Number of found documents: 619351
Published from to

Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru
Švihra Peter; Martin Kaschner; Havelka Miroslav
2021 -
Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.This work focuses on the development of EKPo - a device for measurement of radon volume activity. The presence of radon causes an increased risk of lung cancer. Keywords: PH32; Radon; Kontinuální monitor radonu; Křemíkový segmentovaný detektor; Monte Carlo simulace; PH32; Radon; Continuous radon monitor; Silicon segmented detector; Monte Carlo simulation Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj monitoru radonu na bázi segmentovaného polovodičového detektoru

Práce se zabývá vývojem zařízení EKPo měřicího objemovou aktivitu radonu, prvku, jehož přítomnost způsobuje zvýšené riziko rakoviny plic.This work focuses on the development of EKPo - a device for ...

Švihra Peter; Martin Kaschner; Havelka Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE
Smolík Jan; Eva Fialová; Průša Petr
2021 -
Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a nejpoužívanější druhy fotodetektorů. Dále je v práci uveden detailnější popis SiPM. V experimentální části práce jsou popsána měření volt-ampérových charakteristik SiPM, metody určení průrazného napětí a zhášecího oporu a jsou zde uvedeny zpracované výsledky provedených měření při pokojové teplotě a při teplotě kapalného dusíku.The Silicon Photomultiplier SiPM is a type of photodetector that will collect scintilating photons in the Far Detector of Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). This thesis briefly describes the DUNE experiment and the most used types of photodectors. A more detailed description of SiPMs is presented. The experimental part of the thesis describes measurements of volt-amper characteristics of SiPMs, methods for determination of breakdown voltage and quenching resistance and the processed results of measurements made at room temperature and at liquid nitrogen are given here. Keywords: fotodetektory; SiPM; volt-ampérová charakteristika; zhášecí odpor; průrazné napětí; neutrina; photodetectors; SiPM; volt-amper characteristic; quenching resistance; breakdown voltage; neutrinos Available in digital repository of ČVUT.
Měření charakteristik SiPM pro experiment DUNE

Křemíkový fotonásobič SiPM je typ fotodetektoru, který bude sbírat vytvořené scintilační fotony ve vzdáleném detektoru neutrinového experimentu DUNE. V práci je stručně popsán experiment DUNE a ...

Smolík Jan; Eva Fialová; Průša Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany
Štěpán Václav; David Strnad; Fialová Eliška
2021 -
Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě nebyly rekultivovány nebo přepracovány se, v České republice nachází poblíž města Příbram. Z hlediska radiační ochrany je významný odval u šachty č. 15 v blízkosti obcí Brod a Lešetice. Na základě rešerše studií proudění plynů v odvalech bylo na vytipovaná místa tohoto odvalu ve spolupráci se SÚRO, v.v.i. od 28. 5. 2021 do 15. 6. 2021 umístěno celkem 26 sond TSR 4, které zaznamenávaly hodnoty objemové koncentrace radonu, teplotu a vlhkost. Měření poskytlo informace o denních variacích objemové aktivity radonu, na jejichž základě bylo určeno proudění plynu v odvalu, které bylo porovnáno s výsledky modelových studií. Výsledky měření ukázaly vysoké hodnoty maximální i průměrné objemové aktivity radonu, které byly diskutovány z hlediska radiační ochrany. Z tohoto důvodu bude měření dále pokračovat, přičemž bude využito již získaných poznatků a zkušeností.Waste rock dumps, from which radon is released into the surrounding air and its concentrations can exceed the normal values by several orders of magnitude, are formed all over the world after uranium mining. Most dumps that have not yet been remediated or reprocessed in the Czech Republic are located near the town Příbram. From the point of view of radiation protection, there is a significant dump at the shaft No. 15 near the localities Brod and Lešetice. Based on a search of studies of gas flow in dumps, a total of 26 TSR 4 probes, which recorded the values of radon volume concentration, temperature and humidity, were in cooperation with SÚRO, v.v.i. from 28 May 2021 to 15 June 2021 placed on the selected places of this dump. Information on daily variations of radon volume activities, on its basis the gas flow was determined and compared with the results of model studies, were provided on the base of measurement. High values of maximum and average radon volume concentration, which were shown on the base of measurement, were discussed in terms of radiation protection. For this reason, the measurement with using the knowledge and experience already gained, will by continued. Keywords: radon; radiační ochrana; ionizující záření; odvaly; proudění plynu; radon; radiation protection; ionizing radiation; waste rock dumps; gas flow Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení dopadu výskytu Rn-222 v tělese odvalu a jeho blízkém okolí z hlediska radiační ochrany

Po těžbě uranu vznikají po celém světě odvaly s hlušinou, z nichž se do okolního vzduchu uvolňuje radon, jehož koncentrace mohou o několik řádů převyšovat běžné hodnoty. Většina odvalů, které ještě ...

Štěpán Václav; David Strnad; Fialová Eliška
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů
Socha Vladimír; Petr Kolman; Chmelová Barbora
2021 -
V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů a na to, do jaké míry je stres a zátěž dokážou ovlivnit během vykonávání své práce. Diplomová práce se proto zaměřuje na studium a hodnocení psychofyziologické kondice jedince. Měření je prováděno pomocí snímání biometrických signálu, přesněji na základě měření srdeční tepové frekvence. Prvním úkolem je naměření biologických dat subjektů při průchodu tzv. bludištěm na PC, ve kterém je zabudován stresor. Na základě takto naměřených biologických signálů je vybrána vhodná metoda pro zpracování dat v časově-frekvenční oblasti. Jedná se o krátkodobou Fourierovu transformaci. Z měřených dat je jasné, že použitý stresor nebyl dostačující k tomu, aby u měřených subjektů vyvolal zřetelné navýšení srdeční frekvence. Použití krátkodobé Fourierovy analýzy se i přes negativní výsledky ukázalo jako velmi věrohodné pro hodnocení biometrických signálů. Výsledek práce by mohl sloužit k lepšímu porozumění významnosti zátěže při vykonávání práce pilota, a také jako podklad pro další práce.Nowadays, great emphasis is placed on the health and mental state of pilots. This is mainly due to the fact that they are responsible for the safe conduct of the flight. It is therefore necessary to focus on monitoring the stress and workload on pilots and the extent to which they are able to influence the stress and workload during the performance of their work. Therefore, this thesis focuses on the study and assessment of the psychophysiological fitness of the individual. The measurements are made by means of biometric signal sensing, more precisely by measuring the heart rate. The first task is to measure the subjects' biological data while passing through a so-called maze on a PC in which a stressor is embedded. Based on the biological signals measured in this way, a suitable method for processing the data in the time-frequency domain is selected. This is the short-term Fourier transform. It is clear from the measured data that the stressor used was not sufficient to induce a clear increase in heart rate in the measured subjects. Despite the negative results, the use of short-term Fourier analysis proved to be very plausible for the evaluation of biometric signals. The results of this work could serve to better understand the significance of workload in the performance of a pilot's job, and also as a basis for further work. Keywords: Časově frekvenční analýza; EKG; Variabilita srdeční frekvence; krátkodobá Fouriérova transformace; Time-frequency analysis; ECG; Heart rate variability; Short-time Fourier transform Available in digital repository of ČVUT.
Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů

V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování ...

Socha Vladimír; Petr Kolman; Chmelová Barbora
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Učební text pro praktické vyučování
Vaněček David; Veronika Šteflová; Paulusová Hana
2021 -
Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na archivní instituce a preventivní péči o kulturní dědictví z hlediska jejich vzniku, historie a současného stavu. Zabývá se zjišťováním potřeby a přínosu metodických listů, požadavky na jejich podobu a tvorbu na základě provedené analýzy současného stavu praxe v oblasti preventivní péče o archiválie v Státním oblastním archivu v Praze. Předmětem práce je rovněž srovnání běžné archivní praxe v této oblasti s podmínkami stanovenými zákonem o archivnictví. Praktická část bakalářské práce se věnuje samotné tvorbě ukázkových metodických listů, jejich použitelnosti a návrhem ověření před začleněním do archivní praxe.The bachelor thesis deals with the setting of conditions for the textbook crea-tion, specially with the methodological sheets intended for professionals of the State Regional Archives in Prague. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on archival institutions and preventive care of cultural heritage from the point of view of the origin, history and present state. The thesis examines the determination of the need and benefits of methododological sheets. There are analyzed requirements for the form and creation based on an analysis of the current state of preventive care of archival documents in the State Regional Archives in Prague. The subject of the thesis is also common archival practice in this area in comparison with the conditions set by the archival law. The practical part deals with the creation of the methodical sheets, their ap-plicability and verification before incorporating into archival practice. Keywords: Archiv; archiválie; archivní zákon; preventivní péče; preventivní konzervace; ochrana archiválií; podmínky uložení; dlouhodobé uložení; metodické listy; Archive; archival document; archival law; preventive care; preservation; archiv-al protection; storage conditions; long term storage; methodical sheets Available in digital repository of ČVUT.
Učební text pro praktické vyučování

Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na ...

Vaněček David; Veronika Šteflová; Paulusová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy
Dobrovská Dana; Kateřina Hrabětová; Vobořilová Jarmila
2021 -
Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají sociální sítě stále populárnějšími. Kromě benefitů, které s sebou přinášejí, nesou i celou řadu nebezpečí, na která je třeba upozornit. Cílem této práce je poukázat na vliv internetu a sociálních sítí, zejména u dospívající mládeže, a to hlavně u dívek, které většinu svého volného času tráví na těchto platformách a prokázat, že symptomy některé z poruch příjmu potravy, mohou být způsobeny právě jejich vlivem.Many studies already confirm the influence of the Internet and social networks on people's attitudes and behavior. Especially abroad, this problem is not taken lightly and is being dis-cussed much more. Nowadays, social networks are becoming more and more popular. Be-sides their benefits, they also bring number of problems we should be aware of. The aim of this thesis is to point out the influence the Internet and social networks have on adoles-cents, especially on teenage girls, who often spend most of their free time with these plat-forms, and to show that many of the eating disorder symptoms could be rooted in this influence. Keywords: Internet; sociální sítě; ideál krásy; sebepojetí; poruchy příjmu potravy; mentální anorexie; mentální bulimie; Internet; social networks; beauty ideal; body image; eating disorders; anorexia nervosa; bulimia nervosa Available in digital repository of ČVUT.
Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy

Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají ...

Dobrovská Dana; Kateřina Hrabětová; Vobořilová Jarmila
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů
Vaněček David; Radek Semelka; Štyks Zbyněk
2021 -
Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je zaměřeno na pojmy jako je motivace, motivace při učení a s tím spojené téma gamifikace – učení na hrách a moderních technologií. Dále je práce zaměřena na teoretické informace virtuální, rozšířené, smíšení reality a pro-dloužené/rozšířené reality. U virtuální a rozšířené se v práci věnuji více v detailu jako je historie a jejich možné použití pro vzdělávání. V praktické části je využito vlastního dotazníkového šetření ke zjištění znalos-tí nových technologií u žáků a zaměstnanců firmy. Poslední část je zaměřena na návrh použití rozšířené reality jako praktického tréninku E-mobility využívané pro vzdělávání zaměstnanců firmy a také žáků SOU. V návrhu je popsán stručný obsah a základní prvky projektu.This bachelor thesis deals with the topic of virtual and augmented reality in education in vocational subjects and further use in adult education in secondary vocational school and the company ŠKODA AUTO a.s. It is divided into two parts, theo-retical and practical. The theoretical part is focused on concepts such as motivation, motivation in learning and the related topic of gamification - learning in games and modern technologies. Furthermore, the bachelor thesis is focused on theoretical information virtual, augmented, mixed reality and extended reality. For the virtual and the extended, I was focused more on the detail, history and possible usage in edu-cation. In the practical part, the own questionnaire survey is used to determine the knowledge of new technologies with students and employees of the company. The last part of this bachelor's thesis is focused on the design of the use of augmented reality as a practical training of E-mobility used for the education of com-pany employees and also secondary vocational school students. The proposal de-scribes the brief content and basic elements of the project. Keywords: Virtuální realita; rozšířená realita; smíšená realita; motivace; aplikace; prodloužená realita; gamifikace; aktivizace; učení; vzdělávání; Virtual reality; augmented reality; mixed reality; motivation; extended reality; Gamification; activation; learning; education Available in digital repository of ČVUT.
Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů

Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí ...

Vaněček David; Radek Semelka; Štyks Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik
Vaněček David; Pavel Čmejla; Emrová Lenka
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického celku. Nové učební materiály budou určeny pro žáky učebních oborů „malíř“.This bachelor thesis deals with the creation of worksheets for teaching decorative techniques in teaching training. It focuses on a proposal didactic professional materials for teaching and thematic unit. New teaching materials will be suitable for both students and teachers discipline masters painter. Keywords: odborný výcvik; výukové metody; dekorativní technika; didaktické prostředky; učebnice; vocational education; teaching methods; decorative technique; teaching aids; textbook Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného ...

Vaněček David; Pavel Čmejla; Emrová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách
Škorňová Eva; Dana Kodešová; Emrová Lenka
2021 -
Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním vzdělávání a kompetencím vyučujících. Součástí práce je výzkum digitálních kompetencí učitelů základních středních škol.This thesis discusses remote learning, its history, practice and the possibilities of formal distance education. Special attention is paid to the use of digital technologies in remote learning and the competences of teachers. The thesis includes research on digital competences of primary secondary school teachers. Keywords: Distanční vzdělávání; distanční vyučování; digitální kompetence učitelů; digitální technologie; Distance education; remote learning; distance teaching; digital competences of teachers; digital technologies¨ Available in digital repository of ČVUT.
Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách

Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním ...

Škorňová Eva; Dana Kodešová; Emrová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo
Hospodka Jakub; Ondřej Prokurát; Valenta Viktor
2021 -
Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod hybridního pohonu použitého v ultralehkém letadle. V praktické části jsou vytvořeny dva koncepční návrhy hybridního pohonu pro letoun TL-3000 Sirius. Závěr práce je věnován zhodnocení koncepčních návrhů včetně určení letových výkonů, vlastností a omezení hybridního letounu.The aim of the Master’s thesis “Utilization of hybrid power plant for an ultralight aircraft“ is analysis of current situation in the field of hybrid power plants utilized in light sport aircraft. The work describes definitions of advantages and disadvantages of the hybrid propulsion application in ultralight aircraft. Two conceptual designs for hybrid propulsion power plant for the airplane TL-3000 Sirius are introduced in the experimental part of the thesis. The work concludes with evaluation of conceptual designs including determination of flight performance, characteristics and limitations of hybrid propulsion of the airplane. Keywords: Hybridní pohon; spalovací motor; elektromotor; akumulátor; sériové uspořádání; paralelní uspořádání hmotnost; výkon; spotřeba paliva; energie; Hybrid power plant; combustion engine; electric motor; battery; series configuration; parallel configuration; mass; fuel consumption; energy Available in digital repository of ČVUT.
Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo

Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod ...

Hospodka Jakub; Ondřej Prokurát; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases