Number of found documents: 697156
Published from to

Posvátno a počátky kubismu
Jahnová, Kateřina; Lyčka, Milan; Petříček, Miroslav; Vlček, Tomáš
2023 - Czech
This dissertation deals with the relationship between the sacred and the cubism of Pablo Picasso and Georges Braque. Through the analysis of images, it shows how the sacred is present in the main inspirational sources of Cubism, i.e., in the work of Paul Cézanne and in primitive art, and how it manifests itself in the early and later stages of Cubism. It also points out the affinity between Husserl's phenomenology and Cubism, which is manifested primarily from the analytical phase of Cubism onwards. The first chapter deals with the sources of inspiration of cubism, namely Paul Cézanne and primitive art. It explores elements of otherness and ugliness, mainly associated with the feeling of tremendum. In Cézanne's work it notes his relationship to the landscape, which it examines in connection with sacred space. Primitive art served as a parenthesis for Picasso, thanks to which he was able to look at things in a new way. The real breakthrough, however, comes with the creation of analytical cubism, for it is a picture of a radically different and new world, a world based on the subjectivity of its creator. The second chapter traces the chronological development of Cubism from the analytical period, through the invention of collage to the synthetic period. In doing so, it pays particular attention to... Tato práce se zabývá vztahem mezi posvátnem a kubismem Pabla Picassa a Georgese Braquea. Pomocí analýzy obrazů ukazuje, jakým způsobem je posvátno přítomno v hlavních inspiračních zdrojích kubismu, tedy v díle Paula Cézanna a v primitivním umění, a jak se projevuje v rané i pozdějších fázích kubismu. Dále poukazuje na afinitu mezi Husserlovou fenomenologií a kubismem, projevující se především od analytické fáze kubismu dále. Husserlovu fenomenologii chápe v kontextu této práce jako "myšlenku doby". První kapitola se zabývá inspiračními zdroji kubismu, jmenovitě Paulem Cézannem a primitivním uměním. Zkoumá prvky jinakosti a ošklivosti, spjaté převážně s pocitem tremenda. U Cézanna si všímá jeho vztahu ke krajině, který zkoumá v souvislosti s prostorem posvátným. Primitivní umění posloužilo Picassovi jako závorka, díky které dokázal pohlížet na věci nově. Skutečný zlom však nastává se stvořením analytického kubismu, neboť ten je obrazem světa radikálně jiného a nového, světa vycházejícího ze subjektivity svého tvůrce. Kapitola druhá sleduje chronologický vývoj kubismu od analytického období, přes vynález koláže až po období syntetické. Všímá si přitom především afinity mezi kubistickými obrazy a Husserlovou fenomenologií, kterou se snaží dokládat konkrétními příklady. Posvátno je zde zastoupeno... Keywords: posvátno|kubismus|fenomenologie|primitivní umění|nejzazší skutečnost; sacred|cubism|phenomenology|primitive art|ultimate reality Available in a digital repository NRGL
Posvátno a počátky kubismu

This dissertation deals with the relationship between the sacred and the cubism of Pablo Picasso and Georges Braque. Through the analysis of images, it shows how the sacred is present in the main ...

Jahnová, Kateřina; Lyčka, Milan; Petříček, Miroslav; Vlček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství
Chocholatá, Petra; Babuška, Václav; Kovařík, Tomáš; Pešta, Martin
2023 - Czech
Bone tissue engineering attempts to mimic the natural behavior of hard connective tissues. Currently, there is an active research and development of new functional materials in this field. The main direction in the treatment of bone tissue defects is the use of biodegradable composite materials based on biopolymers enriched with an inorganic component, possibly in combination with a cellular component. In general, hydrogels play an important role in tissue engineering due to their properties, as they can respond relatively well to changes in environmental conditions and are used as a suitable medium for cells to grow and proliferate. Structure of hydrogels also allows nutrients and waste products to diffuse, and the last but not least, thanks to this they can also serve as drug carries. A major advantage of hydrogels is that they can be injected with subsequent in situ gelation. In this work, physically cross-linked hydrogels based on polyvinyl alcohol (PVA) and hyaluronic acid (HA) in different volume ratios enriched with hydroxyapatite (HAp), an inorganic component inherent to bone tissue, were compared. Incorporation of HAp into the organic matrix was performed in two different ways, by in situ synthesis directly in the PVA/HA matrix and by physical mixing of pre-prepared HAp. The composition of... Kostní tkáňové inženýrství se snaží napodobit přirozené chování tvrdých pojivových tkání. V současné době dochází v této oblasti k aktivnímu rozvoji výzkumu a vývoje nových funkčních materiálů. Hlavním směrem v oblasti léčby defektu kostní tkáně je použití biologicky odbouratelných kompozitních materiálů na bázi biopolymerů obohacených o anorganickou složku, případně v kombinaci se složkou buněčnou. Obecně významnou roli zde hrají díky svým vlastnostem hydrogely, které mohou poměrně dobře reagovat na změny podmínek okolního prostředí a jsou používány jako vhodné pro buňky, které tam mohou růst a proliferovat. Strukturou hydrogelu mohou difundovat živiny a odpadní produkty a v neposlední řadě díky tomu mohou sloužit také jako nosiče léčiv. Jejich velkou výhodou, je možnost injekční aplikace s následným gelovatěním in situ. V této práci byly porovnávány fyzikálně zesíťované hydrogely na bázi polyvinylalkoholu (PVA) a kyseliny hyaluronové (HA) v různých objemových poměrech obohacené o hydroxyapatit (HAp) - anorganickou složku vlastní pro kostní tkáň. Začlenění hydroxyapatitu do organické matrix bylo provedeno dvěma způsoby, syntézou in situ přímo a fyzikálním přimícháním předem připraveného hydroxyapatitu. Složení obou typů hydroxyapatitu bylo analyzováno pomocí infračervené spektroskopie a energiově... Available in a digital repository NRGL
Hydrogelové nosiče pro tkáňové inženýrství

Bone tissue engineering attempts to mimic the natural behavior of hard connective tissues. Currently, there is an active research and development of new functional materials in this field. The main ...

Chocholatá, Petra; Babuška, Václav; Kovařík, Tomáš; Pešta, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Problematika CT screeningu plic kuřáků
POKORNÁ, Miroslava
2023 - Czech
Sdělení se zabývá zhodnocením přínosu Pilotního programu "CT screening plic kuřáků". Cíle a metodika zahrnují teoretické studium anatomie dýchacích cest a vzniklé problematiky karcinomu plic, závislosti na kouření, techniky low dose CT vyšetření hrudníku, Národních radiologických standardů a problematiky cílové skupiny kuřáků a jejich zapojení do vyšetřování i terapie na specializovaných pracovištích. Výzkum, byl proveden formou dotazníkového šetření u 50 kuřáků (celkem 25 otázek) a 41 lékařů (celkem 18 otázek). Výsledkem je zjištění, že informovanost pacientů kuřáků o programu není dostatečná, zejména z důvodů jejich nezájmu o možnosti vyšetření CT a léčby následků kouření a neochoty aktivně spolupracovat na péči o své zdraví se zdravotníky včetně odmítání vzdát se návyku kouření. Výstupem šetření u lékařů je dobrá informovanost a snaha o realizaci Pilotního programu, avšak jsou početně limitováni a pracovně vytíženi. Z šetření vyplývá, že tento Pilotní program je přínosný pro populaci. Proto by jej perspektivně mohl realizovat větší počet zdravotnických zařízení v našem státě v rámci screeningového programu a přispět tak ke zlepšení zdravotního stavu populace. Zároveň bylo zjištěno, že Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. splňuje požadavky a mohla by se zařadit do Pilotního programu. The communication deals with the evaluation of the benefits of the Pilot Programme "CT screening of smokers' lungs". The objectives and methodology include a theoretical study of the anatomy of the airways and the emerging issues of lung cancer, smoking dependence, low dose CT chest scanning techniques, National Radiological Standards and the issues of the target group of smokers and their involvement in investigation and treatment at specialist centres. The research was conducted through a questionnaire survey of 50 smokers (total 25 questions) and 41 physicians (total 18 questions). As a result, it was found that smokers' patients' awareness of the program is not sufficient, mainly due to their lack of interest in CT scanning and treatment options for the consequences of smoking and their unwillingness to actively cooperate with health professionals in their health care, including their refusal to give up the smoking habit. The outcome of the survey of physicians is good awareness and commitment to the implementation of the Pilot Programme, but they are limited in numbers and workload. The survey shows that the Pilot Programme is beneficial to the population. Therefore, it could prospectively be implemented by a larger number of health facilities in our country as part of a screening programme and thus contribute to improving the health status of the population. It was also found that the Hospital Jindřichův Hradec a.s. meets the requirements and could be included in the Pilot Programme. Keywords: Výpočetní tomografie; radiologický asistent; karcinom plic; screening; Česká republika; Computed tomography; radiological assistant; lung cancer; screening; Czech Republic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika CT screeningu plic kuřáků

Sdělení se zabývá zhodnocením přínosu Pilotního programu "CT screening plic kuřáků". Cíle a metodika zahrnují teoretické studium anatomie dýchacích cest a vzniklé problematiky karcinomu plic, ...

POKORNÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu
Petruželová, Irena; Pazlarová, Hana
2023 - Czech
School educational institutions have long taken care of the education and re-education of delinquent children and adolescents with compulsory institutional or protective education or of children who are placed here voluntarily with the consent of the person responsible for education. This care, for morally disturbed and socially disadvantaged youth, has a tradition of almost two centuries in our country, during which it has undergone complex development and verified decades of proven improvement. Today we can state that until recently this system followed the traditional pattern of work with this clientele and continuously developed it so as to best accept and respond to the current problems of our youth. At present, however, due to changes in legislation, the system of this care is changing significantly. However, the complex effects of these changes are often not well thought out and taken into account. Školská výchovná zařízení se dlouhodobě starají o výchovu a převýchovu delikventních dětí a mladistvých s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou nebo o děti, které jsou zde umístěny dobrovolně se souhlasem osoby odpovědné za výchovu. Tato péče, o mravně narušenou a sociálně znevýhodněnou mládež, má u nás téměř dvousetletou tradici, během které prošla složitým vývojem a desítkami let ověřovaným zdokonalováním. Dnes můžeme konstatovat, že ještě donedávna tento systém navazoval na tradiční vzor práce s touto klientelou a plynule jej rozvíjel dále tak, aby co nejlépe akceptoval a reagoval na aktuální problémy naší mládeže. V současné době však vlivem změn v legislativě se systém této péče výrazně mění. Komplexní dopady těchto změn ovšem mnohdy nejsou náležitě promyšleny a brány v potaz. Keywords: Delikvent|Diagnostický ústav pro mládež|Dítě|Mladistvý|Ochranná výchova|Pěstounská péče|Středisko výchovné péče|Ústavní výchova|Výchovný ústav; Delinquent|Diagnostic Institute for Youth|Child|Juvenile|Protective Education|Foster Care|Educational care center|Institutional Education|Educational Institut Available in a digital repository NRGL
Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu

School educational institutions have long taken care of the education and re-education of delinquent children and adolescents with compulsory institutional or protective education or of children who ...

Petruželová, Irena; Pazlarová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Jaderné zbraně ve studené válce
Vlk, Václav; Horčička, Václav
2023 - Czech
The topic of this master thesis is a description of the importance of nuclear arms for the military security of their owners and alliances in Europe during the Cold War. Other topics are the proliferation of nuclear weapons and the efforts of some members of the alliances to gain participation in using this arms. Attention is focused to nuclear arms control and the disarmament process. This thesis deals with documents and preparations of the Czechoslovak People's Army for a possible war in Europe. Tématem práce je popis významu jaderných zbraní pro vojenskou bezpečnost jejich držitelů a aliancí v Evropě v období tzv. studené války. Dalšími tématy jsou proliferace jaderných zbraní v rámci aliancí a snaha některých států aliancí získat spoluúčast při rozhodování o jejich použit. Pozornost je věnována kontrole jaderného zbrojení a odzbrojovacímu procesu. Práce se dále zabývá dokumenty a přípravě československé lidové armády na případnou válku v Evropě. Keywords: SALT|START|INF|NPT|kontrola zbrojení|odzbrojení|proliferace|jaderné zbraně|USA|SSSR|ČSLA; SALT|START|INF|NPT|arms control|disarmament|proliferation|nuclear weapons|USA|USSR|ČSLA Available in a digital repository NRGL
Jaderné zbraně ve studené válce

The topic of this master thesis is a description of the importance of nuclear arms for the military security of their owners and alliances in Europe during the Cold War. Other topics are the ...

Vlk, Václav; Horčička, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku
Mestek, Oto; Picková, Dana
2023 - Czech
During the reforms of emperors Diocletian and Constantine the Great, the new Roman province of Gallaecia was created at the turn the 3rd and 4th centuries located at the northwestern tip of the Iberian Peninsula. In 411 it was seized by the barbarian tribes of the Suebi and the Hasdingi and the Roman government lost control of it. While the Hasdingi left, the Suebi created their own kingdom in the province. Their kings and warriors played essential role in the transformation of the province during the period which we consider to be the transition from the classical antiquity to the Middle Ages. The Suebic kings, after converting to orthodox Christianity, managed to reorganize the Galician episcopal structure and allowed their country to continue the Roman Mediterranean trade. Subsequently, in 585, Suebic Gallaecia was conquered by the Visigothic king Leovigild and incorporated as a province into his kingdom. Gallaecie thus traces the Visigothic period which lasted there until the arrival of the Arabs. This thesis seeks to capture and describe the regional transformation during this transitional period. It traces the political, social, and economic development of Gallaecia during the era of the Suebic and Visigothic kings. Během reforem císařů Diokleciána a Konstantina Velikého byla na přelomu 3. a 4. století vytvořena nová římská provincie Gallaecia nacházející se na severozápadním cípu Pyrenejského poloostrova. Roku 411 se jí zmocnili barbarské kmeny Suebů a Hasdingů a římská vláda nad ní ztratila kontrolu. Zatímco Hasdingové odešli pryč, Suebové si v provincii vytvořili vlastní království. Jejich králové a válečníci se podíleli na proměně provincie během období, které považujeme za přelom antiky a středověku. Suebským králům se podařilo poté, co přijali ortodoxní křesťanství, zreorganizovat galicijskou biskupskou strukturu a dovolili své zemi pokračovat v římské středozemním obchodu. Následně roku 585 suebskou Gallaecii dobyl vizigótský král Leovigild a začlenil ji jako provincii do svého království. V Gallaecii tak můžeme sledovat vizigótské období, které zde trvalo až do příchodu Arabů. Práce se věnuje snaze zachytit regionální transformaci během tohoto přelomového období. Sleduje politický, společenský a hospodářský vývoj Gallaecie během éry vlády suebských a vizigótských králů. Keywords: Gallaecia|Galicie|Suebové|Vizigóti|pozdní antika|raný středověk|transformace společnosti|stěhování národů; Gallaecia|Galicia|Suebi|Visigoths|late antiquity|the Early Middle Ages|transformation of society|Migration period Available in a digital repository NRGL
Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku

During the reforms of emperors Diocletian and Constantine the Great, the new Roman province of Gallaecia was created at the turn the 3rd and 4th centuries located at the northwestern tip of the ...

Mestek, Oto; Picková, Dana
Univerzita Karlova, 2023

Dětské radiologie - specifika u vybraných radiologických vyšetření
ZACHAROVÁ, Martina
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá specifiky při vyšetřování dětských pacientů na radiologickém oddělení. Teoretická část popisuje, jak moc je odlišná práce právě s dětmi, a to nejenom z hlediska vývojových odlišností (anatomických, fyziologických a psychologických), ale i ustálených postupů, které by měly při správném aplikování vést ke snižování výsledné dávky záření pro dětského pacienta či jeho doprovod. Dále v jednotlivých kapitolách blíže seznamuje čtenáře se specifiky vyšetřování dětí na radiologickém oddělení, a to konkrétně na rentgenu (skiagrafii, skiaskopii), výpočetní tomografii a magnetické rezonanci. V rámci mé praktické části byly celkem stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit, zda je doprovázející osoba dostatečně informována o průběhu vyšetření - jeho výhodách a nevýhodách. Dalším cílem bylo zjistit, jaké vyšetření v rámci radiodiagnostického oddělení nejčastěji absolvují dětí do 6ti let věku. K řešení byla použita metoda dotazníkového šetření a analýzy dat radiologického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že doprovázející osoby byly dostatečně informovány o probíhajícím vyšetření, avšak tyto informace ne vždy dostatečně pochopily. Při analýze dat bylo zjištěno, že nejčastěji byly děti vyšetřovány pomocí skiagrafie, skiaskopie a magnetické rezonance. Jen malý zlomek dětí bylo diagnostikováno pomocí výpočetní tomografie, a to zejména kvůli velké míře ionizujícího záření, kterou dítě při tomto vyšetření obdrží. Hlavním výsledkem je, že se u dětí velmi dbá na radiační hygienu. Jsou nejprve vyšetřovány pomocí modalit, které dětské pacienty zatěžují jen velmi málo. Napomáhá tomu i správná edukace doprovázející osoby, která svou přítomností dokáže dítě uklidnit nebo přidržovat dle potřeby. This bachelor thesis deals with the specifics of the examination of pediatric patients in the radiology department. The theoretical part describes how different is the work with children, not only in terms of developmental differences (anatomical, physiological and psychological), but also the established procedures which, if applied correctly, should lead to a reduction in the resulting radiation dose to the paediatric patient or his/her companion. Furthermore, in individual chapters, it introduces the reader in more detail to the specifics of the examination of children in the radiology department, specifically on X-ray (scans), computed tomography and magnetic resonance imaging. Within my practical part, two objectives were set in total. The first aim was to determine whether the accompanying person was sufficiently informed about the examination process - its advantages and disadvantages. The second aim was to find out which examinations are most frequently performed by children under 6 years of age in the radiology department. The questionnaire survey and data analysis of the radiology department of the Hospital České Budějovice a.s. was used. It was found that the accompanying persons were sufficiently informed about the ongoing examination, but they did not always understand the information sufficiently. The data analysis revealed that children were most often examined by means of scanography, skiascopy and magnetic resonance imaging. Only a small fraction of children were diagnosed by computed tomography, mainly because of the high level of ionising radiation a child receives during this examination. The main result is that applying experts are very careful about pediatric radiation hygiene. Children are first examined using modalities that impose very little burden. This is also helped by the correct education of the accompanying person, whose presence can calm the child or, if necessary, can hold the child. Keywords: ionizující záření; magnetická rezonance; pediatrická radiologie; radiační ochrana dětí; rentgen; výpočetní tomografie; ionizing radiation; magnetic resonance imaging; pediatric radiology; pediatric radiation protection; X-ray; computed tomography Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dětské radiologie - specifika u vybraných radiologických vyšetření

Tato bakalářská práce se zabývá specifiky při vyšetřování dětských pacientů na radiologickém oddělení. Teoretická část popisuje, jak moc je odlišná práce právě s dětmi, a to nejenom z hlediska ...

ZACHAROVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory
Kielbergerová, Lenka; Rohan, Vladimír; Holečková, Irena; Petrák, Ondřej
2023 - Czech
Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the general approach to the diagnosis and treatment, with a focus on ischemic stroke. Furthermore, the issue of acute phase treatment and secondary preventive treatment of ischemic stroke is reviewed and the modalities of the subsequent neurological deficit evaluation, the occurrence of mood disorders and the assessment of the quality of life of individuals after stroke are discussed. Our research aimed to assess the perspective of ischemic stroke patients admitted to the hospital. The first part is focusing on the mortality of patients with ischemic stroke in the period 2003-2019 in the Westbohemian region and its relation to secondary prevention. The second part aims to identify the main clinical and psychosocial factors affecting the quality of life of chronic stable post-stroke patients after their first in-life episode of stroke. The relation of poor quality of life indicators, mortality and conventional cardiovascular risk factors is prospectively assessed. The mortality of patients after first-in-life ischemic stroke hospitalization the years 2003- 2019 is higher compared to worldwide trends. In the... Cévní mozkové příhody jsou nezanedbatelnou příčinou morbidity a mortality ve vyspělém světě. Tato práce ve své obecné části shrnuje základní poznatky v oblasti cévních mozkových příhod, popisuje obecný přístup k diagnostice a léčbě především ischemických cévních mozkových příhod. Dále se práce věnuje problematice akutní i sekundárně preventivní léčby CMP a současně ukazuje možnosti hodnocení následného neurologického deficitu, popisuje výskyt poruch nálady a hodnocení kvality života jedinců po CMP. Cílem praktické části bylo zhodnocení perspektivy pacientů přijatých k hospitalizaci pro ischemickou CMP. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na mortalitu pacientů po ischemické CMP v dlouhém sledovaném období (2003-2019) v západočeském regionu a vliv sekundární prevence na mortalitní riziko. Ve druhé části cílí na identifikaci hlavních klinických a psychosociálních faktorů ovlivňujících kvalitu života chronických stabilizovaných pacientů po první ischemické CMP a prospektivně hodnotí vztah zhoršených ukazatelů kvality života a mortality, ale i vůči konvenčním kardiovaskulárním rizikovým faktorům. Mortalita pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň v období let 2003-2019 pro ischemickou CMP je oproti celosvětovým trendů významně vysoká. Z celkového souboru 9076 pacientů... Keywords: ischemická CMP; mortalita; prognóza; kvalita života; sekundární prevence; SF-36 skóre; Ischemic stroke; mortality; prognosis; quality of life; secondary prevention; SF-36 score Available in a digital repository NRGL
Prognóza nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě a některé ovlivňující faktory

Stroke is a significant cause of morbidity and mortality in the developed world. In the theoretical part of the thesis, we try to summarize the overall knowledge of stroke, the definitions and the ...

Kielbergerová, Lenka; Rohan, Vladimír; Holečková, Irena; Petrák, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Profesní etika soudních exekutorů České republice
Šmok, Jan; Friedel, Tomáš; Ondřejková, Jana
2023 - Czech
Professional Ethics of Distrainors in the Czech Republic Abstract The aim of this Master degree thesis is the analysis of the current regulation of the professional ethics of distrainors with a focus on the independence and impartiality as these requirements are established in the status and legal regulations. The profession of distrainors has recently been the target of criticism both from the public and from some legislators and the professional public. The Master degree thesis therefore focuses on clarifying the issue of distrainors in a broader context, so that it is clear to the reader what theoretical starting points influence the professional ethics of distrainors. The first part of the thesis is focused on the area of morality, ethics and law. These concepts are interconnected and influence each other. At the same time, they significantly influence almost every member of our society. Based on this work, the reader should be able to distinguish between them, know their differences and mutual interaction. The second part of the thesis is devoted to professional ethics and its starting points, which are subsequently applied in solving various ethical problems that may arise in the performance of the given professions. For an overall understanding of the issue, the concept of profession and the... Profesní etika soudních exekutorů České republice Abstrakt Cílem této diplomové práce je rozbor stávající úpravy profesní etiky soudních exekutorů se zaměřením na nezávislost a nestrannost exekutorů tak, jak jsou tyto požadavky stanoveny ve stavovských i právních předpisech. Profese soudních exekutorů je v poslední době terčem kritiky jak ze strany veřejnosti, tak ze strany části zákonodárců a odborné veřejnosti. Diplomová práce se proto zaměřuje na objasnění problematiky soudních exekutorů v širších souvislostech tak, aby bylo čtenáři zřejmé, jaká teoretická východiska profesní etiku soudních exekutorů ovlivňují. První část práce je proto zaměřena na oblast morálky, etiky a práva. Tyto pojmy jsou propojené a vzájemně se ovlivňují. Současně výrazným způsobem ovlivňují téměř každého člena naší společnosti. Čtenář by tak měl být na základě této práce schopen mezi nimi rozlišit, znát jejich rozdíly a vzájemné spolupůsobení. Druhá část práce se věnuje profesní etice a jejím východiskům, které jsou následně aplikovány při řešení rozličných etických problémů, jenž mohou při výkonu daných profesí vznikat. Pro celkové pochopení problematiky je objasněn pojem profese a specifika, kterými se vyznačuje a odlišuje. Kromě rozboru samotné profesní etiky a jejího vývoje je zde taktéž vloženo krátké zamyšlení nad významem... Keywords: profesní etika; soudní exekutor; nezávislost; nestrannost; professional ethics; Distrainor; independence; impartiality Available in a digital repository NRGL
Profesní etika soudních exekutorů České republice

Professional Ethics of Distrainors in the Czech Republic Abstract The aim of this Master degree thesis is the analysis of the current regulation of the professional ethics of distrainors with a focus ...

Šmok, Jan; Friedel, Tomáš; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Úloha produkce a akceptace mincí při utváření mocenské struktury české raně středověké společnosti
Kratochvíl, Jan; Štemberk, Jan; Charvát, Petr; Květina, Petr
2023 - Czech
The Ph.D. theses Role of Coin Production and Acceptance in Shaping the Power Structure of Early Bohemian medieval society discusses the earliest historical payment instruments,which appearance is assumed to have occurred in Bohemia in the 10th century. It looks at them, however, through a non-economic prism, the establishment of which is preceded by a critique of existing interpretations. The subject of the research are Slavic payment clothes and the oldest denarii minted in the Bohemian Duchy. The thesis formulates a new hypothesis about the way in which Slavic clothes could have fulfilled certain functions that we nowadays identify with payment. This hypothesis is based on the assumption of a different organization of economic relations in early medieval society. On the basis of this assumed organisation of social relations, a social crisis is subsequently reconstructed, the reflection of which is identified in the St Wenceslas legends, for which a new source of inspiration, Livy's Ab urbe condita libri, is also revealed. The hypothesis about the functioning of Slavic payment clothes is thus subsequently linked with the sources into a broader interpretative whole. The coins are viewed in this work in a chartalist and practical metallist manner, in opposition to the theoretical metallist approach.... Práce Úloha produkce a akceptace mincí při utváření mocenské struktury české raně středověké společnosti pojednává o nejstarších historických platidlech, jejichž výskyt předpokládáme v Čechách 10. století. Nahlíží je ovšem ne-ekonomistickým prizmatem, jehož ustanovení předchází kritika stávajících interpretací. Předmětem výzkumu jsou slovanská platební plátýnka a nejstarší denáry ražené v českém knížectví. V práci je zformulovaná nová hypotéza o způsobu, jímž mohla slovanská plátýnka plnit určité funkce, které dnes ztotožňujeme s platidly. Tato hypotéza vychází z předpokladu odlišné organizace ekonomických vztahů v raně středověké společnosti, než jaká byla v otázkách spojených se slovanskými platebními plátýnky obvykle uplatňována. Na základě této předpokládané organizace společenských vztahů je následně rekonstruována sociální krize, jejíž odraz je identifikován ve svatováclavských legendách, pro něž je také odhalen nový inspirační zdroj, Liviovo Ab urbe condita libri. Hypotéza o fungování slovanských platebních plátýnek se tak následně propojuje s prameny do širšího interpretačního celku. Mince jsou v této práci vnímány chartalisticky a prakticky metalisticky v opozici k vyskytujícímu se teoreticky metalistickému přístupu. Je vyloženo, jakou roli hrály mince při přechodu od archaického... Keywords: Metodologie historické vědy; slovanská platební plátýnka; denáry; sociální struktura; sociální krize; 10. století; Methodology of historical science; Slavic payment substances; denarii; social structure; social crisis; 10th century Available in a digital repository NRGL
Úloha produkce a akceptace mincí při utváření mocenské struktury české raně středověké společnosti

The Ph.D. theses Role of Coin Production and Acceptance in Shaping the Power Structure of Early Bohemian medieval society discusses the earliest historical payment instruments,which appearance is ...

Kratochvíl, Jan; Štemberk, Jan; Charvát, Petr; Květina, Petr
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases