Number of found documents: 557204
Published from to

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2020 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of pelleted sunflower harvesting residues and grain harvesting residues. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
2020 -
Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci. Keywords: Nemoc z povolání, lokální svalová zátěž, pracovní pozice, integrovaná elektromyografie, EMG Available in the ZČU Library.
Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky
Drobná, Tereza; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
2019 - Czech
- Comparison of legal status and activities of the Czech and Slovak central banks This thesis describes and compares legal status and activities of two european banks, the National bank of Slovak republic (hereinafter "NBS"), which has became the member of euro area since 1. 1. 2009, and the Czech national bank (hereinafter "CNB"), which has not became the member of this monetary union. The aim of this thesis is to identify identical aspects and different elements in legal status of above mentioned banks and in activites they carry out. Hypothesis of this thesis says that CNB and NBS are very similar in the way of legal regulations but different in activities they carry out. Purpose is to verify this hypothesis and think about possible causes of these similarities and differences in legal status and activities of CNB and NBS. The first part of this thesis deals with the State bank of czechoslovakia which was form in 1950 and which operated in the area of ČSFR just before the establishment of two separate central banks, CNB and NBS. This part is focused on legal regulation which established the State bank of czechoslovakia and which has became an inspiration for these new rising central banks, CNB and NBS. The second part of this thesis targets on the constitutional and legal regulations of CNB and... - Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, Národní banky Slovenska ("NBS"), která se stala od 1. 1. 2009 členem eurozóny, a České národní banky (dále jen "ČNB"), která není součástí tohoto měnového celku. Cílem diplomové práce je identifikovat shodné rysy či naopak odlišné aspekty v právním zakotvení a v činnostech, které ČNB a NBS vykonávají. Hypotéza je, že ČNB a NBS jsou si velice podobné ve způsobu zakotvení v právních předpisech, ale odlišné v činnostech, které provádějí. Záměrem je tuto hypotézu ověřit a zamyslet se nad možnými příčinami podobností a odlišností v právním zakotvení a činnostech ČNB a NBS. První část diplomové práce nejprve pojednává o Státní bance československé, která vznikla již v roce 1950 a působila na území tehdejší ČSFR těsně před vznikem dvou samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. V této části je zaměřena pozornost na právní předpis, který upravoval existenci Státní banky československé a který se stal inspirativní základnou nově vznikajících samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. Druhá část diplomové práce se zabývá zakotvením ČNB a NBS v právních předpisech, a to jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. V této části je pojednáno o nezávislosti výše... Keywords: centrální banka; Česká národní banka; Národní banka Slovensko; nezávislost centrální banky; činnost centrální banky; měnová politika centrální banky; central bank; Czech national bank; National bank of Slovak republic; independence of central bank; activity of central bank; monetary policy of central bank Available in a digital repository NRGL
Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky

- Comparison of legal status and activities of the Czech and Slovak central banks This thesis describes and compares legal status and activities of two european banks, the National bank of Slovak ...

Drobná, Tereza; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2019

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - Russian
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Keywords: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Available in a digital repository NRGL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - (fenomén Deylák)
Červený, Jiří; Palkovská, Jana; Douša, Eduard; Gregor, Vít
2019 - Czech
The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning and the current state of that instituts and special schools, which were designated for an education of a blinded and severely visually impaired youth in the Czech lands and Slovakia in recent times. At the same time, we hear about some of the current changes that relate to the Jan Deyl Conservatory and Secondary School for the visually Impaired Students, subsidised organisation and to the music education of the visually impaired youth. The next chapters deals with the results of my longitudinal study in the field of the professional use of severely visually impaired music teachers (the graduates od KJD). These teaches offer us their own experiences and attitude to the inclusive and special education and to the subsequent integration to the major society. Keywords: the visually impaired, special music schools, Jan Deyl Conservatory and Secondary School, inclusion, integration, music teacher. Úvod a prvé dvě kapitoly této práce nás seznamují s metodou, cíli a důvody mého longitudinálního bádání v komunitě zrakově handicapovaných učitelů hudby. Připomínají nám vznik a současný stav ústavů a speciálních škol, které v nedávné minulosti byly určeny k výchově nevidomé a těžce zrakově znevýhodněné mládeže v Českých zemích a na Slovensku. Zároveň se v těchto úvodních kapitolách dozvídáme o některých aktuálních změnách týkajících se Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, příspěvková organizace a hudebního vzdělávání zrakově handicapované mládeže. Následující kapitoly nás seznamují s výsledky mého dlouhodobého bádání v oblasti profesního uplatnění těžce zrakově handicapovaných učitelů hudby (absolventů KJD). Přibližují nám jejich vlastní zkušenosti a postoje k inkluzivnímu a speciálnímu školství a k následné integraci do majoritní společnosti. Klíčová slova: zrakově handicapovaný, speciální školy, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, inkluze, integrace, učitel hudby. Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - (fenomén Deylák)

The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning ...

Červený, Jiří; Palkovská, Jana; Douša, Eduard; Gregor, Vít
Univerzita Karlova, 2019

Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin
Krůpa, Petr; Řehák, Svatopluk; Hejčl, Aleš; Hrabálek, Lumír
2019 - Czech
Vertebral body fractures together with the spinal cord injury (SCI) remain a challenging medical condition. While management of the thoracic-lumbar (Th-L) vertebral fractures belongs to basic neurosurgical procedures with a usually excellent outcome, treatment of the severe spinal cord injury has mostly unsatisfactory results and thus novel approaches are highly in demand. In this study, experimental treatment of the SCI in a rat model using human mesenchymal stem cells derived from Wharton's jelly (WJ-MSCs) and a novel highly water soluble, nano-formulated curcumin is evaluated. Furthermore, a novel method of mini- invasive percutaneous posterior stabilisation (MIS) of Th-L vertebral fractures is retrospectively compared with classical open posterior (OPEN) procedure. To assess the effectivity of hWJ-MSCs treatment in the ischemic-compression model of SCI in rats, different dosages (0.5 or 1.5 million cells) and repeated applications were compared. Cells or saline were applied intrathecally by lumbar puncture once, or in three consecutive weeks after injury. Nanocurcumin and a vehicle nanocarrier as a control were delivered both locally, immediately after the spinal cord injury, and subcutaneously during the four consecutive weeks after SCI. Rats were assessed for locomotor skills (BBB, flat beam,... Souhrn Zlomeniny páteře sdružené s poraněním míchy (SCI) patří k závažným medicínským stavům. Zatímco terapie obratlových zlomenin hrudně-bederní oblasti páteře patří k základním neurochirurgickým operacím, léčba těžkého míšního poranění je klinicky neuspokojivá a odkázána na pokrok na poli experimentální medicíny. Tato práce je zaměřena jak na klinické zhodnocení nového mini-invazivního způsobu stabilizace zlomeniny obratle, tak na experimentální léčbu míšního poranění pomocí podávání lidských mezenchymálních buněk z Whartonova rosolu (hWJ-MSCs) a protizánětlivé látky nanokurkuminu. Při experimentální léčbě SCI u modelu potkana pomocí hWJ-MSCs byly porovnány různé jednotlivé dávky (0,5 M a 1,5 M) a efekt opakovaného podávání pomocí lumbální punkce při porovnání s kontrolním vzorkem. Léčba byla aplikována v jedné dávce 7. den po SCI, nebo ve třech po sobě jdoucích dávkách vždy v rozmezí 7 dnů. Léčba pomocí inovativní protizánětlivé látky nanokurkuminu v porovnání s prázdným nanonosičem byla aplikována lokálně k místu poranění ihned po vytvoření SCI s následným čtyřtýdenním podkožním podáváním. Efekt léčby byl pravidelně hodnocen sérií behaviorálních testů (BBB, chůze po kladině, motoRater). Po ukončení experimentu, 9. týden po SCI, byla extenzivně vyšetřena míšní tkáň imunohistochemicky (rozsah gliové... Available in a digital repository NRGL
Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin

Vertebral body fractures together with the spinal cord injury (SCI) remain a challenging medical condition. While management of the thoracic-lumbar (Th-L) vertebral fractures belongs to basic ...

Krůpa, Petr; Řehák, Svatopluk; Hejčl, Aleš; Hrabálek, Lumír
Univerzita Karlova, 2019

Zajišťovací řízení v českém civilním procesu
Kůsová, Eva; Macková, Alena; Elischer, David; Petrov, Jan
2019 - Czech
Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law finding, enforcement and insolvency. The theory refers to this sort of procedure as a set of procedural institutes that have little in common, except for the same basis residing in interim securing of rights or in securing effective exercise of rights. The author deals with the protective legal instruments as perceived by the predominant doctrine, which corresponds to the essence of the matter and to the legal regulation, that is to say, pre-trial reconciliation (also called a Praetorian reconciliation), preliminary measures (injunctions), pre-trial evidence and subject of the evidence securing, judicial (and also executor) lien and disturbed possession action. She emphasizes the general regulation of preliminary measures, but the submitted analysis is in a significant extent applicable as well to the preliminary measures under the Act on Special Court Proceedings. The objective of the dissertation is to present a complex work on the protective measures in Czech civil procedure law, currently absent in the Czech legal literature. The author has divided the dissertation into two parts - general and special. The... Zajišťovací řízení v českém civilním procesu Abstrakt Předkládaná disertační práce pojednává o doposud nikoliv komplexně zpracovaném tématu týkajícího se zajišťovacího řízení, jež je vedle řízení nalézacího, vykonávacího (exekučního) a insolvenčního zvláštním druhem českého civilního procesu. Toto řízení je v teorii označováno za soubor procesních institutů, které nemají mnoho společného, kromě jednotného základu spočívajícího v předběžném zajištění práva nebo jeho výkonu v případě jeho ohrožení. V této práci se autorka zabývá zajišťovacími instituty tak, jak jsou vnímány převažující doktrínou, která odpovídá i podstatě věci a právní úpravě, tedy prétorským smírem, předběžnými opatřeními, zajištěním důkazu, zajištěním předmětu důkazního prostředku, soudcovským (a také exekutorským) zástavním právem a žalobou z rušené držby. Z těchto zajišťovacích institutů klade důraz na obecnou úpravu předběžných opatření, výklad o nich je však v podstatné míře aplikovatelný i na předběžná opatření dle ZŘS, jimiž se autorka zabývá výslovně pouze okrajově. Cílem vypracované disertační práce bylo vytvoření komplexního díla, které splní funkci odborné publikace na téma zajišťovacího řízení v českém civilním procesu a které doposud na trhu odborné literatury chybí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část obecnou a na... Keywords: Zajištění; opatření; proces; Protective; measure; procedure Available in a digital repository NRGL
Zajišťovací řízení v českém civilním procesu

Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law ...

Kůsová, Eva; Macková, Alena; Elischer, David; Petrov, Jan
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases