Number of found documents: 538877
Published from to

Hodnocení radiační zátěže pacientů a možnost vzniku a řešení radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s.
DAŇOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Záměrem mé diplomové práce bylo zhodnocení radiační zátěže pacientů a posouzení vzniklých radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny (ONM). V teoretické části jsem pracovala s odbornou literaturou, platnými právními předpisy a vnitřní dokumentací Nemocnice České Budějovice, a.s. - oddělení nukleární medicíny. (ONM NČB) Práce vycházela z potřeby pracoviště ONM NČB zhodnotit optimalizaci dávek pacientům a stanovit místní diagnostické referenční úrovně. Otázkou optimalizace radiační ochrany se zabývají organizace v mezinárodním měřítku, z jejichž doporučení a standardů Česká republika vychází. Za tímto účelem je potřeba znát skutečné aplikované aktivity radiofarmak aplikovaných při jednotlivých vyšetřeních, a provést odhad z nich plynoucích efektivních dávek a též efektivních dávek z CT (výpočetní tomografie) snímání. Předkládaná diplomová práce se dále věnuje hodnocení vzniku radiačních mimořádných událostí, které na ONM NČB skutečně nastaly, příčinám jejich vzniku a opatřením k zamezení dalšího opakování takových radiačních mimořádná událostí (RMU). Držitel povolení pro povolovanou činnost, tj. nakládání se zdrojem ionizujícího záření, má povinnost udržovat dokumentaci v souladu s atomovým zákonem, zásadami dobré praxe a skutečným stavem povolené praxe. Úzce s problematikou RMU souvisí dokumentace - Vnitřní havarijní plán a Program monitorování. (Zákon č. 263/2016 Sb.) Proto byla provedena jejich komparace se skutečným stavem a doporučena revize na základě zjištěných skutečností. Zjištěné hodnoty aplikovaných aktivit a efektivních dávek byly porovnávány s hodnotami publikovanými v posledním reportu UNSCEAR (Vědecký výbor OSN pro účinky atomového záření) z roku 2016 a národními referenčními hodnotami uveřejněnými ve Vyhlášce o radiační ochraně č. 422/2016. Výsledky byly detailně zpracovány do tabulek a grafů. Bylo zjištěno, že aplikované aktivity na ONM NČB jsou v dobré shodě s hodnotami uvedenými v UNSCEAR reportu a zároveň nižší, než jsou národní referenční úrovně, což poukazuje na optimalizovaný stav radiační ochrany pacientů. Vznik konkrétních radiačních mimořádných událostí na pracovišti ONM NČB a analýza jejich příčin odhalila nedostatky v procesu a absenci bezpečnostních prvků žádoucích při skladování radioaktivního kapalného odpadu pocházejícího z ONM. Bylo nutno najít a implementovat do praxe takové opatření, které zabrání dalšímu opakování podobného typu RMU. Práce bude poskytnuta dohlížející osobě nad radiační ochranou pro potřeby hodnocení zajištění radiační ochrany na ONM NČB a kompletaci dokumentů pro povolovanou činnost. The aim of my thesis was to evaluate radiation consequences in patients, and to evaluate unusual occurrences stemming from radiation at the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice. In the theory part, I worked with professional literature, applicable laws and internal documentation provided by the department of nuclear medicine in hospital Ceske Budejovice Plc The thesis reacted to the need of the department of nuclear medicine (dept. NM) in hospital Ceske Budejovice to evaluate the optimisation of doses for the patients and set local diagnostic levels. Different organisations worldwide deal with the question of optimising radiation protection, and their recommendations and standards are used in the Czech Republic. For this purpose, it is necessary to know the real activity of radiopharmaceuticals applied in each examination and to conduct a forecast resulting in effective doses also based on CT scans. The thesis also evaluates the occurrence of special radiation events really experienced at the department of NM (nuclear medicine) in the hospital mentioned above, the reasons for these events happening and precautions preventing them from happening in future. The owner of the permission for this activity, meaning the use of the source of ionizing radiation, has the duty to keep all documentation and paperwork in accordance with the law regulating nuclear power, abide by the rules of good practices and the real state of allowed practice. The occurrence of unusual events is closely connected with the documentation - internal emergency plan and monitoring program. (Law 263/2016) Therefore, it was recommended to compare these to the actual state and to review them based on the facts found. The values of applied activities and effective doses found were compared to the values published in the last report from UNSCEAR in 2016 and national referential values published in the bill about radiation protection no 422/ 2016. All results were inputted into tables and graphs. It was found that the applied activities at the department of NM in hospital Ceske Budejovice are in agreement with the values presented in UNSCEAR report and that they are lower than the national referential levels, which shows that there is optimised state of radiation protection for patients. The occurrence of concrete unusual radiation events at the department of NM in hospital Ceske Budejovice and their analysis revealed certain shortcomings in the process and the absence of security elements needed while holding radioactive liquid waste in storage at the hospital. It was necessary to find and implement such precautions, which will prevent similar type of events in future. The thesis will be handed in to the person tending to the radiation protection for the use of evaluation and providing the protection at the department of NM at the hospital Ceske Budejovice and to enable the documentation to be completed for the allowed activity. Keywords: aplikovaná aktivita; efektivní dávka; radiační mimořádná událost; nukleární medicína; povrchová kontaminace; kapalné radioaktivní odpady; vnitřní havarijní plán; program monitorování; Applied activity; effective doses; special radiation event; nuclear medicine; surface contamination; radioactive liquid waste; internal emergency plan; monitoring program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení radiační zátěže pacientů a možnost vzniku a řešení radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s.

Záměrem mé diplomové práce bylo zhodnocení radiační zátěže pacientů a posouzení vzniklých radiačních mimořádných událostí na oddělení nukleární medicíny (ONM). V teoretické části jsem pracovala s ...

DAŇOVÁ, Kristína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Plastické a estetické oční operace
ŽÁKOVÁ, Markéta; MUSILOVÁ, Lenka; NAJMANOVÁ, Eliška
2019 - Czech
Tématem předkládané bakalářské práce jsou plastické a estetické oční operace. V první kapitole je popsán stručný historický vývoj plastických operací. Druhá kapitola pojednává o definici plastických a estetických operacích, technikách používaných v oční operativě a rozdělení očních operací podle indikace. Poslední část, která je podstatou práce, popisuje vybrané plastické a estetické oční operace, jejich průběh, indikaci, kontraindikaci a možné komplikace. The subject of submitted bachelor thesis consists of plastic and aesthetic eye surgeries. In the first chapter, a brief historical progression of plastic surgeries is described. The second chapter deals with the definition of plastic and aestheric surgeries, the techniques used during eye surgeries, and with the division of eye surgeries based on indication. The final part, making up the essence of this thesis, describes selected plastic and aestheric eye surgeries, their progress, indication, contra-indication, and possible complications. Keywords: plastické oční operace; estetické oční operace; blefaroplastika; ptóza; malpozice víčka; syndrom ochablého oka; nádory oka; kožní výplně; tetování rohovky; plastic eye surgeries; aesthetic eye surgeries; blepharoplasty; ptosis; eyelid malpositions; floppy eyelid syndrome; eye tumors; skin fillers; keratopigmentation Available in digital repository of UPOL.
Plastické a estetické oční operace

Tématem předkládané bakalářské práce jsou plastické a estetické oční operace. V první kapitole je popsán stručný historický vývoj plastických operací. Druhá kapitola pojednává o definici plastických a ...

ŽÁKOVÁ, Markéta; MUSILOVÁ, Lenka; NAJMANOVÁ, Eliška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Radiologické události na vybraných radiodiagnostických pracovištích - analýza opakování snímků v důsledku chybného ozáření pacienta
ZÁKOUTSKÁ, Eliška
2019 - Czech
Práce vychází z potřeby pracovišť využívající zdroje ionizujícího záření implementovat novou legislativu týkající se atomového práva účinnou od 1.1.2017. Práce je zaměřena na radiologické události na radiodiagnostických pracovištích vybraných zdravotnických zařízení. Teoretická část čtenáře seznamuje s pojmem "radiologická událost", obecně pojednává o oboru radiodiagnostiky a radiační ochrany. Praktická část se věnuje vyhodnocení nejčastějších příčin a četnosti radiologických událostí získaných ze záznamů olékařském ozáření, tedy i chybně provedených expozicích ve vybraných radiodiagnostických pracovištích a zařazení radiologické události do příslušné kategorie. Pro splnění všech cílů diplomové práce a aplikace výsledků práce v praxi byl hodnocen i obsah dokumentu - "Hodnocení způsobu radiační ochrany", který předkládá držitel povolení pro práci s ionizujícím zářením SÚJB za každý předcházející rok do 30.4. a to od účinnosti nového atomového zákona. Výsledky této práce posloužily k vytvoření této zprávy pracovištím do 30.4.2019, a to v širším rozsahu analýzy a hodnocení, než bylo provedeno v loňském roce. Maximální podrobnost zprávy o příčinách a četnosti vzniku radiologických událostí a mapování reálné situace na pracovištích slouží i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vypracování Doporučení SÚJB k radiologickým událostem. Stejně tak byla tato práce přínosná sledovaným pracovištím pro uvědomění si příčin a vývoje četnosti radiologických událostí v jednotlivých letech. Je již na konkrétním pracovišti a dohlížející osobě nad radiační ochranou, aby do důsledku vyhodnotila zjištěné příčiny a např. v rámci ročního školení radiačních pracovníků na ně upozornila a důsledně dbala na dodržování všech preventivních opatření, jejichž návrh je rovněž součástí práce. The thesis derives from the needs of institutions using sources of ionizing radiation to implement a new legislative regarding nuclear law, effective since 1st January 2017. The thesis is focused on radiological events at radiological institutions of chosen healthcare facilities. The theoretical part makes the reader familiar with the term "radiological event", generally elaborates on the field of diagnostic radiography and radiation protection. The practical part of the thesis deals with evaluation of the most occurring causes and the frequency of radiological events, obtained from the records of medical irradiation, even of wrongly carried out exposures in chosen diagnostic radiography institutions and wrongly sorted radiological events to a relevant category. To fulfil all the goals of the master thesis and to apply the results of the work in practice, also the contents of following document were evaluated - "Evaluation of the means of radiation protection", which every holder of permission to work with ionizing radiation has to submit to the SŮJB yearly, till 30th April, with the data from the previous year. This rule is valid since the new nuclear law was adopted. The results of this thesis served the chosen institution to create such report till 30th April 2019, with a broader extent of the analysis and evaluation than last year. The maximal detail of the report about causes and frequency of radiological events and mapping the real situation at the facilities serves also to the State Office for Nuclear Safety (SONS) to create a Recommendation of the SONS regarding the radiological events. Equally, the thesis was beneficial to the observed facilities, to realise the causes and frequency of radiological events in individual years. It is then up to an individual institution and to the employee supervising the radiation protection, to evaluate the consequences of the found causes, for example to point them out within a yearly training of radiation employees, and to consistently see to the compliance of all preventive measures, which proposal and implementation also belongs to the main tasks of the supervisor. Keywords: Atomový zákon; radiologické události; radiodiagnostika; analýza; dokumentace; radiační ochrana; Atomic Act; Radiological events; Radiodiagnosis; analysis; documentation; radiation protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Radiologické události na vybraných radiodiagnostických pracovištích - analýza opakování snímků v důsledku chybného ozáření pacienta

Práce vychází z potřeby pracovišť využívající zdroje ionizujícího záření implementovat novou legislativu týkající se atomového práva účinnou od 1.1.2017. Práce je zaměřena na radiologické události na ...

ZÁKOUTSKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kvalita života pacientů s kardiostimulátorem
ZEMÁNKOVÁ, Kateřina; MACHÁLKOVÁ, Lenka; GALUSZKA, Jan
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality života pacientů s kardiostimulátorem a determinanty, které kvalitu života těchto pacientů ovlivňují. Cílem bylo zjistit, jak subjektivně hodnotí kvalitu svého života pacienti s kardiostimulátorem. Teoretická část diplomové práce předkládá dohledané publikované poznatky týkající se kvality života pacientů s kardiostimulátorem. Výzkumná část diplomové práce obsahuje metodiku výzkumu a prezentuje výsledky výzkumného šetření. Pro získání výsledků bylo využito kvantitativního výzkumného šetření pomocí standardizovaného dotazníku, který byl validizován do českého jazyka. This diploma thesis focuses on evaluation of quality of life of patients with pacemaker and it also focuses on determinants influencing quality of life of such patients. The goal was to find out how patients pacemaker subjectively evaluate quality of their life. Theoretical part of the diploma thesis puts forward already published knowledge about quality of life of patients with pacemaker. Practical part of the thesis contains a metodology of the research and presents results of the survey. Quantitative methods were used to process obtained data through a standardized questionnaire which was validated to czech language. Keywords: kvalita života; kardiostimulátor; Quality of life index; bradykardie; implantace kardiostimulátoru; Quality of life; pacemaker; Quality of life index; bradycardia; pacemaker implantation Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života pacientů s kardiostimulátorem

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality života pacientů s kardiostimulátorem a determinanty, které kvalitu života těchto pacientů ovlivňují. Cílem bylo zjistit, jak subjektivně hodnotí ...

ZEMÁNKOVÁ, Kateřina; MACHÁLKOVÁ, Lenka; GALUSZKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úroveň koordinace dětí předškolního věku
MATOUŠKOVÁ, Iva; BUBEN, Jiří; POLÁKOVÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá zjištěním úrovně koordinace dětí předškolního věku. Snažíme se posoudit vliv pohlaví, místa bydliště, hmotnostně-výškového percentilu a mimoškolní pohybové aktivity na úroveň koordinace dětí. The diploma thesis deals with finding out the level of coordination of preschool children. We try to assess the influence of gender, place of residence, weight-height percentile and out-of-school physical activity on the level of children's coordination. Keywords: koordinace; předškolní věk; motorika; motorické testy; hmotnostně-výškový percentil; pohybová aktivita; coordination; pre-school age; motor activity; motor tests; weight-height percentile; physical activity Available in digital repository of UPOL.
Úroveň koordinace dětí předškolního věku

Diplomová práce se zabývá zjištěním úrovně koordinace dětí předškolního věku. Snažíme se posoudit vliv pohlaví, místa bydliště, hmotnostně-výškového percentilu a mimoškolní pohybové aktivity na úroveň ...

MATOUŠKOVÁ, Iva; BUBEN, Jiří; POLÁKOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Korekce presbyopie pomocí kontaktních čoček
ŠENKEŘÍKOVÁ, Eva; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je popis možností korekce pomocí kontaktních čoček. První kapitola je věnována presbyopii, jejím příznakům a obecným možnostem korekce. Dále je proveden přehled dělení kontaktních čoček. V hlavní části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé možnosti korekce pomocí kontaktních čoček. Závěrem jsou uvedeny dvě kazuistiky, ve kterých je srovnána brýlová korekce s metodou monovision a s korekcí pomocí multifokálních kontaktních čoček. : The aim of this bachelor thesis is to describe possibilities of correction using contact lenses. The first chapter is dedicated to presbyopia, its symptoms and general options of its correction. Furthermore there is an overview of contact lenses deal. The main part of this bachelor thesis consists of individually described correction options with the contact lenses. In the final part there are mentioned case reports, in which correction with glasses, using monovision method and correction using multifocal contact lenses are compared. Keywords: presbyopie; akomodace; korekce presbyopie; kontaktní čočky; metoda monovision; multifokální kontaktní čočky; presbyopia; accommodation; correction of presbyopia; contact lenses; monovision method; multifocal contact lenses Available in digital repository of UPOL.
Korekce presbyopie pomocí kontaktních čoček

Cílem této bakalářské práce je popis možností korekce pomocí kontaktních čoček. První kapitola je věnována presbyopii, jejím příznakům a obecným možnostem korekce. Dále je proveden přehled dělení ...

ŠENKEŘÍKOVÁ, Eva; MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Průzkum ohrožení personálu při poskytování zdravotních služeb
LOJKOVÁ, Michaela
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje především na agresivní a násilné chování pacienta vůči všeobecným sestrám. Teoretická část této práce obsahuje kapitoly, které se zabývají přímo agresí, její příčinou a také možnou obranou, preventivními prvky či zásadami, které jsou při kontaktu a komunikaci s konfliktním pacientem nutné použít. Protože se výzkum zaměřuje na všeobecné sestry, je jedna kapitola věnována povolání a náročnosti profese právě všeobecné sestry. Praktická část byla realizována pomocí kvantitativního výzkumu. Vytvořený dotazník byl umístěn na internetové stránky zaměstnanců Nemocnice České Budějovice, kde jej po dobu jednoho měsíce vyplňovaly všeobecné sestry. Data získaná od respondentů byla následně zpracována do tabulek a grafů a statisticky vyhodnocena. Stanoveným cílem diplomové práce bylo zmapovat problém násilí a agrese pacientů vůči všeobecným sestrám při výkonu jejich povolání v Nemocnici České Budějovice, a. s., popsat problematiku agrese pacientů ve zdravotnictví a metodou dotazování zjistit zkušenost dotazovaných sester s agresivním chováním pacientů. Dle tohoto výzkumu se s agresivním chováním pacienta v průběhu posledního roku setkalo 95 % respondentů. 94,5 % respondentů se setkalo s agresivním chováním verbálního charakteru a 70 % s agresivním chováním fyzického charakteru. Dle výzkumu bylo také zjištěno, že respondenti měli zkušenost s agresivním chováním více u mužského pohlaví než u ženského. Respondenti jsou v nemocnici pravidelně školeni ohledně jednání s konfliktním pacientem. Z výzkumu ale vyplynulo, že by respondenti uvítali větší intenzitu školení na toto téma. Více jak polovina respondentů totiž vnímá deficit v proškolení v komunikaci s konfliktním pacientem. This thesis is aimed at aggressive and violent behaviour of patients towards general nurses. Theoretical part of this thesis contains chapters which are dealing with direct aggression, its' causes and also with possible defences, preventive elements and principles, which are necessary to be used in contact and communication with conflicting patient. Because this research is focused on general nurses, one chapter is also dedicated to this profession and its' difficulties. The practical part was realized by means of quantitative research. Created questionnaire was placed on the webpage of České Budějovice hospital where it could be filled by nurses for a period of one month. Data obtained from respondents were subsequently processed into tables and graphs and statistically evaluated. The aim of this thesis was to map the problem of violence and aggression of patients towards general nurses in their profession at České Budějovice Hospital a. s., to describe the problematics of patient aggression in healthcare and through method to find out the experience of general nurses with aggressive behaviour of their patients. According to this research, 95 % of respondents encountered aggressive behaviour of the patient during the last year. 94,5 % of respondents encountered aggressive behaviour of verbal character and 70 % with aggressive behaviour of physical character. According to the research, it was also found that respondents had more experience with aggressive behaviour from male population than from female population. Respondents from the hospital are regularly trained in dealing with conflicting patient. However, the research showed that the respondents would welcome a greater intensity of training on this subject. More than half of respondents perceive the deficit in training in communication with a conflicting patient. Keywords: agrese; agresivní chování pacienta; konfliktní pacient; komunikace s pacientem; všeobecná sestra; Aggression; aggressive behaviour of patient; conflicting patient; communication with patient; general nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Průzkum ohrožení personálu při poskytování zdravotních služeb

Tato diplomová práce se zaměřuje především na agresivní a násilné chování pacienta vůči všeobecným sestrám. Teoretická část této práce obsahuje kapitoly, které se zabývají přímo agresí, její příčinou ...

LOJKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kartografické zpracování vývoje sítě stanic ČHMÚ
BÍLÝ, Václav; VOŽENÍLEK, Vít; VONDRÁKOVÁ, Alena
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit varianty kartografické vizualizace vývoje sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu. K tomuto účelu byl využit datový model klimatologické databázové aplikace ČHMÚ CLIDATA s atributy o vývoji pozorování a měření v čase na jednotlivých stanicích. Z této datové sady byly následně vybrány údaje o stanicích a jejich vývoji v čase a prostoru. S ohledem na charakter těchto dat byly navrženy varianty vhodných kartografických výstupů. Součástí byla také tvorba symbologie bodové vrstvy stanic ČHMÚ, která je popsána v první části práce. Další část obsahuje popis navržených variant kartografické vizualizace vývoje s využitím bodové metody, animace, statistických analýz a Space-time cube. Tyto metody byly následně využity k tvorbě statických a dynamických map. Na základě těchto map byl zhodnocen vývoj sítě stanic ČHMÚ a také vhodnost zvolených metod. Výsledkem této práce je pět variant vizualizace vývoje sítě stanic a jejich hodnocení. Dílčím cílem práce bylo provést prostorovou analýzu reprezentativnosti sítě stanic. K tomuto účelu byly využity další vrstvy s informacemi o využití území, klimatických oblastech a georeliéfu. Generalizací a následnou syntézou těchto vrstev byly vytvořeny jednotlivé oblasti, v nichž byla provedena analýza reprezentativnosti sítě stanic. Byly testovány dva analytické přístupy k hodnocení reprezentativnosti. Výsledkem jsou dvě mapy reprezentativnosti sítě stanic ČHMÚ dle zvoleného přístupu. The aim of the bachelor thesis is to suggest and complete cartographic visualization of development of Czech Hydrometeorological Institute stations. In this aim it is used dataset from climatological database from application CHMI CLIDATA with attributes about observation and gauging in time at individual stations. The data about development of stations were taken from this database. Various cartographic visualizations were chosen considering the character of the data. Part of the solution was creating symbology for CHMI stations. The chosen visualizations of point technique, animation, statistical analysis and Space-time cube are described. These methods were used for creating static and dynamic maps. Based on these maps the development of station network was evaluated. The result of this thesis is five various visualizations of station network development and their evaluation. Part of the aim of the thesis was spatial analysis of representativeness of the network. There were used layers with information about LandUse, climate regions and terrain in this part. These layers were generalized and synthesised into one layer which was spatially analysed for network representativeness. Two different approaches were analysed for evaluation of the representativeness. The results of the part of aim are two maps of CHMI station network representativeness. Keywords: Meteorologie; klimatologie; síť stanic; kartografie; Meteorology; climatology; station network; cartography Available in digital repository of UPOL.
Kartografické zpracování vývoje sítě stanic ČHMÚ

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit varianty kartografické vizualizace vývoje sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu. K tomuto účelu byl využit datový model klimatologické ...

BÍLÝ, Václav; VOŽENÍLEK, Vít; VONDRÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Připravenost obyvatelstva vybraného města na přežití krizové situace
KUŽELOVÁ, Blanka
2019 - Czech
Každý den se mohou lidé setkat s nebezpečím, které pro ně představují neočekávané situace, jako jsou různé katastrofy, živelné pohromy, dopravní nehody nebo také havárie spojené s únikem nebezpečných látek. Vznik krizových situací bývá většinou rychlý a nečekaný a ve většině případů je nelze odvrátit dřív, než udeří. Ke zmírnění následků mimořádných událostí nebo krizových situací je důležitá především připravenost občanů. Ti by měli vědět, jak se v takovýchto situacích zachovat a jak pomoci sobě a svým blízkým. Cílem práce bylo zjistit úroveň připravenosti obyvatel města České Budějovice na přežití krizové situace a následně provést komparaci dle jednotlivých věkových kategorií. Úroveň připravenosti byla zjišťována dotazníkovou formou a výsledky byly následně vyhodnoceny pomocí metod deskriptivní a matematické statistiky. Dotazník obsahoval 25 otázek, z toho 16 otázek podléhal statistickému setření. Výzkumný soubor tvořilo 466 obyvatel města České Budějovice, kteří byli rozděleni dle jednotlivých věkových kategorií. Vyhodnocením stanovených hypotéz se docílilo prostřednictvím deskriptivní a matematické statistiky. První hypotéza, která tvrdí, že obyvatelé města České Budějovice jsou připraveni na přežití krizové situace, nemohla být přijata, neboť z výsledků statistického šetření je patrné, že připravenosti obyvatel je na nízké úrovni. Nejméně připravení jsou však obyvatelé ve věku do 35 let, a proto bylo možné přijmout druhou hypotézu. Tato diplomová práce může sloužit jako studijní materiál, který by mohl být užitečný pro další výzkum v oblasti připravenosti obyvatelstva města České Budějovice na mimořádnou událost či krizovou situaci. Every day, the people can encounter a danger, which represents for them unexpected situations, such as various catastrophes, natural disasters, traffic accidents, or disasters accompanied by hazardous substances leakage. The emergence of crisis situations is mostly fast, unexpected, and in most cases these situations can't be averted before they hit. To alleviate the aftermaths of extraordinary events or crisis situations, the population preparedness is essential, mostly for them to know how to behave in such situations and help themselves and their close ones. The aim of the thesis was to find out the level of the preparedness of the residents of České Budějovice to survive a crisis situation and then compare the individual age categories. The level of preparedness was found out by a questionnaires and the results were then evaluated by the means of descriptive and mathematical statistics. The questionnaire consisted of 25 questions, 16 of those questions were subjects to a statistical inquiry. The research set was formed of 466 residents of České Budějovice, who were then divided into individual age categories. The evaluation of the stated hypotheses was achieved mainly by the means of descriptive and mathematical statistics. The first hypothesis, claiming that the residents of České Budějovice are prepared for surviving a crisis situation, couldn't be accepted, because from the results of the statistical inquiry is apparent, that the preparedness of the residents is on a low level. However, the least prepared are residents aged 35 years and less, so the second hypothesis could be accepted. This master thesis can serve as a study material, which could be useful for further research in the field of preparedness of the residents of České Budějovice for an extraordinary event or crisis situation. Keywords: Krizová situace; mimořádná událost; ochrana obyvatelstva; připravenost; nouzové přežití; Crisis situation; extraordinary event; population protection; preparedness; emergency survival Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost obyvatelstva vybraného města na přežití krizové situace

Každý den se mohou lidé setkat s nebezpečím, které pro ně představují neočekávané situace, jako jsou různé katastrofy, živelné pohromy, dopravní nehody nebo také havárie spojené s únikem nebezpečných ...

KUŽELOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Zásady připravenosti rodiny na evakuaci ze ZHP JE
MENČÍKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá, jaká je míra znalostí rodin žijících v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v rámci evakuace. Zaměřuje se zejména na zna-losti obsahu evakuačního zavazadla, evakuačních tras, orgánů, které toto opatření organizují a dalších důležitých informací, které se nacházejí zejména v Příručce pro ochranu obyvatelstva při radiační havárii Jaderné elektrárny Temelín. Teoretická část vychází z analýzy současné problematiky. První část je zaměřena na princip fungování jaderné elektrárny a její zabezpečení, na které je kladen značný důraz. Dále je zde probíráno téma radiační mimořádné události a následně účinku ionizujícího záření na organismus. Další kapitola je věnována problematice ochranných opatření, která by mohla být v případě havárie jaderné elektrárny vyhlášena. V posledním oddílu teoretické části se práce zaměřuje na téma havarijních plánů, neboť tyto jsou nezbytné pro nastolení pravidel, kterými by se dotčené orgány a obyvatelé v případě nutnosti museli řídit. V souvislosti s těmito tématy je zmíněn i právní rámec, který se danou problematikou zabývá. V praktické části je ověřována míra informovanosti rodin žijících v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny o tom, jak při evakuaci postupovat. K tomu bylo použito kvantitativní dotazníkové šetření a byla stanovena hypotéza s tvrzením, že alespoň 50 % dotazovaných nemá dostatečné znalosti o tom, jak postupovat během evakuace ze ZHP JE. Za tímto účelem byla vytyčena metodika statistického zpracování. Po vyhodnocení získaných dat byly odpovědi na jednotlivé otázky zpracovány graficky. Dále se práce podrobněji zabývá jednotlivými otázkami. Stanovená hypotéza je potvrzena na základě zhodnocení výsledků pomocí metod popisné statistiky. V diskuzi jsou analyzovány otázky, které byly vytvořeny a jsou zde komentována daná zjištění. Dále jsou navrženy způsoby, jak zlepšit povědomí obyvatel o dané problemati-ce, které je hodnoceno jako nízké. Poznatky a informace shromážděné v této diplomové práci mohou sloužit jako edukační materiál nebo jako základ pro další šetření v rámci dané problematiky. This thesis examines the level of knowledge of families living in the emergency plan-ning zone of Nuclear power plant Temelín. It focuses mainly on the knowledge of eva-cuation baggage contents, evacuation routes, organs that organize this measure and other important information, which are found in particular in the Manual for the pro-tection of population in the radiation accident of the Nuclear power plant Temelín. The theoretical part is based on the analysis of current problematics. The first part is focused on the principle of the operation of the nuclear power plant and its security, which is emphasized. Further it deals with the topic of radiological emergency and consequently the effect of ionizing radiation on the organism. The next chapter is devoted to the issue of issue of protective measures that could be announced during the radiation accident of the nuclear power plant. In the last section of the theoretical part, the work focuses on the topic of emergency plans, as these are necessary to establish rules that would require the authorities and residents to follow if necessary. In connection with these topics, the legal framework dealing with the issue is mentioned. The practical part verifies the level of awareness of families living in the emergency planning zone of a nuclear power plant on how to proceed with the evacuation. For this purpose, a quantitative questionnaire survey was used and a hypothesis was established claiming that at least 50% of the respondents did not have sufficient knowledge of how to proceed during the evacuation from EPZ of nuclear power plant. The methodology for statistical processing was set out. After evaluating the obtained data, the answers to individual questions were compiled graphically. Furthermore, the thesis deals in detail with individual questions. The established hypothesis is confirmed by evaluating the results using descriptive statistics methods. In the discussion, the questions that have been identified and the findings are discussed. Furthermore, there are suggested ways to improve population awareness of the issue, Keywords: Ochrana obyvatelstva; zóna havarijního plánování; radiační havárie; evakuace; havarijní plánování; Population protection; emergency planning zone; radiation accident; evacuation; emer-gency planning Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zásady připravenosti rodiny na evakuaci ze ZHP JE

Tato diplomová práce zkoumá, jaká je míra znalostí rodin žijících v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v rámci evakuace. Zaměřuje se zejména na zna-losti obsahu evakuačního ...

MENČÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases