Number of found documents: 622388
Published from to

Podnikatelský plán - Migréna-help z.s., Pacientská organizace pro osoby s migrénou
Blažejovská, Tereza; Vrzáček, Petr; Povolná, Pavla
2021 - Czech
In its first part, the thesis theoretically discusses the issue of planning the establishment of an organisation, by presenting the successive steps of business planning as reflected in the literature. The organisation's strategic planning process is presented first, and then the marketing, personnel, financial and legislative planning processes. The practical part of the work then practically applies these expert recommendations when planning the creation of a specific organization in the form of a strategic and business plan for the establishment of a non-profit patient organization supporting people with migraine and their loved ones bearing the name Migraine-help, z.s. Key words Business plan, patient organisation, nonprofit organisation, planning, strategy, marketing, PR, financial management, migraine. Diplomová práce ve své první části teoreticky pojednává problematiku plánování založení organizace, a to formou představení postupných kroků podnikatelského plánování tak, jak se odrážejí v odborné literatuře. Nejprve je představen proces strategického plánování organizace a poté také procesy marketingového, personálního, finančního a legislativního plánování. Praktická část práce potom tato odborná doporučení prakticky aplikuje při plánování vzniku konkrétní organizace formou strategického a podnikatelského plánu pro založení neziskové pacientské organizace podporující osoby s migrénou a jejich blízké nesoucí název Migréna-help, z.s. Klíčová slova Podnikatelský plán, pacientská organizace, nezisková organizace, plánování, strategie, marketing, PR, finanční řízení, migréna. Keywords: Podnikatelský plán; pacientská organizace; nezisková organizace; plánování; strategie; marketing; PR; finanční řízení; migréna; Business plan; patient organisation; nonprofit organisation; planning; strategy; marketing; PR; financial management; migraine Available in a digital repository NRGL
Podnikatelský plán - Migréna-help z.s., Pacientská organizace pro osoby s migrénou

In its first part, the thesis theoretically discusses the issue of planning the establishment of an organisation, by presenting the successive steps of business planning as reflected in the ...

Blažejovská, Tereza; Vrzáček, Petr; Povolná, Pavla
Univerzita Karlova, 2021

Příprava polymerních materiálů v mikrovlnném poli
Bujok, Sonia; Beneš, Hynek; Brožek, Jiří; Duchet-Rumeau, Jannick
2021 - English
Bearing in mind environmental concerns and global trends in ecology, biodegradable polyesters have gained enormous attention as alternative to non-biodegradable, commercial polymers used mainly in packaging industry contributing to the worldwide environment pollution. However, substitution of conventional polymers with biodegradable polyesters is limited due to their inferior mechanical and barrier properties, which can be improved by the introduction of relatively small content of non-toxic nanofillers. Nevertheless, environmental pollution is not only affected by material itself, but also manufacturing and processing sector in terms of energy sustainability. In case of the latter, low energetic processes are nowadays preferential. Thus, using microwave irradiation as the more efficient energy source, which can lead to shortening of process time, has become currently investigated subject. In this thesis, microwave-assisted in-situ synthesis of biodegradable nanocomposites based on polycaprolactone and non-toxic clay nanoparticles (layered double hydroxides) was studied and described in detail in four subsections (4.1-4.4). The first subsection (4.1) describes one-pot synthesis of Mg2+ /Al3+ layered double hydroxides functionalized with highly microwave-absorbing ionic liquids. In order to improve... Vzhledem k současným celosvětovým snahám o snížení plastového znečištění životního prostředí, se biologicky odbouratelné polyestery dostávají do popředí zájmu jako alternativní materiály ke konvenčním (komerčním) polymerům, které mohou nacházet uplatnění např. v obalovém průmyslu. Značným omezením biologicky rozložitelných (především alifatických) polyesterů jsou jejich horší mechanické a bariérové vlastnosti, které lze však do určité míry vylepšit přídavkem relativně malého množství netoxických nanoplniv. Životní prostředí však není zatíženo pouze materiálem samotným, svou roli sehrává i energetická náročnost vlastního výrobního procesu a zpracovatelských postupů. V poslední době proto dochází k výraznému příklonu k nízkoenergetickým procesům. Využití mikrovlnného záření jako účinného zdroje energie, který může vést k výraznému zkrácení procesních časů, je tak v současné době předmětem intenzivního výzkumu. V této disertační práci je ve čtyřech kapitolách (4.1-4.4) podrobně studována a popsána in-situ mikrovlnná syntéza biologicky odbouratelných nanokompozitů na bázi polykaprolaktonu a netoxických jílových nanočástic (vrstevnatých podvojných hydroxidů). První kapitola (4.1) popisuje jednokrokovou syntézu vrstevnatých podvojných hydroxidů na bázi Mg2+ /Al3+ funkcionalizovaných iontovými kapalinami,... Keywords: in-situ polymerizace; dielektrický ohřev; mikrovlny; polymerace za otevření kruhu; in-situ polymerization; dielectric heating; microwaves; ring opening polymerization Available in a digital repository NRGL
Příprava polymerních materiálů v mikrovlnném poli

Bearing in mind environmental concerns and global trends in ecology, biodegradable polyesters have gained enormous attention as alternative to non-biodegradable, commercial polymers used mainly in ...

Bujok, Sonia; Beneš, Hynek; Brožek, Jiří; Duchet-Rumeau, Jannick
Univerzita Karlova, 2021

Ruské války na Ukrajině a v Gruzii: Souběžná případová studie volby Ruska zapojit se do krize na Ukrajině v roce 2014 a rusko-gruzínské války v roce 2008
Neppel, David; Tesař, Jakub; Ludvík, Jan
2021 - English
for Diploma Thesis "Russia's Wars in the Ukraine and Georgia: A parallel case study of Russia's choice to engage in the 2014 Ukraine Crisis and 2008 Russo-Georgian War" David Neppel Prague 27.07.2021 The present diploma thesis examines the reasons for the Russian Federation's military action in the 2014 Ukraine crisis and the 2008 Russo-Georgian War. The scope of research is focused on the various actors that held a stake prior to the conflicts and how these conditions in the international arena influenced Russian decision making. In this capacity, the thesis seeks to provide a comprehensive overview of the involved actors' positions and ambitions and how these impacted the eventual unfolding of events. The method chosen to conduct this work is an expected utility approach. A spatial model will be constructed in which all the information about players' preferences and acceptable outcomes is represented visually. Then an analysis will be concluded that seeks to find overlaps/discrepancies between actors' positions and will eventually determine the failure of negotiations. Available in a digital repository NRGL
Ruské války na Ukrajině a v Gruzii: Souběžná případová studie volby Ruska zapojit se do krize na Ukrajině v roce 2014 a rusko-gruzínské války v roce 2008

for Diploma Thesis "Russia's Wars in the Ukraine and Georgia: A parallel case study of Russia's choice to engage in the 2014 Ukraine Crisis and 2008 Russo-Georgian War" David Neppel Prague 27.07.2021 ...

Neppel, David; Tesař, Jakub; Ludvík, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Bezpečnostní záležitosti: Snaha Norska vyvážit hrozbu nadnárodní kriminality v globalizovaném světě
Ramberg, Marte Skaatan; Střítecký, Vít; Špelda, Petr
2021 - English
A comparative study of Norway and Scotland's effort to address and counter the threat of organized crime in a globalized world. Marte Skaatan Ramberg The concept of organized crime is a rather "fussy", with over two hundred definitions to its name. This master thesis aims to debate the concept of organized crime and utilizing the concept for an investigating look at Norway and Scotland`s effort to cut and combat the effect of organized crime. Whilst tackling the ambiguity of organized crime the thesis also share some light on the security aspect of organized crime for the state and for the individual, using the framework of human security and traditional state-centric approach when evaluating the impact of organized crime. Different polices and laws shared between Norway and Scotland along with their objectives is also discussed all centered around the research questions - How does Norway approach and counter the threat of organized crime compared to Scotland? - What are the successes and failures with these strategies? Keywords: Norway; Scotland; organized crime; serious organized crime; state-centric; human security; laws and policies; Norway; Scotland; organized crime; serious organized crime; state-centric; human security; laws and policies Available in a digital repository NRGL
Bezpečnostní záležitosti: Snaha Norska vyvážit hrozbu nadnárodní kriminality v globalizovaném světě

A comparative study of Norway and Scotland's effort to address and counter the threat of organized crime in a globalized world. Marte Skaatan Ramberg The concept of organized crime is a rather ...

Ramberg, Marte Skaatan; Střítecký, Vít; Špelda, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Stanovení genetické příčiny malého vzrůstu jako cesta k pochopení patofyziologických mechanismů ovlivňujících růst člověka
Plachý, Lukáš; Průhová, Štěpánka; Zapletalová, Jiřina; Pomahačová, Renata
2021 - Czech
Determining the genetic cause of short stature as a way to understand the pathophysiological mechanisms affecting human growth Abstract Short stature is one of the most common disorders followed-up by a paediatric endocrinologist. Pathophysiologic mechanisms leading to growth disorders are complex, however, the exact cause is mostly unknown. Our study is the first to evaluate the aetiopathogenesis of familial short stature (FSS). Using next-generation sequencing (NGS) techniques, we aimed to describe the monogenic aetiology of growth impairment in a group of FSS families, and therefore to elucidate mechanisms leading to this specific growth disorder. In selected genetic diagnoses, we additionally aimed to describe the phenotype including GH treatment response. Within Motol University Hospital centre for GH therapy, we formed a group of 98 FSS families with clear height definition in ≤-2 SD in both the child height before GH therapy and in his shorter parent. Using NGS, the FSS aetiology was elucidated in 40/98 (41%) families; 32/40 had a genetic growth plate disorder. Within the cohort, three genetically homogeneous subgroups of families were described (collagenopathies - 10/98 [10.2%] families, SHOX deficiency - 6/98 [6.1%] families, and C type natriuretic peptide receptor disorder - 4/98 [4.1%] families).... Stanovení genetické příčiny malého vzrůstu jako cesta k pochopení patofyziologických mechanismů ovlivňujících růst člověka Abstrakt Malý vzrůst patří mezi nejčastější poruchy, se kterými se dětský endokrinolog zabývá. Patofyziologické mechanismy vedoucí k růstové poruše jsou komplexní, jednoznačná příčina je ale většinou neznámá. Naše studie je první prací, která se komplexně zabývala etiopatogenezí familiárně malého vzrůstu (FSS). Cílem práce bylo pomocí metod sekvenování nové generace (NGS) objasnit monogenní příčinu poruchy růstu u skupiny rodin s FSS, a přispět tak k pochopení patofyziologických mechanismů vedoucích k této specifické růstové poruše, a následně u vybraných genetických diagnóz popsat fenotyp včetně odpovědi na léčbu GH. V rámci centra pro léčbu GH ve FN Motol jsme sestavili unikátní kohortu 98 rodin s FSS s jednoznačným vymezením výšky <-2 SD u dítěte před léčbou GH i menšího rodiče. Pomocí NGS byla etiologie FSS objasněna u 40/98 (41 %) rodin; 32/40 neslo geneticky podmíněnou poruchu růstové ploténky. V rámci kohorty byly nalezeny tři geneticky homogenní podskupiny rodin (porucha kolagenů růstové ploténky - 10/98 [10,2 %] rodin, deficit proteinu SHOX - 6/98 [6,1 %] rodin a porucha receptoru natriuretického peptidu typu C - 4/98 [4,1 %] rodin). Ve fenotypu všech podskupin dominovala... Keywords: Familiárně malý vzrůst; léčba růstovým hormonem; malý vzrůst; poruchy růstové ploténky; porucha růstu; růstová ploténka; sekvenování nové generace; Familial short stature; growth disorders; growth hormone treatment; growth plate; growth plate disorders; next-generation sequencing; short stature Available in a digital repository NRGL
Stanovení genetické příčiny malého vzrůstu jako cesta k pochopení patofyziologických mechanismů ovlivňujících růst člověka

Determining the genetic cause of short stature as a way to understand the pathophysiological mechanisms affecting human growth Abstract Short stature is one of the most common disorders followed-up by ...

Plachý, Lukáš; Průhová, Štěpánka; Zapletalová, Jiřina; Pomahačová, Renata
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení kvality sociální služby z pohledu uživatele
Holubová, Alena; Hradcová, Dana; Beránková, Anna
2021 - Czech
This diploma thesis deals with the analysis and evaluation of existing methods of evaluating the quality of social services in a particular organization. As part of the analysis, a change in the process of improving quality will be proposed, primarily by proposing innovative methods of involving clients of sheltered housing in the evaluation of the service. The aim of this work is to propose methods of effective involvement of clients of sheltered housing in the evaluation of the quality of social services. These innovative methods with elements of social service user participation can serve as specific recommendations for creating a methodology for user participation in the process of evaluating and improving services. As part of the provision of social services, it is necessary to look for ways to work with the specific abilities and needs of clients and find innovative ways to involve service clients in the entire process of evaluation and measurement of quality. The basis of the innovative method is the empowerment, cooperation, and integration of clients into the entire process, which can then positively affect the direction of social services. Keywords: evaluation of the quality of social services, participation, empowerment, sheltered housing Tato diplomová práce se zabývá rozborem a hodnocením stávajících metod hodnocení sociální služby konkrétní organizaci. V rámci analýzy bude navržena změna v zvyšování kvality, a to především navržením inovativních metod zapojení klientů chráněného bydlení do hodnocení služby. Cílem této práce je navrhnout metody efektivního zapojení klientů chráněného bydlení do hodnocení kvality sociální služby. Tyto inovativní metody s prvky participace uživatelů sociální služby mohou sloužit jako konkrétní doporučení pro vytvoření metodiky participace uživatelů v procesu hodnocení a zkvalitňování služeb. rámci poskytování sociální služby je nutné hledat cesty, jak se specifickými schopnostmi a potřebami klientů pracovat a nacházet inovativní způsoby, jak zapojit klienty služby do celého procesu hodnocení a měření kvalit ákladem inovativní metody zplnomocňování, spolupráce a integrace klientů do celého procesu, který může následně pozitivně ovlivnit směřování sociální služby. Klíčová slova: odnocení kvality sociálních služeb, participace, zplnomocňování, chráněné bydlení Keywords: Hodnocení kvality sociálních služeb; participace; zplnomocňování; chráněné bydlení; Evaluation of the quality of social services; participation; empowerment; sheltered housing Available in a digital repository NRGL
Hodnocení kvality sociální služby z pohledu uživatele

This diploma thesis deals with the analysis and evaluation of existing methods of evaluating the quality of social services in a particular organization. As part of the analysis, a change in the ...

Holubová, Alena; Hradcová, Dana; Beránková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Understanding Hybrid Warfare Constructivism and Ontological (in)Security
Ostreni, Bruss; Střítecký, Vít; Ludvík, Jan
2021 - English
This thesis aim is to investigate the propagation of the term 'Hybrid Warfare' in world politics, more specifically on NATO's discourses and official texts. Granted the argument that the term is unable to convey a concrete strategic doctrine or strategy due to its lack of conceptual fecundity, we argue that nonetheless, the usage of the term serves NATO as an Ontological Security exercise. The reasoning behind this argument is that Hybrid Threats (or war) have the capacity to make NATO ontologically (in)secure due to the latter's inability to respond efficiently. Thus, disrupting the alliance strategy of 'being' - that is a collective defense alliance in charge of security of all members via the Article V of the treaty - and at the same time its strategy of 'doing' which is the ability of the alliance to provide a peaceful and safe Euro-Atlantic region, inside and out. Following our attempted bridging on Hybrid War and NATO's Ontological Security, we then proceed to explicate policy changes influenced by the former. In order to do so, we chose to employ a three- layered model created by Jakub Eberle and Vladimir Handl which conceptualizes Ontological Security through narratives about the self, the other, and the overall international system. The argument is that when actors are threatened by a... Keywords: hybridní válka; kontsruktivismus; ontologická bezpečnost; hybrid warfare; constructivism; ontological security Available in a digital repository NRGL
Understanding Hybrid Warfare Constructivism and Ontological (in)Security

This thesis aim is to investigate the propagation of the term 'Hybrid Warfare' in world politics, more specifically on NATO's discourses and official texts. Granted the argument that the term is ...

Ostreni, Bruss; Střítecký, Vít; Ludvík, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Programy EU pro boj proti násilnému extremismu: Zkoumání rozdílů mezi teorií a praxí
Kaishauri, Giorgi; Kocmanová, Markéta; Střítecký, Vít
2021 - English
Author: Giorgi Kaishauri Study programme: International Security Studies Master's thesis: EU-wide CVE Programs: Exploring the Gap between Theory and Practice Abstract The aim of this research was to determine congruence between the EU-initiated P/CVE program, CT MORSE, and prominent theoretical and empirical insights present in the academic literature on P/CVE. This research presents an exploratory qualitative study which employs a deductive approach to explore a potential gap between counter-radicalization theory and counter- radicalization practice as observed in a major EU project. The data collected and analyzed in this research suggests a partial correlation between academic insights and project's activities. Three out of eight determinants of effective P/CVE strategy discussed in the literature - community engagement, community resilience, and the role of women, are fully accounted for by the project, while the other three - dialogue, identity formation, and personnel expertise are partially present in the form of their constituting elements. Individual resilience and inclusion of former radicals receive neither implicit, nor explicit focus in the project's undertakings across the globe. Moreover, the data suggests that existing congruence is not completely arbitrary, however, a substantially deeper... Keywords: Radicalization; Violent Extremism (VE); Preventing; Countering Violent Extremism (P; CVE); P; CVE Policy; P; CVE Project(s); P; CVE Program(s) Available in a digital repository NRGL
Programy EU pro boj proti násilnému extremismu: Zkoumání rozdílů mezi teorií a praxí

Author: Giorgi Kaishauri Study programme: International Security Studies Master's thesis: EU-wide CVE Programs: Exploring the Gap between Theory and Practice Abstract The aim of this research was to ...

Kaishauri, Giorgi; Kocmanová, Markéta; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Komunikační strategie v partnerském vztahu - četnost užití a efektivita
Hrušková, Anna; Lindová, Jitka; Richterová, Eva
2021 - Czech
Keywords: komunikace; komunikační strategie; partnerský vztah; partnerské drama; communication; communication strategies; romantic relationship; relationship drama Available in a digital repository NRGL
Komunikační strategie v partnerském vztahu - četnost užití a efektivita

Hrušková, Anna; Lindová, Jitka; Richterová, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Religiozita v českých filmech druhé poloviny 60. let
Ulrichová, Johanka; Nešpor, Zdeněk; Pešek, Jiří
2021 - Czech
Keywords: religiozita; film; socialismus; Československo; historie; církev; religion; film; socialism; Czechoslovakia; history; church Available in a digital repository NRGL
Religiozita v českých filmech druhé poloviny 60. let

Ulrichová, Johanka; Nešpor, Zdeněk; Pešek, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases