Number of found documents: 680696
Published from to

Koncepce interního PR na FTVS UK
Viplerová, Tereza; Voráček, Josef; Opelík, Daniel
2022 - Czech
Title: The concept of internal PR at Faculty of Physical Education and Sport of Charles University Objectives: The aim of the master's thesis is to compile the concept of internal PR at the Faculty of Physical Education and Sport at Charles University for the academic year 2022/2023 based on analysis and research performed among students of the faculty. Methods: For marketing research was used a method of group discussion that helped to understand what specific expectations and key requirements of students in communication with the faculty management are and how students perceive that these expectations and requirements are being met at this faculty. Together with the use of participant observation, an analysis of the internal group and the internal PR tool used by the faculty could be compiled. Results: The conducted research shows that students are at the faculty generally satisfied, but they perceive certain shortcomings in the communication of the school management. The biggest problem is seen in insufficient, late and partial communication that appears both when communicating information about studies and when informing about other facts at the faculty. This lack of information is manifested in the not entirely appropriate use of some tools for internal communication. The tools and areas that... Název: Koncepce interního PR na UK FTVS Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit koncepci interních public relations na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pro akademický rok 2022/2023 na základě provedených analýz a výzkumu mezi studenty fakulty. Metody: Pro marketingový výzkum byla použita metoda skupinové diskuse, která pomohla pochopit, jaké jsou konkrétní očekávání a klíčové požadavky studentů v komunikaci vůči vedení fakulty a jak studenti vnímají, že jsou tato očekávání a požadavky na UK FTVS naplňovány. Společně s využitím zúčastněného pozorování mohla být sestavena analýza interní skupiny a využívaných nástrojů interních PR. Výsledky: Z uskutečněného výzkumu vyplývá, že studenti jsou na fakultě celkově spokojeni, nicméně vnímají určité nedostatky v komunikaci vedení školy. Největší problém je spatřován v nedostatečné, pozdní a částečné komunikaci, která se objevuje jak při komunikování informací o studiu, tak při informování o jiných skutečnostech na fakultě. Tato neinformovanost se projevuje v rámci ne zcela vhodného využívání některých nástrojů pro interní komunikaci. Nástroje a oblasti, které byly v diskusi nejvíce připomínkovány, jsou studijní oddělení, e-mailová korespondence a využití webových stránek a sociálních sítí jako hlavních komunikačních nástrojů interních PR.... Keywords: komunikační mix; public relations; interní PR; image; studenti; koncepce; communication mix; public relations; internal PR; image; students; concept Available in a digital repository NRGL
Koncepce interního PR na FTVS UK

Title: The concept of internal PR at Faculty of Physical Education and Sport of Charles University Objectives: The aim of the master's thesis is to compile the concept of internal PR at the Faculty of ...

Viplerová, Tereza; Voráček, Josef; Opelík, Daniel
Univerzita Karlova, 2022

Využití dramatické výchovy v pohybových hrách
Brabcová, Nikola; Ferklová, Alžběta; Uhlířová, Jana
2022 - Czech
Keywords: dramatická výchova; tělesná výchova; předškolní dítě; hra v roli; propojení výchova; drama education; physical education; preschool child; games in roles; education interconnectedness Available in a digital repository NRGL
Využití dramatické výchovy v pohybových hrách

Brabcová, Nikola; Ferklová, Alžběta; Uhlířová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Analýza řešení a obliby úloh ze soutěže Pangea
Vratislav, Milan; Kaslová, Michaela; Novotná, Gabriela
2022 - Czech
The submitted bachelor's thesis deals with the relationship between the mathematical focus of tasks, success rate, popularity and point evaluation of tasks from the Pangea mathematical competition. The analysis refers to tasks for the 9th grade of the Pangea competition from the final round in the 2019/2020 school year, which took place a year later, in the 2020/2021 school year, due to the coronavirus pandemic. Determining the relationships between the investigated variables is based on quantitative research on problem solvers. Task success rate data was provided by Pangea competition management. The level of popularity of the tasks was determined based on data from the questionnaire, which is filled out annually by the solvers of the tasks immediately after submitting the solution. The characteristics and main focus of the tasks were described by the author of this work. The point evaluation of the tasks is determined by the authors of the tasks. The analysis of the tasks refers to their assignment, the expected solution procedure, the expected difficulties in the solution and comments on the answer menu. The thesis defines the terms gifted student, mathematical competition and word problem, and defines the specifics and mission of the Pangea competition. The results of the work can be used when... Předložená bakalářská práce se zabývá vztahy mezi matematickým zaměřením úloh, mírou úspěšnosti, oblíbenosti a bodovým ohodnocením úloh z matematické soutěže Pangea. Analýza se týká úloh pro 9. ročník základní školy soutěže Pangea z finálového kola ve školním roce 2019/2020, které proběhlo z důvodu pandemie koronaviru o rok později, ve školním roce 2020/2021. Určení vztahů mezi zkoumanými veličinami se opírá o kvantitativní výzkum na řešitelích úloh. Data o míře úspěšnosti úloh byla poskytnuta vedením soutěže Pangea. Míra oblíbenosti úloh byla zjišťována na základě dat z dotazníku, který je každoročně vyplňován řešiteli úloh bezprostředně po odevzdání řešení. Charakteristiku a hlavní zaměření úloh popsal autor této práce. Bodové ohodnocení úloh je určeno autory úloh. Analýza úloh se týká jejich zadání, předpokládaného postupu řešení, předpokládaných úskalí v řešení a komentáře k nabídce odpovědí. V práci jsou vymezeny pojmy talentovaný žák, matematická soutěž a slovní úloha a jsou vymezena specifika a poslání soutěže Pangea. Výsledky práce lze využít při tvorbě a nastavování obtížnosti úloh do matematických soutěží, do běžné výuky i testování žáků. KLÍČOVÁ SLOVA matematická soutěž; matematická úloha; metody řešení; obliba úloh; parametry oblíbenosti Keywords: matematická soutěž; matematická úloha; obliba úloh; parametry oblíbenosti; mathematical competition; mathematical problem; popularity of tasks; popularity parameters Available in a digital repository NRGL
Analýza řešení a obliby úloh ze soutěže Pangea

The submitted bachelor's thesis deals with the relationship between the mathematical focus of tasks, success rate, popularity and point evaluation of tasks from the Pangea mathematical competition. ...

Vratislav, Milan; Kaslová, Michaela; Novotná, Gabriela
Univerzita Karlova, 2022

Zprostředkování tématu jinakosti dětem předškolního věku zážitkovou formou skrze knihu "Jak voní týden"
Václavíková, Kateřina; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
2022 - Czech
Keywords: jinakost; literatura pro děti; práce s knihou; dramatická výchova; zážitek; otherness; literature for children; working with book; dramatic education; experiences Available in a digital repository NRGL
Zprostředkování tématu jinakosti dětem předškolního věku zážitkovou formou skrze knihu "Jak voní týden"

Václavíková, Kateřina; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Ženské postavy v románu "Der Engel mit der Posaune" od Ernsta Lothara
Nováková, Eliška; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
2022 - German
Keywords: Deutsche Prosa; Frauen; Stellung der Frau; Österreichische Literatur; Ernst Lothar; Der Engel mit der Posaune; German Prose; Women; women's rank in society; Austrian Literature; Ernst Lothar; Der Engel mit der Posaune Available in a digital repository NRGL
Ženské postavy v románu "Der Engel mit der Posaune" od Ernsta Lothara

Nováková, Eliška; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2022

Nebankovní finanční zprostředkovatelé a jejich role v rámci finančního trhu
Novotná, Tereza; Pečená, Magda; Nechvátalová, Lenka
2022 - English
This thesis analyses the role of non-bank financial intermediaries in the Czech financial market, with the emphasis on comparison of efficiencies of banks and non-bank financial corporations engaged in lending. This paper addresses their influence on the financial market both in the global and in the Czech environ- ment. The evaluation of the performance of the individual parts of the Czech financial sector is conducted using the Data Envelopment Analysis, which yields specific efficiency scores. Based on these values, aggregated data on banks and non-bank financial corporations engaged in lending are compared against each other and over the time period from 2013 to 2021. Bakalářská práce analyzuje roli nebankovních finančních zprostředkovatelů v rámci českého finančního trhu, se zaměřením na porovnání efektivity bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv. Tato práce zmiňuje jejich vliv na finanční trh, jak v globálním, tak v českém prostředí. Ohodnocení výkonu jednotlivých částí českého finančního sektoru je provedeno za použití analýzy obalu dat, z níž vyplývají konkrétní skóre efektivity. Na základě těchto hodnot jsou porovnána agregovaná data týkající se bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv, a to navzájem mezi sebou a také v časovém rozmezí let 2013 až 2021. Keywords: nebankovní finanční zprostředkovatelé; finanční trh; finanční stabilita; non-bank financial intermediaries; financial market; financial stability Available in a digital repository NRGL
Nebankovní finanční zprostředkovatelé a jejich role v rámci finančního trhu

This thesis analyses the role of non-bank financial intermediaries in the Czech financial market, with the emphasis on comparison of efficiencies of banks and non-bank financial corporations engaged ...

Novotná, Tereza; Pečená, Magda; Nechvátalová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Mytologické postavy v básnickém díle Neue Gedichte Rainera Maria Rilkeho
Kubáková, Klára; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2022 - German
Keywords: Rainer Maria Rilke; Gedichte; Mythologische Figuren; Griechische Mythologie; Neue Gedichte; Gedichtinterpretation; Rainer Maria Rilke; poems; mythological figures; Greek mythology; Neue Gedichte; poetry interpretation Available in a digital repository NRGL
Mytologické postavy v básnickém díle Neue Gedichte Rainera Maria Rilkeho

Kubáková, Klára; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Goethův Faust I v dnešní škole
Vosáhlo, Filip; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2022 - German
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Themen im Drama Faust I von Johann Wolfgang von Goethe für heutige tschechische Schüler der Mittelschulen aktuell sein können und wie man mit diesem Buch im Unterricht arbeiten kann. Im theoretischen Teil wird die Handlung einzelner Szenen des Dramas vorgestellt. Dabei wird vor allem über die Textstellen diskutiert, die aus der Sicht heutiger Schüler für interessant gehalten werden können. Im folgenden Text wird dann nach Parallelen aus der heutigen Welt zu diesen Stellen gesucht. Der theoretische Teil beinhaltet auch Vorschläge für Fragestellungen, die den Schülern während der Interpretation des Dramas gestellt werden können. In jeder Szene wird eine Stelle oder eine Idee genannt, die für die junge Generation besonders aktuell sein könnte. Der theoretische Teil nimmt den größten Teil der Arbeit ein. Sein Ausgangspunkt ist das im Jahre 1945 in Leipzig bei Reclam-Verlag erschienene Buch Faust I. Die benutzte Nummerierung der Verse entspricht auch dieser Ausgabe. Im praktischen Teil wird eine illustrative Umfrage durchgeführt, die darauf abzielt, die im theoretischen Teil formulierten Annahmen zu untermauern oder zu widerlegen. Ein weiteres Ziel des Fragebogens ist es herauszufinden, ob und wie das Werk Faust I in den heutigen Schulen diskutiert wird.... Keywords: Johann Wolfgang von Goethe; Faust I; Literaturunterricht; Aktualität der alten Werke; Johann Wolfgang von Goethe; Faust I; literature lessons; topicality of old dramas Available in a digital repository NRGL
Goethův Faust I v dnešní škole

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Themen im Drama Faust I von Johann Wolfgang von Goethe für heutige tschechische Schüler der Mittelschulen aktuell sein können und wie man mit diesem ...

Vosáhlo, Filip; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Motivy společensky nežádoucího přátelství v kontextu 2. světové války.
Kramolišová, Eliška; Bučková, Tamara; Broukalová, Jindra
2022 - Czech
Keywords: Přátelství; literatura pro děti a mládež; 2. světová válka; předsudky; holocaust; Josef Holub; John Boyne; Peter Hans Richter; Vladimír Přibský; Friendship; literature for children and youth; the Second World War; prejudice; holocaust;Josef Holub; John Boyne; Peter Hans Richter; Vladimír Přibský Available in a digital repository NRGL
Motivy společensky nežádoucího přátelství v kontextu 2. světové války.

Kramolišová, Eliška; Bučková, Tamara; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2022

Fyzioterapeutické postupy v léčbě patelofemorálního bolestivého syndromu - systematická rešerše
Řehořová, Veronika; Pavlů, Dagmar; Žáková, Lenka
2022 - Czech
Title: Physiotherapeutic Approaches in the Treatment of Patellofemoral Pain Syndrome - a Systematic Review Objectives: The objective of this diploma thesis is to evaluate physiotherapeutic procedures currently used in the conservative treatment of patellofemoral pain syndrome and to determine the most effective procedure in reducing pain. Other objectives include a summarisation of the issue of patellofemoral pain syndrome from the perspective of etiology and epidemiology, clinical picture, diagnosis and the possibilities of various therapeutic procedures. Methods: The diploma thesis uses systematic literature review and is analytical-descriptive in nature. The methodology chapter sets out tasks, the thesis process and individual research criteria according to which the thesis was written. Results: Following the research, 10 studies were included in the evaluation based on the established criteria. The results show that the following physiotherapeutic interventions are currently used in the conservative treatment of patellofemoral pain syndrome: an exercise programme aimed at strengthening the muscles of the hip and knee joint alone or in combination with kinesio taping, mobilisation with movement, full-body vibration training, resistance and proprioceptive exercises, functional training aimed at... Název: Fyzioterapeutické postupy v léčbě patelofemorálního bolestivého syndromu - systematická rešerše Cíle: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit, které z fyzioterapeutických postupů se v současné době využívají v konzervativní léčbě patelofemorálního bolestivého syndromu, a který z nich se jeví jako nejvíce efektivní v redukci bolesti. Dalšími cíli je shrnutí problematiky patelofemorálního bolestivého syndromu z pohledu etiologie a epidemiologie, klinického obrazu, diagnostiky a v neposlední řadě mapuje možnosti různých terapeutických postupů. Metody: Diplomová práce je zpracována formou systematické literární rešerše a má analyticko-deskriptivní charakter. V kapitole metodiky jsou stanoveny úkoly, postup práce a jednotlivá kritéria výzkumu, podle nichž byla práce vypracována. Výsledky: Po provedení rešerše bylo na základě stanovených kritérií do vyhodnocení zařazeno 10 studií. Z výsledků vyplývá, že v současné době jsou v rámci konzervativní léčby patelofemorálního bolestivého syndromu využívány tyto fyzioterapeutické intervence: cvičební program zaměřený na posílení svalstva kyčelního a kolenního kloubu samostatně či v kombinaci s kinesiotapingem, mobilizacemi pohybem, celotělovým vibračním tréninkem, odporovými a proprioceptivními cvičeními, funkčním tréninkem zaměřeným na stabilizaci... Keywords: femoropatelární kloub; patelofemorální bolestivý syndrom; patelofemorální bolest; fyzioterapie; konzervativní terapie; patellofemoral joint; patellofemoral pain syndrome; patellofemoral pain; physiotherapy; conservative therapy Available in a digital repository NRGL
Fyzioterapeutické postupy v léčbě patelofemorálního bolestivého syndromu - systematická rešerše

Title: Physiotherapeutic Approaches in the Treatment of Patellofemoral Pain Syndrome - a Systematic Review Objectives: The objective of this diploma thesis is to evaluate physiotherapeutic procedures ...

Řehořová, Veronika; Pavlů, Dagmar; Žáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases