Number of found documents: 673788
Published from to

Téma solidarity v románech Sedmý kříž (Das siebte Kreuz) od Anny Seghers a Jiskra života (Der Funke Leben) od Ericha Marii Remarqua
Lipárová, Aneta; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
2022 - Czech
The presented thesis deals with the topic of the war and concentration camps in the novels Das siebte Kreuz (in English The seventh Cross) by Anna Seghers and Der Funke Leben (in English Spark of Life) by Erich Maria Remarque with a special focus on the topic of solidarity. At first, the thesis examines the literary-historical context, specifically German literature in the time of fascism and the reflection of Nazi tyranny in German literature. The thesis further examines the lives of both authors and analyses their works in terms of circumstances of their origin, plot, the characteristics of the characters, the individual motives of the novels and the topic of solidarity. The solidarity in the novels is the main theme of this thesis and on the basis of that the two works are compared. Using specific excerpts from both novels, the thesis analyses the theme of solidarity in relation to the individual characters and the time-space of the plot. The last part of this thesis deals with the didactic potential of these publications. The subject of this part is the use of specific excerpts from the novels concerning various issues related to the domination of the National Socialists in Germany between 1933 and 1945, especially in the teaching of the German language, as well as in other primary and... Předkládaná diplomová práce pojednává o tématu války a koncentračních táborů v románech Das siebte Kreuz (č. Sedmý kříž) od Anny Seghers a Der Funke Leben (č. Jiskra života) od Ericha Marii Remarqua se speciálním zaměřením na téma solidarity. Práce se věnuje nejprve literárněhistorickému kontextu, konkrétně německé literatuře v době fašismu a reflexi nacistické tyranie v německy psané literatuře. Diplomová práce dále zpracovává životy obou autorů a analyzuje díla z hlediska okolností jejich vzniku, děje, charakteristiky postav, jednotlivých motivů románu a tématu solidarity. Solidarita v románech je hlavním tématem této práce a na jejím základě jsou obě díla srovnávána. Na konkrétních ukázkách z obou románů je toto téma v diplomové práci analyzováno, a to v souvislosti s jednotlivými postavami a časoprostorem děje. Poslední část diplomové práce se věnuje didaktickému potenciálu obou románů. Je zaměřena na využití konkrétních pasáží z textů, které se týkají různých problematik spojených s nadvládou nacionálních socialistů v Německu v letech 1933 až 1945, a to zejména ve výuce německého jazyka a dále pak i v dalších předmětech na základních a středních školách, zejména v dějepisu a v základech společenských věd. Tato didaktická analýza slouží jako příklad pro využití románů v různých předmětech a... Keywords: Anna Seghers; Erich Maria Remarque; Das siebte Kreuz; Der Funke Leben; Sedmý kříž; Jiskra života; druhá světová válka; koncentrační tábory; solidarita; didaktický potenciál; Anna Seghers; Erich Maria Remarque; The seventh Cross; Spark of life; The second World War; concentration camps; solidarity; didactic potential Available in a digital repository NRGL
Téma solidarity v románech Sedmý kříž (Das siebte Kreuz) od Anny Seghers a Jiskra života (Der Funke Leben) od Ericha Marii Remarqua

The presented thesis deals with the topic of the war and concentration camps in the novels Das siebte Kreuz (in English The seventh Cross) by Anna Seghers and Der Funke Leben (in English Spark of ...

Lipárová, Aneta; Tvrdík, Milan; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj metod ve výuce cizích jazyků od poloviny 19. století do současnosti
Hrušovská, Tereza; Švermová, Dagmar; Nečasová, Pavla
2022 - Czech
This diploma thesis scrutinizes development of foreign language teaching methods as well as their conceptions and usage. The aim of this thesis is to provide a complex insight into the issue. The thesis works with a few hypotheses such as influence of age (of pupils as well as teachers) on choice of methods. Even more attention is dedicated to eclecticism and communicative methods which are believed to be predominant in today's teaching. The theoretical part is focused on explanation and clarification of methodologic terminology, all the methods and didactic approaches existing in foreign language teaching, which are presented chronologically. There are also influential psychological and linguistic movements important for development of the methods summarized. Then the research based on survey for teachers follows. This part explores which techniques, typical for particular methods, prevail in contemporary teaching. The aim of the research is to find out which methods and techniques are chosen by teachers and what factors influence their choice. The practical part functions as a sort of evidentiary test. There were designed two lessons for younger and older pupils which combine the survey results and authors personal teaching experience. The practical part shows if the preferences of teachers... Tato diplomová práce se zabývá vývojem metod ve výuce jazyků od 19. století až po současnost. V jejím úvodu jsou stanoveny hlavní a okrajové hypotézy, které souvisí s tím, kam se dostala metodologie v dnešní době. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z metodologie, rozdíl mezi metodami a didaktickými principy apod. Shrnuta je též historie vývoje metod od starověku a vliv vědeckých směrů z oblasti psychologie a lingvistiky. Nejrozsáhlejší část je věnována vývoji metod právě od 19. století. Jedná se zejména o vysvětlení vyučovacích postupů a technik, ale zároveň je v kapitolách vysvětleno v čem se od sebe metody liší, případně v čem spočívá jejich progres oproti starším metodám. Výzkumná část shromažďuje data z odpovědí učitelů na dotazník. Data ukazují, zda-li jsou hypotézy ohledně např. vlivu věku žáků a učitelů na výběr metod, pravdivé. Hlavním předpokladem je převažující eklektická a hned po ní následující komunikativní metoda ve výuce cizího jazyka. Výsledky na základě vyjádření učitelů jsou následně zahrnuty do sestavení ideálního učebního plánu, přesněji do jednotlivých aktivit. Tyto aktivity byly použity během vyučování na základní škole, konkrétně ve druhém a devátém ročníku. Reflexe žáků následně ukazuje, jestli se výsledky výzkumu shodují se skutečností. Jinými slovy praktická... Keywords: Výuka cizího jazyka; didaktika cizího jazyka; cizí jazyk; metodika; vyučovací metody; alternativní metody; vyučovací techniky; vývoj metod; Foreign language teaching; didactics of foreign language; foreign language; methodology; teaching methods; alternative methods; teaching techniques; development of methods Available in a digital repository NRGL
Vývoj metod ve výuce cizích jazyků od poloviny 19. století do současnosti

This diploma thesis scrutinizes development of foreign language teaching methods as well as their conceptions and usage. The aim of this thesis is to provide a complex insight into the issue. The ...

Hrušovská, Tereza; Švermová, Dagmar; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Diagnostika PTSD - příspěvek k validizaci pomocí rozhovoru a dotazníkových metod
Králová, Michaela; Preiss, Marek; Dymešová, Gabriela
2022 - Czech
The aim of the diploma thesis is to contribute to the validation of diagnostic methods Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 and Life Events Checklist-5 intended for PTSD diagnostics. For this purpose, the practical part of this work focused on finding differences between the group of respondents from the general population (N = 303) and the clinical group of people exposed to trauma (N = 28). As part of the research of this work, a clinical group of persons who were assigned PTSD criteria according to DSM-5 and DSM-IV for posttraumatic stress disorder was created. The clinical group of persons was divided into the groups "diagnosed with PTSD" and "at risk of diagnosed with PTSD" according to the fulfilled DSM- 5 criteria. The results of statistical data analysis verify the validity of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 method, in which the clinical group of people diagnosed with PTSD achieves statistically higher results than the control group, as well as the group of people exposed to trauma at risk of PTSD. A statistically significant difference was also found between the control group of people diagnosed with PTSD and the group of people from the general population in methods measuring the rate of anxiety and depressive symptoms, confirming the convergent validity of the... Cílem diplomové práce je příspěvek k validizaci diagnostických metod Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 a Life Events Checklist-5 určených pro diagnostiku PTSD. Za tímto účelem byla praktická část této práce zaměřena na hledání rozdílů mezi skupinou respondentů z obecné populace (N = 303) a klinické skupiny osob vystavených traumatu (N = 28). V rámci výzkumu této práce byla vytvořena klinická skupina osob, jimž byla zadávána kritéria PTSD podle DSM-5 a DSM-IV pro posttraumatickou stresovou poruchu. Klinická skupina osob byla podle splněných kritérií DSM-5 rozdělena do skupin "s diagnózou PTSD" a "s rizikem diagnózy PTSD". Výsledky statistické analýzy dat ověřují validitu metody Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5, ve které dosahuje klinické skupina osob s diagnózou PTSD statisticky vyšších výsledků než kontrolní skupina, i skupina osob vystavených traumatu s rizikem diagnózy PTSD. Statisticky významný rozdíl byl nalezen i mezi kontrolní skupinou osob s diagnózou PTSD a skupinou osob z běžné populace v metodách měřících míru úzkostných a depresivních symptomů, potvrzující konvergentní validitu metody Posttraumatic Stress Disorder Checklist- 5. Skupina osob vystavených traumatu "s rizikem diagnózy PTSD" se statisticky významně liší od kontrolní skupiny pouze v četnosti prožitých... Keywords: PTSD; trauma; PCL-5; LEC-5; PTSD; trauma; PCL-5; LEC-5 Available in a digital repository NRGL
Diagnostika PTSD - příspěvek k validizaci pomocí rozhovoru a dotazníkových metod

The aim of the diploma thesis is to contribute to the validation of diagnostic methods Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 and Life Events Checklist-5 intended for PTSD diagnostics. For this ...

Králová, Michaela; Preiss, Marek; Dymešová, Gabriela
Univerzita Karlova, 2022

Antropologický průzkum dětí na ZŠ z hlediska jejich stravovacích návyků
Dvořáková, Lucie; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
2022 - Czech
The diploma thesis is focused on snacks of older school-age children. The main goal of this work is to summarize knowledge about school snacks of children of older school age. The partial goals are to evaluate the frequency and nutritional structure of children's snacks, to evaluate the energy balance of snacks of the interviewed children, to evaluate the procedure or course of preparation of children's snacks, to assess the nutritional status of respondents. The work is processed in two parts, namely the theoretical part and the practical part. The theoretical part presents and, above all, summarizes the knowledge about healthy eating of older school- age children. For this reason, the chapters deal with the specifics of eating of this target group, as well as the principles and errors in the nutrition of these children, the importance of the nutrition pyramid for childhood, the eating habits of children of this period. The practical part consists of three parts. The first part is devoted to the composition of school snacks and is examined from the analysis of dietary records that children filled in and were further evaluated. The second part of the survey focuses on the analysis of the interview with open-ended questions. The last part deals with the anthropometric survey of students with the... Diplomová práce je zaměřena na svačiny dětí staršího školního věku. Hlavním cílem práce je sumarizovat (shrnout) poznatky o školních svačinách dětí staršího školního věku. Dílčími cíli je vyhodnotit četnost a nutriční strukturu svačin dětí, zhodnotit energetickou vyváženost svačin dotazovaných dětí, vyhodnotit postup čili průběh přípravy svačin dětí, posoudit nutriční status respondentů. Práce je zpracována ve dvou částech, a to částí teoretickou a částí praktickou. Část teoretická představuje, a především sumarizuje poznatky týkající se zdravého stravování dětí staršího školního věku. Z tohoto důvodu se kapitoly věnují specifiku stravování dětí této cílové skupiny, rovněž také zásadám i chybám ve výživě těchto dětí, významu pyramidy výživy pro dětský věk, stravovacím zvyklostem dětí tohoto období. Praktická část se skládá ze tří částí. První část je věnována skladbě školních svačin a je zkoumána z analýzy stravovacích záznamů, které děti vyplňovaly a dále byly vyhodnoceny. Druhá část šetření se zaměřuje na analýzu rozhovoru s otevřenými otázkami. Poslední část se věnuje antropometrickému šetření žáků za pomoci váhy a měření výšky dětí. Výzkumný vzorek tvoří žáci 6.-9. tříd základní školy, tedy žáci staršího školního věku. Keywords: Výživa; stravování; starší školní věk; potravinová pyramida; Nutrition; alimentation; older school age; food pyramid Available in a digital repository NRGL
Antropologický průzkum dětí na ZŠ z hlediska jejich stravovacích návyků

The diploma thesis is focused on snacks of older school-age children. The main goal of this work is to summarize knowledge about school snacks of children of older school age. The partial goals are to ...

Dvořáková, Lucie; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
Univerzita Karlova, 2022

Analýza tématu prokaryota prezentovaného v učebnicích přírodopisu pro základní školy
Jarošová, Lenka; Vojíř, Karel; Pavlasová, Lenka
2022 - Czech
Textbooks as material teaching aids perform countless functions, represent the content of education of the specific subject, contain transformed scientific findings or fundamentally affect motivation of pupils to learn. A part of the basic curriculum of natural sciences are also prokaryotes, whose issues have not yet been mapped in textbooks. The main objective of the thesis was to perform the content analysis of the prokaryotic topic in natural sciences textbooks for primary schools with a valid clause of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. In the thesis the structuring of the given topic was ascertained among the individual titles. The terms contained in chapters dealing with the topic of prokaryotic organisms were analyzed. Two approaches were used for the analysis, the method bearing the open coding label was used for the qualitative data analysis, the quantitative approach reflects the percentage of terms falling into the same meaning category and subcategory in the given titles. The analysis shown there is inconsistency between textbooks in terms of representation of the topic of prokaryote and except the textbook published by Prodos and Taktik, the textbooks do not take into account the problematic of archaea in any way. The terms are mostly connected to... Učebnice jako materiální didaktické pomůcky plní nespočet funkcí, reprezentují obsah vzdělávání konkrétního předmětu, obsahují transformované vědecké poznatky či zásadním způsobem ovlivňují motivaci žáků k učení. Součástí základního učiva přírodopisu jsou i prokaryota, jejichž problematika nebyla v učebnicích doposud zmapována. Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést obsahovou analýzu tématu prokaryota v učebnicích přírodopisu pro základní školy disponujících platnou schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V práci byla zjišťována strukturace daného tématu napříč jednotlivými tituly. Analýze byly podrobeny pojmy obsažené v kapitolách pojednávajících o problematice prokaryotních organismů. K analýze bylo využito dvou přístupů, pro kvalitativní analýzu dat sloužila metoda nesoucí označení otevřené kódování, kvantitativní přístup odráží procentuální zastoupení pojmů spadajících do stejné významové kategorie a podkategorie v daných titulech. Analýza ukázala, že mezi učebnicemi panuje nesourodost z hlediska zastoupení tématu prokaryota a až na učebnici nakladatelství Prodos a Taktik učebnice nijak nezohledňují problematiku archeí. Nejvíce pojmů se vztahuje k morfologii, výskytu, významu a využití prokaryotických organismů, do popředí se taktéž dostává jejich... Keywords: Analýza učebnice; výuka přírodopisu; obsahová analýza; porovnání učebnic; Textbook analysis; teaching natural sciences; content analysis; textbook comparison Available in a digital repository NRGL
Analýza tématu prokaryota prezentovaného v učebnicích přírodopisu pro základní školy

Textbooks as material teaching aids perform countless functions, represent the content of education of the specific subject, contain transformed scientific findings or fundamentally affect motivation ...

Jarošová, Lenka; Vojíř, Karel; Pavlasová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Portfolio profesního rozvoje Daniely Vančurové
Vančurová, Daniela; Richterová, Magdalena; Hanková, Zdeňka
2022 - Czech
Keywords: Portfolio; profesní rozvoj; Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku; obor profesního působení - gastronomie (číšník; kuchař; cukrář); Portfolio; professional development; Teacher Training in Vocational Education and Training; professional sphere - gastronomy (Waiter; Cook; Pastry-cook) Available in a digital repository NRGL
Portfolio profesního rozvoje Daniely Vančurové

Vančurová, Daniela; Richterová, Magdalena; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2022

Prognostické faktory chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze
Nižnanský, Matúš; Lindner, Jaroslav; Rohn, Vilém; Pudil, Radek
2022 - Czech
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a disease characterized by increased pulmonary artery pressure. It is caused by intraluminal thrombi organisation, stenoses and occlusions of pulmonary artery and its branches and peripheral vascular remodeling. It is a chronic complication of acute pulmonary embolism. The obstruction of pulmonary artery branches increases pulmonary vascular resistance (PVR) and this leads to the right ventricular overload and right-sided heart failure. The treatment of choice is surgical pulmonary endarterectomy (PEA), a procedure that is performed in deep hypothermic cardiac arrest. Patients with peripheral type of CTEPH, who are not indicated for operation and also patients with residual pulmonary hypertension after PEA can be indicated for specific vasodilatation therapy. In indicated cases the treatment may involve the balloon pulmonary angioplasty or lung transplantation. Despite the high effectivity of PEA, there is a number of patients, whose pulmonary arterial pressure remains high and this plays a key role in postoperative mortality and morbidity. Incidence of residual pulmonary hypertension is according to literature between 16 and 51%. This leads to a pursuit of finding possible tools to predict residual pulmonary hypertension after PEA. The aim of... Souhrn Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je onemocnění charakterizované vzestupem tlaku v plicním řečišti na podkladě intraluminálně organizovaných trombů, stenóz a uzávěrů jednotlivých větví plicnice a periferní cévní remodelace. Jedná se o chronickou komplikaci akutní plicní embolie. Důsledkem obstrukce plicnice je vzestup plicní vaskulární rezistence (PVR) vedoucí k zatížení pravé komory srdeční a k pravostrannému srdečnímu selhání. Metodou volby v léčbě pacientů s CTEPH je chirurgická endarterektomie plicnice (PEA), výkon prováděný v hluboké hypotermii, v cirkulační zástavě. Pacienti s periferním typem postižení, u nichž nález není operabilní, a zároveň pacienti po PEA s reziduální plicní hypertenzí, jsou indikováni k balónkové plicní angioplastice (BPA) a ke specifické vasodilatační terapii. V indikovaných případech lze uvažovat o transplantaci plic. I přes vysokou efektivitu PEA je nemalá část pacientů, u kterých i po chirurgické terapii přetrvává zvýšený tlak v plicním řečišti, který hraje klíčovou roli v pooperační mortalitě a morbiditě. Incidence reziduální plicní hypertenze se v literatuře uvádí v rozmezí 16-51 %. Tato skutečnost vede ke snaze o nalezení nástrojů k predikci vzniku reziduální plicní hypertenze po PEA. Cílem této práce bylo ověřit možnost predikce klinického a... Keywords: chronická tromboembolická plicní hypertenze; endarterektomie plicnice; CT angiografie; reziduální plicní hypertenze; aortopulmonální index; endarterium; Jamiesonova klasifikace; UCSD klasifikace; chronic thromboembolic pulmonary hypertension; pulmonary endarterectomy; computed tomography angiography; residual pulmonary hypertension; aortopulmonary index; endarterium; Jamieson classification; UCSD classification Available in a digital repository NRGL
Prognostické faktory chirurgické léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a disease characterized by increased pulmonary artery pressure. It is caused by intraluminal thrombi organisation, stenoses and occlusions of ...

Nižnanský, Matúš; Lindner, Jaroslav; Rohn, Vilém; Pudil, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Možnosti farmakologického ovlivnění renální dysfunkce u experimentálního modelu srdečního selhání
Krátký, Vojtěch; Charvátová, Zuzana; Bednářová, Vladimíra; Melenovský, Vojtěch
2022 - Czech
Mechanisms underlying the development of renal dysfunction and pharmacological possibilities for its amending in patients with chronic heart failure are still incompletely understood. The aim of the study was thus to compare the effect of treatment with an ACE inhibitor (ACEi), AT1 receptor blocker (ARB) or combined angiotensin receptor-neprilysin inhibitor (ARNi) on renal hemodynamic and excretory functions in experimental models of heart failure induced by placing an aorto-caval fistula (ACF) in combination with hypertension or preexisting renal disease. In normotensive and especially in hypertensive rats with high- output heart failure 20 weeks after ACF placement, ARB administration, dissimilarly to an ACEi treatment, was shown to prevent renal hypoperfusion and hypoxia. In addition, heart failure rats treated with ARB exhibited lower ROS generation, improved renal NO bioavailability, and normal renal SNS activity. The failure of ACEi to ameliorate renal hypoperfusion in rats with heart failure may be a consequence of insufficiently suppressed intrarenal RAS along with enhanced renal SNS activity in the face of depleted compensatory mechanisms, namely NO. Combined ARNi treatment in rats with induced heart failure superimposed on progressive renal dysfunction significantly improved survival... Mechanizmy vzniku a možnosti farmakologického ovlivnění renální dysfunkce u pacientů s chronickým srdečním selháním nejsou dosud dostatečně prozkoumány. Cílem práce proto bylo porovnat vliv ACE inhibitoru (ACEi), blokátoru AT1 receptoru (ARB) a kombinovaného AT1 blokátoru a inhibitoru neprilysinu (ARNi) na renální hemodynamické a exkreční funkce na experimentálním modelu srdečního selhání navozeném pomocí aortokavální píštěle (AKP) v kombinaci s hypertenzí nebo preexistujícím poškozením ledvin. U normotenzních i hypertenzních potkanů se srdečním selháním 20 týdnů po založení AKP předešla léčba ARB, na rozdíl od léčby ACEi, renální hypoperfuzi a zabránila tak hypoxii v ledvině měřené pomocí aktivity laktát dehydrogenázy. Zároveň vykazovali AKP potkani léčení ARB nižší tvorbu ROS, zlepšenou dostupnost NO v ledvině a normální aktivitu SNS oproti potkanům léčených ACEi. Neschopnost ACEi zlepšit ledvinnou hypoperfuzi u potkanů s AKP byla nejspíše důsledkem nedostatečně utlumeného intrarenálního RAS spolu se zvýšenou aktivitou SNS při vyčerpané kapacitě kompenzatorních mechanizmů, a to zejména NO. Kombinovaná léčba ARNi vedla, na rozdíl od léčby samotným ARB nebo ACEi, u potkanů se srdečním selháním po založení AKP a s progresivní renální dysfunkcí k signifikantně nižší úmrtnosti oproti neléčeným... Keywords: ACE inhibitor; aorto-kavální píštěl; blokátor AT1 receptoru; kardiorenální syndrom; kombinovaný AT1 blokátor a inhibitor neprilysinu; renální dysfunkce; srdeční selhání; ACE inhibitor; aortocaval fistula; AT1 receptor blocker; cardiorenal syndrome; combined angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; heart failure; renal dysfunction Available in a digital repository NRGL
Možnosti farmakologického ovlivnění renální dysfunkce u experimentálního modelu srdečního selhání

Mechanisms underlying the development of renal dysfunction and pharmacological possibilities for its amending in patients with chronic heart failure are still incompletely understood. The aim of the ...

Krátký, Vojtěch; Charvátová, Zuzana; Bednářová, Vladimíra; Melenovský, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2022

Stravování u vrcholově sportujících dívek
Salivarová, Sabina; Thorovská, Alena; Kočí, Jana
2022 - Czech
This thesis explores the problematics of nutrition of elite female athletes from aerobic club BM Fitness Havlíčkův Brod. The thesis is aimed on the girls between ages 8 to 16 years old, which corresponds to three age categories. Based on the information gained the thesis is trying to learn the indivdual eating habbits of the the sports girls and compares the differences and similarities in nutrition between the different age groups. In the same time the thesis is trying to learn if the sports girls are eating in accordance with recomendations of the nutritionist and trainer. The thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part explores the history of sport nutrition, the basic parts of human nutrition, fluid intake, energy metabolism, and timing of meals according to the sport done. Part of the thesis is aimed at younger school age, then middle school age, then at teenagers. The last chapter closely descibres aerobic and fitness. The second half of the thesis consists of a practical part which was based on data gained by half structured interviews. This part is aimed on describing the individual eating habits of sports girls. From the information gained there is a significant difference between the two older catergories and the youngest category. Only the two older... Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výživy u vrcholově sportujících dívek z aerobicového klubu BM Fitness Havlíčkův Brod. Je zaměřena na závodnice ve věku od 8 do 16 let, což odpovídá třem věkovým kategoriím. Na základě poskytnutých informací ohledně individuálního stravování závodnic zjišťuje stravovací návyky sportovkyň a komparuje rozdíly a shody ve stravování mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Zároveň řeší, zda se závodnice stravují v souladu s doporučením výživového poradce a trenéra. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá historií sportovní výživy, základními složkami lidské stravy, pitným režimem, energetickým metabolismem a načasováním jídel vzhledem ke sportovní jednotce. Z důvodu zaměření se na danou věkovou kategorii a pohlaví je věnována mladšímu školnímu věku, střednímu školnímu věku a dospívání dívek. Poslední kapitola blíže popisuje aerobik a fitness. Druhá polovina bakalářské práce obsahuje praktickou část, která vznikla na základě dat, získaných polostrukturovanými rozhovory. Tato část se věnuje rozboru individuálních stravovacích návyků závodnic. Z jejich poskytnutých informací plyne značný rozdíl mezi dvěma staršími kategoriemi a kategorií nejmladší. Každý den volí vhodnou stravu pouze starší dvě kategorie závodnic,... Keywords: aerobic; biologické změny; dospívání; mladší školní věk; sportovec; tuk; výživa; aerobics; biological changes; maturation; younger school age; athlete; body fat; nutrition Available in a digital repository NRGL
Stravování u vrcholově sportujících dívek

This thesis explores the problematics of nutrition of elite female athletes from aerobic club BM Fitness Havlíčkův Brod. The thesis is aimed on the girls between ages 8 to 16 years old, which ...

Salivarová, Sabina; Thorovská, Alena; Kočí, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Znalosti adolescentů o pohlavně přenosných chorobách
Dudová, Dominika; Thorovská, Alena; Váchová, Alena
2022 - Czech
This bachelor thesis deals with knowledge of adolescents about the prevention and transmission of sexually transmitted diseases. The theoretical part of the thesis deals with adolescence, the medical field of venerology and veneral diseases. The aim was to examine the knowledge of chosen high school students. Then to compare whether it differs according to the region where the studied school is located or according to the type of school studied. Furthermore, evaluate the assumptions. The quantitative method was chosen as the research method, and a questionnaire was designed for the survey itself, which was sent to the respondents online. It contained 26 questions, open, closed and semi-open, that focused on the prevention and transmission of sexually transmitted diseases and education in high school. After evaluating all the answers from the research, it shows that the majority of students in chosen high school know how sexually transmitted diseases are transmitted and also how to prevent them. It was also discovered that the region in which the selected school is located does not play a role in the difference in knowledge, but the type of school studied does. It was found that most students know about sexually transmitted diseases from the internet. Respondents agree with the teaching of sexually... Bakalářská práce se zabývá znalostmi adolescentů o prevenci a přenosu pohlavních nemocí. Práce se v teoretické části zabývá adolescencí, lékařským oborem venerologií a pohlavními chorobami, které podléhají povinnému hlášení. Cílem bylo zkoumat znalosti žáků vybraných středních škol. Porovnat, zda se liší podle kraje, kde se studovaná škola nachází nebo podle typu studované školy. Dále také vyhodnotit stanovené předpoklady. K výzkumu byl zvolen kvantitativní přístup a k samotnému šetření byl určen dotazník, který byl respondentům zaslán online. Obsahoval 26 otázek, otevřené, uzavřené a polootevřené, jež se zaměřovaly na prevenci a přenos pohlavních nemocí a edukaci prostřednictvím školy. Po vyhodnocení všech odpovědí z výzkumu vyplývá, že většina žáků vybraných středních škol ví, jak se pohlavní nemoci přenáší a také, jak jim předcházet. Dále bylo zjištěno, že kraj, ve kterém se vybraná škola nachází, nehraje v rozdílu znalostí roli, ale typ studované školy ano. Došlo k zjištění, že většina oslovených žáků ví informace o pohlavních chorobách z internetu. Respondenti si myslí, že by výuka problematiky pohlavních nemocích měla na středních školách probíhat. Keywords: adolescence; léčba; pohlavní styk; povinné hlášení; prevence; přenos; adolescence; therapy; sexual intercourse; mandatory reporting; prevention; transmission Available in a digital repository NRGL
Znalosti adolescentů o pohlavně přenosných chorobách

This bachelor thesis deals with knowledge of adolescents about the prevention and transmission of sexually transmitted diseases. The theoretical part of the thesis deals with adolescence, the medical ...

Dudová, Dominika; Thorovská, Alena; Váchová, Alena
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases