Number of found documents: 798190
Published from to

Queer novináři v českém mediálním prostoru
Jezberová, Gabriela; Vochocová, Lenka; Maňák, Vratislav
2024 - Czech
The topic of this thesis is the feelings of queer journalists in the Czech media space. The author interviewed 13 queer journalists from different types of media. The theoretical framework of this thesis is identity theory, feminism, liberalism, conservatism and queer theory. The research is designed to be qualitative, drawing on grounded theory practices to analyse how queer journalists' sexual orientation or gender identity affects their journalistic work through open, axial and selective coding. It answers how these journalists perceive the atmosphere in the newsroom, whether there are any barriers that make their work difficult, and what coping mechanisms they use to help them deal with stressful situations caused by their orientation or identity. The analysis also focuses on their perceptions of gender and sexual diversity in newsrooms, how their queer identity is reflected in the treatment of media topics, how they perceive the treatment of queer topics in the Czech Republic, or whether any obstacles arise in their fieldwork. In total, thanks to the three-level coding, it was possible to identify four categories that shield specific categories and encompass several problematic aspects. Thus, the basic themes are the field and newsroom environment, the impact of queer identity on media... Tématem této diplomové práce jsou pocity queer novinářů v českém mediálním prostoru. Autorka vedla rozhovor se 13 queer novináři z různých druhů médií. Teoretickým rámcem této práce jsou teorie identity, feminismu, liberalismu, konzervatismu a queer teorie. Výzkum je koncipován jako kvalitativní, vycházející z postupů zakotvené teorie, kdy prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování analyzuje, jak sexuální orientace nebo genderová identita queer novinářů ovlivňuje jejich novinářskou práci. Odpovídá na to, jak tito novináři vnímají atmosféru v redakci, zda existují nějaké překážky, které by jim komplikovaly práci, jaké používají vyrovnávající mechanismy, které jim pomáhají vyrovnat se se stresovými situacemi způsobenými jejich orientací nebo identitou. Analýza je také zaměřena na jejich vnímání genderové a sexuální diverzity v redakcích, na to, jak se jejich queer identita promítá do zpracování mediálních témat, jak zpracování queer témat v České republice vnímají nebo zda při jejich v práci v terénu vyvstávají nějaké překážky. Celkem se díky třístupňovému kódování podařilo identifikovat čtyři kategorie, které zaštiťují specifické kategorie a zahrnují v sobě několik problematických aspektů. Základními tématy tak jsou prostředí terénu a redakce, vliv queer identity na mediální obsah... Keywords: Queer identita; queer novináři; profese novináře; feminismus; gender; kvalitativní výzkum; česká média; Queer identity; queer journalists; journalism profession; feminism; gender; qualitative research; Czech media Available in a digital repository NRGL
Queer novináři v českém mediálním prostoru

The topic of this thesis is the feelings of queer journalists in the Czech media space. The author interviewed 13 queer journalists from different types of media. The theoretical framework of this ...

Jezberová, Gabriela; Vochocová, Lenka; Maňák, Vratislav
Univerzita Karlova, 2024

Momenty a kumulanty
Prajzler, Petr; Mizera, Ivan; Nagy, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with moments and cumulants as key concepts in probability and statistics. The theoretical part defines moments, mean, variance, and higher moments, including their applications in probability theory. Furthermore, the moment-generating function and characteristic function are discussed. Cumulants are introduced as functions of moments with emphasis on their significance and relationships with moments. In the empirical section, calculations of moments and cumulants are performed for selected probability distributions. The Fréchet-Shohat theorem, also known as the problem of moments, is presented. In the conclusion, the achieved results are summarized. 1 Tato bakalářská práce se zabývá momenty a kumulanty jako klíčovými koncepty v pravděpodobnosti a statistice. V teoretické části jsou definovány momenty, střední hod- nota, rozptyl a vyšší momenty, včetně jejich aplikací v pravděpodobnostní teorii. Dále je diskutována momentová vytvořující funkce a charakteristická funkce. Kumulanty jsou představeny jako funkce momentů s důrazem na jejich význam a vztahy s momenty. V empirické části jsou provedeny výpočty momentů a kumulantů pro vybraná pravděpo- dobnostní rozdělení. Je představena Fréchet-Shohatova věta, známá také jako momentový problém. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky. 1 Keywords: Momenty|Kumulanty|Momentový problém; Moments|Cumulants|Problem of moments Available in a digital repository NRGL
Momenty a kumulanty

This bachelor thesis deals with moments and cumulants as key concepts in probability and statistics. The theoretical part defines moments, mean, variance, and higher moments, including their ...

Prajzler, Petr; Mizera, Ivan; Nagy, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů
Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
2024 - Czech
1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined through the case of the global energy crises - period between 2021 and 2022, when energy prices increased steeply in several countries around the world. The thesis explores constructive journalism through the eyes of the six Czech journalists who covered this event in different news media outlets. Through a case study approach, the theses deliver an insight into how the selected journalists approached reporting on global energy crisis and whether their work included some of the attributes of constructive journalism. The theoretical chapters of the thesis introduce readers to the phenomenon of constructive journalism and the work of news media in crisis situations. It also addresses negativity in journalism, the trend of news avoidance and declining trust in mainstream media. The research consists of two qualitative methods, thematic analysis of semi-structured interviews and content analysis of selected news articles. The research part describes how the interviewed journalists attempted to explain the complex energetics phenomena to their audiences and place the information in context. It also reflects how they... Tato diplomová práce se zaměřuje na novinářský přístup konstruktivní žurnalistiky a na možnost jeho uplatnění ve zpravodajské praxi. Fenomén je zkoumán na případu globální energetické krize, období mezi lety 2021 až 2022, kdy se v řadě zemí světa prudce zvyšovaly ceny energií. Práce se zabývá perspektivou šesti českých zpravodajských novinářů, kteří tuto událost zpravodajsky pokrývali. Formou případové studie páce mapuje, jak vybraní novináři k referování o dané události přistupovali a zda při své práci uplatnili některé z atributů konstruktivní žurnalistiky. Teoretická část práce čtenáře seznamuje s fenoménem konstruktivní žurnalistiky a s prací novinářů v krizových situacích. Věnuje se rovněž negativitě ve zpravodajství, problematice odlivu zpravodajských publik a klesající důvěře v mainstreamová média. Výzkumná část práce se skládá z tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů a z obsahové analýzy vybraných zpravodajských příspěvků. Výzkum popisuje, jak se novináři ve zkoumaném období snažili publiku vysvětlovat složité energetické jevy a zasazovat je do správných souvislostí. Přitom kladli důraz na žurnalistické zásady, jako je přesnost a jednoznačnost a také na naplňování kritické role novináře. Práce přináší zjištění, že na konstruktivní žurnalistiku vybraní novináři pohlížejí spíše jako... Keywords: konstruktivní žurnalistika; krizové zpravodajství; postavení žurnalistiky ve společnosti; odliv zpravodajských publik; důvěra ve zpravodajská média; constructive journalism; crisis news coverage; role of journalism in society; news avoidance; trust in news media Available in a digital repository NRGL
Uplatnění konstruktivního žurnalismu při referování o globální energetické krizi pohledem vybraných českých novinářů

1 Abstract The following master's theses is focused on the emerging journalistic approach constructive journalism and its possible usage in the news coverage. The phenomenon is further examined ...

Gastová, Tereza; Moravec, Václav; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Vliv specifického tréninku na stabilitu dolních končetin u hráčů házené: nerandomizovaná experimentální studie
Lemfeldová, Petra; Marenčáková, Jitka; Ragulová, Michaela
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Vliv specifického tréninku na stabilitu dolních končetin u hráčů házené: nerandomizovaná experimentální studie

Lemfeldová, Petra; Marenčáková, Jitka; Ragulová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Český a francouzský mediální ohlas a kritická recepce románu Nevědění Milana Kundery
Hávová, Kristýna; Malý, Radek; Čeňková, Jana
2024 - Czech
This thesis deals with Milan Kundera's novel Ignorance and its Czech and French media response and critical reception. The first part of the thesis provides a theoretical anchor for the analyzed texts. Therefore, it first defines the terms literary criticism and review, then offers a biographical context of Milan Kundera's work, which is divided into Czech, French and later period in the new millennium, and also introduces and interprets the book Ignorance. Then, through the characterization of the French and Czech media, divided into cultural and literary, news and opinion, and in the case of the French ones, also regional media, on which the examined response is based, it moves on to the analysis of the texts. The thesis aims to map, analyze, evaluate and compare the media-critical reception of the novel in the Czech Republic and France. The main questions the thesis seeks to answer are therefore: How is the novel Ignorance perceived and evaluated by French and Czech critics? In what aspects do the responses differ or coincide in both countries? Since the book, although written in French, was first published in Spain in 2000, then in France three years later in the spring of 2003, and in Czech translation only at the end of 2021, attention will also be paid to the possible influence that the time... Tato diplomová práce se zabývá románem Milana Kundery Nevědění a jeho českým a francouzským mediálním ohlasem a kritickou recepcí. První část práce poskytuje teoretické ukotvení pro analyzované texty. Nejprve proto vymezuje pojmy literární kritika a recenze, dále nabízí biografický kontext tvorby Milana Kundery, který je rozdělen na české, francouzské a pozdější období v novém tisíciletí, a také představuje a interpretuje samotnou knihu Nevědění. Poté se přes charakteristiku francouzských a českých médií, rozdělených na kulturní a literární, zpravodajská a publicistická a v případě těch francouzských i na regionální, ze kterých vychází zkoumaný ohlas, přesouvá k rozboru textů. Cílem práce je zmapovat, zanalyzovat, vyhodnotit a porovnat mediálně-kritické přijetí románu v Česku a ve Francii. Hlavní otázky, na které práce hledá odpověď, jsou proto: Jak vnímá a hodnotí román Nevědění francouzská a česká kritika? V jakých aspektech se liší, popřípadě shodují ohlasy v obou zemích? Jelikož kniha, ač napsána francouzsky, vyšla úplně poprvé v roce 2000 ve Španělsku, ve Francii pak o tři roky později na jaře 2003 a v českém překladu až na sklonku roku 2021, pozornost bude věnována i možnému vlivu, který časové rozdíly v publikování mohly na kritiku a interpretaci románu mít. Keywords: Milan Kundera; Nevědění; mediální ohlas; kritická recepce; česká média; francouzská média; Milan Kundera; Ignorance; Media Response; Critical Reception; Czech Media; French Media Available in a digital repository NRGL
Český a francouzský mediální ohlas a kritická recepce románu Nevědění Milana Kundery

This thesis deals with Milan Kundera's novel Ignorance and its Czech and French media response and critical reception. The first part of the thesis provides a theoretical anchor for the analyzed ...

Hávová, Kristýna; Malý, Radek; Čeňková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Vliv směnného provozu a přesčasů na všeobecné sestry
Zíková, Markéta; Svobodová, Hana; Lišková, Martina
2024 - Czech
Keywords: Sestra; přesčasy; směnný provoz; přepracování; únava; zdravotní potíže; mzda; odpočinek; profesionální přístup; role sestry; Nurse; overtimes; shift work; reprocessing; fatigue; health problems; salary; rest; professional approach; the role of the nurse Available in a digital repository NRGL
Vliv směnného provozu a přesčasů na všeobecné sestry

Zíková, Markéta; Svobodová, Hana; Lišková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Vliv Jantschových proudů na spasticitu a chůzi u lidí po cévní mozkové příhodě: randomizovaná kontrolovaná studie
Vajglová, Tereza; Grünerová Lippertová, Marcela; Macháčková, Kateřina
2024 - Czech
The subject of this bachelor thesis is the application of electrical stimulation according to Jantsche on spastic musculus gastrocnemius in patients after stroke. The parameters investigated are the effect of this stimulation on the reduction of spasticity, the effect on gait speed and the investigation of the immediate and longer-term effect. The theoretical part is devoted to defining the concept, describing the etiology and pathogenesis of stroke and spasticity. In addition, this section describes the treatment options and therapeutic procedures that are used today. An integral part of the thesis is the research section, which describes the existing knowledge in the areas addressed in this bachelor thesis. The practical part is preceded by the methodology, which summarizes the examinations used and the methods practiced. The examination was carried out three times in total and I used the Tardieu scale, 10 Meter Walk Test, 2 Minute Walk Test and Timed Up and Go Test. The probands who participated in the examination were randomly divided into two groups. The experimental group and the control group. Participants in the experimental group have odd numbers and participants in the control group have even numbers. The experimental group underwent electrical stimulation according to Jantsch followed by... Souhrn Předmětem této bakalářské práce je aplikace elektrické stimulace dle Jantsche na spastický musculus gastrocnemius u pacientů po cévní mozkové příhodě. Zkoumanými parametry jsou vliv této stimulace na snížení spasticity, vliv na rychlost chůze a zkoumání okamžitého a dlouhodobějšího účinku. Teoretická část se věnuje definování pojmu, popsání etiologie a patogeneze cévních mozkových příhod a spasticity. Dále jsou v této části popsány možnosti léčby a terapeutických postupů, které se v dnešní době užívají. Nedílnou součástí je i rešeršní část, kde jsou popisovány dosavadní poznatky z okruhů řešených v této bakalářské práci. Praktické části předchází metodika, kde jsou shrnuta použitá vyšetření a praktikované metody. Vyšetření bylo provedeno celkem třikrát a použila jsem k němu hodnocení pomocí škály Tardieu, 10 Meter Walk Test, 2 Minute Walk Test a Timed Up and Go Test. Probandi, kteří se zúčastnili zkoumání, byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Do skupiny experimentální a kontrolní. Účastníci experimentální skupiny mají čísla lichá a účastníci skupiny kontrolní čísla sudá. Skupina experimentální podstupovala elektrickou stimulaci dle Jantsche a následně také pasivní protažení a exteroceptivní facilitaci pomocí míčků. Skupina kontrolní podstupovala pouze pasivní protažení a exteroceptivní facilitaci... Keywords: cévní poškození mozku; iktus; syndrom horního motoneuronu; elektrická stimulace; pasivní protažení; míčková facilitace; exteroceptivní facilitace; vascular brain injury; ictus; upper motoneuron syndrome; electrical stimulation; passive stretching; ball facilitation; exteroceptive facilitation Available in a digital repository NRGL
Vliv Jantschových proudů na spasticitu a chůzi u lidí po cévní mozkové příhodě: randomizovaná kontrolovaná studie

The subject of this bachelor thesis is the application of electrical stimulation according to Jantsche on spastic musculus gastrocnemius in patients after stroke. The parameters investigated are the ...

Vajglová, Tereza; Grünerová Lippertová, Marcela; Macháčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Mediální pokrytí Zelené dohody pro Evropu v době českého předsednictví v Radě Evropské unie
Němcová, Kateřina; Just, Petr; Charvát, Jakub
2024 - Czech
The aim of the thesis was to focus on the media coverage of the Green Deal for Europe during the Czech Presidency of the Council of the European Union in order to understand how the selected online media reported on the subject. Specifically, this thesis focused on the overall space devoted to the topic, the tone of the articles, the context in which the media placed the topic, how the topic was covered, whether the coverage of the topic was changing, and what sources of information the media used. The quantitative and subsequent qualitative analysis showed that the selected media framed the topic as a marginal one, mainly in a negative way. At the same time, however, the agenda of each media focused on other topics, primarily the Russian invasion of Ukraine and the energy crisis. However, even these topics were sometimes linked to the Green Deal for Europe. Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na mediální pokrytí Zelené dohody pro Evropu v době Českého předsednictví v Radě Evropské unie tak, aby bylo možné pochopit, jak vybraná online média referovala o předmětném tématu. Konkrétně se tato práce zaměřila na celkový věnovaný prostor tématu, vyznění jednotlivých článků, na kontext, do kterého téma média zasazovala, jakým způsobem bylo téma uchopeno, zda se referování o tématu proměňovalo v čase a jaké zdroje informací média využila. Z kvantitativní a následné kvalitativní analýzy vyplynulo, že se ve vybraných médiích jednalo o marginální téma rámované především negativně. Zároveň se agenda jednotlivých médií soustředila na jiná témata, primárně na ruskou invazi na Ukrajinu a energetickou krizi. I tato témata ale byla někdy spojována se Zelenou dohodou pro Evropu. Keywords: Zelená dohoda pro Evropu; Green Deal; české předsednictví v Radě Evropské unie; Rada Evropské unie; mediální obraz; mediální pokrytí; Green Deal for Europe; Green Deal; Czech Presidency of the Council of the European Union; Council of the European Union; media image; media coverage Available in a digital repository NRGL
Mediální pokrytí Zelené dohody pro Evropu v době českého předsednictví v Radě Evropské unie

The aim of the thesis was to focus on the media coverage of the Green Deal for Europe during the Czech Presidency of the Council of the European Union in order to understand how the selected online ...

Němcová, Kateřina; Just, Petr; Charvát, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci plic
Zamazal, David; Komínek, Tomáš; Bakusová, Tereza
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci plic

Zamazal, David; Komínek, Tomáš; Bakusová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Nerovnovážná termodynamika hyperbolických systémů
Sýkora, Martin; Pavelka, Michal; Hütter, Markus; Lukáčová - Medvidová, Mária
2024 - English
Continuum mechanics and thermodynamics have been used in many fields from sci- ence to industry to medicine. While simple materials have already been described, for instance by the famous Navier-Stokes equations, more complex materials like superfluids are still not completely understood. Multiple frameworks, often based on balance laws and thermodynamic closures, are used. In this thesis, an alternative General Equation for Non-Equilibrium Reversible-Irreversible Coupling (GENERIC) framework is studied. We apply this method, based on Hamiltonian mechanics and gradient dynamics, to a wide range of settings from a simple continuum to mixtures, superfluids and non-Fourier heat conduction. We study the symmetric hyperbolicity of the resulting equations, as it guarantees the well-posedness of the system, and suggest extensions to the already-known symmetric hyperbolic equations. We derive new models, compare them to more classical theories and study what phenomena they can and cannot describe, both analytically and numerically. 1 Mechanika a termodynamika kontinua nalézají uplatnění v mnoha aplikacích od vědních oborů přes zdravotnictví po průmysl. Zatímco jednoduché materiály již byly popsány například slavnými Navierovými-Stokesovými rovnicemi, složitější materiály jako například supratekutiny nebyly dosud plně pochopeny. K jejich studiu se použí- vají mnohé formalismy, často založené na bilančních zákonech a termodynamických uzá- věrech. Tato práce studuje alternativní formalismus GENERIC (General Equation for Non-Equilibrium Reversible-Irreversible Coupling). Tuto metodu, založenou na Hamilto- novské mechanice a gradientní dynamice, aplikuje na širokou škálu problémů od jedno- duchého kontinua přes směsi a supratekutiny až po nefourierovské vedení tepla. Věnuje se studiu symetrické hyperbolicity výsledných rovnic, neboť ta garantuje dobrou podmí- něnost systému, a navrhuje rozšíření již známých hyperbolických rovnic. Práce odvozuje nové modely, srovnává je s klasickou teorií a numericky i analyticky studuje, jaké jevy jsou schopny popsat. 1 Keywords: nerovnovážná termodynamika|hyperbolicita|vorticita|směsi|hydrodynamika fononů; non-equilibrium thermodynamics|hyperbolicity|vorticity|mixtures|phonon hydrodynamics Available in a digital repository NRGL
Nerovnovážná termodynamika hyperbolických systémů

Continuum mechanics and thermodynamics have been used in many fields from sci- ence to industry to medicine. While simple materials have already been described, for instance by the famous ...

Sýkora, Martin; Pavelka, Michal; Hütter, Markus; Lukáčová - Medvidová, Mária
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases