Number of found documents: 591905
Published from to

Použití stříkané hydroizolační membrány v podzemních stavbách
Hilar Matouš; Barbora Píšová; Kurth Helmut
2020 -
Jednou z aktuálně diskutovaných technologií v podzemním stavitelství je použití stříkaných hydroizolačních membrán. Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají prefabrikované hydroizolační fólie, nicméně existuje možnost použití stříkaných hydroizolačních membrán vyrobených přímo na stavbě. O stříkaných hydroizolačních membránách se často hovoří jako o inovaci posledních let. Stříkané hydroizolační membrány jsou přídržné k povrchu a představují tak smykové spojovací prostředí mezi primárním a sekundárním ostěním, čímž vytváří tzv. kompozitní ostění. Aby bylo možné plně využít výhod kompozitního ostění, je nutné poruzumět principu a omezení použití stříkaných hydroizolačních membrán. Použití stříkaných hydroizolačních membrán se v některých státech značně rozšířilo, ale v České republice byla technologie stříkaných hydroizolačních membrán zatím využita jen v omezeném rozsahu. Pro případný širší rozvoj je nezbytně nutné nejen pochopení chování stříkaných hydroizolačních membrán jako takových, ale i vzájemné interakce mezi membránou a primárním a sekundárním ostěním. V rámci disertační práce jsou shrnuty teoretické a praktické poznatky použití stříkaných hydroizolačních membrán a kompozitního ostění a jsou uvedeny příklady použití stříkaných hydroizolačních membrán v tunelových ostěních nad a pod hladinou podzemní vody.One of the currently heavily discussed topics of underground tunnelling technologies is the use of spray-applied waterproofing membranes. Traditionally, waterproofing of a tunnel lining is provided by means of a prefabricated plastic sheet waterproofing membrane, however, there is an option to use the spray-applied waterproofing membranes manufactured on site. The spray-applied waterproofing membranes are very often called innovation of the past few years. The spray-applied waterproofing membranes bond to the substrate and structurally connect the primary and the secondary lining, resulting in so-called composite lining. In order to benefit from the composite lining’s behaviour it is necessary to fully understand the principal and the limitations associated with the use of spray-applied waterproofing membranes. The use of the spray-applied waterproofing membrane has become more popular in some countries but in the Czech Republic it has been used so far on a limited amount of structures. For a potential wider use of the spray-applied waterproofing membranes, understanding of the spray-applied membranes as a material and the interaction between the primary and secondary linings is vital. In this thesis, theoretical and practical aspects of the use of spray-applied waterproofing membranes and the interaction as composite lining are summarized and examples of tunnel linings with the use of the spray-applied waterproofing membranes above and below water table are presented. Keywords: stříkané hydroizolační membrány; návrh tunelového ostění; kompozitní ostění; Spray-applied waterproofing membranes; tunnel lining design; composite lining Available in digital repository of ČVUT.
Použití stříkané hydroizolační membrány v podzemních stavbách

Jednou z aktuálně diskutovaných technologií v podzemním stavitelství je použití stříkaných hydroizolačních membrán. Tradičně se k zajištění vodotěsnosti podzemních staveb používají prefabrikované ...

Hilar Matouš; Barbora Píšová; Kurth Helmut
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Doprava v klidu na území hlavního města Prahy
Skolilová Petra; Jana Kašparová; Kočárková Dagmar
2020 -
Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování dopravy jsou v systému již implementovány a porovnat situaci s jinými evropskými metropolemi.The main focus fo his diploma thesis titled „Parking policy in the area of the capital city of Prague“ is to analyse the current traffic situation in Prague focusing primarily on stationary traffic. It also aims to determine what tools are already implemented in the systém in order to control and calm the traffic situation and to compare the situation with other European cities. Keywords: Doprava v klidu; zklidňování dopravy; P+R; dopravní politika; hlavní město Praha; udržitelná doprava; udržitelný rozvoj; SmartCities; mobilita; sdílená ekonomika; Parking policy; traffic calming; P+R; transport policy; capital city of Prague; sustainable transport; sustainable development; SmartCities; Mobility; Sharing Economy Available at various departments of the ČVUT.
Doprava v klidu na území hlavního města Prahy

Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování ...

Skolilová Petra; Jana Kašparová; Kočárková Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích
Šnobl Libor; Ondřej Kubů; Znojil Miloslav
2020 -
Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických souřadnicích jsou nalezeny všechny kvadraticky integrabilní systémy cylindrického typu. Mezi nimi jsou hledány systémy, které připouštějí dodatečné integrály pohybu. Nejprve jsou přímým řešením určujících rovnic nalezeny všechny systémy s dodatečným integrálem prvního řádu v klasické i kvantové mechanice. Ukazuje se, že všechny tyto systémy již byly známé a žádné další neexistují. Nalezeny jsou také všechny klasické systémy s dodatečným integrálem typu $L^2+$…, respektive $L_x p_y-L_y p_x+$..., z nichž většina zatím nebyla publikována. Všechny nalezené superintegrabilní systémy připouštějí integrál prvního řádu $L_z$ a jejich Hamiltonovy-Jacobiho, respektive Schrödingerovy, rovnice jsou vyřešeny separací proměnných v cylindrických souřadnicích, u systémů prvního řádu i v kartézských.The goal of this thesis is the search for integrable and superintegrable systems with magnetic field. We formulate the quantum mechanical determining equations for second order integrals of motion in the cylindrical coordinates and we find all quadratically integrable systems of the cylindrical type. Among them we search for systems admitting additional integrals of motion. We find all systems with an additional first order integral both in classical and quantum mechanics. It turns out that all these systems have already been known and no other exist. We also find all systems with an additional integral of type $L^2+$…, respectively $L_x p_y-L_y p_x+$..., of which the majority is new to the literature. All found superintegrable systems admit the first order integral $L_z$ and we solve their Hamilton-Jacobi and Schrödinger equations by separation of variables in the cylindrical coordinates, for the first order systems in the Cartesian coordinates as well. Keywords: integrabilita; superintegrabilita; kvantová korekce; magnetické pole; cylindrické souřadnice; integrability; superintegrability; quantum correction; magnetic field; cylindrical coordinates Available at various departments of the ČVUT.
Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích

Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého ...

Šnobl Libor; Ondřej Kubů; Znojil Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice
Záleský Jan; Kristýna Čápová; Litoš Jiří
2020 -
Tato práce poskytuje stručný a komplexní přehled dvou různých metod optovláknového snímání a jejich výhodného využití v geotechnickém monitoringu: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) a Fibre Bragg Gratings (FBG). Technologický rozvoj v oboru optických vláken i metod optovláknového snímání vedl v posledních desetiletích k vytvoření nových optických senzorů používaných ve stavebnictví. Technologie snímání optickými vlákny je v zásadě vhodná pro všechny druhy stavebních konstrukcí: může být použita pro budovy, silnice, mosty nebo tunely a zároveň i pro monitorování v geotechnice. U geotechnických konstrukcí je vzhledem k vysoké míře nejistoty při určování návrhových parametrů vysoce žádoucí získávat potřebná data in situ, aby bylo možné ověřit předpoklady návrhu, kvalitu provádění i skutečné chování konstrukce za provozu. Vzhledem k tomu, že vizuální kontrola a snímače sloužící k instalaci na povrch konstrukce jsou pro tento úkol většinou nedostatečné, mohou být vestavěné optovláknové senzory vhodným řešením pro monitoring plošných základů, pilotových základů, kotev, tunelů, násypů i přírodních svahů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní principy senzorických metod BOTDA a FBG, následuje rešerše současného stavu řešené problematiky. V praktické části jsou nejprve představeny vybrané laboratorní testy, dále je zaměřena především na reálné in situ aplikace BOTDA i FBG technologií. Na příkladech několika pilotních instalací je představena široká škála možností využití těchto technologií v rámci geotechnického monitoringu. Optovláknové snímače byly využity pro sledování svahových pohybů jak v hlubokých vrtech pro identifikaci smykové zóny v podloží, tak i a v mělkých výkopech pro monitorování podpovrchových aktivních zón. Pomocí technologie BOTDA byly monitorovány deformace primárního ostění tunelu, FBG snímače byly použity pro stanovení mobilizace odporu kořene zemní kotvy i při statické zatěžovací zkoušce lamel podzemní stěny pro určení změn napětí. Každá z těchto pilotních instalací je v praktické části práce popsána, jsou shrnuty důvody pro nasazení optovláknových snímačů, je vysvětlen návrh použitých snímačů a následně jsou diskutovány výsledky měření.This thesis provides concise and comprehensive overview of two different methods of fibre optic sensing and their beneficial use in geotechnical monitoring: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) and Fibre Bragg Gratings (FBG). The technological development of optical fibres and methods of optical fibre sensing led to the creation of new optic sensors used in civil engineering is last decades. The optic fibre sensing technology is in principle suitable for all kinds of building structures; it can be used for buildings, roads, bridges or tunnels and also for monitoring in geotechnics. Additionally, considering geotechnical structures, due to high uncertainties in the design parameters, it is desirable to collect in-situ data to verify the design assumptions, construction quality and actual behaviour in service. As visual inspection and surface mounted sensors are mostly inapplicable for this task, embedded fibre optic sensors may be a suitable monitoring solution for foundations, piles, anchors, tunnels, embankments as well as natural slopes. In the theoretical part of the thesis, the basic principles of both BOTDA and FBG sensing technologies are explained and followed by the state-of-the-art reviews. The practical part presents selected laboratory tests and mainly is focused on real on-site applications of BOTDA and FBG. The wide range of applications regarding geotechnical monitoring is shown in several field tests. The optical fibre sensing was used to observe slope movements both in deep boreholes in order to identify the shear zone in the subsoil / bedrock and in shallow trenches for monitoring of shallow active zones; the BOTDA technology was used for monitoring of deformations of tunnel primary lining. The FBG sensing technology was used for determination of the ground anchor root resistance mobilization, as well as during the static load test of diaphragm wall's lamellae for strain measurement. Each field test is described, the monitoring motivation is presented, details about the sensors are provided and the results are discussed. Keywords: geotechnický monitoring; poměrné přetvoření; deformace; vláknová optika; BOTDA; FBG; geotechnical monitoring; strain; deformation; fibre optics; BOTDA; FBG Available in digital repository of ČVUT.
Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice

Tato práce poskytuje stručný a komplexní přehled dvou různých metod optovláknového snímání a jejich výhodného využití v geotechnickém monitoringu: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) a ...

Záleský Jan; Kristýna Čápová; Litoš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Stanovení vybraných a sledovaných technických parametrů povrchu betonu vnitřních částí konstrukcí vodohospodářských staveb v rámci plánované sanace (při zvážení omezujících činitelů při zkoušení)
Klečka Tomáš; Hana Nohelová; Vodička Jan
2020 -
Disertační práce je zaměřena na zjišťování vybraných technických parametrů v rámci provádění sanací vodohospodářských staveb, zejména vodojemů s důrazem na optimální přípravy povrchu betonu těchto objektů pro sanaci. S ohledem na omezující činitele při provádění zkoušek sledovaných objektů, zejména požadavky na snížení počtu odběru vzorků z konstrukce (z důvodu omezených možností odběru dostatečného počtu vzorků z konstrukce pro provedení destruktivních zkoušek), se hledaly možnosti vytvoření jiných vztahů k doplnění a ke zpřesnění některých požadovaných parametrů (vztah mezi pevností v tahu povrchových vrstev betonu a pevností betonu v tlaku). Práce popisuje nutnost provedení stavebního průzkumu – základní předpoklad pro přípravu vnitřních povrchů vodojemů.This doctoral thesis is focused on determining selected technical parameters in the implementation of repair of water management structures, especially reservoirs with an emphasis on optimal preparation of the concrete surface of these objects before repair. Limiting factors in the testing of monitored objects, in particular the requirements to reduce the number of samples from the structure (due to the limited possibility of taking a sufficient number of samples from the structure to perform destructive tests) led us to search for the possibility of creating other relationships to complete and refine some of the required parameters (relation between tensile strength of concrete surface layers and compressive strength of concrete). Keywords: Technické parametry povrchu betonu; sanace betonových konstrukcí; Technical parameters of the concrete surface; protection and repair of concrete structures Available in digital repository of ČVUT.
Stanovení vybraných a sledovaných technických parametrů povrchu betonu vnitřních částí konstrukcí vodohospodářských staveb v rámci plánované sanace (při zvážení omezujících činitelů při zkoušení)

Disertační práce je zaměřena na zjišťování vybraných technických parametrů v rámci provádění sanací vodohospodářských staveb, zejména vodojemů s důrazem na optimální přípravy povrchu betonu těchto ...

Klečka Tomáš; Hana Nohelová; Vodička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Metody kvantifikace stresu u pilotů
Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Kunčíková Kateřina
2020 -
Cieľom záverečnej práce je objasniť ako vplýva stres na leteckú dopravu, konkrétne u pilotov, akým spôsobom na nich vplýva a ako je možné ho identifikovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom akým stres vzniká. Druhá kapitola sa venuje akým spôsobom stres ovplyvňuje naše rozhodnutia a aké môže mať stres fatálne následky, preto je dôležité jeho správna identifikácia. Tretia kapitola sa zaoberá rôznymi metódami, ktoré sa používajú práve na identifikovanie stresových hodnôt pomocou srdcovej variability a rôznych štatistických metód. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole sa dopracujeme ku výsledku a konkrétnym parametrom, ktoré sme pomocou meta-analýzy vyhodnotili ako najpresnejšie indikátory stresu.The aim of this bachelor thesis is to clarify how stress affects air traffic. More specifically it studies the stress effects on pilots. The first chapter deals with the overall issue of stress and the different ways in which stress arises. The second chapter deals with how stress affects ones decisions and what the consequences can be. The third chapter looks into various methods that are used to identify stress, using cardiac variability and various statistical methods. In the fourth and last chapter, the results and specific parameters are analysed and evaluated using meta-analysis, in order to determine what the best way to measure stress is. Keywords: letectvo; posádka; stres; srdce; faktor; aviation; workload; stress; heart; factor Available in digital repository of ČVUT.
Metody kvantifikace stresu u pilotů

Cieľom záverečnej práce je objasniť ako vplýva stres na leteckú dopravu, konkrétne u pilotov, akým spôsobom na nich vplýva a ako je možné ho identifikovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou ...

Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Kunčíková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv faktoru času na cenu letenky
Skolilová Petra; Eva Fišerová; Kouba Marek
2020 -
Předmětem bakalářské práce „Vliv faktoru času na cenu letenky“ je analýza závislosti ceny letenky na blížícím se datu odletu. První část práce je věnována vývoji osobní letecké dopravy. V druhé části práce je popsána kategorizace leteckých dopravců, náklady na provoz klasických a nízkonákladových dopravců, jimi nabízené služby a jejich tarifní politika. Třetí část je tvořena cenovou analýzou leteckého spojení na trase Praha – Londýn v závislosti na čase. Na závěr je provedena analýza výběru letiště v metropolitní oblasti Londýn, cenové a časové zhodnocení dostupnosti a nabízených leteckých spojů.The subject of the bachelor thesis „The effect of the time to the airfare“ is an analysis of the dependence of the airfare to the approaching departure date. The first part of this thesis is dedicated to the development of the passenger air transport. In the second part of this thesis is described the categorization of air carriers, the costs of operation of traditional and low-cost carriers, the services and their tariff policy. The third part of the thesis consists of the price analysis of the air connection on the route Prague – London depending on the time. The last part of the thesis is an analysis of the selection of the airports in the London metropolitan area, price and time evaluation of the availability and offered air connections. Keywords: cena letenky; letecký dopravce; letenka; letiště; osobní letecká doprava; airfare; air carrier; air ticket; airport; passenger air transport Available in digital repository of ČVUT.
Vliv faktoru času na cenu letenky

Předmětem bakalářské práce „Vliv faktoru času na cenu letenky“ je analýza závislosti ceny letenky na blížícím se datu odletu. První část práce je věnována vývoji osobní letecké dopravy. V druhé části ...

Skolilová Petra; Eva Fišerová; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda
Hajzler Ota; Lucie Smetanová; Zahir Rabii
2020 -
Tato diplomová práce představuje analýzu sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Sekvencování příletů je velmi důležitá část řízení letového provozu a zajišťuje bezpečné místní i časové rozestupy blížících se letadel. V této práci používáme historická letová data z databáze Opensky Network. Historická letová data obsahují informaci o všech příletech na letiště Stockholm Arlanda během roku 2018. Účelem této diplomové práce je navržení key performance indicators (KPIs), neboli ukazatelů výkonnosti, pro zhodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Pro toto zhodnocení uvažujeme tři ukazatele výkonnosti, těmi jsou minimální čas do cíle, deviace rozestupů a tlak sekvence na runway. V této práci vybíráme subsety dat o různé velikosti, které reprezentují různé dopravní situace. Dále jsou v této práci vizualizovány výsledky analýzy a dále sumarizovány do tabulek, což zajišťuje lepší přehlednost pro porovnání výsledků pro stejné ukazatele výkonnosti různých data subsetů. Dále je v práci demonstrováno jak mohou být navržené ukazatele výkonnosti využity pro zhodnocení výsledků optimizace příbuzné studie. Závěrem konstatujeme, že navržené ukazatele výkonnosti jsou velmi užitečné pro analýzu sekvencování příletů a pomáhají odhalit neefektivnosti v řízení příletů v oblasti blízko letiště.This work presents an analysis of arrival sequencing at Stockholm Arlanda airport. The sequencing of arrivals is very important part of air traffic control management and assures safe space and time distancing of arriving aircraft. In this work we use historical flight data from Opensky Network database. The historical flight data contains the information about all the arrivals of the year 2018. The aim of this work is to propose the key performance indicators (KPIs) for evaluation of the arrival sequencing at Stockholm Arlanda airport. The three KPIs we are considering in this work are the minimum time to final, spacing deviation and sequence pressure. We choose data subsets of different size representing different traffic situations. We visualize the results and summarize them in tables which assures better clarity for the comparison of the same KPIs for different data subsets. In addition, we demonstrate how the proposed KPIs can be used for evaluation of optimization results from related study. We conclude that the proposed KPIs are very useful for analysis of the arrival aircraft sequencing and help to uncover inefficiencies within the terminal manoeuvring area (TMA). Keywords: Sekvencování příletů; Rozestupy letadel; Minimální čas do cíle; Deviace rozestupů; Tlak sekvence na runway; Analýza dat; Arrival sequencing; aircraft spacing; minimum time to final; spacing deviation; sequence pressure; data analysis Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda

Tato diplomová práce představuje analýzu sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Sekvencování příletů je velmi důležitá část řízení letového provozu a zajišťuje bezpečné místní i časové ...

Hajzler Ota; Lucie Smetanová; Zahir Rabii
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru
Takáts Michal; Zbyněk Syrovátka; Laurin Josef
2020 -
Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených simulačních modelů byl vytvořen detailní popis funkce tohoto zapalovacího sytému. Při řešení je využito 3-D CFD simulačních modelů, které se zaměřují na mechanismus tvorby směsi, kvality vyplachování a vývoje spalování, jak uvnitř předkomůrky, tak v hlavním spalovacím prostoru. Pomocí citlivostních studií je zkoumán vliv jednotlivých parametrů, a následně optimalizována geometrie předkomůrky. Vybrané varianty předkomůrek byly experimentálně testovány na nepřeplňovaném plynovém motoru pro ověření funkčnosti a životnosti. Experimentální motor byl provozován za použití alternativních paliv, jako je zemní plyn, propan-butan, vodík a kombinaci těchto paliv. Naměřená data byla využita také pro kalibraci simulačních modelů. Na základě získaných poznatků byly formulovány zásady pro optimální návrh a strategii řízení tohoto zapalovacího systému.The presented work deals with the development of a scavenged pre-chamber ignition system for lean mixture combustion in a gas internal combustion engine. Based on performed experiments and numerical simulations, this ignition system was described in detail. 3-D CFD simulations provide the description of mixture formation, scavenging quality and combustion development inside the pre-chamber and in the main combustion chamber. The pre-chamber geometry is optimized based on sensitivity analysis, simulation and experimental results. Selected pre-chamber variants were experimentally tested on a naturally aspirated gas engine to verify its functionality and durability. The experimental engine was operated using alternative fuels such as natural gas, propanebutane, hydrogen and combinations thereof. The measured data were also used for calibration of simulation models. Based on the acquired knowledge, the principles for optimal pre-chamber design and control strategy of this ignition system were formulated. Keywords: vyplachovaná předkomůrka; spalování chudé směsi; plynový motor; scavenged pre-chamber; lean burn combustion; gas engine Available in digital repository of ČVUT.
Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru

Disertační práce se zabývá vývojem zapalovacího systému s vyplachovanou předkomůrkou pro spalování chudé směsi v pístovém spalovacím motoru. Na základě provedených experimentů a vytvořených ...

Takáts Michal; Zbyněk Syrovátka; Laurin Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2020

LITE tarify v osobní letecké dopravě
Skolilová Petra; David Štadáni; Kouba Marek
2020 -
Cílem této bakalářské práce je zmapovat současnou situaci v oblasti LITE tarifů v závislosti na přepravě zavazadel. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj a bezpečnost letecké dopravy, dále pak poskytuje přehled o rozdělení zavazadel a o procesu jejich odbavení. Poznatky z teoretické části práce jsou uplatněny v části praktické, která vede k vyhodnocení stavu v oblasti přepravních tarifů prostřednictvím použitých výpočtů závislosti spotřebovaného paliva na hmotnosti zavazadel. Závěrečná část poukazuje na nepřiměřenou výši poplatků u LITE tarifů a současně navrhuje možná zlepšení.The aim of the Bachelor thesis is to describe the current situation in the LITE tariff field depending on the luggage transport. The theoretical part of the thesis is focused on the development and safety of the air transport; furthermore, it provides an overview of luggage division and the process of baggage check-in. The theoretical findings are further applied in the practical part of the thesis, which leads to evaluation of the transport tariff field using calculation of the dependence of consumed fuel on the luggage weight. The final part refers to the disproportionate amount of LITE tariff fees and suggests possible improvements. Keywords: LITE; tarify; letecká doprava; historie; terorismus; cestující; poplatky; spotřeba paliva; kategorizace; odbavovací proces; letenky; povolené předměty; chytrá zavazadla; aerolinie; LITE; tariffs; air transport; history; terrorism; passengers; fees; fuel consumption; categorization; check-in process; flight tickets; allowed items; smart luggage; airlines Available in digital repository of ČVUT.
LITE tarify v osobní letecké dopravě

Cílem této bakalářské práce je zmapovat současnou situaci v oblasti LITE tarifů v závislosti na přepravě zavazadel. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj a bezpečnost letecké dopravy, dále pak ...

Skolilová Petra; David Štadáni; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases