Number of found documents: 591905
Published from to

Technologie e-identifikace bezpilotních systémů
Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
2020 -
Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění E-identifikace. Cílem je, na základě této analýzy, doporučit technologii, která je nevhodnější pro užití na území ČR.The subject of the work Technology of E-identification of Unmanned Aerial Systems is to acquaint the reader with the newly introduced requirements and legislation, to explain the related concepts, and to perform an analysis and comparison of individual possibilities of ensuring E-identification. The aim is, based on this analysis, to recommend a technology that is most suitable for use in the Czech Republic. Keywords: E-identifikace; UAS; UA; Bezpilotní prostředky; Identifikace; Legislativa; E-identification; UAS; UA; Unmanned Aerial vehicles; Identification; Legislation Available in digital repository of ČVUT.
Technologie e-identifikace bezpilotních systémů

Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých ...

Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Úpravy terminálu Doubravka v Plzni
Nováček Ondřej; Vojtěch Nižňanský; Lávic Jiří
2020 -
Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům města Plzeň a jednotlivých dopravců.The subject of the master thesis „Modification of the Doubravka Transport Terminal in Plzeň“ is to increase parking area for public transport vehicles and to make transfer within this terminal more comfortable, with respect to other requirements of the city authorities of Plzeň and the transport companies. Keywords: Městská hromadná doprava; přestup; trolejbus; Plzeň; Doubravka; Public transport; transfer; trolleybus; Pilsen; Doubravka Available in digital repository of ČVUT.
Úpravy terminálu Doubravka v Plzni

Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům ...

Nováček Ondřej; Vojtěch Nižňanský; Lávic Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Řešení cyklistické dopravy v Přerově
Kočárková Dagmar; Lenka Králíčková; Honc Tomáš
2020 -
Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska bezpečnosti cyklistů. Dále vhodně vybrat lokalitu, která by na základě zhodnocení stávajícího stavu přispěla ke zlepšení cyklistické dopravy ve městě.The subject of thesis „Solution of Cycle Infrastructure in Přerov is the analysis of current situation of the cycling infrastructure in Přerov and to verify future constructions solved in the City Mobility Plan from the point of view of cyclist safety. Furthermore, to appropriately select a location that would, based on an assessment of the current situation, contribute to the improvement of bicycle traffic in the city. Keywords: Cyklistická doprava; intenzita; Přerov; bezpečnost; nehody; Cycle Infrastructure; intensity; Přerov; safety; accidents Available in digital repository of ČVUT.
Řešení cyklistické dopravy v Přerově

Předmětem diplomové práce „Řešení cyklistické dopravy v Přerově“ je analyzovat stávající vedení cyklistické dopravy v Přerově a prověření budoucích staveb řešených v Plánu mobility města z hlediska ...

Kočárková Dagmar; Lenka Králíčková; Honc Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Koncept monitorovaného přiblížení
Hospodka Jakub; David Šefl; Valenta Viktor
2020 -
Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje alternativní způsob rozložení pracovní zátěže vícečlenné posádky. Praktická část je věnovaná analýze leteckých nehod a komparací metody monitorovaného přiblížení s tradičními postupy pilota letícího a pilota monitorujícího.The diploma thesis deals with the issue of monitored approach. The failure of the human factor is a major cause of a significant number of accidents and incidents in air transport. This thesis shows an alternative way of distributing the workload of on individual crew members. The practical part is focused on the analysis of air accidents and comparative methods of monitored approach with the traditional procedures of the Pilot flying and the Pilot monitoring. Keywords: Monitorované přiblížení; delegované přiblížení; CRM; lidský faktor; letecké nehody; letecké události; Monitored approach; delegated approach; CRM; human factor; aviation accidents; aviation incidents Available in digital repository of ČVUT.
Koncept monitorovaného přiblížení

Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje ...

Hospodka Jakub; David Šefl; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory - U Tří Svatých) a U Rakovky
Čarský Jiří; Jan Ležák; Alinčová Lenka
2020 -
Předmětem diplomové práce „Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky“ je analýza stávající dopravní situace na ulici Vídeňská a U Rakovky, optimalizace řešení celkového dopravního prostoru ulice Vídeňská a návrh obytné zóny z ulice U Rakovky. Cílem diplomové práce je úprava dopravního prostoru za účelem zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.The topic of this master´s thesis "Study of Revitalization of Vídeňská street (Section Pod Javory - U Tří svatých) is an analysis of the current traffic situation on Vídeňská street and proposal of residential area from street U Rakovky. The main goal of the thesis is a modification of the traffic space for the cause of increasing safety of pedestrians and cyclists. Keywords: Kunratice; Vídeňská ulice; revitalizace; obytná zóna; zklidňování dopravy; cyklistická doprava; pěší doprava; doprava v klidu; Kunratice; Vídeňská street; revitalization; residential area; traffic calming; cycling; pedestrian traffic; parking Available in digital repository of ČVUT.
Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory - U Tří Svatých) a U Rakovky

Předmětem diplomové práce „Studie revitalizace ulic Vídeňská (úsek Pod Javory – U Tří Svatých) a U Rakovky“ je analýza stávající dopravní situace na ulici Vídeňská a U Rakovky, optimalizace řešení ...

Čarský Jiří; Jan Ležák; Alinčová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Jevy kosmického počasí
Topková Tereza; Jaroslav Oršula; Mošna Zbyšek
2020 -
Práca sa zaoberá popisom javov vesmírneho počasia, ich vznikom, šírením a dôsledkami na našu planétu a družicové globálne navigačné systémy. Práca sa venuje popisu chýb spôsobených týmito javmi, ich korekciám a vplyvom na systémy GNSS. Ďalej sú porovnané namerané dáta pomocou prijímača GNSS s hodnotami indexu Kp a ionosférickými korekciami získanými zo systému EDAS.This master’s thesis describes space weather phenomena, their formation, propagation and consequences on our planet and global navigation satellite systems. The thesis also describes errors caused by this phenomena, their corrections and effects on GNSS systems. Afterwards, the data measured using a GNSS receiver are compared with Kp index values and ionospheric corrections obtained from the EDAS system. Keywords: Vesmírne počasie; Slnečná erupcia; Slnečná búrka; Ionosféra; systémy GNSS; EGNOS; EDAS; Index Kp; Space weather; Solar flare; Solar storm; Ionosphere; GNSS systems; EGNOS; EDAS; Kp index Available in digital repository of ČVUT.
Jevy kosmického počasí

Práca sa zaoberá popisom javov vesmírneho počasia, ich vznikom, šírením a dôsledkami na našu planétu a družicové globálne navigačné systémy. Práca sa venuje popisu chýb spôsobených týmito javmi, ich ...

Topková Tereza; Jaroslav Oršula; Mošna Zbyšek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Měření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectví
Nouzovský Luboš; Martin Jankovič; Mík Josef
2020 -
Předmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických nehodových dat. Praktická část této práce se pak zabývá přípravami, průběhem a vyhodnocením několika nárazových testů s cílem ověření užitečnosti a spolehlivosti elektronických nehodových pro analýzu dopravních nehod.The subject of this diploma thesis is in it's theoretical part acquaintance with the issue of forensic expertise in transportation, explanation of their basic principles, methods and connections to the use of electronic accident data. The practical part of this work then deals with the course, preparation and evaluation of several impact tests in order to verify the usefulness and reliability of electronic accidents for the analysis of traffic accidents. Keywords: nárazové zkoušky; nehodová data; EDR; crash test; accident data; EDR Available in digital repository of ČVUT.
Měření, zpracování a interpretace nehodových dat pro účely soudního znalectví

Předmětem této diplomové práce je v její teoretické části seznámení s problematikou soudního znalectví v dopravě, vysvětlení jejích základních principů, metod a návazností na využiti elektronických ...

Nouzovský Luboš; Martin Jankovič; Mík Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Interakce tlaku s ohybem prutů z korozivdorných ocelí
Jandera Michal; Břetislav Židlický; Kabele Petr
2020 -
Pruty namáhané kombinací tlaku a ohybu jsou jedním z nejčastěji používaných konstrukčních prvků. Chování takovýchto prutů vyrobených z uhlíkové oceli bylo již dříve zkoumáno a na základě získaných dat byly odvozeny návrhové postupy. V případě užití korozivzdorné oceli, v důsledku výrazně odlišných materiálových vlastností obou druhů oceli, však tyto návrhové postupy neplatí. V posledních letech byla provedena řada experimentů a numerických studií poskytujících podklady, ze kterých následně byly odvozeny řady vztahů vystihující chování prutů z korozivzdorné oceli namáhaných kombinací tlaku a ohybu. Bohužel každý z nově odvozených vztahů vykazoval určité nepřesnosti, z tohoto důvodu se tato práce zabývá právě problematikou prutů z korozivzdorné oceli zatížených kombinací tlaku a ohybu se zaměřením na uzavřené čtvercové a obdélníkové průřezy, které jsou pravděpodobně nejpoužívanějšími profily pro nosné konstrukce z korozivzdorné oceli. Zde uvedený výzkum zahrnuje experimentální studii čítající celkem 20 zhotovených experimentů sestávajících se z prutů o čtvercových a obdélníkových průřezech ze dvou tříd austenitické oceli, jmenovitě třídy 1.4301 a 1.4404. Kvůli získání většího množství dat byl vytvořen numerický model v softwaru Abaqus, který byl validován na základě dat získaných ze zhotovených experimentů, na jehož základě byla zhotovena rozsáhlá numerická parametrická studie, poskytující dostatečné množství dat k následné analytické části práce. Primárním cílem práce bylo stanovit zjednodušený analytický vztah pro návrh prutů z korozivzdorné oceli o čtvercovém a obdélníkovém průřezu zatížených kombinací tlaku a ohybu. K tomu byla využita data získaná z numerické parametrické studie. Závěry této práce mohou pomoci k rozšíření znalostí o zmíněné problematice a přispět k nejnovější normě pro korozivzdornou ocel.Members loaded by the combination of compression and bending are very common structural elements. Behaviour of the carbon steel beam-columns was investigated in the past and based on the obtained data design procedures were derived. In the case of stainless steel beam-columns, the design procedures for carbon steel are not suitable due to significant material behaviour differences of both kinds of steel. In the last years many experimental and numerical studies were carried out to provide data from which some new approach describing stainless steel beam-column behaviour were derived. Unfortunately, each of the derived approaches exhibited some inaccuracies or limitations. Therefore, this thesis investigates the issue of stainless steel beam-columns with focus on the square and rectangular hollow cross-sections which are probably the most widely used cross-sections for stainless steel load-bearing structures. Presented research includes experimental study consisting of 20 conducted experiments of both square and rectangular hollow section members of two austenitic stainless steel grades, namely 1.4301 and 1.4404. In order to obtain greater amount of data, a numerical model was created in software Abaqus and validated on the experiments. It was used for a comprehensive numerical parametric study providing sufficient amount of data for an analytical part of the research. The aim of the research was to derive analytical approach for the stainless steel square and rectangular hollow section beam-column design. Data obtained from the numerical parametric study were used for this purpose. The conclusions of this research can broaden the knowledge of the investigated issue and contribute to the recent stainless steel design code. Keywords: korozivzdorná ocel; kombinace tlaku a ohybu; štíhlost prutu; štíhlost průřezu; stainless steel; combined loading; non-dimensional slenderness; cross-section slenderness; beam-column Available in digital repository of ČVUT.
Interakce tlaku s ohybem prutů z korozivdorných ocelí

Pruty namáhané kombinací tlaku a ohybu jsou jedním z nejčastěji používaných konstrukčních prvků. Chování takovýchto prutů vyrobených z uhlíkové oceli bylo již dříve zkoumáno a na základě získaných dat ...

Jandera Michal; Břetislav Židlický; Kabele Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech
Novotný Jaroslav; Daniel Štěrba; Pascazio Saverio
2020 -
Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje a asymptotiky otevřených kvantových systémů. Pro systém dvou qubitů jsou nalezeny a klasifikovány veškeré možné evoluce v rámci studované dynamiky, které vynucují synchronizaci nebo phase-locking, a jsou popsány jejich atraktorové prostory. Je ukázáno, jak lze tyto objevené synchronizační mechanismy aplikovat na qubitové sítě, $n$-částicové systémy s bipartitními interakcemi. Dále je ukázáno, že v závislosti na konkrétním synchronizujícím lindbladovském operátoru evoluce buď zcela utlumí jednotlivé vlastní qubitové dynamiky, nebo synchronizuje libovolnou síť, jejíž interakční graf je alespoň slabě souvislý. Krom toho jsou studovány rozličné vlastnosti synchronizujících a phase-locking vynucujících evolučních zobrazení.The work adresses the phenomenon of synchronization in qubit networks with Markovian evolution. It introduces the formalism of quantum Markov dynamical semigroups and Lindblad dynamics as a suitable model to study the evolution and asymptotics of open quantum systems. For a system of two qubits all possible synchronization- and phase-locking-enforcing evolution maps within the studied dynamics are found and classified, and their attractor spaces are described. It is shown how the discovered synchronization mechanisms can be applied to qubit networks, $n$-partite systems with bipartite interactions. It is further demonstrated that, depending on the particular synchronizing Lindblad operator, the evolution either completely destroys the reduced dynamics of individual qubits, or synchronizes an arbitrary network wherof interaction graph is weakly connected. Additionally, several other properties of the synchronizing and phase-locking maps are investigated. Keywords: synchronizace; phase-locking; qubitové sítě; otevřené kvantové systémy; kvantové markovské procesy; kvantové dynamické semigrupy; QMDS; lindbladovská dynamika; asymptotický evoluce; atraktorový prostor; synchronization; phase-locking; qubit networks; open quantum systems; quantum Markov processes; quantum dynamical semigroups; QMDS; Lindblad dynamics; asymptotic evolution; attractor space Available at various departments of the ČVUT.
Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech

Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný ...

Novotný Jaroslav; Daniel Štěrba; Pascazio Saverio
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě
Exner Pavel; Pavel Lokvenc; Turek Ondřej
2020 -
V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a nově zkoumanou časově neinvariantní vazbou. Cílem práce je určit vlastnosti spektra v závislosti na parametrech systému.This thesis studies an infinite rectangular lattice quantum graph with a new parametric class of couplings. This couplings interpolates between time-reversal δ -coupling and a new time non-invariant coupling. The main aim of this thesis is to identify spectral properties in dependence on the parameters of the model. Keywords: Kvantový graf; parametrická množina vrcholových vazeb; symetrie vazeb; obdelníková mřížka; spektrum; Quantum graph; parametric class of vertex coupling; coupling symmetries; rectangular lattice; band-gap spectrum Available at various departments of the ČVUT.
Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě

V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově ...

Exner Pavel; Pavel Lokvenc; Turek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases