Number of found documents: 560002
Published from to

Regulace integrativní a komplementární medicíny
Tesařová, Eva; Pokladníková, Jitka; Marešová, Helena
2020 - Czech
Regulation of integrative and complementary medicine Student: Eva Škulková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, the Czech Republic Background: The prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) is high 76% and it is rising. In the Czech Republic, there are no legislation or general standards that would ensure uniform requirements for providing CAM. At present, there is a lack of comprehensive understanding of how CAM methods are provided. Aim: To determine the level of regulation of the most commonly used CAM methods in the Czech Republic. Methods: The level of regulation has been evaluated according to regulatory criteria based on requirements for healthcare professionals. The list of the researched methods is based on foreign studies and at the same time specific CAM methods for the Czech Republic were added. Specific methods were selected by the expert group. The data was obtained by searching the Internet using The Google. The obtained data was processed in MS Excel using descriptive statistics. Results: Altogether, 98 CAM methods were searched. Of these, 28 methods were excluded from the evaluation, 70 methods were evaluated according to the criteria, and 2 methods were double... Regulace integrativní a komplementární medicíny Student: Eva Škulková Vedoucí DP: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. KSKF, Faf v Hradci Králové, UK, Česká republika Úvod: Prevalence užívání komplementární a alternativní medicíny (KAM) je vysoká 76% a stoupá. V České republice neexistují žádné právní předpisy ani obecné standardy, které by zajišťovaly jednotné požadavky na poskytování KAM. V současné době chybí ucelený přehled o tom, jakým způsobem jsou KAM metody poskytovány. Cíl: Zjistit stupeň regulace profesí nejčastěji používaných metod KAM v České republice. Metodika: Stupeň regulace byl hodnocen podle kritérií regulace, které vychází z požadavků na zdravotnické pracovníky. Seznam zkoumaných metod vychází ze zahraničních studií. Zároveň byly přidány specifické KAM metody pro Českou republiku vybrané expertní skupinou. Data byla získána vyhledáváním na internetu pomocí vyhledávače Google. Získaná data byla zpracována v MS Excel za použití deskriptivní statistiky. Výsledky: Celkem bylo zkoumáno 98 metod KAM. Z toho 28 metod bylo vyčleněno z hodnocení, 70 metod bylo hodnoceno podle daných kritérií a u 2 metod bylo dvojí bodové hodnocení. Nejvyšší skóre 9 bodů získala muzikoterapie. Dále následovala homeopatie s 8,5 body, arteterapie, dramaterapie a výživové poradenství s 8 body, aromaterapie a... Keywords: integrativní medicína; komplementární medicína; regulace; complementary medicine; integrative medicine; regulation Available in a digital repository NRGL
Regulace integrativní a komplementární medicíny

Regulation of integrative and complementary medicine Student: Eva Škulková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Tesařová, Eva; Pokladníková, Jitka; Marešová, Helena
Univerzita Karlova, 2020

Postoje k léčbě a znalosti uživatelek hormonální antikoncepce
Fufaľová, Veronika; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
2020 - Slovak
Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstract Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptive users Author: Veronika Fufaľová¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPHš ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic šDepartment of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is popular and a reliable birth control method. Its use is although associated with some risks and many myths or misconceptions. Objective: The aim of this thesis was to determine the attitudes towards treatment and awareness of HC risks of its users in regard to various types and application forms in specific region by means of anonymous questionnaire. Methods: The research was carried out as a prospective questionnaire survey. Anonymous questionnaires consisted of 35 questions divided into 6 sections to obtain sociodemographic data, information concerning HC users and their form of HC, information about the extent of knowledge concerning gynaecological examination, HC risks and HC misconception awareness. One part of questionnaire was focused... Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstrakt Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Autor: Veronika Fufaľová¹ Školiteľ: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant: PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HAK) je obľúbenou a spoľahlivou formou ochrany pred neplánovaným otehotnením. Jej použitie sa však môže spájať s viacerými rizikami a existenciou mnohých nepravdivých informácií a mýtov. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom dotazníkového šetrenia analyzovať postoje a znalosti rizík spojených s užívaním HAK vzhľadom na rôzne druhy a liekové formy antikoncepcie v konkrétnom regióne. Metodika: Výskum prebiehal v rámci prospektívneho dotazníkového šetrenia. Anonymný dotazník pozostával z 35 otázok, ktoré boli pomyselne rozdelené do šiestich častí: sociodemografické údaje, údaje o užívateľkách a ich súčasnej forme HAK, informovanosť o zdravotných prehliadkach, informovanosť o rizikách HAK, fajčenie vo vzťahu k užívaniu HAK, postoje a mýty o HAK. Dotazníky boli... Keywords: hormonální antikoncepce; znalosti; postoje; dotazníkové šetření; hormonal contraception; knowledge; attitudes; questionnaire survey Available in a digital repository NRGL
Postoje k léčbě a znalosti uživatelek hormonální antikoncepce

Diplomová práca Postoje k liečbe a znalosti užívateliek hormonálnej antikoncepcie Abstract Attitudes towards treatment and knowledge of hormonal contraceptive users Author: Veronika Fufaľová¹ ...

Fufaľová, Veronika; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
Univerzita Karlova, 2020

Postoje a znalosti o očkování proti HPV III
Říhová, Andrea; Zimčíková, Eva; Malá, Kateřina
2020 - Czech
Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination III Author: Andrea Říhová Consultant: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Introduction Nearly 80% of world's population will get human papillomavirus (HPV) infection at some point of their lives. More than 99% cases of cervical cancer, which belongs to the second most common malignancy of women, is associated with HPV infection. The most reliable protection against this infection is vaccination. Aims The aim of the work was to find out knowledge of high school students about human papillomavirus and diseases caused by these viruses. In addition, find out the vaccine coverage rate against HPV and attitudes of students to this vaccination. Methods Data for this diploma thesis were obtained by survey, which took place at two high schools in the Usti Region in 2018. Overall, 291 questionnaires were used. Respondents were in age of 15-19. Data were processed by computer program Microsoft Excel. The t-test and Pearson's chi-squared test were used to statistically evaluate the data. Results Average age of the respondents was 17 years and 73.5% of respondents were women. Non- believers (93.5%) and non-smokers (92.4%) predominated among the respondents. Only one of the students did not know the concept of cervical cancer or penile cancer. More than half of... Postoje a znalosti o očkování proti HPV III Autor: Andrea Říhová Školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Úvod S infekcí lidskými papilomaviry (HPV) se za život setká až 80 % světové populace. Více než 99 % případů karcinomu děložního čípku, který patří mezi druhé nejčastější maligní onemocnění žen na světě, je spojeno právě s infekcí HPV. Nejspolehlivější ochranou proti této infekci je očkování. Cíl práce Cílem práce bylo zjistit znalosti studentů středních škol o lidském papilomaviru a o onemocněních, které tyto viry způsobují. Dále zjistit proočkovanost proti HPV a postoje studentů k tomuto očkování. Metody Data k diplomové práci byla získána pomocí dotazníkového šetření, které probíhalo v roce 2018 na dvou středních školách v Ústeckém kraji. Celkem bylo použito 291 dotazníků. Respondenti byli ve věku 15-19 let. Data byla poté zpracována pomocí počítačového programu Microsoft Excel. Ke statistickému zhodnocení dat byly použity t-test a Pearsonův chí-kvadrát. Výsledky Ženy tvořily 73,5 % respondentů, průměrný věk byl 17 let. Mezi dotazovanými převládali nevěřící (93,5 %) a nekuřáci (92,4 %). Pouze jeden ze studentů neznal pojem rakovina děložního čípku, či rakovina penisu. Více než polovina studentů (56,7 %) již někdy slyšela o očkování proti lidskému papilomaviru. Proočkovanost na těchto školách... Keywords: HPV infekce; očkování; znalosti; HPV infection; immunisation; knowledge Available in a digital repository NRGL
Postoje a znalosti o očkování proti HPV III

Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination III Author: Andrea Říhová Consultant: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Introduction Nearly 80% of world's population will get human papillomavirus ...

Říhová, Andrea; Zimčíková, Eva; Malá, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Analýza poskytování konzultací zaměřených na lékové problémy lékárnami v České republice
Dlouhá, Michaela; Doseděl, Martin; Malá, Kateřina
2020 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Michaela Dlouhá Consultant PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Title of Thesis Analysis of pharmacy counselling focused on drug related problems in the Czech Republic Introduction: Providing of expert counselling focused on dealing with drug related problems in pharmacies should be part of the common practice of Czech pharmacy profession. Aim: Analyse counselling focused on dealing with drug related problems in pharmacies in the Czech Republic provided by participants who have attended guaranteed specialized course: Basis of specialized counselling in pharmacy including dealing with DRPs between 2015-2017. Methods: Data were collected through a questionnaire which was sent to all course- participants. The questionnaire was divided into 3 parts. The first part was submitted to all pharmacists, the second one was for pharmacists, who provide counselling and the third one for non-counselling pharmacists. The questionnaire contained 34 questions and was evaluated by MS Excel and processed by frequent analysis. Results: We received 89 answers from 215 participants (41 %). The number of pharmacists who provided counselling before the course were 29. Their number increased... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Michaela Dlouhá Konzultant PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Název rigorózní práce Analýza poskytování konzultací zaměřených na lékové problémy lékárnami v České republice Úvod: Poskytování odborných konzultací zaměřených na řešení lékových problémů v lékárnách by mělo být součástí běžné praxe české lékárnické profese. Cíl: Analyzovat poskytování odborných konzultací zaměřených na řešení lékových problémů v lékárnách v ČR u účastníků, kteří prošli odborným garantovaným kurzem: Základy poskytování odborných konzultací v lékárně, včetně řešení lékových problémů mezi lety 2015-2017. Metodika: Data byla získána díky dotazníku, který byl rozeslán všem účastníkům garantovaného kurzu. Dotazník byl rozdělen na tři části. První společná byla určena všem absolventům GK (garantovaný kurz), druhá část lékárníkům poskytujícím konzultační činnost a třetí nekonzultujícím účastníkům. Dotazník obsahoval 34 otázek. Data byla vyhodnocena pomocí MS Excel a zpracována frekvenční analýzou. Výsledky: Z 215 účastníků odpovědělo 89 (41 %). Počet lékárníků provádějících konzultace před absolvováním GK bylo 29, po absolvování 52 (79,3 % nárůst). Nejvíce z dotazovaných lékárníků poskytuje konzultace v... Keywords: lékový problém; lékárna; counselling; drug related problem; pharmacy; counselling Available in a digital repository NRGL
Analýza poskytování konzultací zaměřených na lékové problémy lékárnami v České republice

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Michaela Dlouhá Consultant PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. ...

Dlouhá, Michaela; Doseděl, Martin; Malá, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Využití spektrální analýzy pro léčbu paroxysmální či perzistující fibrilace síní
Veselá, Jana; Rosina, Jozef; Hána, Karel; Vančura, Vlastimil
2020 - Czech
Introduction: Atrial fibrillation is most common sustained cardiac arrhythmia characterized by rapid, unorganized atrial electrical activation. Its incidence in- creases with age and comorbidities. The presence of AF has been demonstrated to be independently associated with increased morbidity and mortality. The tre- atment of AF remains challenging. The aim of the present work is to use the analysis of heart rate variability in prediction of AF occurrence, and during tre- atment procedures of AF for better understanding of physiology of AF. Results of time-, frequency- and non-linear analyses were used in two present studies. The first study was study of patients undergoing hybrid ablation of atrial fib- rillation. Hybrid ablation consists of surgical epicardial thoracoscopic procedure, followed by electrophysiological catheter ablation. The second part is done 1-3 months after the surgical part. The aim was to establish the coincidental damage of ganglionated plex during the first, surgical procedure, using the analysis of heart rate variability during the electrophysiological procedure. The aim of the second study was the prediction of post-operative AF in pa- tients undergoing open-chest cardiac surgery, using the pre-operative heart rate variability analysis. Methods: Study 1: Patients with... Úvod: Fibrilace síní (FS) patří mezi nejčastěji se vyskytující setrvalé arytmie, která je charakteristická svojí rychlou a neorganizovanou aktivací srdečních síní. Její výskyt vzrůstá s věkem pacienta. Toto onemocnění zvyšuje mortalitu, morbi- ditu či výskyt tromboembolických příhod u pacientů. Nalézt způsob, jak vyléčit tuto arytmii, zůstává stále předmětem mnoha výzkumů. Tato práce se zabývá vy- užitím analýzy variability srdeční frekvence (HRV) v léčbě fibrilace síní. Výsledky z časové, frekvenční a nelineární analýzy byly použity ve dvou případech. Prvním z nich bylo využití v léčbě u pacientů léčených hybridním způsobem pro fibrilaci síní, kdy pacienti podstupují nejprve kardiochirurgický zákrok, na který v od- stupu času navazuje elektrofyziologický výkon (studie 1). Cílem bylo odhadnout vliv ablace gangliových plexů na autonomní nervový systém. Ve druhém případě jsme se zaměřili na predikci předoperačních parametrů získaných z analýzy va- riability srdeční frekvence, které by mohly mít spojitost s výskytem pooperační fibrilace v časném stádiu po kardiochirurgickém zákroku (studie 2). Metodika: Studie 1: Do studie byly zahrnuti pacienti s paroxysmální, perzis- tentní a dlouhodobě perzistentní fibrilací síní. Všichni zařazení pacienti podstou- pili elektrofyziologické vyšetření s následnou... Available in a digital repository NRGL
Využití spektrální analýzy pro léčbu paroxysmální či perzistující fibrilace síní

Introduction: Atrial fibrillation is most common sustained cardiac arrhythmia characterized by rapid, unorganized atrial electrical activation. Its incidence in- creases with age and comorbidities. ...

Veselá, Jana; Rosina, Jozef; Hána, Karel; Vančura, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2020

Stanovení spektra mastných kyselin u pacientů podstupujících léčbu taxany
Kuříková, Barbora; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Author of Diploma Thesis: Bc. Barbora Kuříková Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Consultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Title of Diploma Thesis: Determination of the fatty acids spectrum in patients undergoing treatment with taxanes The diploma thesis deals with the determination of fatty acids spectrum in erythrocytes in patients treated with taxanes. The theoretical part describes general features of fatty acids, their synthesis and degradation. Then it is focused on the topic of breast cancer, taxane treatment and negative side effects associated with taxane treatment, especially polyneuropathy. The gas chromatography, which is commonly used in practice, is also described in this part. The experimental part is divided into three parts. The first part describes working process, chromatographic analysis and evaluation of this analysis. In the second part there is comparing of spectrum of fatty acids of patients without and with polyneroupathy. And in the last part there is a comparing of spectrum of fatty acids of patients before taxane treatment, closely after treatment and about month after the treatment. Results of the experimental part are evaluated at the end... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Autor diplomové práce: Bc. Barbora Kuříková Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Název diplomové práce: Stanovení spektra mastných kyselin u pacientů podstupujících léčbu taxany Diplomová práce se zabývá stanovením spektra mastných kyselin v erytrocytech u pacientů, kteří podstoupili léčbu taxany. Teoretická část se věnuje obecným vlastnostem mastných kyselin, jejich syntéze a degradaci. Dále je zaměřena na téma rakoviny prsu, na problematiku léčby za pomoci taxanů a na negativní účinky spojené s použitím taxanů, především polyneuropatii. Popisuje se zde i plynová chromatografie, která se v běžné praxi ke stanovení mastných kyselin využívá. Experimentální část je rozdělena na tři části. První část obsahuje popis pracovního postupu, chromatografické analýzy a vyhodnocení této analýzy. V druhé části porovnává spektra mastných kyselin u pacientů bez a s vyvinutou polyneuropatií. A v části poslední porovnává spektra mastných kyselin před začátkem léčby taxany, po podání a přibližně měsíc po podání taxanů. Výsledky experimentální části jsou zhodnoceny na konci práce. Klíčová slova: taxany, polyneuropatie, esenciální mastné kyseliny, omega-3 a omega- 6... Keywords: taxany; polyneuropatie; esenciální mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; polynenasycené mastné kyseliny; taxanes; polyneuropathy; essential fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids; polyunsaturated fatty acids Available in a digital repository NRGL
Stanovení spektra mastných kyselin u pacientů podstupujících léčbu taxany

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Author of Diploma Thesis: Bc. Barbora Kuříková Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika ...

Kuříková, Barbora; Kuchařová, Monika; Nováková, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Právní aspekty elektronizace správy daní
Tuláček, Michal; Boháč, Radim
2020 - Czech
The topic of the thesis focuses on legal aspects of the use of information and communications technologies in tax administration. Tax administration is a specific area of public administration. Therefore, one would assume that its specifics are reflected in the tax administration electronisation as well. The basic difference between the tax administration and general public administration is in the way of handling information. One of the main tasks of tax administration is to overcome an information asymmetry between tax offices and taxpayers. Therefore, it is necessary to protect the information collected during tax administration. The protection must be more effective than in other areas of public administration, as with an ineffective protection of information, the willingness of taxpayers to communicate them to the tax authorities would be significantly hindered. In the thesis, there are 4 research questions formulated: (1) What is the tax administration electronisation, what does it embody and how does it overlap with the general public administration electronisation? (2) What are the legal aspects of tax administration electronisation in its tax related specific areas? (3) Does the current law suffice in the tax related specific areas of tax administration electronisation? (4.) Are its tax related... Tématem práce jsou právní aspekty využívání informačních a komunikačních technologií při správě daní. Správa daní je specifickou oblastí veřejné správy, a proto lze předpokládat, že se tato specifika projeví také při elektronizaci správy daní. Základním rozdílem mezi správou daní a veřejnou správou obecně je způsob práce s informacemi, protože správa daní je založena na překonávání informační asymetrie mezi správcem daně a daňovým subjektem. Při správě daní je proto více než v jiných oblastech veřejné správy nutné chránit informace, protože bez jejich účinné ochrany by se ještě více snížila ochota daňových subjektů je správci daně sdělovat. V úvodu práce jsou položeny 4 výzkumné otázky: (1.) Co je elektronizace správy daní, v čem spočívá a překrývá se s elektronizací veřejné správy obecně? (2.) Jaké právní aspekty má elektronizace správy daní v oblastech specifických pouze pro správu daní? (3.) Je v oblastech specifických pouze pro správu daní de lege lata právní úprava elektronizace správy daní dostatečná? (4.) Řídí se v oblastech specifických pouze pro správu daní elektronizace správy daní stejnými právními principy, jako elektronizace veřejné správy? Struktura práce sleduje tyto výzkumné otázky. Nejprve je rozebrána a vymezena elektronizace správy daní jako neprávní jev. Elektronizace správy daní není... Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty elektronizace správy daní

The topic of the thesis focuses on legal aspects of the use of information and communications technologies in tax administration. Tax administration is a specific area of public administration. ...

Tuláček, Michal; Boháč, Radim
Univerzita Karlova, 2020

Konstitutivní exprese UDP-glukosyltransferas vlasovky slezové
Nekovová, Lucie; Matoušková, Petra; Vokřál, Ivan
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Nekovová Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Constitutive expression of UDP-glucosyltransferases from Haemonchus contortus Haemonchosis is one of the most frequent parasitic disease on small ruminants caused by gastrointestinal nematode Haemonchus contortus. Attack of this blood sucking parasite does not mean only serious health damage but also lower productivity and economic losses. Anthelmintics are used as a medical treatment of haemonchosis however they are often insufficient because of worlwide developing resistence. Knowledge of mechanisms causing resistence is still not sufficient, therefore much effort is spent in order to find the factors which could be their source. It appears that changes of biotransformation enzymes and their expression might be one of the reason for resistence. At H. contortus more than 40 genes which code a different types of UDP- glucosyltransferases (UGTs) have been found. UGTs are the main enzymes in nematode which are connected with a deactivation of drugs (glycosylation). Therefore this thesis is focused especially on UGT family with the main goal to analyse changes in expression of these genes of susceptible (ISE) and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucie Nekovová Školitel: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název diplomové práce: Konstitutivní exprese UDP-glukosyltransferas vlasovky slezové Hemonchóza způsobená gastrointestinální hlísticí Haemonchus contortus (vlasovka slezová) je jedním z nejčastějších parazitárních onemocnění malých přežvýkavců. Napadení chovu tímto krev sajícím parazitem znamená nejen závažné poškození zdraví zvířat, ale i s tím související sníženou produktivitu a ekonomické ztráty. Anthelmintika využívaná pro léčbu hemonchóz jsou často nedostatečně účinná z důvodu celosvětově se rozvíjející rezistence. Znalosti mechanismů způsobující rezistenci nejsou stále dostačující, a proto je kladeno velké úsilí na odhalení faktorů, které by mohly být jejich příčinou. Jedním z důvodů vzniku rezistence se zdají být změny biotransformačních enzymů a jejich exprese. U H. contortus bylo nalezeno více jak 40 genů kódujících různé druhy UDP-glukosyltransferas (UGT). UGT jsou hlavními enzymy spojovanými s deaktivací (glykosylací) léčiv u hlístic. Proto se tato práce zaměřuje především na rodinu UGT s cílem analyzovat pomocí qPCR změny v expresi těchto genů u citlivých (ISE) a rezistentních (WR) kmenů vlasovky slezové. 11 genů UGT z kmene ISE a WR,... Available in a digital repository NRGL
Konstitutivní exprese UDP-glukosyltransferas vlasovky slezové

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Nekovová Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Constitutive ...

Nekovová, Lucie; Matoušková, Petra; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2020

Právní problematika obchodování s deriváty
Vondryska, Lukáš; Kotáb, Petr; Vybíral, Roman
2020 - Czech
Legal issues concerning derivatives trading Abstract The aim of the thesis is to describe the legal regulation of derivatives trading on the financial market in the Czech Republic and to assess selected issues related to trading in such derivatives, which can be characterized as financial instruments within the meaning of the Capital Market Undertakings Act. The author also intends to examine and assess whether the current legislation is appropriate to protect the legitimate interests of participants and market transparency. The first part of the thesis is conceded to the definition and characteristics of derivatives that have not been expressly defined in the Czech legal system for a long time; this has effectively changed following the transposition of MiFID II / MiFIR. In connection with their effective transposition, the author made some comparison with other financial products, where in the past there could have been confusion in their recognition and characterisation. The author also analyses and compares two relevant key regulations of European law, the so-called MiFID I and MiFID II. Financial market participants are defined, as their role in the negotiation of derivative operations is material, and there is some elaboration on the specifics of derivatives trading, too. The thesis emphasizes the... Právní problematika obchodování s deriváty Abstrakt Cílem rigorózní práce je popsat právní regulaci obchodování s deriváty na finančním trhu v České republice a posoudit vybrané otázky související s obchodováním s takovými deriváty, které lze charakterizovat jako investiční nástroje ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Autor si současně klade za cíl vyhodnotit, zda je současná právní úprava dostatečná z hlediska ochrany oprávněných zájmů účastníků a transparence trhu. První část práce se věnuje vymezení a charakteristice derivátů, které nebyly dlouhodobě v rámci českého právního řádu definovány; efektivně k tomu došlo až v důsledku transpozice regulace MiFID II / MiFIR. V souvislosti s jejich ukotvením v rámci právního řádu autor provedl určité srovnání s jinými finančními produkty, kde v minulosti mohlo docházet k nejasnostem ohledně jejich vzájemného rozlišení. Dále je stručně rozebírána moderní historie regulace oblasti obchodování s deriváty, autor následně analyzuje a srovnává dvě průlomové regulace evropského práva, a to směrnice MiFID I a MiFID II. Vymezují se subjekty finančního trhu, neboť jejich role je při sjednávání derivátových operací rozhodující, a dále je věnován prostor specifikům obchodování s deriváty. Práce klade důraz na pravidla jednání se zákazníky v daném kontextu. Autor... Keywords: Regulace. Finanční trhy. Deriváty; Regulation. Financial Markets. Derivatives Available in a digital repository NRGL
Právní problematika obchodování s deriváty

Legal issues concerning derivatives trading Abstract The aim of the thesis is to describe the legal regulation of derivatives trading on the financial market in the Czech Republic and to assess ...

Vondryska, Lukáš; Kotáb, Petr; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2020

Hodnocení složení těla metodou bioimpedanční analýzy u zdravých dobrovolníků
Talová, Barbora; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Barbora Talová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: Body composition determination by means of bioimpedance analysis in healthy volunteers The aim of this thesis in theoretical part was to elaborate the existing knowledge about the composition of a human body and methods used for evaluation of body fat. The second aim was to compare the conformity and differences among several methods used to determine total and visceral fat. A total of 43 women participated in the study. They were divided into two groups according to their BMI. The first group consisted of 35 women with normal BMI (21.2 ± 2.2). The second group consisted of 8 obese women with a BMI of 43.4 ± 8.7. Three methods were used to determine body fat in the body-bioimpedance method with bipedal electrode arrangement (Tanita instrument), bioimpedance method with Abdominal fat analyzer and skinfold thickness measurement. The body fat percentage was determined by using the Deurenberg, Brozek, Siri, Bunc and Parizkova calculations. Significant statistical differences between the measured groups were found in age, weight and BMI. A greater amount of fat mass and a lower proportion of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Barbora Talová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Hodnocení složení těla metodou bioimpedanční analýzy u zdravých dobrovolníků Cílem této práce bylo v teoretické části zpracovat dosavadní poznatky o složení lidského těla a metodách, kterými lze stanovit tělesný tuk. Dalším cílem bylo porovnat shodu a rozdíly mezi několika použitými metodami pro stanovení množství celkového a viscerálního tuku. Studie se zúčastnilo celkem 43 žen, rozdělených do dvou skupin podle BMI. První skupinu tvořilo 35 žen s normální hodnotou BMI (21,2 ± 2,2) a do druhé skupiny bylo zařazeno 8 obézních žen s hodnotou BMI 43,4 ± 8,7. Pro stanovení množství tělesného tuku v těle byly využity tři metody- bioimpedanční metoda s bipedálním uspořádáním elektrod (přístroj Tanita), biompedanční metoda za použití přístroje Abdominal fat analyser a měření tloušťky kožních řas. Procento tělesného tuku bylo stanoveno výpočtem podle Deurenberga, Brožka, Siriho, Bunce a Pařízkové. Významné statistické odlišnosti mezi měřenými skupinami byly prokázány u věku, hmotnosti a BMI. U obézní skupiny žen bylo zaznamenáno větší množství tukové hmoty a menší zastoupení tukuprosté hmoty, a tudíž i celkové tělesné... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení složení těla metodou bioimpedanční analýzy u zdravých dobrovolníků

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Barbora Talová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of ...

Talová, Barbora; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases