Number of found documents: 671485
Published from to

Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy
Studnička, František; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
2022 - Czech
in English Selected issues of legal and social status of executioners in the Bohemian lands from the 16th to the middle of the 19th century from a legal historical perspective The aim of this thesis is to comprehensively elaborate the legal and social situation of executioners and knackers in the Bohemian lands from the 16th to the middle of the 19th century. In particular, the specific rules and restrictions that applied to executioners, based on the legal regulations and decisions of the public authorities, as well as on the general social situation and the attitude of individual persons. The thesis also describes some myths and prejudices concerning executioners and compares them with reality. An important aspect is the concept of honour and its influence on everyday life, as well as the impact of its reduction. Also important are the exceptions to the various rules and the reasons or possible reasons for those exceptions. The thesis achieves these goals mainly by the method of deduction and induction using historical sources and legal regulations. It also compares the legal regulations with public authorities decisions and real situations. This reveals which norms were followed and which were rather overcome by the social aspects of dishonour. Grammatical, historical and comparative... v českém jazyce Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy Tato práce si klade za cíl komplexně zpracovat právní a sociální situaci katů a pohodných v českých zemích od 16. do poloviny 19. století. Zvláště pak konkrétní pravidla a omezení, která se na katy vztahovala, vycházející jak z právní úpravy a rozhodnutí veřejné moci, tak z obecné společenské situace a postoje konkrétních lidí. Stejně tak práce popisuje některé mýty a předsudky týkající se katů a srovnává je s realitou. Významným aspektem je pojetí cti a její vliv na každodenní život, jakož i vliv jejího snížení. Důležité jsou rovněž výjimky z jednotlivých pravidel a jejich důvody či možné důvody. Práce těchto cílů dosahuje hlavně metody dedukce a indukce s použitím dobových pramenů a právní úpravy. Dále srovnáním právní úpravy s rozhodnutími veřejné moci a s reálnými případy. Tím je odhaleno, které normy byly dodržovány a které byly spíše překonány sociálními aspekty bezectnosti. Rovněž zde je užito gramatického, historického a komparativního výkladu k určení konkrétního cíle a smyslu právní normy, jakož i důvodu pro její vznik. Zdrojem těchto informací byla hlavně odborná literatura, právní normy a smolné knihy. Práce začíná úvodem, následuje popis... Keywords: kati; pohodní; čest; bezectné profese; sociální postavení; executioners; knackers; honour; dishonourable profession; social status Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy

in English Selected issues of legal and social status of executioners in the Bohemian lands from the 16th to the middle of the 19th century from a legal historical perspective The aim of this thesis ...

Studnička, František; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace.
Novotný, Vojtěch; Šťásek, Josef; Kala, Petr; Kočka, Viktor
2022 - Czech
The concept of bioresorbable scaffolds (BVS) originated in the 90s of the 20th century, however, the first commercially available coronary BVS was Absorb BVS in 2011. The dissertation deals with aspects of working with this type of BVS and its use in real practice. We focused on examining the inflammatory response after implantation of Absorb BVS in comparison with the proven 2nd generation metallic drug eluting stent (DES). The introduction systematically discusses the topic of BVS from history, through the composition of BVS and implantation techniques to available literature data. The second topic discussed is the inflammatory response after coronary stent implantation, we provide an overview of available data from studies and the introduction of inflammatory markers, which were analyzed in the main study. The presented work includes three main studies. A Pilot study in which we evaluated the systemic inflammatory response to coronary artery trauma caused by percutaneous coronary intervention previously described in the literature. We verified that the selected laboratory-determined markers of systemic inflammation (hs-CRP, IL-6 and serum amyloid A) increase significantly 24/48 hours after PCI compared to basal. This pilot study was directly followed by the Randomized study, in which we randomly... Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto typem BVS a jeho použitím v reálné praxi. Zaměřili jsme se na zkoumání zánětlivé odpovědi po implantaci Absorb BVS ve srovnání s osvědčeným metalickým lékovým stentem 2. generace (DES). V úvodu práce je systematicky rozebrána problematika BVS od historie, přes složení BVS a techniku implantace až po dostupná literární data. Druhým tématem je zánětlivá odpověď po implantaci koronárních stentů, přinášíme přehled dostupných dat ze studií a představení zánětlivých markerů, které jsme v hlavní práci stanovovali. Předkládaná práce zahrnuje tři hlavní studie. Pilotní studii, ve které jsme ověřili v literatuře popisovanou systémovou zánětlivou odpověď na trauma koronární tepny způsobenou provedením perkutánní koronární intervence. Ověřili jsme, že zvolené laboratorně stanovené markery systémového zánětu (hs-CRP, IL-6 a sérový amyloid A) signifikantně stoupají v čase 24/48 hodin od provedení PCI oproti bazální hodnotě. Na tuto pilotní studii přímo navazovala Randomizovaná studie, ve které jsme na základě randomizace implantovali pacientům se stabilními formami ICHS dva různé typy stentů -... Keywords: perkutánní koronární intervence; PCI; vstřebatelný stent; BVS; lékový stent; DES; zánět; CRP; interleukin-6; percutaneous coronary intervention; PCI; bioresorbable vascular scaffold; BVS; drug-eluting stent; DES; CRP; interleukine-6 Available in a digital repository NRGL
Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace.

The concept of bioresorbable scaffolds (BVS) originated in the 90s of the 20th century, however, the first commercially available coronary BVS was Absorb BVS in 2011. The dissertation deals with ...

Novotný, Vojtěch; Šťásek, Josef; Kala, Petr; Kočka, Viktor
Univerzita Karlova, 2022

Princip nákladové přiměřenosti v právních předpisech EU v oblasti životního prostředí: ponaučení z implementace ochrany vod a ovzduší
Brabec, Jan; Jílková, Jiřina; Knápek, Jaroslav; Slavíková, Lenka
2022 - English
Environmental legislation in the European Union recognizes the principle of proportionality as a tool that helps identify cases that require spending of disproportionate resources to achieve environmental targets. If economic costs of achieving a certain target are significantly higher than associated benefits, an exemption may be granted to prevent wasting resources on measures with only a negligible effect on the environment. The principle is well established in water protection by means of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and in air protection through the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU). In theory, such setting should ensure more efficient and robust water and air protection. However, with no unified methodology and a high level of discretion given to individual member states, the process of assessing proportionality has become very heterogenous. As a result, methodologies used across Europe often differ from each other significantly, possibly distorting the original idea of equal treatment of European water bodies and sources of air pollution. The goal of this thesis is to determine whether the use of the proportionality principle in water and air protection contributes to more efficient environmental protection in the EU and whether the principle is used consistently in... Environmentální legislativa Evropské unie uznává princip přiměřenosti jako nástroj, který usnadňuje identifikaci případů, jež vyžadují vynaložení nepřiměřených prostředků na dosažení environmentálních cílů. Pokud jsou ekonomické náklady nutné dosažení určitého cíle výrazně vyšší než z něho plynoucí přínosy, může být udělena výjimka plnění, aby bylo zabráněno plýtvání zdrojů na opatření se zanedbatelným dopadem na životní prostředí. Princip přiměřenosti je pevně zakotven v ochraně vod skrze Rámcovou směrnici vodách (2000/60/EC) a v oblasti ovzduší prostřednictvím Směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU). Takové zasazení by teoreticky mělo zaručit efektivnější a robustnější ochranu vod a ovzduší. Bez jednotné metodologie a s výraznou volností, která byla členským státům při posuzování přiměřenosti ponechána, se však celý proces stal značně heterogenním. Metodologie používané napříč Evropou se tak často významně liší a deformují původní myšlenku stejného přístupu k evropským vodním útvarům a zdrojům znečištění. Cílem práce je zjistit, zda využívání principu přiměřenosti v ochraně vod a ovzduší přispívá k efektivnější ochraně životního prostředí v EU a zda je princip přiměřenosti používán konzistentně v různých členských státech. Disertační práce se skládá ze tří článků publikovaných v... Keywords: Princip přiměřenosti; Rámcová směrnice o vodách; Směrnice o průmyslových emisích; ochrana vod; ochrana ovzduší; environmentální regulace; taxonomie; Principle of proportionality; Water Framework Directive; Industrial Emissions Directive; water protection; air protection; environmental regulation; taxonomy Available in a digital repository NRGL
Princip nákladové přiměřenosti v právních předpisech EU v oblasti životního prostředí: ponaučení z implementace ochrany vod a ovzduší

Environmental legislation in the European Union recognizes the principle of proportionality as a tool that helps identify cases that require spending of disproportionate resources to achieve ...

Brabec, Jan; Jílková, Jiřina; Knápek, Jaroslav; Slavíková, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie
Sotolářová, Daniella Sarah; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Criminal sanctions of acts against the financial interests of the European Union. Daniella Sarah Sotolářová Summary The ongoing integration of the European Union - and the related extension of the powers of its bodies and closer cooperation between the Member States in many areas - brings about various new challenges and urges many subjects to deal with issues yet unresolved. This also applies to the field of criminal law and to the subjects active in criminal matters. A substantial progress has been made recently at the European Union level on the way towards the harmonization of certain criminal law standards and major steps have been taken leading to the reform of the system of the institutions and bodies active in criminal matters which include criminal offences against these standards. These harmonization and reform steps have reached furthest in the area of criminal law protection of the financial interests of the European Union against acts of a fraudulent nature. However, not everything has been achieved completely in the rapid development. It still remains open - and undefined - what really belongs among those protected financial interests of the European Union. Its normative efforts came up with the concept of criminal offences of a fraudulent nature substantially exceeding the framework of what... Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie Daniella Sarah Sotolářová Abstrakt Postupující integrace Evropské unie - a s ní spojené rozšiřování pravomocí jejích orgánů a užší spolupráce členských států v řadě oblastí - s sebou nese různé nové výzvy a staví řadu subjektů před řešení dosud nezodpovězených otázek. To platí i o trestněprávní oblasti a o subjektech činných v trestních věcech. V posledním období bylo na úrovni Evropské unie dosaženo zásadního pokroku na cestě k harmonizaci určitých trestněprávních norem a byly podniknuty zásadní kroky vedoucí k reformě soustavy institucí a orgánů aktivních v trestních věcech, v nichž jde o trestněprávně postižitelná porušení těchto norem. Nejdále se tyto harmonizační a reformní kroky dostaly v oblasti trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie před jednáními podvodné povahy. Ne všechno však bylo v daném překotném vývoji dotaženo. Otevřené - a nedefinované - zůstalo už to co vůbec patří do oněch chráněných finančních zájmů Evropské unie. Její normotvorba přišla s pojetím trestněprávně postižitelných jednání podvodné povahy zásadně překračujícím rámec toho co je běžně v právní teorii i praxi považováno za charakteristické pro činy dané povahy a vyšetřování těchto činů svěřila prvnímu nadnárodnímu justičnímu orgánu činnému... Keywords: Evropská unie; finanční zájmy Evropské unie; poškození a ohrožení finančních zájmů Evropské unie; podvody poškozující finanční zájmy Evropské unie; trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie; Úřad evropského veřejného žalobce; trestné činy proti finančním zájmům Evropské unie; European Union; financial interests of the European Union; damage and threat to the financial interests of the European Union; frauds damaging the financial interests of the European Union; criminal law protection of the financial interests of the European Union; European Public Prosecutor's Office; criminal acts against the financial interests of the European Union Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní postih podvodných jednání s peněžními prostředky Evropské unie

Criminal sanctions of acts against the financial interests of the European Union. Daniella Sarah Sotolářová Summary The ongoing integration of the European Union - and the related extension of the ...

Sotolářová, Daniella Sarah; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou
Řeháček, Vít; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Penka, Miroslav
2022 - Czech
BACKGROUND: Hereditary hemochromatosis (HH) is one of the most common hereditary diseases of the Euro-American population. The disease is caused by increased absorption of iron from the intestine, regardless of its current stores in the body. Excess iron is stored in tissues and organs and causes their significant damage. HH treatment consists of regular blood withdrawal, activation of erythropoesis causes the utilization of excess iron and normalization of its reserves. The standard method of blood withdrawal is venipuncture, an alternative method with the possibility of collecting larger red cell volume in one procedure is erythrocytapheresis. The aim of the research was to create a group of patients with newly diagnosed HH, apply erythrocytapheresis, verify their effectiveness, optimize and standardize treatment to reduce ferritin levels in the induction phase of treatment below 50 μg/l and subsequently keep ferritin levels below 100 μg / l in the maintenance phase of treatment. METHODS: The group of patient was created in cooperation with hepatology departments of the Hradec Králové region, by testing related patients with HH and by screening blood donors. For erythrocytapheresis, a Haemonetics MCS+ separator (Haemonetics Corp., Braintree, MA, USA) was used. The SW of MCS+ can modify red cell... SOUHRN ÚVOD: Hereditární hemochromatóza (HH), jedno z nejčastějších dědičných onemocnění euroamerické populace, je onemocnění způsobené zvýšenou absorpcí železa ze střeva bez ohledu na výši jeho aktuální zásoby v organismu, nadbytečné železo se ukládá v tkáních a orgánech a je příčinou jejich významného poškození. Léčba HH spočívá v pravidelných odběrech krve, aktivace erytropoézy vede k utilizaci nadbytečného železa a k normalizaci jeho zásob. Standardním způsobem odběru krve jsou venepunkce, alternativní metodou s možností odběru násobného množství erytrocytů při jednom výkonu je erytrocytaferéza. Cílem výzkumu bylo vytvořit soubor nemocných s nově diagnostikovanou HH, aplikovat erytrocytaferézy, ověřit jejich účinnost, optimalizovat a standardizovat léčbu s cílem snížit u pacientů hladinu feritinu v indukční fázi léčby pod 50 μg/l a následně udržovat hladinu feritinu pod 100 μg/l v udržovací fázi. SOUBOR NEMOCNÝCH A METODIKA: Soubor nemocných byl vytvořen ve spolupráci s hepatologickými pracovišti hradeckého regionu, testováním příbuzných pacientů s HH a screeningem dárců krve. Pro erytrocytaferézu byl použit přístroj Haemonetics MCS+ (Haemonetics Corp., Braintree, MA, USA), jehož SW dokáže přizpůsobit odběr erytrocytů na míru každému pacientovi. Odběry v indukční fázi byly prováděny s plánovaným... Keywords: hereditární hemochromatóza; aferéza; erytrocytaferéza; feritin; železo; hereditary haemochromatosis; apheresis; erythrocytapheresis; ferritin; iron Available in a digital repository NRGL
Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou

BACKGROUND: Hereditary hemochromatosis (HH) is one of the most common hereditary diseases of the Euro-American population. The disease is caused by increased absorption of iron from the intestine, ...

Řeháček, Vít; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Penka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Strukturní defekty v II-VI polovodičích
Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard; Hulicius, Eduard; Schneeweiss, Oldřich
2022 - English
Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: The single crystalline CdTe doped by chlorine is an excellent material for man- ufacturing x-ray and gamma-ray room-temperature semiconductor detectors thanks to the large linear attenuation coefficient, the possibility to make it high-resistive at the room temperature, and good electron mobility and the lifetime. This thesis aimed to examine the effect of annealing in well-defined ambient component pressure, Cd or Te, on the crys- tal's defect structure. The first experimental is devoted to eliminating the second phase defects - inclusions - present in CdTe : Cl, which significantly decay the crystal quality and detection performance. The following experimental parts are focused on the detailed inves- tigation of the point defect structure of CdTe : Cl. The annealing interval bisection method for reaching high resistivity material is introduced. The equilibrium defect structure is in- vestigated using the in-situ high-temperature Hall effect measurements. The results are interpreted through an advanced model of the defect structure considering also dissocia-... Název práce: Strukturní defekty v II-VI polovodičích Autor: Lukáš Šedivý Department: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Školitel: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt : Chlórem dopovaný mono-krystal Teluridu kademnatého CdTe je perspektivní materiál pro výrobu nechlazených detektorů vysokoenergetického záření především pro jeho vysoký absorpční koeficient, vysoký odpor za pokojové teploty, dobrou elektron/děrovou pohyblivost a příznivý µτ produkt. Cílem této práce je zmapovat vliv systematického žíhání v parách Cd a Te na výslednou defektní strukturu krystalu. Přičemž první experi- mentální kapitola je věnována metodice odstranění inkluzí běžně přítomných v CdTe : Cl, které významně limitují detekční schopnosti materiálu. Následující experimentální kapitoly jsou zasvěceny výzkumu bodových defektu v CdTe : Cl. V práci je představena metoda půlení intervalu, která umožňuje nastolit/znovunastolit vysokoodporový stav krystalu. Vliv bodových defektu v termodynamické rovnováze na galvanomagnetické charakteristiky krystalu je studován pomocí in-situ měření Hallova jevu za vysokých teplot. Změřená ex- perimentální data... Keywords: CdTe; CdZnTe|defekty|žíhání|Hallův jev|difúze; CdTe; CdZnTe|Defects|Annealing|Hall effect|Diffusion Available in a digital repository NRGL
Strukturní defekty v II-VI polovodičích

Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of ...

Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard; Hulicius, Eduard; Schneeweiss, Oldřich
Univerzita Karlova, 2022

Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE
Kramáriková, Ivana; Slanař, Ondřej; Slíva, Jiří; Kmoníčková, Eva
2022 - Czech
Introduction and Aim: Neuropeptides are widely distributed group of biologically active substances and their effects depend on their activity and localization of specific receptors. The mechanism of the regulatory / modulatory effects of neuropeptides has not been fully elucidated yet, and these gaps in our knowledge make it difficult for them to influence them therapeutically. Our hypothesis was that similar to the effects of the galaninergic system on the cardiovascular system, the galaninergic system may be one of the important modulators of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and may therefore modulate the stress response or pathophysiology of selected neurological diseases. The aim of our study was to investigate presence and expression of CRH and Galanin receptors in the basal conditions and in stress in adenohypohysis and in hypophysis and in pathological conditions - in the spinal cords in the murine model of multiple sclerosis, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and determine GalR1 cellular localization (oligodendrocytes, microglia, astrocytes, ependymal cells, and endothelial cells in the capillaries). Results: The expression of all tested galaninergic peptides was determined in the adenohypophysis. It was found that the expression of the GalR2 mRNA in adenohypophysis... Souhrn Úvod a cíl: Neuropeptidy tvoří rozsáhlou skupinu biologicky aktivních látek a jejich účinky závisí na aktivitě a lokalizaci specifických receptorů. Dosud není zcela objasněn mechanismus regulačních/modulačních účinků neuropeptidů a tyto mezery v našich znalostech pak ztěžují možnost jejich terapeutického ovlivnění. Naší hypotézou bylo, že podobně jako byly popsány účinky galaninergního systému na kardiovaskulární systém, může být galaninergní systém jedním z významných modulátorů hypotalamo-hypofýzo-adrenální osy a může proto modulovat stresovou odpověď či patofyziologii vybraných neurologických onemocnění. Cílem naší práce bylo zjistit přítomnost a expresi galaninových (GalR) a CRH (CRH-R) receptorů za bazálních podmínkách a při stresu v adenohypofýze a hypofýze a za patologických podmínek v míše na myším modelu roztroušené sklerózy, experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE) a určit buněčnou lokalizaci GalR1 (oligodendrocyty, mikroglie, astrocyty, ependymální buňky a endotelové buňky v kapilárách). Výsledky: Exprese všech testovaných galaninergních peptidů byla stanovena v adenohypofýze. Bylo zjištěno, že exprese mRNA GalR2 v adenohypofýze za bazálních podmínek byla mnohem vyšší než exprese mRNA GalR1 a GalR3. Zatímco akutní stres nevyvolal v adenohypofýze žádné změny v expresi GalR2,... Keywords: neuropeptidy; galanin; galaninergní receptory; CRH; stres; adenohypofýza; EAE; neuropeptides; galanin; galaninergic receptores; CRH; stress; adenohypophysis; EAE Available in a digital repository NRGL
Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE

Introduction and Aim: Neuropeptides are widely distributed group of biologically active substances and their effects depend on their activity and localization of specific receptors. The mechanism of ...

Kramáriková, Ivana; Slanař, Ondřej; Slíva, Jiří; Kmoníčková, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů
Popelář, Tomáš; Malý, Petr; Oswald, Jiří; Žídek, Karel
2022 - English
This Ph. D. thesis is focused on the study of modern semiconductor materials, diamond, and silicon nanocrystals, by methods of laser spectroscopy. A new experimental setup, the generator of mid-infrared laser pulses, was built to study diamond in detail. With its help, we observed the dynamics of high-density excited carriers, their condensation into electron-hole liquid, and their interaction with light around their plasma frequency. Thanks to the high sensitivity of these measurements on the excited carrier temperature we could observe the thermalisation dynamics which was described by the quantum theory of free carrier absorption. In the doped silicon nanocrystals embedded into SiO2 matrix, we studied the potential presence of free carriers which could be used to create a PN junction. We also found an important recombination channel in these samples which manifests at high excitation intensities. We identified its origin and described its interaction with nanocrystals. At last, we analyzed the influence of incorporated boron atoms on the distribution of decay times according to the emitted wavelength. Tato disertační práce se zabývá studiem moderních polovodičových materiálů, diamantu a křemíkových nanokrystalů, pomocí metod laserové spektroskopie. Pro detailní výzkum diamantu bylo postaveno nové experimentální uspořádání, generátor laserových pulsů ve střední infračervené oblasti. S jeho pomocí byla zkoumána dynamika excitovaných nosičů o vysokých hustotách, jejich kondenzace do elektron- děrové kapaliny a interakce se světlem kolem jejich plasmové frekvence. Díky vysoké citlivosti těchto měření na teplotu nosičů bylo možné vidět dynamiku termalizace, k jejímuž popisu byla použita kvantová teorie absorpce na volných nosičích. V dopovaných křemíkových nanokrystalech zabudovaných do SiO2 matrice jsme zkoumali potenciální přítomnost volných nosičů, která by umožnila vytvořit PN přechod. Dále jsme v těchto vzorcích objevili významný rekombinační kanál, který se projevuje při vysokých intenzitách excitace. Identifkovali jsme jeho původ a popsali jeho interakci s nanokrystaly. Nakonec jsme analyzovali vliv atomů bóru v nanokrystalech na distribuci časů doznívání podle vyzářené vlnové délky. Keywords: diamant|křemíkové nanokrystaly|časově rozlišená spektroskopie|NBOHC; diamond|silicon nanocrystals|time-resolved spectroscopy|NBOHC Available in a digital repository NRGL
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů

This Ph. D. thesis is focused on the study of modern semiconductor materials, diamond, and silicon nanocrystals, by methods of laser spectroscopy. A new experimental setup, the generator of ...

Popelář, Tomáš; Malý, Petr; Oswald, Jiří; Žídek, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Perspektivy farmakologického a klinického přínosu aktivátorů a inhibitorů sirtuinu 1 a AMPK při zánětlivém a oxidativním poškození v jaterní tkáni
Njeka Wojnarová, Lea; Kutinová Canová, Nikolina; Hodek, Petr; Votava, Martin
2022 - English
Introduction: Liver diseases represent a significant cause of morbidity and mortality worldwide. Previous experimental studies have shown that polyphenolic compound, resveratrol, as a less specific activator of sirtuin 1 (SIRT1) and AMP-activated protein kinase (AMPK) can effectively attenuate acute liver injury. Although SIRT1 and AMPK have been widely studied for many years, further evidence for a mutual SIRT1/AMPK signaling mechanism and how it is modulated by drugs of small molecules had not been fully clarified at start of our experimental work. Goal: The main objective of the presented research was to investigate the relationship of SIRT1 and AMPK in process of hepatotoxicity/hepatoprotection in in vivo and in vitro animal model of acute drug-induced liver injury. Methods: Male Wistar rats were used for both in vivo and in vitro studies. Hepatotoxicity was induced by a single dose of D-Galactosamine (GalN)/lipopolysaccharide (LPS) or acetaminophen (APAP). Some rats and cultured hepatocytes were treated by resveratrol, synthetic selective activator or inhibitor of SIRT1 and AMPK. Biochemical markers of liver injury (aminotransaminases, total bilirubin), oxidative stress (nitrites) and lipid peroxidation (conjugated dienes, TBARS) were measured in the plasma, medium or liver homogenate. Liver... Úvod: Choroby jater se staly jednou z hlavních příčin morbidity a mortality u lidí po celém světě. Předchozí studie s přírodní polyfenolickou sloučeninou resveratrolem, jakožto nespecifickým aktivátorem sirtuinu 1 (SIRT1, silent information regulator T) a AMP- aktivované proteinové kinázy (AMPK), prokázaly jeho hepatoprotektivní působení při akutním poškození jater. Ačkoli SIRT1 a AMPK jsou široce studovány již řadu let, další důkazy o vzájemném propojení jejich signálních drah a o tom, jak jsou ovlivněny syntetickými látkami modulujícími jejich aktivitu o malé molekule, nebyly v době zahájení naší experimentální práce předloženy. Cíle: Hlavním cílem naší studie bylo objasnění úlohy SIRT1 a AMPK v procesu hepatoprotekce na zvířecím modelu chemického poškození jaterních buněk in vivo a in vitro. Metody: Akutní hepatotoxicita byla navozena jednorázovým podáním D-galaktosaminu (GalN)/lipopolysacharidu (LPS) nebo paracetamolu (APAP) in vivo u potkanů kmene Wistar nebo in vitro na buněčných kulturách primárních hepatocytů. Současně byl aplikován resveratrol nebo další látky modulující aktivitu sirtuinu 1 nebo AMPK. Biochemické markery hepatocelulárního poškození (aminotransaminázy, celkový bilirubin), oxidačního stresu (dusitany) a lipidové peroxidace (konjugované dieny, TBARS) byly měřeny v plazmě,... Keywords: acetaminophen; adenosine monophosphate protein kinase (AMPK); AICAR; CAY10591; Compound C; D-Galactosamine (GalN); lipopolysaccharide (LPS); enzyme activation; EX-527; hepatocyte protection; hepatotoxicity; sirtuin 1 (SIRT1); AICAR; aktivace enzymu; AMP-aktivovaná proteinová kináza (AMPK); CAY10591; Compound C; D-galaktózamin (GalN); lipopolysacharid (LPS); EX-527; hepatotoxicita; hepatoprotekce; paracetamol; sirtuin 1 (SIRT1) Available in a digital repository NRGL
Perspektivy farmakologického a klinického přínosu aktivátorů a inhibitorů sirtuinu 1 a AMPK při zánětlivém a oxidativním poškození v jaterní tkáni

Introduction: Liver diseases represent a significant cause of morbidity and mortality worldwide. Previous experimental studies have shown that polyphenolic compound, resveratrol, as a less specific ...

Njeka Wojnarová, Lea; Kutinová Canová, Nikolina; Hodek, Petr; Votava, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Optické vlastnosti listu ve vztahu k anatomickým vlastnostem listu
Neuwirthová, Eva; Albrechtová, Jana; Tomášková, Ivana; Písek, Jan
2022 - English
Plant functional traits at the leaf level are commonly used to predict ecosystem responses to environmental factors and describe global climate change processes at the ecosystem level. Plant functional traits include both leaf biophysical traits (e.g., photosynthetic pigment content and water content) and structural traits (e.g., leaf thickness and proportion of photosynthetic and non-photosynthetic tissues). Leaf biophysical and structural traits can be detected either destructively in the laboratory or non-destructively using leaf optical properties. Although estimating chlorophyll content from leaf optical properties is a well-established methodology, the influence of leaf structure and internal anatomy on leaf optical properties has only been thoroughly studied in the last two decades. The papers included in my thesis and my thesis itself are mostly focused on the study of typical European deciduous trees of temperate and hemiboreal forests with leaves having a dorsiventral structure (i.e., the mesophyll is differentiated into palisade and spongy parenchyma). Furthermore, my thesis includes a study on the effect of leaf surface structural traits on optical properties. In this study, two groups of phylogenetically close herbs with comparable internal leaf structure were used (mutants of... K předpovědi reakcí ekosystémů na faktory prostředí se běžně používají funkční znaky rostlin na úrovni listu, popisující projevy globálních změn klimatu na úrovni ekosystémů. Mezi funkční znaky rostlin řadíme jak biofyzikální vlastnosti listu (např. obsah fotosyntetických pigmentů a obsahu vody) tak jeho strukturní vlastnosti (např. tloušťka listu a poměr fotosyntetických a nefotosyntetických pletiv listu). Biofyzikální a strukturní vlastnosti listu je možné zjišťovat buď destruktivně v laboratoři, nebo nedestruktivně s využitím optických vlastností listu. Ačkoli je odhadování obsahu chlorofylu na základě optických vlastností listů dobře zavedenou metodou, vliv struktury a vnitřní anatomie listů na jejich optické vlastnosti je důkladně studován teprve v posledních dvou dekádách. Publikace zahrnuté v mé práci a většina práce je věnována evropským opadavým dřevinám, typickým pro temperátní a hemiboreální lesy s listy vykazujícími podobnou dorziventrální strukturu, (tj. mezofyl je diferencován na palisádový a houbovitý parenchym). Dále má disertační práce zahrnuje studii vlivu strukturních znaků povrchu listů dvou skupin bylin na jejich optické vlastnosti. V této studii byly použity dvě skupiny fylogeneticky blízkých bylin se srovnatelnou vnitřní strukturou listů (mutanty Arabidopsis thaliana L. a... Keywords: Arabidopsis thaliana; biofyzikální znaky listu; difúzní odrazivost; dorziventrální list; fenologie; Hieracium; laboratorní spektroskopie; opadavé dřeviny; optické vlastnosti listu; planární list; pokožka listu; tloušťka listu; vegetační sezóna; zrcadlová odrazivost; Arabidopsis thaliana; biophysical traits; deciduous trees; diffuse reflectance; dorsiventral leaves; growing season; Hieracium; laboratory spectroscopy; leaf epidermis; leaf optical properties; leaf thickness; phenology; planar leaf; specular reflectance Available in a digital repository NRGL
Optické vlastnosti listu ve vztahu k anatomickým vlastnostem listu

Plant functional traits at the leaf level are commonly used to predict ecosystem responses to environmental factors and describe global climate change processes at the ecosystem level. Plant ...

Neuwirthová, Eva; Albrechtová, Jana; Tomášková, Ivana; Písek, Jan
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases