Number of found documents: 708531
Published from to

Svěřenské nástupnictví
Dandová, Veronika; Lederer, Vít; Frinta, Ondřej
2023 - Czech
Fideicommissum This diploma thesis deals with the institution of fideicommissum, which was reintroduced into the current legal regulation of inheritance law by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, and which significantly strengthened the principle of the testator's freedom of acquisition compared to the previous legal regulation. The first chapter is devoted to inheritance law, in particular it focuses on the explanation of the prerequisites of inheritance and the basic principles that are necessary for proper analysis and understanding of the institution of fideicommissum, as well as its placement in the system of inheritance law in the Czech Republic. The second chapter of this thesis deals with the historical development of the institution of fiduciary succession, from its very beginnings, which can be found already in the Roman law institution of legacy and fideicommissa, through its regulation contained in the General Civil Code and the Government Proposal of 1937, which were the main inspiration for the creation of the current Civil Code. The last part of this chapter discusses the Civil Code of 1950 and 1964, focusing in particular on the reasons why fiduciary succession did not develop during that period, and eventually the adoption of the legislation in force is discussed. The third and... Svěřenské nástupnictví Tato diplomová práce se zabývá institutem svěřenského nástupnictví, který byl do platné právní úpravy dědického práva znovuzaveden zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jímž byla oproti předchozí právní úpravě významným způsobem posílena zásada pořizovací volnosti zůstavitele. První kapitola je věnována dědickému právu, a to zejména se zaměřením na vysvětlení předpokladů dědění a základních principů, které jsou nezbytné pro řádný rozbor a pochopení institutu svěřenského nástupnictví, jakož i jeho zasazení do systému dědického práva v České republice. Druhá kapitola této práce se zabývá historickým vývojem institutu svěřenského nástupnictví, a to od jeho úplných počátků, které lze nalézt již v římskoprávním institutu odkazu a fideikomisu, přes jeho úpravu obsaženou ve Všeobecném zákoníku občanském a Vládním návrhu z roku 1937, jež byly hlavní inspirací při tvorbě současného občanského zákoníku. V poslední části této kapitoly je zmíněn Občanský zákoník z roku 1950 a 1964, zejména pak se zaměřením na důvody, proč v daném období nedošlo k rozvoji svěřenského nástupnictví, a nakonec je zmíněno i přijetí dnes účinné právní úpravy. Třetí a čtvrtá kapitola zkoumá dnes platnou právní úpravu. Zatímco třetí kapitola se zabývá hmotněprávní úpravou institutu obsaženou v Občanském... Keywords: svěřenské nástupnictví; přední dědic; svěřenský nástupce (následný dědic); fideicommissum (fiduciary succession); preliminary heir; fiduciary successor (subsequent heir) Available in a digital repository NRGL
Svěřenské nástupnictví

Fideicommissum This diploma thesis deals with the institution of fideicommissum, which was reintroduced into the current legal regulation of inheritance law by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, and ...

Dandová, Veronika; Lederer, Vít; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Znalosti, názory a prevence vzniku akné u žáků středních škol
Třísková, Veronika; Hlaváčová, Lucie; Ehler, Edvard
2023 - Czech
The diploma thesis is split into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the thesis focuses on basic information about the skin disaese acne. This part includes general knowledge about the skin and skin care, information specifically about acne vulgaris, factors of acne, acne treatment, natural cosmetics and also includes a chapter on the perception of acne in girls and boys in secondary schools. The theoretical section also provides advice on the prevention of the subsequent treatment of acne skin disease. One of the purposes of this thesis is to highlight the issue of acne in adolescents in secondary schools, to familiarize the reader with this common disease, and to provide treatment alternatives as well as prevention. The main objective of the research part is to analyze the awareness of acne among high school students. The practical part of the thesis examines the current information that high school students have about acne, further examines the psychological impact of the disease, and finds out if specifically high school students in the city of Pilsen would be interested in learning about the skin disease acne in schools. This part was prepared by means of a questionnaire survey, which, after its evaluation, shows that out of 84 secondary school respondents, acne has a... Diplomová práce se rozděluje na část teoretickou a část praktickou. V části teoretické se práce zaobírá základními informacemi o kožním onemocnění akné. Tato část obsahuje obecné poznatky o kůži a o pleti, dále informace konkrétně o acne vulgaris, faktorech vzniku akné, léčbě akné, o přírodní kosmetice a dále obsahuje kapitolu zaměřenou na vnímání akné u dívek a chlapců na středních školách. Teoretická část také poskytuje rady k prevenci tohoto onemocnění a dále k následné léčbě kožního onemocnění akné. Jedním z cílů této práce je poukázat na problematiku akné u dospívajících na středních školách, seznámit čtenáře s tímto častým onemocněním a poskytnout alternativy léčby a také prevence. Hlavním cílem výzkumné části je analyzovat informovanost středoškoláků o akné. Praktická část diplomové práce se zabývá současnými informacemi, které středoškoláci mají o akné, dále zkoumá psychický dopad onemocnění a zjišťuje, zda by konkrétně u středoškoláků ve městě Plzeň byl zájem o vyučování o kožním onemocnění akné na školách. Tato část byla vypracována za pomocí dotazníkového šetření, ze kterého po jeho vyhodnocení vyplývá, že z 84 středoškolských respondentů akné značně ovlivňuje sebevědomí u 42 respondentů a 18 z nich zodpovědělo, že akné má na jejich sebevědomí silný dopad. Dále z dotazníku vyplývá, že 63... Keywords: - akné - aknózní pleť - léčba - přírodní kosmetika - životospráva - Plzeň; - acne - acneic skin - therapy - natural cosmetics - diet lifestyle - Pilsen Available in a digital repository NRGL
Znalosti, názory a prevence vzniku akné u žáků středních škol

The diploma thesis is split into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the thesis focuses on basic information about the skin disaese acne. This part includes general knowledge ...

Třísková, Veronika; Hlaváčová, Lucie; Ehler, Edvard
Univerzita Karlova, 2023

Československý disent jako učící se společnost
Padevět, Jiří; Veteška, Jaroslav; Kříž, Jaroslav
2023 - Czech
The diploma thesis is dealing with the problematics of Czechoslovak/Czech dissent, especially in the years from 1977 to 1989 and with its position as a learning society on its own. In the text, the status of dissent in the general society is described and followed, along with the ostracization of it, which ultimately led to a forming of a parallel polis, which included both parallel educational and cultural systems. Those were based on transmitting and sharing knowledge and skills inside of the community. Considering many activities performed by dissent organizations, the thesis takes interest mainly in four educational and cultural structures: home seminars, home theatre, samizdats and so-called festival of the second culture, both personally and organizationally bonded to Charter 77. These activites are not perceived only from the cultural history perspective, but more importantly with the help of andragogy and learning society concept. In conclusion, the thesis will focus on such specific educational and cultural topics and not only its impact on the parallel polis of dissent, but on the society in general, as well. The main intention of the theoretical and analytic part of the thesis is to analyze, identify and describe key milestones and phenomenons, tied with the informal learning of adults... Diplomová práce se věnuje problematice československého/českého disentu především v letech 1977 až 1989 a jeho postavení jako učící se společnosti. V práci je sledováno postavení disentu ve společnosti, jeho ostrakizace a následná tvorba paralelní polis, včetně paralelního vzdělávacího a kulturního systému, založeného na sdělování vědomostí a znalostí uvnitř komunity. Vzhledem k rozsahu disentních aktivit se práce věnuje především čtyřem vzdělávacím a kulturním strukturám, a to bytovým seminářům, bytovému divadlu, samizdatům a takzvaným festivalům druhé kultury, personálně a organizačně navázaným na Chartu 77. Tyto aktivity sleduje práce nejen z pohledu kulturní historie, ale především z pohledu andragogiky a učící se společnosti. Práce se zaměří na tyto jednotlivé vzdělávací a kulturní okruhy a na jejich dopad jak na paralelní polis disentu, tak na většinovou společnost. Cílem předložené teoreticko- analytické části diplomové práce je analyzovat, identifikovat a popsat klíčové mezníky a fenomény související s informálním učením dospělých v období druhé poloviny 20. stol. Sledovaná specifika vycházejí z politicko-ideologických charakteristik společnosti. Z metodologického hlediska můžeme položit tyto výzkumné otázky: Jaké klíčové faktory ovlivnily vývoj vzdělávání a učení se dospělých v období 1969... Keywords: andragogika; učící se společnost; disent; Charta 77; underground; bytové semináře; bytové divadlo; samizdat; druhá kultura; represe; andragogy; learning society; dissent; Charter 77; underground; home seminars; home theatre; samizdat; second culture; repression Available in a digital repository NRGL
Československý disent jako učící se společnost

The diploma thesis is dealing with the problematics of Czechoslovak/Czech dissent, especially in the years from 1977 to 1989 and with its position as a learning society on its own. In the text, the ...

Padevět, Jiří; Veteška, Jaroslav; Kříž, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Právo z vadného plnění a právo na náhradu škody
Císařovský, Adam; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2023 - Czech
1 Right from a defective performance and right to compensation for damage Abstract This thesis deals with the interrelation of the institutes of the right from a defective performance and the right to compensation for damage. The institutes of rights from defective performance and the right to compensate for damage caused by the provision of defective performance are both commonly perceived as breaches of obligation, and the literature consistently classifies them under the concept of breach of contract. The aim of this thesis is to analyse the defective performance as a necessary prerequisite for both claims arising from the right from defective performance and the right to compensation for damage. The thesis deals with the relationship of the above-mentioned institutes, which are in the Czech legal environment in the relationship of exclusivity of the right from defective performance to the right to compensation for damage on the basis of the provisions of Section 1925 of the Civil Code, according to which the acquirer of a performance that is defective must claim these defects only through the legal provisions of the right from a defective performance. The thesis then uses analytical, critical, comparative and descriptive research methods. In the first chapter of the thesis, the descriptive method is... Právo z vadného plnění a právo na náhradu škody Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou souvztažností institutů práva z vadného plnění a práva na náhradu škody. Instituty vadného plnění a povinnosti k náhradě škody způsobené poskytnutím vadného plnění shodně představují porušení závazku, a odborná literatura je shodně řadí pod pojem porušení smlouvy. Cílem práce je analýza vzniku práva z vadného plnění, jako nutného předpokladu pro uplatnění jak nároků plynoucích z práv z vadného plnění, tak z práv na náhradu škody. Práce se zabývá vztahem výše citovaných institutů, které jsou v českém právním prostředí na základě ustanovení § 1925 občanského zákoníku ve vztahu výlučné exkluzivity práv z vadného plnění vůči právu na náhradu škody, podle které musí nabyvatel plnění, které vykazuje vady, nárokovat tyto vady toliko skrze právní úpravu práv z vadného plnění. Diplomová práce pak využívá analytickou, kritickou, komparativní i deskriptivní metodu výzkumu. V první části práce je uplatněna deskriptivní metoda ve vztahu k právní úpravě vadného plnění, jakožto společné prerekvizity jednak práv z vadného plnění a práva na náhradu škody. Následně je na základě historické komparace analyzován historický vývoj úpravy vztahu mezi právy z vadného plnění a právem na náhradu škody, přičemž tato analýza je zásadní... Keywords: právo z vadného plnění; právo na náhradu škody; vadné plnění; Right from a defective performance; right to compensation for damage; defective performance Available in a digital repository NRGL
Právo z vadného plnění a právo na náhradu škody

1 Right from a defective performance and right to compensation for damage Abstract This thesis deals with the interrelation of the institutes of the right from a defective performance and the right to ...

Císařovský, Adam; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2023

Kladenské kino Svět v letech 1960-1990 prizmatem jeho zaměstnanců
Dragounová, Veronika; Wohlmuth Markupová, Jana; Krátká, Lenka
2023 - Czech
The subject of this thesis is the research of the cinema Svět in Kladno, primarily in the timeframe 1960-1990 with the main part of the thesis focusing on the experience of everyday life in the movie theatre from the perspective of its former employees. The research was conducted through the method of oral history, and the results provide insight into everyday life in the environment of the cinema in the second half of the last century. The thesis concludes with a reflection on the significance of this life stage for the interviewed narrators. Keywords: cinema, Kladno, movie, cinema staff, oral history Předmětem zájmu předložené diplomové práce je výzkum kladenského kina Svět primárně ve sledovaném období let 1960-1990, přičemž stěžejní část práce se bude soustředit na prožívání každodennosti v biografu očima jeho bývalých zaměstnanců. Výzkum byl realizován prostřednictvím metody orální historie, a jeho výsledky přinášejí vhled do každodenního života v prostřední biografu druhé poloviny minulého století. Závěrem diplomové práce je zamyšlení se nad významem této životní etapy pro dotazované narátory. Klíčová slova: kino, biograf, Kladno, film, zaměstnanci kina, orální historie Keywords: kino; biograf; Kladno; film; zaměstnanci kina; orální historie; cinema; Kladno; movie; cinema staff; oral history Available in a digital repository NRGL
Kladenské kino Svět v letech 1960-1990 prizmatem jeho zaměstnanců

The subject of this thesis is the research of the cinema Svět in Kladno, primarily in the timeframe 1960-1990 with the main part of the thesis focusing on the experience of everyday life in the movie ...

Dragounová, Veronika; Wohlmuth Markupová, Jana; Krátká, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Self-efficacy u začínajících vyučujících
Vozková, Anna; Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav; Denglerová, Denisa
2023 - Czech
This thesis focuses on novice teachers, their attitudes towards educational inclusion, and the impact of teacher self-efficacy. The theoretical part is divided into five main sections devoted to various aspects of a teacher's work, addressing the development and enhancement of their professional identity and teacher self-efficacy at the outset of their career. The last two chapters describe the concept of inclusion within the context of the Czech educational system and summarize the current research on teachers' attitudes towards inclusion. The empirical part presents a mixed-methods research study examining Czech novice teachers' attitudes towards and experiences with inclusion. The study also investigates factors potentially influencing the implementation of inclusion, including teacher self-efficacy, social environment, and perceived support. The research was conducted in three waves; however, due to attrition, only data collected during the first two waves were analyzed. In each stage, participants completed three types of questionnaires and participated in semi-structured interviews. The data were processed using statistical methods and thematic analysis as appropriate. This resulted in the development of a new model, proposing that teacher professional identity mediates the relationship... Disertační práce se věnuje začínajícím vyučujícím, jejich postoji k inkluzi ve vzdělávání a vlivu učitelské self-efficacy. Teoretická část je rozdělena na pět hlavních částí, které se věnují učitelské práci a profesní identitě, především ve smyslu jejího vývoje na začátku profesní dráhy a učitelské self-efficacy a možnostem jejího rozvoje. Poslední dvě kapitoly se zaměřují na koncept inkluze, který je ukotven v rámci českého vzdělávacího systému a jsou shrnuty aktuální výzkumné poznatky o postoji vyučujících k inkluzi. V praktické části je představen výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak vnímají vyučující inkluzi na začátku své profesní dráhy, jak se na ní cítí připraveni a jaké s ní zatím mají zkušenosti. Dále se výzkum zaměřil na možné oblasti, které mohou s postojem k inkluzi souviset nebo ho ovlivňovat, jako je učitelská self-efficacy, sociální prostředí a vnímaná podpora. Design výzkumu byl smíšený a probíhal ve třech fázích, kvůli vysokému snížení počtu respondentů byla však použita pouze data z prvních dvou fází. V práci byly využity tři typy dotazníků a polostrukturovaný rozhovor. Data byla zpracována statisticky a pomocí tematické analýzy. Ve výsledcích výzkumu jsou uvedena důležitá témata a následně navržen nový model vztahu mezi učitelskou self-efficacy a postojem k inkluzi, který je... Keywords: začínající vyučující; učitelská self-efficacy; učitelská profesní identita; inkluze ve vzdělávání; postoj k inkluzi; novice teachers; teacher self-efficacy; teacher professional identity; educational inclusion; attitudes towards inclusion Available in a digital repository NRGL
Self-efficacy u začínajících vyučujících

This thesis focuses on novice teachers, their attitudes towards educational inclusion, and the impact of teacher self-efficacy. The theoretical part is divided into five main sections devoted to ...

Vozková, Anna; Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav; Denglerová, Denisa
Univerzita Karlova, 2023

Znalosti a dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace
Ročková, Lenka; Kuba, Radim; Nodžáková, Kateřina
2023 - Czech
This thesis focuses on teaching first aid to elementary school students with an emphasis on resuscitation procedures. First aid and resuscitation, in particular, are crucial skills for saving lives in critical situations. Although first aid education is a part of school programs, it often remains limited to theoretical explanations, which can hinder students' ability to react practically. The presented study highlights the significance of practical training and experiential pedagogy in first aid education. We conducted a survey among pupils of the second stage of elementary school (N=142), consisting of two main parts. In the questionnaire section, pupils evaluated the difficulty of various tasks related to resuscitation and answered questions focused on theoretical knowledge. In the second part, pupils demonstrated resuscitation on an electronic training model. The conducted research confirmed that theoretical knowledge often does not translate into the ability to perform necessary tasks in practice. Pupils faced the greatest difficulties with tasks involving rescue breathing, but deficiencies were also observed in achieving the correct compression frequency and depth. Based on the obtained results, didactic recommendations were proposed, which can be implemented into first aid education for... Tato diplomová práce se zaměřuje na výuku první pomoci u žáků základních škol s důrazem na resuscitační postupy. První pomoc a resuscitace především jsou klíčovou dovedností pro záchranu životů v kritických situacích. I když je výuka první pomoci součástí školních programů, často zůstává omezena na teoretický výklad, což může omezit schopnost žáků prakticky reagovat. Předložená studie zdůrazňuje význam praktického nácviku a zážitkové pedagogiky ve výuce první pomoci. Realizovali jsme šetření na žácích 2. stupně základní školy (N=142), které se skládalo ze dvou hlavních částí. V dotazníkové části žáci mimo jiné hodnotili obtížnost jednotlivých úkonů spojených s resuscitací a odpovídali na otázky zaměřené na teoretické znalosti. V rámci druhé části žáci předvedli ukázku resuscitace na elektronickém výukovém modelu. Provedený výzkum potvrdil, že teoretické znalosti často neznamenají, že žák dovede potřebný úkon předvést i v praxi. Největší obtíže žákům dělaly úkony spojené s poskytováním umělých vdechů, ale nedostatky žáci měli i v případě správné frekvence a hloubky stlačování. Na základě uvedených výsledků byla navržena didaktická doporučení, která je možné implementovat do výuky první pomoci pro žáky. Jako klíčové se zdá být praktické cvičení resuscitace a možnost si dané úkony opakovaně vyzkoušet.... Keywords: resuscitace; první pomoc; výuka první pomoci; záklon hlavy; stlačování; umělé vdechy; resuscitation; first aid; first aid training; head tilt; chest compressions; rescue breathing Available in a digital repository NRGL
Znalosti a dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace

This thesis focuses on teaching first aid to elementary school students with an emphasis on resuscitation procedures. First aid and resuscitation, in particular, are crucial skills for saving lives in ...

Ročková, Lenka; Kuba, Radim; Nodžáková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Výuka tématu fotosyntéza s využitím prvků badatelsky orientovaného učení
Rapantová, Lenka; Vojíř, Karel; Nejedlý, Adam
2023 - Czech
This bachelor thesis deals with the teaching of photosynthesis in primary school science classes. The aim of the thesis was to validate a teaching program with elements of inquiry- oriented teaching, to find out its effectiveness on the level of knowledge acquired by the pupils of the seventh year at the second grade of the primary school. To investigate the educational effect, an initial pre-test was designed to ascertain the pupils' prior knowledge. Furthermore, the knowledge acquired after the laboratory tasks were carried out was analyzed and verified by an analogous post-test. The premise was that the laboratory activity would motivate the pupils' interest in science and provide a better understanding of photosynthesis, especially its inputs, waste substances and products. Another aim of this thesis was to find out how pupils perceive the attractiveness, value and usefulness of the tutorial after completing it and how they evaluate their efforts in this type of learning. A standardized IMI (Intrinsic Motivation Inventory) questionnaire survey was used to determine the above. The paper describes in detail the different laboratory tasks that were part of the curriculum applied in science classes, as well as the procedures necessary for their implementation and the students' reactions to the... Tato bakalářská práce se zabývá výukou fotosyntézy v hodinách přírodopisu na základní škole. Cílem práce bylo ověřit výukový program s prvky badatelsky orientovaného vyučování, zjistit jeho účinnost na míru získaných znalostí u žáků sedmého ročníku druhého stupně základní školy. K výzkumu edukačního efektu byl vytvořen vstupní pre-test zjišťující znalosti žáků z předchozích let. Dále byly analyzovány znalosti získané po uskutečnění laboratorních úloh, které ověřoval analogický post-test. Snahou bylo, aby laboratorní činnost žáky motivovala k zájmu v přírodovědných oborech a zajistila lepší pochopení problematiky fotosyntézy, zejména pak jejích vstupních látek, odpadních látek a produktů. Dalším cílem bylo zjistit, jak žáci po absolvování výukového programu vnímají jeho atraktivitu, hodnotu a užitečnost a jak hodnotí své vynaložené úsilí při tomto typu výuky. Ke zjištění uvedeného bylo využito standardizovaného dotazníkového šetření IMI (Intrinsic Motivation Inventory). V práci jsou podrobně popisovány jednotlivé laboratorní úlohy, které byly součástí výukového programu aplikovaného v hodinách přírodopisu, dále postupy nezbytné pro jejich realizaci a reakce žáků na implementovanou badatelsky orientovanou výuku. Analýzou jednotlivých testů bylo zjištěno, že ačkoliv žáci v úvodu výukového programu... Keywords: laboratorní úlohy; badatelsky orientované vyučování; fotosyntéza; přírodopis; Laboratory activities; inquiry-based learning; photosynthesis; biology Available in a digital repository NRGL
Výuka tématu fotosyntéza s využitím prvků badatelsky orientovaného učení

This bachelor thesis deals with the teaching of photosynthesis in primary school science classes. The aim of the thesis was to validate a teaching program with elements of inquiry- oriented teaching, ...

Rapantová, Lenka; Vojíř, Karel; Nejedlý, Adam
Univerzita Karlova, 2023

Komiks v české současné dětské literatuře
Richterová, Tereza; Francová, Sylva; Gajdošíková, Pavla
2023 - Czech
The diploma thesis is focused on the topic of comics in Czech modern children's literature with an emphasis on the creative creation of comics. The work consists of three parts - theoretical, practical and didactic. In the theoretical part, this concept is divided according to criteria - to define the term comics, to its czech history of comics and to the spread of comics in Czech modern children's literature. In this section are mentioned specific Czech works and Czech authors who are dedicated to this topic. Selected authors are interviewed about their journey to comics. The practical part is dedicated to the project, the comic book Today I will be offline which is created in the form of comics and is intended for children of younger school age. The second project, which is part of the practical part, is the application of comics in art education at a selected primary school. This project connects the practical part and the didactic part, the use of comics in teaching. KEYWORDS Comics, literary genre, children's literature, Czech authors, art education Diplomová práce je zaměřena na téma komiks v české moderní dětské literatuře s důrazem na výtvarnou tvorbu komiksu. Práce se skládá ze tří částí - z teoretické, praktické a didaktické. V teoretické části je tento pojem rozdělen podle kritérií - na vymezení termínu komiks a jeho definici, na českou historii komiksu a na rozšíření komiksu v české moderní dětské literatuře. V této části jsou zmíněna konkrétní česká díla a čeští autoři, kteří se tomuto tématu věnují. S vybranými autory je veden rozhovor o jejich cestě ke komiksu. Praktická část se věnuje projektu, komiksové příručce Dneska budu offline, který je vytvořen komiksovou formou a je určen pro děti mladšího školního věku. Druhým projektem, který je součástí praktické části, je uplatnění komiksu ve výtvarné výchově na vybrané základní škole. Tento projekt propojuje část praktickou a část didaktickou, využití komiksu ve výuce. KLÍČOVÁ SLOVA Komiks, literární žánr, dětská literatura, čeští autoři, výtvarná výchova Keywords: komiks; dětská literatura; ilustrace; příručka; výtvarná výchova; comics; children's literature; illustration; comic book; art education Available in a digital repository NRGL
Komiks v české současné dětské literatuře

The diploma thesis is focused on the topic of comics in Czech modern children's literature with an emphasis on the creative creation of comics. The work consists of three parts - theoretical, ...

Richterová, Tereza; Francová, Sylva; Gajdošíková, Pavla
Univerzita Karlova, 2023

Aplikace metody čtenářské gramotnosti při výuce vybraných zástupců obojživelníků na 2. stupni základní školy
Korečková, Valentýna; Andreska, Jan; Hanel, Lubomír
2023 - Czech
In my diploma thesis I apply the reading comprehension method in the biology and I focus on selected species of amphibians. Understanding the text is a prerequisite for learning from the text, and it is an important part of understanding the world. This is the reason why I use a multidisciplinary approach and I included reading comprehension methods in the teaching of amphibians in elementary school. In my diploma thesis, I made a research which I examine whether students with learning disabilities will be able to understand the text, or whether they will be more successful in a simpler text supplemented with pictures and graphs. Furthermore, I deal with whether teaching with the application of the reading comprehension method will increase students' interest in the discussed topic and whether these students will be more successful in verifying their knowledge than students who were taught using the frontal method. I have chosen methods to achieve the goals which are: a frontal teaching method, teaching with the application of developing reading comprehension, a test in the form of a questionnaire and a semi-structured interview with pupils. It is a mixed research, where I combine qualitative and quantitative research procedures. This research is implemented at a selected elementary school. The... Ve své diplomové práci aplikuji metody čtenářské gramotnosti ve výuce přírodopisu se zaměřením na vybrané druhy obojživelníků. Porozumění textu, je předpokladem pro učení se z textu, a je nedílnou součástí porozumění okolního světa i požadavků, které jsou na nás kladeny. To je důvodem, proč využívám multidisciplinární přístup a zařazuji metody čtenářské gramotnosti do výuky obojživelníků v přírodopisu na základní škole. V rámci diplomové práce proběhl výzkum, ve kterém zkoumám, zda žáci s poruchami učení budou zvládat porozumění textu, respektive, zda budou úspěšnější v textu jednodušším doplněném o obrázky a grafy. Dále se zabývám tím, zda výuka s aplikací metody čtenářské gramotnosti zvýší zájem žáků o probírané téma a zda budou tito žáci úspěšnější v ověřování znalostí než žáci, kteří byli vyučováni frontální metodou. Mezi metody, které jsem zvolila k dosáhnutí cílů patří výklad - frontální metoda výuky, výuka s aplikací rozvíjení čtenářské gramotnosti, sestavený test formou dotazníku a polostrukturovaný rozhovor se žáky. Jedná se o smíšený výzkum, kdy kombinuji kvalitativní a kvantitativní postupy výzkumu s terénní realizací na vybrané základní škole. Výzkum je aplikován na dva výzkumné vzorky, skupiny A a B, kdy A je vyučován frontální výukou a B je vyučován za pomoci rozvíjení čtenářské... Keywords: obojživelníci; čtenářská gramotnost; přírodopis; základní škola; druhý stupeň; výzkum; inkluze; Amphibians; reading comprehension; biology; primary school; research; inclusion Available in a digital repository NRGL
Aplikace metody čtenářské gramotnosti při výuce vybraných zástupců obojživelníků na 2. stupni základní školy

In my diploma thesis I apply the reading comprehension method in the biology and I focus on selected species of amphibians. Understanding the text is a prerequisite for learning from the text, and it ...

Korečková, Valentýna; Andreska, Jan; Hanel, Lubomír
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases