Number of found documents: 533360
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Drogová závislost
KOUTNÁ, Simona; URBANOVSKÁ, Eva
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Drogová závislost

KOUTNÁ, Simona; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Finanční gramotnost - doplněk k učebním textům základních a středních škol
JANOVSKÁ, Michaela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Finanční gramotnost - doplněk k učebním textům základních a středních škol

JANOVSKÁ, Michaela; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Agresivita a šikana na střední škole
TVRDÁ, Kristýna; PLEVOVÁ, Irena
2019 - Czech
V závěrečné práci v teoretické části jsou zpracovány témata agrese a šikana, v praktické části je provedený průzkum agresivního chování a šikany na střední škole. Available in digital repository of UPOL.
Agresivita a šikana na střední škole

V závěrečné práci v teoretické části jsou zpracovány témata agrese a šikana, v praktické části je provedený průzkum agresivního chování a šikany na střední škole.

TVRDÁ, Kristýna; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychologické aspekty policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly
ZÚBEK, Milan; POPELKA, Jiří
2019 - Czech
Cílem této práce je výzkum psychologických aspektů policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly, se zaměřením na rizikové fáze vyjednávání, rizikové a podporující faktory vyjednávání, motivaci osob se sebevražednými úmysly k sebevražednému jednání a výzkum jednání, jakým respondenti vyjednavači uvolňují psychické napětí. Naplnění výzkumných cílů bylo realizováno pomocí kvalitativního designu. Sběr dat probíhal formou polostrukturovaných interview s jedenácti probandy. Výběr respondentů do výzkumného souboru proběhl pomocí metody sněhové koule. Analýza sebraných dat proběhla pomocí metody zakotvené teorie. Realizovaný výzkum odhalil rizikové fáze vyjednávání, kterými jsou navázání raportu, odmlky, ultimáta a opouštění místa vyjednávání. Rizikové, jakož i podporující faktory ve vyjednávání rozdělujeme do tří skupin - vztahující se k vyjednavači, k osobě v krizi a situační. Nejčastější motivy sebevražedného jednání jsou partnerské rozchody, osamělost a ztráta bližních, přítomnost vážné nemoci, bezvýchodná finanční situace či je suicidum vázáno na duševní onemocnění, popř. na její nedostatečnou nebo nesprávnou medikaci. Mezi formy, kterými vyjednavači uvolňují psychické napětí patří alkohol, specializovaná školení, sport, sex, rodinná pohoda, spánek, četba, sledování filmů a seriálů a jízda na motocyklu. The aim of this thesis is to research the psychological aspects of police negotiations with persons with suicidal intentions. We are focusing on risk phases of negotiation, risk and supportive factors of negotiation, motivation of suicidal persons for suicidal behavior and research a psychological tension reducing behavior of our respondents. The fulfillment of research goals was realized through qualitative design. Data collection was conducted through semi-structured interviews with eleven probands. Respondents selection was done using the snowball method. The analysis of the collected data was carried out using the grounded theory method. In the results of the research, we found out that the risky phases of the negotiations are establishing the raport, pauses, the ultimatum and leaving the negotiating venue. Risks as well as supporting factors in the negotiation are divided into three groups - relating to the negotiator, person in crisis and situational. The most common motivation of suicidal behavior are partner breakups, loneliness and loss of the closest people, the presence of a serious illness, an inconvenient financial situation or suicide is linked to mental illness or its inadequate or improper medication. The forms that negotiators reduce psychological tension include alcohol, specialized training, sports, sex, family comfort, sleep, reading, watching movies and serials, and riding a motorcycle. Keywords: policejní vyjednavač; suicidální vyjednávání; psychologie vyjednávání; rizikové fáze vyjednávání; police negotiator; suicide negotiating; negotiation psychology; risk negotiation phases Available in digital repository of UPOL.
Psychologické aspekty policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly

Cílem této práce je výzkum psychologických aspektů policejního vyjednávání s osobami se sebevražednými úmysly, se zaměřením na rizikové fáze vyjednávání, rizikové a podporující faktory vyjednávání, ...

ZÚBEK, Milan; POPELKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv sociálních sítí na sebehodnocení a osobnost dospívajících
BAŽOVÁ, Lenka; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vliv sociálních sítí na sebehodnocení a osobnost dospívajících

BAŽOVÁ, Lenka; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Klima školní třídy a jeho proměna v průběhu dvou školních let
ŠOLCOVÁ, Hana; GRECMANOVÁ, Helena
2019 - Czech
Tato práce se zabývá vyhodnocením klima školní třídy v průběhu dvou školních let na základě dotazníkového šetření, rozhovoru a pozorování. V teoretické části je možné se seznámit s definicí pojmu klima školní třídy a metodikou jeho zkoumání, která byla uplatněna v části praktické. A to ve stejné třídě během dvou školních let. Podkladem pro výzkum se stal dotazník "Naše třída" J. Laška (Lašek, 2012), který byl zadán v 8. třídě ve školním roce 2016/2017. Stejným způsobem byl dotazník zadán v současné 9. třídě ve školním roce 2017/2018. Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny samostatně za každý školní rok. Následně došlo ke srovnání výsledků za oba školní roky a k diskusi nad tím, jak se klima třídy změnilo a co mohlo být příčinou. This work deals with evaluation of the climate of the school class during two school years based on questionnaire survey, interview and observation. In the theoretical part it can by found the definition of the concept of climate of the school class and the methodology of its examination, which was applied in the practical part. The basis for the research was the questionnaire "Our Class" by J. Lašek (Lašek, 2012), which was entered in the 8th grade in the school year 2016/2017. In the same way, the questionnaire was entered in the current 9th grade in the school year 2017/2018. The results of the questionnaire survey were evaluated separately for each school year. Subsequently, the results for both school years were compared and a discussion of how the climate of the class changed and what could be the cause. Keywords: klima školní třídy; atmosféra třídy; prostředí třídy; diagnostika; dotazník "Naše třída"; subjektivní pozorování; polostandardizovaný rozhovor; classroom climate; class atmosphere; classroom environment; diagnostics; "Our class" questionnaire; subjective observation; semi-standardized interview Available in digital repository of UPOL.
Klima školní třídy a jeho proměna v průběhu dvou školních let

Tato práce se zabývá vyhodnocením klima školní třídy v průběhu dvou školních let na základě dotazníkového šetření, rozhovoru a pozorování. V teoretické části je možné se seznámit s definicí pojmu ...

ŠOLCOVÁ, Hana; GRECMANOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO VO VZŤAHU K VYBRANÝM OSOBNOSTNÝM ČRTÁM
GALEK, Rastislav; ŠMAHAJ, Jan
2019 - Czech
Diplomová práca približuje odpovede na otázky vzťahu medzi osobnostnými, ale aj ďalšími demografickými faktormi a postojom k online psychologickému poradenstvu. Výskumu sa zúčastnilo 270 českých respondentov vo veku 19 až 66 rokov, pričom údaje boli získané prostredníctvom online dotazníka obsahujúceho demografický dotazník, Škálu postoja k online (OCAS) a ako nástroj pre meranie osobnostných faktorov sme využili 50 položkový inventár päťfaktorového modelu osobnostni (50 IPIP-FFM). Výsledky naznačujú, že český respondenti majú k online poradenstvu skôr pozitívny postoj, pričom sa nepotvrdil vzťah medzi vekom, časom tráveným na internete, skúsenosťou s týmto druhom poradenstva, ani pohlavím. Z pohľadu osobnostných faktorov sa významne javili len faktory prívetivosti a neuroticizmu, ktoré však tento vzťah vysvetľujú len slabo a v malom rozsahu. Výstupy tak naznačujú, že online poradenstvo môže byť voľbou psychologickej pomoci pre širokú verejnosť nezávisle na osobnostných a iných premenných na strane klienta. Pri rozhodovaní o vhodnosti využitia je pravdepodobne nutné uvažovať skôr o povahe problému s ktorým klient prichádza a minimalizácií obáv spojených s týmto spôsobom pomoci. The diploma thesis provides answers to the questions of relationship between personality, other demographic factors and attitude to online psychological counseling. The survey contains 270 Czech respondents aged 19 to 66. The data were obtained through an online questionnaire containing a demographic questionnaire, Online counseling attitude scale and as a tool for measuring personality factors a 50 item inventory of a five-factor personal model (50 IPIP- FFM). The results indicate that Czech respondents have rather a positive attitude towards online counseling, not affirming the relationship between age, time spent on the Internet, experience with this type of counseling, or gender. From the personality factors, only the factors of agreeableness and neuroticism appeared significant, but this relation is weak and explains a small extent. The outcomes suggest that online counseling can be a choice of psychological help for the general public, independent of personality and other variables on the client side. When deciding on the appropriateness of the use, it is probably necessary to consider rather the nature of the problem with which the client comes and the minimization of the concerns connected with this way. Keywords: Big Five; online psychologické poradenstvo; osobnostné faktory; postoj.; Big Five; online psychological counseling; personality traits; attitude. Available in digital repository of UPOL.
ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO VO VZŤAHU K VYBRANÝM OSOBNOSTNÝM ČRTÁM

Diplomová práca približuje odpovede na otázky vzťahu medzi osobnostnými, ale aj ďalšími demografickými faktormi a postojom k online psychologickému poradenstvu. Výskumu sa zúčastnilo 270 českých ...

GALEK, Rastislav; ŠMAHAJ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Srovnání moderních výchovných přístupů v rodinách s dětmi do tří let věku
NOVÁKOVÁ, Anna; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela
2019 - Czech
Bakalářská práce se věnuje tématu rodiny, výchovy a moderních výchovných přístupů, se kterými se lze v současné době v České republice seznámit. Cílem je za pomoci jejich srovnání zjistit, zda některý z těchto směrů pojímá výchovu natolik detailně a komplexně, aby bylo možné jej označit jako nejlépe vyhovující. Kromě jednotlivých stylů výchovy si práce všímá nejen vztahu mezi rodiči a dětmi, ale také toho, jakou podobou se druhy výchovy v rodinách provozují. The Bachelor Thesis deals with the Topic of Family, Education and Modern Educational Approaches, which can be found in the Czech Republic. The Goal is to find out by using their Comparison whether one of these Directions conceives Education in such a detailed and comprehensive manner that it can be described as the best one. In addition to the individual styles of Education, the work not only takes into account the relationship between Parents and Children, but also the form in which the types of Education in Families are Performed. Keywords: Rodina; Moderní výchovné přístupy; Výchova; Montessori; Nevýchova; Respektující přístup; Kontaktní rodičovství; Výchova láskou; Důsledná výchova; Efektivní rodičovství; Jednoduché rodičovství; Family; Modern Educational Approaches; Education; Montessori; Nevýchova; Respectful Approach; Contact Parenting; Education By Love; Discipline Education; Effective Parenting; Simplicity Parenting Available in digital repository of UPOL.
Srovnání moderních výchovných přístupů v rodinách s dětmi do tří let věku

Bakalářská práce se věnuje tématu rodiny, výchovy a moderních výchovných přístupů, se kterými se lze v současné době v České republice seznámit. Cílem je za pomoci jejich srovnání zjistit, zda některý ...

NOVÁKOVÁ, Anna; FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Firemní kultura a učící se organizace
HRBÁČKOVÁ, Anna; SEITL, Martin
2019 - Czech
Bakalářská diplomová práce se zabývá tématy organizační kultury, učící se organizace a vztahem mezi těmito dvěma jevy. Cílem práce je zjistit souvislost mezi typem organizační kultury a charakteristikami učící se organizace. Výzkumná otázka se ptá, zda lze na základě profilu organizační kultury predikovat míru charakteristik učící se organizace. Jedná se o výzkum orientovaný kvantitativně. Výběrový soubor byl vytvořen příležitostným výběrem. Tvořili jej technicko-hospodářští zaměstnanci 4 vybraných firem. Výzkum byl realizován online formou pomocí dotazníkového šetření. Byly využity dva dotazníky. Prvním byl český překlad dotazníku OCAI, který měří typy organizační kultury na základě typologie Camerona a Qiunna (2006). Druhým byl Dotazník Učící se organizace I. Tiché (Tichá, 2005), měřící charakteristiky učící se organizace, jak je uvádí Tichá (2005). Bylo zjištěno, že pokud roste klanová organizační kultura na úkor tržní organizační kultury, pozitivně to predikuje 7 z 11 charakteristik učící se organizace dle Tiché (2005). Dále bylo zjištěno, že pokud roste adhokratická organizační kultura na úkor hierarchické organizační kultury pozitivně to predikuje 7 z 11 charakteristik učící se organizace dle Tiché (2005). The Bachelor's thesis deals with topics of organisational culture, learning organisation and the relation of these two phenomena. The work aims at establishing the connection of the type of organisational culture and characteristics of a learning organisation. The research question asks if it is possible to predict the level of characteristics of a learning organisation based on the organisational culture profile. It is a quantity-oriented research. The selective group was made by occasional choice. It comprised technical-economic employees of 4 chosen organisations. The research was carried out online by means of a questionnaire survey. Two questionnaires were used. The first Czech translation of the OCAI questionnaire that measures types of organisational culture on the basis of Cameron and Qiunn typology (2006). The second one was Learning Organisation Questionnaire by I. Tichá (Tichá, 2005), measuring characteristics of a learning organisation as stated by Tichá (2005). It was found that if clan organisational culture grows at the expense of market organisational culture, it is positively predicted by 7 from 11 characteristics of a learning organisation according to Tichá (2005). Furthermore it was found that if adhocratic organisational culture grows at the expense of hierarchic organisational culture, it is positively predicted by 7 from 11 characteristics of a learning organisation according to Tichá (2005). Keywords: firemní kultura; typologie firemní kultury; učící se organizace; charakteristiky učící se organizace; organisational culture; typology of organisational culture; learning organisations; characteristics of a learning organisation Available in digital repository of UPOL.
Firemní kultura a učící se organizace

Bakalářská diplomová práce se zabývá tématy organizační kultury, učící se organizace a vztahem mezi těmito dvěma jevy. Cílem práce je zjistit souvislost mezi typem organizační kultury a ...

HRBÁČKOVÁ, Anna; SEITL, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases