Number of found documents: 708531
Published from to

Biologická exkurzní výuka v oblasti Podbořanska
Kantová, Ludmila; Skýbová, Jana; Svobodová, Silvie
2023 - Czech
This diploma thesis deals with biological excursion of teaching in Podbořany region. This region is able to provide variety of places that are attractive in terms of science education. Excursion routes here can be suitable for pupils of primary and secondary schools and focused on different directions of biology. Particularly, it concerns botany, geology, zoology and ecology. The thesis has a theoretical part, the aim of which is to characterize the natural science excursion as a form of teaching and to describe the basic characteristics of natural science excursions. The practical part deals with the list of regional localities in terms of organizing natural science excursions, processing of proposals for excursions to selected locations with outputs in the form of worksheets and verification of these proposals for excursions in practice. Except of the selected locations characteristics the ideas also contain materials for teachers, which is useful when planning excursions for teachers from nearby schools. Part of the thesis is also a double questionnaire survey. The first focuses on the attitude of teachers in the region to excursion teaching. The aim of the second questionnaire, which was distributed to pupils, was to find out whether the excursion motivated them to a greater interest in natural... Diplomová práce se zabývá biologickou exkurzní výukou na Podbořansku. V tomto regionu se vyskytuje celá řada míst, která jsou atraktivní z hlediska přírodovědného vzdělávání. Exkurzní trasy zde mohu být vhodné pro žáky základních škol i středních škol a zaměřené různými směry biologie. Zejména se jedná o botaniku, geologii, zoologii a ekologii. Práce má část teoretickou, jejímž cílem je charakterizovat přírodovědnou exkurzi jako formu výuky, popsat základní charakteristiky přírodovědných exkurzí a vytvořit seznam regionálních lokalit, které jsou vhodné k pořádání přírodovědných exkurzí. Praktická část se zabývá vytvořením návrhů exkurzí na vybrané lokality s výstupy v podobě pracovních listů a ověřením těchto návrhů exkurzí v praxi. Tyto návrhy obsahují kromě konkrétních plánů exkurzí také podklady pro vyučující, což by mohlo být využitelné při plánování exkurzí pro učitele z lokálních i vzdálenějších škol. Součástí práce je také výzkum, který byl proveden formou dotazníkového šetření s učiteli a žáky. První šetření se zaměřuje na postoj pedagogů v regionu k exkurzní výuce. Cílem druhého dotazníku, který byl distribuován žákům, bylo zjistit, zda je absolvovaná exkurze motivovala k většímu zájmu o přírodní vědy, či přímo k členství v biologickém kroužku. Třetí část výzkumu se týkala ověření znalostí... Keywords: Exkurze; lokalita; biologie; ochrana přírody; Podbořansko; Excursion; location; biology; nature conservation; Podbořansko Available in a digital repository NRGL
Biologická exkurzní výuka v oblasti Podbořanska

This diploma thesis deals with biological excursion of teaching in Podbořany region. This region is able to provide variety of places that are attractive in terms of science education. Excursion ...

Kantová, Ludmila; Skýbová, Jana; Svobodová, Silvie
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti výuky atletiky na školách bez atletického zařízení
Slivková, Barbora; Kašpar, Ladislav; Suchý, Jiří
2023 - Czech
This thesis deals with the teaching of individual athletic disciplines in schools that do not have athletic facilities. The aim of the work was to compile a stack of athletic exercises that can be used for teaching by all teachers who do not have suitable facilities to teach athletics, but also by teachers who are looking for new ideas and inspiration for athletics-oriented physical education classes indoors and outdoors. The theoretical underpinning in the form of a description of school athletics and the techniques and didactics of basic athletics is followed by a research section. The research method was a non-standardized questionnaire survey, whose respondents were Prague physical education teachers at the second level of primary school, from whom, in addition to information about the availability of teaching aids and the teaching environment, it was also asked what exercises they use to teach athletics in limited conditions. These exercises, along with exercises from the literature and internet resources, became the content of a stack that was designed to contain exercises that can be used in a variety of settings to teach all of the different core athletic disciplines. In total, the stack contains 61 exercises, 39 from the literature and internet resources and 22 from the responses to the... Tato práce se zabývá výukou jednotlivých atletických disciplín na školách, které nemají k dispozici atletický areál. Cílem práce bylo sestavit zásobník atletických cvičení, který mohou použít k výuce všichni učitelé, kteří nemají k dispozici vhodné zázemí k výuce atletiky, ale také učitelé, kteří hledají nové nápady a inspiraci do atleticky zaměřených hodin tělesné výchovy uvnitř i venku. Na teoretickou oporu v podobě popisu školní atletiky a techniky a didaktiky základních atletických disciplín navazuje výzkumná část. Výzkumnou metodou se stalo nestandardizované dotazníkové šetření, jehož respondenti byli pražští učitelé tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ, od nichž se, mimo informací o dostupnosti pomůcek a prostředí pro výuku, zjišťovalo, jaká cvičení k výuce atletiky v omezených podmínkách používají. Tato cvičení se spolu s cvičeními z odborné literatury a internetových zdrojů staly obsahem zásobníku, který byl tvořen tak, aby obsahoval taková cvičení, která se mohou použít v různých podmínkách při výuce všech jednotlivých základních atletických disciplín. Zásobník dohromady obsahuje 61 cvičení, z toho 39 z odborné literatury a internetových stránek a 22 z odpovědí na dotazníkové šetření. KLÍČOVÁ SLOVA atletický stadion, atletické zařízení, didaktika atletiky, tělesná výchova, výuka, zásobník cviků Keywords: atletický stadion; atletické zařízení; didaktika atletiky; tělesná výchova; výuka; zásobník cviků; athletics stadium; athletics facilities; didactics of athletics; physical education; teaching; collection of exercises Available in a digital repository NRGL
Možnosti výuky atletiky na školách bez atletického zařízení

This thesis deals with the teaching of individual athletic disciplines in schools that do not have athletic facilities. The aim of the work was to compile a stack of athletic exercises that can be ...

Slivková, Barbora; Kašpar, Ladislav; Suchý, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti integrace výtvarné výchovy s českým jazykem a literaturou
Kohl, Lukáš; Fišerová, Zuzana; Fulková, Marie
2023 - Czech
The thesis deals with the possibilities of integrating art education and Czech language and literature education. It is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part both subjects are introduced. The chapters devoted to art education deal with the factors that may influence its position in Czech schools. These chapters also deal with the main areas that art education is focused on (fine arts and visual culture) and with the didactic approaches that can be applied in art education. The chapters about Czech language and literature education describe its three components (language education, literature education and communication and style education) and relate them to the content of art education. In the first section of the practical part of this thesis, specific school activities of an interdisciplinary nature are proposed. Also, general principles are suggested on the basis of which a teaching unit integrating art education with Czech language and literature education can be built. In the second section, a plan for a teaching unit on the topic of illustration is presented, followed by a record of two implementations of the planned teaching unit, in which pedagogical action research was carried out to improve and streamline future teaching. Reflection on the teaching... Práce se zabývá možnostmi integrace výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou oba vyučovací předměty představeny. Kapitoly věnované výtvarné výchově se zabývají faktory, které mohou ovlivňovat její postavení v českém školství, hlavními oblastmi, jimž se tento obor věnuje (výtvarné umění a vizuální kultura), a didaktickými přístupy, které se mohou ve výuce výtvarné výchovy uplatňovat. Kapitoly týkající se oboru český jazyk a literatura popisují jeho tři složky (jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu) a dávají je do souvislosti s obsahy výtvarné výchovy. V prvním úseku praktické části této práce jsou navrženy konkrétní školní aktivity interdisciplinární povahy a obecné principy, na jejichž základě lze vystavět vyučovací jednotku integrující výtvarnou výchovu s českým jazykem a literaturou. Ve druhém úseku je předložen plán vyučovací jednotky na téma ilustrace, dále pak záznam a reflexe dvou realizací takto naplánované výuky, v rámci které byl uskutečněn pedagogický akční výzkum, jehož cílem bylo zdokonalit a zefektivnit budoucí výuku. Součástí práce je též analýza žákovských kreseb, jejíž výsledky byly využity k zodpovězení těchto výzkumných otázek: "Jaké motivy se nejčastěji objevují v... Keywords: integrace; výtvarná výchova; český jazyk; literatura; metodika; komunikace; Integration; Art Education; Czech Language; Literature Education; methodology; communication Available in a digital repository NRGL
Možnosti integrace výtvarné výchovy s českým jazykem a literaturou

The thesis deals with the possibilities of integrating art education and Czech language and literature education. It is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part both ...

Kohl, Lukáš; Fišerová, Zuzana; Fulková, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Omezení vlastnického práva a roj včel
Peřinka, Jindřich; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2023 - Czech
Limitation of Ownership Rights and Bee Swarm Abstract This thesis focuses on the Czech legal regulation of bee swarm rights, primarily contained in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and its nature in relation to being one of the specific limitations of ownership rights. The author raises the question of whether it is necessary to explicitly address the issue of bee swarms in the Civil Code, considering that it appears to be a highly casuistic provision. The thesis is divided into five parts, with each part further divided into chapters and, if necessary, subchapters. The first part deals with the general concept of limitations of ownership rights, which are divided into conceptual limitations that establish the basic principles of ownership rights restrictions, and limitations based on specific legal regulations, including neighbour rights, traditionally containing rights related to bee swarms. The second part examines the historical development of legal regulation concerning bee swarms, with an emphasis on the roots of this regulation in Roman law, followed by the regulations contained in the General Civil Code of 1811. Subsequently, the regulation of bee swarm rights during the period of the Civil Code of 1950 and the Civil Code of 1964 is examined. The third part focuses on the foreign legal... Omezení vlastnického práva a roj včel Abstrakt Tato práce pojednává o české právní úpravě rojového práva, která je především obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a její povaze vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z konkrétních omezení vlastnického práva. Autor si přitom pokládá otázku, zda je v občanském zákoníku nutné výslovně řešit problematiku roje včel vzhledem k tomu, že se jedná alespoň na první pohled o velmi kazuistické ustanovení. Diplomová práce je rozdělena na pět částí, jednotlivé části jsou následně rozděleny na kapitoly a případě podkapitoly. První část se zabývá obecně institutem omezení vlastnického práva, které se dělí na pojmová omezení, která stanovují základní principy omezení vlastnického práva a na omezení na základě konkrétních právních předpisů, mezi která můžeme řadit i sousedská práva, mezi která se tradičně řadí i práva související s rojem včel. Druhá část se zabývá historickým vývojem právní úpravy roje včel, přičemž důraz je kladen na kořeny této právní úpravy, které představovalo římské právo, dále na úpravu obsaženou v obecném zákoníku občanském z roku 1811 a následně je zkoumána úprava rojového práva za účinnosti středního občanského zákoníku z roku 1950 a občanského zákoníku z roku 1964. Třetí část se zabývá zahraniční právní úpravou problematiky roje včel,... Keywords: roj včel; omezení vlastnického práva; kazuistické ustanovení; bee swarm; limitation of ownership rights; casuistic provision Available in a digital repository NRGL
Omezení vlastnického práva a roj včel

Limitation of Ownership Rights and Bee Swarm Abstract This thesis focuses on the Czech legal regulation of bee swarm rights, primarily contained in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and its ...

Peřinka, Jindřich; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2023

Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti
Šulcová, Alena; Čapek Adamec, Martin; Blažková, Veronika
2023 - Czech
This Bachelor thesis is dealing with the use of research-oriented teaching during hobbies as part of leisure activities in the field of natural sciences, especially chemistry. Nowadays is noticeable trend to start with research activities and building relation to natural and technical sciences at very young age of students. In the theoretical part the thesis describe principles and forms of research-oriented teaching and their realization, lecturer qualification conditions and work safety during the experiments in the hobby, development of students potential during younger school age, specifics of this students period and characterizes leisure activities in detail and their delineation in relation to formal education. Part of the practical part is a local survey of the accessibility of research-oriented clubs in the Polepy and Libochovice districts. The empirical part contains verified proposals for five meetings of the science-oriented research group for students of younger school age. The preparation allows both: face-to-face and distance form and indicates the availability and price budget of the material, the risks and the safety of working with tools, the clearly stated goal of each meeting and a detailed description of the students research-oriented activities, including questions and... Bakalářská práce se zabývá využitím badatelsky orientované výuky v zájmové činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti přírodních věd, zejména chemie. V současné době je patrný trend začínat s badatelskými aktivitami a budováním vztahu k přírodním a technickým vědám ve velmi raném věku žáků. V teoretické části popisuje principy a formy badatelsky orientované výuky a jejich realizaci, podmínky kvalifikace lektora a bezpečnosti práce při experimentech v zájmové činnosti, rozvoj potenciálu žáků v mladším školním věku, specifika tohoto vývojového období žáků a podrobně charakterizuje volnočasové aktivity a jejich vymezení vůči formálnímu vzdělávání. Součástí praktické části je lokální průzkum přístupnosti badatelsky orientovaných kroužků v okrese Polepy a Libochovice. Empirická část obsahuje ověřené návrhy pěti setkání badatelského kroužku přírodovědného zaměření pro žáky mladšího školního věku. Příprava umožnuje prezenční i distanční formu a uvádí dostupnost a cenový rozpočet materiálu, rizika a bezpečnost práce s pomůckami, jasně daný cíl každého setkání a detailní popis činnosti badatelsky orientované činnosti žáků, včetně otázek a možných hypotéz s jejich ověřením. Činnosti byly navrženy tak, aby vycházely z běžného života žáků a využívají pomůcek, které jsou běžně dostupné a žáci je dobře... Keywords: děti; experimenty; fyzika; chemie; kroužek; lektor; poznávání; příroda; spolupráce; věda; volný čas; childern; experiments; physics; chemistry; club; lector; knowledge; nature; cooperation; science; free time Available in a digital repository NRGL
Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti

This Bachelor thesis is dealing with the use of research-oriented teaching during hobbies as part of leisure activities in the field of natural sciences, especially chemistry. Nowadays is noticeable ...

Šulcová, Alena; Čapek Adamec, Martin; Blažková, Veronika
Univerzita Karlova, 2023

Analýza studijní neúspěšnosti studentů FTVS v oborech Management TVS a Fyzioterapie
Hynek, Vojtěch; Hojka, Vladimír; Opelík, Daniel
2023 - Czech
Title: Analysis of drop-out rates of FTVS students in the Management of TVS and Physiotherapy study programs. Objectives: Main objective of this master theses is to analyse the development of student drop- out and graduation rates in the bachelor's and master's degree programs in Physiotherapy and Management of physical education and sport at the Faculty of Physical Education and Sport in last twelve years based on data from SIMS (Student Information Matrix). Methods: The paper uses the method of analysis of cohort failure rate linked to the year of enrolment and the calculation of graduation rate based on the methodology of calculation of the Ministry of Education, Youth and Sports in the framework of the rules for financing public universities. Results: The academic dropout rate in the monitored programmes varies more over the monitored years. Graduation rate values show more stability. The development in study programmes is different, even for the same types of study programmes. The dropout rate in Bachelor's degree programmes is higher than in Master's degree programmes and so is the graduation rate. Physiotherapy degree programmes have a lower dropout rate than Sports management degree programmes and a higher graduation rate. The Physiotherapy study programmes are among the better ones in... Název: Analýza studijní neúspěšnosti studentů FTVS v oborech Management TVS a Fyzioterapie Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza vývoje studijní neúspěšnosti a graduation rate v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech Fyzioterapie a Managementu tělesné výchovy a sportu na FTVS v posledních dvanácti letech na základě dat ze SIMS (sdružené informační matriky studentů). Metody: V práci je využita metoda analýzy kohortní míry neúspěšnosti vázané na rok zápisu a výpočet graduation rate na základě metodiky výpočtu MŠMT v rámci pravidel pro financování VVŠ. Výsledky: Studijní neúspěšnost ve sledovaných programech se v průběhu sledovaných let více mění. Hodnoty graduation rate jsou stabilnější. Vývoj ve studijních programech je odlišný, a to i u stejných typů studijních programů. Neúspěšnost v bakalářských studijních programech je vyšší než v navazujících magisterských studijních programech a stejně tak i graduation rate. Studijní programy Fyzioterapie mají menší studijní neúspěšnost než studijní programy Managementu TVS a vyšší graduation rate. Studijní programy Fyzioterapie patří v rámci studijní neúspěšnosti k těm lepším v rámci Univerzity Karlovy i FTVS. Studijní programy Managementu TVS jsou na stejné úrovni jako výsledky UK a FTVS. Hodnoty studijní neúspěšnosti a... Keywords: studijní neúspěšnost; studijní úspěšnost; graduation rate; student drop-out; graduation rate Available in a digital repository NRGL
Analýza studijní neúspěšnosti studentů FTVS v oborech Management TVS a Fyzioterapie

Title: Analysis of drop-out rates of FTVS students in the Management of TVS and Physiotherapy study programs. Objectives: Main objective of this master theses is to analyse the development of student ...

Hynek, Vojtěch; Hojka, Vladimír; Opelík, Daniel
Univerzita Karlova, 2023

Změny zdatnostních parametrů po bariatrických výkonech
Černohlávek, Lukáš; Matoulek, Martin; Kolár, Leoš
2023 - Czech
Introduction: Obesity is characterized as an excessive accumulation of fat that can impair health. Nowadays, obesity is considered to be a very serious problem that is becoming increasingly important as the number of obese people increases. One of the options for treating severe obesity is surgical treatment or performing bariatric surgery. These allow significant weight loss with a long-lasting effect, so they are a very good solution for highly obese people. Aim: The aim of this interventional study is to compare changes in fitness and body composition before and after bariatric surgery in patients in the bariatric patient register of the 3rd Internal Clinic of the General Faculty Hospital in Prague who underwent bariatric surgery in 2022. The aim is also to introduce in detail readers with obesity issues, especially with bariatric obesity treatment. Methodology: The monitored group consisted of 11 respondents from the register of bariatric patients of the 3rd internal clinic of the General University Hospital in Prague. For these 11 respondents, changes in fitness based on walking tests and changes in body composition using InBody measurements were evaluated before bariatric surgery and 3 months after surgery. Subsequently, from these 11 respondents, 5 respondents were selected, in whom it was... Úvod: Obezita je charakterizována jako nadměrné hromadění tuku, které může zhoršovat zdraví. V dnešní době se obezita považuje za velmi závažný problém, který neustále nabývá na významu, protože obézních lidí přibývá. Jedna z možností, jak těžkou obezitu léčit, je chirurgická léčba, resp. provádění bariatrických operací. Ty umožnují výrazný pokles hmotnosti s dlouhotrvajícím účinkem, takže jsou pro vysoce obézní lidi velmi dobrým řešením. Cíl: Cílem této intervenční studie je porovnat změny ve zdatnosti a složení těla před a po bariatrické operaci u pacientů nacházejících se v registru bariatrických pacientů III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, u kterých byla provedena bariatrická operace v roce 2022. Cílem je také podrobně seznámit čtenáře s problematikou obezity, a to především s bariatrickou léčbou obezity. Metodika: Výsledný sledovaný soubor tvořilo 11 respondentů z registru bariatrických pacientů III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. U těchto 11 respondentů byly zhodnoceny zdatností změny na základě chodeckých testů a změny tělesného složení pomocí InBody měření, a to před bariatrickou operací a 3 měsíce po operaci. Následně z těchto 11 respondentů bylo vyselektováno 5 respondentů, u kterých bylo možné sledovat tyto změny i 6 měsíců od provedené... Keywords: obezita; bariatrická operace; fyzická aktivita; redukce hmotnosti; zdatnost; obesity; bariatric surgery; physical activity; weight reduction; fitness Available in a digital repository NRGL
Změny zdatnostních parametrů po bariatrických výkonech

Introduction: Obesity is characterized as an excessive accumulation of fat that can impair health. Nowadays, obesity is considered to be a very serious problem that is becoming increasingly important ...

Černohlávek, Lukáš; Matoulek, Martin; Kolár, Leoš
Univerzita Karlova, 2023

Tvorba a realizace programu na letním dětském zálesáckém táboře
Tvrdková, Adéla; Matulová, Jaroslava; Hanková, Zdeňka
2023 - Czech
My bachelor's thesis, which is divided into two parts, is focused on the creation and realisatation of the programme at a children's summer woodcraft camp for one groupe of primary school aged children. I chose this topic for my bachelor's thesis because of my many years of experience with the camp environment. In the theoretical part I focus on the topic of leisure pedagogy and the importance of leisure in general, then I examine the history of summer camps, their divison, camp workers and also the organizational matters that are necessary for their running. In the second part, I focus on a detailed description of the preparation and implementation of a prepared programme at a children's summer camp Barrandov. It also includes the preparation and description of a group game, where the girls perform various tasks. The goal is to prepare the girls for successfully passing the woodcraft exam, other tasks are focused at deepening the friendship between the girls. After each realized activity, I will reflect it with the girls and evaluate the progress. In the final part of my thesis I will conduct my self-evaluation, assess the measure of the preparation's mastery and the achievement of the objectives. In the end, I will evaluate the overal success by the questionnaire survey. KEYWORDS Free time... Má bakalářská práce, která je rozdělená na dvě části, se věnuje tvorbě a realizaci programu na dětském letním zálesáckém táboře pro jeden dívčí oddíl dětí mladšího školního věku. Toto téma bakalářské práce jsem si vybrala na základě mé dlouholeté praxe s táborovým prostředím. Teoretická část se zabývá volnočasovou pedagogikou a důležitostí volného času obecně, dále historií táborů, dělením, táborovými pracovníky a v neposlední řadě organizačními záležitostmi, které jsou nezbytné pro jejich pořádání. Část druhá se soustředí na podrobný popis přípravy a realizaci připraveného programu na každý den na dětském letním táboře Barrandov. Součástí je také příprava a popis oddílové hry, kde dívky plní různé úkoly. Cílem je připravit dívky na úspěšné zvládnutí zálesácké zkoušky, další úkoly jsou zaměřené na prohloubení přátelství mezi dívkami. Po každé zrealizované aktivitě je s dívkami provedena reflexe a zhodnocení jejího průběhu. V závěru je provedena autoevaluace, zhodnocení zvládnutí přípravy a naplnění cílů, a nakonec i celkový průběh tábora na základě dotazníkového šetření. KLÍČOVÁ SLOVA Pedagogika volného času, volný čas, letní tábor, táborový program, celotáborová hra Keywords: Pedagogika volného času; volný čas; letní tábor; táborový program; celotáborová hra; Free time pedagogy; free time; summer camp; camp programme; camp's game Available in a digital repository NRGL
Tvorba a realizace programu na letním dětském zálesáckém táboře

My bachelor's thesis, which is divided into two parts, is focused on the creation and realisatation of the programme at a children's summer woodcraft camp for one groupe of primary school aged ...

Tvrdková, Adéla; Matulová, Jaroslava; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2023

"Dobré mateřství" během COVID-19 v kontextu reorganizace péče o děti a domácího vzdělávání ve Spojených státech (přehledová stať empirických studií)
Kiseleva, Marina; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna; Müller, Karel
2023 - Czech
Keywords: domácí vzdělávání; mateřství; intenzivní mateřství; dobrá matka Available in a digital repository NRGL
"Dobré mateřství" během COVID-19 v kontextu reorganizace péče o děti a domácího vzdělávání ve Spojených státech (přehledová stať empirických studií)

Kiseleva, Marina; Šťovíčková Jantulová, Magdaléna; Müller, Karel
Univerzita Karlova, 2023

Péče o člověka s demencí v denním stacionáři a její vliv na rodinné příslušníky
Matějovská, Anna; Holmerová, Iva; Urban, Marek
2023 - Czech
Keywords: stáří; demence; Alzheimerova choroba; rodinný pečující; denní stacionář; kvalitativní výzkum; polostrukturované rozhovory; interpretativní fenomenologická analýza; old age; dementia; Alzheimer's disease; family caregiver; day care center; qualitative research; semi-structured interviews; interpretive phenomenological analysis Available in a digital repository NRGL
Péče o člověka s demencí v denním stacionáři a její vliv na rodinné příslušníky

Matějovská, Anna; Holmerová, Iva; Urban, Marek
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases