Number of found documents: 693912
Published from to

Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled
Czinege, Matěj; Říchová, Blanka; Perottino, Michel
2023 - Czech
The aim of this thesis is to present the basic aspects of parliamentary questions (interpellations) and their actual use within Czech parliamentarism. Interpellations serve as a means of controlling the parliament, which is one of its most important functions. This function simply confirms the parliamentary system, thus fulfilling the purpose of parliamentarism. Interpellation is an essential element of the scrutiny function of parliaments. Its study not only sheds light on the functioning of parliamentarism, but also reveals the different levels of relations between the legislative and executive branches. It is one of the essential elements for understanding the functioning of a particular political system. The thesis focuses on the period between 2010 and 2021. This allows us to follow the development of the interpellation in the context of Czech parliamentarism over a longer period of time, without being a historical work. The thesis defines the basic characteristics of interpellations and focuses on their functions, which it then analyses on the basis of available data. Práce si klade za cíl představit základní aspekty interpelací a jejich skutečné využití v českém parlamentarismu. Interpelace slouží jako prostředek kontrolní funkce parlamentu, která je jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí. Touto funkcí se jednoduše stvrzuje parlamentní systém, čímž se naplňuje smysl parlamentarismu. Interpelace představuje zásadní prvek kontrolní funkce parlamentů. Její studium objasňuje nejen fungování parlamentarismu, ale dále odkrývá různé úrovně vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Je to jeden ze zásadních prvků pro pochopení fungování konkrétního politického systému. Práce se zaměřuje na období mezi lety 2010 až 2021. Toto tak dovoluje sledovat vývoj interpelace v kontextu českého parlamentarismu v delším časovém úseku, aniž by se jednalo o práce historickou. Práce vymezuje základní charakteristiky interpelací a zaměřuje se na jejich funkce, které pak analyzuje na základě dostupných dat. Keywords: český parlament; interpelace; kontrolní funkce parlamentu; Czech parliament; interpellations; control functions of parliament Available in a digital repository NRGL
Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled

The aim of this thesis is to present the basic aspects of parliamentary questions (interpellations) and their actual use within Czech parliamentarism. Interpellations serve as a means of controlling ...

Czinege, Matěj; Říchová, Blanka; Perottino, Michel
Univerzita Karlova, 2023

Předběžná opatření v civilním řízení
Holubková, Nikola; Pohl, Tomáš; Sedláček, Miroslav
2023 - Czech
Preliminary injunctions in civil proceedings Abstract This diploma thesis deals with the issue of preliminary injunctions in civil proceedings, which are a means of achieving the fastest possible but only temporary protection of a endangered or violated right. Preliminary injunctions have a special function in the civil proceedings, and therefore their legal regulation includes special rules that differ from the regulation of ordinary proceedings. The thesis aims to explain the theoretical foundations of preliminary injunctions, to describe and interpret the current legal regulation of preliminary injunctions and the preliminary injunction proceedings contained in the Civil Procedure Code, but also to highlight the problematic issues of the procedure and the legal regulation and to suggest a suitable solutions. As for the structure, this thesis is divided into three parts. The first part summarizes the historical development of preliminary injunctions in the Czech legal system. The second part is theoretical and deals with the concept, purpose and characteristics of preliminary injunctions, the system of legal regulation, types of preliminary injunctions and the principles of preliminary injunctions proceeding. The third (last) part interpret the current legal regulation of preliminary injunctions. It... Předběžná opatření v civilním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou předběžných opatření v civilním řízení, která jsou prostředkem pro dosažení co nejrychlejší, ale pouze dočasné ochrany ohroženého nebo porušeného práva. Předběžná opatření plní v civilním procesu zvláštní funkci, a proto jejich právní úprava zahrnuje řadu zvláštních pravidel, která se odlišují od právní úpravy běžného nalézacího řízení. Práce si klade za cíl vyložit teoretické základy institutu předběžného opatření, dále popsat a analyzovat současnou právní úpravu předběžných opatření a řízení o jejich nařízení obsaženou v Občanském soudním řádu, ale rovněž upozornit na problematické otázky řízení i samotné právní úpravy a navrhnout jejich vhodné řešení. Co se týká struktury, tato práce je rozčleněna do tří částí. První část shrnuje historický vývoj předběžných opatření v českém právním řádu. Druhá část je teoretická a zabývá se pojmem, účelem a charakteristickými znaky předběžných opatření, systematikou právní úpravy, druhy předběžných opatření a zásadami řízení o předběžném opatření. Třetí a současně poslední část vykládá účinnou právní úpravu předběžných opatření. Jsou v ní podrobně rozebrány předpoklady pro nařízení předběžného opatření, formální podmínky řízení, průběh tohoto řízení včetně rozhodnutí, možný obsah... Keywords: předběžné opatření; dočasná ochrana; zajišťovací opatření; preliminary injunction; interim protection; protective measures Available in a digital repository NRGL
Předběžná opatření v civilním řízení

Preliminary injunctions in civil proceedings Abstract This diploma thesis deals with the issue of preliminary injunctions in civil proceedings, which are a means of achieving the fastest possible but ...

Holubková, Nikola; Pohl, Tomáš; Sedláček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Osobní zážitek specifických poruch učení
Burianová, Jana; Komárková, Tereza; Zelinková, Olga; Morávková Krejčová, Lenka
2023 - Czech
The dissertation "Personal Experience of Specific Learning Disabilities" is devoted to the specific issue of the personal experience of the characteristic primary and secondary manifestations of specific learning disabilities (SLD). The dissertation is conceived as a theoretical-empirical one. The theoretical part of the thesis in seven chapters through a literature search elaborates the folowing topics of: social reality, language, learning, learning potential, specific learning disabilities and the role of the student-teacher and the school. Chapter nine serves as a bridge between the theoretical and empirical part of the thesis and reflects on current research and projects. The empirical part of the thesis presents qualitative research exploring the issue of personal experience of specific learning disabilities. The main aim of the research is to convey and describe an authentic experience of the manifestations of specific learning disabilities leading to the development of an understanding of the special educational needs of pupils with SLD. The primary research question asks what is the effect of the personal experience of SLD on seminar participants. The research inquiry was divided into nine phases: designing the content and format of the personal experience of SLD seminar; designing the... Disertační práce "Osobní zážitek specifických poruch učení" se věnuje specifické problematice osobního zážitku charakteristických primárních a sekundárních projevů specifických poruch učení (SPU). Práce je koncipována jako teoreticko empirická. Teoretická část práce v sedmi kapitolách prostřednictvím literární rešerše zpracovává témata: sociální reality, jazyka, učení, učebního potenciálu, specifických poruch učení roli žáka - učitele a školy. Devátá kapitola slouží jako přemostění teoretické empirické části práce a reflektuje aktuální výzkumy a projekty. V empirické části práce je prezentován kvalitativní výzkum zkoumající problém osobního zážitku specifických poruch učení. Hlavním cílem výzkumu je zprostředkovat popsat autentický zážitek projevů specifických poruch učení vedoucí k rozvoji porozumění eciálním vzdělávacím potřebám žáků se SPU. Základní výzkumná otázka zní, jaký je efekt osobního zážitku SPU na účastníky semináře. Výzkumné šetření bylo rozděleno do devíti fází: návrh obsahové náplně a formy semináře osobního zážitku SPU; designování semináře; akreditace semináře; ohnisková skupina; distribuce semináře; realizace semináře; vyhodnocení semináře; shrnutí výzkumných zjištění a návrh možností dalšího zpracování rozvoje tématu osobního zážitku SPU. Fáze ohniskové skupiny a realizace semináře... Keywords: Pedagogika|speciální pedagogika|zážitková pedagogika|speciální vzdělávací potřeby|specifické poruchy učení|zážitkový seminář|osobní zážitek|reflexe; Pedagogy|special pedagogy|experiential pedagogy|special educational needs|specific learning disabilities|experiential seminar|personal experience|reflection Available in a digital repository NRGL
Osobní zážitek specifických poruch učení

The dissertation "Personal Experience of Specific Learning Disabilities" is devoted to the specific issue of the personal experience of the characteristic primary and secondary manifestations of ...

Burianová, Jana; Komárková, Tereza; Zelinková, Olga; Morávková Krejčová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem
Danková, Eva; Nováková, Veronika; Demuth, Jiří
2023 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Eva Danková Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of Thesis Synthesis and study of subphthalocyanines axially modified by amino adamanthyl Photodynamic therapy is a promising approach for cancer treatment that relies on the administration of a photosensitizer, followed by illumination of the tumor. The generated oxidative stress subsequently activates several mechanisms of cell death. One of the novel groups of photosensitizers are subphthalocyanines with a conical π surface, which renders them less prone to aggregation and offers the possibility to tune their properties through axial substitution (aside peripheral modification). Due to the lipofilicity of the macrocycle, it is necessary to increase its water solubility. This work focused on the possibility of forming supramolecular host-guest complexes with hydrophilic macrocycles in order to increase the hydrophilicity of a subphthalocyanine. In particular, cucurbituril-7 (CB[7]) was chosen since it forms one of the most stable supramolecular interactions in water with 1-aminoadamantane, which was therefore proposed as the axial substituent on subphthalocyanine core. Synthesis of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem Fotodynamická terapia je sľubným prístupom liečby rakoviny, ktorý spočíva v aplikácii fotosenzitizéru a následnej iluminácii tumoru. Vzniknutý oxidačný stres aktivuje niekoľko mechanizmov bunkovej smrti. Jednou z nových skupín fotosenzitizérov sú subftalocyaníny s kužeľovitým π povrchom, ktorý ich činí menej náchylnými k agregácii a umožňuje vedľa klasickej periférnej substitúcie aj ich axiálnu modifikáciu. Pretože je makrocyklus sám o sebe pomerne lipofilný, je nutné zvýšiť jeho rozpustnosť vo vode. Táto práca sa zaoberala možnosťou tvorby supramolekulárnych komplexov s navonok hydrofilnými makrocyklami s cieľom zvýšit hydrofilitu subftalocyanínu. Konkrétne bol vybraný kukurbituril-7 (CB[7]), pretože vytvára vo vode jednu z najstabilnejších supramolekulárnych interakcií s 1-aminoadamantánom, ktorý bol zamýšľaný ako axiálny substituent na subftalocyanínovom jadre. Syntéza pôvodne plánovaných látok periférne substituovaných etylsulfanylovými skupinami nepriniesla uspokojivé výsledky. Preto boli navrhnuté alternatívne... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Eva Danková Supervisor doc. PharmDr. Veronika ...

Danková, Eva; Nováková, Veronika; Demuth, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Syntéza a hodnocení sond pro fluorescenční mikroskopii založených na kyanopyridinových a merocyaninových derivátech a lanthanoidových komplexech
Bajnok, Juraj; Kučerová, Marta; Zimčík, Petr
2023 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Juraj Bajnok Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Consultant: Assist. prof. Stane Pajk, M. Pharm., Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis and evaluation of probes for fluorescent microscopy based on cyanopyridines and merocyanine scaffolds and lanthanide complexes Fluorescence as part of luminescence is a process, which describes how electrons of suitable materials are excited by the energy absorption of a photon, followed by the immediate emission of a photon with less energy compared to the absorbed photon. Suitable compounds must contain a system of conjugated double bonds. In this thesis, we present the synthesis and evaluation of fluorescence on derivates of cyanopyridines, merocyanine-type fluorescent probes, and lanthanide complexes of terbium, dysprosium, and europium. Lanthanide ions have low molar extinction coefficients, therefore they cannot be excited directly, without a proper ligand. We explored the influence of pH on the emission of synthesized derivates of cyanopyridines. We synthesized two merocyanine dyes with new alkyl moieties, which should change their emission spectra. Then, the merocyanine dyes could serve as new fluorescent probes for... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Juraj Bajnok Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Konzultant: Assist. prof. Stane Pajk, M. Pharm., Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a hodnocení sond pro fluorescenční mikroskopii založených na kyanopyridinových a merocyaninových derivátech a lanthanoidových komplexech Fluorescence jako součást luminiscence je proces, při kterém se elektrony molekul excitují, čímž se dostávají na vyšší energetickou hladinu díky absorpci energie fotonu. Následně elektrony vyzařují foton o nižší energii, čímž se vrácí zpět na nižší energetickou hladinu. Aby byla látka schopná vykazovat fluorescenci, musí obsahovat konjugovaný systém dvojných vazeb. V této práci představujeme syntézu a hodnocení fluorescence látek založených na derivátech merocyaninového a kyanopyridinové strukturního typu a komplexech s vybranými lanthanoidy, jako je terbium, europium a dysprosium. Lanthanoidové ionty nemohou být excitované přímo bez vhodného ligandu, což je způsobeno jejich nízkým molárním extinkčním koeficientem. Po syntéze kyanopyridinových derivátů jsme měřili vliv pH prostředí na jejich výsledná emisní spektra. Naším dalším cílem byla syntéza merocyaninových barviv s novými alkylovými substituenty ve... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení sond pro fluorescenční mikroskopii založených na kyanopyridinových a merocyaninových derivátech a lanthanoidových komplexech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Juraj Bajnok Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Consultant: ...

Bajnok, Juraj; Kučerová, Marta; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19
Studničková, Alena; Wintr, Jan; Kindlová, Miluše
2023 - Czech
Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against the covid-19 disease. Its goal is, firstly, to assess the compliance of the introduction of mandatory vaccination against covid-19 in the Czech Republic with the constitutional order, or to define the conditions that the legislation would have to meet in order to be considered constitutionally compliant, and secondly, to evaluate the legality of extraordinary measures issued for the purpose to get rid of the covid-19 epidemic. The text contains an outline of the legal regulation of compulsory vaccination in the Czech Republic, supplemented by an analysis of the relevant jurisprudence of the Constitutional Court, which is followed by a description of the regulation of the introduction of compulsory vaccination against the covid-19 disease in December 2022 and an evaluation of its constitutionality at the time of publication and at the time of completion of the work from the author's point of view. The next part is devoted to extraordinary measures related to vaccination against the covid-19 disease in the field of labour relations, education and services, where the emphasis... Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti covid-19 Práce se zabývá mezemi omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19. Jejím cílem je za prvé posoudit soulad zavedení povinného očkování proti covid-19 v České republice s ústavním pořádkem, případně definovat podmínky, jež by právní úprava musela splňovat, aby ji bylo možné pokládat za ústavně konformní, za druhé zhodnotit bezvadnost mimořádných opatření vydávaných za účelem likvidace epidemie. Text obsahuje nastínění právní úpravy povinného očkování v České republice doplněný o analýzu relevantní judikatury Ústavního soudu, na což navazuje popis úpravy zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 v prosinci 2022 a hodnocení jeho ústavnosti v době vydání a v okamžiku dokončení práce pohledem autorky. Další část je věnována mimořádným opatřením souvisejícím s očkováním proti nemoci covid-19 v oblasti pracovněprávních vztahů, školství a služeb, kdy je kladen důraz na právní předpisy, na základě kterých docházelo k odlišnému zacházení s osobami očkovanými a neočkovanými. Práce obsahuje popis jednotlivých mimořádných opatření, analýzu otázek, které vydáním těchto opatření vznikly ve veřejném prostoru, rozbor související judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a... Keywords: základní práva a svobody; covid-19; očkování; diskriminace; mimořádná opatření; volný pohyb osob; fundamental rights; covid-19; vaccination; discrimination; extraordinary measures; free movement of persons Available in a digital repository NRGL
Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19

Limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in connection with vaccination against covid-19 The thesis deals with the limits of restrictions on fundamental rights and freedoms in ...

Studničková, Alena; Wintr, Jan; Kindlová, Miluše
Univerzita Karlova, 2023

Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání
Hons, Marie
2023 - Czech
The dissertation entitled Art-educational contexts of music pedagogy in the innovation of primary education characterizes from the scientific point of view philosophy, psychology, music psychology, neurophysiology, pedagogy and music pedagogy the importance of music education for the development of human personality. It follows the stimuli of the new academic discipline of transdidactics and deducts it to the practical level of primary education, in the focus of which they are strong activating means of musical activity. Through authorial creation and the use of artistic inspirations, it aims at the synergy of musical activities with other aesthetic and educational disciplines, whose cooperation deepens emotional experience and develops a relationship with artistic and ethical values, leading to the discovery of beauty. Deepening experiences with artistic activities based on polyesthetics and integrativity enables quality communication of cognitive and emotional processes in the child's consciousness. They are deepening, which represents an irreplaceable influence on the improvement and development of the child's personal integration in a very important period of the beginning of schooling. Contemporary education can positively influence this process through transdidactics using polyesthetics and... Disertační práce s názvem Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání charakterizuje z vědeckého pohledu filosofie, psychologie, hudební psychologie, neurofyziologie, pedagogiky a hudební pedagogiky význam hudební výchovy pro rozvoj osobnostní integrace člověka. Navazuje na podněty nové akademické disciplíny transdidaktiky a provádí její dedukci do praktické roviny primárního vzdělávání, v jehož ohnisku jsou silnými aktivizačními prostředky hudební činnosti. Prostřednictvím autorské tvorby a využití uměleckých inspirací cílí na součinnost hudebních činností s ostatními esteticko-výchovnými disciplínami, za jejichž spolupráce dochází k prohloubení emocionálního prožitku a rozvoji vztahu k uměleckým a etickým hodnotám, vedoucích k objevování krásna. Prohlubování prožitků při uměleckých aktivitách umožňuje na základě polyestetičnosti a integrativity kvalitní komunikaci kognitivních a emocionálních procesů ve vědomí dítěte. Dochází k jejich zintenzivnění, což představuje nezastupitelný vliv na zkvalitnění a rozvoj osobnostní integrace dítěte ve velmi důležitém období počátku školní docházky. Současné vzdělávání může prostřednictvím transdidaktiky s využitím polyestetičnosti a hudební integrativity takový proces pozitivně ovlivnit. Tento fakt je přiblížen mimo jiné... Keywords: Transdidaktika; polyestetická výchova; integrativní hudební výchova; hudební prožívání; postoje; hodnoty; emoční rozvoj; osobnostní rozvoj; osobnostní integrace; mladší školní věk; primární vzdělávání; kompetence kulturního povědomí a vyjadřování; autorská tvorba; Transdidactics; polyesthetic education; integrative music education; musical experience; attitudes; values; emotional development; personality development; personality integration; younger school age; primary education; competences of cultural awareness and expression; author's work Available in a digital repository NRGL
Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání

The dissertation entitled Art-educational contexts of music pedagogy in the innovation of primary education characterizes from the scientific point of view philosophy, psychology, music psychology, ...

Hons, Marie
Univerzita Karlova, 2023

JUDr. Jiří Branžovský. Politický portrét novodobého českého nacionalisty.
Beroun, Zdeněk; Šebek, Jaroslav; Čechurová, Jana; Rataj, Jan
2023 - Czech
The dissertation submitted aims at forming a political portrait of JUDr Jiří Branžovský (1898-1955), an important representative of the extreme right-wing political scene during the so called First Czechoslovak Republic. We can trace back his public activities already from the outset of 1920s when he engaged in the students' academic fellowships. He belonged to the founders of the nationalist club of Reds- and-Whites. What inscribed him to the historical awareness, was his prominent membership of The National Fascists' Community. He operated as their lawyer in the fellow position of their president, Radola Gajda. He sat on the highest Party bodies, he participated in the editorial board of the Fascist press, as well. Standing as a candidate of The National Fascists' Community, he was elected a member of the National Parliament, in 1935. Side by side with his mandate performance, there were protracted quarrels with the Party leaders, though. During the Nazi occupation, he enter into contact with the resistance movement. In April 1943, he was arrested by Gestapo and imprisoned till the end of War; at first in the Little Fortress Terezín, later in the Buchenwald and Dachau concentration camps. By the liberation, he returned to his civil profession, soon after the February 1948 he fell into disgrace. He... Disertační práce si klade za cíl vytvořit politický portrét JUDr. Jiřího Branžovského (1898-1955), významného představitele krajně pravicové scény z období tzv. první Československé republiky. Jeho veřejné aktivity lze vysledovat již na počátku 20. let, kdy se angažoval ve studentských akademických spolcích. Patřil k zakladatelům nacionalistického klubu Červenobílí. Do historického povědomí se zapsal zejména exponovaným členstvím v Národní obci fašistické. Stal se právním zástupcem a blízkým spolupracovníkem jejího předsedy Radoly Gajdy. Zasedal v nejvyšších orgánech, pracoval i v redakci ústředního fašistického tisku. V parlamentních volbách v květnu 1935 byl zvolen poslancem Národního shromáždění. Výkon jeho mandátu však provázely vleklé spory se stranickým vedením. Za nacistické okupace navázal kontakt s odbojovým hnutím. V dubnu 1943 byl zatčen gestapem a až do konce války vězněn; nejprve v Malé pevnosti Terezín, později v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. S osvobozením se vrátil k občanské profesi, záhy po únoru 1948 ale opět upadl v nemilost. Byl vyškrtnut ze seznamu advokátů a zbaven možnosti odborného působení. Dožil v ústraní. Disertační práce klade důraz na motivační prožitky a inspirační vlivy, které napomáhaly utvářet světonázor JUDr. Jiřího Branžovského a přivedly jej do... Keywords: Jiří Branžovský; nacionalismus; Radbuza; Červenobílí; Radola Gajda; fašismus; Národní obec fašistická; meziválečná pravice; stavovská demokracie; národní stát; Jiří Branžovský; Nationalism; Radbuza; The Reds-and-Whites; Radola Gajda; Fascism; The National Fascists' Community; interwar right; estate democracy; nation-state Available in a digital repository NRGL
JUDr. Jiří Branžovský. Politický portrét novodobého českého nacionalisty.

The dissertation submitted aims at forming a political portrait of JUDr Jiří Branžovský (1898-1955), an important representative of the extreme right-wing political scene during the so called First ...

Beroun, Zdeněk; Šebek, Jaroslav; Čechurová, Jana; Rataj, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Sloučeniny s potenciálními antimikrobiálními účinky
Marková, Aneta; Soukup, Ondřej; Kolář, Milan; Otřísal, Pavel
2023 - Czech
The thesis deals with the synthesis and evaluation of quaternary ammonium salts. The theoretical part describes the chemical structure of these substances, their physico-chemical properties and decontamination capabilities. The experimental part deals mainly with the synthesis of new quaternary ammonium salts, but also with the extension of the spectrum of commonly used substances (benzoxonium salts). The research work includes the preparation of mono-quaternary and bis- quaternary derivatives. The following part of the experimental work focuses on the decontamination capabilities of CAS, the determination of the critical micellar concentration as a fundamental characteristic of these surfactants and the determination of cytotoxicity as their fundamental biological characteristic. Methods for determining the minimum inhibitory and bactericidal concentration on selected planktonic forms of bacteria and determining the minimum biofilm eradicating concentration on two bacterial biofilms were also included as characteristics of potentially decontaminating properties of a biological nature. This work also deals with the evaluation of antiviral activity on murine cytomegalovirus and new type of coronavirus . The above-mentioned determination of the critical micellar concentration is necessary to... Disertační práce se zabývá syntézou a hodnocením kvartérních amoniových solí. V teoretické části popisuje chemickou strukturu těchto látek, jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a dekontaminační schopnosti. Experimentální část se zabývá především syntézou nových kvartérních amoniových solí, ale i rozšířením spektra o látky na bázi běžně používaných látek (soli benzoxonia). V práci je zahrnuta příprava mono-kvartérních i bis-kvartérních derivátů. Další část experimentální práce se zaměřuje na dekontaminační schopnosti KAS, stanovení kritické micelární koncentrace jako základní fyzikálně chemické vlastnosti těchto tenzidů a stanovení cytotoxicity jako jejich základní biologické vlastnosti. Jako charakteristiky potenciálně dekontaminačních vlastností biologického charakteru byly dále zařazeny metody pro stanovení minimální inhibiční a baktericidní koncentrace na vybraných planktonních formách bakterií a stanovení minimální biofilm eradikující koncentrace na dvou bakteriálních biofilmech. Okrajově se tato práce zabývá také hodnocením antivirové účinnosti na myším cytomegaloviru a novém typu koronaviru. Výše zmíněné stanovení kritické micelární koncentrace je nezbytné pro stanovení hydrolytické účinnosti vybraných KAS na modelové organofosforové látce fenitrothion a slouží tedy k charakterizaci... Available in a digital repository NRGL
Sloučeniny s potenciálními antimikrobiálními účinky

The thesis deals with the synthesis and evaluation of quaternary ammonium salts. The theoretical part describes the chemical structure of these substances, their physico-chemical properties and ...

Marková, Aneta; Soukup, Ondřej; Kolář, Milan; Otřísal, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Valná hromada společnosti s ručením omezeným
Prokop, Lukáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
2023 - Czech
General meeting of limited liability company Abstract The thesis deals with the general meeting in a limited liability company. The aim of the thesis is first to analyse the nature of the general meeting as a body of a limited liability company and then to analyse the legal regulation concerning the scope, convening, conduct, decision-making and invalidity of resolutions of the general meeting. The thesis also contains several de lege ferenda considerations. The first part of the thesis focuses on the nature of the general meeting. The general meeting is classified among other bodies of the company, it is discussed what kind of body it is, who it consists of, etc. An analysis and comparison of the literature is made. Furthermore, the thesis deals with the situation when the company has a sole shareholder. The second part of the thesis is devoted to the competence of the general meeting. The competence is divided into individual components. Furthermore, selected areas of the competence of the general meeting are presented and analysed, with an emphasis on the amendment to the Companies Act of 2020. The author compares the opinions of various experts and takes his own views on the issue. Case law conclusions are also presented. The third part deals with the convening of the general meeting. It discusses the... Valná hromada společnosti s ručením omezeným Abstrakt Diplomová práce pojednává o valné hromadě ve společnosti s ručením omezeným. Cílem práce je provést nejprve analýzu povahy valné hromady jako orgánu společnosti s ručením omezeným a dále analyzovat právní úpravu týkající se působnosti, svolání, průběhu, přijímání rozhodnutí a neplatnosti usnesení valné hromady. Práce rovněž obsahuje několik úvah de lege ferenda. První část práce je zaměřena na povahu valné hromady. Valná hromada je zařazena mezi ostatní orgány společnosti, je rozebíráno, o jaký orgán se jedná, z koho se skládá atd. Je provedena analýza a komparace odborné literatury. Dále se práce zaobírá situací, kdy má společnost pouze jediného společníka. Druhá část práce je věnována působnosti valné hromady. Působnost je rozdělena na jednotlivé složky. Dále jsou představeny a analyzovány vybrané oblasti působnosti valné hromady s důrazem na novelu zákona o obchodních korporacích z roku 2020. U nich autor srovnává názory různých odborníků a zaujímá vlastní stanoviska k dané problematice. Došlo také na předestření judikaturních závěrů. Třetí část se zabývá svoláním valné hromady. Je rozebrána frekvence svolávání valné hromady, možné důvody pro její svolání a okruh osob, které jsou oprávněny ji svolat, včetně likvidátora. Dále se autor zabývá pozvánkou... Keywords: valná hromada; společnost s ručením omezeným; společník; general meeting; limited liability company; shareholder Available in a digital repository NRGL
Valná hromada společnosti s ručením omezeným

General meeting of limited liability company Abstract The thesis deals with the general meeting in a limited liability company. The aim of the thesis is first to analyse the nature of the general ...

Prokop, Lukáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases