Number of found documents: 533422
Published from to

Oznamování protispolečenské činnosti v pracovněprávních vztazích (Whistleblowing)
CSUTOROVÁ, Natália; PODRAZIL, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se věnuje právní úpravě whistleblowingu a ochraně whistlebowerů se zaměřením na vybrané aspekty zahraniční úpravy. Práce si klade za cíl v úvodní kapitole analyzovat základy problematiky, uvést průniky do ostatních právních odvětví a zaměřit se i na zhodnocení loajality zaměstnance a whistleblowingu. V dalších částech se práce zaměřuje na dosavadní praxi ESLP v hodnocení oznamování protispolečenské činnosti. Dále pak práce analyzuje aktuální návrh zákona o ochraně oznamovatelů a závěrem porovnává právní úpravy v právně příbuzných zemích a vyhodnocuje potřebnost úpravy v České republice. The diploma thesis deals with the legal regulation of whistleblowing and protection of whistleblowers with a focus on selected aspects of foreign adaptations. The aim of the thesis is to analyse the fundamentals aspects of the issue and introduce the overlap into other legal branches and to focus on the evaluation of the loyalty of employee and whistleblowing. In other parts, the thesis focuses on the current practice of the ECHR in evaluating the notification of anti-social activities. Subsequently then analyses the current proposal of Whistleblower Protection Act and in the end of thesis it compares actual legislation in legally related countries and evaluates the requirement of regulation in the Czech Republic. Keywords: Whistleblowing; Ochrana oznamovatelů; Pracovněprávní vztahy; Loajalita; Protispolečenská činnost;; Whistleblowing; Protection of whistleblowers; Employment Relations; Loyalty; Anti-social activities; Available in digital repository of UPOL.
Oznamování protispolečenské činnosti v pracovněprávních vztazích (Whistleblowing)

Diplomová práce se věnuje právní úpravě whistleblowingu a ochraně whistlebowerů se zaměřením na vybrané aspekty zahraniční úpravy. Práce si klade za cíl v úvodní kapitole analyzovat základy ...

CSUTOROVÁ, Natália; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice
TULPOVÁ, Zuzana; ŠIMKOVÁ, Hana; ŠIMKOVÁ, Hana
2019 - English
Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je zdrojem potravy pro přibližně 40 % světové populace a patří tak společně s rýží a kukuřicí k nejvýznamnějším zemědělským plodinám. V nedávné minulosti představovalo jakékoli studium pšeničného genomu velkou výzvu, a to především díky značné velikosti genomu (~16 Gb), vysokému obsahu repetitivních sekvencí (85 %) a přítomnosti tří homeologních subgenomů. Řešení těchto problémů přinesla strategie založená na třídění jednotlivých chromozómů a jejich ramen pomocí průtokové cytometrie, z nichž byly následně tvořeny knihovny dlouhých insertů a fyzické mapy, jež představovaly základní genomové zdroje pro získání kompletní referenční sekvence. Předkládaná práce se zabývá studiem krátkého ramene chromozómu 7D pšenice. S pomocí již dříve sestavené fyzické mapy 7DS byla vybrána minimální sestava BAC klonů, která reprezentuje celé rameno 7DS (tzv. minimal tilling path, MTP). Klony MTP pak byly osekvenovány pomocí platformy Illumina a sestaveny do sekvenčních kontigů. Pro ukotvení kontigů fyzické mapy byly využity tři genetické mapy s vysokým rozlišením a mapa radiačních hybridů. Díky tomu se podařilo určit konkrétní genomovou pozici pro 73 % sestavené mapy. Jedním z přístupů pro ukotvení fyzické mapy bylo i využití integrace fyzické mapy ramene 7DS s celogenomovou fyzickou mapou Aegilops tauschii a Bionano optickou mapou ramene 7DS. Kombinace těchto zdrojů umožnila efektivní ukotvování kontigů fyzické mapy, včetně nerekombinující oblasti genetické centromery, ale i bezprostřední porovnání pšenice s jejím předchůdcem. Díky tomu se podařilo identifikovat přestavby na úrovni BAC kontigů v pericentromerické oblasti ramene 7DS. Kromě toho byly ukotvená fyzická mapa, sekvence BAC klonů a optická mapa ramene 7DS využity jako podpůrné zdroje pro sestavení a kontrolu referenční sekvence pšenice a navazující projekt pozičního klonování. Rameno 7DS je nositelem celé řady genů pro agronomicky významné znaky, mezi něž patří i gen Dn2401 podmiňující rezistenci ke mšici zhoubné. Závěrečná část dizertační práce je věnována projektu pozičního klonování tohoto genu. V předchozí studii byla pomocí genetického mapování stanovena velikost intervalu, v němž se gen Dn2401 nachází, na 0.83 cM. Současně bylo identifikováno pět BAC klonů fyzické mapy, které daný interval překlenují. V rámci předkládané práce byla zvolena strategie kombinující tradiční přístupy klonování genů, jako jsou genetické mapování a sekvenování BAC klonů na platformě Illumina, s novými technologiemi zahrnujícími optické mapování nebo sekvenování pomocí nanoporů. Takto získaná dlouhá čtení, která překlenula celý insert sekvenovaného BAC klonu, pak umožnila sestavení kontinuální sekvence celého intervalu. Optické mapování následně potvrdilo správnost sekvence a odhalilo rozdíly mezi rezistentním a citlivým genotypem. Kompletní a přesná sekvence zájmové oblasti umožnila identifikaci nových markerů a detailní anotaci, která odhalila šest genů kódujích proteiny, včetně Epoxid hydrolázy 2 jakožto nejpravděpodobnějšího kandidáta genu Dn2401. Bread wheat (Triticum aestivum L.) is a staple food for ~40 % of world's population and belongs, together with rice and corn, among the most important crop species. Until recently, any wheat genomics study was a challenge, mainly due to its huge genome size (~16 Gb), high content of repetitive sequences (85 %) and presence of three sub-genomes. Aiming to overcome these obstacles and obtain a complete wheat reference genome sequence, the International Wheat Genome Sequencing Consortium proposed a strategy involving separation of individual chromosomes and their arms by flow cytometry. These were used to construct chromosome-specific BAC libraries and BAC-based physical maps, which became the basic resources for sequencing the wheat genome. Within a framework of this thesis, I focused on the short arm of wheat chromosome 7D (7DS). A previously constructed 7DS physical map was used to select the minimal set of BAC clones covering the arm, which were sequenced by Illumina pair-end and mate-pair sequencing and assembled. Contigs of the physical map were anchored on the chromosome using one radiation hybrid map and three high resolution genetic maps. Thus we assigned 73 % of the assembly to distinct genomic positions. The process of physical-map assembly and anchoring included the integration of the 7DS physical map with a whole-genome physical map of Aegilops tauschii and a 7DS Bionano genome (BNG) map, which together enabled efficient scaffolding of physical-map contigs even in the non-recombining region of the genetic centromere. Moreover, this approach facilitated a comparison of bread wheat and its ancestor at BAC-contig level and revealed a reconstructed region in the 7DS pericentromere. The obtained 7DS physical map, BAC assemblies and the BNG map were then applied as supporting resources for assembling and validating the reference genome of bread wheat and for a gene cloning project. The chromosome arm 7DS carries multiple genes underlying agronomically important traits, including a Russian wheat aphid resistance gene Dn2401, the cloning of which was the aim of the second part of the thesis. Previously, we mapped Dn2401 into an interval of 0.83 cM and spanned it with five BAC clones. Within the framework of this thesis, we used a targeted strategy combining traditional approaches towards gene cloning, comprising genetic mapping and Illumina sequencing of BAC clones, with novel technologies, including optical mapping and long-read nanopore sequencing. The latter, with reads spanning the entire length of a BAC insert, enabled us to assemble the whole region, the task not achievable with short reads. Long-read optical mapping validated the DNA sequence in the interval and revealed a difference in the locus organization between resistant and susceptible genotypes. The complete and accurate sequence of the Dn2401 region facilitated identification of new markers and precise annotation of the interval, revealing six high-confidence genes, including Epoxide hydrolase 2 as the most likely Dn2401 candidate. Keywords: Pšenice setá; Triticum aestivum; fyzická kontigová mapa; BAC; mšice zhoubná; Diuraphis noxia; rezistence; poziční klonování genů; Bread wheat; Triticum aestivum; physical contig map; BAC; sequencing; Russian wheat aphid; Diuraphis noxia; resistance; gene cloning Available in digital repository of UPOL.
Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice

Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je zdrojem potravy pro přibližně 40 % světové populace a patří tak společně s rýží a kukuřicí k nejvýznamnějším zemědělským plodinám. V nedávné minulosti ...

TULPOVÁ, Zuzana; ŠIMKOVÁ, Hana; ŠIMKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SPOKOJENOST ŽEN S JEJICH MATEŘSKOU ROLÍ V OBDOBÍ PO PORODU DO JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE
CHMELAŘOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá spokojeností žen s jejich mateřskou rolí v období po porodu do jednoho roku věku dítěte. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mateřství, genderové role a přechod k mateřství, přípravu žen na mateřskou roli, očekávání vs. realitu mateřství, psychické změny v poporodním období, vývoj vztahu mezi matkou a dítětem a současnými problémy žen na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem výzkumu bylo analyzovat spokojenosti matek s jejich mateřskou rolí. Vycházíme z předpokladu, že spokojenost nebo nespokojenost matek se týká stupně splnění jejich očekávání ve vztahu k mateřské roli. Těžiště práce spočívalo v kvalitativním přístupu. Výzkumný vzorek tvořilo 12 žen, které mají dítě ve věku od jednoho roku do tří let. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Na základě provedené analýzy jsme zjistili, že realita mateřství byla pro ženy náročnější, než čekaly, zejména pokud se jedná o změnu životního rytmu, strach o dítě a péči o něj v prvních týdnech mateřství. Výzkumná zjištění ukázala, že pro spokojenost žen s rolí matky je důležitá psychická zralost. The Bachelor Thesis deals with the satisfaction of women with their maternal role in the period after childbirth to one year of age. The theoretical part is focused on the definition of motherhood, gender roles and their transition to motherhood, preparation of women for their maternal role, expectation vs. reality of motherhood, mental changes in the afterbirth period, development of the relationship between the mother and her child and current problems of women on maternity leave and parental leave. The goal of the research was to analyze the satisfaction of mothers with their maternal role. We assume that the satisfaction or dissatisfaction of mothers is related to the degree of their expectation fulfillment in relation to the maternal role. The core of the work was qualitative approach. The research group consisted of 12 women - primiparas who have a child from one to three years old. The data was gained through semi-structured in-depth interviews. Based on the performed analysis, we found out that the reality of maternity was harder than the women expected, especially regarding changes in the rhythm of life, fear for their child and their care during the first weeks of maternity. The research findings showed that for the satisfaction of women with the role of mother, psychological maturity is important. Keywords: mateřství; spokojenost s mateřskou rolí; příprava na mateřství; adaptace na mateřství; vztah matky a dítěte; motherhood; satisfaction with the role of mother; preparation for the maternal role; adaptation to motherhood; relationship between mother and her child Available in digital repository of UPOL.
SPOKOJENOST ŽEN S JEJICH MATEŘSKOU ROLÍ V OBDOBÍ PO PORODU DO JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE

Bakalářská práce se zabývá spokojeností žen s jejich mateřskou rolí v období po porodu do jednoho roku věku dítěte. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mateřství, genderové role a přechod k ...

CHMELAŘOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příprava dětí v mateřských školách na inkluzivní vzdělávání
BRYCHOVÁ, Kateřina; PALOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Magisterská práce se zabývá tématem přípravy dětí v mateřských školách na inkluzivní vzdělávání ve spojitosti s prevencí šikany a rozvojem sociálních a emocionálních kompetencí. Jejím cílem je zmapovat, jakým způsobem, nebo zda vůbec, dochází v těchto oblastech v mateřských školách k přípravě dětí na inkluzivní vzdělávání. Dále, zda se s rozšířením inkluze změnil přístup mateřských škol nebo zda se o daném tématu alespoň hovoří. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Pro zpracování dat byla využita obsahová analýza, pro analýzu dat metoda vytváření trsů, zachycení vzorců a prostého výčtu. Výzkumný soubor tvořilo 13 učitelů mateřských škol z okresu Pardubice. Z výsledků vyplývá, že téma není příliš aktuální a diskutované v mateřských školách ani mezi učiteli. Mateřské školy převážně nezajišťují prevenci šikany specificky, stejně tak nemají konkrétně vymezen rozvoj sociálních a emocionálních kompetencí u dětí. Učitelé se většinou rozvoji těchto kompetencí věnují cíleně, avšak často užívají pouze některé prvky nebo se zaměřují jen na dílčí oblasti. Pouze dvě mateřské školy pracovaly se systematickými preventivními programy. Na novelu školského zákona v dané spojitosti mateřské školy nereagují. This thesis analyzes the topic of inclusive education and the level of preparation of children in kindergartens for attending inclusive schools. The main aim of this study is to determine whether, and to which level are children in kindergartens being prepared for inclusive education, particularly from the perspective of bullying prevention and social-emotional learning. Furthermore, whether these issues are being discussed and dealt with the required importance. All the gathered data were obtained through semi-structured interviews and processed by content analysis, cluster analysis, trapping patterns analysis and capturing analysis. The sample consists of 13 kindergartens teachers from district of Pardubice. Collected results demonstrated that the topic of preparation for inclusive education is generally not discussed in kindergartens and among teachers. Furthermore, most of the kindergartens do not focus on bullying prevention, nor they have delimited specific methods for social-emotional learning. Teachers focus particularly on social-emotional learning, but mostly use solely element methods. Only two kindergartens proved to work with systematic preventive programs. Kindergartens do not respond to the extension of inclusive education in any mentioned field. Keywords: předškolák; mateřská škola; inkluze; prevence; šikana; sociálně-emocionální učení; preschool children; kindergarten; inclusive education; prevention; bullying; social-emotional learning Available in digital repository of UPOL.
Příprava dětí v mateřských školách na inkluzivní vzdělávání

Magisterská práce se zabývá tématem přípravy dětí v mateřských školách na inkluzivní vzdělávání ve spojitosti s prevencí šikany a rozvojem sociálních a emocionálních kompetencí. Jejím cílem je ...

BRYCHOVÁ, Kateřina; PALOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj emoční inteligence při divadelní improvizaci
JÍLEK, Ladislav; DOSTÁL, Daniel
2019 - Czech
Práce pojednává o možné souvislosti rozvoje emoční inteligence s praktikováním divadelní improvizace. V teoretické části se věnuje tématu principů hry, zejména pak divadelní improvizace, a také oblasti emoční inteligence a jejího měření. V části výzkumné již pracuje s kvantitativními daty, získanými od 128 respondentů. Data byla měřena pomocí tří testových škál, které zahrnují oblasti emoční inteligence. Jsou to Schutte škála emoční inteligence (SEIS), Škála potíží v regulaci emocí (DERS, krátká forma) a Dotazník pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ). Byly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi lidmi improvizujícími (pokročilé úrovně) oproti lidem, kteří se improvizaci nevěnují, případně s ní začínají, a to pro škály SEIS a FFMQ. U škály DERS se nepodařilo rozdíl prokázat. Část hypotéz zkoumala souvislost mezi stupněm pokročilosti a skórem dosaženým ve všech třech testech. Zde jsme nalezli statisticky významnou souvislost mezi stupněm pokročilosti a škálami DERS a FFMQ. Souvislost se skóry SEIS nebyla doložena. Předchozí studie na toto téma nebyly nalezeny. Případný další výzkum by mohl vycházet z našich zjištění a zpřesnit je. Přesto již nyní můžeme doložit určitý trend, při kterém zvyšující se pokročilost v improvizaci provází i vyšší míra emoční inteligence. The thesis examines possible relations between the development of emotional intelligence and practice of theatre improvisation. In the theoretical part, the principles of human play and improvisation are discussed, and the topic of emotional intelligence and its measuring are introduced and described. In the consequent empirical part, we examine quantitative data collected from 128 respondents. The data comprise measuring by three testing scales, all of which connected to the topic of emotional intelligence. These are Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS), The Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS, short form), and the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Statistically significant differences were found, for SEIS and FFMQ, between people who practice the improvisation (advanced levels) and those who do not or just begin. The difference in DERS was not found. Several hypotheses examined the relation between the degree of improvisational advancement and scores in all three scales. The statistically significant correlation for DERS and FFMQ was obtained there, but not for SEIS. No previous studies on this subject have been found. Prospective research could build on our findings, and make them more precise. Nevertheless, we can already present some trend in increasing emotional intelligence by the more advanced levels of the improvisation. Keywords: Emoční inteligence; divadelní improvizace; hra; Emotional intelligence; theatre improvisation; play Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj emoční inteligence při divadelní improvizaci

Práce pojednává o možné souvislosti rozvoje emoční inteligence s praktikováním divadelní improvizace. V teoretické části se věnuje tématu principů hry, zejména pak divadelní improvizace, a také ...

JÍLEK, Ladislav; DOSTÁL, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoje ke smrti a osobnost u jedinců s depresivní poruchou
MINKOVÁ, Kateřina; VACULČÍKOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá postoji ke smrti a osobnostními charakteristikami u jedinců s depresivní poruchou. Cílem práce je výzkum postojů ke smrti a osobnostních charakteristik u výzkumného souboru ambulantních pacientů s depresivní poruchou a jejich srovnání s postoji ke smrti a osobnostními charakteristikami kontrolní skupiny vybrané z běžné populace nezatížené psychickým onemocněním. Teoretická část práce je zaměřena na pojednání o depresi, postojích ke smrti, osobnostních charakteristikách dle pětifaktorového modelu osobnosti a zahraničních i českých výzkumech relevantních tématu práce. Empirická část informuje o realizovaném výzkumu. Záměrným výběrem přes instituci bylo vybráno 71 respondentů do výzkumného souboru a 71 respondentů do kontrolní skupiny. Data byla získávána pomocí metod BDI-II, DAP-R, NEO-FFI a nestandardizovaného sociodemografického dotazníku. Z výsledků jsme mezi výzkumným souborem a kontrolní skupinou zjistili statisticky signifikantní rozdíl v míře neuroticismu. Dále byly u výzkumného souboru prokázány tyto statisticky signifikantní vztahy: negativní korelace mezi extraverzí a únikovým přijetím smrti, pozitivní korelace mezi neuroticismem a depresí, negativní korelace mezi extraverzí a depresí. The diploma thesis deals with attitudes towards death and personality characteristics in individuals with depressive disorder. The goal of the thesis is to investigate attitudes towards death and personality characteristics in a sample of outpatients with depressive disorder and their comparison with attitudes towards death and personality characteristics of a control group selected from a common population without psychiatric disorders. The theoretical part of the thesis is focused on the treatises on depression, attitudes towards death, personality characteristics according to the five-factor model of personality and foreign and Czech researchs of the relevant topic to the thesis. The empirical part informs about the realized research. By intentional selection through the institution, 71 respondents were selected to the research group and 71 respondent to the control group. The data were obtained by the BDI-II, DAP-R, NEO-FFI and non-standardized sociodemographic questionnaire. From the results, we found a statistically significant difference in neuroticism between the research and control group. In addition, these statistically significant relationships were found in the research group: negative correlation between extraversion and escape acceptance, positive correlation between neuroticism and depression, negative correlation between extraversion and depression. Keywords: deprese; smrt; postoje ke smrti; osobnost; depression; death; attitudes towards death; personality Available in digital repository of UPOL.
Postoje ke smrti a osobnost u jedinců s depresivní poruchou

Diplomová práce se zabývá postoji ke smrti a osobnostními charakteristikami u jedinců s depresivní poruchou. Cílem práce je výzkum postojů ke smrti a osobnostních charakteristik u výzkumného souboru ...

MINKOVÁ, Kateřina; VACULČÍKOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv primárních jazyků lásky na spokojenost v partnerském vztahu
DUDOVÁ, Aneta; KOLAŘÍK, Marek
2019 - Czech
Tato práce se zabývá vlivem primárních jazyků lásky na spokojenost v partnerském vztahu. Cílem práce bylo zjistit, zda shoda/neshoda primárních jazyků lásky partnerů ovlivňuje spokojenost v partnerském vztahu. Teoretická část práce se věnuje lásce, Chapmanově modelu pěti jazyků lásky, partnerským vztahům a partnerské spokojenosti. Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvantitativní design. Použit byl sociodemografický dotazník, Profil pěti jazyků lásky a Test dyadického přizpůsobení. Výběrový vzorek byl sbírán prostřednictvím kombinace metod příležitostného a lavinového výběru. Výzkumu se zúčastnilo 104 respondentů, tedy 52 partnerských párů. Výsledky ukázaly, že shoda nebo neshoda primárních jazyků lásky nemá významný vliv na spokojenost v partnerském vztahu. Nebyl prokázán rozdíl mezi muži a ženami ve vyjadřování a přijímání lásky a ani proměnná soustředěná pozornost se neukázala být významným prediktorem zkoumaných proměnných. This theses deals with influence of primary languages of love on satisfaction in relationship. The main goal of the master thesis was to find out whether a match or non-conformity of the primary languages of love affects partner satisfaction. Theoretical part of the thesis deals with love, Chapman's model of five love languages, partner relationships and satisfaction in a relationship. The quantitative design was selected for the research. There were used sociodemographic questionnaire, Love language profile, and Dyadic Adjustment Scale. The research sample was collected by combination of occasional choice and snowball method. The survey was attended by 104 respondent, 52 partner couples. The results showed that consensuc of disagreement between the primary languages of love does not have a significant effect on satisfaction in the partner relationship. There was no difference between men and women in expressing and accepting love, and even variable focus attention was not a significant predictor of the examined variables. Keywords: pět jazyků lásky; Chapmanův model; partnerská spokojenost; five love languages; Chapman's model; partner satisfaction Available in digital repository of UPOL.
Vliv primárních jazyků lásky na spokojenost v partnerském vztahu

Tato práce se zabývá vlivem primárních jazyků lásky na spokojenost v partnerském vztahu. Cílem práce bylo zjistit, zda shoda/neshoda primárních jazyků lásky partnerů ovlivňuje spokojenost v ...

DUDOVÁ, Aneta; KOLAŘÍK, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Právní nástroje řešení krize v eurozóně
CRHÁK, Jiří; ŠIŠKOVÁ, Naděžda
2019 - Czech
Diplomová práce na téma "Právní nástroje řešení krize v eurozóně" se zabývá nástroji koordinace národních fiskálních politik členských států Evropské unie přijatými na úrovni Evropské unie, které mají zamezit vzniku další dluhové krizi v eurozóně. V diplomové práci budu tyto nástroje komplexně analyzovat a hodnotit jejich aplikaci v praxi, reálný dopad a význam. V hlavní části budu analyzovat Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a její plánované začlenění do právního rámce EU. Thesis on theme "Legal instruments for resolving the crisis in the eurozone" deals with instruments of coordination of national fiscal policies of EU member states adopted at European union level to prevent the emergence of another euro area debt crisis. In my thesis I will analyze these instruments comprehensively and evaluate their application in practice, real impact and importance. In the main part of the thesis i will analyze the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union and incorporating the substance of this Treaty into the legal framework of the European Union. Keywords: Hospodářská a měnová unie; dluhová krize v eurozóně; veřejné dluhy; konvergenční kritéria; Pakt o stabilitě a růstu; Six-pack; Two-pack; Fiskální pakt.; Economic and Monetary Union; eurozone debt crisis; government debts; convergence criteria; the Stability and Growth pact; Six-pack; Two-pack; the Fiscal Compact. Available in digital repository of UPOL.
Právní nástroje řešení krize v eurozóně

Diplomová práce na téma "Právní nástroje řešení krize v eurozóně" se zabývá nástroji koordinace národních fiskálních politik členských států Evropské unie přijatými na úrovni Evropské unie, které mají ...

CRHÁK, Jiří; ŠIŠKOVÁ, Naděžda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evaluace kurikula praxe studentů SŠ ve firmě XY
BÉMOVÁ, Linda; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce pojednává o tématu kurikula odborné praxe studentů SŠ a jeho evaluaci. Cílem práce je navrhnout a realizovat evaluaci kurikula praxe studentů ve firmě XY. Teoretická část se zabývá terminologickým ukotvením klíčových pojmů kurikulum, odborné praxe a evaluace. Empirickou část tvoří případová studie jedné školy a jedné firmy zaměřená na evaluaci realizované odborné praxe studentů čtvrtých ročníků SŠ oboru letecký mechanik a avionik. Autorka postupovala dle komplexního modelu evaluace, zahrnujícího komponenty kontextu, vstupů, procesu, reakce, očekávaného užitku, organizačních výsledků a konečných výstupů. Jako techniku sběru dat autorka zvolila polostrukturované rozhovory se studenty, instruktory odborné praxe a garantem odborné praxe doplněné obsahovou analýzou dokumentů. The diploma thesis deals with the topic of vocational training curriculum of secondary school students and its evaluation. The goal of this thesis is to design and realize the evaluation of vocational training curriculum in the company XY. The theoretical part deals with the terminological definition of key terms curriculum, vocational training and evaluation. The empirical part consists of a case study of one school and one company focused on the evaluation of realized vocational training of the fourth grade students at the secondary school of aircraft mechanics and avionics. The author proceeded a comprehensive evaluation model, including the components of context, inputs, process, reaction, utility reaction, organizational results, and ultimate value. As a data collection technique, the author chose semi-structured interviews with students, vocational training instructors and the guarantor of vocational training supplemented by content documents analysis. Keywords: Kurikulum; Odborná praxe; Evaluace; Sociální partnerství; Curriculum; Vocational training; Evaluation; Social partnership Available in digital repository of UPOL.
Evaluace kurikula praxe studentů SŠ ve firmě XY

Diplomová práce pojednává o tématu kurikula odborné praxe studentů SŠ a jeho evaluaci. Cílem práce je navrhnout a realizovat evaluaci kurikula praxe studentů ve firmě XY. Teoretická část se zabývá ...

BÉMOVÁ, Linda; DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika vnitřní řeči u neslyšících
HUTKOVÁ, Eliška; DOSTÁL, Daniel
2019 - Czech
Cílem této práce bylo zhodnotit možnost existence vnitřní řeči u neslyšících. K tomuto účelu byla použita upravená verze dotazníkové metody Self-Verbalization Questionnaire, která dosahovala vysoké vnitřní konzistence i split-half reliability. Administrována byla 48 neslyšícím probandům (37 prelingválně neslyšících, 11 ohluchlých do 5. roku života) v českém znakovém jazyce. Kontrolní skupině, jež tvořilo 48 slyšících probandů, přiřazených k první skupině dle obecných charakteristik, byla administrována česká verze inventáře v textové formě. Ačkoli výsledky prokázaly vyšší míru měřeného rysu v kontrolní skupině, jeho určitou úroveň odhalily také mezi neslyšícími respondenty. U neslyšících probandů byla také prokázána souvislost mezi úrovní vzdělání a dosaženými výsledky v inventáři. Tato souvislost nebyla prokázána v kontrolní skupině. V žádné ze skupin nebyla prokázána souvislost mezi věkem či příslušností k pohlaví vzhledem k dosaženému skóru. Zjištěn byl také signifikantní rozdíl mezi rozptylem dosažených skórů ve skupině slyšících a skupině neslyšících respondentů, naznačující vyšší vzájemnou odlišnost v úrovni měřeného rysu mezi neslyšícími probandy. The aim of this study was to decide on the existence of inner speech in the Deaf. For this purpose, a modified version of the Self-Verbalization Questionnaire was used. This method appears to have high internal consistency and split-half reliability. The questionnaire was administrated to 48 deaf probands (37 prelingually deaf, 11 became deaf before the age of five) in the Czech Sign Language, and to a control group consisting of 48 hearing probes assigned to the first group according to the general characteristics, in Czech text version. Although the results discovered a higher level of the measured attribute in the control group, a certain level was also revealed among deaf respondents whose relationship between the level of education and the results achieved in the inventory was found to be significant. This relationship was not found in the control group. In none of the groups any relationship between age or gender and the results achieved in the inventory was discovered. Also, there was a significant difference between the variance of the scores in the control group and the group of deaf respondents, suggesting a higher mutual difference in the level of the measured attribute among the deaf probands. Keywords: vnitřní řeč; vnitřní verbalizace; neslyšící; Inner Speech; Private Speech; Verbalization; Deaf People Available in digital repository of UPOL.
Specifika vnitřní řeči u neslyšících

Cílem této práce bylo zhodnotit možnost existence vnitřní řeči u neslyšících. K tomuto účelu byla použita upravená verze dotazníkové metody Self-Verbalization Questionnaire, která dosahovala vysoké ...

HUTKOVÁ, Eliška; DOSTÁL, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases