Number of found documents: 560231
Published from to

Bezpečnost zdraví-role bezpečnostního sektoru v boji proti vzplanutí Ebola 2014 v Sierra Leone
Dabo, Mohamed Sidique; Torney, Diarmuid; Tesař, Jakub; Butler, Eamonn
2020 - English
This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: examined the national response structure before the outbreak; the emergence of Ebola and conspiracy theories in Sierra Leone, ascertained the early national Ebola response structure; the transition and composition to a new response architecture; assessed the effectiveness of policies and strategies by the security sector in combating Ebola; ascertained whether the effects of policies and strategies implored by the security sector in response to the outbreak; evaluated the impact of civil-military relations in combating the outbreak; and in the end examined the overall challenges in terms of the security sector's roles, and policies and strategies implored in responding to the outbreak. These areas broadly correspond to some of the objectives in response to the security sector's roles. Based on findings from assessing the areas stated above, the study has argued that the role played by the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak have been largely effective. But while the role of the security sector has been largely positive, but this is not without many other factors - notably without the... Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost zdraví-role bezpečnostního sektoru v boji proti vzplanutí Ebola 2014 v Sierra Leone

This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: ...

Dabo, Mohamed Sidique; Torney, Diarmuid; Tesař, Jakub; Butler, Eamonn
Univerzita Karlova, 2020

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.
Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Derivatives of Pyrazinecarboxylic Acid as Potential Antimycobacterial Active Drugs This doctoral thesis is focused on the design, synthesis, and in vitro antimicrobial evaluation of potentially active compounds structurally derived from the first line antitubercular, pyrazinamide. The introduction briefly highlights the serious issue of tuberculosis in the present time, along with the reasons behind the failure to eradicate this ancient infection. The lack of a proper animal model that can replicate tuberculosis in its latent and active form was discussed more in detail, where zebrafish (Danio rerio) was suggested as a novel animal model suitable for multi-research purposes connected to tuberculosis. A total of 112 compounds were synthesized and published as part of this doctoral work. They are divided into four main structural types, namely 3-(phenylcarbamoyl)pyrazine-2-carboxylic acids, 3- aminopyrazine-2-carboxamides, ureidopyrazines, and N-(pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides. All prepared compounds were in vitro screened against five mycobacterial strains (with the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Ghada Bouz Školitel Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název disertační práce Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva Tato disertační práce je zaměřena na návrh, syntézu a in vitro antimikrobiální hodnocení potenciálně účinných látek strukturně odvozených od pyrazinamidu, antituberkulotika první linie. Úvod krátce upozorňuje na závažnost problému tuberkulózy a na důvody, které dosud znemožňují eradikaci této nemoci. Mezi tyto důvody patří absence zvířecího modelu, který by umožnil studovat tuberkulózu ve stádiu latentní i aktivní infekce. V této souvislosti jsme popsali rybí model dánia pruhovaného (Danio rerio), který byl navržen jako nový zvířecí model vhodný pro výzkum tuberkulózy. Celkem bylo v rámci řešení této disertační práce připraveno a publikováno 112 sloučenin. Sloučeniny jsou rozděleny do čtyř hlavních strukturních typů, jmenovitě 3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2- karboxylové kyseliny, 3-aminopyrazin-2-karboxamidy, ureidopyraziny a N-(pyrazin-2-yl)benzensulfonamidy. Všechny připravené sloučeniny byly testovány na in vitro aktivitu vůči pěti mykobakteriálním kmenům (s důrazem na Mycobacterium tuberculosis H37Rv), osmi... Available in a digital repository NRGL
Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin ...

Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Ekologické centrum
Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
2020 -
Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú prostredie bez prírody. Návštevníka obklopuje iba ľudské dielo, ktoré však svojím programom ponúka cesty na ochranu a záchranu životného prostredia.Educational Pavilions of the Ecological Center are located in an open natural Area, east of the Railway Station in Prague´s Kbely District. Two Masses are placed within tight Pit bellow the Level of Terrain, thus creating an Enironment without Nature. Visitor is surrounded only by human Artwork, but It offers Ways to protect and save the Environment. Keywords: Ekologické centrum; Výukový pavilón; Ekocentrum; Praha; Kbely; Ecological Center; Educational Pavilion; Ecocenter; Prague; Kbely Available in digital repository of ČVUT.
Ekologické centrum

Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod ...

Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
2020 -
Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. Dotvoření bloku znamená dokončit myšlenky a úmysly, se kterými byly okolní domy stavěny, ale také vnést do této rozvíjející se pražské čtvrti něco nového a současného. Projekt je navrhován do kontextu nynějšího nemilosrdného trhu s nemovitostmi, a je tomu přizpůsobena velikost bytů i ostatních prostor.The city apartment building is located in Karlín on the border of Art Nouveau and Classicist built-up area. From one side, the corner house turns into a crossroads and from the other it should belong to the complex structure of the Karlín courtyards. To complete the block means completing the ideas and intentions with which the surrounding houses were built, but also bringing something new and contemporary to this developing Prague quarter. The project is designed in the context of the current merciless real estate market, and so the size of apartments and other premises is adapted to it. Keywords: bytový dům; nájemní dům; Karlín; beton; vnitroblok; dvůr; apartment house; courtyard; concrete; rental housing Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. ...

Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady
Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
2020 -
V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky mezi budovou Českého rozhlasu a bytovým domem na ulici Vinohradská a vytvořením hmoty, která tento blok pomyslně uzavírá. Navrhovaný bytový dům je na svažitém pozemku a je kolmo k ulici Římská. Úmyslem bylo navrhnout objekt, který poskytne obyvatelům bydlení v lukrativní části centra Prahy a zajistí jim i soukromí v navrženém dvoře za domem.In my bachelor thesis I dealt with the solution of space behind the National Museum. It is a plot of land between Rubešova, Římská and Vinohradská streets on the location of the former Transgas building. My idea was to complete the block by design a bulding in an empty space between the building of the Český rozhlas and the apartment building on Vinohradská Street and creating a mass that closes the block. The designed apartment building is on a sloping plot and is vertical to Římská street. The idea was to design an object that would provide residents with a living in the lucrative part of the center of Prague and also provide them with privacy in the designed courtyard behind the house. Keywords: Bydlení; komunita; centrum; soukromí; Praha; Muzeum; Transgas; Housing; Community; Town center; Privacy; Prague; Museum; Transgas Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady

V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit ...

Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Domov pro seniory, Praha 2
Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
2020 -
Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú zástavbu. Komunikujú hlavne s časťou novej zástavby Vinohrad. V bakalárskej práci bol riešený štvorposchodový objekt z budovy A - ulice Španělská.The buildig is located on slopping land in Prague 2, Vinohrady. Task was designed complex for mobile and immobile seniors. Place for their peaceful life. New designed objects refer to surrounding building. The building communicates mainly with part of te new development. In the bachelor thesis was solved four - storey building from object A - street Španělská. Keywords: Domov pro seniory; mobilní; imobilní; Praha 2; Vinohrady; Home for seniors; mobile; immobile; Prague 2; Vinohrady Available in digital repository of ČVUT.
Domov pro seniory, Praha 2

Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú ...

Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů
Kážmér, Ladislav
2020 - Slovak
The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it aims at identification of selected demographic, social, and contextual factors underlying the inequalities in risky substance use among the Czech adolescent population in its complex multilevel perspective. By applying the advanced methodology of multilevel modelling, the author reveals an integral nature of these factors in space and time, and thus contributes to a deeper knowledge on the structures and processes determining the selected forms of risk behaviours. In addition to an integrative multilevel approach, the author derives recommendations for an effective planning and implementation of preventive measures in agenda of the Czech drug policy as well. Key words: adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, sociálních a kontextuálních faktorů stojících v pozadí diferencovaného výskytu rizikového užívání návykových látek v populaci českých dospívajících, a to v komplexní, víceúrovňové perspektivě. Aplikací pokročilých metod statistické analýzy dat a víceúrovňového modelování odhaluje autor vzájemnou provázanost těchto faktorů v prostoru a čase, a přispívá tak k hlubšímu porozumění struktur a procesů podmiňujících výskyt těchto vybraných forem rizikového chování. Kromě integrativního víceúrovňového přístupu jsou zvláštním přínosem i doporučení pro plánování a realizaci preventivních opatření v příslušné oblasti české protidrogové politiky. Klíčová slova: adolescence; užívání návykových látek; prevalence; socio-geografické nerovnosti; víceúrovňová analýza; Česko Keywords: adolescencia; užívanie návykových látok; prevalencia; socio-geografické nerovnosti; viacúrovňová analýza; Česko; adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia Available in a digital repository NRGL
Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů

The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it ...

Kážmér, Ladislav
Univerzita Karlova, 2020

Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny
Janoušek, Zbyněk
2020 - Czech
The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the extensification processes of the land use in Czechia in the period of more than 160 years, 1845-2010. Emphasis is also placed on the associated losses of agricultural and arable land, given that afforestation and increase of grassland took place essentially at the expense of that land. The main data source is the "Database of long-term land use changes in Czechia (1845-2010)", LUCC Czechia, based on cadastral records. It is a detailed monitoring which covers almost 9,000 so-called stable territorial units. Both the extensification processes and the overall intensity of land use (using the coefficient of ecological importance) are evaluated. Given that most of the Czechia's territory is still used as agricultural land, the thesis also includes an overview of the evolution of the selected agricultural intensity indicators. Attention is likewise paid to the wider context of land use changes at the European level. The essential part of the thesis is to build models of socio-geographical exposure of Czechia, which are comparable with the data on land use in the time horizons of 1845, 1896, 1948, 1990 and... Hlavním tématem disertační práce je hodnocení vlivu sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů (přírodních: nadmořská výška, sklonitost, bodová výnosnost) na extenzifikační procesy využití krajiny Česka v období více než 160 let, 1845-2010. Důraz je kladen také na související ztráty zemědělské a orné půdy, vzhledem k tomu, že zalesňování a zatravňování probíhalo v zásadě na úkor této půdy. Hlavní zdroj představuje "Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845- 2010)", založená na katastrální evidenci. Jedná se tedy o detailní sledování zahrnující téměř 9000 tzv. srovnatelných územních jednotek. Hodnoceny jsou jak jednotlivé extenzifikační procesy, tak celková intenzita využití krajiny (pomocí koeficientu ekologické významnosti). Vzhledem k tomu, že většina území je stále ještě využívána jako zemědělská půda, zahrnuje práce také přehled vývoje vybraných ukazatelů intenzity zemědělství. Pozornost je věnována i širšímu kontextu proměn využití krajiny na evropské úrovni. Zásadní součástí práce je vytvoření modelů sociálněgeografické exponovanosti území Česka, které jsou srovnatelné s daty o využití krajiny v časových horizontech 1845, 1896, 1948, 1990 a 2010. Jejich hlavními složkami jsou mikroregionální a mezoregionální sídelní exponovanost (poloha vůči střediskům osídlení příslušné... Keywords: sociálněgeografická exponovanost; model; využití krajiny; extenzifikace; diferenciální renta; ztráty zemědělské a orné půdy; Česko; socio-geographical exposure; model; land use; extensification; differential rent; agricultural and arable land losses; Czechia Available in a digital repository NRGL
Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny

The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the ...

Janoušek, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2020

Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech
Kadlec, Vojtěch
2020 - Czech
The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of regional innovation systems differ in relation to their economic and innovation maturity, and the structure of the knowledge bases is relevant. Work has also sought to identify factors limiting the more efficient interconnection of the two sub-systems of regional innovation systems and how these negative factors can be overcome. The analyses carried out have shown that economically and innovatively developed regions follow different trajectories in the composition of knowledge bases than less developed regions. More developed regions have more developed analytical knowledge base and less developer regions are more oriented on synthetic knowledge base. The analyses also revealed that regional innovation systems vary in size and internal structure of each subsystem. Advanced regions have a much more developed subsystem of knowledge exploitation, that is the demand side, while less developed and less innovative regions have more developed the supply side, that is, the knowledge generation subsystem. Trust, information exchange and shared strategic vision have proved to be among the key aspects that can... Hlavním cílem této práce bylo přispět k pochopení role znalostních základen v regionálních inovačních systémech a odhalit, zda se liší velikosti jednotlivých subsystémů regionálních inovačních systémů v souvislosti s jejich ekonomickou a inovační vyspělostí a jaký význam hraje struktura znalostních základen. Práce se snažila také identifikovat faktory omezující efektivnější propojení obou subsystémů regionálních inovačních systémů a naznačit, jak lze tyto negativní faktory překonávat. Provedené analýzy ukázaly, že ekonomicky a inovačně vyspělé regiony sledují odlišné trajektorie v kompozici znalostních základen než méně vyspělé regiony. Analýzy taktéž odhalily, že regionální inovační systémy se liší svou velikostí i vnitřní strukturou jednotlivých subsystémů. Vyspělé regiony mají mnohem více rozvinutý subsystém znalosti využívající, tedy stranu poptávky, zatímco méně vyspělé a méně inovativní regiony stranu nabídky, tedy subsystém znalosti vytvářející. Ukázalo se, že důvěra, výměna informací a sdílená strategická vize patří mezi klíčové aspekty, které mohou úspěšně překonávat nedokonalosti regionálních inovačních systémů. Klíčová slova: regionální inovační systémy, znalostní základny, transfer technologií, inovace Keywords: regionální inovační systémy; znalostní základny; transfer technologií; inovace; regional innovation systems; knowledge bases; technology transfer; innovation Available in a digital repository NRGL
Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech

The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of ...

Kadlec, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Štěpán Šmejkal; Jeřábek Vojtěch
2020 -
Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných struktur zejména klasicistní a secesní architektury i vzorků mladších vrstev pražského Karlína. Hledání současné formy důstojného standardu městského bydlení a způsobu, jak v srdci metropole žít s klidem a zelení na dosah.A city corner as a specific role of a building, the role which closes an unfinished city block and simultaneously shapes a space of a crossroad in front of itself. A design of a modern building in the context of various structures mainly in classicistic and Art Nouveau styles and also of some younger architectural layers of Prague Karlín. Searching for a contemporary form of a standard of a municipal housing with dignity and a way how to live in a very hearth of a capital in a peace and a nature. Keywords: Karlín; domov; slunce; oblouk; klid; vzduch; Karlín; home; sunshine; arc; peace; air Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných ...

Kuzemenský Michal; Štěpán Šmejkal; Jeřábek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases