Number of found documents: 557204
Published from to

Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově
Čarský Jiří; Aneta Bahníková; Nováček Ondřej
2020 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově“ je analýza stávající dopravní situace, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu, úprava křižovatek ulic Hodějovského a Nádražní, Ke Stadionu a Konopišťská, Hodějovského a Sukova a úprava přilehlých ulic.The subject of the diploma thesis „Proposal of new traffic layout behind the railway station in Benešov“ is an analysis of the actual state of transportation, make a surveys, proposal of crossroads of Hodějovského and Nádražní streets, Ke Stadionu and Konopišťská streets, Hodějovského and Sukova streets and proposal of the adjacent streets. Keywords: Dopravní průzkum; návrh; zklidňování; parkoviště; Survey; proposal traffic calming; parking lot Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově

Předmětem bakalářské práce „Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově“ je analýza stávající dopravní situace, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu, úprava ...

Čarský Jiří; Aneta Bahníková; Nováček Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce
Krčál Jan; Barbora Vanišová; Mejzr Marek
2020 -
Předmětem diplomové práce „Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce“ je analýza současného stavu zvolené lokality z hlediska bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce navrhuje několik bezbariérových tras ke zvoleným institucím včetně tras z blízkých autobusových zastávek a parkovišť. Jednotlivé trasy jsou zmapovány a následně zhodnoceny dle platné legislativy. Dále jsou navrženy úpravy nevhodných řešení. Součástí práce je otestování, evaluace a revize formulářů a metodik vytvářených skupinou pro jednotné mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí.The purpose of the diploma thesis “Proposal for Barrier-free Modifications in a Selected Area in Nymburk” is to analyse the current situation of barrier-free accessibility for persons with reduced mobility and orientation at the selected location – Nymburk. The thesis proposes multiple barrier-free routes allowing access to the local institutions, including routes from bus stops and parking lots nearby. Each barrier-free route is mapped and evaluated based on valid legislation. Further, appropriate adjustments for the existing insufficient solutions are suggested. The thesis also includes testing, evaluation and revision of the methodologies and forms created by the group dealing with mapping and environment accessibility categorization. Keywords: bezbariérové prostředí; bezbariérová trasa; technická specifika; osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; mapování přístupnosti; Nymburk; barrier-free environment; barrier-free route; technical specifications; persons with reduced mobility and orientation; accessibility mapping; Nymburk Available in digital repository of ČVUT.
Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce

Předmětem diplomové práce „Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce“ je analýza současného stavu zvolené lokality z hlediska bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností ...

Krčál Jan; Barbora Vanišová; Mejzr Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov
Horažďovský Patrik; Kristýna Hlubučková; Šesták Daniel
2020 -
Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City projekty se zaměřením na cyklistickou dopravu, dopravu v klidu a veřejnou hromadnou dopravu v Benešově, a které v závěru propojuje v jeden obsáhlý dopravní systém.This master thesis deals with the issue of Smart City from the transportation point of view. The paper defines what it is the Smart City and shows a few examples of Smart City projects from the Czech Republic and from the world. Also, the thesis focuses on Smart City projects in relation with the cyclist transport, the public transport and the parking in the city Benešov. Finally, these transport modes are connected to the one comprehensive transport system. Keywords: Smart City; Benešov; cyklistická doprava; veřejná hromadná doprava; doprava v klidu; Smart City projekty; jednotný dopravní systém; Smart City; Benešov; the cycling; the public transport; the parking; Smart City´s projects; the comprehensive transport system Available in digital repository of ČVUT.
Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov

Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce ...

Horažďovský Patrik; Kristýna Hlubučková; Šesták Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studie řešení dopravy v obci Břežany II
Kočárková Dagmar; Viktor Drchota; Červená Martina
2020 -
Účelem diplomové práce na téma „Studie řešení dopravy v obci Břežany II“ je zpracování pasportizace místních komunikací a dopravního značení na území obce. V návaznosti na vypracovaný pasport MK a zatřídění jednotlivých komunikací do tříd dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., odst. 2 písm. a) až d) je úkolem vytvoření konceptu dopravy v obci. Vytvořený koncept by měl přispět ke zvýšení míry bezpečnosti dopravy a také ke zvýšení komfortu života místních obyvatel. Součástí je také provedení průzkumu v souvislosti s pasportizací, průzkumu intenzity dopravy a také průzkumů nezbytných ve zjištěných problémových lokalitách. Posledním bodem bude nový návrh zjištěných problémových lokalit.The purpose of the diploma work „Study of transport solutions in the village of Břežany II“ is elaboration of local communications and traffic signs records in the territory of the village. In response to the made records of LC and classification of each of the communications into classes according to § 6 of the Act no 13/1997 CoL, Parargraph 2, Letter a to d, the aim of the work is to form the concept of transport in the village. The concept should bring a higher level of transport safety and also a higher comfort in the life of local people. The integral part of the work is a survey of traffic intensity and also the survey which are necessary for the local terrirtories. The last point of my work is a new design for the problematic localities. Keywords: Bezpečnost; Břežany II; dopravní nehody; dopravní průzkum; intenzity; místní komunikace; návrh řešení; obytná zóna; pasport; pasportizace; průtah obcí; RPDI; silnice; tranzit; varianty; zklidněná komunikace; zóna 30; Safety; Břežany II; Accidents; Traffic Survey; Intensity; Local Communications; Residental Zone; Records; Village Transit; RPDI (YADT); Road; Transit; Variant; calmed Roadways; Zone 30 Available in digital repository of ČVUT.
Studie řešení dopravy v obci Břežany II

Účelem diplomové práce na téma „Studie řešení dopravy v obci Břežany II“ je zpracování pasportizace místních komunikací a dopravního značení na území obce. V návaznosti na vypracovaný pasport MK a ...

Kočárková Dagmar; Viktor Drchota; Červená Martina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň
Neubergová Kristýna; Nikola Brejchová; Humlhans Jan
2020 -
Předmětem diplomové práce je posouzení variant přeložky silnice II/154 u Třeboně, tedy variant A, B, C, D a E. Obsahem práce je zhodnocení navržených variant z hlediska vlivu na životní prostředí, dopadu na obyvatelstvo, technického vlivu a ekonomického vlivu. V rámci práce byly varianty posuzovány pomocí rizikové analýzy a metody Totálního ukazatele kvality prostředí.The subject of diploma thesis is evaluation of variants of the relocation of the road II/154 by Třeboň, variants are A, B, C, D and E. Content of diploma thesis is evaluation of the designed variants from the environment point of view, impact on population, technical and economical impact. The variants in the diploma thesis were evaluated by risk assessment ant TUKP method. Keywords: Přeložka silnice II/154; silniční doprava; životní prostředí; riziková analýza; metoda TUKP; Relocation of the road II/154. road transport; Environment; Risk Assessment; TUKP method Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň

Předmětem diplomové práce je posouzení variant přeložky silnice II/154 u Třeboně, tedy variant A, B, C, D a E. Obsahem práce je zhodnocení navržených variant z hlediska vlivu na životní prostředí, ...

Neubergová Kristýna; Nikola Brejchová; Humlhans Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza v Banachových prostorech
Hájek Petr; Matěj Novotný; Tišer Jaroslav
2020 -
V práci je studováno téma Lipschitzovských funkcí v Banachových prostorech. Lipschitzovská zobrazení hrají důležitou roli v současné nelineární funkcionální analýze. Jsou rozumnou relaxací lineárních spojitých operátorů, a tak nacházejí celou škálu teoretických i praktických aplikací. Strukturou spadající do oblasti Lipschitzovských funkcí, která se dnes těší velkému vědeckému zájmu, jsou Lipschitzovsky volné prostory nad metrickým prostorem. Lipschitzovsky volný prostor (zkráceně LV prostor) je Banachův prostor, který nese komplexitu metrického prostoru, nad kterým je definován. Každé lipschitzovské zobrazení mezi metrickými prostory indukuje lineární zobrazení mezi příslušnými LV prostory. V druhé kapitole práce je prezentován stručný úvod do teorie LV prostorů. Ve dvou z přiložených článků je studována struktura LV prostorů nad stejnoměrně diskrétními prostory. Nejvíce pozornosti je věnováno studiu Schauderových bazí v LV prostorech. V prvním článku je ukázáno, jak souvisí stejnoměrně omezené, komutující Lipschitzovské retrakce na metrickém prostoru s existencí Schauderovy baze v LV prostoru. Je sestrojen konkrétní příklad Schauderovy baze na LV prostoru celočíselné mřížky v prostorech s bezpodmínečnou bazí; konkrétním příkladem může být mřížka v $c_0$, která je zde zároveň sítí. Pro libovolné pevné $n\in\R$ je ukázáno, že ačkoliv dvě sítě v $\R^n$ nemusí být Lipschitzovsky ekvivalentní, jejich příslušné LV prostory jsou lineárně isomorfní. V třetím článku je téma Schauderových bazí na LV prostorech dále rozvinuto. Jsou definovány pojmy retrakční baze a rozšířená baze na LV prostorech. Je zde dokázáno, že dokonce pro poměrně jednoduchý stejnoměrně diskrétní prostor retrakční baze na příslušném LV prostoru nemusí existovat. Pro stejný prostor je však nalezena monotónní rozšířená baze. V poslední řadě je formulována podmínka na posloupnost retrakcí, za které je výsledná retrakční baze podmínečná. Využitím základních poznatků z topologie je dokázáno, že všechny retrakční baze na LV prostorech sítí v $\R^n$ jsou podmínečné. V práci je také příspěvek k teorii Lipschitzovských funkcí v neseparabilních Banachových prostorech. V druhém přiloženém článku je dokázáno, že neseparabilní analogie Gowersovy věty neplatí. Gowers dokázal, že každá Lipschitzovská funkce z jednotkové sféry $c_0$ se stabilizuje na sféře nějakého nekonečně rozměrného podprostoru. Předložený výsledek ukazuje, že uvážíme-li Lipschitzovskou funkci ze sféry neseparabilního $c_0(\Gamma)$, nemusí se stabilizovat na sféře žádného neseparabilního podprostoru. Je zde předložen protipříklad: Kontrakce, jejíž hodnoty se na sféře libovolného neseparabilního podprostoru $c_0(\Gamma)$ různí o více než $\frac{1}{4}$.In the thesis, the field of Lipschitz mappings in Banach spaces is studied. Lipschitz mappings play an important role in contemporary nonlinear functional analysis. They are a reasonable relaxation of bounded linear mappings and therefore can be found in many theoretical as well as practical applications. A structure of a great interest in the field of Lipschitz mappings is the Lipschitz-free space over a metric space. Lipschitz-free space is a Banach space which carries the complexity of the underlying metric space. Every Lipschitz mapping between two metric spaces induces a linear mapping between corresponding Lipschitz-free spaces. An introduction to the topic is presented within the chapter two of the thesis. The structure of Lipschitz-free spaces over uniformly discrete spaces is studied in two of the attached articles. Most interest is given to the study of Schauder bases in Lipschitz-free spaces. In the first article there is shown how uniformly bounded, commuting Lipschitz retractions on the metric space are connected to the existence of Schauder basis on the Free space. A Schauder basis for the Free space of an integer lattice in any space with an unconditional basis is constructed, which applies particularly for the space $c_0$, where such a lattice represents a net. Also, it is shown that for fixed $n$, although nets in $\R^n$ do not need to be Lipschitz-equivalent, their Free spaces are always isomorphic. In the third article, the topic of Schauder bases in Lipschitz-free spaces is further investigated. It introduces the classification extensional and retractional for some Schauder bases on the Free space. It is shown that even for a simple infinite uniformly discrete space the retractional basis does not need to exist. For the same space, an extensional Schauder basis was constructed. Lastly, a condition is set on a sequence of retractions, under which the resulting Schauder basis is conditional. With the use of basic topological facts it is proven that every retractional Schauder basis in Lipschitz-free space of a net in $\R^n$ is conditional. There is also a contribution to the theory of Lipschitz mappings in nonseparable Banach spaces. In the second attached article there is proved that the nonseparable analogue of Gowers' theorem does not hold. Gowers proved that every real Lipschitz mappping from the sphere of $c_0$ stabilizes on the sphere of some infinite dimensional subspace. The presented result shows that if we consider a Lipschitz mapping from the sphere of $c_0(\Gamma)$, it does not need to stabilize on the sphere of some nonseparable subspace. Actually a counterexample is presented - a nonexpansive function, which varies more than $\frac{1}{4}$ on a sphere of any nonseparable subspace of $c_0(\Gamma)$. Keywords: Lipschitzovské zobrazení; Lipschitzovsky volný prostor; Banachův prostor; Schauderova baze; Lipschitz mapping; Lipschitz-free space; Banach space; Schauder basis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza v Banachových prostorech

V práci je studováno téma Lipschitzovských funkcí v Banachových prostorech. Lipschitzovská zobrazení hrají důležitou roli v současné nelineární funkcionální analýze. Jsou rozumnou relaxací lineárních ...

Hájek Petr; Matěj Novotný; Tišer Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle
MAE supervisor; Dinakar Dhanesh Babu Pobbathi; MAE opponent
2020 -
lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehiclelmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle Keywords: Implementation; autodocking; controller; articulated vehicle; Implementation; autodocking; controller; articulated vehicle Available in digital repository of ČVUT.
lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle

lmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehiclelmplementation of Autodocking Controller onto an Articulated Vehicle

MAE supervisor; Dinakar Dhanesh Babu Pobbathi; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images
Švihlík, Jan
2020 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images

Švihlík, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases