Number of found documents: 680696
Published from to

Finanční gramotnost žáků a učitelů na ZŠ
Novotný, Ondřej; Jančařík, Antonín; Novotná, Jarmila
2022 - Czech
The presented diploma thesis is focused on financial literacy at basic school, with the focus on the integration of financial skills into the education on the secondary school. The main aim of the thesis is to compare several selected methods for education of financial literacy at basic school with the intention to select a optimal way for developing the financial literacy of students and solutions of their various economical situations, problems and decisions that expect them in their future life. The theoretical part contains introduction into the topic, introductory theoretical basis, basic definitions of important terms and a description of the educational system. Reasons for introduction of financial literacy education into basic education system are explained. Further, the strategic documents influencing the education of financial literacy at basic school, which are the base for creation of frame school programs for the education of financial literacy, are introduced. The situation is described in more detail and it is explained, how it is possible to introduce the financial literacy education in the school education programs in agreement with the frame education programs. In the end of the theoretical part, the selected methods for evaluation of the financial literacy education at the basic... Předložená diplomová práce se zabývá problematikou finanční gramotnosti na základní škole, se zaměřením na integraci finančních dovedností do výuky na druhém stupni základního vzdělávání. Jejím hlavním cílem je porovnání několika vybraných metod finančního vzdělávání na základní škole s úmyslem zvolit způsob optimálně rozvíjející finanční dovednosti žáků pro řešení různých ekonomických situací, problémů a rozhodnutí, která je čekají v budoucím životě. V teoretické části práce lze nalézt uvedení do problematiky financí, úvodní teoretický základ, základní definice důležitých pojmů a popis organizace školního vzdělávání. Jsou zde vysvětleny důvody pro zavedení výuky finanční gramotnosti do základního vzdělávání, a dále pak je zde seznámení se strategickými dokumenty ovlivňující výuku finanční gramotnosti, které byly předlohou pro zavedení finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů. Tato situace je zde podrobněji popsána a dále je vysvětleno, jakým způsobem je možné finanční gramotnost zavést do školských vzdělávacích programů v součinnosti s rámcovými vzdělávacími programy. V závěru teoretické části jsou popsány vybrané metody hodnocení úspěšnosti realizace výuky finanční gramotnosti na základních školách. V praktické části diplomové práce jsou nejprve diskutovány důležitosti a některé... Keywords: Finanční gramotnost; finanční vzdělávání; rámcový vzdělávací program; školní vzdělávací program; interaktivní výukové hry; finanční plán; finanční svoboda; financial literacy; financial education; school educational program; frame educational program; interactive learning games; financial plan; financial liberty Available in a digital repository NRGL
Finanční gramotnost žáků a učitelů na ZŠ

The presented diploma thesis is focused on financial literacy at basic school, with the focus on the integration of financial skills into the education on the secondary school. The main aim of the ...

Novotný, Ondřej; Jančařík, Antonín; Novotná, Jarmila
Univerzita Karlova, 2022

Prvočíselná věta pro geodesiky na Picardově varietě
Beneš, Alexandr; Cherubini, Giacomo; Bordignon, Matteo
2022 - English
The goal of this thesis is to obtain a weighted first moment of the error term of the approximation of the counting function of prime geodesics on the Picard variety SL(2, [i])\H3 . The group SL(2, ) acts on the 3-dimensional hyperbolic space H3 . We choose a discrete subgroup SL(2, [i]) called the Picard group and study its action on the hyperbolic space. A matrix that fixes two points on the boundary of H3 is called hyperbolic or loxodromic. These matrices have a similar asymptotic behaviour as primes in number theory. The counting function ψg(X) counts the number of conjugacy classes of these matrices with norm less than X. This function asymptotically grows as X and the error term is the difference ψg(X) − X. The error can be explicitly written using the Selberg trace formula which relates geometrical information with the spectrum of the Laplace operator on the Picard manifold. This is used to calculate the weighted first moment of the error explicitly. 1 Cíl této práce je získat vážený první moment chybového členu aproximace počítací funkce prvogeodesik na Picardově varietě SL(2, [i])\H3 . Grupa SL(2, ) působí na 3- rozměrný hyperbolický prostor H3 . Vybereme diskrétní podgrupu SL(2, [i]) nazývanou Picardova grupa a budeme studovat její působení na hyperbolickém prostoru. Matice která fixuje dva body na hranici H3 se jmenuje hyperbolická nebo loxodromická. Tyto matice mají podobné asymptotické chování jako prvočísla v teorii čísel. Počítací funkce ψg(X) počítá číslo konjugačních tříd těchto matic s normou menší než X. Tato funkce asymtoticky roste jako X a chybový člen je rozdíl ψg(X) − X. Tato chyba jde explicitně spočítat pomocí Selbergovy věty o stopě, která dává vztah mezi geometrickými infor- macemi na Picardově varietě a spektru Laplacova operátoru. Tuto větu použijeme k vypočítání prvního momentu chyby. 1 Keywords: prvočíselná věta pro geodesiky|Picardova varieta|hyperbolická geometrie; prime geodesic theorem|Picard variety|hyperbolic geometry Available in a digital repository NRGL
Prvočíselná věta pro geodesiky na Picardově varietě

The goal of this thesis is to obtain a weighted first moment of the error term of the approximation of the counting function of prime geodesics on the Picard variety SL(2, [i])\H3 . The group SL(2, ) ...

Beneš, Alexandr; Cherubini, Giacomo; Bordignon, Matteo
Univerzita Karlova, 2022

Použití a vliv anglicismů v jazyce německé žurnalistiky
Jakešová, Kristýna; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
2022 - German
This bachelor thesis treats the topic of the influence of the English language on the German language. It explores which English terms are regularly used in everyday life. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part focuses on the development of the German language regarding the English lexicon and the international lexicon. The practical part explores the word meaning of each English expression, its usage, linguistic characterization, and categorisation. The list of anglicisms contents different areas - for example the words used in journalism. The aim of the thesis is to prove that German and English are closely interconnected. KEYWORDS anglicisms, the German language, the English language, the English expressions, internet, media, newspaper, written communication, nowadays language Tato bakalářská práce se zaměří na vliv anglického jazyka na jazyk německý. Zkoumá, jaké anglické termíny se běžně používají v každodenním životě. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vývoj německého jazyka s ohledem na anglickou slovní zásobu a na internacionální slovní zásobu. Praktická část zkoumá význam jednotlivých anglicismů, jejich použití, lingvistický popis a zařazení. Seznam anglicismů obsahuje různé okruhy - například používaná slova v publicistickém stylu. Cílem této práce je ukázat, že angličtina a němčina jsou vzájemně propojené. KLÍČOVÁ SLOVA anglicismy, německý jazyk, anglický jazyk, anglické termíny, internet, média, noviny, psaná komunikace, současný jazyk Keywords: anglicismy; německý jazyk; anglický jazyk; anglické termíny; internet; média; noviny; psaná komunikace; současný jazyk; anglicisms; the German language; the English language; the English expressions; internet; media; newspaper; written communication; nowadays language Available in a digital repository NRGL
Použití a vliv anglicismů v jazyce německé žurnalistiky

This bachelor thesis treats the topic of the influence of the English language on the German language. It explores which English terms are regularly used in everyday life. The thesis is divided into ...

Jakešová, Kristýna; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Projekt krizové připravenosti na epidemii v domově pro seniory
Kufr, Adam; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
2022 - Czech
Title: Project of crisis preparedness for an epidemic in the home for elderly. Objectives: The aim of this bachelor thesis was to find out how the social services workers had been prepared for the COVID-19 epidemic based on their own experience. Methods: The questionare was created for this research. The respondents had the choice of several options in the multiple-choice questions ,which was given by the type of research question. For several questions respondents had the opportunity to extend the question with their own answer. The scale from 1 to 10 was used for answering to two questions and the scale from 1 to 5 was used for one question. Results: The result of this bachelor thesis is findings that at the beginning of the COVID-19 epidemic social workers had not been prepared for this situation. The next waves of COVID-19 epidemic have highlighted the areas of the contingency plan that the social workers need to focus on in order to be better prepared for epidemic like COVID-19. Keywords: Crisis, crisis preparedness, intergrated rescue system, crisis situation, social services, COVID-19, epidemic, nursing home. Název: Projekt krizové připravenosti na epidemii v domově pro seniory Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak byli pracovníci sociálních služeb připraveni na epidemii COVID 19 na základě jejich zkušeností. Pro tento výzkum byl vytvořen dotazník. V otázkách s možností odpovědí měli respondenti na výběr z několika možností, vzhledem k typu výzkumné otázky. U několika otázek měli respondenti možnost rozšířit otázku o vlastní odpověď. U dvou otázek byla zařazena odpověď pomocí škály od 1 do 10 a u jedné od 1 Výsledky: Výsledkem bakalářské práce jsou poznatky, že v počátku epidemie COVID pracovníci sociálních služeb nebyli připraveni na epidemii. Nabytými zkušenostmi z probíhajících vln epidemie COVID krizového plánu, na které se pracovníci v sociálních službách musí zaměřit, aby 19 připraveni. Klíčová slova: krize, krizová připravenost, integrovaný záchranný systém, krizová situace, sociální služ Keywords: projekt; krize; epidemie; domov; připravenost; project; crisis; epidemic; home; readiness Available in a digital repository NRGL
Projekt krizové připravenosti na epidemii v domově pro seniory

Title: Project of crisis preparedness for an epidemic in the home for elderly. Objectives: The aim of this bachelor thesis was to find out how the social services workers had been prepared for the ...

Kufr, Adam; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Koncept obyčejného člověka v prozaické tvorbě Karla Čapka
Dítětová, Dominika; Komberec, Filip; Mocná, Dagmar
2022 - Czech
Keywords: Karel Čapek; románová trilogie; literární recepce; koncept obyčejného člověka; noetika; Karel Čapek; novel trilogy; literary reception; analysis of an ordinary person; noetics Available in a digital repository NRGL
Koncept obyčejného člověka v prozaické tvorbě Karla Čapka

Dítětová, Dominika; Komberec, Filip; Mocná, Dagmar
Univerzita Karlova, 2022

Rozvoj čtenářské gramotnosti na druhém stupni základní školy: akční výzkum
Kolářová, Michaela; Laufková, Veronika; Starý, Karel
2022 - Czech
In the theoretical part, the diploma thesis deals with the concept of reading literacy and its definition, development, meaning, and the factors that have influenced it. In the next part, the areas and levels of reading literacy and the stages of its development are characterized. Furthermore, its development using various methods is described and individual conditions are indicated, the fulfillment of which affects increasing the level of student skills. In the next section, individual reading skills and strategies are described. Next, the theoretical part also focuses on the results of international research (PIRLS, PISA, and PIACC) with an emphasis on the results of Czech pupils. The analysis of reading literacy in the framework national curriculum program of primary education concludes the theoretical part of the work. The practical part is divided into two sections, in which attention is paid to action research and its forms. Pedagogical action research is at the forefront of interest. The next part focuses on determining the level of reading skills of second-grade elementary school students using a pre- test. After the students' results were established in the test, lessons were implemented with activities to develop reading skills, the process of which is described in individual chapters.... Diplomová práce se v teoretické části zabývá vývojem pojmu čtenářské gramotnosti a jeho vymezením, jejímu významu a faktory, které ji ovlivňují. V další části jsou charakterizovány oblasti a roviny čtenářské gramotnosti a etapy jejího vývoje. Dále je popsán její rozvoj pomocí různých metod a jsou uváděny jednotlivé podmínky, jejichž splnění má vliv na zvyšování úrovně žákovských dovedností. V další části jsou popsány jednotlivé čtenářské dovednosti a strategie. V neposlední řadě se teoretická část zaměřuje také na výsledky mezinárodních výzkumů (PIRLS, PISA a PIACC) s důrazem na výsledky českých žáků. Analýza čtenářské gramotnosti rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání uzavírá teoretickou část práce. Praktická část je rozdělena na dvě sekce, ve kterých je věnována pozornost akčnímu výzkumu a jeho formám. V popředí zájmu pak stojí především pedagogický akční výzkum. Další část se pak soustředí na zjištění úrovně čtenářských dovedností u žáků druhého stupně základní školy pomocí pre-testu. Po zjištění výsledků žáků byly realizovány lekce s aktivitami rozvíjejícími čtenářských dovedností, jejichž průběh je popsán v jednotlivých kapitolách. V návaznosti na proběhlé lekce byl proveden post-test, který měl za cíl zjistit posun žáků. V závěru práce je věnován prostor interpretaci výsledků,... Keywords: čtenářská gramotnost; čtenářské strategie; základní vzdělávání; PISA; reading literacy; reading strategies; PISA Available in a digital repository NRGL
Rozvoj čtenářské gramotnosti na druhém stupni základní školy: akční výzkum

In the theoretical part, the diploma thesis deals with the concept of reading literacy and its definition, development, meaning, and the factors that have influenced it. In the next part, the areas ...

Kolářová, Michaela; Laufková, Veronika; Starý, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Reprezentace obrazu pomocí vážených konečných automatů
Hurtišová, Viktória; Holub, Štěpán; Žemlička, Jan
2022 - English
The goal of this thesis is to introduce weighted finite automata (WFA) as a means of representing multi-resolution raster images. We explain the basic concepts of weighted finite automata. Then we describe an encoding algorithm that converts an image into a WFA and a decoding algorithm that can generate back the original image. We then provide our implementation of the encoding and decoding algorithms. 1 Cieľom tejto práce je predstavenie vážených konečných automatov (WFA) ako spôsob reprezentácie rastrových obrázkov vo viacerých rozlíšeniach (multi-resolution images). Vysvetlíme základné koncepty vážených konečných automatov. Potom popíšeme algo- ritmus pre kódovanie obrázkov do WFA a algoritmus pre dekódovanie WFA späť do obrázkov. Následne poskytneme našu implementáciu kódovacieho a dekódovacieho algo- ritmu. 1 Keywords: automat|WFA|obrázok; automaton|WFA|image Available in a digital repository NRGL
Reprezentace obrazu pomocí vážených konečných automatů

The goal of this thesis is to introduce weighted finite automata (WFA) as a means of representing multi-resolution raster images. We explain the basic concepts of weighted finite automata. Then we ...

Hurtišová, Viktória; Holub, Štěpán; Žemlička, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Fenomén dobra a zla v novelistických pohádkách německého romantismu (na příkladu vybraného autora) v komparaci s českou báchorkou 19. století
Stefanescová, Petra; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2022 - Czech
Keywords: Německý romantismus; české národní obrození; novelistická pohádka v německé literatuře; česká báchorka; E. T. A. Hoffmann; J. K. Tyl; "Zlatý hrnec"; "Strakonický dudák"; literární komparace; German Romanticism; Czech National Revival; fairy tale in German Romanticism; Czech folk tale; E. T. A. Hoffmann; J. K. Tyl; "The Golden Pot"; "Strakonický dudák"; literary comparison Available in a digital repository NRGL
Fenomén dobra a zla v novelistických pohádkách německého romantismu (na příkladu vybraného autora) v komparaci s českou báchorkou 19. století

Stefanescová, Petra; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Ženské postavy v románu "Der Engel mit der Posaune" od Ernsta Lothara
Nováková, Eliška; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
2022 - German
Keywords: Deutsche Prosa; Frauen; Stellung der Frau; Österreichische Literatur; Ernst Lothar; Der Engel mit der Posaune; German Prose; Women; women's rank in society; Austrian Literature; Ernst Lothar; Der Engel mit der Posaune Available in a digital repository NRGL
Ženské postavy v románu "Der Engel mit der Posaune" od Ernsta Lothara

Nováková, Eliška; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2022

Nebankovní finanční zprostředkovatelé a jejich role v rámci finančního trhu
Novotná, Tereza; Pečená, Magda; Nechvátalová, Lenka
2022 - English
This thesis analyses the role of non-bank financial intermediaries in the Czech financial market, with the emphasis on comparison of efficiencies of banks and non-bank financial corporations engaged in lending. This paper addresses their influence on the financial market both in the global and in the Czech environ- ment. The evaluation of the performance of the individual parts of the Czech financial sector is conducted using the Data Envelopment Analysis, which yields specific efficiency scores. Based on these values, aggregated data on banks and non-bank financial corporations engaged in lending are compared against each other and over the time period from 2013 to 2021. Bakalářská práce analyzuje roli nebankovních finančních zprostředkovatelů v rámci českého finančního trhu, se zaměřením na porovnání efektivity bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv. Tato práce zmiňuje jejich vliv na finanční trh, jak v globálním, tak v českém prostředí. Ohodnocení výkonu jednotlivých částí českého finančního sektoru je provedeno za použití analýzy obalu dat, z níž vyplývají konkrétní skóre efektivity. Na základě těchto hodnot jsou porovnána agregovaná data týkající se bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv, a to navzájem mezi sebou a také v časovém rozmezí let 2013 až 2021. Keywords: nebankovní finanční zprostředkovatelé; finanční trh; finanční stabilita; non-bank financial intermediaries; financial market; financial stability Available in a digital repository NRGL
Nebankovní finanční zprostředkovatelé a jejich role v rámci finančního trhu

This thesis analyses the role of non-bank financial intermediaries in the Czech financial market, with the emphasis on comparison of efficiencies of banks and non-bank financial corporations engaged ...

Novotná, Tereza; Pečená, Magda; Nechvátalová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases