Number of found documents: 557204
Published from to

Vývoj elektrochemických metod k studiu antibakteriálních látek v malých objemech
Gajdár, Július; Barek, Jiří; Šiškanova, Tatiana; Labuda, Ján
2019 - English
Main goal of this Ph.D. thesis is to develop voltammetric methods for the electrochemical study of novel antimycobacterial compounds hydroxynaphthalene- carboxamides. Firstly, this study was focused on the miniaturization of voltammetric methods and construction of an electrochemical microcell due to usually small volume of samples that are associated with an analysis of biologically active compounds in biological matrices. Therefore, all aspects of the voltammetric procedure were studied in a relation to miniaturization. Microcells were based on commercially available electrodes: glassy carbon electrode as a reliable electrode material with well-described characteristics and a novel silver solid amalgam electrode. This study was carried out with analytes 4-nitrophenol, pesticide difenzoquat, and 1-hydroxy-N-(4-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide. Attention was paid especially to the optimization of oxygen removal procedures in the drop of a solution. Developed miniaturized methods had the same parameters for the determination of studied compounds as in bigger volumes. The proposed electrochemical microcell can be generally used for voltammetric analysis of those samples of biological or environmental origin that are usually available in very limited volumes. Second part of the thesis was focused... Hlavním cílem této disertační práce je vývoj voltametrických metod pro elektrochemickou studii nových antimykobakteriálních látek hydroxynaftalenkarboxamidů. Tato studie je v první řade zaměřena na miniaturizaci voltametrických metod a konstrukci elektrochemické mikrocely za účelem analýzy biologicky aktivních látek v biologických matricích, se kterou je obvykle spojené omezené množství vzorku. Všechny aspekty voltametrické analýzy musely být prostudovány s důrazem na miniaturizaci. Mikrocely byly zkonstruovány pomocí běžně komerčně dostupných elektrod: elektrody ze skelného uhlíku, jako spolehlivého a podrobně charakterizovaného materiálu, a nové stříbrné pevné amalgámové elektrody. Toto porovnávání bylo provedeno pomocí modelových analytů: 4-nitrofenol, pesticid difenzoquat a 1-hydroxy-N-(4-nitrofenyl)naftalen-2-karboxamid. Důraz byl kladen speciálně na optimalizaci postupů k odstranění signálu kyslíku v kapce roztoku. Byly vyvinuty miniaturizované metody, které měly stejné parametry stanovení těchto látek jako stanovení ve velkém mililitrovém objemu. Takto vyvinuté elektrochemické mikrocely mohou být obecně užívané k voltametrické analýze biologických nebo enviromentálních vzorků, kterých je k dispozici jen omezený objem. Druhá část této práce byla zaměřena na elektrochemickou studii nově... Keywords: Analýza jedné kapky; Antimykobakteriální aktivita; Elektroda ze skelného uhlíku; Elektrochemická microcela; Voltametrie; Vztah struktura-aktivita; Antimycobacterial activity; Electrochemical microcell; Glassy carbon electrode; Single drop analysis; Structure-activity relationship; Voltammetry Available in a digital repository NRGL
Vývoj elektrochemických metod k studiu antibakteriálních látek v malých objemech

Main goal of this Ph.D. thesis is to develop voltammetric methods for the electrochemical study of novel antimycobacterial compounds hydroxynaphthalene- carboxamides. Firstly, this study was focused ...

Gajdár, Július; Barek, Jiří; Šiškanova, Tatiana; Labuda, Ján
Univerzita Karlova, 2019

Magnetismus v necentrosymetricke uranove sloucenine: UIrSi3
Valenta, Jaroslav; Prchal, Jiří; Halevy, Itzhak; Isnard, Olivier
2019 - English
Title: Magnetism in the non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3 Author: RNDr. Jaroslav Valenta Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., DCMP Abstract: The study presented in this thesis is focused on UIrSi3 which is one of two known uranium compounds that crystallize in a non-centrosymmetric structure. This first study of UIrSi3 in single-crystalline form confirms antiferromagnetic order below TN = 41.7 K and reveals strong uniaxial anisotropy. The antiferromagnetic order is suppressed by application of a magnetic field along the c axis (0HC = 7.3 T at 2 K). In contrast, application of a magnetic field up to 14 T along the a axis gives paramagnetic response. The high TN, contrasting with the low 0HC, together with the opposite signs of the paramagnetic Curie temperatures of the a-axis and c-axis paramagnetic susceptibility indicate a competition between antiferromagnetic and ferromagnetic interactions. The first-order metamagnetic transition at HC shows asymmetric hysteresis which reflects a complex antiferromagnetic ground state. With increasing temperature, the hysteresis becomes gradually smaller and vanishes at 28 K where the first-order transition changes to second-order transition which remains up to TN. The point where the... Název Práce: Magnetismus v necentrosymetrické uranové sloučenině: UIrSi3 Autor: RNDr. Jaroslav Valenta Katedra: Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., KFKL Abstrakt: Výzkum prezentovaný v této práci je zaměřen na sloučeninu UIrSi3, která je jednou ze dvou uranových sloučenin krystalizujících v necentrosymetrické struktuře. Prezentovaný výzkum se jako první zabývá studiem monokrystalu UIrSi3 a prokazuje antiferomagnetické uspořádání pod TN = 41,7 K spolu se silnou jednoosou anisotropií. Antiferomagnetické uspořádání je potlačeno přiloženým magnetickým polem podél osy c (0HC = 7.3 T ve 2 K). Na rozdíl od působení magnetického pole podél osy a, kde je pozorován pouze paramagnetický signál do 14 T, vysoká teplota TN kontrastuje s malou hodnotou 0HC a opačná znamínka v paramagnetické Curieho teplotě určené ve směru a a c osy napovídají o soupeření antiferomagnetické a feromagnetické interakce. Metamagnetický přechod prvního druhu vykazuje při HC asymetrickou hysterezi, která odráží složitý základní antiferomagnetický stav. S rostoucí teplotou se hystereze postupně zmenšuje, až zmizí při 28 K, kde se mění řád metamagnetického přechodu z prvního druhu na druhý druh. Bod, kde k této změně dochází se považuje za trikritický bod (Ttcp = 28 K, 0Htcp = 5.8 T). Návrh k... Keywords: necentrosymetrická struktura; anizotropie; trikritický bod; tlak; antiferromagnetismus; non-centrosymmetric structure; anisotropy; tricritical point; pressure; antiferromagnetism Available in a digital repository NRGL
Magnetismus v necentrosymetricke uranove sloucenine: UIrSi3

Title: Magnetism in the non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3 Author: RNDr. Jaroslav Valenta Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Jiří ...

Valenta, Jaroslav; Prchal, Jiří; Halevy, Itzhak; Isnard, Olivier
Univerzita Karlova, 2019

Využití vysokoúčinných separačních metod pro chirální i achirální separace
Šubová, Martina
2019 - Czech
In the first part of the doctoral thesis, the capillary electrophoresis was used to test the potential chiral separation properties of monosubstituted cyclodextrin derivatives, namely PEMEDA- and PEMPDA-β-cyclodextrins for the group of selected analytes. Both selectors exhibited excellent enantioseparation properties for N-boc-D,L-tryptophan, where the enantiomers were completely separated even at 0.5 mmol·l-1 concentration of the cyclodextrin derivative in the background electrolyte. However, the differences between the enantiodiscrimination properties of individual derivatives were minimal. The second test group consisted of two cyclodextrin derivatives, namely 2-O- and 3-O- cinnamyl-α-cyclodextrins. These derivatives are able to form supramolecular polymers in aqueous solutions that disintegrate at elevated temperature. The formation of these polymers was tested by NMR and DLS experiments. None of the tested cyclodextrin derivatives showed enantiodiscrimination properties towards a group of selected analytes. In the frame of antipredatory study, HPLC-MS/MS method working in HILIC mode was used for separation of ten pterin derivatives and riboflavin, which can be present as pigments in insects, reptiles or amphibians as a part of their warning coloration. The developed methodology was applied for... V první části disertační práce byla na sadě analytů pomocí kapilární elektroforézy otestována schopnost chirální separace nejprve dvou permanentně kladně nabitých cyklodextrinových derivátů, a to PEMEDA- a PEMPDA-β-cyklodextrinu. Výborné enantioseparační vlastnosti vykazovaly oba selektory v přítomnosti N-boc-D,L-tryptofanu, u kterého docházelo k úplnému oddělení enantiomerů již při 0,5 mmol·l-1 koncentraci cyklodextrinového derivátu v základním elektrolytu. Rozdíly mezi enantiodiskriminačními vlastnostmi jednotlivých derivátů však byly minimální. Druhou testovanou skupinu tvořily dva deriváty cyklodextrinu, a to 2-O- a 3-O-cinnamyl- α-cyklodextrin. Tyto deriváty jsou schopné tvořit supramolekulární polymery ve vodných roztocích, které se při zvýšené teplotě rozpadají. Tvorba těchto polymerů byla otestována pomocí NMR a DLS experimentů. Při testování chirálních separační schopností na skupině vybraných analytů ani jeden z uvedených cyklodextrinových derivátů nevykazoval enantiodiskriminační vlastnosti. V rámci antipredační studie byla pro separaci deseti derivátů pterinu a riboflavinu, které se mohou ve formě pigmentů vyskytovat u hmyzu, plazů nebo obojživelníků jako součást jejich výstražného zbarvení, použita HPLC-MS/MS metoda pracující v HILIC módu. Vyvinutá metodika byla aplikována při analýze... Keywords: chirální separace; cyklodextrinové deriváty; kapilární elektroforéza; deriváty pterinu; vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí; ploštice; obranné sekrety; dvoudimenzionální plynová chromatografie; mikroextrakce; chiral separation; cyclodextrin derivatives; capillary electrophoresis; pterin derivatives; high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry; true bugs; defensive secretion; two-dimensional gas chromatography; microextraction Available in a digital repository NRGL
Využití vysokoúčinných separačních metod pro chirální i achirální separace

In the first part of the doctoral thesis, the capillary electrophoresis was used to test the potential chiral separation properties of monosubstituted cyclodextrin derivatives, namely PEMEDA- and ...

Šubová, Martina
Univerzita Karlova, 2019

Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry
Šorf, Aleš; Čečková, Martina; Kollár, Peter; Froňková, Eva
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Aleš Šorf Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of doctoral thesis: A study of interactions of novel anticancer drugs with drug transporters. Despite the significant progress in recent years, the efficiency of anticancer therapy is still complicated by drug resistance. This phenomenon can be mediated by pharmacokinetic mechanisms such as efflux via ATP-binding cassette (ABC) transporters and biodegradation of parent drug to inactive metabolites via metabolizing enzymes. These proteins also play a key role in absorption, distribution and excretion of drugs. When two or more interacting substances are administered simultaneously, the pharmacokinetic drug-drug interactions may occur. Since the targeted protein kinase inhibitors are becoming more common and important component of modern anticancer therapy, the aim of this study was to elucidate interactions of selected drugs of this novel therapeutic group with ABC transporters and also drug metabolizing enzymes by in vitro approaches. We further examined relevant substances ex vivo using mononuclear cells isolated directly from the blood of patients de novo diagnosed for acute myeloid leukemia (AML). Regarding the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Aleš Šorf Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název disertační práce: Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry I přes významné pokroky v posledních letech je úspěšnost protinádorové terapie komplikována rozvojem lékové rezistence. Příčinou mohou být mimo jiné farmakokinetické mechanismy mezi něž patří eflux podávaných cytostatik ATP-vázajícími (ABC) transportéry a biodegradace aktivní látky na neaktivní metabolit zprostředkovaná metabolizujícími enzymy. Tyto proteiny navíc hrají zásadní roli v absorpci, distribuci a exkreci s nimi interagujících léčiv, což může při současném podání dvou a více látek vést ke vzniku farmakokinetických lékových interakcí. Jelikož mají v moderní protinádorové terapii čím dál významnější roli cílená léčiva ze skupiny inhibitorů proteinkináz, bylo cílem této práce objasnit interakce vybraných látek z této skupiny s ABC transportéry, případně metabolizujícími enzymy za pomoci in vitro metod, a dále otestovat relevantní látky ex vivo na mononukleárních buňkách izolovaných přímo z krve pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML). V případě inhibitoru cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4 a 6 ribociklibu jsme... Available in a digital repository NRGL
Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Aleš Šorf Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of doctoral thesis: ...

Šorf, Aleš; Čečková, Martina; Kollár, Peter; Froňková, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku
Holá, Veronika; Pavelka, Radim; Vít, Michal
2019 - Czech
Title: Methodic of selected judo techniques for younger school age children. Objectives: The aim of the thesis is to build visual material, which has the form of mental maps, selected technic in judo for beginner's athletes during the younger school age. Mental maps will be formed in conjunction with each other in a successful design, failed design, or in individual combinations. Techniques will be selected on the basis of the Testing Regulations of the Czech Judo Association. Methods: The collection of knowledge was carried out by a literature search, which deals with the topic of Juda and the chosen age category. Another reason for choosing the suitability of these techniques is the direct link to the judo test rule, which is given by Czech judo association. Keywords: judo, a younger school age, methods technique, mental maps, combination Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu Českého svazu Juda. Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který požaduje samotný Český svaz Juda. Klíčová slova: judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, kombinace Available in a digital repository NRGL
Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku

Title: Methodic of selected judo techniques for younger school age children. Objectives: The aim of the thesis is to build visual material, which has the form of mental maps, selected technic in judo ...

Holá, Veronika; Pavelka, Radim; Vít, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Hampejsová, Zuzana
2019 - Czech
Immunosupresive and cytostatic drugs have many serious side effects which are dose dependent. Local application of drugs prolongs and increases the concentration of drug in the target place and, therefore, may reduce their serious side effects. Polymeric fiber carrier could be used as drug delivery system for local application. Polylactide (PLA) micro/nanofibers containing hydrophobic drugs (immunosupresive drug cyclosporine A and cytostatic drug paclitaxel) were prepared to study this potential medicinal application. Poly(ethylene)glycols (PEG) of various molecular weight (6, 20 and 35 kDa) were incorporated to the structure of fibers to improve compatibility of PLA-drug system and influence the release profiles of hydrophobic drugs. For the systematic development of these materials, it is important to describe the context of the preparation of nanofibers, their morphology and drug release profiles. Therefore, HPLC methods with tandem mass spectrometric or UV detection were optimized and validated to determinate the influence of composition of nanofibers on release kinetics of drugs to different medium (phosphate buffer, hydrogels). The nanofibers with added PEG released significantly higher amounts of drugs and prolonged the release time, compared to the fibers containing only drugs. A multiple... Imunosupresiva a cytostatika jsou léčiva s velmi silnými nežádoucími účinky, projevujícími se v závislosti na jejich celkovém podaném množství. Vhodná lokální aplikace těchto léčiv umožňuje významné snížení celkové dávky léčiva při současném zvýšení jeho lokální koncentrace a prodloužení doby působení. Jedním z možných způsobů lokální aplikace léčiv je použití polymerních vlákenných nosičů. Na polylaktidových (PLA) mikro/nanovláknech obsahujících hydrofobní léčiva (imunosupresivum cyklosporin A a cytostatikum paklitaxel) byla studována možnost jejich využití pro medicinální účely. Do vláken byly během přípravy inkorporovány amfifilní molekuly polyethylenglykolu (PEG) o různých molekulových hmotnostech (6, 20 a 35 kDa) ke zvýšení kompatibility systému PLA-léčivo a ovlivnění rychlosti uvolňování hydrofobních léčiv do vodného prostředí. Pro systematický vývoj těchto materiálů je důležité popsat souvislosti přípravy nanovláken, jejich morfologie a profilu uvolňování léčiv. Pro sledování kinetiky uvolňování léčiv do různých prostředí simulujících prostředí lidského těla (fosfátový pufr, hydrogel) byly vypracovány, optimalizovány a validovány analytické HPLC metody s tandemovou hmotnostní nebo UV detekcí. Pomocí těchto metodik byl studován vliv složení vláken a podmínek okolního prostředí na profil... Available in a digital repository NRGL
Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC

Immunosupresive and cytostatic drugs have many serious side effects which are dose dependent. Local application of drugs prolongs and increases the concentration of drug in the target place and, ...

Hampejsová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones)
Štundlová, Jana; Šťáhlavský, František; Špakulová, Marta; Marec, František
2019 - Czech
Scorpions represent an ancient group of arachnids that have colonized a diverse range of terrestrial environments since Silurian times. Despite their long evolutionary history and ecological diversity, these animals are characterized by morphological stasis. However, the uniform morphology of extant scorpions may hide the true diversity of contemporary lineages. The study of cytogenetic traits thus has the potential to deepen our knowledge of the diversity of contemporary scorpion taxa and bring new insight into the processes underlying karyotypic changes in this group of arachnids. The subject of this thesis is to examine the diversity and dynamics of karyotypes of selected scorpion groups with holokinetic and monocentric chromosomes. Comparative cytogenetic analysis, including more than 110 species from five families, was based on standard cytogenetic techniques and mapping of the gene for 18S ribosomal RNA and telomeric (TTAGG)n repeats by fluorescence in situ hybridization (FISH). To elucidate the fundamental structural mechanisms underlying karyotype differentiation in the studied groups, the emphasis was placed on the interconnection of cytogenetic and sequence data of the analyzed species. The knowledge of the genetic structure and phylogenetic relationships of studied taxa played a crucial... Štíři představují starobylou skupinu pavoukovců, která od dob siluru kolonizovala rozmanitou škálu terestrických prostředí. Navzdory dlouhé evoluční historii a ekologické rozmanitosti je pro tyto živočichy příznačná morfologická stáze. Uniformní morfologie štírů nicméně může maskovat skutečnou diverzitu současných linií. Studium cytogenetických znaků tak pomůže prohloubit naše znalosti o rozmanitosti recentních taxonů štírů a současně přinést nový vhled do procesů stojících v pozadí karyotypových změn u této skupiny pavoukovců. Předmětem předkládané dizertační práce je studium rozmanitosti a dynamiky karyotypů vybraných zástupců štírů s holokinetickými a monocentrickými chromozomy. Komparativní cytogenetické analýzy více než 110 druhů z pěti čeledí zahrnovaly nejen standardních cytogenetické techniky, ale i mapování genu pro 18S ribozomální RNA a telomerických (TTAGG)n repetic metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Pro účely objasnění fundamentálních strukturních mechanismů stojících v pozadí diferenciace karyotypu u studovaných skupin byl kladen důraz na propojení cytogenetických a sekvenčních dat analyzovaných druhů. Znalost genetické struktury a příbuzenských vztahů studovaných taxonů sehrála nezastupitelnou roli jednak při interpretaci chromozomální polymorfismu, resp. polytypie,... Available in a digital repository NRGL
Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones)

Scorpions represent an ancient group of arachnids that have colonized a diverse range of terrestrial environments since Silurian times. Despite their long evolutionary history and ecological ...

Štundlová, Jana; Šťáhlavský, František; Špakulová, Marta; Marec, František
Univerzita Karlova, 2019

Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Zahradníček, Jaroslav; Hůrka, Petr; Chvátalová, Iva; Morávek, Jakub
2019 - Czech
Personality and personal data protection in employment law relationships This dissertation deals with the topic of personality and personal data protection in employment law relationships. This is a very topical subject, as the development of information technology has made it easier for employers to infringe on their employees' privacy. Today, the widespread use of information technology and the related process automation in the workplace makes it easy to monitor employee performance, to track when an employee takes a break and how long it lasts, to monitor how the employee cooperates with other employees, and how the employee uses entrusted resources. Apart from that, a new regulation on personal data protection has also recently contributed to the popularity of the topic: the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Although this regulation does not bring many new legal rules compared to the previous legislation, it severely and significantly toughens the penalties for violating the rules. This dissertation is divided into 4 parts. The first part deals with the legal framework and legal sources of the analysed topic and further describes the general basis for examining the personality protection, including privacy protection, and the protection of personal data, which is... Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Disertační práce se zabývá tématem ochrany osobnosti a osobních údajů pracovněprávních vztazích. Jedná se o velice aktuální téma, neboť rozvoj informačních technologií umožňuje snazší zasahování do soukromí zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Široké využití informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují v dnešní době snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. Kromě toho k popularitě tématu v poslední době přispěla rovněž nová regulace ochrany osobních údajů, a to v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení sice nepřináší mnoho právních novinek oproti předchozí právní úpravě, ale zásadně zpřísňuje postih za porušení stanovených Práce je systematicky rozčleněna celkem do 4 částí, přičemž první z částí se zabývá právním rámcem a právními prameny analyzované problematiky a dále popisuje obecná východiska pro zkoumání ochrany osobnosti, včetně ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, což je nezbytné pro výklad podaný v dalších částech. Druhá část se věnuje již samostatně ochraně osobnosti a soukromí zaměstnanců. Pozornost je věnována specifikům vztahů... Keywords: GDPR; ochrana osobnosti; osobní údaje; zaměstnanci; GDPR; personality protection; personal data; employees Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Personality and personal data protection in employment law relationships This dissertation deals with the topic of personality and personal data protection in employment law relationships. This is a ...

Zahradníček, Jaroslav; Hůrka, Petr; Chvátalová, Iva; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik
Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
2019 - German
Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue congregations in the second half of the 19th century until the shoah through the prism of their musical-liturgical practices. This research constitutes an in-depth investigation of liturgical and religious phenomena and developments which have hitherto been neglected in research on Czech- German-Jewish history of Prague and in accounts of the music history of the Czech Lands. The central question is, which forms and meanings Jews gave to their praying and acting in Prague synagogues in that period. The study is based mainly on archival research and analysis of written sources like community and official records, periodicals and written music collections as well as material sources and oral history. Three main aspects cross through the entire study: the organization aspects, the actors and the practice frame. The focus of the first part of the study is based on the structural situation of the Prague Israelite (later Jewish) Community as the umbrella organization and the largely autonomous, and therefore religiously manifold, individual synagogue congregations. Furthermore, the tasks and roles of the actors of the... Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa Téma této historicko-etnografické studie je pražská židovská obec a jejích přibližně 30 synagog a modliteben v období od druhé poloviny 19. století do holokaustu, přičemž hudebně-liturgická praxe slouží jako prisma výzkumu. Zkoumají se liturgické fenomény a náboženský vývoj, které jsou dosud zanedbané v bádání o česko-německo-židovské Praze, a hudební dějiny v českých zemích. Hlavní výzkumnou otázkou je, jaké formy a významy židé dali jejich modlení a jednání v pražských synagogách v tomto období. Studie se zakládá především na archivním výzkumu a analýze písemných dokumentů, jako například spisů Israelitské/Židovské náboženské obce a úřadů, sbírek hudebnin a dobového zpravodajství, dále pak hmotných pramenů i pramenů oral history. V popředí stojí přitom tři aspeky, které prolínají celou studii: organizační rámec, rámec aktérů a rámec praxe. První část studie se zabývá strukturální organizací zastřešující Israelitské/Židovské náboženské obce a organizací jednotlivých modlitebních komunit, které byly po organizační a liturgické stránce zcela samostatné a tedy rozmanité. Dále se zkoumají úkoly a role aktérů hudebně-liturgické praxe, tj. těch osob, které měly podíl na zpěvu a hudbě při bohoslužbě. K tomu patří... Available in a digital repository NRGL
Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik

Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue ...

Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
Univerzita Karlova, 2019

Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989
Kocián, Jiří; Vykoukal, Jiří; Rosůlek, Přemysl; Stojarová, Věra
2019 - Czech
KOCIÁN, Jiří. Transylvanian regional identity and its political reflection after 1989. The thesis deals with the question of reviving Transylvanian regional identity and its political use in Romania after 1989. It demonstrates that regional identity has gradually grown in political importance, and represents the content, actors and typology of models of its reflection. The Romanian Communist regime under Nicolae Ceaușescu followed longer-term centralizing tendencies that did not favor maintaining regional specificities. But regional identity, like other collective identities, is the result of a continuous process of daily interactions between its bearers and external actors, all of whom are involved in its construction. Because of that, it survived a period of suppression in its vernacular form. Contributing to its survival was the fact that the multi-ethnic region of Transylvania and its specificities, which represent the core of regional identity, have a thousand-year history. The thesis points, by applying a discourse analysis of the content of newspaper articles, to the fact that regional identity took the form of political discourse after 1989. This discourse rivaled the previous discursive hegemony of the country's centralist concept of state and nation in Romanian public sphere. At the same... KOCIÁN, Jiří. Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989. Dizertační práce se zabývá otázkou oživování transylvánské regionální identity a jejího politického využívání v Rumunsku po roce 1989. Prokazuje, že regionální identita postupně nabývala na politickém významu, a představuje obsah, aktéry a typologii modelů její reflexe. Rumunský komunistický režim pod vedením Nicolae Ceaușeska navázal na dlouhodobější centralizační tendence, které udržování regionálních specifik nepřály. Regionální identita, tak jako další kolektivní identity, je však výsledkem kontinuálního procesu každodenních interakcí mezi jejími nositeli a externími aktéry, kteří se všichni na jejím konstruování podílejí. Přečkala tak ve své vernakulární podobě období snahy o potlačení. K jejímu přežití přispěla i skutečnost, že multietnický region Transylvánie a jeho specifika představující náplň regionální identity mají již tisíciletou historii. Práce poukazuje prostřednictvím diskurzivní analýzy obsahu novinových článků na skutečnost, že regionální identita nabyla po roce 1989 podoby politického diskurzu, jenž v rumunském veřejném prostoru soupeřil s dosavadní diskurzivní hegemonií centralistického pojetí státu a národa v této zemi. Zároveň se jako hlavní aktéři v procesu rozvoje regionálního diskurzu... Keywords: Transyvlánie; regionální identita; Rumunsko; přechody k demokracii; Transylvania; regional identity; Romania; transition to democracy Available in a digital repository NRGL
Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989

KOCIÁN, Jiří. Transylvanian regional identity and its political reflection after 1989. The thesis deals with the question of reviving Transylvanian regional identity and its political use in Romania ...

Kocián, Jiří; Vykoukal, Jiří; Rosůlek, Přemysl; Stojarová, Věra
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases