Number of found documents: 560231
Published from to

Studium vlivu vybraných inhibitorů tyrozinkináz na mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou ABC lékovými efluxními transportéry
Sýkorová, Martina; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
2020 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Sýkorová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on impact of selected tyrosine kinase inhibitors on multidrug resistance mediated by ABC drug efflux transporters Tyrosine kinases are an important class of enzymes controlling cell proliferation, carcinogenesis, apoptosis and cell differentiation. Deregulation of these enzymes can transform normal cell into a cancerous one. Blocking their function by tyrosine kinase inhibitors (TKi) is considered a promising treatment for various types of cancer. ATP-binding cassette (ABC) transporters form a family of transmembrane proteins that can transport a wide variety of substrates across biological membranes via ATP-dependent drug efflux pumps. They modulate drug pharmacokinetics, but on the other hand, lead to therapy failure due to overexpression in cancer cells. In our previous study, we evaluated inhibition properties of two selected TKi (alectinib, brivanib) in MDCKII cell lines (parent one and those transduced with human ABCB1, ABCC1 and ABCG2). Alectinib significantly inhibited ABCB1, ABCG2 but not ABCC1 transporter. Brivanib showed triple inhibition of all studied transporters. In the present work, we... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Sýkorová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu vybraných inhibítorov tyrozínkináz na mnohopočetnú liekovú rezistenciu sprostredkovanú ABC liekovými efluxnými transportérmi Tyrozínkinázy sú enzýmy dôležité pri bunkovej proliferácii, karcinogenéze, apoptóze a diferenciácii buniek. Deregulácia týchto enzýmov môže mať za následok premenu normálnej bunky na nádorovú. Blokovanie ich funkcie inhibítormi tyrozínkináz (TKi) sa považuje za sľubnú liečbu rôznych typov nádorov. ABC transportéry tvoria rodinu transmembránových proteínov schopných transportovať širokú škálu substrátov cez biologické membrány pomocou na ATP závislých liekových efluxných púmp. Ovplyvňujú farmakokinetiku liekov, na druhej strane ale zapríčiňujú zlyhanie terapie kvôli ich nadmernej expresii v nádorových bunkách. V našom predchádzajúcom výskume sme hodnotili inhibičné schopnosti dvoch vybraných TKi (alektinib, brivanib) v bunkových líniách MDCKII (parentných a transdukovaných ľudskými ABCB1, ABCC1 a ABCG2 transportérmi). Alektinib výrazne inhiboval transportéry ABCB1 a ABCG2, ale nie ABCC1. Brivanib preukázal inhibíciu všetkých troch študovaných transportérov. Na základe týchto výsledkov... Keywords: inhibitory tyrozinkináz; ABC lékové efluxní transportéry; mnohočetná léková rezistence; kombinační terapie; tyrosine kinase inhibitors; ABC drug efflux transporters; multidrug resistance; combination therapy Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu vybraných inhibitorů tyrozinkináz na mnohočetnou lékovou rezistenci zprostředkovanou ABC lékovými efluxními transportéry

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Martina Sýkorová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on ...

Sýkorová, Martina; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Kupní síla a její zneužití v evropském právu
Musil, Aleš; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
2020 - Czech
This rigorosum thesis entitled "Buyer Power and its Abuse in European Law" deals with the analysis of buyer power in European law from the perspective of legal theory (part one - theoretical) and analysis of legislative aspects of the abuse (part two - practical). Attention is paid to the perspective of European law on the issue of buyer power and its abuse, both from the perspective of competition law and of the concept of buyer power, primarily pursuing objectives other than competition on the market. In my rigorosum thesis, I address the issue of market buyer power as a concept different from both market seller power and purchasing power, which refers to the extent to which consumers or firms have available money for spending and consumption. The concept of market power has in fact two branches - seller power and buyer power. In my thesis, I prove that (i) they cannot be viewed as a mirror image and (ii) that buyer power is an umbrella concept covering monopsony and bargaining power. Buyer power as the umbrella concept is a buyer's ability to exert pressure on its suppliers so as to lower prices or extract other concessions in two forms - monopsony and bargaining power. Monopsony power is an inefficient purchasing behaviour that involves withholding demand to decrease the purchasing price paid... Tato rigorózní práce se pod názvem "Kupní síla a její zneužití v evropském právu" zabývá analýzou kupní síly v evropském právu z pohledu právní teorie (část první - teoretická) a analýzou právních úprav jejího zneužití (část druhá - praktická). Pozornost je věnována především pohledu evropského práva na problematiku kupní síly a jejího zneužití, a to jak z pohledu existenční ochrany hospodářské soutěže, tak z pohledu konceptu kupní síly, sledujícího především jiné cíle než ochranu hospodářské soutěže na trhu. Ve své práci se zabývám tržní kupní silou, kterou odlišuji jak od tržní síly na straně podávajícího, tak od ekonomického pojetí kupní síly, vyjadřujícího kupní sílu firem a spotřebitelů pomocí srovnání cen v národních měnách za stejné výrobky v tzv. spotřebním koši. Pojem tržní síly v sobě tedy zahrnuje jak tržní sílu na straně prodávajícího, tak tržní kupní sílu. Ve své rigorózní práci dokazuji, že (i) tyto tržní síly nemohou byt chápány jako zrcadlový odraz a (ii) kupní síla je zastřešující pojem pro monopsonii a vyjednávající sílu na straně odběratele. Kupní síla jako zastřešující pojem vyjadřuje odběratelovu schopnost ovlivňovat obchodní chování dodavatele s cílem dosáhnout snížení nákupní ceny a/nebo získání výhodnějších obchodních podmínek, a to ve dvou formách - ve formě monopsonie a ve... Keywords: kupní síla; evropské právo; soutěžní právo; Buyer power; European law; competition law Available in a digital repository NRGL
Kupní síla a její zneužití v evropském právu

This rigorosum thesis entitled "Buyer Power and its Abuse in European Law" deals with the analysis of buyer power in European law from the perspective of legal theory (part one - theoretical) and ...

Musil, Aleš; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2020

Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR
Dohnalová, Klára; Pávek, Petr; Červený, Lukáš
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Klára Dohnalová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: Inhibitory effect of SPA70 on hPXR activation This work focuses on pregnane X receptor (PXR) and its antagonists. PXR is a ligand-activated nuclear receptor that plays a major role in detoxification of xenobiotics and protecting the organism from their toxic effects. Recent evidence also shows endogenous action of PXR in the metabolism of lipids, glucose and bile acids. However, PXR activation could be harmful, since induction of biotransformation enzymes by PXR agonists may result in reduced treatment efficacy, increased toxicity of drug metabolites and resistance to chemotherapeutic agents. Recent research has been intensively focused on PXR antagonists capable of abolishing these unfavourable effects. Recently discovered human PXR antagonist SPA70 has a promising potential for future usage. In this study, we investigated the inhibitory effect of SPA70 on activated PXR. To activate PXR we used agonists binding directly to PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) and also agonists activating PXR indirectly via cell signalling pathways (U0126, PD184352, PD0325901). Experiments were performed using luciferase... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Klára Dohnalová Školitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR Práce se zabývá pregnanovým X receptorem (PXR) a jeho antagonisty. PXR je ligandy aktivovaný jaderný receptor, jenž hraje dominantní roli v řízení detoxikace xenobiotik a chrání organismus před akumulací těchto mnohdy toxických sloučenin. Novější poznatky ukazují rovněž endogenní působení PXR v metabolismu lipidů, glukózy a žlučových kyselin. Aktivace PXR nepůsobí vždy protektivně, jelikož indukce biotransformačních enzymů působením agonistů PXR může vést k snížení účinnosti léčby, ke zvýšené toxicitě metabolitů léčiv nebo k rezistenci na chemoterapeutika. V poslední době se výzkum intenzivně zaměřuje na antagonisty PXR schopné vyrušit tyto nepříznivé jevy. Jednou z nových nadějných molekul z hlediska budoucího uplatnění v cílené antagonizaci lidského PXR je SPA70. V práci jsme zkoumali inhibiční účinek této sloučeniny na aktivovaný lidský PXR. Využili jsme agonistů působících přímou vazbou na PXR (rifampicin, hyperforin, SR12813) i nepřímo přes buněčné signalizační cesty (U0126, PD184352, PD0325901). Antagonistu jsme testovali metodou luciferase reporter gene... Keywords: nukleární receptory; PXR; genová regulace; transkripce; pregulace mRNA; nuclear receptors; PXR; gene regulation; transcription; upregulation of mRNA Available in a digital repository NRGL
Studium inhibičního účinku antagonisty SPA70 na hPXR

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Klára Dohnalová Supervisor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Dohnalová, Klára; Pávek, Petr; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity
Dolinská, Dagmar; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2020 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Dagmar Dolinská Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Work title: Advanced methods for testing antimicrobial activity Goal: The aim of the work in the theoretical part was to summarize methods of antimicrobial screening focusing on antimycotics and in the practical part to evaluate the antifungal activity of 47 tested substances using the microdilution broth method. Methods: The substances were tested using quantitative microdilution broth method on eight strains of yeast and fibrous fungi. These were Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera and Trichophyton interdigitale. Results: The highest antimycotic activity was demonstrated by compound Ac-0a, where we recorded after 24 hours of incubation activity against all eight strains. However, it was not able to stop the growth of three strains after 48 hours of incubation, the strains concerned were Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus. Other samples which have shown activity were Cl-2, where activity was observed for Candida krusei, Aspergillus fumigatus and Trichophyton interdigitale strains, Cl-3 for... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Dagmar Dolinská Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název práce: Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity Cíl práce: Cílem práce bylo v teoretické části shrnout aktuální metody testování antimikrobních sloučenin se zaměřením na antimykotika a v praktické části vyhodnotit antifungální aktivitu u 47 testovaných látek pomocí mikrodiluční bujónové metody. Metody: Látky byly testovány kvantitativní mikrodiluční bujónovou metodou na osmi kmenech kvasinek a vláknitých hub. Jednalo se o kmeny Candida albicans, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Absidia corymbifera a Trichophyton interdigitale. Výsledky: Nejvyšší antimykotickou aktivitu projevila látka Ac-0a, u které jsme po 24hodinové inkubaci zaznamenali aktivitu proti všem osmi kmenům. U tří kmenů však již nebyla schopná zastavit růst po 48hodinové inkubaci, jednalo se o kmeny Candida parapsilosis, Aspergillus fumigatus a Aspergillus flavus. Další vzorky, u kterých byla zjištěna aktivita, byly Cl-2, kde byla aktivita zaznamenána u kmenů Candida krusei, Aspergillus fumigatus a Trichophyton interdigitale, Cl-3 u všech kmenů kromě Aspergillus flavus a Absidia corymbifera a... Keywords: Antimikrobní aktivita; Pokročilé metody; Minimální inhibiční koncentrace; Minimální cidní koncentrace; Antimicrobial activity; Advanced methods; Minimal inhibition concentration; Minimal cidal concentration Available in a digital repository NRGL
Pokročilé metody testování antimikrobní aktivity

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Dagmar Dolinská Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Work title: Advanced ...

Dolinská, Dagmar; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2020

Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa.
Šimková, Marie; Prašnická, Alena; Hyršová, Lucie
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Marie Šimková Supervisor: Mgr. Alena Prašnická Title of diploma thesis: Alternation of bile production due to iron depletion Introduction: Liver has an irreplaceable role in the production and secretion of bile. This body fluid serves as the main excretion way of some endogenous and exogenous substances. Another liver property is the ability to store substances essential for correct functions of the body, e.g. iron. It has been shown that iron could have an impact on the bile production and secretion. Aim: The aim of this diploma thesis was to discover an impact of iron depletion on the bile synthesis and metabolism, especially on bile acids, and the way it affects transporters expression. Methods: Male Wistar rats (n=6 in each group, 250 ± 20 g) were divided into two groups: control group (Chow diet) fed with standard diet and iron depletion group (ID), fed with iron depletion diet for 21 days. To investigate the changes in bile flow, the bile had been collected for 120 min during in vivo clearance study. The analysis of the changes in expression of bile transporters and enzymes responsible for de novo bile acid synthesis was performed at the mRNA (qRT-PCR) and protein (Western blot)... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Marie Šimková Školitel: Mgr. Alena Prašnická Název diplomové práce: Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa Úvod: Játra mají nezaměnitelnou funkci při tvorbě a sekreci žluče. Tato tekutina slouží jako hlavní exkreční cesta pro některé endogenní a exogenní látky. Další vlastností jater je také schopnost ukládat látky, které jsou nezbytné pro správnou funkci organismu, jako je například železo. Ukazuje se, že právě železo by mohlo mít vliv na tvorbu a sekreci žluče. Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda má nedostatek železa vliv na syntézu a metabolismus žluče, a to především žlučových kyselin, a na změny exprese příslušných transportérů. Metody: Samci potkanů kmene Wistar (n=6 v každé skupině, 250 ± 20 g) byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina (Chow diet) krmena standardní dietou a skupina s deplecí železa (ID), která byla krmena dietou s nízkým obsahem železa po dobu 21 dní. Pro zjištění změny toku žluče byla sbírána žluč po dobu 120 min během in vivo kinetické studie. Analýza exprese transportérů pro žluč a enzymů, zodpovědných za de novo syntézu žlučových kyselin, byla provedena na úrovni mRNA (qRT-PCR) a proteinu (Western blot). Výsledky: Deplece železa vedla... Keywords: železo; cholesterol; žlučové kyseliny; iron; cholesterol; bile acids Available in a digital repository NRGL
Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Marie Šimková Supervisor: Mgr. Alena Prašnická Title of diploma thesis: Alternation of ...

Šimková, Marie; Prašnická, Alena; Hyršová, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Rozšířená mimetická gravitace
Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
2020 - English
We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be considered as a low energy limit of the projectable Horava-Lifshitz gravity. The proposed novel extension directly couples gradients of the mimetic scalar field to the curvature tensor. These couplings introduce into the energy momentum tensor an anisotropic stress which is non-vanishing even at the first order in perturbations around a cosmological background. Further we show that such terms modify the formula for the speed of sound of scalar perturbations and even more importantly change the speed of propagation for the gravitational waves. The appearance of the anisotropic stress and the consequent nontrivial speed of propagation of the gravity waves are new phenomena which were not present in the previously studied mimetic models. Furthermore, we demonstrate that the effective Newton's gravitational constant in the background Friedmann equations is shifted in the presence of the novel couplings of the mimetic scalar field. We calculate the quadratic action for scalar and tensor perturbations and briefly discuss possible instabilities. Finally we consider the current observational bounds on the model.... V této práci zkoumáme dvě nová rozšíření nedávno objevené mimetické gravitace. Mimetická gravitace je tensorová-skalární teorie schopná popisu temné hmoty na kosmologických škálách. Tato teorie lze být povážovánu za nízko-energetickou limitu projektovatelné Hařavovy-Lifshitzovy gravitace. Tato nová rozšíření představují přímou vazbu gradientu mimetického pole na tenzor křivosti. Tyto vazby jsou zdrojem anizotropního napětí v tenzoru energie a hybnosti, který je nenulový i v prvním řádu perturbací na kosmologickém pozadí. Dále ukážeme, že nově zavedené členy ovlivní rychlost zvuku skalárních kosmologických perturbací, ale především ovlivní i rychlost šíření gravitačních vln. Anizotropní napětí a netriviální rychlost propagace gravitačních vln jsou nové vlastnosti, které se v předchozích modelech mimetické hmoty nevyskytovaly. Dále demonstrujeme, že přítomnost mimetické hmoty změní effektivní Newtonovu konstantu na úrovni Friedmanových rovnic pro kosmologické pozadí. Odvodíme kvadratickou akci pro skalární i tenzorové perturbace a krátce diskutujeme možné nestability. Též diskutujeme omezení našeho modelu z pozorování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: mimetická gravitace; mimetic gravity Available in a digital repository NRGL
Rozšířená mimetická gravitace

We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be ...

Jiroušek, Pavel; Vikman, Alexander
Univerzita Karlova, 2020

Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Skutková, Nikola; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2020 - Czech
Criminal a criminological aspects of the crime - murder Abstract This thesis deals with the crime of murder from the legal and criminological point of view, which implies a systematic work. The first part of the thesis, dealing with criminal law aspects, describes the previous legislation, but the emphasis is put on the current regulation, its division of the facts according to the circumstances of the offender's conduct. Other crimes directed against human life are briefly presented for completeness of the interpretation of crimes against life. In connection with this comparison, I have given more attention to the issue of euthanasia in the thesis, which is in many ways connected with the crime of murder in terms of current legislation and the development of insight into this issue is very interesting in the Czech Republic and other EU countries. The topic of the thesis is criminal and criminological aspects, so in the first part of the thesis I focused on individual aspects of the crime of murder in terms of its conceptual features, ie object, subject, objective side and subjective side and forms of crime in terms of developmental stages and criminal cooperation. Other circumstances that affect the assessment of the offender's conduct are related to the crime of murder, and the legal classification of the... Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá trestným činem vraždy z hlediska trestněprávních a kriminologických aspektů. První část práce věnovaná trestněprávním aspektům přibližuje minulou právní úpravu, avšak důraz je kladen na úpravu současnou, její rozčlenění skutkových podstat v závislosti na okolnostech jednání pachatele na vraždu prostou a kvalifikované a privilegované skutkové podstaty. Pro úplnost výkladu o trestných činech proti životu jsou stručně přiblíženy i další trestné činy směřující proti životu člověka. V návaznosti na tuto komparaci jsem v práci věnovala větší prostor problematice euthanasie, jež se s trestným činem vraždy z pohledu současné legislativy v mnohém pojí a vývoj vzhledem k neustálé aktuálnosti této problematiky nejen v České republice, ale i dalších zemích EU, může být komparace s dalšími právními řády, jež euthanasii explicitně kriminalizují či legalizují, inspirací. Tématem práce jsou trestněprávní a kriminologické aspekty, proto jsem se v prvé části práce zaměřila na jednotlivé aspekty trestného činu vraždy z hlediska jeho pojmových znaků, forem trestného činu z hlediska vývojových stadií a trestné součinnosti a dalších okolností, jež mají zásadní vliv na trestnost jednání a odvíjí se od nich právní kvalifikace... Keywords: Vražda; trestní právo; kriminologie; Murder; criminal law; criminology Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy

Criminal a criminological aspects of the crime - murder Abstract This thesis deals with the crime of murder from the legal and criminological point of view, which implies a systematic work. The first ...

Skutková, Nikola; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku
Štibľaríková, Adriána; Jílek, Petr; Leško, Daniel
2020 - Czech
Autor: Adriána Štibľaríková Title: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire research in Slovakia Graduation thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Pharmacy OBJECTIVE: A very common and quality of life reducing disease is vulvovaginal discomfort (VVD), which affects more than two thirds of women at least once in a lifetime. With recurring vulvovaginal discomfort we talk about recurrent vulvovaginal discomfort (RVVD), which affects the patient at least 3 times a year, or 4 times in a lifetime. The aim is to search a group of women who have been diagnosed with RVVD and healthy women and/or women with VVD and compare them. We compare a group with RVVD and the theoretical hypotheses obtained by examining and long-term studies. We compare women based on age, the number of sexual partners, the impact of food and lifestyle on formation of vaginal problems and the development of chronic vulvovaginal discomfort. The evaluated group consisted of 212 respondents, 46 from the RVVD group and 166 from the control group. METHODS: We obtained data for the elaboration of this graduation thesis using a questionnaire, which consisted of 45 questions, where respondents could mark one or more options, in several questions they could express themselves... Autor: Adriána Štibľaríková Názov: Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku Diplomová práca Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Študijný odbor: Farmácia CIEĽ PRÁCE: Veľmi častým a kvalitu života znižujúcim ochorením je vulvovaginálny dyskomfort (VVD), ktorý aspoň raz za život postihne viac ako 2/3 žien. Pri pravidelne sa opakujúcom vulvovaginálnom dyskomforte hovoríme o rekurentnom vulvovaginálnom dyskomforte (RVVD), ktorý postihne pacientku aspoň trikrát za rok, resp. štyrikrát za celý život. Cieľom je vyhľadať skupinu žien, ktorým bol diagnostikovaný RVVD a zdravé ženy a/alebo s VVD a navzájom ich porovnať. Porovnať RVVD skupinu s teoretickými hypotézami, ktoré vznikli na základe dlhodobých štúdií. Porovnávali sme ženy na základe veku, počtu doterajších sexuálnych partnerov, vplyv potravy a životného štýlu na vznik vaginálnych problémov a rozvoj chronického vulvovaginálneho dyskomfortu. Hodnotenú skupinu tvorilo 212 respondentiek, z toho 46 zo skupiny s RVVD a 166 z kontrolnej skupiny. METÓDY: Údaje na vypracovanie diplomovej práce sme získavali prostredníctvom dotazníka, ktorý sa skladal zo 45 otázok, kde respondentky mohli označiť jednu alebo viacero správnych možností, pri niektorých otázkach sa mohli aj písomne... Available in a digital repository NRGL
Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem - dotazníková studie na Slovensku

Autor: Adriána Štibľaríková Title: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire research in Slovakia Graduation thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové ...

Štibľaríková, Adriána; Jílek, Petr; Leško, Daniel
Univerzita Karlova, 2020

Transkriptomická analýza zápalových kožných biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien (Transkriptomická analýza zánětlivých kožních biomarkerů u myší s neuropatií malých nervových vláken)
Benčová, Simona; Mladěnka, Přemysl; Smutný, Tomáš
2020 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Simona Benčová Supervisors: Dr. Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D Title of diploma thesis: Transcriptomic analysis of cutaneous inflammatory biomarkers in a mouse model of small fiber neuropathy. Peripheral neuropathy is an expanding public health problem conditioned by various diseases and associated with several adverse effects such as the occurrence of chronic pain or increased risk of pressure ulcers (PUs). The aim of this study is to explore, whether the inflammatory state of the skin is modified during peripheral neuropathy and in the course of the formation of a pressure ulcer. The transcriptomic analysis was performed with two different models of mice: PU model and uninjured model, to determine genes that differ in expression and in particular, those involved in inflammation. Small fiber neuropathy was induced in young mice by intraperitoneal injection of resiniferatoxin (50 µg/kg, i.p.) - transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) agonist. PUs were induced by applying two magnetic plates on the dorsal skin. Gene expression was obtained based on RNA microarray and the results were subsequently verified by qPCR. The transcriptomic analysis of PU... Univerzita Karlova Frmaceuticka fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent: Simona Benčová Školitelia: Dr.Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D Názov diplomovej práce: Transkriptomická analýza kožných zápalových biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien. Periférna neuropatia je rozšírujúci sa problém zdravia verejnosti ako následok rôznych ochorení, spojený s niekoľkými nepriaznivými účinkami, ako napríklad výskyt chronickej bolesti či zvýšené riziko vzniku tlakového vredu. Cieľom tejto štúdie je preskúmať, či je zápalový stav kože modifikovaný počas periférnej neuropatie a v priebehu tvorby tlakového vredu. Na dvoch rôznych modeloch myší (myši s tlakovým vredom a myši s nepoškodenou kožou), bola uskutočnená transkriptomická analýza, aby sa určili gény, ktoré sa líšia v expresii a zároveň tie, ktoré sa podieľajú na zápale. Neuropatia malých nervových vlákien bola navodená u mladých myší intraperitoneálnou injekciou resiniferatoxínu (50 μg/kg, i.p), agonistu na vaniloidnom receptore TRPV1. Preležaniny boli spôsobené aplikáciou dvoch magnetických platničiek na koži na chrbte. Na základe RNA mikroarray bola získaná génová expresia a výsledky boli následne overené kvantitatívnou PCR. Transcriptomická analýza kože s tlakovým vredom... Keywords: neuropatie; resiniferatoxin; microarray RNA; zánět; zvířecí model; neuropathy; resiniferatoxin; microarray RNA; inflammation; animal model Available in a digital repository NRGL
Transkriptomická analýza zápalových kožných biomarkerov u myší s neuropatiou malých nervových vlákien (Transkriptomická analýza zánětlivých kožních biomarkerů u myší s neuropatií malých nervových vláken)

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Simona Benčová Supervisors: Dr. Claire Demiot, Dr. Aurore Danigo Assoc. Prof. Přemysl ...

Benčová, Simona; Mladěnka, Přemysl; Smutný, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů
Kolovratník Michal; Václav Vodička; Melichar Jan
2020 -
Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje autorem navržený 1D termodynamický model tohoto expandéru, který popisuje vnitřní netěsnosti, tlakové ztráty i mechanické ztráty třením, dále prezentuje inovativní dynamický model lamel. Práce dále obsahuje experimentální část, v rámci které byl na experimentálním zařízení s ORC provozovaném v laboratoři organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA) na UCEEB ČVUT v Praze měřen autorem navržený a zkonstruovaný lamelový expandér. Naměřená data byla použita pro kalibraci a ověření matematických modelů a následně pro analýzu vlivu velikosti hlavních vůlí a netěsnosti způsobené pozdním uzavíráním pracovních komor. Na základě předložených matematických modelů je prezentován obecný postup návrhu lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů. Závěrem práce je prezentováno srovnání charakteristik nově navrženého lamelového expandéru pro ORC s experimentálně měřeným.This thesis deals with rotary vane expanders for low-power cycles. The work contains literature review of suitable expanders for these heat cycles with emphasis on rotary vane expanders, describes author's designed 1D thermodynamic model of the vane expander, which describes internal leakages, pressure losses and friction losses, and presents an innovative dynamic model of vanes. The work also contains an experimental part, in which the rotary vane expander designed by the author was measured within an experimental ORC operated in the Laboratory of organic Rankine cycles and their applications (LORCA) at the UCEEB, CTU in Prague. The measured data were used for calibration and verification of mathematical models and subsequently for the analysis of the influence of the main clearances and leakage caused by the later closure of the working chambers. On the basis of presented mathematical models is presented general procedure of vane expander design for low power heat cycles. Finally, the comparison of characteristics of newly designed vane expander for the ORC with experimentally measured is presented. Keywords: lamelový; objemový; expandér; organický; Rankinův; cyklus; ORC; experimentální; měření; matematický; model; netěsnosti; lamellar; volumetric; expander; organic; Rankine; cycle; ORC; experimental; measurement; mathematical; model; leakage Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů

Tato disertační práce se zabývá problematikou lamelových expandérů pro tepelné cykly s nízkým výkonem. Práce obsahuje rešerši expandérů pro tyto tepelné cykly s důrazem na lamelové expandéry, popisuje ...

Kolovratník Michal; Václav Vodička; Melichar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases