Number of found documents: 623426
Published from to

Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela; Šatínský, Dalibor; Matysová, Ludmila
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Michaela Bobríková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. Barbora Šmídová Title of diploma thesis: HPLC method development and validation for analysis of anthocyanins content in black currant cultivars. A high performance liquid chromatography method with diode array detection was used and validated to determine delphinidin-3-glucoside, delphinidin-3-rutinoside, cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-rutinoside in black currant cultivars and black currant juices. The method used gradient elution with methanol and 2 % formic acid. Supelco Analytical, Ascentis Express C18 column with particle size 2.7 µm, 15 cm x 4.6 mm was used for separation. The analysis was performed using a temperature 50řC and a flow rate 0.8 ml/min. For detection, the wavelength of 520 nm was chosen. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn. Available in a digital repository NRGL
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Michaela Bobríková Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Consultant: Mgr. ...

Bobríková, Michaela; Šatínský, Dalibor; Matysová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2021

Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů
Špatenka Petr; Jan Krčil; Balík Karel
2021 -
Práce se věnuje připravě, studiu a hodnoceni oxidických vrstev na vybraných titanových slitinách určených pro lekařskou aplikaci. Oxidicke vrstvy byly připraveny na zástupcich konvenčnich slitin titanu (CP Ti grade 2 a Ti-6Al-4V ELI) a na skupině reprezentujici nove perspektivni β-slitiny (legovaných Nb, Ta, Zr, Sn). Oxidace byla prováděna termicky (600 °C / vzduch) a anodicky (1 M H2SO4 / 100 V / 50 mA). Vytvořene termicke a anodicke oxidicke vrstvy byly hodnoceny z hlediska stavu jejich povrchu (zbarveni, drsnost, morfologie), tloušťky, chemického složeni, struktury a biokompatibility. V závěru práce jsou uvedeny výsledky analýz, ktere jsou take vzájemně porovnány a vztaženy k obecným trendům. Práce doplňuje poznatky o možnostech oxidace nových β-titanových slitin. Z hlediska aplikace termicke a anodicke oxidace pro různe titanove slitiny jsou vyvozeny předpoklady, ktere by měly umožnit usnadněni jejich připravy a hodnoceni.The work deals with a preparation, analysis and evaluation of oxide layers on selected titanium alloys which are designated for biomedical use. The oxide layers were prepared on commonly used alloys (CP Ti grade 2 and Ti-6Al-EV ELI) and a group representing new, perspective alloys (alloyed by Nb, Ta, Zr, Sn). The oxidation was carried out by thermic method (600 °C /air atmosphere) and anodic method (1 M H2SO4 / 100 V / 50 mA). Thermic and anodic oxide layers which were prepared were then analyzed in terms of their surface characteristics (the color, roughness and morphology), thickness, chemical composition, structure and bio-compatibility. At the end of this work the results of analyses are presented, mutually compared and related to general trends. The work aims to fill in new findings about the oxidation of new β-titanium alloys. In terms of application of thermic and anodic oxide layers for different titanium alloys, the assumptions are drawn with aim for easier preparation and evaluation of those oxide layers. Keywords: titan; β-slitiny; oxidace; strukturování povrchu; biomateriály; biokompatibilita; titanium; β-alloys; oxidation; surface structuring; biomaterials; biocomopatibility Available in digital repository of ČVUT.
Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů

Práce se věnuje připravě, studiu a hodnoceni oxidických vrstev na vybraných titanových slitinách určených pro lekařskou aplikaci. Oxidicke vrstvy byly připraveny na zástupcich konvenčnich slitin ...

Špatenka Petr; Jan Krčil; Balík Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zlepšené udržení plazmatu v tokamacích se zaměřením na interakci turbulence a toků
Hron Martin; Ondřej Grover; Tichý Milan
2021 -
Zlepšené udržení je klíčové pro úspěšné operování budoucích fúzních elektráren. Práce se zaměřuje především na tzv. H-mód (mód vysokého udržení) a související úkazy jako např. limitní cyklové oscilace, studovány především v tokamaku COMPASS. Výzkum těchto oscilací vedl k vytvoření a zobecnění modelu založeného na prvních principech, který systematicky předpovídá pozorované frekvence tlakem uvolněných limitních cyklových oscilací v blízkosti přechodu do H-módu ve 4 tokamacích (JET, ASDEX Upgrade, COMPASS, Globus-M).Enhanced confinement is a key ingredient for successfully operating future fusion power plants. The main focus of the thesis is the H-mode (high confinement mode) and associated phenomena such as limit cycle oscillations, primarily studied in the COMPASS tokamak. Studies of of these oscillations led to the development and generalization of a first-principles-based model which systematically predicts the observed frequency of pressure relaxation limit cycle oscillations in the vicinity of the transition to H-mode in 4 tokamaks (JET, ASDEX Upgrade, COMPASS, Globus-M). Keywords: tokamak; zlepšené udržení; turbulence; H-mód; L-H přechod; limitní cyklové oscilace; I-mód; tokamak; enhanced confinement; turbulence; H-mode; L-H transition; limit cycle oscillations; I-mode Available at various departments of the ČVUT.
Zlepšené udržení plazmatu v tokamacích se zaměřením na interakci turbulence a toků

Zlepšené udržení je klíčové pro úspěšné operování budoucích fúzních elektráren. Práce se zaměřuje především na tzv. H-mód (mód vysokého udržení) a související úkazy jako např. limitní cyklové ...

Hron Martin; Ondřej Grover; Tichý Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hybridní nanostruktury tvrořené sloučeninami bóru
Li, Jianwei; Matějíček, Pavel; Olejniczak, Agnieszka; Sedláková, Zdeňka
2021 - English
Boron cluster compounds (BCCs) are inorganic polyhedral structures. Their unique properties such as high chemical & thermal stability, three-center two-electron bonds, and three- dimensional aromaticity have drawn great attention. Incorporation of BCCs into polymers via covalent bonds or noncovalent interactions are extensively investigated in the recent decades. BCC-containing polymeric materials have been widely reported in the biological applications such as BNCT and enzyme inhibitors, and energy storage for example Li-ion batteries and solution-based Mg batteries. This dissertation is focused on the preparation and characterization of BCC-containing polymeric materials. The synthesized BCC-containing polymeric materials are also evaluated by in vitro experimental for biomedical applications or Li-ion mobility for Li-ion batteries studies. The ideas are to maximally simplify the preparation steps of BCC-containing polymers and deeply understand the physical chemistry properties of BCCs in these materials. Therefore, the studies can be generally divided into two parts: (i) Design of boron-containing hybrid systems. For biological applications, the corresponding BCC-containing polymeric materials must be water-soluble or form stable nanostructures in aqueous solutions. We performed a feasible... Klastrové sloučeniny bóru jsou anorganické polyhedrální struktuty s pozoruhodnými vlstnostmi, mezi které patří: vysoká chemická a teplotní stabilita, neobvyklá tří centová dvojelektronová vazba a trojdimenzionální aromaticita. Včlenění boranových klastrů do polymerních systému lze uskutečnit buď pomocí kovalentní vazby, a nebo působením nekovalentních interakcí, což bylo v literatuře podrobně studováno. Polymerní materiály s obsahem boranových klastrů jsou využívány v biomedicinálních aplikacích, jako například terapie neutronového záchytu (BNCT), nebo inhibice enzymů. Dále mohou nalézt tyto systémy uplatnění při vývoji lithiových baterií, nebo kapalných elektrolytů na bázi hořčíku. Tato disertační práce se zaměřuje na přípravu a charakterizaci polymerních materiálů s obsahem klastrových sloučnin bóru. Připravené nanosystémy byly testovány in vitro pro biomedicinální aplikace. Pevné polyelektrolyty byly studovány s ohledem na pohyblivost lithiových kationtů. Provedené studie můžeme tématicky rozdělit na dvě části: (i) Design hybridních systémů s obsahem bóru. Pro biologické aplikace je nezbytné, aby hybridní nanostruktury byly rozpustné ve vodě, nebo alespoň tvořily stabilní disperze. V našem případě byly nanočástice vytvořeny na základě spolu-skládání nově syntetizovaných (pomocí techniky RAFT)... Available in a digital repository NRGL
Hybridní nanostruktury tvrořené sloučeninami bóru

Boron cluster compounds (BCCs) are inorganic polyhedral structures. Their unique properties such as high chemical & thermal stability, three-center two-electron bonds, and three- dimensional ...

Li, Jianwei; Matějíček, Pavel; Olejniczak, Agnieszka; Sedláková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2021

Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken
Kodedová, Marie; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Automation of liberation tests for releasing biologically active substance from nanofibers The main goal of this diploma thesis is an automation of TTC liberation from nanofibers, using non-separation flow method sequential injection analysis. UV-VIS spectrophotometer was used for the detection of signal. Measurements were carried out using 1-3 connected Franz cells in parallel, palced in the water bath. Buffer solutions with pH 7.4 and 4.5 were used as liberation media. The liberation of TTC was realized from two different nanofiber carriers - types "A" and "AK", Difference was in their preparation process. Because of this, each of them revealed various characteristics mainly related to the amount of bound TTC and the way of its binding to the nanofiber carrier. Production of these nanofibers was realized by Technical University Liberec using the technology NanoSpiderTM . Measurements were performed under various predetermined conditions, representing the state of the human skin - two different pH (7.4; 4.5) and temperature (32řC; 37řC) values. Four different types of membrane filters were also used,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marie Schneidrová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken Tato diplomová práce se zabývá automatizací liberace antibiotika tetracyklinu (TTC) z nanovlákenného nosiče, za využití neseparační průtokové metody sekvenční injekční analýzy. Pro detekci signálu byl používán UV-VIS spektrofotometr. Měření byla realizována za využití 1-3 paralelně zapojených Franzových cel umístěných ve vodní lázni. Jako liberační média byly použity tlumivé roztoky o pH 7,4 a 4,5. Liberace TTC probíhala ze dvou různých nanovlákenných nosičů - typ "A" a "AK", lišících se v postupu při své výrobě. Každý z nich tedy vykazoval odlišné vlastnosti, týkající se především množství navázaného TTC a způsobu jeho vazby na nosič. Výroba těchto nanovláken byla realizována Technickou univerzitou v Liberci za využití technologie NanoSpiderTM . Měření probíhala za různých, předem stanovených podmínek, reprezentujících stav lidské kůže - dvě rozdílné hodnoty pH (7,4; 4,5) a teploty (32řC; 37řC). Byly využívány také čtyři různé typy membránových filtrů, které liberační profily v průběhu měření různě ovlivňovaly. Jednalo se o filtry... Available in a digital repository NRGL
Automatizace liberačních testů pro uvolňování biologicky aktivních látek z nanovláken

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Marie Schneidrová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of the diploma thesis: ...

Kodedová, Marie; Sklenářová, Hana; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Gastronomie jako součást životního stylu na stránkách českých celostátních tištěných médií v období první Československé republiky
Zábrodská, Kristina; Köpplová, Barbara; Vošahlíková, Pavla; Burešová, Jana
2021 - Czech
The doctoral thesis Gastronomy as a part of life style in the Czech national print media in the period between the wars in Czechoslovak Republic presents the results of eight years long research of food journalism in the Czech press between 1918 and 1938. This period called First Republic is often seen, due the positive sentiment, as a modern, democratic and prosperous state. The reality is a different. This text presents just a little part of picture of life style during First Republic which is gastronomy. That mirrors the economic and social level of the society. This text reflects critically the historical facts. The assumption, that print media pay regularly attention to the gastronomy as an integral part of life is important idea of this research. The content analysis proofs, that food journalism had its own section in the analyzed daily print, although media didn't used this kind of terminology. Five national newspapers (Lidové noviny, Národní politika, České slovo, Právo lidu and Venkov) were issued in the period 1918-1938 and newspapers Rudé právo established 1920 are included in the analysis. The selection of these (media) reflects the whole social-political spectrum of the audience. It could be assumed, that the selected newspapers represent the whole plurality of opinions. The analysis... Dizertační práce Gastronomie jako součást životního stylu na stránkách českých celostátních tištěných médií v období první Československé republiky představuje výsledky osmiletého výzkumu gastronomické žurnalistiky v prvorepublikovém tisku. První republika bývá nahlížena idealisticky přes filtr pozitivního sentimentu jako moderní, demokratický a prosperující státní útvar. Realita tomuto pohledu však zcela neodpovídá. Tato práce představuje úzký výsek prvorepublikového životního stylu na příkladu gastronomie, která odráží ekonomickou a sociální úroveň společnosti, a kriticky ji konfrontuje s historickými fakty. Vychází přitom z předpokladu, že gastronomii jakožto nedílné součásti života se média pravidelně věnovala. Obsahová analýza prokázala, že gastronomická žurnalistika měla své pravidelné rubriky ve sledovaných denících, ačkoliv se tak tehdy nenazývala. Analýza zahrnuje pět celostátních deníků vycházejících po celé období první republiky - Lidové noviny, Národní politiku, České slovo, Právo lidu a Venkov - a Rudé právo vzniklé v roce 1920. Svým obsahem listy postihují celé společensko-politické spektrum publika a lze se tak domnívat, že představují téměř kompletní pluralitu názorů. Do analýzy jsou zahrnuta pouze víkendová vydání ve vybraných letech signifikantních pro vývoj mladé republiky - od... Keywords: životní styl; stravování; gastronomická žurnalistika; první republika; ČSR; denní tisk; Venkov; Lidové noviny; České slovo; Národní politika; Rudé právo; Právo lidu; obsahová analýza; historická analýza; dějiny všednodennosti; každodennost; life style; eating habits; food journalism; Czechoslovakia; 1918-1938; newspapers; Venkov; Lidove noviny; Ceske slovo; Narodni politika; Rude pravo; Pravo lidu; content analysis; historical analysis; history of everyday life; microhistory Available in a digital repository NRGL
Gastronomie jako součást životního stylu na stránkách českých celostátních tištěných médií v období první Československé republiky

The doctoral thesis Gastronomy as a part of life style in the Czech national print media in the period between the wars in Czechoslovak Republic presents the results of eight years long research of ...

Zábrodská, Kristina; Köpplová, Barbara; Vošahlíková, Pavla; Burešová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů
Vodenková, Soňa
2021 - English
Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair system. In many cancers, DNA damage tolerance and DNA repair pathways are disrupted or deregulated, thereby promoting cancer progression. DNA repair also appears to play a substantial role in cancer therapy response. This Dissertation Thesis was performed in response to several unclear and unresolved issues of the role of DNA damage and DNA repair in cancer pathogenesis. The aim of the Thesis was to search for potential novel biomarkers and confirmation of the validity of already existing biomarkers related to DNA damage and DNA repair, which may be associated with cancer susceptibility and patient's clinical outcome. We also explored the biological basis of different biomarkers and their associations. The major outcomes of this Thesis are: 1) The elevated chromosomal aberrations (CAs) in peripheral blood lymphocytes (PBLs) may serve as a biomarker of cancer susceptibility and partially affects patients' clinical outcome. While telomere shortening contributes to the formation of CAs in PBLs only in healthy individuals, less efficient DNA double- strand break repair in PBLs is associated with telomere... Shrnutí Nestabilita genomu představuje jednu z předních sil, která řídí vznik a rozvoj nádorového onemocnění. Vzniká v důsledku kombinovaného účinku poškození DNA a chyb způsobených opravným systémem DNA. V mnoha nádorech jsou tolerance k poškození DNA a opravné dráhy DNA narušeny nebo deregulovány, což podporuje jejich progresi. Oprava DNA také hraje významnou roli v odpovědi na léčbu nádorových onemocnění. Tato disertační práce vznikla v reakci na několik nejasných a nevyřešených otázek úlohy poškození DNA a opravy DNA v patogenezi nádorových onemocnění. Cílem práce bylo hledání potenciálních nových biomarkerů a potvrzení platnosti již existujících biomarkerů souvisejících s poškozením DNA a opravou DNA, které mohou být spojeny s náchylností ke vzniku nádorových onemocnění a klinickým výsledkem pacienta. Také byl zkoumán biologický základ různých biomarkerů a jejich vzájemné vztahy. Hlavní výstupy této práce jsou: 1) Zvýšené hladiny chromozomálních aberací (CA) v lymfocytech periferní krve (PBL) mohou sloužit jako biomarker náchylnosti ke vzniku nádorových onemocnění a částečně ovlivňují klinický výsledek pacientů. Zatímco zkracování telomer přispívá k tvorbě CA v PBL pouze u zdravých jedinců, méně účinná oprava dvouřetězcových zlomů DNA v PBL je spojena se zkrácením telomer pouze u pacientů s nádorovým... Available in a digital repository NRGL
Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů

Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair ...

Vodenková, Soňa
Univerzita Karlova, 2021

Koordinace sociálního zabezpečení v EU - indexace rodinných dávek v Rakouské republice
Petrusová, Lenka; Koldinská, Kristina; Štefko, Martin
2021 - Czech
Coordination of social security in the EU - indexation of family benefits in the Republic of Austria As a unique system of cooperation across the European territory, social security coordination is currently facing political and legal challenges, which culminated in the ongoing legal proceedings initiated by the European Commission as a plaintiff against one of the Member States, namely the Republic of Austria. The first part of this master thesis (chapters one and two) introduces the reader to the general characteristics of coordination, its principles and its anchoring in the EU law. Part two (chapters three to five) allows the reader to learn more about the issue of indexation of (coordinated) family benefits and its history in Europe. It looks in more detail at indexation in the Republic of Austria, specifically its journey from a political idea to an application practice that conflicts with the current EU coordination arrangements, in particular the principle of equal treatment. The first chapter deals with the historical development of the idea of social security coordination, an explanation of the concept, as well as the sources of EU and international law, their scope in this field and their interrelations. The chapter concludes by tracing the link between coordination and one of the EU's... Koordinace sociálního zabezpečení v EU - indexace rodinných dávek v Rakouské republice Koordinace sociálního zabezpečení jako unikátní systém spolupráce napříč evropským teritoriem čelí v současnosti politickým a právním výzvám, jejichž pomyslným vyvrcholením je aktuálně probíhající soudní řízení, které Komise jako žalobce iniciovala vůči jednomu z členských států, konkrétně Rakouské republice. V první části (kapitola první a druhá) se čtenář této práce seznámí s obecnou charakteristikou koordinace, jejími principy a ukotvením v právním řádu EU. Část druhá (kapitola třetí až pátá) čtenáři umožní dozvědět se více o problematice indexace (koordinovaných) rodinných dávek a její historii v Evropě. Podrobněji se věnuje indexaci v Rakouské republice, konkrétně její cestě od politické myšlenky k aplikační praxi, která koliduje s aktuální unijní koordinační úpravou, zejména s principem rovného zacházení. První kapitola se zaobírá historickým vývojem myšlenky koordinace sociálního zabezpečení, vysvětlením tohoto pojmu, jakož i prameny unijního a mezinárodního práva, jejich působností v této oblasti a jejich vzájemným vztahům. Závěr kapitoly sleduje spojitost mezi koordinací a jednou ze základních svobod EU, volného pohybu osob. Druhá kapitola popisuje pět základních principů koordinace sociálního... Keywords: koordinace; sociální zabezpečení; indexace rodinných dávek; coordination; social security; indexation of family benefits Available in a digital repository NRGL
Koordinace sociálního zabezpečení v EU - indexace rodinných dávek v Rakouské republice

Coordination of social security in the EU - indexation of family benefits in the Republic of Austria As a unique system of cooperation across the European territory, social security coordination is ...

Petrusová, Lenka; Koldinská, Kristina; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Příspěvky k experimentálnímu zkoumání a numerickému popisu cyklického chování zemin
Duque Felfle, Jose Alejandro; Mašín, David; Herle, Ivo; Wichtmann, Torsten
2021 - English
A wide range of geotechnical structures are subjected to episodes of cyclic loading. Among them, we can for example mention onshore and offshore foundations subjected to environmental loadings, pavements subjected to traffic loading, filling-emptying cycles on silos and water tanks, among many others. In order to develop constitutive models or numerical tools that accurately reproduce the soil behavior on the aforementioned geotechnical problems, a deep understanding on how soil behaves under cyclic loading is necessary. This behavior is, however, not trivial since non-linearity, small strain stiffness, stiffness degradation, cyclic hysteresis and recent stress history play a significant role. This dissertation presents some contributions to the experimental evidence and numerical description of soil cyclic behavior. It begins with comprehensive experimental databases on Malaysian kaolin and Zbraslav sand. In each database, several monotonic and cyclic tests were performed and analyzed considering a wide range of initial conditions and loading characteristics. In particular, the influence of the deviatoric stress amplitude, soil plasticity, initial stress ratio, drained cyclic preloading and sequence of packages of cycles with different deviatoric stress amplitudes was investigated on Malaysian... Široká škála geotechnických konstrukcí je vystavena epizodám cyklického zatížení. Mezi nimi můžeme zmínit například základy na pevnině a na moři vystavené zatížení od prostředí, chodníky vystavené dopravnímu zatížení, cykly plnění a vyprazdňování sil a vodních nádrží a mnoho dalších. Pro vývoj konstitutivních modelů nebo numerických nástrojů, které přesně reprodukují chování zeminy při výše uvedených geotechnických problémech, je nutné hluboké porozumění tomu, jak se zemina chová při cyklickém zatížení. Toto chování však není triviální, protože významnou roli hraje nelinearita, tuhost při malých deformačních změnách, degradace tuhosti, cyklická hystereze a nedávná historie napětí. Tato disertační práce představuje některé příspěvky k experimentálním důkazům a numerickému popisu cyklického chování půdy. Začíná rozsáhlou experimentální databází malajského kaolinu a zbraslavského písku. V každé databázi bylo provedeno a analyzováno několik monotónních a cyklických zkoušek s ohledem na širokou škálu počátečních podmínek a zatěžovacích charakteristik. Na malajském kaolinu byl zkoumán zejména vliv amplitudy deviatorického napětí, plasticity zeminy, počátečního poměru napětí, odvodněného cyklického předpětí a posloupnosti balíčků cyklů s různými amplitudami deviatorického napětí. Na zbraslavském písku byl... Keywords: zemina; cyklické zatěžování; hypoplasticita; soil; cyclic loading; hypoplasticity Available in a digital repository NRGL
Příspěvky k experimentálnímu zkoumání a numerickému popisu cyklického chování zemin

A wide range of geotechnical structures are subjected to episodes of cyclic loading. Among them, we can for example mention onshore and offshore foundations subjected to environmental loadings, ...

Duque Felfle, Jose Alejandro; Mašín, David; Herle, Ivo; Wichtmann, Torsten
Univerzita Karlova, 2021

Zpřesňování jaderných dat v rámci evropských výzkumných projektů EMRP a EMPIR a Českého metrologického institutu
Čechák Tomáš; Monika Mazánová; Cvachovec František
2021 -
Cieľom dizertačnej práce bolo rozšíriť a spresniť aktuálne publikované hodnoty jadrových dát. Práca sa zameriava hlavne na spresňovanie hodnôt pravdepodobnosti emisie žiarenia X a γ, doby polpremeny a energie žiarenia. Ako kľúčové rádionuklidy boli vybrané rádionuklidy, ktoré sa spresňovali v rámci európskych výskumných projektov.The aim of the Ph.D thesis was to improve and spread the currently published nuclear data. The work focuses mainly on the improvement of probability values of radiation emission X and γ, half-life and energy of radiation. As key radionuclides were selected those which were evaluated within the European research projects. Keywords: Jadrové dáta; zdroje dát; emisia fotónov; doba polpremeny; energia fotónov; Nuclear data; sources of nuclear data; photon emission intensity; half-life; photon energy Available at various departments of the ČVUT.
Zpřesňování jaderných dat v rámci evropských výzkumných projektů EMRP a EMPIR a Českého metrologického institutu

Cieľom dizertačnej práce bolo rozšíriť a spresniť aktuálne publikované hodnoty jadrových dát. Práca sa zameriava hlavne na spresňovanie hodnôt pravdepodobnosti emisie žiarenia X a γ, doby polpremeny a ...

Čechák Tomáš; Monika Mazánová; Cvachovec František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases