Number of found documents: 595054
Published from to

Skutečný podíl financování zdrojů EU na projektech dopravní infrastruktury
Mertlová Olga; Markéta Katonová; Ulrich Michal
2021 -
Tématem bakalářské práce bylo provést analýzu předpisů pro získání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně tuto analýzu prakticky užít při demonstraci na konkrétním, již realizovaném projektu a vyhodnotit získaná data. Popřípadě porovnat data z předkládací zprávy projektu.The bachelor thesis topic was to make an analysis of regulations for raise the subsidy from European Structural and Invesment Funds. Consequently use this analysis for concrete project, that has been already realized, and evaluate the gained data. Alternatively compare the data from the presentation report and final report. Keywords: Evropské strukturální a investiční fondy; Evropská unie; Operační programy; finanční mezera; finanční analýza; European Structural and Investment Funds; European Union; Operational Programmes; financing gap; financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Skutečný podíl financování zdrojů EU na projektech dopravní infrastruktury

Tématem bakalářské práce bylo provést analýzu předpisů pro získání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně tuto analýzu prakticky užít při demonstraci na konkrétním, již ...

Mertlová Olga; Markéta Katonová; Ulrich Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)
Pružina Vladislav; Michal Hubáček; Valenta Viktor
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné vyhodnocení výsledků. Práce obsahuje obecný rozbor všech výcviků, které mají za cíl připravit studenta na kariéru dopravního pilota. Podrobněji je práce zaměřena na integrovaný kurz v rámci ČVUT a letecké školy FAIR. Praktická část, jejíž částí jsou testové otázky, by měla pomoci s lepší připraveností studentů na praktický výcvik formou testů, které budou studenti muset složit vždy před pozemní přípravou.The subject of the bachelor's thesis " Progress Tests in Practical Part of Integrated ATPL(A) Training " is the evaluation of the current course of ATPL(A) training, the creation of test questions for individual phases of training and subsequent evaluation of results. The thesis contains a general analysis of all trainings that aim to prepare students for the career of a transport pilot. In more detail, the work is focused on an integrated course within CTU and flight school FAIR. The practical part, which includes test questions, should help to better prepare students for practical training in the form of tests, which students will always have to pass before ground preparation. Keywords: výcvik; student; testy; pilot; Training; Student; Tests; Pilot Available in digital repository of ČVUT.
Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)

Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze ...

Pružina Vladislav; Michal Hubáček; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Štěpán Moninec; Sýkora Viktor
2021 -
Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo dopravě nebo podobnosti pražskému letišti a budou pomocná k identifikaci kritérií. Dále jsou určena kritéria, která udávají požadavky pro výstavbu cargo terminálu a ovlivňují tak rozhodování jeho umístění. V závěru je pomocí metody hierarchální analýzy vyhodnoceno, která lokalita je nejvhodnější pro výstavbu a provoz Letiště.The aim of this thesis is to perform a analysis to determine a suitable location for the expansion of the cargo terminal at Václav Havel Airport Prague. A partial goal is to analyze European airports, which were chosen according to their function with respect to cargo transport and which will help to identify the criteria. Furthermore, criteria are determined to specify the requirements for the construction of a cargo terminal and thus influence the decision for its location. In the end, the method of hierarchical analysis is used to evaluate the most suitable location for Prague Airport. Keywords: Cargo přeprava; cargo terminál; vícekriteriální analýza; metoda AHP; Cargo transportation; cargo terminal; multi-criteria analysis; the AHP method Available in digital repository of ČVUT.
Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla

Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své ...

Stojić Slobodan; Štěpán Moninec; Sýkora Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A)
Matyáš Roman; Natálie Vojtěchová; Glinz Jan
2021 -
Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku optimální pro získání CB-IR(A) doložky. Taktéž bude v práci analyzováno, zda má tento druh výcviku potenciál pro uplatnění v leteckých školách v ČR.This thesis presents a Scenario-based training syllabus for Competency-based instrument rating CB-IR(A). Furthermore, the thesis discusses whether the Scenario-based training syllabus is feasable as a means for obtaining the CB-IR(A) rating. The viability of using the Scenario-based training in flight schools across Czech Rebulic is also discussed. Keywords: CB-IR(A) výcvik; Scenario-based výcvik; výcvik létaní podle přístrojů; IFR; CB-IR(A) Training; Scenario-Based Training; Instrument Training; IFR Available in digital repository of ČVUT.
Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A)

Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku ...

Matyáš Roman; Natálie Vojtěchová; Glinz Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systémy ochrany letové obálky
Vecko Martin; Jan Hlaváček; Kolín Robert
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve vybraných nehodách a na základě toho určit, jaká míra ochrany letové obálky je žádoucí a optimální.The subject of the thesis is to analyze the current situation of flight envelope protection systems. Subsequently, based on this analysis and analysis of accidents, propose a suitable optimization of flight envelope protection systems and suitable amount of protection. Keywords: Systémy ochrany letové obálky; optimalizace; překročení; Boeing; Airbus; Embraer; KSFO; OMDB; URRR; nehoda; doporučení; Flight Envelope Protection Systems; Optimization; Exceedance; Boeing; Airbus; Embraer; KSFO; OMDB; URRR; accident; recommendation Available in digital repository of ČVUT.
Systémy ochrany letové obálky

Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve ...

Vecko Martin; Jan Hlaváček; Kolín Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Katalogové trasy ve smíšeném provozu
Drábek Michal; Jan Růžička; Tyle Jaroslav
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá problematikou železniční nákladní dopravy v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh katalogových tras ve smíšeném provozu na železniční trati mezi Přerovem/Dluhonicemi a Petrovicemi u Karviné. Trať je podrobně zanalyzována, jsou stanoveny parametry typických nákladních vlaků a vytvořen návrh GVD, jehož součástí jsou zkonstruované katalogové trasy. Na závěr je vytvořený návrh zhodnocen.This diploma thesis deals with freight railway transport in the Czech Republic. Specifically, the thesis is concerned with the layout of catalogue train paths in mixed operation on the railway line between Přerov/Dluhonice and Petrovice u Karviné. The line has been analysed in detail, parameters of typical cargo trains have been set and the operating schedule concept, including construction of catalogue train paths, has been designed. Finally, the whole layout has been assessed. Keywords: Integrální taktový jízdní řád; katalogové trasy; nákladní doprava; železniční doprava; catalogue train paths; freight transport; Integrated Periodic Timetable; railway transport Available in digital repository of ČVUT.
Katalogové trasy ve smíšeném provozu

Tato diplomová práce se zabývá problematikou železniční nákladní dopravy v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh katalogových tras ve smíšeném provozu na železniční trati mezi ...

Drábek Michal; Jan Růžička; Tyle Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Změna dopravní politiky v letecké společnosti Ryanair
Skolilová Petra; Mikoláš Jílek; Hajzler Ota
2021 -
Cílem této práce je analýza dopravní politiky letecké společnosti Ryanair. Teoretická část práce se zaobírá historií a vývojem letecké dopravy od počátku až po současnost. Další částí je přeprava a kategorizace zavazadel a jejich odbavení. Praktická část se zabývá změnou v jednotlivých tarifech, rozebírá a srovnává je. Řeší fixní a variabilní náklady. V závěrečné části je analýza nových podmínek a vliv politiky na zisky společnosti.The aim of this work is to analyze the transport policy of Ryanair. The theoretical part deals with the history and development of air transport from the beginning to the present. Another part is the transport and categorization of luggage and their handling. The practical part deals with the change in individual tariffs, analyzes them and compares them. Solves fixed and variable costs. The final part is an analysis of new conditions and the impact of policy on the company's profits. Keywords: Dopravce; Ryanair; zavazadlo; tarify; letecká doprava; cestující; poplatky; odbavení; Carrier; Ryanair; luggage; tariffs; air transport; passengers; charges; fuel consumption; check in Available in digital repository of ČVUT.
Změna dopravní politiky v letecké společnosti Ryanair

Cílem této práce je analýza dopravní politiky letecké společnosti Ryanair. Teoretická část práce se zaobírá historií a vývojem letecké dopravy od počátku až po současnost. Další částí je přeprava a ...

Skolilová Petra; Mikoláš Jílek; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů
Socha Vladimír; Dilara Duman; Oniščenko Boris
2021 -
Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní být schopen zabránit vzniku únavy nebo alespoň být schopen ji účinně detekovat a následně na tuto skutečnost upozornit posádku, aby byla schopna unaveného člena posádky odstavit. V současnosti existují studie zabývající se detekcí a sledováním únavy pilotů prostřednictvím fyziologických parametrů, jako je srdeční aktivita, pohyby očí, aktivita horních končetin apod. Ze všech dostupných fyziologických měření se pak analýza variability srdečního rytmu (HRV) jeví jako nejvhodnější metoda zkoumání únavy pilota. Ačkoli se k hodnocení únavy používá mnoho parametrů vycházejících z analýzy variability srdečního rytmu, v literatuře neexistuje shoda o tom, které z těchto parametrů variability srdeční frekvence jsou nejdůležitější pro použití při detekci únavy piloty. Na základě tohoto nedostatku informací v kontextu současného stavu poznání je cílem této práce zjistit nejvýznamnější parametry analýzy variability srdečního rytmu, které lze přímo použít při monitorování únavy pilota. Pro účely zisku dat byly provedeny 24hodinové experimenty, při nichž byla sbírána data o srdeční aktivitě 16 subjektů na Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Údaje o srdeční aktivitě subjektu byly zaznamenány ve formě elektrokardiogramu (EKG), zatímco plnily letové úkoly. První část této práce přináší teoretické základy únavy v prostředí kokpitu a vysvětluje několik metod, které se používají pro analýzu variability srdeční frekvence zaznamenaných signálů EKG. Následující části obsahují metody statistické analýzy používané k zjištění parametrů s nejvyšší importancí. Výsledky naznačují, že parametr pVLF analýzy ve frekvenční a časově-frekvenční doméně a parametr nHF analýzy HRV ve frekvenční doméně jsou parametry s nejvyšší importancí v případě indikace únavy člena letové posádky. Klíčová slova: Únava pilota, fyziologické parametry, srdeční aktivita, variabilita srdečního rytmuPilot fatigue is one of the main reasons of aircraft accidents that were caused due to the human error factors in flight crew. Therefore, in order to maintain the highest standards of flight safety throughout all flight phases, it is crucially important to be able to prevent occurrence of fatigue or at least to be able to efficiently detect it, afterwards alert the crew to eliminate the fatigued member from flying. At present, there are many studies focusing on detection and monitoring of pilot fatigue by tracking pilot’s physiological parameters such as: cardiac activity, eye movements, upper-limb activities etc. Among all those physiological measurements available, heart rate variability analysis seems to be the most accurate method to examine pilot fatigue. Although many indices of heart rate variability analysis are used to evaluate fatigue, there is no consensus in the literature on which of those heart rate variability indices are the most important ones to utilize on determination of pilot fatigue. Based on this lack of information on the current state of the art, the purpose of this thesis is to ascertain the most significant parameters of heart rate variability analysis that can be directly used in determining pilot fatigue. For obtaining data, a 24-hours of cardiac activity measurements were conducted on 16 subjects on a flight simulator located at the Department of Air Transport, Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague. The subject’s cardiac activity data were recorded in form of electrocardiogram (ECG) while they performed flying tasks. The first part of this thesis delivers a theoretical background on fatigue in the cockpit environment and explains several methods that are used for heart rate variability analysis of the recorded ECG signals. The following parts provide the statistical analysis methods used to find out the most important parameters. The results indicate that pVLF index of the frequency domain and time-frequency domain analysis and nHF parameter of frequency-domain analysis of HRV corresponds to the most important indices which indicate fatigued condition of a flight crew member. Keywords: Pilot fatigue, physiological parameters, cardiac activity, heart rate variability Keywords: Únava pilota; fyziologické parametry; srdeční aktivita; variabilita srdečního rytmu; Pilot fatigue; physiological parameters; cardiac activity; heart rate variability Available in digital repository of ČVUT.
Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů

Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech ...

Socha Vladimír; Dilara Duman; Oniščenko Boris
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nízkoemisní zóna v Almaty
Horák Tomáš; Yuriy Sherstnev; Vařacha Pavel
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá možností zavedení nízkoemisní zóny na příkladu města Almaty. Úvodní část je věnována popisu současné situace ve městě Almaty s důrazem na dopravu a životní prostředí. Dále se práce zabývá problémy definovanými ve strategickém dokumentu v oblasti udržitelné dopravy, poté analýzou jednotlivých přístupu k nízkoemisním zónám ve světových metropolích, což vede k výběru modelu vhodného pro město Almaty. V závěrečné části je navržena zpoplatněná nízkoemisní zóna na okres Almaly s důrazem na znečištění ovzduší a dopravní kongesce v centrální části města.This bachelor's thesis deals with the possibility of introducing a low emission zone on the example of the city of Almaty. The first part of the thesis is devoted to the description of the current situation in the city of Almaty with emphasis on transport and the environment. Next part of the thesis deals with the problems defined in the strategic document in field of sustainable transport, then the analysis of individual approaches to low emission zones in world capitals, which leads to the selection of a model suitable for the city of Almaty. The last part is proposed a tolled low emission zone for Almaly district with an emphasis on air pollution and traffic congestion in the central part of the city. Keywords: Nízkoemisní zóny; znečištění ovzduší; nástroje regulace dopravy; dopravní kongesce; zpoplatnění; Almaty; okres Almaly; Low emission zones; air pollution; regulation of traffic; traffic congestion; charge; Almaty; Almaly district Available in digital repository of ČVUT.
Nízkoemisní zóna v Almaty

Tato bakalářská práce se zabývá možností zavedení nízkoemisní zóny na příkladu města Almaty. Úvodní část je věnována popisu současné situace ve městě Almaty s důrazem na dopravu a životní prostředí. ...

Horák Tomáš; Yuriy Sherstnev; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace logistické firmy
Volek Josef; Denis Levin; Vízner Filip
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje specifikám řízení logistické firmy Rhenus Logistics . V práci je provedena SWOT analýza a analýza trhu logistických služeb. V další části se autor práce zabývá možností objektivizace rozhodování v daném podniku. Dalším krokem je návrh řešení optimalizace procesů ve vybraném podniku. Poslední část této práce je zaměřena na ocenění rizik provedení navržené optimalizace a obsahuje výsledky a doporučení.In this bachelor's thesis, the specifications of the management of a logistics company Rhenus Logistics will be discussed. A SWOT analysis and an analysis of the logistics services market will be performed. The next step will be to decide on the possibility of objectifying decision-making in the company. As a next step, one of the solutions for process optimization in the selected company will be proposed. Lastly, the risks of performing the proposed optimization and only at the end the results and recommendations will be appreciated. Keywords: Logistika; doprava; řízení zásob; SWOT analýza; skladování; outsourcing; Logistics; transport; inventory management; SWOT analysis; storage; outsourcing Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace logistické firmy

Tato bakalářská práce se věnuje specifikám řízení logistické firmy Rhenus Logistics . V práci je provedena SWOT analýza a analýza trhu logistických služeb. V další části se autor práce zabývá možností ...

Volek Josef; Denis Levin; Vízner Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases