Number of found documents: 533458
Published from to

Spokojenost pracovníků v organizaci
NAVRÁTILOVÁ, Kristýna; KUBÁTOVÁ, Helena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a teorie pracovní spokojenosti. Dále blíže rozvádí vnitřní a vnější faktory pracovní spokojenosti. V empirické části se opírám o Herzbergovu dvoufaktorovou teorii a její satisfaktory a dissatisfaktory. Z provedeného průzkumu spokojenosti v organizaci XY vychází, že u zaměstnanců převažuje spokojenost nad nespokojeností a ve všech zkoumaných oblastech dosáhla společnost velmi pozitivních výsledků. Nespokojenost se objevila pouze v několika málo faktorech. Nejproblematičtějším byla nemožnost podílet se na zásadních firemních rozhodnutích, pracovní prostředí ve formě open space, častý stres v práci a nedostatek kariérních příležitostí. Ke všem těmto ukazatelům jsem navrhla doporučení ke zlepšení. This bachelor thesis deals with issue of job satisfaction. The theoretical part of the thesis explains basic terms and theories of work satisfaction. The thesis further clarifies internal and external factors of work satisfaction. The empirical part is based on Herzberg´s two-factor theory and its motivational and hygienic factors. The research of satisfaction shows that employees are satisfied. The company has achieved very positive results in all areas of research. Dissatisfaction was found out only in a few factors. The most problematic parts were the inability to participate in major corporate decisions, the open space, frequent work stress and lack of career opportunities. I suggested recommendations for all these indicators. Keywords: Práce; pracovní spokojenost; pracovní nespokojenost; faktory spokojenosti; zaměstnanec; vedoucí pracovník; organizace; Work; work satisfaction; work dissatisfaction; factors of satisfaction; employee; senior executive; organization Available in digital repository of UPOL.
Spokojenost pracovníků v organizaci

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a teorie pracovní spokojenosti. Dále blíže rozvádí vnitřní a vnější faktory pracovní ...

NAVRÁTILOVÁ, Kristýna; KUBÁTOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Finanční gramotnost seniorů v mikroregionu Hustířanka
MATĚJKOVÁ, Markéta; ŠPATENKOVÁ, Naděžda
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností seniorů v mikroregionu Hustířanka. Cílem teoretické části je vymezení pojmu finanční gramotnost, odhalení příčin a důsledků finanční negramotnosti, definice finančně gramotného člověka a Národní strategie finančního vzdělávání. V oblasti edukace seniorů jsou uvedeny možnosti vzdělávání a souvislost s počítačovou gramotností. Dále je vymezen pojem senior a predikován demografický vývoj v České republice. Empirická část je věnována úrovni finanční gramotnosti seniorů v mikroregionu Hustířanka, který je zde představen. Cílem práce je zjistit, jaká je úroveň finanční gramotnosti těchto seniorů a zda mají zájem o svou edukaci v této oblasti. The bachelor thesis deals with the financial literacy of seniors in the microregion Hustířanka. The aim of the theoretical part is to define the notion of financial literacy, to discover the causes and consequences of financial illiteracy, the definition of a financially literate person and the National Strategy of Financial Education. In the area of education of seniors there are presented possibilities of education and connection with computer literacy. The concept of senior and demographic development in the Czech Republic is also defined. The empirical part is devoted to the level of financial literacy of seniors in the micro-region Hustířanka, which is introduced here. The aim of the thesis is to determine the level of financial literacy of these seniors and whether they are interested in their education in this field. Keywords: Senior; vzdělávání seniorů; finanční gramotnost; finančně gramotný člověk; mikroregion Hustířanka.; Senior; education of seniors; financial literacy; financially literate person; microregion Hustířanka. Available in digital repository of UPOL.
Finanční gramotnost seniorů v mikroregionu Hustířanka

Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností seniorů v mikroregionu Hustířanka. Cílem teoretické části je vymezení pojmu finanční gramotnost, odhalení příčin a důsledků finanční negramotnosti, ...

MATĚJKOVÁ, Markéta; ŠPATENKOVÁ, Naděžda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Letní tábor pro děti s ADHD
FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - Czech
Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD. This paper describes how a summer camp program for younger school children could look like, with children with ADHD. Keywords: tábor; ADHD; děti; program; tábor; ADHD; děti; program Available in digital repository of UPOL.
Letní tábor pro děti s ADHD

Tato práce popisuje jak by mohl vypadat program letního tábora pro dětí mladšího školního věku, kde jsou i děti s ADHD....

FEDÁKOVÁ, Jana; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mikrofinance jako nástroj řešení chudoby v rozvojových zemích
SCHLOSSAREK, Martin; KYSUČAN, Lubor
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na analýzu charakteristik a postupů mikrofinančních institucí (MFIs), které pomáhají zvýšit dopady MFIs v oblasti redukce a zmírňování chudoby. Zároveň diskutuje téma měření "odklonu od mise" v mikrofinančním sektoru, který se projevuje zhoršením podmínek poskytování služeb chudým a menším zaměřením na ně. Součástí práce je návrh úpravy indikátoru Mission Drift Ratio (MDR), který odklon od mise měří. The dissertation thesis focuses on analyzing good practices and policies which help to improve the efficiency of microfinance institutions (MFI) in terms of meeting their pre-defined social mission, i.e. helping to alleviate and reduce poverty. It also discusses the issue of how to measure the mission focus of MFIs and comes up with a set of adjustments for Mission Drift Ratio (MDR) introduced by Serrano-Cinca and Nieto (2014). Keywords: mikrofinance; mikropůjčka; odklon od mise; chudoba; microfinance; microcredit; mission drift; poverty Available in digital repository of UPOL.
Mikrofinance jako nástroj řešení chudoby v rozvojových zemích

Práce se zaměřuje na analýzu charakteristik a postupů mikrofinančních institucí (MFIs), které pomáhají zvýšit dopady MFIs v oblasti redukce a zmírňování chudoby. Zároveň diskutuje téma měření "odklonu ...

SCHLOSSAREK, Martin; KYSUČAN, Lubor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole
ŠIMEČKOVÁ, Karin; HANÁKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
V diplomové práci byla přiblížena výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra. Teoretická část diplomové práce má dvě kapitoly. První z nich shrnuje poznatky o historickém vývoji, etiologii a klasifikaci poruch autistického spektra, diagnostiku a přidružená postižení. Závěr kapitoly je věnován osobnosti jedince s poruchou autistického spektra. Druhá kapitola je zaměřena na vzdělávání žáků s touto poruchou. V rámci praktické části je za pomocí rozhovorů, analýzy dokumentů a pozorování zjišťován průběh výuky českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra. The thesis gets in touch with teaching of pupils which suffers from an autistic spectrum disorder. The theoretical part of the thesis has two chapters. The first one summarizes the findings of historical development, etiology and classification of autistic spectrum disorders, diagnostics and associated disorders. The conclusion of the chapter is devoted to the personality of an individual with an autistic spectrum disorder. The second chapter is focused on the teaching of pupils with this disorder. In order of a practical part, there is, with help of interviews, document analysis and observation, revealed the course of teaching the Czech language to pupils suffered from an autistic spectrum disorder. Keywords: Porucha autistického spektra; žák s poruchou autistického spektra; strukturované učení; výuka českého jazyka; Autistic spectrum disorder; pupil with autistic spectrum disorder; history; classification; personality; structured learning; teaching of Czech language Available in digital repository of UPOL.
Výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole

V diplomové práci byla přiblížena výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra. Teoretická část diplomové práce má dvě kapitoly. První z nich shrnuje poznatky o historickém vývoji, ...

ŠIMEČKOVÁ, Karin; HANÁKOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nábor a výběr zaměstnanců v organizaci
KUPČÍKOVÁ, Eva; GIGALOVÁ, Veronika
2019 - Czech
Nábor a výběr zaměstnanců začíná ve fázi plánování lidských zdrojů. Samotný proces náboru a výběru v sobě zahrnuje nespočet metod, jež mají pevně definovaná pravidla. Úspěšnost náboru a výběru je citelná v dobře zvládnuté adaptaci zaměstnance na jeho novém pracovním místě. Recruitment and selection of emloyees starts in the phase of human resources planning. The process of recruitment and selection itself includes countless methods which have determinately defined rules. Success of recruitment and selection is perceivable in a well managed adaption of employee in their new workplace. Keywords: Nábor a výběr zaměstnanců; získávání pracovníků; lidské zdroje.; Recruitment and selection of employees; hiring workers; human resources. Available in digital repository of UPOL.
Nábor a výběr zaměstnanců v organizaci

Nábor a výběr zaměstnanců začíná ve fázi plánování lidských zdrojů. Samotný proces náboru a výběru v sobě zahrnuje nespočet metod, jež mají pevně definovaná pravidla. Úspěšnost náboru a výběru je ...

KUPČÍKOVÁ, Eva; GIGALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem
NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola zpracovává tématiku školství v českých zemích. Další kapitoly pojednávají o obci. Popisují historii, školství, současné základní školy a některé významné pedagogické osobnosti. Poslední kapitola navrhuje postup při využití závěrečné práce v pedagogické praxi. Součástí je i vypracovaný metodický list. Thesis History and development of primary education in Bystřice nad Pernštejnem describes contexts of education in the town from its origins to the present. The thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the topic of education in the area of Czech lands - nowadays Czech Republic. Next two chapters deal with the topic of the town itself. They describe history, education, contemporary primary schools and some of the most significant figures in pedagogy. The last chapter suggests an approach of using this thesis in pedagogical practice. The thesis also includes methodological guidelines. Keywords: Obec Bystřice nad Pernštejnem; vývoj školství; základní škola; školní budova; pedagog; Village Bystřice nad Pernštejnem; development education; primary school; school building; teacher. Available in digital repository of UPOL.
Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem

Závěrečná práce Historie a vývoj základního školství v Bystřici nad Pernštejnem popisuje souvislosti školství v obci od nejstarších dob až po současnost. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První ...

NYKODÝMOVÁ, Zdena; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Proměny komunální politiky města Přerova 2006 - 2014
BEDNÁŘOVÁ, Eva; FIALA, Vlastimil
2019 - Czech
Tématem diplomové práce je komunální politika města Přerova v období 2006 - 2014, a to především z pohledu přístupu samosprávných orgánů města k řešení problému sociálního vyloučení. Diplomová práce poskytla přehled stěžejních témat přerovské komunální politiky a analyzovala aktivity zastupitelstva a rady s ohledem na řešení problému sociálního vyloučení v předmětném období. The theme of this diploma thesis is the local policy in Přerov in 2006 - 2014 focused on the attitude of self-governing municipal bodies to social exclusion problem, which is really actually in the city. The diploma thesis provides a list of main topics of Přerov´s local policy and analysis of activities of municipal board and city council when dealing with social exclusion. Keywords: sociální vyloučení; sociálně vyloučená lokalita; zastupitelstvo; rada města; Přerov; social exclusion; socially excluded locality; municipal board; city council; Přerov Available in digital repository of UPOL.
Proměny komunální politiky města Přerova 2006 - 2014

Tématem diplomové práce je komunální politika města Přerova v období 2006 - 2014, a to především z pohledu přístupu samosprávných orgánů města k řešení problému sociálního vyloučení. Diplomová práce ...

BEDNÁŘOVÁ, Eva; FIALA, Vlastimil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

TÉMA POLITICKÝCH VĚZŇŮ VE VÝUCE LITERATURY NA SŠ
HAJZEROVÁ, Kateřina; SLADOVÁ, Jana
2019 - Czech
První část závěrečné práce se zabývá historickým kontextem 50. a 60. let. 20. století v ČSR a problematikou politických vězňů. Dále práce seznamuje čtenáře s konkrétními autory, píšícími o tematice politických vězňů, a moderními výukovými metodami kritického myšlení, které byly využity v praktické části práce. Druhá praktická část se věnuje didaktickému využití vybraných textů a metod na středních školách. The first part of the thesis deals with historici kontext of 50s and 60s of 20th century and also with problematic of political prisoners. Thesis also introduces reders with contemporary authors who write about political prisoners and also with modern teaching methods of critical thinking used in practical part of thesis. The second practical part of thesis deals with didactical use of selected texts for students in the secondary schools. Keywords: Karel Pecka; Jiří Stránský; Jiří Mucha; Dagmar Šimková; Motáky nezvěstnému; Štěstí; Studené slunce; Byly jsme tam taky; kritické myšlení; metody kritického myšlení; moderní výukové metody; pracovní listy; političtí vězni; 50. a 60. léta 20. století v ČSR; střední škola; Karel Pecka; Jiří Stránský; Jiří Mucha; Dagmar Šimková; Happiness; Letters for the missing; Cold sun; We where there too; critical thinking; methods of critical thinking; modern teaching methods; worksheets; political prisoners; 50s and 60s of 20th century in Czechoslovakia; secondary school Available in digital repository of UPOL.
TÉMA POLITICKÝCH VĚZŇŮ VE VÝUCE LITERATURY NA SŠ

První část závěrečné práce se zabývá historickým kontextem 50. a 60. let. 20. století v ČSR a problematikou politických vězňů. Dále práce seznamuje čtenáře s konkrétními autory, píšícími o tematice ...

HAJZEROVÁ, Kateřina; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích
VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
2019 - Czech
Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením na vliv adhezních a kohezních sil. K tomuto účelu byl konstrukčně upraven a realizován systém pro měření kinetik depozice a uvolňování částic na bázi impinging jet. Tento systém byl dále použit ke studiu interakce nádorových HeLa buněk s 2D-uhlíkovými nanomateriály a k charakterizaci povrchu polymeru upraveného nano-embosováním. Dále byl zkoumán vliv adhezních a kohezních sil mezi částicovými minerálními plnivy a polymerní matricí na elasticko-plastické chování polymerních kompozitů. Část práce byla také zaměřena studium vlivu kohezních sil na tokové vlastnosti partikulárních látek pomocí smykového napětí. The detailed understanding of processes and phenomena on the phase interfaces is important in many biological, chemical and technical applications. The aim of this work was an understanding of the phenomena on phase interfaces with a focus on the impact of the adhesion and cohesion forces. For this purpose, a system for measuring detachment and deposition kinetics was adjusted and implemented. This system was used for studying the interaction of the HeLa cancer cells with 2D-carbon nanomaterials and for the surface activity characterization of the nano-embossed modified polymer. Furthermore, the influence of elastic-plastic behaviour of the polymer composites by adhesion and cohesion forces between mineral fillers and polymer matrix was studied. Part of this thesis was also focused on the study of the impact of the cohesive forces on the flow properties of bulk solids using shear stress. Keywords: fázové rozhraní; buněčná adheze; 2D uhlíkové nanomateriály; nano-embosování; impinging jet; prášková reologie; tahová zkouška; phase interface; cell adhesion; 2D carbon nanomaterials; nano-embossing; impinging jet; powder rheology; tensile testing Available in digital repository of UPOL.
Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích

Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením ...

VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases