Number of found documents: 798190
Published from to

Funkční analýza role proteinů z Bcl-2 rodiny nejen v mitochondriálním metabolismu
Sovilj, Dana; Anděra, Ladislav; Mráček, Tomáš; Živný, Jan
2024 - English
(CZ) Od jejich prvotní identifikace v háďátku C. elegans a také v lidských buňkách před více než 30 lety jsou proteiny z rodiny Bcl-2 spojovány s indukcí, regulací a potlačením mitochondriální apoptotické signalizace, ale také se mohou uplatňovat při modulaci neapoptotických signálních dráh. V této studii jsme si stanovili za hlavní cíl rozšířit stávající znalosti o neapoptotických rolích hlavních proapoptotických proteinů z Bcl-2 rodiny, BAX a BAK, zejména pak na jejich roli v buněčném metabolismu. Pomocí genové editace využitím CRISPR/Cas9 jsme eliminovali expresi těchto proteinů v lidských nádorových buňkách různého tkáňového původu a v těchto Bax/Bak- deficitních buňkách jsme primárně analyzovali mitochondriální respiraci a buněčnou glykolýzu. Zatímco eliminace exprese Bax a Bak neměla žádný patrný vliv na glykolýzu ve všech testovaných buněčných liniích, v závislosti na buněčném typu modulovala mitochondriální respiraci. Eliminace exprese Bax a Bak v buňkách rakoviny tlustého střeva HCT-116 neměla vliv na mitochondriální respiraci, ale zjevně ovlivnila mitochondriální respiraci v Bax/Bak-deficitních buňkách odvozených od glioblastomu (U87) a lymfomů (HBL-2, UPF1H, UPF1G). Bax/Bak -/- buňky U87 významně upregulovaly mitochondriální respiraci a akcelerovaly svou proliferaci a také nádorový růst... Keywords: Bcl-2 proteiny; metabolismus; apoptóza; mitochondrie; respirace; glycolýza; bunečná smrt; Bcl-2 proteins; metabolism; apoptosis; mitochondria; respiration; glycolysis; cell death Available in a digital repository NRGL
Funkční analýza role proteinů z Bcl-2 rodiny nejen v mitochondriálním metabolismu

(CZ) Od jejich prvotní identifikace v háďátku C. elegans a také v lidských buňkách před více než 30 lety jsou proteiny z rodiny Bcl-2 spojovány s indukcí, regulací a potlačením mitochondriální ...

Sovilj, Dana; Anděra, Ladislav; Mráček, Tomáš; Živný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Bilineární model pro časové řady
Čorejová, Katarína; Zichová, Jitka; Vejmělka, Petr
2024 - Slovak
Title: A bilinear model for time series Author: Katarína Čorejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Department of Probability and Mathema- tical Statistics Abstract: The bilinear model is used to describe the structure of non-linear time series. In this thesis, we discuss the bilinear model BL(P,0,P,1). The main goal is to derive conditions for the first-order and the second-order stationarity, to present its moment and covariance structure, to derive the condition for invertibility and to discuss the method of estimating parameters. The theoretical part of this thesis also presents a test of linearity, which enables to test the presence of the bilinear effect in a given time series. In the following simulation study, we apply the theory to several generated time series from the BL(1,0,1,1) model. Depending on the chosen parameters and length of the generated time series, we examine the accuracy of parameter estimation, the empirical level and the empirical power of the test of linearity. Keywords: time series, bilinear model, stationarity, invertibility, parameter esti- mation, linearity testing. 1 Názov práce: Bilineárny model pre časové rady Autor: Katarína Čorejová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Bilineárny model je schopný popísat' správanie nelineárnych časových radov. V tejto práci sa primárne venujeme bilineárnemu modelu BL(P,0,P,1). Ciel'om je odvodit' podmienky stacionarity prvého a druhého rádu, ukázat' jeho momentovú a kovariančnú štruktúru, odvodit' podmienku invertibility a uviest' metódu odhadovania parametrov. Súčast'ou teoretickej časti je aj zavedenie testu linearity, ktorý je schopný overit' prítomnost' bilineárneho efektu v danom časovom rade. V praktickej časti práce aplikujeme teóriu na generované časové rady z modelu BL(1,0,1,1). Na jej základe následne skúmame presnost' odhadov para- metrov, empirickú hladinu a empirickú silu testu linearity, v závislosti od vol'by parametrov modelu a d'lžky generovaných radov. Kl'účové slová: časový rad, bilineárny model, stacionarita, invertibilita, odhad parametrov, test linearity. 1 Keywords: časový rad|bilineárny model|stacionarita|invertibilita|odhad parametrov|test linearity; time series|bilinear model|stationarity|invertibility|parameter estimation|linearity testing Available in a digital repository NRGL
Bilineární model pro časové řady

Title: A bilinear model for time series Author: Katarína Čorejová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Department of Probability and ...

Čorejová, Katarína; Zichová, Jitka; Vejmělka, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Hygiena stravovacího provozu z pohledu krajských hygienických stanic
Bereznajová, Klára; Rödlová, Sylva; Dlouhý, Pavel
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hygiena stravovacího provozu z pohledu krajských hygienických stanic

Bereznajová, Klára; Rödlová, Sylva; Dlouhý, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Tektonický záznam a termochronologie pozdně-variských a post-variských geodynamických událostí v jihozápadní části moldanubika (Český masív)
Kalinová, Radka; Verner, Kryštof; Franěk, Jan
2024 - English
The southwestern part of the Moldanubian Zone including southern flank of the Western Moldanubian Unit, Bavarian Unit and "Transitional Zone" located in between reveal a complex tectonic history as the result of late-orogenic exhumation and several post-Variscan tectonic episodes in Permian to Neogene era. New multi-mineral K-Ar dating reflects the cooling up to ca. 150ř C and later stages of crustal exhumation in the southern flank of the Western Moldanubian Unit at ~339 to 334 Ma. In contrast, the "Transitional Zone" and the Bavarian Unit underwent the exhumation and similar cooling history in range ~330 to 315 Ma and ~300 to 280 Ma, respectively. These events were driven by fading ~N(NNW)-S(SSE) oriented compression (up to 325 Ma) and subsequent increasing role of ~ENE-WSW oriented extension. In this context, a prominent right-lateral to oblique normal slip along ~WNW(NW)- ESE(SE) shear or fault zones and simultaneous left-lateral to oblique normal slip along ~NNE(NE)-SSW(SW) were active. Following "post-orogenic" (post-Permian) episodes were mainly associated with (a) additional thermal input (re-heating) between Jurassic (~170 Ma) to early Cretaceous (~140 Ma), accompanied by ~NE-SW oriented extension (transtension) and (b) upper Cretaceous (~105-82 Ma) crustal uplift and cooling under... Jihozápadní část moldanubika včetně jižního křídla západní moldanubické jednotky, bavorské jednotky a "přechodné zóny" nacházející se mezi nimi odhaluje složitou tektonickou historii, která je výsledkem pozdně-orogenní exhumace a několika post-variských tektonických událostí v období permu až neogénu. Výsledky nového geochronologického datování metodou K-Ar indikují schlazení pod ca. 150ř C v součinnosti se závěrečnou fází exhumace v jižní části západní moldanubické jednotky v období ~339 až 334 Ma. Naproti tomu "přechodná zóna" a bavorská jednotka prošly obdobnou exhumační historií v období ~330 až 315 Ma (přechodná zóna) a ~300 až 280 Ma (bavorská jednotka). Tyto události byly řízeny slábnoucí ~S(SSZ)- J(JJZ) orientovanou kompresí (do období ca. 325 Ma) a postupným nárůstem extenze ve směru ~VSV-ZJZ. V této souvislosti docházelo k pravostrannému až šikmému poklesu podél smykových nebo zlomových zón v průběhu ~ZSZ(SZ)-VJV(JV) a současnému levostrannému až šikmému poklesu podél struktur ve směru ~SSV(SV)-JJZ(JZ). Následující "postorogenní" tektonické události byly spojeny s dodatečným prohřátím exhumované kůry v období mezi mezi jurou (~170 Ma) až ranou křídou (~140 Ma), a to v součinnosti s extenzí (transtenzí) ve směru ~SV-JZ. Dále v období svrchní křídy (~105-82 Ma) došlo k výzdvihu kůry a... Available in a digital repository NRGL
Tektonický záznam a termochronologie pozdně-variských a post-variských geodynamických událostí v jihozápadní části moldanubika (Český masív)

The southwestern part of the Moldanubian Zone including southern flank of the Western Moldanubian Unit, Bavarian Unit and "Transitional Zone" located in between reveal a complex tectonic history as ...

Kalinová, Radka; Verner, Kryštof; Franěk, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Traktát De alveo Bartola de Saxoferrato
Grulichová, Sylvie; Bělovský, Petr
2024 - Czech
This paper is dealing with tractatus De alveo of the main representative of the medieval Italian school of commentators, Bartolus de Saxoferrato. His text, is part of the works dealing with legal questions connected with changes of a river bad called Tyberiadis, is about abandoned riverbed. Content of this work is comprised of an analysis of the tractatus in the context of legal sources mentioned in it, such as Digests, Code, Institutions of Iustinian, Novellae, Clamentinae, Glossa ordinaria and work of Azo, and work of other commentators like Baldus de Ubaldis, Iason de Mayno or Alessando Tartagni. Even thought, the name of Bartolus's work is tractatus, it is comprised of a commentary of Dig. 41.1.7.5-6 (Gaius lib. 2 re. cott. sive aur.), where the author is dealing with its words or their connections. Especially, words "incipit" and "amissa propria forma" led him to considerations very distant to the main topic of the tractatus, which has a philosophical connotations, that are consequent upon adoption of the antic philosophy by the medieval one. Key words: commentators, Bartolus de Saxoferrato, abandoned riverbed. Tato práce se věnuje traktátu De alveo, který je dílem předního představitele středověké, italské školy komentátorů Bartola de Saxoferrato. Jeho text, který je jednou součástí jeho souhrnného pojednání o právních otázkách souvisejících se změnami říčního koryta, se zabývá opuštěným řečištěm. Obsah této práce tvoří analýza traktátu v kontextu právních pramenů své doby, kterými je podkládán, jako jsou Digesta, Codex, justiniánské Instituce, Novellae, Clementinae, Glossa ordina a dílo Azona, popřípadě v kontextu dalších děl jak Bartola de Saxoferrato, tak i dalších představitelů komentátorské školy, jako Baldus de Ubaldis, Iason de Mayno či Alessando Tartagni. Přestože se dílo nazývá traktát, tvoří ho komentář k Dig. 41.1.7.5- 6 (Gaius lib. 2 re. cott. sive aur.), který se věnuje jeho jednotlivým slovům či slovním spojením, čímž se často odchyluje od původního obsahu fragmentu z Digest. Zvláště v souvislosti, se slovem "incipit" a "amissa propria forma" se věnuje jiným, nesouvisejícím otázkám s přesahem do kategorií, které vychází z antické filosofie přejímanou středověkou filosofií. Klíčová slova: komentátoři, Bartolus de Saxoferrato, opuštěné řečiště. Keywords: komentátoři; Bartolus de Saxoferrato; opuštěné řečiště; commentators; Bartolus de Saxoferrato; abandoned riverbed Available in a digital repository NRGL
Traktát De alveo Bartola de Saxoferrato

This paper is dealing with tractatus De alveo of the main representative of the medieval Italian school of commentators, Bartolus de Saxoferrato. His text, is part of the works dealing with legal ...

Grulichová, Sylvie; Bělovský, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Náhradní výživné v České republice
Navrátilová, Kateřina; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2024 - Czech
Substitute Maintenance in the Czech Republic The thesis focuses on substitute maintenance, introduced into the Czech legal system by Act No. 588/2020 Coll., on Advance of Maintenance Payment for Dependent Child and on Amendments to Certain Related Acts (Act on Advance of Maintenance Payment). The thesis aims to analyse this legislation, provide a critical perspective on selected sections, and place substitute maintenance in the broader context of single-parent families and the aid measures provided to them by the state. The first chapter examines the phenomenon of single-parent families and their origins, with particular focus on the gendered aspects of single parenthood. It also addresses the employment opportunities for single parents, their challenging situation in the labour market, and the increased risk of poverty and social exclusion they face in the long term. The second chapter deals with the private law regulation of the maintenance obligation and the right to maintenance, emphasizing the maintenance obligation towards adult and minor children, which the law on substitute maintenance stems from. It interconnects the institutions of private and public law, with the state providing substitute maintenance in case the obliged persons - most frequently parents - fail to fulfil their... Náhradní výživné v České republice Tématem diplomové práce je náhradní výživné, které bylo do českého právního řádu zavedeno přijetím zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Cílem diplomové práce je jednak analyzovat tuto právní úpravu, poskytnout kritický pohled na určité její části a současně zasadit náhradní výživné do širšího kontextu situace neúplných rodin a forem pomoci, které jim stát poskytuje. První kapitola je věnována samotným neúplným rodinám a jejich vzniku, kdy je zvláštní pozornost zaměřena na genderové aspekty samoživitelství. V této souvislosti se diplomová práce zabývá také problematickou situací samoživitelů související s jejich uplatněním na trhu práce a současně zvýšeným rizikem ohrožení chudobou a sociálního vyloučení. V druhé kapitole se autorka zabývá soukromoprávní úpravou vyživovací povinnosti a práva na výživné, a to s důrazem na vyživovací povinnost vůči zletilým a nezletilým dětem, z níž fakticky zákon o náhradním výživném vychází. Jeho prostřednictvím totiž dochází k propojení institutů soukromého a veřejného práva, když stát poskytuje náhradní výživné v situaci, kdy povinné osoby, nejčastěji rodiče, tuto svou povinnost neplní. Stěžejní část práce je zaměřena na kritickou... Keywords: náhradní výživné; neúplná rodina; gender; substitute maintenance; single-parent family; gender Available in a digital repository NRGL
Náhradní výživné v České republice

Substitute Maintenance in the Czech Republic The thesis focuses on substitute maintenance, introduced into the Czech legal system by Act No. 588/2020 Coll., on Advance of Maintenance Payment for ...

Navrátilová, Kateřina; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Zobecněné gama rozdělení
Komprda, Matěj; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
2024 - Czech
Keywords: Zobecněné gama rozdělení|metoda maximální věrohodnoti|momentová metoda; Generalized gamma distribution|maximum likelihood estimation|method of moments Available in a digital repository NRGL
Zobecněné gama rozdělení

Komprda, Matěj; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Šití porodního poranění v kompetencích porodní asistentky.
Danišová, Klára; Šmatláková, Lenka; Přáda, Jan
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the topic of perineal laceration repair within the scope of a midwife's competence. The aim of the thesis is to create an educational video that can serve as instructional material for midwifery students. Fulfilling the main objective of the thesis is related to achieving the following specific goals: creating a comprehensive theoretical compilation of available resources related to the topic of the thesis, developing a video script, and capturing footage with expert personnel. The thesis thoroughly examines the anatomy of soft tissues and subsequently focuses on the profession of midwifery, including competencies and education. In further sections, it explores the diagnosis and prevention of childbirth injuries, encompassing practices for both women before childbirth and midwives during labor. Simultaneously, it describes the procedures for treating injuries and the relevant materials and tools. The conclusion of the thesis addresses the subsequent care of injuries during the postpartum period and possible complications. The accompanying educational video addresses topics such as postpartum genital examination and injury management, depicting and describing them in detail with voiceover commentary. Keywords: childbirth injuries, midwife, vaginal delivery, rupture,... Bakalářská práce se zabývá tématem šití porodního poranění v kompetenci porodní asistentky. Cílem práce je vytvoření edukačního videa, které může sloužit jako výukový materiál pro studentky porodní asistence. Se splněním hlavního cíle práce souvisí naplnění následujících dílčích cílů: vytvoření uceleného teoretického sborníku dostupných zdrojů souvisejících s tématem BP, vytvoření scénáře videa a pořízení záběrů s odborným personálem. Práce detailně zkoumá anatomii měkkých tkání a následně se zaměřuje na profesi porodní asistentky, včetně kompetencí a vzdělání. V dalších částech zkoumá diagnostiku a prevenci porodních poranění, zahrnující praktiky jak pro ženy před porodem, tak pro porodní asistentky během porodu. Současně jsou zde popsány postupy ošetření poranění a příslušné materiály a nástroje. Závěr práce se zabývá následnou péčí o poranění v období šestinedělí a možnými komplikacemi. Přiložené edukační video se zabývá tématy vyšetření rodidel po porodu a ošetření poranění, které detailně vyobrazuje a popisuje hlasovým komentářem. Klíčová slova: porodní poranění, porodní asistentka, vaginální porod, ruptura, poranění hráze, epiziotomie, porodní poloh Keywords: porodní poranění; porodní asistentka; ruptura; poranění hráze; epiziotomie; porodní poloha; vaginální porod; obstetric injury; midwife; rupture; perineal injury; episiotomy; labor position; vaginal delivery Available in a digital repository NRGL
Šití porodního poranění v kompetencích porodní asistentky.

The bachelor thesis deals with the topic of perineal laceration repair within the scope of a midwife's competence. The aim of the thesis is to create an educational video that can serve as ...

Danišová, Klára; Šmatláková, Lenka; Přáda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška
2024 - Czech
Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new words to a large extent even today. This does not apply only to terminologies of various scientific fields but also to the naming of phenomena and facts of our everyday life. In connection with globalization and the general effort for language internationalization, classical languages, thanks to their flexibility and ability to link with domestic and foreign word-forming components, are very intensively involved in neology. The aim of this dissertation is to demonstrate how high the level of understanding of word-forming components from Latin and Greek is shown by students in the 1st and 4th year of the four-year general grammar school, and to what extent possible unfamiliarity prevents them from a correct understanding of similarly formed expressions. The tool for determining the scope of knowledge among students was a didactic test administered at five four-year grammar schools in the Czech Republic, and every time, for comparison, in all parallels of the 1st and 4th year. The results of the research may help to improve the didactic processing of the curriculum in Czech language classes, and to enhance... Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí... Keywords: Prefixy; prefixoidy; latinské slovotvorné komponenty; řecké slovotvorné komponenty; cizí slova v češtině; Prefixes; prefixoids; Latin word-forming components; Greek word-forming components; foreign words in Czech Available in a digital repository NRGL
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new ...

Králová, Eliška
Univerzita Karlova, 2024

Aktuárské výpočty založené na Gompertzově-Makehamově úmrtnosti
Mlčoušek, Jakub; Cipra, Tomáš; Mazurová, Lucie
2024 - Czech
The study focuses on applying the Gompertz-Makeham mortality law in actuarial calculations for life insurance. This method simplifies actuarial calculations by relying on the gamma function, which requires only a few parameters. The study explains and ap- plies specific estimation methods to evaluate life annuities within the Czech population. 1 Práce se zaměřuje na aplikaci Gompertzova-Makehamova zákona úmrtnosti v kon- textu aktuárských výpočtů, prováděných v rámci oblasti životního pojištění. Tento pří- stup umožňuje základní aktuárské výpočty založit na gama funkci, která je odhadnuta pomocí omezeného počtu parametrů. V této studii jsou detailně popsány příslušné odha- dové postupy, jež jsou aplikovány pro ocenění životních důchodů v české populaci. 1 Keywords: gama funkce|Gompertzova-Makehamova úmrtnost|komutační funkce|životní pojištění|životní důchod; gamma function|Gompertz-Makeham mortality|commutation functions|life insurance|life annuity Available in a digital repository NRGL
Aktuárské výpočty založené na Gompertzově-Makehamově úmrtnosti

The study focuses on applying the Gompertz-Makeham mortality law in actuarial calculations for life insurance. This method simplifies actuarial calculations by relying on the gamma function, which ...

Mlčoušek, Jakub; Cipra, Tomáš; Mazurová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases