Number of found documents: 595054
Published from to

Plánování trajektorií s omezenou křivostí v úloze pokrývání vzdušnými prostředky
Faigl Jan; Jakub Marek; Krátký Vít
2021 -
Tato práce se zabývá úlohou pokrývání daného území rozdělené na dvě fáze za použití Bezpilotního Létajícího Prostředku (UAV) s pevným křídlem. Klasickým přístupem k úloze pokrývání je zachytit celé území najednou. Pokrývání je tudíž provedeno po celém území v přibližně stejné výšce se stejným rozlišením. Dvoufázový přístup navržený v této práci umožňuje provést rychlé pokrytí celého území a souběžnou detekci regionů, které vyžadují detailnější pokrytí. Druhá fáze navrhovaného přístupu zahrnuje pokrytí několika oddělených regionů s vyšším rozlišením. Tato práce navrhuje metodu řešící problém pokrývání více oddělených regionů s využitím opakovaných přeletů a porovnává výsledky s klasickým přístupem, který opakované přelety neumožňuje.This thesis is focused on the area coverage problem divided into two phases by the fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle (UAV). The classical approach to the area coverage problem is to capture the whole area at once. Therefore, the coverage is performed at roughly the same altitude with approximately the same resolution. The two-phase approach proposed in this thesis allows us to perform a fast scan of the whole area and detect its regions that require further inspection. The second phase of the proposed approach involves the high-resolution coverage of multiple disconnected regions. This thesis proposes a method solving the multiple-region coverage with the use of the re-entries into the regions and compares this approach with the classical approach not involving the re-entries. Keywords: Pokrývání více regionů; úloha pokrývání; Pokrývání s UAV s pevným křídlem; Multi-region coverage; area coverage problem; fixed-wing UAV coverage Available in digital repository of ČVUT.
Plánování trajektorií s omezenou křivostí v úloze pokrývání vzdušnými prostředky

Tato práce se zabývá úlohou pokrývání daného území rozdělené na dvě fáze za použití Bezpilotního Létajícího Prostředku (UAV) s pevným křídlem. Klasickým přístupem k úloze pokrývání je zachytit celé ...

Faigl Jan; Jakub Marek; Krátký Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Identifikační systém pro Národní filmový archiv
Svatoš Jonáš; Josef Vítovec; Frajták Karel
2021 -
Diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj identifikačního systému pro potřeby Národního filmového archivu. Identifikační systém zajišťuje generování a správu jednozančných perzistentních identifikátorů. Součástí systému je webové rozhraní s definovanými uživatelskými rolemi a k nim příslušnými operacemi. Práce nejprve představuje problematiku perzistentní digitální identifikace včetně již existujících identifikačních schémat. Následuje diskuze nad výběrem technologí a specifikace požadavků. Poslední fází je implementace a otestování systému.This thesis focuses on the design and development of identification system that should be part of the National film archive technological infrastructure. It describes the whole process starting from analysis through design to implementation and testing. First, the thesis describes the area of persistent identification together with providing examples of existing identification schemas. Next it discusses the requirements and variety of technology with emphasis on sustainability and future development. Last but not least it covers the development and testing process. Keywords: GraphQL; JWT; resolver; archivnictví; perzistentní identifikace; archival science; persistent identification; GraphQL; JWT; resolver Available in digital repository of ČVUT.
Identifikační systém pro Národní filmový archiv

Diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj identifikačního systému pro potřeby Národního filmového archivu. Identifikační systém zajišťuje generování a správu jednozančných perzistentních ...

Svatoš Jonáš; Josef Vítovec; Frajták Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Principy MLAT a směrového zaměřování ADS-B pro vícekanálový přijímač
Puričer Pavel; Adam Půta; Kačmařík Petr
2021 -
Tato práce si klade za cíl aplikovat postupy, které se uplatňují v problematice MLAT za použití ADS-B signálu. V aplikační části se zabývá problematikou rozlišování signálů od různých letadel. Dále je pozornost problematice určení směru příchodu signálu a implementaci algoritmů pro MLAT. Na závěr zkoumá možnosti práce s reálnými daty naměřenými pomocí SDR.The goal of this diploma thesis is to investigate how to realize elementary parts of MLAT systems using ADS-B. In application part are verifying algorythms for distinguishing signals from airplanes in flight. Next step is to determine the direction of arrival of this signals and implement MLAT algorythms. In the end of this thesis a research of working with real ADS-B data based on SDR is done. Keywords: MLAT; SDR; Korelace; Navigace; AoA; TDoA; MLAT; SDR; Correlation; Navigation; AoA; TDoA Available in digital repository of ČVUT.
Principy MLAT a směrového zaměřování ADS-B pro vícekanálový přijímač

Tato práce si klade za cíl aplikovat postupy, které se uplatňují v problematice MLAT za použití ADS-B signálu. V aplikační části se zabývá problematikou rozlišování signálů od různých letadel. Dále je ...

Puričer Pavel; Adam Půta; Kačmařík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vylepšení a přesun restauračního systému na platformu ASP.NET Core
Komárek Martin; Pavel Zářecký; Malý Ivo
2021 -
Cílem diplomové práce je analýza, vylepšení a přesun restauračního systému CashBob na platformu ASP.NET Core. Systém CashBob vznikal v předchozích letech iterativně, především v rámci závěrečných prací studentů ČVUT.The main goal of this thesis is the analysis, improvement and transfer of the restaurent system CashBob to the ASP.NET Core platform. The Cashbob system was created iteratively over the last years, mainly in the form of theses of the ČVUT students. Keywords: ASP.NET Core; Cloud; REST; EET; Iterativní vývoj; WebAssembly; ASP.NET Core; Cloud; REST; EET; Iteration based development; WebAssembly Available in digital repository of ČVUT.
Vylepšení a přesun restauračního systému na platformu ASP.NET Core

Cílem diplomové práce je analýza, vylepšení a přesun restauračního systému CashBob na platformu ASP.NET Core. Systém CashBob vznikal v předchozích letech iterativně, především v rámci závěrečných ...

Komárek Martin; Pavel Zářecký; Malý Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stromové procházení v Admineru
Žára Ondřej; Petro Kostyuk; Frajták Karel
2021 -
Tato práce si dává za cíl navrhnout a vytvořit řešení, které umožní správcům relačních databází zobrazit související záznamy napříč různými tabulkami databáze. Řešení bude formou pluginu do existující aplikace pro správu databází, konkrétně aplikace Adminer. Druhotným cílem této práce je prozkoumat aplikační rozhraní, které Adminer nabízí pro vytváření pluginů a zhodnotit, zda bylo pro daný plugin vhodné.This work aims to design and create a solution that allows relational database administrators to view related records across different database tables. The solution will take the form of a plugin to an existing database management application, specifically the Adminer application. The secondary goal of this work is to examine the application interface that Adminer offers for creating plugins and to evaluate whether it was suitable for this plugin. Keywords: Relační databáze; zobrazení souvisejících dat; cizí klíče; Adminer; Adminer plugin; Adminer API; Relational database; related data visualisation; foreign keys; Adminer; Adminer plugin; Adminer API Available in digital repository of ČVUT.
Stromové procházení v Admineru

Tato práce si dává za cíl navrhnout a vytvořit řešení, které umožní správcům relačních databází zobrazit související záznamy napříč různými tabulkami databáze. Řešení bude formou pluginu do existující ...

Žára Ondřej; Petro Kostyuk; Frajták Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vícekanálový příjem a zpracování ADS-B signálů
Puričer Pavel; Filip Srbljanović; Seidl Libor
2021 -
ADS-B je požíván v letecké dopravě jako závisle kooperující přehledový systém pro sledování letadel ve vzdušném prostoru. Vysílá informace o identifikaci letadla, rychlosti, poloze a výšce. První část je věnována stručné historii vývoje v letectví, základní principy letecké navigace a komunikace. Druhá část této práce se zabývá přehledovými systémy, mezi které patří ADS-B. Následuje kapitola o obecném šíření radiového signálu v prostu, rušivé prvky a jeho zpracování. V závěrečné části popisuji postupy k navržení softwarového rádia a prezentuji výsledky mé práce.ADS-B is used in air transport as a dependent cooperating surveillance system for monitoring aircraft in airspace. Transmits information about aircraft identification, speed, position and altitude. The first part is devoted to a brief history of developments in aviation, the basic principles of air navigation and communication. The second part of this thesis deals with surveillance systems, including ADS-B. The following chapter describes the general propagation of the radio signal in the space, interfering elements and its processing. In the final part I describe the procedures for designing a software radio and present the results of my work. Keywords: CNS; ADS; ADS-B; zpracování signálu; vícekanálový příjem; metody SIMO a MIMO; Matlab; CNS; ADS; ADS-B; signal processing; multichannel reception; SIMO and MIMO methods; Matlab Available in digital repository of ČVUT.
Vícekanálový příjem a zpracování ADS-B signálů

ADS-B je požíván v letecké dopravě jako závisle kooperující přehledový systém pro sledování letadel ve vzdušném prostoru. Vysílá informace o identifikaci letadla, rychlosti, poloze a výšce. První část ...

Puričer Pavel; Filip Srbljanović; Seidl Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Webová aplikace pro analýzu spolehlivosti v letecké dopravě
Kostov Bogdan; Jakub Gruber; Lališ Andrej
2021 -
Analýzy spolehlivosti jsou klíčovými složkami při hodnocení posouzení rizik během fáze návrhu v leteckém průmyslu. Analýza stromu poruch (FTA) a analýza poruchových režimů a efektů (FMEA) se běžně kombinují při analýze systému a vyhodnocování možných poruch. Kombinování metodik vyžaduje sjednocení struktury dat tak, aby byla použitelná pro všechny analytické metody zároveň. Existující aplikace poskytují nástroje samostatně, což vede k nekonzistenci dat, duplikátům a překlepům při migraci napříč aplikacemi. Tato práce si klade za cíl vytvořit rozšiřitelné řešení, které by poskytlo nástroje k provedení jedné z technik FTA a FMEA a přitom se spoléhalo na ontologický model použitelný pro obě techniky zároveň. Diplomová práce analyzuje existující řešení a ontologie a na základě těchto vstupů navrhuje nezbytné požadavky, které jsou ve spolupráci se zúčastněnými doménovými odborníky prioritizovány. Výsledné řešení implementuje aplikaci zaměřenou primárně na FTA, která nabízí definování partonomie systému, konstrukci FTA a automatický převod stromů do FMEA vzhledem k jednotnému ontologickému modelu. Aplikace je na závěr otestována doménovými odborníky na základě skutečných leteckých dat.Reliability analyses are key components in a risk assessment evaluation during the design phase in an aviation industry. Fault Tree Analysis (FTA) and Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) are commonly combined together to review the system and to evaluate possible failures. The combination of methodologies requires a unified data usable for all the analyses. Existing applications provide the tools separately which introduces inconsistencies, duplicates and typos when the data are migrated across the applications. This thesis thus aims to create an extensible solution that would provide tools to perform one of FTA and FMEA techniques and yet rely on an ontological model usable for both. The thesis analyses existing solutions and ontologies and given these inputs proposes necessary requirements that are prioritized in cooperation with involved domain experts. The resulting solution implements an application focusing primarily on FTA which offers possibilities for system partonomy definition, FTA construction and an automatic conversion of the trees to FMEA tables given the unified ontological model. The application is finally reviewed by the domain experts on real aviation data. Keywords: spolehlivostní analýza; FTA; FMEA; ontologie; sémantický web; JOPA; reliability analysis; FTA; FMEA; ontology; semantic web; JOPA Available in digital repository of ČVUT.
Webová aplikace pro analýzu spolehlivosti v letecké dopravě

Analýzy spolehlivosti jsou klíčovými složkami při hodnocení posouzení rizik během fáze návrhu v leteckém průmyslu. Analýza stromu poruch (FTA) a analýza poruchových režimů a efektů (FMEA) se běžně ...

Kostov Bogdan; Jakub Gruber; Lališ Andrej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Provoz aplikací na platformě OpenShift
Šebek Jiří; Pavel Krulec; Tomášek Martin
2021 -
Trendem poslední doby je přesun aplikací do cloudu, často s využitím modelu Platform-as-a-Service. Tato transformace s sebou přináší řadu výhod včetně například snazšího horizontálního škálování či adopci DevOps. Pro dosažení těchto výhod je však potřeba znát specifika vývoje aplikací určených pro provoz v cloudu. Tato práce se v první části teoreticky i prakticky věnuje základům, na kterých cloud stojí - virtualizaci a kontejnerizaci. Dále čtenáře seznamuje s pojmem cloud, jeho rozdělením a navazujícími termíny. Následně představuje platformu OpenShift a související technologie pro CI, CD, logování a monitoring. V závěrečné části je s využitím nabytých znalostí postupně vytvořena ukázková aplikace spolu se všemi patřičnými procesy, včetně CI/CD, zpracování logů a monitoringu.Modern days trend is moving applications into cloud, often using the Platform-as-a-Service model. This transformation comes with a number of advantages including easier horizontal scaling or DevOps adoption. To gain these advantages it is necessary to know the specifics of cloud-native application development. In the first part, this thesis theoretically and practically discusses the basics on which the cloud stands -- virtualization and containerization. It also introduces the reader to the term cloud, its division and related terms. Then it introduces the OpenShift platform and related technologies for CI, CD, logging and monitoring. In the final part, using the acquired knowledge, a sample application is incrementally created together with all related processes, including CI/CD, log processing and monitoring. Keywords: openshift; kubernetes; devops; monitoring; microservices; ci; cd; virtualizace; kontejnerizace; openshift; kubernetes; devops; monitoring; microservices; ci; cd; virtualization; containerization Available in digital repository of ČVUT.
Provoz aplikací na platformě OpenShift

Trendem poslední doby je přesun aplikací do cloudu, často s využitím modelu Platform-as-a-Service. Tato transformace s sebou přináší řadu výhod včetně například snazšího horizontálního škálování či ...

Šebek Jiří; Pavel Krulec; Tomášek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Editor sémantických webových formulářů
Blaško Miroslav; Tomáš Klíma; Škoda Petr
2021 -
Formulář představuje důležitý prostředek pro sběr dat. Vytvořit formulář, který je efektivní a zároveň srozumitelný pro jeho respondenty, není jednoduché, jelikož to vyžaduje znalost cílové skupiny dotazovaných a osvědčených postupů pro návrh formulářů. Kvalita dat však není jediným znakem formuláře postačujícím pro efektivní sběr dat. Dalšími charakteristikami efektivních formulářů může být jejich opětovná použitelnost nebo integrovatelnost s existujícími informacemi pocházejícími z jiných domén. Toho lze dosáhnout pomocí technologií Sémantického webu. Editor formulářů je užitečný nástroj, který poskytuje uživatelské rozhraní pro vytváření formulářů. Formulářové editory jsou v současnosti běžně dostupné, ale minimum z nich je schopno pracovat s formuláři založenými na technologiích Sémantického webu. Hlavním cílem této práce je vytvořit editor, který umožní návrhářům formulářů vytvářet, upravovat a validovat formuláře založené na Sémantickém webu, které jsou následně vizualizovány pomocí JavaScriptové knihovny SForms. Aplikace je vyvinuta za použití webového frameworku Next.js s technologií TypeScript a knihovnou Material-UI. Vytvořené formuláře jsou ověřovány, aby byly v souladu s pravidly osvědčených postupů návrhu formulářů pomocí jazyka SHACL. Tato diplomová práce dále obsahuje analýzu formulářů z hlediska jejich digitální reprezentace a zkoumá osvědčené postupy jejich návrhu a následné vizualizace. Práce navíc analyzuje osm existujících řešení editorů formulářů a validuje je na základě ověřených postupů návrhu formulářů. Tato práce si v souhrnu klade za cíl prozkoumat osvědčené postupy pro návrh formulářů, analyzovat technologie týkající se Sémantického webu a nakonec vytvořit editor formulářů schopný vytvářet formuláře založené na technologiích Sémantického webu.Forms can be an excellent tool for collecting information effectively. However, there is no straightforward path to creating an ideally designed research instrument, able to gather data of sufficient quality. Building a form that is understandable for respondents and efficient at the same time, requires knowing its target audience, as well as following the form design guidelines. Nevertheless, the quality of data is not the only trait sufficing for a form to be efficient. Other characteristics of an efficient form can be the reusability or the integrability with existing information from different domains. These can be achieved by using Semantic Web technologies. A form editor is a useful tool that provides a user interface for creating forms. There are plenty of form editors available, but minimum of them is capable of operating on forms build upon the Semantic Web. The main goal of the thesis is to create an editor that allows form designers to build, adjust, and validate the Semantic Web based forms that are afterwards visualised with the SForms JavaScript library. The application is developed in React web framework Next.js with the use of TypeScript and Material-UI. Created forms are validated to comply with form best-practice guidelines using the constraint language SHACL. This master thesis further intends to analyse forms in terms of their digital representation and examine the best-practises of their design and following visualisation. The work moreover analyses eight existing solutions of form editors and validates them against the design guidelines. Taken together, this work aims to examine form design guidelines, analyse technologies concerning the Semantic Web and finally create a form editor capable of creating forms based on Semantic Web technologies. Keywords: Formulář; Osvědčené postupy návrhu formulářů; Editor formulářů; Webová aplikace; JavaScript; React; Next.js; SForms; JSON-LD; SHACL; Sémantický web; Propojená data; Form; Form best-practices; Form Editor; Web Application; JavaScript; React; Next.js; SForms; JSON-LD; SHACL; Semantic Web; Linked Data Available in digital repository of ČVUT.
Editor sémantických webových formulářů

Formulář představuje důležitý prostředek pro sběr dat. Vytvořit formulář, který je efektivní a zároveň srozumitelný pro jeho respondenty, není jednoduché, jelikož to vyžaduje znalost cílové skupiny ...

Blaško Miroslav; Tomáš Klíma; Škoda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Detekce phishingových e-mailů pomocí technik zpracování přirozeného jazyka
Brabec Jan; Radek Starosta; Somol Petr
2021 -
V této diplomové práci představujeme architekturu systému pro detekci cílených phishingových útoků. Nejprve prozkoumáme současné trendy v oblasti phishingu, a identifikujeme techniky a vzorce chování, které se v těchto škodlivých zprávách vyskytují. Navrhneme detektor pro call-to-action, neboli potenciálně nebezpečné žádosti, které jsou jedním ze signálů pro identifikaci phishingových e-mailů. Na tomto detektoru ukážeme vývoj v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Na této úloze následně evaluujeme několik klasifikačních algoritmů, od klasických metod strojového učení po nejnovější modely založené na neuronových sítích s architekturou Transformer. Dále v programovacím jazyce Python implementujeme obecný, rozšiřitelný systém pro klasifikaci e-mailových zpráv, zpřístupníme jeho funkcionalitu pomocí aplikačního rozhraní s architekturou REST, a navrhneme škálovatelnou infrastrukturu pro jeho nasazení v cloudové platformě Microsoft Azure. V neposlední řadě optimalizujeme výpočetní výkonnost detektorů založených na architektuře Transformer. Oddělíme detektor potenciálně škodlivých žádostí do samostatné komponenty, ve které zrychlíme inferenci modelu vybráním vhodné infrastruktury a architektury, a optimalizací výpočetního grafu pomocí akcelerátoru ONNX Runtime. Účinek navržených vylepšení ověříme na veřejném e-mailovém datasetu Enron, na kterém pozorujeme až pětinásobné zrychlení.In this thesis, we propose an architecture for an ensemble-based detection engine for targeted phishing attacks. We review the current phishing landscape and identify common phishing techniques and behaviors. Next, we develop a detector for call-to-action, a common phishing signal, and use it to showcase the impact of recent advances in natural language processing. We evaluate multiple classification algorithms, ranging from classic machine learning algorithms to state-of-the-art neural network Transformer models for language modeling, on the task of call-to-action detection. We implement an extensible e-mail classification pipeline using the Python programming language, expose its functionality through a REST API service, and design a scalable infrastructure setup for deploying this service in Microsoft Azure. Finally, we focus on optimizing the computational performance of Transformer-based detectors. We extract the call-to-action detector into a separate service, boost its performance by selecting suitable infrastructure and model architecture, and optimizing the computation graph with the ONNX Runtime accelerator. We validate the speedup from the proposed optimizations on the Enron e-mail dataset, where we observe a 5x increase in service throughput. Keywords: phishing; zpracování přirozeného jazyka; klasifikace; neuronové sítě; nasazení modelů strojového učení; phishing; natural language processing; classification; neural networks; deploying machine learning models Available in digital repository of ČVUT.
Detekce phishingových e-mailů pomocí technik zpracování přirozeného jazyka

V této diplomové práci představujeme architekturu systému pro detekci cílených phishingových útoků. Nejprve prozkoumáme současné trendy v oblasti phishingu, a identifikujeme techniky a vzorce chování, ...

Brabec Jan; Radek Starosta; Somol Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases