Number of found documents: 527205
Published from to

Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).
ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
2019 - Czech
Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace porovnat salesiánské dílo ve Fryštáku, Ostravě a Praze s důrazem na výchovné instituce internátu, školy a oratoře a na výchovné prostředky v těchto institucích používaných. Chceme také popsat přínos této řeholní kongregace pro československou společnost v oblasti péče o mládež, a to jak v rovině náboženské, pedagogické a sociální. The thesis aims to map the action of religious congregation of Salesians of Don Bosco in Czech lands in interwar period, specifically between 1927 and 1939. We try to compare a Salesian work at Fryšták, Ostrava and Praha through the comparison method with an emphasis on the educational means of the boardinghouse, the school and the oratory, and the educational resources in these institutions used. We also want to describe the contribution of this religious congregation to Czechoslovak society in the field of youth care, both in religious, pedagogical and social terms. Keywords: 20. století; první republika; české dějiny; církevní dějiny; Salesiáni Dona Boska; řeholní kongregace; 20th century; first republic; Czech History; History of Church; Salesians of Don Bosco; religious congregation Available in digital repository of UPOL.
Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).

Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace ...

ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Uznání a výkon cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie a jejich postavení při procesu dokazování
BRIXI, Karolína; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2019 - Czech
Diplomová práce analyzuje právní rámec spojený s předkládáním cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie. Pozornost je zaměřena zejména na veřejné listiny osvědčující osobní stav, a to v návaznosti na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 6. července 2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin (tzv. nařízení o veřejných listinách), jež nabývá plné účinnosti ke dni 16. února 2019. Z hlediska obsahu lze práci rozdělit do dvou základních částí, první je věnována pojetí institutu veřejné listiny jak v právním řádu České republiky, tak v právním řádu Evropské unie, a dále procesním mechanismům předkládání veřejné listiny v jiném státě než ve státě původu, zejm. procesního postavení cizích veřejných listin v případě, kdy její právní účinky nejsou, příp. jsou uznány. Druhá část práce se v návaznosti na působnost výše zmíněného nařízení EU již zužuje okruh zájmu na pouze na veřejné listiny osvědčující osobní stav a komparativní metodou analyzuje také problematiku související s uznáním právních účinků osobního stavu vyplývajícího z dokladů osvědčujících osobní stav napříč členskými státy EU. Kromě současné právní úpravy se věnuje také alternativám, zejm. Evropskému osvědčení o osobním stavu a činnosti Mezinárodní komise pro osobní stav. This master's thesis analyses the legal regime in recognition of foreign authentic instruments and the procedure of argumentation using foreign authentic instruments under the terms of European Union Law. Special attention is focused on the authentic instruments, recording the civil status as Regulation 2016/1191 of the European Parliament. Also, of the Council of July 6th 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012, that comes into full effect on February 16th 2019. The terms of the thesis content are divided into two parts. The first part, explains the concept of authentic instruments according to Czech Republic Legislation and the Legislation of the European Union. The procedure of presenting certain authentic instruments in another EU member state, especially the recognition of legal effects that the authentic instruments cause in the state of its origin. Regarding the Regulation (EU) mentioned above, the second part of the thesis focuses its attention on the authentic instruments recording the civil status, while using the comparative method analysis, the recognition of the effect of civil status records across the EU member states. Among the current legislation and alternative solutions, such as European civil status certificates and the activities of International Commission of Civil Status, were presented also. Keywords: superlegalizace; apostila; nařízení EU č. 2016/1191; vícejazyčné standardizované formuláře; uznání osobního stavu; Evropské osvědčení o osobním stavu; Mezinárodní komise pro osobní stav; legalization; apostille; Regulation (EU) 2016/1191 of the European Parliament; multilingual standart forms; recognition of civil status; European civil status certificate; International Commission of Civil Status Available in digital repository of UPOL.
Uznání a výkon cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie a jejich postavení při procesu dokazování

Diplomová práce analyzuje právní rámec spojený s předkládáním cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie. Pozornost je zaměřena zejména na veřejné listiny ...

BRIXI, Karolína; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT
Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
2019 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední části již navržený proces zelektronizuji pomocí nástroje Camunda a otestuji pomocí testovacích scénářů.This bachelor thesis deals with the topic of General Data Protection Regulation and implementation of this regulation on the Czech Technical Faculty in Prague. First of all, I shall focus on the proper introduction with GDPR and on definition of essential terms. The design of supporting process for the GDPR implementation follows. Lastly, the designed process is converted to the electronic form using the Camunda tool. This form is supposed to be tested based on testing scenarios. Keywords: Camunda,GDPR,Osobní údaj,BPM,BPMN,AngularJS; Camunda,GDPR,Personal information,BPM,BPMN,AngularJS Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT

Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední ...

Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ontologický model pro Issue Tracking
Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
2019 - English
Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a spojit je tím dohromady ve snaze vytvořit velkou znalostní bázi. Tato práce se zabývá budováním takové ontologie koncepčním návrhem a vyhodnotí ji na malém datovém sadu. Výsledkem této práce je jednoduchý diagram navržený v OntoUML, který je schopen zachytit struktury issue tracking systému.Many issue tracking systems are disjointed from each other, rendering a great amount of information unconnected. The role of ontology in computer science is to create a common schema that can be shared among the systems, annotate their data and linking them all together in an effort to create a large knowledge base. This work will deal with employing such an ontology through conceptual design and evaluate it on a small data set of issues. The result of this work is a simple diagram designed in OntoUML that is able to capture the structures underlying issue tracking systems. Keywords: issue tracking,softwarový vývoj,konceptuální model,ontologie,ontologický model,Unified Foundational Ontology,OntoUML; issue tracking,software development,conceptual model,ontology,ontological model,Unified Foundational Ontology,OntoUML Available in digital repository of ČVUT.
Ontologický model pro Issue Tracking

Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, ...

Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilý Firemní Issue Tracker
Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
2019 - English
Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky a vlastnosti existujících aplikací pro sledování řešení a zároveň by poskytoval užitečnou funkcionalitu, která v těchto aplikacích chybí. Toto zahrnuje sledování řešení a kategorizace problém a jejích řešení pomocí RDF slovníků.The current market of the issue tracking systems offers a wide range of choices which vary from each other regarding their focus and usage. The aim of this work is to design and build such system which inherits characteristics and design choices from existing issue tracking applications and at the same time offers new useful features that they are lack of. The latter include solution tracking and categorization of issues and their solutions using RDF dictionaries. Keywords: sledování problémů,sledování řešení,kategorizace problémů,kategorizace řešení,RDF; issue tracking,solution tracking,issue categorization,solution categorization,RDF Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilý Firemní Issue Tracker

Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by ...

Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení kvality života osob v seniorském věku
VRANKOVÁ, Marie; WITTMANNOVÁ, Julie
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na zjišťování kvality života osob v seniorském věku a jejich postojů ke stáří a stárnutí. K dosažení výsledků byly využity české verze standardizovaných dotazníků. Pro zjišťování kvality života byl využit dotazník WHOQOL-BREF a pro zjišťování postojů ke stáří a stárnutí dotazník AAQ. Dále byla využita anketa vlastní konstrukce, na jejímž základě byly výsledky z obou dotazníků z vybraných hledisek porovnávány (věk, pohlaví, způsob bydlení, rodinný stav, pohybová aktivita a zdravotní stav). Výzkumného šetření se zúčastnilo 52 respondentů (26 seniorů žijících v domácím prostředí, 26 seniorů žijících v domovech pro seniory). Dle dotazníku WHOQOL-BREF mají respondenti z našeho výzkumného soboru nejvyšší kvalitu života v doméně prostředí a nejnižší v doméně fyzické zdraví. Statisticky významné rozdíly se ukázaly mezi věkem, způsobem bydlení, rodinným stavem a zdravím. V dotazníku AAQ se respondenti nejvíce ztotožňovali s doménou psychologický růst. Domény psychosociální ztráty a fyzické změny měly téměř stejné skóry. Statisticky významné rozdíly se ukázaly mezi věkem, způsobem bydlení a zdravím. Dle Spearmanovy korelace se v naše výzkumném souboru ukázaly korelace u 15 vztahů mezi doménami dotazníku AAQ a dotazníku WHOQOL-BREF z 20, což ukazuje na vztah mezi postojem ke stáří a stárnutí a hodnocením kvality života. This thesis focuses on identifying the living quality of senior citizens and their perception to ageing and senescence. In order to achieve results, Czech versions of standardised questionnaires were used. For the discovery of the current living quality, WHOQOL-BREF questionnaires were applied and to find out about the perception to ageing and senescence, questionary AAQ wa used. Personalised surveys has been implemented to compare answers from both questionnaires from different point of view, such as: (age, sex, type of living, family status, physical activity and health condition). There were 52 responders participating in the research from which 26 of them live at their homes and another 26 live in a retirement home. As per the WHOQOL-BREF questionnaire, participating responders have the highest life quality in environment domain and lowest in the domain physical health. Statistically important differences were found between age, type of living, family status and health. In the questionary AAQ, responders mostly identified themselves with domain psychological growth. Domains psychological losses and physical changes scored almost the same. Statistically important differences were also found between age, type of living, and health. As per Spearman´s correlation there has been correlations found in 15 cases, between domains of questionary AAQ and questionary WHOQOL-BREF out of 20, which points out the relation between perspective on ageing and evaluation of life quality. Keywords: AAQ; kvalita života; postoje; senioři; stárnutí; stáří; WHOQOL-BREF.; AAQ; aging; attitudes; of life; old age; quality; seniors; WHOQOL-BREF. Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení kvality života osob v seniorském věku

Diplomová práce je zaměřená na zjišťování kvality života osob v seniorském věku a jejich postojů ke stáří a stárnutí. K dosažení výsledků byly využity české verze standardizovaných dotazníků. Pro ...

VRANKOVÁ, Marie; WITTMANNOVÁ, Julie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices
Náplava Pavel; Krahulec Vlastimil; Slavík Tomáš
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to microservice je a jakým způsobem se aplikace na architektuře microservices implementuje. V druhé části jsou popsány vlastnosti dvou aplikací z korporátního prostředí, které jsou v současné době implementovány monoliticky. Třetí část bakalářské práce je zaměřena na popis vývoje backendu a frontendu ukázkové aplikace na architektuře microservices. Třetí část také obsahuje uživatelské scénáře, na kterých je demonstrována výhoda microservices. Závěrečná část se zabývá výhodami a nevýhodami architektury microservices včetně vyhodnocení náročnosti samotného vývoje.The aim of the bachelor thesis is to create a sample application to demonstrate the advantages and disadvantages of the microservices architecture. The first part of the bachelor thesis is focused on microservices architecture, what microservices is and how the application for the microservices architecture is implemented. The second part describes the properties of two corporate applications that are currently being implemented monolithically. The third part of the bachelor thesis is focused on description of backend and frontend development of sample application for microservices architecture. The third part includes user scenarios where the advantage of microservices is demonstrated. The last part deals with the advantages and disadvantages of the microservices architecture, including the evaluation of the complexity of the development itself. Keywords: Microservices architektura,pojem microservice,SOLID,vlastnosti microservices,automatizace microservices,vývoj microservices,monolitická architektura,implementace ukázkové aplikace,backend,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,uživatelské scénáře,výhody microservices,nevýhody microservices; Microservices architecture,concept microserices,SOLID,behavior microservices,automation microservices,development microservices,monolithic architecture,implementation sample application,backent,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,user scenarios,advantages microservices,disadvantages microservices Available in digital repository of ČVUT.
Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices

Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to ...

Náplava Pavel; Krahulec Vlastimil; Slavík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integrace žákyně s tělesným postižením DMO do tělesné výchovy
SILNÝ, Karel; WITTMANNOVÁ, Julie
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrace žáků se zdravotním znevýhodněním do běžné školy, konkrétně do hodin tělesné výchovy. Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kvalitativní šetření formou případové studie a ze získaných výsledků vytvořit individuální vzdělávací plán pro záměrně vybranou žákyni s DMO. Teoretická část práce je nejprve věnována pohybu a tělesné výchově, dále se zabývá problematikou integrace a inkluze a nakonec se zaměřuje na zdravotní postižení a jeho dělení. Náplň praktické části tvoří výsledky a výstupy diagnostických metod a techniky použitých v případové studii (Minimalizovaný test motorických dovedností žáka s tělesným postižením, dotazník PACES, formulář DIC-CIT a dotazník disHBSC) a dále rozhovory s rodiči žákyně a učitelkou TV. Na jejich základě byla zpracována vstupní diagnostika a vytvořen individuální vzdělávací plán do tělesné výchovy odpovídající potřebám zkoumané žákyně. The bachelor thesis focuses on integration of physically disabled pupils into regular primary schools, specifically into physical education lessons. The main goal of the thesis was to conduct a case study and using the results of the study to create an individual curriculum for a specifically selected pupil suffering from cerebral palsy. The theoretical part of the thesis first talks about physical activity and physical education, next it focuses on integration and inclusion and finally it talks about physical disability. The practical part consists of the results and outcomes of the diagnostic methods and techniques used in the case study (Minimal Motor Skill Test for Disabled Pupil, PACES questionnaire, DIC-CIT form, disHBSC questionnaire) and also of the interviews with the pupil's parents and PE teacher. Based on this data an initial diagnosis was processed and an individual PE curriculum corresponding with the needs of the examined pupil was created. Keywords: integrace; inkluze; tělesné postižení; DMO; školní tělesná výchova; individuální vzdělávací plán; aplikované pohybové aktivity; integration; inclusion; physical disability; cerebral palsy; school physical education; individual curriculum plan; applied physical activity Available in digital repository of UPOL.
Integrace žákyně s tělesným postižením DMO do tělesné výchovy

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrace žáků se zdravotním znevýhodněním do běžné školy, konkrétně do hodin tělesné výchovy. Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kvalitativní ...

SILNÝ, Karel; WITTMANNOVÁ, Julie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ochrana života a zdraví v trestním právu
KLUKAVÁ, Lucie
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochrana života a zdraví v trestním právu

KLUKAVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kalendář výchovného poradce
ADAMCOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - Czech
Cílem závěrečná práce je sestavení ročního kalendáře výchovného poradce na základní škole. Práce obsahuje i spolupráci výchovného poradce s dalšími poradenskými zařízeními a organizaci systému výchovného poradenství u nás. The aim of this thesis is to compose an annual calendar for a primary school educational consultant. The study is also concerned with the co-operation of the educational consultant with other counselling facilities, and, furthermore it deals with the organization of the system of educational counselling in our country. Keywords: Kalendář; výchovný poradce; kariérové poradenství; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; pedagogicko-psychologické poradenství.; Calendar; school counsellor; educational consultant; career counselling; pupil with special educational needs; pedagogical and psychological counselling. Available in digital repository of UPOL.
Kalendář výchovného poradce

Cílem závěrečná práce je sestavení ročního kalendáře výchovného poradce na základní škole. Práce obsahuje i spolupráci výchovného poradce s dalšími poradenskými zařízeními a organizaci systému ...

ADAMCOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases