Number of found documents: 595054
Published from to

Strategie pro předzápasové sázky na sportovních burzách
Uhrín Matej; Radek Bula; Šustr Michal
2021 -
Cílem této práce bylo prozkoumat oblast vývoje předzápasových kurzů na sportovních burzách. Práce se zaměřuje na popis technikálií a nástrojů používaných k sázení na sportovní události. Na základě provedené rešerše je vybrán konkrétní sport (dostihy) a vhodná data. Pro účely následné analýzy je provedeno předzpracování, čištění a formátování těchto dat. Prováděná analýza popisuje základní vlastnosti trhu a jejich vývoj ve sledovaném čase. Se zohledněním výsledků analýzy je navrženo několik základních strategií, které využívají algoritmy strojového učení. Každá ze strategií je parametrizována tak aby při jejich následné evaluaci došlo k otestování co nejvíce možností. Na základě evaluace podle definovaných metrik je vybráno několik strategií, které budou dále vylepšovány. Vylepšování spočívá ve využívání umělých neuronových sítí různých architektur pro predikční část strategie. Nakonec jsou popsány a porovnány nejlepší strategie a jejich výsledky.The goal of this thesis is to explore a field of pre-match price development on sports exchanges. The thesis presents a description of the techniques and tools used in betting on sports events. According to past research is chosen specific sport (horse racing) and appropriate data. For purposes of the following work is applied data preprocessing, cleaning, and reshaping. A performed analysis then describes the basic properties of a market and their development in observed time. With respect to this analysis are proposed several strategies, which use machine learning algorithms. Each from strategies is parametrized in order to increase the number of tested and evaluated scenarios. Based on the evaluation and according to defined metrics is selected a set of strategies intended for further improvement. This improvement lies in using artificial neural networks of different architectures for the prediction part of the strategy. In the end, the best strategies are described, compared, and commented. Keywords: sportovní sázení; předzápasové sázení; sázkové burzy; strategie; dostihy; sports betting; pre-match betting; betting exchange; strategies; horse racing Available in digital repository of ČVUT.
Strategie pro předzápasové sázky na sportovních burzách

Cílem této práce bylo prozkoumat oblast vývoje předzápasových kurzů na sportovních burzách. Práce se zaměřuje na popis technikálií a nástrojů používaných k sázení na sportovní události. Na základě ...

Uhrín Matej; Radek Bula; Šustr Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Učení reprezentací s omezenou supervizí pro vyhledávání ochranných známek
Tolias Georgios; Pavel Šuma; Shekhovtsov Oleksandr
2021 -
Tato práce si klade za cíl navrhnout metody pro rozpoznávání vzájemně podobných obrázků ochranných známek. Zakódováním vstupních obrázků do vektorových reprezentací lze podobné ochranné známky najít pomocí jednoduchého vyhledávání v euklidovském prostoru. Pro získání těchto reprezentací se používá hluboká konvoluční neuronová síť. S využitím paradigmatu přenosu znalostí je v práci prozkoumáno a porovnáno několik síťových architektur, předem natrénovaných v souvisejících doménách. Nejvýkonnější z modelů je dále dotrénován pomocí způsobů učení metrik. Pro účely trénování sítí byla vytvořen nová anotovaná datová sada, skládající se z více než dvou tisíc obrázků ochranných známek. Prokázané případy konfliktních ochranných známek jsou vzácné a ruční anotace velkého množství dat je pomalá a zdlouhavá. Z tohoto důvodu práce také navrhuje několik metod pro učení s omezenou supervizí, vhodných pro hluboké učení metrik, které snižují požadavky na data a lépe připravují řešení pro možné aplikace v reálném životě. Všechny metody jsou vyhodnoceny na standardních datových sadách obrázků \linebreak ochranných známek.This thesis aims to design methods for recognizing and retrieving similar trademark images from large databases. By embedding the input images into real-valued vector representations, the most similar trademarks can be derived with a simple Euclidean search. Acquiring these representations is done with the help of a deep convolutional neural network. Following a transfer learning paradigm, several network architectures pre-trained on related domains are studied and compared. On top of that, the best performing model is further fine-tuned in a metric learning fashion. A new annotated dataset consisting of more than two thousand trademark images was created for the purpose of the network training. Ground truth evidence for conflicting trademarks is scarce and manually annotating large amounts of data is slow and tedious. For this reason, the thesis also proposes various semi-supervised approaches suitable for deep metric learning to reduce the data requirements and better prepare the solution for possible real-world applications. Both supervised and semi-supervised methods are evaluated on standard trademark benchmark datasets. Keywords: hluboké učení metrik; učení s omezenou supervizí; vyhledávání obrázků ochranných známek; deep metric learning; trademark image retrieval; semi-supervised learning Available in digital repository of ČVUT.
Učení reprezentací s omezenou supervizí pro vyhledávání ochranných známek

Tato práce si klade za cíl navrhnout metody pro rozpoznávání vzájemně podobných obrázků ochranných známek. Zakódováním vstupních obrázků do vektorových reprezentací lze podobné ochranné známky najít ...

Tolias Georgios; Pavel Šuma; Shekhovtsov Oleksandr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů
Kybic Jan; Jan Kúdelka; Drchal Jan
2021 -
V poslední době stoupá frekvence použití strojového učení v celé řadě oblastí vědy a techniky. Jednou z těchto oblastí je i analýza dat z medicinského prostředí. Tato diplomová práce se zabývá využitím strojového učení k analýze histopatologických snímků. Hlavní výzvou při zpracování digitálních histopatologických snímků je jejich velikost. Každý snímek dosahuje velikosti až několik gigabytů. Z tohoto důvodu není možné použít k jejich analýze konvenční metody strojového učení. Cílem práce je navrhnout a naimplementovat robustní klasifikátor, který zvládne ve snímcích detekovat a klasifikovat nádory, navzdory výzvám, které jsou s tím spjaty. K dosažení cíle je využíváno předzpracování dat, prvky hlubokého učení a metoda "multiple instance learning". Implementace použitích metod byly ověřeny na známých datasetech.In recent years, machine learning has been used increasingly more often in most areas of science and engineering. One such area is the analysis of data from the medical environment. This master thesis is concerned with the application of machine learning on the analysis of histopathological images. The main challenge of the analysis of such images is their size. Each image has a size of up to a few gigabytes. For this reason, it is not possible to use conventional methods of machine learning for their analysis. In this work, we propose a robust classifier, which can detect tumours in the images and classify them, despite the challenges that come with it. To reach this goal, data preprocessing as well as deep learning and multiple instance learning methods are used. The implementation of used methods has been verified on known datasets. Keywords: Digitální patologie; Hluboké učení; Strojové učení; Histopatologické snímky; Digital Pathology; Deep Learning; Machine learning; Whole Slide Images Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů

V poslední době stoupá frekvence použití strojového učení v celé řadě oblastí vědy a techniky. Jednou z těchto oblastí je i analýza dat z medicinského prostředí. Tato diplomová práce se zabývá ...

Kybic Jan; Jan Kúdelka; Drchal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Efektivita variant algoritmu minimalizace fiktivní lítosti v různých doménách
Lisý Viliam; Jan Rudolf; Čermák Jiří
2021 -
Algoritmy, které jsou kompetitivně schopné hrát proti lidem populární hry, byly v pozornosti výzkumu v oboru umělé inteligence od počátku. Jako reprezentant her s neúplnou informací byl i dvouhráčový poker. Výzkum algoritmů řešící hry s neúplnou informací dal vzniknout skupině algoritmů minimalizující fiktivní lítost (CFR). V posledních letech vznikla řada CFR variant. Jejich autoři dokazují důležitost jejich varianty převážně na empirických experimentech rychlosti konvergence k aproximovanému Nashovu equilibriu. Hra, na které porovnávali svoje algoritmy, byl převážně právě poker. Tato práce se zjišťuje, zda svoje výsledky obhájí na více hrách. Implementujeme nejpopulárnější publikované CFR varianty CFR, CFR+, LCFR a DCFR. Měříme jejich rychlost konvergence na různých parametrech her Goofspiel, Liar's Dice, Oshi-Zumo a Darkchess. Zjistili jsme, že autoři původně provedených experimentů pouze na pokeru příliš nezkreslili svoje závěry, nicméně některé tvrzení byli příliš optimistické. Ukazujeme, starší CFR+ má v některých hrách rychlejší konvergenci než novější DCFR, nebo že DCFR(1.5, 0.5, 0) není vždy nejlepší varianta, jak tvrdí autor.Since the beginning, algorithms that could competitively play against people's popular games have been on the research's focus in the artificial intelligence field. Two-player poker is one of them as a representative of imperfect-information games. The research on algorithms solving two-player imperfect-information games had given birth to a group of algorithms based on counterfactual regret minimization (CFR). Their authors had been proving the importance of their CFR variant mainly by empirical speed of convergence experiments to approximate Nash equilibria. The games, which they use for experiments, were variants of poker. This thesis is examining if the results of previous uphold to diverse domains. We implemented the most popular published CFR variants Vanilla CFR, CFR+, LCFR, and DCFR. We measured their convergence speed on the different parametrization of Goofspiel, Liar's Dice, Oshi-Zumo, and Darkchess. We found out that the authors of these CFR variants did not skew their results using mostly poker domains. However, some of their statements were too optimistic. We showed older CFR+ with a different weighting of average strategy can better results than newer DCFR. DCFR(1.5, 0.5, 2.0) is not universally the best CFR variant. Keywords: teorie her; minimalizace lítosti; game theory; regret minimization Available in digital repository of ČVUT.
Efektivita variant algoritmu minimalizace fiktivní lítosti v různých doménách

Algoritmy, které jsou kompetitivně schopné hrát proti lidem populární hry, byly v pozornosti výzkumu v oboru umělé inteligence od počátku. Jako reprezentant her s neúplnou informací byl i dvouhráčový ...

Lisý Viliam; Jan Rudolf; Čermák Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozvrhovací algoritmy pro problém s nepřekrývajícími se přestavbovými časy
Novák Antonín; Vilém Heinz; Smejkal Jan
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním úloh na paralelní identické stroje, s operací přenastavení stroje pro každou dvojici naplánovaných úloh. Délka této operace je závislá na obou úlohách. Operace musí být vykonána pracovníkem mezi danou dvojící úloh. Na každém stroji může být v jeden okamžik vykonávána právě jedna úloha či operace přenastavení. Žádný pracovník nesmí vykonávat více operací zároveň. Úkolem je minimalizovat tzv. makespan, což je konec poslední úlohy na nejpozději končící mašině. V práci navrhujeme Constraint programming (CP) modely které jsou schopné najít optimální řešení a heuristické algoritmy, které jsou vhodné pro velké instance kde CP není dostatečně výkonný. Navrhujeme tzv. warm start techniky, které výrazně zvyšují efektivitu CP modelů. Dále navrhujeme hybridní algoritmus zvaný SMETI, který kombinuje výše zmíněné metody s tzv. subproblem CP modelováním, který poskytuje velmi kvalitní výsledky v dobrém čase a zároveň má schopnost dosáhnout optimálního řešení. Experimentální porovnání s tzv. state-of-the-art přístupy ukazuje, že navržené metody jsou efektivnější, dosahují stejné kvality řešení rychleji či lepšího řešení ve stejném čase.This thesis examines the problem of task scheduling on parallel identical machines with setup operation for every pair of scheduled consecutive tasks. The length of the setup is sequence-dependent, and the setup must be executed in-between the relevant tasks by a machine setter. On any machine at any given time, there can be only one task or setup processed. No machine setter can work multiple setups at the same time. The goal is to minimize the makespan, which is the time when the last machine ends. We propose Constraint programming (CP) models to find the optimal solution and heuristic algorithms that are suitable for large instances of the problem. We propose warm start techniques that greatly increase the CP effectivity. We propose a hybrid algorithm called SMETI, which combines the mentioned methods with sub-problem CP modeling to provide fast, good results while being able to reach optimum. Experimental comparisons to the state-of-the-art solutions of similar problems show the proposed approaches to be more effective, finding the same quality solution faster or providing a better solution at the same time limit. Keywords: Rozvrhování; Identické paralelní stroje; Vícero serverů; Operace závislé na pořadí; Constraint programming; Heuristiky; Hybridní algoritmus; Scheduling; Identical parallel machines; Multiple servers; Sequence-dependent constrained setup times; Constraint programming; Heuristics; Hybrid algorithm Available in digital repository of ČVUT.
Rozvrhovací algoritmy pro problém s nepřekrývajícími se přestavbovými časy

Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním úloh na paralelní identické stroje, s operací přenastavení stroje pro každou dvojici naplánovaných úloh. Délka této operace je závislá na obou úlohách. ...

Novák Antonín; Vilém Heinz; Smejkal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Lokalizace a segmentace in-vivo ultrazvukových obrazů karotidy
Kybic Jan; Martin Kostelanský; Šochman Jan
2021 -
Táto práca je zameraná na tri samostatné problémy týkajúce sa spracovania obrazu – klasifikáciu, lokalizáciu a segmentáciu ultrazvukových snímkov stenózy krčnej artérie. Prvý zo zmienených problémov bol úspešne vyriešený použitím neurónovej siete ResNet50 a vytvorením datasetu so 1679 snímkami. Tento model bol schopný klasifikovať štyri triedy ultrazvukových snímkov (pozdĺžny, priečny, Dopplerovský, kónický) s testovacou presnosťou 99,22%. Oblasť záujmu, krčná artéria, bola pomocou Faster R-CNN lokalizovaná na priečnych a pozdĺžnych snímkoch. IoU medzi predpovedaným a skutočným ohraničujúcim boxom u oboch typov snímkov bola vyššia ako 0,75 u 90% testovacích prípadov. Následne bola segmentovaná oblasť artérie na stenu artérie s plakom, lumen a okolité tkanivo. U-net natrénovaná len na 75 snímkach dosiahla priemernú testovaciu presnosť segmentácie snímku 86,53% pre priečne a 84,23% pre pozdĺžne snímky.This thesis is focused on the three separate image recognition tasks—classification, localization, and segmentation of the ultrasound images of the carotid artery with stenosis. The first problem was successfully solved by a ResNet50 CNN and a created dataset with 1,679 images. Such a model was able to categorize four classes of the ultrasound images (longitudinal, transverse, Doppler, conical) with a test accuracy of 99.22%. The region of interest, the carotid artery, was localized on the transverse and longitudinal images by the novel Faster R-CNN. The IoU between predicted and true bounding boxes was greater than 0.75 in 90% of the test cases for both, the transverse and longitudinal test images. Further, the area of an artery was segmented into an artery wall with plaque, a lumen, and surrounding tissue. The U-net trained only on 75 images achieved an average image accuracy of 86.53% on the test data for the transverse section and 84.23% for the longitudinal section. Keywords: Stenóza karotídy; Ultrazvuk; Lekárske zobrazovanie; Hlboké učenie; Klasifikácia obrazu; Lokalizácia objektu; Segmentácia obrazu; Carotid artery stenosis; Ultrasound; Medical imaging; Deep learning; Image classification; Object localization; Image segmentation Available in digital repository of ČVUT.
Lokalizace a segmentace in-vivo ultrazvukových obrazů karotidy

Táto práca je zameraná na tri samostatné problémy týkajúce sa spracovania obrazu – klasifikáciu, lokalizáciu a segmentáciu ultrazvukových snímkov stenózy krčnej artérie. Prvý zo zmienených problémov ...

Kybic Jan; Martin Kostelanský; Šochman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR
Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
2021 -
ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl vybrán systém s názvem Doprava Ústeckého kraje a systém nesoucí název Pražská integrovaná doprava. V bakalářské práci je obsažena zpracovaná analýza webových stránek obou systémů, jejich porovnání z hlediska informování a důležitou částí je samotné vyhodnocení s náměty na zlepšení. Praktická část tak navazuje na předchozí popis kvality v dopravě včetně informování cestujících veřejné dopravy a taktéž popisem integrovaných dopravních systémů.ABSTRACT: The subject of the bachelor thesis „Information Quality in selected PTS in the Czech Republic “is to inform passengers with the help of websites about integrated transport systems. For subsequent work was chosen a system called Ústí Region transport and system Prague integrated transport. In thesis is included a processed analysis of both system’s websites, comparison in terms of information, and an important part is an evaluation itself with suggestions for improvement. The practical part builds on the previous description of transport quality including informing passengers of public transport and also a description of an integrated transport system. Keywords: Kvalita; informování; veřejná doprava; městská hromadná doprava; integrovaný dopravní systém; SWOT analýza; DÚK; PID; webové stránky; tarif; informační systém; piktogram; Praha; Ústecký kraj; Quality; informing; public transport; urban public transport; integrated transport system; SWOT analysis; DÚK; PID; websites; tariff; information system; pictogram; Prague; Ústí Region Available in digital repository of ČVUT.
Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR

ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl ...

Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Technologie e-identifikace bezpilotních systémů
Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
2021 -
Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění E-identifikace. Cílem je, na základě této analýzy, doporučit technologii, která je nevhodnější pro užití na území ČR.The subject of the work Technology of E-identification of Unmanned Aerial Systems is to acquaint the reader with the newly introduced requirements and legislation, to explain the related concepts, and to perform an analysis and comparison of individual possibilities of ensuring E-identification. The aim is, based on this analysis, to recommend a technology that is most suitable for use in the Czech Republic. Keywords: E-identifikace; UAS; UA; Bezpilotní prostředky; Identifikace; Legislativa; E-identification; UAS; UA; Unmanned Aerial vehicles; Identification; Legislation Available in digital repository of ČVUT.
Technologie e-identifikace bezpilotních systémů

Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých ...

Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC
Matyáš Roman; Jan Honzek; Vojta Radim
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip vícetypového provozu, předpisový základ a letouny Cessna Citation model 680 a 700, u kterých bude vícetypový provoz zkoumán. Následně jsou vyzdviženy a analyzovány jednotlivé odlišnosti obou letounů. V druhé části se práce zabývá problematikou samotného schválení vícetypového provozu. Zhodnocuje nebezpečí a rizika vícetypového provozu a navrhuje provozní postupy a rámcový program výcviku. Stěžejní částí práce je samotná bezpečnostní studie, která je potřeba pro schválení vícetypového provozu Úřadem pro civilní letectví.This master thesis researches the operation on more than one type under AOC operations. The thesis focuses on the legislative, operative and safety problems tied with operations on more than one type. The first part of the thesis introduces the main principles of operation on more than one type, the legislative structure and the Cessna Citation models 680 and 700, which will be considered for the multi-type operations. Further on the differences of both aircraft are compared and analysed. The second part of the thesis mainly focuses on the approval procedure for operations on more than one type. The safety study, operational procedures and training program are defined in this part. The focal point of this master thesis is to perform a safety study which is used for the subsequent approval by the Civil Aviation Authority. Keywords: Vícetypový provoz; Bezpečnostní studie; AOC; Cessna; Sovereign; Longitude; Operation on more than one type; Safety study; AOC; Cessna; Sovereign; Longitude Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC

Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je ...

Matyáš Roman; Jan Honzek; Vojta Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Jakub Kordoš; Matyáš Roman
2021 -
Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického pojmenování místních pojezdových drah. Po zavedení legislativního rámce, zabývajícího se principy návrhů pojezdových drah, bude představena aktuální infrastrukturální situace na letišti LKPR. V praktické části bude následně provedena analýza řešení pojezdových systémů několika velikostně a kapacitně srovnatelných moderních evropských letišť. Na základě těchto poznatků budou závěrem publikovány návrhy finálních řešení pojmenování nového pojezdového systému na letišti Václava Havla v Praze.This thesis deals with system of taxiways in connection with the construction of a new parallel runway at Prague Airport in Ruzyně. The aim of the thesis is to propose a new solution for a unified and logical naming of local taxiways. Following the introduction of the legislative framework dealing with the principles of taxiway designs, the current infrastructure situation at LKPR Airport will be presented. In the practical part, an analysis of the taxi systems solutions of several modern European airports of comparable size and capacity will be performed. Based on these researches, proposals for final solutions for naming the new taxiway system at Václav Havel Airport in Prague will be published. Keywords: Pojezdové dráhy; pojmenování pojezdových drah; paralelní runway; Letiště Praha/Ruzyně; přehlednost pojezdového systému; optimalizace letového provozu; rozvoj letiště; Airport taxiways; naming of taxiways; parallel runway; Prague/Ruzyně Airport; clarity of the taxiway system; air traffic optimization; airport development Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla

Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického ...

Stojić Slobodan; Jakub Kordoš; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases