Number of found documents: 560231
Published from to

Bydlení, Mladá Boleslav
Mádr Josef; Gabriela Voláková; Kukral Ondřej
2020 -
Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. Aby došlo k nabourání sídlištní kompozice, zvolila jsem z tohoto důvodu terasovitý vzhled.The subject of this thesis was to design a building, which will be not only a parking house, but also will have some added value for the housing estate. The building is composed of residential, parking and commercial parts. I chose terrace look, because I wanted to hack the aspect of housing estate composition. Keywords: bydlení; parkovaní; Mladá Boleslav; Terasy; sídliště; housing; parking; Mladá Boleslav; Terrace; housing estate Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení, Mladá Boleslav

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. ...

Mádr Josef; Gabriela Voláková; Kukral Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv
Havlíková, Barbora; Pítrová, Lenka
2020 - Czech
Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. The aim of the thesis is to evaluate whether the embryo stands in the position of a legal object or legal subject and whether the legal status of embryo is in compliance with natural law. For this purpose the thesis firstly defines the status in the field of natural law, i.e. the moral status of embryo. Afterwards, the thesis examines the legal position of embryo in human rights protection. The thesis answers the question whether the embryo is subject of human rights documents. The legal status of embryo is analyzed in relation to the subjectivity of human rights in general as well as in relation to specific rights. The interpretation of legal terms "human being" and "everyone" contribute to a better understanding of legal status of embryo in general. The analysis of the specific rights, namely the right to life, human dignity, personal integrity and non-discrimination, shows the complexity of the potential legal subjectivity of embryo in the area of human rights. The evaluation of the legal status of human embryo in the area of human rights protection is complemented by an assessment of legal status in other... Název diplomové práce Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv Abstrakt Diplomová práce se zabývá právním postavení embrya v evropském právu, zejména s přihlédnutím k evropskému standardu ochrany lidských práv. Cílem diplomové práce je zhodnotit, zda se embryo nachází v postavení subjektu nebo objektu práva a zda právní postavení embrya je v souladu s přirozeným právem. Za tím účelem diplomová práce nejprve vymezuje postavení embrya v oblasti přirozeného práva, tedy tzv. morální status embrya. Následně diplomová práce zkoumá postavení embrya v oblasti ochrany lidských práv, kde odpovídá na otázku, zda je embryo subjektem lidskoprávních dokumentů. Postavení embrya je analyzována jednak obecně, s přihlédnutím k běžně používaným pojmům "lidská bytost" a "každý", a jednak v souvislosti s vybranými konkrétními právy, a to právem na život, lidskou důstojnost, integritu osobnosti a zákaz diskriminace. Analýza právního postavení embrya v systému ochrany lidských práv je následně doplněna o zhodnocení právního postavení embrya ve vybraných oblastech práva, jako je právo občanské, trestní a regulace výzkumu. Analýza právního postavení embrya je činěna na podkladě textu mezinárodních dokumentů z oblasti ochrany lidských práv a regulace biomedicíny a výzkumu, judikatury ESLP a SDEU a stanovisek... Keywords: embryo; právní status; subjekt práva; objekt práva; lidská práva embrya; morální status embrya; právo na život embrya; lidská důstojnost; human embryo; legal status; legal subject; legal object; human rights of embryo; moral status; right to life of embryo; human dignity Available in a digital repository NRGL
Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv

Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. ...

Havlíková, Barbora; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2020

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Kubová, Simona; Pavlů, Dagmar; Svozil, Zbyněk; Ružbarský, Pavel
2020 - Czech
Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the influence of strength intervention on muscle activity of selected muscle groups by PEMG during swimming locomotion by crawl method in top swimmers. Methods Fifteen top swimmers specializing in the crawl style at the age of 18-28 years participated in this experiment. After determining pain in the area of the shoulder joint using VAS (Visual Analogue Scale) and the SFPS questionnaire (Swimmer's Functional Pain Scale), which reports about the swimming training, health and analgesic use, probands underwent a PEMG examination of 8 evaluated muscles. Subsequently, they simulated a 100m crawl race on VASA, where PEMG data was again captured. Subsequently, everyone carried out a force intervention program and then again underwent a simulation of the 100m crawl on VASA. The evaluation and processing of the obtained data was performed with the program MyoResearch XP Master Edition from Noraxon company with simultaneous video recording. Basic descriptive statistics, Magnitude Based Difference, ANOVA and Cohen D were used for statistical data processing. Results Muscle activity of the examined muscles increased... Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer's Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci... Keywords: Ramenní kloub; bolest; plavání; silový trénink; EMG; intervence; The shoulder joint; pain; swimming; power training; EMG; intervention Available in a digital repository NRGL
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the ...

Kubová, Simona; Pavlů, Dagmar; Svozil, Zbyněk; Ružbarský, Pavel
Univerzita Karlova, 2020

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Kramperová, Veronika; Heller, Jan; Holmerová, Iva; Labudová, Jana
2020 - Czech
Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect of shallow water aerobic programme on changes of health-related physical fitness and health- related quality of life level in elderly females. Methods: 33 women (mean age 67 ± 5,2 years) were eligible for participation for the study. Participants were divided into experimental and control group. The experimental group (n = 17) participated in a 6month shallow water aerobic programme once a week 60 minutes. The control group did not participate in the physical program. Body composition, low-back and hamstring flexibility, hand grip strength, upper body and lower body strength, aerobic capacity, dynamic postural stability and health-related quality of life were determined before and after completion. Results: This study has shown that the training programme caused a significant increase in aerobic capacity (p = 0,01; r = 0,62) and in general health perception (p = 0,04; r = 0,36). Keywords: physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života Keywords: tělesná zdatnost; aqua-aerobik; stáří; kvalita života; physical fitness; water exercise programme; ageing; quality of life Available in a digital repository NRGL
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect ...

Kramperová, Veronika; Heller, Jan; Holmerová, Iva; Labudová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Strategická kultura České republiky
Beneš, Jan; Karásek, Tomáš; Eichler, Jan; Kučera, Tomáš
2020 - Czech
Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first analysed as a conceptual phenomenon both in relation to strategy itself and to the theories of international relations. The dissertation introduces the different streams of thought about strategic culture and then studies the approaches of the key involved authors with a special focus on the discussion between the first and the third generation of strategic culture scholars. Concerning the fact that the strategic culture has been originally created for the study of the behaviour and strategic thought of major powers, the author analyses the historical and geostrategic peculiarities of a small state in the Central Europe and then defines own conceptual and methodological framework. Using the method of grounded theory, the important symbols and narratives from the Czech history as well as the most important moments in the Czech political and strategic thought and decision-making are being examined. The historical narratives re-appear and influence the decision-making, thinking and argumentation of the key actors in the Czech security community. The research of the key decisions and historical moments after the 1989 is... Jan Beneš Strategická kultura České republiky Abstrakt Dizertační práce si klade za cíl komplexním způsobem definovat strategickou kulturu České republiky. Strategická kultura je nejprve analyzována jako konceptuální fenomén, jak ve vztahu k pojmu strategie, tak skrze její postavení v teorii mezinárodních vztahů. V práci jsou postupně představeny jednotlivé proudy uvažování o strategické kultuře a srovnány přístupy klíčových autorů, kteří se tímto konceptem zabývají, s důrazem na diskusi mezi jejich první a třetí generací. Vzhledem k faktu, že strategická kultura byla vytvořena a používána především jako nástroj k pochopení a vysvětlení chování strategicky a geopoliticky významných států, autor analyzuje historická a geostrategická specifika malého státu ve střední Evropě a následně definuje vlastní konceptuální a metodologický rámec studia strategické kultury. Metodou zakotvené teorie jsou poté zkoumány důležité symboly a narativy z historie českých zemí, zásadní momenty českého politického myšlení a rozhodování v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, vojenství a strategie. Historické narativy se při zkoumání bezpečnostní a obranné politiky České republiky projevují v uvažování aktérů bezpečnostní komunity a spoluformují české myšlení o obraně a bezpečnosti. Výzkum klíčových politických... Keywords: Strategická kultura; strategie; vojenství; Česká republika; bezpečnostní politika; obrana; Strategic Culture; Strategy; Military; Czech Republic; Security Policy; Defence Available in a digital repository NRGL
Strategická kultura České republiky

Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first ...

Beneš, Jan; Karásek, Tomáš; Eichler, Jan; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Narušená Funkce Hipokampu u Modelu Obsedantně-Kompulsivní Poruchy Vyvolané Quinpirolem
Brožka, Hana; Stuchlík, Aleš; Jendelová, Pavla; Kelemen, Eduard
2020 - English
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a serious psychiatric condition manifested by repeated thoughts followed by stereotypic compulsive behavior. Alterations to cortico-thalamo-striato- cortical circuits are most often implicated in the pathophysiology of OCD. However, many studies have also found a changed volume, shape and activity of the hippocampus in OCD patients. This work focused on the activity of hippocampal CA1 cells during stereotypical checking behavior and on cognitive flexibility in a quinpirole (QNP) sensitization model of OCD. The activity of CA1 hippocampal cells during stereotypical checking was assessed in an enriched open-field test in QNP sensitized rats. Arc+ (activity-regulated cytoskeletal associated protein, or Arg 3.1) mRNA expression profiles were determined in CA1 coronal hippocampal sections following stereotypical checking. After the establishment of stereotypical checking (10 sessions), rats were exposed to the arena and sacrificed after 5 minutes. QNP sensitized animals visited the same objects with the same frequency as during previous sessions, while control rats did not. Locomotor activity was comparable between QNP treated rats and controls. Following sacrifice, rat brains were flash frozen and sliced to 20 µm thick sections. Sections, mounted on slides, were hybridized... Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je závažné psychiatrické onemocnění, které se projevuje opakovanými nutkavými myšlenkami a následně stereotypním kompulzivním chováním. Do patofyziologie OCD jsou zapojeny změny kortiko-thalamo-striato-kortikálních obvodů. Mnoho studií však také zjistilo změněný objem, tvar a aktivitu hipokampu u pacientů s OCD. Tato práce byla zaměřena na aktivitu hipokampálních CA1 buněk během stereotypního kontrolního chování podobného kompulzivní kontrole a na kognitivní flexibilitu v potkaním modelu sensitizace dopaminovim D2 agonistem quinpirolem (QNP). U sensitizovaných potkanů a kontrol byla hodnocena aktivita hipokampálních buněk v oblasti CA1 během stereotypní kontroly v otevřeném poli s vloženými objekty. Stanovili jsme profily exprese ranneho genu Arc+ (aktivitou regulovaného cytoskeletálního proteinu neboli Arg 3.1) v koronálních hipokampálních řezech v oblasti CA1. Po ustavení stereotypního kontrolovani (10 sezení) byli potkani vystaveni aréně a přesně po 5 minutách humánně usmrceni. Sensitizovaná zvířata navštěvovala konkrétní objekty v jednotlivých sezeních s konsistentní preferencí, zatímco kontrolní tuto preferenci měnila od jednoho sezení k druhému. Lokomoční aktivita byla v testovacím sezení mezi oběma skupinami srovnatelná. Po usmrcení byly mozky potkanů bleskově... Keywords: Obsessive-compulsive disorder; quinpirole; cognitive flexibility; hippocampus; immediate-early genes; Obsedantně-kompulsivní porucha; quinpirol; kognitivní flexibilita; hippokampus; geny ranné odpovědi Available in a digital repository NRGL
Narušená Funkce Hipokampu u Modelu Obsedantně-Kompulsivní Poruchy Vyvolané Quinpirolem

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a serious psychiatric condition manifested by repeated thoughts followed by stereotypic compulsive behavior. Alterations to cortico-thalamo-striato- cortical ...

Brožka, Hana; Stuchlík, Aleš; Jendelová, Pavla; Kelemen, Eduard
Univerzita Karlova, 2020

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě
Procházka, Jan; Čáslavová, Eva; Provazníková, Romana; Novotný, Jiří
2020 - Czech
Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different models of sport financing in the Czech Republic and comparable countries in Europe, and based on this analysis, to propose modifications allowing to stabilise and further develop the Czech model. It was a qualitative research. Regarding methods, it was based on literature research, and analysis of scientific literature, official documents and other sources, and the main research with the help of a structured survey. The latest one was complemented with interviews and personal communication. A pre-research, based on another survey, was an intermediate step for fine-tuning the final survey. Notwithstanding huge problems in obtaining data and even with communication with contacted parties, an important set of data was obtained, and that mainly in comparison with former research, which was appreciated during discussions at conferences and by other interested parties. The research was successful in getting structured information from ten European countries. Baaed on the analysis mentioned above and that of the Czech model, modifications allowing to improve sport financing in the Czech Republic were proposed.... Název: Systémy financování sportu ze zdrojů ze státních financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě Autor: Jan Procházka Abstrakt: Výzkum měl za cíl analyzovat různé modely financování sportu v České republice a ve srovnatelných zemích v Evropě a na základě této analýzy navrhnout změny, umožňující stabilizací a další rozvoj českého modelu. Jednalo se o kvalitativní výzkum. Metodologicky byl založen na rešerši a analýze vědecké literatury, oficiálních dokumentů a jiných zdrojů, a na následně provedeném hlavním výzkumu za pomoci strukturovaného dotazníku. Ten byl doplněn rozhovory a osobní komunikací. Mezistupněm byl předvýzkum, také ve formě dotazníku, který umožnil doladit hlavní dotazník. Přes velké problémy se získáváním dat a dokonce komunikací oslovených stran se podařilo získat vcelku velký objem údajů, a to hlavně ve srovnání s předchozími studiemi, což bylo oceněno při diskusích na konferencích i s jinými zainteresovanými stranami. Podařilo se získat strukturované informace z deseti zemí Evropy. Na základě analýzy z předchozího a z českého modelu byly navrženy změny umožňující zlepšit financování sportu v České republice. Klíčová slova: Ekonomika sportu, sportovní politika, financování sportu, veřejné finance, státní finance Keywords: Ekonomika sportu; sportovní politika; financování sportu; veřejné finance; státní finance; Sport Economics; sport policy; sports financing; public finances; state finances Available in a digital repository NRGL
Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different ...

Procházka, Jan; Čáslavová, Eva; Provazníková, Romana; Novotný, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Závazná stanoviska jako nástroj ochrany přírody a krajiny
Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Pokorný, Jiří
2020 - Czech
This thesis focuses on the binding opinion and defines its key role in nature and landscape protection. From the author's viewpoint construction activity is an activity with the greatest impact on nature and landscape and the submitted work focuses, among other things, on the evidence that the purpose of issuing binding opinions is the regulation of construction. The thesis consists of introduction, conclusion and five chapters divided into subchapters according to logical and well-arranged structure. The first chapter discusses the role of the body concerned in the protection of the public interest, which is the protection of nature and landscape. The second chapter is structured into several subchapters and is devoted to the description of the binding opinion. The author analyzed its definition features, its legal nature and its content requirements. The last part of this chapter is devoted to the process of issuing binding opinions. Furthermore, the author focused on the review mechanism of binding opinions, namely its legislation in the Code of Administrative Procedure, the Code of Administrative Justice, including a deviation from the general regime laid down by the Building Act. The fourth chapter is devoted to the definition of the involved authorities concerned by the law on nature and... Tématem předložené rigorózní práce je právní instrument závazného stanoviska. Autorka práce se zaměřuje na vymezení jeho klíčové role v rámci ochrany přírody a krajiny. Z hlediska toho, že autorka má za to, že stavební činnost je aktivita, při níž dochází k největším zásahům do přírody a krajiny, se předložená práce zaměřuje kromě jiného na důkaz tvrzení, že účelem vydávání závazných stanovisek je právě regulace výstavby. Práce sestává z úvodu, závěru a pěti kapitol členěných do podkapitol dle logické a přehledné struktury. První kapitola pojednává o roli dotčeného orgánu při ochraně veřejného zájmu, kterým ochrana přírody a krajiny dle zákona je. Druhá kapitola strukturovaná do několika podkapitol se věnuje analýze předmětného právního nástroje, konkrétně jeho definičními znaky a jeho právní povahou, jeho obsahovými náležitostmi a procesem jeho vydávání. Dále se autorka zaměřila na přezkumný mechanismus závazných stanovisek, a to konkrétně na jeho právní úpravu ve správním řádě, soudním řádě správním, včetně odchylky od obecného režimu stanovenou stavebním zákonem. Čtvrtou kapitolu autorka práce věnovala vymezením jednotlivých dotčených orgánů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato část navazuje na již velmi konkrétní úsek práce analyzující jednotlivá závazná stanoviska vydávaná orgány... Keywords: závazná stanoviska; ochrana přírody a krajiny; dotčený orgán; povolování; veřejný zájem; Binding Opinions; Natural and Landscape Protection; Involved Authority; Permit; Public Interest Available in a digital repository NRGL
Závazná stanoviska jako nástroj ochrany přírody a krajiny

This thesis focuses on the binding opinion and defines its key role in nature and landscape protection. From the author's viewpoint construction activity is an activity with the greatest impact on ...

Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Pokorný, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních
Hoffmann Karel; Martin Haase; Raida Zbyněk
2020 -
Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) a měření extrémních impedancí založeném na interfe-rometrických měřicích přístupech. Nová metoda pro charakterizaci nejmenšího možného útlumu EMI/RFI filtrů v jejich závěrném pásmu na vyšších megahertzových a gigahertzových kmitočtech je vyvinuta a experimentálně ověřena na profesionálním EMI/RFI filtru. Dále, je odvozena originální nejistotní analýza interferometrických měření extrémních impedancí, odhalující základní limity ovlivňující dosažitelnou přesnost měření. Výsledky analýzy jsou ověřeny pomocí synteticky vygenerovaných měření v prostředí programu MATLAB.The thesis is primarily focused on microwave measurements that are influenced by the interference of coherent signals. Specifically, it investigates two different microwave measurements – measurements of electromagnetic interference (EMI) or radio-frequency interference (RFI) filters and measurements of extreme impedances based on interferometric measurement approaches. A new method for characterization of lowest possible insertion loss of EMI/RFI filters in their stop bands at high megahertz or gigahertz frequencies is developed and experimentally verified on a~professional EMI/RFI filter. Further, an~uncertainty analysis of interferometric measurements of extreme impedances, revealing fundamental limits influencing achievable measurement accuracy and precision, is presented and verified using synthetically generated measurements in MATLAB environment. Keywords: Aditivní šum; diferenční vid; elektromagnetický interferenční filter (EMI); extrémní impedance; interferometrická metoda; mikrovlnné měření; Monte Carlo simulace; multiplikativní šum; nejistotní analýza; potlačení nejistoty; radio-frekvenční interferenční filtr (RFI); Souhlasný vid; S-parametry; Additive noise; common mode (CM); differential mode (DM); electromagnetic interference (EMI) filter; extreme impedances; interferometric method; microwave measurement; mixed-modes; Monte Carlo simulation; multiplicative noise; radio-frequency interference (RFI) filter; S-parameters; uncertainty analysis; uncertainty suppression Available in digital repository of ČVUT.
Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních

Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) ...

Hoffmann Karel; Martin Haase; Raida Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska
Dynybyl Vojtěch; Jakub Chmelař; Němček Miloš
2020 -
Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných servisních zásahů. Konvenční metody monitorování ložisek, založené např. na vibrodiagnostice, nejsou dostatečně citlivé, aby jimi bylo možné efektivně detekovat začínající problémy spojené s lokální absencí mazací vrstvy, nebo její nedostatečnou tloušťkou, a poškozením tak předcházet. V této práci je použita existující metoda pro snímání stavu mazání valivých ložisek k doposud nepublikované aplikaci přímého monitorování mazací vrstvy. Metoda je založena na využití vlastností povrchových akustických vln, které jsou prostřednictvím páru piezo-elektrických elementů aktivně buzeny na povrchu vnějšího kroužku ložiska a opět snímány. V této práci je popsána metoda vyhodnocení takového signálu, která umožňuje provést hodnocení stavu mazací vrstvy. Neboť nebyla identifikována žádná jiná metoda, která by umožňovala nezávislé ověření výsledků vyhodnocení, byl pro návrh experimentu a následné ověření popsané metody použit matematický model ložiska a Reynoldsovou rovnicí popsaný model mazací vrstvy. Výsledky provedených experimentálních měření se ukázala být ve velmi dobré shodě s predikcemi z modelů. Společně s poskytnutou interpretací chování signálu za konkrétních podmínek, při které byly využity výsledky aktuálních výzkumů, tak byla pozorování vývoje mazací vrstvy v ložisku prostřednictvím popsané metody vyhodnocení ověřena.This dissertation thesis addresses a topic of lubrication film monitoring in rolling element bearings. According to statistical data, lubrication problems are behind most of bearing failures. Sensitivity of conventional bearing monitoring methods, such as vibration-based monitoring, is in most cases insufficient to detect problems with local absence of lubrication film or its low thickness and to prevent the failures. In this thesis, an existing method for bearing lubrication monitoring is used, but in yet unpublished application of direct monitoring of lubrication film. The method stands on active excitation of surface acoustic waves at outer ring of bearing and their subsequent sensing. In this thesis a signal evaluation method, which allows an assessment of the lubrication film is presented and described. Due to absence of another method which would allow independent verification of obtained results, a coupled bearing mathematical model and a lubrication film model described by Reynolds equation, was used to design the experiment and verify results. Evaluated results of experimental measurements showed a good agreement with predictions obtained by models. Together with provided interpretation of results, which was based on published results of other researchers, the observation of lubrication film in the bearing was verified. Keywords: Mazáni; Elastohydrodynamiké mazání; EHL; Povrchové akustické vlny; Lambda; Rayleigho vlny; Bearing; Lubrication; Elastohydrodynamic lubrication; EHL; Surface Acoustic Waves; Lambda; Rayleigh waves Available in digital repository of ČVUT.
Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska

Tato disertační práce se zabývá tématem snímání mazací vrstvy v ložiskách s valivými elementy. Problémy s mazáním jsou dle statistik nejčastější příčinou selhání valivých ložisek a zdrojem nákladných ...

Dynybyl Vojtěch; Jakub Chmelař; Němček Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases