Number of found documents: 527205
Published from to

Hodnocení racionality a rizik farmakoterapie u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
Lukačišinová, Anna; Fialová, Daniela; Alušík, Štefan; Paluch, Zoltán
2019 - English
Objectives Main objectives of this doctoral thesis were to review available information on pharmacological properties of benzodiazepines and their age-related changes; to evaluate the prevalence of benzodiazepine use in older patients residing in long term care facilities; to investigate the association between use of benzodiazepines and occurrence of falls in acutely hospitalized older patients; and to describe utilization of benzodiazepines in the Czech Republic. Methods A narrative review of literature focused on pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse effects and association of benzodiazepines with falls in older population was conducted. The evaluation of benzodiazepine use in long term care facilities was analysed in a retrospective cross-sectional study using data from the EC 7th Framework Program SHELTER project (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). A prospective cohort study data of acutely hospitalized patients in Australia were used to evaluate association between benzodiazepines and falls. To describe utilization of benzodiazepines in the Czech Republic, data from the State Institute for Drug Control and from databases of General Health Insurance Fund were used. This dissertation thesis is a summary of published articles from above stated works and analyses. Results... Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; analyzovat vztah mezi užitím benzodiazepinů a pády v populaci akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů a zmapovat vývoj preskripce benzodiazepinů v prostředí České republiky. Metodika Byla provedena nesystematická literární rešerše, která se stala zdrojem pro přehledový článek zaměřený na farmakokinetiku, farmakodynamiku, nežádoucí účinky a vliv užití benzodiazepinů na výskyt pádů u geriatrické populace. Hodnocení užití benzodiazepinů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v evropských zemích bylo provedeno v rámci retrospektivní průřezové analýzy dat z evropského projektu SHELTER (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). Za účelem posouzení vlivu benzodiazepinů na výskyt pádů byla provedena analýza dopadů v prospektivní kohortové studii hospitalizovaných seniorů v Austrálii. Ke zmapování trendů ve spotřebách benzodiazepinů v České republice byla použita data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato disertační práce sestává z publikací všech výše uvedených studií a... Keywords: benzodiazepiny; geriatrická populace; farmakokinetika; farmakodynamika; indikace; kontraindikace; nežádoucí účinky; pády; Evropa; Izrael; Austrálie; benzodiazepines; geriatric population; pharmacokinetics; pharmacodynamics; indications; contraindications; adverse drug effects; falls; Europe; Israel; Australia Available in a digital repository NRGL
Hodnocení racionality a rizik farmakoterapie u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

Objectives Main objectives of this doctoral thesis were to review available information on pharmacological properties of benzodiazepines and their age-related changes; to evaluate the prevalence of ...

Lukačišinová, Anna; Fialová, Daniela; Alušík, Štefan; Paluch, Zoltán
Univerzita Karlova, 2019

Jak klienti s duálními diagnózami vnímají léčbu v TK Tao Bílá Voda
Papšíková, Soňa; Radimecký, Josef; Reichelová, Lenka
2019 - Czech
Keywords: závislost; duální diagnóza; pobytová léčba; terapeutická komunita; dependence; dual diagnose; residential treatment; therapeutic community Available in a digital repository NRGL
Jak klienti s duálními diagnózami vnímají léčbu v TK Tao Bílá Voda

Papšíková, Soňa; Radimecký, Josef; Reichelová, Lenka
Univerzita Karlova, 2019

Právní regulace činnosti bank
Martinů, Katrin; Kotáb, Petr; Sejkora, Tomáš
2019 - Czech
The Legal Regulation of Banking Activities Abstract The subject of this diploma thesis is the legal regulation of the activities of banks. Emphasis is placed on newly regulated areas and topical areas in respect to legislative changes. The primary aim of the thesis is to analyse areas related to the activities of banks and to assess the suitability and sufficiency or redundancy of the legal regulation of the selected areas in terms of the scope and depth of regulation. In this context, the work is complemented by proposals de lege ferenda. The first section is devoted to the subjects of banking regulation. Within this part, the term "bank" is defined, including the assessment of online banks. After that, supervisors, namely the Czech National Bank and the European Banking Authority, are presented together with an outline of their functions. The following section covers the general basis of the regulation of bank activities. The sources of regulation are described, and the objectives and reasons for and against regulation are outlined. A description of processes for entering and exiting the banking sector are included, with a more detailed analysis of procedures for obtaining a banking license. The third section contains an analysis of the selected obligations of banks arising from the legislation regulating... Právní regulace činnosti bank Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní regulace činnosti bank. Důraz je kladen na oblasti nově regulované a z hlediska legislativních změn aktuální. Primárním cílem práce je zanalyzovat vybrané oblasti týkající se činnosti bank a posoudit vhodnost a dostatečnost či nadbytečnost právní úpravy daných oblastí z hlediska rozsahu a hloubky regulace. V tomto kontextu je práce doplněna předložením návrhů de lege ferenda. První část práce je věnována subjektům bankovní regulace. V rámci této části je vymezen pojem banka včetně posouzení fenoménu online bank. Dále jsou představeny orgány dohledu, tedy Česká národní banka a Evropský orgán pro bankovnictví, společně s nastíněním jejich funkcí. V následující části je dán prostor obecným východiskům regulace činnosti bank. Na tomto místě je popsána systematika zdrojů právní úpravy a jsou uvedeny cíle a důvody, které hovoří pro a proti regulaci. Obecně je také pojednáno o způsobech vstupu do bankovního sektoru a výstupu z odvětví s podrobnější analýzou možností získání bankovní licence. Třetí část obsahuje rozbor vybraných povinností bank plynoucích z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. První ze zkoumaných oblastí je povinnost identifikace klienta. Po analýze... Keywords: bankovní regulace; AML; zásady a postupy odměňování; banking regulation; AML; remuneration policies and practices Available in a digital repository NRGL
Právní regulace činnosti bank

The Legal Regulation of Banking Activities Abstract The subject of this diploma thesis is the legal regulation of the activities of banks. Emphasis is placed on newly regulated areas and topical areas ...

Martinů, Katrin; Kotáb, Petr; Sejkora, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Case management a terénní práce v oblasti Jesenického regionu
Rozborilová, Soňa; Libra, Jiří; Matoušek, Petr
2019 - Czech
Keywords: case management - sociální služby - terénní práce - pracovní tým; Case management -social services - streetwork - work team Available in a digital repository NRGL
Case management a terénní práce v oblasti Jesenického regionu

Rozborilová, Soňa; Libra, Jiří; Matoušek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století
Hrubá, Dita; Šejvl, Jaroslav; Popov, Petr
2019 - Czech
Background: At the turn of the 19th and 20th century on the historical territory of Czech and Moravia alcoholism was considerable social and health issue. At the beginning of 20th century specialized institutions for treatment of alcohol dependence are being established in our country. Aims: The goal of this thesis is to depict the lives and thoughts of the institutional alcohol treatment founders in our country at the beginning of 20th century, to map the beginning of the alcohol treatment in this period and to describe the emerging institutions. Methods: Qualitative content analysis of fixed documents was applied to collect the data. The data was coded and interconnected according to mutual relations in context of establishment of institutional alcohol treatment in our country. Results: At least a partial continuum describing the lives and thoughts of leading founders of institutions for treatment of alcohol dependence is carried out. Conclusion: Since 1895 MUDr. Jan Šimsa has already been expressing the need to treat the people dependent on alcohol in a specialized institutions. Also Mr Bedřich Konařík-Bečvan describes the need of establishing a specialized institution for dependence treatment and in 1911 in Velké Kunčice he is opening the first institution of this type. After the First World... Východiska: Na přelomu 19. a 20. století představoval alkoholismus na historickém území Čech a Moravy již značný zdravotní i sociální problém. Počátkem 20. století vznikají na našem území první odborná zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu. Cíl práce: Cílem této práce je popsat životy a myšlenky zakladatelů ústavní léčby proti alkoholu na našem území na počátku 20. století, zmapovat začátky oboru léčby závislosti na alkoholu v daném období a zároveň popsat vzniklá zařízení. Metody: Pro sběr dat byla použita obsahová kvalitativní analýza fixovaných dokumentů. Data byla kódována a propojována podle vzájemného vztahu v kontextu vzniku ústavní léčby závislosti na alkoholu u nás. Výsledky: Podařilo se vytvořit alespoň částečné kontinuum popisující životy a myšlenky předních zakladatelů zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území. Závěr: MUDr. Jan Šimsa vyjadřuje potřebu léčit lidi závislé na alkoholu ve zvláštním zařízení již roku 1895. Potřebu vzniku specializovaného zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu popisuje i p. Bedřich Konařík - Bečvan, který roku 1911 uvádí do chodu vůbec první léčebnu tohoto typu ve Velkých Kunčicích. Po první světové válce pak buduje Bedřich Konařík spolu s předsedou Československého abstinentního svazu - prof. Břetislavem Foustkou nové plně hodnotné... Keywords: alkohol; závislost; léčba; léčebna; Čechy; 20.století; alcohol; addiction; treatment; sanatorium; Bohemia; 20th century Available in a digital repository NRGL
Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století

Background: At the turn of the 19th and 20th century on the historical territory of Czech and Moravia alcoholism was considerable social and health issue. At the beginning of 20th century specialized ...

Hrubá, Dita; Šejvl, Jaroslav; Popov, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky
Bareš, Martin; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
2019 - Czech
This thesis consists of four chapters, introduction and conclusion. In the introduction to this thesis, the author clarifies the reasons for choice of the subject of the thesis, defines the aims of the thesis and its systematic as well as describes the methodology of the thesis and the default sources. In the first chapter, the author deals with definition of the concept of shared economy and connected critical reflections. The second subchapter of the first chapter deals with description of selected shared economy representatives, with whom the application part of the thesis shall deal with. The second chapter generally defines the relevant institutes of tax law such as tax evasion and tax optimization, whereas the author deals with the difference between them. Further, attention is paid to circumvention of law, obscured legal action, abuse of law and the fight against tax evasion. The centerpiece of this thesis is included in the third chapter, which is focused on application of tax legal regulations to selection of representatives of shared economy. The relevant chapter is divided into four subchapters, each dealing with individual taxes. Each of the subchapters includes brief description of examined tax as well it deals with the application of tax law rules to shared economics cases in the... Tato práce se skládá celkem ze čtyř kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu sdílená ekonomika a souvisejícím kritickým úvahám. Druhá podkapitola první kapitoly se zabývá popisem vybraných zástupců sdílené ekonomiky, s nimiž bude dále pracováno v aplikační části práce. V kapitole druhé jsou obecně vymezeny relevantní daňověprávní instituty, kterými jsou daňový únik a daňová optimalizace, kdy se autor věnuje rozdílům mezi nimi. Dále je pozornost věnována obcházení zákona, zastřeným právním jednáním, zneužití práva a boji proti daňovým únikům. Těžištěm této práce je kapitola třetí, ve které se autor věnuje aplikaci daňověprávních norem na vybrané zástupce sdílené ekonomiky. Předmětná kapitola je tematicky rozdělena na čtyři podkapitoly věnující se jednotlivým daním. Každá z podkapitol obsahuje stručný popis zkoumané daně a následně se v jednotlivých bodech věnuje samotné aplikaci daňověprávních pravidel na případy sdílené ekonomiky. V této aplikační části práce je pozornost věnována i souvisejícím problematickým aspektům. První podkapitola je věnována dani z příjmů fyzických osob, kdy v rámci této... Keywords: sdílená ekonomika; Uber; Airbnb; zdanění; shared economy; Uber; Airbnb; taxation Available in a digital repository NRGL
Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky

This thesis consists of four chapters, introduction and conclusion. In the introduction to this thesis, the author clarifies the reasons for choice of the subject of the thesis, defines the aims of ...

Bareš, Martin; Vybíral, Roman; Karfíková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice
Metlická, Tereza; Gabrhelík, Roman; Broklová, Lada
2019 - Czech
posledních letech na poli adiktologie značně rezonuje téma dětské a dorostové problematiky a tato oblast zažívá dynamické změny. Adiktologických ambulancí pro děti a dorost jen přibývá a přístup k této cílové skupině v kontextu adiktologie není plně uko Cílem práce je popis šesti největších a nejdříve vzniklých adiktologických ambulancí pro děti a České republice se zaměřením na jejich vznik a jeho okolností, klientelu, metody a způsobů Praktická část práce dotazníkového šetření, jež bylo vytvořeno pro účely této práce. Forma zmíněného dotazníkového šetření byla elektronická, později i formou interview, a dotazník je Data, která byla při sběru získán uspořádána a srovnávána. Práce poskytuje popis vzniku a jeho okolností, klientely, používaných nástrojů a metod způsobů práce šesti adiktologických ambulancí pro děti a dorost na území ČR. S přihlédnutím teoretické části této práce, lze konstatovat, že zařízení naplňují nejzásadnější doporučení uvedená dokumentech této části. Závěr Práce měla za úkol popsat zmíněné oblasti (jako vznik, klientelu, metody práce) šesti největších a nejdříve vzniklých adiktologických ambulancí pro děti a dorost. Cíl práce byl víceméně naplněn, avšak pro zcela relevantní výsledky by bylo zapotřebí podobný výzkum zopakovat za použití vhodnějších metod pro sběr i analýzu dat. Klíčová... Keywords: mladiství; ambulantní péče; návykové látky; problémové užívání; rizikové chování; adolescents; ambulant care; addictive substances; problem drug use; risk behavior Available in a digital repository NRGL
Mapování a srovnání adiktologických ambulancí pro mladistvé v České republice

posledních letech na poli adiktologie značně rezonuje téma dětské a dorostové problematiky a tato oblast zažívá dynamické změny. Adiktologických ambulancí pro děti a dorost jen přibývá a přístup k ...

Metlická, Tereza; Gabrhelík, Roman; Broklová, Lada
Univerzita Karlova, 2019

Detekce terénních hran s využitím nástroje sky view faktor
Englmaierová, Tereza; Brůha, Lukáš; Bayer, Tomáš
2019 - Czech
Terrain Breakline Detection Using Sky-view factor Abstract The subject of this diploma thesis is to propose the procedure of detecting of terrain breaklines using Sky-view factor. The theoretical part of the diploma thesis first introduces the issue of terrain breaklines detection, which presents the methods known to date and Sky- view factor, which is the focal point of the proposed method. Implementation over real data takes place at four locations in the Czechia (Vítkovice, Hradiště, Strnady and Velenka). Data in the form of raster format is tested. At the end, the results of the proposed method and its verification using two selected methods of field edge detection are presented and evaluated. Achieved results point to Sky-view factor for terrain edge detection. Keywords: terrain breakline, digital terrain model, Sky-view factor, detection terrain breaklines methods Detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor Abstrakt Předmětem diplomové práce je navržení postupu detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor. Teoretická část diplomové práce nejprve uvádí do problematiky detekce terénních hran, ve které jsou představeny doposud známé metody této analýzy a nástroj Sky-view faktor, který je stěžejním bodem navržené metody. Testování nad reálnými daty probíhá na čtyřech lokalitách v Česku (Vítkovice, Hradiště, Strnady a Velenka). Testována jsou data v podobě rastrového formátu. V závěru jsou představeny a zhodnoceny dosažené výsledky navržené metody a její verifikace pomocí dvou vybraných metod detekce terénních hran. Dosažené výsledky poukazují na možnost využití Sky-view faktoru pro detekci terénních hran. Klíčová slova: terénní hrana, digitální model terénu, Sky-view faktor, metody detekce terénních hran Keywords: terénní hrana; digitální model terénu; Sky-view faktor; metody detekce terénních hran; terrain breakline; digital terrain model; Sky-view factor; detection terrain breaklines methods Available in a digital repository NRGL
Detekce terénních hran s využitím nástroje sky view faktor

Terrain Breakline Detection Using Sky-view factor Abstract The subject of this diploma thesis is to propose the procedure of detecting of terrain breaklines using Sky-view factor. The theoretical part ...

Englmaierová, Tereza; Brůha, Lukáš; Bayer, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Klasifikace vybraných zemědělských plodin v modelovém území Kutnohorska s využitím časové řady dat Sentinel-2 a PlanetScope
Kuthan, Tomáš; Kupková, Lucie; Potůčková, Markéta
2019 - Czech
Classification of selected agricultural crops from time series of Sentinel-2 and PlanetScope imagery in Kutnohorsko model area Abstract The thesis is focused on the analysis of spectral characteristics of selected agricultural crops druring agriculutural season from time series of Sentinel -2 (A and B) and PlanetScope sensors in the model area situated around the settlements of Kolín and Kutná Hora. It is based on the assumption that the use of multiple dates of image data acquired crops in different phenological phases of the crops allows better identification of crop species (Lu et al., 2004). The aim of the thesis was to analyse the characteristics of the seasonal course of spectral features of selected agricultural crops (sugar beet, spring barley, winter barley, maize, spring wheat, winter wheat, winter rape) and to determine the period of the year suitable for the differentiation of individual crops. Another aim of the thesis was to classify these crops in the model area from time series of two above-mentioned sensors and to compare the accuracy of the pixel and object-oriented classification approach for multitemporal composites and the accuracy for monotemporal image from the term when the individual crops are clearly distinguishable. The training and validation datasets and the classification mask... Klasifikace vybraných zemědělských plodin v modelovém území Kutnohorska s využitím časové řady dat Sentinel-2 a PlanetScope Abstrakt Práce je zaměřena na analýzu spektrálních charakteristik vybraných zemědělských plodin v průběhu zemědělské sezóny z časové řady družicových dat senzorů Sentinel-2 (A a B) a PlanetScope v modelovém území v okolí sídel Kolín a Kutná Hora. Vychází z předpokladu, že využití více termínů obrazových dat, která zachycují plodiny v různých fenologických fázích, umožňuje lepší identifikaci druhů plodin (Lu et al., 2004). Cílem práce bylo zpracovat charakteristiku sezónního průběhu spektrálních příznaků vybraných zemědělských plodin (cukrovka, ječmen jarní, ječmen ozimý, kukuřice, pšenice jarní, pšenice ozimá, řepka ozimá), která určí období roku vhodná pro odlišení jednotlivých plodin. Dalším cílem práce bylo provést klasifikaci těchto plodin v modelovém území z časové řady dat dvou výše zmíněných senzorů a porovnat přesnost pixelové a objektově orientované klasifikace pro multitemporální kompozit a přesnost pro snímek z období, kdy jsou od sebe jednotlivé plodiny dobře rozlišitelné. Trénovací a validační plochy a klasifikační maska byly vytvořeny s využitím databáze LPIS, kterou poskytl Státní zemědělský intervenční fond. Pro klasifikaci byla využita časová řada družicových dat obou... Keywords: časová řada družicových dat; zemědělské plodiny; klasifikace; spektrální příznak; Sentinel-2; PlanetScope; time series of satellite imagery; agricultural crops; classification; spectral feature; Sentinel-2; PlanetScope Available in a digital repository NRGL
Klasifikace vybraných zemědělských plodin v modelovém území Kutnohorska s využitím časové řady dat Sentinel-2 a PlanetScope

Classification of selected agricultural crops from time series of Sentinel-2 and PlanetScope imagery in Kutnohorsko model area Abstract The thesis is focused on the analysis of spectral ...

Kuthan, Tomáš; Kupková, Lucie; Potůčková, Markéta
Univerzita Karlova, 2019

Ve stínu orlice, na prsou lva a pod dvojramenným křížem: Životní příběh Antona Malinovského (1922-2011)
Harmáček, Jan; Mücke, Pavel; Wohlmuth Markupová, Jana
2019 - Czech
The subject and aim of this diploma thesis is to capture the life story of (Czech) Slovak soldier Anton Malinovský (1922-2011). The greatest emphasis will be placed on the period of his youth and military experience from the Slovak National Uprising, but the other phases of the life of Anton Malinovský will be also reflected. Anton Malinovsky, as a soldier of the Slovak army, participated in the Slovak National Uprising, from where he was captured and used as a forced labor in Bratislava. After the WW2, he became a professional soldier. He served in various departments in Slovakia or in the Infantry School in Milovice and from 1953 until his retirement he worked in the Military Training Center in Nové Město nad Váhom. The work will be chronologically ranging from birth to the death of Anton Malinovský in 2011. From a methodological point of view, the work will use methods of qualitative and historical research, from a typological point of view the concept of biography will be a science-historical life story with elements on the border of an artistic and scientific biography. The work also exploits the concept of sociological imagination. The basis for research and development of the life story will be the memories of Anton Malinovsky, captured by sons at the end of his life on recording equipment,... Předmětem a cílem této diplomové práce bude zachytit životní příběh (česko)slovenského vojáka Antona Malinovského (1922-2011). Největší důraz bude kladen na období jeho mládí a vojenské zkušenosti ze Slovenského národního povstání, ale reflektovány budou i ostatní fáze života biografovaného. Anton Malinovský se jako voják slovenské armády zúčastnil na Slovenském národním povstání, odkud putoval do zajetí a na nucené práce do Bratislavy. Po osvobození republiky dosluhoval základní prezenční vojenskou službu a po krátké přestávce se stal vojákem z povolání. Sloužil v různých útvarech na Slovensku nebo v Pěchotním učilišti v Milovicích a od roku 1953 až do svého penzionování působil ve Vojenském učilišti v Novém Mestě nad Váhom. Práce bude řazena chronologicky od narození až po smrt Antona Malinovského v roce 2011. Z metodologického hlediska bude práce využívat metod kvalitativního a historického výzkumu, z typologického hlediska pojetí biografie se bude jednat o vědecko-historicky pojatý životní příběh s prvky na pomezí umělecko-vědecké biografie. Práce rovněž využije konceptu sociologické imaginace. Základem pro výzkum a vypracování životního příběhu budou vzpomínky Antona Malinovského, zachycené syny na sklonku jeho života na nahrávací zařízení, orálněhistorické rozhovory s rodinnými příslušníky,... Available in a digital repository NRGL
Ve stínu orlice, na prsou lva a pod dvojramenným křížem: Životní příběh Antona Malinovského (1922-2011)

The subject and aim of this diploma thesis is to capture the life story of (Czech) Slovak soldier Anton Malinovský (1922-2011). The greatest emphasis will be placed on the period of his youth and ...

Harmáček, Jan; Mücke, Pavel; Wohlmuth Markupová, Jana
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases