Number of found documents: 529153
Published from to

STP - Logistické centrum Plzeň Božkov
Polák Karel; Kladívko Dan; Holubová Lucie
2019 - Czech
Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt a technologické porovnání řešení likvidace dešťových vod. Podkladem pro zpracování bakalářské práce byla projektová dokumentace poskytnutá projekční firmou Optima spol. s.r.o.The task of this Diploma thesis was to elaborate a building technological project and a technological comparison of solutions for the disposal of rainwater. The basis for the bachelor thesis was the project documentation provided by the project company Optima spol. s.r.o. Keywords: Rozborový list,technologický normál,časoprostorový graf,technologické schéma,zařízení staveniště,likvidace dešťových vod; Analysis sheet,technological standard,spatio-tempolar graph,technological scheme,construction site,disposal of rainwater Available in digital repository of ČVUT.
STP - Logistické centrum Plzeň Božkov

Úkolem této diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt a technologické porovnání řešení likvidace dešťových vod. Podkladem pro zpracování bakalářské práce byla projektová ...

Polák Karel; Kladívko Dan; Holubová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Rezidence Na Plachtě, bytové domy BD2 a BD3
Hlava Martin; Szabó Jiří; Lucuk Martin
2019 - Czech
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby dvou bytových domů v Hradci Králové. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. Diplomová práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, schéma postupu výstavby, návrh a posouzení zdvihacího prostředku, rozborový list, technologický normál, návrh dopravního inženýrského opatření, časoprostorový graf, časový harmonogram, graf nasazení pracovníků, finanční plán, graf nasazení strojů a graf spotřeby materiálu, výkresy zařízení staveniště pro čtyři různé fáze výstavby, technická zpráva zařízení staveniště, technologický postup pro realizaci cementového litého potěru a technologický postup pro provedení sádrokartonového podhledu. Cílem této diplomové práce je navrhnout postupnou a plynulou výstavbu dvou bytových domů s optimálním nasazením pracovníků a strojů.This diploma thesis solves the construction and technological project of construction of the two apartment buildings in Hradec Kralove. It deals with spatial, technological and temporal structure of planning. It proposes an optimal solutions for site facilities. The thesis includes assessing the completeness and correctness of the project documentation, diagram of the construction proces, design and assessment of the lifting device, technology analytical sheet, spatio-temporal graph, time schedule, graph of the workers productivity, financial plan, graph of the machines deployment, material consumption graph, drawings of site facilities for four different phases of construction, technical report of construction site facilities, technological prescription for the realization of cement floor and technological prescription for the realization of plasterboard ceiling. The main aim of this diploma thesis is to design a gradual and continuous construction of two apartment buildings with optimal use of workers and machines. Keywords: Stavebně technologický projekt,projektová dokumentace,časoprostorový graf,zařízení staveniště,technologický postup; Construction and technological project,project documentation,spatio-temporal graph,site facilities,technological prescription Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Rezidence Na Plachtě, bytové domy BD2 a BD3

Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby dvou bytových domů v Hradci Králové. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro ...

Hlava Martin; Szabó Jiří; Lucuk Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách
Štefan Radek; Rochelt Filip; Sura Josef
2019 - Czech
Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých druhů betonu za běžné i zvýšené teploty. Dále je popsána problematika měření mechanických vlastností za zvýšené teploty a měření reziduálních vlastností. Jsou zde vyzdviženy doporučení unie RILEM a možnost použití českých technických norem. Na konci teoretické části je práce věnována zkušebnímu zařízení a všech jeho součástí. Tedy systému pro ohřívání a ochlazování vzorku, systému zatěžování a způsobu měření jednotlivých veličin. Praktická část sestává z dvou experimentů. První experiment se věnuje zkoušení tlakové pevnosti různých druhů betonu za zvýšené teploty. Experiment druhý se zaměřuje na zkoušení reziduální pevnosti v tlaku různých druhů betonu. Dále je ukázán rozdíl mezi různými rychlostmi ohřevu betonu a porovnání reziduální zkoušení se zkoušením za tepla.This thesis is focused on test methods of mechanical properties of concrete at elevated temperatures. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the description of mechanical properties of concrete at elevated temperatures and its test methods. It also describes recommendations of RILEM and possibility of using Czech technical standards. The end of the theoretical part is focused on testing device and its components such as system of heating and cooling, system of loading the specimen and system for measuring and recording data. In the practical part there are two experiments. First experiment focuses on compressive strength of different concrete types at elevated temperature. On the other hand, second experiment deals with residual compressive strength of different types of concrete. Also it shows differences between various heating rates of concrete and the differences between residual and hot ¬state testing of concrete. Keywords: Pevnost v tlaku,pevnost v tahu,modul pružnosti,pracovní diagram,beton,vláknobeton,provzdušněný beton,mechanické vlastnosti,zvýšená teplota,zkušební metody,experiment; Compressive strength,tensile strength,Young’s modulus,stress-strain diagram,concrete,fibre-reinforced concrete,air-entrained concrete,mechanical properties,elevated temperature,test methods,experiment Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách

Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány ...

Štefan Radek; Rochelt Filip; Sura Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití map pro analýzu vývoje zástavby obce
Soukup Petr; Frommeltová Eva; Zimová Růžena
2019 - Czech
Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období. Práce zahrnuje přehled dostupnosti map 20. století a podrobný popis zpracování map. Jedním z výstupů bakalářské práce je digitální model terénu. Výsledky práce jsou prezentovány formou webové aplikace.The Bachelor thesis deals with analysis of urban development of a municipality Jasenná in the 19th and 20th century by using base map from this period. The thesis includes overview of map availability from 20th century and detailed description of map processing. One of thesis output is digital terrain model. The results of this thesis are presented in the web application. Keywords: Obec Jasenná,mapové podklady,vývoj zástavby,vektorizace,georeferencování,ArcMap,DMT,ArcGIS Pro,ArcGIS online,webová aplikace; Municipality Jasenná,base maps,urban development,vectorization,georeferencing,ArcMap,DMT,ArcGIS Pro,ArcGIS online,web application Available in digital repository of ČVUT.
Využití map pro analýzu vývoje zástavby obce

Bakalářská práce se věnuje analýze vývoje zástavby obce Jasenná v 19. a 20. století prostřednictvím mapových podkladů z tohoto období. Práce zahrnuje přehled dostupnosti map 20. století a podrobný ...

Soukup Petr; Frommeltová Eva; Zimová Růžena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách
Cajthaml Jiří; Bucek Lubomír; Landa Martin
2019 - English
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie o numerických předpovědích počasí a vln společně s uvedením dominantních světových modelů. Dále jsou popsány meteorologické datové formáty, použité technologie a implementace. Praktická část práce se skládá z Python skriptů pro stahování, zpracování a uložení historických dat o počasí a vlnách do databáze Elasticsearch, přístupové API v Node.js, Python skriptů, pro stahování, zpracování a tvorbu příslušných rastrů ve formátu GeoTIFF a kompletní konfiguraci GeoServeru nutnou pro jejich zobrazení. Výstupy jsou uvedeny v přílohách a budou využity jako doplňky webové mapové aplikace Cockpit společnosti vesseltracker.com GmbH.Master thesis deals with the design and implementation of a framework for downloading, processing and publishing of weather and waves data using open-source technologies. Numerical weather forecasts basics and history are outlined in the text of the thesis together with the introduction of dominant global models. It describes meteorological data formats, used technologies and framework implementation. The practical part of the thesis consists of Python scripts for downloading, processing and storing historical weather and waves data into Elasticsearch, access API in Node.js, Python scripts for downloading, processing and creating appropriate GeoTIFF rasters and complete configuration of GeoServer required to display them. Outputs are present in the E-attachments and will be used as add-ons to the vesseltracker.com GmbH Cockpit web map application. Keywords: Meteorologická data,GRIB,počasí,GeoServer,Elasticsearch,Python; Meteorology data,GRIB,weather,GeoServer,Elasticsearch,Python Available in digital repository of ČVUT.
Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny ...

Cajthaml Jiří; Bucek Lubomír; Landa Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích
Línková Lenka; Papežová Eliška; Braun Jaroslav
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem objektu a dané lokality, měřických pomůcek a měřickými pracemi. V druhé části je popsáno, jakým způsobem byla zpracována data a vyhotoveny výkresy. Stavební výkresy byly vyhotoveny v programu AutoCAD.The aim of this bachelor thesis is to measure and document the real state of the economic building in Podivice, in the part of Kaliště village, located in the district of Pelhřimov. The first part of the thesis deals with the description of the object and the given location, measuring aids and measuring works. The second part describes how data was processed and drawings drawn. The building drawings were completed in AutoCAD. Keywords: Zaměření skutečného stavu,totální stanice,GNSS,polygonový pořad,GROMA,AutoCAD; Survey of the actual state,total station,GNSS,polygon traverse,GROMA,AutoCAD Available in digital repository of ČVUT.
Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích

Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem ...

Línková Lenka; Papežová Eliška; Braun Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám
Štefan Radek; Rajman Daniel; Chmelík Pavel
2019 - Czech
Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty metody měření vlhkosti v betonu při běžné teplotě. Třetí kapitola má za úkol představit problematiku měření vlhkosti za zvýšené teploty, konkrétně numerické modely zabývající se migrací vlhkosti uvnitř betonu a nukleární magnetickou rezonanci. Poslední kapitola je zaměřená na návrh, provedení a vyhodnocení experimentu v laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze. Experiment je proveden za účelem zjišťování relativní vlhkosti uvnitř betonových vzorků pomocí vlhkoměru Proceq Hygropin při jednostranném zahřívání vzorku a zároveň po celou dobu experimentu je vzorek vážen.The paper deals with moisture in concrete and its measurement at elevated temperatures. This first chapter deals with a theoretical basis, such as general familiarization with moisture, its effects, sources and division. The next chapter summarizes the moisture measurement methods in concrete at normal temperatures. The third chapter is to introduce the issue of moisture measurement at elevated temperatures, namely numerical models dealing with the migration of moisture inside the concrete and nuclear magnetic resonance. The last chapter is focused on the design, implementation and evaluation of the experiment in the laboratory of the Faculty of Civil Engineering of the CTU in Prague. The experiment is performed to determinate the relative humidity inside the concrete samples using a Proceq Hygropin hygrometer in on-sided heating of the sample while the sample is weighed throughout the experiment. Keywords: Vlhkost,vlhkoměr,beton,teplota,měření,požár; Moisture,moisture meter,concrete,temperature,measurement,fire Available in digital repository of ČVUT.
Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám

Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další ...

Štefan Radek; Rajman Daniel; Chmelík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru
Štefan Radek; Lánský Tomáš; Sura Josef
2019 - Czech
Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část řeší příklad posouzení požární odolnosti železobetonové desky pro případ použití různých modelů požáru. V závěru praktické části jsou porovnány výsledky, tak aby byl vidět vliv volby modelu požáru na výslednou požární odolnost železobetonové desky.This thesis deals with the design of fire models and fire design of concrete structures. The first part describes fire models and the second part deals with the assessment of fire resistance of the reinforced concrete slab with the use of different fire models. Conclusion of the second part compares results in the way to display influence of the fire model selection on the ultimate fire resistence of the reinforced concrete slab. Keywords: požární odolnost,modely požáru,betonové konstrukce,železobetonová deska,únosnost; fire resistance,fire models,concrete structures,reinforced concrete slab,load capacity Available in digital repository of ČVUT.
Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru

Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část ...

Štefan Radek; Lánský Tomáš; Sura Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa
Braun Jaroslav; Pártlová Lucie; Kozlík David
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových programů. Výsledkem práce je vyhotovená mapa v měřítku 1:500, která odpovídá předpisům SŽDC.The bachelor thesis deals with the mapping of the railway land in the section of the railway station Lípa. Content of the thesis is presentation of measuring, computing and graphic work. Furthermore, a description of used measuring tools and computer programs. The result of the measurement is a map 1:500 according rules of SŽDC. Keywords: měření,totální stanice,měřický vozík,GNSS,GROMA,MGEO,Kokeš RAIL; measurement,total station,measuring trolley,GNSS,GROMA,MGEO,Kokeš RAIL Available in digital repository of ČVUT.
Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa

Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických ...

Braun Jaroslav; Pártlová Lucie; Kozlík David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

3D analýzy archeologické lokality
Hodač Jindřich; Přibyl Tomáš; Soukup Petr
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování v minulosti získaných dat území hradiště Hrad u Čimelic. Tato data byla již jednou zpracována, a na základě této práce by mělo dojít k jejich upřesnění. Zadavatelem je paní PhDr. Dagmar Dreslerové Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, která také poskytla data, z nichž je DMT vytvořen. Model byl následně analyzován, čímž byla získána kubatura zbylého materiálu rozvalu. Na tomto DMT byla následně modelována pravděpodobná podoba valu, která byla dále analyzována. Výsledky z jednotlivých částí práce byly navzájem porovnány. Závěry této bakalářské práce by mohly vést k novým poznatkům o lokalitě a mohou se stát základem dalších projektů a výzkumů.The main aim of this Bachelor's thesis is to process the obtained data which concern the territory of the fortified settlement Hrad u Čimelic. This data has already been processed and on the basis of this thesis, they should be clarified. Mrs. PhDr. Dagmar Dreslerová Ph.D. who works in the Archaelogical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic is data provider. The data was used to create the digital terrain model. The model was subsequently analyzed to obtain a kubatum of the remaining wall's material. The probable form of the wall which was further analyzed was modeled on this DMT. The results from the individual parts were compared. Conclusions of this bachelor thesis could lead to new knowledge of the locatity and could be the basis of other projects and research. Keywords: DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelace,3D model; DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelation,3D model Available in digital repository of ČVUT.
3D analýzy archeologické lokality

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování v minulosti získaných dat území hradiště Hrad u Čimelic. Tato data byla již jednou zpracována, a na základě této práce by mělo dojít k jejich upřesnění. ...

Hodač Jindřich; Přibyl Tomáš; Soukup Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases