Number of found documents: 602218
Published from to

POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH
Císler Ondřej; Petr Moschner; Máslo Vít
2021 -
Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční výšková budova v Pražské industriální čtvrti Holešovice.Densification as a method of ecological urban expansion.. Multifunctional building as a way of keeping life in place. High-rise building as a symbol of the past and a possible way forward. Dense multifunctional high-rise building in the Prague industrial district of Holešovice. Keywords: Praha; Holešovice; hustota; polyfunkční dům; výšková budova; Prague; Holešovice; density; multifunctional building; high-rise Available in digital repository of ČVUT.
POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH

Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční ...

Císler Ondřej; Petr Moschner; Máslo Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Yacht klub, Podolí
Lampa Radek; Adéla Herzogová; Srogončík Petr
2021 -
Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s přednáškovou místností. Navrhovaný objekt se nachází v Praze 4 - Podolí, v zálivu podolského přístavu naproti Podolské vodárně, s výhledem na Vyšehrad.This Yacht club combines more functions, mainly it serves tge Yacgt club members. There is a restaurant, fitness and machine shop in the first floor and clubroom, accommodation and office in the second floor.. This building is situated in Prague 4 - Podolí, in a southern part of Podolí-bay with a view on Vyšehrad castle. Keywords: yacht klub podolí praha přístav Vyšehrad; yacht club Podolí Prague marina Vyšehrad Available in digital repository of ČVUT.
Yacht klub, Podolí

Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s ...

Lampa Radek; Adéla Herzogová; Srogončík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Yacht klub, Podolí
Lampa Radek; Max Kušiak; Selingerová Michala
2021 -
Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, opravna lodí a sklady lodí.The building of Czech Yacht club is designed as multifunctional building. It is one floor buildign recessed in a slope. In the building is collective garage, restaurant, shop, Czech Yacht club, repair shop of boats and ship depot. Keywords: Český Yacht klub; Podolí; Vltava; Czech Yacht club; Podolí; Vltava Available in digital repository of ČVUT.
Yacht klub, Podolí

Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, ...

Lampa Radek; Max Kušiak; Selingerová Michala
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti
Seho Hana; Dagmar Wanglerová; Lipovský Ivan
2021 -
Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – Karlově, je dvoupodlažní a hmotově doplňuje masiv původní terasové zahrady pod bastionem U Božích Muk. Rovina intenzivní vegetační střechy objektu navazuje na horní úroveň přilehlého terénu – stávající nevyužívaný park. Stavba tak zachovává a kultivuje zeleň v centru Prahy. Centrálním prostorem objektu je atrium – foyer, spojující hlavní funkce stavby i dva protilehlé vstupy, umístěné na rozdílných výškových úrovních. Je ústředním živoucím koridorem podtrhujícím kulturně – komunitní duch stavby.The designed building is a gallery of contemporary art under the supervision of sculptor Čestmír Suška and his wife with additional uses of an art workshop, auditorium and café. Located in Prague 2 - Karlov, it is a two-storey building and and it completes the mass of an original terrace garden under the fortified wall U Božích Muk. The surface of the intensive vegetation roof connects to the upper level of the terrain of the existing unused park. The central space of the building is an atrium connecting the main functions as well as the two opposite main entrances, located on different height levels. It is a lively corridor underlining the cultural and community spirit of the building. Keywords: galerie; umění; Suška; zelená střecha; divadlo; kavárna; Shameti; Karlov; gallery; art; vegetation roof; theatre; café; Suska; Shameti; contemporary Available in digital repository of ČVUT.
Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti

Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – ...

Seho Hana; Dagmar Wanglerová; Lipovský Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční dům, Praha-Libuš
Stempel Ján; Ján Blana; Vít Milan
2021 -
Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání funkci bytové a komerční. Cílem práce je dopracování studie z předchozího semestru do existujícího odpovídající dokumentací pro stavební povolení.The theme of this bachelor these is design polyfunctional house in gap of new block in Libuš (Prague 4) based on the design of the territorial study of the UNIT studio. The design solve mutual functioning residential and commercial functions. The main aim of this work is complete the study from the previous semester to the level corresponding to the documentation for building permission. Keywords: polyfunkčný dom; Libuš; Praha 4; polyfunctional house; Libuš Prague 4 Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům, Praha-Libuš

Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání ...

Stempel Ján; Ján Blana; Vít Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna
Šestáková Irena; Radka Ivančová; Jílek Vratislav
2021 -
Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba socializácie reaguje klubovňa, na potrebu vzdelávať sa a stráviť čas mimo všetkých a len sám so sebou zase reaguje intímna knižnica. Budovy stoja vedľa seba, preto bol zvolený rovnaký tvar. Majú však iné funkcie a preto sa líšia prevedením. Pozemok bol nezastavaný a nezalesnený.The new buildings are located on the area of ecological centre in Kbely. The aim of the project is to bring a new life to this area. The goal is to bring young people and give them place for meetings. The clubroom reacts on this need to meet and on the other hand, the library reacts on need to spend time far away from all in intimacy. Buildings are next to each other, that´s the reason for the same shape. Their functions are different so their form is different. The land was unforested and unbuilt. Keywords: Knižnica; klubovňa; Kbely; ekocentrum; Library; clubroom; Kbely; ecological centre Available in digital repository of ČVUT.
Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna

Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba ...

Šestáková Irena; Radka Ivančová; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kanceláře a byty, Český ráj
Girsa Václav; Denisa Dejdarová; Kantová Olga
2021 -
Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy a bydlení s komerkčním využítím prostor.The project solves the elaboration of the architectural study designed in Girsa studio to documentation for a building permit. The aim is design a multifuctional building in a gap in the town of Turnov. The project combines administrative and housing solutions with commercial use of space. Keywords: projekt; proluka; byty; polyfunkce; kancelář; project; a gap; apartments; multifunctional; offices Available in digital repository of ČVUT.
Kanceláře a byty, Český ráj

Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy ...

Girsa Václav; Denisa Dejdarová; Kantová Olga
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dům pro zemědělské družstvo, Libeň
Císler Ondřej; Veronika Vávrová; Žalský Jan
2021 -
Nacházíme se v Praze, na Palmovce. Dům vstupuje do proluky v architektonicky rozbité oblasti, mezi ulicemi Na Hrázi a Světova. Snaží se iniciovat dotvoření bloku a postupně i okolí. Je pravdivý, jednou z jeho myšlenek je odhalení materiality, fasádu tvoří odhalené tvárnice Pototherm. Oživuje okolí, koncentruje na jednom místě lokální drobné zemědělce, práci v kanceláři, bydlení i výrobu ve střešních sklenících. Vytváří novou ulici, která propojí ulici Světovu s ulicí Na Hrázi a dvůr, kde vznikne místo pro menší kulturní akce, přednášky a bleší trhy.We are in Prague, Palmovka. The house fills a gap in an inconsistent neighborhood between streets Na Hrázi and Světova. It tries to initiate completion of the block and its surroundings. The face of the house is true, building materials are exposed, its facade is made of Porotherm ceramic blocks. By concentrating small farmers,offices, living and even production in roof greenhouses the house can vivify this part of Prague. It creates a new street which connects streets Na Hrázi and Světova and a yard in which a various cultural actions, lectures and flea markets can take place. Keywords: družstevní dům; Praha; multifunkční dům; skleník; Palmovka; a house for an cooperative; Prague; multipurpose house; greenhouse; Palmovka Available in digital repository of ČVUT.
Dům pro zemědělské družstvo, Libeň

Nacházíme se v Praze, na Palmovce. Dům vstupuje do proluky v architektonicky rozbité oblasti, mezi ulicemi Na Hrázi a Světova. Snaží se iniciovat dotvoření bloku a postupně i okolí. Je pravdivý, ...

Císler Ondřej; Veronika Vávrová; Žalský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bytový dům u Negrelliho viaduktu
Sedlák Jan; Glib Khmelnytskyi; Šrom Ivan
2021 -
Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a další teritorii. Hodně symbolické je i to, že místem kde tento děj se odehrává je rozmezí Florence a Karlina, v ulicí Prvního pluku, a fasády bloku jsou orientované směrem k Negrelliho viaduktu.The basic volume solution closes the block and creates a connection between the existing objects. The new building itself is a kind of bridge between two worlds, between the world of old Prague and the world of new Prague, which is constantly conquering more and more territories. It is also very symbolic that the place where this story takes place is between Florence and Karlin, in the street of the First Regiment, and the facades of the block are oriented towards the Negrelli viaduct. Keywords: Bytový dům u Negrelliho viaduktu; Rozmezi Karlina a Florence; Praha 8; Vnitřní svorek; Apartment House near Negrelli Viaduct; Between Karlin and Florenc; Prague 8; inside yard Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům u Negrelliho viaduktu

Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který ...

Sedlák Jan; Glib Khmelnytskyi; Šrom Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Domov pro seniory, Praha 2
Šestáková Irena; Zdenka Studená; Jílek Vratislav
2021 -
Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna a denní stacionář.Design of the retirement home on the outskirts of Vinohrady in Prague. The facility provides accommodation with the necessary care for non-self-sufficient seniors. The building also contains apartments for self-sufficient seniors, a restaurant, a cafe and a day center. Keywords: Praha; denní stacionář; bezbariérový; Vinohrady; domov pro seniroy; retirement home; day center; barrier-free; Vinohrady; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Domov pro seniory, Praha 2

Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna ...

Šestáková Irena; Zdenka Studená; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases