Number of found documents: 614632
Published from to

Robot pro čištění okapů
Novák Zdeněk; Jiří Kasal; Kuře Matěj
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem robota pro čištění okapů. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. Rešeršní část se zabývá existujícími roboty pro čištění potrubí a popisem využitelnosti jednotlivých druhů podvozků v okapním systému. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem konceptu robota. Nejprve jsou specifikovány požadavky a podmínky, které musí finální výrobek splňovat a následně na základě těchto specifikací a poznatků z první rešeršní části byl navržen, vyroben a otestován fungující prototyp.In my bachelor thesis I have dealt with designing a robot for gutter cleaning. The thesis is divided into two parts. The search part deals with existing robots for cleaning pipeline and with describing usability of individual type of chassis in gutter system. The second part deals with designing a robot concept itself. First the requirements and conditions, which the final product must fulfil, are specified and then the functional prototype is designed, made, and tested according to the specifications and the knowledge from the first search part. Keywords: potrubní robot; čistící robot; okapní robot; robot; okapní systém; čištění okapů; pipe robot; cleaning robot; gutter robot; robot; gutter system; gutter cleaning Available in digital repository of ČVUT.
Robot pro čištění okapů

Bakalářská práce se zabývá návrhem robota pro čištění okapů. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. Rešeršní část se zabývá existujícími roboty pro čištění potrubí a popisem využitelnosti ...

Novák Zdeněk; Jiří Kasal; Kuře Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články
Dlouhý Tomáš; Adam Elis; Sabatini Michel
2021 -
Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší palivových článků a vodíku. V druhé části je v práci navržena dobíjecí stanice s palivovými vodíkovými články. Navržená dobíjecí stanice je ekonomicky zhodnocena a porovnána s konvenčním dobíjením.The aim of this thesis is to design a charging station for electric vehicles that is powered by hydrogen fuel cells. The first part of the thesis deals with the research of types and methods of conventional charging and then the research of fuel cells and hydrogen. In the second part, the thesis proposes a hydrogen fuel cell charging station. The proposed charging station is economically evaluated and compared with conventional charging. Keywords: Dobíjecí stanice; Vodík; Palivové články; Provozní bilance; Charging station; Hydrogen; Fuel cells; Operational balance Available in digital repository of ČVUT.
Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články

Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a ...

Dlouhý Tomáš; Adam Elis; Sabatini Michel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži
Novotný Václav; Vít Bašta; Pavlíčko Jan
2021 -
Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu konceptů tepelných zásobníků, a to převážně se štěrkovými loži. Navazující dvě kapitoly se zabývají studiem požadovaných vlastností skladovacího materiálu a výběrem ideální horniny pro použití ve štěrkových ložích. Následně jsou v práci uvedeny termodynamické modely pro čtyři různé konfigurace Carnotových baterií s reverzním oběhem plynové turbíny. Poslední část práce spočívá v návrhu zásobníků tepla se štěrkovými loži z pohledu termo-hydraulických a pevnostních výpočtů.This Thesis is focusing on the possibilities of electricity storage, especially on the technologies storing electricity in form of heat, so called Carnot batteries. The first part is an introduction into thermal electricity storage. Next two chapters are studding rocks’ properties to determine the best suitable rock type for thermal storage. Followingly, four thermodynamical models of Carnot batteries with Brayton cycles are presented. Lastly, the design of packed beds is developed. Keywords: akumulace elektřiny; Carnotovy baterie; skladování tepla; přebytky elektřiny; electricity storage; renewable sources; storage demand; electricity surplus Available in digital repository of ČVUT.
Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži

Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další ...

Novotný Václav; Vít Bašta; Pavlíčko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace pro Industrial Edge
Kokeš Josef; Jakub Znamenáček; Hlaváč Vladimír
2021 -
Obsahem této diplomové práce je vývoj backendu aplikace pro systém Industrial Edge v programovacím jazyce Java. Tato aplikace je určena pro monitorování lisovacího procesu prostřednictvím protokolu OPC UA a zajišťuje detekci odchylek od uživatelem stanovené tolerance, zpětnou vazbu pro PLC řídící lis a případné ukládání zjištěných problémů do databáze za účelem pozdějšího zobrazení. Kromě samotného vývoje backendu je část práce věnována též tvorbě Dockerového obrazu celé aplikace, jenž je možný použít se systémem Industrial Edge.The content of this diploma thesis is the development of an application backend for the Industrial Edge system in the Java programming language. This application is designed to monitor the metal forming process via the OPC UA protocol and provides detection of deviations from the user-specified tolerance, feedback to the PLC which is controlling press and possible persistance of detected problems in the database for later display. In addition to the development of the backend itself, part of the work is also devoted to the creation of a Docker image of the entire application, which can be used with the Industrial Edge system. Keywords: Industrial Edge; Java; backend; lis; tváření kovů; OPC UA; Docker; Industrial Edge; Java; backend; press; metal forming; OPC UA; Docker Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro Industrial Edge

Obsahem této diplomové práce je vývoj backendu aplikace pro systém Industrial Edge v programovacím jazyce Java. Tato aplikace je určena pro monitorování lisovacího procesu prostřednictvím protokolu ...

Kokeš Josef; Jakub Znamenáček; Hlaváč Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh a implementace řízení inverzního robota
Kuře Matěj; Matúš Daubner; Novák Zdeněk
2021 -
V práci je matematicky popísaná dynamika inverzného robota známeho ako Segway. Popis vychádza z 2D schematického nákresu robota. K zostaveniu vlastných pohybových rovníc sú využité Lagrangeové diferenciálne rovnice 2.rádu a pre overenie správnosti výsled\-ku je sústava popísaná aj Newton-Eulerovými rovnicami. Odvodené rovnice sú následne linearizované v pracovnom bode θ = 0° a na základe linearizovaného modelu je urobená analýza systému a návrh riadenia pomocou PID a stavového regulátora. Fyzikálne parametre zostavy sú prevzaté z 3D modelu vytvorenom v CAD systéme. Navrhnutý regulátor je následne odskúšaný na simulačnom modeli. Za účelom overiť výsledky simulácie je vytvorený regulátor pre diskretizovaný systém, ktorý je implementovaný do riadiaceho algoritmu. Na záver sú popísané výsledky experimentu a ich porovnanie s výsledkami simulácie. Okrem návrhu a implementácie obsahuje práca aj popis a schému zapojenia elektronických prvkov použitých na reálnom modeli.The Bachelor thesis contains a mathematical description of the inverse robot also known as Segway. Description is derived from 2D scheme of the robot. Equations of motion are created with the use of Lagrange second order differential equations and also checked with Newton-Euler equations of motion. Based on linearized equations around the point θ = 0° and physical parameters taken from 3D model made in CAD software, system analysis and design of the PID and State-space regulator is performed. In the next step, the designed controller is verified on the simulation model. Results from the simulation are comapared with the results from the experiment, which was made after implementation of the controller for discretized system into control algorithm. In addition to controller design and implementation, the work contains description and wiring diagram of the electrical components of the robot. Keywords: Matematický model; Návrh riadenia; PID regulátor; Stavový regulátor; Riadiaci algoritmus; Pozorovateľ; Inverzný robot; Segway; Simulačný model; Reálny model; Experimentálne overenie; Mathematical model; Control design; PID controller; State-space controller; Control algorithm; State observer; Inverse robot; Segway; Simulation model; Real model; Experimental verification Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a implementace řízení inverzního robota

V práci je matematicky popísaná dynamika inverzného robota známeho ako Segway. Popis vychádza z 2D schematického nákresu robota. K zostaveniu vlastných pohybových rovníc sú využité Lagrangeové ...

Kuře Matěj; Matúš Daubner; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení
Cejnek Matouš; Martin Křeček; Kuchař Michal
2021 -
Bakalářská práce popisuje problematiku rakoviny kůže v dnešní společnosti a snaží se o rozšíření snadné možnosti prevence do širší společnosti za využití klasifikace pomocí neuronových sítí. Práce popisuje aktuální informace o rakovině kůže a shrnuje dosavadní úspěchy v klasifikaci rakoviny kůže. Dále práce obsahuje základní informace o strojovém učení, tedy jeho historii, metody učení a druhy algoritmů s detailním zaměřením na neuronové sítě. Praktická část práce obsahuje vytvoření, natrénování a otestování prediktivního modelu neuronové sítě v jazyce Python. Pro vytvořený model je vytvořena webová aplikace v jazyce Python s implementovaným modelem neuronové sítě. Aplikace je schopna predikovat procentuální shodu se sedmi kategoriemi kožních lézí z vlastně pořízené fotografie.The bachelor's thesis describes the issue of skin cancer in today's society and seeks to extend the easy possibility of prevention to the wider society using the classification of neural networks. The work describes current information about skin cancer and summarizes the current successes in the classification of skin cancer. Furthermore, the work contains basic information about machine learning, ie its history, learning methods and types of algorithms with a detailed focus on neural networks. The practical part of the work contains the creation, training and testing of a predictive model of a neural network in Python. A web application in the Python language with an implemented neural network model is created for the created model. The application is able to predict the percentage agreement with seven categories of skin lesions from the photograph actually taken. Keywords: strojové učení; rakovina kůže; webová aplikace; umělá neuronová síť; machine learning; skin cancer; web application; artificial neural network Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení

Bakalářská práce popisuje problematiku rakoviny kůže v dnešní společnosti a snaží se o rozšíření snadné možnosti prevence do širší společnosti za využití klasifikace pomocí neuronových sítí. Práce ...

Cejnek Matouš; Martin Křeček; Kuchař Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

GIS aplikace pro podporu spolupráce při územním plánování
Hlaváč Vladimír; Jakub Hodek; Procházka Matyáš
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je prozkoumat softwarové nástroje pro tvorbu webové aplikace. Následně v praktické části je předmětem práce navrhout možné řešení (zejména backendové části) webové GIS aplikace a schéma databáze.Nakonec je vytvořen prototyp (část) backendu aplikace v Node.js pomocí frameworku NestJS a PostgreSQL databáze s rozšířením PostGIS.The subject of this bachelor thesis is explore possible software technologies and tools for creating interactive web application. In the practical part, suitable software solution (primarily of the backend part) for the web GIS application is proposed and database schema is developed. Lastly, the prototype (part) of the backend application is created using Node.js with NestJS framework, PostgreSQL database with PostGIS extension is created. Keywords: GIS; Geographic Information System; database design; web application; API; Node.js; NestJS; PostGIS; GIS; Geografický Informační Systém; návrh databáze; webová aplikace; API; Node.js; NestJS; PostGIS Available in digital repository of ČVUT.
GIS aplikace pro podporu spolupráce při územním plánování

Předmětem této bakalářské práce je prozkoumat softwarové nástroje pro tvorbu webové aplikace. Následně v praktické části je předmětem práce navrhout možné řešení (zejména backendové části) webové GIS ...

Hlaváč Vladimír; Jakub Hodek; Procházka Matyáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Automatizace měření mechanických tlakových spínačů
Bauerová Dana; Jakub Horák; Vaculík Jan
2021 -
Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a analýza dat. V rámci tohoto tématu je shrnuta teorie měření tlaku, kalibrace přístrojů pro jeho měření, popis elektronických tlakoměrů s dálkovým přenosem dat a mechanických tlakových spínačů. Náplní praktické části je popis návrhu zkušebního zařízení a parametrů a postupu měření. Dále je to popis záznamu a zpracování naměřených dat a jejich analýza.The goal of this thesis is the description of designing a test device for measuring the functional characteristics of mechanical pressure switches in the volume of tens of pcs/hour. Furthermore, the goal is the designing and description of data processing and analysis. Within this topic, the theory of pressure measurement, calibration of instruments for its measurement, description of electronic pressure gauges with remote data transmission and mechanical pressure switches is summarized. The content of the practical part is a description of the design of the test device and measurement parameters and procedure. It is also a description of the gathering and processing of measured data and their analysis. Keywords: tlakový spínač; tlak; měření tlaku; kalibrace; elektronický tlakoměr; výběr tlakoměru; elektronický snímač tlaku; pressure switch; pressure; pressure measuring; calibration; electronic pressure gauge; pressure gauge selection; electronic pressure sensor Available in digital repository of ČVUT.
Automatizace měření mechanických tlakových spínačů

Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a ...

Bauerová Dana; Jakub Horák; Vaculík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu
Opatřil Jan; Soňa Doležalová; Krempaský Jakub
2021 -
Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: Baterie a LAES systém, které byly technickoekonomicky zhodnoceny.This thesis deals with problematics of energy accumulation, including proposal of photovoltaic power plant in Mělník region and dimensioning of its energy accumulation. Following part is focused on two chosen accumulation technologies: Batteries and LAES system, which are economically and technically evaluated. Keywords: Obnovitelné zdroje energie; fotovoltaická elektrárna; akumulace energie; přečerpávací vodní elektrárna; CAES; setrvačníky; baterie; ETES; LAES; Renewable energy sources; photovoltaic power plant; energy storage; pumped-storage plant; CAES; flywheels; batteries; ETES; LAES Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu

Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě ...

Opatřil Jan; Soňa Doležalová; Krempaský Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení
Španiel Miroslav; Jaromír Fumfera; Prantl Antonín
2021 -
Tato práce řeší fenomenologické modelování odezvy kovových materiálů při velkých deformacích. Zaměřuje se především na jev cyklického zpevnění materiálu a jeho závislosti na podmínkách zatěžování, což bylo pozorováno např. u austenitické nerezové oceli 08Ch18N10T. Je formulován konstitutivní model cyklické plasticity s~novou definicí cyklického zpevnění materiálu, která umožňuje korektně simulovat odezvu materiálu při velkých deformacích pro jenoosé i torzní namáhání. Pro popsaný model jsou určeny materiálové parametry pro ocel 08Ch18N10T. Je popsána implementace modelu do komerčního konečně-prvkového softwaru Abaqus pomocí uživatelské subrutiny USDFLD napsané v programovacím jazyce Fortran. Jsou prezentovány výsledky zkoušek rozsáhlého experimentálního programu provedeného na 6 různých geometriích zkušebních vzorků z oceli 08Ch18N10T. Na srovnání výsledků experimentů a jejich simulací jsou demonstrovány predičkní schopnosti navrženého modelu.This doctoral thesis deals with the phenomenological modeling of the material response of metals for large strain loading conditions. The main focus is on the phenomenon of material cyclic hardening and its dependency on the loading conditions, which was observed on the austenitic stainless steel 08Ch18N10T. The formulation of a metal plasticity constitutive model with a new cyclic hardening rule is proposed to enable correct simulation of the material response under large strain for uniaxial and torsional loading conditions. Material parameters of the presented model for 08Ch18N10T steel are identified. The constitutive model is implemented as a Fortran code in the commercial FE-software Abaqus as a material subroutine USDFLD. The extensive experimental program with 6 different specimen geometries made of 08Ch18N10T steel is presented. The results of FE simulations of all these cyclic tests are presented. A comparison of simulated and experimentally measured response shows the prediction capability of the presented material model. Keywords: cyklická plasticita; extrémně nízko-cyklová únava; závislost na hladině deformace; metoda konečných prvků; cyclic plasticity; extremly low-cycle fatigue; strain-range dependent; finite element analysis Available in digital repository of ČVUT.
Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení

Tato práce řeší fenomenologické modelování odezvy kovových materiálů při velkých deformacích. Zaměřuje se především na jev cyklického zpevnění materiálu a jeho závislosti na podmínkách zatěžování, což ...

Španiel Miroslav; Jaromír Fumfera; Prantl Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases