Number of found documents: 602222
Published from to

Bytový dům u Negrelliho viaduktu
Sedlák Jan; Glib Khmelnytskyi; Šrom Ivan
2021 -
Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a další teritorii. Hodně symbolické je i to, že místem kde tento děj se odehrává je rozmezí Florence a Karlina, v ulicí Prvního pluku, a fasády bloku jsou orientované směrem k Negrelliho viaduktu.The basic volume solution closes the block and creates a connection between the existing objects. The new building itself is a kind of bridge between two worlds, between the world of old Prague and the world of new Prague, which is constantly conquering more and more territories. It is also very symbolic that the place where this story takes place is between Florence and Karlin, in the street of the First Regiment, and the facades of the block are oriented towards the Negrelli viaduct. Keywords: Bytový dům u Negrelliho viaduktu; Rozmezi Karlina a Florence; Praha 8; Vnitřní svorek; Apartment House near Negrelli Viaduct; Between Karlin and Florenc; Prague 8; inside yard Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům u Negrelliho viaduktu

Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který ...

Sedlák Jan; Glib Khmelnytskyi; Šrom Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Domov pro seniory, Praha 2
Šestáková Irena; Zdenka Studená; Jílek Vratislav
2021 -
Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna a denní stacionář.Design of the retirement home on the outskirts of Vinohrady in Prague. The facility provides accommodation with the necessary care for non-self-sufficient seniors. The building also contains apartments for self-sufficient seniors, a restaurant, a cafe and a day center. Keywords: Praha; denní stacionář; bezbariérový; Vinohrady; domov pro seniroy; retirement home; day center; barrier-free; Vinohrady; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Domov pro seniory, Praha 2

Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna ...

Šestáková Irena; Zdenka Studená; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bydlení u Grébovky
Kuzemenský Michal; Lukáš Foltýn; Světlík Jan
2021 -
Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné domy svírající dvůr ji s pokorou doplňují. Tvoří plynulý přechod z rigidní blokové zástavby do otevřeného parku Grébovky a Nuselského údolí.Grébovka is located on the border of Vinohrady and Vršovice, on a terrain break. The area is a diverse mosaic of historic Vršovice with remains of the original village houses. The project consists of three apartment houses with a courtyard. It forms a smooth transition from a district of rigid blocks of flats to the open park of Grébovka and Nusle valley. Keywords: Grébovka; bytový dům; soubor; dvůr; schody; Grébovka; housing; ensemble; courtyard; stairs Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení u Grébovky

Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné ...

Kuzemenský Michal; Lukáš Foltýn; Světlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nová strahovská kolej
Kordovský Petr; Tereza Húsková; Chvojka Ivo
2021 -
Stavba se nachází v Praze na Strahově na pozemku u pravého severního rohu Strahovského stadionu. Úkolem projektu bylo vytvořit důstojný vstup do kolejního kampusu ČVUT a navrhnout moderní bydlení pro studenty formou sdílených bytů. Nově navržený objekt svým tvarovým konceptem navazuje na sousedící Strahovský stadion a na své místo s respektem na historické hradby, které pozemek z části obklopují. Mimo bytů jsou zde navrženy společenské místnosti, komerční prostor, tělocvična, hudební zkušebna, malé lázně a další podle přání rezidentů nynějších strahovských kolejí. V současné době je pozemek z části nezastavěný, využívaný pouze jako parkoviště.Building is located in Strahov, Prague on a site which is near the right northern corner of the Strahov Stadium. The aim of the project was to create a dignified entrance to the CTU dorms campus and to design modern dormitories for students in the form of shared flats. The newly designed Building’s shape concept ties in with the neighboring Strahov Stadium and its place with respect to the historic walls which surrounds the site. Besides flats, the building also offers social and commercial spaces, a gym, a music rehearsal room, a small spa, and others according to the wishes of the residents of the current Strahov dormitories. The site is currently undeveloped, used only as a parking lot.The Keywords: Studentské koleje; Bydlení pro studenty; Sdílené byty; Strahov; koleje; Dormitories; Prague; Students; Living x dorms Available in digital repository of ČVUT.
Nová strahovská kolej

Stavba se nachází v Praze na Strahově na pozemku u pravého severního rohu Strahovského stadionu. Úkolem projektu bylo vytvořit důstojný vstup do kolejního kampusu ČVUT a navrhnout moderní bydlení pro ...

Kordovský Petr; Tereza Húsková; Chvojka Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Yacht klub, Podolí
Lampa Radek; Anna Hejduková; Černý Luděk
2021 -
Budova Českého Yacht Klubu je navržena jako multifunkční objekt pro členy yacht klubu i veřejnosti. Skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V podzemním podlaží se nachází dílna, šatna a technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je multifunkční sál, restaurace, klubovna, sauna a kanceláře a ve druhém nadzemním podlaží se nachází ubytování. V současnosti se na místě nachází jiné budovy, které budou náležitě nahrazeny.The building of the Czech Yacht Club is designed as multifunctional building for members of the yacht club and for public. It consists of three floors, one of them is uderground. The underground floor contains workshop, changing room and utility rooms. In the first floor there is a multifunctional hall, restaurant, club-room, sauna and offices; the second floor serves as accommodation. Nowadays, there are other buildings on the site, which will be properly replaced. Keywords: Český Yacht Klub; Podolí; Bar; Přístav; Jachta; Czech Yacht Club; Podolí; Bar; Port; Yacht Available in digital repository of ČVUT.
Yacht klub, Podolí

Budova Českého Yacht Klubu je navržena jako multifunkční objekt pro členy yacht klubu i veřejnosti. Skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V podzemním podlaží se nachází dílna, ...

Lampa Radek; Anna Hejduková; Černý Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kulturní centrum, Brandýs nad Labem
Mádr Josef; Veronika Černecká; Houštecká Klára
2021 -
Kultúrne centrum s knižnicou, ktoré sa nachádza na rozhraní historického centra mesta Stará Boleslav a obytnej zástavby. Hmota nadväzuje na okolitú zástavbu a ponúka možnosť kultúrneho vyžitia.Cultural center with library located between historical downtown of Stara Boleslav and its residential area. The object completes surrounding built-up area. It offers different cultarl events. Keywords: sál; kultúra; knihovna; kavárna; park; hall; culture; library; cafe; park Available in digital repository of ČVUT.
Kulturní centrum, Brandýs nad Labem

Kultúrne centrum s knižnicou, ktoré sa nachádza na rozhraní historického centra mesta Stará Boleslav a obytnej zástavby. Hmota nadväzuje na okolitú zástavbu a ponúka možnosť kultúrneho ...

Mádr Josef; Veronika Černecká; Houštecká Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bytový dům, Praha-Libuš
Stempel Ján; Vlasta Mária Machovčáková; Vít Milan
2021 -
Tématem bakalářske práce je návrh bytového domu na nově vznikající výstavbě v Praze 4 - Libuš, na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání bytové funkce s komerční funkcí v parteru. Cílem práce je dokončení studie z předchozího semestru do úrovně odpovídající projektové dokumentaci pro stavební povolení.The theme of this bachelor these is a design of the apartment house in gap of new block in Prague 4 - Libuš based on the design of the territorial study of the UNIT studio. The design solves mutual functioning residential and commercial functions. The main aim of this work is complete the study from the previous semester to the level corresponding to the project documentation for building permission. Keywords: bytový dom Libuš Praha 4; apartment house Libuš Prague 4 Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům, Praha-Libuš

Tématem bakalářske práce je návrh bytového domu na nově vznikající výstavbě v Praze 4 - Libuš, na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání bytové funkce s ...

Stempel Ján; Vlasta Mária Machovčáková; Vít Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Obytný dům s vybavením, Český ráj
Girsa Václav; Lucie Fousová; Kantová Olga
2021 -
Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. V parteru stavby se nachází cukrárna a prodejna s čaji. V patře nad nimi se nachází byty a kanceláře.The project solves the original study designed in Girsa’s studio, which is focused on the building permit. Proposal is focused on polyfuctional structure situated in the gap in Trutnov. The project consists of sweet-shop and teashop. Above is located flats and offices. Keywords: Byty; cukrárna; kanceláře; polyfunkce; Turnov; Flats; Sweet-shop; offices; multifunctional; Turnov Available in digital repository of ČVUT.
Obytný dům s vybavením, Český ráj

Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. V parteru stavby se nachází cukrárna a ...

Girsa Václav; Lucie Fousová; Kantová Olga
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bydlení u Grébovky
Kuzemenský Michal; Filip Cingel; Sedlák Matyáš
2021 -
Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující tento trend.We’re at the boundary of former vernacular structure of Staré Vršovice and urban structure of Vinohrady. Organic structure is replaced by blocks. A small house on the slope is met with the same fate. A townhouse comes at its place, following the trend. Keywords: Praha; Grébovka; Havlíčkovy sady; bytový dům; výhled; historie; Prague; Grebovka; Havlíčkovy sady; block of flats; view; history Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení u Grébovky

Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází ...

Kuzemenský Michal; Filip Cingel; Sedlák Matyáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení
Sovják Radoslav; Michal Mára; Vejmelková Eva
2021 -
Vysokohodnotný beton vyztužený kovovými vlákny je technologicky vyspělý kompozit s vysokou schopností absorpce a disipace energie. Z důvodu zvýšení balistických vlastností byly vyrobeny a zkoumány betonové vzorky s rozdílným obsahem křemičitého, korundového a čedičového kameniva a dále také vzorky opatřené aramidovými tkaninami a stříkanými pěnami s vysokou tahovou kapacitou. K testování všech těles byl použit nejběžnější typ střeliva, kterým je kalibr 7,62 × 39 mm s celokovovým pláštěm a jádrem z měkké oceli. Velikost poškození a mód porušení byl určen za pomoci 3D skeneru fungujícím na principu fotogrammetrie. Experimentálně bylo ověřeno, že nahrazení části mikropísků běžnými a ekonomicky přijatelnějšími frakcemi kameniva 0/2 mm má velice malý vliv na výsledné mechanické vlastnosti a rovněž i na balistickou odolnost. Dále bylo zjištěno, že přídavek korundového kameniva má nejenom pozitivní vliv na balistickou odolnost, ale zejména na zvýšení tlakové pevnosti a snížení hloubky penetrace (DOP). Rovněž použití čedičového kameniva má kladný efekt na balistickou odolnost kompozitu. V případě 30 % náhrady křemičitých písků čedičem došlo nejenom k poklesu hloubky penetrace, ale rovněž nedochází již k perforaci tělesa. Dále bylo experimentálně ověřeno, že UHPSFRC s textilními aramidovými tkaninami má výrazně lepší balistickou odolnost ve srovnání s referenční směsí UHPSFRC bez tkaniny. Rovněž bylo ověřeno, že vzorky s bodovými nebo segmentovými propojovacími vlákny mezi textiliemi na přední straně a textiliemi na zadní straně mají vyšší odolnost kvůli lepší celistvosti celého kompozitu. V neposlední řadě bylo zjištěno, že přínos stříkaných pěn nanesených na povrch vzorku je z pohledu balistické odolnosti zcela minimální. Jedinou výhodou této technologie je významná lokalizace poškození a omezení vzniku sekundárních fragmentů.Ultra high performance reinforced concrete with metal fibers is a technologically advanced composite with a high ability to absorb and dissipate energy. In order to increase the ballistic properties, concrete samples with different contents of silica, corundum and basalt aggregates were produced and examined, as well as samples provided with aramid fabrics and sprayed foams with high tensile capacity. The most common type of ammunition, a caliber 7.62 × 39 mm with an all-metal shell and mild steel core was used to test all specimens. The size of the damage and the mode of failure was determined by using a 3D scanner operating on the principle of photogrammetry. It was experimentally verified that the replacement of part of the micro-sands with common and more economically acceptable fractions of 0/2 mm aggregate has small effect on the mechanical properties as well as on the ballistic resistance. Furthermore, it was found out that the addition of corundum aggregate has not only a positive effect on ballistic resistance, but especially on increasing compressive strength and reducing penetration depth (DOP). The use of basalt aggregate also has a positive effect on the ballistic resistance of the composite. In the case of 30% replacement of silica sands by basalt, there was not only a decrease in the depth of penetration, but also no perforation of the specimens. Furthermore, it was experimentally determined that UHPSFRC with textile aramid fabrics has significantly better ballistic resistance compared to the reference mixture UHPSFRC without fabric. Also, it was verified that specimens with the point or segment interconnection threads between the front side textile fabrics and rear side textile fabrics have higher resistance due to the better integrity of the monolithic UHPSFRC mixture. Last but not least, it was experimentally verified that ballistic resistance of specimens with sprayed foams on the surface is completely minimal. The only advantage of this technology is the significant localization of damage and a huge reduction of secondary fragments. Keywords: Penetrační odolnost; Dopad projektilu; Vysoká rychlost zatěžování; Balistická odolnost; Cementový kompozit; UHPSFRC; Korund; Čedič; Aramid; Stříkaná pěna; Penetration resistance; Projectile impact; High loading speed; Ballistic resistance; Cement composite; UHPSFRC; Corundum; Basalt; Aramid; Ballistic foam Available in digital repository of ČVUT.
Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení

Vysokohodnotný beton vyztužený kovovými vlákny je technologicky vyspělý kompozit s vysokou schopností absorpce a disipace energie. Z důvodu zvýšení balistických vlastností byly vyrobeny a zkoumány ...

Sovják Radoslav; Michal Mára; Vejmelková Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases