Number of found documents: 582599
Published from to

Význam epigenetické variability v evoluci klonálních rostlin
Mareš, Štěpán; Pinc, Jan; Latzel, Vít
2020 - Czech
Because of their low genetic variability and limited ability to respond to the changing environment, clonal plants are often considered an evolutionary dead end. On the other hand, numerous recent studies showed that clonal plants can react to the changing environment through epigenetic mechanisms, especially through DNA methylation. Moreover, epigenetic information in clonal plants can be transferred to future generations (so-called transgenerational memory). As a result, epigenetics can ensure better fitness of the next clonal generation. The aim of this work is to summarize the knowledge about the role of epigenetic variability in the life of clonal plants performing limited genetic variability. Key words: epigenetics, DNA methylation, epigenetics variation, clonal plants, transgeneration memory Klonální rostliny jsou díky své nízké genetické variabilitě a omezené schopnosti reagovat na okolní prostředí často považovány za slepou evoluční větev. Na druhou stranu řady studií z posledních let ukazují, že klonální rostliny jsou schopny reagovat na okolní prostředí pomocí epigenetických mechanismů, zejména methylace DNA. Epigenetická informace může být navíc u klonálních rostlin předána i do následujících generací (tzv. transgenerační paměť) a může tak zajistit lepší fitness následující klonální generace. Cílem této práce je shrnutí dosavadních poznatků o roli epigenetické variability v životě klonálních rostlin, které jsou známé svou omezenou genetickou variabilitou. Klíčová slova: epigenetika, epigenetická variabilita, klonální rostliny, methylace DNA, transgenerační paměť Keywords: epigenetika; epigenetická variabilita; klonální rostliny; methylace DNA; transgenerační paměť; epigenetics; epigenetic variation; clonal plants; DNA methylation; transgeneration memory Available in a digital repository NRGL
Význam epigenetické variability v evoluci klonálních rostlin

Because of their low genetic variability and limited ability to respond to the changing environment, clonal plants are often considered an evolutionary dead end. On the other hand, numerous recent ...

Mareš, Štěpán; Pinc, Jan; Latzel, Vít
Univerzita Karlova, 2020

CITES organizmy a tradiční čínská medicína
Chromková, Dominika; Vaněk, Daniel; Říhová, Pavla
2020 - Czech
The illegal trade of wildlife animal and plant species is one of the most lucrative crimes in the world. The driving force behind this unfair practice of threatening many species for survival is the largely increasing demand for raw materials used to prepare traditional Chinese medicine (TCM). Its medicinal preparations include, among others, organisms with which trade is prohibited or regulated under the CITES convention (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). This international agreement clearly defines the rules of trade of wild species and products thereof, the violation of which is punishable on the basis of the legislation of a particular country. Easily standardized and accurate species identification techniques are needed to make more effective the prosecution of this type of crime. In my bachelor's thesis I am representing a summary and evaluation of DNA identification methods, which are based on the principle of hybridization, polymerase chain reaction or sequencing, including samples with degraded DNA or complex samples containing a mixture of different species. DNA barcoding is currently proven to be an optimal tool to detect the source organisms of Chinese medicine. The text is supplemented by the list of the most commonly confiscated... Nelegální obchod s volně žijícími živočichy a rostlinami je jedním z nejlukrativnějších zločinů na světě. Hnací silou této nekalé praktiky ohrožující mnoho druhů na přežití je z velké časti stále se zvyšující poptávka po surovinách k přípravě tradiční čínské medicíny (TCM). Její léčebné přípravky přitom zahrnují mimo jiné i organizmy, s nimiž je obchod zakázán, nebo regulován podle úmluvy CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Tato mezinárodní dohoda jasně definuje pravidla obchodu s volně žijícími druhy i výrobky z nich. Jejich porušení se trestá na základě legislativy konkrétního státu. K zefektivnění potírání tohoto typu kriminality je zapotřebí snadno standardizovatelných a přesných technik druhové identifikace. Ve své práci uvádím souhrn a zhodnocení metod DNA identifikace založených na principu hybridizace, polymerázové řetězové reakce nebo sekvenaci, a to i pro vzorky s degradovanou DNA, nebo komplexní vzorky s obsahem směsi různých druhů. DNA barcoding se zdá být optimálním nástrojem k detekci zdrojových organizmů čínské medicíny. Text je doplněn o výčet nejčastěji zadržovaných exemplářů CITES organizmů využívaných pro účely TCM s fotografiemi artefaktů zabavených Českou inspekcí životního prostředí. Tato práce by tak mohla sloužit... Keywords: CITES; tradiční Čínská medicína; DNA identifikace; komplexní vzorky; CITES; traditional Chinese medicine; DNA identification; complex samples Available in a digital repository NRGL
CITES organizmy a tradiční čínská medicína

The illegal trade of wildlife animal and plant species is one of the most lucrative crimes in the world. The driving force behind this unfair practice of threatening many species for survival is the ...

Chromková, Dominika; Vaněk, Daniel; Říhová, Pavla
Univerzita Karlova, 2020

Vliv sekretomu mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z Whartonova rosolu na terapii poranění míchy u potkanů
Jančová, Pavlína; Chudíčková, Milada; Grobárová, Valéria
2020 - Czech
As previously shown, transplantation of Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells in the experimental model of spinal cord injury leads to the motor and sensory functions improvement, supports neuroregeneration, angiogenesis and provides immunomodulation. On the other hand, these cells have limited migration and survival capacity, and their therapeutic effect is mediated mostly by their secretome. Therefore, application of mesenchymal stem cells derived conditioned medium is studied as an alternative option for cell therapy. In this thesis, therapeutic effect of repeated intrathecal delivery of human Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells and their conditioned media in the treatment of spinal cord injury was compared. After induction of a balloon ischemic compression lesion, stem cells or conditioned media were administered weekly in three doses. Behavioral analyses were carried out up to nine weeks after spinal cord injury and revealed significant improvement of both treated groups compared to the untreated saline control. Application of stem cells and conditioned media also resulted in a higher amount of spared tissue and enhanced expression of genes related to neuroregeneration, although the size of glial scar was not reduced. Compared to application of stem cells, application of... V experimentálních modelech míšních poranění bylo ukázáno, že transplantace mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z Whartonova rosolu vede ke zlepšení motorických a senzorických funkcí léčených zvířat, stejně jako k podpoře neuroregenerace, angiogeneze a imunomodulace. Tyto buňky ale jen omezeně migrují do místa poranění, přežívají krátkou dobu a působí především svým sekretomem. Proto je studován alternativní přístup bezbuněčné terapie spočívající v aplikaci kondiciovaného média připraveného kultivací kmenových buněk. V této diplomové práci byl porovnán léčebný účinek lidských mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z Whartonova rosolu a jejich kondiciovaného média při opakované intratekální aplikaci potkanům s modelovým míšním poraněním: balónkovou ischemickou kompresní lézí. Po navození léze byly potkanům podány tři dávky kmenových buněk nebo kondiciovaného média s týdenními rozestupy. Následujících devět týdnů byly prováděny behaviorální testy, ve kterých došlo k signifikantnímu zlepšení obou léčených skupin oproti neléčené kontrole. Aplikace kondiciovaného média a kmenových buněk dále vedla ke zvýšení plochy nepoškozené míšní tkáně a ke zvýšení relativní exprese genů spojených s neuroregenerací, ačkoli nedošlo ke snížení plochy samotné gliové jizvy. Oproti aplikaci kmenových buněk... Keywords: míšní poranění; mezenchymální kmenové buňky; Whartonův rosol; sekretom; kondiciované médium; potkaní model; spinal cord injury; mesenchymal stem cells; Wharton's jelly; secretome; conditioned medium; rat model Available in a digital repository NRGL
Vliv sekretomu mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z Whartonova rosolu na terapii poranění míchy u potkanů

As previously shown, transplantation of Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells in the experimental model of spinal cord injury leads to the motor and sensory functions improvement, supports ...

Jančová, Pavlína; Chudíčková, Milada; Grobárová, Valéria
Univerzita Karlova, 2020

Folát a jeho role v časném embryonálním vývoji vyšších obratlovců.
Zahradníková, Hana; Tlapáková, Tereza; Procházková, Michaela
2020 - Czech
Folate or vitamin B9 is an essential water-soluble nutrient that takes part in important cellular processes. These include amino acid metabolism, methylation, and nucleotide synthesis, the last two of which play a key role in early embryonic development. It was approximately 30 years ago when folic acid supplementation was confirmed to help prevent embryonic neural tube defects and since then an intake of 400 µg of folate a day has been recommended to all women of childbearing age. Despite this, folate deficiency is a relatively common phenomenon and during pregnancy can lead to congenital malformations and pregnancy complications. This bachelor thesis summarizes the latest findings on the association of neural tube defects and miscarriages with single-nucleotide polymorphisms in genes encoding folate metabolism enzymes in humans, focusing mainly on the gene encoding the enzyme 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Furthermore, this thesis deals with potential mechanisms of the folate's protective effect which could participate in the prevention of neural tube defects and are studied mainly on model organisms. Key words: folate, embryo, neural tube defects, MTHFR, homocysteine, miscarriage, single-nucleotide polymorphisms Folát neboli vitamín B9 je ve vodě rozpustná esenciální živina uplatňující se v důležitých buněčných procesech, mezi něž patří metabolismus aminokyselin, methylace a syntéza nukleotidů. Poslední dva z těchto procesů hrají klíčovou roli v časném embryonálním vývoji. Před téměř 30 lety bylo potvrzeno, že suplementace kyselinou listovou pomáhá předcházet defektům nervové trubice embrya a od té doby je ženám v reprodukčním věku obecně doporučováno přijímat 400 µg folátu denně. Navzdory tomu je ale deficit folátu poměrně častým jevem a v těhotenství může vést ke vzniku vrozených vývojových vad a těhotenských komplikací. Tato práce shrnuje nejnovější poznatky o asociaci defektů nervové trubice a potratů s bodovými polymorfismy v genech kódujících enzymy metabolismu folátu u člověka, přičemž je zaměřena především na gen pro enzym 5,10-methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR). Dále se tato práce věnuje i potenciálním mechanismům protektivního účinku folátu, jež by se mohly uplatňovat v prevenci defektů nervové trubice a jsou studovány převážně na modelových organismech. Klíčová slova: folát, embryo, defekty nervové trubice, MTHFR, homocystein, potrat, bodové polymorfismy Keywords: Folát; embryo; defekty nervové trubice; MTHFR; homocystein; potrat; bodové polymorfismy; Folate; embryo; neural tube defects; MTHFR; homocysteine; miscarriage; single-nucleotide polymorphisms Available in a digital repository NRGL
Folát a jeho role v časném embryonálním vývoji vyšších obratlovců.

Folate or vitamin B9 is an essential water-soluble nutrient that takes part in important cellular processes. These include amino acid metabolism, methylation, and nucleotide synthesis, the last two of ...

Zahradníková, Hana; Tlapáková, Tereza; Procházková, Michaela
Univerzita Karlova, 2020

Vznik asymetrie pólů v rámci růstu oocytů Xenopus laevis
Pácalová, Eliška; Vávra, Jiří; Drutovič, David
2020 - Czech
A frog Xenopus laevis is an important model organism used in developmental and cell biology and physiology. Oocytes of this species are frequently used for study of mechanisms of oogenesis and membrane proteins. Through oogenesis an animal-vegetal axis is established by asymmetric distribution of determinant molecules which are important in embryogenesis and establishment for another body axes. The main aim of this thesis is to overview transport mechanisms for establishment of asymmetric molecule (especially mRNA) and organelles asymmetry to animal and vegetal poles and their regulation. Key words: Xenopus laevis, oocyte, animal pole, vegetal pole, cytoskeleton, intracellular transport, mitochondrial cloud, METRO, early pathway, late pathway Žába Xenopus laevis je významným modelovým organismem ve vývojové biologii, buněčné biologii a fyziologii. Oocyty tohoto obojživelníka jsou využívány například pro studium mechanismů oogeneze či studium membránových proteinů. Během oogeneze dochází k ustanovení animálně-vegetální osy s asymetrickým rozložením determinantních molekul ovlivňující správný vznik embrya a tělních os. Cílem této práce je poskytnout přehled transportních mechanismů vedoucích k tomuto asymetrickému rozložení molekul (především mRNA) a organel do animálního a vegetálního pólu a jejich regulaci. Klíčová slova: Xenopus laevis, oocyt, animálně-vegetální osa, cytoskelet, mitochondriální oblak, METRO, časná dráha, pozdní dráha Keywords: Xenopus laevis,animální pól,vegetální pól,mitochondriální oblak; METRO; časná dráha; pozdní dráha; Xenopus laevis,animal pole,vegetal pole,mitochondrial cloud; METRO; early pathway; late pathway Available in a digital repository NRGL
Vznik asymetrie pólů v rámci růstu oocytů Xenopus laevis

A frog Xenopus laevis is an important model organism used in developmental and cell biology and physiology. Oocytes of this species are frequently used for study of mechanisms of oogenesis and ...

Pácalová, Eliška; Vávra, Jiří; Drutovič, David
Univerzita Karlova, 2020

Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci
Procházková, Bára; Petr, Jaroslav; Děd, Lukáš
2020 - Czech
Bisphenol S (BPS) is an environmental pollutant that has replaced bisphenol A (BPA) in plastic and paper products since 2011 as a safer "BPA-free" alternative. However, due to its rapid replacement, its potential adverse effects have not been investigated in detail, and due to its structural similarity to BPA, many studies suggest that it acts, like BPA, as an endocrine disruptor. Its use is wide and BPS is globally widespread, found in the environment and has been detected in both animal and human tissues. Nevertheless, an overall effect of BPS on an organism remains unclear. This work is focusing on gathering sources for its effect on reproductive ability and its association with metabolic disorders. Bisfenol S (BPS) je environmentální polutant, který od roku 2011 nahradil v řadě plastových a papírových produktů bisfenol A (BPA) jako jeho bezpečnější "BPA-free" alternativa. Vzhledem k rychlé náhradě však nedošlo k podrobnému prozkoumání jeho potenciálních negativních účinků a vzhledem jeho strukturální similaritě s BPA řada studií předpokládá, že působí, stejně jako BPA, jako endokrinní disruptor. Jeho užití je široké a BPS je celosvětově rozšířen, nachází se v životním prostředí a byl detekován v tkáních zvířat i člověka. Nicméně celkový vliv BPS na organismus zůstává nejasný, tato práce se soustředí na shromáždění dostupných zdrojů o jeho vlivu na reprodukční schopnost a jeho souvislost s metabolickými poruchami. Keywords: Endokrinní disruptor; bisfenol S; lidské zdraví; reprodukce; plodnost; Endocrine disruptor; bisphenol S; human health; reproduction; fertility Available in a digital repository NRGL
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci

Bisphenol S (BPS) is an environmental pollutant that has replaced bisphenol A (BPA) in plastic and paper products since 2011 as a safer "BPA-free" alternative. However, due to its rapid replacement, ...

Procházková, Bára; Petr, Jaroslav; Děd, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Určení dárcovsky specifické T buněčné aloreaktivity u pacientů po transplantaci ledviny s diagnózou hraničních změn
Šilhová, Markéta; Hrubá, Petra; Holáň, Vladimír
2020 - Czech
After kidney transplantation the recipient's immune system responds to the donor's antigens and the graft rejection occurs. Borderline changes are a frequent diagnosis after kidney transplantation, representing only mild rejection signs. Some patients with borderline changes undergo progression to rejection. The identification of these at- risk patients by biomarkers will allow enhanced treatment and help to prevent the development of rejection. The aim of my work was to verify biomarkers of rejection in patients with borderline changes. Chemokines CXCL9, CXCL10 and CCL17 in urine/serum of 40 patients with subclinical borderline changes at 3 months and in 25 patients with early borderline changes were determined by ELISA. At 3 months, the higher CXCL10 level predicted rejection with AUC=0.749, p=0.024. High levels of CXL10 had also been found in patients with BKV infection. We did not confirm the relationship between rejection and the CXCL9 and CCL17. In the early posttransplant period the levels of CXCL10 and CXCL9 were elevated in all patients and therefore couldn't be used to predict rejection. The alloreactivity was examined using IFN-γ ELISPOT (n=38). No association between the frequency of IFN-γ producing cells after stimulation with donor cells or CMV peptides and the development of... Po transplantaci ledviny imunitní systém příjemce reaguje na antigeny dárce a dochází k odhojování štěpu (rejekci). Častým bioptickým nálezem po transplantaci ledviny jsou hraniční změny, považované za předstupeň rejekce. U části pacientů s hraničními změnami dojde k progresi do rejekce. Identifikace těchto rizikových pacientů pomocí biomarkerů by umožnila úpravu léčby a pomohla zabránit rozvoji rejekce. Cílem mé práce bylo ověřit biomarkery rozvoje rejekce u pacientů s diagnózou hraničních změn. ELISOU jsme stanovili chemokiny CXCL9, CXCL10 a CCL17 v moči/séru u pacientů s diagnózou subklinických hraničních změn ve 3. měsíci (n=40) a u pacientů s časnými hraničními změnami (n=25). Ve 3. měsíci, vyšší hladina CXCL10 predikovala rejekci s AUC=0,749, p=0,024. Vysoká hladina CXCL10 byla zjištěna také u pacientů s BKV infekcí. U CXCL9 a CCL17 jsme vztah k rejekci nepotvrdili. U časných hraničních změn byla hladina CXCL10 i CXCL9 zvýšena u pacientů, kteří rozvinuli rejekci, i u pacientů bez rejekce, proto je nelze použít k predikci rejekce. Alloreaktivita u pacientů byla stanovena testem IFN-γ ELISPOT (n=38). Nepodařilo se nám prokázat souvislost mezi frekvencí buněk produkujících IFN-γ po stimulaci buňkami dárce či CMV peptidy na rozvoj rejekce. CXCL10 v moči je nadějným biomarkerem rizika rozvoje... Keywords: Transplantace; hraniční změny; ELISPOT; ELISA; IFN-γ; CXCL10; CXCL9; CCL17; Transplantation; borderline changes; ELISPOT; ELISA; IFN-γ; CXCL10; CXCL9; CCL17 Available in a digital repository NRGL
Určení dárcovsky specifické T buněčné aloreaktivity u pacientů po transplantaci ledviny s diagnózou hraničních změn

After kidney transplantation the recipient's immune system responds to the donor's antigens and the graft rejection occurs. Borderline changes are a frequent diagnosis after kidney transplantation, ...

Šilhová, Markéta; Hrubá, Petra; Holáň, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Analýza exprese cytokinů u MeLiM prasečího modelu regredujícího melanomu
Miltrová, Veronika; Skalníková, Helena; Krulová, Magdaléna
2020 - Czech
Cutaneous melanoma is a very aggressive cancer with increasing incidence. It originates from transformed pigmented skin cells (melanocytes). The main risk factor for melanoma development is exposure to UV light and repeated sunburns. In approximately 10 % of cases, melanoma occurs on hereditary basis. Patients with cutaneous melanoma diagnosed in early stages have very good prognosis, with surgical resection of the primary tumour being mostly sufficient for treatment. In contrast, the advanced melanoma stages with metastases are often progressive and refractory to conventional therapies. Cutaneous melanoma is referred to as an immunogenic tumour that is frequently infiltrated by cells of the immune system. Tumours with immune cell infiltration show better prognosis. Spontaneous regression may occur. Over the last few years, progress has been made in the treatment of melanoma using checkpoints molecules (anti-CTLA-4 and anti-PD-1) to activate patients own immune system to recognize tumour lesions. In the tumour microenvironment, cytokines play an important role, enabling communication between cells and regulation of cell proliferation and migration and thus the tumour development. Cytokines (IL-2, IFNα) can be used in adjuvant therapy of melanoma. This work analysed levels of expressed cytokines in... Kožní melanom je velmi agresivní nádorové onemocnění se stále se zvyšující incidencí. Vzniká maligní transformací kožních pigmentových buněk (melanocytů). Největší podíl na vzniku melanomu má sluneční UV záření a opakované spálení. Přibližně v 10 % případů melanom vzniká na dědičném podkladě. Pacienti s kožním melanomem diagnostikovaným v časném stádiu bez založených metastáz mají velmi dobrou prognózu a k léčbě mnohdy stačí pouze chirurgické odstranění primárního nádoru. Oproti tomu pokročilá stádia kožního melanomu jsou jen těžko léčitelná a často dochází k progresi onemocnění. Kožní melanom je označován jako imunogenní nádor, který je často infiltrován buňkami imunitního systému. Nádory s infiltrací imunitními buňkami mají lepší prognózu. Může docházet i ke spontánní regresi. Během několika posledních let byl v léčbě melanomu zaznamenán pokrok v terapii s využitím tzv. checkpoints molekul (anti-CTLA-4 a anti-PD-1) k aktivaci pacientova imunitního systému k rozeznání nádorových ložisek. V nádorovém mikroprostředí hrají důležitou roli cytokiny, umožňující komunikaci mezi buňkami a regulující jejich proliferaci a migraci a tím vývoj nádoru. Cytokiny mohou být využity v podpůrné terapii (IL-2, IFNα). Tato práce sledovala hladiny exprimovaných cytokinů za využití prasečího modelu dědičného kožního... Keywords: cytokin; prasečí model; melanom; regrese; IL-4; IL-8; MeLiM; cytokine; porcine model; melanoma; regression; IL-4; IL-8; MeLiM Available in a digital repository NRGL
Analýza exprese cytokinů u MeLiM prasečího modelu regredujícího melanomu

Cutaneous melanoma is a very aggressive cancer with increasing incidence. It originates from transformed pigmented skin cells (melanocytes). The main risk factor for melanoma development is exposure ...

Miltrová, Veronika; Skalníková, Helena; Krulová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2020

Mechanismus transportu kyseliny močové v epitelu střeva
Vrzáčková, Aneta; Vávra, Jiří; Zimmermannová, Olga
2020 - Czech
Uric acid is main metabolite from purine degradation pathway in humans a higher primates. Serum uric acid level is controlled on one side by absorbtion and on the other side by excretion. This proceses run in kidney nephrone and in intestinal epithelium. This thesis will be summarize the newest knowledges about intestinal epithelium cells transport protein, which excreted or reabsorbed uric acid from lumen of intestine. The thesis will be contain informatin about the transport protein family, protein - substrate interaction, regulation and it's importance in other tissue. Possibilities of regulation the urate handling system in intestinal epithelial, physiological and pathological importance will be contained in this work too. Key words: Uric acid, enterocyte, transport protein, epithelial cell Kyselina močová je u člověka a vyšších primátů metabolit vznikající degradací purinů. Její stálá hladina v séru je udržována na jedné straně její absorbcí a na straně druhé její exkrecí, které probíhají jak v nefronech ledvin, tak i v epitelu střeva. Práce bude shrnovat nejnovější poznatky o transportních proteinech v epiteliálních buňkách střeva, zajišťujících jak exkreci, tak i reabsorbci kyseliny močové z lumen střeva. Bude podán přehled o rodinách jednotlivých proteinů, jejich interakci se substráty, regulaci a významu v jiných tkáních. Rovněž bude pojednávat o možnostech regulace tohoto systému jako celku, o fyziologickém významu a o možných patologických stavech. Klíčová slova: Kyselina močová, enterocyt, transportní proteiny, epiteliální buňky Keywords: kyselina močová,enterocyt,transportní proteiny,epiteliální buňky; uric acid,enterocyte,transport protein,epithelial cells Available in a digital repository NRGL
Mechanismus transportu kyseliny močové v epitelu střeva

Uric acid is main metabolite from purine degradation pathway in humans a higher primates. Serum uric acid level is controlled on one side by absorbtion and on the other side by excretion. This ...

Vrzáčková, Aneta; Vávra, Jiří; Zimmermannová, Olga
Univerzita Karlova, 2020

Tiché zpěvy u pěvců
Belfín, Ondřej; Petrusková, Tereza; Vokurková, Jana
2020 - English
Research of bird vocalisation has been remarkably growing in the past seventy years. However, most of the published papers focused on common high-amplitude vocalisation. Despite having researchers who considered the existence of another rare low-amplitude signal more than a century ago, low-amplitude songs were overlooked until the beginning of the 20th century. Additionally, authors still using terms for the description of this scarcely recorded vocalisations inconsistently, which makes the comparison of published papers difficult. In total, I found published notes describing the existence or function of low-amplitude songs in at least 45 species, with ten species having at least two different types. This review is providing evidence that low-pitch songs might be quite widespread but overlooked signals playing a role in male- male as well as male-female interactions. Moreover, it is possible to distinguish between several types of low-amplitude songs based on their structural resemblance to the primary song. Getting all together, I am providing new terminology that might be helpful for further conclusions and could be used in future research of this hidden phenomenon. Výzkum ptačích hlasů zažívá v posledních 70 letech neuvěřitelný růst, přičemž většina prací se zaměřuje na nejčastější hlasitou komunikaci - zpěv. Ačkoli první průkopníci ve studiu ptačího hlasů zmiňovali existenci tichých zpěvů již na konci minulého století, až v poslední době přibylo článků, které se tématu věnují. Nicméně autoři často používají nejednotné názvosloví, které dost komplikuje následné porovnávání prací a pochopení celé problematiky. Během práce se mi povedlo najít záznamy tichých zpěvů u celkem 45 druhů, z nichž deset má současně dva různé typy. Je proto možné, že se jedná o poměrně častý, ale poněkud přehlížený jev. Dohledané práce ukazují, že pěvci tiché zpěvy nejčastěji používají při interakcích v páru nebo s dalšími samci. Z výsledku je zřejmé, že v dalším výzkumu musíme podle odlišné struktury vzhledem k normálnímu zpěvu rozlišovat nejméně tři typy těchto přehlížených zpěvů, které se můžou dále dělit podle konkrétní funkce. Na závěr práce navrhuji nové názvosloví, které může být užitečné pro další shrnutí a budoucí výzkum. Keywords: subsong; tichý zpěv; zpěv s nízkou amplitudou; funkce zpěvu; sub-song; whisper song; soft song; quiet song; twitter song; low-amplitude vocalisation; function of song Available in a digital repository NRGL
Tiché zpěvy u pěvců

Research of bird vocalisation has been remarkably growing in the past seventy years. However, most of the published papers focused on common high-amplitude vocalisation. Despite having researchers who ...

Belfín, Ondřej; Petrusková, Tereza; Vokurková, Jana
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases