Number of found documents: 787848
Published from to

Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky
Binhack, Oto; Ondřejková, Jana; Chmel, Jan
2024 - Czech
The political context of the selection of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the political context of the selection of judges of the Constitutional Court of the Czech Republic. The research question is whether the Senate's rejection of the President's nominees is more a manifestation of political power or a corrective to the high moral and professional quality of the Constitutional Court judges. Along with this, the thesis examines whether it would be appropriate to change the current legal regulation of the selection of constitutional judges. The first part of the thesis initially summarises the previous academic reflections on the topic, which mostly pointed out the inappropriateness of the possibility of reappointing constitutional judges, together with the linking of their terms of office to the president's, and the somewhat haphazard approach of senators to the assessment of candidates. Furthermore, this part of the thesis contains a definition of the research question consisting in a narrow conception of politics in the sense of policy. The second to fifth parts of the thesis are devoted to the terms of office of individual presidents, with a review of their unsuccessful nominations to the Constitutional Court, although in the case of Václav... Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky Abstrakt Diplomová práce se zabývá politickým kontextem výběru soudců Ústavního soudu České republiky. Výzkumnou otázkou je, zda odmítnutí prezidentových kandidátů Senátem je spíše projevem politické moci, nebo korektivem vysoké morální i odborné kvality ústavních soudců. Spolu s tím diplomová práce zkoumá, zda by bylo vhodné změnit stávající právní úpravu výběru ústavních soudců. První část práce nejprve shrnuje dosavadní odborné reflexe tématu, jež většinou upozorňovaly na nevhodnost možnosti opakovaného jmenování ústavních soudců, spolu s navázáním jejich funkčních období na prezidentovo, a na poněkud nahodilý přístup senátorů k posuzování kandidátů. Dále tato část práce obsahuje vymezení výzkumné otázky spočívající v úzkém pojetí politiky ve smyslu policy. Druhá až pátá část práce jsou věnovány funkčním obdobím jednotlivých prezidentů s přehledem jejich neúspěšných nominací na Ústavní soud, byť v případě Václava Havla nejsou započítány do výzkumu, protože se jednalo ještě o akty Poslanecké sněmovny prozatímně vykonávající pravomoci Senátu. Informace z parlamentních stenozáznamů jsou doplněny o postřehy z médií a odborné literatury se snahou o co nejobjektivnější zachycení důvodů neschválení kandidátů. Šestá část práce vyhodnocuje výsledky... Keywords: výběr ústavních soudců; Senát Parlamentu ČR; prezident ČR; Ústavní soud ČR; dělba moci; selection of the constitutional judges; Senate of the Czech Republic; President of the Czech Republic; Constitutional Court of the Czech Republic; separation of powers Available in a digital repository NRGL
Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky

The political context of the selection of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the political context of the selection of judges of the ...

Binhack, Oto; Ondřejková, Jana; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Řízení svalové aktivace u silových a koordinačních činností dolních končetin
Šádek, Petr; Otáhal, Jakub; Ravnik, David; Vláčilová, Ivana
2024 - Czech
Title: Neuromuscular control of motor units in strength and coordination dependent tasks for lower limbs. Objective: To compare muscle activity on the level of motor units through decomposition of surface electromyography signal from vastus medialis during given strength and coordination oriented movement tasks and to describe eventual differences in the parameters of tracked motor units in regards to given movement tasks. To assess the quality of chosen method for describing the muscle activity control on the level of motor units for further possible applications in the research and clinical environment. To summarize relevant knowledge acquired through the decomposition method of surface electromyography signal regarding the control of movement, motor unit activation and other relevant informations for clinical environment. Method: Theoretical part of the work presents the decomposition method, the process of its evolution and its constituent parts in the context of electromyographic evaluation of muscles along with selected chapters of neuromuscular kinesiology on the level of motor units. The experimental portion of presented thesis was carried out on 12 probands in the age of 23,2 (+- 5,3) years, who were instructed to perform the selected movement tasks of single leg squat in two different... Název: Řízení svalové aktivace u silových a koordinačních činností dolních končetin. Cíle práce: Využitím dekompozice signálu z povrchové elektromyografie porovnat svalovou aktivitu na úrovni motorických jednotek vasti medialis čtyřhlavého stehenního svalu při vybrané silové a koordinační pohybové činnosti a popsat případné rozdíly v parametrech nabraných motorických jednotek v kontextu dané pohybové činnosti. Zhodnotit kvalitu vybrané metody pro hodnocení řízení svalové činnosti na úrovni motorické jednotky pro možná další využití ve výzkumné a klinické praxi. Shrnout dosavadní poznatky získané skrz dekompozici EMG signálu ohledně řízení pohybu, aktivace motorických jednotek a dalších relevantních informací pro klinickou praxi. Metody: Teoretická část práce představuje metodu dekompozice povrchového elektromyografického signálu, její vývoj a dílčí složky v kontextu elektromyografického vyšetření svalů spolu s vlastní neurokineziologií pohybového aparátu na úrovni motorických jednotek. Experimentální část práce byla provedena na 12 probandech ve věku 23,2 (-+5,3) let, kteří po instruktáži prováděli vybraný pohybový vzory dřepu na jedné dolní končetině ve variantě s lehkým dotykem zdi a bez dotyku. Během těchto činnností byla sledována aktivita vasti medialis pomocí povrchového EMG se speciální... Keywords: elektromyografie; dekompozice; motorická jednotka; dřep; koordinace; electromyography; decomposition; motor unit; squat; coordination Available in a digital repository NRGL
Řízení svalové aktivace u silových a koordinačních činností dolních končetin

Title: Neuromuscular control of motor units in strength and coordination dependent tasks for lower limbs. Objective: To compare muscle activity on the level of motor units through decomposition of ...

Šádek, Petr; Otáhal, Jakub; Ravnik, David; Vláčilová, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání
Růžičková, Veronika
2024 - Czech
This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- cation that occurred with the advent of reform pedagogy, bringing about efforts to change teaching,differentiation of studentsand curriculum,individualization of learning, and specialed- ucation projects. The text organizes the findings of general pedagogy, which are followed by the principles and suggestions of the disciplinary didactics concerning the teaching of music educa- tion. At the same time, the specifics that distinguish music education from other subjects and influence the feasibility of individualization or the choice of appropriate methods are presented. The chronological arrangement of the findings from the general and disciplinary didactics is completed with a description of the situation in the present school. This is characterised by the 'diverse classroom', in which pupils with different talents, from different family back- grounds, with different attitudes to education, music and culture, or speaking different mother tongues learn together. The elaboration of the topic takes into account the current trends in education (formulated in the Strategy for Education Policy of the Czech... Tato disertační práce se zabývá individualizací při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na obrat ve vzdělávání, který nastal s příchodem reformní pedagogiky a přinesl snahy o změnu výuky, diferenciaci žáků a učiva, individualizaci učení i mimořádné vzdělávací projekty. V textu jsou utříděny poznatky z obecné pedagogiky, na které navazují principy, zásady a podněty oborové di- daktiky týkající se výuky hudební výchovy. Zároveň jsou uvedena specifika, která hudební výchovu odlišují od ostatních předmětů a mají vliv na proveditelnost individualizace nebo volbu vhodných metod. Chronologické uspořádání poznatků z obecné i oborové didaktiky je završeno popisem si- tuace v současné škole. Pro tu je charakteristická "pestrá třída", ve které se společně učí žáci různě nadaní, z rozdílně situovaných rodin, s nestejným vztahem ke vzdělání, hudbě a kultuře či mluvící odlišným mateřským jazykem. Zpracování tématu zohledňuje současné trendy ve vzdělávání (formulované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), které akcentují individualizaci výuky a poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Empirická část práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací o použí- vání individualizace při hodinách... Keywords: Hudební výchova; individualizace; diferenciace; heterogenní třída; smíšený výzkum; Music education; individualization; differentiation; heterogeneous classroom; mixed research design Available in a digital repository NRGL
Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání

This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- ...

Růžičková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Morfologické a mechanické vlastnosti fibrózní tkáně lokalizované v kongenitální talipes equinovarus
Vondrášek, David; Hadraba, Daniel; Otáhal, Jakub; Gumulec, Jaromír
2024 - English
Author's title and name: Mgr. David Vondrášek Institution: Charles University in Prague Faculty of Physical Education and Sport José Martího 269/31 Praha 6, 162 52, Česká republika Study programme: Biomechanics Thesis name: Morphological and mechanical properties of fibrous tissue localized in congenital talipes equinovarus Thesis supervisor: Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D. Year of defense: 2024 Number of pages: Total 111; Cover 1, Declaration 1, Acknowledgment 1, Preface 2, Table of content 2, Main text 77, Bibliography 27 Number of scientific papers: 6 papers Key words: talipes equinovarus congenitus, relapsed clubfoot, label-free optical microscopy, atomic force microscopy, mechanical properties, multi-modal analysis Text: Abstract (english) Abstract Talipes equinovarus congenitus (clubfoot) is a congenital deformity affecting lower limbs, mainly the areas around the ankle joint and foot. The affected feet have a distinct club-like appearance, where the feet are contracted to the medial side. The medial side contains fibrotic tissue, which contains an increased amount of collagen deposited by cells through fibrosis. As a result, the tissue of the medial side appears as stiff to orthopaedic practitioners, and clubfoot is frequently reported as contracted and stiff in the literature without any... Titul a jméno autora: Mgr. David Vondrášek Instituce: Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31 Praha 6, 162 52, Česká republika Studijní program: Biomechanika Název práce: Morfologické a mechanické vlastnosti fibrózní tkáně lokalizované v kongenitální talipes equinovarus Vedoucí práce: Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D. Rok obhajoby: 2024 Počet stran: Celkem 111; Úvodní strana 1, Prohlášení 1, Poděkování 1, Předmluva 2, Obsah 2, Hlavní text 77, Bibliografie 27 Počet publikací: 6 publikací Klíčová slova: talipes equinovarus congenitus, relapsovaný klubfoot, label-free světelná mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, mechanické vlastnosti, multi-modální analýza Text: Abstrakt (čeština) Abstrakt Talipes equinovarus congenitus (klubfoot) je vrozenou vadou dolních končetin, která ovlivňuje hlavně oblast kolem hlezenního kloubu a nohy. Postižené končetiny mají charakterizující vzhled golfových holí s kontrakcí nohy mediálním směrem. Mediální strana klubfootu v oblasti kolem hlezenního kloubu obsahuje fibrózní tkáň, která je tvořena zvýšeným množstvím kolagenu produkovaného buňkami fibrózou. Výsledkem fibrózy se tkáň na mediální straně bérce jeví ortopedům jako tuhá a klubfoot je v literatuře charakterizován jako kontraktovaný a tuhý bez zjevné kvantifikace mechanických... Keywords: talipes equinovarus congenitus; relapsovaný klubfoot; label-free světelná mikroskopie; mikroskopie atomárních sil; mechanické vlastnosti; multi-modální analýza; talipes equinovarus congenitus; relapsed clubfoot; label-free optical microscopy; atomic force microscopy; mechanical properties; multi-modal analysis Available in a digital repository NRGL
Morfologické a mechanické vlastnosti fibrózní tkáně lokalizované v kongenitální talipes equinovarus

Author's title and name: Mgr. David Vondrášek Institution: Charles University in Prague Faculty of Physical Education and Sport José Martího 269/31 Praha 6, 162 52, Česká republika Study programme: ...

Vondrášek, David; Hadraba, Daniel; Otáhal, Jakub; Gumulec, Jaromír
Univerzita Karlova, 2024

Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání
Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
2024 - Czech
The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in six selected cases, which are the devolved parliaments and the parliaments of Crown dependencies. The thesis aims to determine whether the position of the Speaker of the parliament in the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, and the parliaments of Crown dependencies, namely the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, is derived from the British model. The first part of the thesis introduces the institution of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom and its significant position within the Westminster Parliament. The thesis then examines the position of the Speakers of the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, which were established as part of the devolution process in 1998. It then analyses the position of the Speakers in the parliaments of the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, which have been Crown dependencies of the United Kingdom since 1801. The last part of the thesis compares the selected cases with the case of the United Kingdom, identifying the shared and different aspects of the position of the Speakers of the parliaments. The... Diplomová práce se zabývá postavením předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a analýzou postavení předsedů parlamentů v šesti vybraných případech, kterými jsou devoluční parlamenty a parlamenty korunních dependencí. Záměrem práce je zjistit, zda se postavení předsedy parlamentu v devolučních parlamentech Skotska, Walesu, Severního Irska a parlamentech korunních dependencí, kterými jsou Ostrov Man, Jersey a Guernsey, odvíjí od britského modelu. První část práce představuje institut předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království a jeho signifikantní postavení v rámci Westminsterského parlamentu. Následně práce zkoumá postavení předsedů parlamentů Skotska, Walesu a Severního Irska, jejichž funkce byla ustanovena v rámci devolučního procesu v roce 1998 a poté jsou analyzována postavení předsedů v parlamentech Ostrova Man, Jersey a Guernsey. Poslední část práce provádí komparaci vybraných případů s případem Spojeného království a jsou identifikovány shodné a odlišné rysy v postavení předsedů parlamentů. Práce by měla zodpovědět otázku, zda je pozice předsedy parlamentu ve vybraných případech ustanovena podobným způsobem jako je tomu v případě britského speakera. Keywords: Speaker; House of Commons; Britské ostrovy; New Labour; Speaker; House of Commons; British Isles; New Labour Available in a digital repository NRGL
Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání

The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in ...

Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Trendy a jejich prognóza v technologii náhrady meziobratlového disku
Bodlák, Daniel; Jelen, Karel; Říha, Michal; Jíra, Aleš
2024 - Czech
1/1 škola: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Fakulta tělesné výchovy a sportu disertační práce: "Trends and forecasts in the technology of artificial disc replacement" autor: Ing. Daniel Bodlák datum: prosinec 2023 Abstract: The aim of the work was the study of current and new directions and trends in intervertebral disc replacement technology, a critical evaluation of current methods using implants for the treatment of degenerative disc disease, as well as a forecast of further development. The work also contains the related results of the collaboration on the optimization of the total "ball and socket" lumbar disc replacement within the project TA01010860 "Solving the problem of intervertebral disc replacement using modern knowledge, engineering methods and progressive technologies". In the part of the dissertation, focused on theoretical starting points, the attention is paid first to the intervertebral disc itself and its various aspects, from anatomy, through biomechanics and degenerative diseases, to the issue of implants for its partial or even total replacement. Subsequently, current trends and progressive methods of treatment are processed. The results section begins with a description of the methods used and then presents the results themselves, both from literature research and experimental work.... škola: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Fakulta tělesné výchovy a sportu disertační práce: "Trendy a jejich prognóza v technologii náhrady meziobratlového disku" autor: Ing. Daniel Bodlák datum: prosinec 2023 Abstrakt: Cílem práce bylo studium současných i nových směrů a trendů v technologii náhrady meziobratlového disku, kritické zhodnocení současných metod, využívajících pro léčbu degenerativního onemocnění disku implantáty, a také prognóza dalšího vývoje. Práce obsahuje i související výsledky spolupráce na optimalizaci úplné náhrady bederního disku typu "ball and socket" v rámci projektu TA01010860 "Řešení problematiky náhrady meziobratlového disku s využitím moderních poznatků, inženýrských metod a progresivních technologií". V části disertační práce, věnované teoretickým východiskům, je pozornost zaměřena nejprve na samotný meziobratlový disk a různé jeho aspekty, od anatomie, přes biomechaniku a degenerativní onemocnění, po problematiku implantátů pro jeho částečnou, nebo i úplnou náhradu. Následně jsou zpracovány současné trendy a progresivní metody léčby. Výsledková část začíná popisem použitých metod a následně uvádí samotné výsledky jak prací rešeršních, tak experimentálních. V jejich rámci byla navržena, optimalizována (tvar artikulačních ploch, optimalizovaný pomocí matematických simulací), vyrobena,... Keywords: degenerativní onemocnění; meziobratlový disk; úplná náhrada; páteřní fúze; implantáty; degeneration disease; intervertebral disc; total disc replacement; spinal fusion; implants Available in a digital repository NRGL
Trendy a jejich prognóza v technologii náhrady meziobratlového disku

1/1 škola: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Fakulta tělesné výchovy a sportu disertační práce: "Trends and forecasts in the technology of artificial disc replacement" autor: Ing. Daniel Bodlák datum: ...

Bodlák, Daniel; Jelen, Karel; Říha, Michal; Jíra, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie
Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
2024 - Czech
Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the democratic political system's axiological core. Firstly, the thesis illustrates the problem via three tales narrated by Carl Schmitt, Hannah Arendt and Leo Strauss, who in a very similar manner critically analyzed the "axiological leap" leading to the disintegration of fundamental values and principles of democracy. Secondly, the thesis offers a new methodological approach combining empirical functional analysis of the individual values constituting democracy's axiological core (i.e. equality, liberty, justice and dignity) with a teleological approach focusing on the original purposes and functions of these values. Using functional analysis, the thesis examines possible interpretations and functions of the aforementioned values and shows that all of them evince a high degree of vagueness and ambiguity, which makes them so-called "empty shells" that can be filled with almost any content, meaning or function. This is also the main cause of the disintegration of the democracy's axiological core. Thirdly, the thesis theoretically reconstructs the original and stable axiological core using teleological approach.... Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie - Abstrakt JUDr. Bc. Filip Horák Cílem této práce je pojednat o problému postupného rozmělňování axiologického jádra demokratického politického systému. Práce nejprve ilustruje tento problém prostřednictvím tří příběhů z pera Carla Schmitta, Hannah Arendt a Leo Strausse, kteří velmi podobným způsobem kriticky analyzovali "axiologický skok", vedoucí k rozvolňování hodnotových a principiálních základů demokracie. Následně práce nabízí nový metodologický přístup propojující empirickou funkcionální analýzu jednotlivých hodnot tvořících axiologické jádro demokracie (tj. rovnosti, svobody, spravedlnosti a důstojnosti) s teleologickým přístupem zaměřujícím se na původní účely a funkce těchto hodnot. Prostřednictvím funkcionální analýzy práce zkoumá možné významy a funkce uvedených hodnot, a ukazuje, že všechny vykazují vysoký stupeň vágnosti a mnohoznačnosti, což z nich činí tzv. "prázdné skořápky" naplnitelné takřka jakýmkoli obsahem, významem či funkcí. Právě v tom je spatřována příčina rozvolňování celého axiologického jádra demokracie. Práce následně prostřednictvím teleologického přístupu teoreticky rekonstruuje původní a stabilní axiologické jádro. Konečně, takto vytvořenou teorii axiologického jádra práce ověřuje prostřednictvím... Keywords: krize hodnot; axiologie; funkcionální analýza; prázdné skořápky; crisis of values; axiology; functional analysis; empty shells Available in a digital repository NRGL
Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie

Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the ...

Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2024

Osadní výbory v České republice: případová studie
Čeladníková, Tereza; Jüptner, Petr; Bubeníček, Václav
2024 - Czech
This thesis focuses on submunicipal democracy in the Czech Republic and in the European context. Submunicipal democracy and its units form the lowest level of political systems in small and large municipalities. It is a topic that has so far been studied only at the level of individual states and in a very limited way, despite the fact that units are found in many European countries. The paper provides an overview of the types of submunicipal units in Europe with their basic characteristics, and outlines a possible typology according to which submunicipal units in Europe could be categorised. The next part of the thesis deals with the situation in the Czech Republic. The units that represent submunicipal democracy in the Czech Republic are called submunicipal or local councils. These are established by municipal councils in local parts of towns and municipalities. The thesis establishes how submunicipal councils in the Czech Republic are established and how they are set in a historical context. Due to the previous unexplored nature of the topic, a multi-case study of submunicipal councils was carried out to find out how Czech municipalities approach the establishment of submunicipal councils and what position submunicipal councils have in the political system of towns and municipalities. It also... Tato práce se věnuje submunicipální demokracii v České republice a v evropském kontextu. Submunicipální demokracie a její jednotky tvoří nejnižší úroveň politických systémů v malých i velkých municipalitách. Jedná se o téma, které dosud bylo prozkoumáno jen na úrovni jednotlivých států a velmi omezeně, přitom se tyto jednotky vyskytují v mnoha zemích Evropy. Součástí práce je přehled typů subkomunálních jednotek v Evropě s jejich základními charakteristikami a dle nich je nastíněna možná typologie, dle které by se subkomunální jednotky v Evropě mohly kategorizovat. Další část práce se věnuje situaci v České republice. Jednotky, které představují submunicipální demokracii v České republice se nazývají osadní nebo místní výbory. Ty jsou zřizovány zastupitelstvy municipalit v místních částech měst a obcí. V práci je zjištěno, jak jsou osadní výbory v České republice legislativně zakotveny, a jsou zasazeny do historického kontextu. Z důvodu dosavadní neprobádanosti tématu byla provedena vícepřípadová studie osadních výborů, jejímž cílem bylo zjistit, jak české municipality k zakládaní osadních výborů přistupují, a jaké postavení mají osadní výbory v politickém systému měst a obcí. Bylo rovněž prozkoumáno, jaké vztahy panují mezi zastupitelstvy měst a obcí, osadními výbory a občany místních částí.... Keywords: submunicipální demokracie; osadní výbory; místní části; vládnutí nanižší než komunální úrovni; submunicipal democracy; submunicipal councils; local sections,governance at sub-municipal level Available in a digital repository NRGL
Osadní výbory v České republice: případová studie

This thesis focuses on submunicipal democracy in the Czech Republic and in the European context. Submunicipal democracy and its units form the lowest level of political systems in small and large ...

Čeladníková, Tereza; Jüptner, Petr; Bubeníček, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Struktura a složitost homomorfismů
Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
2024 - English
This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These results are especially popular thanks to the seminal result of Hell and Nešetřil providing the complexity dichotomy for graph homomorph- ism problems and the recent breakthrough result proving the complexity dichotomy for constraint satisfaction problems. The thesis is divided into three parts, all unified by the common goal to provide complexity classifications of various graph homomorphism problems. The first part is about list homomorphism problems for signed graphs. We study the complexity of such problems and obtain a structural description and dichotomy first for the case of targets being signed trees and then for the so-called separable graphs. The second part focuses on graph covering projections, also known as locally bijective homomorphisms. To the best of our knowledge, we are the first to initiate cataloguing the complexity of the corresponding problems for (mutli)graphs with semi-edges. We have three larger goals here. (1) Providing the complete dichotomy for one- and two- vertex target graphs. (2) Discuss and propose the right definition of graph cover in the case of disconnected targets. (3)... Tato práce se zabývá výpočetními problémy okolo grafových homomorfismů a příbuz- ných konceptů. Především se zabýváme složitostními dichotomiemi, které rozlišují mezi polynomiálními a NP-úplnými problémy. Výsledky tohoto typu jsou velmi populární, a to jak díky klasickému výsledku Hella a Nešetřila, tak i díky nedávnému vyřešení hypotézy o dichotomii pro problémy s omezujícími podmínkami (CSP). Práce se dělí na tři části, jejichž společným pojítkem je cíl prozkoumat složitost a následně určit dichotomii různých problémů speciálních typů či zobecnění grafových ho- momorfismů. První část se zabývá signed grafy, kde dokazujeme složitostní dichotomii listové, do- sud nezkoumané varianty homomorfismu pro případ, že cílový graf je strom anebo graf tzv. cyklově- nebo cestově-separovatelný. Druhá část se zabývá problémem grafového na- krytí, který je známý jak v algebraické, tak v algoritmické teorii grafů. Tato část práce si klade za cíl rozšířit zkoumání složitosti na grafy s povolenými vícenásobnými hranami, smyčkami a s půlhranami. Zde zkoumáme (a) klasifikaci složitosti pro jednovrcholové a dvouvrcholové cíle, (b) jaká je správná definice grafového nakrytí pro nesouvislé cíle a (c) co se stane, když přidáme do problému listové podmínky. Poslední část se zabývá acyklickými barveními a složitostí hledání... Keywords: grafy|homomomrfismy grafů|složitost|signed grafy|nakrytí|barvení|acyklické barvení; graphs|graph homomorphism|complexity|signed graphs|covering projections|colouring|acyclic colouring Available in a digital repository NRGL
Struktura a složitost homomorfismů

This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These ...

Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Přesné měření parametrů oscilací neutrin
Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
2024 - English
The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In 2012, it discovered the nonzero value of the θ13 mixing angle and currently provides the world's most precise measurement of this neutrino os- cillation parameter. The goal of this thesis is to check the performance of the detector nonuniformity correction used by the Daya Bay experiment and then design a new im- proved version. For that purpose, the Daya Bay experiment is introduced including the procedure of the event reconstruction. Several types of signals are then studied in detail and later they are used to scrutinize the performance of the nonuniformity correction. Several issues are identified, most significantly an absence of radial dependence in the azimuthal part of the correction and inability to deal with dead photomultipliers. A new improved version of the correction that addresses these issues is then designed with the main goal to improve the precision of Daya Bay neutrino oscillation analyses, especially ongoing one which uses neutron capture on hydrogen. The impact of the new improved correction on said analyses is also assessed. 1 Experiment s reaktorovými neutriny Daya Bay (The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment) situován v jihovýchodní Číně byl navržen k měření oscilací neutrin pocháze- jících z šesti 2.9 GWth jaderných reaktorů. V roce 2012 jako první naměřil nenulovou hodnotou směšovacího úhlu θ13 a dnes je jeho měření tohoto oscilačního parametru nej- přesnější na světě. Cílem této práce je zhodnotit, jak dobře funguje korekce neuniformity detektorů používaná experimentem Daya Bay, a posléze navrhnout novou vylepšenou verzi této korekce. Za tímto účelem je prvně představen experiment Daya Bay a jeho pro- ces rekonstrukce událostí. Následně je detailně prostudováno několik typů signálů, které by mohly být použity právě ke zhodnocení stávající korekce neuniformity a tvorbě nové verze. Je identifikováno několik problémů stávající korekce, zejména to, že v azimutální části chybí závislost na vzdálenosti od osy detektoru, a dále nemožnost plně korigovat efekt způsobený nefunkčními fotonásobiči. Proto je následně navržena nová vylepšená verze korekce neuniformity, která se s těmito problémy vypořádává, a to s cílem zpřesnit měření oscilací neutrin, především v analýze, která využívá záchytu neutronů na vodíku. V závěru práce je zhodnocen vliv nové verze korekce na toto měření. 1 Keywords: Neutrina|směšování neutrin|oscilace neutrin|neutrinové experimenty; Neutrino|neutrino mixing|neutrino oscillations|neutrino experiments Available in a digital repository NRGL
Přesné měření parametrů oscilací neutrin

The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In ...

Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases