Number of found documents: 560002
Published from to

Rozšířená mimetická gravitace
Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
2020 - English
We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be considered as a low energy limit of the projectable Horava-Lifshitz gravity. The proposed novel extension directly couples gradients of the mimetic scalar field to the curvature tensor. These couplings introduce into the energy momentum tensor an anisotropic stress which is non-vanishing even at the first order in perturbations around a cosmological background. Further we show that such terms modify the formula for the speed of sound of scalar perturbations and even more importantly change the speed of propagation for the gravitational waves. The appearance of the anisotropic stress and the consequent nontrivial speed of propagation of the gravity waves are new phenomena which were not present in the previously studied mimetic models. Furthermore, we demonstrate that the effective Newton's gravitational constant in the background Friedmann equations is shifted in the presence of the novel couplings of the mimetic scalar field. We calculate the quadratic action for scalar and tensor perturbations and briefly discuss possible instabilities. Finally we consider the current observational bounds on the model.... V této práci zkoumáme dvě nová rozšíření nedávno objevené mimetické gravitace. Mimetická gravitace je tensorová-skalární teorie schopná popisu temné hmoty na kosmologických škálách. Tato teorie lze být povážovánu za nízko-energetickou limitu projektovatelné Hařavovy-Lifshitzovy gravitace. Tato nová rozšíření představují přímou vazbu gradientu mimetického pole na tenzor křivosti. Tyto vazby jsou zdrojem anizotropního napětí v tenzoru energie a hybnosti, který je nenulový i v prvním řádu perturbací na kosmologickém pozadí. Dále ukážeme, že nově zavedené členy ovlivní rychlost zvuku skalárních kosmologických perturbací, ale především ovlivní i rychlost šíření gravitačních vln. Anizotropní napětí a netriviální rychlost propagace gravitačních vln jsou nové vlastnosti, které se v předchozích modelech mimetické hmoty nevyskytovaly. Dále demonstrujeme, že přítomnost mimetické hmoty změní effektivní Newtonovu konstantu na úrovni Friedmanových rovnic pro kosmologické pozadí. Odvodíme kvadratickou akci pro skalární i tenzorové perturbace a krátce diskutujeme možné nestability. Též diskutujeme omezení našeho modelu z pozorování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: mimetická gravitace; mimetic gravity Available in a digital repository NRGL
Rozšířená mimetická gravitace

We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be ...

Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Skutková, Nikola; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2020 - Czech
Criminal a criminological aspects of the crime - murder Abstract This thesis deals with the crime of murder from the legal and criminological point of view, which implies a systematic work. The first part of the thesis, dealing with criminal law aspects, describes the previous legislation, but the emphasis is put on the current regulation, its division of the facts according to the circumstances of the offender's conduct. Other crimes directed against human life are briefly presented for completeness of the interpretation of crimes against life. In connection with this comparison, I have given more attention to the issue of euthanasia in the thesis, which is in many ways connected with the crime of murder in terms of current legislation and the development of insight into this issue is very interesting in the Czech Republic and other EU countries. The topic of the thesis is criminal and criminological aspects, so in the first part of the thesis I focused on individual aspects of the crime of murder in terms of its conceptual features, ie object, subject, objective side and subjective side and forms of crime in terms of developmental stages and criminal cooperation. Other circumstances that affect the assessment of the offender's conduct are related to the crime of murder, and the legal classification of the... Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá trestným činem vraždy z hlediska trestněprávních a kriminologických aspektů. První část práce věnovaná trestněprávním aspektům přibližuje minulou právní úpravu, avšak důraz je kladen na úpravu současnou, její rozčlenění skutkových podstat v závislosti na okolnostech jednání pachatele na vraždu prostou a kvalifikované a privilegované skutkové podstaty. Pro úplnost výkladu o trestných činech proti životu jsou stručně přiblíženy i další trestné činy směřující proti životu člověka. V návaznosti na tuto komparaci jsem v práci věnovala větší prostor problematice euthanasie, jež se s trestným činem vraždy z pohledu současné legislativy v mnohém pojí a vývoj vzhledem k neustálé aktuálnosti této problematiky nejen v České republice, ale i dalších zemích EU, může být komparace s dalšími právními řády, jež euthanasii explicitně kriminalizují či legalizují, inspirací. Tématem práce jsou trestněprávní a kriminologické aspekty, proto jsem se v prvé části práce zaměřila na jednotlivé aspekty trestného činu vraždy z hlediska jeho pojmových znaků, forem trestného činu z hlediska vývojových stadií a trestné součinnosti a dalších okolností, jež mají zásadní vliv na trestnost jednání a odvíjí se od nich právní kvalifikace... Keywords: Vražda; trestní právo; kriminologie; Murder; criminal law; criminology Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy

Criminal a criminological aspects of the crime - murder Abstract This thesis deals with the crime of murder from the legal and criminological point of view, which implies a systematic work. The first ...

Skutková, Nikola; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku
Štibľaríková, Adriána; Jílek, Petr; Leško, Daniel
2020 - Czech
Autor: Adriána Štibľaríková Title: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire research in Slovakia Graduation thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Pharmacy OBJECTIVE: A very common and quality of life reducing disease is vulvovaginal discomfort (VVD), which affects more than two thirds of women at least once in a lifetime. With recurring vulvovaginal discomfort we talk about recurrent vulvovaginal discomfort (RVVD), which affects the patient at least 3 times a year, or 4 times in a lifetime. The aim is to search a group of women who have been diagnosed with RVVD and healthy women and/or women with VVD and compare them. We compare a group with RVVD and the theoretical hypotheses obtained by examining and long-term studies. We compare women based on age, the number of sexual partners, the impact of food and lifestyle on formation of vaginal problems and the development of chronic vulvovaginal discomfort. The evaluated group consisted of 212 respondents, 46 from the RVVD group and 166 from the control group. METHODS: We obtained data for the elaboration of this graduation thesis using a questionnaire, which consisted of 45 questions, where respondents could mark one or more options, in several questions they could express themselves... Autor: Adriána Štibľaríková Názov: Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku Diplomová práca Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Študijný odbor: Farmácia CIEĽ PRÁCE: Veľmi častým a kvalitu života znižujúcim ochorením je vulvovaginálny dyskomfort (VVD), ktorý aspoň raz za život postihne viac ako 2/3 žien. Pri pravidelne sa opakujúcom vulvovaginálnom dyskomforte hovoríme o rekurentnom vulvovaginálnom dyskomforte (RVVD), ktorý postihne pacientku aspoň trikrát za rok, resp. štyrikrát za celý život. Cieľom je vyhľadať skupinu žien, ktorým bol diagnostikovaný RVVD a zdravé ženy a/alebo s VVD a navzájom ich porovnať. Porovnať RVVD skupinu s teoretickými hypotézami, ktoré vznikli na základe dlhodobých štúdií. Porovnávali sme ženy na základe veku, počtu doterajších sexuálnych partnerov, vplyv potravy a životného štýlu na vznik vaginálnych problémov a rozvoj chronického vulvovaginálneho dyskomfortu. Hodnotenú skupinu tvorilo 212 respondentiek, z toho 46 zo skupiny s RVVD a 166 z kontrolnej skupiny. METÓDY: Údaje na vypracovanie diplomovej práce sme získavali prostredníctvom dotazníka, ktorý sa skladal zo 45 otázok, kde respondentky mohli označiť jednu alebo viacero správnych možností, pri niektorých otázkach sa mohli aj písomne... Available in a digital repository NRGL
Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku

Autor: Adriána Štibľaríková Title: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire research in Slovakia Graduation thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové ...

Štibľaríková, Adriána; Jílek, Petr; Leško, Daniel
Univerzita Karlova, 2020

Transkriptomická analýza zápalových kožných biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien (Transkriptomická analýza zánětlivých kožních biomarkerů u myší s neuropatií malých nervových vláken)
Benčová, Simona; Mladěnka, Přemysl; Smutný, Tomáš
2020 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Simona Benčová Supervisors: Dr. Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D Title of diploma thesis: Transcriptomic analysis of cutaneous inflammatory biomarkers in a mouse model of small fiber neuropathy. Peripheral neuropathy is an expanding public health problem conditioned by various diseases and associated with several adverse effects such as the occurrence of chronic pain or increased risk of pressure ulcers (PUs). The aim of this study is to explore, whether the inflammatory state of the skin is modified during peripheral neuropathy and in the course of the formation of a pressure ulcer. The transcriptomic analysis was performed with two different models of mice: PU model and uninjured model, to determine genes that differ in expression and in particular, those involved in inflammation. Small fiber neuropathy was induced in young mice by intraperitoneal injection of resiniferatoxin (50 µg/kg, i.p.) - transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) agonist. PUs were induced by applying two magnetic plates on the dorsal skin. Gene expression was obtained based on RNA microarray and the results were subsequently verified by qPCR. The transcriptomic analysis of PU... Univerzita Karlova Frmaceuticka fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent: Simona Benčová Školitelia: Dr.Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D Názov diplomovej práce: Transkriptomická analýza kožných zápalových biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien. Periférna neuropatia je rozšírujúci sa problém zdravia verejnosti ako následok rôznych ochorení, spojený s niekoľkými nepriaznivými účinkami, ako napríklad výskyt chronickej bolesti či zvýšené riziko vzniku tlakového vredu. Cieľom tejto štúdie je preskúmať, či je zápalový stav kože modifikovaný počas periférnej neuropatie a v priebehu tvorby tlakového vredu. Na dvoch rôznych modeloch myší (myši s tlakovým vredom a myši s nepoškodenou kožou), bola uskutočnená transkriptomická analýza, aby sa určili gény, ktoré sa líšia v expresii a zároveň tie, ktoré sa podieľajú na zápale. Neuropatia malých nervových vlákien bola navodená u mladých myší intraperitoneálnou injekciou resiniferatoxínu (50 μg/kg, i.p), agonistu na vaniloidnom receptore TRPV1. Preležaniny boli spôsobené aplikáciou dvoch magnetických platničiek na koži na chrbte. Na základe RNA mikroarray bola získaná génová expresia a výsledky boli následne overené kvantitatívnou PCR. Transcriptomická analýza kože s tlakovým vredom... Keywords: neuropatie; resiniferatoxin; microarray RNA; zánět; zvířecí model; neuropathy; resiniferatoxin; microarray RNA; inflammation; animal model Available in a digital repository NRGL
Transkriptomická analýza zápalových kožných biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien (Transkriptomická analýza zánětlivých kožních biomarkerů u myší s neuropatií malých nervových vláken)

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Simona Benčová Supervisors: Dr. Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Assoc. Prof. Přemysl ...

Benčová, Simona; Mladěnka, Přemysl; Smutný, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů
Kolovratník Michal; Václav Vodička; Melichar Jan
2020 -
Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D termodynamický model tohoto expandéru, který popisuje vnitřní netěsnosti, tlakové ztráty i mechanické ztráty třením, dále prezentuje inovativní dynamický model lamel. Práce dále obsahuje experimentální část, v rámci které byl na experimentálním zařízení s ORC provozovaném v laboratoři organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA) na UCEEB ČVUT v Praze měřen autorem navržený a zkonstruovaný lamelový expandér. Naměřená data byla použita pro kalibraci a ověření matematických modelů a následně pro analýzu vlivu velikosti hlavních vůlí a netěsnosti způsobené pozdním uzavíráním pracovních komor. Na základě předložených matematických modelů je prezentován obecný postup návrhu lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů. Závěrem práce je prezentováno srovnání charakteristik nově navrženého lamelového expandéru pro ORC s experimentálně měřeným.This thesis deals with rotary vane expanders for low-power cycles. The work contains literature review of suitable expanders for these heat cycles with emphasis on rotary vane expanders, describes author's designed 1D thermodynamic model of the vane expander, which describes internal leakages, pressure losses and friction losses, and presents an innovative dynamic model of vanes. The work also contains an experimental part, in which the rotary vane expander designed by the author was measured within an experimental ORC operated in the Laboratory of organic Rankine cycles and their applications (LORCA) at the UCEEB, CTU in Prague. The measured data were used for calibration and verification of mathematical models and subsequently for the analysis of the influence of the main clearances and leakage caused by the later closure of the working chambers. On the basis of presented mathematical models is presented general procedure of vane expander design for low power heat cycles. Finally, the comparison of characteristics of newly designed vane expander for the ORC with experimentally measured is presented. Keywords: lamelový; objemový; expandér; organický; Rankinův; cyklus; ORC; experimentální; měření; matematický; model; netěsnosti; lamellar; volumetric; expander; organic; Rankine; cycle; ORC; experimental; measurement; mathematical; model; leakage Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů

Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje ...

Kolovratník Michal; Václav Vodička; Melichar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo
Strachoňová, Šárka; Červený, Lukáš; Pávek, Petr
2020 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Šárka Strachoňová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Studium of gene regulation of nucleoside transporters in BeWo cell line Nucleoside transporters (NTs) localized in syncytiotrophoblast control placental uptake of nucleosides. Dysregulation of NTs can disrupt nucleoside homeostasis with a negative consequences on placental and fetal development and can lead to a change in placental pharmacokinetics of nucleoside-derived drugs. Therefore, understanding the expression and function of NTs is necessary for effective and safe pharmacotherapy during pregnancy. The aim of this diploma thesis was to study the adenylate cyclase (AC) activated regulatory pathways of gene expression of concentrative nukleoside transporter 2 (CNT2). For this purpose, qRT-PCR and in vitro accumulation assays using the model substrate [3 H]-adenosine were employed. The human placental choriocarcinoma-derived BeWo cell line has been exposed to an AC activator, forskolin (50 µM), and/or inhibitors of AC/cAMP/PKA, AC/cAMP/MAPK (MEK1/2, p38 MAPK) signaling pathways, PKA inhibitor, KT 5720 (5 μM), an inhibitor of MEK1/2, U0126 (10 μM) and an inhibitor of p38 MAPK, SB202190 (10 μM). The... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Šárka Strachoňová Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo Nukleosidové transportéry (NTs) lokalizované v syncytiotrofoblastu zprostředkovávají vychytávání nukleosidů a podílí se na placentárním přestupu od nukleosidů odvozených léčiv. Dysregulace NTs může vést k ovlivnění nukleosidové homeostázy s negativním dopadem na vývin placenty a plodu a může vést ke změně placentární farmakokinetiky léčiv. Proto je porozumění exprese a funkce NTs nutná pro účinnou a bezpečnou farmakoterapii v období těhotenství. Cílem bylo studovat regulační dráhy genové exprese koncentračního nukleosidového transportéru 2 (CNT2) aktivované adenylátcyklázou (AC). K tomu byly použity dvě metody, qRT-PCR a in vitro akumulační zkoušky využívající modelový substrát [3 H]-adenosin. Buněčná linie BeWo, odvozená od lidského placentárního choriokarcinomu, byla vystavena působení aktivátoru AC, forskolinu (50 μM) a/nebo inhibitorů signálních drah AC/cAMP/PKA a AC/cAMP/MAPK (MEK1/2 a p38 MAPK), tedy inhibitoru PKA, KT 5720 (5 μM), inhibitoru MEK1/2, U0126 (10 μM) a inhibitoru p38 MAPK, SB202190 (10 μM). Indukce genové... Keywords: nukleosidové transportéry; koncentrační nukleosidové transportéry; proteinkináza A; cyklický adenosinmonofosfát; mitogenem aktivované proteinkinázy; extracelulárním signálem regulované kinázy; placenta; BeWo buněčná linie; genová exprese; PCR; regulace genové exprese; nucleoside transporters; concentrative nucleoside transporters; protein kinase A; cyclic adenosine monophosphate; mitogen-activated protein kinases; exctracellular signal-regulated kinases; placenta; BeWo cell line; gene expression; regulation of gene expression; PCR Available in a digital repository NRGL
Studium regulace genové exprese nukleosidových transportérů v buněčné linii BeWo

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Šárka Strachoňová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Strachoňová, Šárka; Červený, Lukáš; Pávek, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus
Nowak, Tereza; Mladěnka, Přemysl; Štěpánková, Šárka
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Tereza Kalinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Mentor: Assoc. Prof. Jana Hroudová, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of cholinesterase inhibitors on monoaminergic system and energy metabolism Cholinesterase (ChE) inhibitors play an essential role in the treatment of Alzheimer's disease (AD). They effect positively cognitive, functional and behavior symptoms of AD. Up to date, donepezil, rivastigmine and galantamine represent the only ChE inhibitors approved for AD treatment. The first ChE inhibitor was tacrine, which was withdrawn from market due to its toxicity and adverse effects. Recently, novel tacrine and 7-methoxytacrine (7-MEOTA) derivatives were synthetized and extensively investigated to find less toxic compounds affecting pathological mechanisms associated with development of AD. There is less known about effects of these drugs on mitochondrial functions and cellular energy metabolism. The aim of this project is to examine in vitro effects of ChE inhibitors on energy metabolism and cellular respiration, specifically on mitochondrial electron transport chain complexes and an enzyme of the citric acid cycle - citrate synthase. Inhibitory effects... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Kalinová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus Inhibitory cholinesteráz (ChE) hrají klíčovou roli v léčbě Alzheimerovy choroby (AD). Zpomalují kognitivní deficit a působí také pozitivně na funkční i behaviorální symptomy choroby. V současné době jsou jedinými látkami z této skupiny schválenými k léčbě AD rivastigmin, donepezil a galantamin. Prvním inhibitorem ChE byl takrin, který byl z trhu stažen pro svou toxicitu a nežádoucí účinky. Ve snaze najít látky s nižší toxicitou a postihující současně více patofyziologických mechanismů AD jsou syntetizovány a intenzivně zkoumány nové deriváty takrinu a 7-methoxytakrinu (7- MEOTA). Působení inhibitorů ChE na mitochondriální funkce a energetický metabolismus není dostatečně objasněno. Cílem práce je zjistit, jak působí in vitro inhibitory ChE na energetický metabolismus a buněčnou respiraci, konkrétně na komplexy I-IV elektronového transportního řetězce a enzym citrátového cyklu citrátsyntázu. Předpokládá se také inhibiční účinek na aktivitu monoaminooxidáz (MAO). U nově... Keywords: monoamin; inhibitor; cholinesterasa; dopamin; serotonin; metabolismus; monoamine; inhibitor; cholinesterase; dopamine; serotonin; metabolism Available in a digital repository NRGL
Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Tereza Kalinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Mentor: Assoc. ...

Nowak, Tereza; Mladěnka, Přemysl; Štěpánková, Šárka
Univerzita Karlova, 2020

Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A
Chvojanová, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Němečková, Ivana
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant: María Isabel Arenas Jimenéz Title of the diploma thesis: Study of the variations in the expression of different adhesion and cytoskeletal proteins of podocytes (E-Cadherin, Podocin, Vimentin) due to Bisphenol A Bisphenol A (BPA) is one of the most widespread compounds in the world, producing over 6 billion metric tons per year. It is widely used as part of polycarbonate plastics and epoxy resins, from which reusable plastic bottles, food boxes and some medical equipment are made. It is also used to coat the inner layer of the cans. Previous studies have shown that BPA contributes to many chronic diseases in the human body, such as kidney disease - diabetic nephropathy. Podocytes - terminally differentiated cells of the Bowman's capsule in glomerulus - are an integral part of the filtration barrier, where they play an important role in preventing the plasmatic proteins from penetrating to the urine. Therefore, in this study, we looked at the effect of BPA on these cells and their particular proteins, using both in vivo and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: María Isabel Arenas Jimenéz Název diplomové práce: Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A Bisfenol A (BPA) patří mezi nejrozšířenějsí sloučeniny na světě, jehož produkce činí ročně vice než 6 miliard tun. Je široce používaný jako součást polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, z nichž jsou vyráběny znovu použitelné plastové lahve, potravinové boxy a některé lékařské vybavení. Také se používá k potažení vnitřní vrstvy plechovek. V dříve provedených studiích bylo zjištěno, že BPA v lidském organismu přispívá ke vzniku mnoha chronických onemocnění jako například onemocnění ledvin - diabetická nefropatie. Podocyty - terminálně diferenciované buňky Bowmanova pouzdra glomerulu - jsou nedílnou součástí filtrační bariéry, kde hrají důležitou roli v zabránění průniku plasmatických proteinů do moči. Proto jsme se v této studii zaměřili na efekt BPA právě na tyto buňky a jejich konkrétní proteiny, a to pomocí in vivo a in vitro metod.... Keywords: bisfenol A; ledviny; podocyt; E-cadherin; podocin; vimentin; exprese proteinů; diabetes mellitus; diabetická nefropatie; bisphenol A; kidney; podocyte; E-cadherin; podocin; vimentin; protein expression; diabetes mellitus; diabetic nephropathy Available in a digital repository NRGL
Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medical Sciences The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology ...

Chvojanová, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Trestněprávní regulace zadávání veřejných zakázek
Mikula, Tomáš; Púry, František
2020 - Czech
CRIMINAL LAW REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT ABSTRACT The Objective of this rigorous work is primarily to present the basic features of criminal activities related to public procurement, to analyse the offences that are either directly related to the award of public contracts or to which the Commission may The context of public procurement and, last but not least, the analysis of certain specific means of proof in the case of such offences. The Rigorous work is thematically divided into five chapters and possibly other subchapters. The Subject of the first chapter (Generally for public procurement) is an analysis of the issue of public procurement, the definition of the concept of public procurement, the outline of the basic principles of procurement, the definition of the concept of contracting authority and Supplier and not least an analysis of the types of procurement procedures and their comparison in the framework of the former Public Procurement Act and the current Public Procurement Act. The Subject of the second chapter (Generally for criminal regulation of public procurement) is to outline the criminal law basis for the following chapters; Therefore, the introduction of offences directly related to the award of public contracts, offences which may arise in connection with the award of public... TRESTNĚPRÁVNÍ REGULACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ABSTRAKT Cílem této rigorózní práce je především představení základních rysů trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek, provedení rozboru trestných činů, které se zadáváním veřejných zakázek buď přímo souvisejí, nebo k jejichž spáchání může v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek dojít a v neposlední řadě také rozbor některých specifických prostředků dokazování v případě těchto trestných činů. Rigorózní práce je tematicky rozdělena celkem do pěti kapitol a případně dalších podkapitol. Předmětem první kapitoly (nazvané Obecně k zadávání veřejných zakázek) je rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu veřejné zakázky, nastínění přehledu základních zásad zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu zadavatele a dodavatele a v neposlední řadě rozbor druhů zadávacího řízení a jejich srovnání v rámci dřívějšího zákona o veřejných zakázkách a stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem druhé kapitoly (nazvané Obecně k trestněprávní regulaci zadávání veřejných zakázek) je nastínění trestněprávního východiska pro následující kapitoly; tedy představení trestných činů přímo souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, trestných činů, k jejichž spáchání může dojít v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a... Keywords: Veřejná zakázka; trestný čin; důkazní prostředek; Public procurement; criminal offence; evidence Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní regulace zadávání veřejných zakázek

CRIMINAL LAW REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT ABSTRACT The Objective of this rigorous work is primarily to present the basic features of criminal activities related to public procurement, to analyse ...

Mikula, Tomáš; Púry, František
Univerzita Karlova, 2020

Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formal tutor) Title of diploma thesis: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatoid disease affecting children, and its pathological mechanisms are still poorly understood. Innate and adaptive immunity including myeloid cells play a major role in these processes. Epigenetic deregulations along with non-coding microRNAs have been reported in many inflammatory diseases. Moreover, preliminary results obtained by the research group of Prof. Florence Apparailly showed accumulation of intermediate monocytes along with the high expression of miR-150 in the synovial fluid of children affected by oligoarticular JIA. Based on these findings a hypothesis has been postulated suggesting that miR-150 could have a role in the pathogenesis of this disease and in the regulation of monocyte differentiation and function. To study the impact of miR-150 on monocytes from the peripheral blood of healthy donors, transfection experiments were performed to neutralize miR-150. The... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Daniel Diviš Školitel: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formální školitel) Název diplomové práce: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické artritidy Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické onemocnění revmatoidního charakteru postihující děti, přesto jsou mechanismy jeho patofyziologie z velké části neprozkoumány. Zásadní roli hrají v těchto procesech složky vrozené a získané imunity, včetně buněk myeloidní řády. U zánětlivých onemocnění byly popsány epigenetické deregulace zahrnující i nekódující mikroRNA. Mimoto, předběžné výsledky získané týmem Prof. Florence Apparailly ukázaly akumulaci přechodných monocytů a zároveň vyšší expresi miR-150 v synoviální tekutině dětí postižených oligoartikulární JIA. Na základě těchto objevů vznikla hypotéza naznačující určitou roli miR-150 v patofyziologii tohoto onemocnění, přesněji v regulaci diferenciace monocytů a jejich funkcí. Za účelem prostudování účinku, který má miR-150 na monocyty, bylo provedeno několik transfekcí klasických monocytů (separovaných z periferní krve zdravých dárců) inhibitorem miR-150. Buňky byly následně označeny příslušnými... Keywords: miRNA; biomarker; juvenilní idiopatická artritida; miRNA; biomarker; RT-PCR; juvenile idiopathic arthritis Available in a digital repository NRGL
Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. ...

Diviš, Daniel; Pávek, Petr; Soukup, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases