Number of found documents: 602222
Published from to

Diagnostika degradace fotovoltaických článků a modulů
Benda Vítězslav; Tomáš Finsterle; Volf Jaromír
2021 -
Pro diagnostiku fotovoltaických článků a modulů bylo vyvinuto mnoho metod založených na různých principech. Některé z metod je možné aplikovat pouze na technologii využívající krystalický křemík, jiné svou univerzálností umožňují diagnostikovat i fotovoltaické články a moduly založené na bázi tenkých vrstev. Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky fotovoltaických článků a modulů. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný i v důsledku neschopnosti nalezení možných budoucích defektů již v průběhu výroby. Předmětem výzkumu je tedy nedestruktivní studium poruch článků a modulů, jejich vliv na provoz, životnost a spolehlivost modulů. Za tímto účelem byly použity hlavně již známé metody, ale také metody, které se primárně používaly na diagnostiku jiných součástek, než jsou fotovoltaické moduly, ale jejich použití i pro fotovoltaiku se ukázalo jako velice vhodné. Na základě získaných poznatků a pochopení probíhajících procesů mohou být nalezena doporučení pro výrobce (např. metody mezioperační kontroly), zejména pak pro diagnostiku degradačních procesů ve fotovoltaických modulech, pracujících v reálných podmínkách. Cílem této práce je vytvořit ucelený soubor diagnostických metod, podmínek nutných pro jejich správnou aplikaci a také seznam vad, které jimi lze odhalit a jak je rozpoznat. Značná pozornost byla věnována problematice potenciálem indukované degradace (PID), nalezení optimální metody indikace tohoto degradačního procesu a studiu jak průběhu procesu degradace, tak možností procesu regenerace. Výsledky práce mají široké možnosti praktické aplikace.Many methods based on various principles have been developed for the diagnosis of photovoltaic cells and modules. Some of the methods can be applied only to technology using crystalline silicon, others, due to their versatility, allow the diagnosis of photovoltaic cells and modules based on thin films as well. The thesis discusses the issue of non-destructive diagnostics of photovoltaic cells and modules. Although current production processes and technologies are at a very high level, further development in the field of photovoltaics now seems limited due to the inability to find possible future defects already during production. The subject of research is therefore a non-destructive study of cell and module failures, their effect on the operation, service life and reliability of modules. For this purpose, mainly known methods, but also methods that were primarily used for diagnostics of components other than photovoltaic modules, but their use for photovoltaics proved to be very suitable were used. Based on the acquired knowledge and understanding of ongoing processes, recommendations can be found for manufacturers (eg methods of inter-operational control), especially for the diagnosis of degradation processes in photovoltaic modules operating in real conditions. The aim of this work is to create a comprehensive set of diagnostic methods, conditions necessary for their correct application and also a list of defects that can be detected by them and how to recognize them. Considerable attention was paid to the issue of potential-induced degradation (PID), finding the optimal method for indicating this degradation process and studying both the course of the degradation process and the possibilities of the regeneration process. The results of the work have a wide range of practical applications. Keywords: Fotovoltaika; diagnostika; měření volt-ampérových charakteristik; impedanční spektroskopie; termografie; elektroluminiscence; paralelní odpor; PID; Photovoltaics; diagnostics; measurement of volt-ampere characteristics; impedance spectroscopy; thermography; electroluminescence; parallel resistance; PID Available in digital repository of ČVUT.
Diagnostika degradace fotovoltaických článků a modulů

Pro diagnostiku fotovoltaických článků a modulů bylo vyvinuto mnoho metod založených na různých principech. Některé z metod je možné aplikovat pouze na technologii využívající krystalický křemík, jiné ...

Benda Vítězslav; Tomáš Finsterle; Volf Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Zahradník, Petr; Kolář, Pavel; Janura, Miroslav
2021 - Czech
Femoroacerabular impingement (FAI) syndrome is a hip joint impairment, which occurs frequently as a result of repeated overloading of the joint in combination with the imperfect orientation of the articulating surfaces. Therefore, it does not respect the biomechanically optimal position of the joint. Currently, many experts consider FAI as an important factor contributing to hip degeneration with the subsequent coxarthrosis. In our research, we evaluated how the FAI translates into normal walking. We used 3D kinematic motion analysis as an objectivization method. Objective: The study aimed to objectify changes in basic walk parameters, lower limb joint and pelvic movements in normal walking in people with FAI using 3D kinematic analysis and to compare the results with a group of healthy people. Sample: 21 patients (7 females, 14 males) were selected for the study with the confirmed FAI by clinical examination and X-ray. The control group consisted of 18 healthy probands (8 females, 10 males) in whom the hip joint morphology by MRI was excluded. Methods: All probands underwent walking examination using 3D kinematic motion analysis using the Qaulisys system. Data were processed by the Qualisys Track Manager and the Visual3D software. The subject of the examination was the basic walk parameters, ankle... SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy nerespektují biomechanicky ideální postavení kloubu. V současné době řada odborníků považuje FAI jako významný faktor přispívající k degeneraci kyčelního kloubu s následným rozvojem koxartrózy. V našem výzkumu jsme hodnotili, jakým způsobem se FAI promítá do běžné chůze. Jako objektivizační metodu jsme k tomu využili 3D kinematickou analýzu pohybu. Cíl práce: Cílem práce bylo objektivizovat změny základních parametrů chůze, pohybů kloubů dolních končetin a pohybů pánve v běžné chůzi u osob s FAI pomocí 3D kinematické analýzy a výsledky porovnat se skupinou zdravých osob. Soubor: Do výzkumu bylo vybráno 21 pacientů (7 žen, 14 mužů), u kterých byl klinickým vyšetřením a pomocí RTG potvrzen FAI. Kontrolní skupinu tvořilo 18 zdravých probandů (8 žen, 10 mužů), u kterých byla vyloučena patomorfologie kyčelního kloubu pomocí MRI. Metody: Všichni probandi absolvovali vyšetření chůze pomocí 3D kinematické analýzy pohybu systémem Qaulisys. Data byla zpracována softwary Qualisys Track Manager a Visual3D. Předmětem zkoumání byly základní parametry chůze, pohyby v hlezenním a kolenním kloubu v sagitální... Available in a digital repository NRGL
Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu

Femoroacerabular impingement (FAI) syndrome is a hip joint impairment, which occurs frequently as a result of repeated overloading of the joint in combination with the imperfect orientation of the ...

Zahradník, Petr; Kolář, Pavel; Janura, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu
de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
2021 - English
Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, 2020 will be reminded for one of the most notorious failures of a listed firm, due to a massive accounting fraud: the German payment fintech Wirecard. The firm, with 30 subsidiaries in 26 countries, joined the prestigious DAX index just two years before. The spillovers of the billion-euro fraud range from the arrest of top managers to suspicion of auditors, politicians, and regulatory authorities (BaFin, European Commission, and ESMA), as suggested the Financial Times headline "Why was Frankfurt so blind for so long?"1 Such a failure serves as a reminder of the relevance of financial markets regulation, oversight, and enforcement, in order to protect investors and to encourage compliance with regulations. Research on the relationship between the publication of financial misconducts and financial performance for corporates has continuously grown, as illustrated by the recent in- depth literature reviews undergone by Amiram et al. (2018) and Liu and Yawson (2020). It is fueling regulatory debates on how to enforce more efficiently financial regulations. Some specificities of white-collar crimes must be accounted for... Keywords: Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency; Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu

Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, ...

de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
Univerzita Karlova, 2021

Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.
Srpová, Barbora; Horáková, Dana; Taláb, Radomír; Bartoš, Aleš
2021 - Czech
Multiple sclerosis is chronic, autoimmune and neurodegenerative disorder of central nervous system. Currently, we have only limited markers of disease activity. From clinical markers, speech markers were analysed. Data from 141 patients and 70 healthy controls were evaluated. The most important results were detection of speech abnormalities in patients with minimal neurological disability (EDSS<2) and their correlations with global and regional brain atrophy. This work is predominantly concetrated on neurofilament light chain (NfL) as one of the most promising paraclinical biomarkers. NfL, especially level of serum NfL (sNfL), is considered to be a biomarker of future disease course, disease activity and effect of DMD (disease modifying drugs) therapy. The main aim was to clarify the position of NfL among others biomarkes and their potential benefit for routine clinical praxis. MRI data, clinical data and results of NfL measurements from 172 newly diagnosed patients with relaps-remiting MS (revised McDonald criteria 2017) from original SET cohort were analysed. Additionally, we compared levels of serum and CSF NfL with other biochemical parameters, such as lipidogram and markers of blood-brain permeability. We found sNfL as a marker of ongoing neuroinflammation and predictor of future brain atrophy... Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. V současnosti máme pouze omezené markery vypovídající o aktivitě onemocnění a schopné predikovat budoucí průběh nemoci u pacientů s RS. Tato práce se zabývá dvěma potenciálními markery. Prvním z nich je řeč, jejíž parametry jsme hodnotili v kohortě o 141 pacientech a 70 zdravých kontrol. Pomocí akustické analýzy jsme prokázali přítomnost řečových abnormalit již u pacientů s minimálním neurologickým postižením (EDSS<2) a korelaci těchto odchylek s regionální i celkovou mozkovou atrofií. Hlavní část práce je věnována lehkým řetězcům neurofilament (NfL), především jejich sérovým hladinám (sNfL) jakožto v současnosti nejslibnějšího markeru nejen pro sledování aktivity onemocnění, ale také zhodnocení efektu terapie a predikce průběhu nemoci. Cílem bylo objasnit význam tohoto parametru a jeho možné uplatnění v běžné klinické praxi. V kohortě 172 nově diagnostikovaných pacientů byly stanoveny sérové a likvorové hladiny NfL společně s klinickým vyšetřením a magnetickou rezonancí mozku. Nejdůležitějšími závěry naší práce byly průkaz NfL jako markeru probíhajícího zánětu CNS (zánětlivé neurodegenerace), potažmo aktivity nemoci, a zároveň jako prediktivního markeru budoucí mozkové atrofie. Dále jsme se... Keywords: roztroušená skleróza; biomarkery; lehké řetězce neurofilament; řeč; multiple sclerosis; biomarkers; neurofilament light chain; speech Available in a digital repository NRGL
Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.

Multiple sclerosis is chronic, autoimmune and neurodegenerative disorder of central nervous system. Currently, we have only limited markers of disease activity. From clinical markers, speech markers ...

Srpová, Barbora; Horáková, Dana; Taláb, Radomír; Bartoš, Aleš
Univerzita Karlova, 2021

Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018
Svobodová, Markéta; Voráček, Josef; Pecinová, Markéta
2021 - Czech
Title: Volunteering in a sports event - Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation with the Czech Olympic Committee, is to provide specific recommendations for improving the cooperation between these parties. The research will focus on the cooperation between COC and volunteers within the events of Rio - Lipno 2016 and PyeongChang 2018 Olympic Parks. Methods: The research was implemented using qualitative and quantitative methods. For the quality of the data an interview with the main volunteer coordinator, Tomáš Mirovský, and the observations in the natural environment of the events were conducted. The author participated in this sporting event as a volunteer. She represented an equal member of the group. As the observer was in the position of participant of the team, the other co-workers were informed about her true identity. The quantitative method was implemented through paper and electronic questionnaires. Results: The research results showed that the development of the satisfaction rate of volunteer cooperation with the Czech Olympic Committee improved in 2018. The research revealed the drawbacks of COC especially in the area of organization, insufficient informative directions... Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. Výzkum se zaměří na spolupráci ČOV a dobrovolníků v rámci olympijských parků Rio - Lipno 2016 a PyeongChang 2018. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Pro kvalitu získaných dat byl realizován rozhovor s hlavním koordinátorem dobrovolníků Tomášem Mirovským a zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí. Této sportovní události se autorka účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že vývoj spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem se v roce 2018 zlepšil. Pomocí výzkumu byly odhaleny nedostatky ČOV zejména v oblasti organizace, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se... Keywords: Český olympijský výbor; dobrovolník; metodika práce s dobrovolníky; The Czech Olympic Commitee; volunteer; methodology of work with volunteers Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018

Title: Volunteering in a sports event - Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation ...

Svobodová, Markéta; Voráček, Josef; Pecinová, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Nelineární působení postupně stavěných pozemních konstrukcí
Vítek Jan; Radek Vašátko; Kohoutková Alena
2021 -
Tato práce je zaměřena na působení postupně stavěných konstrukcí a na vliv postupu výstavby na jejich napjatost a přetvoření. Základem práce je vyhodnocení tří experimentálních programů, na které navazuje jedna teoretická část. První experimentální program se zabývá krátkodobým a dlouhodobým průhybem panelu, který má předepnutou část průřezu. Práce je zaměřena na vyhodnocení krátkodobé a dlouhodobé ohybové zkoušky a na porovnání se standardně vyráběnými panely. Další část se věnuje predikci deformací pomocí několika různých reologických modelů a ověření jejich platnosti na reálné konstrukci administrativní budovy. Třetí experimentální část je zaměřena na vliv smršťování a smršťovacích pruhů na napjatost stropních desek reálné administrativní budovy. Poslední část práce se zabývá vlivem proměnného modulu pružnosti na průhyb železobetonových konstrukcí.This thesis is focused on action of gradually built building structures and on effect of construction sequence on strain and stress distribution. The basis of this work is evaluation of three experimental programs to which follows one theoretical part. First experimental program deals with short-term and long-term deflection of concrete panel with prestressed part of its section. Thesis is focused on evaluation of short-term and long-term bending test and on comparison with standard manufactured panels. Next part deals with prediction of deformations according to several different rheological models and with verification of their validity on real office building structure. Third experimental part is focused on effect of shrinkage and shrinkage stripes on stress distribution in roof slab of real office building. Last part of thesis deals with influence of variable modulus of elasticity on deflection of reinforced concrete structures. Keywords: prefabrikace; železobetonový panel; průhyb konstrukcí; předpětí; předpjatý beton; sloupy; dotvarování; smršťování; reologické modely; smršťovací pruhy; stropní desky; modul pružnosti; trhliny v betonu; prefabrication; reinforced concrete panel; deflection of structures; prestress; prestressed concrete; columns; creeping; shrinkage; rheological models; shrinkage stripes; roof slabs; modulus of elasticity; cracking of concrete Available in digital repository of ČVUT.
Nelineární působení postupně stavěných pozemních konstrukcí

Tato práce je zaměřena na působení postupně stavěných konstrukcí a na vliv postupu výstavby na jejich napjatost a přetvoření. Základem práce je vyhodnocení tří experimentálních programů, na které ...

Vítek Jan; Radek Vašátko; Kohoutková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second foreign language. The theoretical part introduces the position of the German language in the current Czech educational system, presents crucial methodical concepts of German teaching relevant to the chosen topic and also describes some difficulties with using music while teaching a foreign language in terms of pedagogy and psychology. The subject matter of the practical part is a research among students and teachers of lower-secondary and secondary schools. The aim of the research is to ascertain and describe the current use of songs in German lessons and detect when and why the songs are used for teaching German as a foreign language. On the basis of the results collected by a questionnaire survey and semi-structured dialogues with experts, a collection of nine worksheets and methodic sheets for working with songs during German lessons has been created. The sheets present diverse activities and methods suitable for A1, A2 and B1 levels according to the CEFR. ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka. Keywords: němčina jako cizí jazyk; píseň; didaktika německého jazyka jako cizího jazyka; základní škola; střední škola; German as a foreign language; song; didactics of German as a foreign language; basic school; secondary school Available in a digital repository NRGL
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence

This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second ...

Pokorný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second foreign language. The theoretical part introduces the position of the German language in the current Czech educational system, presents crucial methodical concepts of German teaching relevant to the chosen topic and also describes some difficulties with using music while teaching a foreign language in terms of pedagogy and psychology. The subject matter of the practical part is a research among students and teachers of lower-secondary and secondary schools. The aim of the research is to ascertain and describe the current use of songs in German lessons and detect when and why the songs are used for teaching German as a foreign language. On the basis of the results collected by a questionnaire survey and semi-structured dialogues with experts, a collection of nine worksheets and methodic sheets for working with songs during German lessons has been created. The sheets present diverse activities and methods suitable for A1, A2 and B1 levels according to the CEFR. ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka. Keywords: němčina jako cizí jazyk; píseň; didaktika německého jazyka jako cizího jazyka; základní škola; střední škola; German as a foreign language; song; didactics of German as a foreign language; basic school; secondary school Available in a digital repository NRGL
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence

This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second ...

Pokorný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu
Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
2021 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of dissertation thesis: Development and optimization of chromatographic methods suitable for clinical application The presented dissertation thesis is divided into several parts, copying the workplaces, which I gradually worked on. The unifying element is the development and optimization of methods for the preparation of samples of biologically active substances and their subsequent analysis using separation methods. The theoretical part characterizes the target substances, from a biochemical, physicochemical, and analytical point of view. It describes the basic characteristics of extraction procedures and presents an overview of the methods used to determine the substances described in the thesis. In the first, main experimental part, of the dissertation thesis the development, optimization, and validation of an analytical method for chromatographic analysis of vitamin B1, its biologically active forms and the active form of vitamin B6 in blood is described. It illustrates the selection of sample preparation techniques, the optimization of the target methodology... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jaroslav Jenčo Školiteľ: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Názov dizertačnej práce: Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre klinickú aplikáciu Predkladaná dizertačná práca je rozdelená do niekoľkých častí, kopírujúcich pracoviská, na ktorých som postupne pracoval. Zjednocujúcim prvkom je vývoj a optimalizácia metód na prípravu vzoriek biologicky aktívnych látok a ich následná analýza za pomoci separačných metód. V teoretickej časti sú charakterizované cieľové látky, z biochemického, fyzikálno - chemického a analytického hľadiska. Sú v nej popísané základné charakteristiky extrakčných postupov a prehľad metód používaných na stanovenie popísaných látok v biologickom materiáli. V prvej, hlavnej experimentálnej časti, sa dizertačná práca zaoberá vývojom, optimalizáciou a validáciou analytickej metódy na chromatografickú analýzu vitamínu B1, jeho biologicky aktívnych foriem a aktívnej formy vitamínu B6 v krvi. Je v nej popísaný výber techník úpravy vzoriek, samotná optimalizácia cieľovej metodiky a dôvody jej výberu. V ďalšej časti sa práca zaoberá samotným vývojom chromatografickej metódy a jej aplikáciou na vybrané vzorky... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných pre bioanalytickú aplikáciu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jaroslav Jenčo Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: doc. RNDr. ...

Jenčo, Jaroslav; Solich, Petr; Hroboňová, Katarína; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Genderové aspekty hraní počítačových her
Fousek Krobová, Tereza; Reifová, Irena; Fárová, Nina; Černohorská, Vanda
2021 - Czech
This dissertation deals with various gender aspects of playing computer games. It describes how gender stereotypes are connected with the level of production, content, and with the players themselves. In this sense, it shows that games are still created mainly by homogeneous male teams, in order to attract male players, they contain mainly male characters, while the female ones are created to be attractive to these ideal male players. However, the primary goal of this dissertation is to describe the different ways and intensities of the relationship with the avatar, the playable character in the game. The analytical part consists of two illustrative case studies, one concerning female heterosexual players, the other male heterosexual players. The basic premise is the fact that the player "plays gender" - that is, performs it similarly to social reality. However, this performance is not just a reconstruction and confirmation of hypothetically stable gender identities, but on the contrary their deconstruction ("playing with gender"). In this sense, the work pays particular attention to situations where the player and the avatar have different genders and the heterosexual player, therefore, identifies with the avatar but also objectifies him/her. This dissertation aims to emphasize the uniqueness of... Tato disertační práce se věnuje různým genderovým aspektům hraní počítačových her. Všímá si tak, jak jsou genderové stereotypy spojeny s oblastí produkce, obsahu i s hráči a hráčkami samotnými. V tomto smyslu tak ukazuje, že hry jsou stále vytvářeny především homogenními mužskými týmy s cílem zaujmout mužské hráče, obsahují především mužské postavy, přičemž ty ženské jsou vytvářeny s tím, aby byly pro tyto ideální mužské hráče atraktivní. Primárním cílem této práce je ovšem popsat různé způsoby a intenzity vztahu s avatarem, tedy hratelnou postavou ve hře. Analytická část se tak skládá ze dvou ilustrativních případových studií, jedna se týká heterosexuálních hráček, druhá heterosexuálních hráčů. Základní premisou je fakt, že hráč "hraje gender" - tedy ho performuje podobně jako v sociální realitě. Toto performování ale není jen rekonstrukcí a potvrzováním zdánlivě stabilních genderových identit, ale naopak jejich dekonstruováním (tedy "hraní si s genderem"). Práce si v tomto smyslu všímá především situací, kdy mají hráč a avatar odlišný gender a heterosexuální hráč se tedy s avatarem identifikuje, ale zároveň ho i objektifikuje. Tato disertační práce má zdůraznit jedinečnost prožitku, který je sice omezen a "rámcován" základním a často homogenním a stereotypním textem, ale jinak je výrazně... Keywords: Počítačové hry; gender; performativita genderu; identifikace; objektifikace; hegemonická maskulinita; male gaze; queer; Video games; gender; performativity of gender; identification; objectification; hegemonic masculinity; male gaze; queer Available in a digital repository NRGL
Genderové aspekty hraní počítačových her

This dissertation deals with various gender aspects of playing computer games. It describes how gender stereotypes are connected with the level of production, content, and with the players themselves. ...

Fousek Krobová, Tereza; Reifová, Irena; Fárová, Nina; Černohorská, Vanda
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases