Number of found documents: 595054
Published from to

Stavební robotické systémy
Florián Miloš; Jan Petrš; Vaško Imrich
2021 -
Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a automatizovanou architekturu. Ta je podpořena architektonickými manifesty a přístupem současného designu. Samosestavitelnost, samoorganizace a samoreplikace je popsána ve vztahu k jejich aplikaci v architektuře společně s principy, jako je molekulární samosetavování, inteligence hejna, či samoreplikující se stroje. Poslední částí teoretické části je přehled nejmodernějších modulárních a mobilních distribuovaných robotických systémů a měkké robotiky.Experimentální část zahrnuje vlastní návrh a vývoj systému s názvem MoleMOD. Ten představuje nový přístup v podobě modulárních rekonfigurovatelných robotů se sdílenými aktuátory. Tento systém je založen na rekonfiguraci pasivních diskrétních prvků nízkonákladovými roboty, které lze sdílet mezi moduly a konfigurovat je do 2D / 3D struktur podobně jako to dělají modulární robotické systémy. V těchto systémech lze jednotlivé moduly překonfigurovat do nejrůznějších forem prostřednictvím lokálních interakcí, kde je obvykle každý jednotlivý prvek plně mechanizovaný. Cílem MoleMOD je výrazně snížit vysokou cenu a složitost modulárních robotických systémů sdílením nižšího počtu mechatronických dílů a částečně nahradit tuhé mechanismy měkkými aktuátory. Koncept uvažuje životní cyklus stavby, kdy jeden systém může provést montáž, rekonfiguraci a demontáž s minimem odpadu.This doctoral thesis investigates architectural building systems based on self-reconfigurable discrete blocks drawing from principles established in mobile, modular, and soft robotics. This thesis discusses reconfigurable and automatized architecture supported by architectural manifestos and contextualized contemporary design approaches. Necessary self-assembly, self-organization, and self-replication are described towards application in architecture accompanied by examples originating in nature such as molecular self-assembly and swarming systems. The last part of the theoretical part presents an overview of state-of-the-art modular robotic systems, mobile assemblers, mobile builders, and soft robotics.The experimental part describes the design and development of a self-reconfigurable system, MoleMOD, an approach for creating modular robots with innovative shareable actuators. This system is based on a reconfiguration of passive discrete elements using low-cost robots able to be shared between modules and able to be configured into 2D/3D structures like modular robots. In modular reconfigurable robot systems, individual blocks can reconfigure themselves into a wide variety of forms through local interactions. Typically, each single element is mechatronized. MoleMOD’s goal is to significantly reduce the high price and complexity of state-of-the-art modular robots by sharing a low number of mechatronic parts in form of novel robots using soft actuators. The concept anticipates the potential of reconfigurability in life-cycle management in which one system can achieve assembly, reconfiguration, and disassembly with minimal waste Keywords: Distribuované robotické systémy; Modulární rekonfigurovatelné robotické systémy; Mobilní robotické systémy; Měkká robotika; Adaptivní architektura; MoleMOD; Inteligentní materiály a struktury; Emergentní systémy; Distributed robot systems; Modular reconfigurable robotic systems; Mobile robotic systems; soft robotics; Adaptive architecture; MoleMOD; Smart materials and structures; Emergent systems Available in digital repository of ČVUT.
Stavební robotické systémy

Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje ...

Florián Miloš; Jan Petrš; Vaško Imrich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat
Kameníková Iveta; Marek Seitl; Filip Michal
2021 -
Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická část se zabývá analýzou vybraných meteorologických jevů, možnostmi předpovědi meteorologické situace a implementací dat z předpovědi počasí do plánování tratě rychlostního přeletu. V praktické části diplomové práce je provedeno statistické zpracování tratě „VUT Martina Horáčka“, které je zaměřeno na výskyt termických proudů a jejich využití s ohledem na povětrnostní situaci.The aim of this diploma thesis is to optimize meteorological data utilization focused on the successful cross – country soaring flights planning, pre – flight preparation and flying tactics. The theoretical part analyses specific meteorological phenomena, soaring weather forecast and meteorological data implementation to improve the cross – country soaring flight planning. The practical part of the thesis contains statistical elaboration of “VUT Martina Horáčka” cross – country track. The goal of this statistical elaboration is to allocate the most likely thermals appearance along the track according to specific weather conditions. Keywords: bezmotorové létání; termická konvekce; meteorologie; výkonné přelety na kluzácích; předletová příprava; plánování přeletů; gliding; thermal convection; meteorology; cross – country soaring; pre – flight preparation; cross – country flight planning Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat

Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická ...

Kameníková Iveta; Marek Seitl; Filip Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Daniel Stryk; Havíř Radomír
2021 -
Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, jejichž přínos bude mít pozitivní vliv na provozní bezpečnost. Návrhy jsou vytvořeny v souladu s konzultacemi s letištěm Václava Havla ve skutečných letištních 2D výkresech s použitím simulací leteckého a pozemního provozu. V práci je představena současná situace na odbavovací ploše letiště včetně všech relevantních procesů, zmíněny jsou také požadavky i doporučení legislativy. V praktické části jsou popsány a zobrazeny samotné návrhy na zefektivnění provozu, které jsou provozně prověřeny vizuální simulací a kriticky zhodnocené. Závěrem návrhů je souhrn veškerých změn a vyvození následků na současnou letištní infrastrukturu a provoz.The diploma thesis deals with the apron operation of Terminal 1 at Václav Havel Airport in Prague. The main objective of this work is to propose reconfiguration of the current infrastructure by introducing systematic changes and modified procedures that will have a positive impact on operational safety. The proposals are created in accordance with consultations with Václav Havel Airport in the airport’s real 2D drawings using simulations of air and ground traffic. The thesis presents the current situation on the airport apron including all relevant processes, the requirements, and recommendations of legislation. The practical part describes and displays the proposals for improvement of apron operations, which are operationally proved and critically evaluated. The proposals conclude with a summary of all changes and implications for the current airport infrastructure and operations. Keywords: letiště Václava Havla; Terminál 1; odbavovací plocha; pojezdové dráhy; obslužné komunikace; rekonfigurace stání letadel; MARS stání; zefektivnění provozu; rozvoj letiště; Václav Havel Airport; Terminal 1; apron; taxiways; service roads; reconfiguration of aircraft stands; MARS stands; improvement of operational effectiveness; airport development Available in digital repository of ČVUT.
Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla

Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a ...

Stojić Slobodan; Daniel Stryk; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru
Wald František; Ivo Schwarz; Bednář Jan
2021 -
Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu od nosníkového chování na vláknové, které je pro tenkostěnné prvky charakteristické. Protože nejsou k dispozici úplné poznatky o chování ohýbaných tenkostěnných prvků 4. třídy za zvýšené teploty byly provedeny experimentální studie, numerická simulace problematiky a analytické návrhové modely. Numerický model byl validován na experimentu a využit pro studium nosníkového chování s přechodem do vláknového. Pro návrh na mezi použitelnosti, který je potřeba pro požárně dělící konstrukce střech/stěn byl připraven analytický model, který využívá současných poznatků o návrhu tenkostěnných průřezů 4. třídy. Na mezi únosnosti nosníků se únosnost skládá z nosníkového a vláknového působení. Pro návrh byl připraven analytický model, který je využitelný pro nosníky v plášti, stěně nebo střeše, ve kterém není za požáru požadavek na požárně dělící funkci. Závěry ukazují, že zjednodušení popisu skutečného chování vláknovým je pro požární situaci možné a lze jej po překročení ohybové kapacity prutu využít. Neméně důležitým krokem je předpověď průběhu vodorovných vnitřních sil působících v podporách a jejich správné nadimenzování.The knowledges in solving the problematics of thin-walled profiles in terms of design at room temperature, but particularly in the case of a fire are summarized in this study. The research is focused on Z purlins in a fire situation, in which a transition from beam behaviour to fibre is. This is characteristic for thin-walled elements. The experimental study, numerical simulation and analytical design models were performed because the complete knowledges of the behaviour of the bent thin-walled of class 4 sections at elevated temperature are not available. The numerical model was validated in an experiment and used for this description transition from the beam to fibre behaviour of a Z purlin. An analytical model was prepared for the design of the serviceability limit state, which is needed for fire separation structures of roofs or walls. There are utilized current knowledges about the design of thin-walled cross sections of class 4 sections. An ultimate limit capacity of a beam consists of beam behaviour and catenary action. The analytical model was prepared for the design, which can be used for beams in a shell, wall or roof, in which there is no requirement for a fire separation function under fire. The conclusions point at the simplification of description of real beam behaviour is possible to be used after the bending capacity of the member is exceeded under fire. Equally important step is a real prediction of horizontal internal forces acting in the supports and their correct dimensioning. Keywords: požární návrh; vláknové chování; tenkostěnné konstrukce; Z vaznice; fire design; catenary action; thin-walled structure; Z purlin Available in digital repository of ČVUT.
Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru

Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, ...

Wald František; Ivo Schwarz; Bednář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích
Teichmann Dušan; Petra Staňková; Koháni Michal
2021 -
Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, charakterizovat optimalizační přístupy vhodné k řešení tohoto problému, dále navrhnout matematický model pro síťovou časovou koordinaci spojů veřejné hromadné dopravy ve dvou přestupních uzlech MHD Pardubice, na jeho základu provést výpočetní experiment a zhodnotit výsledky dosažené ve výpočetních experimentech.This diploma thesis Nets time coordination public transportion in Pardubice deals with problems of a nets time coordination of transfer linkage in conditions of the system of a public transport in Pardubice. The subject of this diploma thesis is to analyze the present condition of the transfer linkage, characterize suitable optimization methods for this matter, design a mathematical model of the nets time coordination in two transfer hubs, made a computing experiment on its base and compare the calculated solution with the existing solution. Keywords: Pardubice; městská hromadná doprava; přestupní vazby; přestupní uzel; optimalizace; matematický model; Xpress-IVE; Pardubice; public transport; transfer linkage; transfer hub; optimization; mathematical model; Xpress-IVE Available in digital repository of ČVUT.
Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích

Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, ...

Teichmann Dušan; Petra Staňková; Koháni Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP
Socha Vladimír; Lukáš Zibner; Štumbauer Oldřich
2021 -
Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace pohybových modelů pilotů v letectví může přispět ke zvyšování bezpečnosti v letectví, když mimo jiné pomáhají zdokonalování současných i budoucích kokpitů z hlediska ergonomie, vedou k pochopení souvislostí ohledně únavových stavů posádek nebo přispívají k hodnocení dopadů pilotní profese na zdravotní stav posádek. Cílem předkládané diplomové práce je na základě výše uvedeného vypracovat dynamický pohybový model pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP. S ohledem na závěry zjištěné při vytváření teoretických základů práce bylo rozhodnuto o pořízení a využití gyro-akcelerometrického systému ProMove MINI společnosti Inertia Technology B.V. V rámci měření absolvovalo 8 subjektů 24hodinovou analýzu skládající se ze 64 kompletních letů a 128 přiblížení při využití školního letového simulátoru umístěného na Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Lety probíhaly v maximální proveditelné míře podle obecně přijatých standardů přístrojového létání IFR a postupů spojených s konkrétním letounem Beechcraft Baron 58. Pohybový model byl vytvořen v prostředí Matlab 2020b ve formě grafického uživatelského prostředí. Mimo samotného pohybového modelu byly navrženy i metody hodnocení (kvantifikace) pohybové aktivity, které mohou sloužit pro komplexní biomechanickou analýzu pilota v kokpitu. Funkce programu samotného modelu byla empiricky validovaná.The role of the human factor within worldwide aviation sector is irreplaceable. Because to that, research activities focus on precise evaluation of factors related to that. Implementation of motion model techniques can contribute to increase in safety when, besides other things, they help with improving the ergonomic of future cockpits. It can also provide us with insight into the effect of fatigue and contribute to better understanding of impacts pilot profession has on health. The goal of this thesis is to create a dynamic model of pilot in the cockpit while using MOCAP technology. Whereas the facts introduced in theory part, it was decided to use ProMove MINI motion capture system of the company Intertia Technology B.V. utilizing accelerometers and gyroscopes. Within the measurement, 8 subjects took part in 24 hours experiment consisting of 8 comprehensive flights and 16 instrument approaches while using a flight simulator located at the Department of Air Transport, Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague. The character of the flights was following the standards of IFR procedures and specific aircraft procedures so as to be as realistic as possible. The motion model was created in Matlab2020b in the form of a graphical user interface. Apart from the motion model itself, methods of quantification of motion activity were suggested. These methods could be used for a complex biomechanical analysis of the pilot in the cockpit. The function of the program was empirically validated. Keywords: letový simulátor; pohybové snímací systémy; pohybový model; technologie MOCAP; Motion Capture Systems; MOCAP Technology; Motion Model; Flight Simulator Available in digital repository of ČVUT.
Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP

Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace ...

Socha Vladimír; Lukáš Zibner; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh procesu vyskladnění objemných produktů
Mocková Denisa; Hynek Chroust; Krejčí Lukáš
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno detailní zadání, které obsahovalo implementaci do stávajícího systému a ostatních procesů logistiky společnosti. Pro analýzu navrženého procesu je využita SWOT analýza, která znázorňuje hlavní výhody a nevýhody systému v jedné tabulce. V rámci práce byl navržený proces následně naprogramován a implementován do ostrých provozů společnosti. Součásti implementace byla kompletní procesní dokumentace a zaškolení pracovníků provozu k jeho správnému využívání.The subject of the diploma thesis Suggestion of the Expedition Process of Bulky Products. the The analyzes of warehouse process and the identification of the biggest problems part was included. The new process was , which included implementation into the existing system and other logistics processes of the company. SWOT analysis is used for the analysis of the proposed process, which shows the main advantages and disadvantages of the system in one table. As part of the work, the proposed process was programmed and implemented in the company's sharp operations. Part of the implementation was the complete processing of documentation and training of operations staff for its proper use. Keywords: skladové procesy; pickování; náklady; optimalizace; vyskladnění; poškozené produkty; objemné produkty; Warehouses process; picking; costs; optimalization; removal from storage; damaged products; bulky product Available in digital repository of ČVUT.
Návrh procesu vyskladnění objemných produktů

Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno ...

Mocková Denisa; Hynek Chroust; Krejčí Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu
Březina Edvard; Madina Shiryayeva; Lejsková Pavla
2021 -
Cílem bakalářské práce „Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu“ je charakteristika přepravního procesu automobilů z České republiky ze společnosti Škoda Auto a.s. do Kazachstánu, analýza stávající přepravní cesty automobilových dílů a návrh alternativního trasování.The aim of the bachelor thesis "Transport of cars from the Czech Republic to Kazakhstan" is to characterize the transport process of cars from the Czech Republic from the company Škoda Auto a.s. to Kazakhstan, an analysis of the existing transport route of car parts. The bachelor's thesis also proposes an alternative transport route. Keywords: Kazachstán; automobilový průmysl; Škoda Auto; mezinárodní přeprava; export; import; železniční doprava; Kazakhstan; automotive industry; Škoda Auto; international transport; export; import; railway transport Available in digital repository of ČVUT.
Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu

Cílem bakalářské práce „Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu“ je charakteristika přepravního procesu automobilů z České republiky ze společnosti Škoda Auto a.s. do Kazachstánu, analýza ...

Březina Edvard; Madina Shiryayeva; Lejsková Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Audit bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivita
Dvořáčková Alexandra; Kateřina Jiroutová; Michková Vlasta
2021 -
Bakalářská práce se zabývá auditem bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivitou. Jejím cílem je představit smysl, procedury a hlavně přínosy auditu v souvislosti s bezpečností silniční infrastruktury a provozu na ní. Důvodem pro provádění auditu je prevence, která je vždy výhodnější než „léčba“ (kterou bývá sanace nehodové lokality). Cílem auditu je maxi-mální omezení či nejlépe vyloučení možnosti vzniku bezpečnostních rizik na nově postavené pozemní komunikaci.The bachelor thesis deals with the audit of road safety and its effectiveness. Its aim is to pre-sent the meaning, procedures and especially the benefits of audit in connection with the safe-ty of road infrastructure and operation on it. The reason for conducting an audit is prevention, which is always more advantageous than "treatment" (which is usually the rehabilitation of an accident site). The aim of the audit is to minimize or at best eliminate the possibility of safety risks on a newly built road. Keywords: pozemní komunikace; audit; auditor; infrastruktura; transpozice; roads; audit; auditor; infrastructure; transposition Available in digital repository of ČVUT.
Audit bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivita

Bakalářská práce se zabývá auditem bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivitou. Jejím cílem je představit smysl, procedury a hlavně přínosy auditu v souvislosti s bezpečností silniční ...

Dvořáčková Alexandra; Kateřina Jiroutová; Michková Vlasta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nevytápěný půdní prostor a jeho trpelně-vlhkostní chování
Tywoniak Jan; Jan Richter; Ostrý Milan
2021 -
Nevyhřívaný půdní prostor (tzv. „Studený podkroví“), pokud jde o jeho vlhkost, je v posledních několika desetiletích jedním z nejproblematičtějších prostor ve stavební praxi. Problémy jsou obvykle spojeny s kondenzací, tvorbou námrazy nebo tvorbou plísní na spodní ploše střešního pláště. Tyto problémy byly zaznamenány většinou v Evropě a Severní Americe (vlhké chladné a mírné klimatické pásma). Za účelem vyřešení těchto problémů byla provedena řada kvalitativních studií. Navzdory tomu, že bylo odhaleno mnoho důležitých informací, zdá se, že některá zjištění nejsou vždy ve shodě. Stále tedy nelze konstatovat jeden nebo více obecných studených podkrovních návrhů, které by byly vhodné (zejména vlhkostně bezpečné) pro celé cílové klimatické pásmo. Cílem této práce je proto zjistit, zda lze takový design najít, nebo uvést důvody, proč to není možné. Na základě důkladného přezkoumání publikovaných studií bylo pro další analýzu vybráno 35 návrhů studeného podkroví. Byly stanoveny a kvantifikovány jejich klíčové parametry. Bylo nalezeno několik nových informací, které vedly k uvedeným návrhům na design studené podkroví bezpečné pro vlhkost. Na druhou stranu bylo také zjištěno, že studie často poskytují výstupy, které neříkají mnoho o skutečné vlhkosti vůči testovaným designům podkroví. Dalším zjištěním bylo, že stále existuje nedostatek testovaných návrhů, zejména těch, které by byly nejvíce cílovými v kontextu současné i budoucí kvalitní a udržitelné stavební praxe. Ve světle těchto zjištění byl v softwaru Matlab vyvinut numerický hygro-termální model a model proudění vzduchu (model HAM). Model je dynamický, hlavně jednorozměrný a implicitní, určený k práci v hodinových nebo půlhodinových časových krocích. Jeho výpočetní jádro je založeno na tradiční sadě rovnic pro přenos tepla a hmoty. Model je velmi univerzální, aby pokryl širokou škálu různých půdních vzorů, ale lze jej použít i pro jiné aplikace. Model byl postupně ověřován a ověřován.An unheated attic space (so called “cold attic”) regarding its moisture performance is in last few decades one of the most problematic spaces in building practice. Problems are associated usually with condensation, frost formation or mould growth on lower surface of roof deck. These problems were recorded mostly in Europe and North America (humid cold and temperate climate zones). In order to solve these problems a number of quality studies were performed. Despite that many important pieces of information have been revealed, it seems that some finding are not always in agreement with one another. Therefore it still cannot be stated one or more general cold attic design that would be suitable (especially moisture-safe) for the whole target climate zone. Aim of this thesis is therefore to find out whether such a design can be found or state reasons why it is not possible. Based on the thorough review of published studies, 35 cold attic designs were selected for further analysis. Their key parameters were established and quantified. Several new pieces of information were found leading to stated suggestions towards moisture-safe cold attic design. On the other hand it was also found, that the studies often provide an outputs that does not say much about real moisture safeness of the tested attic designs. Another finding was, that there is still a lack of tested designs, especially those which would be the most target ones in context of current and future good-quality and sustainable building practice. In the light of such a findings, a numerical hygro-thermal and airflow model (HAM model) was developed in a Matlab software. Model is dynamic, mainly one dimensional and implicit, meant to work in hourly or half-hourly time steps. Its calculation core is based on traditional set of equations for heat and mass transfer. Model is quite versatile to cover wide range of different attic designs, but can be used also for other applications. Model was successively verified and validated. Keywords: studené podkroví; hydro-termální; modelování; cold attic; hygro-thermal; modelling Available in digital repository of ČVUT.
Nevytápěný půdní prostor a jeho trpelně-vlhkostní chování

Nevyhřívaný půdní prostor (tzv. „Studený podkroví“), pokud jde o jeho vlhkost, je v posledních několika desetiletích jedním z nejproblematičtějších prostor ve stavební praxi. Problémy jsou obvykle ...

Tywoniak Jan; Jan Richter; Ostrý Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases