Number of found documents: 787848
Published from to

Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek
Lanzendorfová, Jana; Holas, Ondřej; Paraskevopoulos, Georgios
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Consultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Student: Jana Heinrichová Title of Thesis: Surface active compounds and evaluation of its properties The theoretical part of the thesis is focused on the properties of surfactants, their distribution, and their use. In this part, micelles, critical micelle concentration, methods of its determination and factors influencing it are also characterized. In the experimental part, the critical micelle concentration (CMC) of two homologous series of quaternary ammonium salts (benzalkonium chlorides and benzoxonium chlorides) was evaluated by a conductometric method. Several parameters (side chain length, temperature, pH) and their influence on the critical micelle concentration value were monitored. Furthermore, the critical micelle concentration of these substances was measured using a Wilhelmy plate to compare the two methods. The relationship between decreasing critical micelle concentration value and increasing alkyl chain length was verified. At the same time, the dependence of CMC on temperature and pH change was verified. Finally, the conductometric method of CMC determination was compared with the Wilhelmy plate method, and their... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Konzultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Posluchač: Heinrichová Jana Název diplomové práce: Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek Teoretická část práce je zaměřena na vlastnosti povrchově aktivních látek, jejich rozdělení a využití. V této části jsou také charakterizovány micely, kritická micelární koncentrace, metody jejího stanovení a faktory, jež ji ovlivňují. V experimentální části byla u dvou homologních řad látek typu kvarterních amoniových solí (benzalkoniumchloridy a benzoxoniumchloridy) hodnocena kritická micelární koncentrace (CMC) konduktometrickou metodou. Bylo sledováno několik parametrů (délka postranního řetězce, teplota, pH) a jejich vliv na hodnotu kritické micelární koncentrace. Dále bylo u těchto látek provedeno měření kritické micelární koncentrace pomocí Wilhelmyho destičky pro porovnání obou metod. Byl ověřen vztah mezi klesající hodnotou kritické micelární koncentrace a narůstající délkou alkylového řetězce. Současně s tím byla ověřena závislost CMC na změně teploty a pH. Na závěr byla porovnána konduktometrická metoda stanovení CMC s Wilhelmyho destičkovou metodou a byly posouzeny jejich výhody a nevýhody. Keywords: Kationické povrchově aktivní látky; micely; kritická micelární koncentrace; Cationic surface-active compounds; micelles; critical micelle concentration Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vlastností povrchově aktivních látek

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Consultant: PharmDr. Jan Marek, PhD. Student: Jana Heinrichová ...

Lanzendorfová, Jana; Holas, Ondřej; Paraskevopoulos, Georgios
Univerzita Karlova, 2024

Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek
Nekolová, Martina; Holas, Ondřej; Smékalová, Monika
2024 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Martina Nekolová Title of thesis: Polymeric nanoparticles for poorly water-soluble drugs delivery Polymeric nanoparticles represent a modern drug form. One of the main advantages is influencing the pharmacokinetic properties of the administered substance - e.g. increasing solubility in water. They enable the targeted delivery of the drug to the affected tissue and this way minimize adverse effects. This could be of great benefit to the therapy of cancer or inflammatory diseases. Both the target tissue and the nanoparticles must have some specific properties. For particles, it is, for example, size and surface charge. The aim of this work was to prepare nanoparticles with a substance poorly soluble in water, represented by curcumin. The particles were prepared by the nanoprecipitation method with different types of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymer. A 50:50 linear PLGA polymer and a branched PLGA A2 polymer were used. The prepared nanoparticles were compared on several parameters - particle size and polydispersity, encapsulation efficiency (EE), drug-loading capacity (DLC) and dissolution profile. PLGA 50:50 was found to provide... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Posluchač: Martina Nekolová Název diplomové práce: Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek Polymerní nanočástice představují moderní lékovou formu. Jedna z hlavních výhod je ovlivnění farmakokinetických vlastností podávané látky - např. zvýšení rozpustnosti ve vodě. Dále umožňují cílené dodání léčiva do postižené tkáně a tím minimalizovat nežádoucí účinky terapie. To by mohlo znamenat velký přínos pro léčbu nádorových nebo zánětlivých onemocnění. Cílová tkáň i používané nanočástice musí mít některé specifické vlastnosti. U částic je to například velikost a povrchový náboj. Cílem této práce bylo připravit nanočástice s látkou ve vodě špatně rozpustnou, kterou představuje kurkumin. Částice byly připravovány metodou nanoprecipitace s různými typy kopolymeru kyseliny poly(mléčné-ko-glykolové) (PLGA). Použity byly dva typy polymeru PLGA - lineární a rozvětvený polykarboxylovou kyselinou. Připravené nanočástice byly porovnány na základě několika parametrů - velikost částic a jejich polydisperzita, enkapsulační efektivita (EE), drug-loading capacity (DLC) a disoluční profil. Bylo zjištěno, že PLGA 50:50 poskytuje nanočástice s větší... Keywords: Nanočástice; polymery; kurkumin; biodegradovatelnost; targeting; Nanoparticles; polymers; curcumin; biodegradability; targeting Available in a digital repository NRGL
Polymerní nanočástice pro dodání ve vodě špatně rozpustných látek

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Mentor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Student: Martina Nekolová Title of thesis: Polymeric ...

Nekolová, Martina; Holas, Ondřej; Smékalová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Aby se pozornost k významu památek obrátila. Obraz památkové péče v Čechách v době po založení Ústřední komise
Horáček, Jaroslav; Konečný, Lubomír; Petrasová, Taťána; Novotný, Michal
2024 - Czech
e founding and subsequent convening of the Central Commission for the Preservation and Research of Building Monuments (k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale) in 1850/1853 represents a significant milestone in the history of monument conservation in the countries of the Habsburg Monarchy and has its place in Europe. e present dissertation traces the impact of the Central Commission's activities in Bohemia during the 1850s and early 1860s, which roughly corresponds to the time of K. Czoernig von Czoernhausen's presidency. In the introduction, attention is paid to a review of current texts on early conservation, their authors and the method of treatment of the topic. en the situation of the preservation of monuments in selected neighbouring and more distant European states (Baden, Württemberg, Prussia, Saxony, Styria, France) is outlined. e beginning of the Central Commission is connected with the recruitment and designation of conservators and correspondents to work at the sites. According to the files of the Presidium of the Bohemian Governorate, the process from the selection of candidates to their designation in 1854 has been carefully described. In the following years, the individual regional conservators and later the correspondents contributed, according to their... Založení a následné svolání c. k. Ústřední komise pro zachování a zkoumání stavebních památek (k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale) v letech 1850/1853 představuje významný mezník v dějinách památkové péče zemí tehdejší habsburské monarchie a má své místo i v rámci Evropy. Předkládaná dizertační práce sleduje dopady činnosti Ústřední komise na území Čech v průběhu 50. a na začátku 60. let 19. století, což zhruba odpovídá době předsednictví K. Czoerniga von Czoernhausen. V úvodu je pozornost věnována přehledu dosavadních textů o rané památkové péči, jejich autorům a metodě zpracování tématu. Dále je nastíněna situace ochrany památek vybraných sousedních i vzdálenějších evropských státech (Bádensko, Württembersko, Prusko, Sasko, Štýrsko, Francie). Začátek působení Ústřední komise je spojen s výběrem a jmenováním konzervátorů a korespondentů, kteří zajišťovali činnost v daných lokalitách. Dle spisového materiálu prezídia Českého místodržitelství se podařilo pečlivě popsat proces od výběru kandidátů až k jejich jmenování v roce 1854. V následujících letech jednotliví krajští konzervátoři a později i korespondenti přispívali dle svých možností zprávami i aktivním zásahem k průzkumu a záchraně řady stavebních památek na území Čech. Zásadní roli sehrál konzervátor pro... Keywords: památková péče|ochrana památek|restaurování|památky|památkáři|konzervátoři|korespondenti|historikové umění|dějiny umění|historiografie|historické stavby|architektura|historismus|19. století|Praha|Vídeň|Ústřední komise|Centrální komise|vlastenectví|Jan Erazim Vocel|František Thun Hohenstein|Bernhard Grueber|Karl Czoernig von Czoernhausen|František Xaver Beneš|František Rudolf Bezděka|Antonín Marek|František Schmoranz; monument care|preservation of monuments|restoration|monuments|conservationists|conservators|correspondents|art historians|art history|historiography|historical buildings|architecture|historicism|19th century|Prague|Vienna|Central Commission|patriotism|Johann Erazim Wocel|Franz Thun Hohenstein|Bernhard Grueber|Karl Czoernig von Czoernhausen|Franz Xaver Benesch|Franz Rudolph Bezděka|Anton Marek|Franz Schmoranz Available in a digital repository NRGL
Aby se pozornost k významu památek obrátila. Obraz památkové péče v Čechách v době po založení Ústřední komise

e founding and subsequent convening of the Central Commission for the Preservation and Research of Building Monuments (k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale) in ...

Horáček, Jaroslav; Konečný, Lubomír; Petrasová, Taťána; Novotný, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Adaptace na klimatické změny z pohledu práva (České republiky)
Jech, Martin; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
2024 - Czech
Adaptation to climate change from the perspective of (Czech) law Abstract Key words: climate change, adaptation, Czech law Climate change is a current topic that has an impact on many components of the environment and the whole society. Besides mitigation, adaptation is a key response to climate change. This diploma thesis deals with the issue of how (especially Czech) law approaches to adaptation to climate change. Particular legal instruments related to adaptation to climate change are discussed, especially conceptual, administrative and economic instruments, in the fields of protection of water resources, forest, agricultural land and nature and landscape. Selected non-law instruments related to adaptation to climate change are also mentioned. The thesis has several related research inquiries. The first question is what is actually a climate change and whether it is (or will be) its course unprecedented in the Holocene and the related question what climate is expected in the next decades. This is followed by other research questions, particularly how the political-legal approach to the question of climate change (especially adaptation) has evolved and what is the current legal level of adaptation to climate change, i.e. whether it is satisfactory or has some imperfections. And if it has some... Adaptace na změnu klimatu z pohledu práva (České republiky) Abstrakt Klíčová slova: změna klimatu, adaptace, právo ČR Změna klimatu je aktuálním tématem, mající dopad na jednotlivé složky životního prostředí a celou společnost. Adaptace je vedle mitigace klíčovou reakcí na změnu klimatu. Tato práce se zaměřuje na otázku ohledně toho, jak k adaptaci na změnu klimatu přistupuje právo, a to především právo České republiky. Probrány jsou jednotlivé právní nástroje, které se dotýkají adaptace na změnu klimatu, zejména nástroje koncepční, administrativní a ekonomické, a to na úseku ochrany vody, zemědělské půdy, lesa a přírody a krajiny. Zmíněny jsou též vybrané mimoprávní nástroje, které se podílí na adaptaci. Práce má několik vzájemně souvisejících výzkumných otázek. První otázkou je to, co je vlastně změna klimatu a zdali je (resp. bude) její průběh bezprecedentní v holocénu a s tím související otázka po tom, jaké klima nás v dalších desetiletích čeká. Na toto navazují další výzkumné otázky, a to, jak se vyvíjel politicko-právní přístup k otázce změny klimatu (zejména adaptaci) a jaký je současný právní stav ochrany klimatu (resp. adaptace na ni), tj. zda je vyhovující anebo má své nedostatky. A pokud má nedostatky, jak by se právní úprava mohla (či měla) změnit, aby napomohla adaptaci na změnu klimatu.... Keywords: změna klimatu; adaptace; právo ČR; climate change; adaptation; Czech law Available in a digital repository NRGL
Adaptace na klimatické změny z pohledu práva (České republiky)

Adaptation to climate change from the perspective of (Czech) law Abstract Key words: climate change, adaptation, Czech law Climate change is a current topic that has an impact on many components of ...

Jech, Martin; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii
Ristić, Petra; Uhlířová, Jana; Lipnická, Milena; Podpera, Milan
2024 - Czech
This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The thesis focuses on the current anchoring of early childhood care and education in the English education system. It provides an analysis and deeper insight into the circumstances of the emergence, progress and direction of current reforms and trends. The thesis is framed by a qualitative research paradigm while the research design is a single country case study using content analysis of documents, semi-structured expert interviews and participant observation. The thesis captures the historical background to English early childhood education and its influence on the creation of the current situation. It has focused on analysis of external (European) and internal influences on educational policy in England and their reflection in curriculum development documents. The thesis also thematises the developments in workforce policy and their impact on the contemporary situation of early years professionals. It thus identifies current trends, reforms and challenges in early childhood education in England. The early childhood education system in England has undergone dynamic developments from... Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na současné ukotvení předškolní výchovy a vzdělávání v anglickém vzdělávacím systému. Analyzuje okolnosti vzniku, průběhu a směřování současných reforem a tendencí v předškolním vzdělávání v Anglii. Metodologicky je práce zarámována paradigmatem kvalitativního výzkumu. Výzkumným designem je případová studie jedné země, k jejímuž zpracování se použila metoda obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované expertní rozhovory a zúčastněné pozorování. Práce zachycuje historický kontext institucionální předškolní výchovy a jeho vliv na utváření současného národního anglického systému předškolního vzdělávání. Systém předškolního vzdělávání v Anglii se od konce 20. století do současnosti dynamicky vyvíjí. Nastavení podmínek předškolního vzdělávání prošlo řadou reformních kroků. K nejvýznamnějším se řadí systémová podpora dostupnosti předškolního vzdělávání, stanovení závazného národního kurikulárního rámce a vydávání následných revizí, nastavení jednotných kontrolních mechanismů kvality a výsledků předškolního vzdělávání a kvalitativní posun v profesionalizaci pracovníků v předškolních službách. Nechybí ani... Keywords: předškolní vzdělávání v Anglii; vývojové trendy; reformy předškolního vzdělání; přípravná role předškolního vzdělání; připravenost dítěte na povinnou školní docházku; případová studie; obsahová analýza dokumentů; early childhood education in England; developmental trends; early childhood education reforms; preparatory role of early childhood education; school readiness; case study; content analysis Available in a digital repository NRGL
Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii

This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early ...

Ristić, Petra; Uhlířová, Jana; Lipnická, Milena; Podpera, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích
Kuncířová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
2024 - Czech
1 Legislation of freedom of movement in Special Protection Areas Abstract The thesis is covering the legislation of freedom of movement in Special Protection Areas, in particular the limitations of freedom of movement embedded it the Act on the Protection of Nature and Landscape are examined. The timeliness of this topic lies in the consequences of the Covid-19 epidemic, the media conveying ideas and trends to visit attractive territories and technological progress that provide easy access to inaccessible places for a wide range of people. The aim of the thesis is the analysis of the current legal regulation of Special Protection Areas and the assessment of the adequacy and fulfillment of the purpose of the limitation of fundamental freedom of movement by this legislation. This thesis provides an explanation of the fundamental freedom of movement, the legal regulation of the right of public use of nature and landscape and Special Protection Areas, the organization of nature and landscape protection and the instruments of nature and landscape protection. The thesis covers conceptual tools. In detail are discussed administrative instruments of protection, restrictions on freedom of movement provided ex lege and ex actu, also with specific examples protecting Special Protection Areas from the unresponsible... Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou svobody pohybu ve zvláště chráněných územích, zejména jsou tedy zkoumána omezení svobody pohybu zákonem o ochraně přírody a krajiny. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v důsledcích epidemie Covidu-19, médiím zprostředkovávajícím nápady a trendy navštěvovat lákavá území a technologickému pokroku, který dělá těžko dostupná místa snadněji dostupnými pro širší okruh osob. Cílem práce je rozbor aktuální právní úpravy zvláště chráněných území a zhodnocení přiměřenosti a naplňování účelu omezení základní svobody pohybu touto legislativou. Diplomová práce podává výklad o základní svobodě pohybu, právní úpravě práva obecného užívání přírody a krajiny a zvláště chráněných území, organizaci ochrany přírody a krajiny a nástrojích ochrany přírody a krajiny. Práce se zabývá koncepčními nástroji. Blíže jsou rozebrány administrativní nástroje ochrany, omezení svobody pohybu zákonná i správním aktem, také s uvedením konkrétních příkladů chránících zvláště chráněná území před nešetrným pohybem osob, dále ekonomické a sankční nástroje ochrany, zaměřené zejména na vybírání poplatků za vstup a na odpovědnost za spáchaný přestupek. Co do stanovených cílů této diplomové práce bylo dospěno k závěrům, že ochrana zvláště... Keywords: Svoboda pohybu; Zvláště chráněná území; Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody; Freedom of movement; Special Protection Areas; Limitations of freedom of movement for the purpose of protecting nature Available in a digital repository NRGL
Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích

1 Legislation of freedom of movement in Special Protection Areas Abstract The thesis is covering the legislation of freedom of movement in Special Protection Areas, in particular the limitations of ...

Kuncířová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu
Obr, Vojtěch; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
2024 - Czech
Selected issues of legal forms of persecution in the 60s to 80s of the 20th century in Czechoslovakia Abstract After the year 1948, when the communist regime was established in Czechoslovakia, a number of persecutory instruments were enacted in order to suppress any disagreement with the established regime and to eliminate opponents of the socialist establishment. The thesis focuses on the period of the 1960s and 1980s, when the persecutions did not reach the level and cruelty they had in the 1950s, but they were still a very significant part of the repressive component of the government regime. The main focus of the work is on the persecution in the period before the so called Prague Spring, it follows the period of social relaxation in 1968 and the re-introduction of persecution mechanisms in the period after August 1968. In the first chapters, the work describes and analyzes legal developments after the Second World War with an emphasis on the 1960s and 1980s and subsequently concentrates on specific forms of enforcement, whether it is criminal prosecution, persecution in the field of citizenship, persecution in the field of property law or labor law. Klíčová slova: legal forms, persecution, Czechoslovakia Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu Abstrakt Po roce 1948, kdy byl v Československu nastolen komunistický režim, došlo k uzákonění řady perzekučních nástrojů tak, aby byl potlačen jakýkoliv nesouhlas s nastoleným režimem a odpůrci socialistického zřízení byli eliminováni. Diplomová práce se soustředí na období 60. a 80. let 20. století, kdy perzekuce sice nedosáhly takové míry a krutosti, jakou měly v 50. letech 20. století, ale přesto byly velmi významnou součástí represivní složky vládního režimu. Hlavní pozornost práce se soustředí na perzekuce v době před pražským jarem, sleduje období společenského uvolnění v roce 1968 a opětné zavedení perzekučních mechanismů v období po srpnu 1968. Práce v prvních kapitolách popisuje a analyzuje právních vývoj po druhé světové válce s důrazem na 60. a 80. léta 20. století a následně se soustředí na konkrétní formy exekuce, ať už se jedná o perzekuce trestněprávní, perzekuce na poli státního občanství, perzekuce v oblasti majetkového práva nebo pracovního práva. Klíčová slova: právní forma, persekuce, Československo Keywords: právní forma; persekuce; Československo; legal forms; persecution; Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu

Selected issues of legal forms of persecution in the 60s to 80s of the 20th century in Czechoslovakia Abstract After the year 1948, when the communist regime was established in Czechoslovakia, a ...

Obr, Vojtěch; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Václav Majer a sociálnědemokratická strana. Osudy čelného představitele jednoho vnitrostranického proudu
Brož, Jan; Kocian, Jiří; Zahradníček, Tomáš; Horák, Pavel
2024 - Czech
The present thesis deals with the political career of a Social Democratic politician Václav Majer. No specialized paper has so far been dedicated to his fifty-year-lasting career, even though his position in history of the Czechoslovak Social Democratic Party is far from negligible. Václav Majer is particularly known as a leader of the "right"/anti-communist wing within the Social Democratic Party during a short spell of Czechoslovak history from 1945 to 1948 (so-called Third Republic). However, he had started his career much earlier at the beginning of the First Czechoslovak Republic in Louny District. In mid-thirties he had moved to Prague and kept on working after the Munich Agreement was signed, and during the Protectorate as well. At the beginning of 1940 he emigrated to the United Kingdom. During the Second World War he has started his career in high level exile politics in London. After the Communist coup d'état in 1948, which had ended the period of the Third Republic, Majer left Czechoslovakia again. He lived and worked in exile till his death. Attention is paid to Majer's position on political scene and to development of his relations with other political actors. My research is based on study of archival documents, as well as study of specialized books, memoirs, newspapers and periodicals. Práce se zabývá sociálnědemokratickým politikem Václavem Majerem, jehož padesátileté politické kariéře doposud nebyl věnován žádný rozsáhlejší odborný text, ačkoliv jeho místo v dějinách Československé sociální demokracie není nevýznamné. Majer je známý především z krátkého poválečného období let 1945-1948, takzvané třetí republiky, kdy byl hlavním představitelem "pravicového"/protikomunistického křídla v sociálnědemokratické straně. Jeho kariéra však započala již začátkem první republiky na Lounsku. Pokračovala po přesunu do Prahy v polovině třicátých let a neustala ani po Mnichovu a za protektorátu. Začátkem roku 1940 Majer emigroval do Velké Británie, kde během druhé světové války vstoupil do vrcholné politiky. Po únoru 1948, který ukončil období třetí republiky, Majer opět odešel do exilu, v němž politicky působil až do smrti. V textu se snažím sledovat Majerovu pozici na československé politické scéně a vývoj jeho poměru k ostatním aktérům. Práce vychází z archivního výzkumu, dále pak ze studia odborné literatury, memoárů a dobových tisků. Keywords: Václav Majer|Československo|Československá sociální demokracie|druhá světová válka|třetí republika|ministerstvo výživy|únor 1948|poúnorový exil|studená válka|Rada svobodného Československa; Václav Majer|Czechoslovakia|Czechoslovak Social Democracy|Second World War|Third Republic|Ministry of Food|Coup d'état 1948|post-February Exile|Cold War|Council of Free Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Václav Majer a sociálnědemokratická strana. Osudy čelného představitele jednoho vnitrostranického proudu

The present thesis deals with the political career of a Social Democratic politician Václav Majer. No specialized paper has so far been dedicated to his fifty-year-lasting career, even though his ...

Brož, Jan; Kocian, Jiří; Zahradníček, Tomáš; Horák, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Studium a hodnocení topicky podávaných ceramidů na poškozenou kožní bariéru
Svobodová, Marie; Kováčik, Andrej; Vraníková, Barbora
2024 - Czech
Department of Pharmaceutical Technology Author: M S b S , Ph.D. Title of diploma thesis: Study and Evaluation of Topically Applied Ceramides onto Disrupted Skin Barrier Skin is the largest organ of the human body and serves several key functions, such as protection against external influences and regulation of body temperature. Healthy skin is able to maintain the integrity and stability of the organism due to its complex structure. The skin is composed of several layers of cells, including the stratum corneum (SC), which forms the main protective barrier. Ceramides (CER) are one of the main types of barrier lipids found in the SC. These lipid molecules, along with other lipids, create a hydrophobic matrix that protects the skin from dehydration and other external influences. The lack of CER in the skin barrier leads to the disruption of its function and the worsening of the skin condition. This is associated with many diseases, such as dermatitis, psoriasis, and others. The study of CER in the SC is important to understand the mechanisms of skin protection and to develop new therapeutic approaches for the treatment of skin diseases. Topical administration of barrier lipids, especially CER, is one possible treatment route for skin diseases. Therefore, the aim of this work was to prepare... Autor: M S b , Ph.D. : S í y ý ů š ž í b ůž ě ší s ě í ě í ý í ří ě ř ě ší y b y Z ůž s ž s b organismu í y s x í s ř ůž s ž z ě s b ě stratum corneum (SC), kter ří s í b Ceramidy (CER) s í í y ů b ý ů s í ě SC Ty y y ří s s ší y y b í ci, kter í ž ř ysý í ší ě ší i vlivy. Nedostatek CER v ž í b ř vede k š í ž í b y š í s ž y T s sí s mnoha ě ími, s y s ší Studium CER ve SC je ů ž proto, abychom pochopili mechanismy y žky ý ý ý řís ů bě ž í ě í Jednou z ž ý s by ž í í í b ý ů CER í by ř bs í í CER s jejich vliv ě š SC; ě by y s y CER CER EOS By y ř ě í í ( ří ů) ý by ý s ž CER s b í J ří y by y hodnoceny optic s í b ý ů ě š ž í ň by s s í y (TEWL) s s í V by y y ř í x y ýs y í ž y ý formula í í š SC y TEWL í s s š í b ý s s í b y R ěž by š ě ž y y s s y š í s ř í ý ř ě ů modelech SC. T by bý s s ž í í ř s ě ší í CER š SC T by ř s ě by s ě í y ý sů ž í b ř Keywords: ceramidy; kožní bariéra; formulace; topické podání; ceramides; skin barrier; formulation; topical application Available in a digital repository NRGL
Studium a hodnocení topicky podávaných ceramidů na poškozenou kožní bariéru

Department of Pharmaceutical Technology Author: M S b S , Ph.D. Title of diploma thesis: Study and Evaluation of Topically Applied Ceramides onto Disrupted Skin Barrier Skin is the largest organ of ...

Svobodová, Marie; Kováčik, Andrej; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.
Dub, Ondřej; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
2024 - Czech
1 Abstract Protection of property rights and the enviroment In this diploma thesis I deal with the relationship between environmental protection and property law. I divide it into four parts. In the first one, I describe the right to property, the limits of the right to property, expropriation for environmental protection, the ownership of individual components of the environment, environmental protection and the conflict between the right to property and the protection of the environment. In it, I deal specifically with the ownership of waters, wildlife, mineral wealth and caves. The second part focuses on the types of restrictions on property rights for environmental protection and their typology. It is a division into internal and external, according to the method of origin and according to the obligations imposed on the addressee. In it, I also define the public and general interest. In the third part, I discuss the limitations for the protection of agricultural land, forest protection, water protection, and the protection of nature and landscape. I deal with the principles of protection of agricultural land and the obligations of the owner in its management, change in the type of agricultural land, forest management, general use of forests, restrictions and prohibitions in forest protection and... Ochrana životního prostředí a vlastnické právo V této diplomové práci se zabývám vztahem ochrany životního prostředí a vlastnického práva. Člením ji do čtyř částí. V první popisuji vlastnické právo, meze vlastnického práva, vyvlastnění pro ochranu životního prostředí, vlastnictví jednotlivých složek životního prostředí, ochranu životního prostředí a střet mezi vlastnickým právem a ochranou životního prostředí. Zabývám se v ní konkrétně vlastnictvím vod, volně žijících živočichů, nerostného bohatství a jeskyň. Druhá část se soustředí na druhy omezení vlastnického práva pro ochranu životního prostředí a jejich typologii. Jedná se o dělení na vnitřní a vnější, podle způsobu vzniku a podle povinností uložených adresátu. Vymezuji v ní také veřejný a obecný zájem. Ve třetí části rozebírám omezení pro ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu lesa, ochranu vod a přírody a krajiny. Zabývám se principy ochrany zemědělského půdního fondu a povinnostmi vlastníka při hospodařením na něm, změnou druhu zemědělské půdy, hospodařením v lese, obecným užíváním lesů, omezeními a zákazy při ochraně lesů a úpravou náhrad v lesním zákoně. V ochraně vod rozebírám plošnou ochranu vod, náhrady v zákonu o vodách, práva a povinnosti vlastníků koryta, ochranu před povodněmi a omezení související s prováděním nápravných... Keywords: vlastnictví; ochrana životního prostředí; omezení vlastnického práva; Property right; Environmental protection; Restriction of property right Available in a digital repository NRGL
Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.

1 Abstract Protection of property rights and the enviroment In this diploma thesis I deal with the relationship between environmental protection and property law. I divide it into four parts. In the ...

Dub, Ondřej; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases