Number of found documents: 684136
Published from to

Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů
Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: The use of HPLC technique in the analysis of phenolic compounds in plant material of fruit trees Although fruits are well studied and known for their high content of antioxidants and positive health benefits, the main aim of the presented dissertation thesis consists in the characterization of biological active compounds in individual parts of fruit tree material (leaves, bark, buds, flowers, and wood chips). The theoretical part is focused on fruit trees and the characterization of phenolic compounds. Their properties and the effects based on current scientific studies are shown. A large part of thesis is dealing with the chromatographic methods for the separation of phenolic substances including the current trends. The extraction process is also included. The practical part deals with the validation and development of screening HPLC-DAD method for the analysis of monitored phenolic compounds (phloridzin, phloretin, chlorogenic acid, quercitrin, rutin, arbutin, 1,5-dicafeoylquinic acid, and 3,5-dicafeoylquinic acid) in individual parts of fruit trees. The main objective of this thesis is to... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Anežka Adamcová Školitel: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce: Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů Ačkoliv jsou ovocné plody již detailně prozkoumány a známy pro svůj vysoký obsah antioxidantů a pozitivní zdravotní účinky, nosné téma této předložené disertační práce spočívá v charakterizaci obsahu biologicky aktivních látek v jednotlivých částech ovocných stromů (listí, kůra, pupeny, květy, a odpadní produkt štěpka). Teoretická část pojednává o ovocných stromech a problematice fenolických látek. Na základě vědeckých studií jsou uvedeny jejich vlastnosti a účinky na organismus. Další část rozebírá chromatografické metody pro separaci fenolických látek včetně uvedení moderních trendů. Není opomíjena extrakce těchto látek z rostlinného materiálu. Praktická část se věnuje validaci a vývoji screeningových HPLC metod s DAD detekcí pro analýzu sledovaných fenolických látek (floridzin, floretin, kyselina chlorogenová, kvercitrin, rutin, arbutin, kyselina 1,5-dikafeoylchinová a kyselina 3,5-dikafeoylchinová) v jednotlivých částech ovocných stromů. Předmětem zájmu je zaznamenat měnící se fenolický profil v rámci vegetačního období. Je... Keywords: chromatography; fruit; plant material Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation ...

Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Úloha odpovídání na otázky v češtině pomocí strojového překladu a mezijazykového přenosu znalostí
Macková, Kateřina; Straka, Milan; Mareček, David
2022 - English
Reading comprehension and question answering are computer science disciplines in the field of natural language processing and information retrieval. Reading comprehension is the ability of the model to read text, process it and understand its meaning. One of its applications is in question answering tasks, which is concerned with building a system that can automatically find an answer in the text to a certain question relied on the content of the text. It is a well-studied task, with huge training datasets in English. However, there are no Czech datasets and models for this task. This work focuses on building reading comprehension and question answering systems for Czech, without requiring any manually annotated Czech training data. Our main focus is to create Czech training and development datasets, create the models for the Czech question answering system using Czech data, and create the models for the Czech question answering system using English data and cross-lingual transfer and compare the results and select the best model. First of all, we translated freely available English question answering datasets SQuAD 1.1 and SQuAD 2.0 to Czech to create training and development datasets. We then trained and evaluated several BERT and XLM-RoBERTa baseline models used for the question answering task in... Informatické zpracování dovednosti čtení s porozuměním a úlohy odpovídání na otázky se zabývají oblastmi zpracování přirozeného jazyka a vyhledávání informací. Čtení s porozuměním je schopnost modelu číst a zpracovat text a porozumět jeho významu. Jednou z jeho aplikací je úloha odpovídání na otázky, které se zabývá vytvořením systému, který dokáže v textu automaticky najít odpověď na určitou otázku, která přímo souvisí s obsahem dokumentu. Pro angličtinu se jedná se o hojně studovanou úlohu, pro kterou existují obrovská tréninková data a spousty modelů. Pro tuto oblast však neexistují žádné modely ani data v češtině. Tato práce se zaměřuje na vytvoření systémů pro úlohy čtení s porozuměním a odpovídání na otázky v českém jazyce, a to bez nutnosti ručně vytvářet česká data. Hlavním cílem je automatické vytvoření českých trénovacích a testovacích dat a vytvoření modelů pro úlohu odpovídání na otázky v češtině. Využívá se existujících anglických dat a modelů za pomoci překladu a mezijazykového přenosu znalostí a následného porovnání výsledků a výběru modelu s nejlepšími výsledky. Nejprve jsme přeložili volně dostupná anglická data pro úlohu odpovídání na otázky SQuAD 1.1 a SQuAD 2.0 do češtiny, aby- chom vytvořili trénovací a testovací data. Poté jsme přetrénovali a vyhodnotili několik základních modelů BERT... Keywords: Úloha odpovídání na otázky|Čtení s porozuměním|Zpracování přirozeného jazyka|Crosslingual Transfer|SQuAD|Transformer|BERT|XLM-RoBERTa; Question answering|Reading Comprehension|Natural language processing|Crosslingual Transfer|SQuAD|Transformer|BERT|XLM-RoBERTa Available in a digital repository NRGL
Úloha odpovídání na otázky v češtině pomocí strojového překladu a mezijazykového přenosu znalostí

Reading comprehension and question answering are computer science disciplines in the field of natural language processing and information retrieval. Reading comprehension is the ability of the model ...

Macková, Kateřina; Straka, Milan; Mareček, David
Univerzita Karlova, 2022

Studium tabletovin a tablet s retardující složkou obsahující hypromelosu a sodnou sůl karmelosy.
Koukolová, Kristýna; Mužíková, Jitka; Šnejdrová, Eva
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Kristýna Koukolová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A study of tableting materials and tablets with the retarding component containing hypromellose and carmellose sodium The thesis deals with the study of compressibility of directly compressible tableting materials containing coprocessed dry binders MicroceLac® 100 and Prosolv® SMCC 90 in combination with the retarding component CompactCel® SR, which is a mixture of hypromellose and carmellose sodium. The tested concentrations of the retarding component were 10 %, 20 % and 30 %. The formulations also contained salicylic acid as a model drug at concentration of 25 % and sodium stearyl fumarate as a lubricant at concentration of 1%. Flow properties, specifically fowability, apparent volumes and densities were evaluated at the tableting materials. During tablet compression, compressibility was evaluated using the energy profile of the compression process. The tested tablet parameters were tensile strength, friability, disintegration and drug dissolution. Formulations with MicroceLac® 100 showed better flow properties. The addition of a retarding component worsened the flow properties. The values... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Kristýna Koukolová Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium tabletovin a tablet s retardující složkou obsahující hypromelosu a sodnou sůl karmelosy Práce se zabývá studiem lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin obsahujících směsná suchá pojiva MicroceLac® 100 a Prosolv® SMCC 90 v kombinaci s retardující složkou CompactCel® SR, která je směsí hypromelosy a sodné soli karmelosy. Testované koncentrace retardující složky byly 10 %, 20 % a 30 %. Tabletoviny dále obsahovaly kyselinu salicylovou jako modelové léčivo v koncentraci 25 % a mazadlo stearylfumarát sodný v koncentraci 1 %. U tabletovin byly hodnoceny jejich tokové vlastnosti, konktrétně jejich sypnost, zdánlivé objemy a hustoty. Během lisování tablet byla hodnocena lisovatelnost pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Testované parametry tablet byly pevnost v tahu, oděr, rozpad a disoluce léčivé látky z tablety. Lepší tokové vlastnosti vykazovaly formulace s MicroceLacem® 100. Přídavek retardující složky charakter toku zhoršoval. Hodnoty celkové energie lisování, energie plastické deformace i plasticity byly vyšší v případě tabletovin s Prosolvem® SMCC 90. Vlivem přídavku retardující složky... Available in a digital repository NRGL
Studium tabletovin a tablet s retardující složkou obsahující hypromelosu a sodnou sůl karmelosy.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Kristýna Koukolová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma ...

Koukolová, Kristýna; Mužíková, Jitka; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Formulace, charakterizace a kožní aplikace liposomů s imiquimodem v kombinaci s dendrimery
Trecáková, Viktória; Paraskevopoulos, Georgios; Holas, Ondřej
2022 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. Consultant: Eleni Panoutsopoulou Author: Viktória Trecáková Title of thesis: Formulation, characterization, and skin application of Imiquimod loaded liposomes in combination with dendrimers The skin barrier formed in the uppermost skin layer by the stratum corneum - among many functions - restricts the penetration of drugs through the epidermis. Nanoparticles such as liposomes and dendrimers, used for (trans) dermal drug delivery, offer a solution how to overcome this limitation. Conventional liposomes with an encapsulated drug have proven increased effectiveness and prolonged drug release for local drug delivery across intact skin in comparison to free drug. In order to increase the effectiveness of liposomes, their combination with different delivery systems has been suggested. In this study, Imiquimod was loaded to liposomes in the presence of different generations of in-house synthesized dendrimers forming novel advanced drug delivery nanosystems (aDDnSs). After an ex vivo permeation experiment on human skin, the lower generation of dendrimers was found to act synergistic with liposomes and delivered more active substance to the epidermis, while... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Školitel: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. Konzultant: Eleni Panoutsopoulou Autor: Viktória Trecáková Název diplomové práce: Formulace, charakterizace a kožní aplikace liposomů s imiquimodem v kombinací s dendrimery Kožná bariéra tvorená v najvrchnejšej vrstve kože stratum corneum, spomedzi mnohých funkcií, obmedzuje prenikanie liečiv cez epidermis. Nanočastice, ako sú lipozómy a dendriméry, používané na (trans)dermálne podávanie liekov, ponúkajú riešenie, ako toto obmedzenie prekonať. Konvenčné lipozómy so zapuzdreným liečivom preukázali zvýšenú účinnosť a predĺžené uvoľňovanie liečiva pre lokálne dodávanie cez neporušenú kožu v porovnaní s voľným liečivom. Aby sa zvýšila účinnosť lipozómov, bola navrhnutá ich kombinácia s rôznymi systémami dodania. V tejto štúdii bol Imiquimod naložený do lipozómov v prítomnosti rôznych generácií vlastne syntetizovaných dendrimérov tvoriacich nové pokročilé nanosystémy na dodávanie liečiv (aDDnSs). Po ex-vivo permeačnom experimente na ľudskej koži sa zistilo, že nižšia generácia dendrimérov pôsobí synergicky s lipozómami a dodáva viac aktívnej látky do epidermis, pričom sa vyhýba nežiaducemu transdermálnemu prestupu. Keywords: dendrimersskin permeation Available in a digital repository NRGL
Formulace, charakterizace a kožní aplikace liposomů s imiquimodem v kombinaci s dendrimery

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. Consultant: Eleni Panoutsopoulou Author: Viktória ...

Trecáková, Viktória; Paraskevopoulos, Georgios; Holas, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Vliv podmínek mísení mikrokrystalických celulos s mazadly na lisovací proces a pevnost tablet.
Mastná, Eliška; Mužíková, Jitka; Šklubalová, Zdeňka
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Eliška Kučerová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: Influence of mixing conditions of microcrystalline celluloses with lubricants on compression process and tablet strength. This work evaluates the influence of a type of mixing device and mixing time of three types of microcrystalline cellusoses (MCC) with lubricants on compression process and tablet strength. Microcel® MC 102, MC 200 and Prosolv® SMCC 90 are used as dry binders. Magnesium stearate and sodium stearyl fumarate at 1% concentration are used as lubricants. Two types of mixing devices are used to mix powders, a mixing cube and a 3D Turbula mixer. Mixing time is 2 or 4 minutes. All tablets are compressed by compression force of 5 kN on the Zwick / Roell T1-FRO 50 material tester. The compressibility is evaluated by the energy profile of compression process, sensitivity to the addition of lubricants is characterized by lubricant sensitivity ratio values (LSR). The total energy of compression of all MCC decreases with the addition of both types of lubricants and with longer mixing time, more in the case of mixing in the cube. The highest values of the total energy of compression and at... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Eliška Kučerová Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv podmínek mísení mikrokrystalických celulos s mazadly na lisovací proces a pevnost tablet. Tato práce se zabývá hodnocením vlivu typu mísícího zařízení a doby mísení tří typů mikrokrystalických celulos (MCC) s přídavkem mazadel na lisovatelnost a pevnost tablet v tahu. Jako suchá pojiva jsou použity Microcel® MC 102, MC 200 a Prosolv® SMCC 90. Použitými mazadly jsou stearan hořečnatý a stearylfumarát sodný v 1% koncentraci. K mísení tabletovin jsou využity dva typy mísících zařízení, mísící krychle a 3D Turbula mísič. Doba mísení je 2 nebo 4 minuty. Všechny tablety jsou lisovány lisovací silou 5 kN na materiálovém testovacím zařízení T1-FRO 50 Zwick/Roell. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu, citlivost na přídavek mazadel pomocí hodnot LSR ("Lubricant sensitivity ratio"). Celková energie lisování u všech MCC klesá s přídavkem obou typů mazadel a s rostoucí dobou mísení, více v případě mísení v krychli. Nejvyšší hodnoty celkové energie lisování a jejich nejmenší pokles vlivem přídavku mazadla vykazují formulace s Prosolvem® SMCC 90. Vyšší citlivost na přídavek mazadla,... Available in a digital repository NRGL
Vliv podmínek mísení mikrokrystalických celulos s mazadly na lisovací proces a pevnost tablet.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Eliška Kučerová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma ...

Mastná, Eliška; Mužíková, Jitka; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2022

Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným
Srbová, Kateřina; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
2022 - Czech
Types of shares in limited liability company Abstract Prevailing non-mandatory rules in the Business Corporations Act give considerable possibilities to the party autonomy of its addressees, so they can agree on their own regulation of rights and duties for certain matters, if the law allows it. Types of shares in limited liability company are one of those matters, which is also the topic this diploma thesis deals with. In accordance with the Business Corporations Act, memorandum of association can admit formation of different types of shares in the limited liability company. However, this act does not specify in more detail which types of shares can be or can not be in limited liability company created or what the limits of its formation even are. The main aim of this diploma thesis is to determine those limits and also rights and duties connected to the share that are possible to be modified or excluded and whose modification can create individual different types of shares in limited liability company. This diploma thesis consists of three main chapters which are further divided into subchapters. The first chapter is devoted to the share in limited liability company as a general legal term, its content and its delimitation as a subject of legal relationships. The second chapter is aimed at the limits... Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným Abstrakt Převládající dispozitivní úprava v zákoně o obchodních korporacích dává značný prostor autonomii vůle jeho adresátům. Ti si tak mohou pro určité záležitosti, u nichž to zákon dovoluje, dohodnout vlastní úpravu práv a povinností, jak je tomu i v případě druhů podílů ve společnosti s ručením omezeným, což je téma, kterému je věnována tato práce. Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby společenská smlouva společnosti s ručením omezeným připustila vznik různých druhů podílů. Blíže však již nespecifikuje, jaké konkrétní druhy podílů je či naopak není možné vytvořit, ani nevymezuje limity, které je potřeba při jejich vytváření dodržet. Hlavním cílem této práce je proto vymezit, jaké jsou tyto limity pro vytváření jednotlivých druhů podílů ve společnosti s ručením omezeným a která práva a povinnosti spojená s podílem je možné různě modifikovat či zcela odebrat tak, aby právě takovou modifikací došlo k vytvoření zvláštního druhu podílu. Práce je rozdělena celkem do tří hlavních kapitol a jejich podkapitol. První kapitola je věnována podílu ve společnosti s ručením omezeným jako obecnému pojmu, jeho obsahu a pojetí jakožto předmětu právních vztahů. Druhá kapitola je zaměřena na limity tvorby druhů podílů ve světle občanského zákoníku, kterými jsou zejména... Keywords: podíl; druhy podílů; společnost s ručením omezeným; share; types of shares; limited liability company Available in a digital repository NRGL
Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným

Types of shares in limited liability company Abstract Prevailing non-mandatory rules in the Business Corporations Act give considerable possibilities to the party autonomy of its addressees, so they ...

Srbová, Kateřina; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj a metrologické hodnocení metod plynové chromatografie pro kontrolu kvality a bezpečnosti alkoholických výrobků
Korban, Anton; Čabala, Radomír; Kubinec, Róbert; Maier, Vítězslav
2022 - English
Dissertation is dealing with the development of methods of quality control of alcoholic products, particularly, with quantification of volatile congeners. Previously suggested "Ethanol as internal standard (IS)" method was compared with existing analytical methods of internal and external standardisation. After satisfactory results the method was validated in one laboratory and then an inter-laboratory study which included nine laboratories from four countries was conducted. It was shown that the method usage on GC-FID is beneficial due to the absence of necessity of internal standard compound addition into tested sample, and absence of tedious sample alcohol by volume (ABV) or density measurements. The algorithm of the method usage on GC-MS instruments was also suggested and developed. It was found out that MS detector sensitivity should be reduced in order to register ethanol signal successfully. For this aim it was suggested to employ less abundant 47 m/z ions during ethanol elution. These ions correspond to non-fragmented ethanol molecules containing one heavy isotope, mainly 13 C. According to the obtained results the suggested methodology allowed employing the "Ethanol as IS" method on GC-MS instruments with metrological properties better or similar as for the traditional IS method. The... Disertační práce se zabývá vývojem metod kontroly kvality alkoholických výrobků, zejména kvantifikací těkavých kongenerů. Dříve navržená metoda "Ethanol jako interní standard (IS)" byla porovnána s existujícími analytickými metodami interní a externí standardizace. Po uspokojivých výsledcích byla metoda validována v jedné laboratoři a následně byla provedena mezilaboratorní studie, která zahrnovala devět laboratoří ze čtyř zemí. Ukázalo se, že použití metody na GC-FID je výhodné z důvodu absence nutnosti přidávání vnitřního standardu do testovaného vzorku a absence zdlouhavého měření objemu vzorku alkoholu (ABV) nebo hustoty. Byl také navržen a vyvinut postup použití metody na přístrojích GC-MS. Bylo zjištěno, že pro úspěšnou registraci etanolového signálu by měla být snížena citlivost MS detektoru. Za tímto účelem bylo navrženo použít méně zastoupené ionty 47 m/z během eluce ethanolu. Tyto ionty odpovídají nefragmentovaným molekulám ethanolu obsahujícím jeden těžký izotop, hlavně 13 C. Podle získaných výsledků navržená metodika umožnila použití metody "Ethanol as IS" na GC-MS přístrojích s metrologickými vlastnostmi lepšími nebo podobnými jako u tradiční metody IS. Metoda byla také testována na analýze 36 realných vzorků alkoholu. Byla rovněž studována variace kalibračních faktorů kdy tyto byly... Keywords: Alkoholické produkty; kalibrační faktory; plynová chromatografie; těkavé látky; vnitřní standardizace; validace; Alcoholic products; calibration factors; congeners; gas chromatography; internal standardisation; validation Available in a digital repository NRGL
Vývoj a metrologické hodnocení metod plynové chromatografie pro kontrolu kvality a bezpečnosti alkoholických výrobků

Dissertation is dealing with the development of methods of quality control of alcoholic products, particularly, with quantification of volatile congeners. Previously suggested "Ethanol as internal ...

Korban, Anton; Čabala, Radomír; Kubinec, Róbert; Maier, Vítězslav
Univerzita Karlova, 2022

Krycí směnka
Mařík, Jakub; Patěk, Daniel; Čech, Petr
2022 - Czech
Cover promissory note / Cover bill of exchange Abstract The diploma thesis focuses on the topic of a cover promissory note (also meant cover bill of exchange), currently referred to as a secured promissory note in practice and jurisprudence. The aim of the thesis is to provide a qualified answer to the question of whether the cover promissory note is of a secured nature or whether it is a consolidation instrument. This raises the further question of whether it is justified to call this instrument a secured promissory note. To achieve the aim of the thesis, the sub-features of the cover promissory note are analysed, which provide the basis for a qualified answer to the research question. The thesis is divided into eight chapters. A brief historical introduction in the first chapter serves to clarify the promissory note context. A significant contribution of this thesis is a comparison of the treatment of the domestic cover promissory note with the Anglo-Saxon cover promissory note, including an explanation of the differences in the acquisition of the promissory note. For background, the second chapter introduces the general promissory note concepts of the Anglo-Saxon promissory note law. The law of the cover promissory note is a combination of the law of bills of exchange and the contract law. The... Krycí směnka Diplomová práce je zaměřena na téma krycí směnky, v současnosti praxí a judikaturou označované jako zajišťovací směnka. Cílem diplomové práce je kvalifikovaná odpověď na á krycí směnka zajišťovací povahu, nebo se souvisí další otázka, jestli je ospravedlnitelné nazývat tento institut zajišťovací směnkou. dosažení cíle diplomové práce jsou analyzovány dílčí vlastnosti krycí směnky, které ěď na výzkumnou otázku. Práce je členěna do osmi kapitol. K objasnění směnečných souvislostí slouží stručný první kapitole. Významným přínosem této práce je srovnání úpravy tuzemské krycí směnky s anglosaskou krycí směnkou, včetně výkladu o odlišnostech při nabývání směnky. Pro předporozumění jsou v druhé kapitole představeny obecné směnečné koncepty anglosaského směnečného práva. Právní úprava krycí směnky je kombinací směnečného a závazkového práva. Směnečné abstraktnosti je věnována třetí kapitola. Naproti směnečné abstraktnosti stojí dvě vlastnosti typické pro obecné zajištění dluhu, akcesorita a subsidiarita. Ve čtvrté kapitole je pojednáno o akcesoritě, která je jádrem závazkové konstrukce krycí směnky. Párovou vlastností doplňující závazkovou povahu krycí směnky je subsidiarita, které je věnována pátá kapitola. předchozích kapitol jsou dále porovnávány s obecným zajištěním a utvrzením dluhu rámci šesté... Keywords: krycí směnka; zajišťovací směnka; utvrzení dluhu; zajištění dluhu; cover promissory note; security promissory note; consolidation; security Available in a digital repository NRGL
Krycí směnka

Cover promissory note / Cover bill of exchange Abstract The diploma thesis focuses on the topic of a cover promissory note (also meant cover bill of exchange), currently referred to as a secured ...

Mařík, Jakub; Patěk, Daniel; Čech, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Právní aspekty územních systémů ekologické stability
Hanák, Adam; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
2022 - Czech
The Legal aspects of teritorial systems ecological stability Abstract The main topic of this thesis is "Legal aspects of territorial systems of ecological stability". The thesis is divided into 6 chapters, where the first one aims to introduce the reader to the issue by means of legal and scientific definitions. The thesis first deals with the definition of the term and its placement in the legal framework. Since the legal definition does not provide a sufficiently specific idea of the institute, the biological, geographical and ecological backgrounds are also elaborated in the thesis, which complete the overall picture of the spatial measure that is the subject of the thesis. The thesis then proceeds through the aspects of the acquisition of an Ecological Stability Management Plan as a prerequisite for its definition, which is developed in chapter three. Teritorial systems ecological stability can be defined through spatial planning documentation, zoning decisions and land development. As this is an ecological measure that significantly affects property rights, Chapter 4 contains possible aspects related to the implementation of the measure. The fourth part also presents possible solutions to the conflicts between the two competing rights. The thesis also contains considerations on the possible definition... Právní aspekty územních systémů ekologické stability Abstrakt Hlavním tématem této práce jsou "Právní aspekty územních systémů ekologické stability". Diplomová práce je členěna do 6 kapitol, kdy první má za cíl uvést čtenáře do problematiky pomocí zákonných a vědeckých definic. Práce se nejprve zabývá definováním pojmu a jeho zařazením do zákonného rámce. Vzhledem k tomu, že zákonná definice neposkytuje dostatečně konkrétní představu o institutu, jsou v práci rozvedeny rovněž biologická, geografická a ekologická východiska, která dotváří celkový obraz územního opatření, jež je tématem práce. Práce dále pokračuje přes aspekty pořízení plánu územního systému ekologické stability jakožto předpokladu pro jeho vymezní, které je rozvinuto v kapitole třetí. Územní systém ekologické stability lze vymezit prostřednictvím územně plánovací dokumentace, územního rozhodnutí a pozemkovými úpravami. Vzhledem k tomu, že jde o ekologické opatření, které se citelně dotýká vlastnických práv, obsahuje čtvrtá kapitola možné aspekty spojené s realizací opatření. Čtvrtá část rovněž předestírá možná řešení uvedených konfliktů mezi dvěma konkurujícími si právy. Práce též obsahuje úvahy nad možnným vymezením a realizací územních systémů ekologické stability s minimalizací střetu dotčených práv. Významná část práce je tvořena úvahami... Keywords: Krajina; příroda; stabilita; Landscape; nature; stability Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty územních systémů ekologické stability

The Legal aspects of teritorial systems ecological stability Abstract The main topic of this thesis is "Legal aspects of territorial systems of ecological stability". The thesis is divided into 6 ...

Hanák, Adam; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2022

Vyvlastnění práv k pozemkům
Meitner, Luděk; Žákovská, Karolina; Franková, Martina
2022 - Czech
Expropriation of rights to land Abstract This diploma thesis deals with the legal institute of expropriation. As defined in the Act No. 184/2006 Sb., Expropriation Act, expropriation is forced withdrawal or restriction of ownership to land (or structure) and of right corresponding to servitude to that land (or structure) and subsequent transfer of ownership or acquirement of right corresponding to servitude by someone else. Therefore, at the beginning I am introducing land (including all its components, particularly structures, and closely related terms - ground and plot), which is the most common object of expropriation. Essential part of this thesis however presents each requirement for lawful expropriation, expropriation proceedings and related judicial review of expropriation decision in order to assess statutory regulation of this complex topic on the basis of suitability, conformity with the constitutional order of the Czech Republic and case law of the European Court of Human Rights and the ability to fulfil its purpose - timely execution of projects that are beneficial to the public good (while also keeping essential rights of the expropriated unaffected by such execution). If necessary, I am also proposing possible changes to statutory regulation. Expropriation however is not covered only by one... Vyvlastnění práv k pozemkům Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním institutem vyvlastnění. Ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, se jím rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku (nebo ke stavbě) a navazující přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni jinou osobou. Proto nejprve představuji pozemek (a to včetně všech jeho součástí, zejména stavby, a s ním spjatých pojmů půda a parcela) jako nejčastější předmět vyvlastnění a výše uvedená věcná práva, která lze odejmout nebo omezit. Jádrem této práce však je prezentovat jednotlivé podmínky vyvlastnění, vyvlastňovací řízení a související soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění a zhodnotit zákonnou úpravu této složité materie z hlediska vhodnosti, souladu s ústavním pořádkem České republiky a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a schopnosti plnit svůj účel - zabezpečit včasnou realizaci veřejně prospěšného záměru (ale při zachování nezbytných práv vyvlastňovaných). Pokud se to jeví jako potřebné, navrhuji možné změny zákonné právní úpravy. Vyvlastněním se však nezabývá pouze jeden zákon, zaměřuji se proto také na dvě zvláštní právní úpravy vyvlastnění - na zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který se má otázce... Keywords: vyvlastnění; pozemek; liniový zákon; expropriation; land; Linear Infrastructure Act Available in a digital repository NRGL
Vyvlastnění práv k pozemkům

Expropriation of rights to land Abstract This diploma thesis deals with the legal institute of expropriation. As defined in the Act No. 184/2006 Sb., Expropriation Act, expropriation is forced ...

Meitner, Luděk; Žákovská, Karolina; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases