Number of found documents: 614632
Published from to

Tokové vlastnosti tavenin polymerů
Skočilas Jan; Martin Vejvoda; Moravec Jiří
2021 -
Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů, metodami jejich měření a výpočtů. V experimentální části se zaměřuje na měření a výpočet závislosti smykových napětí na smykových rychlostech pro vybrané materiály.This thesis deals with rheological properties of polymer melts, methods of their measurement and calculations. Furthermore, it focuses on measurement and calculations of relations between shear stress and shear rate for selected polymers. Keywords: reologie; taveniny polymerů; tokové vlastnosti; smykové napětí; smyková rychlost; rheology; polymer melts; flow properties; shear stress; shear rate Available in digital repository of ČVUT.
Tokové vlastnosti tavenin polymerů

Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů, metodami jejich měření a výpočtů. V experimentální části se zaměřuje na měření a výpočet závislosti smykových napětí na smykových ...

Skočilas Jan; Martin Vejvoda; Moravec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zkapalňování a využití LNG
Šulc Radek; Václav Smrž; Dostál Martin
2021 -
Bakalářská práce typu literární rešerše pojednávající o technologiích zkapalňování plynů se zaměřením na vzduch a zemní plyn. Práce se věnuje úpravě zemního plynu, jeho zkapalňování, transportu, skladování a následnému využití v energetice a dopravě. Práce zmiňuje i extrakci helia ze zemního plynu.Theoretical bachelor thesis focused on air and natural gas liquefaction. This thesis is also focused on natural gas processing, transport, storage and LNG utilization in energetics and mobility. The thesis also mentions helium extraction from natural gas. Keywords: zemní plyn; LNG; zkapalňování; separace; dehydratace; purifikace; odorizace; natural gas; LNG; liquefaction; separation; dehydration; purification; odorization Available in digital repository of ČVUT.
Zkapalňování a využití LNG

Bakalářská práce typu literární rešerše pojednávající o technologiích zkapalňování plynů se zaměřením na vzduch a zemní plyn. Práce se věnuje úpravě zemního plynu, jeho zkapalňování, transportu, ...

Šulc Radek; Václav Smrž; Dostál Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

NÁVRH TURBÍNY PRO HYBRIDNÍ POHON
Hermann Denis; Lukáš Procházka; Vlach Tomáš
2021 -
Diplomová práce se zabývá návrhem dvoustupňové axiální turbíny pro hybridní pohonný systém. Cílem této práce byl návrh turbíny na středním poloměru, výpočet po výšce lopatky a návrh lopatkování. První část práce obsahuje úvod do problematiky hybridních pohonů, rešerši malých turbínových motorů a popis proudění v turbíně. Druhá část práce je věnována výpočtům a interpretaci dosažených výsledků s jejich grafickým znázorněním. Druhá část obsahuje i návrh lopatkování turbíny.The diploma thesis deals with the design of a two-stage axial turbine for a hybrid propulsion system. The aim of this work was the design of a turbine on a medium radius, calculation along the height of the blade and the design of blades airfoil. The first part of the thesis contains an introduction to the issue of hybrid propulsion systems, a search of small turbine engines and a description of the gasg flow in the turbine. The second part of the work is devoted to calculations and interpretation of the achieved results with their graphical representation. The second part also contains the design of the turbine blade. Keywords: Turbínový motor; Turbína; Hybridní pohon; 1D výpočet; Axiální turbína; Turbine engine; Trubine; Hybrid propulsion; 1D calculation; Axial turbine Available in digital repository of ČVUT.
NÁVRH TURBÍNY PRO HYBRIDNÍ POHON

Diplomová práce se zabývá návrhem dvoustupňové axiální turbíny pro hybridní pohonný systém. Cílem této práce byl návrh turbíny na středním poloměru, výpočet po výšce lopatky a návrh lopatkování. První ...

Hermann Denis; Lukáš Procházka; Vlach Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh křídla rychlostního letounu
Brabec Jiří; Filip Tomáš; Theiner Robert
2021 -
Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla k trupu z hlediska rozebíratelnosti a posouzení aktuálního stavu. Dále je vypracován pevností návrh křídla a posouzení použitých materiálů. V další části je vypracován hmotnostní rozbor a pevnostní výpočty. Na konci této práce by měl vzniknout 3D model křídla v programu NX.The task of this diploma thesis is to propose design of the wing of racing plane, which will by able to overcome the speed record of it´s category. In the first step is suggesting the right option how to attach the wind to the fuselage. Next step is strenght conseption of the wing, which includes material characteristics. The mass analysis will be needed for strenght calculation. At the end suppose to bet he 3D model of the wing in programe NX. Keywords: letoun; křídlo; pevnostní návrh; rychlostní rekord; hmotnostní obálka; airplane; wing; strenght; materials; flight performance Available in digital repository of ČVUT.
Návrh křídla rychlostního letounu

Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla k trupu z hlediska ...

Brabec Jiří; Filip Tomáš; Theiner Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel
Dvořák Milan; Lukáš Zaslavskij; Jeřábek Ivan
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnocením experimentálního měření táhla a porovnáním výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.This diploma thesis deals with making computation model for composite rod that is stressed by buckling, evaluating an experiment of the rod and comparing results of the experiment with analytical calculations of computation model. Keywords: táhlo; kompozitní materiál; stabilita; vzpěr; rod; composite material; stability; buckling Available in digital repository of ČVUT.
Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnocením experimentálního měření táhla a porovnáním výsledků experimentu s analytickým ...

Dvořák Milan; Lukáš Zaslavskij; Jeřábek Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Masarykova akademie práce - IV. odbor strojní a elektrotechnický
Efmertová Marcela; Vít Holeček; Beneš Zdeněk
2021 -
Disertační práce zachycuje vývoj, činnost a vědeckospolečenský přínos první české/československé vědecké instituce technického směru, Masarykovy akademie práce (MAP), která náležela mezi nejvýznamnější ústřední vědecké společnosti své doby. Tato vědeckotechnická instituce je zároveň představitelkou prvotního institucionálního zakotvení technických věd na území českých zemí. V tehdejší nové Československé republice představovala vedle tradiční Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění a nově vytvořené Československé národní rady badatelské nejmladší českou vědeckou instituci po I. světové válce. V roce 1952 byla společně s výše jmenovanými a dalšími institucemi začleněna do Československé akademie věd, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Význam Masarykovy akademie práce tkví zejména v cílené aplikaci vědeckých a technických poznatků v praxi. Tato disertační práce se zaměřuje na konkrétní specifický segment činnosti této technické akademie, a to na aktivity a působení jejího IV. odboru strojního a elektrotechnického.The dissertation describes the development, activities as well as the scientific and social contribution of the first Czech (Czechoslovak) technically oriented scientific institution, Masaryk Academy of Labour (MAL), which ranked among the most significant scientific associations of that time. Simultaneously, this scientific and technical institution represents the first institutional establishment of technical sciences in the Czech territory. At the time of the new Czechoslovak Republic, the institution was one of the first Czech scientific institutions which was, together with the Royal Bohemian Society of Sciences and the Czech Academy of Sciences and Arts, integrated in the Czechoslovak Academy of Sciences in 1952, the predecessor of today’s Academy of Sciences of the Czech Republic. The fact that the Masaryk Academy focused on the application of scientific and technical findings in practice is the main source of its significance. This dissertation is devoted to the presentation of the aims and activities of the fourth division of mechanical and electrical engineering of this technical academy. Keywords: Historie techniky; historie elektrotechniky; historie vědy; Československo; Masarykova akademie práce (MAP); technická akademie; technokracie; technika; 1920–1952; History of Technology; History of Electrotechnology; History of Science; Czechoslovakia; Masaryk Academy of Labour (MAL); Technical Academy; Technocracy; Technics; 1920–1952 Available in digital repository of ČVUT.
Masarykova akademie práce - IV. odbor strojní a elektrotechnický

Disertační práce zachycuje vývoj, činnost a vědeckospolečenský přínos první české/československé vědecké instituce technického směru, Masarykovy akademie práce (MAP), která náležela mezi ...

Efmertová Marcela; Vít Holeček; Beneš Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti
Dlouhý Tomáš; Martin Hodek; Neužil Martin
2021 -
Diplomová práce řeší problematiku optimalizace fotovoltaických systémů dle energetických potřeb domácností v České republikce. Aplikovaný přístup vychází z numerické simulace výkonu fotovoltaické elektrárny a energetické spotřeby domácnosti. V úvodní části studie je stručně představena problematika fotovoltaických elektráren pro domácnosti, solárních radiačních modelů a modelování energetických potřeb domácnosti. Na základě uvedené teorie je následně implementován a verifikován radiační model, společně s parametrickým modelem energetických nároků domácnosti. Propojením zmíněných modelů výpočetní logikou je získán nástroj pro simulaci energetických toků v domácnostech s fotovoltaickými systémy. Ten je dále použit pro vyhodnocení vlivu velikosti solární elektrárny, bateriového úložiště a energetickcýh potřeb domácnosti na využití vyráběné energie společně s posouzením prosté návratnosti fotovoltaického systému. Závěrem práce jsou diskutovány získané výsledky a zmíněna obecná doporučení pro projektování fotovoltaických systémů pro domácnostiThe diploma thesis addresses the issue of the optimization of photovoltaic systems in accordance with the households energy needs in the Czech Republic. The applied approach is based on a numerical simulation of the power output of a photovoltaic power plant and the energy consumption of a household. Within the introduction, topics of photovoltaic power plants for households, solar radiation models and modeling of household energy needs are briefly presented. Based on the theory, the radiation model is implemented and verified, together with the parametric model of household energy requirements. Connecting the mentioned models by computational logic, a tool for simulation of energy flows in households with photovoltaic systems is obtained. Further it is used to evaluate the effect of the size of solar array, battery storage and energy needs of the household, on the utilization rate of energy produced, along with an assessment of the bare return on investment of the photovoltaic system. In the end, obtained results are discussed and general recommendations for the household photovoltaic systems design are proposed. Keywords: Fotovoltaický systém; model solární radiace; model energetické spotřeby domácnosti; numerická simulace; Photovoltaic system; solar radiation model; household energy consumption model; numerical simulation Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti

Diplomová práce řeší problematiku optimalizace fotovoltaických systémů dle energetických potřeb domácností v České republikce. Aplikovaný přístup vychází z numerické simulace výkonu fotovoltaické ...

Dlouhý Tomáš; Martin Hodek; Neužil Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Sportovní hala s tenisovým hřištěm
Jandera Michal; Pavel Polanský; Sokol Zdeněk
2021 -
Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní příčná vazba, štítová stěna, vybrané detaily a ztužení haly. Součástí práce je technická zpráva a výkresová dokumentace konstrukce v podobě výkresů vybraných detailů, řezů a pohledů na ocelovou halu.The subject of the Bachelor’s thesis is design of the load-bearing steel structure of a sport hall with a tennis court. At first, the load acting on the structure was calculated. Selected elements of the structure were designed - the roof and wall cladding, the main portal frame, the gable wall, selected details and the bracing of the hall. Finally, drawing documentation of the structure was created in the form of drawings of selected details, sections and views of the steel hall and a technical report was written. Keywords: Ocelová konstrukce; tenisová hala; vetknutý rám; rámový roh; portálový rám; Steel structure; tennis hall; rigid frame; frame knee connection; portal frame Available in digital repository of ČVUT.
Sportovní hala s tenisovým hřištěm

Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a ...

Jandera Michal; Pavel Polanský; Sokol Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Recyklátor plastů pro 3D tisk
Novák Martin; Václav Kasal; Mareš Jan
2021 -
Tato práce se zabývá vývojem a stavbou extrudéru filamentu do 3D tiskárny. V práci je zdokumentován celý proces vývoje a následné výroby prototypu. V závěru je diskutována úspěšnost experimentu a další možné kroky.This thesis deals with the development and construction of a filament extruder for a 3D printer. The paper describes the whole process of development and subsequent production of a prototype. Finally, the success of the experiment and other possible steps are discussed. Keywords: 3D tisk; Extrudér; filament. Arduino; Bluetooth; automatizace; 3D printing; extruder; filament. Arduino; Bluetooth; automation Available in digital repository of ČVUT.
Recyklátor plastů pro 3D tisk

Tato práce se zabývá vývojem a stavbou extrudéru filamentu do 3D tiskárny. V práci je zdokumentován celý proces vývoje a následné výroby prototypu. V závěru je diskutována úspěšnost experimentu a ...

Novák Martin; Václav Kasal; Mareš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Konstrukce zastřešení nástupiště
Jandera Michal; Hana Kolářová; Dolejš Jakub
2021 -
Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce se skládá ze dvou hlavních částí – objektu A (vlakové nástupiště) a objektu B (autobusové nástupiště). Pro návrh materiálového řešení bylo zvoleno lepené lamelové dřevo a ocelové prvky. Dále práce obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.The bachelor´s thesis deals with the structural design of a roof of a railway and a bus platform. The purpose of this work is to design the main load-bearing elements of the structure and selected details. The structure consists of two main parts – building A (the train platform) and building B (the bus platform). Glued laminated timber and steel elements were chosen as the material for the design. Furthermore, the work contains a technical report and a drawing documentation. Keywords: ocelová konstrukce; dřevěná konstrukce; statický výpočet; přístřešek; oblouk; pultový nosník; nástupiště; steel structure; timber structure; structural design; bus and train shelter; arch structure; pent roof beam; platform Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukce zastřešení nástupiště

Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce ...

Jandera Michal; Hana Kolářová; Dolejš Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases