Number of found documents: 607505
Published from to

Studie obchvatu města Frýdlant
Kočárková Dagmar; Matěj Šilhán; Bolehovská Zdeňka
2021 -
Předmětem diplomové práce „Studie obchvatu města Frýdlant“ je analyzovat stávající stav průtahu silnice I/13 přes město Frýdlant a provést dopravní průzkum intenzit včetně identifikace nehodovosti. Na základě poskytnutých a zjištěných dat následně vyhotovit dopravně – technickou studii respektující koridor zanesený v územním plánu. Mimo jiné je prověřeno napojení obchvatu na stávající dopravní infrastrukturu, především silnici I/13, a navržení vhodných úprav stávajícího průtahu I/13 městem Frýdlant. Řešení je zpracováno včetně posouzení vlečných křivek a rozhledových poměrů.The master thesis „study of town’s Frýdlant bypass“ aims to analyze current conditions of the I/13 road through the town of Frýdlant and carry out a traffic intensity survey including the accident identifications. On the basis of the provided and ascertained data, subsequently prepare a technical – transport study respecting the corridor made in the zoning plan. Among other things, the connection of the bypass to the existing transport infrastructure, especially the road I/13, and the proposal of suitable modifications of the existing I/13 through the town of Frýdlant were examined. The final solution includes the assessment of towing curves and viewing conditions. Keywords: silnice I/13; Frýdlant; obchvat; křižovatka; dopravní průzkum; bezpečnost; road I/13; Frýdlant; bypass; intersection; traffic survey; safety Available in digital repository of ČVUT.
Studie obchvatu města Frýdlant

Předmětem diplomové práce „Studie obchvatu města Frýdlant“ je analyzovat stávající stav průtahu silnice I/13 přes město Frýdlant a provést dopravní průzkum intenzit včetně identifikace nehodovosti. Na ...

Kočárková Dagmar; Matěj Šilhán; Bolehovská Zdeňka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozdílový výcvik z A320 na A320neo
Kameník Milan; Petr Kot; Pružina Vladislav
2021 -
Předmětem diplomové práce „Rozdílový výcvik z A320 na A320neo“ je analýza současného stavu rozdílového výcviku mezi oběma variantami a paralela s rozdílovým výcvikem pro boeing 737MAX. Součástí práce je rovněž provedení analýzy rozdílů obou letadel a možných způsobů změny rozdílového výcviku zajišťujících zvýšení bezpečnosti letecké dopravy a provozu na tomto typu letadla. Výsledkem provedených analýz je návrh nejvhodnější osnovy nového simulátorového výcviku pro osvojení znalostí a dovedností o variantě A320neo.The subject of the diploma thesis "Differential training from A320 to A320neo" is an analysis of the current state of differential training between the two variants and a parallel with differential training for the Boeing 737MAX. Part of the work is also an analysis of the differences between the two aircraft and possible ways to change the differential training to increase the safety of air transport and traffic on this type of aircraft. The result of the performed analyzes is the design of the most suitable syllabus of a new simulator training for the acquisition of knowledge and skills about the A320neo variant. Keywords: Airbus; Rozdílový výcvik; Boeing; A320ceo; A320neo; Boeing 737MAX; Airbus; Differential training; Boeing; A320ceo; A320neo; Boeing 737MAX Available in digital repository of ČVUT.
Rozdílový výcvik z A320 na A320neo

Předmětem diplomové práce „Rozdílový výcvik z A320 na A320neo“ je analýza současného stavu rozdílového výcviku mezi oběma variantami a paralela s rozdílovým výcvikem pro boeing 737MAX. Součástí práce ...

Kameník Milan; Petr Kot; Pružina Vladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér
Keller Ladislav; Martin Luner; Horák Jan
2021 -
Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je analyzovat podmínky, při kterých dochází k námraze vrtulí multikoptér a následné vyhodnocení jejich nehod s námrazou spojené. V závěru práce probíhá experimentální měření vlivu adiabatického ochlazování na teplotu vrtule a ověření, za jakých podmínek k námraze dochází. Součástí práce je doporučení pro minimalizaci vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry.The diploma thesis "Analysis of the Condition of Icing on the Multicopter Propellers" deals with icing conditions and their impact on unmanned aircraft, especially multicopters. The main object of this thesis is to analyse the conditions under which icing of multicopters propellers occurs and the subsequent evaluation of their accidents associated with icing. At the end of the thesis, there is an experimental measurement of the adiabatic cooling effect affecting on the propeller temperature and verification of the conditions under which icing occurs. Part of the work is dealing with recommendation for minimizing the effect of icing on the multicopter propellers. Keywords: UA; UAV; Bezpilotní letoun; Multikoptéra; Podmínky vzniku námrazy; Námraza multikoptér; Nehody multikoptér způsobené námrazou; Adiabatické ochlazování vrtule; Unmanned aircraft; Unmanned Aerial Vehicle; Multicopter; Condition of icing; Icing of multicopter; Accident of multicopter caused by icing; adiabatic cooling of the proppeler Available in digital repository of ČVUT.
Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér

Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je ...

Keller Ladislav; Martin Luner; Horák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj nové správy rádiových stanic pro Czech-American TV
Vondra Tomáš; Karel Vrabec; Bařinka Lukáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pluginu do redakčního systému WordPress. Zadavatelem je nezisková organizace Czech-American TV, která propaguje Českou republiku v USA. Webové stránky této organizace svým návštěvníkům nabízí dvě on-line rádia s českou vážnou a folklorní hudbou. Údržba těchto rádií je však složitá a velmi obtížná. Pomocí moderních webových technologií je navrhnuto a vytvořeno zcela nové řešení. Výsledkem práce je plugin do systému WordPress, který dodává novou jednoduchou správu pro řízení zmíněných rádiových stanic a jejich playlistů dle požadavků zadavatele.This bachelor’s thesis deals with the development of a brand new plugin for the WordPress content management system. The plugin is demanded by the Czech-American TV (a client), a non-profit organization which promotes the Czech Republic in the USA. The organization’s website provides two e-radios with the Czech classical and folk music. But the maintenance of these radios is too hard and complicated. Therefore, a new solution is designed and developed with the help of modern web technologies. The result of this work is the WordPress plugin that adds a new interactive administration to manage and control each of the radio stations and their respective playlists very easily. Keywords: plugin; WordPress; Czech-American TV; UI; uživatelská přívětivost; JavaScript; PHP; plugin; WordPress; Czech-American TV; UI; user friendliness; JavaScript; PHP Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj nové správy rádiových stanic pro Czech-American TV

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pluginu do redakčního systému WordPress. Zadavatelem je nezisková organizace Czech-American TV, která propaguje Českou republiku v USA. Webové stránky této ...

Vondra Tomáš; Karel Vrabec; Bařinka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prezentační systém v Blenderu
Bařinka Lukáš; Matyáš Sojka; Richtr Radek
2021 -
Prezentační systémy jsou v současné době velice rozšířenými nástroji. Umožňují jak vytváření prezentací, tak samotné preznetování. Téměř výhradně se současná řešení omezují na 2D prezentace. Tato práce je určena uživatelům, kteří hledají alternativu k zevšednělým dvourozměrným prezentacím. Práce se zabývá návhrem a implementací prezentačního systému, který nabízí využití třetího rozměru. Dosahuje toho pomocí rozšíření (plug-in) aplikace Blender. Výsledné spojení plug-inu a prostředí Blenderu umožňuje vytváření dílčích 3D scén (komponent), jejich spojování do výsledné prezentace a následné odprezentování.Presentation software is nowadays a greatly widespread tool. It allows both the creation of presentations and the actual presentation. Almost exclusively, current solutions are limited to 2D presentations. This thesis is intended for users who are looking for an alternative way to the commonly used two-dimensional presentations. The thesis includes the design and implementation of a presentation system that offers the use of the third dimension. It does that by using a Blender plug-in. Thanks to the plug-in and the Blender environment users can create 3D scenes (components), connect them into the final presentation and present them. Keywords: plug-in; Blender; prezentační systém; prezentace; 3D prostředí; Python; plug-in; Blender; presentation software; presentation; 3D environment; Python Available in digital repository of ČVUT.
Prezentační systém v Blenderu

Prezentační systémy jsou v současné době velice rozšířenými nástroji. Umožňují jak vytváření prezentací, tak samotné preznetování. Téměř výhradně se současná řešení omezují na 2D prezentace. Tato ...

Bařinka Lukáš; Matyáš Sojka; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Klasifikace kvality vozovky
Friedjungová Magda; Martin Lank; Vašata Daniel
2021 -
Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z jízdy. Tato práce se zabývá návrhem modelu, který klasifikuje obrázky silnic do pěti kvalitativních kategorií na základě jejich celkového vzhledu. V práci prezentujeme nový ručně anotovaný dataset, obsahující fotografie ze služby Google Street View. Anotace datasetu byla navržena pro motorkáře, ale může být použita i pro jiné účastníky silničního provozu. Experimentovali jsme jak s předučenými konvolučními neuronovými sítěmi, jako jsou MobileNet či DenseNet, tak s vlastními architekturami konvolučních neuronových sítí. Dále jsme vyzkoušeli různé techniky předzpracování dat, např. odstraňování stínů či kontrastně-limitní adaptabilní histogramovou ekvalizací (CLAHE). Námi navrhovaný klasifikační model využívá CLAHE a na testovací sadě dosahuje 71% přesnosti. Vizuální kontrola ukázala, že navrhovaný model je i s touto přesností využitelný za účelem, pro který byl navržen.Automated evaluation of road quality can be helpful to authorities and also road users who seek high-quality roads to maximize their driving pleasure. This thesis proposes a model which classifies road images into five qualitative categories based on overall appearance. We present a new manually annotated dataset, collected from Google Street View. The dataset classes were designed for motorcyclists, but they are also applicable to other road users. We experimented with Convolutions Neural Networks, involving custom architectures and pre-trained networks, such as MobileNet or DenseNet. Also, many experiments with preprocessing methods such as shadow removal or CLAHE. Our proposed classification model uses CLAHE and achieves 71% accuracy on a test set. A visual check showed the model is applicable for its designed purpose despite the modest accuracy since the image data are often controversial and hard to label even for humans. Keywords: klasifikace kvality vozovky; analýza povrchu vozovky; street view snímky; dataset snímků kvality vozovky; konvoluční neuronové sítě; road quality classification; road surface analysis; street view images; road quality image dataset; image classification; convolutional neural networks Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace kvality vozovky

Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z ...

Friedjungová Magda; Martin Lank; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Věnná města českých královen - Webová aplikace pro schvalovací proces 3D modelů
Chludil Jiří; Pavel Antoš; Pauš Petr
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu prototypu webové aplikace pro schvalovací proces historických 3D modelů. Prototyp je zaměřen na zobrazování historických 3D modelů a na vytváření připomínek, které mohou, ale nemusí být připnuty ke konkrétní oblasti modelu. Součástí této bakalářské práce je analýza schvalovacího procesu historických 3D modelů a privátního API. Dále také porovnání a výběr vizualizační technologie 3D modelů. Část bakalářské práce se zabývá návrhem. Podrobněji: návrhem React komponentů, komunikace prototypu (nejen s privátním API) a návrh uživatelského rozhraní. V rámci implementace byl na základě analýz a návrhů vytvořen prototyp webové aplikace. K němu byly napsány příručky pro uživatele a pro vývojáře. Na závěr byl prototyp podroben uživatelským testům.This bachelor thesis is focused on creating a prototype of a web application for approval process of historical 3D models. The prototype is aimed at displaying historical 3D models and creating comments that may or may not be attached to a specific area of the model. Part of this bachelor thesis is the analysis of the approval process of historical 3D models and the analysis of the private API. Furthermore, comparison and selection of visualization technology of 3D models. Part of the bachelor thesis deals with design. In detail: design of React components, prototype communication (not only with the private API) and user interface design. As part of the implementation, web application prototype was created on the basis of analyzes and designs in previous parts of thesis. Manuals have been written for users and for developers. Finally, the prototype was subjected to user tests. Keywords: webová aplikace; Věnná města českých královen; schvalovací proces historických 3D modelů; vizualizace 3D modelů; Babylon.js; React; TypeScript; web application; Dowry Towns of Bohemian Queens; approval process of historical 3D~models; 3D~models vizualization; Babylon.js; React; TypeScript Available in digital repository of ČVUT.
Věnná města českých královen - Webová aplikace pro schvalovací proces 3D modelů

Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu prototypu webové aplikace pro schvalovací proces historických 3D modelů. Prototyp je zaměřen na zobrazování historických 3D modelů a na vytváření ...

Chludil Jiří; Pavel Antoš; Pauš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Educhild - uživatelské rozhraní rodičovské části android aplikace
Hunka Jiří; Marek Trzaskalik; Žikovský Pavel
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní rodičovské části výukové aplikace pro děti Educhild. Práce a návrh je zaměřen na potřeby uživatelů. Celý proces tvorby je založen na provedených analýzách uživatelů a shromážděných datech. Dále je popsán proces tvorby prototypů a tvorba designu aplikace. Konečně je provedeno uživatelské testování reálné funkční aplikace a jsou navrženy další úpravy rozhraní. Konec práce pojednává o zvoleném postupu a jednotlivých rozhodnutích v průběhu práce.This bachelor thesis deals with the design of the user interface of the parent mode of the educational application for children Educhild. The work and the design are focused on the needs of users. The entire creation process is based on proven user analysis and collected data. As following the thesis describes the creation of prototypes and the design of the application. Finally, the usability testing of the final version of the application is performed and further modifications are suggested. The end of the work deals with the chosen procedure and individual decisions during the work. Keywords: mobilní aplikace; uživatelské rozhraní; Android; grafický design; uživatelská přívětivost; UI/UX; rodičovský režim; výuková aplikace pro děti; mobile application; user interface; Android; graphic design; user friendlines; UI/UX; parent mode; educational application for children Available in digital repository of ČVUT.
Educhild - uživatelské rozhraní rodičovské části android aplikace

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní rodičovské části výukové aplikace pro děti Educhild. Práce a návrh je zaměřen na potřeby uživatelů. Celý proces tvorby je založen na ...

Hunka Jiří; Marek Trzaskalik; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace rugby - modul zákonného zástupce
Chludil Jiří; Daniel Karlovský; Matoušek Jan
2021 -
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu do Aplikace rugby, nedokončené aplikace na platformě Android zaměřené na organizaci dětských rugby klubů, jejich turnajů a tréninků. Modul se soustředí na roli zákonných zástupců hráčů v těchto klubech, jejich pravomocí a obecné funkcionality registrací, správy účtů a zasílání žádostí členům klubu. Výstupem této práce je zhotovená analýza existujícího prototypu, která obsahuje jeho detailní popis, seznam implementovaných funkcionalit, technologie použité v jeho vývoji a následné odvození funkčních a nefunkčních požadavků. Následující návrh zahrnuje zpracování daných požadavků do případů užití, průchodových aktivit, tvorbu tříd a plány jejich uživatelského rozhraní. Práce pokračuje implementací tohoto modulu a výsledky jeho uživatelských a akceptačních testů. Součástí implementace jsou také podrobné návody k instalaci a užití aplikace, spolu s programovými detaily užitečnými k rozšiřování funkcionalit modulu.This thesis deals with analysis, design and implementation of a certain module to Rugby app, an unfinished app on the Android platform centered around organising rugby clubs for children, their tournaments and trainings. The module focuses on the role of legal guardians of club players, their user privileges and general functionalities of registrations, account management and sending requests to club members. The output of this thesis is a finished analysis of the existing prototype, which contains it's detailed description, list of it's implemented functionalities, technologies used during development and subsequent deduction of functional and non-functional requirements. Consequent design contains the processing of those requirements into use cases, main scenario activities, creation of classes and drafts for their user interface. The thesis continues with implementation of this module and outcomes of it's user and acceptance testing. Incorporated in the implementation are also detailed tutorials for installation and usage of the app, together with program details, useful for expanding module's functionalities. Keywords: Android; aplikace; účty; registrace; rugby; anonymizace; Kotlin; Android; app; accounts; registration; rugby; anonymization; Kotlin Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace rugby - modul zákonného zástupce

Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu do Aplikace rugby, nedokončené aplikace na platformě Android zaměřené na organizaci dětských rugby klubů, jejich turnajů a tréninků. Modul se ...

Chludil Jiří; Daniel Karlovský; Matoušek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy
Kubalík Pavel; Martin Stahl; Miškovský Vojtěch
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osobního GPS lokátoru postaveného na vývojové platformě Arduino s využitím SMS komunikace a Android aplikace pro jeho ovládání. Dále popisuje problematiku a nedostatky existujících lokátorů, momentálně dostupných na trhu, a jejich možné řešení. Cílem práce je navrhnout takový lokátor, který bude tyto problémy řešit. Výsledkem je prototyp takového lokátoru a jeho řídící aplikace, společně s jednoduchou uživatelskou Android aplikací, pro odesílání SMS příkazů, sloužících k jeho ovládání.This bachelor thesis covers the design of a personal GPS locator built using the Arduino development platform and using SMS communication and Android application for its control. It further describes the problems and shortcomings of existing devices, which are currently available on the market, and their possible solutions. The goal of this thesis is to develop a personal locator, that will solve main issues, that other existing GPS locators have. The outcome of this thesis is a prototype of such locator and its application, along with simple Android user application for sending SMS commands, which are used to control the device. Keywords: lokátor; nízká spotřeba energie; uživatelská aplikace; GPS; SMS; Android; Arduino; locator; low power consumption; user app; GPS; SMS; Android; Arduino Available in digital repository of ČVUT.
Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osobního GPS lokátoru postaveného na vývojové platformě Arduino s využitím SMS komunikace a Android aplikace pro jeho ovládání. Dále popisuje problematiku a ...

Kubalík Pavel; Martin Stahl; Miškovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases