Number of found documents: 691989
Published from to

Sledování oxidačního stresu HPLC metodami
Kalíšková, Tereza; Váňová, Nela; Lochman, Lukáš
2022 - Czech
Reactive oxygen and nitrogen species have a physiological role in the organism, but their extensive production can damage cells and result in many diseases. By interaction of biomolecules with reactive oxygen and nitrogen species are biomolecules damaged. Damaged lipid, protein and DNA molecules then serve as biomarkers of oxidative stress and allow its evaluation. Oxidative stress can be caused by external factors such as drugs and then it may occur as adverse and toxic effects. It is important to monitor a drug's ability to induce oxidative stress to monitor drug safety. A high-performance liquid chromatography method coupled with tandem mass spectrometry has been developed to determine malondialdehyde from the cell pellet as a biomarker of lipoperoxidation. The greatest emphasis was given to the optimization of sample preparation by deproteination, derivatization and solid-phase extraction. The method was validated with acceptable specificity, accuracy, precision, recovery and matrix effect. The method complies with the requirements of the European Medicines Agency for the validation of bioanalytical methods. The method can determine intracellular malondialdehyde in the concentration range 0,1-2 μmol∙dm-3 . This method was successfully applied to the analysis of biological samples from in vitro... Reaktivní formy kyslíku a dusíku mají v organismech svou fyziologickou úlohu, ale jejich nadměrná tvorba poškozuje buňky a může vyústit v řadu onemocnění. Interakcí reaktivních forem kyslíku a dusíku s biomolekulami dochází k jejich poškození. Poškozené molekuly lipidů, proteinu i DNA poté slouží jako biomarkery oxidačního stresu a umožňují jeho hodnocení. Oxidační stres může být vyvolán také vnějšími faktory například léčivy, ten se poté může projevit jako nežádoucí a toxické účinky. Pro sledování bezpečnosti léčiv je tedy důležité sledovat schopnost léčiva vyvolat oxidační stres. Pro stanovení malondialdehydu z buněčné pelety jako biomarkeru lipoperoxidace byla vyvinuta metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometii. Největší pozornost byla věnována optimalizaci úpravy vzorku pomocí deproteinace, derivatizace a extrakce na tuhou fázi. Metoda byla validována s přijatelnou specifitou, přesností, precizností výtěžnosti i matricovými efekty a vyhovuje tak požadavkům Evropské lékové agentury na validaci bioanalytických metod. Metodou lze stanovit intracelulární malondialdehyd v rozmezí koncentrací 0,1-2 μmol∙dm-3. Metoda byla úspěšně použita na analýzu biologických vzorků z in vitro experimentu, kde bylo hodnoceno množství malondialdehydu v HepG2 buňkách... Available in a digital repository NRGL
Sledování oxidačního stresu HPLC metodami

Reactive oxygen and nitrogen species have a physiological role in the organism, but their extensive production can damage cells and result in many diseases. By interaction of biomolecules with ...

Kalíšková, Tereza; Váňová, Nela; Lochman, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. se zaměřením na věcný přezkum exekučního titulu
Herodesová, Lucie; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2022 - Czech
Discontinuance of Execution according to Sec. 268 (1) (h) of the Code of Civil Procedure focusing on substantive review of an execution title Abstract The presented thesis deals with discontinuance of the execution according to Sec. 268 (1) (h) of the Code of Civil Procedure focusing on the possibility and the extent of substantive review of an execution title. This provision was originally intended by the legislator to be relatively abstract or indefinite. It was therefore necessary to introduce the specific circumstances leading to discontinuance of execution due to inadmissibility according to Sec. 268 (1) (h) of the Code of Civil Procedure through the case law. Precisely the considerable vagueness of this provision led to a considerable increase of cases introducing specific situations that led to discontinuance of execution. This theses therefore aims to analyse Sec. 268 (1) (h) of the Code of Civil Procedure leading to suspension of execution, in particular its purpose in relation to Sec. 268 (1) (a-g) of the Code of Civil Procedure, and further focusing on the topic regarding the possibility of conducting a substantive review of the execution title in the enforcement proceedings. The first chapter of this thesis focuses on the definition of the essential terms and principles of enforcement... Zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. se zaměřením na věcný přezkum exekučního titulu Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá důvodem zastavení exekuce zakotveným v ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., a to s přihlédnutím k možnosti a rozsahu věcného přezkumu exekučního titulu. Uvedené ustanovení bylo zákonodárcem koncipováno jako relativně abstraktní, resp. neurčité. Konkrétní okolnosti vedoucí k zastavení exekuce pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. bylo proto nutné dovodit judikaturou, přičemž právě značná neurčitost tohoto ustanovení vedla k velkému nárůstu exekuční judikatury dovozující specifické situace, při jejichž zjištění je třeba exekuci zastavit. Tato práce si proto klade za cíl analyzovat důvod zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., a to zejména jeho smysl a účel ve vztahu k dalším zastavovacím důvodům podle § 268 odst. 1 písm. a) - g) o. s. ř., a dále se zaměřením na vybranou oblast představovanou možností provádět věcný přezkum exekučního titulu ve fázi exekučního řízení. První kapitola této práce se zaměřuje na vymezení ústředních pojmů a základních zásad exekučního řízení, a to především odlišení nalézacího a vykonávacího řízení jakožto dvěma druhům civilního procesu, odlišením pojmů exekuce a exekučního řízení, a dále... Keywords: zastavení exekuce; věcný přezkum exekučního titulu; exekuční řízení; discontinuance of execution; substantive review of an execution title; execution proceedings Available in a digital repository NRGL
Zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. se zaměřením na věcný přezkum exekučního titulu

Discontinuance of Execution according to Sec. 268 (1) (h) of the Code of Civil Procedure focusing on substantive review of an execution title Abstract The presented thesis deals with discontinuance of ...

Herodesová, Lucie; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2022

Komparace české a španělské úpravy zastoupení v civilním řízení
Tomíčková, Nikola; Dvořák, Bohumil; Holčapek, Tomáš
2022 - Czech
Comparison of Czech and Spanish regulation of representation in civil proceedings The objective of this thesis is to examine the fundamental aspects of Czech and Spanish regulation of representation of the parties to civil proceedings through a comparison of said regulations and to answer the set research questions. Examining the institute of representation in civil proceedings is topical due to the ongoing work on the new Code of Civil Procedure given that it is likely the regulation of representation will undergo substantial changes compared to the current regulation in the Code of Civil Procedure currently in effect. In this context, the presented thesis answers the question of how similar the regulations are, in which areas they show similarity and whether, or in which specific areas, the current Spanish regulation can serve as an example and inspiration for future Czech regulation. The first two chapters of this thesis explore the basic elements of the Czech and Spanish regulation of representation in civil proceedings respectively. To give some context, the concepts of civil court proceedings, representation and representation in civil proceedings are first briefly explained in each of the chapters. The thesis then goes on to examine the institute of representation from the point of how it... Komparace české a španělské úpravy zastoupení v civilním řízení Cílem této je práce je zkoumat institut zastoupení v české a španělské úpravě civilního soudního řízení prostřednictvím komparace těchto právních úprav a zodpovědět vytyčené výzkumné otázky. Zkoumání institutu procesního zastoupení je aktuální vzhledem k probíhajícím pracím na novém civilním řádu soudním, přičemž už v tomto stádiu prací je pravděpodobné, že úprava procesního zastoupení dozná podstatných změn oproti stavu dle současného občanského soudního řádu. V tomto kontextu předkládaná práce zodpovídá otázku nakolik jsou si zkoumané právní úpravy podobné, v jakých oblastech podobnost vykazují a zda, případně v jakých konkrétních oblastech může aktuální španělská právní úprava sloužit za vzor a inspiraci pro budoucí úpravu českou. V této práci jsou první dvě kapitoly věnovány analýze základních prvků české, respektive španělské právní úpravy procesního zastoupení v civilním řízení. Pro kontext jsou v každé z kapitol nejprve krátce přiblíženy pojmy civilního soudního řízení, zastoupení a procesního zastoupení. Dále je procesní zastoupení zkoumáno z hlediska jeho vzniku, tj. na základě zákona, na základě plné moci a na základě rozhodnutí, včetně vymezení osob, které v těchto případech zastoupení mohou vykonávat a za jakých podmínek. V... Keywords: procesní zastoupení; občanské soudní řízení; komparace; representation; civil proceedings; comparison Available in a digital repository NRGL
Komparace české a španělské úpravy zastoupení v civilním řízení

Comparison of Czech and Spanish regulation of representation in civil proceedings The objective of this thesis is to examine the fundamental aspects of Czech and Spanish regulation of representation ...

Tomíčková, Nikola; Dvořák, Bohumil; Holčapek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Využití HPLC v chirálních separacích VII.
Štilcová, Kristýna; Kučera, Radim; Pilařová, Pavla
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Kristýna Štilcová Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: Mgr. Ondřej Horáček Title of Thesis: The employment of HPLC in the field of chiral separations VII. Boron clusters are inorganic, synthetically prepared, three-dimensional, cage-like structures. Boron cluster compounds which are made only of boron and hydrogen atoms are completely symmetrical. Their symmetry can be disrupted by endo- or exoskeletal substitution resulting in chiral compounds. Carboranes, subgroup of the boron cluster compounds, contain at least one carbon atom in their structure and usually include exoskeletal substitution. Therefore, the metallacarboranes containing cobalt bis(dicarbollides) and 7,8-dicarba-nido-undecaborates that have been studied can be found among these chiral structures. Thanks to the specific properties such as high lipophilicity, metabolic stability and delocalized negative charge, the studied compounds can be used as isosteric substitution of phenyl ring in pharmacophores. Due to the growing interest in cobalt bis(dicarbollides) and 7,8-dicarba-nido-undecaborates and the importance of chirality in pharmacy, suitable conditions for chiral... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Studentka: Kristýna Štilcová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant diplomové práce: Mgr. Ondřej Horáček Název diplomové práce: Využití HPLC v chirálních separacích VII. Klastrové sloučeniny bóru jsou anorganické, synteticky připravené, trojrozměrné, klecovité struktury. Boranové klastry, které jsou tvořené pouze atomy bóru a vodíku jsou zcela symetrické sloučeniny. Jejich symetrie může být narušena endoskeletární či exoskeletární substitucí za vzniku některých chirálních sloučenin. Karborany, podskupina klastrových sloučenin bóru, obsahují ve své struktuře alespoň jeden atom uhlíku, který se účastní exoskeletární substituce. Mezi chirální sloučeniny patří také metallakarborany obsahující ve své struktuře atom kobaltu (bis(dikarbolidy)) a 7,8-dikarba-nido-undekaboráty, které byly studovány v této práci. Díky specifickým vlastnostem jako je vysoká lipofilita, metabolická stabilita a delokalizovaný negativní náboj, mohou být tyto látky využity pro izosterní substituci fenylu v molekulách farmakoforů. Z důvodu velkého významu chirality ve farmacii a stoupajícího zájmu o kobalt bis(dikarbolidy) a 7,8-dikarba-nido-undekaboráty je potřeba stanovit vhodné... Keywords: chirální separace; boranové klastry; chiral separation; borane clusters Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC v chirálních separacích VII.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Kristýna Štilcová Supervisor: doc. PharmDr. Radim ...

Štilcová, Kristýna; Kučera, Radim; Pilařová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Možnosti ovlivnění exprese endoglinu u endotelových buněk
Tripská, Katarína; Nachtigal, Petr; Mladěnka, Přemysl; Vohnout, Branislav
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Doctoral Degree Program: Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Katarína Tripská Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Possible changes of endoglin expression in endothelial cells Endoglin (Eng) is a co-receptor for ligands of the Transforming Growth Factor β superfamily. Multiple studies have demonstrated that Eng is associated with metabolic syndrome-related pathological conditions, such as hypercholesterolemia, hyperglycemia, hypertension, or obesity. However, the exact role of Eng in these pathologies is still unknown. Therefore, the main purpose of this thesis was to elucidate and summarize the role of membrane and soluble Eng in the selected pathologies associated with metabolic syndrome. We demonstrated that soluble Eng (sEng) levels, together with plasma lipids and markers of inflammation, were reduced after every lipoprotein apheresis in patients with familial hypercholesterolemia. This result, in combination with knowledge acquired by the review article, indicates that increased sEng levels are associated with cardiometabolic disorders. Regarding the role of membrane Eng, we showed that blockage of Eng expression by TRC105 results in a decrease... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Doktorský študijný program: Farmakológia a toxikológia Kandidát: Mgr. Katarína Tripská Školiteľ: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Názov dizertačnej práce: Možné zmeny expresie endoglínu v endotelových bunkách Endoglín (Eng) je ko-receptor pre ligandy zo superrodiny transformujúceho rastového faktora β. Viaceré štúdie preukázali, že Eng je spojený s patologickými stavmi súvisiacimi s metabolickým syndrómom, ako sú hypercholesterolémia, hyperglykémia, hypertenzia alebo obezita. Avšak presná úloha Eng pri týchto patologických stavoch stále nie je známa. Preto bolo hlavným cieľom tejto práce objasniť a zhrnúť úlohu membránového a solubilného Eng vo vybraných patologických stavoch spojených s metabolickým syndrómom. Preukázali sme, že hladiny solubilného Eng (sEng), spolu s plazmatickými lipidmi a markermi zápalu, sa po každej aferéze lipoproteínov znížili u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. Tento výsledok v kombinácii s poznatkami získanými v prehľadovom článku naznačuje, že zvýšené hladiny sEng súvisia s kardiometabolickými ochoreniami. Pokiaľ ide o úlohu membránového Eng, ukázali sme, že blokovanie expresie Eng pomocou TRC105, má za následok zníženú hypercholesterolémiou- a... Available in a digital repository NRGL
Možnosti ovlivnění exprese endoglinu u endotelových buněk

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Doctoral Degree Program: Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Katarína Tripská ...

Tripská, Katarína; Nachtigal, Petr; Mladěnka, Přemysl; Vohnout, Branislav
Univerzita Karlova, 2022

Studium disrupcí plazmatu v tokamaku COMPASS
Matveeva, Ekaterina; Tichý, Milan; Van Oost, Guido; Gerasimov, Sergei
2022 - English
Title: Studies of plasma disruptions in the COMPASS tokamak Author: Ekaterina Matveeva Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: RNDr. Milan Tich'y, Dr.Sc., Univerzita Karlova, Katedra fyziky povrch˚u a plazmatu Abstract: Plasma disruption in a tokamak is an important physical phenomenon, when there is a sudden loss of plasma confinement and rapid drop of plasma current. During the disruptions, there is significant mechanical stress on the construc- tional structures of the tokamak and thermal stress on the first wall. Allowable number of disruptions with the maximum plasma parameters in the ITER toka- mak (international thermonuclear experimental reactor under construction) will be very limited. Therefore, investigation of disruptions and their consequences is a key problem for sustainable operation of tokamak devices. The thesis focuses on studies of current quench phase and related currents flow- ing in the vacuum vessel at the COMPASS tokamak. An extensive disruption database was collected and critical disruptions' parameters were determined. Plasma current was measured at 5 toroidal position as a consequence of data acquisition system improvement that allowed reliable measurements by magnetic coils without analogue integrators. Special divertor tiles were installed in or- der to... Název: Studium disrupcí plazmatu v tokamaku COMPASS Autor: Ekaterina Matveeva Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: RNDr. Milan Tichý, Dr.Sc., Univerzita Karlova, Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Disrupce plazmatu v tokamaku jsou důležitým fyzikálním jevem, kdy dochází k náhlé ztrátě udržení plazmatu a k prudkému poklesu proudu v plazmatu. Během disrupcí dochází k výraznému mechanickému namáhání konstrukčních struktur tokamaku a k tepelnému zatížení první stěny. Přípustný počet disrupcí při maximálních parametrech plazmatu bude v tokamaku ITER (mezinárodní termonukleární experimentální reaktor ve výstavbě) velmi omezený. Vyšetřování disrupcí a jejich následků je proto klíčovým problémem pro udržitelný provoz zařízení typu tokamak. Tato práce se zaměřuje na studium fáze poklesu proudu a souvisejících proudů tekoucích ve vakuové komoře na tokamaku COMPASS. Byla shromážděna rozsáhlá databáze disrupcí a byly stanoveny kritické parametry disrupcí. Proud plazmatu byl měřen v 5 toroidálních polohách díky vylepšenému systému sběru dat, který umožnil spolehlivá měření magnetickými cívkami bez analogových integrátorů. Byly instalovány speciální divertorové desky, aby bylo možné... Keywords: fúze|tokamak|disrupce|magnetick'a diagnostika|halo proudy; fusion|tokamak|disruption|magnetic diagnostics|halo currents Available in a digital repository NRGL
Studium disrupcí plazmatu v tokamaku COMPASS

Title: Studies of plasma disruptions in the COMPASS tokamak Author: Ekaterina Matveeva Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: RNDr. Milan Tich'y, Dr.Sc., Univerzita Karlova, ...

Matveeva, Ekaterina; Tichý, Milan; Van Oost, Guido; Gerasimov, Sergei
Univerzita Karlova, 2022

Studie retenčních vlastností vybraných metabolitů tyrosinu v podmínkách HPLC
Gieslerová, Michaela; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
2022 - Czech
Charles University Faculty od Pharmacy in Hradec Králové Department od Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Michaela Gieslerová Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title of thesis: Study of retention properties of selected tyrosine metabolites under HPLC conditions The aim of this diploma thesis was to study the retention properties of selected tyrosine metabolites under the high performance liquid chromatography using spectrofotometric (285 nm) and fluorimetric detection (emission 279 nm, excitation 320 nm). The total of eight analytes was examined - tyrosine, L-DOPA, dopamine, epinephrine, norepinephrine, homovanillic and vanillylmandelic acid. Firstly, we studied the effect of mobile phase composition, buffer concentration and pH for the separation of analytes. Analysis of selected analytes was performed using an KINETEX 5 μm EVO C18 column (150 mm x 3 mm, 5 μm; PHENOMENEX). The best separation showed the mobile phase methanol:100 mM acetic acid (pH adjusted with sodium hydroxide to 4,5); 5:95. Next, the effect of stationary phase for the separation of analytes was studies with the mobile phase described above. A total of 7 different columns were studied, namely stationary phases with modified silica gel C18 group, PFP group, combined stationary phase (C18 group... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Michaela Gieslerová Vedoucí diplomová práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: Studie retenčních vlastností vybraných metabolitů tyrosinu v podmínkách HPLC Tématem diplomová práce bylo studium retenčních vlastností vybraných metabolitů tyrosinu v podmínkách vysokoúčinné kapalinové chromatografie s použitím spektrofotometrické (285 nm) a fluorimetrické detekce (emisní 279, excitační 320). Celkem bylo zkoumáno 8 analytů - tyrosin, L-DOPA, dopamin, adrenalin, noradrenalin, kyselina homovanilová a vanilmandlová. Nejprve byl zkoumán vliv složení mobilní fáze, koncentrace pufru a pH na separaci daných analytů. Analýza proběhla na referenční koloně KINETEX 5 μm EVO C18 (150 mm x 3 mm, 5 μm; PHENOMENEX). Jako nejlépe hodnocená mobilní fáze byla methanol:100 mM kyselina octové (pH bylo upraveno hydroxidem sodným na 4,5); 5:95. Poté byl studován vliv složení stacionární fáze na separaci s použitím mobilní fáze, která je popsaná dříve. Celkem bylo studováno 7 různých kolon, a to SF s modifikovaným silikagel C18 skupinou, PFP skupinou, dále kombinované SF (C18 skupina s aromatickým jádrem, kombinace C18 skupina s PFP) a na závěr dvě kolony se skupinou C18 a dále... Available in a digital repository NRGL
Studie retenčních vlastností vybraných metabolitů tyrosinu v podmínkách HPLC

Charles University Faculty od Pharmacy in Hradec Králové Department od Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Michaela Gieslerová Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. ...

Gieslerová, Michaela; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)
Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
2022 - Russian
The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the workshop devoted to the Russian phraseology. Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, study process, corpus linguistics. Předkládaná disertační práce věnována analýze procesu vyučování ruských frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii. Klíčová slova: frazeologie, frazém, frazeologické minimum, metodologie, výuka, korpusová lingvistika, motivace. Keywords: frazeologie|frazém|frazeologické minimum|metodologie|výuka|korpusová lingvistika; phraseology|phraseological units|phraseological minimum|methodology|study process|corpus linguistics Available in a digital repository NRGL
Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)

The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian ...

Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
Univerzita Karlova, 2022

Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu
Hrdlička, Vladan; Pítrová, Lenka
2022 - Czech
Negative decisions on international protection in the light of judicial review Abstract The presented work analyzes the decision-making practice of Czech courts in cases of rejected applications for international protection in the Czech Republic. It covers the decision-making paragraphs of the Czech Asylum Act so that the reader can get an idea of the functioning of the asylum system in the Czech Republic. The work aims to be practical and in many places the study of selected cases focuses on controversial moments, in which the court comes to the opposite conclusion than the administrative body. The right to asylum is enshrined in Article 43 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Asylum Act is an integral part of the Czech legal system. In a detailed analysis of the merits of disputed cases, the submitted work will present the closest possible profile of an applicant for international protection, who is close in his fate to an asylum-relevant persecuted person, as well as a foreigner who is threatened with serious harm if returning to his country of origin or last permanent residence. The legal institute is always mentioned and subsequently disputes that have been intercepted by the Czech administrative courts during the review of the defendant decisions are traced to it. The selected... Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu Abstrakt Předložená práce rozebírá rozhodovací praxi českých soudů v případech zamítnutých žádostí o mezinárodní ochranu na území České republiky. Pokryty jsou v ní rozhodovací paragrafy českého zákona o azylu tak, aby si čtenář sám mohl učinit představu o fungování azylového systému v České republice. Práce si klade za cíl být praktickou a na mnoha místech se studiem vybraných případů zaměřuje na sporné momenty, u kterých dochází soud k opačným závěrům nežli správní orgán. Právo na azyl je zakotveno v čl. 43 Listiny základních práv a svobod a azylový zákon je nedílnou součástí českého právního řádu. Podrobným rozborem merita sporných případů předložená práce představí nejblíže zjistitelný možný profil žadatele o mezinárodní ochranu, který se blíží svým osudem azylově relevantně pronásledované osobě, tak i cizince, který je ohrožen vážnou újmou v případě návratu do země jeho původu či posledního trvalého bydliště. V teoretické části je vždy uveden právní institut a následně jsou k němu dohledány sporné případy, které zachytily české správní soudy při přezkumu žalovaných rozhodnutí. Vybraná judikatura je aktuální a probírané případy jsou vždy představeny s vysvětlením situace v zemi původu cizince, vznesenými výhradami, a pokud je to... Keywords: azyl; doplňková ochrana; soudní přezkum; asylum; subsidiary protection; judicial review Available in a digital repository NRGL
Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu

Negative decisions on international protection in the light of judicial review Abstract The presented work analyzes the decision-making practice of Czech courts in cases of rejected applications for ...

Hrdlička, Vladan; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Characterization of pore opening relevant residues in TM3 and TM4 domains of Orai1
ANDOVA, Ana-Marija
2022 - English
Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, composed of the Orai1 protein, and the stromal interaction molecule STIM1. The channel is activated through conformational changes upon STIM1 coupling to the C-terminus of Orai1 protein following store depletion, which in turn allows Ca2+ influx into the cell. The abnormal function of the CRAC channel caused by mutations gives rise to distinct pathologies. Since it has not yet been elucidated how the signal propagation moves to the pore upon coupling, this thesis dives into its investigation by focusing on characterizing the TM3 and TM4 domains and their importance in leading to an open permissive conformation of the channel. The pivotal foundation for the creation of novel strategies in the modulation of the Orai1 function lies with the understanding of the dynamics of the Orai1 pore opening. Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, composed of the Orai1 protein, and the stromal interaction molecule STIM1. The channel is activated through conformational changes upon STIM1 coupling to the C-terminus of Orai1 protein following store depletion, which in turn allows Ca2+ influx into the cell. The abnormal function of the CRAC channel caused by mutations gives rise to distinct pathologies. Since it has not yet been elucidated how the signal propagation moves to the pore upon coupling, this thesis dives into its investigation by focusing on characterizing the TM3 and TM4 domains and their importance in leading to an open permissive conformation of the channel. The pivotal foundation for the creation of novel strategies in the modulation of the Orai1 function lies with the understanding of the dynamics of the Orai1 pore opening. Keywords: ion channel; calcium signaling; CRAC channels; channel; CRAC; Orai1; Orai protein; STIM1; STIM protein; CRAC channel activation; molecular biology; electrophysiology; cell culture; mutation; TM domain; TM3; TM4; SOCE; pore opening; transmembrane domain Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of pore opening relevant residues in TM3 and TM4 domains of Orai1

Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, ...

ANDOVA, Ana-Marija
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases