Number of found documents: 680696
Published from to

Mytologické postavy v básnickém díle Neue Gedichte Rainera Maria Rilkeho
Kubáková, Klára; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2022 - German
Keywords: Rainer Maria Rilke; Gedichte; Mythologische Figuren; Griechische Mythologie; Neue Gedichte; Gedichtinterpretation; Rainer Maria Rilke; poems; mythological figures; Greek mythology; Neue Gedichte; poetry interpretation Available in a digital repository NRGL
Mytologické postavy v básnickém díle Neue Gedichte Rainera Maria Rilkeho

Kubáková, Klára; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Goethův Faust I v dnešní škole
Vosáhlo, Filip; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2022 - German
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Themen im Drama Faust I von Johann Wolfgang von Goethe für heutige tschechische Schüler der Mittelschulen aktuell sein können und wie man mit diesem Buch im Unterricht arbeiten kann. Im theoretischen Teil wird die Handlung einzelner Szenen des Dramas vorgestellt. Dabei wird vor allem über die Textstellen diskutiert, die aus der Sicht heutiger Schüler für interessant gehalten werden können. Im folgenden Text wird dann nach Parallelen aus der heutigen Welt zu diesen Stellen gesucht. Der theoretische Teil beinhaltet auch Vorschläge für Fragestellungen, die den Schülern während der Interpretation des Dramas gestellt werden können. In jeder Szene wird eine Stelle oder eine Idee genannt, die für die junge Generation besonders aktuell sein könnte. Der theoretische Teil nimmt den größten Teil der Arbeit ein. Sein Ausgangspunkt ist das im Jahre 1945 in Leipzig bei Reclam-Verlag erschienene Buch Faust I. Die benutzte Nummerierung der Verse entspricht auch dieser Ausgabe. Im praktischen Teil wird eine illustrative Umfrage durchgeführt, die darauf abzielt, die im theoretischen Teil formulierten Annahmen zu untermauern oder zu widerlegen. Ein weiteres Ziel des Fragebogens ist es herauszufinden, ob und wie das Werk Faust I in den heutigen Schulen diskutiert wird.... Keywords: Johann Wolfgang von Goethe; Faust I; Literaturunterricht; Aktualität der alten Werke; Johann Wolfgang von Goethe; Faust I; literature lessons; topicality of old dramas Available in a digital repository NRGL
Goethův Faust I v dnešní škole

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Themen im Drama Faust I von Johann Wolfgang von Goethe für heutige tschechische Schüler der Mittelschulen aktuell sein können und wie man mit diesem ...

Vosáhlo, Filip; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Motivy společensky nežádoucího přátelství v kontextu 2. světové války.
Kramolišová, Eliška; Bučková, Tamara; Broukalová, Jindra
2022 - Czech
Keywords: Přátelství; literatura pro děti a mládež; 2. světová válka; předsudky; holocaust; Josef Holub; John Boyne; Peter Hans Richter; Vladimír Přibský; Friendship; literature for children and youth; the Second World War; prejudice; holocaust;Josef Holub; John Boyne; Peter Hans Richter; Vladimír Přibský Available in a digital repository NRGL
Motivy společensky nežádoucího přátelství v kontextu 2. světové války.

Kramolišová, Eliška; Bučková, Tamara; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2022

Torické variety a jejich aplikace
Klepáč, Adam; Šťovíček, Jan; Williamson, Jordan
2022 - English
The thesis provides an introduction into the theory of affine and abstract toric vari- eties. In the first chapter, tools from algebraic geometry indispensable for the compre- hension of the topic are introduced. Many properties of convex polyhedral cones and affine toric varieties are proven and discussed in detail as is the deep connection between the two objects. The second chapter establishes the notion of an abstract variety and translates obtained results to this more general setting, giving birth to the theory of abstract toric varieties and the closely associated theory of fans. Finally, an algorithmic approach to the resolution of singularities on toric surfaces and its relation to continued fractions is revealed. 1 Práce poskytuje úvod do teorie afinních torických variet a abstraktních torických variet. V první kapitole jsou uvedeny nástroje algebraické geometrie nezbytné pro poro- zumění tématu. Mnoho vlastností konvexních polyhedrálních kuželů a afinních torických variet je dokázáno a detailně prodiskutováno, stejně jako i hluboká vzájemná závislost těchto objektů. Druhá kapitola zpracovává koncept abstraktní variety a převádí již zís- kané výsledky do tohoto obecnějšího prostředí, dávajíc tak vzniknout teorii abstraktních torických variet a úzce spjaté teorii vějířů. Nakonec je odhalen algoritmický přístup k odstraňování singularit na torických površích a jejich vztah k řetězovým zlomkům. 1 Keywords: Algebraická geometrie|Torické variety|Singularity|Konvexní polyhedrální kužely; Algebraic Geometry|Toric Varieties|Singularities|Convex Polyhedral Cones Available in a digital repository NRGL
Torické variety a jejich aplikace

The thesis provides an introduction into the theory of affine and abstract toric vari- eties. In the first chapter, tools from algebraic geometry indispensable for the compre- hension of the topic are ...

Klepáč, Adam; Šťovíček, Jan; Williamson, Jordan
Univerzita Karlova, 2022

Moderní biomateriály pro regeneraci pojivových tkání
Hefka Blahnová, Veronika; Filová, Eva; Maxová, Hana; Motlík, Jan
2022 - Czech
Connective tissues are characterized by significant volume of extracellular matrix. Their main role is to provide a mechanical support and protection to other body organs. This thesis is focused on regeneration of bone, cartilage and osteochondral defect. In the experimental part we observed viability and differentiation of human mesenchymal stem cells. In vitro we evaluated the potential of PCL scaffold with addition of growth factors, bone xenograft with biomimetic peptides, collagen I composite with bioceramics and a titanium alloy with nanostructured surface. During following in vivo study, we implanted a cell-free scaffold made of PCL, calcium phosphate and IGF-1, bFGF, TGFβ1 and BMP-2 to osteochondral defect. Unfortunately, addition of growth factors resulted in pathological inflammatory process despite clear beneficial effect in vitro. Likewise, the biomimetic peptide sequences promoted osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells. Addition of certain bioceramics influenced the scaffold morphology in the manner of pore size. However, we did not observe any effect of the surface characteristics on cell behavior. The cells were influenced rather by certain material. On the other hand, surface modification of titanium scaffold by anodic oxidation revealed that the most suitable... Pojivové tkáně se typicky vyznačují velkým objemem mezibuněčné hmoty. Jejich hlavní funkcí je poskytovat mechanickou oporu a ochranu ostatním tělním orgánům. Tato práce je zaměřena na regeneraci tkáně kosti a chrupavky, potažmo osteochondrálního defektu. V rámci provedených experimentů byla sledována viabilita a diferenciace lidských kmenových buněk. V in vitro podmínkách byl testován PCL nosič s příměsí růstových faktorů, kolagenová pěna s biokeramikami, xenogenní kostní štěp s biomimetickými peptidy a titanový nosič s nanostrukturovaným povrchem. Vybraný bezbuněčný nosič byl následně implantován do osteochondrálního defektu králičího modelu, kde byla sledována míra regenerace poškozených tkání. In vivo byl hodnocen kolagenový nosič s příměsí PCL nanovláken a biokeramik obohacený o růstové faktory IGF-1, bFGF, TGFβ1 a BMP-2. Právě přídavek růstových faktorů se in vivo jevil jako ne příliš vhodný především z důvodu indukce patologické zánětlivé odpovědi. a to navzdory tomu, že v in vitro podmínkách vykazoval spíše pozitivní efekt. Rovněž biomimetické peptidové sekvence stimulovaly osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk. V případě různých typů biokeramik kombinovaných s kolagenem i buňky reagovaly spíše na konkrétní kalcium fosfát, respektive hydroxyapatit, než na povrchové... Keywords: kostní štěp; PCL; kolagenový nosič; titanový nosič; růstové faktory; osteogeneze; chondrogeneze; mezenchymální kmenové buňky; regenerace; tkáňové inženýrství; bone graft; PCL; collagen scaffold; titanium scaffold; growth factors; ostegenesis; chondrogenesis; mesenchymal stem cells; regeneration; tissue engineering Available in a digital repository NRGL
Moderní biomateriály pro regeneraci pojivových tkání

Connective tissues are characterized by significant volume of extracellular matrix. Their main role is to provide a mechanical support and protection to other body organs. This thesis is focused on ...

Hefka Blahnová, Veronika; Filová, Eva; Maxová, Hana; Motlík, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Kolektivní vs. individuální narativní repertoár na příkladu konkrétních folk groups na Slovácku
Čechmánková, Martina; Janeček, Petr; Kreisslová, Sandra
2022 - Czech
(in English): In villages in ethnographic region Slovácko, there is still alive extensive number of annual popular festivities and practices connected with safeguarded or imagined folk culture. These practices, for example feast, making a May tree or Shrovetide etc., are organised by different kinds of folk groups and their realisations and preparations are reminded in various narratives, which are generationaly spread in oral transmission, or they are migrating. Narratives are reminded by repeating of these festivities. Narratives are mostly about problems with wearing folk costumes, stealing May trees or planning a village round. I collected also narratives about effect of popculture. (česky) V obcích v etnografickém regionu Slovácko se stále dodržuje značné množství ýročních festivit a praktik spojených s různým způsobem udržovanou či konstruovanou tradiční lidovou kulturou. Tyto praktiky, jako jsou hody, stavění májky či vykonávají různé lokální přípravě je připomínána různých narativech, které se pak orální transmisí šíří buď generačně, nebo migrují. Jsou také připomínány při opakovaném konání festivit Narativy se týkají např. složitosti nošení kroje, kradení májek, nebo plánování obchůzek po vesnici. Zachytila jsem také narativy týkající se vlivu populární kultury. Keywords: folk group|hodová chasa|folklorní soubor|folklor|prozaický folklor|folklorismus|hody|májka|fašank|orální historie|narativ; Folk group|feast group|folk assemblage|folklore|prosaic folklore|folklorism|feast|May tree|carnival|oral history|narrative Available in a digital repository NRGL
Kolektivní vs. individuální narativní repertoár na příkladu konkrétních folk groups na Slovácku

(in English): In villages in ethnographic region Slovácko, there is still alive extensive number of annual popular festivities and practices connected with safeguarded or imagined folk culture. These ...

Čechmánková, Martina; Janeček, Petr; Kreisslová, Sandra
Univerzita Karlova, 2022

Přínosy výcviku koučů
Hotová, Kristýna; Gruber, Jan; Fonville, Alexandra
2022 - Czech
The diploma thesis deals with the subject of coaching and coaching training. The aim of this work is to analyze benefits of coaching and benefits of a coaching training. The study is firstly focused on historical evolution of coaching, its main objectives, principles and coach competencies. Then it focuses on benefits of coaching and its utilization. It also describes specifics of coaching training, structure and its benefits. The study includes empirical research exploring benefits of coaching training. The aim of the empirical research is to identify the benefits of coaching training from the participant's perspective. The attention is paid to subjective impression of coaching training and perceived transformation in life of participants caused by participating in coaching training. Qualitative research is conducted in the form of semi-structured interviews with nine participants of the coaching training after they completed the training. Second round of the interviews is performed after six months from the previous one. The outcomes from the first and second interviews are compared. Keywords coaching, coach competencies, coaching principles, benefits of coaching, coaching training Diplomová práce se věnuje tématu koučování a výcviku koučů. Cílem práce je analyzovat přínosy koučinku a výcviku koučů. Pozornost bude zaměřena nejprve na historický vývoj koučinku, jeho hlavní cíle, principy a kompetence kouče. Následně budou vymezeny hlavní přínosy koučinku a možnosti jeho využití. Blíže budou analyzována specifika koučovacího výcviku, struktura a jeho přínosy. Součástí práce je empirické šetření, které si klade za cíl identifikovat přínosy výcviku koučů z pohledu absolventů. Analyzovány budou subjektivní pocity absolventů a vnímané změny v jejich životech způsobené vlivem absolvování výcviku koučů. Empirické šetření bude realizováno metodou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory budou provedeny s devíti absolventy výcviku koučů po jeho úspěšném ukončení, následně znovu po půl roce od prvního kola rozhovorů. Výsledky prvních a druhých rozhovorů budou mezi sebou porovnány. Klíčová slova další vzdělávání, kvalita, kvalita vzdělávání, kvalita v dalším vzdělávání, systémy řízení kvality, certifikace, Česká republika, Dánsko, komparace z 1 1 Keywords: koučink|kompetence kouče|principy koučování|přínosy koučování|výcvik koučů; coaching|coach competencies|coaching principles|benefits of coaching|coaching training Available in a digital repository NRGL
Přínosy výcviku koučů

The diploma thesis deals with the subject of coaching and coaching training. The aim of this work is to analyze benefits of coaching and benefits of a coaching training. The study is firstly focused ...

Hotová, Kristýna; Gruber, Jan; Fonville, Alexandra
Univerzita Karlova, 2022

Posun vývojového románu za posledních sto let na příkladu knih Demian od Hermanna Hesseho a Vom Ende der Einsamkeit od Benedicta Wellse
Borisova, Violeta; Markvartová, Eva; Tvrdík, Milan
2022 - German
Keywords: Bildungsroman; Demian; Hermann Hesse; Vom Ende der Einsamkeit; Benedict Wells; Roman Analyse; Bildungsroman; Demian; Hermann Hesse; Vom Ende der Einsamkeit; Benedict Wells; novel analysis Available in a digital repository NRGL
Posun vývojového románu za posledních sto let na příkladu knih Demian od Hermanna Hesseho a Vom Ende der Einsamkeit od Benedicta Wellse

Borisova, Violeta; Markvartová, Eva; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2022

Příjmová nerovnost mezi NBA a WNBA
Báčová, Magdaléna; Kalabiška, Roman; Pertold-Gebicka, Barbara
2022 - English
A highly discussed topic of the gender wage gap with a specific focus on professional basketball in the United States is examined in this study. The re- search question asks why and how do the salaries between NBA and WNBA differ. With a final sample of 416 observations from the NBA and 124 from the women's league considering the 2021 season only, an econometric method of Ordinary Least Squares revealed few noteworthy differences in key salary deter- minants. Namely, athletes' peak career age, in regards to earnings, is estimated at the age of 33 in the WNBA and 28 in the case of an NBA player. In addition to that, while points scored appear to be the key salary determinant in both leagues, average minutes played and draft outcome seem to have significance only in the men's league. Alongside with that, the wage gap is estimated at 98.75%. Theoretical part then summarized differences in salary-settings and restrictions. An interesting finding is that men athletes may reach the maxi- mum possible salary being equal to 35% of their league's salary cap, whereas the highest-paid athletes in the WNBA get hold of 16.5% of the league's salary cap only. Additionally, Gini Index of 0.5398 in line with a quantile regression numerically expressed disproportionate distribution of salaries in the NBA. The thesis betokens... V této studii je zkoumáno velmi diskutované téma genderové mzdové nerovnosti se zvláštním zaměřením na profesionální basketbal ve Spojených státech. Výzkumná otázka se ptá, proč a jak se liší platy mezi NBA a WNBA. S konečným vzorkem 416 pozorování z NBA a 124 z ženské ligy, zohledňujícím pouze sezónu 2021, odhalila ekonometrická metoda Ordinary Least Squares pár rozdílů v klíčových platových determinantech, které stojí za zmínku. Konkrétně věk, kdy sportovec dosáhne kariérního vrcholu, je odhadován na 33 let v případě WNBA a 28 let v případě hráče NBA. Kromě toho, zatímco dosažené body se zdají být klíčovým určujícím faktorem platu v obou ligách, průměrná odehraná minutáž a výsledek draftu se zdají mít význam pouze v mužské lize. Spolu s tímto zjištěním je mzdový rozdíl mezi NBA a WNBA vyčíslen na 98,75%. Teoretická část pak shrnula rozdíly v platových nastaveních a omezeních. Zajímavým zjištěním je, že muži mohou dosáhnout maximálního možného platu až ve výši 35% pla- tového stropu své ligy, zatímco nejlépe placené sportovkyně ve WNBA mají maximum stanovené na 16,5% platového stropu ligy. Kromě toho, Gini index ve výsi 0,5398 vpolečně s kvantilovou regresí číselně vyjádřil... Available in a digital repository NRGL
Příjmová nerovnost mezi NBA a WNBA

A highly discussed topic of the gender wage gap with a specific focus on professional basketball in the United States is examined in this study. The re- search question asks why and how do the ...

Báčová, Magdaléna; Kalabiška, Roman; Pertold-Gebicka, Barbara
Univerzita Karlova, 2022

Analýza investic a tržní hodnoty fotbalových klubů
Podzemský, Lukáš; Polák, Petr; Červinka, Michal
2022 - English
In the most recent times, success in football competitions and huge money in- vestments became almost synonyms. This thesis investigates to what degree the market value of a team impacts their success in modern European football. Furthermore, this work extends the existing literature by focusing on the in- dividual in-game positions' effect on success based on the market values. This thesis uses correlation analysis and OLS regression in its empirical part. Data sample covers last six seasons starting in 2015/2016 and three major competi- tions - Premier League, LaLiga and Serie A. The first important finding comes from the Pearson correlation coefficient for the position in standings and posi- tion by market value of a team, and it is that the Serie A has the highest level of correlation between those two variables equal to 0.87. On the other hand, from the OLS regression, we found out that the least amount of extra investment is required in Serie A to get extra points. The most expensive competition in this way is Premier League. Finally, this work finds an evidence that the most important position for success with the highest returns on investment is defense for Premier League, midfield for Serie A, and offense for LaLiga. Fur- thermore, the importance of goalkeepers was not found to be... V posledních letech se slova úspěch ve fotbalových soutěžích a obrovské peněžní investice stávají skoro synonymy. Tato práce zkoumá do jaké míry tržní hod- nota týmu ovlivňuje jeho úspěch v moderním fotbale v evropských soutěžích. Dále také rozšiřuje dosavadní literaturu o výzkum efektu jednotlivých herních pozic na úspěch podle jejich tržní hodnoty. Tato práce používá korelační analýzu a OLS regresi ve své empirické části. Vzorek dat obsahuje posledních 6 sezón počínaje rokem 2015/2016 pro tři fotbalové soutěže - PremierLeague, Laligu a Serii A. Prvním důležitým zjištěním za požití Pearsonova korelačního koeficientu pro korelaci mezi pozicí v tabulce a pozicí podle tržní hodnoty je to, že pro Serii A je hodnota tohoto koeficientu 0.87, tedy nejvyšší ze zkoumaných lig. Na druhou stranu, při použití OLS jsme zjistili, že pro tým v Serii A je potřeba nejnižší extra investice pro získání bodu navíc do tabulky. Podle to- hoto měřítka je nejdražší soutěží Premier League. Na konec, tato práce zjistila, že nejdůležitější pozice pro úspěch s největší návratností z investice je obrana pro PremierLeague, záloha pro Serii A a útok pro LaLigu. Také se ukázalo, že pozice golmanů není důležitá pro úspěch v žádné ze zkoumaných soutěží. Klíčová slova Tržní hodnota, Fotbal, OLS, UEFA, 5 velkých Evropských lig Název... Keywords: Tržní hodnota; Fotbal; OLS; UEFA; 5 velkých Evropských lig; Market value; Football; OLS; UEFA; Big Five European Leagues Available in a digital repository NRGL
Analýza investic a tržní hodnoty fotbalových klubů

In the most recent times, success in football competitions and huge money in- vestments became almost synonyms. This thesis investigates to what degree the market value of a team impacts their success ...

Podzemský, Lukáš; Polák, Petr; Červinka, Michal
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases