Number of found documents: 673788
Published from to

Problémy začínajících učitelů s využíváním aktivizačních metod ve výuce přírodopisu
Ročková, Lucie; Vojíř, Karel; Hlaváčová, Lucie
2022 - Czech
Activating methods are of a great importance in teaching, among other things, in the development of students' independence, their thinking and the formation of social relationships. Strengthening the student's role and emphasizing his/her active work requires a specific approach of teachers, as well as their increased preparation for teaching. Especially beginning teachers have to deal with a number of difficulties when starting their teaching career. However, it has not yet been clearly described how they cope with the use of activating methods. The main goal of this work was to map the problems of beginning teachers using activating methods in natural science at the start of their careers. One of the sub-questions was to find out what would help teachers at the beginning of their teaching practice to include activating methods in teaching with greater certainty and frequency. To answer the research questions, a survey of six beginning primary school natural science teachers was conducted in October and November 2021. Classes were listened to and followed by interviews with individual teachers. The interviews sought opinions on activating methods, on the frequency of their inclusion in teaching and the related problems that teachers face when using these methods. The most frequently mentioned... Aktivizační metody mají ve výuce velký význam mimo jiné při rozvoji samostatnosti žáků, jejich myšlení a utváření sociálních vztahů. Posílení role žáka a důraz na jeho aktivní činnost si vyžaduje specifický přístup učitelů, stejně jako jejich zvýšenou přípravu na výuku. Zejména začínající učitelé se na začátku své pedagogické dráhy musí vyrovnávat s řadou obtíží. Prozatím ovšem nebylo jasně popsáno, jak se vyrovnávají s využíváním aktivizačních metod. Hlavním cílem této práce bylo zmapování problémů začínajících učitelů s využitím aktivizačních metod ve výuce přírodopisu na začátku jejich profesní dráhy. Jednou z podotázek bylo zjistit, co by učitelům na začátku jejich pedagogické praxe pomohlo, aby aktivizační metody zařazovali do výuky s větší jistotou a četností. Pro zodpovězení výzkumných otázek byl v říjnu a v listopadu 2021 realizován výzkum u 6 začínajících učitelů přírodopisu základních škol. Byly provedeny náslechy vyučovacích hodin a následně individuální rozhovory s jednotlivými učiteli. V rozhovorech byly zjišťovány názory na aktivizační metody, četnost jejich zařazování do výuky a související problémy, se kterými se učitelé při výuce těmito metodami potýkají. Nejčastěji uváděnými problémy byli časová náročnost příprav i samotné realizace metod ve výuce, nedostatečné materiální vybavení... Keywords: Výuka přírodopisu; začínající učitel; aktivizační metody; problémy začínajících učitelů; Science teaching; beginning teacher; activation methods; problems of beginning teachers Available in a digital repository NRGL
Problémy začínajících učitelů s využíváním aktivizačních metod ve výuce přírodopisu

Activating methods are of a great importance in teaching, among other things, in the development of students' independence, their thinking and the formation of social relationships. Strengthening the ...

Ročková, Lucie; Vojíř, Karel; Hlaváčová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Synantropní živočichové a jejich využití ve středoškolské výuce
Hušková, Kateřina; Říhová, Dagmar; Škodová, Jana
2022 - Czech
The diploma thesis deals with synanthropic animals occurring in the home and school environment in the summer and autumn months and their use in teaching. It is divided in two main parts. The first half of the work describes in details already discovered synanthropic animal species during summer (June, July 2021) and autumn (October, November 2021) collecting in the buildings of Grammar school Teplice in the centre of Teplice, also in a family house and it's surroundings in the suburbs of Teplice. The overall results of the survey of both places showed a number of identical animals (eg Tegenaria domestica, Steatoda grossa or Musca domestica). The discovery of Scutigera coleoptrata and a large amount of Cheiracanthium mildei in the family house became a surprise. On the contrary, the occurrence of Columba livia on the school grounds and Pholcus phalangioides directly inside the school was expected. The second part of the diploma thesis describes and evaluates the results of tested students in the Teplice Grammar School. The testing served to find out students' knowledge of the topic of synanthropic animals. The results showed only partial knowledge of the topic, which needs to be further improved and developed by the students. Based on the results of testing, a six-hour seminar (divided into three... Diplomová práce se věnuje synantropním živočichům vyskytujícím se v domácím a školním prostředí v letních a podzimních měsících, a jejich využití ve výuce. Je rozdělena na dvě hlavní části. V první polovině práce jsou podrobně popsány objevené synantropní druhy živočichů během letního (červen, červenec 2021) a podzimního (říjen, listopad 2021) sběru v budovách Gymnázia Teplice v centru města Teplice a v rodinném domě a jeho nejbližším okolí na okraji města Teplice. Celkové výsledky průzkumu obou míst ukázaly množství shodných živočichů (např. Tegenaria domestica, Steatoda grossa nebo Musca domestica). Překvapením se stalo objevení Scutigera coleoptrata a velké množství Cheiracanthium mildei v rodinném domě. Naopak výskyt Columba livia na půdách školy a Pholcus phalangioides přímo ve škole se dalo očekávat. Ve druhé části diplomové práce jsou rozepsány a zhodnoceny výsledky testování žáků Gymnázia Teplice. Testování sloužilo ke zjištění znalostí žáků o tématu synantropních živočichů. Výsledky prokázaly pouze částečné znalosti tématu, které jsou u žáků zapotřebí dále rozvinout. Na základě výsledků testování byl vytvořen šestihodinový seminář (rozdělený do tří týdnů) určený pro žáky středních škol s cílem rozšířit jejich znalosti tématu synantropie nejen v České republice, ale i ve světě. Součástí... Keywords: Soužití s člověkem; Gymnázium Teplice; synantropní bezobratlí; synantropní obratlovci; pavouci; testování žáků; třítýdenní seminář o synantropních živočiších; Coexistence with human; Teplice Grammar School; synanthropic invertebrates; synanthropic vertebrates; spiders; student testing; three-week seminar on synanthropic animals Available in a digital repository NRGL
Synantropní živočichové a jejich využití ve středoškolské výuce

The diploma thesis deals with synanthropic animals occurring in the home and school environment in the summer and autumn months and their use in teaching. It is divided in two main parts. The first ...

Hušková, Kateřina; Říhová, Dagmar; Škodová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Znalosti a postoje žáků středních škol jako budoucích řidičů ke kolizím motorových vozidel s většími savci České republiky
Tábořík, Lukáš; Andreska, Jan; Hanel, Lubomír
2022 - Czech
The diploma thesis deals with the knowledge and attitudes of secondary school students as future drivers towards motor vehicle collisions with larger mammals in the Czech Republic. Collisions with forest wildlife is topical and important, both for nature and for the safety of future and current drivers. Paying attention to this issue in the teaching of science, biology or health education is considered by the author to be essential for the future safety of students. This thesis examines the knowledge and attitudes of students in two schools. One of these schools are the gymnasium, secondary vocational school and primary school (EDUCAnet) Prague and the other is the gymnasium and secondary vocational school of economics (GaSOŠE) Sedlčany. The research instrument chosen is a questionnaire created by the author for the purpose of this thesis. The results are obtained and interpreted from 192 students. After the evaluation of the questionnaire survey, we know that the students have quite a fair knowledge of the means against running into animals on the road and they are aware of the consequences of high-speed driving on the impacts of a collision with wildlife. Based on the results of the survey, gaps in knowledge, accident prevention and drivers' reactions to imminent danger are identified.... Diplomová práce se zabývá znalostmi a postoji žáků středních škol jako budoucích řidičů ke kolizím motorových vozidel s většími savci České republiky. Téma kolizí motorových vozidel s lesní zvěří je aktuální a důležité jak pro přírodu, tak pro bezpečí budoucích i současných řidičů. Věnovat pozornost této problematice ve výuce přírodopisu, biologie nebo výchovy ke zdraví je autorem považováno za zásadní pro budoucí bezpečnost žáků. Práce zkoumá znalosti a postoje u žáků ve dvou školách. Jednou z těchto škol je gymnázium, střední odborná škola a základní škola (EDUCAnet) Praha a druhou gymnázium a střední odborná škola ekonomická (GaSOŠE) Sedlčany. Jako výzkumný nástroj je zvolen dotazník, který vytvořil autor pro účely této práce. Výsledky jsou získány a interpretovány od 192 žáků. Po vyhodnocení dotazníkového šetření výsledky ukazují, že žáci mají celkem obstojné znalosti v oblasti prostředků proti vběhnutí zvěře na pozemní komunikaci a jsou si vědomi důsledků vysoké rychlosti jízdy na následky kolize se zvěří. Na základě výsledků šetření byly identifikovány nedostatky v oblasti znalostí, předcházení dopravních nehod a reakcí řidičů na hrozící nebezpečí. Vzhledem k výsledkům studie je autorem práce doporučeno zařadit téma kolizí motorových vozidel se zvěří do výuky na základních i středních... Keywords: Znalosti žáků; doprava; dopravní výchova; kolize se zvěří; větší savci ČR; žáci středních škol; Knowladge of students; traffic; traffic education; collisions with mammals; large mammals in CR; high school students Available in a digital repository NRGL
Znalosti a postoje žáků středních škol jako budoucích řidičů ke kolizím motorových vozidel s většími savci České republiky

The diploma thesis deals with the knowledge and attitudes of secondary school students as future drivers towards motor vehicle collisions with larger mammals in the Czech Republic. Collisions with ...

Tábořík, Lukáš; Andreska, Jan; Hanel, Lubomír
Univerzita Karlova, 2022

Perinatální fáze ontogeneze - variabilita a komplikace
Netušilová, Nikola; Vančata, Václav; Hlaváčová, Lucie
2022 - Czech
This bachelor thesis deals mainly with obstetric complications, with a part dedicated to the so- called cephalopelvic disproportion. The theoretical part of the thesis gives the reader a comprehensive overview of childbirth and its course. In the introduction, childbirth is defined in general terms, followed by a description of the different components of childbirth, and then a description of the time of delivery. Finally, the theoretical part is devoted to the definition of the cephalopelvic disproportion. The anatomy of the pelvis and fetal head is mentioned in relation to this complication. Furthermore, the major risk factors that usually condition the development of this disproportion are described. The practical part is carried out in the form of a questionnaire survey. Based on the questionnaire, the most common risk factors were identified, the possible occurrence of cephalopelvic disproportion was mapped and it was also investigated whether the participants are sufficiently informed about the possible occurrence of this complication. Adequate information is very important in the context of obstetric complications. Basic information and diagnoses are necessary to ensure that the woman is advised to have a birth that does not endanger herself or her foetus. It is clear from the survey results... Tato bakalářská práce se zabývá především porodními komplikacemi, přičemž část je věnována tzv. kefalopelvické disproporci. Teoretická část práce podává čtenáři ucelený přehled o porodu a jeho průběhu. V úvodu je porod obecně definován, následně jsou popsány jednotlivé porodní složky a poté jsou popisovány porodní doby. V neposlední řadě se teoretická část věnuje definici kefalopelvického nepoměru. V souvislosti s touto komplikací je zmíněna anatomie pánve a hlavičky plodu. Dále jsou popsány zásadní rizikové faktory, které zpravidla podmiňují vznik této disproporce. Praktická část je realizována formou dotazníkového šetření. Na základě dotazníku byly zjišťovány nejčastější rizikové faktory, byl zmapován možný výskyt kefalopelvického nepoměru a také bylo zjišťováno, zda jsou rodičky dostatečně informovány o možném vzniku této komplikace. Právě dostatečná informovanost je v souvislosti s porodními komplikacemi důležitá. Základní informace a diagnózy jsou nezbytné k tomu, aby byl ženě doporučen takový porod, který neohrozí ji samotnou ani její plod. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že převažuje značná neinformovanost. Valná většina těhotných žen nevěděla o tomto termínu. Naopak ženám, které byly informovány, byl doporučen a předem naplánován porod císařským řezem. Porodní komplikace jsou častým problémem... Keywords: Perinatální fáze; Vývoj; Porod; Variabilita porodu; Novorozenec; Komplikace; Kefalo-pelvický nepoměr; Perinatal phase; Development; Birth; Variability of birth; newborn; Complications; Cephalo-pelvic disproportion Available in a digital repository NRGL
Perinatální fáze ontogeneze - variabilita a komplikace

This bachelor thesis deals mainly with obstetric complications, with a part dedicated to the so- called cephalopelvic disproportion. The theoretical part of the thesis gives the reader a comprehensive ...

Netušilová, Nikola; Vančata, Václav; Hlaváčová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Vybrané kognitivní předpoklady a metakognice ve vztahu k obtížím v aritmetických dovednostech u žáků mladšího školního věku
Stieranková, Marína; Špačková, Klára; Skalová Pražáková, Kateřina
2022 - Czech
This thesis deals with the area of difficulties in arithmetic skills in relation to metacognition and selected cognitive prerequisites in younger school age pupils. The theoretical part of this thesis provides an insight into the issues of the metacognition, of the mathematical skills, of the cognitive prerequisites for their development, of the metacognition in relation to the mathematics, and also deals with the tools for measuring these areas. The empirical part describes the research, which aimed to compare the metacognitive knowledge (of self, tasks and strategies) and selected cognitive assumptions (symbolic and non-symbolic perception of quantity (numerosity), spatial ability, inhibition) of a group of students with a lower level of the arithmetic skills (N=24) and a group of students with a level of arithmetic skills within the norm (N=31). The results of the research showed a difference between the research groups in metacognitive knowledge of self, and metacognitive knowledge of competence-enhancing strategies. In the other monitored areas (metacognitive knowledge of tasks, avoidance strategies and selected cognitive prerequisites), no statistically significant difference between the observed groups of students was demonstrated. KEY WORDS arithmetic skills, metacognitive knowledge,... Tato práce se zabývá oblastí obtíží v aritmetických dovednostech ve vztahu k metakognici a vybraným kognitivním předpokladům u žáků mladšího školního věku. Teoretická část této práce poskytuje vhled do problematiky metakognice, matematických dovedností, kognitivních předpokladů pro jejich rozvoj, metakognice v souvislosti s matematikou, a také se věnuje nástrojům pro měření těchto oblastí. V empirické části popisuje výzkum, jehož cílem bylo porovnat metakognitivní znalosti (vztahujících se k self, úlohám a strategiím) a vybrané kognitivní předpoklady (symbolické a nesymbolické vnímání množství (numerozita), prostorové schopnosti, inhibice) u skupiny žáků s oslabenou úrovní aritmetických dovedností (N=24) a skupiny žáků s úrovní aritmetických dovedností v normě (N=31). Výsledky výzkumu prokázaly mezi výzkumnými skupinami rozdíl v metakognitivních znalostech vztahujících se k self a metakognitivních znalostech vztahujících se ke strategiím posilujícím kompetence. V ostatních sledovaných oblastech (metakognitivní znalosti vztahující se k úlohám, k vyhýbacím strategiím a vybrané kognitivní předpoklady) nebyl statisticky významný rozdíl mezi sledovanými skupinami žáků prokázán. KLÍČOVÁ SLOVA aritmetické dovednosti, metakognitivní znalosti, mladší školní věk, kognitivní předpoklady, výukové obtíže Keywords: aritmetické dovednosti; metakognice; mladší školní věk; výukové obtíže; arithmetic skills; metacognition; elementary students; learning difficulties Available in a digital repository NRGL
Vybrané kognitivní předpoklady a metakognice ve vztahu k obtížím v aritmetických dovednostech u žáků mladšího školního věku

This thesis deals with the area of difficulties in arithmetic skills in relation to metacognition and selected cognitive prerequisites in younger school age pupils. The theoretical part of this thesis ...

Stieranková, Marína; Špačková, Klára; Skalová Pražáková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Začlenění tématu cystická fibróza do výuky biologie na gymnáziu
Hladová, Martina; Vojíř, Karel; Brůnová, Linda
2022 - Czech
Keywords: cystická fibróza; geneticky podmíněné choroby; výuka biologie; metody kritického myšlení; sekundární vzdělávání; cystic fibrosis; genetically determined diseases; biology education; critical thinking methods; secondary education Available in a digital repository NRGL
Začlenění tématu cystická fibróza do výuky biologie na gymnáziu

Hladová, Martina; Vojíř, Karel; Brůnová, Linda
Univerzita Karlova, 2022

"Abschiedsfarben". Podoby vztahů mezi mužem a ženou v povídkách Bernharda Schlinka
Němcová, Eliška; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2022 - Czech
Keywords: Současná německá próza; povídkové texty B. Schlinka; partnerské vztahy; modern German prose; B. Schlink's short stories; partnership relationships Available in a digital repository NRGL
"Abschiedsfarben". Podoby vztahů mezi mužem a ženou v povídkách Bernharda Schlinka

Němcová, Eliška; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Práce s nadanými dětmi na 2. stupni ZŠ v Rakovníku
Svobodová, Pavla; Prokop, Jiří; Mojžíšová, Jarmila
2022 - Czech
The aim of the bachelor's thesis called Work with gifted children at a lower secondary school in Rakovník is to analyse national and school documents related to education of gifted and exceptionally gifted children at a lower secondary school in Rakovník. The analysis of the documents revealed that the school documents correspond to the recommendations of the national documents. At the same time, the partial aim of the work in the theoretical part is to describe and identify the gifted pupil, including recommendations for the selection and description of suitable teaching methods for working with the gifted child. Using a method of qualitative interview, field research among ten teachers in the empirical part found that teachers of the selected primary school can define the concept of a gifted student and believe that they can identify a gifted student. The educators also agreed that they thought that the selected school did not sufficiently support gifted students and that the gifted student did not have the opportunity to develop their abilities, skills and other talents to the maximum in the regular classroom. Respondents also stated that they do not differentiate teaching methods during their teaching and meet one to two exceptionally gifted students over two years. KEYWORDS Gifted child,... Bakalářská práce na téma Práce s nadanými dětmi na 2. stupni ZŠ v Rakovníku má za cíl analyzovat celostátní a školní dokumenty týkající se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí na druhém stupni základní školy v Rakovníku. Analýzou dokumentů bylo zjištěno, že školní dokumenty korespondují s doporučeními celostátních dokumentů. Současně je dílčím cílem práce v teoretické části popsat a identifikovat nadaného žáka včetně doporučení výběru a popisu vhodných výukových metod pro práci s nadaným dítětem. Metodou kvalitativního interview bylo terénním výzkumem mezi deseti pedagogy v empirické části zjištěno, že pedagogové zvolené základní školy dokáží definovat pojem nadaný žák a věří, že nadaného žáka dokáží identifikovat. Pedagogové také shodně uvedli, že si myslí, že vybraná škola dostatečně nepodporuje nadané žáky a nadaný žák nemá možnost v běžné třídě maximálně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a jiné nadání. Respondenti rovněž uvedli, že nediferencují výukové metody během své výuky a setkávají se s jedním až dvěma mimořádně nadanými žáky během dvou let. KLÍČOVÁ SLOVA nadané dítě, nadaný žák, rozvoj nadání, druhý stupeň, základní škola Keywords: nadané dítě; nadaný žák; rozvoj nadání; druhý stupeň; základní škola; gifted child; gifted pupil; gifted progress; lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Práce s nadanými dětmi na 2. stupni ZŠ v Rakovníku

The aim of the bachelor's thesis called Work with gifted children at a lower secondary school in Rakovník is to analyse national and school documents related to education of gifted and exceptionally ...

Svobodová, Pavla; Prokop, Jiří; Mojžíšová, Jarmila
Univerzita Karlova, 2022

Pomoc a podpora začínajícím vychovatelkám na základních školách
Babicová, Michaela; Richterová, Magdalena; Hanková, Zdeňka
2022 - Czech
Keywords: vychovatel; základní škola; školní družina; vzdělávání; pomoc; uvádějící pedagog; educator; primary school; after school facilities; education; assistance; mentoring teacher Available in a digital repository NRGL
Pomoc a podpora začínajícím vychovatelkám na základních školách

Babicová, Michaela; Richterová, Magdalena; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj metod ve výuce cizích jazyků od poloviny 19. století do současnosti
Hrušovská, Tereza; Švermová, Dagmar; Nečasová, Pavla
2022 - Czech
This diploma thesis scrutinizes development of foreign language teaching methods as well as their conceptions and usage. The aim of this thesis is to provide a complex insight into the issue. The thesis works with a few hypotheses such as influence of age (of pupils as well as teachers) on choice of methods. Even more attention is dedicated to eclecticism and communicative methods which are believed to be predominant in today's teaching. The theoretical part is focused on explanation and clarification of methodologic terminology, all the methods and didactic approaches existing in foreign language teaching, which are presented chronologically. There are also influential psychological and linguistic movements important for development of the methods summarized. Then the research based on survey for teachers follows. This part explores which techniques, typical for particular methods, prevail in contemporary teaching. The aim of the research is to find out which methods and techniques are chosen by teachers and what factors influence their choice. The practical part functions as a sort of evidentiary test. There were designed two lessons for younger and older pupils which combine the survey results and authors personal teaching experience. The practical part shows if the preferences of teachers... Tato diplomová práce se zabývá vývojem metod ve výuce jazyků od 19. století až po současnost. V jejím úvodu jsou stanoveny hlavní a okrajové hypotézy, které souvisí s tím, kam se dostala metodologie v dnešní době. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z metodologie, rozdíl mezi metodami a didaktickými principy apod. Shrnuta je též historie vývoje metod od starověku a vliv vědeckých směrů z oblasti psychologie a lingvistiky. Nejrozsáhlejší část je věnována vývoji metod právě od 19. století. Jedná se zejména o vysvětlení vyučovacích postupů a technik, ale zároveň je v kapitolách vysvětleno v čem se od sebe metody liší, případně v čem spočívá jejich progres oproti starším metodám. Výzkumná část shromažďuje data z odpovědí učitelů na dotazník. Data ukazují, zda-li jsou hypotézy ohledně např. vlivu věku žáků a učitelů na výběr metod, pravdivé. Hlavním předpokladem je převažující eklektická a hned po ní následující komunikativní metoda ve výuce cizího jazyka. Výsledky na základě vyjádření učitelů jsou následně zahrnuty do sestavení ideálního učebního plánu, přesněji do jednotlivých aktivit. Tyto aktivity byly použity během vyučování na základní škole, konkrétně ve druhém a devátém ročníku. Reflexe žáků následně ukazuje, jestli se výsledky výzkumu shodují se skutečností. Jinými slovy praktická... Keywords: Výuka cizího jazyka; didaktika cizího jazyka; cizí jazyk; metodika; vyučovací metody; alternativní metody; vyučovací techniky; vývoj metod; Foreign language teaching; didactics of foreign language; foreign language; methodology; teaching methods; alternative methods; teaching techniques; development of methods Available in a digital repository NRGL
Vývoj metod ve výuce cizích jazyků od poloviny 19. století do současnosti

This diploma thesis scrutinizes development of foreign language teaching methods as well as their conceptions and usage. The aim of this thesis is to provide a complex insight into the issue. The ...

Hrušovská, Tereza; Švermová, Dagmar; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases