpjack; extraction of oil; construction of machine; oil pump; oil well Available in digital repository of ČVUT.
Návrh konstrukce ropné pumpy

Cílem bakalářské práce je navrhnout funkční konstrukci ropné pumpy. Práce je rozdělena na tři hlavní části−teoretickou, výpočetní a návrhovou. Teoretická část popisuje tématiku těžení ropy a vývoj ...

Uhlíř Roman; Petr Lichý; Skalický David
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh konstrukce konzolového vzorkovače na obilí
Cézová Eliška; Jan Rombald; Kanaval Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce konzolového vzorkovače na obilí. Dle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Toto konstrukční řešení se opírá o návrhové a kontrolní výpočty. Dále je zhotoven 3D model, který slouží pro zpracování výkresové dokumentace a vizualizace.The bachelor’s thesis deals with the design of a console grain sampler. According to the theoretical part, a conceptual design is worked out. This design is then developed into a specific solution, which is based on calculations. Furthermore, a 3D model is attached and is used for processing drawing documentation and visualisation. Keywords: strojní vzorkovač; obilí; konzola; sonda; koncepční návrh; konstrukce; výpočty; model; machine sampler; grain; console; probe; conceptual design; construction; calculations; model Available in digital repository of ČVUT.
Návrh konstrukce konzolového vzorkovače na obilí

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce konzolového vzorkovače na obilí. Dle rešerše je navržen koncepční návrh, který je poté rozpracován do konkrétního konstrukčního řešení. Toto konstrukční ...

Cézová Eliška; Jan Rombald; Kanaval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases