Number of found documents: 677363
Published from to

Účinek thujonu a piperitonu na expresi biotransformačních enzymů v jaterních řezech.
Štětková, Lenka; Skálová, Lenka; Matoušková, Petra
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lenka Štětková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of thujone and piperitone on the expression of biotransformation enzymes in liver slices Monoterpenes are natural substances that are widely distributed in the essential oils of many plant species. Thujone and piperitone are found in certain plant species that can be part of dietary supplements, herbal preparations or used in foods as flavourings. The aim of this diploma thesis was to find out how thujone and piperitone affect the expression of selected biotransformation enzymes from the cytochrome P450 superfamily, the sulfotransferase and the UDP-glucuronosyltransferase superfamilies. Precision-cut liver slices obtained from the livers of 3 human donors were used for these experiments. Slices were incubated with thujone or piperitone for 24 hours at 10 μM and 50 μM concentrations. After incubation, the amount of mRNA and protein was quantified. The obtained results showed considerable interindividual variability. CYP1A2 gene expression was significantly increased in one donor sample after incubation with thujone (50 μM) and piperitone (10 μM, 50 μM). Piperitone (50 μM) increased the amount of mRNA of... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lenka Štětková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinek thujonu a piperitonu na expresi biotransformačních enzymů v jaterních řezech Monoterpeny jsou přírodní látky, které jsou široce rozšířené v silicích celé řady druhů rostlin. Thujon a piperiton jsou obsaženy v některých druzích rostlin a mohou být součástí potravinových doplňků a jiných rostlinných přípravků nebo potravin, kde slouží jako dochucovadla. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak thujon a piperiton ovlivňují expresi vybraných biotransformačních enzymů z nadrodiny cytochromů P450, sulfotransferas a UDP-glukuronosyltransferas. Pro měření byly použity ultratenké jaterní řezy získané z jater 3 lidských dárců. Řezy byly inkubovány s thujonem nebo piperitonem v koncentracích 10 μM a 50 μM po dobu 24 hodin. Po inkubaci bylo kvantifikováno množství mRNA a proteinů vybraných enzymů. Získané výsledky vykazovaly značnou interindividuální variabilitu. Exprese CYP1A2 na úrovni mRNA byla signifikantně zvýšena po ovlivnění řezů thujonem (50 μM) a piperitonem (10 μM i 50 μM), avšak pouze u jednoho dárce. Účinkem piperitonu (50 μM) byla zvýšena mRNA pro UGT1A9 rovněž pouze u jednoho dárce. Zvýšení množství mRNA... Available in a digital repository NRGL
Účinek thujonu a piperitonu na expresi biotransformačních enzymů v jaterních řezech.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lenka Štětková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect ...

Štětková, Lenka; Skálová, Lenka; Matoušková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Vliv zanubrutinibu na rezistenci nádorových buněk k daunorubicinu způsobenou karbonyl redukujícími enzymy.
Havlíčková, Lucie; Wsól, Vladimír; Matoušková, Petra
2022 - Czech
5 Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Havlíčková Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of zanubrutinib on tumor cell resistance to daunorubicin due to carbonyl reducing enzymes Anthracycline antibiotics (ANT) are considered the first-line medication for oncologic diseases, including acute myeloid leukemia. Daunorubicin (DAUN) with a carbonyl group in position 13 is often used in chemotherapeutic treatments. Nicotinamidadenindinucleotid-phosphate dependent carbonyl reducing enzymes (CRE) create its hydroxyl metabolite daunorubicinol (DAUN-ol), which demonstrates higher toxicity on myocardial tissue and lower cytotoxicity on cancer cells, which acquire tolerance towards its effects. Overexpression of enzymes catalyzing the conversion of effective antineoplastic DAUN causes the gradual development of resistance to administered ANT. For this reason, the new pharmacotherapeutic options for preventing this process are being searched for to maintain the drug in the target cell as long as possible. One option is to use inhibitors, which lower enzymatic activity CRE and prevent unfavorable DAUN metabolism on cardiotoxic and ineffective DAUN-ol. This diploma thesis aimed to study the... 4 Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucie Havlíčková Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv zanubrutinibu na rezistenci nádorových buněk k daunorubicinu způsobenou karbonyl redukujícími enzymy. Antracyklinová antibiotika (ANT) patří mezi léčiva první volby používaná na onkologická onemocnění, včetně akutní myeloidní leukémie. V chemoterapeutické léčbě se především využívá daunorubicin (DAUN) s karbonylovou skupinou v poloze 13. Působením nikotinamidadenindinukleotid-fosfát dependentních karbonyl redukujících enzymů (CRE) vzniká jeho hydroxylový metabolit. Daunorubicinol (DAUN-ol) vykazuje vyšší toxicitu na srdeční tkáň a nižší cytotoxicitu na rakovinotvorné buňky, které získávají odolnost k jeho účinkům. Nadměrná exprese enzymů, které katalyzují přeměnu antineoplasticky účinného DAUN, způsobuje postupný rozvoj rezistence na podané ANT. Z toho důvodu se hledají nové farmakoterapeutické možnosti, jak tomuto procesu zabránit, aby se podané léčivo udrželo v cílové buňce po co nejdelší dobu. Jedním způsobem je použití inhibitorů, které snižují enzymatickou aktivitu CRE a tím zabraňují nežádoucímu metabolismu DAUN na kardiotoxický a neúčinný DAUN-ol. Cílem diplomové práce bylo studium inhibice zanubrutinibu (ZANIB)... Available in a digital repository NRGL
Vliv zanubrutinibu na rezistenci nádorových buněk k daunorubicinu způsobenou karbonyl redukujícími enzymy.

5 Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Havlíčková Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Havlíčková, Lucie; Wsól, Vladimír; Matoušková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

HPLC v kontrole kvality potravních doplňků na bázi extraktů s kurkuminy
Stříbrná, Veronika; Šatínský, Dalibor; Solich, Petr
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Veronika Stříbrná Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Satinsky, Ph.D. Title of diploma thesis: HPLC in quality control of food supplements based on curcumin extracts In this diploma thesis, a new HPLC method for the simultaneous determination of active components in food supplements, piperine, curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin was developed and validated. The method was used to determine the level of the relevant analytes in the selected food supplements, namely Curcumin - piperine plus Vieste, Curcumin-piperine complex Natural Medicaments, Turmeric: piperine Setaria, Cur-Cum Astina, Curcumin Liftea, Curcumin Advance a Curcumin turmeric. Finally, the obtained results were compared with the declared extract content and evaluated as a percentage of quality of the food supplement. An Ascentis® Express RP-Amide 150 x 4,6 mm, 2,7 µm particle size analytical column with Ascentis® RP-Amide 5 x 4,6 mm, 2,7 µm particle size precolumn was used for analysis. A gradient elution with analysis time of 12.5 minutes and flow rate of mobile phase 1.0 ml/min was used. As the mobile phase a mixture of acetonitrile 100% and 0.1% phosphoric acid was chosen. The detection was performed with a DAD... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Stříbrná Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC v kontrole kvality potravních doplňků na bázi extraktů s kurkuminy V této práci byla vyvinuta a validována HPLC metoda pro separaci a současné stanovení účinných látek piperinu, kurkuminu, demetoxykurkuminu a bisdemetoxykurkuminu. Tato HPLC metoda byla následně použita pro stanovení obsahu těchto látek ve vybraných doplňcích stravy a to jmenovitě: Kurkumin - piperin plus Vieste, Kurkumin-piperin komplex Natural Medicaments, Kurkuma: piperin Setaria, Cur-Cum Astina, Kurkumín Liftea, Kurkumin Advance a Curcumin turmeric. Výsledky měření byly na závěr porovnány s deklarovaným obsahem extraktu a vyhodnoceny v % jako kvalita potravního doplňku z hlediska deklarovaného množství. K analýze byla použita kolona Ascentis® Express RP-Amide 150 x 4,6 mm, částice 2,7 µm a předkolona Ascentis® RP-Amide 5 x 4,6 mm, částice 2,7 µm. Režim analýzy byl zvolen gradientový o délce analýzy 12,5 minuty s průtokem mobilní fáze 1,0 ml/min. Jako mobilní fáze byla vybrána směs 100% acetonitrilu s 0,1% kys. fosforečnou. Detekce probíhala pomocí DAD detektoru při vlnových délkách 280, 340 a 420nm. Klíčová slova: HPLC, piperin, kurkumin,... Available in a digital repository NRGL
HPLC v kontrole kvality potravních doplňků na bázi extraktů s kurkuminy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Analytical Chemistry Candidate: Veronika Stříbrná Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Satinsky, Ph.D. Title of diploma thesis: HPLC ...

Stříbrná, Veronika; Šatínský, Dalibor; Solich, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem
Danková, Eva; Nováková, Veronika; Demuth, Jiří
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Eva Danková Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of Thesis Synthesis and study of subphthalocyanines axially modified by amino adamanthyl Photodynamic therapy is a promising approach for cancer treatment that relies on the administration of a photosensitizer, followed by illumination of the tumor. The generated oxidative stress subsequently activates several mechanisms of cell death. One of the novel groups of photosensitizers are subphthalocyanines with a conical π surface, which renders them less prone to aggregation and offers the possibility to tune their properties through axial substitution (aside peripheral modification). Due to the lipofilicity of the macrocycle, it is necessary to increase its water solubility. This work focused on the possibility of forming supramolecular host-guest complexes with hydrophilic macrocycles in order to increase the hydrophilicity of a subphthalocyanine. In particular, cucurbituril-7 (CB[7]) was chosen since it forms one of the most stable supramolecular interactions in water with 1-aminoadamantane, which was therefore proposed as the axial substituent on subphthalocyanine core. Synthesis of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem Fotodynamická terapia je sľubným prístupom liečby rakoviny, ktorý spočíva v aplikácii fotosenzitizéru a následnej iluminácii tumoru. Vzniknutý oxidačný stres aktivuje niekoľko mechanizmov bunkovej smrti. Jednou z nových skupín fotosenzitizérov sú subftalocyaníny s kužeľovitým π povrchom, ktorý ich činí menej náchylnými k agregácii a umožňuje vedľa klasickej periférnej substitúcie aj ich axiálnu modifikáciu. Pretože je makrocyklus sám o sebe pomerne lipofilný, je nutné zvýšiť jeho rozpustnosť vo vode. Táto práca sa zaoberala možnosťou tvorby supramolekulárnych komplexov s navonok hydrofilnými makrocyklami s cieľom zvýšit hydrofilitu subftalocyanínu. Konkrétne bol vybraný kukurbituril-7 (CB[7]), pretože vytvára vo vode jednu z najstabilnejších supramolekulárnych interakcií s 1-aminoadamantánom, ktorý bol zamýšľaný ako axiálny substituent na subftalocyanínovom jadre. Syntéza pôvodne plánovaných látok periférne substituovaných etylsulfanylovými skupinami nepriniesla uspokojivé výsledky. Preto boli navrhnuté alternatívne... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Eva Danková Supervisor doc. PharmDr. Veronika ...

Danková, Eva; Nováková, Veronika; Demuth, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Odklad rodičovství do vyššího věku a jeho příčiny
Haklová, Barbora; Kocourková, Jiřina; Šťastná, Anna
2022 - Czech
Fertility planning of czech women in the context of preference theory Abstract The aim of this bachelor thesis is to find out, if the different preferences of Czech women are reflected in family planning, in terms of timing and intensity of fertility. The theoretical part of the thesis present theoretical concepts of fertility differentiation. Such as the second demographic transition and preference theory. First it deals with these concepts in general in Europe and then deals with their applications in the Czech Republic. The analytical part operates with data from sample survey Women 2016. First women are divided according to the typology of preference theory. Then with the help of analysis of contingency tables and descriptive characteristics of the data, finding out what is the relationship between the preferences of Czech women and the timing and intensity of fertility. The results of the analysis show that there is a relationship between the preferences of Czech women and the intensity and timing of their fertility on the data from sample survey Women 2016. Keywords: preference theory, parenthood planning, postponement of parenthood, fertility differentiation, Czech republic Plánování plodnosti českých žen v kontextu preferenční teorie Abstrakt Cílem této bakalářské práce je nalézt, zda se odlišné preference českých žen odrážejí v plánování rodičovství, a to z hlediska časování a intenzity plodnosti. Teoretická část práce představuje teoretické koncepty diferenciace plodnosti. To jsou druhý demografický přechod a preferenční teorie. Nejdříve se zabývá těmito koncepty obecně v Evropě a následně se věnuje jejich aplikacím na území České republiky. Analytická část pracuje s daty z výběrového šetření Ženy 2016. Nejdříve si rozdělí ženy dle typologie preferenční teorie. Následně za pomoci analýzy kontingenčních tabulek a popisné charakteristiky dat zjišťuje, jaký je mezi preferencemi českých žen a časováním a intenzitou plodnosti vztah. Výsledky analýzy ukazují, že mezi preferencemi českých žen a intenzitou i časováním jejich plodnosti se podařilo na datech výběrového šetření Ženy 2016 prokázat vztah. Klíčová slova: preferenční teorie, plánování rodičovství, odkládání rodičovství, diferenciace plodnosti, Česká republika Keywords: plodnost; odklad rodičovství; fertility; postponement of parenthood Available in a digital repository NRGL
Odklad rodičovství do vyššího věku a jeho příčiny

Fertility planning of czech women in the context of preference theory Abstract The aim of this bachelor thesis is to find out, if the different preferences of Czech women are reflected in family ...

Haklová, Barbora; Kocourková, Jiřina; Šťastná, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu
Krechlerová, Karolína; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2022 - Czech
Duty to assert and duty to prove in civil proceedings Abstract The rigorous thesis deals with the duty to assert and the duty to prove in civil court proceedings with a focus on the burden of proof, its division and transfer between the participants in the proceedings. The work focuses mainly on litigation. The issue of the rules of division of the burden of proof is still relevant, because for the success of a party to the dispute it is absolutely essential to fulfill the duty to assert and the duty to prove and subsequently bear the burden of assertion and the burden of proof. The aim of the thesis is to analyze in detail the procedural obligations and burdens that are carried by the participants in civil proceedings. The focus of the work is the question of the division of the burden of proof between the parties to the proceedings and its transfer between the parties to the dispute. The rigorous work is divided into an introduction, seven chapters and a conclusion. The introductory chapter describes general interpretations of evidence and the principles of civil procedure. The second chapter is devoted to the history of court proceedings and the development of the functioning of justice in the Czech Republic to state the context of the current concept of procedural obligations of the parties to court... Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu Abstrakt Rigorózní práce pojednává o povinnosti tvrzení a povinnosti důkazní v občanském soudním řízení se zaměřením na důkazní břemeno, jeho dělení a přenos mezi účastníky řízení. Práce se zabývá především řízením sporným. Problematika pravidel dělení důkazního břemene je stále aktuální, neboť pro úspěch účastníka řízení ve sporu je zcela zásadní splnit povinnost tvrzení a povinnost důkazní a následně unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Cílem práce je podrobně rozebrat procesní povinnosti a břemena tížící účastníky civilního řízení. Těžištěm práce je otázka dělení důkazního břemene mezi účastníky řízení a jeho přenosu mezi stranami sporu. Rigorózní práce je členěna na úvod, sedm kapitol a závěr. V úvodní kapitole jsou popsány obecné výklady o dokazování a zásady civilního procesu. Druhá kapitola je věnována historii soudního řízení a vývoji fungování justice na území České republiky pro uvedení kontextu současného pojetí procesních povinností stran soudního řízení. Ve třetí kapitole je podrobně popsána povinnost tvrzení a břemeno tvrzení. Navazuje rozbor povinnosti důkazní a důkazního břemena v kapitole čtvrté. V této kapitole je dále vysvětlen stav non liquet a jeho překonání. V páté kapitole je vysvětleno základní pravidlo dělení důkazního... Keywords: povinnost tvrzení; povinnost důkazní; důkazní břemeno; duty to assert; duty to prove; burden of proof Available in a digital repository NRGL
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu

Duty to assert and duty to prove in civil proceedings Abstract The rigorous thesis deals with the duty to assert and the duty to prove in civil court proceedings with a focus on the burden of proof, ...

Krechlerová, Karolína; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2022

Analýza bioléčiv pomoci kapalinové chromatografii. Optimalizace přípravy vzorků.
Kolečková, Pavlína; Khalikova, Maria; Chocholouš, Petr
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Pavlína Kolečková Supervisor,consultant: Mgr. Maria Khalikova, CSc. Title of Diploma Thesis: Analysis of biopharmaceuticals by liquid chromatography. Optimalization of sample preparation. This diploma theses is focused on development and optimalization of prepared samples in acidic pH for peptide mapping at the same time with minimization creation of undesirabe peptide modifications during preparation. Within the method of optimalization there were prepared several samples which were different in preparation process, use of chemicals or enzymes and also different condition of incubation. Enzymes used for preparation of samples were trypsin, endoproteinase Lys-C, endoproteinase Glu-C, endoproteinase Asp-N and endoproteinase Sap-9. At diploma theses were also used commercially available sets for preparing samples in acidic pH and then results were compared. Samples were analyzed by UHPLC-UV and LC-MS methods. Results from LC- MS analysis were processed by proteomics softwares like FragPipe and Byonic (Protein Metrics), which could be evaluated processes for digestion and preparation of samples in acidic pH, described their advantages or disadvantages For the complete comparison and evaluation of the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Pavlína Kolečková Školitel: Mgr. Maria Khalikova, CSc. Název diplomové práce: Analýza bioléčiv pomocí kapalinové chromatografie. Optimalizace přípravy vzorků Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj a optimalizaci postupu přípravy vzorků v kyselém pH pro peptidové mapování současně při minimalizaci vzniku nežádoucích modifikací peptidu v průběhu přípravy. V rámci optimalizace postupu byly provedeny přípravy několika vzorků, které se lišily jak postupem přípravy, použitými chemikáliemi či enzymy, tak i rozdílnými podmínkami inkubace. Enzymy použité pro přípravu vzorků byly trypsin, endoproteináza Lys-C, endoproteináza Glu- C, endoproteináza Asp-N a endoproteináza Sap-9. V diplomové práci se také používaly komerčně dostupné soupravy pro přípravu vzorků v kyselém prostředí a výsledky byly porovnány. Vzorky byly analyzovány metodou UHPLC-UV a LC-MS. Výsledky z LC-MS analýzy se poté zpracovávaly pomocí proteomických softwarů jako FragPipe a Byonic (Protein Metrics) díky kterým, mohly být vyhodnoceny postupy pro štěpení a přípravu vzorků v kyselém pH, popsány jejich výhody a úskalí. Pro celkové porovnání a vyhodnocení nejlepších postupů pro přípravu vzorků pro peptidové mapovaní byla provedena příprava vzorků... Available in a digital repository NRGL
Analýza bioléčiv pomoci kapalinové chromatografii. Optimalizace přípravy vzorků.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Pavlína Kolečková Supervisor,consultant: Mgr. Maria Khalikova, CSc. Title of Diploma Thesis: ...

Kolečková, Pavlína; Khalikova, Maria; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Účinek flubendazolu na glioblastoma multiforme in vitro a in vivo.
Šteigerová, Monika; Boušová, Iva; Macháček, Miloslav
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Monika Šteigerová Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D., RNDr. Veronika Skarková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of flubendazole on glioblastoma multiforme in vitro and in vivo. Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common malignant glioma of the central nervous system. Despite systematic complex treatment, the median survival of this malignity is 14 months. Anthelmintic and potential anticancer drug flubendazole (FLU) is recently studied for its antiproliferative effect in various tumor cells (1). The aim of our project was to investigate the effect of FLU on GBM cell lines U118MG (stabilized cell line) and GBM69 (primary cell line) in vitro, tumor growth in vivo, and its effect on mRNA and protein levels of selected markers of epithelial-mesenchymal transition and drug resistance. First-line chemotherapeutic temozolomide (TMZ) was used as a positive control. Both tested cell lines were more sensitive to FLU treatment in comparison with TMZ. Indeed, FLU caused more apparent morphological changes than TMZ in these cells. FLU significantly influenced mRNA and protein levels of E-cadherin, N-cadherin, vimentin, as well as resistance markers MGMT or MRP-1. In addition, subcutaneous... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Monika Šteigerová Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D., RNDr. Veronika Skarková, Ph.D. Název diplomové práce: Účinek flubendazolu na glioblastoma multiforme in vitro a in vivo. Glioblastoma multiforme (GBM) představuje nejčastější maligní gliom centrální nervové soustavy. Průměrná doba přežití se i přes systematickou komplexní terapii pohybuje okolo 14 měsíců. Anthelmintikum flubendazol (FLU), potencionální protinádorové léčivo, je nyní pro své antiproliferační účinky zkoumáno na několika typech nádorových buněk (1). Cílem našeho projektu bylo vyhodnotit vliv FLU na buněčné linie GBM U118MG (stabilizovaná buněčná linie) a GBM69 (primolinie) in vitro, na růst nádorů in vivo, a jeho efekt na úrovni mRNA a proteinů vybraných markerů epitelo-mesenchymální tranzice (EMT) a markerů rezistence. Jako pozitivní kontrola bylo použito cytostatikum první volby, temozolomid (TMZ). Obě testované buněčné linie byly v porovnání s TMZ citlivější na FLU. FLU u těchto linií také oproti TMZ způsobil výraznější morfologické změny. FLU signifikantně ovlivňoval hladiny mRNA a proteinů E-kadherinu, N-kadherinu, vimentinu a stejně tak i MGMT a MRP-1. Subkutánní ektopická implantace buněk U118MG do imunodeficitního... Available in a digital repository NRGL
Účinek flubendazolu na glioblastoma multiforme in vitro a in vivo.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Monika Šteigerová Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D., RNDr. Veronika Skarková, Ph.D. ...

Šteigerová, Monika; Boušová, Iva; Macháček, Miloslav
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz
Nováčková, Karolína; Krátký, Martin; Matouš, Petr
2022 - Czech
Keywords: syntéza; acetylcholinesterasa; butyrylcholinesterasa; inhibice; synthesis; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; inhibition Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz

Nováčková, Karolína; Krátký, Martin; Matouš, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj LC-MS metody pro stanovení vybraných endokrinních disruptorů
Chvalkovská, Eliška; Kučera, Radim; Štěrbová, Petra
2022 - Czech
Charles University Phaculty od Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Eliška Chvalkovská Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: Mgr. Martin Novák Title of thesis: Development of LC-MS method for determination of selected endocrine disruptors The thesis is focused on the development and optimization of LC-MS method for the determination of twelve endocrine disruptors in amniotic fluid of pregnant women in the third trimestr of pregnancy. There is a suspision that premature births are connected with an increased incidence of endocrine disruptors in amniotic fluid. The analytes were extracted by liquid-liqud extraction with 4-methylpentan-2- on. The analytical method is based on using reverse phase high-performance liquid chromatography with Hypersil C4 GOLD column (2.1 × 100 mm, particles 1.9 µm). For analysis the gradient elution with the mobile phase A (0.5% (v/v) formic acid aqueous solution) and B (0.5% (v/v) formic acid solution in acetonitrile) at a flow rate of 0.5 ml/min, injection 5 µl and column oven temperature 35 řC was used. The high- resolution mass spectrometer Orbitrap Q Exative Plus with atmospheric pressure chemical ionization in positive mode was used to identify and determine the response of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Eliška Chvalkovská Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant diplomové práce: Mgr. Martin Novák Název diplomové práce: Vývoj LC-MS metody pro stanovení vybraných endokrinních disruptorů Diplomová práce je zaměřena na vývoj a optimalizaci LC−MS metody pro stanovení dvanácti endokrinních disruptorů v plodové vodě u těhotných žen ve třetím trimetru těhotenství. U těchto žen existuje podezření výskytu předčasných porodů v souvislosti se zvýšeným výskytem endokrinních disruptorů v plodové vodě. Jako extrakční metoda pro izolaci analytů z plodové vody byla vybrána extrakce z kapaliny do kapaliny pomocí 4-methylpentan-2-onu. Pro separaci byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie v systému reverzních fází s kolonou Hypersil C4 GOLD (2,1 × 100 mm, částice 1,9 µm). Pro analýzu byla využita gradientová eluce s mobilní fází A (0,5% (v/v) vodný roztok kyseliny mravenčí) a B (0,5% (v/v) roztok kyseliny mravenčí v acetonitrilu) při průtoku 0,5 ml/min, nástřiku 5 µl a 35 řC v kolonovém termostatu. K identifikaci stanovení odezvy jednotlivých analytů byl využit vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr Orbitrap Q Exactive Plus s chemickou ionizací za... Keywords: endokrinní disruptory; LC-MS; ftaláty; bisfenoly; LLE; endocrine disruptors; LC-MS; phtalates; bisphenols; LLE Available in a digital repository NRGL
Vývoj LC-MS metody pro stanovení vybraných endokrinních disruptorů

Charles University Phaculty od Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Eliška Chvalkovská Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. ...

Chvalkovská, Eliška; Kučera, Radim; Štěrbová, Petra
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases