Number of found documents: 679177
Published from to

Konodontové platformní elementy z vybraných profilů devonu a jejich aplikace v biostratigrafické korelaci
Formáčková, Aneta; Slavík, Ladislav; Kumpan, Tomáš; Spalletta, Claudia; Dojen, Claudia
2022 - English
The presented work consists of three separate papers that have been published in peer- reviewed journals. The published studies summarize and refine the existing knowledge about some conodont faunas of the Devonian with a primary focus on P1 elements and their potential in biostratigraphy. The dissertation thesis consists of three main parts. The first part is designed as an introduction, a summary of the objectives of the presented work, and methodologies used during the conodont sampling and sample processing and samples for thin sections. The second part of the work presents a general overview of the problems of conodont elements in biostratigraphy of the Devonian, characterizes the geological conditions and paleogeographic development of the areas from which the studied elements come from. The third part summarizes the results, brings a discussion on the herein presented data published in articles and contains the final word on the researched issues. The published studies on which this work is based are focused on platform elements of ozarkodinids and icriodontids, whose global distribution in time and space enables their study in different environments and stratigraphic levels. The microfacial characteristics of the studied sections and the issue of conodont biostratigraphy in the Devonian are... Předkládaná práce se skládá ze tří samostatných článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných časopisech. Publikované studie shrnují a zpřesňují dosavadní znalosti o vybraných konodontových faunách devonu se zaměřením na P1 elementy a na jejich potenciál v rámci biostratigrafie. Disertační práce se člení na tří hlavní části. První část je koncipována jako úvod, shrnutí cílů předkládané práce a použitých metodik při odběru a práci s konodontovými vzorky a výbrusy na mikrofaciální studium. Druhá část práce slouží jako obecný přehled problematiky konodontových elementů a jejich aplikace v biostratigrafii devonu, charakterizuje a popisuje geologické podmínky a paleogeografický vývoj oblastí, ze kterých studované elementy pocházejí. Třetí část následně shrnuje výsledky, rozvíjí diskusi k publikovaným článkům a obsahuje závěrečné slovo ke zkoumané problematice. Publikované studie, ze kterých tato práce vychází, jsou zaměřeny na platformní elementy ozarkodinidů a icriodontidů, jejichž globální rozšíření v čase i prostoru přináší možnosti jejich studia v odlišných prostředích a stratigrafických úrovních. Kromě toho je zde diskutována také mikrofaciální charakteristika studovaných profilů a problematika konodontové biostratigrafie v devonu. Celkově bylo odebráno a zpracováno 38 nových... Keywords: Konodonti; platformní elementy; hranice silur; devon; biostratigrafie devonu; Conodont; platfom elements; Silurian; Devonian boudary; Devonian biostratigraphy Available in a digital repository NRGL
Konodontové platformní elementy z vybraných profilů devonu a jejich aplikace v biostratigrafické korelaci

The presented work consists of three separate papers that have been published in peer- reviewed journals. The published studies summarize and refine the existing knowledge about some conodont faunas ...

Formáčková, Aneta; Slavík, Ladislav; Kumpan, Tomáš; Spalletta, Claudia; Dojen, Claudia
Univerzita Karlova, 2022

Trestný čin kuplířství podle § 189 tr. zákoníku
Imre, David; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
§ 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - pimping Abstrakt The diploma thesis is devoted to the crime of pimping under Section 189 of Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code. The first part of the thesis defines the concept of prostitution, the reasons why prostitution is a sociopathological phenomenon and the different types of ways in which the legal systems react to prostitution. Subsequently, the historical development of the legal regulation of prostitution in the Czech Republic since the establishment of the Czechoslovak Republic is described. Then, the facts of the crime of pimping under the current legislation are analysed in detail, where the individual terms used in the basic facts of this crime and in its individual qualified facts are explained with the help of case law and doctrine. Furthermore, the possibilities of a single-act concurrence with other offences contained in the Criminal Code are discussed, namely with the offence of trafficking in human beings under Section 168 of the Criminal Code, the offence of rape under Section 185 of the Criminal Code, the offence of sexual coercion under Section 186 of the Criminal Code, the offence of enticement to sexual intercourse pursuant to Section 202 of the Criminal Code and the offence of endangering the upbringing of a child pursuant to... § 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - trestný čin kuplířství Abstrakt Tato práce je věnována trestnému činu kuplířství dle § 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku. V první části práce je vymezen pojem prostituce, důvody, proč prostituce představuje sociopatologický fenomén a jednotlivé druhy způsobů, kterými právní řády na prostituci reagují. Následně je popsán historický vývoj právní úpravy prostituce na území České republiky od vzniku Československé republiky. Poté je podrobně analyzována skutková podstata trestného činu kuplířství dle současné právní úpravy, kdy jsou za pomoci judikatury a nauky vysvětleny jednotlivé pojmy použité jak v základní skutkové podstatě tohoto trestného činu, tak v jeho jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstatách. Dále jsou rozebrány možnosti jednočinného souběhu s dalšími trestnými činy obsaženými v Trestním zákoníku, konkrétně s trestným činem obchodování s lidmi dle § 168 TZ, trestným činem znásilnění dle § 185 TZ, trestným činem sexuálního nátlaku dle § 186 TZ, trestným činem svádění k pohlavnímu styku dle § 202 TZ a trestným činem ohrožování výchovy dítěte dle § 201 TZ, jakožto s činy, které z hlediska otázky jednočinného souběhu s trestným činem kuplířství dle § 189 TZ připadají po praktické stránce nejvíce v úvahu. Také jsou rozebrány trestné činy,... Keywords: kuplířství; prostituce; trestný čin; pimping; prostitution; criminal offence Available in a digital repository NRGL
Trestný čin kuplířství podle § 189 tr. zákoníku

§ 189 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník - pimping Abstrakt The diploma thesis is devoted to the crime of pimping under Section 189 of Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code. The first part of ...

Imre, David; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Analýza vlivu mutací v genu pro nukleofosmin na jeho interakční potenciál
Šašinková, Markéta; Brodská, Barbora; Čáp, Michal; Starková, Júlia
2022 - Czech
Nucleophosmin 1 (NPM1) is predominantly localized in the nucleolus and occurs mainly in oligomers formed through its N-terminal domain (NTD). As a transport facilitator and chaperone, NPM1 has a wide range of interacting partners including tumor suppressors p53 and p14Arf. Characteristic C-terminal mutations in NPM1 are reported in approximately 30 % of acute myeloid leukemia (AML) cases and cause aberrant cytoplasmic localization of mutated (mut) NPM1. As a result, many NPM1-interacting proteins, including wild type (wt) NPM1, are relocalized to the cytoplasm. In order to analyze interactions and the oligomeric state of NPM1, we have introduced and optimized several in vitro techniques - native and semi-native polyacrylamide gel electrophoresis and immunoprecipitation - as well as in vivo confocal microscopy and time-resolved fluorescence approaches. Using these methods, we revealed that mutations at the C-terminal domain of NPM1 prevent it from binding nucleolar protein nucleolin (NCL), which has previously been shown to interact with the central part of NPM1, and that drug-induced relocation of mutNPM1 to close proximity of NCL does not induce mutNPM1-NCL complex formation. We proved a lowered stability of mutNPM1-formed oligomers as compared to the wtNPM1 ones, which could be useful for NPM1... Nukleofosmin 1 (NPM1; nucleophosmin 1) se v buňce vyskytuje převážně v jadérku, ve formě oligomerů tvořených skrze N-koncovou doménu (NTD; N-terminal domain), a jako molekulární chaperon a transportní protein má široké spektrum interakčních partnerů včetně p53 či p14Arf. Mutace v C-koncové oblasti NPM1 je prokazována asi u 30 % pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML; acute myeloid leukemia) a projevuje se aberantní expresí mutovaného (mut; mutated) NPM1 v cytoplazmě. V důsledku toho dochází v leukemických buňkách s mutNPM1 k přesunu mnoha proteinů s ním interagujících, včetně jeho přirozené formy (wt; wild-type), do cytoplazmy. Pro detekci interakcí a oligomerních komplexů NPM1 jsme zavedli a optimalizovali jak in vitro techniky - nativní a seminativní gelovou elektroforézu a imunoprecipitaci, tak testování in vivo - konfokální mikroskopii a metody časově rozlišené fluorescence. Těmito metodami jsme prokázali, že v důsledku C-terminální mutace NPM1 dochází k narušení jeho interakce s jadérkovým proteinem nukleolinem (NCL; nucleolin), která se tvoří mimo NTD, a že komplex mutNPM1-NCL nevzniká ani po ošetření buněk cytotoxickými léčivy navozujícími relokalizaci obou partnerů do stejného buněčného kompartmentu. V naší studii dále ukazujeme, že oligomery mutNPM1 jsou méně stabilní než oligomery... Available in a digital repository NRGL
Analýza vlivu mutací v genu pro nukleofosmin na jeho interakční potenciál

Nucleophosmin 1 (NPM1) is predominantly localized in the nucleolus and occurs mainly in oligomers formed through its N-terminal domain (NTD). As a transport facilitator and chaperone, NPM1 has a wide ...

Šašinková, Markéta; Brodská, Barbora; Čáp, Michal; Starková, Júlia
Univerzita Karlova, 2022

Přípustné riziko
Müller, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
1 Tolerable risk Abstract The theme of this diploma thesis is a tolerable risk (or allowable risk) as one of the circumstances excluding illegality in the Czech criminal law. The introductory chapter is devoted to the general principles of the circumstances excluding illegality, related institutes and to the ultima ratio principle meaning that criminal liability is a last resort. Furthermore, the individual circumstances excluding illegality and their mutual relations are examined, as we can observe similar or even identical building blocks between the circumstances definitions, which make them very similar to each other so that lay people are sometimes unable to distinguish them from one another. The following chapter deals with the tolerable risk itself - its history in Czechoslovakia and later Czechia until its explicit inclusion in the Criminal code from 2009, analysis of the current legal definition and details of individual elements that the Criminal code requires for undertaking a risk. It is also compared with foreign countries (Slovak and Polish) law, as these two states penal codes include similar articles about tolerable risk. Finally, the thesis deals with two specific fields of human activity which are frequently associated with tolerable risk - sport and health care. Pointed out are their... 1 Přípustné riziko Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje přípustnému riziku jako jedné z okolností vylučující protiprávnost v českém trestním právu. Úvodní kapitola je věnována obecným východiskům okolností vylučujících protiprávnost, příbuzným institutům a zásadám trestního práva jako prostředku ultima ratio. Dále jsou zkoumány jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost a jejich vzájemné vztahy, neboť mezi jednotlivými okolnostmi můžeme sledovat podobné i shodné prvky, které je mnohdy činí velmi podobnými až do té míry, že je laici nejsou s to spolehlivě navzájem odlišit. Následuje kapitola věnující se samotnému přípustnému riziku - jeho historickému vývoji v československém a později českém prostředí až do jeho výslovného uvedení v trestním zákoníku z roku 2009, rozboru současné zákonné definice a detailům jednotlivých podmínek, které zákon při podstupování rizika klade, ale také srovnání se zahraniční (slovenskou a polskou) právní úpravou, které mají k naší úpravě nejblíže. Konečně se práce zabývá dvěma konkrétním oblastem lidské činnosti, které jsou frekventovaně s přípustným rizikem spojovány - sportu a zdravotnictví. Jsou zdůrazněna jejich specifika, s nimiž je nutné se vypořádat a která mnohdy znesnadňují aplikaci institutu, jež se nepříliš obsáhlou zákonnou dikcí snaží obsáhnout širokou škálu... Keywords: okolnosti vylučující protiprávnost; přípustné riziko; sportovní riziko; circumstances excluding illegality; tolerable risk; tolerable risk in sport Available in a digital repository NRGL
Přípustné riziko

1 Tolerable risk Abstract The theme of this diploma thesis is a tolerable risk (or allowable risk) as one of the circumstances excluding illegality in the Czech criminal law. The introductory chapter ...

Müller, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov
Dimunová, Diana; Matoušková, Petra; Bílková, Zuzana; Kašný, Martin
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Diana Dimunová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The role of UDP-glycosyltransferases in drug resistance in parasitic nematodes The diseases caused by parasitic nematodes represent a serious problem, which threatens livestock's health, because pharmacotherapy is complicated by widespread anthelmintic resistance. Understanding of the mechanisms of parasite drug resistance and defense strategies is important to maintaining the effectiveness of currently used anthelmintics and developing new approaches to controlling these infections. The ability of parasites to inactivate anthelmintics through their metabolism, which is provided by biotransformation enzymes, may contribute to the development of drug resistance. The UDP-glycosyltransferases (UGT) superfamily can protect parasites from the toxic actions of anthelmintics by modifying drugs to inactive glycoside metabolites. These metabolites have been identified in benzimidazole metabolism to an increased extent in a resistant strain of H. contortus, which suggests the involvement of UGTs in anthelmintic resistance. In the genome of this parasitic nematode, 32 genes encoding UGTs divided into 15 families have... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Mgr. Diana Dimunová Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph. D. Názov dizertačnej práce: Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov Ochorenia spôsobené parazitickými hlístovcami predstavujú závažný problém ohrozujúci zdravie hospodárskych zvierat, pretože ich farmakoterapiu komplikuje rozšírená anthelmintická rezistencia. Poznanie mechanizmov rezistencie a obranných stratégii parazitov voči liečivám je doležíte pre zachovanie účinnosti súčasných anthelmintík a vývoji nových prístupov ku kontrole týchto infekcii. K rozvoju rezistencie môže prispievať schopnosť parazitov inaktivovať anthelmintika prostredníctvom ich metabolizmu, ktorý je zabezpečený biotransformačnými enzýmami. Nadrodina UDP-glykosyltranferas (UGT) môže chrániť parazity pred toxickým účinkom anthelmintík modifikáciou liečiv na inaktívne metabolity glykosidy. Tieto metabolity boli identifikované v metabolizme benzimidazolov vo zvýšenej miere v rezistentných kmeňoch H. contortus, čo nasvedčuje zapojeniu UGT do anthelmintickej rezistencie. V genóme tejto parazitickej nematody bolo nájdených 32 génov kódujúcich UGT, ktoré sú rozdelené do 15 rodín. Ďalšia charakterizácia spomínanej skupiny enzýmov... Available in a digital repository NRGL
Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Diana Dimunová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The ...

Dimunová, Diana; Matoušková, Petra; Bílková, Zuzana; Kašný, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Jelínek, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
The presented diploma thesis deals with the concepts of self-defence and necessity and their position as legal institutions within the framework of the Czech criminal law, as well as the consequences of the transgression of their limits as defined by the legislation. Both self-defence and necessity are categorised among the circumstances precluding lia- bility and share the essence of creating a legal scope under which the regular addressees of the legal norms are allowed to defend their own interests or interests of the society as a whole, provided that the interests in question are themselves protected by the legal system. Such defence is generally permissible in the situations of immediate unavailabi- lity of an intervention from the side of a public authority, or in the cases when such re- action would be severely delayed to the point of ineffectiveness. It is for this reason that the aforementioned legal institutions enable specific forms of behaviour which would be considered reprehensible, and thus sanctionable by law under the regular circumstances. The objective of this thesis is to first provide an analysis of the boundaries of le- gality of behaviour under self-defense and necessity according to the current state of the legislation both in the strict sense, i.e. by interpreting the... Předkládaná diplomová práce se zabývá pojmem a postavením institutů krajní nouze a nutné obrany v rámci systému trestního práva České republiky a překročením jejich mezí, jak je vymezuje platná právní úprava. Oba instituty řadíme do kategorie okol- ností vylučujících protiprávnost, přičemž jejich podstatou je shodně poskytnout adre- sátům právních norem prostor vystoupit na ochranu právem chráněných zájmů v pří- padech, kdy tak za běžných okolností k tomu povolané orgány veřejné moci nemohou učinit buď vůbec, anebo jedině se zpožděním, jež by mělo za následek bezvýslednost vý- konu ochrany. Právní řád prostřednictvím obou institutů proto aprobuje takové způsoby chování, které by za jiných podmínek považoval za jednání nepřípustné a ukládal za ně trestněprávní sankci. Účelem této práce je nejprve poskytnout analýzu vytyčení jejich mezí v současnosti platnou právní úpravou, a to jednak ve smyslu nejužším, tedy výkladem ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jednak v širším smyslu soudní rozhodo- vací praxí, případně doktrinálním výkladem. Následuje analýza právem předpokládaných následků v případech, kdy dojde k překročení těchto mezí. Práce je rozdělena na čtyři části. První, a současně nejstručnější z nich, rozebírá po- jem protiprávnosti jako takový a poskytuje úvod do... Keywords: Nutná obrana; krajní nouze; exces; Self-defence; necessity; excess Available in a digital repository NRGL
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze

The presented diploma thesis deals with the concepts of self-defence and necessity and their position as legal institutions within the framework of the Czech criminal law, as well as the consequences ...

Jelínek, Tomáš; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Reologické vlastnosti gelů
Korpasová, Marie; Šnejdrová, Eva; Holas, Ondřej
2022 - Czech
6 2. ABSTRACT CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name and surname: Marie Korpasová Title of Rigorous Thesis: Rheological properties of gels Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Rigorous work deals with the evaluation of viscoelastic properties of gels for the formulation of brain phantoms. The theoretical part of the work characterizes brain models for training ultrasound-guided operations. Materials suitable for phantoms are presented. Furthermore, the principle of evaluation of oscillation tests performed in the experimental part is described. Agar and gelatin gels with added glutaraldehyde and glycerol were evaluated. The following parameters were used to characterize and compare the formulated gels: complex modulus G* (Pa), phase angle  (ř), stress ' (Pa). The gel structure was proven for all gels tested. For gelatin gels, the gel point is indicated at a stress approximately 100 times higher than for agar gels. It can be stated that the structure of gelatin gels is significantly stronger than the structure of agar gels. A stress 10 times lower than that of gelatin gels is sufficient to destroy the structure of the agar gels and induce flow. The thermal stability of the structure of agar and gelatin gels in the temperature range 20 ř C... 5 1. ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Uchazečka: Mgr. Marie Korpasová Název práce: Reologické vlastnosti gelů Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Rigorózní práce se zabývá hodnocením viskoelastických vlastností gelů pro formulaci fantomů mozku. Teoretická část práce charakterizuje modely mozku pro nácvik ultrazvukem navigovaných operací. Jsou prezentovány materiály vhodné pro fantomy. Dále je popsán princip vyhodnocení oscilačních testů realizovaných v experimentální části. Hodnoceny byly gely agaru a želatiny s přidaným glutaraldehydem a glycerolem. Pro charakterizaci a porovnání formulovaných gelů byly použity tyto parametry: komplexní modul G* (Pa), fázový úhel  (ř), mez toku ' (Pa). Gelová struktura byla prokázána u všech testovaných gelů. U gelů želatiny je bod gelace indikován při napětí přibližně 100krát vyšším než u gelů agaru. Lze konstatovat, že struktura gelů želatiny je výrazně pevnější než struktura gelů agaru. K destrukci struktury gelů agaru a vyvolání toku stačí napětí 10krát nižší než u gelů želatiny. Byla testována teplotní stabilita struktury gelů agaru a želatiny v rozsahu teplot 20 řC až 40 řC při konstantní frekvenci 1 Hz. Gely agaru vykazovaly vyšší teplotní stabilitu než gely želatiny. Při zvýšení koncentrace... Available in a digital repository NRGL
Reologické vlastnosti gelů

6 2. ABSTRACT CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name and surname: Marie Korpasová Title of Rigorous Thesis: Rheological properties of ...

Korpasová, Marie; Šnejdrová, Eva; Holas, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí
Habová, Patrícia; Reschová, Jana; Uhl, Pavel
2022 - Slovak
62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences on the decision-making of constitutional court judges in the Czech and Slovak Republics based on the existing literature, important decisions of the constitutional courts of the Slovak and Czech Republics and on the basis of empirical research available. Furthermore, the work deals with how the non-legal influences on the decision-making of judges of the constitutional court are taken into account by individual actors in the process of selecting judges of the constitutional courts. Another key point of the work is to find out whether in these countries it is ensured that the constitutional courts have a representative constitutional court, which could lead not only to better decision-making but also to increased credibility in the judiciary. Key words: constitutional judiciary, constitutional court judge, diversity 61 Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí ABSTRAKT Diplomová práca približuje na základe existujúcej literatúry, významných rozhodnutí ústavných súdov Slovenskej a Českej republiky a na základe empirických výskumov, aké sú relevantné mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike a aký je ich reálny význam v procese rozhodovania. Ďalej sa práca zaoberať tým, ako mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavného súdu zohľadňujú jednotliví aktéri v procese výberu sudcov ústavného súdu. Ďalším dôležitým bodom práce bude zistiť, či v týchto krajinách je dbané na to, aby ústavné súdy mali reprezentatívne obsadený ústavný súd, ktorí by mohol viesť nielen k lepšiemu rozhodovaniu ale aj k zvýšeniu dôveryhodnosti v súdnictvo Kľúčové slová: ústavné súdnictvo, sudca ústavného súdu, rozmanitosť Keywords: ústavné súdnictvo; sudca ústavného súdu; rozmanitosť; constitutional judiciary; constitutional court judge; diversity Available in a digital repository NRGL
Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí

62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences ...

Habová, Patrícia; Reschová, Jana; Uhl, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob
Černá, Václava; Pešta, Martin; Vítovec, Jiří; Chottová Dvořáková, Magdaléna
2022 - Czech
Current applied research of microRNA molecules is focused on the identification of their roles in the pathogenesis of various types of diseases, including cardiovascular (CV), with the assumption of their use as biomarkers or treatment targets. Cardiovascular diseases have a high incidence and prevalence in the population, are predominantly chronic, and are also a leading cause of hospitalization and death, and therefore represent a major burden on patients and the health system. Many metabolic parameters are currently used in the diagnosis of cardiovascular diseases and cardiovascular risk assessment, mostly proteins and lipids, while parameters from the group of nucleic acids, whether in the form of mutations in DNA molecules, or various RNA molecules, are very limited so far. Despite the undeniable importance and contribution of metabolic biomarkers in the diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases, these markers still do not allow effective identification of all patients at high risk, and therefore additional molecules are being sought that could contribute to the accuracy of this identification. Finding other potential diagnostic and prognostic markers to contribute to the more precise CV risk assessment, and subsequently also to the more effective treatment of patients at high risk,... 1 Abstrakt Současný aplikovaný výzkum molekul mikroRNA je zaměřen na identifikaci jejich rolí v patogenezi různých typů onemocnění, včetně kardiovaskulárních (KV), a to s předpokladem jejich uplatnění jako biomarkerů nebo cílů léčby. Kardiovaskulární onemocnění mají v populaci vysokou incidenci i prevalenci, jsou převážně chronická, jsou také vedoucí příčinou hospitalizace i úmrtí a představují proto velkou zátěž pro pacienty i zdravotní systém. Aktuálně je využíváno v diagnostice kardiovaskulárních chorob a odhadu kardiovaskulárního rizika mnoho metabolických parametrů, většinou ze skupiny proteinů a lipidů, zatímco parametrů ze skupiny nukleových kyselin, a to ať již v podobě mutací v molekule DNA, nebo různých molekul RNA, prozatím velice omezeně. Přes nesporný význam a přínos metabolických biomarkerů v diagnóze i prognóze kardiovaskulárních chorob, tyto markery stále neumožňují efektivně identifikovat všechny osoby ve vysokém riziku, a jsou proto hledány další molekuly, které by mohly ke zpřesnění této identifikace přispět. A právě nalezení dalších diagnostických a prognostických markerů pro zpřesnění odhadu KV rizika a následně zefektivnění léčby pacientů ve vysokém riziku je tématem této disertační práce. Zaměřili jsme se na skupinu molekul mikroRNA, krátkých nekódujících RNA, které se účastní... Available in a digital repository NRGL
Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob

Current applied research of microRNA molecules is focused on the identification of their roles in the pathogenesis of various types of diseases, including cardiovascular (CV), with the assumption of ...

Černá, Václava; Pešta, Martin; Vítovec, Jiří; Chottová Dvořáková, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2022

Právo na soukromí ve světle problematiky Data Retention
Štefková, Adéla; Antoš, Marek; Preuss, Ondřej
2022 - Czech
The right to privacy in the context of data retention issues Abstract The thesis deals with the issue of data retention in the context of the right to privacy. The thesis aims to map the development of the legal regulation of data retention both in national legislation and in the relevant rulings of the Constitutional Court, as well as in the legislation of the European Union and in the judgments of the Court of Justice of the European Union. The purpose of the thesis is also to assess the current legal regulation, the subsequent application of the proportionality test and the presentation of various alternatives to the current system of data retention. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to the right to privacy in general, its various aspects, legal anchoring, development of privacy and permissible limitations. In the second chapter the current legal regulation of data retention under the national legislation is presented. The third part of the thesis chronologically guides through the development of the issue of data retention, attention is paid to decisions and legislation that have had a major impact on the issue, in particular Directive 2006/24/EC and its subsequent repeal. The fourth chapter focuses mainly on the status of the legislation after the repeal of the... Právo na soukromí ve světle problematiky data retention Abstrakt Diplomová práce se zaobírá problematikou data retention v kontextu jejích dopadů na právo na soukromí. Práce si klade za cíl zmapovat vývoj právní úpravy data retention jak ve vnitrostátních právních předpisech a příslušných nálezech Ústavního soudu, tak v právních předpisech Evropské unie a rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Účelem práce je rovněž posouzení aktuální právní úpravy, následná aplikace testu proporcionality a přednesení různých alternativ současného systému data retention. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována právu na soukromí obecně, jeho jednotlivým aspektům, právnímu zakotvení, vývoji a přípustným omezením. Ve druhé kapitole je přiblížena aktuální právní úprava data retention dle zákona o elektronických komunikacích. Třetí část práce chronologicky provádí vývojem problematiky data retention, pozornost je věnována rozhodnutím a právním předpisům, které měly zásadní vliv na problematiku, zejména Směrnici 2006/24/ES i jejímu následnému zrušení. Čtvrtá kapitola se soustředí především na stav právní úpravy po zrušení předmětné směrnice, představuje postup jednotlivých vybraných členských států Evropské unie, jádrem této části je analýza českého přístupu a následné provedení testu... Keywords: právo na soukromí; data retention; princip proporcionality; right to privacy; data retention; principle of proportionality Available in a digital repository NRGL
Právo na soukromí ve světle problematiky Data Retention

The right to privacy in the context of data retention issues Abstract The thesis deals with the issue of data retention in the context of the right to privacy. The thesis aims to map the development ...

Štefková, Adéla; Antoš, Marek; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases